Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/1997 z dne 26. 12. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/1997 z dne 26. 12. 1997

Kazalo

3973. Odlok o komunalnih taksah v Občini Radenci, stran 8096.

Na podlagi 1., 2. in 4. člena zakona o komunalnih taksah (Uradni list SRS, št. 26/95, 7/70, 7/72 in Uradni list RS, št. 18/91), 3. in 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91, 13/93 in 66/93, 39/96 in 61/96) in 19. člena statuta Občine Radenci (Uradni list RS, št. 52/95) je Občinski svet občine Radenci na seji dne 21. 11. 1997 sprejel
O D L O K
o komunalnih taksah v Občini Radenci
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se predpišejo vrste in višina komunalnih taks na območju Občine Radenci.
2. člen
V Občini Radenci se plačujejo komunalne takse za naslednje predmete in storitve:
1. za uporabo javne površine pred poslovnimi prostori ter za opravljanje gostinske – turistične dejavnosti na teh površinah,
2. za uporabo trgov in drugih javnih površin za razstavljanje predmetov, prirejanje razstav – drugih zabavnih prireditev,
3. za plakatna mesta, ki so postavljena, pritrjena ali drugače označena,
4. za uporabo glasbenih avtomatov v javnih lokalih,
5. za uporabo igralnih sredstev v javnih lokalih.
3. člen
Takse se določajo v točkah. Višina komunalnih taks za posamezne taksne predmete oziroma storitve je določena v posebnem delu – tarifa komunalnih taks, ki je sestavni del tega odloka.
Vrednost točke je ob sprejetju tega odloka 10 SIT.
Občinski svet lahko usklajuje vrednost točke do konca decembra za naslednje leto v skladu z gibanjem rasti drobnoprodajnih cen.
4. člen
Taksni zavezanci po tem odloku so pravne osebe, zasebniki, druge fizične osebe, ki opravljajo storitve ali uporabljajo taksne predmete za katere so predpisane komunalne takse.
5. člen
Takse so določene v dnevnih in letnih zneskih.
Taksne obveznosti v primerih, ko je taksa določena v letnem znesku, nastane z dnem namestitve taksnega predmeta oziroma pričetkom uporabe, preneha pa s potekom meseca, v katerem je zavezanec pisno obvestil upravo Občine Radenci o odstranitvi taksnega predmeta oziroma prenehanju njegove uporabe.
Okoliščina, zaradi katerih taksnega predmeta zavezanec začasno ni mogel uporabljati, ne vpliva na taksno obveznost.
6. člen
V primerih, ko je taksa določena v enkratnem znesku je taksni zavezanec dolžan pred namestitvijo oziroma uporabo taksnega predmeta o tem obvestiti upravo Občine Radenci in plačati predpisano takso, razen če je v tarifi drugače določeno.
7. člen
Taksni zavezanec je dolžan nastanek taksne obveznosti prijaviti upravi Občine Radenci pred začetkom uporabe oziroma namestitve taksnega predmeta, prenehanje pa z dnem odstranitve oziroma uporabe le-tega.
Prijava taksne obveznosti mora vsebovati:
– podatke o zavezancu,
– čas in kraj uporabe oziroma namestitve taksnega predmeta,
– opis taksnega predmeta (površina, število itd).
Taksni zavezanec je dolžan upravi občine prijaviti vsako spremembo, ki bi lahko vplivala na obračun komunalne takse.
Če je za uporabo določenega taksnega predmeta potrebno dovoljenje pristojnega organa, je treba takso plačevati pred izdajo dovoljenja. Izvajanje te določbe zagotovi organ, ki dovoljenje izda.
8. člen
Takso odmerja in pobira uprava občine, izterjuje pa za pravne in fizične osebe DURS – DU Murska Sobota, izpostava Gornja Radgona.
Odmera, obračun in pobiranje komunalne takse se lahko s posebno pogodbo prenese na DURS – DU Murska Sobota, izpostava Gornja Radgona.
9. člen
Komunalno takso plačujejo zavezanci vnaprej, če ni v tem odloku drugače določeno. Taksnemu zavezancu se plačilo odmeri z odločbo. Takso je dolžan plačati v 15 dneh od pravnomočnosti odločbe. Če taksni zavezanec ne plača takse v predpisanem roku, se le-ta prisilno izterja. O plačilu komunalne takse se taksnemu zavezancu izda ustrezno potrdilo.
10. člen
Komunalne takse po tem odloku so prihodek proračuna občine in se namensko uporabijo za vzdrževanje javnih površin.
11. člen
Pristojne inšpekcijske službe in komunalni nadzornik občine na terenu ugotavljajo ali je uporaba oziroma namestitev taksnega objekta prijavljena ter preverjajo resničnost podatkov na prijavah taksne obveznosti. V primerih, da taksni zavezanec ne prijavi taksne obveznosti, se odmeri taksa po podatkih, ki jih pridobi pristojna inšpekcijska služba oziroma komunalni nadzornik občine.
II. KAZENSKE DOLOČBE
12. člen
Z denarno kaznijo od 30.000 do 100.000 SIT se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik:
– če ne prijavi nastanka taksne obveznosti po tem odloku,
– če ne prijavi obveznosti, navaja neresnične podatke, ki vplivajo na odmero taksne obveznosti.
Z denarno kaznijo od 10.000 do 30.000 SIT se kaznuje posameznik ali odgovorna oseba pravne osebe, če stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
Zavezanci, ki na dan uveljavitve tega odloka že opravljajo taksno storitev oziroma imajo že nameščene taksne predmete, so dolžni taksno obveznost prijaviti upravi občine najkasneje do 31. 12. 1997.
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o komunalnih taksah v Občini Gornja Radgona.
14. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 1998 dalje.
IV. POSEBNI DEL
Tarifa komunalnih taks
Tarifna številka 1 (uporaba javnih površin)
a) Uporaba za začasne namene:
1. za uporabo javnih površin za prireditve,
za profitne namene za vsak m2 dnevno           15 točk
2. za vitrine v katerih se razstavlja blago
zunaj poslovne stavbe za vsak m2 letno         1200 točk
3. za cirkuse in zabavne parke za
vsak m2 dnevno                      5 točk
4. za kioske in stojnice za gostinsko
dejavnost za vsak m2 dnevno               10 točk
b) Trajna uporaba:
1. Uporaba javnega pločnika pred poslovnimi
prostori za vsak m2 dnevno                5 točk
Pojasnila:
a) Za javne površine štejejo ulice, ceste, pločniki, trgi, zelenice, parkirišča ter druge vzdrževane – nevzdrževane javne površine na območju Občine Radenci.
b) Taksni zavezanec po tej tarifi je vsakokratni uporabnik javne površine oziroma organizator prireditve.
c) Taksa po tarifni številki B1 se obračuna največ za 150 dni v letu.
d) Taksa se po tem odloku ne plača za uporabo prostora na območjih javnih tržnic.
Tarifna številka 2 (plakatna mesta)
1. Za reklamne panoje, transparente, oglasne omarice, reklamne napise in upodobitve na fasadah zgradb ipd., ki so trajno pritrjeni ali postavljeni na javnih – drugih mestih, se plača letna komunalna taksa od vsakega m2 in sicer za velikost:
– do 1 m2                500 točk
– nad 1 m2 do 2 m2           800 točk
– nad 2 m2 do 5 m2          1.500 točk
– nad 5 m2 do 10 m2          4.000 točk
– nad 10 m2              5.000 točk
2. Elektronske table in druge svetlobne napise:
– do 2 m2 letno           10.000 točk
– nad 2 m2 letno           14.000 točk
Za začasno postavljene panoje, transparente itd., izobešene ali postavljene na javnih mestih se glede na njihovo število in velikost plača dnevna komunalna taksa za vsak posamezni element in sicer:
– do 1 m2                10 točk
– nad 1m2 do 2 m2            20 točk
– nad 2 m2                50 točk
Opomba:
a) Takse po tej tarifi so oproščeni reklamni napisi – objave nameščene v zaprtih prostorih (izložbah, avlah), ki se nanašajo izključno na dejavnost, ki se v teh objektih odvija.
b) Za taksni predmet se ne šteje ena zakonska obvezna označba firme, ena usmerjevalna tabla, ena označba poslovne enote ter en seznam predmeta poslovanja družbe oziroma samostojnega podjetnika. Vsaka nadaljnja označba se šteje za reklamni napis.
4. Za nameščanje plakatov se plača dnevna komunalna taksa glede na njihovo velikost:
a) do velikosti A3 formata          5 točk
b) za velikosti nad A3 formata do 0,5 m2  12 točk
c) za velikost nad 0,5 m2          20 točk
Opomba:
a) Plačila komunalne takse po tej tarifi so v okviru svojih dejavnosti oproščene objave državnih ter občinskih organov – organov KS, objave političnih strank v predvolilnem obdobju, objave kulturnih – športnih prireditev, ki jih iz svoje dejavnosti objavljajo društva s sedežem v Občini Radenci, reklamni napisi, ki opozarjajo na naravne in kulturne znamenitosti ter objave dobrodelnih društev in humanitarnih organizacij.
Tarifna številka 3 (igralna sredstva – glasbeni avtomati)
1. Za glasbene avtomate
a) za vsak kos letno                         3.000 točk
2. Za igralne avtomate in druga igralna sredstva v javnih lokalih:
a) za biljard (vse vrste) za vsak komad letno             5.000 točk
b) za vsako stezo avtomatskega
kegljišča letno                            2.500 točk
c) za elektronske igralne avtomate
za (fliper, pikado…) vsak komad letno                10.000 točk
d) za ostala igralna sredstva letno                  3.000 točk
Opomba:
a) Taksni zavezanci po tej točki so lastniki oziroma uporabniki javnega lokala, čeprav niso lastniki taksnega predmeta.
b) Za glasbene avtomate po tem odloku se ne štejejo v javnih lokalih nameščeni radijski in TV sprejemniki.
c) Taksa se ne plača od igralnih avtomatov za igro na srečo, ki imajo posebno nalepko in se od njih plača republiška taksa.
d) Taksa se ne plačuje od igralnih sredstev kot so šah, domino ipd.
Št. 353-0002/97
Radenci, dne 24. novembra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Radenci
Jože Flegar, dipl. ek. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti