Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/1997 z dne 29. 12. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/1997 z dne 29. 12. 1997

Kazalo

4010. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o davčnem postopku (ZDavP-A), stran 8370.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davčnem postopku (ZDavP-A)
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o davčnem postopku (ZDavP-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 18. decembra 1997.
Št. 001-22-125/97
Ljubljana, dne 29. decembra 1997.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O DAVČNEM POSTOPKU (ZDavP-A)
1. člen
V zakonu o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 18/96) se za 123. členom doda 123.a člen, ki se glasi:
“123.a člen
Zavezanci za davek od dobička iz kapitala v napovedi za odmero dohodnine ne izkažejo davčne osnove razen, če so v odmernem letu dosegli samo dobičke iz prodaje nepremičnin.
Pri odmeri dohodnine davčni organ upošteva davčno osnovo, ugotovljeno z odločbami o odmeri davka od dobička iz kapitala.”
2. člen
V 125. členu se za prvim odstavkom doda drugi odstavek, ki se glasi:
“Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko zavezanci za dohodnino uveljavljajo zmanjšanje osnove iz naslova posebnih olajšav tudi po poteku roka za vložitev napovedi, vendar najkasneje v roku za pritožbo zoper odločbo o odmeri dohodnine.”
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
3. člen
V 158. členu se za prvim odstavkom dodata drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
“Mesečni obroki akontacije zapadejo v plačilo vsakega prvega v mesecu, plačani pa morajo biti v 15 dneh od zapadlosti.
Trimesečni obroki akontacije zapadejo v plačilo vsakega prvega v trimesečju, plačani pa morajo biti v 45 dneh po zapadlosti.”
Dosedanji drugi do peti odstavek postanejo četrti do sedmi odstavek.
4. člen
V 172. členu se za prvim odstavkom dodata drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
“Ne glede na prvi odstavek mora zavezanec, ki ni rezident Republike Slovenije prodajo vrednostnih papirjev ter drugih deležev v kapitalu napovedati v 15 dneh od izvršene prodaje.
Zavezanec iz prejšnjega odstavka, ki ni zavezanec za dohodnino lahko vloži napoved za odmero davka od dobička iz kapitala od vseh prodaj v preteklem letu do 28. februarja tekočega leta za preteklo leto.”
Dosedanji drugi in tretji odstavek postaneta četrti in peti odstavek.
5. člen
V 173. členu se dodata drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
“Odločbo o odmeri davka od dobička iz kapitala od prodaje vrednostnih papirjev in drugih deležev v kapitalu in odločbo o odmeri davka po tretjem odstavku prejšnjega člena mora davčni organ izdati do 31. maja za preteklo leto.
Zavezancu iz drugega odstavka prejšnjega člena mora davčni organ izdati odločbo v 30 dneh od vložitve napovedi.”
6. člen
V 224. členu se znesek “10.000” nadomesti z zneskom “50.000”.
7. člen
V 225. členu se besedilo “Posameznik se kaznuje z denarno kaznijo od 100.000 do 1,000.000 tolarjev” nadomesti z besedilom:
“Z denarno kaznijo 100.000 tolarjev se kaznuje takoj na kraju prekrška posameznik:”.
8. člen
V 231. členu se v tretjem odstavku letnica “1997” nadomesti z letnico “1998.”
9. člen
Za 231. členom se doda 231.a člen, ki se glasi:
“231.a člen
Do dneva uveljavitve zakona, ki bo urejal davek na dodano vrednost in zakona, ki bo urejal trošarine, davčni organ ne more odpisati, razen iz razloga neizterljivosti, oziroma ne more odložiti plačila ali dovoliti obročnega plačevanja davka od prometa proizvodov in storitev ter posebnih prometnih davkov.”
10. člen
V 234. členu se letnica “1998” nadomesti z letnico “1999.”
11. člen
V 235. členu se datum “31. 12. 1997” nadomesti z datumom “31. decembra 1998”.
12. člen
V 236. členu se letnica “1998” nadomesti z letnico “1999”.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
“Določbi drugega odstavka 174. člena in drugega odstavka 179. člena se ne uporabljata do 31. decembra 1998.”
13. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 1998, razen 8. in 11. člena tega zakona, ki se uporabljata od dneva uveljavitve zakona.
Št. 432-01/94-8/10
Ljubljana, dne 18. decembra 1997.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti