Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/1997 z dne 29. 12. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/1997 z dne 29. 12. 1997

Kazalo

4009. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o davčni službi (ZDS-B), stran 8369.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davčni službi (ZDS-B)
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o davčni službi (ZDS-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 18. decembra 1997.
Št. 001-22-124/97
Ljubljana, dne 29. decembra 1997.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O DAVČNI SLUŽBI (ZDS-B)
1. člen
V zakonu o davčni službi (Uradni list RS, št. 18/96 in 36/96) se v prvem odstavku 10. člena za besedo “banke,” doda beseda “hranilnice,” in za besedo “borze,” doda besedi “borzno posredniške družbe,”.
2. člen
Za 35. členom se doda nov 35.a člen, ki se glasi:
“35.a člen
Fizična oseba, ki opravlja dejavnost, ki ni prepovedana po zakonu ali drugih predpisih in ki ni vpisana v register ali drugo evidenco dejavnosti ali poklicev, ker za to dejavnost ali poklic taka evidenca v predpisih ni uvedena ali ker predpisi niso določili dokumentacije, ki je potrebna za vpis v register v skladu s tretjo alineo drugega odstavka 75. člena zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93, 29/94 in 82/94), predloži prijavo za vpis v posebno evidenco davčnega registra v osmih dneh od začetka opravljanja dejavnosti.
Minister, pristojen za finance, predpiše podrobnejša navodila za izvajanje vpisa in vodenje posebne evidence iz prejšnjega odstavka.”
3. člen
V 4. točki prvega odstavka 62. člena se v oklepaju za številko “35.,” doda številka “35.a,”.
4. člen
V tretjem odstavku 67. člena se besedilo “najkasneje do 31. 12. 1997” nadomesti z besedilom “postopoma, skladno z reformo plačilnega sistema, vendar najpozneje do 1. 1. 2001.” Doda se nov stavek, ki se glasi: “Minister, pristojen za finance in Agencija se dogovorita o rokih prehoda delavcev Agencije v Davčno upravo.”
5. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 020-05/91-11/10
Ljubljana, dne 18. decembra 1997.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost