Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/1997 z dne 26. 12. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/1997 z dne 26. 12. 1997

Kazalo

3968. Sklep o uvedbi samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Pristava pri Mestinju, stran 8094.

Na podlagi 3. in 7. člena zakona o samoprispevku (Uradni list RS, št. 35/85) in v skladu z zakonom o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94 do 57/96), sklepa o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Pristava pri Mestinju (Uradni list RS, št. 67/97) in izida glasovanja na referendumu dne 23. 11. 1997, je Svet KS Pristava pri Mestinju na seji dne 5. 12. 1997 sprejel
S K L E P
o uvedbi samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Pristava pri Mestinju
1. člen
Na območju Krajevne skupnosti Pristava pri Mestinju se v skladu z odločitvijo krajanov na referendumu dne 23. 11. 1997, uvede samoprispevek za obdobje petih let in sicer od 1. 1. 1998 do 31. 12. 2002.
2. člen
Sredstva, zbrana s samoprispevkom se bodo uporabljala za financiranje Krajevne skupnosti v celoti – 100%. Uporabljala se bodo za izvajanje naslednjega programa:
v višini
----------------------------------------------------------------
– sofinanciranje pri asfaltiranju
in razširitvi lokalnih cest                 45%
– sofinanciranje izgradnje pločnika za pešce         15%
– sofinanciranje izgradnje večnamenskega
prostora v Pristavi pri Mestinju               10%
– sofinanciranje razširitve pokopališča
in dograditev mrliške vežice                 5%
– sofinanciranje izgradnje kanalizacije v KS        7,5%
– vzdrževanje lokalnih cest                 10%
– izvajanje nalog po sklepu sveta KS            7,5%
----------------------------------------------------------------
3. člen
Vrednost programa Krajevne skupnosti iz 2. člena znaša (ocena) 83.000.000 SIT. Višina zbranih sredstev, zbranih s samoprispevkom v petih letih, pa znaša 40,000.000 SIT ali 48% vrednosti celotnega programa krajevne skupnosti.
Preostala sredstva naj bi se zagotovila na podlagi razpisov državnih organov, proračuna Občine Podčetrtek, del sredstev pa bodo krajani prispevali v denarju in delu.
4. člen
Krajevni samoprispevek bodo plačevali krajani, ki imajo stalno bivališče na območju Krajevne skupnosti Pristava pri Mestinju v naslednji višini:
1. vsi zaposleni krajani po stopnji 2% od bruto osebnih dohodkov, nadomestil ter plačil po pogodbah o delu, zmanjšanih za davke in prispevke iz naslova teh prejemkov;
2. upokojenci po stopnji 1% od vseh pokojnin, ki so osnova za davek od osebnih prejemkov, zmanjšanih za davke in prispevke;
3. zavezanci, ki samostojno opravljajo gospodarsko ali poklicno dejavnost po stopnji 2% od bruto osnove za obračun prispevkov za socialno varnost;
4. zavezanci, katerim se davek odmerja od popoldanske obrti po stopnji 2% od davčne osnove – dobička, zmanjšane za odmerjene davke;
5. zavezanci, ki dosegajo dohodke za priložnostno opravljanje storitev po stopnji 2% od davčne osnove, zmanjšane za odmerjene davke;
6. lastniki zemljišč po stopnji 6% od katastrskega dohodka gozdnih in negozdnih površin;
7. 200 DEM letno v tolarski protivrednosti lastniki nepremičnin na območju KS Pristava pri Mestinju (stanovanjske hiše, počitniške hiše in vinske kleti – zgrajene iz različnih materialov, vinogradov, sadovnjakov in gozdov), ki nimajo stalnega prebivališča na območju KS Pristava pri Mestinju.
Krajani, ki imajo dohodek iz dveh ali več virov, navedenih v prejšnjem odstavku, plačujejo samoprispevek iz vsakega dohodka posebej.
5. člen
Samoprispevek se ne plačuje od prejemkov iz socialno-varstvene pomoči, od priznavalnin, od invalidnin in od drugih prejemkov po predpisih o vojaških invalidih in civilnih invalidih vojne, od denarnega nadomestila za telesno okvaro, od dodatka za pomoč in postrežbo, od pokojnine, ki ne presega zneska najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo, od starostne pokojnine priznane po starostnem zavarovanju kmetov, od štipendij učencev in študentov ter od nagrad, ki jih prejemajo študenti in učenci na proizvodnem delu oziroma na delovni praksi.
Samoprispevek se ne plačuje od osebnega dohodka delavcev in drugih občanov, ki ne presega zneska osebnega dohodka, ki zagotavlja materialno in socialno varnost delavca, določenega z zakonom. Znesek obračunanega osebnega dohodka delavcev in drugih delovnih ljudi ne sme biti večji od razlike med priznano pokojnino in pokojnino, ki ne presega najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo, oziroma med akontacijo osebnega dohodka, ki zagotavlja materialno in socialno varnost delavca, določenega z zakonom.
6. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja, zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač ali nadomestil in pokojnin. Kmetijskim proizvajalcem in obrtnikom bo obračunavala in odtegovala samoprispevek Ministrstvo za finance, Davčna uprava RS, Davčni urad Celje – izpostava Šmarje pri Jelšah. Zavezanci, ki so zaposleni v tujini ter lastniki vikendov, drugih gradbenih objektov, vinogradov in sadovnjakov, plačujejo samoprispevek dvakrat letno za tekoče leto na osnovi poslane položnice.
Od zavezancev, ki ne izpolnjujejo obveznosti od samoprispevka v določenem roku, se obveznosti prisilno izterjajo po predpisih, ki veljajo za izterjavo prispevkov in davkov občanov.
Plačilo iz 7. točke 4. člena zapade v tekočem letu in sicer:
– 50% do 31. maja,
– 50% do 30. septembra.
7. člen
Zavezanci samoprispevka so dolžni poravnati zapadle obveznosti iz samoprispevka v določenem roku, sicer se obveznosti izterjajo po predpisih, ki veljajo za izterjavo davkov.
8. člen
Samoprispevek se nakazuje na poseben račun Krajevne skupnosti Pristava pri Mestinju št. 50730-645-63022, na naslov Krajevni samoprispevek KS Pristava.
9. člen
Krajanom je zagotovljen neposreden in trajen nadzor nad zbiranjem in uporabo sredstev, zbranih s samoprispevkom.
Svet krajevne skupnosti je odgovoren za zbiranje in namensko uporabo sredstev ter je dolžan o zbranih in porabljenih sredstvih letno poročati.
10. člen
Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka kontrolira APP in občinska uprava za družbene prihodke.
11. člen
Ta sklep se objavi na krajevno običajen način in v Uradnem listu RS, ter začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS. Uporablja se od 1. 1. 1998.
Pristava, dne 5. decembra 1997.
Predsednik
Sveta KS Pristava
Srečko Gobec l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti