Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/1998 z dne 12. 2. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/1998 z dne 12. 2. 1998

Kazalo

437. Zakon o spremembi zakona o lokalni samoupravi (ZLS-I), stran 663.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembi zakona o lokalni samoupravi (ZLS-I)
Razglašam zakon o spremembi zakona o lokalni samoupravi (ZLS-I), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 28. januarja 1998.
Št. 001-22-10/98
Ljubljana, dne 5. februarja 1998.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O SPREMEMBI ZAKONA O LOKALNI SAMOUPRAVI (ZLS-I)
1. člen
V zakonu o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 45/94 – odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba US, 44/96 – odločba US, 26/97 in 70/97) se v tretjem odstavku 32.a člena za besedo “sredstev“ postavi pika in črta besedilo, ki se glasi: “ter člani vodstev političnih strank.“
V petem odstavku se zadnji stavek spremeni tako, da se glasi: “Članstvo v nadzornem odboru preneha z dnem razrešitve oziroma z dnem poteka mandatne dobe članov sveta.“
2. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 020-01/90-4/103
Ljubljana, dne 28. januarja 1998.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost