Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/1997 z dne 13. 6. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/1997 z dne 13. 6. 1997

Kazalo

38. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o ustanovitvi Mednarodnega centra za senzorično oceno vina (MSUMCSOV), stran 616.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
O RAZGLASITVI ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O USTANOVITVI MEDNARODNEGA CENTRA ZA SENZORIČNO OCENO VINA (MSUMCSOV)
Razglašam Zakon o ratifikaciji Sporazuma o ustanovitvi mednarodnega centra za senzorično oceno vina (MSUMCSOV), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 27. maja 1997.
Št. 001-22-50/97
Ljubljana, dne 4. junija 1997
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O USTANOVITVI MEDNARODNEGA CENTRA ZA SENZORIČNO OCENO VINA (MSUMCSOV)
1. člen
Ratificira se Sporazum o ustanovitvi Mednarodnega centra za senzorično oceno vina, podpisan v Ljubljani 3. junija 1996.
2. člen
Sporazum se v izvirniku v slovenskem in francoskem jeziku glasi:
S P O R A Z U M
O USTANOVITVI MEDNARODNEGA CENTRA ZA SENZORIČNO OCENO VINA
Vlada Republike Slovenije
in
Mednarodni urad za vinsko trto in vino (v nadaljnjem besedilu: pogodbenici)
sta se v želji, da bi uredila vprašanje ustanovitve in delovanja Mednarodnega centra za senzorično oceno vina v okviru Mednarodnega urada za vinsko trto in vino,
dogovorila:
1. člen
V Republiki Sloveniji se ustanovi Mednarodni center za senzorično oceno vina (v nadaljnjem besedilu: Center) kot izpostava Mednarodnega urada za vinsko trto in vino (v nadaljnjem besedilu: Urad).
Sedež Centra določi Vlada Republike Slovenije.
2. člen
Dejavnost Centra je organiziranje izobraževanja pokuševalcev za senzorično oceno vina in žganih pijač.
Izobraževanje poteka po programu Urada vsako leto v času, ki ga sporazumno določita pogodbenici.
3. člen
Po končanem izobraževanju in opravljenem preizkusu znanja in sposobnosti Center v imenu Urada slušateljem izda spričevalo pod pogoji, ki jih določi upravni odbor Centra.
Pokuševalci, ki predstavljajo Urad na mednarodnih ocenjevanjih ali jih ta predlaga, se izberejo med diplomanti Centra.
4. člen
Organa Centra sta:
– upravni odbor in
– direktor Centra.
5. člen
Upravni odbor ima sedem članov.
Člani upravnega odbora so:
– generalni direktor Urada ali oseba, ki jo ta pooblasti,
– direktor Centra,
– predsednik enološke komisije Urada,
– podpredsednik enološke komisije Urada,
– strokovni sekretar enološke komisije Urada,
– dva predstavnika Vlade Republike Slovenije.
6. člen
Direktorja Centra imenuje in razreši generalni direktor Urada na predlog Vlade Republike Slovenije.
7. člen
Center ima statut, ki ga sprejme upravni odbor Centra po predhodnem soglasju Vlade Republike Slovenije in pristojnega organa Urada.
8. člen
Predavatelje imenuje direktor Centra na predlog upravnega odbora. Predavatelje Centra sestavljajo ugledni strokovnjaki za senzorično oceno vina iz držav članic Urada.
9. člen
Sredstva za izvajanje svoje dejavnosti pridobi Center iz:
– šolnin slušateljev,
– dotacij in prispevkov pravnih oseb,
– drugih virov.
10. člen
Center ima status pravne osebe, sposobnost sklepanja pogodb, pridobivanja in odtujevanja premičnin in nepremičnin, ki so potrebne za njegovo dejavnost, v skladu s predpisi Republike Slovenije ter sposobnost nastopanja pred sodiščem.
11. člen
Predmeti, uvoženi za opravljanje dejavnosti Centra, so oproščeni plačila carine in drugih uvoznih dajatev v skladu s predpisi Republike Slovenije.
12. člen
Stalno osebje Centra uživa te ugodnosti:
a) imuniteto glede sodnega pregona za dejanja, ki so jih storili pri opravljanju svoje funkcije in zgolj v njenem okviru; ta imuniteta ne velja za kršitve predpisov v cestnem prometu, ki bi jih zakrivil delavec Centra, ali za škodo, ki bi jo povzročilo motorno vozilo v njegovi lasti ali ki bi ga ta upravljal;
b) posebni režim socialne varnosti pod pogoji, o katerih se skupno dogovorijo Center in pristojni slovenski organi;
c) pravice do oprostitve plačila carine pri začasnem uvozu predmetov za gospodinjstvo in osebnega motornega vozila v skladu s predpisi Republike Slovenije.
Ugodnosti, navedene pod točkama b) in c), se ne uporabljajo za državljane Republike Slovenije.
13. člen
Generalni direktor Centra pošlje Ministrstvu za zunanje zadeve seznam stalnega osebja Centra in ga obvešča tudi o vsaki spremembi glede zaposlitve tega osebja.
14. člen
Privilegiji in imunitete, predvideni v tem sporazumu, se priznajo prejemnikom teh ugodnosti zaradi učinkovitega delovanja Centra. Generalni direktor Urada soglaša s preklicem imunitete, ki je že bila priznana, če bi ta ugodnost preprečevala, da bi bilo zadoščeno pravici; ta ugodnost se prekliče na način, ki ne škodi interesom Urada ali Centra.
15. člen
Vsak spor v zvezi z razlago in izvajanjem tega sporazuma rešujeta pogodbenici sporazumno, če pa to ni mogoče, ga preložita v reševanje posebni arbitraži, katere sklep je dokončen brez možnosti pritožbe.
Arbitražo sestavljajo trije razsodniki, pri čemer vsaka pogodbenica imenuje po enega, ta dva pa skupaj imenujeta tretjega. Če ni doseženo soglasje o tretjem razsodniku, ga imenuje predsednik Meddržavnega sodišča v Haagu.
16. člen
Ta sporazum se sklene za obdobje petih let, pri čemer se samodejno podaljšuje za enako obdobje, razen če ga ena od pogodbenic ne odpove pisno po diplomatski poti dve leti pred iztekom takega petletnega obdobja.
Sporazum začne veljati z dnem, ko Vlada Republike Slovenije obvesti Urad, da so izpolnjeni pogoji za začetek njegove veljavnosti v skladu z notranjepravnim postopkom, veljavnim v Republiki Sloveniji.
Sestavljeno v Ljubljani 3. junija 1996 v dveh izvirnikih v slovenskem in francoskem jeziku, pri čemer sta obe besedili enako verodostojni.
Za Vlado
Republike Slovenije
Jože Osterc l. r.
Za Mednarodni urad
za vinsko trto in vino
Robert Tinlot l. r.
A C C O R D
RELATIF À LA CRÉATION DU CENTRE INTERNATIONAL POUR L’ANALYSE SENSORIELLE DU VIN
Le Gouvernement de la République de Slovénie
et
l’Office International de la Vigne et du Vin,
ci-après dénommés “les Parties”,
Désireux de régler la question de création et de fonctionnement du Centre international pour l’analyse sensorielle du vin sous l’égide de l’Office International de la Vigne et du Vin,
Sont convenus de ce qui suit:
Article premier
Le Centre international pour l’analyse sensorielle du vin (ci-après dénommé “le Centre”) est créé en République de Slovénie en tant que partie déconcentrée de l’Office International de la Vigne et du Vin (ci-après dénommé “l’Office”).
Le siège du Centre sera désigné par le Gouvernement de la République de Slovénie.
Article 2
L’activité du Centre a pour objet d’organiser la formation des dégustateurs pour l’analyse sensorielle des vins et des spiritueux.
La formation se déroulera chaque année dans une période fixée d’un commun accord par les deux Parties, selon le programme établi par l’Office.
Article 3
A l’issue de chaque cours de formation et après le contrôle des aptitudes et des connaissances du sujet auquel seront soumis tous les candidats, le Centre délivrera au nom de l’Office un certificat d’aptitude, dans les conditions à fixer par le conseil d’administration du Centre.
Les dégustateurs représentant l’Office ou proposés par celui-ci aux évaluations internationales seront choisis parmi les diplômés du Centre.
Article 4
Les organes du Centre sont les suivants:
– le conseil d’administration, et
– le directeur du Centre.
Article 5
Le conseil d’administration comprend sept membres.
Seront membres du conseil d’administration:
– le Directeur Général de l’Office ou toute personne autorisée par celui-ci,
– le Directeur du Centre,
– le Président de la Commission Oenologie de l’Office,
– le Vice-Président de la Commission Oenologie de l’Office,
– le Secrétaire scientifique de la Commission Oenologie de l’Office,
– deux représentants du Gouvernement de la République de Slovénie.
Article 6
Le directeur du Centre est nommé et relevé de ses fonctions par le directeur général de l’Office, sur la proposition du Gouvernment de la République de Slovénie.
Article 7
Le Centre a ses statuts adoptés par son conseil d’administration en vertu d’assentiment au préalable du Gouvernement de la République de Slovénie ainsi que de l’autorité compétente de l’Office.
Article 8
Les chargés de cours de formation ou formateurs sont nommés par le directeur du Centre sur la proposition du conseil d’administration.
Lesdits formateurs sont des experts en renom pour l’analyse sensorielle du vin des pays membres de l’Office.
Article 9
Les finances nécessaires à l’exercice de l’activité du Centre s’alimentent des sources suivantes:
– des frais de scolarité des auditeurs,
– des dotations et des contributions versées par des personnes juridiques,
– autres sources.
Article 10
Le Centre a le statut de personne morale, la capacité de s’engager par un contrat, la capacité d’acquérir et d’aliéner les biens mobiliers et immobiliers nécessaires à son activité, conformément aux dispositions législatives et réglementaires de la République de Slovénie, ainsi que la capacité d’ester en justice.
Article 11
Les objets importés pour servir à l’activité du Centre sont exempts de droits de douane et d’autres droits d’entrée, conformément aux dispositions législatives et réglementaires de la République de Slovénie.
Article 12
Le personnel permanent du Centre jouit des privilèges suivants:
a) de l’immunité de poursuite judiciaire, lui assurant une protection contre les actions pénales qu’il a commises lors et uniquement dans la limite de l’exercice de ses fonctions; cette immunité n’est pas applicable aux infractions aux règles du code de la route commises par un fonctionnaire du Centre ou aux dégâts matériels causés par un véhicule motorisé dans sa possession ou conduit par lui;
b) d’un régime spécifique de sécurité sociale dans les conditions à définir d’un commun accord entre le Centre et les autorités compétentes slovčnes;
c) du droit d’exemption de droits de douane à l’admission temporaire des objets ménagers et d’une voiture motorisée, conformément aux dispositions législatives et réglementaires de la République de Slovénie.
Les privilèges visés aux alinéas b) et c) ne s’appliquent pas aux citoyens de la République de Slovénie.
Article 13
Le directeur général du Centre adresse au Ministère des affaires étrangères une liste du personnel permanent du Centre et l’informe également de tout contrat de travail de ce personnel.
Article 14
Les privilèges et les immunités prévus par le présent Accord sont attribués aux titulaires respectifs dans l’intéręt d’un fonctionnement efficace du Centre. Le directeur général du Centre sera d’accord sur la révocation de l’immunité déjà octroyée dans le cas où celle-ci empęcherait de donner statisfaction à la justice; le cas échéant, l’immunité en question sera révoquée de manière à ne pas porter atteinte aux intéręts de l’Office ou du Centre.
Article 15
Tous les différends relatifs à l’interprétation et à l’application du présent Accord seront réglés par les deux Parties à l’amiable et dans le cas où cela s’avère impossible, ils seront soumis à un arbitrage spécial, dont la décision prise sera définitive et sans voie de recours possible.
L’arbitrage comprendrait trois membres dont un serait nommé par chaque Partie et le troisième serait désigné par les deux arbitres ainsi nommés. Dans le cas de désaccord sur le troisième arbitre, celui-ci serait nommé par le président de la Cour internationale de la Haye.
Article 16
Le présent Accord est conclu pour une période de cinq ans qui sera automatiquement reconduite pour une autre période de cinq ans, sauf dénonciation écrite par l’une des deux Parties adressée par voie diplomatique dans les deux ans avant l’expiration de ladite période de cinq ans.
Le présent Accord entrera en vigueur le jour de la notification adressée par le Gouvernement de la République de Slovénie à l’Office, relative à l’accomplissement de conditions selon la procédure de droit interne applicable en République de Slovénie.
Fait à Ljubljana, le 3 juin 1996, en deux originaux en slovène et en français, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République de Slovénie
Jože Osterc m. p.
Pour l’Office International
de la Vigne et du Vin
Robert Tinlot m. p.
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe.
Št. 322-05/97-2/1
Ljubljana, dne 27. maja 1997
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost