Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/1998 z dne 22. 1. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/1998 z dne 22. 1. 1998

Kazalo

226. Zakon o poroštvu Republike Slovenije za alocirane obveznosti Nove Ljubljanske banke, d.d., Ljubljana in Nove Kreditne banke Maribor, d.d., Maribor iz naslova kreditov, ki jih je Sklad za financiranje povečanja zaposlovanja v gospodarsko manj razvitih in izrazito emigracijskih področjih Socialistične federativne republike Jugoslavije najel pri Skladu Sveta Evrope za socialni razvoj (ZPONLB), stran 233.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o poroštvu Republike Slovenije za alocirane obveznosti Nove Ljubljanske banke, d.d., Ljubljana in Nove Kreditne banke Maribor, d.d., Maribor iz naslova kreditov, ki jih je Sklad za financiranje povečanja zaposlovanja v gospodarsko manj razvitih in izrazito emigracijskih področjih Socialistične federativne republike Jugoslavije najel pri Skladu Sveta Evrope za socialni razvoj (ZPONLB)
Razglašam zakon o poroštvu Republike Slovenije za alocirane obveznosti Nove Ljubljanske banke, d.d., Ljubljana in Nove Kreditne banke Maribor, d.d., Maribor iz naslova kreditov, ki jih je Sklad za financiranje povečanja zaposlovanja v gospodarsko manj razvitih in izrazito emigracijskih področjih Socialistične federativne republike Jugoslavije najel pri Skladu Sveta Evrope za socialni razvoj (ZPONLB), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 8. januarja 1998.
Št. 001-22-3/98
Ljubljana, dne 16. januarja 1998.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O POROŠTVU REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ALOCIRANE OBVEZNOSTI NOVE LJUBLJANSKE BANKE D.D., LJUBLJANA IN NOVE KREDITNE BANKE MARIBOR D.D., MARIBOR IZ NASLOVA KREDITOV, KI JIH JE SKLAD ZA FINANCIRANJE POVEČANJA ZAPOSLOVANJA V GOSPODARSKO MANJ RAZVITIH IN IZRAZITO EMIGRACIJSKIH PODROČJIH SOCIALISTIČNE FEDERATIVNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE NAJEL PRI SKLADU SVETA EVROPE ZA SOCIALNI RAZVOJ (ZPONLB)
1. člen
Republika Slovenija daje poroštvo v skladu s splošnimi pogoji za najemanje kreditov Sklada za Socialni razvoj Sveta Evrope (v nadaljevanju: Sklad) za alocirane obveznosti iz kreditnih pogodb, ki ju skleneta Nova Ljubljanska banka, d.d., Ljubljana in Nova Kreditna banka Maribor, d.d.,Maribor s Skladom za obveznosti slovenskih dolžnikov iz kreditov, ki jih je Sklad za financiranje povečanja zaposlovanja v gospodarsko manj razvitih in izrazito emigracijskih področjih SFR Jugoslavije najel pri Skladu dne 30. marca 1988, 30. avgusta 1989 in 30. julija 1990.
2. člen
Poroštvo za obveznosti iz prejšnjega člena daje Republika Slovenija do skupnega zneska glavnic 2,807.603,54 DEM po stanju na dan 30. 10. 1997 iz naslova:
– zaostalih glavnic v višini:
Nova Ljubljanska banka, d.d., Ljubljana: 1,810.662,78 DEM,
– v bodoče dospevajočih glavnic v višini:
Nova Ljubljanska banka, d.d., Ljubljana: 636.375,69 DEM,
Nova Kreditna banka Maribor, d.d., Maribor: 360.565,07 DEM,
povečanega za pripadajoče obresti.
3. člen
Če Nova Ljubljanska banka, d.d., Ljubljana oziroma Nova Kreditna banka Maribor, d.d., Maribor zaradi svoje plačilne nesposobnosti ne poravna svojih dospelih obveznosti iz kreditne pogodbe, bo Republika Slovenija na poseben poziv Sklada plačala te obveznosti namesto Nove Ljubljanske banke, d.d., Ljubljana oziroma Nove Kreditne banke Maribor, d.d., Maribor.
4. člen
Minister, pristojen za finance podpiše v svojstvu garanta kreditni pogodbi iz 1. člena tega zakona in zadolžnici, ki sta sestavni del kreditnih pogodb.
5. člen
Sredstva za izpolnitev poroštvenih obveznosti iz 1. člena tega zakona se zagotavljajo v proračunu Republike Slovenije v tolarski protivrednosti na dan izpolnitve poroštva.
6. člen
Če Republika Slovenija plača obveznosti iz kreditne pogodbe namesto Nove Ljubljanske banke, d.d., Ljubljana oziroma Nove Kreditne banke Maribor, d.d., Maribor, pridobi pravico do regresa za izplačane zneske in stroške, ki so v zvezi s tem nastali.
Pravica Republike Slovenije do regresa iz prejšnjega odstavka se zavaruje tako, da Nova Ljubljanska banka, d.d., Ljubljana oziroma Nova Kreditna banka Maribor, d.d., Maribor izdata abstraktno nepreklicno prvovrstno garancijsko obljubo plačljivo na prvi poziv, ki se glasi na celotno višino obveznosti s pripadajočimi obrestmi, za katero Skladu jamči Republika Slovenija, in sicer v roku 30 dni od dneva podpisa kreditnih pogodb iz 1. člena tega zakona.
Garancijski obljubi se deponirata pri Banki Slovenije kot plačilnemu agentu Republike Slovenije.
Stroške, povezane z garancijsko obljubo, nosi Nova Ljubljanska banka, d.d., Ljubljana in Nova Kreditna banka Maribor, d.d., Maribor.
7. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 440-03/97-71/1
Ljubljana, dne 8. januarja 1998.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost