Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/1997 z dne 18. 8. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/1997 z dne 18. 8. 1997

Kazalo

53. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o socialni varnosti (BATSSV), stran 1461.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
O RAZGLASITVI ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN REPUBLIKO AVSTRIJO O SOCIALNI VARNOSTI (BATSSV)
Razglašam Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o socialni varnosti (BATSSV), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 26. junija 1997.
Št. 001-22-66/97
Ljubljana, dne 4. julija 1997
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN REPUBLIKO AVSTRIJO O SOCIALNI VARNOSTI (BATSSV)
1. člen
Ratificira se Sporazum med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o socialni varnosti, podpisan v Ljubljani 10. marca 1997.
2. člen
Sporazum se v izvirniku v slovenskem in nemškem jeziku glasi:
S P O R A Z U M
MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN REPUBLIKO AVSTRIJO O SOCIALNI VARNOSTI
Republika Slovenija in Republika Avstrija
v želji, da bi uredili odnose med državama na področju socialne varnosti,
skleneta naslednji sporazum:
I. DEL
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Določitve pojmov
(1) V tem sporazumu pomenijo izrazi:
1. “pravni predpisi”
zakone, uredbe in druge predpise, ki se nanašajo na področja socialne varnosti, navedena v prvem odstavku 2. člena;
2. “pristojni organ”
ministre oziroma zvezne ministre, pristojne za uporabo pravnih predpisov iz prvega odstavka 2. člena;
3. “nosilec”
zavod ali organ, ki izvaja pravne predpise, navedene v prvem odstavku 2.člena, ali dele le-teh;
4. “pristojni nosilec”
nosilca, pri katerem je oseba zavarovana v trenutku vložitve zahteve za dajatev ali storitev ali pri katerem ima oziroma bi še imela pravico do dajatve ali storitve, če bi bivala na ozemlju države pogodbenice, v kateri je bila nazadnje zavarovana;
5. “stalno prebivališče”
kraj običajnega bivanja;
6. “začasno prebivališče”
kraj začasnega bivanja;
7. “družinski član”
družinskega člana po pravnih predpisih tiste države pogodbenice, v kateri ima svoj sedež nosilec zavarovanja, v katerega breme se zagotovijo dajatve ali storitve;
8. “zavarovalna doba”
čas plačevanja prispevkov in z njim izenačen čas, kot veljata po pravnih predpisih držav pogodbenic;
9. “dajatev”, “renta” ali “pokojnina”
denarno dajatev, rento ali pokojnino vključno z vsemi deli iz javnih sredstev, uskladitvami, dodatki in kapitaliziranimi zneski.
(2) Drugi izrazi v tem sporazumu imajo pomen, kot jim ga določajo pravni predpisi držav pogodbenic.
2. člen
Področje stvarne veljavnosti
(1) Ta sporazum se nanaša na
1. avstrijske pravne predpise o
a) zdravstvenem zavarovanju,
b) zavarovanju za primere nesreč pri delu,
c) pokojninskem zavarovanju, razen posebnega zavarovanja za notariat,
d) denarni pomoči za primer brezposelnosti;
2. slovenske pravne predpise o
a) zdravstvenem zavarovanju,
b) pokojninskem in invalidskem zavarovanju,
c) zavarovanju za primer brezposelnosti,
d) nadomestilu za čas porodniškega dopusta.
(2) Če v tretjem odstavku ni določeno drugače, se ta sporazum nanaša tudi na vse pravne predpise, ki združujejo, spreminjajo ali dopolnujejo pravne predpise, navedene v prvem odstavku.
(3) Ta sporazum se ne nanaša na pravne predpise o novem sistemu ali novem področju socialne varnosti in tudi ne na sisteme, ki veljajo za žrtve vojne in njenih posledic.
3. člen
Področje osebne veljavnosti
Ta sporazum velja
a) za osebe, za katere veljajo ali so veljali pravni predpisi ene ali obeh držav pogodbenic;
b) za druge osebe, če uveljavljajo pravice na podlagi zavarovanja oseb, navedenih v točki a).
4. člen
Enako obravnavanje
(1) Pri uporabi pravnih predpisov ene države pogodbenice se državljani te države pogodbenice obravnavajo enako kot državljani druge države pogodbenice, če ta sporazum ne določa drugače.
(2) Prvi odstavek ne posega v pravne predpise držav pogodbenic glede
a) sodelovanja zavarovancev in delodajalcev v organih nosilcev in zvez ter pravosodnih organih na področju socialne varnosti;
b) določb o zavarovalnem bremenu v meddržavnih pogodbah držav pogodbenic s tretjimi državami;
c) zavarovanja oseb, ki so zaposlene na uradnih predstavništvih ene od držav pogodbenic v tretjih državah ali pri članih takšnih predstavništev.
(3) Prvi odstavek velja glede avstrijskih pravnih predpisov o upoštevanju zavarovalne dobe v vojni službi ali enakovredne dobe le za državljane Republike Slovenije, ki so bili neposredno pred 13. marcem 1938 avstrijski državljani.
5. člen
Transfer dajatev
(1) Če ta sporazum ne določa drugače, pokojnine, rente in druge dajatve, razen nadomestil za primer brezposelnosti, do katerih je oseba upravičena po pravnih predpisih ene države pogodbenice, ne smejo biti zmanjšane, spremenjene, zamrznjene, odvzete ali zasežene zato, ker ima upravičenec stalno prebivališče na ozemlju druge države pogodbenice.
(2) Prvi odstavek se ne nanaša
a) na varstveni dodatek po avstrijskih pravnih predpisih,
b) na varstveni dodatek in dodatek za pomoč in postrežbo po slovenskih pravnih predpisih.
II. DEL
DOLOČBE O UPORABI PRAVNIH PREDPISOV
6. člen
Splošna ureditev
(1) Za obvezno zavarovanje osebe, ki opravlja pridobitno dejavnost, veljajo, če v 7. in 8. členu ni določeno drugače, pravni predpisi države pogodbenice, na katere ozemlju se pridobitna dejavnost opravlja. V primeru zaposlitve velja ta določba tudi, če je stalno prebivališče zaposlenega ali sedež delodajalca na ozemlju druge države pogodbenice.
(2) Za javne uslužbence in z njimi izenačene osebe veljajo pravni predpisi države pogodbenice, pri katere upravi so zaposleni.
7. člen
Posebna ureditev
(1) Če delodajalec, ki ima sedež na ozemlju ene države pogodbenice, pošlje svojega zaposlenega na delo na ozemlje druge države pogodbenice, se zanj uporabljajo pravni predpisi prve države pogodbenice do konca 24. koledarskega meseca od prevzema dolžnosti na ozemlju druge države pogodbenice, kot če bi bila ta oseba dalje zaposlena na ozemlju prve države pogodbenice.
(2) Če družba za letalski promet, ki ima sedež na ozemlju ene države pogodbenice, pošlje svojega zaposlenega na delo na ozemlje druge države pogodbenice, se zanj še naprej uporabljajo pravni predpisi prve države pogodbenice, kot če bi bila ta oseba še naprej zaposlena na ozemlju prve države pogodbenice.
(3) Za posadko ladje in druge osebe, ki na njej niso zaposlene le začasno, veljajo pravni predpisi države pogodbenice, pod katere zastavo ladja plove.
8. člen
Diplomatsko in konzularno osebje
(1) Za člane diplomatskih ali konzularnih predstavništev in za zasebno hišno osebje v službi članov teh predstavništev, ki so odposlani na ozemlje druge države pogodbenice, veljajo pravni predpisi države pogodbenice, iz katere so odposlani.
(2) Za uslužbence, omenjene v prvem odstavku, ki niso odposlani, veljajo pravni predpisi države pogodbenice, na katere ozemlju so zaposleni. Če so državljani druge države pogodbenice, pa lahko v roku treh mesecev po začetku zaposlitve izberejo uporabo pravnih predpisov druge države pogodbenice.
9. člen
Izjeme
(1) Pristojni organi držav pogodbenic se lahko na skupno zahtevo zaposlenega in njegovega delodajalca dogovorijo za izjeme od določb 6. do 8. člena, pri čemer morajo upoštevati vrsto in okoliščine zaposlitve.
(2) Če veljajo za zaposlenega iz prvega odstavka pravni predpisi ene države pogodbenice, čeprav je zaposlen na ozemlju druge države pogodbenice, se uporabijo pravni predpisi tako, kot da bi bila ta oseba zaposlena na ozemlju prve države pogodbenice.
III. DEL
POSEBNE DOLOČBE
1. poglavje
Bolezen in materinstvo
10. člen
Seštevanje zavarovalnih dob
Če je oseba pridobila zavarovalno dobo po pravnih predpisih obeh držav pogodbenic, se za pridobitev pravice do dajatve ali storitve in za določitev njihovega trajanja sešteje zavarovalna doba v obeh državah, če se le-ta ne nanaša na isto obdobje.
11. člen
Zdravstvene storitve
(1) Oseba, ki po pravnih predpisih ene države pogodbenice izpolnjuje potrebne pogoje za pravico do storitve in
a) ki ima stalno prebivališče na ozemlju druge države pogodbenice ali
b) katere stanje med začasnim bivanjem na ozemlju druge države pogodbenice nemudoma terja storitve in oseba ni odšla v drugo državo pogodbenico z namenom uveljavljanja pravice do zdravniške oskrbe ali
c) ki je od pristojnega nosilca dobila dovoljenje, da odide na ozemlje druge države pogodbenice, da bi tam bila deležna svojemu stanju primernega zdravljenja, oziroma bo tako dovoljenje dobila,
ima pravico do zdravstvenih storitev v breme pristojnega nosilca od nosilca po kraju stalnega ali začasnega prebivališča po pravnih predpisih, ki veljajo za tega nosilca, kot da bi bila pri njem zavarovana.
(2) V primerih iz prvega odstavka je nudenje telesnih protez, večjih pripomočkov in drugih storitev velike vrednosti vezano na soglasje pristojnega nosilca. Soglasje ni potrebno, če storitve ni mogoče odložiti, ne da bi bilo resno ogroženo življenje ali zdravje te osebe ali če se povračilo stroškov opravi v obliki pavšalnih izplačil po drugem odstavku 15. člena.
(3) Prejšnja odstavka ustrezno veljata za družinske člane.
(4) Točki b) in c) prvega odstavka veljata za zdravljenje pri zdravnikih, zobozdravnikih in dentistih zasebne prakse le za naslednje osebe:
a) osebe, ki pri opravljanju svoje dejavnosti začasno bivajo v drugi državi pogodbenici in njihove družinske člane, ki bivajo z njimi;
b) osebe na obisku pri svoji družini, ki ima stalno prebivališče v drugi državi pogodbenici;
c) osebe, ki iz drugih razlogov začasno bivajo v drugi državi pogodbenici, če imajo odobritev za ambulantno zdravljenje na račun nosilca zdravstvenega zavarovanja po kraju svojega začasnega prebivališča.
12. člen
Dajatve
(1) V primerih iz 11. člena pristojni nosilec zagotavlja dajatve po zanj veljavnih pravnih predpisih.
(2) Če je po pravnih predpisih ene države pogodbenice višina denarnih dajatev odvisna od števila družinskih članov, tedaj pristojni nosilec upošteva tudi tiste družinske člane, ki imajo stalno prebivališče na ozemlju druge države pogodbenice.
(3) Če se v skladu s slovenskimi pravnimi predpisi višina nadomestila za čas porodniškega dopusta, bolezni ali poškodbe izračuna na podlagi predhodne plače zavarovane osebe, mora pristojni nosilec v Sloveniji upoštevati le plačo, ki jo je zavarovana oseba prejela med zadnjo zaposlitvijo v Sloveniji, pri čemer povprečna plača, ki jo je zavarovana oseba prejela v Sloveniji, velja kot povprečna plača za celotno predpisano dobo.
13. člen
Prejemniki pokojnin
(1) Za osebo, ki ima po pravnih predpisih obeh držav pogodbenic pravico do prejemanja pokojnine, veljajo izključno pravni predpisi o zdravstvenem zavarovanju države pogodbenice, na ozemlju katere ima stalno prebivališče.
(2) Za osebo, ki ima pravico do prejemanja pokojnine po pravnih predpisih ene države pogodbenice in ima stalno prebivališče na ozemlju druge države pogodbenice, veljajo pravni predpisi o zdravstvenem zavarovanju te države pogodbenice, kot da bi bila upravičena do prejemanja pokojnine po pravnih predpisih te države pogodbenice.
(3) Prvi in drugi odstavek ustrezno veljata za vlagatelje pokojninskih zahtevkov.
14. člen
Nosilec po kraju začasnega ali stalnega prebivališča
V primerih iz prvega odstavka 11. člena in iz drugega odstavka 13. člena nudijo storitve
v Avstriji
bolniška blagajna, pristojna po kraju začasnega ali stalnega prebivališča osebe,
v Sloveniji
območna enota Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, pristojna po kraju začasnega ali stalnega prebivališča osebe.
15. člen
Povračilo stroškov
(1) Pristojni nosilec povrne nosilcu, ki je zagotovil zdravstvene storitve, stroške, ki jih je le-ta imel po 11. členu ter drugem odstavku 13. člena, razen administrativnih stroškov.
(2) Da bi poenostavili postopek, se lahko pristojni organi namesto za posamezne obračune dogovorijo za pavšalna plačila za vse primere ali za določene skupine primerov.
(3) V primerih po drugem odstavku 13. člena se nadomestila stroškov upravičencev iz avstrijskega pokojninskega zavarovanja plačajo iz prispevkov za zdravstveno zavarovanje upokojencev, ki se zbirajo pri Glavni zvezi nosilcev avstrijskega socialnega zavarovanja.
2. poglavje
Nesreče pri delu in poklicne bolezni
16. člen
Zdravstvene storitve
(1) Oseba, ki ima zaradi nesreče pri delu ali zaradi poklicne bolezni pravico do storitev po pravnih predpisih ene države pogodbenice in ima začasno ali stalno prebivališče na ozemlju druge države pogodbenice, ima pravico do storitev v breme pristojnega nosilca od nosilca v kraju, kjer ima začasno ali stalno prebivališče po pravnih predpisih, ki veljajo za tega nosilca, kot da bi bila pri njem zavarovana. Drugi odstavek 11. člena velja ustrezno.
(2) V primerih iz prvega odstavka nudi storitve
v Avstriji
bolniška blagajna, pristojna po kraju začasnega ali stalnega prebivališča upravičenca, ali nosilec zavarovanja za primere nesreč pri delu,
v Sloveniji
območna enota Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, pristojna po kraju začasnega ali stalnega prebivališča upravičenca.
(3) Za povračilo stroškov, nastalih po prvem odstavku, ustrezno velja 15.člen.
17. člen
Nesreča na poti
Če oseba, ki ima stalno prebivališče na ozemlju ene države pogodbenice, odpotuje na podlagi veljavne pogodbe o zaposlitvi na delo v drugo državo pogodbenico in na neprekinjenem potovanju po najkrajši poti v kraj zaposlitve doživi nesrečo, nosilec zavarovanja te države pogodbenice krije ustrezne dajatve in storitve za to nesrečo po pravnih predpisih o zavarovanju za primere nesreč pri delu; to velja tudi za nesrečo, ki jo zaposleni doživi pri vračanju v državo svojega stalnega prebivališča neposredno po izteku pogodbe o zaposlitvi, na podlagi katere je odpotoval v drugo državo pogodbenico.
18. člen
Poklicne bolezni
(1) Če je po pravnih predpisih ene države pogodbenice pogoj za zagotovitev dajatev in nudenje storitev v primeru poklicne bolezni, da je bila ta bolezen prvič zdravniško ugotovljena na ozemlju te države pogodbenice, velja ta pogoj kot izpolnjen, če je bila bolezen prvič ugotovljena na ozemlju druge države pogodbenice.
(2) Če pravni predpisi ene države pogodbenice predvidevajo, da se dajatve in storitve v primeru poklicne bolezni zagotovijo oziroma nudijo le, če je oseba s to poklicno boleznijo opravljala poklicno dejavnost, ki lahko povzroči to bolezen, minimalni čas, ki je določen kot pogoj za pridobitev pravice do dajatve ali storitve, pristojni nosilec te države pogodbenice, če je to potrebno, upošteva kot čas opravljanja takšne dejavnosti tudi čas, v katerem so veljali pravni predpisi druge države pogodbenice.
19. člen
Dajatve in storitve pri poklicnih boleznih
(1) Če je treba v primeru poklicne bolezni upoštevati pravne predpise obeh držav pogodbenic, se dajatve in storitve odobrijo le po pravnih predpisih tiste države pogodbenice, na katere ozemlju je oseba nazadnje opravljala dejavnost, ki lahko povzroči takšno poklicno bolezen, če ta oseba izpolnjuje pogoje po teh pravnih predpisih.
(2) Če je oseba, ki je zbolela za poklicno boleznijo, prejemala ali prejema dajatve oziroma je bila ali je deležna storitev v breme nosilca ene države pogodbenice in potem, ko je tudi po pravnih predpisih druge države pogodbenice opravljala dejavnost, ki lahko povzroči poklicno bolezen, zaradi poslabšanja svojega stanja zaprosila za dajatve in storitve pri nosilcu druge države pogodbenice, nosilec iz prve države pogodbenice nadalje zagotavlja dajatve in storitve po pravnih predpisih, ki veljajo zanj, in ne upošteva poslabšanja, pristojni nosilec druge države pogodbenice pa zagotovi dajatev v višini razlike med dajatvijo, ki jo je dolžan zagotoviti po poslabšanju, in dajatvijo, ki bi jo bil moral zagotoviti pred poslabšanjem stanja po zanj veljavnih pravnih predpisih, če bi bolezen nastopila po teh pravnih predpisih.
3. poglavje
Starost, invalidnost in smrt
(pokojnine)
20. člen
Seštevanje zavarovalnih dob
(1) Če je po pravnih predpisih ene države pogodbenice pridobitev, ohranitev ali ponovna pridobitev pravice do dajatve odvisna od dopolnitve zavarovalne dobe, mora pristojni nosilec te države pogodbenice, kolikor je to potrebno, upoštevati zavarovalno dobo, dopolnjeno po pravnih predpisih druge države pogodbenice, kot če bi to bila zavarovalna doba, dopolnjena po pravnih predpisih, ki jih mora on uporabljati.
(2) Če je po pravnih predpisih ene države pogodbenice odobritev določenih dajatev odvisna od zavarovalne dobe, dopolnjene v poklicu, za katerega velja poseben sistem, ali v določenem poklicu ali določeni dejavnosti, se za odobritev takih dajatev zavarovalna doba, ki je bila dopolnjena po pravnih predpisih druge države pogodbenice, upošteva le, če je bila dopolnjena v takem sistemu ali, če tak sistem ne obstaja, v enakem poklicu ali v enaki dejavnosti.
21. člen
Zavarovalne dobe, krajše od enega leta
(1) Če zavarovalna doba, ki jo je treba upoštevati po pravnih predpisih ene države pogodbenice, ne znaša skupno dvanajst mesecev za izračun dajatve, se po teh pravnih predpisih dajatev ne zagotovi. To ne velja, če po teh pravnih predpisih obstaja pravica do dajatve samo na podlagi te zavarovalne dobe.
(2) V prvem stavku prvega odstavka navedene zavarovalne dobe mora nosilec druge države pogodbenice za pridobitev, ohranitev ali ponovno pridobitev pravice do dajatve kot tudi za njeno višino upoštevati tako, kot če bi to bila zavarovalna doba, dopolnjena po pravnih predpisih, ki jih mora on uporabljati.
1. del
Dajatve po avstrijskih pravnih predpisih
22. člen
Ugotavljanje pravic do dajatev
Če oseba, ki je dopolnila zavarovalno dobo po pravnih predpisih obeh držav pogodbenic, ali njeni družinski člani vložijo zahtevo za dajatve, mora pristojni avstrijski nosilec po avstrijskih pravnih predpisih ugotoviti, ali ima ta oseba s seštevanjem zavarovalnih dob po 20. členu in ob upoštevanju naslednjih določb pravico do dajatve:
1. Če po avstrijskih pravnih predpisih časi plačevanja pokojnine podaljšajo obdobje, v katerem mora biti dopolnjena zavarovalna doba, se to obdobje podaljša tudi za ustrezne čase plačevanja pokojnine po slovenskih pravnih predpisih.
2. V dnevih izražena slovenska zavarovalna doba se preračuna v mesece, pri čemer 30 dni ustreza enemu mesecu; preostali dnevi veljajo kot en cel mesec.
23. člen
Izračun dajatev
(1) Če obstaja po avstrijskih pravnih predpisih pravica do dajatve tudi brez uporabe 20. člena, potem mora pristojni avstrijski nosilec odmeriti dajatev izključno na podlagi zavarovalnih dob, ki jih je treba upoštevati po avstrijskih pravnih predpisih.
(2) Če obstaja po avstrijskih pravnih predpisih pravica do dajatve samo z uporabo 20. člena, potem mora pristojni avstrijski nosilec odmeriti dajatev izključno na podlagi zavarovalnih dob, ki jih je treba upoštevati po avstrijskih pravnih predpisih, kot tudi z upoštevanjem naslednjih določb:
1. Dajatve ali deli dajatev, katerih znesek ni odvisen od trajanja dopolnjene zavarovalne dobe, gredo v razmerju zavarovalne dobe, ki jo je po avstrijskih pravnih predpisih treba upoštevati za izračun dajatve, do 30 let, vendar največ do višine polnega zneska.
2. Če je treba pri izračunu dajatev pri invalidnosti ali za družinske člane upoštevati čase po nastopu zavarovanega primera, se ti časi upoštevajo samo v razmerju zavarovalne dobe, ki jo je po avstrijskih pravnih predpisih treba upoštevati za izračun dajatve, do dveh tretjin polnih koledarskih mesecev od takrat, ko je dotična oseba dopolnila 16. leto starosti, do nastopa zavarovanega primera, vendar največ do polne višine.
3. Točka 1 ne velja
a) glede dajatev iz višjega zavarovanja,
b) glede dajatev, ki so odvisne od dohodka, ali delov dajatev za zagotavljanje minimalnega dohodka.
2. del
Dajatve po slovenskih pravnih predpisih
24. člen
Ugotavljanje in izračun dajatev
(1) Če so po slovenskih pravnih predpisih izpolnjeni pogoji za pridobitev pravice do dajatev brez seštevanja zavarovalnih dob, dopolnjenih v obeh državah pogodbenicah, slovenski nosilec zagotovi dajatev izključno na podlagi zavarovalnih dob, dopolnjenih po slovenskih pravnih predpisih.
(2) Če obstaja pravica do dajatev le ob upoštevanju 20. člena, se ta izračuna tako:
1. Slovenski nosilec izračuna najprej teoretični znesek dajatve, ki bi ga moral izplačevati, če bi za izračun pokojnine moral upoštevati vse zavarovalne dobe, ki se štejejo po pravnih predpisih obeh držav pogodbenic.
2. Na podlagi tega zneska mora slovenski nosilec določiti znesek, ki ga je dolžan izplačevati, v sorazmerju med dolžino zavarovalne dobe, ki jo mora upoštevati po slovenskih pravnih predpisih, in skupno zavarovalno dobo.
(3) Pri izvajanju določb prvega odstavka 20. člena in drugega odstavka tega člena se zavarovalne dobe, ki se prekrivajo, upoštevajo samo enojno.
(4) Pri izvajanju drugega odstavka tega člena se pri določitvi osnove za pokojnino upošteva samo slovenska zavarovalna doba.
(5) Če pri izvajanju točke 2 drugega odstavka tega člena skupna zavarovalna doba, ki se upošteva po pravnih predpisih obeh držav pogodbenic, presega najdaljšo možno zavarovalno dobo, ki je po slovenskih pravnih predpisih določena za odmero dajatev, se delni znesek za izplačevanje izračuna v sorazmerju med zavarovalno dobo, ki se upošteva po slovenskih pravnih predpisih, in omenjeno najdaljšo možno zavarovalno dobo.
4. poglavje
Brezposelnost
25. člen
Seštevanje zavarovalnih dob
(1) Zavarovalna doba, dopolnjena po pravnih predpisih ene države pogodbenice, se upošteva pri pravici do nadomestila za primer brezposelnosti po pravnih predpisih druge države pogodbenice, če je bil brezposelni v državi pogodbenici, v kateri uveljavlja pravico do takšnega nadomestila, v zadnjih dvanajstih mesecih pred vložitvijo zahtevka za takšno nadomestilo skupaj najmanj 26 tednov zavarovan kot delojemalec, ne da bi bili pri tem kršeni predpisi o zaposlovanju tujcev kot delojemalcev.
(2) Pogoj minimalne zavarovalne dobe 26 tednov, kot je določen v prvem odstavku, ne velja za brezposelne, ki so se nameravali zaposliti za daljši čas, vendar je bila njihova zaposlitev brez njihove krivde končana prej kot v 26 tednih.
(3) Če vloži zahtevek za nadomestilo za primer brezposelnosti v Avstriji avstrijski državljan, izpolnitev pogoja minimalne zavarovalne dobe iz prvega odstavka ni potrebna.
26. člen
Čas prejemanja
Čas prejemanja dajatve se skrajša za čas, ko je brezposelni v drugi državi pogodbenici v zadnjih dvanajstih mesecih pred vložitvijo zahtevka že prejemal dajatev za primer brezposelnosti.
IV. DEL
RAZNE DOLOČBE
27. člen
Naloge pristojnih organov, uradna in pravna pomoč
(1) Pristojni organi bodo z dogovorom določili upravne ukrepe, ki so potrebni za izvajanje tega sporazuma.
(2) Pristojni organi obeh držav pogodbenic se bodo med seboj obveščali
a) o vseh ukrepih, ki jih bodo sprejeli za uporabo tega sporazuma;
b) o vseh spremembah svojih pravnih predpisov, ki zadevajo uporabo tega sporazuma.
(3) Pri uporabi tega sporazuma morajo organi in nosilci držav pogodbenic drug drugemu pomagati in postopati kot pri uporabi svojih pravnih predpisov. Ta uradna pomoč je brezplačna.
(4) Nosilci in organi držav pogodbenic lahko zaradi uporabe tega sporazuma vzpostavijo neposredni stik med seboj in z udeleženimi osebami ali njihovimi pooblaščenci.
(5) Nosilci in organi v eni državi pogodbenici ne smejo zavrniti pri njih vloženih zahtevkov ali drugih dopisov, ker so le-ti sestavljeni v uradnem jeziku druge države pogodbenice.
(6) Zdravniške preglede, ki se opravijo pri izvajanju pravnih predpisov ene države pogodbenice in zadevajo osebe, ki začasno ali stalno prebivajo na ozemlju druge države pogodbenice, bo na prošnjo pristojnega nosilca in v njegovo breme opravil nosilec v kraju začasnega ali stalnega prebivališča. Če se zdravniški pregledi opravijo v interesu nosilcev obeh držav, se stroški ne povrnejo.
(7) Glede sodne pravne pomoči veljajo določbe, ki se uporabljajo pri pravni pomoči v civilnopravnih zadevah.
28. člen
Organi za zvezo
Za lažje izvajanje tega sporazuma in zlasti za vzpostavljanje enostavne in hitre zveze med nosilci, ki pridejo v poštev na obeh straneh, ustanovijo pristojni organi organe za zvezo.
29. člen
Oprostitev davkov in overitev
(1) Vsaka v pravnih predpisih ene države pogodbenice predvidena oprostitev ali znižanje davkov, kolkov, sodnih ali vpisnih taks za spise ali listine, ki jih je treba predložiti pri uporabi teh pravnih predpisov, se razširi na ustrezne spise in listine, ki jih je treba predložiti pri uporabi tega sporazuma ali pravnih predpisov druge države pogodbenice.
(2) Overitev listin, dokumentov in dopisov vseh vrst, ki jih je treba predložiti pri uporabi tega sporazuma, ni potrebna.
30. člen
Vloge
(1) Zahtevki, izjave ali pravna sredstva, ki se pri uporabi tega sporazuma ali pravnih predpisov ene države pogodbenice vložijo pri organu, nosilcu ali drugi pristojni službi ene države pogodbenice, se obravnavajo kot zahtevki, izjave ali pravna sredstva, vloženi pri organu, nosilcu ali drugi pristojni službi druge države pogodbenice.
(2) Zahtevek za dajatev, ki je vložen po pravnih predpisih ene države pogodbenice, velja tudi kot zahtevek za ustrezno dajatev po pravnih predpisih druge države pogodbenice, ki pride v poštev ob upoštevanju tega sporazuma; to ne velja, če prosilec izrecno zahteva, da se ugotavljanje pravice do dajatve zaradi starosti, pridobljene po pravnih predpisih ene države pogodbenice, odloži.
(3) Zahtevki, izjave ali pravna sredstva, ki morajo biti pri uporabi pravnih predpisov ene države pogodbenice v določenem roku vloženi pri organu, nosilcu ali drugi pristojni službi te države pogodbenice, lahko prosilec vloži v enakem roku pri ustrezni službi druge države pogodbenice.
(4) V primerih iz prvega do tretjega odstavka služba, pri kateri so bili ti zahtevki, izjave ali pravna sredstva vloženi, le-te nemudoma dostavi ustrezni pristojni službi v drugi državi pogodbenici bodisi neposredno ali s posredovanjem organov za zvezo držav pogodbenic.
31. člen
Plačilni promet
(1) Službe, ki so po tem sporazumu pristojne za izplačevanje dajatve, lahko ta izplačila izvršujejo z oprostilnim učinkom v valuti, ki je za njihovo državo merodajna.
(2) Izplačila, ki so predvidena v tem sporazumu, morajo biti izvršena v valuti države pogodbenice, v kateri ima sedež nosilec, ki je odobril dajatev ali opravil storitev.
(3) Nakazila na podlagi tega sporazuma se izvajajo v skladu z dogovori, ki veljajo na tem področju v obeh državah pogodbenicah v času nakazila.
32. člen
Izvršilni postopek
(1) Izvršljive sodne odločbe ter izvršljive odločbe in izkazi nosilcev ali organov ene države pogodbenice glede zaostankov pri plačevanju prispevkov (listine) in glede drugih terjatev s področja socialne varnosti se priznajo v drugi državi pogodbenici.
(2) Priznanje se sme zavrniti le, če je v nasprotju z javnim redom tiste države pogodbenice, v kateri bi odločba ali listina morala biti priznana.
(3) Priznane izvršljive odločbe in listine iz prvega odstavka se izvršijo v drugi državi pogodbenici. Izvršilni postopek se ravna po pravnih predpisih, ki v državi pogodbenici, na katere ozemlju bo izvršen, veljajo glede izvršbe ustreznih odločb in listin, izdanih na območju te države pogodbenice. Na izvodu odločbe ali listine mora biti potrdilo o njeni izvršljivosti (klavzula o izvršljivosti).
33. člen
Obračunavanje akontacij
(1) Če je nosilec ene države pogodbenice izplačal akontacijo, se lahko zadrži izplačilo zaostalega zneska ustrezne dajatve za isto obdobje, do katerega obstaja pravica po pravnih predpisih druge države pogodbenice. Če je nosilec ene države pogodbenice izplačal višjo dajatev, kot pripada upravičencu, za obdobje, za katero mora nosilec druge države pogodbenice naknadno izplačati ustrezno dajatev, se razlika med pripadajočo dajatvijo in višino izplačanega zneska obravnava kot akontacija v smislu prvega stavka tega odstavka.
(2) Če je nosilec socialne pomoči ene države pogodbenice priznal socialno pomoč za obdobje, za katero po pravnih predpisih druge države pogodbenice naknadno nastane pravica do dajatve, pristojni nosilec te države pogodbenice na prošnjo in za račun nosilca socialne pomoči zadrži zaostale zneske, ki so plačljivi za isto obdobje, in sicer do višine izplačanih dajatev socialne pomoči, kot da bi šlo za izplačano dajatev socialne pomoči nosilca socialne pomoči slednje države pogodbenice.
34. člen
Odškodnina
(1) Če ima oseba, ki je po pravnih predpisih ene države pogodbenice upravičena do odškodnine za škodo, nastalo na območju druge države pogodbenice, po predpisih te države pravico do odškodnine proti tretjemu, preide pravica do odškodnine na nosilca prve države pogodbenice po pravnih predpisih, ki veljajo zanj.
(2) Če pravice do odškodnine za istovrstne dajatve iz istega odškodninskega primera pripadajo tako nosilcu ene kot druge države pogodbenice, lahko tretji s plačilom z oprostilnim učinkom enemu ali drugemu nosilcu zadovolji pravice, ki so po prvem odstavku prešle na oba nosilca. V medsebojnem razmerju sta nosilca dolžna opraviti poravnavo v sorazmernih deležih do dajatev, ki jih morata izplačati.
35. člen
Reševanje sporov
(1) Spore med državama pogodbenicama o razlagi ali uporabi tega sporazuma naj, če je to mogoče, rešujejo pristojni organi držav pogodbenic.
(2) Če spora ni mogoče rešiti na ta način, se na zahtevo ene države pogodbenice zadeva preda arbitražnemu sodišču, ki mora biti sestavljeno na naslednji način:
a) Vsaka država pogodbenica v roku enega meseca po prejemu zahteve za odločitev arbitražnega sodišča imenuje enega arbitražnega sodnika. Oba na tak način imenovana sodnika v roku dveh mesecev zatem, ko je država pogodbenica, ki je kot zadnja imenovala svojega arbitražnega sodnika in to notificirala, za tretjega arbitražnega sodnika izbereta državljana tretje države.
b) Če ena država pogodbenica v določenem roku ni imenovala arbitražnega sodnika, lahko druga država pogodbenica zaprosi predsednika Evropskega sodišča za človekove pravice, da ga imenuje on. Enako se na zahtevo ene države pogodbenice postopa, če se oba arbitražna sodnika ne moreta sporazumeti o izbiri tretjega arbitražnega sodnika.
c) Če je predsednik Evropskega sodišča za človekove pravice državljan ene od obeh držav pogodbenic, prevzame funkcije iz tega člena podpredsednik sodišča ali po položaju najvišji sodnik sodišča, za katerega ta okoliščina ne velja.
(3) Arbitražno sodišče odloča z večino glasov. Njegove odločitve so obvezujoče za obe državi pogodbenici. Vsaka država pogodbenica krije stroške arbitražnega sodnika, ki ga je imenovala. Preostale stroške krijeta državi pogodbenici v enakih delih. Arbitražno sodišče samo ureja svoj postopek.
V. DEL
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
36. člen
Prehodne določbe
(1) Ta sporazum ne daje pravice do plačila dajatev za čas pred 1. januarjem 1997.
(2) Za ugotavljanje pravic do storitev oziroma dajatev po tem sporazumu se upošteva tudi zavarovalna doba, ki je bila dopolnjena po pravnih predpisih ene od držav pogodbenic pred 1. januarjem 1997.
(3) S pridržkom prvega odstavka velja ta sporazum tudi za primere zavarovanja, ki so nastopili pred 1. januarjem 1997, kolikor upravičenci niso že prejeli kapitalskih izplačil za predhodno ugotovljene pravice.
(4) Dajatve, ki so bile ugotovljene pred 1. januarjem 1997, se ne ugotavljajo znova.
37. člen
Predpisi o zavarovalnih bremenih
(1) Nosilci v Avstriji prevzamejo vse pričakovane pravice in pravice oseb, ki so bile 1. januarja 1956 avstrijski državljani ali imajo po avstrijskih pravnih predpisih o socialnem zavarovanju status “Volksdeutscherjev”, če se te osebe 1. januarja 1956 v Avstriji niso zadrževale le začasno in kolikor so te pričakovane pravice in pravice nastale na podlagi zavarovalne dobe, dopolnjene v nekdanjem jugoslovanskem socialnem zavarovanju (pokojninskem ali invalidskem zavarovanju) pred 1. januarjem 1956.
(2) Nosilci v Sloveniji prevzamejo vse pričakovane pravice in pravice slovenskih državljanov, ki so imeli 1. januarja 1956 kot jugoslovanski državljani stalno prebivališče na ozemlju nekdanje Jugoslavije, kolikor so te pričakovane pravice in pravice nastale na podlagi zavarovalne dobe, dopolnjene v avstrijskem socialnem zavarovanju (pokojninskem ali zavarovanju za primere nesreč pri delu) pred 1. januarjem 1956.
(3) Če se prevzamejo pravice do dajatev, velja, da so izpolnjeni splošni pogoji za ustrezne dajatve. Pri tem se pri odmeri dajatev upoštevajo zavarovalne dobe, ki so osnova za prevzete pravice do dajatev. Če te zavarovalne dobe ne dosežejo čakalne dobe, ki je potrebna za ustrezno pokojnino, postane osnova za odmero dajatve doba v dolžini te čakalne dobe.
(4) Glede upoštevanja pričakovanih pravic in pravic do dajatev iz avstrijskega pokojninskega zavarovanja ali zavarovanja za primere nesreč pri delu se uporabijo pravni predpisi avstrijskega Zveznega zakona z dne 22. novembra 1961 o zahtevah za dajatve in pričakovanih pravicah iz pokojninskega (rentnega) zavarovanja ter zavarovanja za primere nesreč pri delu na podlagi zaposlitve v tujini.
38. člen
Začetek veljavnosti
(1) Ta sporazum mora biti ratificiran. Listini o ratifikaciji morata biti izmenjani čim prej na Dunaju.
(2) Ta sporazum začne veljati prvega dne v mesecu po preteku tistega meseca, v katerem sta bili izmenjani listini o ratifikaciji.
(3) Določbe tega sporazuma, ki se nanašajo na pridobitev in zagotavljanje dajatev in storitev iz socialne varnosti, se uporabljajo od 1. januarja 1997. Če se je v času pred uveljavitvijo tega sporazuma glede zagotavljanja zdravstvenih storitev ravnalo drugače, se v tako ravnanje ne posega.
39. člen
Prenehanje veljavnosti
(1) Ta sporazum se sklene za nedoločen čas. Vsaka država pogodbenica ga lahko odpove v odpovednem roku treh mesecev s koncem koledarskega leta v pisni obliki po diplomatski poti.
(2) V primeru odpovedi tega sporazuma veljajo njegove določbe za pridobljene pravice še naprej.
V POTRDITEV TEGA sta pooblaščenca podpisala ta sporazum in ga opremila s pečatoma.
V Ljubljani dne 10. marca 1997 v dveh izvirnikih v slovenskem in nemškem jeziku, pri čemer sta obe besedili enako verodostojni.
Za Republiko Slovenijo
Nataša Belopavlovič l. r.
Za Republiko Avstrijo
Gerhard Wagner l. r.
A B K O M M E N
ZWISCHEN DER REPUBLIK SLOWENIEN UND DER REPUBLIK ÖSTERREICH ÜBER SOZIALE SICHERHEIT
Die Republik Slowenien und die Republik Österreich,
von dem Wunsche geleitet, die gegenseitigen Beziehungen zwischen den beiden Staaten auf dem Gebiete der sozialen Sicherheit zu regeln,
sind übereingekommen, folgendes Abkommen zu schließen:
ABSCHNITT I
ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN
Artikel 1
Begriffsbestimmungen
(1) In diesem Abkommen bedeuten die Ausdrücke
1. “Rechtsvorschriften”
die Gesetze, Verordnungen und Satzungen, die sich auf die in Artikel 2 Absatz 1 bezeichneten Zweige der sozialen Sicherheit beziehen;
2. “zuständige Behörde”
die Minister oder Bundesminister, die mit der Anwendung der in Artikel 2 Absatz 1 angeführten Rechtsvorschriften betraut sind;
3. “Träger”
die Einrichtung oder die Behörde, der die Durchführung der in Artikel 2 Absatz 1 bezeichneten Rechtsvorschriften oder eines Teiles davon obliegt;
4. “zuständiger Träger”
den Träger, bei dem eine Person im Zeitpunkt des Antrages auf Leistung versichert ist oder gegen den sie einen Anspruch auf Leistungen hat oder noch hätte, wenn sie sich im Gebiet des Vertragsstaates, in dem sie zuletzt versichert war, aufhalten würde;
5. “Wohnort”
den Ort des gewöhnlichen Aufenthaltes;
6. “Aufenthalt”
den vorübergehenden Aufenthalt;
7. “Familienangehöriger”
einen Familienangehörigen nach den Rechtsvorschriften des Vertragsstaates, in dem der Träger, zu dessen Lasten die Leistungen zu gewähren sind, seinen Sitz hat;
8. “Versicherungszeiten”
Beitragszeiten und gleichgestellte Zeiten, die nach den Rechtsvorschriften der beiden Vertragsstaaten als solche gelten;
9. “Geldleistung”, “Rente” oder “Pension”
eine Geldleistung, Rente oder Pension einschließlich aller ihrer Teile aus öffentlichen Mitteln, aller Zuschläge, Anpassungsbeträge und Zulagen sowie Kapitalabfindungen.
(2) In diesem Abkommen haben andere Ausdrücke die Bedeutung, die ihnen nach den Rechtsvorschriften der beiden Vertragsstaaten zukommt.
Artikel 2
Sachlicher Geltungsbereich
(1) Dieses Abkommen bezieht sich
1. auf die österreichischen Rechtsvorschriften über
a) die Krankenversicherung,
b) die Unfallversicherung,
c) die Pensionsversicherung mit Ausnahme der Sonderversicherung für das Notariat,
d) das Arbeitslosengeld;
2. auf die slowenischen Rechtsvorschriften über
a) die Krankenversicherung,
b) die Pensions- und Invaliditätsversicherung,
c) die Arbeitslosenversicherung,
d) die Ersatzleistung bei Mutterschaft.
(2) Soweit Absatz 3 nichts anderes bestimmt, bezieht sich dieses Abkommen auch auf alle Rechtsvorschriften, welche die in Absatz 1 bezeichneten Rechtsvorschriften zusammenfassen, ändern oder ergänzen.
(3) Dieses Abkommen bezieht sich nicht auf Rechtsvorschriften über ein neues System oder einen neuen Zweig der sozialen Sicherheit und nicht auf Systeme für Opfer des Krieges und seiner Folgen.
Artikel 3
Persönlicher Geltungsbereich
Dieses Abkommen gilt
a) für Personen, für die die Rechtsvorschriften eines oder beider Vertragsstaaten gelten oder galten;
b) für andere Personen, soweit diese ihre Rechte von den in Buchstaben a bezeichneten Personen ableiten.
Artikel 4
Gleichbehandlung
(1) Bei Anwendung der Rechtsvorschriften eines Vertragsstaates stehen, soweit dieses Abkommen nichts anderes bestimmt, dessen Staatsangehörigen die Staatsangehörigen des anderen Vertragsstaates gleich.
(2) Absatz 1 berührt nicht die Rechtsvorschriften der beiden Vertragsstaaten betreffend
a) die Mitwirkung der Versicherten und der Dienstgeber in den Organen der Träger und der Verbände sowie in der Rechtsprechung im Bereich der sozialen Sicherheit;
b) Versicherungslastregelungen in zwischenstaatlichen Verträgen der Vertragsstaaten mit anderen Staaten;
c) die Versicherung der bei einer amtlichen Vertretung eines der beiden Vertragsstaaten in Drittstaaten oder bei Mitgliedern einer solchen Vertretung beschäftigten Personen.
(3) Absatz 1 gilt hinsichtlich der österreichischen Rechtsvorschriften über die Berücksichtigung von Kriegsdienstzeiten oder diesen gleichgestellten Zeiten nur für slowenische Staatsangehörige, die unmittelbar vor dem 13. März 1938 die österreichische Staatsangehörigkeit besaßen.
Artikel 5
Leistungstransfer
(1) Soweit dieses Abkommen nichts anderes bestimmt, dürfen Pensionen, Renten und andere Geldleistungen mit Ausnahme der Leistungen bei Arbeitslosigkeit, auf die nach den Rechtsvorschriften eines Vertragsstaates Anspruch besteht, nicht deshalb gekürzt, geändert, zum Ruhen gebracht, entzogen oder beschlagnahmt werden, weil der Berechtigte im Gebiet des anderen Vertragsstaates wohnt.
(2) Absatz 1 bezieht sich nicht
a) auf die Ausgleichszulage nach den österreichischen Rechtsvorschriften;
b) auf die Schutzzulage und den Hilflosenzuschuß nach den slowenischen Rechtsvorschriften.
ABSCHNITT II
BESTIMMUNGEN ÜBER DIE ANZUWENDENDEN RECHTSVORSCHRIFTEN
Artikel 6
Allgemeine Regelung
(1) Die Versicherungspflicht einer erwerbstätigen Person richtet sich, soweit die Artikel 7 und 8 nichts anderes bestimmen, nach den Rechtsvorschriften des Vertragsstaates, in dessen Gebiet die Erwerbstätigkeit ausgeübt wird. Dies gilt bei einer unselbständigen Erwerbstätigkeit auch dann, wenn sich der Wohnort des Dienstnehmers oder der Sitz des Dienstgebers im Gebiet des anderen Vertragsstaates befindet.
(2) Für Beamte und ihnen gleichgestellte Personen gelten die Rechtsvorschriften des Vertragsstaates, bei dessen Verwaltung sie beschäftigt sind.
Artikel 7
Besondere Regelungen
(1) Wird ein Dienstnehmer von einem Unternehmen mit Sitz im Gebiet eines der Vertragsstaaten in das Gebiet des anderen Vertragsstaates entsendet, so sind bis zum Ende des 24. Kalendermonats nach dieser Entsendung die Rechtsvorschriften des ersten Vertragsstaates weiter anzuwenden, als wäre er noch in dessen Gebiet beschäftigt.
(2) Wird ein Dienstnehmer eines Luftfahrtunternehmens mit dem Sitz im Gebiet eines Vertragsstaates aus dessen Gebiet in das Gebiet des anderen Vertragsstaates entsendet, so sind die Rechtsvorschriften des ersten Vertragsstaates weiter anzuwenden, als wäre er noch in dessen Gebiet beschäftigt.
(3) Die Besatzung eines Seeschiffes sowie andere nicht nur vorübergehend auf einem Seeschiff beschäftigte Personen unterliegen den Rechtsvorschriften des Vertragsstaates, dessen Flagge das Schiff führt.
Artikel 8
Diplomatisches und konsularisches Personal
(1) Für Mitglieder der diplomatischen Vertretungen oder konsularischen Dienststellen und für private Hausangestellte im Dienst von Mitgliedern dieser Vertretungen oder Dienststellen, die in das Gebiet des anderen Vertragsstaates entsendet werden, gelten die Rechtsvorschriften des Vertragsstaates, aus dem sie entsendet werden.
(2) Für die in Absatz 1 bezeichneten Dienstnehmer, die nicht entsendet sind, gelten die Rechtsvorschriften des Vertragsstaates, in dessen Gebiet sie beschäftigt sind. Soweit sie Staatsangehörige des anderen Vertragsstaates sind, können sie jedoch binnen drei Monaten nach Beginn der Beschäftigung die Anwendung der Rechtsvorschriften des anderen Vertragsstaates wählen.
Artikel 9
Ausnahmen
(1) Auf gemeinsamen Antrag des Dienstnehmers und seines Dienstgebers können die zuständigen Behörden der beiden Vertragsstaaten Ausnahmen von den Artikeln 6 bis 8 vereinbaren, wobei auf die Art und die Umstände der Beschäftigung Bedacht zu nehmen ist.
(2) Gelten für einen Dienstnehmer nach Absatz 1 die Rechtsvorschriften des einen Vertragsstaates, obwohl er die Beschäftigung im Gebiet des anderen Vertragsstaates ausübt, so sind die Rechtsvorschriften so anzuwenden, als ob er diese Beschäftigung im Gebiet des ersten Vertragsstaates ausüben würde.
ABSCHNITT III
BESONDERE BESTIMMUNGEN
Kapitel 1
Krankheit und Mutterschaft
Artikel 10
Zusammenrechnung der Versicherungszeiten
Hat eine Person nach den Rechtsvorschriften beider Vertragsstaaten Versicherungszeiten erworben, so sind diese für den Erwerb eines Leistungsanspruches und die Dauer der Leistungsgewährung zusammenzurechnen, soweit sie nicht auf dieselbe Zeit entfallen.
Artikel 11
Sachleistungen
(1) Eine Person, welche die nach den Rechtsvorschriften eines Vertragsstaates für den Leistungsanspruch erforderlichen Voraussetzungen erfüllt und
a) die im Gebiet des anderen Vertragsstaates wohnt oder
b) deren Zustand während eines Aufenthaltes im Gebiet des anderen Vertragsstaates unverzüglich Leistungen erfordert und sich die Person nicht zum Zwecke der Inanspruchnahme einer ärztlichen Betreuung in den anderen Vertragsstaat begeben hat, oder
c) die vom zuständigen Träger die Genehmigung erhalten hat oder erhält, sich in das Gebiet des anderen Vertragsstaates zu begeben, um dort eine ihrem Zustand angemessene Behandlung zu erhalten,
hat Anspruch auf Sachleistungen zu Lasten des zuständigen Trägers vom Träger des Wohn- oder Aufenthaltsortes nach den für diesen Träger geltenden Rechtsvorschriften, als ob sie bei diesem versichert wäre.
(2) Im Falle des Absatzes 1 hängt die Gewährung von Körperersatzstücken, größeren Hilfsmitteln und anderen Sachleistungen von erheblicher Bedeutung davon ab, daß der zuständige Träger hiezu seine Zustimmung gibt. Die Zustimmung ist nicht erforderlich, wenn die Gewährung der Leistung nicht aufgeschoben werden kann, ohne das Leben oder die Gesundheit der betreffenden Person ernsthaft zu gefährden oder wenn nach Artikel 15 Absatz 2 eine Kostenerstattung durch Pauschalzahlungen erfolgt.
(3) Die vorhergehenden Absätze sind auf Familienangehörige entsprechend anzuwenden.
(4) Absatz 1 Buchstaben b und c gelten in bezug auf die Behandlung durch freiberuflich tätige Ärzte, Zahnärzte und Dentisten nur hinsichtlich folgender Personen:
a) Personen, die sich in Ausübung ihrer Beschäftigung im anderen Vertragsstaat aufhalten, sowie die sie begleitenden Familienangehörigen;
b) Personen, die ihre im anderen Vertragsstaat wohnende Familie besuchen;
c) Personen, die sich aus anderen Gründen im anderen Vertragsstaat aufhalten, wenn ihnen eine ambulante Behandlung für Rechnung des für ihren Aufenthaltsort in Betracht kommenden Trägers gewährt wurde.
Artikel 12
Geldleistungen
(1) In den Fällen des Artikels 11 sind die Geldleistungen vom zuständigen Träger nach den für ihn geltenden Rechtsvorschriften zu gewähren.
(2) Hängt nach den Rechtsvorschriften eines Vertragsstaates die Höhe der Geldleistungen von der Zahl der Familienangehörigen ab, so berücksichtigt der zuständige Träger auch die Familienangehörigen, die im Gebiet des anderen Vertragsstaates wohnen.
(3) Sind nach den slowenischen Rechtsvorschriften Ersatzleistungen bei Mutterschaft, Krankheit oder Unfall nach dem früheren Verdienst der versicherten Person zu berechnen, so hat der slowenische Träger ausschließlich den Verdienst, den die betreffende Person während der letzten Tätigkeit in Slowenien erzielt hat, zu berücksichtigen, wobei der in Slowenien erzielte Durchschnittsverdienst als Durchschnittsverdienst für den gesamten vorgesehenen Zeitraum gilt.
Artikel 13
Pensionsbezieher
(1) Für eine Person, die nach den Rechtsvorschriften beider Vertragsstaaten zum Bezug einer Pension berechtigt ist, gelten ausschließlich die Rechtsvorschriften über die Krankenversicherung des Vertragsstaates, in dessen Gebiet sie wohnt.
(2) Für eine Person, die nach den Rechtsvorschriften eines Vertragsstaates zum Bezug einer Pension berechtigt ist und im Gebiet des anderen Vertragsstaates wohnt, gelten die Rechtsvorschriften über die Krankenversicherung dieses Vertragsstaates, als ob sie zum Bezug einer Pension nach den Rechtsvorschriften dieses Vertragsstaates berechtigt wäre.
(3) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend für Pensionswerber.
Artikel 14
Träger des Aufenthalts- oder Wohnortes
In den Fällen des Artikels 11 Absatz 1 und des Artikels 13 Absatz 2 werden die Leistungen gewährt
in Österreich
von der für den Aufenthalts- oder Wohnort der betreffenden Person in Betracht kommenden Gebietskrankenkasse,
in Slowenien
von der für den Aufenthalts- oder Wohnort der betreffenden Person in Betracht kommenden Außenstelle der Krankenversicherungsanstalt Sloweniens.
Artikel 15
Kostenerstattung
(1) Der zuständige Träger erstattet dem Träger, der die Sachleistungen gewährt hat, die nach Artikel 11 und Artikel 13 Absatz 2 aufgewendeten Beträge mit Ausnahme der Verwaltungskosten.
(2) Die zuständigen Behörden können zur verwaltungsmäßigen Vereinfachung vereinbaren, daß für alle Fälle oder für bestimmte Gruppen von Fällen anstelle von Einzelabrechnungen der Aufwendungen Pauschalzahlungen treten.
(3) In den Fällen des Artikels 13 Absatz 2 ist der Ersatz der Aufwendungen für Anspruchsberechtigte aus der österreichischen Pensionsversicherung aus den beim Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger einlangenden Beiträgen zur Krankenversicherung der Pensionisten zu leisten.
Kapitel 2
Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten
Artikel 16
Sachleistungen
(1) Eine Person, die wegen eines Arbeitsunfalles oder einer Berufskrankheit Anspruch auf Sachleistungen nach den Rechtsvorschriften eines Vertragsstaates hat und die sich im Gebiet des anderen Vertragsstaates aufhält oder dort wohnt, hat Anspruch auf Sachleistungen zu Lasten des zuständigen Trägers vom Träger ihres Aufenthalts- oder Wohnortes nach den für diesen Träger geltenden Rechtsvorschriften, als ob sie bei diesem versichert wäre. Artikel 11 Absatz 2 gilt entsprechend.
(2) In den Fällen des Absatzes 1 werden die Sachleistungen gewährt
in Österreich
von der für den Aufenthalts- oder Wohnort des Berechtigten in Betracht kommenden Gebietskrankenkasse oder einem Träger der Unfallversicherung,
in Slowenien
von der für den Aufenthalts- oder Wohnort des Berechtigten in Betracht kommenden Außenstelle der Krankenversicherungsanstalt Sloweniens.
(3) Für die Erstattung der nach Absatz 1 entstandenen Kosten gilt Artikel 15 entsprechend.
Artikel 17
Wegunfall
Erleidet eine Person, die im Gebiet eines Vertragsstaates wohnt und die sich auf Grund eines ordnungsgemäßen Arbeitsvertrages zur Arbeitsaufnahme in den anderen Vertragsstaat begibt, während der ohne Unterbrechung und auf dem kürzesten Weg durchgeführten Reise zum Beschäftigungsort einen Unfall, so ist dieser Unfall vom Träger dieses Vertragsstaates nach den Rechtsvorschriften über die Unfallversicherung zu entschädigen; dies gilt auch für einen Unfall, den ein Dienstnehmer bei der Rückkehr in den Wohnortstaat unmittelbar nach Beendigung des Arbeitsvertrages, auf Grund dessen er sich in den anderen Vertragsstaat begeben hat, erleidet.
Artikel 18
Berufskrankheiten
(1) Hängt die Gewährung der Leistungen für eine Berufskrankheit nach den Rechtsvorschriften eines Vertragsstaates davon ab, daß die Krankheit zum ersten Mal im Gebiet dieses Vertragsstaates ärztlich festgestellt worden ist, so gilt diese Bedingung als erfüllt, wenn die betreffende Krankheit zum ersten Mal im Gebiet des anderen Vertragsstaates festgestellt worden ist.
(2) Sehen die Rechtsvorschriften eines Vertragsstaates vor, daß Leistungen für eine Berufskrankheit nur gewährt werden, wenn die Tätigkeit, welche die Krankheit verursachen kann, während einer Mindestdauer ausgeübt wurde, so berücksichtigt der zuständige Träger dieses Vertragsstaates, soweit erforderlich, die Zeiten der Ausübung einer solchen Tätigkeit, während derer die Rechtsvorschriften des anderen Vertragsstaates galten.
Artikel 19
Leistungen bei Berufskrankheiten
(1) Wäre eine Berufskrankheit nach den Rechtsvorschriften beider Vertragsstaaten zu entschädigen, so sind Leistungen nur nach den Rechtsvorschriften des Vertragsstaates zu gewähren, in dessen Gebiet zuletzt eine Beschäftigung ausgeübt wurde, die geeignet ist, eine solche Berufskrankheit zu verursachen, sofern die betreffende Person die nach diesen Rechtsvorschriften vorgesehenen Voraussetzungen erfüllt.
(2) Bezog oder bezieht eine Person, die sich eine Berufskrankheit zugezogen hat, Leistungen zu Lasten eines Trägers eines Vertragsstaates und beansprucht sie, nachdem sie auch eine Tätigkeit nach den Rechtsvorschriften des anderen Vertragsstaates ausgeübt hat, welche eine Berufskrankheit verursachen kann, wegen Verschlimmerung Leistungen von einem Träger des anderen Vertragsstaates, so trägt der Träger des ersten Vertragsstaates weiterhin die Kosten der Leistungen ohne Berücksichtigung der Verschlimmerung nach den für ihn geltenden Rechtsvorschriften; der zuständige Träger des zweiten Vertragsstaates gewährt eine Leistung in der Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen der nach der Verschlimmerung geschuldeten Leistung und der Leistung, die vor der Verschlimmerung nach den für ihn geltenden Rechtsvorschriften geschuldet worden wäre, wenn die Krankheit nach diesen Rechtsvorschriften eingetreten wäre.
Kapitel 3
Alter, Invalidität und Tod
(Pensionen)
Artikel 20
Zusammenrechnung der Versicherungszeiten
(1) Hängt nach den Rechtsvorschriften eines Vertragsstaates der Erwerb, die Aufrechterhaltung oder das Wiederaufleben eines Leistungsanspruches von der Zurücklegung von Versicherungszeiten ab, so hat der zuständige Träger dieses Vertragsstaates, soweit erforderlich, die nach den Rechtsvorschriften des anderen Vertragsstaates zurückgelegten Versicherungszeiten zu berücksichtigen, als wären es nach den von ihm anzuwendenden Rechtsvorschriften zurückgelegte Versicherungszeiten.
(2) Hängt nach den Rechtsvorschriften eines Vertragsstaates die Gewährung bestimmter Leistungen von der Zurücklegung der Versicherungszeiten in einem Beruf, für den ein Sondersystem besteht, oder in einem bestimmten Beruf oder in einer bestimmten Beschäftigung ab, so sind für die Gewährung dieser Leistungen die nach den Rechtsvorschriften des anderen Vertragsstaates zurückgelegten Versicherungszeiten nur zu berücksichtigen, wenn sie in einem entsprechenden System oder, wenn ein solches nicht besteht, im gleichen Beruf oder in der gleichen Beschäftigung zurückgelegt worden sind.
Artikel 21
Versicherungszeiten unter einem Jahr
(1) Erreichen die Versicherungszeiten, die nach den Rechtsvorschriften eines Vertragsstaates zu berücksichtigen sind, insgesamt nicht zwölf Monate für die Berechnung der Leistung, so wird nach diesen Rechtsvorschriften keine Leistung gewährt. Dies gilt nicht, wenn nach diesen Rechtsvorschriften ein Leistungsanspruch allein auf Grund dieser Versicherungszeiten besteht.
(2) Die in Absatz 1 erster Satz genannten Versicherungszeiten sind von dem Träger des anderen Vertragsstaates für den Erwerb, die Aufrechterhaltung und das Wiederaufleben eines Leistungsanspruches sowie dessen Ausmaß so zu berücksichtigen, als wären es nach den von ihm anzuwendenden Rechtsvorschriften zurückgelegte Versicherungszeiten.
Teil 1
Leistungen nach den österreichischen Rechtsvorschriften
Artikel 22
Feststellung der Leistungsansprüche
Beanspruchen eine Person, die nach den Rechtsvorschriften beider Vertragsstaaten Versicherungszeiten erworben hat, oder ihre Hinterbliebenen Leistungen, so hat der zuständige österreichische Träger nach den österreichischen Rechtsvorschriften festzustellen, ob die betreffende Person unter Zusammenrechnung der Versicherungszeiten nach Artikel 20 und unter Berücksichtigung der folgenden Bestimmungen Anspruch auf Leistung hat:
1. Verlängern nach den österreichischen Rechtsvorschriften Zeiten der Pensionsgewährung den Zeitraum, in dem die Versicherungszeiten zurückgelegt sein müssen, so verlängert sich dieser Zeitraum auch durch entsprechende Zeiten der Pensionsgewährung nach den slowenischen Rechtsvorschriften.
2. Die in Tagen ausgedrückten slowenischen Versicherungszeiten sind in Monate umzurechnen, wobei 30 Tage einem Monat entsprechen; Resttage gelten hiebei als ein ganzer Monat.
Artikel 23
Berechnung der Leistungen
(1) Besteht nach den österreichischen Rechtsvorschriften auch ohne Anwendung des Artikels 20 ein Leistungsanspruch, so hat der zuständige österreichische Träger die Leistung ausschließlich auf Grund der nach den österreichischen Rechtsvorschriften zu berücksichtigenden Versicherungszeiten festzustellen.
(2) Besteht nach den österreichischen Rechtsvorschriften nur unter Anwendung des Artikels 20 ein Leistungsanspruch, so hat der zuständige österreichische Träger die Leistung ausschließlich auf Grund der nach den österreichischen Rechtsvorschriften zu berücksichtigenden Versicherungszeiten sowie unter Berücksichtigung der folgenden Bestimmungen festzustellen:
1. Leistungen oder Leistungsteile, deren Betrag nicht von der Dauer der zurückgelegten Versicherungszeiten abhängig ist, gebühren im Verhältnis der nach den österreichischen Rechtsvorschriften für die Berechnung der Leistung zu berücksichtigenden Versicherungszeiten zu 30 Jahren, höchstens jedoch bis zur Höhe des vollen Betrages.
2. Sind bei der Berechnung von Leistungen bei Invalidität oder an Hinterbliebene nach dem Eintritt des Versicherungsfalles liegende Zeiten zu berücksichtigen, so sind diese Zeiten nur im Verhältnis der nach den österreichischen Rechtsvorschriften für die Berechnung der Leistung zu berücksichtigenden Versicherungszeiten zu zwei Dritteln der vollen Kalendermonate von der Vollendung des 16. Lebensjahres der betreffenden Person bis zum Eintritt des Versicherungsfalles zu berücksichtigen, höchstens jedoch bis zum vollen Ausmaß.
3. Ziffer 1 gilt nicht
a) hinsichtlich von Leistungen aus einer Höherversicherung;
b) hinsichtlich von einkommensabhängigen Leistungen oder Leistungsteilen zur Sicherstellung eines Mindesteinkommens.
Teil 2
Leistungen nach den slowenischen Rechtsvorschriften
Artikel 24
Feststellung und Berechnung der Leistungen
(1) Sind nach den slowenischen Rechtsvorschriften die Voraussetzungen für den Erwerb eines Leistungsanspruches ohne Zusammenrechnung der in beiden Vertragsstaaten zurückgelegten Versicherungszeiten erfüllt, so hat der slowenische Träger die Leistung ausschließlich auf Grund der nach den slowenischen Rechtsvorschriften zurückgelegten Versicherungszeiten zu gewähren.
(2) Besteht ein Anspruch auf Leistung nur unter Berücksichtigung des Artikels 20, so ist die Leistung wie folgt zu berechnen:
1. Der slowenische Träger berechnet zuerst den theoretischen Betrag der Leistung, der zustehen würde, wenn für die Berechnung der Pension alle nach den Rechtsvorschriften der beiden Vertragsstaaten zu berücksichtigenden Versicherungszeiten zu berücksichtigen wären.
2. Auf Grund dieses Betrages hat der slowenische Träger den geschuldeten Betrag nach dem Verhältnis festzusetzen, das zwischen der Dauer der nach den slowenischen Rechtsvorschriften zu berücksichtigenden Versicherungszeiten und der Gesamtdauer der Versicherungszeiten besteht.
(3) Bei Durchführung des Artikels 20 Absatz 1 und des Absatzes 2 sind sich deckende Versicherungszeiten nur einfach zu berücksichtigen.
(4) Bei Durchführung des Absatzes 2 sind Bemessungsgrundlagen für Pensionen ausschließlich aus den slowenischen Versicherungszeiten zu bilden.
(5) Übersteigt bei Durchführung des Absatzes 2 Ziffer 2 die Gesamtdauer der nach den Rechtsvorschriften beider Vertragsstaaten zu berücksichtigenden Versicherungszeiten das nach den slowenischen Rechtsvorschriften für die Bemessung des Leistungsbetrages festgelegte Höchstausmaß, so ist die geschuldete Teilleistung nach dem Verhältnis zu berechnen, das zwischen der Dauer der nach den slowenischen Rechtsvorschriften zu berücksichtigenden Versicherungszeiten und dem erwähnten Höchstausmaß von Versicherungsmonaten besteht.
Kapitel 4
Arbeitslosigkeit
Artikel 25
Zusammenrechnung der Versicherungszeiten
(1) Nach den Rechtsvorschriften eines Vertragsstaates zurückgelegte Versicherungszeiten sind für den Anspruch auf Leistungen bei Arbeitslosigkeit nach den Rechtsvorschriften des anderen Vertragsstaates zu berücksichtigen, sofern der Arbeitslose in dem Vertragsstaat, in dem er den Anspruch auf eine solche Leistung geltend macht, in den letzten zwölf Monaten vor Beantragung dieser Leistung insgesamt mindestens 26 Wochen ohne Verletzung der Vorschriften über die Beschäftigung von Ausländern als Arbeitnehmer versichert war.
(2) Die in Absatz 1 festgelegte Voraussetzung der Mindestversicherungszeit von 26 Wochen gilt nicht für Arbeitslose, deren Beschäftigung für längere Zeit in Aussicht genommen war, jedoch früher als nach 26 Wochen ohne ihr Verschulden geendet hat.
(3) Wird ein Antrag auf Arbeitslosengeld in Österreich von einem österreichischen Staatsangehörigen gestellt, ist die Zurücklegung der in Absatz 1 festgelegten Mindestversicherungszeit nicht erforderlich.
Artikel 26
Bezugsdauer
Die Bezugsdauer wird um die Zeit gemindert, in der der Arbeitslose im anderen Vertragsstaat innerhalb der letzten zwölf Monate vor dem Tag der Antragstellung bereits eine Leistung bei Arbeitslosigkeit bezogen hat.
ABSCHNITT IV
VERSCHIEDENE BESTIMMUNGEN
Artikel 27
Aufgaben der zuständigen Behörden, Amts- und Rechtshilfe
(1) Die zuständigen Behörden werden die zur Durchführung dieses Abkommens notwendigen Verwaltungsmaßnahmen in einer Vereinbarung regeln.
(2) Die zuständigen Behörden der beiden Vertragsstaaten unterrichten einander
a) über alle zur Anwendung dieses Abkommens getroffenen Maßnahmen;
b) über alle die Anwendung dieses Abkommens berührenden Änderungen ihrer Rechtsvorschriften.
(3) Bei der Anwendung dieses Abkommens haben die Behörden und Träger der Vertragsstaaten einander zu unterstützen und wie bei der Anwendung ihrer eigenen Rechtsvorschriften zu handeln. Diese Amtshilfe ist kostenlos.
(4) Die Träger und Behörden der Vertragsstaaten können zwecks Anwendung dieses Abkommens miteinander sowie mit beteiligten Personen oder deren Beauftragten unmittelbar in Verbindung treten.
(5) Die Träger und Behörden eines Vertragsstaates dürfen die bei ihnen eingereichten Anträge und sonstige Schriftstücke nicht deshalb zurückweisen, weil sie in der Amtssprache des anderen Vertragsstaates abgefaßt sind.
(6) Ärztliche Untersuchungen, die in Durchführung der Rechtsvorschriften eines Vertragsstaates vorgenommen werden und Personen betreffen, die sich im Gebiet des anderen Vertragsstaates aufhalten oder dort wohnen, werden auf Ersuchen des zuständigen Trägers zu seinen Lasten vom Träger des Aufenthalts- oder Wohnortes veranlaßt. Werden ärztliche Untersuchungen im Interesse der Träger der beiden Vertragsstaaten durchgeführt, so erfolgt keine Kostenerstattung.
(7) Für die gerichtliche Rechtshilfe gelten die jeweiligen auf die Rechtshilfe in bürgerlichen Rechtssachen anwendbaren Bestimmungen.
Artikel 28
Verbindungsstellen
Die zuständigen Behörden haben zur Erleichterung der Durchführung dieses Abkommens, insbesondere zur Herstellung einer einfachen und raschen Verbindung zwischen den beiderseits in Betracht kommenden Trägern, Verbindungsstellen zu errichten.
Artikel 29
Befreiung von Steuern und Beglaubigungen
(1) Jede in den Vorschriften eines Vertragsstaates vorgesehene Befreiung oder Ermäßigung von Steuern, Stempel-, Gerichts- oder Eintragungsgebühren für Schriftstücke oder Urkunden, die in Anwendung dieser Rechtsvorschriften vorzulegen sind, wird auf die entsprechenden Schriftstücke und Urkunden erstreckt, die in Anwendung dieses Abkommens oder der Rechtsvorschriften des anderen Vertragsstaates vorzulegen sind.
(2) Urkunden, Dokumente und Schriftstücke jeglicher Art, die in Anwendung dieses Abkommens vorgelegt werden müssen, bedürfen keiner Beglaubigung.
Artikel 30
Einreichung von Schriftstücken
(1) Anträge, Erklärungen oder Rechtsmittel, die in Anwendung dieses Abkommens oder der Rechtsvorschriften eines Vertragsstaates bei einer Behörde, einem Träger oder einer sonstigen zuständigen Einrichtung eines Vertragsstaates eingereicht werden, sind als bei einer Behörde, einem Träger oder einer sonstigen zuständigen Einrichtung des anderen Vertragsstaates eingereichte Anträge, Erklärungen oder Rechtsmittel anzusehen.
(2) Ein nach den Rechtsvorschriften des einen Vertragsstaates gestellter Antrag auf eine Leistung gilt auch als Antrag auf eine entsprechende Leistung nach den Rechtsvorschriften des anderen Vertragsstaates, die unter Berücksichtigung dieses Abkommens in Betracht kommt; dies gilt nicht, wenn der Antragsteller ausdrücklich beantragt, daß die Feststellung einer nach den Rechtsvorschriften eines Vertragsstaates erworbenen Leistung bei Alter aufgeschoben wird.
(3) Anträge, Erklärungen oder Rechtsmittel, die in Anwendung der Rechtsvorschriften eines Vertragsstaates innerhalb einer bestimmten Frist bei einer Behörde, einem Träger oder einer sonstigen zuständigen Einrichtung dieses Vertragsstaates einzureichen sind, können innerhalb der gleichen Frist bei der entsprechenden Stelle des anderen Vertragsstaates eingereicht werden.
(4) In den Fällen der Absätze 1 bis 3 übermittelt die in Anspruch genommene Stelle diese Anträge, Erklärungen oder Rechtsmittel entweder unmittelbar oder durch Vermittlung der Verbindungsstellen der Vertragsstaaten unverzüglich an die entsprechende zuständige Stelle des anderen Vertragsstaates.
Artikel 31
Zahlungsverkehr
(1) Die nach diesem Abkommen leistungspflichtigen Stellen können die Leistungen mit befreiender Wirkung in der für sie innerstaatlich maßgebenden Währung erbringen.
(2) Die in diesem Abkommen vorgesehenen Erstattungen haben in der Währung des Vertragsstaates zu erfolgen, in dem der Träger, der die Leistungen gewährt hat, seinen Sitz hat.
(3) Überweisungen auf Grund dieses Abkommens werden nach Maßgabe der Vereinbarungen vorgenommen, die auf diesem Gebiet in den beiden Vertragsstaaten im Zeitpunkt der Überweisung gelten.
Artikel 32
Vollstreckungsverfahren
(1) Die vollstreckbaren Entscheidungen der Gerichte sowie die vollstreckbaren Bescheide und Rückstandsausweise (Urkunden) der Träger oder der Behörden eines Vertragsstaates über Beiträge und sonstige Forderungen aus der sozialen Sicherheit werden im anderen Vertragsstaat anerkannt.
(2) Die Anerkennung darf nur versagt werden, wenn sie der öffentlichen Ordnung des Vertragsstaates widerspricht, in dem die Entscheidung oder die Urkunde anerkannt werden soll.
(3) Die nach Absatz 1 anerkannten vollstreckbaren Entscheidungen und Urkunden werden im anderen Vertragsstaat vollstreckt. Das Vollstreckungsverfahren richtet sich nach den Rechtsvorschriften, die in dem Vertragsstaat, in dessen Gebiet vollstreckt werden soll, für die Vollstreckung der in diesem Vertragsstaat erlassenen entsprechenden Entscheidungen und Urkunden gelten. Die Ausfertigung der Entscheidung oder der Urkunde muß mit der Bestätigung ihrer Vollstreckbarkeit (Vollstreckungsklausel) versehen sein.
Artikel 33
Verrechnung von Vorschüssen
(1) Hat ein Träger eines Vertragsstaates einen Vorschuß gezahlt, so kann die auf denselben Zeitraum entfallende Nachzahlung einer entsprechenden Leistung, auf die nach den Rechtsvorschriften des anderen Vertragsstaates Anspruch besteht, einbehalten werden. Hat der Träger des einen Vertragsstaates für eine Zeit, für die der Träger des anderen Vertragsstaates nachträglich eine entsprechende Leistung zu erbringen hat, eine höhere als die gebührende Leistung gezahlt, so gilt der diese Leistung übersteigende Betrag bis zur Höhe des nachzuzahlenden Betrages als Vorschuß im Sinne des ersten Satzes.
(2) Hat ein Träger der Sozialhilfe eines Vertragsstaates eine Leistung der Sozialhilfe während eines Zeitraumes gewährt, für den nachträglich nach den Rechtsvorschriften des anderen Vertragsstaates Anspruch auf Geldleistungen entsteht, so behält der zuständige Träger dieses Vertragsstaates auf Ersuchen und für Rechnung des Trägers der Sozialhilfe die auf den gleichen Zeitraum entfallenden Nachzahlungen bis zur Höhe der gezahlten Leistungen der Sozialhilfe ein, als ob es sich um eine vom Träger der Sozialhilfe des letzteren Vertragsstaates gezahlte Leistung der Sozialhilfe handeln würde.
Artikel 34
Schadenersatz
(1) Hat eine Person, die nach den Rechtsvorschriften eines Vertragsstaates Leistungen für einen Schaden zu erhalten hat, der im Gebiet des anderen Vertragsstaates eingetreten ist, nach dessen Vorschriften gegen einen Dritten Anspruch auf Ersatz des Schadens, so geht der Ersatzanspruch auf den Träger des ersten Vertragsstaates nach den für ihn geltenden Rechtsvorschriften über.
(2) Stehen Ersatzansprüche hinsichtlich gleichartiger Leistungen aus demselben Schadensfall sowohl einem Träger des einen Vertragsstaates als auch einem Träger des anderen Vertragsstaates zu, so kann der Dritte die nach Absatz 1 auf die beiden Träger übergegangenen Ansprüche mit befreiender Wirkung durch Zahlung an den einen oder anderen Träger befriedigen. Im Innenverhältnis sind die Träger anteilig im Verhältnis der von ihnen zu erbringenden Leistungen ausgleichspflichtig.
Artikel 35
Streitbeilegung
(1) Streitigkeiten zwischen den Vertragsstaaten über die Auslegung oder Anwendung dieses Abkommens sollen, soweit möglich, durch die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten beigelegt werden.
(2) Kann eine Streitigkeit auf diese Weise nicht beigelegt werden, so ist sie auf Verlangen eines Vertragsstaates einem Schiedsgericht zu unterbreiten, das wie folgt zu bilden ist:
a) Jeder Vertragsstaat bestellt binnen einem Monat ab dem Empfang des Verlangens einer schiedsgerichtlichen Entscheidung einen Schiedsrichter. Die beiden so nominierten Schiedsrichter wählen innerhalb von zwei Monaten, nachdem der Vertragsstaat, der seinen Schiedsrichter zuletzt bestellt hat, dies notifiziert hat, einen Staatsangehörigen eines Drittstaates als dritten Schiedsrichter.
b) Wenn ein Vertragsstaat innerhalb der festgesetzten Frist keinen Schiedsrichter bestellt hat, kann der andere Vertragsstaat den Präsidenten des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte ersuchen, einen solchen zu bestellen. Entsprechend ist über Aufforderung eines Vertragsstaates vorzugehen, wenn sich die beiden Schiedsrichter über die Wahl des dritten Schiedsrichters nicht einigen können.
c) Für den Fall, daß der Präsident des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte die Staatsangehörigkeit eines der beiden Vertragsstaaten besitzt, gehen die ihm durch diesen Artikel übertragenen Funktionen auf den Vizepräsidenten des Gerichtshofes oder auf den ranghöchsten Richter des Gerichtshofes über, auf den dieser Umstand nicht zutrifft.
(3) Das Schiedsgericht entscheidet mit Stimmenmehrheit. Seine Entscheidungen sind für die beiden Vertragsstaaten bindend. Jeder Vertragsstaat trägt die Kosten des Schiedsrichters, den er bestellt. Die übrigen Kosten werden von den Vertragsstaaten zu gleichen Teilen getragen. Das Schiedsgericht regelt sein Verfahren selbst.
ABSCHNITT V
ÜBERGANGS- UND SCHLUSSBESTIMMUNGEN
Artikel 36
Übergangsbestimmungen
(1) Dieses Abkommen begründet keinen Anspruch auf Zahlung von Leistungen für die Zeit vor dem 1. Jänner 1997.
(2) Für die Feststellung des Anspruches auf Leistungen nach diesem Abkommen werden auch Versicherungszeiten berücksichtigt, die nach den Rechtsvorschriften eines Vertragsstaates vor dem 1. Jänner 1997 zurückgelegt worden sind.
(3) Vorbehaltlich des Absatzes 1 gilt dieses Abkommen auch für Versicherungsfälle, die vor dem 1. Jänner 1997 eingetreten sind, soweit nicht früher festgestellte Ansprüche durch Kapitalzahlungen abgegolten worden sind.
(4) Leistungen, die vor dem 1. Jänner 1997 festgestellt wurden, sind nicht neu festzustellen.
Artikel 37
Versicherungslastregelungen
(1) Die Träger in Österreich übernehmen alle Anwartschaften und Ansprüche von Personen, die am 1. Jänner 1956 österreichische Staatsangehörige waren oder die nach den österreichischen Rechtsvorschriften für den Bereich der Sozialversicherung als Volksdeutsche anerkannt werden, voraussgesetzt, daß sich die betreffenden Personen am 1. Jänner 1956 im Gebiet von Österreich nicht nur vorübergehend aufgehalten haben, soweit diese Anwartschaften und Ansprüche auf Grund der vor dem 1. Jänner 1956 in der ehemaligen jugoslawischen Sozialversicherung (Pensions- oder Invaliditätsversicherung) zurückgelegten Versicherungszeiten entstanden sind.
(2) Die Träger in Slowenien übernehmen alle Anwartschaften und Ansprüche von slowenischen Staatsangehörigen, die als jugoslawische Staatsangehörige am 1. Jänner 1956 ihren Wohnort im Gebiet des ehemaligen Jugoslawien hatten, soweit diese Anwartschaften und Ansprüche auf Grund der vor dem 1 Jänner 1956 in der österreichischen Sozialversicherung (Pensions- oder Unfallversicherung) zurückgelegten Versicherungszeiten entstanden sind.
(3) Sind Leistungsansprüche zu übernehmen, so gelten die allgemeinen Voraussetzungen für die entsprechenden Leistungen als erfüllt. Hiebei sind für die Bemessung der Leistungen die den übernommenen Leistungsansprüchen zugrunde liegenden Versicherungszeiten heranzuziehen. Erreichen diese Zeiten nicht das Ausmaß der für die entsprechenden Pensionen erforderlichen Wartezeit, so sind der Leistungsbemessung Zeiten im Ausmaß dieser Wartezeit zugrunde zu legen.
(4) Für die Berücksichtigung der Anwartschaften und Ansprüche in Leistungen der österreichischen Pensions- oder Unfallversicherung sind die Rechtsvorschriften des österreichischen Bundesgesetzes vom 22. November 1961 über Leistungsansprüche und Anwartschaften in der Pensions(Renten)versicherung und Unfallversicherung auf Grund von Beschäftigungen im Ausland anzuwenden.
Artikel 38
Inkrafttreten
(1) Dieses Abkommen ist zu ratifizieren. Die Ratifikationsurkunden sind so bald als möglich in Wien auszutauschen.
(2) Dieses Abkommen tritt am ersten Tag des Monats nach Ablauf des Monats in Kraft, in dem die Ratifikationsurkunden ausgetauscht werden.
(3) Die Bestimmungen dieses Abkommens, die sich auf den Erwerb und die Gewährung von Leistungen aus der sozialen Sicherheit beziehen, sind ab dem 1. Jänner 1997 anzuwenden. Soweit in der Zeit vor Inkrafttreten dieses Abkommens hinsichtlich der Gewährung von Sachleistungen anders verfahren wurde, hat es dabei sein Bewenden.
Artikel 39
Außerkrafttreten
(1) Dieses Abkommen wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. Jeder Vertragsstaat kann es unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten zum Ende eines Kalenderjahres schriftlich auf diplomatischem Weg kündigen.
2) Im Falle der Kündigung gelten die Bestimmungen dieses Abkommens für erworbene Ansprüche weiter.
ZU URKUND DESSEN haben die Bevollmächtigten dieses Abkommen unterzeichnet und mit Siegeln versehen.
GESCHEHEN zu Laibach, am .10. März 1997, in zwei Urschriften in slowenischer und deutscher Sprache, wobei beide Texte in gleicher Weise authentisch sind.
Für die Republik Slowenien
Nataša Belopavlovič (e.h.)
Für die Republik Österreich
Gerhard Wagner (e.h)
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 540-01/97-10/1
Ljubljana, dne 26. junija 1997
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost