Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/1998 z dne 12. 2. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/1998 z dne 12. 2. 1998

Kazalo

436. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-B), stran 662.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-B)
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 28. januarja 1998.
Št. 001-22-9/98
Ljubljana, dne 5. februarja 1998.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O INVESTICIJSKIH SKLADIH IN DRUŽBAH ZA UPRAVLJANJE (ZISDU-B)
1. člen
V zakonu o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 6/94, 25/97 in 32/97 – pop) se za 9. členom dodajo novi 9.a, 9.b, 9.c in 9.č člen, ki se glasijo:
“Pogoji za člana uprave
9.a člen
(1) Za člana uprave družbe za upravljanje je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– da ima visokošolsko izobrazbo ustrezne smeri;
– da je opravila strokovni izpit za člana uprave družbe za upravljanje;
– da ima najmanj petletne delovne izkušnje, od tega najmanj tri leta s področja financ;
(2) Agencija predpiše program in način opravljanja strokovnega izpita iz druge alinee prvega odstavka tega člena.
Dovoljenje za opravljanje funkcije člana uprave
9.b člen
(1) Za člana uprave družbe za upravljanje je lahko imenovana le oseba, ki pridobi dovoljenje Agencije za opravljanje funkcije člana uprave družbe za upravljanje.
(2) Zahtevi za izdajo dovoljenja iz prvega odstavka tega člena mora kandidat za člana uprave priložiti dokaze o izpolnjevanju pogojev iz 9.a člena tega zakona.
(3) Kandidat za člana uprave družbe za upravljanje mora v odločanju o dovoljenju opraviti predstavitev delovanja, poslovne politike in notranje organizacije družbe za upravljanje.
(4) Agencija izda dovoljenje iz prvega odstavka tega člena, če na podlagi listin iz drugega odstavka tega člena in predstavitve iz tretjega odstavka tega člena zaključi, da kandidat izpolnjuje pogoje za člana uprave družbe za upravljanje.
(5) Agencija zavrne zahtevo za izdajo dovoljenja, če iz podatkov, s katerimi razpolaga, izhaja, da bi bilo zaradi dejavnosti ali poslov, ki jih oseba opravlja, oziroma zaradi ravnanj, ki jih je oseba storila, lahko ogroženo poslovanje družbe za upravljanje v skladu s pravili zakonitega in skrbnega upravljanja investicijskih skladov, ki jih upravlja družba za upravljanje.
(6) Agencija zavrne zahtevo za izdajo dovoljenja iz prvega odstavka tega člena tudi, če je bilo osebi že pravnomočno odvzeto dovoljenje za opravljanje funkcije člana uprave družbe za upravljanje.
(7) Če je pravna oseba vložila zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje dejavnosti upravljanja investicijskih skladov, se postopek odločanja o dovoljenju iz prvega odstavka tega člena združi s postopkom odločanja o dovoljenju za opravljanje dejavnosti upravljanja investicijskih skladov.
Dolžnosti člana uprave
9.c člen
(1) Član uprave družbe za upravljanje mora zagotoviti, da družba za upravljanje upravlja investicijske sklade v skladu z zakonom in drugimi predpisi in da pri upravljanju investicijskih skladov ravna s strokovno skrbnostjo dobre družbe za upravljanje.
(2) Član uprave družbe za upravljanje mora zagotoviti, da družba za upravljanje izpolnjuje obveznosti, določene s tem zakonom oziroma predpisi, izdanimi na njegovi podlagi.
Odvzem dovoljenja za člane uprave
9.č člen
(1) Agencija odvzame dovoljenje za opravljanje funkcije člana uprave družbe za upravljanje:
– če je bilo dovoljenje pridobljeno z navajanjem neresničnih podatkov;
– če član uprave krši dolžnosti člana uprave iz 9.c člena tega zakona.
(2) Za odvzem dovoljenja iz prvega odstavka tega člena se smiselno uporablja določbe o odvzemu dovoljenja družbi za upravljanje za opravljanje dejavnosti upravljanja investicijskih skladov.
(3) Če je bil nad članom uprave začet postopek za odvzem dovoljenja za opravljanje funkcije člana uprave zaradi kršitev, zaradi katerih je bil nad družbo za upravljanje začet postopek za odvzem dovoljenja za opravljanje dejavnosti upravljanja investicijskih skladov, lahko agencija oba postopka združi, če je isto dejanje razlog za začetek postopka.“
2. člen
Za 143. členom se doda nov 143.a člen, ki se glasi:
“143.a člen
(1) Ne glede na 143. člen tega zakona se pooblaščena investicijska družba pred 13. 3. 1999 ne more preoblikovati v redno delniško družbo, po navedenem datumu pa se lahko preoblikuje v redno delniško družbo na podlagi sklepa skupščine o spremembi dejavnosti, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
1. največ 2% vseh naložb so naložbe v tržne vrednostne papirje in likvidna sredstva z rokom dospelosti do 6 mesecev;
2. takšna omejitev ne velja za vrednostne papirje tistih izdajateljev, pri katerih je posamezna investicijska družba že pridobila kvalificiran delež večji od 25%;
3. sestava naložb pooblaščene investicijske družbe iz prve točke tega odstavka je v skladu z investicijsko politiko, določeno v statutu pooblaščene investicijske družbe, najmanj šest mesecev pred zasedanjem skupščine, ki odloča o preoblikovanju;
4. delnice pooblaščene investicijske družbe so bile uvrščene na organiziran trg najmanj šest mesecev pred zasedanjem skupščine, ki odloča o preoblikovanju;
5. sklep o spremembi dejavnosti sprejme skupščina pooblaščene investicijske družbe s tričetrtinsko večino oddanih glasov.
(2) Družba za upravljanje, ki upravlja pooblaščeno investicijsko družbo, iz delnic, katerih imetnik je v skladu s tem zakonom, nima pravice glasovati o sklepu iz 4. točke prvega odstavka tega člena. Nihče drug ne more uresničevati glasovalne pravice iz teh delnic na račun družbe za upravljanje v primerih, v katerih jih družba za upravljanje po prejšnjem stavku ne more uresničevati.
(3) Pred vpisom spremembe dejavnosti v sodni register na podlagi sklepa iz prvega odstavka tega člena mora pooblaščena investicijska družba pridobiti dovoljenje Agencije za preoblikovanje iz prvega odstavka tega člena (v nadaljnjem besedilu: dovoljenje za preoblikovanje).
(4) Agencija izda dovoljenje za preoblikovanje, če so izpolnjeni pogoji iz prvega odstavka tega člena.
(5) Delniška družba izgubi položaj pooblaščene investicijske družbe po tem zakonu z dnem vpisa spremembe dejavnosti, na podlagi sklepa iz prvega odstavka tega člena, in s to spremembo povezanim vpisom spremembe firme in statuta v sodni register.
(6) Zahtevo za vpis sprememb iz petega odstavka tega člena v sodni register vloži predsednik nadzornega sveta v roku osmih dni po prejemu dovoljenja Agencije za preoblikovanje. Zahtevi mora poleg listin, ki jih je potrebno predložiti po predpisih, ki urejajo vpis v sodni register, priložiti tudi dovoljenje Agencije za preoblikovanje.“
3. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 412-01/92-4/12
Ljubljana, dne 28. januarja 1998.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost