Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/1998 z dne 12. 2. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/1998 z dne 12. 2. 1998

Kazalo

435. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (ZIKS-G), stran 661.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (ZIKS-G)
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (ZIKS-G), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 28. januarja 1998.
Št. 001-22-8/98
Ljubljana, dne 5. februarja 1998.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O IZVRŠEVANJU KAZENSKIH SANKCIJ (ZIKS-G)
1. člen
V zakonu o izvrševanju kazenskih sankcij (Uradni list SRS, št. 17/78, 41/87, 32/89 in 8/90 ter Uradni list RS, št. 12/92, 58/93, 71/94 in 29/95) se 145. člen spremeni tako, da se glasi:
“145. člen
(1) Če je kazen zaplembe premoženja razveljavljena, se zaplenjeno premoženje vrne obsojencu oziroma njegovim dedičem.
(2) Zavezanec za vrnitev premoženja v naravi je Republika Slovenija oziroma lokalna samoupravna skupnost, v katere lasti je premoženje, ki je bilo zaplenjeno.
(3) Če vrnitev zaplenjenega premoženja ali njegovih posameznih delov stvarno ali pravno ni več mogoča, povrne dejansko vrednost tega premoženja po času izdaje sklepa o vrnitvi in po stanju v času zaplembe Republika Slovenija.
(4) Republika Slovenija lahko uveljavlja povrnitev plačane odškodnine iz prejšnjega odstavka tega člena od samoupravne lokalne skupnosti, če je samoupravna lokalna skupnost odklonila vrnitev premoženja v nasprotju z določili prejšnjega odstavka. Enako lahko tudi lokalna skupnost zahteva od Republike Slovenije že plačano odškodnino, če je premoženje prevzela Republika Slovenija.“
2. člen
Za 145. členom se dodajo novi 145.a, 145.b, 145.c in 145.č člen, ki se glasijo:
“145.a člen
(1) Ne glede na določbo prejšnjega člena se za vračanje zaplenjenega premoženja v kazenskih postopkih, ki so bili pravnomočno končani do 31. 12. 1958, kazen zaplembe premoženja pa je bila razveljavljena na podlagi izrednih pravnih sredstev, glede oblik in obsega vračanja, omejitev v zvezi z vračanjem in glede vrednotenja premoženja smiselno uporabljajo določbe III. poglavja zakona o denacionalizaciji (Uradni list RS, št. 27/91-I, 56/92 – odločba US, 13/93 – odločba US, 31/93, 24/95 – odločba US, 20/97 – odločba US, 23/97 – odločba US).
145.b člen
Zavezanci za vrnitev po prejšnjem členu so:
(1) Zavezanec za vrnitev zaplenjenega premoženja v naravi je Republika Slovenija ali lokalna samoupravna skupnost, v katere lasti je premoženje, ki je bilo zaplenjeno.
(2) Zavezanec za vrnitev kmetijskih zemljišč, kmetij in gozdov v lasti Republike Slovenije je Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije.
(3) Zavezanec za odškodnino v priznanicah je Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije.
(4) Zavezanec za odškodnino v delnicah, s katerimi razpolaga Republika Slovenija, v obveznicah in v denarju je Republika Slovenija.
(5) Izdajo obveznic za plačilo odškodnine po tem zakonu ureja poseben zakon.
145.c člen
V zadevah iz 145.a člena tega zakona se odškodninski zahtevki iz naslova nemožnosti uporabe oziroma upravljanja premoženja ter iz naslova vzdrževanja nepremičnin in iz naslova katerihkoli izgubljenih dobičkov po pravilih odškodninskega prava v času od zaplembe premoženja do dneva vložitve zahteve za povrnitev škode pri Ministrstvu za pravosodje ne priznajo.
145. č člen
(1) O vrnitvi zaplenjenega premoženja odloča sodišče, ki je izvršilo kazen zaplembe premoženja, v nepravdnem postopku.
(2) Zoper odločbo sodišča druge stopnje je dovoljena revizija.“
3. člen
Nepravdni postopki in pravdni postopki v zvezi z vrnitvijo zaplenjenega premoženja, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega zakona, pa do dneva uveljavitve tega zakona še niso pravnomočno končani, se končajo po tem zakonu.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 713-03/92-5/20
Ljubljana, dne 28. januarja 1998.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost