Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/1997 z dne 21. 3. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/1997 z dne 21. 3. 1997

Kazalo

9. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Švicarsko konfederacijo o vzpodbujanju in vzajemni zaščiti investicij (BCHSVZI), stran 51.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
O RAZGLASITVI ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN ŠVICARSKO KONFEDERACIJO O VZPODBUJANJU IN VZAJEMNI ZAŠČITI INVESTICIJ (BCHSVZI)
Razglašam Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Švicarsko konfederacijo o vzpodbujanju in vzajemni zaščiti investicij (BCHSVZI), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 19. februarja 1997.
Št. 001-22-15/97
Ljubljana, 27. februarja 1997
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN ŠVICARSKO KONFEDERACIJO O VZPODBUJANJU IN VZAJEMNI ZAŠČITI INVESTICIJ (BCHSVZI)
1. člen
Ratificira se Sporazum med Republiko Slovenijo in Švicarsko konfederacijo o vzpodbujanju in vzajemni zaščiti investicij, podpisan 9. novembra 1995 v Ljubljani.
2. člen
Sporazum se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku glasi:*
S P O R A Z U M
MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN ŠVICARSKO KONFEDERACIJO O VZPODBUJANJU IN VZAJEMNI ZAŠČITI INVESTICIJ
Uvod
Republika Slovenija in Švicarska konfederacija (v nadaljevanju “pogodbenici”), sta se
v želji, da okrepita gospodarsko sodelovanje v obojestransko korist obeh držav,
z namenom ustvariti in ohraniti ugodne pogoje za investicije investitorjev ene pogodbenice na ozemlju druge pogodbenice,
ob spoznanju, da je treba pospeševati in varovati tuje investicije s ciljem spodbujanja gospodarske blaginje obeh držav,
dogovorili o naslednjem:
1. člen
Opredelitev pojmov
Za namene tega sporazuma velja:
(1) Izraz “investitor” se v zvezi z eno in drugo pogodbenico nanaša na:
(a) fizične osebe, ki se po zakonih ene pogodbenice štejejo za njene državljane;
(b) pravne osebe, ki so ustanovljene ali drugače organizirane po zakonih ene pogodbenice in opravljajo gospodarsko dejavnost na ozemlju te pogodbenice;
(c) pravne osebe, ki niso ustanovljene po zakonih ene pogodbenice,
(i) v katerih so osebe te pogodbenice upravičenci do uporabe nad 50 odstotkov kapitalske udeležbe, ali
     (ii) v zvezi s katerimi so osebe te pogodbenice pooblaščene imenovati večino njenih direktorjev (oziroma članov upravnega odbora) ali drugače pravno usmerjati njihovo dejavnost.
(2) Izraz “investicija” vključuje vsako vrsto sredstev, zlasti:
(a) premičnine in nepremičnine kakor tudi druge stvarne pravice, kot so služnostne pravice, hipoteke, pravice do zaplembe, zastave;
(b) delnice, deleže ali kakršno koli drugo obliko udeležbe v družbi;
(c) terjave do denarja ali do katere koli storitve, ki ima gospodarsko vrednost;
(d) avtorske pravice, pravice industrijske lastnine (kot so patenti, uporabni modeli, industrijski vzorci ali modeli, blagovne in storitvene znamke, trgovska imena, oznake porekla), znanje in izkušnje ter poslovna vrednost firme;
(e) koncesije po javnem pravu, vključno s pravicami do iskanja, črpanja in izkoriščanja naravnih virov, kakor tudi druge pravice, podeljene po zakonu, po pogodbi ali s sklepom upravnega organa v skladu z zakonom.
(3) Izraz “dohodek” pomeni znesek, ki ga prinaša investicija, in vključuje zlasti – vendar ne izključno – dobiček, obresti, dobiček od kapitala, dividende, licenčnine in honorarje.
(4) Izraz “ozemlje” vključuje morska območja ob obali pogodbenice, v meri, v kateri pogodbenica na teh območjih lahko uresničuje suverene pravice ali jurisdikcijo v skladu z mednarodnim pravom.
2. člen
Uporaba
(1) Sporazum se uporablja za investicije na ozemlju ene pogodbenice, ki so jih v skladu z njenimi zakoni in predpisi izvedli investitorji druge pogodbenice in so ob uveljavitvi sporazuma že obstajale ali pa so bile izvršene po začetku njegove veljavnosti.
(2) Investitorji, na katere se nanaša (1) (c) odstavek 1. člena, ne smejo uveljavljati terjatve na podlagi tega sporazuma, če so se v zvezi z isto zadevo sklicevali že na določbe kakega drugega sporazuma o zaščiti investicij.
3. člen
Spodbujanje, dopustnost
(1) Vsaka pogodbenica na svojem ozemlju čim bolj spodbuja investitorje druge pogodbenice k investicijam in odobrava take investicije v skladu s svojimi zakoni in predpisi.
(2) Ko je pogodbenica odobrila investicijo na svojem ozemlju, podeli potrebna dovoljenja v zvezi s tako investicijo, vključno z izvajanjem licenčnih sporazumov in pogodb za tehnično, komercialno ali upravno pomoč. Kadarkoli je to potrebno, si vsaka pogodbenica prizadeva izdati potrebna pooblastila v zvezi z dejavnostmi svetovalcev in drugih strokovnjakov s tujim državljanstvom.
4. člen
Zaščita, obravnavanje
(1) Investicije investitorjev vsake pogodbenice imajo zagotovljeno pošteno in enakopravno obravnavanje in uživajo polno zaščito in varnost na ozemlju druge pogodbenice.
(2) Nobena pogodbenica na svojem ozemlju investicij investitorjev druge pogodbenice in z njimi povezanega dohodka ne obravnava manj ugodno, kot obravnava investicije ali z njimi povezan dohodek svojih investitorjev ali investitorjev katere koli druge države.
(3) Nobena pogodbenica na svojem ozemlju investitorjev druge pogodbenice glede upravljanja, vzdrževanja, uporabe, uživanja njihovih investicij ali razpolaganja z njimi ne obravnava manj ugodno, kot obravnava svoje investitorje ali investitorje katere koli druge države.
(4) Če ena pogodbenica odobri investitorjem kake druge države posebne ugodnosti na podlagi pogodbe o ustanovitvi območja proste trgovine, carinske unije ali skupnega trga ali pogodbe o olajšavah v obmejnem prometu ali na podlagi sporazuma o izogibanju dvojnemu obdavčenju, takih ugodnosti ni dolžna odobriti investitorjem druge pogodbenice.
5. člen
Prost prenos
(1) Vsaka pogodbenica odobri investitorjem druge pogodbenice prenos plačil, ki izhajajo iz njihove investicije, brez nepotrebnega odlašanja v prosto zamenljivi valuti, kar zlasti velja za:
(a) dohodek;
(b) odplačilo posojil;
(c) zneske, nakazane za pokrivanje izdatkov v zvezi z upravljanjem investicije;
(d) licenčnine in druga plačila iz naslova pravic, naštetih v (c), (d) in (e) alinei drugega odstavka 1. člena tega sporazuma;
(e) dodatne vložke kapitala, potrebne za vzdrževanje ali razvoj investicije;
(f) izkupiček prodaje ali celotne ali delne likvidacije investicije, vključno z morebitnim povečanjem vrednosti;
(g) nadomestila na podlagi 6. člena tega sporazuma.
(2) Šteje se, da je bil prenos izvršen brez nepotrebnega odlašanja, če je bil izvršen v roku, ki je običajno potreben za izvedbo formalnosti v zvezi s prenosom. Ta rok začne teči na dan, ko je bil vložen ustrezen zahtevek in v nobenem primeru ne sme trajati dlje kot dva meseca.
6. člen
Razlastitev, odškodnina
(1) Nobena pogodbenica ne sme sprejeti neposrednih ali posrednih ukrepov razlastitve, nacionalizacije ali drugih ukrepov enake vrste ali z enakim učinkom proti investicijam investitorjev druge pogodbenice, razen če so ti ukrepi sprejeti v javnem interesu, nediskriminacijsko in po pravilnem zakonskem postopku ter pod pogojem, da je zagotovljena učinkovita in primerna odškodnina. Znesek odškodnine se skupaj z obrestmi v konvertibilni valuti, ki je sprejemljiva za investitorja, takoj izplača osebi, ki je do nje upravičena, in to ne glede na njeno začasno ali stalno bivališče.
(2) Investitorjem pogodbenice, katerih investicije so utrpele izgube zaradi vojne ali kakega drugega oboroženega spopada, revolucije, izrednega stanja ali upora na ozemlju druge pogodbenice, zagotavlja ta druga pogodbenica glede vzpostavitve prejšnjega stanja, odškodnine, nadomestila ali druge poravnave enako ugodno obravnavanje, kot je predvideno v 4. členu tega sporazuma.
7. člen
Druge obveznosti
(1) Kadar zakonodaja ene ali druge pogodbenice daje investicijam investitorjev druge pogodbenice pravico do ugodnejšega obravnavanja, kot je predvideno po tem sporazumu, potem taka zakonodaja – v kolikor je ugodnejša – prevlada nad tem sporazumom.
(2) Vsaka pogodbenica spoštuje tudi vsako drugo obveznost, ki jo je prevzela v zvezi z investicijami investitorjev druge pogodbenice na svojem ozemlju.
8. člen
Načelo subrogacije
V primerih, ko je ena pogodbenica dala kakršno koli finančno garancijo za zavarovanje nekomercialnih tveganj v zvezi z investicijo kakega svojega investitorja na ozemlju druge pogodbenice, ta druga pogodbenica prizna pravice prve pogodbenice po načelu subrogacije v pravice investitorja, kadar je prva pogodbenica izvedla plačilo po garanciji.
9. člen
Spori med pogodbenico in investitorjem druge pogodbenice
(1) Za reševanje sporov med pogodbenico in investitorjem druge pogodbenice v zvezi z investicijo se bosta prizadeti stranki med seboj posvetovali z namenom, da spor rešita po mirni poti.
(2) Če taka posvetovanja ne bodo prinesla rešitve v roku šestih mesecev od datuma zahtevka za rešitev spora, lahko investitor spor predloži v reševanje:
(a) Mednarodnemu centru za reševanje investicijskih sporov (ICSID – International Centre for Settlement of Investment Disputes), ustanovljenemu na podlagi “Konvencije o reševanju investicijskih sporov med državami in državljani drugih držav”, ki je bila dana na voljo za podpis dne 18. marca 1965 v Washingtonu (v nadaljevanju “konvencija”); ali
(b) ad hoc razsodišču, ki se – če se stanki v sporu ne dogovorita drugače – ustanovi po arbitražnih pravilih Komisije Združenih narodov za mednarodno trgovinsko pravo (UNCITRAL).
(3) Vsaka pogodbenica soglaša, da se investicijski spor rešuje s postopkom mednarodne sprave ali arbitraže.
(4) Pogodbenica, ki je stranka v sporu, se v času, ko teče postopek, za svojo obrambo nikoli ne bo sklicevala na imuniteto ali na dejstvo, da je investitor prejel nadomestilo po zavarovalni pogodbi, ki v celoti ali delno krije nastalo škodo ali izgubo.
(5) Družbo, ki je bila registrirana ali ustanovljena v skladu z veljavno zakonodajo na ozemlju ene od pogodbenic in ki so jo, preden je prišlo do spora, imeli pod nadzorom investitorji druge pogodbenice, se v skladu s 25. členom (2)(b) točke Konvencije obravnava kot družbo druge pogodbenice.
(6) Nobena od pogodbenic spora, ki je bil predan v reševanje mednarodni arbitraži, ne ureja po diplomatski poti, razen v primeru, da se druga pogodbenica ne drži in ne izpolni arbitražne odločbe.
10. člen
Spori med pogodbenicama
(1) Spori med pogodbenicama v zvezi z razlago ali uporabo določb tega sporazuma se urejajo po diplomatski poti.
(2) V primeru, da se obe pogodbenici med seboj ne moreta sporazumeti v roku dvanajstih mesecev od začetka spora, se spor na zahtevo ene ali druge pogodbenice predloži v obravnavo tričlanskemu razsodišču. Vsaka pogodbenica imenuje enega arbitra in ta dva arbitra imenujeta predsednika, ki mora biti državljan tretje države.
(3) Če ena od pogodbenic ni imenovala svojega arbitra in se ni odzvala povabilu druge pogodbenice, naj to imenovanje opravi v dveh mesecih, opravi imenovanje na zahtevo te druge pogodbenice predsednik Meddržavnega sodišča.
(4) Če se oba arbitra v dveh mesecih po njunem imenovanju ne moreta sporazumeti o izbiri predsednika, ga na zahtevo ene ali druge pogodbenice imenuje predsednik Meddržavnega sodišča.
(5) Če v primerih iz tretjega in četrtega odstavka tega člena predsednik Meddržavnega sodišča ne more opraviti te naloge ali če je državljan ene ali druge pogodbenice, opravi imenovanje podpredsednik; če pa tudi ta ne more opraviti te naloge ali pa je državljan ene ali druge pogodbenice, opravi imenovanje po rangu najvišji član Meddržavnega sodišča, ki ni državljan nobene od pogodbenic.
(6) Razsodišče določi svoj postopek ob upoštevanju drugih določb, ki sta jih sprejeli pogodbenici.
(7) Odločitve razsodišča so dokončne in zavezujoče za vsako pogodbenico.
11. člen
Končne določbe
(1) Sporazum začne veljati z dnem, ko sta se pogodbenici uradno obvestili, da so izpolnjeni notranjepravni pogoji za začetek veljavnosti sporazuma, in ostane v veljavi deset let. Če se ga šest mesecev pred iztekom tega roka ne prekliče s pisnim obvestilom, se šteje, da je sporazum pod enakimi pogoji obnovljen za nadaljnja pet-letna obdobja.
(2) V primeru uradnega obvestila o odpovedi sporazuma ostanejo določbe od 1. do 10. člena za investicije, ki so bile izvršene pred uradno dano odpovedjo, še naprej v veljavi za nadaljnje obdobje desetih let.
V potrditev tega sta pooblaščenca pogodbenic podpisala ta sporazum.
Sestavljeno v dveh izvodih v Ljubljani, dne 9. novembra 1995 v slovenskem, nemškem in angleškem jeziku in vsa besedila so enako verodostojna. V primeru razhajanj prevlada angleško besedilo.
Za
Republiko Slovenijo:
Janko Deželak l. r.
Za
Švicarsko konfederacijo
Jean Pascal Delamuraz l. r.
A G R E E M E N T
BETWEEN THE REPUBLIC OF SLOVENIA AND THE SWISS CONFEDERATION ON THE PROMOTION AND RECIPROCAL PROTECTION OF INVESTMENTS
Preamble
The Republic of Slovenia and the Swiss Confederation (hereinafter referred to as the “Contracting Parties”)
Desiring to intensify economic cooperation to the mutual benefit of both States,
Intending to create and maintain favourable conditions for investments by investors, of one Contracting Party in the territory of the other Contracting Party,
Recognizing the need to promote and protect foreign investments with the aim to foster the economic prosperity of both States,
Have agreed as follows:
Article 1
Definitions
For the purpose of this Agreement:
(1) The term “investor” refers, with regard to either Contracting Party to:
(a) natural persons who, according to the law of that Contracting Party, are considered to be its nationals;
(b) juridical persons which are constituted or otherwise organised under the law of that Contracting Party and are engaged in substantive business operations in that Contracting Party;
(c) juridical persons not established under the law of that Contracting Party
(i) in which more than 50 per cent of the equity interest is beneficially owned by persons of that Contracting Party; or
    (ii) in relation to which persons of that Contracting Party have the power to name a majority of its directors, or otherwise legally direct its actions.
(2) The term “investments” shall include every kind of asset and particularly:
(a) movable and immovable property as well as any other rights in rem, such as servitudes, mortgages, liens, pledges;
(b) shares, parts or any other kind of participation in a company;
(c) claims to money or to any performance having an economic value;
(d) copyrights, industrial property rights (such as patents, utility models, industrial designs or models, trade or service marks, trade names, indications of origin), know-how and goodwill;
(e) concessions under public law, including concessions to search for, extract or exploit natural resources as well as all other rights given by law, by contract or by decision of the authority in accordance with the law.
(3) The term “returns” means the amount yielded by an investment and in particular, though not exclusively, includes profit, interest, capital gains, dividends, royalties and fees.
(4) The term “territory” includes the maritime areas adjacent to the coast of the State concerned, to the extent to which that State may exercise sovereign rights or jurisdiction in those areas according to international law.
Article 2
Application
(1) This Agreement shall apply to investments in the territory of one Contracting Party made in accordance with its laws and regulations by investors, of the other Contracting Party, whether existing at or made after the entry into force of the Agreement.
(2) Investors referred to in Article 1, paragraph (1)(c) may not raise a claim based on this Agreement if in respect of the same matter the provisions of another investment protection agreement have been invoked.
Article 3
Promotion, admission
(1) Each Contracting Party shall in its territory promote as far as possible investments by investors of the other Contracting Party and admit such investments in accordance with its laws and regulations.
(2) When a Contracting Party shall have admitted an investment on its territory, it shall grant the necessary permits in connection with such an investment, including with the carrying out of licensing agreements and contracts for technical, commercial or administrative assistance. Each Contracting Party shall, whenever needed, endeavour to issue the necessary authorizations concerning the activities of consultants and other qualified persons of foreign nationality.
Article 4
Protection, treatment
(1) Investments of investors of each Contracting Party shall at all times be accorded fair and equitable treatment and shall enjoy full protection and security in the territory of the other Contracting Party.
(2) Neither Contracting Party shall in its territory subject investments of investors of the other Contracting Party, or returns related thereto, to treatment less favourable than that which it accords to investments of its own investors or to investments of investors of any third State, or returns related thereto.
(3) Neither Contracting Party shall in its territory subject investors of the other Contracting Party, as regards the management, maintenance, use, enjoyment or disposal of their investments, to treatment less favourable than that which it accords to its own investors or to investors of any third State.
(4) If a Contracting Party accords special advantages to investors of any third State by virtue of an agreement establishing a free trade area, a customs union, a common market or an agreement to facilitate frontier trade, or by virtue of an agreement on the avoidance of double taxation, it shall not be obliged to accord such advantages to investors of the other Contracting Party.
Article 5
Free transfer
(1) Each Contracting Party shall grant the investors of the other Contracting Party the transfer without delay in a freely convertible currency of payments in connection with an investment, particularly of:
(a) returns;
(b) repayments of loans;
(c) amounts assigned to cover expenses relating to the management of the investment;
(d) royalties and other payments deriving from rights enumerated in Article 1, paragraph (2), letters, (c), (d) and (e) of this Agreement;
(e) additional contributions of capital necessary for the maintenance or development of the investment;
(f) the proceeds of the sale or of the partial or total liquidation of the investment, including possible increment value;
(g) compensation pursuant to Article 6 of this Agreement.
(2) A transfer shall be deemed to have been made without delay if carried out within such period as is normally required for the completion of transfer formalities. The said period shall start on the day on which the relevant request has been submitted and may in no case exceed two months.
Article 6
Dispossession, compensation
(1) Neither of the Contracting Parties shall take, either directly or indirectly, measures of expropriation, nationalization or any other measures having the same nature or the same effect against investments of investors, of the other Contracting Party, unless the measures are taken in the public interest, on a non discriminatory basis, and under due process of law, and provided that provisions be made for effective and adequate compensation. The amount of compensation, interest included, shall be settled in a freely convertible currency accepted by the investor and paid promptly to the person entitled thereto without regard to its residence or domicile.
(2) The investors of one Contracting Party whose investments have suffered losses due to a war or any other armed conflict, revolution, state of emergency or rebellion, which took place in the territory of the other Contracting Party shall benefit, on the part of this latter, from a treatment in accordance with Article 4 of this Agreement as regards restitution, indemnification, compensation or other settlement.
Article 7
Other Obligations
(1) If the legislation of either Contracting Party entitles investments by investors, of the other Contracting Party to treatment more favourable than is provided for by this Agreement, such legislation shall to the extent that it is more favourable prevail over this Agreement.
(2) Each Contracting Party shall observe any other obligation it has assumed with regard to investments in its territory by investors of the other Contracting Party.
Article 8
Principle of subrogation
Where one Contracting Party has granted any financial guarantee against non-commercial risks in regard to an investment by one of its investors in the territory of the other Contracting Party, the latter shall recognize the rights of the first Contracting Party by virtue of the principle of subrogation to the rights of the investor when payment has been made under this guarantee by the first Contracting Party.
Article 9
Disputes between a Contracting Party and an investor of the other Contracting Party
(1) For the purpose of solving disputes with respect to investments between a Contracting Party and an investor of the other Contracting Party, consultations will take place between the parties concerned with a view to solving the case amicably.
(2) If these consultations do not result in a solution within six months from the date of request of settlement, the investor may submit the dispute for settlement to:
(a) the International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) provided for by the Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of other States, opened for signature at Washington, on 18 March 1965 (hereinafter the “Convention”); or
(b) an ad hoc arbitral tribunal which, unless otherwise agreed upon by the parties to the dispute, shall be established under the arbitration rules of the United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL).
(3) Each Contracting Party hereby consents to the submission of an investment dispute to international conciliation or arbitration.
(4) The Contracting Party which is a party to the dispute shall at no time whatsoever during the procedures assert as a defence its immunity or the fact that the investor has received compensation under an insurance contract covering the whole or part of the incurred damage or loss.
(5) A company which has been incorporated or constituted according to the laws in force in the territory of one Contracting Party and which before a dispute arises was under the control of investors of the other Contracting Party shall, in accordance with Article 25 (2)(b) of the Convention, be treated as a company of the other Contracting Party.
(6) Neither Contracting Party shall pursue through diplomatic channels a dispute submitted to international arbitration unless the other Contracting Party does not abide by and comply with the arbitral award.
Article 10
Disputes between Contracting Parties
(1) Disputes between Contracting Parties regarding the interpretation or application of the provisions of this Agreement shall be settled through diplomatic channels.
(2) If both Contracting Parties cannot reach an agreement within twelve months after the beginning of the dispute between themselves, the latter shall, upon request of either Contracting Party, be submitted to an arbitral tribunal of three members. Each Contracting Party shall appoint one arbitrator, and these two arbitrators shall nominate a chairman who shall be a national of a third State.
(3) If one of the Contracting Parties has not appointed its arbitrator and has not followed the invitation of the other Contracting Party to make that appointment within two months, the arbitrator shall be appointed upon the request of that Contracting Party by the President of the International Court of Justice.
(4) If both arbitrators, cannot reach an agreement about the choice of the chairman within two months after their appointment, the latter shall be appointed upon the request of either Contracting Party by the President of the International Court of Justice.
(5) If, in the cases specified under paragraphs (3) and (4) of this Article, the President of the International Court of Justice is prevented from carrying out the said function or is a national of either Contracting Party, the appointment shall be made by the Vice-President, and if the latter is prevented from carrying out the said function or is a national of either Contracting Party, the appointment shall be made by the most senior Judge of the Court who is not a national of either Contracting Party.
(6) Subject to other provisions made by the contracting Parties, the tribunal shall determine its procedure.
(7) The decisions of the tribunal are final and binding for each Contracting Party.
Article 11
Final provisions
(1) This Agreement shall enter into force on the day when the Contracting Parties have notified each other that their legal requirements for the entry into force of this Agreement have been fulfilled and shall remain in force for a period of ten years. Unless written notice of termination is given six months before the expiration of this period, the Agreement shall be considered as renewed on the same terms for successive periods of five years.
(2) In case of official notice as to the termination of the present Agreement, the provisions of Articles 1 to 10 shall continue to be effective for a further period of ten years for investments made before official notice was given.
IN WITNESS WHEREOF, the respective plenipotentiaries have signed this Agreement.
Done in duplicate, at Ljubljana, on the 9th of November, 1995, in the Slovenian, German and English languages, all texts being equally authentic. In the case of divergence the English text shall prevail.
For the
Republic of Slovenia
Janko Deželak (s)
For the
Swiss Confederation
Jean Pascal Delamuraz (s)
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 410-01/96-7/1
Ljubljana, dne 19. februarja 1997
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.
* Besedilo sporazuma v nemškem jeziku je na vpogled v Službi za mednarodnopravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina