Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/1997 z dne 26. 12. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/1997 z dne 26. 12. 1997

Kazalo

3977. Odlok o določitvi povračil pri izkoriščanju in rabi rudnin v Občini Rogaška Slatina, stran 8100.

Na podlagi 10. in 80. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96) in 19. člena statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 48/95) je Občinski svet občine Rogaška Slatina na 27. redni seji dne 24. 9. 1997 sprejel
O D L O K
o določitvi povračil pri izkoriščanju in rabi rudnin v Občini Rogaška Slatina
1. člen
S tem odlokom se določajo povračila za obremenjevanje okolja zaradi izkoriščanja in rabe gramoza, kamnitih agregatov ter drugih rudnin (v nadaljevanju: rudnin) na območju Občine Rogaška Slatina.
2. člen
Zavezanci za plačilo povračil so vse pravne in fizične osebe, ki izkoriščajo rudnine v Občini Rogaška Slatina ter neposredno ali posredno posegajo v prostor zaradi pridobivanja rudnin.
3. člen
Povračila se obračunavajo za vse pridobljene količine rudnin (po m3 ali toni) in znašajo 5% končne prodajne cene brez prometnega davka za m3 ali tono pridobljenih rudnin.
4. člen
Povračilo odmeri v upravnem prostoru oddelek za gospodarstvo Občine Rogaška Slatina na podlagi prijave zavezancev, kateri jo morajo vložiti dvakrat v letu, in sicer:
– za obdobje od 1. 1. do 30. 6. tekočega leta do 15. 7. tekočega leta,
– za obdobje od 30. 6. do 31. 12. tekočega leta do 15. 1. naslednjega leta.
Prijava mora vsebovati podatke o količini pridobljenih rudnin v m3 ali tonah ter njihovih končnih prodajnih cenah brez prometnega davka.
Povračilo mora zavezanec plačati v 30 dneh po prejemu odločbe o odmeri povračila. V primeru nepravočasnega plačila povračila se zavezancu zaračunajo zakonite zamudne obresti.
5. člen
Zbrana sredstva iz naslova povračil so prihodek občinskega proračuna in se izkazujejo na samostojni postavki.
Povračilo za izkoriščanje in rabo rudnin se izjemoma lahko dogovori v obliki dobave materiala in opravljenih storitvah po posebni pogodbi, sklenjeni med občino in zavezancem.
6. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojna strokovna služba občine ali njen pooblaščenec.
V primeru, da pri izvajanju nadzora predstavnik občine ugotovi, da zavezanec ni oddal prijave skladno z določili 4. člena tega odloka oziroma, da v prijavi niso navedeni resnični podatki pomembni za določitev višine povračila, naloži zavezancu z odločbo oddajo prijave oziroma dopolnitev prijave v določenem roku.
Če predstavnik občine ugotovi, da je bil s kršitvijo predpisa storjen prekršek, je dolžan predlagati uvedbo postopka o prekršku.
7. člen
Z denarno kaznijo najmanj 300.000 SIT se kaznuje za prekršek pravna oseba ali fizična oseba, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT pa odgovorna oseba pravne osebe ali fizična oseba:
– če ne odda prijave v določenem roku, skladno z določili prvega odstavka 4. člena odloka,
– če prijava ne vsebuje vseh resničnih podatkov iz 4. člena tega odloka, potrebnih za določitev povračila.
8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-12/97
Rogaška Slatina, dne 5. decembra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Rogaška Slatina
Anton Krivec l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti