Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/1997 z dne 7. 11. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/1997 z dne 7. 11. 1997

Kazalo

67. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Estonije o ponovnem sprejemu oseb (BEEPSO), stran 2001.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
O RAZGLASITVI ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE ESTONIJE O PONOVNEM SPREJEMU OSEB (BEEPSO)
Razglašam Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Estonije o ponovnem sprejemu oseb (BEEPSO), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 28. oktobra 1997.
Št. 001-22-101/97
Ljubljana, dne 5. novembra 1997
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE ESTONIJE O PONOVNEM SPREJEMU OSEB (BEEPSO)
1. člen
Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Estonije o ponovnem sprejemu oseb, podpisan v Ljubljani dne 16. maja 1997.
2. člen
Sporazum se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku glasi:*
S P O R A Z U M
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE ESTONIJE O PONOVNEM SPREJEMU OSEB
Vlada Republike Slovenije in Vlada Republike Estonije sta se
z željo, da v duhu dobrega sodelovanja, na podlagi vzajemnosti, olajšata ponoven sprejem oseb, katerih vstop v državo ali bivanje v njej sta v nasprotju s predpisi države,
dogovorili naslednje:
I. PONOVEN SPREJEM DRŽAVLJANOV DRŽAV POGODBENIC
1. člen
(1) Vsaka država pogodbenica je dolžna na zahtevo druge države pogodbenice in brez formalnosti ponovno sprejeti na svoje ozemlje vsako osebo, ki ne izpolnjuje ali ne izpolnjuje več pogojev za vstop ali bivanje, ki veljajo na ozemlju države prosilke, če je bilo ugotovljeno ali se utemeljeno domneva, da ima ta oseba državljanstvo zaprošene države.
(2) Državljanstvo se lahko ugotavlja ali utemeljeno domneva na podlagi potrdila o državljanstvu, potnega lista ali osebne izkaznice, tudi če so bili ti dokumenti izdani nepravilno ali če je njihova veljavnost potekla pred manj kot tremi leti. Državljanstvo se lahko domneva tudi na podlagi drugih podatkov.
(3) Država prosilka je dolžna osebo pod istimi pogoji ponovno sprejeti, tudi če se z nadaljnjim preverjanjem ugotovi, da oseba v trenutku, ko je zapustila ozemlje države prosilke, ni imela državljanstva zaprošene države.
II. PONOVEN SPREJEM DRŽAVLJANOV TRETJIH DRŽAV IN OSEB BREZ DRŽAVLJANSTVA
2. člen
(1) Vsaka država pogodbenica je dolžna na zahtevo druge države pogodbenice in brez formalnosti ponovno sprejeti državljana tretje države ali osebo brez državljanstva, ki ne izpolnjuje ali ne izpolnjuje več pogojev za vstop ali bivanje, ki veljajo na ozemlju države prosilke, če se ugotovi, da je taka oseba stopila na ozemlje države pogodbenice neposredno po bivanju na ozemlju zaprošene države ali potovanju skozenj.
(2) Vsaka država pogodbenica je dolžna na zahtevo druge države pogodbenice in brez formalnosti ponovno sprejeti državljana tretje države ali osebo brez državljanstva, ki ne izpolnjuje ali ne izpolnjuje več pogojev za bivanje ali vstop, ki veljajo na ozemlju države prosilke, če ima taka oseba veljaven vizum ali kako drugo veljavno dovoljenje za bivanje, ki ga je izdala zaprošena država.
3. člen
Obveznost ponovnega sprejema, predvidena v 2. členu, ne velja, kadar gre za:
a) državljane tretjih držav, ki imajo skupno mejo z državo prosilko;
b) državljane tretjih držav ali osebe brez državljanstva, ki so po zapustitvi ozemlja zaprošene države ali po vstopu na ozemlje države prosilke od slednje dobili vizum ali dovoljenje za bivanje;
c) državljane tretjih držav ali osebe brez državljanstva, ki so zadnjih šest mesecev bivali na ozemlju države prosilke;
d) državljane tretjih držav ali osebe brez državljanstva, ki jim je država prosilka priznala bodisi status begunca na podlagi določb Ženevske konvencije o statusu beguncev z dne 28. julija 1951 in določb Newyorškega protokola o statusu beguncev z dne 31. januarja 1967, ali status osebe brez državljanstva na podlagi Konvencije o statusu oseb brez državljanstva z dne 28. septembra 1954;
e) državljane tretjih držav ali osebe brez državljanstva, ki jih je zaprošena država dejansko vrnila v njihovo matično državo ali v kako tretjo državo.
4. člen
Država prosilka soglaša s ponovnim sprejemom na svoje ozemlje državljanov tretjih držav ali oseb brez državljanstva, za katere bi se po ustreznih preverbah zaprošene države ugotovilo, da v času njihovega odhoda z ozemlja države prosilke ne ustrezajo določilom 2. in 3. člena tega sporazuma.
III. POSTOPEK PONOVNEGA SPREJEMA
5. člen
(1) Zaprošena država je dolžna brez odlašanja oziroma najkasneje v petnajstih dneh pisno odgovoriti na prošnjo za ponoven sprejem. Zavrnitev ponovnega sprejema je treba utemeljiti.
(2) Zaprošena država je dolžna najpozneje v enem mesecu ponovno sprejeti osebo, za katero je bil potrjen ponoven sprejem. To obdobje se lahko podaljša na zahtevo države prosilke.
6. člen
Zaprošena država je dolžna državi prosilki izdati potrditev ponovnega sprejema, vključno z identifikacijskimi podatki osebe, za katero se zahteva ponoven sprejem, in z morebitnimi dokumenti take osebe.
7. člen
Država prosilka je dolžna kriti stroške prevoza oseb, ki naj bi jih ponovno sprejeli na meji zaprošene države. Država prosilka krije tudi vse stroške v primeru ponovnega sprejema oseb, če bi bil potreben.
IV. TRANZIT V PRIMERU ZAVRNITVE
8. člen
(1) Vsaka država pogodbenica bo na zahtevo druge države pogodbenice dovolila vstop na svoje ozemlje ali tranzit čezenj državljanom tretjih držav ali osebam brez državljanstva, ki jih je država prosilka zavrnila na meji. Tranzit se lahko opravi po cesti, železnici ali z letalom.
(2) Država prosilka prevzame polno odgovornost za nadaljevanje potovanja take osebe v namembno državo in bo tako osebo ponovno sprejela, če se ukrep zavrnitve iz kakršnegakoli razloga ne bi mogel izpolniti.
(3) Država prosilka bo zaprošeni državi potrdila, da ima oseba, za katero je bil odobren tranzit, dokument za prevoz v namembno državo.
9. člen
(1) Država pogodbenica, ki je uporabila ukrep izgona, je dolžna obvestiti zaprošeno državo, če zavrnjena oseba potrebuje spremstvo. Zaprošena država se v zvezi s tranzitom lahko:
– odloči, da bo sama določila spremstvo;
– odloči, da bo določila spremstvo skupaj z državo pogodbenico, ki je uporabila ukrep izgona.
(2) Če se tranzit opravi z letalsko družbo države pogodbenice, ki je uporabila ukrep izgona, in s policijskim spremstvom, to lahko opravi država pogodbenica sama, pod pogojem, da ne zapustijo mednarodnega pasu na letališču zaprošene države.
(3) Če se tranzit opravi z letalsko družbo zaprošene države in s policijskim spremstvom, tedaj to opravi zaprošena država pod pogojem, da država, ki je uporabila ukrep izgona, krije vse nastale stroške.
(4) Če se mora tranzit izjemoma opraviti po cesti ali železnici, se državi pogodbenici dogovorita o nujnosti in izvedbi spremstva.
10. člen
Zahtevo za tranzit si neposredno izmenjata pristojna organa držav pogodbenic. Zahteva mora vsebovati vse podatke o istovetnosti in državljanstvu osebe, datum potovanja, čas in kraj prihoda v državo tranzita ter čas in kraj odhoda iz nje v namembno državo, vključno z vsemi podatki uradnih oseb, če spremljajo tako osebo.
11. člen
Tranzit se lahko zavrne, če osebi v njeni namembni državi grozi kazenski pregon zaradi rase, veroizpovedi, narodnosti ali pripadnosti določeni družbeni skupini ali zaradi njenega političnega prepričanja.
12. člen
Država prosilka je dolžna kriti vse stroške tranzita kot tudi vse stroške, ki bi nastali pri vračanju.
V. SPLOŠNE DOLOČBE
13. člen
Državi pogodbenici bosta po diplomatski poti določili:
– letališča, ki se bodo uporabljala za ponoven sprejem ali za vstop oseb, ki so v tranzitu;
– državne organe, odgovorne za obravnavo zahtev za ponoven sprejem ali tranzit.
14. člen
Če se mora pošiljati osebne podatke v zvezi z izvajanjem tega sporazuma, potem sme informacija obsegati samo naslednje:
a) podatke o osebi, ki bo premeščena, in kadar je potrebno še njenih družinskih članih, kot so priimek, ime, vsako prejšnje ime, vzdevek ali psevdonim, alias, datum in kraj rojstva, spol, sedanje ali prejšnje državljanstvo;
b) potni list, potni dokument, dovolilnica ali kakršenkoli drug identifikacijski dokument;
c) ostale podrobnosti, potrebne za identifikacijo osebe, ki bo premeščena;
d) itinerarji, in
e) dovoljenja za vstop v državo, ki jih izda ena od držav pogodbenic ali tretja država, njihov opis.
15. člen
(1) Določbe tega sporazuma ne posegajo v obveznosti ponovnega sprejemanja ali vračanja tujih državljanov, ki izhajajo iz drugih mednarodnih sporazumov, ki veljajo za državi pogodbenici.
(2) Določbe tega sporazuma niso ovira za uporabo določb Ženevske konvencije o statusu beguncev z dne 28. julija 1951, dopolnjene z Newyorškim protokolom z dne 31. januarja 1967, in Konvencije o statusu oseb brez državljanstva z dne 28. septembra 1954.
(3) Določbe tega sporazuma niso ovira za uporabo določb Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin z dne 4. novembra 1950.
16. člen
(1) Ta sporazum začne veljati z dnevom prejema kasnejšega od obvestil, s katerima se državi pogodbenici medsebojno obvestita o izpolnitvi vseh notranjepravnih postopkov, potrebnih za začetek njegove veljavnosti.
(2) Vsaka država pogodbenica lahko začasno prekine izvajanje sporazuma, v celoti ali deloma, z izjemo 2. člena tega sporazuma, zaradi razlogov državne varnosti, javnega reda ali javnega zdravja s pisnim sporočilom drugi državi pogodbenici. Začasna prekinitev izvajanja sporazuma prične veljati takoj.
(3) Ta sporazum je sklenjen za nedoločen čas. Lahko se odpove z obvestilom po diplomatski poti tri mesece vnaprej.
V potrditev zgornjega sta ta sporazum podpisala pravilno pooblaščena predstavnika obeh držav pogodbenic.
Sestavljeno v Ljubljani dne 16. maja 1997 v dveh izvirnikih v slovenskem, estonskem in angleškem jeziku, pri čemer so vsa tri besedila enako verodostojna. Pri sporu ali razlikah pri razlagi tega sporazuma prevlada angleško besedilo.
Za Vlado
Republike Slovenije
Mirko Bandelj l. r.
Za Vlado
Republike Estonije
Paul Varul l. r.
A G R E E M E N T
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ESTONIA ON READMISSION OF PERSONS
The Government of the Republic of Slovenia and the Government of the Republic of Estonia,
with a desire to facilitate, in the spirit of good co-operation and on the mutual basis, the readmission of persons, whose entry into or residence in a country are contrary to the national law,
have agreed as follows:
I. READMISSION OF THE NATIONALS OF THE CONTRACTING STATES
Article 1
(1) Each Contracting State shall, upon request of the other Contracting State and without any formalities, readmit to its territory any person who does not, or does not any more, comply with the conditions for entry or stay, applicable in the territory of the requesting Contracting State, if it is ascertained or validly presumed, that such person has the nationality of the requested Contracting State.
(2) The nationality may be ascertained or validly presumed on the basis of a citizenship certificate, a passport or an identity card, even if such documents were issued incorrectly or if they expired not more than three years ago. The nationality may be validly presumed also on the basis of other data.
(3) The requesting Contracting State shall, under the same conditions, readmit a person, if it has been ascertained through further verifications that at the moment of leaving the territory of the requesting Contracting State, the person did not have the nationality of the requested Contracting State.
II. READMISSION OF THE NATIONALS OF THIRD STATES AND STATELESS PERSONS
Article 2
(1) Each Contracting State shall readmit to its territory, upon a request of the other Contracting State and without any formalities, a national of a third state or a stateless person who does not, or does not any more, comply with the conditions for entry or residence applicable in the territory of the requesting Contracting State, if it was ascertained that such person had entered the territory of the Contracting State directly after having sojourned in or travelled through the territory of the requested Contracting State.
(2) Each Contracting State shall, upon a request of the other Contracting State and without any formalities, readmit a national of a third state or a stateless person who does not, or does not any more, comply with the conditions for entry or residence applicable in the territory of the requesting Contracting State, if such person has a valid visa or any other valid residential permit, issued by the requested Contracting State.
Article 3
The obligation of readmission as provided in Article 2, shall not exist in case of:
a) nationals of third states, that have a common state border with the requesting Contracting State;
b) nationals of third states or stateless persons who obtained, after they left the territory of the requested Contracting State or after they entered the territory of the requesting Contracting State, a visa or residential permit from the latter;
c) nationals of third states or stateless persons who have resided in the territory of the requesting Contracting State for the last six months;
d) nationals of third states or stateless persons who were recognised by the requesting Contracting State either the status of refugee on the basis of the provisions of the Geneva Convention relating to the Status of Refugees of July 28, 1951 and the provisions of the New York Protocol relating to the Status of Refugees of January 31, 1967, or the status of stateless person on the basis of the New York Convention relating to the Status of Stateless Persons of September 28, 1954;
e) nationals of third states or stateless persons, actually returned by the requested Contracting State to their state of origin or to any other third state.
Article 4
The requesting Contracting State agrees to readmit to its territory those nationals of third states or stateless persons for whom it would be ascertained, after adequate verifications made by the requested Contracting State, that they do not comply with the clauses under Articles 2 and 3 of the present Agreement at the time of their departure from the territory of the requesting Contracting State.
III. READMISSION PROCEDURE
Article 5
(1) The requested Contracting State is obliged to answer the request for readmission in writing without delay, and in any case within a maximum of fifteen days. Any refusal of the readmission shall be founded.
(2) The requested Contracting State shall, within one month at the latest, readmit a person whose readmission was confirmed. This period may be extended upon request by the requesting Contracting State.
Article 6
The requested Contracting State shall issue a confirmation of readmission to the requesting Contracting State, including the identity data of the person whose readmission was requested, and any possible documents of such person.
Article 7
The requesting Contracting State shall cover the expenses of transportation of persons to be readmitted to the border of the requested Contracting State. The requesting Contracting State shall bear also all the expenses in case of readmission of persons, if necessary.
IV. TRANSIT IN CASE OF REJECTION
Article 8
(1) Each Contracting State will allow, upon request of the other Contracting State, entry into and transit through its territory to nationals of third states or stateless persons who were rejected by the requesting Contracting State at the border. The transit may be carried out by road, railway or air transport.
(2) The requesting Contracting State shall take full responsibility for the continuation of the travel of such person to the country of destination and will readmit such person, if the measure of rejection can not be carried out for any reason.
(3) The requesting Contracting State will confirm to the requested Contracting State, that the person for whom the transit was approved, has a document for the transportation to the State of destination.
Article 9
(1) The Contracting State that implemented the measure of expulsion, shall inform the requested Contracting State in case the rejected person needs an escort. The requested Contracting State may, in connection with the transit:
– decide to appoint its own escort;
– decide to appoint escort in coordination with the Contracting State that implemented the measure of expulsion.
(2) If the transit is performed by an airline company of the Contracting State that applied the measure of expulsion, and with a police escort, this can be done by the Contracting State alone, under the conditions that they do not leave the international zone at the airport of the requested Contracting State.
(3) If the transit is performed by an airline company of the requested Contracting State and with a police escort, this will be provided for by the requested State under the condition, that the Contracting State that applied the measure of expulsion covers all the expenses that may occur.
(4) If a transit must be, exceptionally, done by road or railway, the Contracting States shall agree about the necessity and modality of the escort.
Article 10
The request for the transit shall be exchanged directly between the competent authorities of the Contracting States. The request should contain all data pertaining to the identity and nationality of the person, the date of travel, the time and place of the arrival to the transit state as well as the time and place of the departure from it to the state of destination and including all data of the officials, if they accompany such a person.
Article 11
The transit may be rejected if the person is threatened to be prosecuted in his/her destination state because of his/her race, religion, ethnicity or membership of a certain social group or because of his/her political opinion.
Article 12
The requesting Contracting State shall cover all the expenses of the transit, as well as any expenses may occur in case of return.
V. GENERAL CLAUSES
Article 13
The Contracting States shall define through the diplomatic channels:
– the airports, that may be used for the readmission or for entry of persons in transit;
– the state authorities responsible for dealing with applications for readmission or transit.
Article 14
Insofar as personal data have to be communicated in order to implement this Agreement, such information may concern only the following:
a) particulars of the person to be transferred and, when necessary, of his family members, such as surname, given name, any previous name, nickname or pseudonym, alias, date and place of birth, sex, current and any previous nationality;
b) passport, travel document, laissez-passer or any other identity document;
c) other details needed to identify the person to be transferred;
d) itineraries, and
e) entry permits issued by one of the Contracting States or a third state, their descriptions.
Article 15
(1) The provisions of the present Agreement shall not interfere with any obligations of readmission or return of foreign nationals which derive from other international agreements in force for the Contracting States.
(2) The provisions of the present Agreement shall not prevent the application of the provisions of the Geneva Convention relating to the Status of Refugees of July 28, 1951, complemented by the New York Protocol relating to the Status of Refugees of January 31, 1967 and the New York Convention relating to the Status of Stateless Persons of September 28, 1954.
(3) The provisions of the present Agreement shall not prevent the application of the provisions of the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms of November 4, 1950.
Article 16
(1) This Agreement shall enter into force on the date of the receipt of the latter note by which the Contracting States notify each other of the fulfilment of all internal legal requirements necessary for its entry into force.
(2) Each Contracting State may temporarily suspend the implementation, in whole or in part, with the exception of Article 2, of this Agreement for reasons of state security, public order or public health through written communication to the other Contracting State. The suspension may enter into force immediately.
(3) This Agreement is concluded for an indefinite period. It may be terminated with a three months previous notice through diplomatic channels.
In confirmation of the above the representatives of both Contracting States, duly authorised for this purpose, signed the present Agreement.
Done at Ljubljana on the 16th day of May 1997 in two originals in Slovenian, Estonian and English languages, all three texts being equally authentic. In case of any dispute or difference in the interpretation of the present Agreement, the English text shall prevail.
For the Government Of the
Republic of Slovenia
Mirko Bandelj, (s)
For the Government of the
Republic of Estonia
Paul Varul, (s)
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbita Ministrstvo za notranje zadeve in Ministrstvo za zunanje zadeve.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 213-04/97-20/1
Ljubljana, dne 28. oktobra 1997
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.
* Besedilo sporazuma v estonskem jeziku je na vpogled v Sektorju za mednarodne pravne zadeve v Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Slovenije.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti