Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/1997 z dne 26. 12. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/1997 z dne 26. 12. 1997

Kazalo

3967. Uredba o začasni uporabi Sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško, stran 7971.

Na podlagi četrtega odstavka 60. člena zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I), drugega odstavka 3. člena zakona o carinski tarifi (Uradni list RS, št. 74/95) in prvega odstavka 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 23/96 in 47/95) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o začasni uporabi sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško
1. člen
Ta uredba določa pogoje za uvoz blaga, ki se v letu 1998 uvaža v Republiko Slovenijo iz Republike Hrvaške in je po poreklu iz te države.
2. člen
Izraz “uvoz” v smislu te uredbe pomeni sprostitev blaga v prosti promet, kakor tudi katerikoli drugi carinski postopek, pri katerem nastane ali lahko nastane carinski dolg.
3. člen
Za industrijske izdelke, ki se uvažajo iz Republike Hrvaške in so po poreklu iz te države, se uporablja carinska stopnja “prosto”, razen za izdelke, ki so navedeni v prilogi 1 k tej uredbi, ki je njen sestavni del. Za industrijske izdelke navedene v prilogi 1 k tej uredbi, se plačuje carina po stopnjah, določenih v tej prilogi.
Za industrijske izdelke v smislu prvega odstavka tega člena se štejejo izdelki, uvrščeni v 25. do 97. poglavje kombinirane nomenklature carinske tarife.
4. člen
Za kmetijske in živilske izdelke po poreklu iz Republike Hrvaške, ki so navedeni v prilogi 2 k tej uredbi, ki je njen sestavni del, se pri uvozu iz te države v Republiko Slovenijo plačuje carina po znižanih carinskih stopnjah in v okviru carinskih kvot, določenih v tej prilogi, posebna uvozna dajatev se ne plačuje.
5. člen
Količine blaga v okviru posamezne carinske kvote iz priloge 2 k tej uredbi razdeli Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj na predlog komisije, ki jo sestavljajo po dva predstavnika Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj in Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in po en predstavnik Ministrstva za finance ter Združenja trgovine in Združenja za agroživilstvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije.
Komisijo vodi in sklicuje predsednik komisije, ki ga izmed predstavnikov Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj imenuje minister za ekonomske odnose in razvoj.
Komisija sprejme kriterije za oblikovanje predlogov o razdelitvi količin blaga v okviru carinskih kvot iz priloge 2 k tej uredbi ter poslovnik o svojem delovanju.
6. člen
Zahtevek za dodelitev določene količine blaga v okviru posamezne carinske kvote, določene v prilogi 2 k tej uredbi, lahko vloži pravna oseba ter samostojni podjetnik posameznik s sedežem ali stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj). Zahtevek se vloži pri Ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj najkasneje petnajst dni po začetku veljavnosti te uredbe.
Zahtevek iz prejšnjega odstavka se vloži na obrazcu, ki ustreza vzorcu iz priloge 3 k tej uredbi, ki je njen sestavni del.
O dodelitvi določene količine blaga v okviru posamezne carinske kvote vlagatelju, izda Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj odločbo, s katero določi tudi rok, do katerega lahko vlagatelj uvozi dodeljeno količino blaga v skladu s 4. členom te uredbe.
Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj lahko razdeli količine blaga v okviru posamezne carinske kvote tudi postopno, praviloma pa dvakrat letno, pri čemer morajo biti carinske kvote v celoti razdeljene najmanj dva meseca pred iztekom leta.
7. člen
Carinska uprava Republike Slovenije spremlja realizacijo uvoza po izdanih odločbah iz tretjega odstavka 6. člena te uredbe in o tem trimesečno poroča Ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj.
8. člen
Minister za ekonomske odnose in razvoj lahko na predlog komisije iz 5. člena te uredbe izda predpis, v katerem objavi obseg carinskih kvot, ki niso bile razdeljene ali za katere uvoz na podlagi odločb ni bil izvršen oziroma ni bil v celoti izvršen ter določi rok, do katerega se lahko vložijo zahtevki za dodelitev količine v skladu s 6. členom te uredbe.
9. člen
Carinski deklarant iz 11. točke 3. člena carinskega zakona (Uradni list RS, št. 1/95 in 28/95) (v nadaljnjem besedilu: carinski deklarant), ki želi uveljaviti preferencialno carinsko obravnavo pri uvozu blaga iz 3. oziroma 4. člena te uredbe iz Republike Hrvaške v Republiko Slovenijo, mora carinskemu organu poleg drugih dokumentov predložiti tudi dokazilo o poreklu blaga, ki je bilo izdano v državi izvoza v skladu s protokolom o poreklu blaga iz priloge 4 k tej uredbi, ki je njen sestavni del.
Carinski organi Republike Slovenije bodo na zahtevo carinskega deklaranta potrjevali dokazila o poreklu blaga za izvoz blaga iz Republike Slovenije v Republiko Hrvaško, če gre za izvoz blaga, ki v skladu s sporazumom o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško uživa preferencialno obravnavo, in če bodo izpolnjeni pogoji, določeni v protokolu o poreklu blaga iz priloge 4 k tej uredbi.
10. člen
Carinski deklarant pri uvozu blaga po določbah te uredbe v enotno carinsko listino (ECL) v skladu s 25. členom pravilnika o uporabi listin v carinskem postopku (Uradni list Republike Slovenije, št. 56/95, 76/95 in 68/96) v polje 39 vpiše naslednje štirimestne šifre:
– 9202 za izdelke iz 3. člena te uredbe;
– 9201 za izdelke iz priloge 2 k tej uredbi.
11. člen
Ta uredba začne veljati 1. januarja 1998.
Št. 330-03/97-3
Ljubljana, dne 18. decembra 1997.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
                  PRILOGA 1

               INDUSTRIJSKI IZDELKI

------------------------------------------------------------------------------
Tarifna          Poimenovanje                Carinska
oznaka                                 stopnja
------------------------------------------------------------------------------
 1               2                     3
------------------------------------------------------------------------------

 2523    Portlandski cement, aluminatni cement, žlindrani
       cement, supersulfatni cement in podobni
       cementi, vštevši barvane in v obliki klinkerja

       - Portlandski cement:

 2523 29 000 -- drug .................................................. 8


 2710 00   Olja, dobljena iz nafte, in olja, dobljena iz
       bituminoznih mineralov, razen surovih;
       proizvodi, ki niso navedeni in ne zajeti na
       drugem mestu, ki vsebujejo po masi 70% ali več
       olj iz nafte ali olj, dobljenih iz bituminoznih
       mineralov, če so ta olja osnovne sestavine teh
       proizvodov

       - Lahka olja:

       -- za druge namene:

       --- drugo:

       ---- motorni bencin:

       ----- drug, z vsebnostjo svinca:

       ------ do 0,013 g/l:

 2710 00 270 ------- z oktanskim številom do 95 ....................... 1.5

 2710 00 290 ------- z oktanskim številom od 95 do manj kot
           98 ............................................... 1.5

       ------ nad 0,013 g/l:

 2710 00 360 ------- z oktanskim številom 98 ali več .................. 1.5

       - Težka olja:

       -- plinska olja, definirana v dodatni opombi 1(f):

       --- za druge namene:

 2710 00 66 ---- z vsebnostjo žvepla do vključno 0,05 ut.%:

 2710 00 661 ----- ekstra lahko (EL) kurilno olje z dodanim
          rdečim barvilom in indikatorjem .................... 1.5

 2710 00 669 ----- druga .............................................. 1.5

 2710 00 67 ---- z vsebnostjo žvepla več kot 0,05 ut.% do
         vključno 0,2 ut.%:

 2710 00 671 ----- ekstra lahko (EL) kurilno olje z dodanim
          rdečim barvilom in indikatorjem .................... 1.5

 2710 00 679 ----- druga............................................... 1.5

 2710 00 68 ---- z vsebnostjo žvepla več kot 0,2 ut.%:

 2710 00 681 ----- ekstra lahko (EL) kurilno olje z dodanim
          rdečim barvilom in indikatorjem .................... 1.5

 2710 00 689 ----- druga .............................................. 1.5

       -- kurilna olja (brez dodanih barvil) definirana
        v dodatni opombi 1 (g):

       --- za druge namene:

 2710 00 740 ---- z vsebnostjo žvepla pod 1 ut.% ...................... 0.75

 2710 00 760 ---- z vsebnostjo žvepla od 1 ut.% do manj kot
         2 ut.% .............................................. 1.95

 2710 00 770 ---- z vsebnostjo žvepla od 2 ut.% do manj kot
         2,8 ut.% ............................................ 2.4


 2715 00   Bitumenske mešanice na osnovi naravnega asfalta,
       naravnega bitumna, bitumna iz nafte, mineralnega
       katrana ali mineralne katranske smole (npr.:
       bituminozni kit, "cutback")

 2715 00 100 - bituminozni kiti ....................................... 4.8

 2715 00 900 - drugo .................................................. 4.8


 3208    Premazna sredstva (barve in laki) na osnovi
       sintetičnih polimerov ali kemično modificiranih
       naravnih polimerov, dispergiranih ali
       raztopljenih v nevodnem mediju; raztopine,
       definirane v 4. opombi v tem poglavju

 3208 10   - Na osnovi poliestrov:

 3208 10 100 -- raztopine, kot so določene v 4. opombi k temu
        poglavju .............................................. 12.6

 3208 10 90 -- druge:

 3208 10 901 --- za uporabo v proizvodnji pločevinaste
         embalaže, ki se uporablja v prehrambeni,
         kozmetični in sorodnih industrijah ................... 3.4

 3208 10 909 --- druge ................................................ 12.6

 3208 20   - Na osnovi akrilnih ali vinilnih polimerov:

 3208 20 10 -- raztopine, kot so določene v 4. opombi k temu
        poglavju:

 3208 20 101 --- termovarljivi premazi za uporabo v
         prehrambeni in farmacevtski industriji ............... 3.4

 3208 20 109 --- druge ................................................ 12.6

 3208 20 90 -- druge:

 3208 20 901 --- za uporabo v proizvodnji pločevinaste
         embalaže, ki se uporablja v prehrambeni,
         kozmetični in sorodnih industrijah ................... 3.4

 3208 20 909 --- druge ................................................ 12.6

 3208 90   - Drugo:

       -- raztopine, kot so določene v 4. opombi k temu
        poglavju:

 3208 90 110 --- poliuretan iz
         2,2'-(tert-butilamino)dietanola in iz
         4,4'-metilendicikloheksil diizocianata, v obliki
         raztopine v N,N-dimetilacetamida, ki vsebuje 48
         ut.% ali več polimerov ............................... 12.6

 3208 90 130 --- kopolimer parakreozola in divinilbenzena, v
         obliki raztopine v N,N-dimetilacetamida, ki
         vsebuje 48 ut.% ali več polimerov .................... 12.6

 3208 90 19 --- druge:

 3208 90 191 ---- zaščitni premazi za uporabo v prehrambeni,
         in farmacevtski industriji .......................... 3.4

 3208 90 199 ---- druge ............................................... 12.6

       -- drugo:

 3208 90 91 --- na osnovi sintetičnih polimerov:

 3208 90 911 ---- za uporabo v proizvodnji pločevinaste
         embalaže, ki se uporablja v prehrambeni,
         kozmetični in sorodnih industrijah .................. 3.4

 3208 90 919 ---- druge ............................................... 12.6

 3208 90 990 --- na osnovi kemično spremenjenih naravnih
         polimerov ............................................ 12.6


 3209    Premazna sredstva (barve in laki) na osnovi
       sintetičnih polimerov ali kemično modificiranih
       naravnih polimerov, dispergiranih ali
       raztopljenih v vodni sredini

 3209 10 000 - Na osnovi akrilnih ali vinilnih polimerov .............. 5.6


 3210 00   Druga premazna sredstva (emajli, laki in vodne
       barve); pigmenti, pripravljeni v vodi, ki se
       uporabljajo za dodelavo usnja

 3210 00 100 - Oljne barve in laki (vključno emajli) .................. 5.6

 3210 00 900 - Drugo .................................................. 5.6


 3402    Organska površinsko aktivna sredstva (razen
       mila); površinsko aktivni preparati, preparati
       za pranje (tudi pomožni preparati za pranje) in
       preparati za čiščenje z dodatkom mila ali brez
       njega, razen tistih iz tar. št. 3401

 3402 20   - Preparati, pripravljeni za prodajo na drobno:

 3402 20 100 -- površinsko aktivni preparati .......................... 7

 3402 20 900 -- pralni preparati in čistilni preparati ................ 7

 3402 90   - Drugo:

 3402 90 100 -- površinsko aktivni preparati .......................... 4.3

 3402 90 900 -- pralni preparati in čistilni preparati ................ 7


 3403    Mazalni preparati (vključno s preparati na
       osnovi olj za hlajenje, kaljenje in preparati za
       popuščanje vijakov in matic, preparati zoper rjo
       in korozijo ter preparati za ločevanje kalupov
       na osnovi mazalnih sredstev) ter preparati, ki
       se uporabljajo za pooljitev in maščenje
       tekstilnih materialov, usnja, krzna ali drugih
       materialov, toda brez preparatov, ki vsebujejo
       70 % ali več naftnega olja ali olj, dobljenih iz
       bituminoznih mineralov, kot osnovne sestavine

       - Ki vsebujejo naftna olja ali olja iz
        bituminoznih mineralov:

 3403 19   -- drugo:

 3403 19 100 --- ki vsebujejo nad 70% po masi naftnih olj ali
         olj, pridobljenih iz bituminoznih mineralov, ki
         pa niso temeljna sestavina ........................... 8

       --- drugo:

 3403 19 990 ---- drugo ............................................... 8


 3502    Albumini (vključno koncentrati dveh ali več
       proteinov iz sirotke z vsebnostjo 80 ut.% ali
       več proteinov iz sirotke, računano na suho
       snov), albuminati in drugi albuminski derivati

       - Mlečni albumin, vključno koncentrati iz dveh
        ali več mlečnih proteinov:

       -- drugo:

 3502 20 910 --- posušen (na primer v lističih, kosmičih,
         prahu) ............................................... 10

 3502 20 990 --- drugo ................................................ 10

 3502 90   - Drugo:

       -- albumini, razen jajčnih albuminov in mlečnih
        albuminov (laktoalbuminov):

 3502 90 700 --- drugo ................................................ 10

 3502 90 900 -- albuminati in drugi derivati albumina ................. 12


 3810    Preparati za dekapiranje kovinskih površin;
       talila in drugi pomožni preparati za spajkanje
       in varjenje; praški in paste za spajkanje in
       varjenje, ki so sestavljeni iz kovin in drugih
       materialov; preparati, ki se uporabljajo kot
       jedra ali obloge za elektrode ali varilne palice

 3810 90   - Drugo:

 3810 90 100 -- preparati, ki se uporabljajo kot jedra ali
        prevleke za varilne elektrode in palice ............... 8

 3810 90 900 -- drugo ................................................. 8


 3824    Pripravljena vezivna sredstva za livarske modele
       in livarska jedra, kemični proizvodi in
       preparati kemijske industrije in sorodnih
       industrij (vključno tudi tisti, ki so
       sestavljeni iz mešanic naravnih proizvodov), ki
       niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu;
       ostanki iz proizvodnje kemijske industrije ali
       sorodnih industrij, ki niso navedeni in ne
       zajeti na drugem mestu

 3824 90   - Drugo:

 3824 90 150 -- ionski izmenjalci ..................................... 4.9

 3824 90 200 -- sušilci (getterji) za vakuumske cevi .................. 4.2

 3824 90 250 -- piroligniti (na primer kalcijevi); surovi
        kalcijev tartrat; surovi kalcijev citrat .............. 4.2

 3824 90 300 -- alkalni železovi oksidi za prečiščevanje
        plina ................................................. 3.5

 3824 90 400 -- anorganska sestavljena topila in razredčila
        za lake in podobne proizvode .......................... 7

       -- drugo:

 3824 90 500 --- preparati za elektro-galvanizacijo ................... 7

 3824 90 550 --- mešanice mono-, di- in tri- estrov maščobnih
         kislin z glicerinom (emulgatorji za maščobe) ......... 7

 3824 90 650 --- pomožni proizvodi za livarne (razen tistih,
         uvrščenih v tar.podšt. 3824 10 00) ................... 7

 3824 90 700 --- ognjevarni, vodotesni in podobni zaščitni
         preparati, ki se uporabljajo v gradbeništvu .......... 7

       --- drugi:

 3824 90 850 ---- 3-(1-etil-1-metilpropil)izoksazol-5-ilamin,
         v obliki raztopine v toluenu ........................ 5.6

 3824 90 95 ---- drugo:

 3824 90 951 ----- odpadna organska topila ali razredčila, ki
          ne vsebujejo halogenov (Y6, Y42) ................... 5.6

       (1) Oznake iz Baselske konvencije o nadzoru
       prehoda nevarnih odpadkov preko meje in njihovega
       odstranjevanja (Ur. list RS 48/93)

 3824 90 952 ----- odpadna organska topila ali razredčila, ki
          vsebujejo halogene (Y41) ........................... 5.6

       (1) Oznake iz Baselske konvencije o nadzoru
       prehoda nevarnih odpadkov preko meje in njihovega
       odstranjevanja (Ur. list RS 48/93)

 3824 90 955 ----- blata, brozge, usedline in slične oblike
          odpadkov in ostankov, ki niso zajeti in omenjeni
          na drugem mestu (Y12, Y13) ......................... 5.6

       (1) Oznake iz Baselske konvencije o nadzoru prehoda
       nevarnih odpadkov preko meje in njihovega
       odstranjevanja (Ur. list RS 48/93)

 3824 90 956 ----- odpadki in ostanki nastali pri uporabi ali
          proizvodnji mineralnih goriv, olj, masti in
          drugih proizvodov destilacije, vključno
          bituminoznih substanc in mineralnih voskov
          (Y11) .............................................. 5.6

       (1) Oznake iz Baselske konvencije o nadzoru
       prehoda nevarnih odpadkov preko meje in
       njihovega odstranjevanja (Ur. list RS 48/93)

 3824 90 957 ----- proizvodi iz 30. do 38. poglavja, katerih
          rok uporabnosti je potekel ali so kako drugače
          postali neuporabni za uporabo, za katero so bili
          prvotno namenjeni .................................. 5.6

 3824 90 958 ----- drugi odpadki in ostanki, ki niso omenjeni
          ali zajeti na drugem mestu (navesti Y oznako iz
          Baselske konvencije ................................ 5.6

       (1) Oznake iz Baselske konvencije o nadzoru prehoda
       nevarnih odpadkov preko meje in njihovega
       odstranjevanja (Ur. list RS 48/93)


 3917    Cevi, tulci in pribor zanje (na primer:
       spojnice, kolena, prirobnice) iz plastičnih mas

       - Cevi in tulci, togi:

 3917 21   -- iz polimerov etilena:

 3917 21 100 --- brezšivne, dolžine, ki presega največjo
         dimenzijo prečnega preseka, površinsko obdelani
         ali neobdelani, vendar drugače neobdelani ............ 9.1

       --- drugi:

 3917 21 990 ---- drugo ............................................... 10.5

 3917 22   -- iz polimerov propilena:

 3917 22 100 --- brezšivne, dolžine, ki presega največjo
         dimenzijo prečnega preskea, površinsko obdelani
         ali neobdelani, vendar drugače neobdelani ............ 10.5

       --- drugo:

 3917 22 990 ---- drugo ............................................... 9.1

 3917 23   -- iz polimerov viniklorida:

 3917 23 100 --- brezšivne, dolžine, ki presega največjo
         dimenzijo prečnega preseka, površinsko obdelani
         ali neobdelani, vendar drugače neobdelani ............ 10.5

       --- drugo:

 3917 23 990 ---- drugo ............................................... 9.1

 3917 29   -- iz drugih plastičnih mas:

       --- brezšivne, z dolžino, ki presega največjo
         dimenzijo prečnega preseka, površinsko obdelani
         ali neobdelani, drugače neobdelani:

       ---- iz proizvodov dobljenih s kondenzacijo ali
         preureditveno polimerizacijo, kemično
         modificirani ali nemodificirani:

 3917 29 110 ----- iz epoksidnih smol ................................. 10.5

 3917 29 130 ----- drugo .............................................. 10.5

 3917 29 150 ---- iz proizvodov adicijske polimerizacije .............. 10.5

 3917 29 190 ---- drugi ............................................... 10.5

       - Druge cevi in tulci:

 3917 31   -- gibke cevi, ki lahko zdržijo tlak 27,6 MPa
        (276 barov) ali več:

 3917 31 900 --- drugo ................................................ 4.6

 3917 32   -- druge, ki niso ojačene in ne kombinirane z
        drugimi materiali, brez pribora:

       --- brezšivne, razrezane na dolžine, ki so večje
         od največje dimenzije prečnega preseka,
         površinsko obdelane ali neobdelane, toda drugače
         neobdelane:

       ---- iz proizvodov dobljenih s kondenzacijo ali
         preureditveno polimerizacijo, kemično
         modificiranih ali nemodificiranih:

 3917 32 110 ----- iz epoksidnih smol ................................. 10.5

       ---- iz proizvodov adicijske polimerizacije:

 3917 32 310 ----- iz polimerov etilena ............................... 10.5

 3917 32 350 ----- iz polimerov vinilklorida .......................... 10.5

       --- drugo:

 3917 32 990 ---- drugo ............................................... 7

 3917 33   -- druge, ki niso ojačene in ne kombinirane z
        drugimi materiali, s priborom:

 3917 33 900 --- drugo ................................................ 7

 3917 39   -- druge:

       --- brezšivne, razrezane na dolžine, ki so večje
         od največje dimenzije prečnega preseka,
         površinsko obdelane ali neobdelane, toda drugače
         neobdelane:

       ---- iz proizvodov dobljenih s kondenzacijo ali
         preureditveno polimerizacijo, kemično
         modificiranih ali nemodificiranih:

 3917 39 110 ----- iz epoksidnih smol ................................. 10.5

 3917 39 130 ----- drugo .............................................. 10.5

 3917 39 150 ---- iz proizvodov adicijske polimerizacije ............. 9.1

 3917 39 190 ---- drugo ............................................... 7

       --- drugo:

 3917 39 990 ---- drugo ............................................... 7


 3918    Talne obloge iz plastičnih mas, samolepilne ali
       ne, v zvitkih ali v ploščah; tapete za stene ali
       strope, definirane z 9. opombo v tem poglavju

 3918 10   - Iz polimerov viniklorida:

 3918 10 100 -- na nosilcu, ki je impregniran, prevlečen ali
        premazan s polivinilkloridom .......................... 10.5

 3918 10 900 -- druge ................................................. 9.1


 3920    Druge plošče, listi, filmi, folije in trakovi iz
       plastičnih mas, ki nimajo celičaste strukture,
       neojačeni, nelaminirani, brez podloge, ali ki
       niso kombinirani z drugimi materiali

 3920 10   - Iz polimerov etilena:

       -- debeline do vključno 0,125 mm:

       --- iz polietilena s specifično težo:

       ---- manj od 0,94:

 3920 10 230 ----- polietilenski film debeline
          20 mikrometrov ali več, vendar ne več kot
          40 mikrometrov, za proizvodnjo
          fotoobstojnih filmov, ki se uporabljajo v
          proizvodnji polprevodnikov in tiskanih vezij ...... 12

       ----- drugo:

       ------ nepotiskani:

 3920 10 240 ------- raztegljivi film ................................. 12

 3920 10 260 ------- drugo ............................................ 12

 3920 10 270 ------ potiskani ........................................ 12

 3920 10 280 ---- 0,94 ali več ........................................ 12

 3920 10 40 --- drugo:

 3920 10 409 ---- drugo ............................................... 12

       -- debeline več od 0.125 mm:

 3920 10 810 --- sintetična papirna pulpa v obliki vlažnih
         listov, izdelanih iz nepovezanih fino
         razcepljenih polietilenskih vlaken, pomešana ali
         nepomešana s celuloznimi vlakni do 15%, ki
         vsebuje polivinilni alkohol, razredčen v vodi
         kot vlažilcu ......................................... 12

 3920 10 89 --- drugo:

 3920 10 891 ---- debeline do vključno 0.6 mm ......................... 12

 3920 20   - Iz polimerov propilena:

       -- debeline do vključno 0,10 mm:

       --- trakovi širine nad 5 mm vendar do vključno
         20 mm, vrste, ki se uporablja za pakiranje:

 3920 20 710 ---- dekorativni trakovi ................................. 12

 3920 20 790 ---- drugi ............................................... 12


 3921    Druge plošče, listi, filmi, folije in trakovi iz
       plastičnih mas

       - Celičaste strukture:

 3921 11 00 -- iz polimerov stirena:

 3921 11 001 --- iz ekstrudiranega, z zaprtimi porami za
         toplotno izolacijo (npr. vrsta STYRODUR) ............. 4.6

 3921 11 009 --- drugo ................................................ 10.5

 3921 13   -- iz poliuretanov:

 3921 13 100 --- gibkih ............................................... 10.5

 3921 13 900 --- drugih ............................................... 10.5

 3921 90   - Drugo:

       -- iz proizvodov dobljenih s kondenzacijo ali
        preureditveno polimerizacijo, kemično
        modificiranih ali nemodificiranih:

       --- iz poliestrov:

 3921 90 110 ---- valoviti listi in plošče ............................ 8.4

 3921 90 190 ---- drugo ............................................... 8.4

 3921 90 200 --- iz epoksidnih smol ................................... 8.4

 3921 90 300 --- iz fenolnih smol ..................................... 8.4

       --- iz amino smol:

       ---- laminirani:

 3921 90 410 ----- laminirani proizvodi, izdelani pod visokim
          pritiskom z dekorativno površino na eni ali na
          obeh straneh ....................................... 8.4

 3921 90 430 ----- drugi .............................................. 8.4

 3921 90 490 ---- drugi ............................................... 8.4

 3921 90 500 --- drugi ................................................ 8.4

 3921 90 60 -- iz proizvodov adicijske polimerizacije:

 3921 90 601 --- tekstilna tkanina popolnoma (obojestransko)
         vgrajena v polivinilklorid (PVC) ..................... 4.6

 3921 90 609 --- drugo ................................................ 8.4

 3921 90 900 -- drugo ................................................. 4.6


 3922    Kadi, pršne kadi, lijaki, bideji, straniščne
       školjke, deske in pokrovi, izplakovalni kotliči
       in podobni sanitarni proizvodi iz plastičnih mas

 3922 10 000 - Kadi, pršne kadi in lijaki ............................ 10.5

 3922 90 000 - Drugo .................................................. 7


 3923    Izdelki za prevoz in pakiranje blaga, iz
       plastičnih mas; zamaški, pokrovi, pokrovke in
       druga zapirala iz plastičnih mas

 3923 10 000 - Škatle, zaboji, gajbe in podobni proizvodi ............. 10.5

       - Vreče in vrečke (vključno trikotne):

 3923 21 000 -- iz polimerov etilena .................................. 10.5

 3923 29   -- iz drugih plastičnih mas:

 3923 29 100 --- iz polivinilklorida .................................. 10.5

 3923 29 900 --- druge ................................................ 10.5

 3923 90   - Drugo:

 3923 90 900 -- drugo ................................................. 10.5


 3925    Gradbeni proizvodi za vgraditev iz plastičnih
       mas, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem
       mestu

 3925 20 000 - Vrata, okna in okvirji zanje, pragi za vrata ........... 10.5

 3925 30 000 - Oknice, okenske navojnice (tudi žaluzije) ter
        podobni proizvodi in njihovi deli ...................... 10.5

 3925 90   - Drugo:

 3925 90 10 -- pribor in armatura, namenjeni stalni vgradnji
        v vratih ali na njih, oknih, stopniščih, zidovih
        ali drugih delih stavb:

 3925 90 101 --- iz ekstrudiranega polistirena, z zaprtimi
         porami in utori ali žlebovi na robovih za
         toplotno izolacijo (npr. vrste STYRODUR) ............. 5.6

 3925 90 109 --- drugo ................................................ 10.5

 3925 90 200 -- razdelilne doze, instalacijski vodniki in
        kabelske armature za električno napeljavo ............. 10.5

 3925 90 800 -- drugo ................................................. 10.5


 3926    Drugi proizvodi iz plastičnih mas in proizvodi
       iz drugih materialov iz tar. št. 3901 do 3914

 3926 90   - Drugo:

       -- drugo:

       --- drugo:

 3926 90 910 ---- narejeni iz plošč ali folij ......................... 8.4

 3926 90 99 ---- drugo:

 3926 90 999 ----- drugo .............................................. 8.4


 4418    Stavbno pohištvo in drugi leseni proizvodi za
       gradbeništvo, vključno celičaste plošče,
       sestavljene parketne plošče, žagane in klane
       skodle

 4418 10   - Okna, vrata z okni in okviri:

 4418 10 100 -- iz tropskega lesa, kot je določeno v dodatni
        opombi 2 k temu poglavju .............................. 10.5

 4418 10 500 -- iz lesa iglavcev ...................................... 10.5

 4418 10 900 -- iz drugega lesa ....................................... 10.5

 4418 20   - Vrata, podboji in pragovi:

 4418 20 100 -- iz tropskega lesa, kot je določeno v dodatni
        opombi 2 k temu poglavju .............................. 10.5

 4418 20 500 -- iz lesa iglavcev ...................................... 10.5

 4418 20 800 -- iz drugega lesa ....................................... 10.5


 4421    Drugi leseni proizvodi

 4421 90   - Drugo:

 4421 90 100 -- tulci, tuljavice, koluti za šivalne niti in
        podobno, iz struženega lesa ........................... 8.4

 4421 90 300 -- navojnice za rolete, opremljene ali
        neopremljene z vzmetmi ................................ 8.4

 4421 90 500 -- trščice za vžigalice; lesene kljukice ali
        zatiči za obuvala ..................................... 8.4

 4421 90 700 -- ročaji za ledilne nože, vilice ali žlice .............. 8.4

       -- drugo:

 4421 90 910 --- iz vlaknastih plošč .................................. 8.4

 4421 90 990 --- drugo ................................................ 8.4


 4808    Papir in karton, valovita (z nalepljenimi
       ravnimi površinskimi listi ali brez njih),
       nabrana (krep, plisirana), reliefna ali
       luknjana, v zvitkih ali listih, razen tistih iz
       tar. št. 4803

 4808 10 000 - Papir in karton, valovita, vključno luknjana ........... 8


 4809    Karbon papir, samokopirni papir in drug papir za
       kopiranje ali prenašanje (vključno premazan ali
       impregniran papir za matrice za razmnoževanje
       ali ofsetne plošče), tiskan ali netiskan, v
       zvitkih, širokih nad 36 cm, ali v pravokotnih
       (vključno kvadratnih) listih z najmanj eno
       stranico, daljšo od 36 cm, v neprepognjenem
       stanju

 4809 20   - Samokopirni papir:

 4809 20 100 -- v zvitkih ............................................. 8

 4809 20 900 -- v listih .............................................. 8


 4810    Papir in karton, premazana z ene ali z obeh
       strani s kaolinom ali drugimi anorganskimi
       snovmi z vezivom ali brez njega, toda brez
       drugega premaza, površinsko barvana ali
       nebarvana, okrašena ali neokrašena, tiskana ali
       netiskana, v zvitkih ali listih

       - Drug papir in karton:

 4810 91   -- večplastna:

 4810 91 100 --- pri katerima je vsaka plast beljena .................. 7.2

 4810 91 300 --- pri katerima je beljena le ena zunanja
         plast ................................................ 7.2

 4810 91 900 --- drugo ................................................ 7.2


 4811    Papir, karton, celulozna vata ter listi in
       trakovi iz celuloznih vlaken, premazani,
       impregnirani, prekriti, površinsko barvani,
       površinsko okrašeni ali tiskani, v zvitkih ali
       listih, razen proizvodov iz tar. št. 4803, 4809,
       4810

       - Papir in karton, premazana z lepilom:

 4811 21 000 -- samolepilna ........................................... 6.3


 4814    Zidne tapete in podobne stenske obloge iz
       papirja; prozorni papir za okna

 4814 10 000 - Papir z zrnato površino ("ingrain") .................... 10.5


 4819    Škatle, vreče in drugi izdelki za pakiranje, iz
       papirja, kartona, celulozne vate ali listov ali
       trakov iz celuloznih vlaken; kartonažni izdelki,
       iz papirja ali kartona, ki se uporabljajo v
       pisarnah, trgovinah ali podobno

 4819 10 000 - Škatle iz valovitega papirja ali kartona ............... 16

 4819 20   - Zložljive škatle iz nevalovitega papirja in
        kartona:

 4819 20 100 -- z maso papirja ali kartona do 600 g/m2 ................ 12

 4819 20 900 -- z maso papirja ali kartona 600 g/m2 ali več ........... 12


 4821    Papirne ali kartonske etikete, vseh vrst,
       tiskane ali netiskane

 4821 10   - Tiskane:

 4821 10 100 -- samolepilne ........................................... 14

 4821 10 900 -- druge ................................................ 14

 4821 90   - Druge:

 4821 90 100 -- samolepilne ........................................... 14

 4821 90 900 -- druge ................................................. 14


 4823    Drug papir, karton, celulozna vata ter listi in
       trakovi iz celuloznih vlaken, razrezani v
       določene velikosti ali oblike, drugi izdelki iz
       celuloze, papirja, kartona, celulozne vate ali
       listov ali trakov iz celuloznih vlaken

       - Papir v zvitkih ali trakovih, premazan z
        lepilom:

 4823 11   -- samolepilni:

       --- trakovi širine do vključno 10 cm, katerih
         premaz vsebuje nevulkanizirano naravno ali
         sintetično gumo:

 4823 11 110 ---- samolepilni na eni strani ........................... 9.8

 4823 11 900 --- drugo ................................................ 9.8

       - Drug papir in karton za tiskanje, pisanje ali
        druge grafične namene:

 4823 51   -- tiskana, reliefna ali luknjana:

 4823 51 100 --- neskončne oblike ..................................... 14

 4823 51 900 --- drugo ................................................ 14


 6403    Obutev s podplati iz kavčuka, gume, plastične
       mase, usnja ali umetnega usnja in z zgornjim
       delom iz usnja

       - Športna obutev:

 6403 19 000 -- druga ................................................. 14

 6403 30 000 - Obutev, izdelana z lesenim jedrom v podplatu in
        brez kovinske kapice ................................... 14

 6403 59   -- druga:

       --- obutev z zgornjim delom iz jermenčkov, z
         enim ali več izrezanimi kosi:

 6403 59 110 ---- s podplatom in peto, ki skupno merita nad 3
         cm .................................................. 14

       ---- druga, z notranjki dolžine:

 6403 59 310 ----- pod 24 cm .......................................... 14

       ----- 24 cm ali več:

 6403 59 350 ------ moška ............................................. 14

 6403 59 390 ------ ženska ............................................ 14

 6403 59 500 --- copate in druga hišna obutev ......................... 14

       --- druga, z notranjki dolžine:

 6403 59 910 ---- pod 24 cm ........................................... 14

       ---- 24 cm ali več:

 6403 59 950 ----- moška .............................................. 14

 6403 59 990 ----- ženska ............................................. 14

       - Druga obutev:

 6403 91   -- ki pokriva gležnje:

       --- ki pokriva gležnje, vendar ne pokriva
         goleni, z notranjki dolžine:

 6403 91 110 ---- pod 24 cm ........................................... 14

       ---- 24 cm ali več:

 6403 91 130 ----- obutev, ki se ne loči na moško ali žensko .......... 14

       ----- druga:

 6403 91 160 ------ moška ............................................. 14

 6403 91 180 ------ ženska ............................................ 14

       --- druga, z notranjki dolžine:

 6403 91 910 ---- pod 24 cm ........................................... 14

       ---- 24 cm ali več:

 6403 91 930 ----- obutev, ki se ne loči na moško ali žensko .......... 14

       ----- druga:

 6403 91 960 ------ moška ............................................. 14

 6403 91 980 ------ ženska ............................................ 14

 6403 99   -- druga:

       --- obutev s sprednjikom iz paščkov ali
         jermenčkov, ali ki ima enega ali več
         izrezanih delov:

 6403 99 110 ---- s podplatom in peto, ki sta skupno višja od
         3 cm ................................................ 14

       ---- druga, z notranjki dolžine:

 6403 99 310 ----- pod 24 cm .......................................... 14

       ----- 24 cm ali več:

 6403 99 330 ------ obutev, ki se ne loči na moško ali
          žensko ............................................ 14

       ------ druga:

 6403 99 360 ------- moška ............................................ 14

 6403 99 380 ------- ženska ........................................... 14

 6403 99 500 --- copate ali druga hišna obutev ........................ 14

       --- druga, z notranjki dolžine:

 6403 99 910 ---- pod 24 cm ........................................... 14

       ---- 24 cm ali več:

 6403 99 930 ----- obutev, ki se ne loči na moško ali žensko .......... 14

       ----- druga:

 6403 99 960 ------ moška ............................................. 14

 6403 99 980 ------ ženska ............................................ 14


 6404    Obutev s podplati iz kavčuka, gume, plastične
       mase, iz usnja ali umetnega usnja in z zgornjim
       delom iz tekstilnih materialov

       - Obutev s podplati iz kavčuka, gume ali
        plastične mase:

 6404 11 000 -- športna obutev; copate za tenis, košarko,
        gimnastiko in podobno ................................. 14

 6404 19   -- druga:

 6404 19 100 --- copate in druga hišna obutev ......................... 14

 6404 19 900 --- druga ................................................ 14


 6405    Druga obutev

 6405 10   - Z zgornjim delom iz usnja ali umetnega usnja:

 6405 10 100 -- s podplatom iz lesa ali plute ......................... 14

 6405 10 900 -- s podplatom iz drugih materialov ...................... 14

 6405 90   - Druga:

 6405 90 100 -- s podplati iz kavčuka, gume, plastične mase,
        usnja ali umetnega usnja .............................. 14

 6405 90 900 -- s podplati iz drugih materialov ....................... 14


 7113    Nakit in deli nakita, iz plemenitih kovin ali
       kovin, platiranih s plemenitimi kovinami

       - Iz plemenitih kovin, vključno s tistimi, ki so
        prevlečeni ali platirani s plemenitimi kovinami:

 7113 11 000 -- iz srebra, vključno s tistimi, ki so
        prevlečeni ali platirani s plemenitimi kovinami ....... 14

 7113 19 000 -- iz drugih plemenitih kovin, vključno s
        tistimi, ki so prevlečeni ali platirani s
        plemenitimi kovinami .................................. 14


 7213    Žica, toplo valjane, v ohlapnih
       kolobarjih, iz železa ali nelegiranega jekla

 7213 10 000 - Z vtiski, rebri, žlebovi ali drugimi
        deformacijami, povzročenimi med valjanjem .............. 7

 7213 20 000 - Druge, iz avtomatnega jekla ............................ 4.3

       - Druge:

 7213 91   -- s krožnim prečnim prerezom premera manj kot
        14 mm:

 7213 91 100 --- iz tipov, ki se uporabljajo za armiranje
         betona ............................................... 4.1

 7213 91 200 --- iz jekla, ki se uporablja za žično armiranje
         pnevmatik (tyre cord) ................................ 4.1

       --- druge:

 7213 91 410 ---- ki vsebujejo 0,06 ut.% ali manj ogljika ............ 4.1

 7213 91 490 ---- ki vsebujejo več kot 0,06 ut.%, vendar ne
         več kot 0.25 ut.% ogljika ........................... 4.1

 7213 91 700 ---- ki vsebujejo več kot 0,25 ut.%, vendar ne
         več kot 0.75 ut.% ogljika ........................... 4.1

 7213 91 900 ---- ki vsebujejo več kot 0.75 ut.% ogljika .............. 4.1


 7214    Palice iz železa ali nelegiranega jekla,
       kovane, toplo valjane, toplo vlečene ali
       toplo iztiskane, brez nadaljne obdelave,
       vključno s tistimi, ki so spiralno zvite
       po valjanju

 7214 10 000 - Kovane ................................................. 8

 7214 20 000 - Z vtiski, rebri, žlebovi ali drugimi
        deformacijami, povzročenimi med valjanjem ali
        spiralno zvite po valjanju ............................. 8

       - Druge:

 7214 91   -- s pravokotnim (razen kvadratnim) prerezom:

 7214 91 100 --- ki vsebujejo manj kot 0,25 ut.% ogljika .............. 8

 7214 91 900 --- ki vsebujejo 0,25 ut.% ogljika ali več ............... 8


 7215    Palice in žica ali nelegiranega jekla

 7215 50   - Druge, hladno oblikovane ali hladno dodelane,
       brez nadaljnje obdelave:

       -- ki vsebujejo manj kot 0,25 ut.% ogljika:

 7215 50 110 --- pravokotnega (razen kvadratnega) prečnega
         prereza .............................................. 8

 7215 50 190 --- druge ................................................ 8

 7215 50 300 -- ki vsebujejo 0,25 ut.% ali več, toda manj kot
        0,6 ut.% ogljika ...................................... 8

 7215 50 900 -- ki vsebujejo 0,6 ut.% ali več ogljika ................. 8

 7215 90   - Druge:

 7215 90 100 -- toplo valjane, toplo vlečene ali iztiskane,
        samo platirane, brez nadaljnje obdelave ............... 8

 7215 90 900 -- druge ................................................. 8


 7217    Hladno vlečena žica iz železa ali nelegiranega
       jekla

 7217 10   - Neplatirana ali neprevlečena, polirana ali
        nepolirana:

       -- ki vsebuje manj kot 0,25 ut.% ogljika:

       --- z največjo dimenzijo prečnega prereza 0,8 mm
         ali več:

 7217 10 310 ---- ki vsebuje vtiske, rebra, žlebiče ali druge
         deformacije, povzročene med procesom valjanja ....... 7

 7217 10 390 ---- druga ............................................... 7

 7217 10 500 -- ki vsebuje 0,25 ut.% ali več, vendar manj kot
        0,6 ut.% ogljika ...................................... 7

 7217 10 900 -- ki vsebuje 0,6 ut.% ali več ogljika ................... 7


 7222    Palice, kotni profili in drugi
       profili iz nerjavnega jekla

       - Palice, toplo valjane, toplo vlečene ali
        iztiskane, brez nadaljnje obdelave:

 7222 11   -- okroglega prečnega prereza:

       --- premera 80 mm ali več, ki vsebujejo (v
         utežnih %):

 7222 11 110 ---- 2,5 % ali več niklja ................................ 8

 7222 11 190 ---- manj kot 2,5 % niklja ............................... 8

       --- premera 25 mm ali več, vendar manj kot 80
         mm, ki vsebujejo (v utežnih %):

 7222 11 210 ---- 2,5 % ali več niklja ................................ 8

 7222 11 290 ---- manj kot 2,5 % niklja ............................... 8

       --- premera manj kot 25 mm, ki vsebujejo (v
         utežnih %):

 7222 11 910 ---- 2,5 % ali več niklja ................................ 8

 7222 11 990 ---- manj kot 2,5 % niklja ............................... 8

 7222 19   -- druge:

 7222 19 100 --- ki vsebujejo 2,5 ut.% ali več niklja ................. 8

 7222 19 900 --- ki vsebujejo manj kot 2,5 ut.% niklja ................ 8

 7222 20   - Palice, hladno oblikovane ali hladno
        dodelane, brez nadaljnje obdelave:

       -- okroglega prečnega prereza:

       --- premera 80 mm ali več, ki vsebujejo (v
         utežnih %):

 7222 20 110 ---- 2,5 % ali več niklja ................................ 8

 7222 20 190 ---- do 2,5 % niklja ..................................... 8

       --- premera 25 mm ali več, vendar manj kot 80
         mm, ki vsebujejo (v utežnih %):

 7222 20 210 ---- 2,5 % ali več niklja ................................ 8

 7222 20 290 ---- manj kot 2,5 % niklja ............................... 8

       --- premera manj kot 25 mm, ki vsebujejo (v
         utežnih %):

 7222 20 310 ---- 2,5 % ali več niklja ................................ 8

 7222 20 390 ---- manj kot 2,5 % niklja ............................... 8

       -- druge, ki vsebujejo (v utežnih %):

 7222 20 810 --- 2,5 % ali več niklja ................................. 8

 7222 20 890 --- manj kot 2,5 % niklja ................................ 8

 7222 30   - Druge palice:

       -- kovane:

 7222 30 510 --- ki vsebujejo 2,5 ut.% ali več niklja ................. 8

 7222 30 910 --- ki vsebujejo manj kot 2,5 ut.% niklja ................ 8

 7222 30 980 -- druge ................................................. 8


 7223 00   Hladno vlečena žica iz nerjavnega jekla

       - Ki vsebuje 2,5 ut.% ali več niklja:

 7223 00 11 -- ki vsebuje 28 ut.% ali več, vendar ne več kot
        31 ut.% niklja in 20 ut.% ali več, vendar ne več
        kot 22 ut.% kroma:

 7223 00 111 --- premera 0,8 mm ali manj .............................. 5.4

 7223 00 119 --- drugo ................................................ 8

 7223 00 19 -- druga:

 7223 00 191 --- premera 0,8 mm ali manj .............................. 5.4

 7223 00 199 --- drugo ................................................ 8

       - Ki vsebuje manj kot 2,5 ut.% niklja:

 7223 00 91 -- ki vsebuje 13 ut.% ali več, vendar ne več kot
        25 ut.% kroma in 3,5 ut.% ali več, vendar ne več
        kot 6 ut.% aluminija:

 7223 00 911 --- premera 0,8 mm ali manj .............................. 5.4

 7223 00 919 --- drugo ................................................ 8

 7223 00 990 -- druga ................................................. 8


 7227    Žica toplo valjana, v ohlapno navitih
       kolobarjih, iz drugih legiranih jekel

 7227 10 000 - Iz hitroreznega jekla .................................. 8

 7227 20 000 - Iz silicij-manganovih jekel ............................ 8

 7227 90   - Druga:

 7227 90 100 -- ki vsebuje 0,0008 ut.% ali več bora, z
        vsebnostjo katerega koli elementa, manjšo od
        minimuma, omenjenega v opombi 1 f) k temu
        poglavju .............................................. 8

 7227 90 500 -- ki vsebuje najmanj 0,9 ut.%, vendar največ
        1,15 ut.% ogljika, najmanj 0,5 ut.%, vendar
        največ 2 ut.% kroma in, če je prisoten, največ
        0,5 ut.% molibdena .................................... 8

 7227 90 950 -- druga ................................................. 8


 7228    Palice, kotni profili in drugi profili iz drugih
       legiranih jekel; votle palice za svedre, iz
       legiranih ali nelegiranih jekel

 7228 10   - Palice iz hitroreznega jekla:

 7228 10 100 -- toplo valjane, toplo vlečene ali iztiskane,
        brez nadaljnje obdelave .............................. 8

       -- druge:

 7228 10 300 --- toplo valjane, toplo vlečene ali iztiskane,
         platirane, brez nadaljnje obdelave ................... 8

 7228 10 500 --- kovane ............................................... 8

 7228 10 900 --- druge ................................................ 8

 7228 20   - Palice iz silicij-manganovega jekla:

       -- toplo valjane, toplo vlečene ali iztiskane,
        brez nadaljnje obdelave:

 7228 20 110 --- s pravokotnim (razen kvadratnega) prečnim
         prerezom, valjane s štirih strani .................... 8

 7228 20 190 --- druge ................................................ 8

       -- druge:

 7228 20 300 --- toplo valjane, toplo vlečene ali iztiskane,
         platirane, brez nadaljnje obdelave ................... 8

 7228 20 600 --- druge ................................................ 8

 7228 30   - Druge palice, toplo valjane, toplo vlečene ali
        iztiskane, brez nadaljnje obdelave:

 7228 30 200 -- iz orodnega jekla ..................................... 8

       -- ki vsebujejo najmanj 0,9 ut.%, vendar največ
        1,15 ut.% ogljika, najmanj 0,5 ut.%, vendar
        največ 2 ut.% kroma in če je prisoten, največ
        0,5 ut.% molibdena:

 7228 30 410 --- s krožnim prečnim prerezom in s premerom 80
         mm ali več ........................................... 8

 7228 30 490 --- druge ................................................ 8

       -- druge:

       --- krožnega prereza, s premerom:

 7228 30 610 ---- 80 mm ali več ....................................... 8

 7228 30 690 ---- manj kot 80 mm ...................................... 8

 7228 30 700 --- pravokotnega (razen kvadratnega) prereza,
         valjane s štirih strani .............................. 8

 7228 30 890 --- druge ................................................ 8

 7228 40   - Druge palice, kovane, brez nadaljnje obdelave:

 7228 40 100 -- iz orodnega jekla ..................................... 8

 7228 40 900 -- druge ................................................. 8

 7228 50   - Palice, hladno oblikovane ali hladno dodelane,
        brez nadaljnje obdelave:

 7228 50 200 -- iz orodnega jekla ..................................... 8

 7228 50 400 -- ki vsebujejo najmanj 0,9 ut.%, vendar največ
        1,15 ut.% ogljika, najmanj 0,5 ut.%, vendar ne
        več kot 2 ut.% kroma in, če je prisoten, največ
        0,5 ut.% molibdena .................................... 8

       -- druge:

       --- s krožnim prerezom, s premerom:

 7228 50 610 ---- 80 mm ali več ....................................... 8

 7228 50 690 ---- manj kot 80 mm ...................................... 8

 7228 50 700 --- s pravokotnim (razen s kvadratnim) prerezom,
         valjane s štirih strani .............................. 8

 7228 50 890 --- druge ................................................ 8

 7228 60   - Druge palice:

 7228 60 100 -- toplo valjane, toplo vlečene ali iztiskane,
        samo platirane, brez nadaljnje obdelave ............... 8

       -- druge:

 7228 60 810 --- iz orodnega jekla .................................... 8

 7228 60 890 --- druge ................................................ 8


 7306    Druge cevi in votli profili (npr. z odprtimi
       spoji, varjeni, kovičeni ali zaprti na podoben
       način), iz železa ali jekla

 7306 30   - Drugi, varjeni, s krožnim prečnim prerezom, iz
        železa ali nelegiranega jekla:

 7306 30 100 -- opremljeni s priborom (fiting), ustrezni za
        pretok plina ali tekočine, za uporabo v civilnem
        letalstvu ............................................. 8

       -- drugi:

       --- precizne cevi, z debelino sten:

 7306 30 290 ---- več kot 2 mm ........................................ 8

       --- drugi:

       ---- navojne cevi (za plinovode):

 7306 30 510 ----- platirane ali prevlečene s cinkom .................. 8

 7306 30 590 ----- druge .............................................. 8

       ---- drugi, z zunanjim premerom:

       ----- do vključno 168,3 mm:

 7306 30 710 ------ platirani ali prevlečeni s cinkom ................. 8

 7306 30 900 ----- več kot 168,3 mm, vendar do vključno 406,4
          mm ................................................. 8

 7306 60   - Drugi, varjeni, ki nimajo krožnega prečnega
        prereza:

 7306 60 100 -- opremljeni s priborom (fiting), ustrezni za
        pretok plina ali tekočine, za uporabo v civilnem
        letalstvu ............................................. 8

       -- drugi:

       --- s pravokotnim (vključno s kvadratnim)
         prečnim prerezom, z debelino sten:

 7306 60 310 ---- do vključno 2 mm .................................... 8

 7306 60 390 ---- več kot 2 mm ........................................ 8

 7306 60 900 --- z drugačnimi prečnimi prerezi ........................ 8

 7306 90 000 - Drugo .................................................. 8


 7308    Konstrukcije (razen montažnih zgradb iz tar. št.
       9406) in deli konstrukcij (npr.: mostovi in
       mostne sekcije, vrata za zapornice, stolpi,
       predalčni stebri, strehe, strešna ogrodja, vrata
       in okna ter okviri zanje, pragovi za vrata,
       roloji, ograje in stebri), iz železa ali jekla;
       pločevine, palice, profili, kotniki, cevi in
       podobno, pripravljeni za uporabo v
       konstrukcijah, iz železa ali jekla

 7308 30 000 - Vrata, okna in okvirji zanje ter pragovi za
        vrata .................................................. 7

 7308 90   - Drugo:

 7308 90 100 -- zapornice, deli za jezove, pristaniški odri,
        trdni doki in druge pomorske in rečne
        konstrukcije .......................................... 7

       -- drugo:

       --- zgolj ali predvsem iz pločevine:

 7308 90 510 ---- plošče iz dveh slojev profilirane
         (rebraste) pločevine z izolacijskim jedrom ........... 7

 7308 90 590 ---- drugo ............................................... 7

 7308 90 99 --- drugo:

 7308 90 991 ---- konstrukcije za vzrejo malih domačih živali
         (npr. baterije za kunce) ............................. 7

 7308 90 999 ---- drugo ............................................... 7


 7314    Tkanine (vključno z brezkončnimi trakovi),
       rešetke, mreže in ograje iz železne ali jeklene
       žice; rešetke, dobljene z razrezovanjem ali
       raztegovanjem enega kosa pločevine ali traku, iz
       železa ali jekla

 7314 20   - Rešetke, mreže in ograje, zvarjene na stičnih
        točkah, iz žice z največjo dimenzijo prečnega
        prereza 3 mm in več in z velikostjo odprtine 100
        cm2 ali več:

 7314 20 100 -- iz rebraste žice ...................................... 7

 7314 20 900 -- druge ................................................. 7


 7318    Vijaki, matice, tirni vijaki (tirfoni), vijaki s
       kavljem, kovice, klini za natezanje, razcepke,
       podložke (vključno vzmetne podložke) in podobni
       izdelki, iz železa ali jekla

       - Izdelki z navojem:

 7318 29 000 -- drugo ................................................. 7


 7321    Peči za ogrevanje prostorov, štedilniki,
       rešetkasta ognjišča, kuhinjske peči (vključno s
       pomožnim kotlom za centralno ogrevanje), ražnji,
       prenosne pločevinaste posode z žerjavico,
       plinski kuhalniki, grelniki krožnikov in podobni
       neelektrični gospodinjski aparati in njihovi
       deli, iz železa ali jekla

       - Aparati za kuhanje in grelniki krožnikov:

 7321 11   -- na plinsko gorivo ali kombinirani na plinsko
        gorivo in na druga goriva:

 7321 11 100 --- s pečico, vključno z ločenimi pečicami ............... 10.5

 7321 11 900 --- drugi ................................................ 10.5


 7604    Aluminijaste palice in profili

 7604 10   - Iz nelegiranega aluminija:

 7604 10 100 -- palice ................................................ 8

 7604 10 900 -- profili ............................................... 8

       - Iz aluminijevih zlitin:

 7604 21 00 -- votli profili:

 7604 21 009 --- drugi ................................................ 8

 7604 29   -- drugo:

 7604 29 100 --- palice ............................................... 8

 7604 29 90 --- profili:

 7604 29 909 ---- drugi ............................................... 7


 7605    Aluminijasta žica

       - Iz nelegiranega aluminija:

 7605 19 000 -- druga ................................................. 8

       - Iz aluminijevih zlitin:

 7605 29 000 -- druga ................................................. 8


 7606    Plošče, pločevine in trakovi iz aluminija,
       debeline več kot 0,20 mm

       - Pravokotni (tudi kvadratni):

 7606 11   -- iz nelegiranega aluminija:

 7606 11 100 --- pobarvani, lakirani ali prevlečeni s
         plastično maso ....................................... 8

       --- drugi, debeline:

 7606 11 910 ---- manj kot 3 mm ....................................... 8

 7606 11 930 ---- 3 mm ali več, vendar manj kot 6 mm .................. 8

 7606 11 990 ---- 6 mm in več ......................................... 8

 7606 12   -- iz aluminijevih zlitin:

 7606 12 100 --- trakovi za žaluzije .................................. 8

       --- drugi:

       ---- drugi, debeline:

 7606 12 930 ----- 3 mm ali več, vendar manj kot 6 mm ................. 8

 7606 12 990 ----- 6 mm ali več ....................................... 8

       - Drugi:

 7606 91 00 -- iz nelegiranega aluminija:

 7606 91 001 --- aluminijeva pločevina za litografiranje
         (litografska pločevina) .............................. 4.5

 7606 91 009 --- drugo ................................................ 8

 7606 92 00 -- iz aluminijevih zlitin:

 7606 92 001 --- pobarvana pločevina v kolobarjih ..................... 4.5

 7606 92 009 --- drugo ................................................ 8


 7607    Aluminijaste folije (tudi tiskane ali s podlago
       iz papirja, kartona, plastične mase ali podobnih
       materialov), debeline do vključno 0,20 mm (brez
       podlage)

       - Brez podlage:

 7607 11   -- samo valjane:

 7607 11 10 --- debeline manj kot 0,021 mm:

 7607 11 109 ---- druge ............................................... 8

 7607 11 900 --- debeline najmanj 0,021 mm, vendar največ 0,2
         mm ................................................... 8

 7607 19   -- druge:

       --- debeline najmanj 0,021 mm, vendar največ 0,2
         mm:

 7607 19 910 ---- samolepilne ......................................... 6.4

 7607 19 99 ---- druge:

 7607 19 991 ----- aluminijeva folija za litografiranje
          (litografska folija) ............................... 4

 7607 19 999 ----- druge .............................................. 6.4

 7607 20   - S podlago:

 7607 20 100 -- debeline (brez vsakršne podlage) manj kot
        0,021 mm .............................................. 8

       -- debeline (brez vsakršne podlage) najmanj
        0,021 mm, vendar največ 0,2 mm:

 7607 20 910 ---- samolepilne ......................................... 8

 7607 20 990 ---- druge ............................................... 8


 7608    Aluminijaste cevi

 7608 10   - Iz nelegiranega aluminija:

 7608 10 100 -- opremljene s priborom (fitingi), ustrezne za
        pretok plina ali tekočine, za uporabo v civilnem
        letalstvu ............................................. 8

 7608 10 900 -- druge ................................................. 8

 7608 20   - Iz aluminijevih zlitin:

 7608 20 100 -- opremljene s priborom (fitingi), ustrezne za
        pretok plina ali tekočine, za uporabo v civilnem
        letalstvu ............................................. 8

       -- druge:

 7608 20 30 --- varjene:

 7608 20 301 ---- votle okrasne letve, širine 26 in 18 mm za
         umetniško zastekljevanje ............................ 8

 7608 20 309 ---- drugo ............................................... 8

       --- druge:

 7608 20 910 ---- samo iztiskane ...................................... 8

 7608 20 990 ---- druge ............................................... 8


 7610    Konstrukcije (razen montažnih zgradb iz tar. št.
       9406) in deli konstrukcij (npr.: mostovi in deli
       mostov, stolpi, predalčni stebri, strehe,
       strešna ogrodja, vrata in okna ter okvirji
       zanje, vratni pragi, ograje in stebri) iz
       aluminija; pločevine, palice, profili, cevi in
       podobno, iz aluminija, pripravljeni za uporabo v
       konstrukcijah

 7610 10 000 - Vrata, okna in okvirji zanje ter pragi za
        vrata .................................................. 12

 7610 90   - Drugo:

 7610 90 900 -- drugo ................................................. 12


 7616    Drugi izdelki iz aluminija

       - Drugo:

 7616 99   -- drugo:

 7616 99 100 --- vliti ................................................ 12

 7616 99 90 --- drugo:

 7616 99 909 ---- drugo ............................................... 12


 7905 00 000 Cinkove plošče, pločevine, trakovi in folije ............. 8


 8309    Zamaški (vključno kronska zapirala, navojni
       zamaški in zamaški, skozi katere se vliva), čepi
       za steklenice, pokrovi iz pločevine z navojem
       ali brez njega, zalivke in drug pribor za
       pakiranje, iz navadnih kovin

 8309 90   - Drugo:

 8309 90 100 -- svinčene kapsule; aluminijaste kapsule s
        premerom več kot 21 mm ................................ 12


 8311    Žica, palice, cevi, plošče, elektrode in podobni
       izdelki, iz navadnih kovin ali kovinskih
       karbidov, obloženi ali izpolnjeni s talili, ki
       se uporabljajo za mehko spajkanje, trdo
       spajkanje, varjenje ali nanašanje kovine ali
       kovinskega karbida; žice in palice, aglomerirane
       iz prahu navadnih kovin, za metalizacijo z
       brizganjem

 8311 10   - Oplaščene elektrode iz navadnih kovin za
        obločno varjenje:

 8311 10 100 -- varilne elektrode z železnim ali jeklenim
        jedrom, prevlečene s težkotaljivim materialom ......... 10.4

 8311 10 900 -- druge ................................................. 10.4

 8311 20 000 - Žica iz navadne kovine z jedrom, za obločno
        elektro- varjenje ...................................... 10.4


 8415    Klimatizacijske naprave z ventilatorjem na
       motorni pogon in elementi za spreminjanje
       temperature in vlažnosti, vključno s stroji, pri
       katerih vlažnosti ni mogoče posebej regulirati

 8415 10 000 - Okenski ali stenski, samostojni ........................ 7

       - Drugo:

 8415 81   -- z vgrajeno hladilno enoto in regulacijskim
        ventilom za hlajenje ali gretje:

 8415 81 100 --- za uporabo v civilnem letalstvu ...................... 10.5

 8415 81 900 --- drugo ................................................ 10.5


 8418    Hladilniki, zamrzovalniki in druge naprave za
       hlajenje ali zamrzovanje, električni in drugi;
       toplotne črpalke, razen klimatizacijskih naprav
       iz tar. št. 8415

 8418 10   - Kombinacija hladilnika in zamrzovalnika s
        posebnimi vrati:

 8418 10 100 -- za uporabo v civilnem letalstvu ....................... 10.5

       -- druge:

 8418 10 910 --- prostornine nad 340 litrov ........................... 10.5

 8418 10 990 --- druge ................................................ 10.5

       - Hladilniki za gospodinjstva:

 8418 21   -- kompresorski:

 8418 21 100 --- prostornine nad 340 litrov ........................... 10.5

       --- drugi:

 8418 21 510 ---- namizni ............................................. 10.5

 8418 21 590 ---- za vgradnjo ......................................... 10.5

       ---- drugi, s prostornino:

 8418 21 910 ----- do vključno 250 litrov ............................. 10.5

 8418 21 990 ----- od 250 do vključno 340 litrov ...................... 10.5

 8418 29 000 -- drugi ................................................. 10.5


 8501    Elektromotorji in električni generatorji (razen
       generatorskih agregatov)

       - Drugi izmenični motorji, večfazni:

 8501 52   -- z močjo nad 750 W do vključno 75 kW:

 8501 52 100 --- za uporabo v civilnem letalstvu ...................... 10.5

       --- drugi:

 8501 52 910 ---- z močjo od 750 W do vključno 7,5kW .................. 10.5

 8501 52 930 ---- z močjo nad 7,5 kW do vključno 37 kW ................ 10.5

 8501 52 990 ---- z močjo nad 37 kW do vključno 75 kW ................. 10.5

       - Generatorji izmeničnega toka (alternatorji):

 8501 61   -- z močjo do vključno 75 kVA:

 8501 61 100 --- za uporabo v civilnem letalstvu ...................... 10.5

       --- drugi:

 8501 61 910 ---- z močjo do vključno 7,5 kVA ......................... 10.5


 8504    Električni transformatorji, statični konvertorji
       (npr. usmerniki) in indukcijske tuljave

 8504 40   - Statični pretvorniki (konvertorji):

 8504 40 100 -- za uporabo v civilnem letalstvu ....................... 6.3

       -- drugi:

       --- vrst, ki se uporabljajo skupaj s
         telekomunikacijskimi aparati, s stroji za
         avtomatsko obdelavo podatkov in njihovimi
         enotami:

 8504 40 300 --- napajalniki za stroje za avtomatično
         obdelavo podatkov .................................... 6.3

 8504 40 350 ---- drugi ............................................... 6.3

       --- drugi:

 8504 40 500 ---- polikristalni polprevodniški usmerniki .............. 6.3

       ---- drugi:

 8504 40 930 ----- polnilci akumulatorjev ............................. 6.3

       ----- drugi:

 8504 40 940 ------ usmerniki (pretvarjajo izmenično v
          enosmerno napetost) ............................... 6.3

       ------ razsmerniki (invertorji) (pretvarjajo
          enosmerno v izmenično napetost):

 8504 40 960 ------- z zmogljivostjo do vključno 7,5 kVA .............. 6.3


 8507    Električni akumulatorji, vključno s separatorji
       zanje, pravokotni ali ne, vključno s kvadratnimi

 8507 10   - Svinčevi akumulatorji za zagon batnih
        motorjev:

 8507 10 100 -- za uporabo v civilnem letalstvu ....................... 10.5

       -- drugi:

       --- z maso do vključno 5 kg:

 8507 10 310 ---- s tekočim elektrolitom .............................. 10.5

 8507 10 390 ---- drugi ............................................... 10.5

       --- z maso nad 5 kg:

 8507 10 810 ---- s tekočim elektrolitom .............................. 10.5

 8507 10 890 ---- drugi ............................................... 10.5

 8507 20   - Drugi svinčevi akumulatorji:

 8507 20 100 -- za uporabo v civilnem letalstvu ....................... 10.5

       -- drugi:

       --- vlečni akumulatorji:

 8507 20 310 ---- s tekočim elektrolitom .............................. 10.5

 8507 20 390 ---- drugi ............................................... 10.5

       --- drugi:

 8507 20 810 ---- s tekočim elektrolitom .............................. 10.5

 8507 20 890 ---- drugi ............................................... 10.5


 8515    Stroji in aparati za mehko in trdo spajkanje ali
       varjenje, električni (vključno z električno
       segrevalnim plinom), laserski ali na principu
       druge svetlobe ali fotonskega snopa, ultrazvoka,
       elektronskega snopa, magnetnih impulzov ali
       plazemskega obloka, vključno s tistimi, s
       katerimi se lahko reže; električni stroji in
       aparati za vroče brizganje kovin ali kermetov

 8515 80   - Drugi stroji in aparati:

 8515 80 050 -- vezalci žic vrst, ki se uporabljajo pri
        proizvodnji polprevodniških naprav .................... 12

       -- drugi:

       --- za obdelavo kovin:

 8515 80 110 ---- za varjenje ......................................... 12


 8516    Električni pretočni in akumulacijski grelniki
       vode in potopni grelniki; električni aparati za
       ogrevanje prostorov in električne naprave za
       ogrevanje tal; elektrotermični aparati za
       urejanje las (npr. aparati za sušenje las,
       aparati za kodranje las idr.) in aparati za
       sušenje rok; električni likalniki; druge
       gospodinjske elektrotermične naprave; električni
       grelni upori, razen tistih iz tar. št. 8545

 8516 10   - Električni pretočni in akumulacijski grelniki
        vode in potopni grelniki:

       -- grelniki vode:

 8516 10 110 --- pretočni grelniki vode ............................... 10.5

 8516 10 190 --- drugi ................................................ 10.5

       -- potopni grelniki:

 8516 10 910 --- za domačo uporabo .................................... 10.5

 8516 10 990 --- drugi ................................................ 10.5

 8516 60   - Druge pečice; štedilniki, kuhalniki, grelne
        plošče; opekači in ražnji:

 8516 60 100 -- štedilniki (ki imajo vgrajeno vsaj pečico in
        grelno ploščo) ........................................ 10.5

       -- kuhalne plošče, kuhalni prstani in spirale:

 8516 60 510 --- spirale za vgradnjo .................................. 10.5

 8516 60 590 --- drugo ................................................ 10.5

 8516 60 700 -- opekači in ražnji ..................................... 10.5

 8516 60 800 -- vgradne pečice ........................................ 10.5

 8516 60 900 - drugo .................................................. 10.5


 8536    Električni aparati za vklapljanje in
       izklapljanje ali za zaščito električnih
       tokokrogov ali za povezavo z električnimi
       tokokrogi ali znotraj njih (npr.: stikala,
       releji, varovalke, dušilni elementi motečih
       valov, vtiči in vtičnice, okovi žarnic in
       razdelilne omarice), za napetosti do vključno
       1.000 V

 8536 10   - Varovalke:

 8536 10 100 -- za tokove do vključno 10 A ............................ 10.5

 8536 10 500 -- za tokove od 10 A do vključno 63 A .................... 10.5

 8536 10 900 -- za tokove nad 63 A .................................... 10.5

 8536 20   - Avtomatski odklopniki tokokrogov:

 8536 20 100 -- za tokove do vključno 63 A ............................ 10.5

 8536 20 900 -- za tokove nad 63 A .................................... 3.5

 8536 50   - Druga stikala:

 8536 50 030 -- elektronska AC stikala iz optično
        združene vhodne in izhodne naprave
        (izolirana tiristorska AC stikala)..................... 7

 8536 50 050 -- elektronska stikala, vključno s toplotno
        zaščitnimi elektronskimi stikali, ki
        sestoje iz tranzistorja in logičnega čipa
        (tehnologija "čip na čip")............................. 7

 8536 50 070 -- elektromehanska povratna stikala za
        elektični tok napetosti ne več kot 11 A................ 7

       -- druga:

       --- za napetosti nad 60 V:

 8536 50 110 ---- pritisna stikala..................................... 7

 8536 50 150 ---- vrtljiva stikala .................................... 7

 8536 50 190 ---- druga ............................................... 7

 8536 50 800 --- druga ................................................ 5.2


 9018    Medicinski, kirurški, zobozdravniški in
       veterinarski instrumenti in aparati, vključno z
       scintigrafskimi, elektromedicinskimi aparati in
       aparati za preiskavo vida

       - Drugi zobozdravniški instrumenti in aparati:

 9018 41 000 -- zobozdravniški vrtalni stroji, tudi
        kombinirani z drugo zobozdravniško opremo na
        skupnem stojalu ....................................... 4

 9018 49   -- drugo:

 9018 49 100 --- brusi, koluti, svedri in ščetke, ki se
         uporabljajo v zobodravniških vrtalnikih .............. 4

 9018 49 900 --- drugo ................................................ 4


 9025    Hidrometri in podobni merilniki, termometri,
       pirometri, barometri, higrometri (vlagomeri) in
       psihrometri, tudi kombinacije teh instrumentov,
       z možnostjo registriranja ali brez nje

 9025 80   - Drugi instrumenti:

 9025 80 150 -- za uporabo v civilnem letalstvu ....................... 8

       -- drugi:

 9025 80 200 --- barometri, ki niso v sklopu z drugimi
         instrumenti .......................................... 8

       --- drugi:

 9025 80 910 ---- elektronski ......................................... 8


 9028    Merilniki porabe ali proizvodnje plinov, tekočin
       ali električne energije, vključno z merilniki za
       njihovo umerjanje

 9028 30   - Električni števci:

       -- za izmenični tok:

 9028 30 110 --- za enofazni tok ...................................... 10.5

 9028 30 190 --- za večfazni tok ...................................... 10.5

 9028 30 900 -- drugi ................................................. 10.5


 9105    Druge ure

       - Budilke:

 9105 19 000 -- druge ................................................. 12

       - Stenske ure:

 9105 29 000 -- druge ................................................. 12


 9403    Drugo pohištvo in njegovi deli

 9403 10   - Kovinsko pisarniško pohištvo:

 9403 10 100 -- risalne mize (razen tistih iz tar.št. 90.17) .......... 11.2

       -- drugo:

       --- višine do vključno 80 cm:

 9403 10 510 ---- mize ................................................ 11.2

 9403 10 590 ---- drugo ............................................... 11.2

       --- višine nad 80 cm:

 9403 10 910 ---- omarice z vrati ali navojnicami ..................... 11.2

 9403 10 930 ---- omarice za spravilo dokumentacije, kartic
         ipd. ................................................ 11.2

 9403 10 990 ---- drugo ............................................... 11.2

 9403 40   - Leseno kuhinjsko pohištvo:

 9403 40 100 -- opremljeni kuhinjski elementi ......................... 14

 9403 40 900 -- drugo ................................................. 14


 9404    Nosilci za žimnice: posteljnina in podobno blago
       (npr. žimnice, prešite odeje, pernice, blazine,
       blazinice), ki imajo vzmeti ali so napolnjeni s
       kakršnim koli materialom ali iz penaste gume ali
       plastične mase, vključno prevlečene

       - Žimnice:

 9404 29   -- iz drugih materialov:

 9404 29 100 --- vzmetne .............................................. 10.5

 9404 29 900 --- druge ................................................ 10.5


 9405    Svetilke in druga svetila, vključno z
       reflektorji in njihovimi deli, ki niso navedeni
       in ne zajeti na drugem mestu; osvetljeni znaki,
       osvetljene ploščice z imeni in podobno, s
       fiksiranim svetlobnim virom, in njihovi deli, ki
       niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu

 9405 40   - Druge električne svetilke in druga svetila:

 9405 40 100 -- reflektorji in žarometi ............................... 10.5

       -- drugo:

       --- iz plastičnih materialov:

 9405 40 310 ---- ki se uporabljajo za navadne žarnice ................ 10.5

 9405 40 350 ---- ki se uporabljajo za cevne fluorescenčne
         svetilke ............................................ 10.5

 9405 40 390 ---- drugo ............................................... 10.5

       --- iz drugih materialov:

 9405 40 910 ---- ki se uporabljajo za navadne žarnice ................ 10.5

 9405 40 950 ---- ki se uporabljajo za cevne fluorescenčne
         svetilke ............................................ 10.5

 9405 40 990 ---- drugo ............................................... 10.5
                  PRILOGA 2

                 KMETIJSTVO

-------------------------------------------------------------------------------
Tarifna         Poimenovanje            Carinska  Carinska
oznaka                           kvota (t)  stopnja
-------------------------------------------------------------------------------
 1             2                 3     4
-------------------------------------------------------------------------------

 0201    Meso, goveje, sveže ali ohlajeno ..........   100     1


 0203    Meso, prašičje, sveže, ohlajeno ali
       zamrznjeno ................................   100     0


 0206    Drugi užitni klavnični izdelki iz
       govejega, svinjskega, ovčjega, kozjega
       in konjskega mesa ter mesa oslov ali
       mesa mul in mezgov; sveži, ohlajeni
       ali zamrznjeni ............................    20     1


 0207    Meso in užitni odpadki perutnine iz
       tar. št. 0105, sveže, ohlajeno ali
       zamrznjeno ................................   200     1


 0210    Meso in drugi užitni mesni klavnični
       izdelki, nasoljeni, v slanici, sušeni
       ali prekajeni; užitna moka in zdrob iz
       mesa ali iz drugih klavničnih izdelkov ....   100     1


 0401    Mleko in smetana, nekoncentrirana in brez
       dodatnega sladkorja ali drugih sladil

 0401 20   - Z več kot 1 ut.% do vključno
       6 ut.% maščobe:

       -- do vključno 3 ut.%:

 0401 20 110 --- v izvirnem pakiranju z neto vsebino do
       vključno dveh litrov ......................   500     5

       - nad 3 ut.%:

 0401 20 910 --- v izvirnem pakiranju z neto vsebino do
       vključno dveh litrov ......................   500     5


 0402    Mleko in smetana, koncentrirana ali z
       dodatkom sladkorja ali drugih sladil ......    50     7


 0403    Pinjenec, kislo mleko, kisla smetana,
       jogurt, kefir in drugo fermentirano
       ali kislo mleko in smetana,
       koncentrirano ali ne, z dodatkom
       sladkorja ali drugih sladil,
       aromatizirano ali z dodanim sadjem,
       lešniki ali kakavom .......................   200     7


 0405 00   Maslo ter druge maščobe in olja,
       dobljeni iz mleka; mlečni namazi ..........   100     7


 0406    Sir in skuta

 0406 20   - Sir, nariban ali v prahu, vseh vrst .....    50     5

 0406 30   - Sir, topljen, razen naribanega,
       ali v prahu ...............................   300     5

 0406 40   - Sir z modrimi ali podobnimi žlahtnimi
       plesnimi nastale v jedru sira .............   100     5


 0406 90   - Sir, drug ...............................   200     5


 0701    Krompir, svež ali ohlajen

 0701 90   - Drug ....................................   1000     1


 0707 00   Kumare in kumarice, sveže ali ohlajene ....   350     1


 0709    Druge vrtnine, sveže ali ohlajene

       - Užitne gobe in gomoljike:

 0709 51   -- užitne gobe ............................    15     1

 0709 60   - Paprike iz rodu Capsicum ali Pimenta ....   200     1


 0805    Agrumi, sveži ali suhi

 0805 20   - Mandarine (vštevši tangerinke in
       satsuma mandarine); klementine, wilking
       mandarine in podobni hibridi agrumov) .....   1000     1


 0808    Jabolka, hruške in kutine, sveže

 0808 10   - Jabolka .................................   1000     1


 0810    Drugo sadje, sveže

 0810 10*  - Jagode ..................................   250     1


 1001    Pšenica in soržica

 1001 90   - Drug ....................................  6.500     1


 1005    Koruza

 1005 90 000 - Druga ...................................  28.000    1


 1101 00   Pšenična ali moka iz mešanice žit na
       podlagi pšenice                  500

       - Pšenična moka:

 1101 00 110 -- iz trde pšenice ........................         pr

 1101 00 150 -- iz navadne pšenice ali pirjevice .......         1

 1101 00 900 - Moka iz mešanice žit na podlagi
       pšenice ...................................         1 


 1103    Žitni drobljenci, zdrob in peleti

       - Drobljenec in zdrob:

 1103 11   -- pšenična:                   150

 1103 11 100 --- iz trde pšenice .......................         pr

 1103 11 900 --- iz navadne pšenice in pirjevice .......         1

 1103 13   -- koruzna ................................    100    1

 
 1517    Margarina; mešanice ali preparati iz
       masti in olj živalskega ali rastlinskega
       izvora ali frakcij različnih masti ali
       olj iz tega poglavja, primerni za
       prehrano, razen jedilnih masti ali olj
       in njihovih frakcij iz tar. št. 1516

 1517 10   - Margarina, razen tekoče margarine .......   1000    1


 1601    Klobase in podobni izdelki iz mesa, drugih
       užitnih klavničnih proizvodov ali krvi;
       sestavljena živila na osnovi teh
       proizvodov .................................    50    10


 1602    Drugi pripravljeni ali konzervirani izdelki
       iz mesa, drobovje ali kri .................   1400    10
      

 1604    Pripravljene ali konzervirane ribe, kaviar
       in kaviarjevi nadomestki, pripravljeni iz
       ribjih jajčec
      
 1604 13   -- sardine, velike sardele in papaline ....    100    1

       --- sardine:

 1604 20   - Druge pripravljene ali konzervirane
       ribe ......................................    50    1


 1704    Sladkorni proizvodi (ključno z belo
       čokolado), brez kakava
      
 1704 90   - Drugo ...................................    350    1


 1806    Čokolada in druga živila, ki vsebujejo
       kakav .....................................    350    1


 1901    Sladni ekstrakt; živila iz moke, zdroba,
       škroba in sladnega ekstrakta brez
       dodatka kakava ali z dodatkom kakava v
       prahu v količini manj kot40ut.%,
       preračunano na popolnoma odmaščeno osnovo
       ki niso navedena in ne zajeta na drugem
       mestu; živila iz izdelkov iz tar. št. 0401
       do0404 brez dodatka kakavovega prahu ali
       z dodatkom kakavovega prahu v količini
       manj kot5ut.%, preračunano na popolnoma
       odmaščeno osnovo, ki niso navedena in ne
       zajeta na drugem mestu
      
 1901 10 000 - Proizvodi za otroško hrano, v pakiranjih
       za prodajo na drobno ......................    400    1

 1901 20 000 - Mešanice in testo za izdelovanje pekovskih
       izdelkov iz tar. št. 1905 .................    300    1

 1901 90   - Drugo ...................................         1

      
 1902    Testenine, kuhane ali nekuhane ali polnjene
       (z mesom ali drugimi snovmi) ali druga
       pripravljene, kot so špageti, makaroni,
       rezanci, lazanje, cmoki, ravioli,
       kaneloni; kuskus, pripravljen ali
       nepripravljen .............................    150    10

      
 1904    Pripravljena živila, dobljena z nabrekanjem
       ali praženjem žit ali žitnih izdelkov (npr.
       koruzni kosmiči); žita (razen koruze), v
       zrnu ali obliki kosmičev ali druge oblike
       (razen moke in zdroba), predkuhana, ali
       drugače pripravljena, ki niso navedena in
       ne zajeta na drugem mestu

 1904 10   - Pripravljena živila, dobljena z
       nabrekanjem ali praženjem žit ali žitnih
       izdelkov                      50    1


 1905    Kruh, peciva, sladice, biskviti in drugi
       pekovski izdelki z dodatkom kakava ali
       brez njega; hostije, kapsule za
       farmacevtske proizvode, oblati, rižev
       papir in podobni izdelki
      
 1905 30   - Sladki biskviti, vaflji in oblati .......    700    1

 1905 90   - Drugo ...................................    300    1


 2001    Vrtnine, sadje in drugi užitni deli
       rastlin, pripravljeni ali konzervirani
       v kisu ali ocetni kislini .................    300    1
      

 2002    Paradižnik, pripravljen ali konzerviran
       kako drugače, razen s kisom ali ocetno
       kislino

 2002 90   - Drugo ...................................    150    1

      
 2003    Gobe in gomoljike, pripravljene ali
       konzervirane drugače, razen v kisu ali v
       ocetni kislini

 2003 10   - Gobe ....................................    20    1

      
 2005    Druge vrtnine, pripravljene ali
       konzervirane drugače, razen v kisu ali
       ocetni kislini, nezamrznjene, razen
       proizvodov iz tar. št. 2006

 2005 20   - Krompir .................................    30    1

 2005 70   - Olive ...................................    20    1

 2005 90   - Druge vrtnine in mešanice vrtnin ........    100    1


 2007    Džemi, sadni želeji, marmelade, sadni
       pireji in sadne paste, dobljeni s
       kuhanjem, z dodatkom sladkorja ali
       drugih sladil ali brez njih

 2007 99   -- drugo ..................................    100    1

      
 2008    Sadje in drugi užitni deli rastlin, drugače
       pripravljeni ali konzervirani, z dodatkom
       sladkorja ali drugih sladil ali alkohola
       ali brez njih, ki niso navedeni in ne
       zajeti na drugem mestu
    
 2008 60   - Češnje in višnje ........................    50    1

      
 2009    Sadni sokovi (tudi grozdni mošt)
       zelenjavni sokovi, nefermentirani in brez
       dodatka alkohola, z dodatkom sladkorja ali
       drugih sladil ali brez njih           1.100

 2009 70   - Jabolčni sok ............................         1

 2009 80   - Sok iz drugega sadja ali vrtnin .........         1

 2009 90   - Mešanice sokov ..........................
         1

 2101    Ekstrakti, esence in koncentrati kave,
       čaja, mate čaja in pripravki na njihovi
       osnovi ali na osnovi kave, čaja ali mate
       čaja; pražena cikorija in drugi praženi
       kavni nadomestki in njihovi ekstrakti,
       esence in koncentrati

 2101 30   - Pražena cikorija in drugi praženi kavni
       nadomestki ter njihovi ekstrakti, esence
       in koncentrati ............................    250    1

      
 2102    Kvas (aktiven ali neaktiven); drugi
       enocelični mikroorganizmi, mrtvi (razen
       cepiv iz tar. št. 3002); pripravljeni
       pecilni praški                  500

 2102 10   - Aktivni kvas ............................         1

 2102 20   - Neaktivni kvas; drugi enocelični
       mikroorganizmi, mrtvi:

       -- neaktivni kvas:

 2102 20 110 --- v tabletah, kockah ali podobnih oblikah
       ali v izvirnem pakiranju z neto vsebino do
       vključno 1 kg .............................         pr
      
 2102 20 190 --- drugo .................................         pr

 2102 20 900 -- drugo ..................................         1

 2102 30 000 - Pripravljeni pecilni praški .............         1


 2103    Pripravki za omake in pripravljene omake,
       mešane začimbe in mešana začimbna sredstva;
       gorčična moka in zdrob in pripravljena
       gorčica

 2103 30   - Gorčična moka in zdrob in pripravljena
       gorčica ...................................    50    1

 2103 90*  - Drugo ...................................    600    1


 2104    Juhe in ragu juhe in pripravki za te juhe;
       homogenizirana sestavljena živila

 2104 10   - Juhe in ragu juhe ter pripravki za
       te juhe ...................................    250    1


 2105 00   Sladoled in druge ledene sladice s kakavom
       ali brez kakava ...........................    500    1
      

 2106    Živila, ki niso navedena in ne zajeta na
       drugem mestu                  1.000
      
 2106 90   - Drugo:

 2106 90 100 -- sirovi fondueji ........................         1

 2106 90 200 -- sestavljeni alkoholni pripravki, razen
       tistih na osnovi aromatičnih snovi vrst,
       ki se uporabljajo pri proizvodnji pijač ...         1

       -- aromatizirani ali obarvani sladkorni
       sirupi:

 2106 90 300 --- izoglukozni sirupi ....................         1

       --- drugo:

 2106 90 510 ---- laktozni sirupi ......................         1

 2106 90 550 ---- glukozni sirupi in maltodekstrinski
       sirup .....................................         1

 2106 90 590 ---- drugo ................................         1

       -- drugo:

 2106 90 920 --- ki ne vsebujejo mlečnih maščob,
       saharoze, izoglukoze, glukoze ali škroba
       ali ki vsebujejo manj kot 1,5 ut.% mlečnih
       maščob, 5 ut.% saharoze ali izoglukoze,
       5 ut.% glukoze ali škroba .................         1

 2106 90 98 --- drugo:

 2106 90 981 ---- dietetična hrana za ljudi s hudimi
       presnovnimi motnjami, vrste, navedene v
       dodatni opombi 4. k 21. Poglavju ..........         pr


 2106 90 989 ---- drugo ................................         1


 2201    Vode, vključno naravne in umetne mineralne
       vode ter sodavice, brez sladkorja ali
       drugih sladil ali sredstev za
       aromatiziranje; led in sneg
      
 2201 10   - Mineralne vode in sodavice ..............   3.500    1

      
 2202    Vode, vključno mineralne vode in sodavice,
       s sladkorjem ali drugimi sladili ali
       sredstvi za aromatiziranje ter druge
       brezalkoholne pijače, razen sadnih in
       zelenjavnih sokov, ki se uvrščajo v tar.
       št. 2009

 2202 10 000 - Vode, vključno mineralne vode in
       sodavice, s sladkorjem ali drugimi
       sladili ali sredstvi za aromatiziranje ....   4.500    1

 2202 90   - Drugo ...................................   1.000    1


 2203 00   Pivo iz slada (z vsebnostjo alkohola nad
       0,5 vol.%) ................................   6.000    1
      

 2204    Vino iz svežega grozdja, vključno ojačena
       vina; grozdni mošt, razen tistega iz tar.
       št. 2009

       - Druga vina; grozdni mošt, katerega
       fermentacija je ustavljena z nastajanjem
       alkohola:

 2204 21   -- v posodah do vključno 2 l ..............    220    1


 2207    Nedenaturiran etanol, z vsebnostjo alkohola
       80 vol.% ali več; etanol in drugi
       denaturirani alkoholi, s katero koli
       vsebnostjo alkohola

 2207 10 000 - Etanol, z vsebnostjo 80 vol.% ali več,
       nedenaturiran .............................   1.000    pr


 2208    Nedenaturiran etanol, z vsebnostjo manj kot
       80 vol.%; žganja, likerji in druge
       alkoholne pijače
      
 2208 20   - Alkoholne pijače, dobljene z destilacijo
       vina in iz grozdja, grozdnega drozga ali
       grozdnih tropin: ..........................    400    1
      
 2208 60   - Vodka ...................................    150    1

 2208 70   - Likerji, krepilne pijače ................    100    1

 2208 90   - Drugo ...................................    400    1

      
 2402    Cigare, cigarilosi in cigarete iz tobaka in
       tobačnih nadomestkov

 2402 20   - Cigarete, ki vsebujejo tobak ............    200    1
              PRILOGA 4

              PROTOKOL

    o definiciji pojma "izdelki s poreklom" in načinih
           upravnega sodelovanja

               VSEBINA

I.ODDELEK     SPLOŠNE DOLOČBE

- 1. člen     Definicije

II.ODDELEK     DEFINICIJA POJMA "IZDELKI S POREKLOM"

- 2. člen     Splošne zahteve

- 3. člen     Bilateralna kumulacija porekla

- 4. člen     V celoti pridobljeni izdelki

- 5. člen     Zadosti obdelani ali predelani izdelki

- 6. člen     Nezadostni postopki obdelave ali predelave

- 7. člen     Enota kvalifikacije

- 8. člen     Dodatki, nadomestni deli in orodja

- 9. člen     Garniture

- 10. člen     Nevtralni elementi

III.ODDELEK    ZAHTEVE GLEDE OZEMLJA

- 11. člen     Načelo teritorialnosti

- 12. člen     Neposredni prevoz

- 13. člen     Razstave

IV.ODDELEK     POVRAČILO CARINE ALI OPROSTITEV PLAČILA CARINE

- 14. člen     Splošne zahteve

- 15. člen     Postopek za izdajo potrdil o prometu blaga
          EUR.1

- 16. člen     Naknadno izdana potrdila o prometu blaga EUR.1

- 17. člen     Izdaja dvojnika potrdila o prometu blaga EUR.1

- 18. člen     Izdaja potrdil o prometu blaga EUR.1 na
          podlagi predhodno izdanega ali izdelanega
          dokazila o poreklu

- 19. člen     Pogoji za izjavo na računu

- 20. člen     Pooblaščeni izvoznik

- 21. člen     Veljavnost dokazila o poreklu

- 22. člen     Predložitev dokazila o poreklu

- 23. člen     Uvoz po delih

- 24. člen     Izjeme pri dokazilu o poreklu

- 25. člen     Spremljajoči dokumenti

- 26. člen     Hramba dokazil o poreklu in spremljajočih
          dokumentov

- 27. člen     Razlike in formalne napake

- 28. člen     Zneski izraženi v ECU-jih

VI.ODDELEK     DOGOVORI O UPRAVNEM SODELOVANJU

- 29. člen     Medsebojno sodelovanje

- 30. člen     Preverjanje dokazil o poreklu

- 31. člen     Reševanje sporov

- 32. člen     Kazni

- 33. člen     Proste cone

VII.ODDELEK    KONČNE DOLOČB

- 34. člen     Pododbor za carinske zadeve in vprašanja
          porekla

- 35. člen     Nepreferencialna obravnava

- 36. člen     Blago na poti in v skladiščenju


              I. ODDELEK

             SPLOŠNE DOLOČBE

               1. člen

              Definicije

Za namene tega Protokola:

a) "izdelava" pomeni katerokoli vrsto obdelave ali predelave
vključno s sestavljanjem ali posebnimi postopki;

b) "material" pomeni vsako sestavino, surovino, sestavni del ali
del itd., ki se uporablja pri izdelavi izdelka;

c) "izdelek" pomeni izdelek, ki se izdeluje, čeprav je namenjen
kasnejši uporabi pri drugem postopku izdelave;

d) "blago" pomeni materiale in izdelke;

e) " carinska vrednost" pomeni vrednost, določeno v skladu s
Sporazumom iz leta 1994 o izvajanju VII člena Splošnega sporazuma
o carinah in trgovini (Sporazum WTO o carinski vrednosti);

f) "cena franko tovarna" pomeni ceno, ki se plača za izdelek
franko tovarna proizvajalcu v Sloveniji ali v Latvijii, v
podjetju katerega se opravi zadnja obdelava ali predelava pod
pogojem, da cena vključuje vrednost vseh uporabljenih materialov,
zmanjšano za vse notranje dajatve, ki se ali se lahko povrnejo
pri izvozu pridobljenega izdelka;

g) "vrednost materialov" pomeni carinsko vrednost pri uvozu
uporabljenih materialov brez porekla ali, če ta ni znana in se
ne da ugotoviti, prvo preverljivo ceno, plačano za materiale v
Sloveniji ali v Latviji;

h) "vrednost materialov s poreklom" pomeni vrednost takih
materialov, kot so opredeljeni v pododstavku g) in se uporablja
mutatis mutandis;

i) "dodana vrednost" je cena izdelka franko tovarna, zmanjšana za
carinsko vrednost vsakega vključenega izdelka, ki nima porekla
države, v kateri so bili ti izdelki pridobljeni;

j) "poglavja" in "tarifne številke" pomenijo poglavja in tarifne
številke (štirištevilčne kode), uporabljene v nomenklaturi, ki
predstavlja "Harmonizirani sistem poimenovanja in šifrskih oznak
blaga", ki se v tem Protokolu navaja kot "Harmonizirani sistem"
ali "HS";

k) "uvrščen" se nanaša na uvrstitev izdelka ali materiala v
določeno tarifno številko;

l) "pošiljka" pomeni izdelke, ki jih izvoznik pošilja enemu
prejemniku bodisi hkrati ali so zajeti v enem transportnem
dokumentu, s katerim dobavlja izvoznik te izdelke prejemniku, ali
če ni takega dokumenta, izdelke, ki so zajeti na enem računu;

m) "ozemlje" vključuje teritorialne vode.

n) "obračunske enote" pomeni protivrednosti Evropske valutne
enote (eku).


             II. ODDELEK

       DEFINICIJA POJMA "IZDELKI S POREKLOM"

               2. člen

             Splošne zahteve

1. Za namene izvajanja tega Sporazuma se naslednji izdelki
štejejo za izdelke s poreklom iz pogodbenice:

a) izdelki, v celoti pridobljeni v pogodbenici v smislu 4. člena
tega Protokola;

b) izdelki, pridobljeni v pogodbenici, ki vsebujejo materiale, ki
niso bili v celoti pridobljeni na njenem ozemlju, pod pogojem, da
so bili taki materiali zadosti obdelani ali predelani v pogodbenici
v smislu 5. člena tega Protokola;


               3. člen

         Bilateralna kumulacija porekla

Materiali s poreklom iz pogodbenice, ki uvaža, se štejejo za
materiale s poreklom iz pogodbenice, če so vsebovani v izdelku,
ki je bil tam pridobljen. Ne bo treba, da so taki materiali
zadosti obdelani ali predelani, pod pogojem, da so bili
obdelani ali predelani bolj, kot to določa prvi odstavek
6. člena tega Protokola.


               4. člen

         V celoti pridobljeni izdelki

1. Šteje se, da so v celoti pridobljeni v pogodbenici:

a) mineralni izdelki, tam pridobljeni iz zemlje ali morskega
dna;

b) tam pridelani rastlinski izdelki;

c) tam povržene in vzrejene žive živali;

d) izdelki, pridobljeni iz živih tam vzrejenih živali;

e) izdelki, tam pridobljeni z lovom ali ribolovom;

f) izdelki morskega ribolova in drugi izdelki iz morja,
pridobljeni z njihovimi ladjami zunaj teritorialnih voda
držav pogodbenic;

g) izdelki, izdelani na njihovih predelovalnih ladjah izključno
iz izdelkov, omenjenih v pododstavku f);

h) tam zbrani rabljeni predmeti, primerni le za reciklažo
surovin, vključno z rabljenimi gumami, primernimi le za
protektiranje ali uporabo kot odpadek;

i) odpadki in ostanki pri proizvodnih postopkih, ki tam potekajo;

j) izdelki, pridobljeni iz morskega dna ali slojev pod njim zunaj
njihovih teritorialnih voda pod pogojem, da imata izključno
pravico do obdelave morskega dna ali sloja pod njim;

k) blago, tam izdelano izključno iz izdelkov, omenjenih v
pododstavkih a) do j).

2. Izraza "njihova plovila" in "njihove predelovalne ladje" v
pododstavkih 1 f) in g) se uporabljata samo za plovila in
predelovalne ladje:

a) ki so registrirani ali se vodijo v pogodbenici;

b) ki plujejo pod zastavo pogodbenice;

c) ki so najmanj 50 odstotkov v lasti državljanov pogodbenic
ali družbe s sedežem v eni od pogodbenic in v kateri so
direktor ali direktorji, predsednik upravnega odbora ali
nadzornega odbora ter večina članov takih odborov državljani
pogodbenic in, še dodatno, če v primeru osebnih ali
kapitalskih družb vsaj polovica kapitala pripada pogodbenicama
ali javnim organom ali državljanom pogodbenic;

d) katerih kapitan in častniki so državljani pogodbenic; in

e) katerih najmanj 75 odstotkov članov posadke so državljani
pogodbenic.

               5. člen

       Zadosti obdelani ali predelani izdelki

1. Za namene 2. člena se šteje, da so izdelki, ki niso v celoti
pridobljeni, zadosti obdelani ali predelani, če so izpolnjeni
pogoji, navedeni v seznamu Priloge II.

Zgoraj navedeni pogoji navajajo za vse izdelke, za katere velja
ta Sporazum, postopke obdelave ali predelave, ki morajo biti
opravljeni na materialih brez porekla, uporabljenih pri izdelavi
teh izdelkov in se nanašajo samo na take materiale. To pomeni, če
se izdelek, ki je pridobil poreklo z izpolnitvijo pogojev iz
seznama, uporablja pri izdelavi drugega izdelka, se pogoji, ki
se uporabljajo za izdelek, v katerega je ta vključen, ne
uporabljajo zanj in se ne upoštevajo materiali brez porekla, ki
so se morda uporabili pri njegovi izdelavi.

2. Ne glede na prvi odstavek se materiali brez porekla, ki se v
skladu z v seznamu danimi pogoji za ta izdelek ne bi smeli
uporabiti pri izdelavi tega izdelka, vseeno lahko uporabijo
pod pogojem:

a) da njihova skupna vrednost ne presega 10 odstotkov cene
izdelka franko tovarna,

b) kjer katerikoli od odstotkov, podanih v seznamu kot
zgornja vrednost materialov brez porekla, ni presežen na
podlagi uporabe tega odstavka.

Ta odstavek se ne uporablja za izdelke, ki se uvrščajo v 50. do
63. poglavje Harmoniziranega sistema.

3. Prvi in drugi odstavek se ne uporablja v primerih, ki jih
določa 6. člen.

               6. člen

      Nezadostni postopki obdelave ali predelave

1. Šteje se, da so naslednji postopki obdelave ali predelave
nezadostni, da bi izdelek pridobil status izdelka s poreklom,
ne glede na to, ali je zadoščeno zahtevam iz 5. člena:

a) postopki za ohranitev blaga v dobrem stanju med prevozom in
skladiščenjem (prezračevanje, razprostiranje, sušenje, hlajenje,
soljenje, dajanje v žveplov dioksid ali druge vodne raztopine,
odstranjevanje poškodovanih delov in podobni postopki);

b) preprosti postopki, kot so odstranjevanje prahu, sejanje ali
prebiranje, razvrščanje, usklajevanje (vključno s sestavljanjem
garnitur izdelkov), pranje, barvanje, rezanje;

c) i) spremembe v embalaži ter razstavljanje in sestavljanje
   pošiljk;

 ii) preprosto pakiranje v steklenice, čutare, vrečke, zaboje,
   škatle, pritrjevanje na kartone ali plošče itd. in vsi
   drugi preprosti postopki pakiranja;

d) pritrjevanje oznak, nalepk in drugih podobnih znakov za
razlikovanje na izdelke ali njihovo embalažo;

e) preprosto mešanje izdelkov ne glede na to, ali so različnih
vrst ali ne, če ena ali več sestavin mešanice ne ustreza pogojem,
določenim v tem Protokolu, da bi jih lahko šteli za izdelke s
poreklom iz pogodbenic;

f) enostavno sestavljanje delov izdelkov v popoln izdelek;

g) kombinacija dveh ali več postopkov, opisanih v pododstavkih a)
do f);

h) zakol živali.

2. Pri ugotavljanju, ali se predelave ali obdelave, opravljene na
posameznem izdelku štejejo za nezadostne v smislu prvega
odstavka, se skupno upoštevajo vsi postopki, opravljeni na tem
izdelku v eni od pogodbenic.

               7. člen

            Enota kvalifikacije

1. Enota kvalifikacije za uporabo določb tega Protokola je
določen izdelek, ki se šteje za osnovno enoto, kadar se določa
uvrstitev blaga ob uporabi nomenklature Harmoniziranega sistema.

Iz tega sledi:

a) kadar se izdelek, ki ga sestavlja skupina predmetov ali je
sestavljen iz izdelkov, uvršča po pogojih Harmoniziranega sistema
v eno tarifno številko, potem celota pomeni enoto kvalifikacije,

b) kadar je pošiljka sestavljena iz določenega števila enakih
izdelkov, ki se uvrščajo v enako tarifno številko Harmoniziranega
sistema, je treba pri uporabi določb tega Protokola vsak izdelek
obravnavati posebej.

2. Če je v skladu s splošnim pravilom št. 5 Harmoniziranega
sistema embalaža vključena v izdelek zaradi uvrščanja, mora biti
vključena tudi pri določanju porekla.

               8. člen

        Dodatki, nadomestni deli in orodje

Dodatki, nadomestni deli in orodje, poslani skupaj z delom
opreme, stroja, naprave ali vozila, ki so del običajne opreme in
so vključeni v njeno ceno ali pa niso posebej zaračunani, se
štejejo za del te opreme, stroja, naprave ali vozila.

               9. člen
              
              Garniture

Garniture se v skladu s splošnim pravilom št. 3 Harmoniziranega
sistema štejejo za garniture s poreklom, kadar imajo poreklo vsi
njihovi sestavni deli. Kljub temu pa takrat, kadar je garnitura
sestavljena iz sestavnih delov, ki imajo poreklo in takih brez,
velja, da ima garnitura kot celota poreklo pod pogojem, da
vrednost izdelkov brez porekla ne presega 15 odstotkov cene
garniture franko tovarna.

              10. člen
              
            Nevtralni elementi

Da bi določili, ali je izdelek s poreklom, ni treba ugotavljati
porekla za naslednje, kar bi lahko bilo uporabljeno pri njegovi
izdelavi:

a) energija in gorivo;

b) naprave in oprema;

c) stroji in orodje;

d) blago, ki ni vključeno ali ni namenjeno za vključitev v
končno sestavo izdelka.


             III. ODDELEK

           ZAHTEVE GLEDE OZEMLJA

              11. člen

           Načelo teritorialnosti

1. Pogoji, določeni v II. oddelku, ki se nanašajo na pridobitev
statusa blaga s poreklom, morajo biti v pogodbenici
izpolnjeni neprekinjeno.

2. Če se blago s poreklom, izvoženo iz pogodbenice v
drugo državo, vrne, se mora šteti za blago brez porekla,
razen če se carinskim organom lahko zadovoljivo dokaže:

a) da je vrnjeno blago isto blago, kot je bilo izvoženo, in

b) da na njem, medtem ko je bilo v tisti državi ali med izvozom,
niso bili opravljeni nikakršni postopki, razen tistih, ki so
potrebni, da se ohrani v dobrem stanju.

              12. člen

            Neposredni prevoz

1. Preferencialno obravnavanje, predvideno s tem Sporazumom, se
uporablja samo za izdelke, ki izpolnjujejo zahteve tega Protokola
in se prevažajo neposredno med pogodbenicama. Vendar se izdelki,
ki sestavljajo eno samo nedeljeno pošiljko, lahko prevažajo čez
druga ozemlja, če do tega pride, s pretovarjanjem ali začasnim
skladiščenjem na teh ozemljih pod pogojem, da je blago v državi
tranzita ali skladiščenja ostalo pod nadzorom carinskih organov
in da na njem niso bili opravljeni drugi postopki razen
raztovarjanja, ponovnega natovarjanja ali kakršnikoli postopki
za ohranitev blaga v dobrem stanju.

Izdelki s poreklom se lahko pošiljajo po cevovodih čez ozemlja,
ki niso ozemlja države pogodbenice.

2. Kot dokazilo, da so izpolnjeni pogoji, določeni v prvem
odstavku, je treba predložiti carinskim organom države uvoznice:

a) en sam prevozni dokument, ki pokriva prevoz iz države
izvoznice čez državo tranzita; ali

b) potrdilo, ki ga izdajo carinski organi države tranzita, ki:

  (i) vsebuje natančen opis izdelkov,

  (ii) navaja datume raztovarjanja in ponovnega natovarjanja
  izdelkov in če ustreza, imena ladij ali drugih uporabljenih
  prevoznih sredstev, in

  (iii) potrjuje pogoje, pod katerimi so bili izdelki zadržani v
  državi tranzita, ali

c) če teh ni, katerekoli dokumente, ki to dokazujejo.

              13. člen

              Razstave

1. Za izdelke s poreklom, ki se pošiljajo na razstavo izven
pogodbenic in so po razstavi prodani z namenom uvoza v
pogodbenico, veljajo pri uvozu ugodnosti po določbah tega
Sporazuma pod pogojem, da se carinskim organom zadovoljivo
dokaže, da:

a) je izvoznik te izdelke poslal iz pogodbenice v državo, v
kateri je razstava in jih tam razstavil;

b) je ta izvoznik izdelke prodal ali drugače odstopil osebi v
pogodbenici;

c) so bili izdelki med razstavo ali takoj zatem poslani v enakem
stanju, kot so bili poslani na razstavo; in

d) izdelki od tedaj, ko so bili poslani na razstavo, niso bili
uporabljeni v noben drug namen kot za predstavitev na razstavi.

2. Dokazilo o poreklu mora biti izdano ali izdelano v skladu z
določbami IV. oddelka in predloženo carinskim organom države
uvoznice na običajen način. V njem morata biti navedena naziv in
naslov razstave. Po potrebi se lahko zahteva dodatno dokumentarno
dokazilo o pogojih, pod katerimi so bili razstavljeni.

3. Prvi odstavek se uporablja za vse trgovinske, industrijske,
kmetijske ali obrtne razstave, sejme ali podobne javne prireditve
ali prikaze, ki niso organizirani v zasebne namene v trgovinah
ali poslovnih prostorih zaradi prodaje tujih izdelkov, in v času
katerih izdelki ostanejo pod carinskim nadzorom.


             IV. ODDELEK

            DOKAZILO O POREKLU

              14. člen

             Splošne zahteve

1. Za izdelke s poreklom iz ene pogodbenice veljajo ob uvozu v
drugo pogodbenico veljajo ugodnosti tega Sporazuma ob
predložitvi bodisi:

a) potrdila o prometu blaga EUR.1, katerega vzorec je v Prilogi
III; ali

b) v primerih, določenih v prvem odstavku 19. člena, izjave
izvoznika, katere besedilo je v Prilogi IV, na računu, obvestilu
o odpremi ali drugem trgovinskem dokumentu, ki dovolj natančno
opisuje zadevne izdelke, da jih je mogoče identificirati (v
nadaljevanju "izjava na računu").

2. Ne glede na prvi odstavek za izdelke s poreklom v smislu tega
protokola v primerih, kot jih določa 24. člen, veljajo ugodnosti
tega Sporazuma, ne da bi bilo treba predložiti kateregakoli od
zgoraj navedenih dokumentov.

              15. člen

     Postopek izdaje potrdila o prometu blaga EUR.1

1. Potrdilo o prometu blaga EUR.1 izdajo carinski organi države
izvoznice na podlagi pisne zahteve izvoznika ali njegovega
pooblaščenega zastopnika na izvoznikovo odgovornost.

2. V ta namen izpolni izvoznik ali njegov pooblaščeni zastopnik
potrdilo o premeru blaga EUR.1 in zahtevo za potrdilo o prometu,
katerih vzorca sta v Prilogi III. Obrazci se izpolnijo v enem od
jezikov države pogodbenice ali v angleščini in v skladu z
določbami domačega prava države izvoznice. Če so pisani z roko,
morajo biti izpolnjeni s črnilom in s tiskanimi črkami. Izdelki
morajo biti opisani v za to predvideni rubriki brez praznih
vmesnih vrstic. Če rubrika ni v celoti zapolnjena, je treba pod
zadnjo vrstico opisa potegniti vodoravno črto in prečrtati
prazen prostor pod njo.

3. Izvoznik, ki vlaga zahtevo za izdajo potrdila o prometu blaga
EUR.1, mora biti pripravljen, da na zahtevo carinskih organov
države izvoznice, kjer se izdaja potrdilo o prometu blaga EUR.1,
kadarkoli predloži vse ustrezne dokumente, ki dokazujejo status
izdelkov s poreklom kot tudi izpolnitev drugih zahtev tega
Protokola.

4. Potrdilo o prometu blaga EUR.1 izdajo carinski organi
pogodbenic, če se izdelki lahko štejejo za izdelke s
poreklom iz ene od pogodbenic ter izpolnjujejo druge zahteve
tega Protokola.

5. Carinski organi, ki izdajo potrdila EUR.1, ukrenejo vse
potrebno za preverjanje porekla blaga in izpolnjevanje drugih
zahtev tega Protokola. V ta namen imajo pravico zahtevati
katerokoli dokazilo in opraviti kakršenkoli pregled izvoznikovih
poslovnih knjig ali kakršenkoli drug pregled, ki se jim zdi
potreben. Carinski organi, ki izdajo potrdila EUR.1, tudi
zagotovijo, da so obrazci, navedeni v drugem odstavku, pravilno
izpolnjeni. Zlasti morajo preveriti ali je prostor, namenjen
opisu izdelkov, izpolnjen tako, da izključuje vse možnosti
goljufije.

6. Datum izdaje potrdila o prometu blaga EUR.1 mora biti naveden
v rubriki 11 potrdila.

7. Potrdilo o prometu blaga EUR.1 izdajo carinski organi in ga
dajo izvozniku na razpolago takoj, ko je dejanski izvoz
opravljen ali zagotovljen.

              16. člen

     Naknadno izdana potrdila o prometu blaga EUR.1

1. Ne glede na sedmi odstavek 15. člena se potrdilo o prometu
blaga EUR.1 izjemoma lahko izda tudi po opravljenem izvozu
izdelkov, na katere se nanaša:

(a) če ni bilo izdano ob izvozu zaradi napak ali nenamernih
opustitev ali posebnih okoliščin; ali

(b) če se carinskim organom zadovoljivo dokaže, da je bilo
potrdilo o prometu blaga EUR.1 izdano, vendar ob uvozu iz
tehničnih razlogov ni bilo sprejeto.

2. Za izvajanje prvega odstavka mora izvoznik v zahtevi navesti
kraj in datum izvoza izdelkov, na katere se nanaša potrdilo o
prometu blaga EUR.1, in navesti razloge za svojo zahtevo.

3. Carinski organi lahko izdajo potrdilo o prometu blaga EUR.1
naknadno samo po opravljenem preverjanju, če se podatki v
izvoznikovi zahtevi ujemajo s podatki v ustreznem spisu.

4. Potrdila o prometu blaga EUR.1, ki so izdana naknadno, morajo
imeti eno od naslednjih navedb:

"IZDANO NAKNADNO",
"NAKNADNO IZDANO",
"ISSUED RETROSPECTIVELY".

5. Zaznamek iz četrtega odstavka mora biti vpisan v rubriko
"Opombe" potrdila o prometu blaga EUR.1.

              17. člen

     Izdaja dvojnika potrdila o prometu blaga EUR.1

1. V primeru tatvine, izgube ali uničenja potrdila o prometu
blaga EUR.1 lahko izvoznik carinske organe, ki so ga izdali,
zaprosi za izdajo dvojnika na podlagi izvoznih dokumentov, ki
jih imajo.

2. Na ta način izdani dvojnik mora biti označen z eno od
naslednjih besed:

"DVOJNIK", "DUPLIKAT", "DUPLICATE".

3. Zaznamek iz drugega odstavka mora biti vpisan v rubriko
"Opombe" dvojnika potrdila o prometu blaga EUR.1.

4. Dvojnik, na katerem mora biti datum izdaje prvotnega potrdila
o prometu blaga EUR.1, začne veljati s tem datumom.

              18. člen

    Izdaja potrdila o prometu blaga EUR.1 na podlagi
   predhodno izdanega ali izdelanega dokazila o poreklu

Če so izdelki s poreklom dani pod nadzor carinskih organov v
pogodbenici je mogoče zamenjati prvotno dokazilo o poreklu z
enim ali več potrdili o poreklu blaga EUR.1 z namenom
pošiljanja vseh ali nekaterih izdelkov drugam znotraj
pogodbenice. Nadomestno potrdilo(a) o prometu blaga EUR.1 izdajo
carinski organi, pod nadzorom katerih so bili dani izdelki.

              19. člen

          Pogoji za izjavo na računu

1. Izjavo na računu, omenjeno v pododstavku (b) prvega odstavka
14. člena, lahko da:

(a) pooblaščeni izvoznik v smislu 20. člena ali

(b) katerikoli izvoznik za vsako pošiljko, ki jo sestavlja eden
ali več paketov, ki vsebujejo izdelke s poreklom, katerih skupna
vrednost ne presega 6000 ekujev.

2. Izjavo na računu je možno dati, če se izdelki, na katere se
nanaša, lahko štejejo za izdelke s poreklom iz pogodbenic ali iz
ene od drugih držav, omenjenih v 4.členu in ki izpolnjujejo
druge zahteve tega Protokola.

3. Izvoznik, ki daje izjavo na računu, mora biti kadarkoli
pripravljen, da na zahtevo carinskih organov države izvoznice
predloži vse primerne dokumente, ki dokazujejo status porekla
blaga kot tudi izpolnitev drugih zahtev tega Protokola.

4. Izjavo, katere besedilo je v Prilogi IV, mora izvoznik
natipkati ali odtisniti na račun, obvestilo o odpremi ali drug
trgovinski dokument v eni od jezikovnih različic, ki so navedene
v tej prilogi, v skladu z določbami domačega prava države
izvoznice. Če je pisana z roko, mora biti napisana s črnilom in s
tiskanimi črkami.

5. Izjave na računu morajo imeti originalni lastnoročni podpis
izvoznika. Vendar se od pooblaščenega izvoznika v smislu
20. člena ne zahteva, da podpisuje take izjave pod pogojem, da
carinskim organom države izvoznice da svoje jamstvo, da sprejema
polno odgovornost za vsako izjavo na računu, po kateri ga je
možno identificirati, kot da jo je lastnoročno podpisal.

6. Izjavo na računu lahko da izvoznik ob izvozu izdelkov, na
katere se nanaša, ali naknadno pod pogojem, da je predložena
carinskim organom v državi izvoznici najkasneje v dveh letih
po uvozu izdelkov, na katere se nanaša.

              20. člen

           Pooblaščeni izvoznik

1. Carinski organi države izvoznice lahko pooblastijo
kateregakoli izvoznika, ki pogosto odpremlja pošiljke izdelkov po
tem Sporazumu, da daje izjave na računu ne glede na vrednost
izdelkov, na katere se nanaša. Izvoznik, ki prosi za tako
pooblastilo, mora zadovoljivo ponuditi carinskim organom vsa
jamstva, potrebna za preverjanje statusa porekla teh izdelkov kot
tudi izpolnitev drugih zahtev tega Protokola.

2. Carinski organi lahko odobrijo status pooblaščenega izvoznika
glede na kakršnekoli pogoje, za katere menijo, da so primerni.

3. Carinski organi dodelijo pooblaščenemu izvozniku številko
carinskega pooblastila, ki mora biti na izjavi na računu.

4. Carinski organi spremljajo kako pooblaščeni izvozniki
uporabljajo pooblastila.

5. Carinski organi lahko kadarkoli umaknejo pooblastilo. To
morajo storiti, kadar pooblaščeni izvoznik ne daje več jamstev,
navedenih v prvem odstavku, ne izpolnjuje pogojev, navedenih v
drugem odstavku, ali pooblastilo drugače nepravilno uporablja.

              21. člen
             
         Veljavnost dokazila o poreklu

1. Dokazilo o poreklu velja štiri mesece od datuma izdaje v
državi izvoznici in v tem roku mora biti predloženo carinskim
organom države uvoznice.

2. Dokazila o poreklu, ki so carinskim organom države uvoznice
predložena po izteku roka za predložitev, določenega v prvem
odstavku, se lahko sprejmejo zaradi uporabe preferencialne
obravnave,če jih zaradi izjemnih okoliščin ni bilo možno
predložiti do postavljenega končnega datuma.

3. V drugih primerih zakasnele predložitve lahko carinski organi
države uvoznice sprejmejo dokazila o poreklu, če so jim bili
izdelki predloženi pred tem končnim datumom.

              22. člen

         Predložitev dokazila o poreklu

Dokazila o poreklu se predložijo carinskim organom države
uvoznice v skladu s postopki, ki se uporabljajo v tej državi.
Omenjeni organi lahko zahtevajo prevod dokazila o poreklu ter
lahko zahtevajo tudi, da uvozno deklaracijo spremlja izjava, s
katero uvoznik potrjuje, da izdelki izpolnjujejo potrebne pogoje
za izvajanje tega Sporazuma.

              23. člen

             Uvoz po delih

Kadar se na zahtevo uvoznika in po pogojih, ki jih predpišejo
carinski organi države uvoznice, razstavljeni ali nesestavljeni
izdelki v smislu pododstavka (a) drugega odstavka splošnega
pravila Harmoniziranega sistema, ki sodijo v XVI. in XVII.
oddelek ali v tarifni številki 7308 in 9406 Harmoniziranega
sistema uvažajo po delih, se za take izdelke pri prvem delnem
uvozu carinskim organom predloži eno samo dokazilo o poreklu.

              24. člen

         Izjeme pri dokazilu o poreklu

1. Izdelki, ki jih kot majhne pakete posamezniki pošiljajo
drugim posameznikom ali so del osebne prtljage potnikov, se
priznavajo za izdelke s poreklom, ne da bi bilo treba predložiti
dokazilo o poreklu, pod pogojem, da se ti izdelki ne uvažajo v
trgovinske namene in je bila dana izjava, da ustrezajo zahtevam
tega Protokola, in ni dvoma o resničnosti take izjave. Če se
izdelki pošiljajo po pošti, se izjava lahko napiše na carinsko
deklaracijo C2/CP3 ali na list papirja, ki se priloži tistemu
dokumentu.

2. Občasni uvozi, pri katerih gre za le za izdelke za osebno
uporabo prejemnikov ali potnikov ali njihovih družin, se ne
štejejo za uvoze v trgovinske namene, če je iz narave in količine
izdelkov razvidno, da niso namenjeni za trgovanje.

3. Nadalje, skupna vrednost teh izdelkov ne sme presegati 500
ekujev, če gre za majhne pakete, ali 1200 ekujev, če gre za
izdelke, ki so del osebne prtljage potnikov.

              25. člen

           Spremljajoči dokumenti

Dokumenti, omenjeni v tretjem odstavku 15. člena in tretjem
odstavku 19. člena, ki se uporabljajo z namenom dokazovanja, da se
izdelki, zajeti s potrdilom o prometu blaga EUR.1 ali izjavo na
računu, lahko štejejo za izdelke s poreklom iz ene od pogodbenic
in izpolnjujejo druge zahteve tega Protokola, so med drugim lahko:

(a) neposredno dokazilo o postopkih, ki jih je opravil izvoznik
ali dobavitelj z namenom pridobitve izdelka, kot je vsebovano
na primer v njegovih poslovnih knjigah ali internem knjigovodstvu;

(b) dokumenti, ki dokazujejo status porekla uporabljenih
materialov, izdani ali izdelani v eni od pogodbenic, kjer se
uporabljajo v skladu z domačim pravom;

(c) dokumenti, ki dokazujejo postopek obdelave ali predelave
materialov v državi pogodbenici, izdani ali izdelani v državi
pogodbenici, kjer se uporabljajo v skladu z domačim pravom;

(d) potrdila o prometu blaga EUR.1 ali izjave na računih, ki
dokazujejo status porekla uporabljenih materialov, izdana ali
izdelana v pogodbenici v skladu s tem protokolom.

              26. člen

   Hramba dokazil o poreklu in spremljajočih dokumentov

1. Izvoznik, ki vlaga zahtevo za izdajo potrdila o prometu blaga
EUR.1, mora vsaj tri leta hraniti dokumente, omenjene v tretjem
odstavku 15. člena.

2. Izvoznik, ki daje izjavo na računu, mora vsaj tri leta hraniti
kopijo te izjave kot tudi dokumente, omenjene v tretjem odstavku
19. člena.

3. Carinski organi države izvoznice, ki izdajajo potrdilo o
prometu blaga EUR.1 morajo vsaj tri leta hraniti zahteve,
omenjene v drugem odstavku 15. člena.

4. Carinski organi države uvoznice morajo vsaj tri leta hraniti
potrdila o prometu blaga EUR.1 in izjave na računih, ki so jim
bili predloženi.

              27. člen

          Razlike in formalne napake

1. Če so ugotovljene manjše razlike med navedbami na dokazilu o
poreklu in tistimi na dokumentih, ki so bili predloženi
carinskemu organu zaradi izpolnjevanja uvoznih formalnosti za
izdelke, to ne pomeni ipso facto ničnosti omenjenega dokazila,
če se pravilno ugotovi, da ta dokument ustreza predloženim
izdelkom.

2. Očitne formalne napake, kot so npr. tipkarske, na dokazilu o
poreklu ne morejo biti razlog za zavrnitev, če te napake ne
ustvarjajo dvomov o pravilnosti navedb v tem dokumentu.

              28. člen

       Zneski izraženi v obračunskih enotah

1. Zneske v valuti države izvoznice, ki ustrezajo zneskom,
izraženim v obračunskih enotah, določi država izvoznica in
jih sporoči državi uvoznici.

2. Kadar so zneski višji od ustreznih zneskov, ki jih je določila
država uvoznica, jih mora slednja sprejeti, če so izdelki
zaračunani v valuti države izvoznice. Kadar so izdelki
zaračunani v valuti ene od držav, članic Evropske skupnosti ali
EFTA države, mora država uvoznica priznati zneske, ki jih je
notificirala ta država ali Evropska komisija.

3. Zneski, ki jih je treba uporabljati v valuti ene od
pogodbenic, so protivrednosti zneskov v valuti te države zneskov,
izraženih v obračunskih enotah po tečaju na prvi delovni dan
v oktobru 1997.

4. Skupni odbor na zahtevo katerekoli pogodbenice pregleda
zneske, izražene v obračunskih enotah in njihovo protivrednost
v domačih valutah pogodbenic. Skupni odbor ob tem pregledu
zagotovi, da se zneski, ki jih je treba uporabljati, ne bodo
znižali v nobeni domači valuti in bo nadalje upošteval zaželeno
ohranjanje realnih učinkov zadevnih vrednostnih omejitev. V ta
namen se lahko odloči za spremembo zneskov izraženih v ekujih.


              V. ODDELEK

         DOGOVORI O UPRAVNEM SODELOVANJU

              29. člen

           Medsebojno sodelovanje

1. Carinski organi pogodbenic si medsebojno izmenjajo
vzorčne odtise žigov, ki jih uporabljajo njihovi carinski organi
pri izdajanju potrdil o prometu blaga EUR.1, in naslove
carinskih organov, odgovornih za preverjanja teh potrdil in
izjav na računih.

2. Da bi zagotovili pravilno uporabo tega Protokola, si
pogodbenici preko pristojnih carinskih uprav medsebojno pomagata
pri preverjanju verodostojnosti potrdil o prometu blaga EUR.1 ali
izjav na računih ter točnosti informacij, ki so tam navedene.

              30. člen

         Preverjanje dokazil o poreklu

1. Dokazila o poreklu se naknadno preverjajo naključno ali kadar
carinski organi države uvoznice upravičeno dvomijo o pristnosti
teh dokumentov, statusu porekla zadevnih izdelkov ali izpolnitvi
drugih zahtev tega Protokola.

2. Zaradi izvajanja določb prvega odstavka morajo carinski organi
države uvoznice vrniti potrdilo o prometu blaga EUR.1 in račun,
če je bil predložen, izjavo na računu ali kopijo teh dokumentov
carinskim organom države izvoznice in, če tako ustreza, navesti
razloge za poizvedbo. V podporo zahtevi za preverjanje se pošlje
vsak pridobljen dokument ali informacija, ki kaže, da so podatki
na dokazilu o poreklu napačni.

3. Preverjanje opravljajo carinski organi države izvoznice. V ta
namen imajo pravico zahtevati katerokoli dokazilo in opraviti
kakršenkoli pregled izvoznikovih poslovnih knjig ali katerikoli
drug pregled, za katerega menijo, da je potreben.

4. Če se carinski organi države uvoznice odločijo, da bodo
začasno prenehali podeljevati preferencialno obravnavo zadevnim
izdelkom, medtem ko čakajo na izide preverjanja, morajo uvozniku
ponuditi sprostitev blaga, pogojeno z varnostnimi ukrepi, ki se
jim zdijo potrebni.

5. Carinski organi, ki so zahtevali preverjanje, morajo biti o
izidih preverjanja obveščeni takoj, ko je mogoče. Izidi morajo
jasno pokazati, ali so dokumenti pristni in če se izdelki, na
katere se nanašajo, lahko štejejo za izdelke s poreklom iz ene
od pogodbenic ter izpolnjujejo druge zahteve tega Protokola.

Če se uporabljajo določbe o kumulaciji v skladu s 3. členom tega
Protokola in v zvezi s četrtim odstavkom 15. člena, bo odgovor
vseboval tudi kopijo (kopije) potrdila (potrdil) o prometu blaga
ali izjave (izjav) na računu, na podlagi katerih je bil izdelan.

6. Če v primerih upravičenega dvoma ni odgovora v desetih
mesecih od datuma zahteve za preverjanje ali če odgovor ne
vsebuje zadostne informacije za določitev verodostojnosti
zadevnih dokumentov ali pravega porekla izdelkov, carinski
organi, ki so zahtevali preverjanje, razen v izjemnih
okoliščinah, zavrnejo upravičenost za preferencialno obravnavo.

              31. člen

            Reševanje sporov

Če pride do sporov glede postopkov preverjanja v smislu
30. člena, ki jih ni mogoče rešiti med carinskimi organi, ki
zahtevajo preverjanje, in carinskimi organi, odgovornimi za
izvedbo tega preverjanja ali če se pojavi vprašanje glede
razlage tega Protokola, jih je potrebno predložiti Skupnemu
odboru.

V vseh primerih se spori med uvoznikom in carinskimi organi
države uvoznice rešujejo v skladu z zakonodajo te države.

              32. člen

               Kazni

Kaznovan bo vsakdo, ki sestavi ali povzroči, da se sestavi
dokument, ki vsebuje nepravilne podatke, da bi pridobil
preferencialno obravnavo za izdelke.

              33. člen

              Proste cone

1. Državi pogodbenici ukreneta vse potrebno da zagotovita, da
se izdelki, ki jih kot predmet trgovanja zajema dokazilo o
poreklu in med prevozom uporabljajo prosto cono na njunem
ozemlju, ne zamenjajo z drugimi izdelki ter da na njih ne bodo
opravljeni drugi postopki razen običajnih, ki so potrebni za
preprečevanje njihovega poslabšanja.

2. Če se z uporabo izjeme od določb prvega odstavka izdelki s
poreklom iz ene od pogodbenic uvozijo v prosto cono s
priloženim dokazilom o poreklu in se na njih opravijo predelave
ali obdelave, bodo zadevne oblasti na izvoznikovo zahtevo izdale
novo potrdilo o prometu blaga EUR.1, če je opravljena obdelava
ali predelava v skladu z določbami tega Protokola.


              VI. ODDELEK

             KONČNE DOLOČBE

              34. člen

    Pododbor za carinske zadeve in vpršanja porekla

V okviru skupnega odbora se v skladu s petim odstavkom 35. člena
tega sporazuma ustanovi Pododbor za carinske zadeve in vpašanja
porekla z namenom, mu pomaga pri opravljanju njegovih nalog in za
zagotovitev stalnega obveščanja in posvetovanje med strokovnjaki.

Sestavljajo ga strokovnjaki iz pogodbenic, odgovorni za
vprašanja v zvezi s carinskimi zadevami in vprašanji porekla.

              35. člen

               Priloge

Priloge I, II, III, IV in V k temu Protokolu so njegov sestavni
del.

              36. člen

         Blago na poti in v skladiščenju

Blago, ki ustreza določilom II Oddelka in ki je na dan začetka
veljavnosti tega sporazuma bodisi na poti ali na začasnem
skladiščenju v državi pogodbenici, v carinskem skladišču ali
prosti coni, se lahko sprejme kot blago s poreklom, pod pogojem,
da se v štirih mesecih od tega datuma carinskim organom uvozne
države pogodbenice predloži dokazila o poreklu, ki so bila
izstavljena naknadno in katerekoli dokumente, ki dodatno
dokazujejo okoliščine prevoza.
              PRILOGA I

       Uvodne opombe k seznamu v Prilogi II

Opomba 1:

Seznam določa pogoje, ki se zahtevajo za vse izdelke, da bi se
lahko šteli za zadosti obdelane ali predelane v smislu 6. člena
tega Protokola.

Opomba 2:

2.1 Prva dva stolpca v seznamu opisujeta pridobljeni izdelek.
Prvi stolpec seznama je tarifna številka ali številka poglavja,
ki se uporablja v Harmoniziranem sistemu, drugi stolpec pa
vsebuje opis blaga, ki se v tem sistemu uporablja za to tarifno
številko ali poglavje. Za vsak vpis v prvih dveh stolpcih je
določeno pravilo v 3. ali 4.stolpcu. Kjer je, v nekaterih
primerih, pred vpisom v prvem stolpcu "ex", se pravila v 3.ali
4.stolpcu uporabljajo samo za del tarifne številke, opisane v
2.stolpcu.

2.2 Če je v 1.stolpcu združenih več tarifnih številk ali pa je
navedena številka poglavja in je zato opis izdelkov v 2. stolpcu
splošen, se zraven navedena pravila v 3. ali 4. stolpcu
uporabljajo za vse izdelke, ki se po Harmoniziranem sistemu
uvrščajo v tarifne številke tega poglavja ali v katerekoli
tarifne številke, združene v 1.stolpcu.

2.3 Če seznam vsebuje različna pravila, ki se uporabljajo za
različne izdelke v okviru ene tarifne številke, je v vsakem novem
odstavku opis tega dela tarifne številke, za katerega se
uporabljajo zraven navedena pravila v 3. ali 4. stolpcu.

2.4 Če je za vpis v prvih dveh stolpcih pravilo določeno tako v
3. in 4. stolpcu ima izvoznik možnost izbire, da uporabi bodisi
pravilo, določeno v 3. stolpcu ali tisto iz 4. stolpca. Če v 4.
stolpcu ni pravila, je treba uporabiti pravilo, določeno v 3.
stolpcu.

Opomba 3:

3.1 Določbe 6. člena Protokola v zvezi z izdelki, ki so pridobili
status blaga s poreklom in so uporabljeni pri izdelavi drugih
izdelkov, se uporabljajo ne glede na to, ali je bil ta status
pridobljen znotraj tovarne, v kateri se izdelki uporabljajo, ali
v drugi tovarni v Sloveniji ali v Latviji.

Na primer:

Motor iz tarifne številke 8407, za katerega pravilo določa, da
vrednost materialov brez porekla, ki se lahko vgradijo, ne sme
presegati 40% cene franko tovarna, je izdelan iz "drugih
legiranih jekel, grobo oblikovanih s kovanjem" iz tarifne
številke ex 7224.

Če je bilo to kovanje opravljeno v Sloveniji ali v Latviji iz
ingota brez porekla, potem je že pridobil poreklo na podlagi
pravila za tarifno številko ex 7224 na seznamu.

Zato se pri izračunu vrednosti motorja šteje, da ima poreklo, ne
glede na to, ali je bil izdelan v isti tovarni ali v drugi
tovarni v Sloveniji ali v Latviji. Zato se vrednost ingota brez
porekla ne upošteva, ko se sešteva vrednost uporabljenih
materialov brez porekla.

3.2 Pravilo v seznamu pomeni najmanjši del obdelave ali predelave
in več predelave ali obdelave prav tako dodeli status porekla,
nasprotno pa manj predelave ali obdelave ne more dodeliti statusa
porekla. Torej če pravilo določa, da je možno na določeni stopnji
izdelave uporabiti material brez porekla, je uporaba tega
materiala na zgodnejši stopnji obdelave dovoljena, uporaba takega
materiala na kasnejši stopnji pa ni.

3.3 Ne glede na opombo 3.2, če pravilo določa, da se lahko
uporabijo "materiali iz katerekoli tarifne številke", se lahko
uporabijo materiali iz iste tarifne številke kot izdelek, ki pa
morajo upoštevati kakršnekoli posebne omejitve, ki jih pravilo
tudi lahko vsebuje. Seveda pa izraz " izdelava iz materialov iz
katerekoli tarifne številke, vštevši druge materiale iz tarifne
številke..." pomeni, da se lahko uporabijo samo materiali,
uvrščeni v isto tarifno številko kot izdelek z drugačnim opisom,
kot je opis izdelka v 2. stolpcu seznama.

3.4 Kadar pravilo na seznamu določa, da se izdelek lahko izdela
iz več kot enega materiala, to pomeni, da se lahko uporabi
katerikoli material ali več materialov. Ne zahteva pa, da je
treba uporabiti vse.

Na primer:

Pravilo za tkanine iz HS 5208 do 5212 določa, da se lahko
uporabijo naravna vlakna, prav tako pa se lahko med drugimi
materiali uporabijo tudi kemični materiali. To pa ne pomeni, da
je treba uporabiti oboje, uporabi se lahko eno ali drugo ali pa
oboje.

3.5 Kadar pravilo v seznamu določa, da mora biti izdelek izdelan
iz določenega materiala, ta pogoj očitno ne preprečuje uporabe
drugih materialov, ki zaradi svoje narave ne morejo zadostiti
pravilu (glej tudi opombo 6.2 spodaj v zvezi s tekstilom).

Na primer:

Pravilo za pripravljeno hrano iz tarifne številke 1904, ki
posebej izključuje uporabo žitaric in njihovih izdelkov, ne
preprečuje uporabe mineralnih soli, kemikalij in drugih dodatkov,
ki niso izdelki iz žitaric.

Vendar to ne velja za izdelke, ki so, čeprav ne morejo biti
izdelani iz posameznega materiala, določenega v seznamu, lahko
izdelani iz materialov enake narave na zgodnejši stopnji
izdelave.

Na primer:

Če gre za oblačila iz dela 62. poglavja, izdelanega iz netkanih
materialov, če je za to vrsto izdelkov dovoljena samo uporaba
preje brez porekla, ni možno začeti pri netkanem blagu - čeprav
netkano blago običajno ne more biti izdelano iz preje. V takih
primerih je začetni material običajno na stopnji pred prejo - to
je na stopnji vlaken.

3.6 Če pravilo v seznamu navaja za največjo vrednost materialov
brez porekla, ki se lahko uporabijo, dve odstotni postavki, potem
se ta odstotka ne smeta seštevati. Z drugimi besedami, največja
vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla nikoli ne sme
preseči najvišje od navedenih odstotnih postavk. Poleg tega
posamezne odstotne postavke, ki se nanašajo na določene
materiale, ne smejo biti presežene.

Opomba 4:

4.1 Izraz "naravna vlakna" se v seznamu uporablja za vlakna, ki
niso umetna ali sintetična. Omejen je na stopnje pred predenjem,
vključno z odpadki, in, razen če ni drugače določeno, zajema
vlakna, ki so bila mikana, česana ali drugače obdelana, vendar ne
spredena.

4.2 Izraz "naravna vlakna" vključuje konjsko žimo iz tarifne
številke 0503, svilo iz tarifnih številk 5002 in 5003, kakor tudi
volnena vlakna, fino ali grobo živalsko dlako iz tarifnih številk
5101 do 5105, bombažna vlakna iz tarifnih številk 5201 do 5203 in
druga rastlinska vlakna iz tarifnih številk 5301 do 5305.

4.3 Izrazi "tekstilna kaša", "kemični materiali" in "materiali za
izdelavo papirja" so v seznamu uporabljeni za opis materialov, ki
se ne uvrščajo v 50. do 63. poglavje in se lahko uporabijo za
izdelavo umetnih, sintetičnih ali papirnih vlaken ali prej.

4.4 Izraz "umetna ali sintetična rezana vlakna" se v seznamu
uporablja za sintetične ali umetne filamente, rezana vlakna ali
odpadke iz tarifnih številk 5501 do 5507.

Opomba 5:

5.1 Če se za izdelek v seznamu navaja ta opomba, se za
katerekoli osnovne tekstilne materiale, uporabljene pri njihovi
izdelavi in ki, če se upoštevajo skupaj, ne presegajo 10% skupne
teže vseh uporabljenih osnovnih tekstilnih materialov, ne
uporabljajo pogoji, določeni v 3. stolpcu seznama (glej tudi
opombi 5.3 in 5.4 spodaj).

5.2 Vendar pa se odstopanje iz opombe 5.1 lahko uporabi le za
mešane izdelke, ki so narejeni iz dveh ali več osnovnih
tekstilnih materialov.

Osnovni tekstilni materiali so:

- svila

- volna

- groba živalska dlaka

- fina živalska dlaka

- konjska žima

- bombaž

- materiali za izdelavo papirja in papir

- lan

- konoplja

- juta in druga tekstilna vlakna iz ličja

- sisal in druga tekstilna vlakna iz rodu agav

- kokosova vlakna, abaka, ramija in druga rastlinska tekstilna
 vlakna

- sintetični filamenti

- umetni filamenti

- sintetična rezana vlakna iz polipropilena

- sintetična rezana vlakna iz poliestra

- sintetična rezana vlakna iz poliamida

- sintetična rezana vlakna iz poliakrilonitrila

- sintetična rezana vlakna iz poliimida

- sintetična rezana vlakna iz politetrafluoretilena

- sintetična rezana vlakna iz polifenilensulfida

- sintetična rezana vlakna iz polivinilklorida,

- druga sintetična rezana vlakna

- umetna rezana vlakna iz viskoze

- druga umetna rezana vlakna

- preja iz poliuretana, laminirana s fleksibilnimi segmenti
 polietra, povezana ali ne

- preja iz poliuretana, laminirana s fleksibilnimi segmenti
 poliestra, povezana ali ne

- izdelki iz tarifne številke 5605 (metalizirana preja), ki
 vključujejo trak z jedrom iz aluminijaste folije ali z jedrom
 iz plastičnega sloja, prevlečenega ali ne z aluminijastim
 prahom, širine, ki ne presega 5 mm, kjer so plasti zlepljene s
 prozornim ali obarvanim lepilom med dvema plastičnima slojema

- drugi izdelki iz tarifne številke 5605.

Na primer:

Preja iz tarifne številke 5205, izdelana iz bombažnih vlaken iz
tarifne številke 5203 in sintetičnih rezanih vlaken iz tarifne
številke 5506, je mešana preja. Zato se lahko sintetična rezana
vlakna brez porekla, ki ne zadovoljujejo pravil o poreklu (ki
zahtevajo izdelavo iz kemičnih materialov ali tekstilne kaše)
uporabijo do 10% teže preje.

Na primer:

Volnena tkanina iz tarifne številke 5112, izdelana iz volnene
preje iz tarifne številke 5107 in sintetične preje iz sintetičnih
rezanih vlaken iz tarifne številke 5509, je mešana tkanina. Zato
se lahko sintetična preja, ki ne zadovoljuje pravil o poreklu
(ki zahtevajo izdelavo iz kemičnih materialov ali tekstilne kaše)
ali volnena preja, ki ne zadovoljuje pravil o poreklu (ki
zahtevajo izdelavo iz naravnih vlaken, nemikanih ali nečesanih
ali kako drugače pripravljenih za predenje), ali kombinacija obeh
prej uporabi pod pogojem, da njihova skupna teža ne presega 10%
teže tkanine.

Na primer:

Taftana tekstilna tkanina iz tarifne številke 5802, izdelana iz
bombažne preje iz tarifne številke 5205 in iz bombažne tkanine iz
tarifne številke 5210, je mešan izdelek le, če je bombažna
tkanina sama mešana tkanina, izdelana iz prej, uvrščenih v dve
različni tarifni številki ali če so uporabljene bombažne preje
same mešanice.

Na primer:

Če bi bila ta taftana tekstilna tkanina izdelana iz bombažne
preje iz tarifne številke 5205 in iz sintetične tkanine iz
tarifne številke 5407, bi očitno bila uporabljena preja iz dveh
različnih osnovnih tekstilnih materialov in je v skladu s tem
taftana tekstilna tkanina mešan izdelek.

Na primer:

Taftana preproga, narejena tako iz umetne preje kot iz bombažne
preje, na podlagi iz jute, je mešan izdelek, ker so uporabljeni
trije osnovni tekstilni materiali. Tako se vsak material brez
porekla, ki je na kasnejši stopnji izdelave, kot dovoljuje
pravilo, lahko uporabi pod pogojem, da njihova skupna teža ne
presega 10 % teže tekstilnih materialov v preprogi. Tako bi lahko
uvozili podlago iz jute, umetno prejo in/ali bombažna vlakna na
tej stopnji izdelave, pod pogojem, da se upošteva pogoj glede
teže.

5.3 Za izdelke, ki vsebujejo "prejo iz poliuretana, laminirano s
fleksibilnimi segmenti polietra, povezano ali ne", je to
odstopanje pri preji 20 %.

5.4 Za izdelke, ki vsebujejo "trak z jedrom iz aluminijaste
folije ali z jedrom iz plastičnega sloja, prevlečenega ali ne z
aluminijastim prahom, širine, ki ne presega 5 mm, kjer so plasti
zlepljene z lepilom med dvema plastičnima slojema", je to
odstopanje pri traku 30 %.

Opomba 6:

6.1 Tekstilni izdelki, ki so v seznamu označeni z opombo pod
črto, ki se nanaša na to opombo, in tekstilni materiali, z
izjemo podlog in medvlog, ki ne ustrezajo pravilu za izdelan
izdelek, določenem v seznamu v 3. stolpcu, se lahko uporabijo pod
pogojem, da se uvrščajo v tarifno številko, ki je drugačna od
tarifne številke izdelka ter da njihova vrednost ne presega 8 %
cene izdelka franko tovarna.

6.2 Brez vpliva na opombo 6.3 se materiali, ki se ne uvrščajo v
50. do 63. poglavje, lahko prosto uporabljajo pri izdelavi
tekstilnih izdelkov, ne glede na to, ali vsebujejo tekstil ali
ne.

Na primer:

Če pravilo iz seznama določa, da mora biti za določen tekstilni
izdelek, kot so na primer hlače, uporabljena preja, to ne
preprečuje uporabe kovinskih predmetov, kot so gumbi, ker gumbi
niso uvrščeni v 50. do 63. poglavje. Iz istega razloga to ne
preprečuje uporabe zadrg, četudi zadrge običajno vsebujejo
tekstil.

6.3 Če se uporablja odstotno pravilo je treba pri izračunu
vrednosti vključenih materialov brez porekla upoštevati tudi
vrednost materialov, ki niso uvrščeni v 50. do 63. poglavje.

Opomba 7:

7.1 Za namene tarifnih številk ex 2707, 2713 do 2715, ex 2901, ex
2902 in ex 3403 so "specifični procesi" naslednji:

a) vakuumska destilacija;

b) ponovna destilacija z zelo natančnim procesom frakcioniranja1;

c) razbijanje (kreking);

d) preoblikovanje (reforming);

e) ekstrakcija s pomočjo izbranih topil;

f) proces, ki vsebuje vse naslednje postopke: obdelavo s
koncentrirano žveplovo kislino, oleumom ali žveplovim anhidridom;
nevtralizacijo z alkalnimi sredstvi, razbarvanje in očiščevanje z
naravno aktivno prstjo, aktivirano prstjo, aktiviranim ogljem ali
boksitom;

g) polimerizacija;

h) alkilizacija;

i) izomerizacija.

7.2 Za namene tarifnih številk 2710, 2711 in 2712 so "specifični
procesi" naslednji:

a) vakuumska destilacija;

b) ponovna destilacija z zelo natančnim procesom frakcioniranja
  1; 1. Glej dodatno pojasnjevalno opombo 4 (b) k 27.poglavju
  kombinirane nomeklature

c) razbijanje (kreking);

d) preoblikovanje (reforming);

e) ekstrakcija s pomočjo izbranih topil;

f) proces, ki vsebuje vse naslednje postopke: obdelavo s
koncentrirano žveplovo kislino, oleumom ali žveplovim anhidridom;
nevtralizacijo z alkalnimi sredstvi, razbarvanje in očiščevanje z
naravno aktivno prstjo, aktivirano prstjo, aktiviranim ogljem ali
boksitom;

g) polimerizacija;

h) alkilizacija;

ij) izomerizacija;

k) samo za težka olja, ki se uvrščajo v tarifno številko ex 2710,
razžveplanje z vodikom, ki povzroči redukcijo vsaj 85 % vsebine
žvepla pri obdelanih izdelkih (metoda ASTM D 1266-59 T);

l) samo za izdelke, ki se uvrščajo v tarifno številko 2710,
deparafinizacija s postopkom, ki ni filtriranje;

m) samo za težka olja, ki se uvrščajo v tarifno številko ex
2710, obdelava z vodikom pri pritisku nad 20 barov in temperaturi
nad 2500_C, z uporabo katalizatorja, razen obdelave za
razžveplanje, kadar vodik predstavlja aktivni element v kemični
reakciji. Vendar se nadaljnja obdelava olj za mazanje iz tarifne
številke ex 2710 (npr. končna obdelava z vodikom ali
razbarvanje), še posebno takrat, kadar se želi izboljšati barva
ali obstojnost, ne obravnava kot specifični proces;

n) samo za goriva, ki se uvrščajo v tarifno številko ex 2710,
atmosferska destilacija pod pogojem, da manj kot 30 vol.%
izdelkov, vključno z izgubami, destilira pri 300_C po metodi ASTM
D 86;

o) samo za težka olja razen plinskih olj in kurilnih olj, ki se
uvrščajo v tarifno številko ex 2710, obdelava s pomočjo
visokofrekvenčnih razelektritev skozi krtačke.

7.3 Za namene tarifnih številk ex 2707, 2713 do 2715, ex 2901, ex
2902 in ex 3403, porekla ne podelijo enostavne operacije, kot so:
čiščenje, dekantiranje, razsoljevanje, vodna separacija,
filtriranje, barvanje, označevanje, ohranjanje vsebine žvepla kot
rezultat mešanja izdelkov z različno vsebino žvepla, katerakoli
kombinacija teh operacij ali podobne operacije.
              PRILOGA II

  Seznam obdelav ali predelav, ki jih je treba opraviti na
 materialih brez porekla, da bi lahko izdelani izdelki dobili
           status blaga s poreklom

   Izdelki v seznamu niso v celoti zajeti s Sporazumom.
    Zato je treba upoštevati tudi druge dele Sporazuma

------------------------------------------------------------------------------
Tar.štev. HS  Poimenovanje blaga  Obdelava ali predelava, opravljena
                   na materialih brez porekla, ki jim
                   da status blaga s poreklom
------------------------------------------------------------------------------
(1)          (2)         (3)      ali    (4)
------------------------------------------------------------------------------

1.pgl.     Žive živali     Vse živali iz 1.
                   poglavja morajo biti
                   v celoti pridobljene.


------------------------------------------------------------------------------

2.pgl.     Meso in užitni    Izdelava, pri kateri
        mesni klavnični   morajo biti vsi
        izdelki       uporabljeni
                   materiali iz 1.in 2.
                   poglavja v celoti
                   pridobljeni.


------------------------------------------------------------------------------

3.pgl.     Ribe in raki,    Izdelava, pri kateri
        mehkužci in drugi  morajo biti vsi
        vodni nevretenčarji uporabljeni
                   materiali iz 3.
                   poglavja v celoti
                   pridobljeni.


------------------------------------------------------------------------------

ex 4.pgl.    Mlečni izdelki;   Izdelava, pri kateri
        ptičja jajca;    morajo biti vsi
        naravni med; užitni uporabljeni
        izdelki živalskega  materiali iz 4.
        izvora, ki niso   poglavja v celoti
        navedeni in ne    pridobljeni.
        zajeti na drugem
        mestu


0403      Pinjenec, kislo   Izdelava, pri
        mleko in smetana,  kateri:
        jogurt, kefir in
        drugo fermentirano  - morajo biti vsi
        ali skisano mleko  uporabljeni
        in smetana,     materiali iz 4.
        koncentrirano ali  poglavja v celoti
        ne, z dodanim    pridobljeni;
        sladkorjem ali
        drugimi sladili,   - mora biti vsak
        aromatizirano ali  uporabljeni sadni
        z dodanim sadjem,  sok (razen
        lešniki, orehi,   ananasovega,
        mandlji       citroninega ali soka
        (lupinasto sadje)  grenivke) iz tar.
        ali kakavom     št. 2009 s poreklom;

                   - vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov iz 17.
                   poglavja ne presega
                   30% cene izdelka
                   franko tovarna.


------------------------------------------------------------------------------

ex 5.pgl.    Izdelki živalskega  Izdelava, pri kateri
        izvora, ki niso   morajo biti vsi
        navedeni in ne    uporabljeni
        zajeti na drugem   materiali iz 5.
        mestu; razen za:   poglavja v celoti
                   pridobljeni.


ex 0502     Pripravljene     Čiščenje,
        ščetine in dlaka   dezinfekcija,
        domačih ali     razvrščanje in
        divjih prašičev   izravnavanje ščetin
                   in dlak.


------------------------------------------------------------------------------

6.pgl.     Živo drevje in    Izdelava, pri
        druge rastline;   kateri:
        čebulice, korenine
        in podobno; rezano  - morajo biti vsi
        cvetje in okrasno  uporabljeni
        listje        materiali iz 6.
                   poglavja v celoti
                   pridobljeni;

                   - vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov ne
                   presega 50% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


------------------------------------------------------------------------------

7.pgl.     Užitne vrtnine in  Izdelava, pri kateri
        nekateri koreni in  morajo biti vsi
        gomolji       uporabljeni
                   materiali iz 7.
                   poglavjav celoti
                   pridobljeni.


------------------------------------------------------------------------------

8.pgl.     Užitno sadje in   Izdelava, pri
        oreščki; lupine   kateri:
        agrumov ali dinj
        in lubenic      - mora biti vse
                   uporabljeno sadje
                   in reščki v celoti
                   pridobljeno;

                   - vrednost
                   kateregakoli
                   uporabljenega
                   materiala iz 17.
                   poglavja ne presega
                   30% vrednosti cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


------------------------------------------------------------------------------

ex 9.pgl.    Kava, čaj, mate čaj Izdelava, pri kateri
        in začimbe; razen  morajo biti vsi
        za:         uporabljeni
                   materiali iz 9.
                   poglavja v celoti
                   pridobljeni.


0901      Kava, pražena ali  Izdelava iz
        nepražena ali brez  materialov iz
        kofeina; lupine in  katerekoli
        kožice kave; kavni  tarifne številke.
        nadomestki, ki
        vsebujejo
        kakršenkoli
        odstotek kave


0902      Pravi čaj,      Izdelava iz
        aromatiziran ali ne materialov iz
                   katerekoli tarifne
                   številke.


ex 0910     Mešanice začimb   Izdelava iz
                   materialov iz
                   katerekoli tarifne
                   številke.


------------------------------------------------------------------------------

10.pgl.     Žita         Izdelava, pri kateri
                   morajo biti vsi
                   uporabljeni
                   materiali iz 10.
                   poglavja v celoti
                   pridobljeni.


------------------------------------------------------------------------------

ex 11.pgl.   Izdelki mlinske   Izdelava, pri kateri
        industrije; slad;  morajo biti vsa
        škrob; inulin;    uporabljena žita,
        pšenično lepilo;   užitne vrtnine,
        razen:        korenine in gomolji
                   iz tar. št. 0714 ali
                   sadje v celoti
                   pridobljena.


ex 1106     Moka, zdrob in prah Sušenje in mletje
        iz sušenih stronic sušenih stročnic
        iz tar. št. 0713   iz tar. št.0708.


------------------------------------------------------------------------------

12.pgl.     Oljna semena in   Izdelava, pri kateri
        plodovi; razno    morajo biti vsi
        zrnje, semena in   uporabljeni
        plodovi;       materiali iz 12.
        industrijske ali   poglavja v
        zdravilne rastline; celoti pridobljeni.
        slama in krma


------------------------------------------------------------------------------

1301      Šelak; naravne    Izdelava, pri kateri
        gume, smole,     vrednost
        gumijeve smole in  kateregakoli
        oljne smole (na   uporabljenega
        primer balzami)   materiala iz tar. št.
                   1301 ne sme
                   presegati 50% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


------------------------------------------------------------------------------

1302      Rastlinski sokovi
        in ekstrakti;
        pektinske snovi;
        pektinati in
        pektati; agar-agar
        in druge sluzi ter
        sredstva za
        zgoščevanje,
        dobljeni iz
        rastlinskih
        proizvodov,
        modificirani ali
        nemodificirani:

        - Sluzi in sredstva Izdelava iz
        za zgoščevanje,   nemodificiranih
        dobljena iz     sluzi in sredstev
        rastlinskih     za zgoščevanje.
        proizvodov,
        modificirani

        - Drugi       Izdelava, pri kateri
                   vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov ne
                   presega 50% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


------------------------------------------------------------------------------

14.pgl.     Rastlinski      Izdelava, pri kateri
        materiali za     morajo biti vsi
        pletarstvo;     uporabljeni
        rastlinski izdelki, materiali iz 14.
        ki niso omenjeni   poglavja v
        in ne zajeti na   celoti pridobljeni.
        drugem mestu


------------------------------------------------------------------------------

ex 15.pgl.   Masti in olja    Izdelava, pri kateri
        živalskega ali    se vsi uporabljeni
        rastlinskega izvora materiali uvrščajo
        in izdelki      v drugo tar. št.,
        njihovega      kot je tar. št.
        razkrajanja;     izdelka.
        predelane užitne
        masti; voski
        živalskega ali
        rastlinskega
        izvora, razen:


1501      Prašičja in
        piščančja mast,
        razen tiste iz
        tar. št.0209 ali
        1503

        - Maščobe iz kosti  Izdelava iz
        ali odpadkov     materialov iz
                   katerekoli tar. št.
                   razen iz tar. št.
                   0203, 0206 ali
                   0207 ali kosti
                   iz tar. št. 0506.

        - Drugo       Izdelava iz
                   prašičjega mesa ali
                   užitnih klavničnih
                   proizvodov iz tar.
                   št.0203 ali 0206
                   ali iz piščančjega
                   mesa in užitnih
                   klavničnih
                   proizvodov iz tar.
                   št. 0207.


------------------------------------------------------------------------------

1502      Maščobe govedi,
        ovac ali koz, razen
        tistih iz tar. št.
        1503:

        - Maščobe iz kosti  Izdelava iz
        ali odpadkov     materialov iz
                   katerekoli tar. št.
                   razen tistih iz
                   tar. št. 0201, 0202,
                   0204 ali 0206 ali
                   kosti iz tar. št.
                   0506.

        - Drugo       Izdelava, pri kateri
                   morajo biti vsi
                   uporabljeni
                   materiali iz 2.
                   poglavja v celoti
                   pridobljeni.


1504      Masti in olja rib
        ali morskih
        sesalcev ter
        njihove frakcije,
        prečiščene ali
        neprečiščene, toda
        kemično
        nemodificirani:

        - Trdne frakcije   Izdelava iz
                   materialov iz
                   katerekoli tar. št.,
                   vštevši druge
                   materiale iz tar.
                   št. 1504.

        - Drugo       Izdelava, pri kateri
                   morajo biti vsi
                   uporabljeni
                   materiali iz 2. in
                   3. poglavja v celoti
                   pridobljeni.


ex 1505     Prečiščen lanolin  Izdelava iz surove
                   maščobe iz volne iz
                   tar. št.1505.


1506      Druge masti in olja
        živalskega izvora
        in njihove
        frakcije,
        prečiščene ali
        neprečiščene, toda
        kemično
        nemodificirane:

        - Trdne frakcije   Izdelava iz
                   materialov iz
                   katerekoli tar. št.,
                   vštevši druge
                   materiale iz tar.
                   št. 1506.

        - Drugo       Izdelava, pri kateri
                   morajo biti vsi
                   uporabljeni
                   materiali iz 2.
                   poglavja v celoti
                   pridobljeni.


------------------------------------------------------------------------------

1507 do 1515  Olja rastlinskega
        izvora in njihove
        frakcije:

        - Sojino olje, olje Izdelava, pri kateri
        iz kikirikija,    se vsi uporabljeni
        palmovo, kopre,   materiali uvrščajo
        palmovega jedra,   v drugo tar. št.,
        babassu, tungovo in kot je tar. št.
        oiticica olje,    izdelka.
        mirtin vosek in
        japonski vosek,
        frakcije jojoba
        olja in olja za
        tehnične ali
        industrijske
        namene, razen za
        proizvodnjo hrane
        za človeško
        prehrano

        - Trdne frakcije,  Izdelava iz drugih
        razen iz jojoba   materialov iz tar.
        olja         št. 1507 do 1515.

        - Drugo       Izdelava, pri kateri
                   morajo biti vsi
                   rastlinski materiali
                   v celoti
                   pridobljeni.


1516      Živalske ali     Izdelava, pri
        rastlinske masti in kateri:
        olja in njihove
        frakcije, deloma   - morajo biti vsi
        ali v celoti     uporabljeni
        hidrogenirani,    materiali iz 2.
        interesterificirani, poglavja v celoti
        reesterificirani   pridobljeni;
        ali elaidinizirani,
        rafinirani ali    - vsi uporabljeni
        nerafinirani, toda  rastlinski materiali
        nadalje nepredelani morajo biti v
                   celoti pridobljeni.
                   Lahko pa se
                   uporabijo materiali
                   iz tar. št.1507,
                   1508, 1511 in 1513.


1517      Margarina;mešanice  Izdelava, pri
        ali preparati iz   kateri:
        masti ali olj
        živalskega ali    - morajo biti vsi
        rastlinskega izvora uporabljeni
        ali frakcij     materiali iz 2. in
        različnih masti ali 4. poglavja v
        olj iz tega     celoti pridobljeni;
        poglavja, primerni
        za prehrano, razen  - vsi uporabljeni
        jedilnih masti ali  rastlinski
        olj ali njihovih   materiali morajo
        frakcij iz tar.   biti v celoti
        št.1516       pridobljeni. Lahko
                   pa se uporabijo
                   materiali iz tar.
                   št.1507, 1508,
                   1511 in 1513.


------------------------------------------------------------------------------

16.pgl.     Izdelki iz mesa,   Izdelava iz živali
        rib ali rakov,    iz 1.poglavja. Vsi
        mehkužcev ali    uporabljeni
        drugih vodnih    materiali iz 3.
        nevretenčarjev    poglavja morajo
                   biti v celoti
                   pridobljeni.


------------------------------------------------------------------------------

ex 17.pgl    Sladkor in      Izdelava, pri kateri
        sladkorni izdelki;  se vsi uporabljeni
        razen:        materiali uvrščajo v
                   drugo tar. št. kot je
                   tar. št. izdelka.


ex 1701     Sladkor iz      Izdelava, pri kateri
        sladkornega trsa   vrednost
        ali sladkorne pese  kateregakoli
        ter kemično čista  materiala iz 17.
        saharoza, v trdnem  poglavja ne presega
        stanju, z dodatkom  30% cene izdelka
        arom ali barvil   franko tovarna.


------------------------------------------------------------------------------

1702      Drugi sladkorji,
        vključno s kemično
        čisto laktozo,
        maltozo, glukozo in
        fruktozo, v trdnem
        stanju; sladkorni
        sirupi brez
        dodatkov za
        aromatiziranje ali
        barvil; umetni med
        in mešanice
        umetnega ter
        naravnega medu;
        karamelni sladkor:

        - Kemično čista   Izdelava iz
        maltoza in fruktoza materialov iz
                   katerekoli tar. št.
                   vštevši druge
                   materiale iz tar.
                   št. 1702.

        - Drugi sladkorji v Izdelava, pri kateri
        trdnem stanju, z   vrednost
        dodatki za      kateregakoli
        aromatiziranje ali  uporabljenega
        barvili       materiala iz 17.
                   poglavja ne presega
                   30% cene izdelka
                   franko tovarna.

        - Drugo       Izdelava, pri kateri
                   morajo biti vsi
                   uporabljeni
                   materiali že s
                   poreklom.


ex 1703     Melase, dobljene   Izdelava, pri kateri
        pri ekstrakciji ali vrednost
        rafiniranju     kateregakoli
        sladkorja, z     uporabljenega
        dodatkom arom in   materiala iz 17.
        barvil        poglavja ne presega
                   30% cene izdelka
                   franko tovarna.


1704      Sladkorni izdelki  Izdelava, pri
        (vštevši belo    kateri:
        čokolado) brez
        kakava        - se vsi uporabljeni
                   materiali uvrščajo v
                   drugo tar. št., kot
                   je tar. št. izdelka;

                   - vrednost
                   kateregakoli
                   uporabljenega
                   materiala iz 17.
                   poglavja ne presega
                   30% cene izdelka
                   franko tovarna.


------------------------------------------------------------------------------

18.pgl.     Kakav in kakavovi  Izdelava, pri
        izdelki       kateri:

                   - se vsi uporabljeni
                   materiali uvrščajo
                   v drugo tar. št., kot
                   je tar. št. izdelka;

                   - vrednost
                   kateregakoli
                   uporabljenega
                   materiala iz 17.
                   poglavja ne presega
                   30% cene izdelka
                   franko tovarna.


------------------------------------------------------------------------------

1901      Sladni ekstrakt;
        živila iz moke,
        zdroba, škroba ali
        sladnega ekstrakta,
        brez dodatka kakava
        ali z dodatkom
        kakava v količini
        manj kot 40%ut.
        računano na osnovo,
        ki ne vsebuje
        maščob, ki niso
        navedena in ne
        omenjena na drugem
        mestu; živila iz
        materiala iz tar.
        št. 0401 do 0404,
        brez dodatka kakava
        ali z dodatkom
        kakava v količini
        manj kot 5%ut.,
        računano na osnovo,
        ki ne vsebuje
        maščob, ki niso
        navedena in ne
        zajeta na drugem
        mestu:

        - Ekstrakt slada   Izdelava iz žit iz
                   10. poglavja.

        - Drugo       Izdelava, pri
                   kateri:

                   - se vsi uporabljeni
                   materiali uvrščajo
                   v drugo tar. št.,
                   kot je tar. št.
                   izdelka;

                   - vrednost
                   kateregakoli
                   uporabljenega
                   materiala iz 17.
                   poglavja ne presega
                   30% cene izdelka
                   franko tovarna.


1902      Testenine, kuhane
        ali nekuhane ali
        polnjene (z mesom
        ali drugimi
        sestavinami) ali
        drugače
        pripravljene, kot
        so špageti,
        makaroni, rezanci,
        lazanje, njoki,
        ravioli, kaneloni;
        kuskus,
        pripravljen ali
        nepripravljen:

        - Ki vsebujejo 20%
        ut.ali manj mesa,
        drobovine, rib,
        školjkarjev ali
        mehkužcev      Izdelava, pri kateri
                   morajo biti vsa
                   uporabljena žita in
                   žitni derivativi
                   (razen pšenice
                   vrste "durum" in
                   njenih derivativov)
                   v celoti
                   pridobljena.

        - Ki vsebujejo več  Izdelava, pri
        kot 20% ut. mesa,  kateri:
        drobovine, rib,
        školjkarjev ali   - morajo biti vsa
        mehkužcev      uporabljena žita in
                   žitni derivativi
                   (razen pšenice vrste
                   "durum" in njenih
                   derivativov) v
                   celoti pridobljena;

                   - vsi uporabljeni
                   materiali iz 2. in 3.
                   poglavja morajo biti
                   v celoti pridobljeni.


------------------------------------------------------------------------------

1903      Tapioka in njeni   Izdelava iz
        nadomestki,     materialov iz
        pripravljeni iz   katerekoli tar.
        škroba kot kosmiči, št. razen iz
        zrnca, perle ali v  krompirjevega
        podobnih oblikah   škroba iz tar.
                   št. 1108.


1904      Pripravljena     Izdelava:
        živila, dobljena z
        nabrekanjem ali   - iz materialov,
        praženjem žit ali  ki niso uvrščeni v
        žitnih izdelkov   tar. št.1806;
        (npr. koruzni
        kosmiči); žita,   - pri kateri morajo
        razen koruze, v   biti vsa uporabljena
        zrnu ali v obliki  žita in moka (razen
        kosmičev ali druga  pšenice vrste "durum
        obdelana zrnja    " in njenih
        (razen moke in    derivativov) v
        zdroba),       celoti pridobljena;
        predkuhana ali
        drugače       - pri kateri
        pripravljena, ki   vrednost
        niso omenjena in   kateregakoli
        ne zajeta na     uporabljenega
        drugem mestu     materiala iz 17.
                   poglavja ne presega
                   30% cene izdelka
                   franko tovarna.


1905      Kruh, peciva,    Izdelava iz
        sladice, biskviti  materialov iz
        in drugi pekovski  katerekoli tar. št.
        izdelki z dodatkom  razen tistih iz
        kakava ali brez   11. poglavja.
        njega: hostije,
        prazne kapsule za
        farmacevtske
        proizvode, oblati
        in vaflji, rižev
        papir in podobni
        izdelki


------------------------------------------------------------------------------

ex 20.pgl.   Izdelki iz vrtnin,  Izdelava, pri kateri
        sadja, lupinastega  mora biti vse
        sadja in drugih   uporabljeno sadje,
        delov rastlin,    lupinasto sadje
        razen:        ali vrtnine v celoti
                   pridobljeno.


ex 2001     Yam, sladek krompir Izdelava, pri kateri
        in pododbni užitni  se vsi uporabljeni
        deli rastlin, ki   materiali uvrščajo
        vsebujejo 5% ut.   v drugo tar. št.,
        ali več škroba,   kot je tar. št.
        pripravljeni ali   izdelka.
        konzervirani v
        kisu ali ocetni
        kislini


ex 2004 in ex  Krompir v obliki   Izdelava, pri kateri
2005      moke, zdroba ali   se vsi uporabljeni
        kosmičev,      materiali uvrščajo
        pripravljen ali   v drugo tar. št.,
        konzerviran     kot je tar. št.
        drugače kot v    izdelka.
        kisu ali ocetni
        kislini


2006      Vrtnine, sadje,   Izdelava, pri kateri
        lupinasto sadje,   vrednost
        sadne lupine in   kateregakoli
        drugi deli rastlin, uporabljenega
        konzervirani v    materiala iz 17.
        sladkorju (sušeni,  poglavja ne presega
        glazirani ali    30% cene izdelka
        kristalizirani)   franko tovarna.


2007      Džemi, sadni     Izdelava, pri
        želeji, marmelade,  kateri:
        sadni pireji in
        paste iz sadja in  - se vsi uporabljeni
        lupinastega sadja,  materiali uvrščajo
        dobljeni s      v drugo tar. št.,
        kuhanjem, z     kot je tar. št.
        dodatkom sladkorja  izdelka;
        ali drugih sladil
        ali brez njih    - vrednost
                   kateregakoli
                   uporabljenega
                   materiala iz 17.
                   poglavja ne presega
                   30% cene izdelka
                   franko tovarna.


------------------------------------------------------------------------------

ex 2008     - Lupinasto sadje,  Izdelava, pri kateri
        brez dodanega    vrednost
        sladkorja ali    uporabljenih
        alkohola       lupinastega sadja
                   in oljnih semen s
                   poreklom iz tar. št.
                   0801, 0802 in 1202
                   do 1207 presega
                   60% cene izdelka
                   franko tovarna.

        - Kikirikijevo    Izdelava, pri kateri
        maslo; mešanice na  se vsi uporabljeni
        osnovi žit;     materiali uvrščajo
        palmova jedra;    v drugo tar. št.,
        koruza        kot je tar. št.
                   izdelka.

        - Drugi, razen    Izdelava, pri
        sadja in       kateri:
        lupinastega sadja,
        kuhani drugače kot  - se vsi uporabljeni
        v sopari ali vodi,  materiali uvrščajo
        brez dodanega    v drugo tar. št.,
        sladkorja;      kot je tar. št.
        zmrznjeni      izdelka;

                   - vrednost
                   kateregakoli
                   uporabljenega
                   materiala iz 17.
                   poglavja ne presega
                   30% cene izdelka
                   franko tovarna.


2009      Sadni sokovi (tudi  Izdelava, pri
        grozdni mošt) in   kateri:
        zelenjavni sokovi,
        nefermentirani in  - se vsi uporabljeni
        brez dodanega    materiali uvrščajo
        alkohola, z     v drugo tar. št.,
        dodatkom sladkorja  kot je tar. št.
        ali drugih sladil  izdelka;
        ali brez njih
                   - vrednost
                   kateregakoli
                   uporabljenega
                   materiala iz 17.
                   poglavja ne presega
                   30% cene izdelka
                   franko tovarna.


------------------------------------------------------------------------------

ex 21.pgl.   Razna živila,    Izdelava, pri kateri
        razen za:      se vsi uporabljeni
                   materiali uvrščajo
                   v drugo tar. št.,
                   kot je tar. št.
                   izdelka.


2101      Ekstrakti, esence  Izdelava, pri
        in koncentrati    kateri:
        kave, čaja, mate
        čaja in pripravki  - se vsi uporabljeni
        na osnovi teh    materiali uvrščajo
        produktov, ali na  v drugo tar. št.,
        osnovi kave, čaja  kot je tar. št.
        ali mate čaja;    izdelka;
        pražena cikorija
        in drugi kavni    - vsa uporabljena
        nadomestki      cikorija mora biti
                   v celoti
                   pridobljena.


------------------------------------------------------------------------------

2103      Omake in pripravki
        za omake; mešane
        začimbe in mešana
        začimbna sredstva;
        gorčična moka in
        zdrob in
        pripravljena
        gorčica:

        - Omake in      Izdelava, pri kateri
        pripravki za omake; se vsi uporabljeni
        mešane začimbe in  materiali uvrščajo
        mešana začimbna   v drugo tar. št.,
        sredstva       kot je tar. št.
                   izdelka. Lahko se
                   uporabijo gorčična
                   moka ali zdrob ali
                   pripravljena
                   gorčica.

        - Gorčična moka in  Izdelava iz
        zdrob in       materialov iz
        pripravljena     katerekoli
        gorčica       tarifne številke.


ex 2104     Juhe in ragu juhe  Izdelava iz
        in pripravki za te  materialov iz
        juhe         katerekoli tarifne
                   številke razen
                   pripravljene ali
                   konzervirane vrtnine
                   iz tar. št.2002 do
                   2005.


2106      Živila, ki niso   Izdelava, pri
        navedena in ne    kateri:
        zajeta na drugem
        mestu        - se vsi uporabljeni
                   materiali uvrščajo v
                   drugo tar. št., kot
                   je tar. št.izdelka;

                   - vrednost
                   kateregakoli
                   uporabljenega
                   materiala iz 17.
                   poglavja ne presega
                   30% cene izdelka
                   franko tovarna.


------------------------------------------------------------------------------

ex 22.pgl.   Pijače, alkoholi in Izdelava, pri
        kis, razen:     kateri:

                   - se vsi uporabljeni
                   materiali uvrščajo
                   v drugo tar. št. kot
                   je tar. št. izdelka;

                   - vse uporabljeno
                   grozdje ali
                   materiali, dobljeni
                   iz grozdja, morajo
                   biti v celoti
                   pridobljeni


2202      Vode, vštevši    Izdelava, pri
        mineralne vode in  kateri:
        sodavice,z dodanim
        sladkorjem ali    - se vsi uporabljeni
        drugimi sladili   materiali uvrščajo
        ali sredstvi za   v drugo tar. št.,
        aromatiziranje ter  kot je tar. št.
        druge        izdelka;
        brezalkoholne
        pijače, razen    - vrednost
        sadnih in      kateregakoli
        zelenjavnih sokov,  uporabljenega
        ki se uvrščajo v   materiala iz 17.
        tar. št. 2009    poglavja ne presega
                   30% cene izdelka
                   franko tovarna;

                   - mora biti vsak
                   uporabljeni sadni
                   sok (razen
                   ananasovega,
                   citroninega ali soka
                   grenivke) že s
                   poreklom.


------------------------------------------------------------------------------

2208      Nedenaturiran    Izdelava:
        etanol z
        vsebnostjo manj   - iz materialov, ki
        kot 80 vol.%;    niso uvrščeni v
        žganja, likerji   tar. št. 2207 ali
        in druge žgane    2208;
        alkoholne pijače
                   - pri kateri mora
                   biti vse uporabljeno
                   grozdje ali
                   katerikoli material,
                   dobljen iz grozdja
                   v celoti pridobljen
                   ali, če so vsi drugi
                   uporabljeni
                   materiali že s
                   poreklom, se lahko
                   uporabi arak do
                   višine 5 vol.%.


------------------------------------------------------------------------------

ex 23.pgl.   Ostanki in odpadki  Izdelava, pri kateri
        živilske       se vsi uporabljeni
        industrije;     materiali uvrščajo
        pripravljena krma  v drugo tar. št.,
        za živali; razen:  kot je tar. št.
                   izdelka.


ex 2301     Kitov zdrob; moke,  Izdelava, pri kateri
        zdrobi in peleti iz morajo biti vsi
        mesa rib ali rakov, uporabljeni
        mehkužcev ali    materiali iz 2.
        drugih vodnih    in 3.poglavja v
        nevretenčarjev,   celoti pridobljeni.
        neustreznih za
        prehrano ljudi


ex 2303     Ostanki pri     Izdelava, pri kateri
        proizvodnji škroba  mora biti vsa
        iz koruze (razen   uporabljena koruza v
        zgoščenih tekočin  celoti pridobljena.
        za namakanje), z
        vsebnostjo
        proteinov več kot
        40 ut.%, računano
        na suh proizvod


ex 2306     Oljne pogače in   Izdelava, pri kateri
        drugi trdni     morajo biti vse
        ostanki, dobljeni  uporabljene olive v
        pri ekstrakciji   celoti pridobljene.
        olivnega olja, ki
        vsebujejo več kot
        3 ut.% olivnega
        olja


2309      Izdelki, ki se    Izdelava, pri
        uporabljajo kot   kateri:
        hrana za živali
                   - morajo biti vsa
                   uporabljena žita,
                   sladkor ali melase,
                   meso ali mleko že
                   s poreklom;

                   - morajo biti vsi
                   uporabljeni
                   materiali iz 3.
                   poglavja v celoti
                   pridobljeni.


------------------------------------------------------------------------------

ex 24.pgl.   Tobak in tobačni   Izdelava, pri kateri
        nadomestki; razen:  morajo biti vsi
                   materiali iz 24.
                   poglavja v celoti
                   pridobljeni.


2402      Cigare, cigarilosi  Izdelava, pri kateri
        in cigarete iz    mora biti najmanj
        tobaka ali      70 ut.%
        tobačnega      uporabljenega
        nadomestka      nepredelanega tobaka
                   ali tobačnega odpada
                   iz tar. št. 2401 že s
                   poreklom.


------------------------------------------------------------------------------

ex 2403     Tobak za kajenje   Izdelava, pri kateri
                   mora biti najmanj
                   70 ut.%
                   uporabljenega
                   nepredelanega tobaka
                   ali tobačnega odpada
                   iz tar. št. 2401 že
                   s poreklom.


------------------------------------------------------------------------------

ex 25.pgl.   Sol; žveplo;     Izdelava, pri kateri
        zemljine in kamen;  se vsi uporabljeni
        sadra, apno in    materiali uvrščajo
        cement; razen:    v drugo tar. št.,
                   kot je tar. št.
                   izdelka.


ex 2504     Naravni kristalni  Bogatenje vsebine
        grafit, z obogateno ogljika,
        vsebino ogljika,   prečiščevanje in
        prečiščen in mlet  mletje surovega
                   kristalnega grafita.


ex 2515     Marmor, rezan z   Rezanje, z žaganjem
        žaganjem ali kako  ali kako drugače,
        drugače razrezan v  marmorja (tudi če
        pravokotne bloke   je že razžagan)
        ali plošče      debeline nad 25 cm.
        (vključno
        kvadratne)
        debeline do
        vključno 25 cm


ex 2516     Granit, porfir,   Rezanje, z žaganjem
        bazalt, peščenec in ali kako drugače,
        drug kamen za    kamna (tudi če
        spomenike in     je že razžagan)
        gradbeništvo, rezan debeline nad 25 cm.
        z žaganjem ali kako
        drugače, v
        pravokotne bloke
        ali plošče
        (vključno
        kvadratne)
        debeline do
        vključno 25 cm


ex 2518     Žgan dolomit     Žganje nežganega
                   dolomita.


ex 2519     Zdrobljen naravni  Izdelava, pri kateri
        magnezijev karbonat se vsi uporabljeni
        (magnezit), v    materiali uvrščajo
        hermetično zaprtih  v drugo tar. št.,
        kontejnerjih, in   kot je tar. št.
        magnezijev oksid,  izdelka. Lahko se
        čisti ali nečisti,  uporablja naravni
        razen topljenega   magnezijev karbonat
        magnezijevega    (magnezit).
        oksida ali mrtvo
        žganega
        (sintranega)
        magnezijevega
        oksida


ex 2520     Sadra, specialno   Izdelava pri kateri
        pripravljena za   vrednost vseh
        zobozdravstvo    uporabljenih
                   materialov ne presega
                   50% cene izdelka
                   franko tovarna.


ex 2524     Naravna azbestna   Izdelava iz
        vlakna        azbestnega
                   koncentrata.


ex 2525     Sljuda v prahu    Mletje sljude ali
                   odpadkov sljude.


ex 2530     Zemeljske barve,   Žganje ali mletje
        žgane ali v prahu  zemeljskih barv.


------------------------------------------------------------------------------

26.pgl.     Rude, žlindra in   Izdelava, pri kateri
        pepel        se vsi uporabljeni
                   materiali uvrščajo
                   v drugo tar. št., kot
                   je tar. št. izdelka.


------------------------------------------------------------------------------

ex 27.pgl.   Mineralna goriva,  Izdelava, pri kateri
        mineralna olja in  se vsi uporabljeni
        izdelki njihove   materiali uvrščajo
        destilacije;     v drugo tar.št.,
        bituminozne snovi;  kot je tar. št.
        mineralni voski;   izdelka.
        razen:


ex 2707     Olja, pri katerih  Operacije
        teža aromatskih   rafiniranja in/ali
        sestavin presega   en ali več
        težo nearomatskih,  specifičnih
        ki so podobna    procesov.
        mineralnim oljem,  (1. Za specialne
        dobljenim z     pogoje v zvezi s
        destilacijo katrana "specifičnimi
        iz črnega premoga  procesi" glej Uvodni
        pri visoki      opombi 7.1 ali 7.3.
        temperaturi,
        katerih se 65% ali  ali
        več prostornine
        destilira pri    Druge operacije,
        temperaturi do    pri katerih se vsi
        250o C (vštevši   uporabljeni
        mešanice naftnih   materiali uvrščajo
        olj in benzena),   v drugo tar.št.,
        za uporabo kot    kot je tar.št.
        pogonska goriva   izdelka. Lahko se
        ali kurilna olja   uporabijo materiali,
                   ki so uvrščeni v
                   isto tar.št. pod
                   pogojem, da njihova
                   vrednost ne presega
                   50% cene proizvodov
                   franko tovarna.


ex 2709     Nafta, dobljena iz  Destruktivna
        bituminoznih     destilacija
        mineralov, surova  bituminoznih
                   mineralov.


------------------------------------------------------------------------------

2710      Olja, dobljena iz  Operacije
        nafte in olja,    rafiniranja in/ali
        dobljena iz     en ali več
        bituminoznih     specifičnih
        materialov, razen  procesov.
        surovih; izdelki,  (1. Za specialne
        ki niso omenjeni   pogoje v zvezi s
        niti zajeti na    "specifičnimi
        drugem mestu, ki   procesi" glej Uvodni
        vsebujejo po teži  opombi 7.1 ali 7.3)
        70% ali več olj
        iz nafte ali olj,  ali
        dobljenih iz
        bituminoznih     Druge operacije,
        materialov, če so  pri katerih se vsi
        ta olja osnovne   uporabljeni
        sestavine teh    materiali
        proizvodov      uvrščajo v drugo
                   tar.št., kot je
                   tar.št.izdelka.
                   Lahko se uporabijo
                   materiali, ki so
                   uvrščeni v isto tar.
                   št. pod pogojem, da
                   njihova vrednost ne
                   presega 50% cene
                   proizvodov franko
                   tovarna.


------------------------------------------------------------------------------

2711      Naftni plini in   Operacije
        drugi plinasti    rafiniranja in/ali
        ogljikovodiki    en ali več
                   specifičnih
                   procesov.
                   (2. Za "specifične
                   pogoje v zvezi s
                   "specifičnimi
                   procesi" glej Uvodno
                   opombo 7.2)

                   ali

                   Druge operacije,
                   pri katerih se vsi
                   uporabljeni
                   materiali uvrščajo v
                   drugo tar.št., kot
                   je tar.št.izdelka.
                   Lahko se uporabijo
                   materiali, ki so
                   uvrščeni v isto
                   tar.št. pod
                   pogojem, da
                   njihova vrednost
                   ne presega 50% cene
                   proizvodov franko
                   tovarna.


2712       Vazelin;      Operacije
         parafinski vosek,  rafiniranja in/ali
         mikrokristalni   en ali več
         vosek iz nafte,   specifičnih
         stiskani vosek,   procesov.
         ozokerit, vosek   (2. Za specifične
         iz lignita, vosek  pogoje v zvezi s
         iz šote, drugi   "specifičnimi
         mineralni voski   procesi" glej Uvodno
         in podobni     opombo 7.2)
         izdelki, dobljeni
         s sintezo ali    ali
         drugimi postopki,
         pobarvani ali    Druge operacije,
         nepobarvani     pri katerih se vsi
                   uporabljeni
                   materiali uvrščajo
                   v drugo tar.št.,
                   kot je tar.št.
                   izdelka. Lahko se
                   uporabijo
                   materiali, ki so
                   uvrščeni v isto
                   tar.št. pod
                   pogojem, da
                   njihova vrednost
                   ne presega 50%
                   cene proizvodov
                   franko tovarna.


2713      Naftni koks,     Operacije
        bitumen in drugi   rafiniranja in/ali
        ostanki iz nafte   en ali več
        ali olj iz      specifičnih
        bituminoznih     procesov.
        materialov      (1. Za specialne
                   pogoje v zvezi s
                   "specifičnimi
                   procesi" glej Uvodno
                   opombo 7.1 in 7.3)

                   ali

                   Druge operacije,
                   pri katerih se vsi
                   uporabljeni
                   materiali uvrščajo
                   v drugo tar.št.,
                   kot je tar.št.
                   izdelka. Lahko se
                   uporabijo materiali,
                   ki so uvrščeni v
                   isto tar.št. pod
                   pogojem, da njihova
                   vrednost ne presega
                   50% cene proizvodov
                   franko tovarna.


------------------------------------------------------------------------------

2714      Bitumen in asfalt,  Operacije
        naravni;       rafiniranja in/ali
        bituminozni in    en ali več
        oljni skrilavci in  specifičnih
        katranski pesek;   procesov.
        asfaltiti in     (1. Za specifične
        asfaltne kamnine   pogje v zvezi s
                   "specifičnimi
                   procesi" glej Uvodno
                   opombo 7.1 in 7.3)

                   ali

                   Druge operacije, pri
                   katerih se vsi
                   uporabljeni
                   materiali uvrščajo v
                   drugo tar.št., kot
                   je tar.št. izdelka.
                   Lahko se uporabijo
                   materiali, ki so
                   uvrščeni v isto
                   tar.št. pod
                   pogojem, da njihova
                   vrednost ne presega
                   50% cene proizvodov
                   franko tovarna.


2715      Bitumenske mešanice Operacije
        na osnovi naravnega rafiniranja in/ali
        asfalta, naravnega  en ali več
        bitumna, bitumna iz specifičnih
        nafte, mineralnega  procesov.
        katrana ali     (1. Za specifične
        mineralne katranske pogoje v zvezi s
        smole        "specifičnimi
                   procesi" glej Uvodno
                   opombo 7.1 in 7.3)

                   ali

                   Druge operacije, pri
                   katerih se vsi
                   uporabljeni
                   materiali uvrščajo v
                   drugo tar.št., kot
                   je tar.št. izdelka.
                   Lahko se uporabijo
                   materiali, ki so
                   uvrščeni v isto
                   tar.št. pod
                   pogojem, da njihova
                   vrednost ne presega
                   50% cene proizvodov
                   franko tovarna.


------------------------------------------------------------------------------

ex 28.pgl.   Anorganski kemični  Izdelava, pri kateri  Izdelava, pri
        izdelki; organske  se vsi uporabljeni   kateri vrednost
        in anorganske    materiali uvrščajo   vseh
        spojine ali     v drugo tar.št.,    uporabljenih
        plemenite kovine,  kot je tar.št.     materialov ne
        redkih zemeljskih  izdelka. Lahko se   presega 40% cene
        kovin,        uporabljajo      izdelka franko
        radioaktivnih    materiali, ki so    tovarna.
        elementov ali    uvrščeni v isto
        izotopov, razen   tar.št. pod pogojem,
        proizvodov iz    da njihova vrednost
        tar.št.       ne presega 20% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


ex 2805     "Mischmetall"    Izdelava z
                   elektrolitsko ali
                   toplotno obdelavo,
                   pri kateri vrednost
                   vseh uporabljenih
                   materialov ne
                   presega 50% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


ex 2811     Žveplov trioksid   Izdelava iz      Izdelava, pri
                   žveplovega dioksida.  kateri vrednost
                              vseh
                              uporabljenih
                              materialov ne
                              presega 40% cene
                              izdelka franko
                              tovarna.


------------------------------------------------------------------------------

ex 2833     Aluminijev sulfat  Izdelava, pri kateri
                   vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov ne
                   presega 50% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


ex 2840     Natrijev perborat  Izdelava iz      Izdelava, pri
                   dinatrijevega     kateri vrednost
                   tetraborata      vseh uporabljenih
                   pentahidrata.     materialov ne
                              presega 40% cene
                              izdelka franko
                              tovarna.


------------------------------------------------------------------------------

ex 29.pgl.  Organski kemični   Izdelava, pri kateri  Izdelava, pri
        izdelki, razen:    se vsi uporabljeni   kateri vrednost
                   materiali uvrščajo   vseh uporabljenih
                   v drugo tar. št,.   materialov ne
                   kot je tar. izdelka.  presega 40% cene
                   Lahko se uporabljajo  izdelka franko
                   materiali, ki so    tovarna.
                   uvrščeni v isto
                   tar. št. pod pogojem,
                   da njihova vrednost
                   ne presega 20% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


ex 2901     Aciklični      Operacije rafiniranja
        ogljikovodiki za   in/ali en ali več
        uporabo kot     specifičnih procesov.
        pogonsko gorivo   (1. Za specifične
        ali ogrevanje    pogoje v zvezi s
                   "specifičnimi
                   procesi" glej Uvodno
                   opombo 7.1 in 7.3)

                   ali

                   Druge operacije, pri
                   katerih se vsi
                   uporabljeni materiali
                   uvrščajo v drugo tar.
                   št., kot je tar. št.
                   izdelka. Lahko se
                   uporabijo materiali,
                   ki so uvrščeni v isto
                   tar.št. pod pogojem,
                   da njihova vrednost
                   ne presega 50% cene
                   proizvodov franko
                   tovarna


ex 2902     Ciklani in cikleni  Operacije rafiniranja
        (razen azulenov),  in/ali en ali več
        benzeni, tolueni,  specifičnih procesov.
        ksileni, za uporabo (1. Za specifične
        kot pogonsko gorivo pogoje v zvezi s
        ali kurilno olje   "specifičnimi
                   procesi" glej Uvodno
                   opombo 7.1 in 7.3)

                   ali

                   Druge operacije, pri
                   katerih se vsi
                   uporabljeni materiali
                   uvrščajo v drugo tar.
                   št., kot je tar. št.
                   izdelka. Lahko se
                   uporabijo materiali,
                   ki so uvrščeni v isto
                   tar. št. pod pogojem,
                   da njihova vrednost
                   ne presega 50% cene
                   proizvodov franko
                   tovarna


------------------------------------------------------------------------------

ex 2905     Kovinski alkoholati Izdelava iz      Izdelava, pri
        iz alkoholov iz   materialov iz     kateri vrednost
        te tar. št. in iz  katerekoli       vseh
        etanola ali     tar. št. vštevši    uporabljenih
        glicerina      druge materiale iz   materialov ne
                   tar.št.        presega 40% cene
                   2905. Kovinski     izdelka franko
                   alkoholati iz te    tovarna.
                   tar. št. se lahko
                   uporabljajo pod
                   pogojem, da njihova
                   vrednost ne presega
                   20% cene izdelka
                   franko tovarna.


2915      Nasičene aciklične  Izdelava iz      Izdelava, pri
        monokarboksilne   materialov iz     kateri vrednost
        kisline in njihovi  katerekoli tar. št.  vseh
        anhidridi,      Vendar vrednost    uporabljenih
        halogenidi,     vseh uporabljenih   materialov ne
        peroksidi in     materialov iz tar.   presega 40% cene
        perkisline; njihovi št. 2915 in 2916    izdelka franko
        halogenski      ne sme presegati    tovarna.
        sulfo-nitro- in   20% cene izdelka
        nitrozo- derivati  franko tovarna.

------------------------------------------------------------------------------

ex 2932     - Notranji etri in  Izdelava iz      Izdelava, pri
        njihovi halogenski  materialov iz     kateri vrednost
        sulfo-, nitro- in  katerekoli tar. št.  vseh uporabljenih
        nitrozoderivati   Vendar vrednost    materialov ne
                   vseh uporabljenih   presega 40% cene
                   materialov iz tar.   izdelka franko
                   št. 2909 ne sme    tovarna.
                   presegati 20% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.

        - Ciklični acetali  Izdelava iz      Izdelava, pri
        in notranji     materialov iz     kateri vrednost
        hemiacetali in    katerekoli tar. št..  vseh uporabljenih
        njihovi halogenski,             materialov ne
        sulfo- nitro- ali              presega 40% cene
        nitrozoderivati               izdelka franko
                              tovarna.


2933      Heterociklične    Izdelava iz      Izdelava, pri
        spojine samo s    materialov iz     kateri vrednost
        heteroatomom ali   katerekoli tar. št.  vseh uporabljenih
        heteroatomi dušika; Vrednost vseh     materialov ne
                   uporabljenih      presega 40% cene
                   materialov iz tar.   izdelka franko
                   št. 2932 in 2933 ne  tovarna.
                   sme presegati 20%
                   cene izdelka franko
                   tovarna.


2934      Nukleinske kisline  Izdelava iz      Izdelava, pri
        in njihove soli;   materialov iz     kateri vrednost
        druge        katerekoli tar. št.  vseh uporabljenih
        heterociklične    Vrednost vseh     materialov ne
        spojine       uporabljenih      presega 40% cene
                   materialov iz tar.   izdelka franko
                   št. 2932, 2933 in   tovarna.
                   2934 ne sme
                   presegati 20% cene
                   izdelka franko
                   tovarna


------------------------------------------------------------------------------

ex 30.pgl.   Farmacevtski     Izdelava, pri kateri
        izdelki razen:    se vsi porabljeni
                   materiali uvrščajo
                   v drugo tar. št.,
                   kot je tar. št.
                   izdelka. Lahko se
                   uporabljajo
                   materiali, ki so
                   uvrščeni v isto tar.
                   št., pod pogojem, da
                   njihova vrednost ne
                   presega 20% cene
                   izdelka franko
                   tovarne.


------------------------------------------------------------------------------

3002      Človeška kri;
        živalska kri,
        pripravljena za
        uporabo v
        terapevtske,
        profilaktične ali
        diagnostične
        namene; anti serumi
        in druge frakcije
        krvi in
        modificirani
        imunološki izdelki,
        ne glede na to, ali
        so pridobljeni z
        uporabo
        biotehnoloških
        procesov; cepiva,
        toksini, kulture
        mikroorganizmov
        (razen kvasovk) in
        podobni izdelki:

        - Izdelki, ki so   Izdelava iz
        sestavljeni iz dveh materialov iz
        sestavin ali več,  katerekoli tar. št.,
        ki so pomešani za  vštevši druge
        terapevtske ali   materiale iz tar.
        profilaktične    št. 3002. Materiali
        namene ali      iz tega opisa se
        nepomešani izdelki  lahko uporabljajo
        za te namene,    pod pogojem, da
        pripravljeni v    njihova vrednost ne
        odmerjene doze ali  presega 20% cene
        v oblike ali     izdelka franko
        pakiranje za     tovarna.
        prodajo na drobno

        - Drugo:

        -- človeška kri   Izdelava iz
                   materialov iz
                   katerekoli tar. št.,
                   vštevši druge
                   materiale iz tar. št.
                   3002. Materiali iz
                   tega opisa se lahko
                   uporabljajo pod
                   pogojem, da njihova
                   vrednost ne presega
                   20% cene izdelka
                   franko tovarna.

        -- živalska kri   Izdelava iz
        pripravljena za   materialov iz
        terapevtske ali   katerekoli tar. št.,
        profilaktične    vštevši druge
        namene        materiale iz tar.
                   št. 3002. Materiali
                   iz tega opisa se
                   lahko uporabljajo
                   pod pogojem, da
                   njihova vrednost ne
                   presega 20% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.

        -- frakcije krvi,  Izdelava iz
        razen antiserumov,  materialov iz
        hemoglobina in    katerekoli tar. št.,
        serumskih      vštevši druge
        globulinov      materiale iz tar.
                   št. 3002. Materiali
                   iz tega opisa se
                   lahko uporabljajo
                   pod pogojem, da
                   njihova vrednost ne
                   presega 20% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.

        -- hemoglobin,    Izdelava iz
        krvni globulin in  materialov iz
        serumski globulin  katerekoli tar. št.,
                   vštevši druge
                   materiale iz tar.
                   št. 3002. Materiali
                   iz tega opisa se
                   lahko uporabljajo
                   pod pogojem, da
                   njihova vrednost ne
                   presega 20% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.

        - - drugo      Izdelava iz
                   materialov iz
                   katerekoli tar. št.,
                   vštevši druge
                   materiale iz tar.
                   št. 3002. Materiali
                   iz tega opisa se
                   lahko uporabljajo
                   pod pogojem, da
                   njihova vrednost ne
                   presega 20% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


------------------------------------------------------------------------------

3003 in 3004  Zdravila (razen
        proizvodov iz tar.
        št. 3002, 3005 ali
        3006)

        - Pridobljeni iz   Izdelava, pri kateri
        amikacina iz tar.  se vsi uporabljeni
        št. 2941       materiali uvrščajo v
                   drugo tar. št., kot
                   je tar. št. izdelka.
                   Lahko se uporabljajo
                   materiali iz tar. št.
                   3003 ali 3004 pod
                   pogojem, da njihova
                   skupna vrednost ne
                   presega 20% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.

        - Drugo       Izdelava, pri kateri:

                   - se vsi uporabljeni
                   materiali uvrščajo v
                   drugo tar. št., kot
                   je tar. št. izdelka.
                   Lahko se uporabljajo
                   materiali iz tar. št.
                   3003 ali 3004 pod
                   pogojem, da njihova
                   skupna vrednost ne
                   presega 20% cene
                   izdelka franko
                   tovarna, in

                   - vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov ne presega
                   50% cene izdelka
                   franko tovarna.


------------------------------------------------------------------------------

ex 31.pgl    Gnojila, razen:   Izdelava, pri kateri  Izdelava, pri
                   se vsi uporabljeni   kateri vrednost
                   materiali uvrščajo v  vseh uporabljenih
                   drugo tar. št., kot  materialov ne
                   je tar. št. izdelka.  presega 40% cene
                   Lahko se uporabljajo  izdelka franko
                   materiali, ki so    tovarna.
                   uvrščeni v isto tar.
                   št. pod pogojem, da
                   njihova vrednost ne
                   presega 20% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


ex 3105     Mineralna ali    Izdelava pri kateri:  Izdelava, pri
        kemična gnojila, ki             kateri vrednost
        vsebujejo dva ali  - se vsi uporabljeni  vseh uporabljenih
        tri gnojilne     materiali uvrščajo   materialov ne
        elemente dušik,   v drugo tar. št., kot presega 40% cene
        fosfor in kalij;   je tar. št. izdelka.  izdelka franko
        druga gnojila;    Lahko se uporabljajo  tovarna.
        izdelki iz tega   materiali, ki so
        poglavja v obliki  uvrščeni v isto tar.
        tablet ali podobnih št. pod pogojem, da
        oblikah ali     njihova vrednost ne
        pakiranjih do 10 kg presega 20% cene
        bruto teže razen:  izdelka franko
                   tovarna, in

        - natrijev nitrat  - vrednost vseh
                   uporabljenih
        - kalcijev cianamid materialov ne
                   presega 50% cene
        - kalijevega     izdelka franko
        sulfata       tovarna.

        - magnezijevega
        sulfata


------------------------------------------------------------------------------

ex 32.pgl.   Ekstrati za     Izdelava, pri kateri  Izdelava, pri
        strojenje ali    se vsi uporabljeni   kateri vrednost
        barvanje; tanini in materiali uvrščajo   vseh uporabljenih
        njihovi derivati;  v drugo tar. št.,   materialov ne
        barve za tekstil,  kot je tar. št.    presega 40% cene
        pigmenti in druga  izdelka. Lahko se   izdelka franko
        barvila;       uporabljajo      tovarna.
        pripravljena     materiali, ki so
        premazna sredstva  uvrščeni v isto tar.
        in laki; kiti in   št. pod pogojem, da
        druge tesnilne    njihova vrednost ne
        mase; tiskarske   presega 20% cene
        barve in črnila;   izdelka franko
        razen:        tovarna.


ex 3201     Tanini in njihove  Izdelava iz      Izdelava, pri
        soli, etri, estri  ekstraktov tanina   kateri vrednost
        in drugi derivati  rastlinskega      vseh uporabljenih
                   porekla.        materialov ne
                              presega 40% cene
                              izdelka franko
                              tovarna.


3205      Lak barve;      Izdelava iz      Izdelava, pri
        preparati,      materialov iz     kateri vrednost
        predvideni v 3.   katerekoli tar. št.,  vseh uporabljenih
        opombi v tem     razen materialov iz  materialov ne
        poglavju, na osnovi tar. št. 3203, 3204  presega 40% cene
        "lak barv"      in 3205. Materiali,  izdelka franko
        (1. Opomba 3 k 32.  uvrščeni v tar. št.  tovarna.
        poglavju doloźa, da 3205 se lahko
        gre za preparate,  uporabljajo pod
        ki se uporabljajo  pogojem da njihova
        za barvanje     vrednost presega 20%
        kateregakoli     ne cene izdelka
        materiala ali ki   franko tovarna.
        se uporabljajo kot
        sestavine za
        proizvodno barvil,
        pod pogojem, da
        niso uvrščene v
        drugo tarifno
        številko 32.
        poglavja.)


------------------------------------------------------------------------------

ex 33.pgl.   Eterična olja in   Izdelava, pri kateri  Izdelava, pri
        rezinoidi;      se vsi uporabljeni   kateri vrednost
        parfumerijski,    materiali uvrščajo   vseh uporabljenih
        kozmetični ali    v drugo tar. št.,   materialov ne
        toaletni izdelki,  kot je tar. št.    presega 40% cene
        razen:        izdelka. Lahko se   izdelka franko
                   uporabljajo      tovarna.
                   materiali, ki so
                   uvrščeni v isto tar.
                   št. pod pogojem, da
                   njihova vrednost ne
                   presega 20% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


3301      Eterična olja (brez Izdelava iz      Izdelava, pri
        terpenov ali s    materialov iz     kateri vrednost
        terpeni), vključno  katerekoli tar. št.,  vseh uporabljenih
        zgoščena (trda)   vštevši materiale   materialov ne
        olja (concretes) in iz druge "skupine"   presega 40% cene
        čista olja;     (1. Izraz "skupina"  izdelka franko
        rezinoidi; izvlečki pomeni katerikoli   tovarna.
        oleosmol;      del besedila te
        koncentrati     tarifne številke
        eteričnih olj v   med dvema
        masteh,       podpičjema) v tej
                   tar. št. Materiali,
                   uvrščeni v isto
                   skupino, se lahko

        v neeteričnih    uporabljajo pod
        oljih, voskih ali  pogojem, da njihova
        podobno, dobljeni  vrednost ne presega
        z ekstrakijo     20% cene izdelka
        eteričnih olj z   franko tovarna.
        mastjo ali
        macereacijo;
        stranski
        terpenski izdelki,
        dobljeni z
        deterpenacijo
        eteričnih olj;
        vodni destilati in
        vodne raztopine
        eteričnih olj


------------------------------------------------------------------------------

ex 34.pgl.   Mila, organska    Izdelava, pri kateri  Izdelava, pri
        površinsko aktivna  se vsi uporabljeni   kateri vrednost
        sredstva, pralni   materiali uvrščajo   vseh uporabljenih
        preparati, mazalni  v drugo tar. št.,   materialov ne
        preparati, umetni  kot je tar. št.    presega 40% cene
        voski,        izdelka. Lahko se   izdelka franko
        pripravljeni     uporabljajo      tovarna.
        voski, izdelki za  materiali, ki so
        loščenje ali     uvrščeni v isto
        čiščenje, sveče in  tar. št. pod pogojem,
        podobni izdelki,   da njihova vrednost
        paste za       ne presega 20% cene
        modeliranje in    izdelka franko
        "zobozdravstveni   tovarna.
        voski" ter zobarski
        preparati na osnovi
        sadre, razen:


ex 3403     Mazalni preparati., Operacije
        ki vsebujejo naftno rafiniranja in/ali
        olje ali olja,    en ali več
        dobljenih iz     specifičnih procesov.
        bituminoznih     (2. Za specialne
        mineralov, pod    pogoje v zvezi s
        pogojem da      "specifičnimi
        predstavljajo manj  procesi" glej Uvodni
        kot 70% po teži   opombi 7.1 in 7.3)

                   ali

                   Druge operacije, pri
                   katerih se vsi
                   uporabljeni materiali
                   uvrščajo v drugo tar.
                   št., kot je tar. št.
                   izdelka. Lahko se
                   uporabijo materiali,
                   ki so uvrščeni v
                   isto tar. št. pod
                   pogojem, da njihova
                   vrednost ne presega
                   50% cene proizvodov
                   franko tovarna.


3404      Umetni voski in
        pripravljeni voski:

        - Na osnovi     Izdelava, pri kateri
        parafina, voskov iz se vsi uporabljeni
        nafte, voskov,    materiali uvrščajo
        dobljenih iz     v drugo tar. št.,
        bituminoznih     kot je tar. št.
        mineralov,      izdelka. Lahko se
        stisnjenega     uporabljajo
        parafina ali     materiali, ki so
        parafina z      uvrščeni v isto
        odstranjenim oljem  tar. št. pod
                   pogojem, da njihova
                   vrednost ne presega
                   50% cene izdelka
                   franko tovarna.

        - Drugo       Izdelava iz      Izdelava, pri
                   materialov katerekoli kateri vrednost
                   tar. št., razen:    vseh uporabljenih
                              materialov ne
                   - hidrogeniziranih   presega 40% cene
                   olj, ki imajo     izdelka franko
                   lastnost voska iz   tovarna.
                   tar. št. 1516

                   - maščobnih kislin,
                   ki niso kemično
                   definirane ali
                   maščobnih
                   industrijskih
                   alkoholov, ki imajo
                   lastnost voskov iz
                   tar. št. 3823

                   - materialov iz
                   tar. št. 3404.

                   Ti materiali se lahko
                   uporabljajo pod
                   pogojem, da njihova
                   vrednost ne presega
                   20% cene izdelka
                   franko tovarna.


------------------------------------------------------------------------------

ex 35.pgl.   Beljakovinske    Izdelava, pri kateri  Izdelava, pri
        snovi; modificirani se vsi uporabljeni   kateri vrednost
        škrobi; lepila;   materiali uvrščajo   vseh uporabljenih
        encimi; razen:    v drugo tar. št.,   materialov ne
                   kot je tar. št.    presega 40% cene
                   izdelka. Lahko se   izdelka franko
                   uporabljajo      tovarna.
                   materiali, ki so
                   uvrščeni v isto
                   tar. št. pod
                   pogojem, da njihova
                   vrednost ne presega
                   20% cene izdelka
                   franko tovarna.


3505      Dekstrini in drugi
        modificirani škrobi
        (npr.
        preželatinizirani
        in esterificirani
        škrobi); lepila na
        osnovi škrobov ali
        na osnovi dekstrina
        ali drugih
        modificiranih
        škrobov:

        - Škrobni etri in  Izdelava iz      Izdelava, pri
        estri        materialov iz     kateri vrednost
                   katerekoli tar. št.,  vseh uporabljenih
                   vštevši druge     materialov ne
                   materiale iz tar.   presega 40% cene
                   št. 3505.       izdelka franko
                              tovarna.

        - Drugo       Izdelava iz      Izdelava, pri
                   materialov iz     kateri vrednost
                   katerekoli tar. št.,  vseh uporabljenih
                   razen tistih iz    materialov ne
                   tar. št. 1108.     presega 40% cene
                              izdelka franko
                              tovarna.


ex 3507     Pripravljeni     Izdelava, pri kateri
        encimi, ki niso   vrednost vseh
        omenjeni in ne    uporabljenih
        zajeti na drugem   materialov ne
        mestu        presega 50% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


------------------------------------------------------------------------------

36.pgl.     Razstreliva;     Izdelava, pri kateri  Izdelava, pri
        pirotehnični     se vsi uporabljeni   kateri vrednost
        izdelki; vžigalice; materiali uvrščajo   vseh uporabljenih
        piroforne zlitine;  v drugo tar. št.,   materialov ne
        določene vnetljive  kot je tar. št.    presega 40% cene
        snovi        izdelka. Lahko se   izdelka franko
                   uporabljajo      tovarna.
                   materiali, ki so
                   uvrščeni v isto
                   tar. št. pod pogojem,
                   da njihova vrednost
                   ne presega 20% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


------------------------------------------------------------------------------

ex 37.pgl.   Izdelki za      Izdelava, pri kateri  Izdelava, pri
        fotografske in    se vsi uporabljeni   kateri vrednost
        kinematografske   materiali uvrščajo   vseh uporabljenih
        namene; razen:    v drugo tar. št.,   materialov ne
                   kot je tar. št.    presega 40% cene
                   izdelka. Lahko se   izdelka franko
                   uporabljajo      tovarna
                   materiali, ki so
                   uvrščeni v isto tar.
                   št. pod pogojem, da
                   njihova vrednost ne
                   presega 20% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


3701      Fotografske plošče
        in plani filmi,
        občutljivi za
        svetlobo,
        neosvetljeni, iz
        kakršnegakoli
        materiala, razen
        iz papirja, kartona
        ali tekstila;
        fotografski plani
        filmi za hitro
        razvijanje in
        kopiranje,
        občutljivi za
        svetlobo
        neosvetljeni, v
        kasetah ali brez
        njih:

        - Plani filmi za   Izdelava, pri kateri  Izdelava, pri
        trenutno (hitro)   se vsi uporabljeni   kateri vrednost
        fotografijo, v    materiali uvrščajo   vseh uporabljenih
        kasetah       v drugo tar. št.,   materialov ne
                   razen v tar. št. 3701 presega 40% cene
                   ali 3702. Materiali,  izdelka franko
                   uvrščeni v tar. št.  tovarna
                   3702 se lahko
                   uporabljajo pod
                   pogojem, da njihova
                   vrednost ne presega
                   30% cene izdelka
                   franko tovarna.

        - Drugo       Izdelava, pri kateri  Izdelava, pri
                   se vsi uporabljeni   kateri vrednost
                   materiali uvrščajo v  vseh uporabljenih
                   drugo tar. št. razen  materialov ne
                   v tar. št. 3701 ali  presega 40% cene
                   3702. Materiali    izdelka franko
                   uvrščeni v tar. št.  tovarna
                   3701 ali 3702 se
                   lahko uporabljajo
                   pod pogojem, da
                   njihova skupna
                   vrednost ne presega
                   20% cene izdelka
                   franko tovarna.


3702      Fotografski filmi v Izdelava, pri kateri  Izdelava, pri
        zvitkih, občutljivi se vsi uporabljeni   kateri vrednost
        za svetlobo,     materiali uvrščajo   vseh uporabljenih
        neosvetljeni, iz   v katerokoli tar.   materialov ne
        kakršnegakoli    št., razen v tar.   presega 40% cene
        materiala razen iz  št. 3701 ali 3702.   izdelka franko
        papirja, kartona              tovarna.
        ali tekstila; filmi
        v zvitkih za hitro
        razvijanje in
        kopiranje,
        občutljivi za
        svetlobo,
        neosvetljeni


3704      Fotografske plošče, Izdelava, pri kateri  Izdelava, pri
        filmi, papir,    se vsi uporabljeni   kateri vrednost
        karton in tekstil,  materiali uvrščajo   vseh uporabljenih
        osvetljeni toda   v katerokoli tar.   materialov ne
        nerazviti      št. razen v tar.    presega 40% cene
                   št. 3701 do 3704.   izdelka franko
                              tovarna.


------------------------------------------------------------------------------

ex 38.pgl.   Razni izdelki    Izdelava, pri kateri  Izdelava, pri
        kemične industrije, se vsi uporabljeni   kateri vrednost
        razen:        materiali uvrščajo v  vseh uporabljenih
                   drugo tar. št., kot  materialov ne
                   je tar. št. izdelka.  presega 40% cene
                   Materiali uvrščeni v  izdelka franko
                   isto tar. št., se   tovarna.
                   lahko uporabljajo
                   pod pogojem, da
                   njihova vrednost ne
                   presega 20% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


ex 3801     - Koloidni grafit v Izdelava, pri kateri
        suspenziji v olju  vrednost vseh
        in polkoloidni    uporabljenih
        grafit; ogljikove  materialov ne
        paste za elektrode  presega 50% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.

        - Grafit v obliki  Izdelava, pri kateri  Izdelava, pri
        paste kot mešanica  vrednost vseh     kateri vrednost
        grafita z      uporabljenih      vseh uporabljenih
        mineralnimi olji z  materialov iz tar.   materialov ne
        več kot 30% grafita št. 3403 ne presega  presega 40% cene
        po teži       20% cene izdelka    izdelka franko
                   franko tovarna.    tovarna.


ex 3803     Rafinirano tal-olje Rafiniranje surovega  Izdelava, pri
                   tal-olja.       kateri vrednost
                              vseh uporabljenih
                              materialov ne
                              presega 40% cene
                              izdelka franko
                              tovarna.


ex 3805     Sulfatna       Prečiščevanje z    Izdelava, pri
        terpentinska olja,  destilacijo ali    kateri vrednost
        prečiščena      rafiniranjem      vseh uporabljenih
                   surovega sulfatnega  materialov ne
                   terpentinskega olja.  presega 40% cene
                              izdelka franko
                              tovarna.


ex 3806     Smolni estri     Izdelava iz smolnih  Izdelava, pri
                   kislin.        kateri vrednost
                              vseh uporabljenih
                              materialov ne
                              presega 40% cene
                              izdelka franko
                              tovarna


ex 3807     Lesni katran (lesna Destilacija lesnega  Izdelava, pri
        katranska smola)   katrana.        kateri vrednost
                              vseh uporabljenih
                              materialov ne
                              presega 40% cene
                              izdelka franko
                              tovarna.


3808      Insekticidi,     Izdelava, pri kateri
        rodenticidi,     vrednost vseh
        fungicidi,      uporabljenih
        herbicidi,      materialov ne
        sredstva zoper    presega 50% cene
        klitje, sredstva za izdelka franko
        urejanje rasti    tovarna.
        rastlin,
        dezinfektanti in
        podobni izdelki,
        pripravljeni v
        oblikah ali
        pakiranjih za
        prodajo na drobno
        ali kot preparati
        ali kot izdelki
        (npr. žveplani
        trakovi, stenji,
        sveče in muholovke)


3809      Sredstva za     Izdelava, pri kateri
        dodelavo, nosilci  vrednost vseh
        barv, sredstva za  uporabljenih
        pospeševanje     materialov ne
        barvanja in     presega 50% cene
        fiksiranje barvil  izdelka franko
        ter drugi izdelki  tovarna.
        (npr. sredstva za
        apreturo in
        jedkanje), ki se
        uporabljajo v
        tekstilni, papirni,
        usnjarski in
        podobnih
        industrijah, ki
        niso omenjeni in
        ne zajeti na
        drugem mestu


3810      Preparati za     Izdelava, pri kateri
        dekapiranje     vrednost vseh
        kovinskih površin;  uporabljenih
        talila in drugi   materialov ne
        pomožni preparati  presega 50% cena
        za spajkanje in   izdelka franko
        varjenje; praški   tovarna.
        in paste za
        spajkanje in
        varjenje, ki so
        sestavljeni iz
        kovin in drugih
        materialov;
        preparati, ki se
        uporabljajo kot
        jedra ali obloge
        za elektrode ali
        varilne palice


3811      Preparati zoper
        detonacijo,
        preparati za
        preprečevanje
        oksidacije, za
        preprečevanje
        kopičenja smole, za
        izboljšanje
        viskoznosti,
        preparati za
        preprečevanje
        korozije in drugi
        pripravljeni
        aditivi, za
        mineralna olja
        (vštevši bencin)
        ali za druge
        tekočine, ki se
        uporabljajo v
        iste namene kot
        mineralna olja:

        - Pripravljeni    Izdelava, pri kateri
        aditivi za mazalna  vrednost vseh
        olja, ki vsebujejo  uporabljenih
        naftna olja ali   materialov, ki so
        olja iz       uvrščeni v tar. št.
        bituminoznih     3811 ne presega
        materialov      50% cene izdelka
                   franko tovarna.

        - Drugo       Izdelava, pri kateri
                   vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov ne presega
                   50% cene izdelka
                   franko tovarna.


------------------------------------------------------------------------------

3812      Pripravljeni     Izdelava, pri kateri
        pospeševalci     vrednost vseh
        vulkanizacije;    uporabljenih
        sestavljeni     materialov ne
        plastifikatorji za  presega 50% cene
        gumo in plastične  izdelka franko
        mase, ki niso    tovarna.
        omenjeni in ne
        zajeti na drugem
        mestu; preparati za
        preprečevanje
        oksidacije in drugi
        sestavljeni
        stabilizatorji za
        gumo in plastične
        mase


3813      Preparati in     Izdelava, pri kateri
        polnila za aparate  vrednost vseh
        za gašenje požara;  uporabljenih
        napolnjene granate  materialov ne
        za gašenje požara  presega 50% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


3814      Sestavljena     Izdelava, pri kateri
        organska topila in  vrednost vseh
        razredčila, ki    uporabljenih
        niso omenjena in ne materialov ne
        zajeta na drugem   presega 50% cene
        mestu; pripravljena izdelka franko
        sredstva za     tovarna.
        odstranjevanje
        premazov


3818      Kemični elementi,  Izdelava, pri kateri
        dopirani za uporabo vrednost vseh
        v elektroniki, v   uporabljenih
        obliki kolutov,   materialov ne
        ploščic in v     presega 50% cene
        podobnih oblikah;  izdelka franko
        kemične spojine,   tovarna.
        dopirane za uporabo
        v elektroniki


3819      Tekočine za     Izdelava, pri kateri
        hidravlične zavore  vrednost vseh
        in druge       uporabljenih
        pripravljene     materialov ne
        tekočine za     presega 50% cene
        hidravlični prenos, izdelka franko
        ki ne vsebujejo ali tovarna.
        vsebujejo po teži
        manj kot 70%
        naftnega olja ali
        olj, dobljenih iz
        bituminoznih
        mineralov


3820      Preparati zoper   Izdelava, pri kateri
        zmrzovanje in    vrednost vseh
        pripavljene     uporabljenih
        tekočine za     materialov ne
        odtajanje      presega 50% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


3822      Diagnostični ali   Izdelava, pri kateri
        laboratorijski    vrednost vseh
        reagenti na podlogi uporabljenih
        in pripravljeni   materialov ne
        diagnostični ali   presega 50% cene
        laboratorijski    izdelka franko
        reagenti s podlogo  tovarna.
        ali brez nje,
        razen tistih iz
        tar. št. 3002 ali
        3006


3823      Industrijske
        monokarboksilne
        maščobne kisline;
        kisla olja iz
        rafiniranja;
        industrijski
        maščobni alkoholi

        - Industrijske   Izdelava, pri kateri se
        monokarboksilne  vsi uporabljeni
        maščobne kisline; materiali uvrščajo v
        kisla olja iz   drugo tar.št., kot je
        rafiniranja    tar. št. izdelka.

        - Industrijski   Izdelava iz materialov
        maščobni alkoholi iz katerekoli tar.št.
                  vključno druge materiale
                  iz tar.št. 3823.


3824      Pripravljena
        vezivna sredstva
        za livarske
        modele ali
        livarska jedra,
        kemični izdelki
        in preparati
        kemične industrije
        in sorodnih
        industrij (vštevši
        tudi tiste, ki so
        sestavljeni iz
        mešanic naravnih
        proizvodov), ki
        niso omenjeni in
        ne zajeti na
        drugem mestu,
        stranski izdelki
        kemične industrije
        ali sorodnih
        industrij, ki niso
        omenjeni in ne
        zajeti na drugem
        mestu:

        - Naslednje iz te Izdelava, pri kateri se Izdelava, pri
        tarifne številke: vsi uporabljeni     kateri vrednost
                  materiali uvrščajo v   vseh uporabljenih
        Pripravljena    drugo tar. št., kot je  materialov ne
        vezivna sredstva  tar. št. izdelka.    presega 40% cene  
        za livarske    Materiali, ki se     izdelka franko
        modele ali     uvrščajo v isto tar.   tovarna.
        livarska jedra   št. kot je proizvod se
        na osnovi naravnih lahko uporabljajo, pod
        smolnih produktov pogojem, da njihova
                  vrednost ne presega
        Naftenske kisline, 20% cene izdelka franko
        njihove v vodi   tovarna.
        netopne soli in
        njihovi estri

        Sorbitol, razen
        sorbitola iz tar.
        št. 2905

        Petrolejevi
        sulfonati, razen
        petrolejevih
        sulfonatov
        alkalnih kovin,
        amoniaka ali
        etanolaminov,
        tiofeniranih
        sulfonskih oljnih
        kislin,
        pridobljenih iz
        bituminoznih snovi
        in njihovih soli

        Ionski
        izmenjevalci

        Sušilci za
        vakumske cevi

        Alkalni železovi
        oksidi za
        prečiščevanje
        plina

        Amoniakova voda
        in surovi amoniak
        (izkoriščeni
        oksid) dobljen s
        prečiščevanjem
        svetlega plina

        Sulfonaftenske
        kisline, njihove
        v vodi netopne
        soli in njihovi
        estri

        Fuzelno in
        dipelovo olje

        Mešanice soli, ki
        vsebujejo
        različne anione

        Paste za
        kopiranje na
        osnovi želatine,
        z ali brez
        podlage iz
        papirja ali
        tekstila

        - Drugi      Izdelava, pri kateri
                  vrednost vseh
                  uporabljenih materialov
                  ne presega 50% cene
                  izdelka franko tovarna.


3901 do 3915  Plastične mase v
        primarnih oblikah;
        odpadki, ostružki
        in ostanki iz
        plastike; razen
        za tar.št.ex 3907
        in 3912, za kateri
        so pravila podana
        v nadaljevanju:

        - Izdelki     Izdelava, pri kateri:  Izdelava, pri
        adicijske     - vrednost vseh     kateri vrednost
        homopolomerizacije uporabljenih       vseh uporabljenih
        pri kateri enojni materialov ne presega  materialov ne
        monomer prispeva  50% cene izdelka franko presega 25% cene
        več kot 99% po   tovarna in        izdelka franko
        teži celotne    - vrednost kateregakoli tovarna.
        vsebine polimerov uporabljenega materiala
                  iz 39. poglavja ne
                  presega 20% cene
                  izdelka franko tovarna1.

                  1. Za proizvode, ki so
                  sestavljeni iz
                  materialov, ki so po
                  eni strani uvrščeni
                  v tar.št.3901 do 3906
                  in po drugi strani v
                  tar.št.3907 do 3911,
                  se to določilo
                  uporablja samo za
                  tisto skupino
                  materialov, ki v
                  proizvodu prevladujejo
                  po teži.

        - Drugo      Izdelava, pri kateri   Izdelava, pri
                  vrednost vseh      kateri vrednost
                  uporabljenih materialov vseh uporabljenih
                  iz 39. poglavja ne    materialov ne
                  presega 20% cene     presega 25% cene
                  izdelka franko tovarna1. izdelka franko
                              tovarna.
                  1. Za proizvode, ki so
                  sestavljeni iz
                  materialov, ki so po
                  eni strani uvrščeni
                  v tar.št.3901 do 3906
                  in po drugi strani v
                  tar.št.3907 do 3911,
                  se to določilo
                  uporablja samo za
                  tisto skupino
                  materialov, ki v
                  proizvodu prevladujejo
                  po teži.


ex 3907     Kopolimeri,    Izdelava, pri kateri
        narejeni iz    se vsi uporabljeni
        polikarbonata   materiali uvrščajo
        in akrilonitril-  v drugo tar. št.
        butadien-stiren  izdelka. Lahko se
        kopolimera (ABS)  uporabljajo materiali
                  ki se uvrščajo v isto
                  tar.št., pod pogojem,
                  da njihova vrednost ne
                  presega 50% cene
                  izdelka franko tovarna1

                  1. Za proizvode, ki so
                  sestavljeni iz
                  materialov, ki so po
                  eni strani uvrščeni
                  v tar.št.3901 do 3906
                  in po drugi strani v
                  tar.št.3907 do 3911,
                  se to določilo
                  uporablja samo za
                  tisto skupino
                  materialov, ki v
                  proizvodu prevladujejo
                  po teži.

        - Poliester    Izdelava, pri kateri
                  vrednost kateregakoli
                  uporabljenega materiala
                  iz 39.poglavja ne
                  presega 20% cene
                  izdelka franko tovarna
                  in /ali izdelava iz
                  tetrabrom-(bisfenol A)
                  polikarbonata


3912      Celuloza in njeni Izdelava, pri kateri
        kemični derivati, vrednost kateregakoli
        ki niso navedeni  uporabljenega materiala
        in ne zajeti na  iz iste tar.št.kot je
        drugem mestu, v  proizvod ne presega 20%
        primarnih oblikah cene izdelka franko
                  tovarna


3916 do 3921  Polizdelki in
        izdelki iz
        plastike; razen
        iz tar. št. ex
        3916, ex 3917,
        ex 3920 in ex
        3921, za katere
        so pravila podana
        v nadaljevanju

        - Ploščati     Izdelava, pri kateri   Izdelava, pri
        izdelki, bolj kot vrednost kateregakoli  kateri vrednost
        le površinsko   uporabljenega materiala vseh uporabljenih
        obdelani ali    iz 39. poglavja ne    materialov ne
        rezani v druge   presega 50% cene     presega 25% cene
        oblike razen    izdelka franko tovarna. izdelka franko
        pravokotnih                 tovarna.
        (vštevši
        kvadratne);
        drugi izdelki,
        bolj obdelani
        kot le površinsko
        obdelani

        - Drugi:

        - - izdelki    Izdelava, pri kateri:  Izdelava, pri
        adicijske     - vrednost  vseh    kateri vrednost
        homopolimerai-   uporabljenih materialov kateregakoli
        zacije, pri    ne presega 50% cene   uporabljenih
        kateri enojni   izdelka franko tovarna, materialov ne
        monomer prispeva  in            presega 25% cene
        več kot 99% po   - vrednost kateregakoli izdelka franko
        masi celotne    uporabljenega materiala tovarna.
        vsebine polimerov iz. 39. poglavja ne
                  presega 20% cene izdelka
                  franko tovarna1

                  1. Za proizvode, ki so
                  sestavljeni iz
                  materialov, ki so po
                  eni strani uvrščeni
                  v tar.št.3901 do 3906
                  in po drugi strani v
                  tar.št.3907 do 3911,
                  se to določilo
                  uporablja samo za
                  tisto skupino
                  materialov, ki v
                  proizvodu prevladujejo
                  po teži.

        - - drugi     Izdelava, pri kateri   Izdelava, pri
                  vrednost kateregakoli  kateri vrednost
                  uporabljenega materiala vseh uporabljenih
                  iz 39. poglavja ne    materialov ne
                  presega 20% cene     presega 25% cene
                  izdelka franko tovarna1. izdelka franko
                              tovarna.

                  1. Za proizvode, ki so
                  sestavljeni iz
                  materialov, ki so po
                  eni strani uvrščeni
                  v tar.št.3901 do 3906
                  in po drugi strani v
                  tar.št.3907 do 3911,
                  se to določilo
                  uporablja samo za
                  tisto skupino
                  materialov, ki v
                  proizvodu prevladujejo
                  po teži.


ex 3916 in   Profilni izdelki  Izdelava, pri kateri:  Izdelava, pri
ex 3917     in cevi      -vrednost kateregakoli  kateri vrednost
                  uporabljenega materiala vseh uporabljenih
                  ne presega 50% cene   materialov ne
                  izdelka franko tovarna, presega 25% cene
                  in            izdelka franko
                  - vrednost materialov  tovarna.
                  uvrščenih v isto tar.
                  št. ne presega 20%
                  cene izdelka franko
                  tovarna.


ex 3920     - Folije ali    Izdelava iz delne    Izdelava, pri
        filmi iz      termoplastične soli, ki kateri vrednost
        ionomerov     je kopolimer etilena in vseh uporabljenih
                  metakrilne kisline in  materialov ne
                  je delno nevtralizirana presega 25% cene
                  z ioni kovine, predvsem izdelka franko
                  cinka in natrija.    tovarna.

        - Folije iz    Izdelava, pri kateri
        regenerirane    vrednost kateregakoli
        celuloze,     uporabljenega materiala
        poliamidov ali   iz iste tar.št. kot je
        polietilena    proizvod ne presega 20%
                  cene izdelka franko
                  tovarna.


ex 3921     Folije iz     Izdelava iz visoko    Izdelava, pri
        plastičnih mas,  prosojnih poliestrskih  kateri vrednost
        metalizirane    folij debeline manj kot vseh uporabljenih
                  23 mikronov.       materialov ne
                              presega 25% cene
                  2. Naslednje folije se  izdelka franko
                  štejejo kot visoko    tovarna.
                  prosojne: folije,
                  katerih zatemnitev
                  (merjeno z Gardner
                  Hazemetromv skladu z
                  ASTM-D 1003-16, tki.
                  Hazefaktor) je manjša
                  kot 2 odstotka


3922 do 3926  Izdelki iz     Izdelava, pri kateri
        plastičnih mas   vrednost vseh
                  uporabljenih materialov
                  ne presega 50% cene
                  izdelka franko tovarna.


-----------------------------------------------------------------------------

ex 40.pgl    Kavčuk in izdelki Izdelava, pri kateri
        iz kavčuka in   se vsi uporabljeni
        gume; razen:    materiali uvrščajo v
                  drugo tar. št., kot
                  je tar. št. izdelka.


ex 4001     Laminirane plošče Laminacija folij iz
        ali krpe kavčuka  naravnega kavčuka.
        za čevlje


4005      Mešanice kavčuka, Izdelava, pri kateri
        nevulkanizirane,  vrednost vseh
        v primarnih    uporabljenih
        oblikah ali    materialov, razen
        ploščah, listih  naravnega kavčuka,
        ali trakovih    ne presega 50% cene
                  izdelka franko tovarna.


4012      Protektirane ali
        rabljene zunanje
        gume (plašči);
        polne gume ali
        gume z zračnimi
        komorami,
        zamenljivi
        protektorji
        (plasti) in
        ščitniki iz gume:

        - Protektirane   Protektiranje
        gume, polne gume  rabljenih zunanjih
        ali gume z     gum.
        zračnimi komorami

        - Drugo      Izdelava iz materialov
                  iz katerekoli tar.št.,
                  razen iz tar. št. 4011
                  ali 4012.


ex 4017     Izdelki iz trde  Izdelava iz trde gume.
        gume


ex 41.pgl.   Surove kože z   Izdelava, pri kateri
        dlako ali brez   se vsi uporabljeni
        dlake (razen    materiali uvrščajo v
        krzna) in usnje;  drugo tar. št., kot je
        razen:       tar. št. izdelka.


ex 4102     Surove kože ovac  Odstranjevanje volne s
        ali jagnjet, brez kože ovac ali jagnjet,
        volne       z volno.


4104 do 4107  Usnje, brez dlake Ponovno strojenje
        ali volne, razen  predhodno strojenih
        usnja iz tar. št. kož.
        4108 ali 4109
                  ali

                  Izdelava, pri kateri se
                  vsi uporabljeni
                  materiali uvrščajo v
                  drugo tar. št., kot je
                  tar. št. izdelka.


4109      Lakasto usnje in  Izdelava iz usnja iz
        lakasto      tar. št. 4104 do 4107
        plastovito     pod pogojem, da
        (prevlečeno s   njihova vrednost ne
        folijo) usnje,   presega 50% cene
        metalizirano    izdelka franko tovarna.
        usnje


42.pgl.     Usnjeni izdelki,  Izdelava, pri kateri se
        sedlarski in    vsi uporabljeni
        jermenarski    materiali uvrščajo v
        izdelki; predmeti drugo tar. št., kot je
        za potovanje,   tar. št. izdelka.
        ročne torbe in
        podobni izdelki
        iz živalskih črev
        (razen
        sviloprejkine niti)


---------------------------------------------------------------------------

ex 43.pgl.   Naravno in umetno Izdelava, pri kateri se
        krzno; krzneni   vsi uporabljeni
        izdelki, razen:  materiali uvrščajo v
                  drugo tar. št., kot je
                  tar. št. izdelka.


ex 4302     Strojena ali
        obdelana krzna,
        sestavljena:

        - Plošče, križi,  Beljenje ali barvanje
        kvadrati in    vključno z rezanjem in
        podobne oblike   sestavljanjem
                  nesestavljenega
                  strojenega ali
                  obdelanega krzna.

        - Drugo      Izdelava iz
                  nesestavljenih,
                  strojenih ali obdelanih
                  krzen.


4303      Oblačila,     Izdelava iz
        oblačilni dodatki nesestavljenih
        in drugi krzneni  strojenih ali obdelanih
        izdelki      krzen iz tar. št. 4302.


ex 44.pgl.   Les in lesni    Izdelava, pri kateri se
        izdelki; oglje;  vsi uporabljeni
        razen:       materiali uvrščajo v
                  drugo tar. št., kot je
                  tar.št. izdelka.


ex 4403     Les, grobo     Izdelava iz grobo
        obdelan      obdelanega lesa, z
        (štirikotno    lubjem ali brez lubja
        tesan)       ali samo tesanega.


ex 4407     Les, vzdolžno   Skobljanje, brušenje
        žagan ali iverjen ali lepljenje s topim
        rezan ali luščen, ali zobatim dolžinskim
        skobljan, brušen  spajanjem.
        ali topo ali
        zobato dolžinsko
        spojen, debeline
        nad 6 mm


ex 4408     Furnirski listi  Spajanje, skobljanje,
        in listi za    brušenje ali lepljenje
        vezane plošče   s topim ali zobatim
        debeline do 6 mm, dolžinskim spajanjem.
        sestavljen in
        drug les, žagan
        po dolžini,
        rezan ali
        lupljen,
        skobljen brušen
        ali lepljen s
        topim ali zobatim
        dolžinskim
        spajanjem,
        debeline do 6 mm


ex 4409     Les, kontinuirano
        profiliran po
        dolžini katerega-
        koli roba ali
        strani, vključno
        skobljan, brušen
        ali topo ali
        zobato dolžinsko
        spojen ali ne:

        - Brušeni ali   Brušenje ali topo
        topo ali zobato  ali zobato
        dolžinsko spojeni dolžinsko spajanje.

        - Okrasne palice, Predelava v obliki
        venci in okrasne  palic ali okrasnih
        letve       letev.


ex 4410 do   Okrasne palice,  Predelava v obliki
ex 4413     venci in okrasne  palic in okrasnih
        letve za pohištvo, letev.
        za notranjo
        dekoracijo


ex 4415     Zaboji za     Izdelava iz desk, ki
        pakiranje, škatle, niso razrezane na
        gajbe, bobni in  določeno velikost.
        podobna embalaža
        za pakiranje, iz
        lesa


ex 4416     Sodi, kadi, vedra, Izdelava iz klanih dog,
        in drugi sodarski nadalje neobdelanih,
        izdelki in njihovi razen razžaganih na
        deli, iz lesa,   dveh glavnih površinah.
        vključno tudi doge


ex 4418     - Stavbno pohištvo Izdelava pri kateri se
        in leseni izdelki vsi uporabljeni
        za gradbeništvo  materiali uvrščajo v
                  drugo tar. št., kot je
                  tar. št. izdelka. Lahko
                  se uporabljajo
                  celičaste plošče,
                  skodle in opaži.

        - Okrasne palice  Predelava v obliki
        in okrasne letve  palic ali okrasnih
                  letev.


ex 4421     Les za vžigalice; Izdelava iz lesa iz
        lesni čepki za   katerekoli tar.št.,
        obutev       razen lesene žice iz
                  tar. št. 4409.


----------------------------------------------------------------------------

ex 45.pgl.   Pluta in plutasti Izdelava, pri kateri
        izdelki, razen:  se vsi uporabljeni
                  materiali uvrščajo v
                  drugo tar. št., kot
                  je tar. št. izdelka.


4503      Izdelki iz     Izdelava iz plute iz
        naravne plute   tar. št. 4501.


46.pgl.     Izdelki iz slame, Izdelava, pri kateri
        esparta in drugih se vsi uporabljeni
        materialov za   materiali uvrščajo v
        pletarstvo;    drugo tar. št., kot
        košarski in    je tar. št. izdelka.
        pletarski izdelki


--------------------------------------------------------------------------

47.pgl.     Lesovina ali    Izdelava, pri kateri
        celuloza iz    se vsi uporabljeni
        drugih vlaknastih materiali uvrščajo v
        celuloznih     drugo tar. št., kot
        materialov;    je tar. št. izdelka.
        recikliran papir
        ali karton
        (ostanki in
        odpadki)


---------------------------------------------------------------------------

ex 48.pgl.   Papir in karton;  Izdelava, pri kateri
        izdelki iz     se vsi uporabljeni
        papirne kaše,   materiali uvrščajo v
        papirja ali    drugo tar. št., kot
        kartona; razen:  je tar. št. izdelka.


ex 4811     Papir in karton,  Izdelava iz materialov
        samo s črtami ali za izdelavo papirja iz
        kvadrati      47. poglavja.


4816      Karbon papir,   Izdelava iz materialov
        samokopirni papir za izdelavo papirja iz
        in drug papir za  47. poglavja.
        kopiranje in
        prenašanje (razen
        tistih iz tar. št.
        4809); matrice za
        razmnoževanje in
        ofsetne plošče iz
        papirja, v
        škatlah ali brez
        škatel


4817      Pisemski ovitki,  Izdelava, pri kateri:
        pisemske kartice, - se vsi uporabljeni
        dopisnice in    materiali uvrščajo v
        karte za      drugo tar. št., kot
        dopisovanje iz   je tar. št. izdelka,
        papirja ali    in
        kartona; kompleti - vrednost vseh
        za dopisovanje v  uporabljenih
        škatlah, vrečkah, materialov ne presega
        notesih in     50% cene izdelka
        podobnih      franko tovarna.
        pakiranjih iz
        papirja in kartona


ex 4818     Toaletni papir   Izdelava iz materialov
                  za izdelavo papirja iz
                  47. poglavja.


ex 4819     Škatle, zaboji,  Izdelava, pri kateri:
        vreče in drugi   - se vsi uporabljeni
        kontejnerji za   materiali uvrščajo v
        pakiranje iz    drugo tar. št., kot je
        papirja, kartona, tar. št. izdelka, in
        celulozne vate   - vrednost vseh
        ali listov ali   uporabljenih
        trakov iz     materialov ne presega
        celuloznih     50% cene izdelka
        vlaken       franko tovarna.


ex 4820     Bloki papirja   Izdelava, pri kateri
        za pisma      vrednost vseh
                  uporabljenih
                  materialov ne presega
                  50% cene izdelka
                  franko tovarna.


ex 4823     Drug papir,    Izdelava iz materialov
        karton, celulozna za izdelavo papirja iz
        vata ter listi in 47. poglavja.
        trakovi iz
        celuloznih vlaken,
        razrezani v
        določene velikosti
        ali oblike


ex 49.pgl.   Tiskane knjige,  Izdelava, pri kateri
        časopisi, slike  se vsi uporabljeni
        in drugi izdelki  materiali uvrščajo v
        grafične      drugo tar. št., kot
        industrije,    je tar. št. izdelka.
        rokopisi, tipkana
        besedila in
        načrti, razen:


4909      Poštne       Izdelava iz materialov,
        razglednice,    ki niso uvrščeni v tar.
        čestitke in karte št.4909 ali 4911.
        z osebnimi
        sporočili,
        tiskane,
        ilustrirane ali
        neilustrirane,
        z ovitki ali
        okraski ali
        brez njih


4910      Koledarji vseh
        vrst, tiskani,
        vštevši
        koledarske bloke:

        - Koledarji vrste Izdelava, pri kateri:
        "večni" ali z   - se vsi uporabljeni
        zamenljivimi    materiali uvrščajo v
        bloki na      drugo tar. št., kot
        podlagah, ki niso je tar.št. izdelka,
        iz papirja ali   in
        kartona      - vrednost vseh
                  uporabljenih
                  materialov ne presega
                  50% cene izdelka
                  franko tovarna.

        - Drugo      Izdelava iz materialov
                  ki niso uvrščeni v tar.
                  št. 4909 ali 4911.


-----------------------------------------------------------------------------

ex 50.pgl.   Svila, razen:   Izdelava, pri kateri
                  se vsi uporabljeni
                  materiali uvrščajo v
                  drugo tar. št. kot je
                  tar. št. izdelka.


ex 5003     Svileni odpadki  Mikanje ali česanje
        (vštevši zapredke svilenih odpadkov.
        neprimerne za
        odvijanje, odpadke
        preje in raztrgane
        tekstilne
        materiale), mikani
        ali česani


5004 do     Svilena preja in  Izdelava iz:1
ex 5006     preja iz odpadkov - surove svile ali iz
        svile       odpadkov svile, mikanih
                  ali česanih ali drugače
                  predelanih za predenje,
                  - drugih naravnih
                  vlaken, nemikanih ali
                  nečesanih ali drugače
                  predelanih za predenje,
                  - kemičnih materialov
                  ali tekstilne kaše, ali
                  - materialov za
                  izdelavo papirja.

                  1. Posebni pogoji, ki
                  veljajo za proizvode
                  iz mešanice tekstilnih
                  materialov, so navedeni
                  v Uvodni opombi 5.


5007      Tkanine iz svile
        ali svilenih
        odpadkov:

        - Z vtkanimi    Izdelava iz enojne
        gumijastimi nitmi preje

                  1. Posebni pogoji, ki
                  veljajo za proizvode
                  iz mešanice tekstilnih
                  materialov, so navedeni
                  v Uvodni opombi 5.

        - Drugi      Izdelava iz:
                  - preje iz kokosovih
                  vlaken,
                  - naravnih vlaken,
                  - umetnih ali
                  sintetičnih rezanih
                  vlaken, nemikanih ali
                  nečesanih ali kako
                  drugače predelanih za
                  predenje,
                  - kemičnih materialov
                  ali tekstilne kaše, ali
                  - papirja.

                  1. Posebni pogoji, ki
                  veljajo za proizvode
                  iz mešanice tekstilnih
                  materialov, so navedeni
                  v Uvodni opombi 5.

                  ali

                  Tiskanje, spremljano z
                  najmanj dvema
                  pripravljalnima ali
                  končnima operacijama
                  (kot so razmaščevanje,
                  beljenje,
                  merceriziranje,
                  termostabiliziranje,
                  dviganje, kalandiranje,
                  obdelava za odpornost
                  na krčenje, trajna
                  zaključna obdelava,
                  obogatitev,
                  impregnacija,
                  popravljanje in
                  odstranjevanje vozlov),
                  pod pogojem, da
                  vrednost uporabljene
                  netiskane tkanine ne
                  presega 47,5% cene
                  izdelka franko tovarna.


-----------------------------------------------------------------------------

ex 51.pgl.   Volna, fina ali  Izdelava, pri kateri
        groba živalska   se vsi uporabljeni
        dlaka; preja in  materiali uvrščajo v
        tkanine iz     drugo tar. št., kot
        konjske žime;   je tar. št. izdelka.
        razen:


5106 do 5110  Preja iz volne,  Izdelava iz:
        iz fine ali grobe - surove svile ali iz
        živalske dlake   odpadkov svile,
        ali iz konjske   mikanih ali česanih
        žime        ali kako drugače
                  predelanih za predenje,
                  - naravnih vlaken ,
                  nemikanih ali nečesanih
                  ali drugače predelanih
                  za predenje,
                  - kemičnih materialov
                  ali tekstilne kaše, ali
                  - materialov za
                  izdelavo papirja.

                  1. Posebni pogoji, ki
                  veljajo za proizvode
                  iz mešanice tekstilnih
                  materialov, so navedeni
                  v Uvodni opombi 5.


5111 do 5113  Tkanine iz volne,
        iz fine ali grobe
        živalske dlake ali
        iz konjske žime

        - Z vtkanimi    Izdelava iz enojne
        gumijastimi nitmi preje.

                  1. Posebni pogoji, ki
                  veljajo za proizvode iz
                  mešanice tekstilnih
                  materialov, so navedeni
                  v Uvodni opombi 5.

        - Drugi      Izdelava iz:
                  - preje iz kokosovih
                  vlaken,
                  - naravnih vlaken,
                  - umetnih ali
                  sintetičnih rezanih
                  vlaken, nemikanih ali
                  nečesanih ali kako
                  drugače predelanih za
                  predenje,
                  - kemičnih materialov
                  ali tekstilne kaše,
                  ali
                  - papirja.

                  1. Posebni pogoji, ki
                  veljajo za proizvode
                  iz mešanice tekstilnih
                  materialov, so navedeni
                  v Uvodni opombi 5.

                  ali

                  Tiskanje, spremljano z
                  najmanj dvema
                  pripravljalnima ali
                  končnima operacijama

                  (kot so razmaščevanje,
                  beljenje,
                  merceriziranje,
                  termostabiliziranje,
                  dviganje, kalandiranje,
                  obdelava za odpornost
                  na krčenje, trajna
                  zaključna obdelava
                  obogatitev,
                  impregnacija,
                  popravljanje in
                  odstranjevanje vozlov),
                  pod pogojem, da
                  vrednost uporabljene
                  netiskane tkanine ne
                  presega 47,5% cene
                  izdelka franko tovarna.


-----------------------------------------------------------------------------

ex 52.pgl.   Bombaž, razen:   Izdelava, pri kateri se
                  vsi uporabljeni
                  materiali uvrščajo v
                  drugo tar. št., kot je
                  tar. št. izdelka.


5204 do 5207  Preja in sukanec  Izdelava iz:
        iz bombaža     - surove svile ali
                  odpadkov svile, mikanih
                  ali česanih ali drugače
                  pripravljenih za
                  predenje,
                  - naravnih vlaken,
                  nemikanih ali nečesanih
                  ali drugače predelanih
                  za predenje,
                  - kemičnih materialov
                  ali tekstilne kaše, ali
                  - materialov za
                  izdelavo papirja.

                  1. Posebni pogoji, ki
                  veljajo za proizvode iz
                  mešanice tekstilnih
                  materialov, so navedeni
                  v Uvodni opombi 5.


5208 do 5212  Bombažne tkanine:

        - Z vtkanimi    Izdelava iz enojne
        gumijastimi nitmi preje1.

        - Druge      1. Posebni pogoji, ki
                  veljajo za proizvode
                  iz mešanice tekstilnih
                  materialov, so navedeni
                  v Uvodni opombi 5.

                  Izdelava iz:
                  - preje iz kokosovih
                  vlaken,
                  - naravnih vlaken,
                  - umetnih ali
                  sintetičnih rezanih
                  vlaken, nemikanih ali
                  nečesanih ali kako
                  drugače pripravljenih
                  za predenje,
                  - kemičnih materialov
                  ali tekstilne kaše, ali
                  - papirja.

                  1. Posebni pogoji, ki
                  veljajo za proizvode
                  iz mešanice tekstilnih
                  materialov, so navedeni
                  v Uvodni opombi 5.

                  ali

                  Tiskanje, spremljano z
                  najmanj dvema
                  pripravljalnima ali
                  končnima operacijama
                  (kot so razmaščevanje,
                  beljenje,
                  merceriziranje,
                  termostabiliziranje,
                  dviganje, kalendiranje,
                  obdelava za odpornost
                  na krčenje, trajna
                  zaključna obdelava,
                  obogatitev,
                  impregnacija,
                  popravljanje in
                  odstranjevanje vozlov),
                  pod pogojem, da
                  vrednost uporabljene
                  netiskane tkanine ne
                  presega 47,5% cene
                  izdelka franko tovarna.


-----------------------------------------------------------------------------

ex 53.pgl.   Druga rastlinska  Izdelava, pri kateri se
        tekstilna vlakna; vsi uporabljeni
        papirna preja in  materiali uvrščajo v
        tkanine iz     drugo tar. št., kot je
        papirne preje;   tar. št. izdelka.
        razen:


5306 do 5308  Preja iz drugih  Izdelava iz:
        rastlinskih    - surove svile ali
        tekstilnih     ostankov svile,
        vlaken; papirna  mikanih ali česanih ali
        preja       drugače pripravljenih
                  za predenje,
                  - naravnih vlaken,
                  nemikanih ali nečesanih
                  ali drugače predelanih
                  za predenje,
                  - kemičnih materialov
                  ali tekstilne kaše, ali
                  - materialov za
                  izdelavo papirja.

                  1. Posebni pogoji, ki
                  veljajo za proizvode iz
                  mešanice tekstilnih
                  materialov, so navedeni
                  v Uvodni opombi 5.


5309 do 5311  Tkanine iz drugih
        rastlinskih
        tekstilnih
        vlaken; tkanine
        iz papirne preje:

        - Z vtkanini    Izdelava iz enojne
        gumijastimi nitmi preje.

                  1. Posebni pogoji, ki
                  veljajo za proizvode
                  iz mešanice tekstilnih
                  materialov, so navedeni
                  v Uvodni opombi 5.

        - Druge      Izdelava iz:
                  - preje iz kokosovih
                  vlaken,
                  - naravnih vlaken,
                  - umetnih ali
                  sintetičnih rezanih
                  vlaken, nemikanih ali
                  nečesanih ali kako
                  drugače pripravljenih
                  za predenje,
                  - kemičnih materialov
                  ali tekstilne kaše, ali
                  - papirja.

                  1. Posebni pogoji, ki
                  veljajo za proizvode
                  iz mešanice tekstilnih
                  materialov, so navedeni
                  v Uvodni opombi 5.

                  ali

                  Tiskanje, spremljano z
                  najmanj dvema
                  pripravljalnima ali
                  končnima operacijama
                  (kot so razmaščevanje,
                  beljenje, merceriziranje,
                  termostabiliziranje,
                  dviganje, kalendiranje,
                  obdelava za odpornost
                  na krčenje, trajna
                  zaključna obdelava,
                  obogatitev, impregnacija,
                  popravljanje in
                  odstranjevanje vozlov),
                  pod pogojem, da vrednost
                  uporabljene netiskane
                  tkanine ne presega 47,5%
                  cene izdelka franko
                  tovarna.

-----------------------------------------------------------------------------

5401 do 5406  Preja,       Izdelava iz:
        monofilamenti in  - surove svile ali
        sukanec iz     ostankov svile, mikanih
        umetnih ali    ali česanih ali drugače
        sintetičnih    pripravljenih za
        filamentov     predenje,
                  - naravnih vlaken,
                  nemikanih in nečesanih
                  ali kako drugače
                  predelanih za predenje,
                  - kemičnih materialov
                  ali tekstilne kaše, ali
                  - materialov za
                  izdelavo papirja.

                  1. Posebni pogoji, ki
                  veljajo za proizvode
                  iz mešanice tekstilnih
                  materialov, so navedeni
                  v Uvodni opombi 5.


5407 in 5408  Tkanine iz preje
        iz umetnih ali
        sintetičnih
        filamentov:

        - Z vtkanimi    Izdelava iz enojne
        gumijastimi nitmi preje.

                  1. Posebni pogoji, ki
                  veljajo za proizvode iz
                  mešanice tekstilnih
                  materialov, so navedeni
                  v Uvodni opombi 5.

        - Druge      Izdelava iz:
                  - preje iz kokosovih
                  vlaken,
                  - naravnih vlaken,
                  - umetnih ali
                  sintetičnih rezanih
                  vlaken, nemikanih ali
                  nečesanih ali kako
                  drugače pripravljenih
                  za predenje,
                  - kemičnih materialov
                  ali tekstilne kaše, ali
                  - papirja.

                  1. Posebni pogoji, ki
                  veljajo za proizvode
                  iz mešanice tekstilnih
                  materialov, so navedeni
                  v Uvodni opombi 5.

                  ali

                  Tiskanje, spremljano z
                  najmanj dvema
                  pripravljalnima ali
                  končnima operacijama
                  (kot so razmaščevanje,
                  beljenje, merceriziranje,
                  termostabiliziranje,
                  dviganje, kalendiranje,
                  obdelava za odpornost na
                  krčenje, trajna
                  zaključna obdelava,
                  obogatitev, impregnacija,
                  popravljanje in
                  odstranjevanje vozlov)
                  pod pogojem, da vrednost
                  uporabljene netiskane
                  tkanine ne presega 47,5%
                  cene izdelka franko
                  tovarna.


----------------------------------------------------------------------------


5501 do 5507  Umetna ali     Izdelava iz kemičnih
        sintetična rezana materialov ali
        vlakna       tekstilne kaše.


5508 do 5511  Preja in sukanec  Izdelava iz:
        za šivanje iz   - surove svile ali
        umetnih ali    odpadkov svile, mikanih
        sintetičnih    ali česanih ali drugače
        rezanih vlaken   pripravljenih za
                  predenje,
                  - naravnih vlaken,
                  nemikanih ali nečesanih
                  ali kako drugače
                  predelanih za predenje,
                  - kemičnih materialov
                  ali tekstilne kaše, ali
                  - materialov za
                  izdelavo papirja.

                  1. Posebni pogoji, ki
                  veljajo za proizvode
                  iz mešanice tekstilnih
                  materialov, so navedeni
                  v Uvodni opombi 5.


5512 do 5516  Tkanine iz
        umetnih in
        sintetičnih
        rezanih vlaken:

        - Z vtkanimi    Izdelava iz enojne
        gumijastimi nitmi preje.

                  1. Posebni pogoji, ki
                  veljajo za proizvode
                  iz mešanice tekstilnih
                  materialov, so navedeni
                  v Uvodni opombi 5.

        - Druge      Izdelava iz:
                  - preje iz kokosovih
                  vlaken,
                  - naravnih vlaken,
                  - umetnih in
                  sintetičnih rezanih
                  vlaken, nemikanih ali
                  nečesanih ali kako
                  drugače predelavnih
                  za predenje,
                  - kemičnih materialov
                  ali tekstilne kaše, ali
                  - papirja.

                  1. Posebni pogoji, ki
                  veljajo za proizvode iz
                  mešanice tekstilnih
                  materialov, so navedeni
                  v Uvodni opombi 5.

                  ali

                  Tiskanje, spremljano z
                  najmanj dvema
                  pripravljalnima ali
                  končnima operacijama
                  (kot so razmaščevanje,
                  beljenje,
                  merceriziranje,
                  termostabiliziranje,
                  dviganje, kalendiranje,
                  obdelava za odpornost
                  na krčenje, trajna
                  zaključna obdelava,
                  obogatitev,
                  impregnacija,
                  popravljanje in
                  odstranjevanje vozlov),
                  pod pogojem, da
                  vrednost uporabljene
                  netiskane tkanine ne
                  presega 47,5% cene
                  izdelka franko
                  tovarna.


-----------------------------------------------------------------------------

ex 56.pgl.   Vata, klobučevina Izdelava iz:
        in netkani     - preje iz kokosovega
        materiali;     vlakna,
        specialne preje;  - naravnih vlaken,
        vrvi, motvozi,   - kemičnih materialov
        konopi in prameni ali tekstilne kaše, ali
        ter izdelki iz   - materialov za
        njih, razen:    proizvodnjo papirja.


5602      Klobučevina,
        vštevši
        impregnirano,
        prevlečeno ali
        laminirano:

        - Iglana      Izdelava iz:
        klobučevina    - naravnih vlaken,
                  - kemičnih materialov
                  ali tekstilne kaše.

                  1. Posebni pogoji, ki
                  veljajo za proizvode
                  iz mešanice tekstilnih
                  materialov, so navedeni
                  v Uvodni opombi 5.

                  Lahko se uporabljajo:
                  - preje iz
                  polipropilenskega
                  filamenta iz tar. št.
                  5402,
                  - polipropilenska
                  vlakna iz tar. št.
                  5503 ali 5506, ali
                  - filamentni trak iz
                  polipropilena iz tar.
                  št. 5501, pri katerih
                  je v vseh primerih
                  vsebina vsakega
                  filamenta ali vlakna
                  nižja od 9 decitekstov,
                  pod pogojem, da njihova
                  vrednost ne presega 40%
                  cene izdelka franko
                  tovarna.

        - Drugo      Izdelava iz:
                  - naravnih vlaken,
                  - umetnih ali
                  sintetičnih rezanih
                  vlaken, pridobljenih
                  iz kazeina, ali
                  - kemičnih materialov
                  ali tekstilne kaše.

                  1. Posebni pogoji, ki
                  veljajo za proizvode
                  iz mešanice tekstilnih
                  materialov, so navedeni
                  v Uvodni opombi 5.


5604      Niti in vrvi iz
        gume, prekriti s
        tekstilnim
        materialom;
        tekstilna preja,
        trakovi in
        podobno iz tar.
        št. 5404 ali
        5405,
        impregnirani,
        prevlečeni,
        obloženi z gumo
        ali plastično
        maso

        - Gumijaste niti  Izdelava iz
        in vrvi, prekrite gumijastih niti
        s tekstilom    in vrvi, ki niso
                  prekrite s
                  tekstilom

        - Drugo      Izdelava iz:
                  - naravnih vlaken,
                  nemikanih in nečesanih
                  ali kako drugače
                  pripravljenih za
                  predenje,
                  - kemičnih materialov
                  ali tekstilne kaše, ali
                  - materialov za
                  izdelavo papirja.

                  1. Posebni pogoji, ki
                  veljajo za proizvode
                  iz mešanice tekstilnih
                  materialov, so navedeni
                  v Uvodni opombi 5.


5605      Metalizirana    Izdelava iz:
        preja, posukana  - naravnih vlaken,
        ali ne, izdelana  - umetnih in
        iz tekstilne    sintetičnih rezanih
        preje, trakov,   vlaken, nemikanih in
        in podobno iz tar. nečesanih ali kako
        št. 5404 ali 5405, drugače pripravljenih
        in kombinirana s  za predenje,
        kovino v obliki  - kemičnih materialov
        niti, traku ali  ali tekstilne kaše, ali
        prahu ali     - materialov za
        prevlečene s    izdelavo papirja.
        kovino
                  1. Posebni pogoji, ki
                  veljajo za proizvode iz
                  mešanice tekstilnih
                  materialov, so navedeni
                  v Uvodni opombi 5.


5606      Posukana preja,  Izdelava iz:
        trakovi in podobno - naravnih vlaken,
        iz tar. št. 5404  - umetnih in
        ali 5405 (razen  sintetičnih rezanih
        tiste iz tar. št. vlaken, nemikanih in
        5605 in posukane  nečesanih ali kako
        preje iz konjske  drugače pripravljenih
        žime); ženiljska  za predenje,
        preja (vštevši   - kemičnih materialov
        ženiljsko prejo); ali tekstilne kaše, ali
        efektno vozličasta - materialov za
        preja       izdelavo papirja.

                  1. Posebni pogoji, ki
                  veljajo za proizvode
                  iz mešanice tekstilnih
                  materialov, so navedeni
                  v Uvodni opombi 5.


-----------------------------------------------------------------------------

57.pgl.     Preproge in druga
        tekstilna talna
        prekrivala:

        - Iz iglane    Izdelava iz:
        klobučevine    - naravnih vlaken, ali
                  - kemičnih materialov
                  ali tekstilne kaše.

                  1. Posebni pogoji, ki
                  veljajo za proizvode
                  iz mešanice tekstilnih
                  materialov, so navedeni
                  v Uvodni opombi 5.

                  Lahko se uporabljajo:
                  - preja iz
                  polipropilenskega
                  filamenta iz tar. št.
                  5402,- polipropilenska
                  vlakna iz tar. št. 5503
                  ali 5506 ali
                  - filamentni traki iz
                  polipropilena iz tar.
                  št. 5501, pri katerih
                  je v vseh primerih
                  vsebina vsakega
                  filamenta ali vlakna
                  manjša od 9
                  decitekstov, pod
                  pogojem, da njihova
                  vrednost ne presega 40%
                  cene izdelka franko
                  tovarna.

        - Iz druge     Izdelava iz:
        klobučevine    - naravnih vlaken,
                  nemikanih in nečesanih
                  ali kako drugače
                  pripravljenih za
                  predenje, ali
                  - kemičnih materialov
                  ali teksilne kaše.

                  1. Posebni pogoji, ki
                  veljajo za proizvode
                  iz mešanice tekstilnih
                  materialov, so navedeni
                  v Uvodni opombi 5.

        - Drugo      Izdelava iz:
                  - preje iz kokosovega
                  vlakna,
                  - preje iz sintetičnih
                  ali umetnih filamentov,
                  - naravnih vlaken, ali
                  - sintetičnih ali
                  umetnih rezanih vlaken,
                  nemikanih in nečesanih
                  ali kako drugače
                  predelanih za predenje.

                  1. Posebni pogoji, ki
                  veljajo za proizvode
                  iz mešanice tekstilnih
                  materialov, so navedeni
                  v Uvodni opombi 5.


-----------------------------------------------------------------------------

ex 58.pgl.   Specialne
        tkanine; taftane
        tekstilne obloge;
        čipke; tapiserije;
        pozamentarije;
        vezenine; razen:

        - Kombinirane z  Izdelava iz enojne
        gumijasto nitjo  preje1.

                  1. Posebni pogoji, ki
                  veljajo za proizvode
                  iz mešanice tekstilnih
                  materialov, so navedeni
                  v Uvodni opombi 5.

        - Druge      Izdelava iz:
                  - naravnih vlaken,
                  - umetnih ali
                  sintetiźnih rezanih
                  vlaken, nemikanih
                  in nečesanih ali kako
                  drugače pripravljenih
                  za predenje, ali
                  - kemičnih materialov
                  ali tekstilne kaše,

                  1. Posebni pogoji, ki
                  veljajo za proizvode
                  iz mešanice tekstilnih
                  materialov, so navedeni
                  v Uvodni opombi 5.

                  ali

                  Tiskanje, spremljano z
                  najmanj dvema
                  pripravljalnima ali
                  končnima operacijama
                  (kot so razmaščevanje,
                  beljenje,
                  merceriziranje,
                  termostabiliziranje,
                  dviganje, kalendiranje,
                  obdelava za odpornost
                  na krčenje, trajna
                  zaključna obdelava,
                  obogatitev,
                  impregnacija,
                  popravljanje ali
                  odstranjevanje vozlov),
                  pod pogojem, da
                  vrednost uporabljene
                  netiskane tkanine ne
                  presega 47,5% cene
                  izdelka franko tovarna.


5805      Ročno tkane    Izdelava, pri kateri
        tapiserije     se vsi uporabljeni
        (vrsta: gobelin,  materiali uvrščajo v
        flandrijske,    drugo tar. št., kot je
        beauvais, aubusson tar. št. izdelka.
        in podobne) in z
        iglo izdelane
        tapiserije (npr.:
        z drobnim in
        križnim vbodom),
        konfekcionirane
        ali ne


5810      Vezenine v     Izdelava, pri kateri:
        metraži, trakovih - so vsi uporabljeni
        ali motivih    materiali uvrščeni v
                  drugo tar. št., kot je
                  tar. št. izdelka, in
                  - vrednost vseh
                  uporabljenih materialov
                  ne presega 50% cene
                  izdelka franko tovarna.


-----------------------------------------------------------------------------

5901      Tekstilne     Izdelava iz preje.
        tkanine,
        prevlečene z
        lepilom ali
        škrobnimi snovmi,
        ki se uporabljajo
        za zunanjo vezavo
        knjig in podobne
        namene: tkanine
        za kopiranje;
        platna,
        pripravljena za
        slikanje, toge
        tkanine (bugram)
        in podobne
        tkanine, ki se
        uporabljajo za
        izdelavo klobukov


5902      Kord tkanine za
        avtomobilske
        plašče iz preje
        in najlona,
        poliestra in
        viskoznega rajona
        velike jakosti:

        - Z vsebnostjo do Izdelava iz preje.
        vključno 90%
        tekstilnih
        materialov po teži

        - Druge      Izdelava iz kemičnih
                  materialov ali
                  tekstilne kaše.


5903      Tekstilne     Izdelava iz preje.
        tkanine,
        impregnirane,   ali
        premazane,
        prevlečene ali   Tiskanje, spremljano z
        prekrite ali    najmanj dvema
        laminirane s    pripravljalnima ali
        plastičnimi    končnima operacijama
        masami, razen   (kot so razmaščevanje,
        tistih iz tar.   beljenje,
        št. 5902      merceriziranje,
                  termostabiliziranje,
                  dviganje, kalendiranje,
                  obdelava za odpornost
                  na krčenje, trajna
                  zaključna obdelava,
                  obogatitev,
                  impregnacija,
                  popravljanje in
                  odstranjevanje vozlov),
                  pod pogojem, da
                  vrednost uporabljene
                  netiskane tkanine ne
                  presega 47,5% cene
                  izdelka franko tovarna.


5904     Linolej, vštevši   Izdelava iz preje1.
       rezanega v oblike;
       talna prekrivala na 1. Posebni pogoji, ki
       tekstilni podlagi,  veljajo za proizvode
       premazani      iz mešanice tekstilnih
       prevlečeni ali    materialov, so navedeni
       prekriti, razrezani v Uvodni opombi 5.
       v oblike ali ne


5905     Zidne tapete iz
       tekstila:

       - Impregnirane,   Izdelava iz preje.
       premazane,
       prevlečene ali
       prekrite ali
       laminirane z gumo,
       plastičnimi masami
       ali drugimi
       materiali

       - Druge       Izdelava iz:
                  - preje iz kokosovega
                  vlakna,
                  - naravnih vlaken,
                  - sintetičnih ali
                  umetnih rezanih vlaken,
                  nemikanih in nečesanih
                  ali kako drugače
                  predelanih za predenje,
                  - kemičnih materialov
                  ali tekstilne kaše,

                  1. Posebni pogoji, ki
                  veljajo za proizvode iz
                  mešanice tekstilnih
                  materialov, so navedeni
                  v Uvodni opombi 5.

                  ali

                  Tiskanje, spremljano z
                  najmanj dvema
                  pripravljalnima ali
                  končnima operacijama
                  (kot so razmaščevanje,
                  beljenje,
                  merceriziranje,
                  termostabiliziranje,
                  dviganje, kalendiranje,
                  obdelava za odpornost
                  na krčenje, trajna
                  zaključna obdelava,
                  obogatitev,
                  impregnacija,
                  popravljanje in
                  odstranjevanje vozlov),
                  pod pogojem, da
                  vrednost uporabljene
                  netiskane tkanine ne
                  presega 47,5% cene
                  izdelka franko tovarna.


5906      Guminirane
        tekstilne
        tkanine, razen
        tistih iz tar.
        št. 5902:

        - Pletene ali   Izdelava iz:
        kvačkane tkanine  - naravnih vlaken,
                  - umetnih ali
                  sintetičnih rezanih
                  vlaken, nemikanih in
                  nečesanih ali kako
                  drugače predelanih za
                  predenje, ali
                  - kemičnih materialov
                  ali tekstilne kaše.

                  1. Posebni pogoji, ki
                  veljajo za proizvode iz
                  mešanice tekstilnih
                  materialov, so navedeni
                  v Uvodni opombi 5.

        - Druge tkanine  Izdelava iz kemičnih
        iz sintetične   materialov.
        filament preje,
        ki vsebuje več
        kot 90%
        tekstilnih
        materialov po
        teži

        - Druge      Izdelava iz preje.


5907      Tekstilne     Izdelava iz preje.
        tkanine, drugače
        impregnirane,   ali
        premazane,
        prevlečene ali   Tiskanje, spremljano z
        prekrite; platna, najmanj dvema
        poslikana platna  pripravljalnima ali
        za odrske kulise, končnima operacijama
        tkanine za     (kot so razmaščevanje,
        ateljeje in    beljenje,
        podobne namene   merceriziranje,
                  termostabiliziranje,
                  dviganje, kalendiranje,
                  obdelava za odpornost
                  na krčenje, trajna
                  zaključna obdelava,
                  obogatitev,
                  impregnacija,
                  popravljanje in
                  odstranjevanje vozlov),
                  pod pogojem, da
                  vrednost uporabljene
                  netiskane tkanine ne
                  presega 47,5% cene
                  izdelka franko tovarna.


5908      Stenji iz
        tekstila, tkani,
        opleteni ali
        pleteni, za
        svetilke, peči,
        vžigalnike,
        sveče, ipd.;
        žarilne mrežice
        za plinsko
        razsvetljavo in
        cevasto pleteni
        materiali za
        plinske svetilke,
        impregnirani ali
        neimpregnirani:

        - Žarilne mrežice Izdelava iz cevasto
        za plinske     pletenih materialov za
        svetilke,     svetilke.
        impregnirane

        - Drugi      Izdelava, pri kateri se
                  vsi uporabljeni
                  materiali uvrščajo v
                  drugo tar. št. , kot je
                  tar. št. izdelka.


5909 do 5911  Tekstilni
        izdelki, za
        industrijsko
        uporabo:

        - Diski ali    Izdelava iz preje ali
        obroči za     odpadkov tkanin ali krp
        poliranje,     iz tar. št. 6310.
        razen iz
        klobučevine iz
        tar. št. 5911

        - Tekstilne    Izdelava iz:
        tkanine, ki se
        uporabljajo pri  - preje iz kokosovega
        izdelavi papirja  vlakna,
        ali v druge
        tehnične namene,  - naslednjih materialov:
        podložene ali    - preja iz
        nepodložene s    politetrafluoretilena2,
        klobučevino,     - preje, večnitne, iz
        prevlečene ali    poliamida, prekrite,
        prekrite ali ne,   impregnirane ali
        cevaste ali     prevlečene s fenolno
        neskončne, z eno   smolo,
        ali več osnovami   - preje iz sintetičnih
        in/ali votki     tekstilnih vlaken iz
        ali ravno tkane z  aromatičnih poliamidov,
        več osnovami     dobljenih z
        in/ali votki iz   polikondenzacijo
        tar.št.5911     m-fenilendiamina in
                   izoftalne kisline,
                   - monofilamenta iz
                   politetrafluoretilena2
                   - preje iz sintetičnih
                   tekstilnih vlaken iz
                   poli-p-
                   fenilentereftalamida,
                   - preje iz steklenih
                   vlaken, prekrite s
                   fenolno smolo in
                   ojačene z akrilno
                   prejo2,
                   - kopoliestrskih
                   monofilamentov iz
                   poliestra in smole
                   iz tereftalne
                   kisline in 1.4
                   cikloheksandietanola
                   in izoftalne kisline,
                   - naravnih vlaken,
                   - umetnih ali
                   sintetičnih rezanih
                   vlaken, razen vlaken,
                   nemikanih in
                   nečesanih ali kako
                   drugače predelanih za
                   predenje, ali
                   - kemičnih materialov
                   ali tekstilne kaše.

                   1. Posebni pogoji, ki
                   veljajo za proizvode
                   iz mešani tekstilnih
                   materialov, so navedeni
                   v Uvodni opombi 5.

                   2. Uporaba tega
                   materiala je omejena na
                   izdelavo tekstilnih
                   tkanin, ki se
                   uporabljajo za
                   proizvodnjo papirja.

          - Drugo      Izdelava iz:
                   - preje iz kokosovega
                   vlakna,
                   - naravnih vlaken,
                   - umetnih ali
                   sintetičnih rezanih
                   vlaken, razen vlaken,
                   nemikanih in nečesanih
                   ali kako drugače
                   obdelanih za predenje,
                   ali- kemičnih
                   materialov ali
                   tekstilne kaše.

                   1. Posebni pogoji, ki
                   veljajo za proizvode
                   iz mešani tekstilnih
                   materialov, so navedeni
                   v Uvodni opombi 5.


60.pgl.     Pleteni ali     Izdelava iz:
        kvačkani       - naravnih vlaken,
        materiali      - umetnih ali
                   sintetičnih rezanih
                   vlaken, nemikanih ali
                   nečesanih ali kako
                   drugače obdelanih za
                   predenje, ali
                   - kemičnih materialov
                   ali tekstilne kaše.

                   1. Posebni pogoji, ki
                   veljajo za proizvode
                   iz mešani tekstilnih
                   materialov, so navedeni
                   v Uvodni opombi 5.


-----------------------------------------------------------------------------

61.pgl.     Oblačila in
        oblačilni
        dodatki, pleteni
        ali kvačkani:

        - Dobljeni s     Izdelava iz preje.
        šivanjem ali
        drugačnim      1. Posebni pogoji, ki
        sestavljanjem,    veljajo za proizvode iz
        iz dveh ali več   mešanice tekstilnih
        kosov pletene    materialov, so navedeni
        ali kvačkane     v Uvodni opombi 5.
        tkanine, ki je
        urezana v      2. Glej Uvodno opombo 6 .
        določeno obliko
        ali dobljena v
        neposredno
        obdelovanje

        - Drugi       Izdelava iz:
                   - naravnih vlaken,
                   - umetnih ali
                   sintetičnih rezanih
                   vlaken, nemikanih ali
                   nečesanih ali kako
                   drugače obdelanih za
                   predenje, ali
                   - kemičnih materialov
                   ali tekstilne kaše.

                   1. Posebni pogoji, ki
                   veljajo za proizvode iz
                   mešanice tekstilnih
                   materialov, so navedeni
                   v Uvodni opombi 5.


-----------------------------------------------------------------------------

ex 62.pgl.   Oblačila in     Izdelava iz preje.
        oblačilni      1. Posebni pogoji, ki
        dodatki, ki niso   veljajo za proizvode iz
        pletena ali     mešanice tekstilnih
        kvačkana; razen:   materialov, so navedeni
                   v Uvodni opombi 5.

                   2. Glej Uvodno opombo 6 .


ex 6202,    Oblačila in     Izdelava iz preje1
ex 6204,    oblačilni      ali
ex 6206,    dodatki, ženska,   Izdelava iz nevezene
ex 6209     dekliška in za    tkanine, pod pogojem,
in       dojenčke, vezeni   da vrednost uporabljene
ex 6211               nevezene tkanine ne
                   presega 40% cene
                   izdelka franko tovarna.

                   1. Posebni pogoji, ki
                   veljajo za proizvode iz
                   mešanice tekstilnih
                   materialov, so navedeni
                   v Uvodni opombi 5.


ex 6210 in   Ognjevarna oprema  Izdelava iz preje.
ex 6216     iz tkanin,      ali
        prevlečenih s    Izdelava iz
        folijo iz      neprevlečene tkanine,
        aluminiziranega   če vrednost uporabljene
        poliestra      neprevlečene tkanine ne
                   presega 40% cene
                   izdelka franko tovarna1.

                   1. Posebni pogoji, ki
                   veljajo za proizvode iz
                   mešanice tekstilnih
                   materialov, so navedeni
                   v Uvodni opombi 5.


6213 in     Robčki, žepni
6214      robčki, šali,
        ešarpe, rute,
        naglavne rute,
        tančice in
        podobni izdelki:

        - Vezeni       Izdelava iz nebeljene
                   enojne preje.

                   1. Posebni pogoji, ki
                   veljajo za proizvode iz
                   mešanice tekstilnih
                   materialov, so navedeni
                   v Uvodni opombi 5.

                   2. Glej Uvodno opombo 6.

                   ali

                   Izdelava iz nevezene
                   tkanine, pod pogojem,
                   da vrednost uporabljene
                   nevezene tkanine ne
                   presega 40% cene
                   izdelka franko tovarna.

                   2. Glej Uvodno opombo 6.

        - Drugi       Izdelava iz nebeljene
                   enojne preje.

                   1. Glej Uvodno opombo 6.
                   2. Posebni pogoji, ki
                   veljajo za proizvode
                   iz mešanice tekstilnih
                   materialov, so navedeni
                   v Uvodni opombi 5.

                   ali

                   Tiskanje, spremljano z
                   najmanj dvema
                   pripravljalnima ali
                   končnima operacijama
                   (kot so razmaščevanje,
                   beljenje,
                   merceriziranje,
                   termostabiliziranje,
                   dviganje, kalendiranje,
                   obdelava za odpornost
                   na krčenje, trajna
                   zaključna obdelava,
                   obogatitev,
                   impregnacija,
                   popravljanje in
                   odstranjevanje vozlov),
                   pod pogojem, da
                   vrednost uporabljene
                   netiskane tkanine iz
                   tar.št.6213 in 6214 ne
                   presega 47,5% cene
                   izdelka franko tovarna.


6217      Drug gotov pribor
        za oblačila, deli
        oblačil ali,
        pribora za
        oblačila, razen
        tistih iz tar.
        št. 6212:

        - Vezeni       Izdelava iz preje

                   1. Glej Uvodno opombo 6.

                   ali

                   Izdelava iz nevezene
                   tkanine,pod pogojem, da
                   vrednost uporabljene
                   nevezene tkanine ne
                   presega 40% cene
                   izdelka franko tovarna1.

                   1. Glej Uvodno opombo 6.

        - Ognje-varna    Izdelava iz preje
        oprema iz tkanin,  1. Glej Uvodno opombo 6.
        prevlečena s     ali
        folijo
        aluminiziranega   Izdelava iz
        poliestra      neprevlečene tkanine,
                   pod pogojem, da
                   vrednost uporabljene
                   neprevlečene tkanine
                   ne presega 40% cene
                   izdelka franko
                   tovarna

                   1. Glej Uvodno opombo 6.

        - Medvloge za   Izdelava, pri kateri:
        ovratnike in    - so vsi uporabljeni
        manšete, urezane  materiali uvrščeni v
                  drugo tar. št. ,kot
                  je tar. št. izdelka,
                  in
                  - vrednost vseh
                  uporabljenih
                  materialov ne presega
                  40% cene izdelka franko
                  tovarna.

        - Drugi      Izdelava iz preje

                  2. Posebni pogoji, ki
                  veljajo za proizvode
                  iz mešanice tekstilnih
                  materialov, so navedeni
                  v Uvodni opombi 5.


ex 63.pgl.   Drugi gotovi    Izdelava, pri kateri se
        tekstilni     vsi uporabljeni
        izdelki;      materiali uvrščajo v
        kompleti;     drugo tar. št., kot je
        ponošena-rabljena tar. št. izdelka.
        oblačila in
        rabljeni
        tekstilni
        izdelki; krpe,
        razen:


6301 do 6304  Odeje, volnene
        odeje, posteljno
        perilo, zavese
        itd., drugi
        izdelki za
        notranjo opremo:

        - Iz klobučevine  Izdelava iz:
        ali iz nekaterih  - naravnih vlaken ali
        tkanin       - kemičnih materialov
                  ali tekstilne kaše.

                  3. Posebni pogoji, ki
                  veljajo za proizvode iz
                  mešanice tekstilnih
                  materialov, so navedeni
                  v Uvodni opombi 5.

        - Drugi:

        -- vezeni     Izdelava iz nebeljene
                  enojne preje.

                  2. Za pletene ali
                  kvačkane izdelke brez
                  dodatka elastike ali
                  gume, dobljenih s
                  šivanjem ali
                  sestavljanjem kosov
                  pletenih ali kvačkanih
                  tkanin (rezanih ali
                  pletenih direktno v
                  oblike) glej Uvodno
                  opombo 6

                  ali

                  Izdelava iz nevezene
                  tkanine (razen pletenih
                  ali kvačkanih), pod
                  pogojem, da vrednost
                  uporabljene nevezene
                  tkanine ne presega 40%
                  cene izdelka franko
                  tovarna.

        - - drugi     Izdelava iz nebeljene
                  enojne preje.

                  1. Glej Uvodno opombo 6.

                  2. Za pletene ali
                  kvačkane izdelke brez
                  dodatka elastike ali
                  gume, dobljenih s
                  šivanjem ali
                  sestavljanjem kosov
                  pletenih ali kvačkanih
                  tkanin (rezanih ali
                  pletenih direktno v
                  oblike) glej Uvodno
                  opombo 6


6305      Vreče in vrečke,  Izdelava iz:
        ki se uporabljajo - naravnih vlaken,
        za pakiranje    - umetnih ali
        blaga       sintetičnih rezanih
                  vlaken, nemikanih ali
                  nečesanih ali kako
                  drugače obdelanih za
                  predenje, ali
                  - kemičnih materialov
                  ali tekstilne kaše.

                  3. Posebni pogoji, ki
                  veljajo za proizvode iz
                  mešanice tekstilnih
                  materialov, so navedeni
                  v Uvodni opombi 5.


6306      Cerade, jadra za
        plovila, jadralne
        deske ali
        suhozemna
        plovila, zunanje
        platnene zavese,
        šotori in izdelki
        za taborjenje

        - Netkani     Izdelava iz:
                  - naravnih vlaken ali
                  - kemičnih materialov
                  ali tekstilne kaše.

                  1. Glej Uvodno opombo 6.

                  3. Posebni pogoji, ki
                  veljajo za proizvode iz
                  mešanice tekstilnih
                  materialov, so navedeni
                  v Uvodni opombi 5.

        - Drugi      Izdelava iz nebeljene
                  enojne preje.

                  1. Glej Uvodno opombo 6.

                  3. Posebni pogoji, ki
                  veljajo za proizvode iz
                  mešanice tekstilnih
                  materialov, so navedeni
                  v Uvodni opombi 5.


6307      Drugi gotovi    Izdelava, pri kateri
        izdelki, vštevši  vrednost vseh
        kroje za oblačila uporabljenih materialov
                  ne presega 40% cene
                  izdelka franko tovarna.


6308      Garniture, ki so  Vsak predmet v kompletu
        sestavljene iz   mora izpolnjevati
        tkanine in preje, pravilo, ki bi zanj
        s priborom ali   veljalo, če ne bi bil
        brez njega za   v kompletu. Predmeti
        izdelovanje    brez porekla pa se
        preprog in     lahko vključijo, če
        pregrinjal,    njihova skupna vrednost
        tapiserij,     ne presega 15% cene
        vezenih namiznih  kompleta franko tovarna.
        prtov in serviet
        ali podobnih
        tekstilnih
        izdelkov,
        pripravljenih v
        zavitkih za
        prodajo na drobno


----------------------------------------------------------------------------

ex 64.pgl.   Obutev; gamaše in Izdelava iz materialov
        podobni izdelki;  iz katerekoli tar. št.,
        razen:       razen spajanja gornjih
                  delov, pritrjenih na
                  notranje podplate ali
                  druge komponente
                  podplatov iz tar. št.
                  6406.


6406      Deli obutve    Izdelava, pri kateri se
        (vštevši zgornje  vsi uporabljeni
        dele, pritrjene  materiali uvrščajo v
        ali ne na     drugo tar. št., kot je
        podplate razen na tar. št. izdelka
        zunanje podplate)
        odstranljivi
        vložki za obutev,
        vstavki za pete
        in podobni
        izdelki; gamaše,
        ovijači in
        podobni izdelki
        in njihovi deli


----------------------------------------------------------------------------

ex 65.pgl.   Pokrivala in    Izdelava, pri kateri se
        njihovi deli,   vsi uporabljeni
        razen:       materiali uvrščajo v
                  drugo tar. št., kot je
                  tar. št. izdelka.


6503      Klobuki in druga  Izdelava iz preje ali
        pokrivala iz    tekstilnih vlaken.
        klobučevine,
        izdelani iz    1. Glej Uvodno opombo 6.
        tulcev, stožcev
        in drugih
        izdelkov iz tar.
        št. 6501, vštevši
        tudi podložene
        ali okrašene


6505      Klobuki in druga  Izdelava iz preje ali
        pokrivala, iz   tekstilnih vlaken
        pletiv ali
        pleteni ali    1. Glej Uvodno opombo 6.
        izdelani iz čipke
        klobučevine ali
        drugih tekstilnih
        proizvodov (razen
        trakov), tudi
        okrašene ali
        podložene;
        mrežice za lase
        iz kakršnegakoli
        materiala,
        okrašeni ali
        podloženi ali ne


------------------------------------------------------------------------------

ex 66.pgl.   Dežniki,      Izdelava, pri kateri se
        sončniki,     vsi uporabljeni
        sprehajalne    materiali uvrščajo v
        palice,      drugo tar. št., kot je
        palice-stolčki,  tar. št. izdelka.
        biči, korobači in
        njihovi deli;
        razen:


6601      Dežniki in     Izdelava, pri kateri
        sončniki (vštevši vrednost vseh
        palice-dežnike,  uporabljenih materialov
        vrtne sončnike in ne presega 50% cene
        podobne dežnike)  izdelka franko tovarna.


67.pgl.     Preparirano perje Izdelava, pri kateri se
        in puh in izdelki vsi uporabljeni
        iz njih; umetno  materiali uvrščajo v
        cvetje;      drugo tar. št., kot je
        lasuljarski    tar. št. izdelka.
        izdelki


-----------------------------------------------------------------------------

ex 68.pgl.   Izdelki iz kamna, Izdelava, pri kateri se
        sadre, cementa,  vsi uporabljeni
        azbesta, sljude,  materiali uvrščajo v
        ali podobnih    drugo tar. št., kot je
        materialov;    tar. št. izdelka.
        razen:


ex 6803     Izdelki iz     Izdelava iz obdelanega
        naravnega     skrilavca.
        skrilavca ali
        aglomeriranega
        skrilavca


ex 6812     Izdelki iz     Izdelava iz materialov
        azbesta, mešanice iz katerekoli tar. št.
        na osnovi azbesta
        ali na osnovi
        azbesta in
        magnezijevega
        karbonata


ex 6814     Izdelki iz     Izdelava iz obdelane
        sljude, vštevši  sljude (vštevši
        aglomerirano ali  aglomerirano ali
        rekonstituirano,  rekonstitutirano).
        na podlagi iz
        papirja, kartona
        ali drugih
        materialov


-----------------------------------------------------------------------------

69.pgl.     Keramični izdelki Izdelava, pri kateri se
                  vsi uporabljeni
                  materiali uvrščajo v
                  drugo tar. št., kot je
                  tar. št. izdelka.


-----------------------------------------------------------------------------

ex 70.pgl    Steklo in     Izdelava, pri kateri se
        stekleni izdelki; vsi uporabljeni
        razen:       materiali uvrščajo v
                  drugo tar. št., kot je
                  tar. št. izdelka.


ex 7003,    Steklo z      Izdelava iz materialov
ex 7004 in   neodbojno plastjo iz tar. št. 7001.
ex 7005


7006      Steklo iz tar.št. Izdelava iz materialov
        7003, 7004 ali   iz tar. št. 7001.
        7005, upognjeno,
        z obdelanimi
        robovi, gravirano,
        luknjano,
        emajlirano ali
        drugače obdelano,
        neokvirjeno in ne
        spojeno z drugimi
        materiali


7007      Varnostno steklo  Izdelava iz materialov
        iz kaljenega ali  iz tar. št. 7001.
        plastnega stekla


7008      Večzidni panelni  Izdelava iz materialov
        elementi za    iz tar. št. 7001.
        izolacijo, iz
        stekla


7009      Steklena      Izdelava iz materialov
        ogledala, z    iz tar. št. 7001.
        okvirom ali brez
        njega, vštevši
        tudi vzvratna
        ogledala


7010      Baloni,      Izdelava, pri kateri se
        steklenice,    vsi uporabljeni
        kozarci, lonci,  materiali uvrščajo v
        fiole, ampule in  drugo tar. št., kot je
        druge posode iz  tar. št. izdelka.
        stekla za
        transport ali   ali
        pakiranje blaga;
        stekleni kozarci  Brušenje steklenih
        za vlaganje,    proizvodov, če
        čepi, pokrovi in  vrednost nebrušenih
        druga zapirala,  steklenih proizvodov
        iz stekla     ne presega 50% cene
                  izdelka franko tovarna.


7013      Stekleni izdelki  Izdelava, pri kateri se
        za namizno in   vsi uporabljeni
        kuhinjsko uporabo, materiali uvrščajo v
        za toaletne    drugo tar. št., kot je
        namene, v     tar. št. izdelka.
        pisarnah, izdelki
        za notranjo    ali
        dekoracijo in
        podobne namene   Brušenje steklenih
        (razen tistih iz  proizvodov, če
        tar. št. 7010 ali vrednost nebrušenih
        7018)       steklenih proizvodov
                  ne presega 50% cene
                  izdelka franko tovarna.

                  ali

                  Ročno okraševanje
                  (razen sitotiska),
                  ročno pihanje steklenih
                  izdelkov, če vrednost
                  ročno pihanih steklenih
                  izdelkov ne presega 50%
                  cene izdelka franko
                  tovarna.


ex 7019     Izdelki iz     Izdelava iz:
        steklenih vlaken  - nebarvanih trakov
        (razen preje)   steklenih vlaken,
                  rovinga, preje ali
                  pečenih niti, ali
                  - steklene volne.


-----------------------------------------------------------------------------

ex 71.pgl.   Naravni in     Izdelava, pri kateri se
        kultivirani    vsi uporabljeni
        biseri, dragi   materiali uvrščajo v
        in poldragi    drugo tar. št., kot je
        kamni; plemenite  tar. št. izdelka.
        kovine, kovine
        platirane s
        plemenitimi
        kovinami in
        izdelki iz njih,
        imitacija nakita;
        kovanci; razen:


ex 7101     Naravni ali    Izdelava, pri kateri
        kultivirani    vrednost vseh
        biseri, obdelani, uporabljenih materialov
        začasno nanizani  ne presega 50% cene
        zaradi lažjega   izdelka franko tovarna.
        transporta


ex 7102     Obdelani dragi   Izdelava iz neobdelanih
ex 7103 in   ali poldragi    dragih ali poldragih
ex 7104     kamni (naravni,  kamnov.
        sintetični ali
        rekonstruirani)


7106      Plemenite kovine:
7108 in
7110

        - Neobdelane    Izdelava iz materialov,
                  ki niso uvrščeni v tar.
                  št. 7106, 7108 ali 7110.

                  ali

                  Elektrolitska, toplotna
                  ali kemična separacija
                  plemenitih kovin iz tar.
                  št. 7106, 7108 ali 7110.

                  ali

                  Legiranje plemenitih
                  kovin iz tar. št. 7106,
                  7108 ali 7110 med seboj
                  ali z navadnimi
                  kovinami.

        - Polpredelane   Izdelava iz neobdelanih
        (polizdelki) ali  plemenitih kovin.
        v obliki prahu


ex 7107,    Kovine,      Izdelava iz kovin,
ex 7109 in   platirane s    platiranih s plemenitmi
ex 7111     plemenitimi    kovinami, neobdelanih.
        kovinami, v
        obliki
        polizdelkov


7116      Predmeti iz    Izdelava, pri kateri
        naravnih ali    vrednost vseh
        gojenih biserov,  uporabljenih materialov
        dragih ali     ne presega 50% cene
        poldragih kamnov  izdelka franko tovarna.
        (naravnih,
        sintetičnih ali
        rekonstruiranih)


7117      Imitacije nakita  Izdelava, pri kateri se
                  vsi uporabljeni
                  materiali uvrščajo v
                  drugo tar. št., kot je
                  tar. št. izdelka.

                  ali

                  Izdelava iz delov
                  navadne kovine,
                  neprekritih niti ne
                  prevlečenih s
                  plemenitimi kovinami
                  pod pogojem, da
                  vrednost vseh
                  uporabljenih materialov
                  ne presega 50% cene
                  izdelka franko tovarna.


----------------------------------------------------------------------------

ex 72.pgl.   Železo in jeklo;  Izdelava, pri kateri se
        razen:       vsi uporabljeni
                  materiali uvrščajo v
                  drugo tar. št., kot je
                  tar. št. izdelka.


7207      Polizdelki iz   Izdelava iz materialov
        železa ali     iz tar. št. 7201, 7202,
        nelegiranega    7203, 7204 ali 7205.
        jekla


7208 do 7216  Pločati valjani  Izdelava iz ingotov
        izdelki, palice  ali drugih primarnih
        in profili iz   oblik iz tar. št. 7206.
        železa ali
        nelegiranega
        jekla


7217      Hladno vlečena   Izdelava iz polizdelkov
        žica iz železa   iz tar. št. 7207.
        ali nelegiranega
        jekla


ex 7218, 7219  Polizdelki,    Izdelava iz ingotov ali
do       ploščati valjani  drugih primarnih oblik
7222      izdelki, palice  iz tar. št. 7218.
        in profili iz
        nerjavega jekla


7223      Hladno vlečena   Izdelava iz polizdelkov
        žica iz nerjavega iz tar. št. 7218.
        jekla


ex 7224, 7225  Polizdelki,    Izdelava iz ingotov ali
do       ploščati valjani  drugih primarnih oblik
7228      izdelki, toplo   iz tar. št. 7206, 7218
        valjane palice v  ali 7224.
        ohlapno navitih
        kolobarjih,
        kotniki in
        profili iz
        drugih vrst
        legiranega jekla;
        votle palice za
        svedre iz
        legiranih ali
        nelegiranih jekel


7229      Hladno vlečena   Izdelava iz polizdelkov
        žica iz drugih   iz tar. št. 7224.
        vrst legiranega
        jekla


---------------------------------------------------------------------------

ex 73.pgl.   Železni in     Izdelava, pri kateri se
        jekleni izdelki;  vsi uporabljeni
        razen:       materiali uvrščajo v
                  drugo tar. št., kot je
                  tar. št. izdelka.


ex 7301     Piloti       Izdelava iz materialov
                  iz tar. št. 7206.


7302      Deli za      Izdelava iz materialov
        železniške in   iz tar. št. 7206.
        tramvajske tire,
        iz železa ali
        jekla; tirnice,
        vodila in zobate
        tirnice,
        kretniški jezički
        križišča, spojne
        palice in drugi
        deli kretnic,
        pragovi tirne
        veznice, tirna
        ležišča, klini
        za tirna ležišča,
        podložne plošče
        pričvrščevalne
        ploščice,
        distančne
        palice, drugi
        deli, posebej
        konstruirani za
        postavljanje,
        spajanje in
        pritrjevanje
        tirnic


7304, 7305   Cevi in votli   Izdelava iz materialov
in 7306     profili iz železa iz tar. št. 7206, 7207,
        in jekla (razen  7218 ali 7224.
        iz litega železa)


ex 7307     Pribor za cevi in Struženje, vrtanje,
        votle profile, iz širitev lukenj,
        nerjavega jekla  izrezovanje navojev,
        (ISO No. X5CrNiMo urezovanje s peščenim
        1712), sestavljen curkom kovanih
        iz več delov    polizdelkov, katerih
                  vrednost ne presega
                  35% cene izdelka
                  franko tovarna.


7308      Konstrukcije    Izdelava, pri kateri se
        (razen montažnih  vsi uporabljeni
        konstrukcij iz   materiali uvrščajao v
        tar. št. 9406) in drugo tar. št., kot je
        deli konstrukcij  tar. št. izdelka.
        (npr. mostovi in  Zvarjeni kotniki in
        elementi za    profili iz tar. št.
        mostove, vrata za 7301 se ne smejo
        zapornice, stolpi, uporabljati.
        predalčni stebri,
        strehe, strešna
        orodja, vrata in
        okna ter okviri
        zanje, opaži,
        pragovi za vrata,
        roloji, ograje in
        stebri), iz
        železa ali jekla;
        pločevine,
        palice, kotniki
        in profili cevi
        in podobno,
        pripravljeni za
        uporabo v
        konstrukcijah;
        iz železa ali
        jekla


ex 7315     Verige zoper    Izdelava, pri kateri
        drsenje      vrednost vseh
                  uporabljenih materialov
                  iz tar. št. 7315 ne
                  presega 50% cene
                  izdelka franko tovarna.


----------------------------------------------------------------------------

ex 74.pgl.   Baker in bakreni  Izdelava, pri kateri:
        izdelki, razen:  - se vsi uporabljeni
                  materiali uvrščajo v
                  drugo tar. št.,kot je
                  tar. št. izdelka, in
                  - vrednost vseh
                  uporabljenih
                  materialov ne presega
                  50% cene izdelka franko
                  tovarna.


7401      Bakrenec,     Izdelava, pri kateri se
        cementni baker   vsi uporabljeni
        (precipitat    materiali uvrščajo v
        bakra)       drugo tar. št., kot je
                  tar. št. izdelka.


7402      Nerafinirani    Izdelava, pri kateri se
        baker; bakrene   vsi uporabljeni
        anode (pozitivne  materiali uvrščajo v
        elektrode) za   drugo tar. št., kot je
        elektrolitno    tar. št. izdelka.
        rafinacijo


7403      Rafinirani baker
        in bakrove
        zlitine:

        - Rafinirani    Izdelava, pri kateri se
        baker       vsi uporabljeni
                  materiali uvrščajo v
                  drugo tar. št., kot je
                  tar. št. izdelka.

        - Bakrove zlitine Izdelava iz
                  rafiniranega surovega
                  bakra ali bakrovih
                  odpadkov in ostankov.


7404      Bakrovi odpadki  Izdelava, pri kateri se
        in ostanki     vsi uporabljeni
                  materiali uvrščajo v
                  drugo tar. št.,kot je
                  tar. št. izdelka.


7405      Predzlitine bakra Izdelava, pri kateri se
                  vsi uporabljeni
                  materiali uvrščajo v
                  drugo tar. št., kot je
                  tar. št. izdelka.


-----------------------------------------------------------------------------

ex 75.pgl    Nikelj in     Izdelava, pri kateri:
        nikljevi izdelki, - se vsi uporabljeni
        razen:       materiali uvrščajo v
                  drugo tar. št., kot je
                  tar. št. izdelka, in
                  - vrednost vseh
                  uporabljenih materialov
                  ne presega 50% cene
                  izdelka franko tovarna.


7501 do 7503  Nikljev kamen,   Izdelava, pri kateri se
        sintrani oksidi  vsi uporabljeni
        niklja in drugi  materiali uvrščajo v
        vmesni izdelki   drugo tar. št., kot je
        metalurgije    tar. št. izdelka.
        niklja; surovi
        nikelj; nikljasti
        odpadki in
        ostanki


-----------------------------------------------------------------------------

ex 76.pgl.   Aluminij in    Izdelava, pri kateri:
        izdelki iz     - se vsi uporabljeni
        aluminija; razen: materiali uvrščajo v
                  drugo tar. št., kot je
                  tar. št. izdelka, in
                  - vrednost vseh
                  uporabljenih
                  materialov ne presega
                  50% cene izdelka
                  franko tovarna.


7601      Aluminij, surovi  Izdelava s toplotno ali
                  elektronsko obdelavo iz
                  nelegiranega aluminija
                  ali iz aluminijevih
                  odpadkov in ostankov.


7602      Aluminijasti    Izdelava, pri kateri se
        odpadki in     vsi uporabljeni
        ostanki      materiali uvrščajo v
                  drugo tar. št., kot je
                  tar. št. izdelka.


ex 7616     Izdelki iz     Izdelava, pri kateri:
        aluminija razen  - se vsi uporabljeni
        gaze, tkanin,   materiali uvrščajo v
        rešetk, mrež,   drugo tar. št., kot je
        ograj ali     tar. št. izdelka. Lahko
        zaklonov      se uporabljajo gaza,
        materiala za    tkanine, rešetke,
        ojačanje in    mreže, ograje ali
        podobnih      zakloni, materiali za
        materialov     ojačanje in podobni
        (vštevši      materiali (vštevši tudi
        neskončne     neskončne trakove) iz
        trakove) iz    aluminijaste žice ali
        aluminijaste    ekspandirane kovine iz
        žice in      aluminija,in
        ekspandirane    - vrednost vseh
        kovine iz     uporabljenih materialov
        aluminija     ne presega 50% cene
                  izdelka franko tovarna.


----------------------------------------------------------------------------

 77.pgl.    Rezervirano za
        možno bodočo
        uporabo HS


----------------------------------------------------------------------------

ex 78.pgl.   Svinec in     Izdelava, pri kateri:
        svinčeni izdelki, - se vsi uporabljeni
        razen:       materiali uvrščajo v
                  drugo tar. št., kot je
                  tar. št. izdelka, in
                  - vrednost vseh
                  uporabljenih materialov
                  ne presega 50% cene
                  izdelka franko tovarna.


7801      Surovi svinec:

        - Rafiniran    Izdelava iz obdelanega
        svinec       svinca ("bullion" ali
                  "work lead").

        - Drugi      Izdelava, pri kateri se
                  vsi uporabljeni
                  materiali uvrščajo v
                  drugo tar. št., kot je
                  tar. št. izdelka. Ne
                  smejo se uporabljati
                  odpadki in ostank iz
                  tar. št. 7802.


7802      Svinčeni odpadki  Izdelava, pri kateri se
        in ostanki     vsi uporabljeni
                  materiali uvrščajo v
                  drugo tar. št., kot je
                  tar. št. izdelka.


---------------------------------------------------------------------------

ex 79.pgl.   Cink in cinkovi  Izdelava, pri kateri:
        izdelki; razen:  - se vsi uporabljeni
                  materiali uvrščajo v
                  drugo tar. št. ,kot je
                  tar. št. izdelka,in
                  - vrednost vseh
                  uporabljenih materialov
                  ne presega 50% cene
                  izdelka franko tovarna.


7901      Cink, surov    Izdelava, pri kateri se
                  vsi uporabljeni
                  materiali uvrščajo v
                  drugo tar. št. ,kot je
                  tar. št. izdelka. Ne
                  smejo se uporabljati
                  odpadki in odpadki iz
                  tar. št. 7902.


7902      Cinkovi odpadki  Izdelava, pri kateri se
        in ostanki     vsi uporabljeni
                  materiali uvrščajo v
                  drugo tar. št., kot je
                  tar. št. izdelka.


----------------------------------------------------------------------------

ex 80.pgl.   Kositer in     Izdelava, pri kateri:
        kositrni izdelki; - se vsi uporabljeni
        razen:       materiali uvrščajo v
                  drugo tar. št., kot je
                  tar. št. izdelka, in
                  - vrednost vseh
                  uporabljenih materialov
                  ne presega 50% cene
                  izdelka franko tovarna.


8001      Kositer, surov   Izdelava, pri kateri se
                  vsi uporabljeni
                  materiali uvrščajo v
                  drugo tar. št., kot je
                  tar. št. izdelka. Ne
                  smejo se uporabljati
                  odpadki in ostružki iz
                  tar. št. 8002.


8002 in 8007  Kositrni odpadki  Izdelava, pri kateri se
        in ostanki;    vsi uporabljeni
        drugi kositrni   materiali uvrščajo v
        izdelki      drugo tar. št., kot je
                  tar. št. izdelka.


----------------------------------------------------------------------------

81.pgl.     Druge navadne
        kovine; kermeti;
        njihovi izdelki:

        - Druge navadne  Izdelava, pri kateri
        kovine; obdelane; vrednost vseh
        njihovi izdelki  uporabljenih
                  materialov, uvrščenih
                  v isto tar. št., kot
                  je tar. št. izdelka, ne
                  presega 50% cene
                  izdelka franko tovarna.

        - Druge      Izdelava, pri kateri se
                  vsi uporabljeni
                  materiali uvrščajo v
                  drugo tar. št., kot je
                  tar. št. izdelka.


----------------------------------------------------------------------------

ex 82.pgl.   Orodje, nožarski  Izdelava, pri kateri se
        izdelki, žlice in vsi uporabljeni
        vilice iz     materiali uvrščajo v
        navadnih kovin;  drugo tar. št., kot je
        njihovi deli iz  tar.št. izdelka.
        navadnih kovin;
        razen:


8206      Orodje iz dveh   Izdelava, pri kateri se
        ali več tar. št.  vsi uporabljeni
        8202 do 8205 v   materiali uvrščajo v
        garniturah za   drugo tar. št. razen
        prodajo na drobno 8202 do 8205. Orodje iz
                  tar. št. 8202 do 8205
                  se lahko sestavi v
                  garniture, če njihova
                  vrednost ne presega 15%
                  cene garniture franko
                  tovarna.


8207      Izmenljivo orodje Izdelava, pri kateri:
        za ročno      - se vsi uporabljeni
        obdelovalne    materiali uvrščajo v
        priprave na    drugo tar. št., kot je
        mehanični pogon  tar.št. izdelka, in
        ali brez njega   - vrednost vseh
        ali za       uporabljenih
        obdelovalne    materialov ne presega
        stroje (npr. za  40% cene izdelka
        stiskanje,     franko tovarna.
        kovanje,
        prebadanje,
        rezanje navojev,
        vrtanje,
        vtiskanje,
        grezenje,
        rezkanje,
        struženje ali
        navijanje ali
        odvijanje
        vijakov), vštevši
        matice za
        valjanje ali
        ekstrudiranje
        kovine in orodje
        za vrtanje skal
        in zemlje


8208      Noži in rezila,  Izdelava, pri kateri:
        za stroje ali   - se vsi uporabljeni
        mehanične     materiali uvrščajo v
        priprave      drugo tar. št., kot je
                  tar.št. izdelka, in
                  - vrednost vseh
                  uporabljenih materialov
                  ne presega 40% cene
                  izdelka franko tovarna.


ex 8211     Noži z rezili,   Izdelava, pri kateri se
        nezobljenimi ali  vsi uporabljeni
        nenazobljenimi   materiali uvrščajo v
        (vštevši      drugo tar. št., kot je
        vrtnarske nože),  tar.št. izdelka. Lahko
        razen nožev iz   se uporabljajo ročaji
        tar. 8208     in rezila iz navadnih
                  kovin.


8214      Drugi nožarski   Izdelava, pri kateri se
        izdelki (npr.   vsi uporabljeni
        stroji za     materiali uvrščajo v
        striženje,     drugo tar. št., kot je
        mesarske in    tar.št. izdelka. Lahko
        kuhinjske sekače, se uporabljajo ročaji
        mesarske sekire  iz navadnih kovin.
        in noži za
        sekljanje mesa,
        noži za papir);
        garniture in
        priprave za
        manikiranje in
        pedikiranje
        (vštevši tudi
        pilice za nohte)


8215      Žlice, vilice,   Izdelava, pri kateri se
        zajemalke,     vsi uporabljeni
        penovke, lopatice materiali uvrščajo v
        za serviranje   drugo tar. št., kot je
        kolačev, noži za  tar.št. izdelka. Lahko
        ribe, noži za   se uporabljajo ročaji
        maslo, prijemalke iz navadnih kovin.
        za sladkor in
        podobni kuhinjski
        in namizni pribor


-----------------------------------------------------------------------------

ex 83.pgl.   Razni izdelki iz  Izdelava, pri kateri se
        navadnih kovin;  vsi uporabljeni
        razen:       materiali uvrščajo v
                  drugo tar. št., kot je
                  tar.št. izdelka.


ex 8302     Drugo okovje,   Izdelava, pri kateri
        pribor (fitingi)  se vsi uporabljeni
        in podobni     materiali uvrščajo v
        izdelki, primerni drugo tar. št., kot je
        za stavbarstvo,  tar.št. izdelka. Lahko
        in avtomatična   se uporabijo materiali
        zapirala za vrata iz tar. št. 8302 pod
                  pogojem, da njihova
                  vrednost ne presega
                  20% cene izdelka franko
                  tovarna.


ex 8306     Kipci in drugi   Izdelava, pri kateri se
        okraski iz     vsi uporabljeni
        navadnih kovin   materiali uvrščajo v
                  drugo tar. št., kot je
                  tar.št. izdelka. Lahko
                  pa se uporabljajo tudi
                  materiali iz tar. št.
                  8306, če njihova
                  vrednost ne presega 30%
                  cene izdelka franko
                  tovarna.


-----------------------------------------------------------------------------

ex 84.pgl.   Jedrski      Izdelava, pri kateri:  Izdelava, pri
        reaktorji;     - se vsi uporabljeni   kateri vrednost
        kotli, stroji   materiali uvrščajo v   vseh uporabljenih
        in mehanične    drugo tar. št., kot je  materialov ne
        naprave; njihovi  tar.št. izdelka, in   presega 30% cene
        deli; razen:    - vrednost vseh     izdelka franko
                  uporabljenih       tovarna.
                  materialov ne presega
                  40% cene izdelka
                  franko tovarna.


ex 8401     Gorilni elementi  Izdelava, pri kateri so Izdelava, pri
        (polnjenja)    vsi uporabljeni     kateri vrednost
                  materiali uvrščeni v   vseh uporabljenih
                  drugo tar. št., kot je  materialov ne
                  tar.št. izdelka.     presega 30% cene
                              izdelka franko
                              tovarna.
                  1. To pravilo se bo
                  uporabljalo do 31.
                  decembra 1998.


8402      Kotli za      Izdelava, pri kateri:  Izdelava, pri
        pridobivanje    - se vsi uporabljeni   kateri vrednost
        vodne in druge   materiali uvrščajo v   vseh uporabljenih
        pare (razen    drugo tar. št., kot   materialov ne
        kotlov za     je tar.št. izdelka,   presega 25% cene
        centralno     in            izdelka franko
        kurjavo s     - vrednost vseh     tovarna.
        toplo vodo,    uporabljenih
        ki lahko      materialov ne presega
        proizvajajo    40% cene izdelka
        paro z nizkim   franko tovarna.
        tlakom); kotli
        za pregreto vodo


8403      Kotli za      Izdelava, pri kateri se Izdelava, pri
in       centralno     vsi uporabljeni     kateri vrednost
ex 8404     kurjavo, razen   materiali uvrščajo v   vseh uporabljenih
        tistih iz tar.   drugo tar. št. kot sta  materialov ne
        št. 8402 in    8403 ali 8404.      presega 40% cene
        pomožne naprave               izdelka franko
        za kotle za                 tovarna.
        centralno kurjavo


8406      Turbine na vodno  Izdelava, pri kateri
        in drugo paro   vrednost vseh
                  uporabljenih materialov
                  ne presega 40% cene
                  izdelka franko tovarna.


8407      Batni motorji z  Izdelava, pri kateri
        notranjim     vrednost vseh
        zgorevanjem, na  uporabljenih
        vžig s svečkami,  materialov ne presega
        z izmeničnim ali  40% cene izdelka
        vrtilnim gibanjem franko tovarna.
        bata


8408      Batni motorji z  Izdelava, pri kateri
        notranjim     vrednost vseh
        zgorevanjem, na  uporabljenih
        vžig s kompresijo materialov ne presega
        (dizelski ali   40% cene izdelka
        poldizelski    franko tovarna.
        motorji)


8409      Deli, ki so    Izdelava, pri kateri
        primerni      vrednost vseh
        izključno ali   uporabljenih materialov
        pretežno za    ne presega 40% cene
        motorje iz tar.  izdelka franko tovarna.
        št. 8407 ali 8408


8411      Turboreaktivni   Izdelava, pri kateri:  Izdelava, pri
        motorji,      - se vsi uporabljeni   kateri vrednost
        turbopropelerski  materiali uvrščajo v   vseh uporabljenih
        motorji in druge  drugo tar. št., kot je  materialov ne
        plinske turbine  tar.št. izdelka, in   presega 25% cene
                  - vrednost vseh     izdelka franko
                  uporabljenih materialov tovarna.
                  ne presega 40% cene
                  izdelka franko tovarna.


8412      Drugi pogonski   Izdelava, pri kateri
        stroji in motorji  vrednost vseh
                  uporabljenih materialov
                  ne presega 40% cene
                  izdelka franko tovarna.


ex 8413     Tlačne črpalke z  Izdelava, pri kateri:  Izdelava, pri
        rotacijskim                 kateri vrednost
        gibanjem      - se vsi uporabljeni   vseh uporabljenih
                  materiali uvrščajo v   materialov ne
                  drugo tar. št., kot   presega 25% cene
                  je tar.št. izdelka in  izdelka franko
                              tovarna.
                  - vrednost vseh
                  uporabljenih materialov
                  ne presega 40% cene
                  izdelka franko tovarna.


ex 8414     Industrijske    Izdelava, pri kateri:  Izdelava, pri
        nape,                    kateri vrednost
        ventilatorji in  - se vsi uporabljeni   vseh uporabljenih
        podobno      materiali uvrščajo v   materialov ne
                  drugo tar. št., kot   presega 25% cene
                  je tar.št. izdelka, in  izdelka franko
                              tovarna.
                  - vrednost vseh
                  uporabljenih materialov
                  ne presega 40% cene
                  izdelka franko tovarna.


8415      Klimatizacijske  Izdelava, pri kateri
        naprave z     vrednost vseh
        ventilatorjem na  uporabljenih materialov
        motorni pogon in  ne presega 40% cene
        elementi za    izdelka franko tovarna.
        spreminjanje
        temperature in
        vlažnosti,
        vštevši tiste
        stroje, pri
        katerih vlažnosti
        ni mogoče posebej
        regulirati


8418      Hladilniki,     Izdelava, pri kateri: Izdelava, pri
        zmrzovalniki in               kateri vrednost
        druge naprave za   - se vsi uporabljeni  vseh uporabljenih
        hlajenje ali     materiali uvrščajo v  materialov ne
        zmrzovanje,     drugo tar. št., kot  presega 25% cene
        električni in    je tar.št. izdelka,  izdelka franko
        drugi; toplotne               tovarna.
        črpalke, razen    in
        klimatizacijskih
        naprav iz tar.    - vrednost vseh
        št. 8415       uporabljenih
                   materialov ne presega
                   40% cene izdelka
                   franko tovarna, in

                   - vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov brez
                   porekla ne presega
                   vrednosti
                   uporabljenih
                   materialov s poreklom.


ex 8419     Stroji in naprave  Izdelava:       Izdelava, pri
        za lesno                  kateri vrednost
        industrijo, za    - pri kateri vrednost vseh uporabljenih
        proizvodnjo     vseh uporabljenih   materialov ne
        papirne kaše,    materialov ne presega presega 30% cene
        papirja in kartona  40% cene franko    izdelka franko
                   tovarna, in      tovarna.

                   - pri kateri se v
                   okviru zgornje meje
                   vsi materiali,
                   uvrščeni v isto
                   tar. št. kot
                   proizvod, uporabljajo
                   samo do vrednosti 25%
                   cene izdelka franko
                   tovarna.


8420      Kalandri in drugi  Izdelava:       Izdelava, pri
        stroji za valjanje,             kateri vrednost
        razen za kovine ali - pri kateri vrednost vseh uporabljenih
        steklo in valji   vseh uporabljenih   materialov ne
        zanje        materialov ne presega presega 30% cene
                   40% cene franko    izdelka franko
                   tovarna, in      tovarna.

                   - pri kateri se v
                   okviru zgornje meje
                   vsi materiali,
                   uvrščeni v isto
                   tar. št. kot
                   proizvod, uporabljajo
                   samo do vrednosti
                   25% cene izdelka
                   franko tovarna.


8423      Tehtnice (razen   Izdelava, pri kateri: Izdelava, pri
        tehtnic z                  kateri vrednost
        občutljivostjo do  - se vsi uporabljeni  vseh uporabljenih
        5 cg oz. 0,05 g),  materiali uvrščajo v  materialov ne
        vštevši stroje za  drugo tar. št., kot  presega 25% cene
        štetje in kontrolo, je tar.št. izdelka,  izdelka franko
        ki delujejo na    in           tovarna.
        podlagi merjenja
        teže; uteži in    - vrednost vseh
        tehtnice vseh vrst  uporabljenih
                   materialov ne presega
                   40% cene izdelka
                   franko tovarna.


8425      Stroji in aparati  Izdelava:       Izdelava, pri
do       za dviganje,                kateri vrednost
8428      razkladanje in    - pri kateri vrednost vseh uporabljenih
        manipulacijo     vseh uporabljenih   materialov ne
                   materialov ne presega presega 30% cene
                   40% cene franko    izdelka franko
                   tovarna, in      tovarna.

                   - pri kateri se v
                   okviru zgornje meje
                   vsi materiali,
                   uvrščeni v tar.
                   št. 8431, uporabljajo
                   samo do vrednosti 10%
                   cene izdelka franko
                   tovarna.


8429      Buldožerji,
        angledožerji,
        grejderji,
        ravnalniki,
        skreperji, bagri,
        nakladalniki z
        lopato, samovozni:

        - Cestni valjarji  Izdelava, pri kateri
                   vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov ne presega
                   40% cene izdelka
                   franko tovarna.

        - Drugi       Izdelava:       Izdelava, pri
                              kateri vrednost
                   - pri kateri vrednost vseh uporabljenih
                   vseh uporabljenih   materialov ne
                   materialov ne presega presega 30% cene
                   40% cene franko    izdelka franko
                   tovarna, in      tovarna.

                   - pri kateri se v
                   okviru zgornje meje
                   vsi materiali,
                   uvrščeni v tar.
                   št. 8431, uporabljajo
                   samo do vrednosti 10%
                   cene izdelka franko
                   tovarna.


8430      Drugi stroji za   Izdelava:       Izdelava, pri
        ravnanje, strganje,             kateri vrednost
        izkopavanje,     - pri kateri vrednost vseh uporabljenih
        nabijanje, kopanje  vseh uporabljenih   materialov ne
        ali vrtanje zemlje, materialov ne presega presega 30% cene
        mineralov ali rud;  40% cene franko    izdelka franko
        smuke in stroji za  tovarna, in      tovarna.
        izdiranje pilotov;
        snežni plugi in   - pri kateri se v
        snežni odmetalniki  okviru zgornje meje
                   vsi materiali,
                   uvrščeni v tar.
                   št. 8431, uporabljajo
                   samo do vrednosti 10%
                   cene izdelka franko
                   tovarna.


ex 8431     Deli za cestne    Izdelava, pri kateri
        valjarje       vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov ne presega
                   40% cene izdelka
                   franko tovarna.


8439      Stroji za      Izdelava:       Izdelava, pri
        proizvodnjo kaše iz             kateri vrednost
        vlaknastih      - pri kateri vrednost vseh uporabljenih
        celuloznih      vseh uporabljenih   materialov ne
        materialov ali za  materialov ne presega presega 30% cene
        proizvodnjo ali   40% cene franko    izdelka franko
        dovrševanje papirja tovarna, in      tovarna.
        ali kartona
                   - pri kateri se v
                   okviru zgornje meje
                   vsi materiali,
                   uvrščeni v isto
                   tar. št. kot
                   proizvod, uporabljajo
                   samo do vrednosti 25%
                   cene izdelka franko
                   tovarna.


8441      Drugi stroji za   Izdelava:       Izdelava, pri
        predelavo papirne              kateri vrednost
        kaše, papirja ali  - pri kateri vrednost vseh uporabljenih
        kartona, vštevši   vseh uporabljenih   materialov ne
        stroje za rezanje  materialov ne presega presega 30% cene
        vseh vrst      40% cene franko    izdelka franko
                   tovarna, in      tovarna.

                   - pri kateri se v
                   okviru zgornje meje
                   vsi materiali,
                   uvrščeni v isto
                   tar. št. kot
                   proizvod, uporabljajo
                   samo do vrednosti 25%
                   cene izdelka franko
                   tovarna.


8444 do     Stroji iz teh tar.  Izdelava, pri kateri
8447      št, ki se      vrednost vseh
        uporabljajo v    uporabljenih
        tekstilni      materialov ne presega
        industriji      40% cene izdelka
                   franko tovarna.


ex 8448     Pomožni stroji in  Izdelava, pri kateri
        naprave za uporabo  vrednost vseh
        s stroji iz tar.   uporabljenih
        št. 8444 in 8445  materialov ne presega
                   40% cene izdelka
                   franko tovarna.


8452      Šivalni stroji,
        razen strojev za
        šivanje knjig iz
        tar. št. 8440;
        omarice, stojala in
        pokrovi, predvideni
        za šivalne stroje;
        igle za šivalne
        stroje:

        - Šivalni stroji   Izdelava:
        (samo verižasti
        vbod), z glavo,   - pri kateri vrednost
        težko ne več kot   vseh uporabljenih
        16 kg, brez     materialov ne presega
        motorja, ali 17 kg  40% cene izdelka
        z motorjem      franko tovarna,

                   - pri kateri vrednost
                   vseh uporabljenih
                   materialov brez
                   porekla pri
                   sestavljanju glave
                   (brez motorja) ne
                   presega vrednosti
                   uporabljenega
                   materiala s
                   poreklom, in

                   - uporabljeni
                   mehanizmi za
                   zategovanje niti,
                   kvačkanje in cik-cak
                   morajo biti že s
                   poreklom.

        - Drugi       Izdelava, pri kateri
                   vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov ne presega
                   40% cene izdelka
                   franko tovarna.


8456      Obdelovalni stroji  Izdelava, pri kateri
do       in naprave ter    vrednost vseh
8466      njihovi deli in   uporabljenih
        pribor iz tar. št.  materialov ne
        8456 do 8466     presega 40% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


8469 do     Pisarniški stroji  Izdelava, pri kateri
8472      (npr.: pisalni    vrednost vseh
        stroji, računski   uporabljenih
        stroji, stroji za  materialov ne
        avtomatsko obdelavo presega 40% cene
        podatkov,      izdelka franko
        razmnoževalni    tovarna.
        stroji, stroji za
        spajanje)


8480      Livarski okvirji   Izdelava, pri kateri
        za ivarne; modelne  vrednost vseh
        plošče; modeli za  uporabljenih
        kalupe; kalupi za  materialov ne
        kovino (razen    presega 50% cene
        kalupov za ingote), izdelka franko
        kovinske karbide,  tovarna.
        steklo, mineralne
        materiale, gume ali
        plastične mase


8482      Kotalni ležaji    Izdelava, pri kateri: Izdelava, pri
                              kateri vrednost
                   - se vsi uporabljeni  vseh uporabljenih
                   materiali uvrščajo v  materialov ne
                   drugo tar. št., kot  presega 25% cene
                   je tar.št. izdelka,  izdelka franko
                   in           tovarna.

                   - vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov ne
                   presega 40% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


8484      Tesnila iz      Izdelava, pri kateri
        kovinskih listov,  vrednost vseh
        kombinirana z    uporabljenih
        drugim materialom,  materialov ne
        ali iz dveh ali   presega 40% cene
        več plasti kovine;  izdelka franko
        garniture tesnil,  tovarna.
        različne po sestavi
        materiala, v
        vrečkah, ovitkih
        ali podobnih
        pakiranjih;
        mehanski čepi
        (tesnila)


8485      Deli strojev ali   Izdelava, pri kateri
        naprav brez     vrednost vseh
        električnih     uporabljenih
        priključkov,     materialov ne
        izolatorjev,     presega 40% cene
        tuljav, kontaktov  izdelka franko
        ali drugih      tovarna.
        električnih delov,
        ki so omenjeni in
        ne zajeti na
        drugem mestu v
        tem poglavju


ex 85.pgl.   Električni stroji  Izdelava, pri kateri: Izdelava, pri
        in oprema ter    - se vsi uporabljeni  kateri vrednost
        njihovi deli;    materiali uvrščajo v  vseh uporabljenih
        aparati za snemanje drugo tar. št., kot  materialov ne
        in reprodukcijo   je tar.št. izdelka,  presega 30% cene
        zvoka; aparati za  in           izdelka franko
        snemanje in     - vrednost vseh    tovarna.
        repodukcijo     uporabljenih
        televizijske slike  materialov ne presega
        in zvoka ter deli  40% cene izdelka
        in pribor za te   franko tovarna.
        proizvode; razen:


8501      Elektromotorji in  Izdelava:       Izdelava, pri
        električni      - pri kateri      kateri vrednost
        generatorji (razen  vrednost vseh     vseh uporabljenih
        generatorskih    uporabljenih      materialov ne
        agregatov)      materialov ne     presega 30% cene
                   presega 40% cene    izdelka franko
                   izdelka franko     tovarna.
                   tovarna, in
                   - pri kateri se v
                   okviru zgornje meje
                   vsi materiali,
                   uvrščeni v tar. št.
                   8503 uporabljajo samo
                   do vrednosti 10% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


8502      Električni      Izdelava:       Izdelava, pri
        generatorski     - pri kateri vrednost kateri vrednost
        agregati in     vseh uporabljenih   vseh uporabljenih
        rotacijski      materialov ne presega materialov ne
        konvertorji     40% cene izdelka    presega 30% cene
        (pretvorniki)    franko tovarna, in   izdelka franko
                   - pri kateri se v   tovarna.
                   okviru zgornje meje
                   vsi materiali,
                   uvrščeni v tar. št.
                   8501 ali 8503
                   uporabljajo skupaj
                   samo do vrednosti 10%
                   cene izdelka franko
                   tovarna.


ex 8504     Napajalniki za    Izdelava, pri kateri
        stroje za      vrednost vseh
        avtomatično     uporabljenih
        obdelavo podatkov  materialov ne presega
                   40% cene izdelka
                   franko tovarna.


ex 8518     Mikrofoni in     Izdelava:       Izdelava, pri
        njihova stojala;   - pri kateri      kateri vrednost
        zvočniki vštevši   vrednost vseh     vseh uporabljenih
        zvočnike v zvočnih  uporabljenih      materialov ne
        omaricah;      materialov ne presega presega 25% cene
        avdio-frekvenčni   40% cene izdelka    izdelka franko
        električni      franko tovarna, in   tovarna.
        ojačevalniki;    - pri kateri vrednost
        kompletne      vseh uporabljenih
        električne enote za materialov brez
        ojačevanje zvoka   porekla ne presega
                   vrednosti
                   uporabljenih
                   materialov s
                   poreklom.


8519      Gramofoni z     Izdelava:       Proizodnja, pri
        vgrajenim      - pri kateri vrednost kateri vrednost
        ojačevalnikom ali  vseh uporabljenih   vseh uporabljenih
        brez njega,     materialov ne presega materialov ne
        glasbeni avtomati  40% cene izdelka    presega 30% cene
        na plošče,kasetni  franko tovarna, in   izdelka franko
        magnetofoni in    - pri kateri vrednost tovarna.
        drugi aparati za   vseh uporabljenih
        reprodukcijo zvoka, materialov brez
        ki nimajo vgrajene  porekla ne presega
        naprave za snemanje vrednosti
        zvoka        uporabljenih
                   materialov s
                   poreklom.


8520      Magnetofoni in    Izdelava:       Izdelava, pri
        drugi aparati za   - pri kateri vrednost kateri vrednost
        snemanje zvoka,   vseh uporabljenih   vseh uporabljenih
        vštevši aparate z  materialov ne presega materialov ne
        vgrajenimi      40% cene izdelka    presega 30% cene
        napravami za     franko tovarna, in   izdelka franko
        reprodukcijo zvoka, - pri kateri vrednost tovarna.
        ali brez njih    vseh uporabljenih
                   materialov brez
                   porekla ne presega
                   vrednosti
                   uporabljenih
                   materialov s
                   poreklom.


8521      Aparati za snemanje Izdelava:       Izdelava, pri
        in reprodukcijo   - pri kateri vrednost kateri vrednost
        slike in zvoka, ki  vseh uporabljenih   vseh uporabljenih
        imajo vgrajen    materialov ne presega materialov ne
        video-tuner ali ne  40% cene izdelka    presega 30% cene
                   franko tovarna, in   izdelka franko
                   - pri kateri vrednost tovarna.
                   vseh uporabljenih
                   materialov brez
                   porekla ne presega
                   vrednosti
                   uporabljenih
                   materialov s
                   poreklom.


8522      Deli in pribor,   Izdelava, pri kateri
        uporabni predvsem  vrednost vseh
        ali vglavnem z    uporabljenih
        aparati iz tar. št. materialov ne presega
        8519 do 8521     40% cene izdelka
                   franko tovarna.


8523      Pripravljeni in   Izdelava, pri kateri
        prazni nosilci za  vrednost vseh
        zvočna in podobna  uporabljenih
        snemanja drugih   materialov ne presega
        fenomenov, razen   40% cene izdelka
        izdelkov iz 37.   franko tovarna.
        poglavja


8524      Plošče, trakovi in
        drugi posneti
        nosilci vključno z
        zvočnimi in
        drugimi, vštevši
        matrice in
        galvanske odtise za
        proizvodnjo plošč,
        razen proizvodov iz
        37. poglavja

        - Matrice in     Izdelava, pri kateri
        galvanski odtisi za vrednost vseh
        proizvodnjo plošč  uporabljenih
                   materialov ne presega
                   40% cene izdelka
                   franko tovarna.

                   Izdelava:
        - Drugo       - pri kateri vrednost Izdelava, pri
                   vseh uporabljenih   kateri vrednost
                   materialov ne presega vseh uporabljenih
                   40% cene izdelka    materialov ne
                   franko tovarna, in   presega 30% cene
                   - pri kateri se v   izdelka franko
                   okviru zgornje meje  tovarna.
                   vsi materiali,
                   uvrščeni v tar. št.
                   8523 uporabljajo samo
                   do vrednosti 10% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


8525      Oddajniki za     Izdelava:       Izdelava, pri
        radiotelefonijo,   - pri kateri     kateri vrednost
        radiotelegrafijo in vrednost vseh     vseh uporabljenih
        radiodifuzijo ali  uporabljenih      materialov ne
        televizijo, vštevši materialov ne presega presega 25% cene
        oddajnike z     40% cene izdelka    izdelka franko
        vdelanim       franko tovarna, in   tovarna.
        sprejemnikom ali   - pri kateri vrednost
        aparatom za     vseh uporabljenih
        snemanje ali     materialov brez
        reprodukcijo zvoka; porekla ne presega
        televizijske     vrednosti
        kamere; video    uporabljenih
        kamere za snemanje  materialov s
        posamičnih slik in  poreklom.
        druge video
        snemalne kamere


8526      Radarji, pomožne   Izdelava:       Izdelava, pri
        naprave za radio-  - pri kateri vrednost kateri vrednost
        navigacijo in    vseh uporabljenih   vseh uporabljenih
        aparati za radijsko materialov ne presega materialov ne
        daljinsko      40% cene izdelka    presega 25% cene
        krmiljenje      franko tovarna, in   izdelka franko
                   - pri kateri vrednost tovarna.
                   vseh uporabljenih
                   materialov brez
                   porekla ne presega
                   vrednosti
                   uporabljenih
                   materialov s
                   poreklom.


8527      Sprejemniki za    Izdelava:       Izdelava, pri
        radiotelefonijo,   - pri kateri vrednost kateri vrednost
        radiotelegrafijo   vseh uporabljenih   vseh uporabljenih
        ali radiodifuzijo,  materialov ne presega materialov ne
        vštevši       40% cene izdelka    presega 25% cene
        sprejemnike,     franko tovarna, in   izdelka franko
        kombinirane v istem - pri kateri vrednost tovarna.
        ohišju z aparatom  vseh uporabljenih
        za snemanje ali   materialov brez
        reprodukcijo zvoka  porekla ne presega
        ali z uro      vrednosti
                   uporabljenih
                   materialov s
                   poreklom.


8528      Televizijski     Izdelava:       Izdelava, pri
        sprejemniki,     - pri kateri vrednost kateri vrednost
        kombinirani ali   vseh uporabljenih   vseh uporabljenih
        nekombinirani v   materialov ne presega materialov ne
        istem ohišju z    40% cene izdelka    presega 25% cene
        radijskimi      franko tovarna, in   izdelka franko
        sprejemniki ali   - pri kateri vrednost tovarna.
        aparati za snemanje vseh uporabljenih
        ali reprodukcijo   materialov brez
        zvoka ali slike;   porekla ne presega
        videomonitorji in  vrednosti
        videoprojektorji   uporabljenih
                   materialov s
                   poreklom.


8529      Deli, ki so
        predvsem ali v
        glavnem primerni
        za uporabo z
        aparati iz. tar.
        št. 8525 do 8528:

        - Izključno ali   Izdelava, pri kateri
        pretežno primerni  vrednost vseh
        za uporabo pri    uporabljenih
        aparatih za video  materialov ne presega
        snemanje in     40% cene izdelka
        reprodukcijo slike  franko tovarna.

        - Drugi       Izdelava:
                   - pri kateri vrednost Izdelava, pri
                   vseh uporabljenih   kateri vrednost
                   materialov ne presega vseh uporabljenih
                   40% cene izdelka    materialov ne
                   franko tovarna, in   presega 25% cene
                   - pri kateri vrednost izdelka franko
                   vseh uporabljenih   tovarna.
                   materialov brez
                   porekla ne presega
                   vrednosti
                   uporabljenih
                   materialov s
                   poreklom.


8535      Električni aparati  Izdelava:       Izdelava, pri
in       za vklapljanje in  - pri kateri vrednost kateri vrednost
8536      izklapljanje ali   vseh uporabljenih   vseh uporabljenih
        zavarovanje     materialov ne presega materialov ne
        električnih     40% cene izdelka    presega 30% cene
        tokokrogov ali za  franko tovarna, in   izdelka franko
        povezavo z      - pri kateri se v   tovarna.
        električnimi     okviru zgornje meje
        tokokrogi ali v   vsi materiali
        njih         uvrščeni v tar. št.
                   8538 uporabljajo samo
                   do vrednosti 10% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


8537      Table, plošče,    Izdelava:       Izdelava, pri
        pulti, mize, omare  - pri kateri vrednost kateri vrednost
        in druge osnove   vseh uporabljenih   vseh uporabljenih
        opremjene z dvema  materialov ne presega materialov ne
        ali več aparati iz  40% cene izdelka    presega 30% cene
        tar. št. 8535 ali  franko tovarna, in   izdelka franko
        8536, za električno - pri kateri se v   tovarna.
        krmiljenje ali    okviru zgornje meje
        razdeljevanje    vsi materiali
        električnega toka,  uvrščeni v tar. št.
        vštevši tiste z   8538 uporabljajo
        vdelanimi      samo do vrednosti 10%
        instrumenti ali   cene izdelka franko
        aparati iz 90.    tovarna.
        poglavja, razen
        komutacijskih
        aparatov iz tar.
        št. 8517


ex 8541     Diode, tranzistorji Izdelava:       Izdelava, pri
        in podobni      - pri kateri so vsi  kateri vrednost
        polprevodniški    uporabljeni materiali vseh uporabljenih
        elementi, razen   uvrščeni v drugo tar. materialov ne
        silicijevih rezin,  št., kot je tar.št.  presega 25% cene
        ki še niso      izdelka, in      izdelka franko
        razrezane v čipe   - pri kateri vrednost tovarna.
                   vseh uporabljenih
                   materialov ne presega
                   40% cene izdelka
                   franko tovarna.


8542      Elektronska     Izdelava:       Izdelava, pri
        integrirana vezja  - pri kateri vrednost kateri vrednost
        in mikrosestavi   vseh uporabljenih   vseh uporabljenih
                   materialov ne presega materialov ne
                   40% cene izdelka    presega 25% cene
                   franko tovarna, in   izdelka franko
                   - pri kateri se v   tovarna.
                   okviru zgornje meje
                   vsi materiali
                   uvrščeni v tar. št.
                   8541 ali 8542
                   uporabljajo skupaj
                   samo do vrednosti 10%
                   cene izdelka franko
                   tovarna.


8544      Izolirana žica    Izdelava, pri kateri
        (vštevši lakirano  vrednost vseh
        in anodizirano    uporabljenih
        žico), kabli    materialov ne presega
        (vštevši       40%cene izdelka
        koaksialne kable)  franko tovarna.
        in drugi izolirani
        električni vodniki,
        s konektorjem ali
        brez; kabli iz
        optičnih vlaken,
        kombinirani z
        električnimi
        vodniki ali ne, s
        konektorjem ali
        brez njega


8545      Ogljene elektrode,  Izdelava, pri kateri
        ogljene ščetke,   vrednost vseh
        oglje za svetilke,  uporabljenih
        oglje za baterije  materialov ne presega
        in drugi izdelki iz 40%cene izdelka
        grafita ali drugega franko tovarna.
        oglja, s kovino ali
        brez nje, za
        električne namene


8546      Električni      Izdelava, pri kateri
        izolatorji iz    vrednost vseh
        kakršnegakoli    uporabljenih
        materiala      materialov ne presega
                   40%cene izdelka
                   franko tovarna.


8547      Izolirni deli za   Izdelava, pri kateri
        električne stroje,  vrednost vseh
        naprave ali opremo, uporabljenih
        izdelani v celoti  materialov ne presega
        iz izolirnega    40%cene izdelka
        materiala ali samo  franko tovarna.
        z manjšimi
        kovinskimi
        komponentami (npr.
        tulci z navojem),
        vdelanimi med
        stiskanjem
        izključno zaradi
        vezave, razen
        izolatorjev iz tar.
        št. 8546; cevi za
        električne vodnike
        in spojke zanje,
        iz navadnih kovin,
        obložene z
        izolirnim
        materialom


8548      Odpadki in ostanki  Izdelava, pri kateri
        primarnih celic,   vrednost vseh
        primarnih baterij  uporabljenih
        in električnih   materialov ne presega
        akumulatorjev;    40%cene izdelka
        iztrošene primarne  franko tovarna.
        celice; iztrošene
        primarne baterije
        in iztrošeni
        električni
        akumulatorji;
        električni deli
        strojev in
        aparatov, ki niso
        omenjeni in ne
        zajeti na drugem
        mestu v tem
        poglavju


ex 86.pgl.   Železniške ali    Izdelava, pri kateri
        tramvajske      vrednost vseh
        lokomotive, vozni  uporabljenih
        park in njihovi   materialov ne presega
        deli; železniški   40%cene izdelka
        ali tramvajski    franko tovarna.
        tirni sklopi in
        pribor in njihovi
        deli;mehanska
        (vključno
        elektromehanska)
        oprema za prometno
        signalizacijo vseh
        vrst; razen:


8608      Železniški in    Izdelava, pri kateri: Izdelava, pri
        tramvajski tirni   - se vsi uporabljeni  kateri vrednost
        sklopi in pribor;  materiali uvrščajo v  vseh uporabljenih
        mehanska (vštevši  drugo tar. št., kot  materialov ne
        elektromehanska)   je tar.št. izdelka,  presega 30%cene
        oprema za      in           izdelka franko
        signalizacijo,    - vrednost vseh    tovarna.
        varnost, nadzor in  uporabljenih
        upravljanje prometa materialov ne presega
        v železniškem,    40%cene izdelka
        tramvajskem in    franko tovarna.
        cestnem prometu,
        prometu na
        notranjih vodnih
        poteh, parkiriščih,
        lukah ali
        letališčih; njihovi
        deli


ex 87.pgl.   Vozila, druga,    Izdelava, pri kateri
        razen železniških  vrednost vseh
        ali tramvajskih   uporabljenih
        vozil, njihovi deli materialov ne presega
        in pribor; razen:  40%cene izdelka
                   franko tovarna.


8709      Samovozni tovorna  Izdelava, pri kateri: Izdelava, pri
        vozila, brez naprav - se vsi uporabljeni kateri vrednost
        za dviganje ali   materiali uvrščajo v vseh uporabljenih
        manipuliranje, ki  drugo tar. št., kot  materialov ne
        se uporabljajo v   je tar.št. izdelka,  presega 30%cene
        tovarnah,      in           izdelka franko
        skladiščih,     - vrednost vseh    tovarna.
        pristaniščih ali na uporabljenih
        letališčih, za    materialov ne presega
        prevoz blaga na   40%cene izdelka
        kratkih razdaljah;  franko tovarna.
        vlečna vozila, ki
        se uporabljajo na
        peronih železniških
        postaj; njihovi
        deli


8710      Tanki in druga    Izdelava, pri kateri: Izdelava, pri
        oklepna bojna    - se vsi uporabljeni  kateri vrednost
        motorna vozila,   materiali uvrščajo v  vseh uporabljenih
        vštevši tista, ki  drugo tar. št., kot  materialov ne
        so opremljena z   je tar.št. izdelka,  presega 30%cene
        oborožitvenimi    in           izdelka franko
        sredstvi; njihovi  - vrednost vseh    tovarna.
        deli         uporabljenih
                   materialov ne presega
                   40%cene izdelka franko
                   tovarna.


8711      Motorna kolesa
        (vštevši mopede) in
        kolesa s pomožnim
        motorjem, z bočno
        prikolico ali brez
        nje; bočne
        prikolice:

        - Z batnim motorjem
        (razen rotacijskih
        batnih motorjev) in
        prostornino
        cilindrov:

        -- do 50 cm3     Izdelava, pri kateri: Izdelava, pri
                   - vrednost vseh    kateri vrednost
                   uporabljenih      vseh uporabljenih
                   materialov ne presega materialov ne
                   40% cene izdelka    presega 20%cene
                   franko tovarna, in   izdelka franko
                   - vrednost vseh    tovarna.
                   uporabljenih
                   materialov brez
                   porekla ne presega
                   vrednosti
                   uporabljenih
                   materialov s
                   poreklom.

       -- nad 50 cm3      Izdelava:       Izdelava, pri
                   - pri kateri      kateri vrednost
                   vrednost vseh     vseh uporabljenih
                   uporabljenih      materialov ne
                   materialov ne presega presega 25%cene
                   40% cene izdelka    izdelka franko
                   franko tovarna, in   tovarna.
                   - pri kateri vrednost
                   vseh uporabljenih
                   materialov brez
                   porekla ne presega
                   vrednosti
                   uporabljenih
                   materialov s
                   poreklom.

        - Drugi       Izdelava:       Izdelava, pri
                   - pri kateri vrednost kateri vrednost
                   vseh uporabljenih   vseh uporabljenih
                   materialov ne presega materialov ne
                   40% cene izdelka    presega 30%cene
                   franko tovarna, in   izdelka franko
                   - pri kateri vrednost tovarna.
                   vseh uporabljenih
                   materialov brez
                   porekla ne presega
                   vrednosti
                   uporabljenih
                   materialov s
                   poreklom.


ex 8712     Kolesa brez     Izdelava iz      Izdelava, pri
        krogličnih ležajev  materialov iz vseh   kateri vrednost
                   tar. št. razen tistih vseh uporabljenih
                   iz tar. št. 8714.   materialov ne
                              presega 30%cene
                              izdelka franko
                              tovarna.


8715      Otroški vozički in  Izdelava, pri kateri: Izdelava, pri
        njihovi deli     - se vsi uporabljeni  kateri vrednost
                   materiali uvrščajo v  vseh uporabljenih
                   drugo tar. št., kot  materialov ne
                   je tar.št. izdelka,  presega 30%cene
                   in           izdelka franko
                   - vrednost vseh    tovarna.
                   uporabljenih
                   materialov ne presega
                   40%cene izdelka
                   franko tovarna.


8716      Priklopniki in    Izdelava, pri kateri: Izdelava, pri
        polpriklopniki;   - se vsi uporabljeni kateri vrednost
        druga vozila; druga materiali uvrščajo v  vseh uporabljenih
        vozila,       drugo tar. št., kot  materialov ne
        nesamovozna;     je tar.št. izdelka,  presega 30%cene
        njihovi deli     in           izdelka franko
                   - vrednost vseh    tovarna.
                   uporabljenih
                   materialov ne
                   presega 40%cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


ex 88.pgl.   Letala, vesoljska  Izdelava, pri kateri  Izdelava, pri
        vozila in njihovi  se vsi uporabljeni   kateri vrednost
        deli; razen:     materiali uvrščajo   vseh uporabljenih
                   v drugo tar. št., kot materialov ne
                   je tar.št. izdelka.  presega 40%cene
                              izdelka franko
                              tovarna.


ex 8804     Rotošuti       Izdelava iz      Izdelava, pri
                   materialov iz     kateri vrednost
                   katerekoli tar. št.,  vseh uporabljenih
                   vštevši druge     materialov ne
                   materiale iz tar. št. presega 40%cene
                   8804.         izdelka franko
                              tovarna.


8805      Oprema za      Izdelava, pri kateri  Izdelava, pri
        lansiranje letal;  se vsi uporabljeni   kateri vrednost
        krovna prestrezala  materiali uvrščajo v  vseh uporabljenih
        letal in podobna   drugo tar. št., kot  materialov ne
        oprema; naprave za  je tar.št. izdelka.  presega 30%cene
        treniranje letenja             izdelka franko
        na tleh; deli                tovarna.
        navedenih
        proizvodov


89.pgl.     Ladje, čolni in   Izdelava, pri kateri  Izdelava, pri
        plavajoče      se vsi uporabljeni   kateri vrednost
        konstrukcije     materiali uvrščajo v  vseh uporabljenih
                   drugo tar. št., kot  materialov ne
                   je tar.št. izdelka.  presega 40%cene
                   Ne sme se uporabljati izdelka franko
                   ladijske trupe iz   tovarna.
                   tar. št. 8906.


ex 90.pgl.   Optični,       Izdelava, pri kateri: Izdelava, pri
        fotografski,                kateri vrednost
        kinematografski,   - se vsi uporabljeni  vseh uporabljenih
        merilni, kontrolni  materiali uvrščajo v  materialov ne
        ali precizni,    drugo tar. št., kot  presega 30% cene
        medicinski ali    je tar.št. izdelka,  izdelka franko
        kirurški       in           tovarna.
        instrumenti in
        aparati; njihovi   - vrednost vseh
        deli in pribor;   uporabljenih
        razen:        materialov ne
                   presega 40%cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


9001      Optična vlakna in  Izdelava, pri kateri
        kabli iz optičnih  vrednost vseh
        vlaken razen iz   uporabljenih
        tar. št. 8544;    materialov ne
        listi in plošče iz  presega 40% cene
        polarizirajočega   izdelka franko
        materiala; leče   tovarna.
        (vštevši kontaktne
        leče), prizme,
        zrcala in drugi
        optični elementi,
        iz kakršnegakoli
        materiala,
        nemontirani, razen
        takih optično
        obdelanih steklenih
        elementov


9002      Leče, prizme,    Izdelava, pri kateri
        zrcala in drugi   vrednost vseh
        optični elementi,  uporabljenih
        iz kakršnegakoli   materialov ne presega
        materiala,      40%cene izdelka
        montirani, ki so   franko tovarna.
        deli ali pribor
        instrumentov ali
        aparatov, razen
        takih optičnih
        neobdelanih
        steklenih elementov


9004      Očala in podobni   Izdelava, pri kateri
        izdelki in njihovi  vrednost vseh
        deli         uporabljenih
                   materialov ne presega
                   40%cene izdelka
                   franko tovarna.


ex 9005     Daljnogledi (z enim Izdelava pri kateri:  Izdelava, pri
        ali dvema                  kateri vrednost
        objektivoma),    - se vsi uporabljeni  vseh uporabljenih
        optični teleskopi  materiali uvrščajo v  materialov ne
        in njihova stojala, drugo tar. št., kot  presega 30%cene
        razen astronomskih  je tar.št. izdelka,  izdelka franko
        refrakcijskih    in           tovarna.
        teleskopov in
        njihovih podstavkov - vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov ne presega
                   40% cene izdelka
                   franko tovarna, in

                   - vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov brez
                   porekla ne presega
                   vrednosti porabljenih
                   materialov s poreklom.


ex 9006     Fotografske     Izdelava, pri kateri: Izdelava, pri
        naprave, razen               kateri vrednost
        kinematografskih   - se vsi uporabljeni  vseh uporabljenih
        kamer, fotografski  materiali uvrščajo v  materialov ne
        bliskovni aparati  drugo tar. št., kot  presega 30%cene
        in bliskovne     je tar.št. izdelka,  izdelka franko
        žarnice, razen    in           tovarna.
        bliskovnih žarnic z
        električnim vžigom  - vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov ne presega
                   40% cene izdelka
                   franko tovarna, in

                   - vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov brez
                   porekla ne presega
                   vrednosti
                   uporabljenih
                   materialov s poreklom.


9007      Kinematografske   Izdelava,pri kateri:  Izdelava, pri
        kamere in                  kateri vrednost
        projektorji,     - se vsi uporabljeni  vseh uporabljenih
        vštevši tiste z   materiali uvrščajo v  materialov ne
        vgrajenimi aparati  drugo tar. št., kot  presega 30%cene
        za snemanje ali   je tar.št. izdelka,  izdelka franko
        reprodukcijo zvoka  in           tovarna.

                   - vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov ne presega
                   40% cene izdelka
                   franko tovarna, in

                   - vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov brez
                   porekla ne presega
                   vrednosti
                   uporabljenih
                   materialov s poreklom.


9011      Optični mikroskopi, Izdelava,pri kateri:  Izdelava, pri
        vštevši tiste za              kateri vrednost
        mikrofotografijo,  - se vsi uporabljeni  vseh uporabljenih
        mikrokinematografijo materiali uvrščajo v  materialov ne
        in mikroprojekcijo  drugo tar. št., kot  presega 30%cene
                   je tar.št. izdelka,  izdelka franko
                   in           tovarna.

                   - vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov ne presega
                   40% cene izdelka
                   franko tovarna, in

                   - vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov brez
                   porekla ne presega
                   vrednosti
                   uporabljenih
                   materialov s poreklom.


ex 9014     Drugi navigacijski  Izdelava, pri kateri
        instrumenti in    vrednost vseh
        aparati       uporabljenih
                   materialov ne presega
                   40%cene izdelka
                   franko tovarna.


9015      Geodetski (vštevši  Izdelava, pri kateri
        fotografski,     vrednost vseh
        oceanografski,    uporabljenih
        hidrološki.     materialov ne presega
        meteorološki,    40%cene izdelka
        geofizikalni     franko tovarna.
        instrumenti in
        aparati, razen
        kompasov;
        daljinomeri


9016      Tehtnice z      Izdelava, pri kateri
        občutljivostjo do  vrednost vseh
        vključno 5      uporabljenih
        centigramov (o,o5g) materialov ne
        , z utežmi ali brez presega 40%cene
        njih         izdelka franko
                   tovarna.


9017      Instrumenti in    Izdelava, pri kateri
        aparati za risanje, vrednost vseh
        označevanje ali   uporabljenih
        matematično     materialov nepresega
        računanje (npr.   40%cene izdelka
        risalni aparati,   franko tovarna.

        pantografi,
        kotomeri, risalni
        pribor v kompletu,
        logaritemska
        računala, računala
        v obliki okrogle
        plošče); ročni
        instrumenti za
        merjenje dolžine
        (npr. merilne
        palice in trakovi,
        mikrometrska
        merila, merila z
        nonijem), ki niso
        omenjeni in ne
        zajeti na drugem
        mestu v tem
        poglavju


9018      Medicinski,
        kirurški,
        zobozdravniški in
        veterinarski
        instrumenti in
        aparati, vštevši
        scintigrafske,
        elektromedicinske
        aparate in aparate
        za preiskavo vida:

        - Zobozdravniški   Izdelava iz      Izdelava, pri
        stoli z vgrajenimi  materialov iz     kateri vrednost
        zobozdravniškimi   katerekoli tar. št.  vseh uporabljenih
        napravami ali    vštevši materiale iz  materialov ne
        zobozdravniški    tar. št. 9018.     presega 40%cene
        pljuvalniki                 izdelka franko
                              tovarna.

        - Drugi       Izdelava, pri kateri: Izdelava, pri
                              kateri vrednost
                   - se vsi uporabljeni  vseh uporabljenih
                   materiali uvrščajo v  materialov ne
                   drugo tar. št., kot  presega 25%cene
                   je tar.št. izdelka,  izdelka franko
                   in           tovarna.

                   - vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov ne presega
                   40% cene izdelka
                   franko tovarna.


9019      Aparati za      Izdelava,pri kateri:  Izdelava, pri
        mehanoterapijo;               kateri vrednost
        aparati za masažo;  - se vsi uporabljeni  vseh uporabljenih
        aparati za      materiali uvrščajo v  materialov ne
        psihološka      drugo tar. št., kot  presega 25%cene
        testiranja; aparati je tar.št. izdelka,  izdelka franko
        za ozonoterapijo,  in           tovarna.
        kisikoterapijo,
        aerosolno terapijo, - vrednost vseh
        umetno dihanje in  uporabljenih
        drugi terapevtski  materialov ne presega
        dihalni aparati   40% cene izdelka
                   franko tovarna.


------------------------------------------------------------------------------

9020      Drugi dihalni    Izdelava, pri kateri: Izdelava, pri
        aparati in plinske             kateri vrednost
        maske razen     - se vsi uporabljeni  vseh uporabljenih
        varovalnih mask   materiali uvrščajo v  materialov ne
        brez mehaničnih   drugo tar. št., kot  presega 25%cene
        delov in       je tar.št. izdelka,  izdelka franko
        zamenljivih filtrov in           tovarna.

                   - vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov ne presega
                   40% cene izdelka
                   franko tovarna.


9024      Stroji in aparati  Izdelava, pri kateri
        za preiskušanje   vrednost vseh
        trdote, natezne   uporabljenih
        trdnosti, ali    materialov ne presega
        odpornosti na tlak, 40%cene izdelka
        elastičnosti ali   franko tovarna.
        drugih mehanskih
        lastnosti materiala
        (npr.: kovin, lesa,
        tekstilnega
        materiala, papirja,
        plastične mase)


9025      Hidrometri in    Izdelava, pri kateri
        podobni merilniki, vrednost vseh
        termometri,     uporabljenih
        pirometri,      materialov ne presega
        barometri,      40%cene izdelka
        higrometri      franko tovarna.
        (vlagomeri) in
        psihometri, tudi
        kombinacije teh
        instrumentov


9026      Instrumenti in    Izdelava, pri kateri
        aparati za merjenje vrednost vseh
        ali kontrolo     uporabljenih
        pretoka, nivoja   materialov ne presega
        tlaka ali drugih   40%cene izdelka
        spremenljivih    franko tovarna.
        veličin pri
        tekočinah ali
        plinih (npr.:
        merilniki pretoka,
        kazalniki nivoja,
        manometri,
        merilniki toplote,
        števci porabe
        toplote); razen
        instrumentov in
        aparatov iz tar.
        št. 9014, 9015,
        9028 ali 9032


9027      Instrumenti in    Izdelava, pri kateri
        aparati za      vrednost vseh
        kemične analize   uporabljenih
        (npr.: polarimetri, materialov ne presega
        refraktometri,    40%cene izdelka
        fizikalne in     franko tovarna.
        spektometri,
        aparati za analizo
        plina ali dima);
        instrumenti in
        aparati za
        preiskušanje
        viskoznosti,
        poroznosti,
        raztezanja,
        površinske
        napetosti ali
        podobno ali za
        kalorimetrijska,
        akustična in
        fotometrijska
        merjenja ali
        kontrolo ( vštevši
        ekspozimetre);
        mikrotomi


9028      Merilniki porabe
        ali proizvodnje
        plinov, tekočin ali
        električne
        energije, vštevši
        merilnike za
        njihovo umerjan

        - Deli in pribor   Izdelava, pri kateri
                   vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov ne
                   presega 40%cene
                   izdelka franko
                   tovarna.

        - Drugi       Izdelava:       Izdelava, pri
                              kateri vrednost
                   - pri katerih     vseh uporabljenih
                   vrednost vseh     materialov ne
                   uporabljenih      presega 30%cene
                   materialov ne presega izdelka franko
                   40% cene izdelka    tovarna.
                   franko tovarna, in

                   - pri kateri vrednost
                   vseh uporabljenih
                   materialov brez
                   porekla ne presega
                   vrednosti
                   uporabljenih
                   materialov s poreklom.


9029      Števci vrtljajev,  Izdelava, pri kateri
        števci proizvodnje, vrednost vseh
        kilometrski števci, uporabljenih
        števci korakov in  materialov ne
        podobno; kazalniki  presega 40%cene
        hitrosti in     izdelka franko
        tahometri, razen   tovarna.
        tistih, ki se
        uvrščajo v tar. št.
        9014 ali 9015;
        stroboskopi


9030      Osciloskopi,     Izdelava, pri kateri
        spektralni      vrednost vseh
        analizatorji in   uporabljenih
        drugi instrumenti  materialov ne
        in aparati za    presega 40%cene
        merjenje ali     izdelka franko
        kontrolo       tovarna.
        električnih
        veličin, razen
        merilnikov iz tar.
        št.9028;
        instrumenti in
        aparati za merjenje
        ali odkrivanje alfa,
        beta, gama,
        rentgenskih,
        kozmičnih ali
        drugih
        ionizirajočih
        sevanj


9031      Instrumenti,     Izdelava, pri kateri
        aparati in stroji  vrednost vseh
        za merjenje ali   uporabljenih
        kontrolo, ki niso  materialov ne
        omenjeni in ne    presega 40%cene
        zajeti na drugem   izdelka franko
        mestu v tem     tovarna.
        poglavju;
        projektorji
        profilov


9032      Instrumenti in    Izdelava, pri kateri
        aparati za      vrednost vseh
        avtomatično     uporabljenih
        regulacijo ali    materialov ne
        krmiljenje      presega 40%cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


9033      Deli in pribor    Izdelava, pri kateri
        (ki niso omenjeni  vrednost vseh
        in ne zajeti na   uporabljenih
        drugem mestu v tem  materialov ne
        poglavju) za stroje, presega 40%cene
        naprave,       izdelka franko
        instrumente ali   tovarna.
        aparate iz 90.
        poglavja


ex 91.pgl.   Ure in osebne ure  Izdelava, pri kateri
        in njihovi deli;   vrednost vseh
        razen za:      uporabljenih
                   materialov ne
                   presega 40%cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


9105      Druge ure      Izdelava:       Izdelava, pri
                              kateri vrednost
                   - pri katerih     vseh uporabljenih
                   vrednost vseh     materialov ne
                   uporabljenih      presega 30%cene
                   materialov ne     izdelka franko
                   presega 40% cene    tovarna.
                   izdelka franko
                   tovarna, in

                   - pri kateri
                   vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov brez
                   porekla ne presega
                   vrednosti
                   uporabljenih
                   materialov s poreklom.


9109      Urni mehanizmi,   Izdelava:       Izdelava, pri
        kompletni in                kateri vrednost
        sestavljeni     - pri katerih     vseh uporabljenih
                   vrednost vseh     materialov ne
                   uporabljenih      presega 30%cene
                   materialov ne presega izdelka franko
                   40% cene izdelka    tovarna.
                   franko tovarna, in

                   - pri kateri
                   vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov brez
                   porekla ne presega
                   vrednosti
                   uporabljenih
                   materialov s
                   poreklom.


9110      Kompletni      Izdelava:       Izdelava, pri
                              kateri vrednost
        mehanizmi za osebne - pri katerih     vseh uporabljenih
        ali druge ure,    vrednost vseh     materialov ne
        nesestavljeni ali  uporabljenih      presega 30%cene
        delno sestavljeni  materialov ne     izdelka franko
        (šablone);      presega 40% cene    tovarna.
        nekompletni     izdelka franko
        mehanizmi za osebne tovarna, in
        ali druge ure,
        sestavljeni; grobi  - pri kateri se v
        urni mehanizmi za  okviru zgornje meje
        osebne ali druge   materiali, uvrščeni v
        ure         tar. št. 9114
                   uporabljajo samo do
                   vrednosti 10% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


9111      Ohišja za osebne   Izdelava, pri kateri: Izdelava, pri
        ure in deli ohišij             kateri vrednost
                   - se vsi uporabljeni  vseh uporabljenih
                   materiali uvrščajo v  materialov ne
                   drugo tar. št. kot je presega 30% cene
                   tar. št. izdelka, in  izdelka franko
                              tovarna.
                   - vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov ne presega
                   40% cene izdelka
                   franko tovarna.


9112      Ohišja za hišne,   Izdelava, pri kateri: Izdelava, pri
        pisarniške in                kateri vrednost
        podobne ure in    - se vsi uporabljeni vseh uporabljenih
        ohišja podobne    materiali uvrščajo v  materialov ne
        vrste za druge    drugo tar. št. kot je presega 30% cene
        proizvode iz tega  tar. št. izdelka, in  izdelka franko
        poglavja in deli              tovarna.
        zanje        - vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov ne
                   presega 40% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


9113      Jermenčki in
        zapestnice za ročne
        ure in njihovi deli:

        - Iz navadnih kovin, Izdelava, pri kateri
        prevlečeni sali ne  vrednost vseh
        s plemenito kovino  uporabljenih
                   materialov ne presega
                   40% cene izdelka
                   franko tovarna.

        - Drugi       Izdelava, pri kateri
                   vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov ne presega
                   50% cene izdelka
                   franko tovarna.

------------------------------------------------------------------------------

92.pgl.     Glasbila; njihovi  Izdelava, pri kateri
        deli in pribor    vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov ne presega
                   40% cene izdelka
                   franko tovarna.


------------------------------------------------------------------------------

93.pgl.     Orožje in strelivo; Izdelava, pri kateri
        njuni deli in pribor vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov ne presega
                   50% cene izdelka
                   franko tovarna.


------------------------------------------------------------------------------

ex 94.pgl.   Pohištvo;      Izdelava pri kateri  Izdelava, pri
        posteljnina,     so vsi uporabljeni   kateri vrednost
        žimnice, nosilci   materiali uvrščeni v  vseh uporabljenih
        za žimnice, blazine drugo tar. št., kot  materialov ne
        in podobni polnjeni je tar.št. izdelka.  presega 40% cene
        izdelki; svetilke              izdelka franko
        in druga svetila,              tovarna.
        ki niso omenjena
        ali zajeta na
        drugem mestu;
        osvetljeni znaki,
        osvetljene ploščice
        z imeni in podobno;
        montažne zgradbe;
        razen:


ex 9401 in   Pohištvo iz     Izdelava pri kateri  Izdelava, pri
ex 9403     navadnih kovin, z  so vsi uporabljeni   kateri vrednost
        vdelano       materiali uvrščeni v  vseh uporabljenih
        nenapolnjeno     drugo tar. št., kot  materialov ne
        bombažno tkanino,  je tar.št. izdelka.  presega 40% cene
        katere teža ne    ali          izdelka franko
        presega 300g/m2   Izdelava iz bombažne  tovarna.
                   tkanine, ki je že
                   pripravljena za
                   uporabo iz tar. št.
                   9401 ali 9403, pod
                   pogojem da:

                   - njena vrednost ne
                   presega 25% cene
                   izdelka franko
                   tovarna ,in

                   - so vsi drugi
                   uporabljeni materiali
                   že s poreklom in se
                   uvrščajo v druge tar.
                   št. razen tar. št.
                   9401 ali 9403.


9405      Svetilke in druga  Izdelava, pri kateri
        svetila, vštevši   vrednost vseh
        reflektorje in    uporabljenih
        njihove dele, ki   materialov ne presega
        niso omenjeni in ne 50% cene izdelka
        zajeti na drugem   franko tovarna.
        mestu; osvetljeni
        napisi, osvetljene
        ploščice z imeni in
        podobno, s
        fiksiranim
        svetlobnim virom,
        in njihovi deli, ki
        niso omenjeni in ne
        zajeti na drugem
        mestu


9406      Montažne zgradbe   Izdelava, pri kateri
                   vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov ne presega
                   50% cene izdelka
                   franko tovarna.


ex 95.pgl.   Igrače, rekviziti  Izdelava, pri kateri
        za družabne igre in so vsi uporabljeni
        šport; njihovi deli materiali uvrščeni v
        in pribor; razen:  drugo tar. št., kot
                   je tar.št. izdelka.


9503      Druge igrače;    Izdelava, pri kateri:
        zmanjšani modeli in
        podobni modeli za  - se vsi uporabljeni
        igro, vštevši tudi  materiali uvrščajo v
        s pogonom;      drugo tar. št., kot
        sestavljanke vseh  je tar. št. izdelka,
        vrst         in

                   - vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov ne presega
                   50% cene izdelka
                   franko tovarna.


ex 9506     Glave za palice za  Izdelava pri kateri
        golf in njihovi   se vsi uporabljeni
        deli         materiali uvrščajo v
                   drugo tar. št., kot
                   je tar. št. izdelka.
                   Za izdelavo glav za
                   palice za golf se
                   lahko uporabijo grobo
                   obdelani bloki.


------------------------------------------------------------------------------

ex 96.pgl.   Razni izdelki,    Izdelava pri kateri
        razen;        se vsi uporabljeni
                   materiali uvrščajo v
                   drugo tar. št., kot
                   je tar. št. izdelka.


ex 9601 in   Izdelki iz      Izdelava iz obdelanih
ex 9602     materialov      materialov za
        živalskega,     izrezovanje iz istih
        rastlinskega ali   tar. št.
        mineralnega izvora
        za rezljanje


ex 9603     Metle in ščetke   Izdelava, pri kateri
        (razen metel iz   vrednost vseh
        protja ter ščetk iz uporabljenih
        materialov      materialov ne presega
        veveričje ali    50%cene izdelka
        podlasičje dlake)  franko tovarna.
        mehanične priprave
        za čiščenje podov,
        ročne, brez
        motorja:
        soboslikarski
        vložki in valji,
        brisalniki za pod
        in omele


9605      Potovalni kompleti  Vsak predmet v
        (neseserji) za    kompletu mora
        osebno nego, za   zadovoljiti pravila,
        šivanje ali     ki bi zanj veljala,
        čiščenje obutve ali če ne bi bil vključen
        obleke        v komplet. Lahko pa
                   se vključijo predmeti
                   brez porekla, če
                   njihova skupna
                   vrednost ne presega
                   15% cene kompleta
                   franko tovarna.


9606      Gumbi, pritiskači,  Izdelava, pri kateri:
        zaklopni gumbi,
        gumbi za srajce in  - se vsi uporabljeni
        drugi deli teh    materiali uvrščajo v
        izdelkov;      drugo tar. št., kot
        nedokončani gumbi  je tar. št. izdelka,
                   in

                   - vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov ne presega
                   50% cene izdelka
                   franko tovarna.


9612      Trakovi za pisalne  Izdelava, pri kateri:
        stroje in podobni
        trakovi, prepojeni  - se vsi uporabljeni
        s tiskarsko barvo  materiali uvrščajo v
        ali drugače     drugo tar. št., kot
        pripravljeni za   je tar. št. izdelka,
        odtiskovanje,    in
        vštevši trakove na
        kolescih ali v    - vrednost vseh
        patronah; blazinice uporabljenih
        za žige, prepojene  materialov ne
        ali neprepojene, s  presega 50% cene
        škatlo ali brez nje izdelka franko
                   tovarna


ex 9613     Piezo vžigalniki   Izdelava, pri kateri
                   vrednost vseh
                   materialov iz tar.
                   št. 9613 ne presega
                   30% cene izdelka
                   franko tovarna.

ex 9614     Tobačne pipe ali   Izdelava iz grobo
        glave za pipe    obdelanih blokov.


------------------------------------------------------------------------------

97.pgl.     Umetniški predmeti, Izdelava, pri kateri
        zbirke in starine  se vsi uporabljeni
                   materiali uvrščajo v
                   drugo tar. št., kot
                   je tar. št. izdelka.
------------------------------------------------------------------------------
              PRILOGA III

   Potrdilo o prometu blaga EUR.1 in zahteva za potrdilo o
            prometu blaga EUR.1

           Navodila za tiskanje

1. Vsak obrazec meri 210 x 297 mm; dovoljeno odstopanje po
dolžini je minus 5 mm oziroma plus 8 mm. Uporabljati je treba
bel, klejen, brezlesni pisalni papir, z najmanjšo težo 25 gramov
na kvadratni meter. Imeti mora ozadje s tiskanim zelenim vzorcem
"guilloche" tako, da je vsako ponarejanje z mehanskimi ali
kemičnimi sredstvi opazno na prvi pogled.

2. Pristojni organi držav članic pogodbenic si lahko pridržijo
pravico, da sami tiskajo potrdila ali pa jih dajo tiskati
pooblaščenim tiskarjem. V slednjem primeru se mora vsak obrazec
sklicevati na tako pooblastilo. Na vsakem obrazcu morata biti
navedena ime in naslov tiskarja ali oznaka, ki omogoča njegovo
identifikacijo. Obrazec mora imeti tudi serijsko številko,
tiskano ali ne, ki omogoča njegovo identifikacijo.
              PRILOGA IV

            Izjava na računu

Izjava na računu, za katere besedilo je navedeno v nadaljevanju,
mora biti izdelana v skladu z opombami. Vendar opomb ni potrebno
natisniti.

            Slovenska inačica:

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih
organov št. ... (1)) izjavljam, da če ni drugače jasno navedeno,
ima blago preferencialno ...........(2) poreklo.

             Hrvaška inačica

Izvoznik porizvoda pokrivenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje
br. ... (1)) izjavljuje da su, osim ako je to drukčije izričito
navedeno, ovi proizvodi ...........(2) preferencijalnog porekla.

            Angleška inačica:

The exporter of the products covered by this document (customs
authorization No ...(1)) declares that, except where otherwise
clearly indicated, these products are of .............
preferential origin (2).

                    ................................... 3
                         (Kraj in datum)

                    ................................... 4
                    (Podpis izvoznika, dodatno mora biti
                    jasno navedeno ime osebe, ki je
                    podpisal izjavo)

---------------------------

1. Kadar fakturo z izjavo izvoznika izdela pooblaščeni izvoznik
v smislu 22. člena tega Protokola, mora biti na tem mestu vpisana
avtorizacijska številka. Če fakturo z izjavo izvoznika ne daje
pooblaščeni izvoznik, se besede v oklepajih izpustijo oziroma
se pusti prazen prostor.

2. Navedba porekla izdelkov

3. Te navedbe se lahko izpustijo, če so informacije vsebovane na
samem dokumentu.

4. Glej tudi peti odstavek 19. člena tega Protokola. Kadar se ne
zahteva podpis izvoznika, se izvzetje podpisa nanaša tudi na
navedbo imena podpisanika.
              PRILOGA V

Pogodbenici soglašata, da bosta v zvezi z ugotavljanjem in
dokazovanjem porekla blaga spremljali nadgradnjo uporabe
harmoniziranih preferencialnih pravil v skladu s prakso
Evropske skupnosti

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti