Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/1997 z dne 26. 12. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/1997 z dne 26. 12. 1997

Kazalo

3987. Odlok o priznanjih Občine Tržič, stran 8104.

Na podlagi 10. člena in 16. člena statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 41/95) je Občinski svet občine Tržič na 25. redni seji dne 3. 12. 1997 sprejel
O D L O K
o priznanjih Občine Tržič
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom so določeni vrsta, pogoji, način in postopek podeljevanja priznanj, njihova oblika in način vodenja evidenc.
2. člen
Občina Tržič podeljuje priznanja zaslužnim občanom, skupinam občanov, društvom in drugim pravnim osebam za njihove dosežke na področju gospodarstva, šolstva, kulture, športa, znanosti, ekologije, zaščite in reševanja in drugih področjih človekove ustvarjalnosti.
Občina Tržič lahko podeli priznanje tudi drugim državljanom Slovenije in tujim državljanom.
3. člen
Priznanja Občine Tržič so:
– podelitev naziva častnega občana Občine Tržič,
– plaketa Občine Tržič,
– diploma Občine Tržič.
II. NAZIV ČASTNEGA OBČANA
4. člen
Naziv častnega občana Občine Tržič se podeli posameznikom, ki doseže pomembnejše trajne uspehe na gospodarskem, znanstvenem, umetniškem, kulturnem, športnem, vzgojno-izobraževalnem in humanitarnem področju ter s tem predstavlja občino doma in v svetu.
Odlok o podelitvi naziva častnega občana Občine Tržič sprejme Občinski svet občine Tržič na podlagi predloga komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Tržič. V odloku morajo biti navedeni razlogi, zaradi katerih se naziv častnega občana podeli ter kdaj se izvrši podelitev. Častnemu občanu se ob podelitvi naziva izroči posebna listina, ki jo podpišeta župan in predsednik občinskega sveta.
III. PLAKETA OBČINE TRŽIČ
5. člen
Plaketa Občine Tržič je najvišje priznanje v Občini Tržič in se podeljuje:
– posamezniku za življenjsko delo, večletne uspehe ali enkratne izjemne dosežke trajnejšega pomena,
– skupini občanov, društvom in drugim pravnim osebam za večletne uspehe in dosežke, s katerimi povečujejo ugled občine na gospodarskem, družbenem ali drugem področju življenja in dela.
6. člen
Vsako leto se lahko podeli eno plaketo, v izjemnih primerih dve.
7. člen
Poleg plakete se podeli dobitniku tudi pismeni sklep o podelitvi.
IV. DIPLOME OBČINE TRŽIČ
8. člen
Diplome se podeljujejo posamezniku, skupini občanov, društvom ali drugim pravnim osebam ob izjemnih enkratnih dosežkih, za uspehe, ki pospešujejo razvoj posamezne dejavnosti in za dolgoletno organizacijsko ali publicistično delo.
9. člen
Vsako leto se podeli največ štiri diplome, od tega največ dve posameznikom in dve kolektivno.
10. člen
Na diplomi, ki je posebna listina in ki jo podpiše župan Občine Tržič, je upodobljen grb Občine Tržič.
V. SKUPNE DOLOČBE
11. člen
Pobudo za podelitev plakete in priznanj lahko podajo fizične in pravne osebe komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Tržič.
Zbiranje pobud za podelitev plaket in priznanj Občine Tržič komisija objavi na ustrezen način v javnih glasilih enkrat letno.
Pobuda mora biti pisna z naslednjo vsebino:
– naziv ali ime pobudnika,
– osnovni podatki o predlaganem prejemniku,
– obrazložitev pobude.
12. člen
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Tržič sprejme ustrezen sklep za podelitev plaket Občine Tržič in ga posreduje občinskemu svetu v obravnavo in odločanje.
13. člen
Priznanja po tem odloku so enkratna, vendar se med seboj ne izključujejo. Praviloma jih izroča predsednik občinskega sveta ali od njega pooblaščena oseba.
Priznanje se izroči na svečani seji občinskega sveta ob praznovanju občinskega praznika, lahko pa tudi na svečan način ob posebnih slovesnostih ali s svečanim sprejemom ob dogodkih ali datumih pomembnih za občino ali dobitnike priznanj.
14. člen
S tem odlokom prenehajo veljati določbe odloka o podeljevanju plaket Občine Tržič, objavljen v Uradnem vestniku Gorenjske, št. 13/70, 7/79.
VI. NAČIN VODENJA EVIDENCE
15. člen
Občinska uprava vodi o podelitvi občinskih priznanj uradno evidenco.
Evidenca vsebuje:
– zaporedno številko,
– ime in priimek ali naziv ter osnovne podatke o prejemniku,
– datum seje, na kateri je bilo odločeno o podelitvi priznanja,
– datum podelitve priznanja.
16. člen
Celotno gradivo v zvezi s podelitvijo priznanj je javno in je na vpogled v tajništvu občinske uprave.
17. člen
Sredstva za izvajanje tega odloka zagotovi občinski svet v proračunu občine za vsako leto posebej.
18. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 013-012/97-08
Tržič, dne 3. decembra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Tržič
Peter Smuk, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti