Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/1997 z dne 9. 5. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/1997 z dne 9. 5. 1997

Kazalo

29. Uredba o ratifikaciji Protokola, ki dopolnjuje člen 1(a), člen 14(1) in člen 14(3)(b) Evropskega sporazuma o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga (ADR) z dne 30. septembra 1957, stran 161.

Na podlagi tretjega odstavka 63. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
O RATIFIKACIJI PROTOKOLA, KI DOPOLNJUJE ČLEN 1(a), ČLEN 14(1) IN ČLEN 14(3)(b) EVROPSKEGA SPORAZUMA O MEDNARODNEM CESTNEM PREVOZU NEVARNEGA BLAGA (ADR) Z DNE 30. SEPTEMBRA 1957
1. člen
Ratificira se Protokol, ki dopolnjuje člen 1(a), člen 14(1) in člen 14(3)(b) Evropskega sporazuma o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga (ADR) z dne 30. septembra 1957, sprejet v Ženevi 28. oktobra 1993.
2. člen
Besedilo protokola se v angleškem izvirniku in slovenskem prevodu glasi:
P R O T O C O L
AMENDING ARTICLE 1 (a), ARTICLE 14 (1) AND ARTICLE 14 (3) (b) OF THE EUROPEAN AGREEMENT OF 30 SEPTEMBER 1957 CONCERNING THE INTERNATIONAL CARRIAGE OF DANGEROUS GOODS BY ROAD (ADR)
THE PARTIES TO THE PRESENT PROTOCOL,
HAVING CONSIDERED the provisions of the European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR), done at Geneva on 30 September 1957 (hereafter referred to as “the Agreement”), relating to the definition of the term “vehicle” in Article 1 (a) and the procedure for the amendment of the annexes to the Agreement, notably the provision of Article 14 (1) of the Agreement;
NOTING in respect of the procedure for amendment of the Annexes that the Contracting Parties to the Agreement have been experiencing difficulties in implementing, within the time limits provided for by Article 14 (3) of the Agreement, those internal measures that are required for the purpose of putting the amendments into effect;
NOTING FURTHER the views of the Working Party on the Transport of Dangerous Goods of the Inland Transport Committee of the United Nations Economic Commission for Europe and the proposals from the Governments of Austria and France to amend the Agreement;
AGREE as follows:
Article 1
Amendment to Article 1 (a) of the Agreement
Article 1 (a) of the Agreement shall be amended to read as follows:
“(a) The term “vehicle” shall mean any motor vehicle, other than a vehicle belonging to or under the orders of the armed forces of a Contracting Party, intended for use on the road, being complete or incomplete, having at least four wheels and a maximum design speed exceeding 25 km/h, and its trailers, with the exception of vehicles which run on rails and of agricultural and forestry tractors and all mobile machinery”.
Article 2
Amendment to Article 14 (1) of the Agreement
Article 14, paragraph (1) of the Agreement shall be amended to read as follows:
“1. Independently of the revision procedure provided for in Article 13, any Contracting Party may propose one or more amandmens to the Annexes to this Agreement. To that end it shall transmit the text thereof to the Secretary-General of the United Nations. The Secretary-General may also propose amendments to the Annexes to this Agreement for the purpose of ensuring concordance between those Annexes and other international agreements concerning the carriage of dangerous goods.
In addition, he may propose amandments to the Annexes to this Agreement which have been adopted by the Working Party on the Transport of Dangerous Goods of the Inland Transport Committee of the United Nations Economic Commission for Europe, at the request of the Working Party”.
Article 3
Amendment to Article 14 (3) of the Agreement
Article 14, paragraph (3) (b) of the Agreement shall be amanded to read as follows:
“b The Contracting Party or, as may be the case, the Secretary-General, submitting the proposed amandment in accordance with paragraph 1 of this article may specify in the proposal, for the puropose of entry into force of the amandment, should it be accepted, a period of more than three months’ duration”.
Article 4
Signature, ratification, acceptance, approval or accession
1. The Contracting Parties to the Agreement may become Contracting Parties to this Protocol:
(a) By signing it;
(b) By depositing an instrument of ratification, acceptance or approval following signature subject to ratification, acceptance or approval;
(c) By depositing an instrument of accession.
2. This Protocol shall be open for signature at the Office of the Executive Secretary of the Economic Commision for Europe, Geneva, from 28 October 1993 to 31 January 1994.
Article 5
Depositary
Instruments of ratification, acceptance, approval or accession shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.
Article 6
Entry into Force
This Protocol shall enter into force one month after the date on which all the Contracting Parties to the Agreement have signed it without reservation of ratification, acceptance or approval or have deposited their instruments of ratification, acceptance, approval or accession as the case may be.
Article 7
Any State which becomes a Party to the Agreement after the conditions of the entry into force of this Protocol according to Article 6 have been met shall be considered as a Contracting Party to the Agreement as amended by the Protocol.
Article 8
The original of this Protocol of which the English and French texts are equally authentic shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.
P R O T O K O L,
KI DOPOLNJUJE ČLEN 1 (a), ČLEN 14 (1) IN 14 (3) (b) EVROPSKEGA SPORAZUMA O MEDNARODNEM CESTNEM PREVOZU NEVARNEGA BLAGA (ADR) Z DNE 30. SEPTEMBRA 1957
POGODBENICE TEGA PROTOKOLA,
– so proučile določbe Evropskega sporazuma o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga (ADR), sklenjenega v Ženevi dne 30. septembra 1957 (v nadaljevanju sporazum), ki se nanaša na definicijo izraza “vozilo” v 1. členu ter postopek dopolnitve prilog, še posebno določila 1. točke 14. člena sporazuma;
– so seznanjene, v zvezi s postopkom za dopolnitev prilog, da so imele države pogodbenice sporazuma težave pri izvajanju tistih notranjih ukrepov, v časovnih terminih navedenih v 3. točki 14. člena, ki so potrebni, da dopolnila začnejo veljati;
– so nadalje seznanjene s stališči delovne skupine za prevoz nevarnih snovi Odbora za kopenski transport v okviru ekonomske komisije za Evropo pri Organizaciji združenih narodov in s predlogi vlad Avstrije in Francije za dopolnitev tega sporazuma; in
so se dogovorile, kot sledi:
1. člen
Dopolnilo k 1. (a) členu sporazuma
1. (a) člen sporazuma se spremeni in se glasi:
“ (a) Izraz “vozilo” pomeni katero koli motorno vozilo, razen vozil, ki pripadajo oboroženim silam posamezne države pogodbenice ali so podvržena njihovim ukazom, ki je namenjeno uporabi na cesti, ki je popolno ali nepopolno, ki ima najmanj štiri kolesa in katerega največja načrtovana hitrost presega 25 km/h, in vozilu pripadajoče prikolice, z izjemo vozil, ki vozijo po tirih, kmetijskih in gozdnih traktorjev ter vseh mobilnih strojev.”
2. člen
Dopolnilo k 1. točki 14. člena sporazuma
1. točka 14. člena sporazuma se spremeni in se glasi:
“1. Neodvisno od revizijskega postopka, določenega v 13. členu, lahko katera koli država pogodbenica predlaga eno ali več dopolnil k prilogam tega sporazuma. V ta namen prenese tekst le-teh generalnemu sekretarju Organizacije združenih narodov. Tudi generalni sekretar lahko predlaga dopolnila k prilogam tega sporazuma z namenom, da se zagotovi usklajenost med prilogami in drugimi mednarodnimi sporazumi, ki zadevajo prevoz nevarnega blaga.
Poleg tega lahko generalni sekretar predlaga dopolnila k prilogam tega sporazuma, ki jih je sprejela delovna skupina za prevoz nevarnega blaga pri Odboru za kopenski transport ekonomske komisije za Evropo pri Organizaciji združenih narodov, in sicer na prošnjo te delovne skupine.”
3. člen
Dopolnilo k 3. točki 14. člena sporazuma
3. (b) točka 14. člena sporazuma se spremeni in se glasi:
“(b) Država pogodbenica oziroma generalni sekretar, ki predloži predlagano dopolnilo v skladu s 1. točko tega člena, lahko v predlogu določi obdobje v trajanju več kot tri mesece za začetek veljavnosti dopolnila, če bo le-to sprejeto.”
4. člen
Podpis, ratifikacija, sprejem, potrditev in pristop
1. Države pogodbenice sporazuma lahko postanejo države pogodbenice tega protokola
(a) s podpisom,
(b) z deponiranjem listine o ratifikaciji, sprejemu ali potrditvi po podpisu, ki je predmet ratifikacije, sprejema ali potrditve,
(c) z deponiranjem listine o pristopu.
2. Protokol bo na razpolago za podpis v Uradu izvršnega sekretarja ekonomske komisije za Evropo v Ženevi od 28. oktobra 1993 do 31. januarja 1994.
5. člen
Depozitar
Listine o ratifikaciji, sprejemu, potrditvi ali pristopu se deponirajo pri generalnem sekretarju Organizacije združenih narodov.
6. člen
Začetek veljavnosti
Protokol začne veljati en mesec po dnevu, do katerega so protokol podpisale vse države pogodbenice sporazuma, brez pridržka ratifikacije, sprejema ali potrditve ali so deponirale svoje listine o ratifikaciji, sprejemu, potrditvi ali pristopu, odvisno od primera.
7. člen
Vsaka država, ki postane pogodbenica tega sporazuma po izpolnitvi pogojev o začetku veljavnosti protokola v skladu s 6. členom, se obravnava kot pogodbenica sporazuma, dopolnjenega s protokolom.
8. člen
Izvirnik tega protokola, katerega angleško in francosko besedilo sta enako verodostojna, se deponiran pri generalnem sekretarju Organizacije združenih narodov.
3. člen
Za izvajanje protokola skrbi Ministrstvo za notranje zadeve.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 340-06/97-6(T1)
Ljubljana, dne 27. marca 1997
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti