Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/1997 z dne 26. 12. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/1997 z dne 26. 12. 1997

Kazalo

3966. Uredba o začasni uporabi sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Estonijo, stran 7880.

Na podlagi četrtega odstavka 60. člena zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I), drugega odstavka 3. člena zakona o carinski tarifi (Uradni list RS, št. 74/95) in prvega odstavka 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 23/96 in 47/95) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o začasni uporabi sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Estonijo
1. člen
Ta uredba določa pogoje za uvoz blaga, ki se v letu 1998 uvaža v Republiko Slovenijo iz Republike Estonije in je po poreklu iz te države.
2. člen
Izraz “uvoz” v smislu te uredbe pomeni sprostitev blaga v prosti promet, kakor tudi katerikoli drugi carinski postopek, pri katerem nastane ali lahko nastane carinski dolg.
3. člen
Za industrijske izdelke, ki se uvažajo iz Republike Estonije in so po poreklu iz te države, se uporablja carinska stopnja “prosto”.
Za industrijske izdelke v smislu prejšnjega odstavka se štejejo izdelki, uvrščeni v 25. do 97. poglavje kombinirane nomenklature carinske tarife.
4. člen
Za kmetijske in živilske izdelke po poreklu iz Republike Estonije, ki so navedeni v prilogi 1 k tej uredbi, ki je njen sestavni del, se pri uvozu iz te države v Republiko Slovenijo uporablja carinska stopnja “prosto”, posebna uvozna dajatev se ne plačuje.
5. člen
Carinski deklarant iz 11. točke 3. člena carinskega zakona (Uradni list RS, št. 1/95 in 28/95) (v nadaljnjem besedilu: carinski deklarant), ki želi uveljaviti preferencialno carinsko obravnavo pri uvozu blaga iz 3. oziroma 4. člena te uredbe iz Republike Estonije v Republiko Slovenijo, mora carinskemu organu poleg drugih dokumentov predložiti tudi dokazilo o poreklu blaga, ki je bilo izdano v državi izvoza v skladu s protokolom o poreklu blaga iz priloge 2 k tej uredbi, ki je njen sestavni del.
Carinski organi Republike Slovenije bodo na zahtevo carinskega deklaranta potrjevali dokazila o poreklu blaga za izvoz blaga iz Republike Slovenije v Republiko Estonijo, če gre za izvoz blaga, ki v skladu s sporazumom o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Estonijo uživa preferencialno obravnavo, in če bodo izpolnjeni pogoji, določeni v protokolu o poreklu blaga iz priloge 2 k tej uredbi.
6. člen
Carinski deklarant pri uvozu blaga po določbah te uredbe v enotno carinsko listino (ECL) v skladu s 25. členom pravilnika o uporabi listin v carinskem postopku (Uradni list Republike Slovenije, št. 56/95, 76/95 in 68/96) v polje 39 vpiše naslednje štirimestne šifre:
– 1921 za izdelke iz 3. člena te uredbe;
– 1922 za izdelke iz priloge 1 k tej uredbi.
7. člen
Ta uredba začne veljati 1. januarja 1998.
Št. 330-14/97-1
Ljubljana, dne 18. decembra 1997.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
                            PRILOGA 1

Tarifna oznaka (1)

010111

01012010

01012090

01021010

01021030

01021090

010310

01041010

01042010

01051111

01051119

010512001

010519201

01051990

010592001

010593001

010599101

010599201

010599301

010599501

010600101

010600200

010600901

010600902

010600909

02061010

02061099

02062100

020622

02062910

02063010

02064110

02064910

02068010

02069010

030110

03019110

030192

030199

03021200

030219

030221

030222

030223

030229

030231

030232

030233

030239

030240

030250

03026200

030263000

030265

030266

03026921

03026925

03026931

03026933

03026935

03026941

03026945

03026951

03026955

03026961

03026966

03026967

03026968

03026969

03026975

03026981

03026985

03026986

03026987

03026991

03026992

03026993

03026994

03026995

03026999

030310000

030322000

030329

030331

030332

030333

030339

030341

030342

030343

030349

030350

030360

030372

030373

030374

030375

030376

030377

030378

03037921

03037923

03037929

03037931

03037935

03037937

03037941

03037945

03037951

03037955

03037960

03037961

03037962

03037965

03037971

03037975

03037981

03037983

03037985

03037987

03037992

03037993

03037994

03037995

03037996

030380

03041013

03041019

03041031

03041033

03041035

03041038

03041094

03041095

03041096

03041098

03042013

03042021

03042029

03042031

03042033

03042035

03042037

03042041

03042043

03042045

03042051

03042053

03042055

03042056

03042058

03042059

03042061

03042069

03042071

03042073

03042075

03042079

03042081

03042083

03042085

03042087

03042091

03042096

030490050

03049020

03049021

03049027

03049031

03049035

03049038

03049039

03049041

03049045

03049047

03049049

03049051

03049055

03049057

03049059

03049061

03049065

03049097

030510

030520

030530

030541000

030542

030549

030551

030559

030561000

030562

030569

0306

0307

04070011

04070019

040899200

0504

0505

050610

0507

0508

05090010

051110

051191

05119910

05119950

051199801

051199809

060110

06021010

06022010

06029020

06041010

060491

070110

07131010

071320001

071331001

071332001

07133310

071339001

071340

071350

071390

071410

071420

071490

0801

080211

080212

080250

080290

0803

080410

080430

080440

08045000

080530

080540

080620

0807

081040

081050

081090

08111019

08112019

08112090

08119031

08119039

08119085

08119095

0814

0901

0902

0903

090411

090412

09042010

09042031

09042035

09042039

09042090

0905

090610

090620

0907

090810

09082010

09082090

090830

090910

090920

09093011

09093019

09094011

09094019

09095011

09095019

091010

091020

091030

091040

091050

100110

10019010

10019091

100200001

10030010

100300901

100400001

100510

1006

1007

100810001

100820001

100890

1108

1109

1201

1202

1203

1204

1205

1206

1207

1208

1209

1211

121210

121220

121230

121291

121292

121299

1213

121410

121490

1301

130211

130212

130214

13021905

13021910

13021930

13021991

130219991

130219999

130220

130231

130232

130239

1401

1402

1403

1404

1501

15020010

15020090

1503

150410

150420

150430

1505

1506

15071010

15071090

15079010

1508

1511

151211

15121910

151221

151229

1513

15141010

15141090

15149010

15151100

15151910

15151990

15152110

15152190

15152910

15152990

15153010

15153090

15154000

15155011

15155019

15155091

15155099

15156010

15156090

15159010

15159021

15159029

15159031

15159039

15159040

15159051

15159059

15159060

151590910

151590999

1516

1518

1520

1521

1522

16029031

16029041

1603

160411

160412

160414

160419

160420

160430

1605

170220

170230

170240

170250

170260

170410

1801

1802

1803

1804

1805

180610

180690

19019011

19019019

1903

1904

190530

190540

190590

200510

200540

200580

20071010

200819

200980

200990

2102

2103

210410

2201

220860

220890

2301

2302

2303

2304

2305

230610

230620

230630

230640

230650

230660

230670

230690

2307

2308

2401

--------------------

(1) Kjer je navedena štirimestna, šestmestna oziroma osemmestna
tarifna oznaka se carinska stopnja "prosto" uporablja za vse
tarifne podštevilke v okviru navedene tarifne oznake.
                            PRILOGA 2

              PROTOKOL

 o definiciji pojma "izdelki s poreklom" in načinih upravnega
              sodelovanja

               VSEBINA

I.ODDELEK    SPLOŠNE DOLOČBE

- 1. člen    Definicije

II.ODDELEK   DEFINICIJA POJMA "IZDELKI S POREKLOM"

- 2. člen    Splošne zahteve

- 3. člen    Dvostranska kumulacija porekla

- 4. člen    Diagonalna kumulacija porekla

- 5. člen    V celoti pridobljeni izdelki

- 6. člen    Zadosti obdelani ali predelani izdelki

- 7. člen    Nezadostni postopki obdelave ali predelave

- 8. člen    Enota kvalifikacije

- 9. člen    Dodatki, nadomestni deli in orodja

- 10. člen   Garniture

- 11. člen   Nevtralni elementi

III.ODDELEK   ZAHTEVE GLEDE OZEMLJA

- 12. člen   Načelo teritorialnosti

- 13. člen   Neposredni prevoz

- 14. člen   Razstave

IV.ODDELEK   POVRAČILO CARINE ALI OPROSTITEV PLAČILA CARINE

- 15. člen   Prepoved povračila carine ali oprostitve plačila
        carine

V. ODDELEK   DOKAZILO O POREKLU

- 16. člen   Splošne zahteve

- 17. člen   Postopek za izdajo potrdil o prometu blaga EUR.1

- 18. člen   Naknadno izdana potrdila o prometu blaga EUR.1

- 19. člen   Izdaja dvojnika potrdila o prometu blaga EUR.1

- 20. člen   Izdaja potrdil o prometu blaga EUR.1 na podlagi
        predhodno izdanega ali izdelanega dokazila o
        poreklu

- 21. člen   Pogoji za izjavo na računu

- 22. člen   Pooblaščeni izvoznik

- 23. člen   Veljavnost dokazila o poreklu

- 24. člen   Predložitev dokazila o poreklu

- 25. člen   Uvoz po delih

- 26. člen   Izjeme pri dokazilu o poreklu

- 27. člen   Spremljajoči dokumenti

- 28. člen   Hramba dokazil o poreklu in spremljajočih
        dokumentov

- 29. člen   Razlike in formalne napake

- 30. člen   Zneski izraženi v ekujih

VI.ODDELEK   DOGOVORI O UPRAVNEM SODELOVANJU

- 31. člen   Medsebojno sodelovanje

- 32. člen   Preverjanje dokazil o poreklu

- 33. člen   Reševanje sporov

- 34. člen   Kazni

- 35. člen   Proste cone

VII.ODDELEK   KONČNE DOLOČBE

- 36. člen   Blago na poti in v skladiščenju

- 37. člen   Pododbor za carinske zadeve in vprašanja porekla

- 38. člen   Spremembe in dopolnitve Protokola


              I. ODDELEK

             SPLOŠNE DOLOČBE

               1. člen

              Definicije

Za namene tega Protokola:

a) "izdelava" pomeni katerokoli vrsto obdelave ali predelave
vključno s sestavljanjem ali posebnimi postopki;

b) "material" pomeni vsako sestavino, surovino, sestavni del ali
del itd., ki se uporablja pri izdelavi izdelka;

c) "izdelek" pomeni izdelek, ki se izdeluje, čeprav je namenjen
kasnejši uporabi pri drugem postopku izdelave;

d) "blago" pomeni materiale in izdelke;

e) "carinska vrednost" pomeni vrednost, določeno v skladu s
Sporazumom iz leta 1994 o izvajanju VII člena Splošnega sporazuma
o carinah in trgovini (Sporazum WTO o carinski vrednosti);

f) "cena franko tovarna" pomeni ceno, ki se plača za izdelek
franko tovarna proizvajalcu v Sloveniji ali v Estoniji, v
podjetju katerega se opravi zadnja obdelava ali predelava pod
pogojem, da cena vključuje vrednost vseh uporabljenih materialov,
zmanjšano za vse notranje dajatve, ki se ali se lahko povrnejo
pri izvozu pridobljenega izdelka;

g) "vrednost materialov" pomeni carinsko vrednost pri uvozu
uporabljenih materialov brez porekla ali, če ta ni znana in se ne
da ugotoviti, prvo preverljivo ceno, plačano za materiale v
Sloveniji ali v Estoniji;

h) "vrednost materialov s poreklom" pomeni vrednost takih
materialov, kot so opredeljeni v pododstavku g) in se uporablja
mutatis mutandis;

i) "dodana vrednost" je cena izdelka franko tovarna, zmanjšana za
carinsko vrednost vsakega vključenega izdelka, ki nima porekla
države, v kateri so bili ti izdelki pridobljeni;

j) "poglavja" in "tarifne številke" pomenijo poglavja in tarifne
številke (štirištevilčne kode), uporabljene v nomenklaturi, ki
predstavlja "Harmonizirani sistem poimenovanja in šifrskih oznak
blaga", ki se v tem Protokolu navaja kot "Harmonizirani sistem"
ali "HS";

k) "uvrščen" se nanaša na uvrstitev izdelka ali materiala v
določeno tarifno številko;

l) "pošiljka" pomeni izdelke, ki jih izvoznik pošilja enemu
prejemniku bodisi hkrati ali so zajeti v enem transportnem
dokumentu, s katerim dobavlja izvoznik te izdelke prejemniku, ali
če ni takega dokumenta, izdelke, ki so zajeti na enem računu;

m) "ozemlje" vključuje teritorialne vode.


             II. ODDELEK

       DEFINICIJA POJMA "IZDELKI S POREKLOM"

               2. člen

             Splošne zahteve

1. Za namene izvajanja tega Sporazuma se naslednji izdelki
štejejo za izdelke s poreklom iz Slovenije:

a) izdelki, v celoti pridobljeni v Slovenije v smislu 5.člena
tega Protokola;

b) izdelki, pridobljeni v Slovenije, ki vsebujejo materiale, ki
niso bili v celoti pridobljeni na njenem ozemlju, pod pogojem, da
so bili taki materiali zadosti obdelani ali predelani v Slovenije
v smislu 6.člena tega Protokola;

2. Za namene izvajanja tega Sporazuma se naslednji izdelki
štejejo za izdelke s poreklom iz Estonije:

a) izdelki, v celoti pridobljeni v Estoniji v smislu 5.člena
tega Protokola;

b) izdelki, pridobljeni v Estoniji, ki vsebujejo materiale, ki
niso bili v celoti pridobljeni na njenem ozemlju, pod pogojem, da
so bili taki materiali zadosti obdelani ali predelani v Estoniji
v smislu 6.člena tega Protokola.

               3. člen

         Dvostranska kumulacija porekla

1. Materiali s poreklom iz Slovenije se štejejo za materiale s
poreklom iz Estonije, če so vsebovani v izdelku, ki je bil tam
pridobljen. Ne bo treba, da so taki materiali zadosti obdelani
ali predelani, pod pogojem, da so bili obdelani ali predelani
bolj, kot to določa prvi odstavek 7. člena tega Protokola.

2. Materiali s poreklom iz Estonije se štejejo za materiale s
poreklom iz Slovenije, če so vsebovani v izdelku, ki je bil tam
pridobljen. Ne bo treba, da so taki materiali zadosti obdelani
ali predelani, pod pogojem, da so bili obdelani ali predelani
bolj, kot to določa prvi odstavek 7. člena tega Protokola.

               4. člen

         Diagonalna kumulacija porekla

1. Ob upoštevanju določb drugega in tretjega odstavka se
materiali s poreklom iz Poljske, Madžarske, Češke republike,
Slovaške republike, Bolgarije, Romunije, Latvije, Litve,
Islandije, Norveške, Švice ali Skupnosti v smislu Sporazumov med
Slovenijo in Estonijo in vsako od teh držav pri vključitvi v
izdelek, ki je bil tam pridobljen, lahko štejejo za materiale s
poreklom iz Slovenije ali iz Estonije. Ni treba, da bi bili taki
materiali zadosti obdelani ali predelani.

2. Izdelki, ki so pridobili status blaga s poreklom na podlagi
prvega odstavka se lahko še naprej štejejo kot izdelki s poreklom
iz Slovenije ali iz Estonije samo, če tam dodana vrednost presega
vrednost uporabljenih materialov s poreklom iz katerekoli države,
omenjene v prvem odstavku. Če to ni tako, se ti izdelki lahko
štejejo za izdelke s poreklom iz države, omenjene v prvem
odstavku, ki je prispevala največjo vrednost uporabljenih
materialov s poreklom. Pri določitvi porekla se ne upoštevajo
materiali s poreklom iz drugih držav, omenjenih v prvem odstavku,
ki so bili zadosti obdelani ali predelani v Sloveniji ali v
Estoniji.

3. V tem členu predvidena kumulacija se lahko uporablja samo,
kadar so uporabljeni materiali pridobili status izdelkov s
poreklom z uporabo pravil o poreklu, ki so enaka kot pravila v
tem Protokolu. Slovenija in Estonija se bosta obveščali s
podrobnostih o sporazumih in ustreznih pravilih o poreklu blaga,
ki sta jih sklenili z drugimi državami, omenjenimi v prvem
odstavku.

4. Ne glede na določbe tretjega odstavka se v tem členu
predvidena kumulacija uveljavi za Slovenijo ali za Estonijo in
katerokoli drugo državo, navedeno v prvem odstavku z datumom
ustreznega obvestila.

               5. člen

         V celoti pridobljeni izdelki

1. Šteje se, da so v celoti pridobljeni v Sloveniji ali v
Estonijii:

a) mineralni izdelki, tam pridobljeni iz zemlje ali morskega dna;

b) tam pridelani rastlinski izdelki;

c) tam povržene in vzrejene žive živali;

d) izdelki, pridobljeni iz živih, tam vzrejenih živali;

e) izdelki, tam pridobljeni z lovom ali ribolovom;

f) izdelki morskega ribolova in drugi izdelki iz morja,
pridobljeni z njihovimi ladjami zunaj teritorialnih voda
Slovenije ali Estonije;

g) izdelki, izdelani na njihovih predelovalnih ladjah izključno
iz izdelkov, omenjenih v pododstavku f);

h) tam zbrani rabljeni predmeti, primerni le za reciklažo
surovin, vključno z rabljenimi gumami, primernimi le za
protektiranje ali uporabo kot odpadek;

i) odpadki in ostanki pri proizvodnih postopkih, ki tam potekajo;

j) izdelki, pridobljeni iz morskega dna ali slojev pod njim zunaj
njihovih teritorialnih voda pod pogojem, da imata izključno
pravico do obdelave morskega dna ali sloja pod njim;

k) blago, tam izdelano izključno iz izdelkov, omenjenih v
pododstavkih a) do j).

2. Izraza "njihova plovila" in "njihove predelovalne ladje" v
pododstavkih 1 f) in g) se uporabljata samo za plovila in
predelovalne ladje:

a) ki so registrirana ali se vodijo v Sloveniji ali v Estoniji;

b) ki plujejo pod zastavo Slovenije ali Estonije;

c) ki so najmanj 50 odstotkov v lasti državljanov Slovenije ali
Estonije ali družbe s sedežem v eni od teh držav in v kateri so
direktor ali direktorji, predsednik upravnega odbora ali
nadzornega odbora ter večina članov takih odborov državljani
Slovenije ali Estonije in, še dodatno, če v primeru osebnih ali
kapitalskih družb vsaj polovica kapitala pripada tem državam ali
javnim organom ali državljanom omenjenih držav;

d) katerih kapitan in častniki so državljani Slovenije ali
Estonije; in

e) katerih najmanj 75 odstotkov članov posadke so državljani
Slovenije ali Estonije.

               6. člen

       Zadosti obdelani ali predelani izdelki

1. Za namene 2. člena se šteje, da so izdelki, ki niso v celoti
pridobljeni, zadosti obdelani ali predelani, če so izpolnjeni
pogoji, navedeni v seznamu Priloge II.

Zgoraj navedeni pogoji navajajo za vse izdelke, za katere velja
ta Sporazum, postopke obdelave ali predelave, ki morajo biti
opravljeni na materialih brez porekla, uporabljenih pri izdelavi
teh izdelkov in se nanašajo samo na take materiale. To pomeni, če
se izdelek, ki je pridobil poreklo z izpolnitvijo pogojev iz
seznama, uporablja pri izdelavi drugega izdelka, se pogoji, ki se
uporabljajo za izdelek, v katerega je ta vključen, ne uporabljajo
zanj in se ne upoštevajo materiali brez porekla, ki so se morda
uporabili pri njegovi izdelavi.

2. Ne glede na prvi odstavek se materiali brez porekla, ki se v
skladu z v seznamu danimi pogoji za ta izdelek ne bi smeli
uporabiti pri izdelavi tega izdelka, vseeno lahko uporabijo pod
pogojem:

a) da njihova skupna vrednost ne presega 10 odstotkov cene
izdelka franko tovarna,

b) da katerikoli od odstotkov, ki je naveden v seznamu kot
zgornja vrednost materialov brez porekla, ni presežen na podlagi
uporabe tega odstavka.

Ta odstavek se ne uporablja za izdelke, ki se uvrščajo v 50. do
63. poglavje Harmoniziranega sistema.

3. Prvi in drugi odstavek se ne uporabljata v primerih, ki jih
določa 7. člen.

               7. člen

      Nezadostni postopki obdelave ali predelave

1. Ne glede na določbe 2. točke se šteje, da so naslednji
postopki obdelave ali predelave nezadostni, da bi izdelek
pridobil status izdelka s poreklom, ne glede na to, ali je
zadoščeno zahtevam iz 6. člena:

a) postopki za ohranitev blaga v dobrem stanju med prevozom in
skladiščenjem (prezračevanje, razprostiranje, sušenje, hlajenje,
soljenje, dajanje v žveplov dioksid ali druge vodne raztopine,
odstranjevanje poškodovanih delov in podobni postopki);

b) preprosti postopki, kot so odstranjevanje prahu, sejanje ali
prebiranje, razvrščanje, usklajevanje (vključno s sestavljanjem
garnitur izdelkov), pranje, barvanje, rezanje;

c)   i) spremembe v embalaži ter razstavljanje in
      sestavljanje pošiljk;

    ii) preprosto pakiranje v steklenice, čutare, vrečke,
      zaboje, škatle, pritrjevanje na kartone ali plošče
      itd. in vsi drugi preprosti postopki pakiranja;

d) pritrjevanje oznak, nalepk in drugih podobnih znakov za
razlikovanje na izdelke ali njihovo embalažo;

e) preprosto mešanje izdelkov ne glede na to, ali so različnih
vrst ali ne, če ena ali več sestavin mešanice ne ustreza pogojem,
določenim v tem Protokolu, da bi jih lahko šteli za izdelke s
poreklom iz Slovenije ali iz Estonije;

f) enostavno sestavljanje delov izdelkov v popoln izdelek;

g) kombinacija dveh ali več postopkov, opisanih v pododstavkih a)
do f);

h) zakol živali.

2. Pri ugotavljanju, ali se predelave ali obdelave, opravljene na
posameznem izdelku štejejo za nezadostne v smislu prvega
odstavka, se skupno upoštevajo vsi postopki, opravljeni na tem
izdelku bodisi v Sloveniji ali v Estoniji.

               8. člen

            Enota kvalifikacije

1. Enota kvalifikacije za uporabo določb tega Protokola je
določen izdelek, ki se šteje za osnovno enoto, kadar se določa
uvrstitev blaga ob uporabi nomenklature Harmoniziranega sistema.

Iz tega sledi:

a) kadar se izdelek, ki ga sestavlja skupina predmetov ali je
sestavljen iz izdelkov, uvršča po pogojih Harmoniziranega sistema
v eno tarifno številko, potem celota pomeni enoto kvalifikacije,

b) kadar je pošiljka sestavljena iz določenega števila enakih
izdelkov, ki se uvrščajo v enako tarifno številko Harmoniziranega
sistema, je treba pri uporabi določb tega Protokola vsak izdelek
obravnavati posebej.

2. Če je v skladu s splošnim pravilom št.5 Harmoniziranega
sistema embalaža vključena v izdelek zaradi uvrščanja, mora biti
vključena tudi pri določanju porekla.

               9. člen

        Dodatki, nadomestni deli in orodje

Dodatki, nadomestni deli in orodje, poslani skupaj z delom
opreme, stroja, naprave ali vozila, ki so del običajne opreme in
so vključeni v njeno ceno ali pa niso posebej zaračunani, se
štejejo za del te opreme, stroja, naprave ali vozila.

              10. člen

              Garniture

Garniture se v skladu s splošnim pravilom št.3 Harmoniziranega
sistema štejejo za garniture s poreklom, kadar imajo poreklo vsi
njihovi sestavni deli. Kljub temu pa takrat, kadar je garnitura
sestavljena iz sestavnih delov, ki imajo poreklo in takih brez,
velja, da ima garnitura kot celota poreklo pod pogojem, da
vrednost izdelkov brez porekla ne presega 15 odstotkov cene
garniture franko tovarna.

              11. člen

            Nevtralni elementi

Da bi določili, ali je izdelek s poreklom, ni treba ugotavljati
porekla za naslednje, kar bi lahko bilo uporabljeno pri njegovi
izdelavi:

a) energija in gorivo;

b) naprave in oprema;

c) stroji in orodje;

d) blago, ki ni vključeno ali ni namenjeno za vključitev v končno
sestavo izdelka.


             III. ODDELEK

           ZAHTEVE GLEDE OZEMLJA

              12. člen

           Načelo teritorialnosti

1. Pogoji, določeni v II. oddelku, ki se nanašajo na pridobitev
statusa blaga s poreklom, morajo biti v Sloveniji ali v Estoniji
izpolnjeni neprekinjeno, razen kot je določeno v 4. členu.

2. Če se blago s poreklom, izvoženo iz Slovenije ali iz Estonije
v drugo državo, vrne, se z izjemo določb 4. člena mora šteti za
blago brez porekla, razen če se carinskim organom lahko
zadovoljivo dokaže:

a) da je vrnjeno blago isto blago, kot je bilo izvoženo, in

b) da na njem, medtem ko je bilo v tisti državi ali med izvozom,
niso bili opravljeni nikakršni postopki, razen tistih, ki so
potrebni, da se ohrani v dobrem stanju.

              13. člen

            Neposredni prevoz

1. Preferencialno obravnavanje, predvideno s tem Sporazumom, se
uporablja samo za izdelke, ki izpolnjujejo zahteve tega Protokola
in se prevažajo neposredno med Slovenijo in Estonijo ali čez
ozemlja drugih držav, omenjenih v 4. členu. Vendar se izdelki, ki
sestavljajo eno samo nedeljeno pošiljko, lahko prevažajo čez
druga ozemlja, če do tega pride, s pretovarjanjem ali začasnim
skladiščenjem na teh ozemljih pod pogojem, da je blago v državi
tranzita ali skladiščenja ostalo pod nadzorom carinskih organov
in da na njem niso bili opravljeni drugi postopki razen
raztovarjanja, ponovnega natovarjanja ali kakršnikoli postopki za
ohranitev blaga v dobrem stanju.

Izdelki s poreklom se lahko pošiljajo po cevovodih čez ozemlja,
ki niso ozemlja Slovenije ali Estonije.

2. Kot dokazilo, da so izpolnjeni pogoji, določeni v prvem
odstavku, je treba predložiti carinskim organom države uvoznice:

a) en sam prevozni dokument, ki pokriva prevoz iz države
izvoznice čez državo tranzita; ali

b) potrdilo, ki ga izdajo carinski organi države tranzita, ki:

    (i) vsebuje natančen opis izdelkov,

    (ii) navaja datume raztovarjanja in ponovnega
       natovarjanja izdelkov in če ustreza, imena ladij ali
       drugih uporabljenih prevoznih sredstev, in

    (iii) potrjuje pogoje, pod katerimi so bili izdelki
       zadržani v državi tranzita, ali

c) če teh ni, katerekoli dokumente, ki to dokazujejo.

              14. člen

              Razstave

1. Za izdelke s poreklom, ki se pošiljajo na razstavo v drugo
državo razen tistih, ki so omenjene v 4. členu in so po razstavi
prodani z namenom uvoza v Slovenijo ali v Estonijo, veljajo pri
uvozu ugodnosti po določbah tega Sporazuma pod pogojem, da se
carinskim organom zadovoljivo dokaže, da:

a) je izvoznik te izdelke poslal iz Slovenije ali iz Estonije v
državo, v kateri je razstava in jih tam razstavil;

b) je ta izvoznik izdelke prodal ali drugače odstopil osebi v
Sloveniji ali v Estoniji;

c) so bili izdelki med razstavo ali takoj zatem poslani v enakem
stanju, kot so bili poslani na razstavo; in

d) izdelki od tedaj, ko so bili poslani na razstavo, niso bili
uporabljeni v noben drug namen kot za predstavitev na razstavi.

2. Dokazilo o poreklu mora biti izdano ali izpolnjeno v skladu z
določbami V. oddelka in predloženo carinskim organom države
uvoznice na običajen način. V njem morata biti navedena naziv in
naslov razstave. Po potrebi se lahko zahteva dodatno dokumentarno
dokazilo o pogojih, pod katerimi so bili razstavljeni.

3. Prvi odstavek se uporablja za vse trgovinske, industrijske,
kmetijske ali obrtne razstave, sejme ali podobne javne prireditve
ali prikaze, ki niso organizirani v zasebne namene v trgovinah
ali poslovnih prostorih zaradi prodaje tujih izdelkov, in v času
katerih izdelki ostanejo pod carinskim nadzorom.


             IV. ODDELEK

     POVRAČILO CARINE ALI OPROSTITEV PLAČILA CARINE

              15. člen

   Prepoved povračila carine ali oprostitve plačila carine

1. Za materiale brez porekla, ki se uporabijo pri izdelavi
izdelkov s poreklom iz Slovenije ali iz Estonije ali iz ene od
drugih držav, omenjenih v 4. členu, za katere se izda ali izdela
dokazilo o poreklu v skladu z določbami V. oddelka, se v
Sloveniji ali v Estoniji ne morejo uveljavljati kakršnakoli
povračila carine ali oprostitve plačila carine.

2. Prepoved iz prvega odstavka se nanaša na kakršnokoli
povračilo, odpustitev ali neplačilo, delno ali v celoti,
carinskih dajatev ali dajatev, ki imajo enakovredni učinek, ki se
lahko uporablja v Sloveniji ali v Estoniji, izrecno ali z učinkom
za materiale, uporabljene pri izdelavi, takrat ko se izdelki,
pridobljeni iz omenjenih materialov, izvozijo in ne, če tam
ostanejo za domačo porabo.

3. Izvoznik izdelkov, na katere se nanaša dokazilo o poreklu, bo
na zahtevo carinskih organov pripravljen kadarkoli predložiti
katerekoli ustrezne dokumente, ki dokazujejo, da za materiale
brez porekla, uporabljene pri izdelavi zadevnih izdelkov, ni bilo
prejeto povračilo carine in da so bile vse carinske dajatve ali
dajatve z enakovrednim učinkom, ki se uporabljajo za take
materiale, dejansko plačane.

4. Določbe prvega do tretjega odstavka se prav tako uporabljajo
za embalažo v smislu drugega odstavka 8. člena, za dodatke,
nadomestne dele in orodje v smislu 9. člena in za izdelke v
garniturah v smislu 10. člena, če so taki predmeti brez porekla.

5. Določbe prvega do četrtega odstavka se uporabljajo samo za
materiale, za katere velja ta Sporazum. Nadalje ne preprečujejo
uporabe sistema cenovnih nadomestil, ki se uporabljajo pri izvozu
kmetijskih izdelkov v skladu z določbami Sporazuma.

6. Ne glede na prvi odstavek lahko Slovenija ali Litva
uporabljata sistem povračila carine ali oprostitve plačila
carinskih dajatev ali dajatev z enakovrednim učinkom, ki se
uporabljajo za materiale, uporabljene pri proizvodnji izdelkov s
poreklom, ob upoštevanju naslednjih določb:

a) za izdelke, ki sodijo v 25.do 49. poglavje ter 64.do
97.poglavje Harmoniziranega sistema se lahko zadrži 5-odstotna
carinska dajatev ali tista nižja stopnja, ki velja v Sloveniji
ali v Estoniji;

b) za izdelke, ki sodijo v 50.do 63.poglavje Harmoniziranega
sistema se lahko zadrži 10-odstotna carinska dajatev ali tista
nižja stopnja, ki velja v Sloveniji ali v Estoniji.

Določbe tega odstavka se uporabljajo do 31. decembra 1998 in se
lahko ob soglasju ponovno pregledajo.


              V. ODDELEK

            DOKAZILO O POREKLU

              16. člen

             Splošne zahteve

1. Za izdelke s poreklom iz Slovenije pri uvozu v Estonijo ter za
izdelke s poreklom iz Estonije pri uvozu v Slovenijo veljajo
ugodnosti tega Sporazuma ob predložitvi bodisi:

a) potrdila o prometu blaga EUR.1, katerega vzorec je v Prilogi
III; ali

b) v primerih, določenih v prvem odstavku 21. člena, izjave
izvoznika, katere besedilo je v Prilogi IV, na računu, obvestilu
o odpremi ali drugem trgovinskem dokumentu, ki dovolj natančno
opisuje zadevne izdelke, da jih je mogoče identificirati (v
nadaljevanju "izjava na računu").

2. Ne glede na prvi odstavek za izdelke s poreklom v smislu tega
Protokola v primerih, kot jih določa 26. člen, veljajo ugodnosti
tega Sporazuma, ne da bi bilo treba predložiti kateregakoli od
zgoraj navedenih dokumentov.

              17. člen

     Postopek izdaje potrdila o prometu blaga EUR.1

1. Potrdilo o prometu blaga EUR.1 izdajo carinski organi države
izvoznice na podlagi pisne zahteve izvoznika ali njegovega
pooblaščenega zastopnika na izvoznikovo odgovornost.

2. V ta namen izpolni izvoznik ali njegov pooblaščeni zastopnik
potrdilo o promeru blaga EUR.1 in zahtevo za potrdilo o prometu,
katerih vzorca sta v Prilogi III. Obrazci se izpolnijo v enem od
jezikov, v katerih je sestavljen ta Sporazum, ali v francoščini
ali nemščini in v skladu z določbami domačega prava države
izvoznice. Če so pisani z roko, morajo biti izpolnjeni s črnilom
in s tiskanimi črkami. Izdelki morajo biti opisani v za to
predvideni rubriki brez praznih vmesnih vrstic. Če rubrika ni v
celoti zapolnjena, je treba pod zadnjo vrstico opisa potegniti
vodoravno črto in prečrtati prazen prostor pod njo.

3. Izvoznik, ki vlaga zahtevo za izdajo potrdila o prometu blaga
EUR.1, mora biti pripravljen, da na zahtevo carinskih organov
države izvoznice, kjer se izdaja potrdilo o prometu blaga EUR.1,
kadarkoli predloži vse ustrezne dokumente, ki dokazujejo status
izdelkov s poreklom kot tudi izpolnitev drugih zahtev tega
Protokola.

4. Potrdilo o prometu blaga EUR.1 izdajo carinski organi
Slovenije ali Estonije, če se izdelki lahko štejejo za izdelke s
poreklom iz Slovenije, Estonije ali iz ene od drugih držav,
omenjenih v 4. členu ter izpolnjujejo druge zahteve tega
Protokola.

5. Carinski organi, ki izdajo potrdila EUR.1, ukrenejo vse
potrebno za preverjanje porekla blaga in izpolnjevanje drugih
zahtev tega Protokola. V ta namen imajo pravico zahtevati
katerokoli dokazilo in opraviti kakršenkoli pregled izvoznikovih
poslovnih knjig ali kakršenkoli drug pregled, ki se jim zdi
potreben. Carinski organi, ki izdajo potrdila EUR.1, tudi
zagotovijo, da so obrazci, navedeni v drugem odstavku, pravilno
izpolnjeni. Zlasti morajo preveriti ali je prostor, namenjen
opisu izdelkov, izpolnjen tako, da izključuje vse možnosti
goljufije.

6. Datum izdaje potrdila o prometu blaga EUR.1 mora biti naveden
v rubriki 11 potrdila.

7. Potrdilo o prometu blaga EUR.1 izdajo carinski organi in ga
dajo izvozniku na razpolago takoj, ko je dejanski izvoz opravljen
ali zagotovljen.

              18. člen

     Naknadno izdana potrdila o prometu blaga EUR.1

1. Ne glede na sedmi odstavek 17. člena se potrdilo o prometu
blaga EUR.1 izjemoma lahko izda tudi po opravljenem izvozu
izdelkov, na katere se nanaša:

(a) če ni bilo izdano ob izvozu zaradi napak ali nenamernih
opustitev ali posebnih okoliščin; ali

(b) če se carinskim organom zadovoljivo dokaže, da je bilo
potrdilo o prometu blaga EUR.1 izdano, vendar ob uvozu iz
tehničnih razlogov ni bilo sprejeto.

2. Za izvajanje prvega odstavka mora izvoznik v zahtevi navesti
kraj in datum izvoza izdelkov, na katere se nanaša potrdilo o
prometu blaga EUR.1, in navesti razloge za svojo zahtevo.

3. Carinski organi lahko izdajo potrdilo o prometu blaga EUR.1
naknadno samo po opravljenem preverjanju, če se podatki v
izvoznikovi zahtevi ujemajo s podatki v ustreznem spisu.

4. Potrdila o prometu blaga EUR.1, ki so izdana naknadno, morajo
vsebovati eno od naslednjih navedb:

"ISSUED RETROSPECTIVELY",

"IZDANO NAKNADNO",

"TAGANTJARELE VALJAANTUD"

5. Zaznamek iz četrtega odstavka mora biti vpisan v rubriko
"Opombe" potrdila o prometu blaga EUR.1.

              19. člen

     Izdaja dvojnika potrdila o prometu blaga EUR.1

1. V primeru tatvine, izgube ali uničenja potrdila o prometu
blaga EUR.1 lahko izvoznik carinske organe, ki so ga izdali,
zaprosi za izdajo dvojnika na podlagi izvoznih dokumentov, ki jih
imajo.

2. Na ta način izdani dvojnik mora biti označen z eno od
naslednjih besed:

"DUPLICATE", "DVOJNIK", "DUBLIKATAS".

3. Zaznamek iz drugega odstavka mora biti vpisan v rubriko
"Opombe" dvojnika potrdila o prometu blaga EUR.1.

4. Dvojnik, na katerem mora biti datum izdaje prvotnega potrdila
o prometu blaga EUR.1, začne veljati s tem datumom.

              20. člen

  Izdaja potrdila o prometu blaga EUR.1 na podlagi predhodno
      izdanega ali izdelanega dokazila o poreklu

Če so izdelki s poreklom dani pod nadzor carinskih organov v
Sloveniji ali v Estoniji je mogoče zamenjati prvotno dokazilo o
poreklu z enim ali več potrdili o poreklu blaga EUR.1 z namenom
pošiljanja vseh ali nekaterih izdelkov drugam znotraj Slovenije
ali Estonije. Nadomestno potrdilo(a) o prometu blaga EUR.1 izdajo
carinski organi, pod nadzorom katerih so bili dani izdelki.

              21. člen

          Pogoji za izjavo na računu

1. Izjavo na računu, omenjeno v pododstavku (b) prvega odstavka
16. člena, lahko da:

(a) pooblaščeni izvoznik v smislu 22. člena ali

(b) katerikoli izvoznik za vsako pošiljko, ki jo sestavlja eden
ali več paketov, ki vsebujejo izdelke s poreklom, katerih skupna
vrednost ne presega 6000 ekujev.

2. Izjavo na računu je možno dati, če se izdelki, na katere se
nanaša, lahko štejejo za izdelke s poreklom iz Slovenije ali
Estonije ali iz ene od drugih držav, omenjenih v 4. členu in ki
izpolnjujejo druge zahteve tega Protokola.

3. Izvoznik, ki daje izjavo na računu, mora biti kadarkoli
pripravljen, da na zahtevo carinskih organov države izvoznice
predloži vse primerne dokumente, ki dokazujejo status porekla
blaga kot tudi izpolnitev drugih zahtev tega Protokola.

4. Izjavo, katere besedilo je v Prilogi IV, mora izvoznik
natipkati ali odtisniti na račun, obvestilo o odpremi ali drug
trgovinski dokument v eni od jezikovnih različic, ki so navedene
v tej Prilogi, v skladu z določbami domačega prava države
izvoznice. Če je pisana z roko, mora biti napisana s črnilom in s
tiskanimi črkami.

5. Izjave na računu morajo imeti originalni lastnoročni podpis
izvoznika. Vendar se od pooblaščenega izvoznika v smislu 22.
člena ne zahteva , da podpisuje take izjave pod pogojem, da
carinskim organom države izvoznice da svoje jamstvo, da sprejema
polno odgovornost za vsako izjavo na računu, po kateri ga je
možno identificirati, kot da jo je lastnoročno podpisal.

6. Izjavo na računu lahko da izvoznik ob izvozu izdelkov, na
katere se nanaša, ali naknadno pod pogojem, da je predložena
carinskim organom v državi izvoznici najkasneje v dveh letih po
uvozu izdelkov, na katere se nanaša.

              22. člen

           Pooblaščeni izvoznik

1. Carinski organi države izvoznice lahko pooblastijo
kateregakoli izvoznika, ki pogosto odpremlja pošiljke izdelkov po
tem Sporazumu, da daje izjave na računu ne glede na vrednost
izdelkov, na katere se nanaša. Izvoznik, ki prosi za tako
pooblastilo, mora zadovoljivo ponuditi carinskim organom vsa
jamstva, potrebna za preverjanje statusa porekla teh izdelkov kot
tudi za izpolnitev drugih zahtev tega Protokola.

2. Carinski organi lahko odobrijo status pooblaščenega izvoznika
glede na kakršnekoli pogoje, za katere menijo, da so primerni.

3. Carinski organi dodelijo pooblaščenemu izvozniku številko
carinskega pooblastila, ki mora biti na izjavi na računu.

4. Carinski organi spremljajo kako pooblaščeni izvozniki
uporabljajo pooblastila.

5. Carinski organi lahko kadarkoli umaknejo pooblastilo. To
morajo storiti, kadar pooblaščeni izvoznik ne daje več jamstev,
navedenih v prvem odstavku, ne izpolnjuje pogojev, navedenih v
drugem odstavku, ali drugače nepravilno uporablja pooblastilo.

              23. člen

         Veljavnost dokazila o poreklu

1. Dokazilo o poreklu velja štiri mesece od datuma izdaje v
državi izvoznici in v tem roku mora biti predloženo carinskim
organom države uvoznice.

2. Dokazila o poreklu, ki so carinskim organom države uvoznice
predložena po izteku roka za predložitev, določenega v prvem
odstavku, se lahko sprejmejo zaradi uporabe preferencialne
obravnave,če jih zaradi izjemnih okoliščin ni bilo možno
predložiti do postavljenega končnega datuma.

3. V drugih primerih zakasnele predložitve lahko carinski organi
države uvoznice sprejmejo dokazila o poreklu, če so jim bili
izdelki predloženi pred tem končnim datumom.

              24. člen

         Predložitev dokazila o poreklu

Dokazila o poreklu se predložijo carinskim organom države
uvoznice v skladu s postopki, ki se uporabljajo v tej državi.
Omenjeni organi lahko zahtevajo prevod dokazila o poreklu ter
lahko zahtevajo tudi, da uvozno deklaracijo spremlja izjava, s
katero uvoznik potrjuje, da izdelki izpolnjujejo potrebne pogoje
za izvajanje tega Sporazuma.

              25. člen

             Uvoz po delih

Kadar se na zahtevo uvoznika in po pogojih, ki jih predpišejo
carinski organi države uvoznice, razstavljeni ali nesestavljeni
izdelki v smislu pododstavka (a) drugega odstavka splošnega
pravila Harmoniziranega sistema, ki sodijo v XVI. in XVII.
oddelek ali v tarifni številki 7308 in 9406 Harmoniziranega
sistema uvažajo po delih, se za take izdelke pri prvem delnem
uvozu carinskim organom predloži eno samo dokazilo o poreklu.

              26. člen

         Izjeme pri dokazilu o poreklu

1. Izdelki, ki jih kot majhne pakete posamezniki pošiljajo drugim
posameznikom ali so del osebne prtljage potnikov, se priznavajo
za izdelke s poreklom, ne da bi bilo treba predložiti dokazilo o
poreklu, pod pogojem, da se ti izdelki ne uvažajo v trgovinske
namene in je bila dana izjava, da ustrezajo zahtevam tega
Protokola, in ni dvoma o resničnosti take izjave. Če se izdelki
pošiljajo po pošti, se izjava lahko napiše na carinsko
deklaracijo C2/CP3 ali na list papirja, ki se priloži tistemu
dokumentu.

2. Občasni uvozi, pri katerih gre za le za izdelke za osebno
uporabo prejemnikov ali potnikov ali njihovih družin, se ne
štejejo za uvoze v trgovinske namene, če je iz narave in količine
izdelkov razvidno, da niso namenjeni za trgovanje.

3. Nadalje, skupna vrednost teh izdelkov ne sme presegati 500
ekujev, če gre za majhne pakete, ali 1200 ekujev, če gre za
izdelke, ki so del osebne prtljage potnikov.

              27. člen

           Spremljajoči dokumenti

Dokumenti, omenjeni v tretjem odstavku 17. člena in tretjem
odstavku 21. člena, ki se uporabljajo z namenom dokazovanja, da
se izdelki, zajeti s potrdilom o prometu blaga EUR.1 ali izjavo
na računu, lahko štejejo za izdelke s poreklom iz Slovenije ali
iz Estonije ali iz ene od drugih držav, omenjenih v 4. členu, in
izpolnjujejo druge zahteve tega Protokola, so med drugim lahko
naslednji:

(a) neposredno dokazilo o postopkih, ki jih je opravil izvoznik
ali dobavitelj z namenom pridobitve zadevanega blaga, kot je
vsebovano na primer v njegovih poslovnih knjigah ali internem
knjigovodstvu;

(b) dokumenti, ki dokazujejo status porekla uporabljenih
materialov, izdani ali izdelani v Sloveniji ali Estoniji, kjer se
uporabljajo v skladu z domačim pravom;

(c) dokumenti, ki dokazujejo postopek obdelave ali predelave
materialov v Sloveniji ali v Estoniji, izdani ali izdelani v
Sloveniji ali v Estoniji, kjer se uporabljajo v skladu z domačim
pravom;

(d) potrdila o prometu blaga EUR.1 ali izjave na računih, ki
dokazujejo status porekla uporabljenih materialov, izdana ali
izdelana v Sloveniji ali v Estoniji v skladu s tem Protokolom ali
v eni od drugih držav, omenjenih v 4. členu, v skladu s pravili o
poreklu, ki so enaka kot pravila v tem Protokolu.

              28. člen

   Hramba dokazil o poreklu in spremljajočih dokumentov

1. Izvoznik, ki vlaga zahtevo za izdajo potrdila o prometu blaga
EUR.1, mora vsaj tri leta hraniti dokumente, omenjene v tretjem
odstavku 17. člena.

2. Izvoznik, ki daje izjavo na računu, mora vsaj tri leta hraniti
kopijo te izjave kot tudi dokumente, omenjene v tretjem odstavku
21. člena.

3. Carinski organi države izvoznice, ki izdajajo potrdilo o
prometu blaga EUR.1 morajo vsaj tri leta hraniti zahteve,
omenjene v drugem odstavku 17. člena.

4. Carinski organi države uvoznice morajo vsaj tri leta hraniti
potrdila o prometu blaga EUR.1 in izjave na računih, ki so jim
bili predloženi.

              29. člen

          Razlike in formalne napake

1. Če so ugotovljene manjše razlike med navedbami na dokazilu o
poreklu in tistimi na dokumentih, ki so bili predloženi
carinskemu organu zaradi izpolnjevanja uvoznih formalnosti za
izdelke, to ne pomeni ipso facto ničnosti omenjenega dokazila, če
se pravilno ugotovi, da ta dokument ustreza predloženim izdelkom.

2. Očitne formalne napake, kot so npr. tipkarske, na dokazilu o
poreklu ne morejo biti razlog za zavrnitev, če te napake ne
ustvarjajo dvomov o pravilnosti navedb v tem dokumentu.

              30. člen

          Zneski izraženi v ekujih

1. Zneske v valuti države izvoznice, ki ustrezajo zneskom,
izraženim v ekujih, določi država izvoznica in jih sporoči državi
uvoznici.

2. Kadar so zneski višji od ustreznih zneskov, ki jih je določila
država uvoznica, jih mora slednja sprejeti, če so izdelki
zaračunani v valuti države izvoznice. Kadar so izdelki zaračunani
v valuti druge države, omenjene v 4. členu, mora država uvoznica
priznati zneske, ki jih je ta država notificirala.

3. Zneski, ki jih je treba uporabljati v valuti katerekoli
države, so protivrednosti zneskov v valuti te države, izraženi v
ekujih na prvi delovni dan v oktobru 1995.

4. Skupni odbor na zahtevo Slovenije ali Estonije pregleda v
ekujih izražene zneske in njihovo protivrednost v domačih valutah
Slovenije in Estonije. Skupni odbor ob tem pregledu zagotovi, da
se zneski, ki jih je treba uporabljati, ne bodo znižali v nobeni
domači valuti in bo nadalje upošteval zaželeno ohranjanje realnih
učinkov zadevnih vrednostnih omejitev. V ta namen se lahko odloči
za spremembo zneskov izraženih v ekujih.


              VI. ODDELEK

        DOGOVORI O UPRAVNEM SODELOVANJU

              31. člen

           Medsebojno sodelovanje

1. Carinski organi Slovenije in Estonije si medsebojno izmenjajo
vzorčne odtise žigov, ki jih uporabljajo njihovi carinski organi
pri izdajanju potrdil o prometu blaga EUR.1, in naslove carinskih
organov, odgovornih za izdajo potrdil o prometu blaga EUR.1 in za
preverjanja teh potrdil in izjav na računih.

2. Da bi zagotovili pravilno uporabo tega Protokola, si Slovenija
in Estonija preko pristojnih carinskih uprav medsebojno pomagata
pri preverjanju verodostojnosti potrdil o prometu blaga EUR.1 ali
izjav na računih ter točnosti informacij, ki so tam navedene.

              32. člen

         Preverjanje dokazil o poreklu

1. Dokazila o poreklu se naknadno preverjajo naključno ali kadar
carinski organi države uvoznice upravičeno dvomijo o pristnosti
teh dokumentov, statusu porekla zadevnih izdelkov ali izpolnitvi
drugih zahtev tega Protokola.

2. Zaradi izvajanja določb prvega odstavka morajo carinski organi
države uvoznice vrniti potrdilo o prometu blaga EUR.1 in račun,
če je bil predložen, izjavo na računu ali kopijo teh dokumentov
carinskim organom države izvoznice in, če tako ustreza, navesti
razloge za poizvedbo. V podporo zahtevi za preverjanje se pošlje
vsak pridobljen dokument ali informacija, ki kaže, da so podatki
na dokazilu o poreklu napačni.

3. Preverjanje opravljajo carinski organi države izvoznice V ta
namen imajo pravico zahtevati katerokoli dokazilo in opraviti
kakršenkoli pregled izvoznikovih poslovnih knjig ali katerikoli
drug pregled, za katerega menijo, da je potreben.

4. Če se carinski organi države uvoznice odločijo, da bodo
začasno prenehali podeljevati preferencialno obravnavo zadevnim
izdelkom, medtem ko čakajo na izide preverjanja, morajo uvozniku
ponuditi sprostitev blaga, pogojeno z varnostnimi ukrepi, ki se
jim zdijo potrebni.

5. Carinski organi, ki so zahtevali preverjanje, morajo biti o
izidih preverjanja obveščeni takoj, ko je mogoče. Izidi morajo
jasno pokazati, ali so dokumenti pristni in če se izdelki, na
katere se nanašajo, lahko štejejo za izdelke s poreklom iz
Slovenije, Estonije ali iz ene od drugih držav, ki so omenjene v
4. členu ter izpolnjujejo druge zahteve tega Protokola.

6. Če v primerih upravičenega dvoma ni odgovora v desetih mesecih
od datuma zahteve za preverjanje ali če odgovor ne vsebuje
zadostne informacije za določitev verodostojnosti zadevnih
dokumentov ali pravega porekla izdelkov, carinski organi, ki so
zahtevali preverjanje, razen v izjemnih okoliščinah, zavrnejo
upravičenost za preferencialno obravnavo.

              33. člen

            Reševanje sporov

Če pride do sporov glede postopkov preverjanja v smislu 32.
člena, ki jih ni mogoče rešiti med carinskimi organi, ki
zahtevajo preverjanje, in carinskimi organi, odgovornimi za
izvedbo tega preverjanja ali če se pojavi vprašanje glede razlage
tega Protokola, jih je potrebno predložiti Skupnemu odboru.

V vseh primerih se spori med uvoznikom in carinskimi organi
države uvoznice rešujejo v skladu z zakonodajo te države.

              34. člen

               Kazni

Kaznovan bo vsakdo, ki sestavi ali povzroči, da se sestavi
dokument, ki vsebuje nepravilne podatke, da bi pridobil
preferencialno obravnavo za izdelke.

              35. člen

              Proste cone

1. Slovenija in Estonija ukreneta vse potrebno da zagotovita, da
se izdelki, ki jih kot predmet trgovanja zajema dokazilo o
poreklu in med prevozom uporabljajo prosto cono na njunem
ozemlju, ne zamenjajo z drugimi izdelki ter da na njih ne bodo
opravljeni drugi postopki razen običajnih, ki so potrebni za
preprečevanje njihovega poslabšanja.

2. Če se z uporabo izjeme od določb prvega odstavka izdelki s
poreklom iz Slovenije ali Estonije uvozijo v prosto cono s
priloženim dokazilom o poreklu in se na njih opravijo predelave
ali obdelave, bodo zadevne oblasti na izvoznikovo zahtevo izdale
novo potrdilo o prometu blaga EUR.1, če je opravljena obdelava
ali predelava v skladu z določbami tega Protokola.


             VII. ODDELEK

             KONČNE DOLOČBE

              36. člen

         Blago na poti in v skladiščenju

Blago, ki ustreza določbam II oddelka in ki je na dan začetka
veljavnosti tega sporazuma bodisi na poti ali v začasnem
skladiščenju v Sloveniji ali Estoniji, v carinskem skladišču ali
prosti coni, se lahko sprejme kot blago s poreklom pod pogojem,
da se v štirih mesecih od tega datuma carinskim organom uvozne
države predloži dokazila o poreklu, ki so bila izstavljena
naknadno in katerekoli dokumente, ki dodatno dokazujejo
okoliščine prevoza.

              37. člen

    Pododbor za carinske zadeve in vprašanja porekla

V okviru Skupnega odbora bo ustanovljen Pododbor za carinske
zadeve in vprašanja porekla z namenom, da pomaga pri izvajanju
njegovih nalog ter zagotovi nenehno obveščanje in posvetovanje
med strokovnjaki.

Sestavljajo ga strokovnjaki iz Slovenije in Estonije, ki so
odgovorni za vprašanja v zvezi s carinskimi zadevami in poreklom
blaga.

              38. člen

        Spremembe in dopolnitve Protokola

Skupni odbor lahko odloči, da spremeni ali dopolni določbe tega
Protokola.

              PRILOGA I

       Uvodne opombe k seznamu v Prilogi II

Opomba 1:

Seznam določa pogoje, ki se zahtevajo za vse izdelke, da bi se
lahko šteli za zadosti obdelane ali predelane v smislu 6. člena
tega Protokola.

Opomba 2:

2.1 Prva dva stolpca v seznamu opisujeta pridobljeni izdelek.
Prvi stolpec seznama je tarifna številka ali številka poglavja,
ki se uporablja v Harmoniziranem sistemu, drugi stolpec pa
vsebuje opis blaga, ki se v tem sistemu uporablja za to tarifno
številko ali poglavje. Za vsak vpis v prvih dveh stolpcih je
določeno pravilo v 3. ali 4.stolpcu. Kjer je, v nekaterih
primerih, pred vpisom v prvem stolpcu "ex", se pravila v 3.ali
4.stolpcu uporabljajo samo za del tarifne številke, opisane v
2.stolpcu.

2.2 Če je v 1.stolpcu združenih več tarifnih številk ali pa je
navedena številka poglavja in je zato opis izdelkov v 2. stolpcu
splošen, se zraven navedena pravila v 3. ali 4. stolpcu
uporabljajo za vse izdelke, ki se po Harmoniziranem sistemu
uvrščajo v tarifne številke tega poglavja ali v katerekoli
tarifne številke, združene v 1.stolpcu.

2.3 Če seznam vsebuje različna pravila, ki se uporabljajo za
različne izdelke v okviru ene tarifne številke, je v vsakem novem
odstavku opis tega dela tarifne številke, za katerega se
uporabljajo zraven navedena pravila v 3. ali 4. stolpcu.

2.4 Če je za vpis v prvih dveh stolpcih pravilo določeno tako v
3. in 4. stolpcu ima izvoznik možnost izbire, da uporabi bodisi
pravilo, določeno v 3. stolpcu ali tisto iz 4. stolpca. Če v 4.
stolpcu ni pravila, je treba uporabiti pravilo, določeno v 3.
stolpcu.

Opomba 3:

3.1 Določbe 6. člena Protokola v zvezi z izdelki, ki so pridobili
status blaga s poreklom in so uporabljeni pri izdelavi drugih
izdelkov, se uporabljajo ne glede na to, ali je bil ta status
pridobljen znotraj tovarne, v kateri se izdelki uporabljajo, ali
v drugi tovarni v Sloveniji ali v Estoniji.

Na primer:

Motor iz tarifne številke 8407, za katerega pravilo določa, da
vrednost materialov brez porekla, ki se lahko vgradijo, ne sme
presegati 40% cene franko tovarna, je izdelan iz "drugih
legiranih jekel, grobo oblikovanih s kovanjem" iz tarifne
številke ex 7224.

Če je bilo to kovanje opravljeno v Sloveniji ali v Estoniji iz
ingota brez porekla, potem je že pridobil poreklo na podlagi
pravila za tarifno številko ex 7224 na seznamu.

Zato se pri izračunu vrednosti motorja šteje, da ima poreklo, ne
glede na to, ali je bil izdelan v isti tovarni ali v drugi
tovarni v Sloveniji ali v Estoniji. Zato se vrednost ingota brez
porekla ne upošteva, ko se sešteva vrednost uporabljenih
materialov brez porekla.

3.2 Pravilo v seznamu pomeni najmanjši del obdelave ali predelave
in več predelave ali obdelave prav tako dodeli status porekla,
nasprotno pa manj predelave ali obdelave ne more dodeliti statusa
porekla. Torej če pravilo določa, da je možno na določeni stopnji
izdelave uporabiti material brez porekla, je uporaba tega
materiala na zgodnejši stopnji obdelave dovoljena, uporaba takega
materiala na kasnejši stopnji pa ni.

3.3 Ne glede na opombo 3.2, če pravilo določa, da se lahko
uporabijo "materiali iz katerekoli tarifne številke", se lahko
uporabijo materiali iz iste tarifne številke kot izdelek, ki pa
morajo upoštevati kakršnekoli posebne omejitve, ki jih pravilo
tudi lahko vsebuje. Seveda pa izraz " izdelava iz materialov iz
katerekoli tarifne številke, vštevši druge materiale iz tarifne
številke..." pomeni, da se lahko uporabijo samo materiali,
uvrščeni v isto tarifno številko kot izdelek z drugačnim opisom,
kot je opis izdelka v 2. stolpcu seznama.

3.4 Kadar pravilo na seznamu določa, da se izdelek lahko izdela
iz več kot enega materiala, to pomeni, da se lahko uporabi
katerikoli material ali več materialov. Ne zahteva pa, da je
treba uporabiti vse.

Na primer:

Pravilo za tkanine iz HS 5208 do 5212 določa, da se lahko
uporabijo naravna vlakna, prav tako pa se lahko med drugimi
materiali uporabijo tudi kemični materiali. To pa ne pomeni, da
je treba uporabiti oboje, uporabi se lahko eno ali drugo ali pa
oboje.

3.5 Kadar pravilo v seznamu določa, da mora biti izdelek izdelan
iz določenega materiala, ta pogoj očitno ne preprečuje uporabe
drugih materialov, ki zaradi svoje narave ne morejo zadostiti
pravilu (glej tudi opombo 6.2 spodaj v zvezi s tekstilom).

Na primer:

Pravilo za pripravljeno hrano iz tarifne številke 1904, ki
posebej izključuje uporabo žitaric in njihovih izdelkov, ne
preprečuje uporabe mineralnih soli, kemikalij in drugih dodatkov,
ki niso izdelki iz žitaric.

Vendar to ne velja za izdelke, ki so, čeprav ne morejo biti
izdelani iz posameznega materiala, določenega v seznamu, lahko
izdelani iz materialov enake narave na zgodnejši stopnji
izdelave.

Na primer:

Če gre za oblačila iz dela 62. poglavja, izdelanega iz netkanih
materialov, če je za to vrsto izdelkov dovoljena samo uporaba
preje brez porekla, ni možno začeti pri netkanem blagu - čeprav
netkano blago običajno ne more biti izdelano iz preje. V takih
primerih je začetni material običajno na stopnji pred prejo - to
je na stopnji vlaken.

3.6 Če pravilo v seznamu navaja za največjo vrednost materialov
brez porekla, ki se lahko uporabijo, dva odstotka, potem se ta
odstotka ne smeta seštevati. Z drugimi besedami, največja
vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla nikoli ne sme
preseči najvišje od navedenih odstotnih postavk. Poleg tega
posamezne odstotne postavke, ki se nanašajo na določene
materiale, ne smejo biti presežene.

Opomba 4:

4.1 Izraz "naravna vlakna" se v seznamu uporablja za vlakna, ki
niso umetna ali sintetična. Omejen je na stopnje pred predenjem,
vključno z odpadki, in, razen če ni drugače določeno, zajema
vlakna, ki so bila mikana, česana ali drugače obdelana, vendar ne
spredena.

4.2 Izraz "naravna vlakna" vključuje konjsko žimo iz tarifne
številke 0503, svilo iz tarifnih številk 5002 in 5003, kakor tudi
volnena vlakna, fino ali grobo živalsko dlako iz tarifnih številk
5101 do 5105, bombažna vlakna iz tarifnih številk 5201 do 5203 in
druga rastlinska vlakna iz tarifnih številk 5301 do 5305.

4.3 Izrazi "tekstilna kaša", "kemični materiali" in "materiali za
izdelavo papirja" so v seznamu uporabljeni za opis materialov, ki
se ne uvrščajo v 50. do 63. poglavje in se lahko uporabijo za
izdelavo umetnih, sintetičnih ali papirnih vlaken ali prej.

4.4 Izraz "umetna ali sintetična rezana vlakna" se v seznamu
uporablja za sintetične ali umetne filamente, rezana vlakna ali
odpadke iz tarifnih številk 5501 do 5507.

Opomba 5:

5.1 Če se za izdelek v seznamu navaja ta opomba, se za katerekoli
osnovne tekstilne materiale, uporabljene pri njihovi izdelavi in
ki, če se upoštevajo skupaj, ne presegajo 10% skupne teže vseh
uporabljenih osnovnih tekstilnih materialov, ne uporabljajo
pogoji, določeni v 3. stolpcu seznama (glej tudi opombi 5.3 in
5.4 spodaj).

5.2 Vendar pa se odstopanje iz opombe 5.1 lahko uporabi le za
mešane izdelke, ki so narejeni iz dveh ali več osnovnih
tekstilnih materialov.

Osnovni tekstilni materiali so:

- svila

- volna

- groba živalska dlaka

- fina živalska dlaka

- konjska žima

- bombaž

- materiali za izdelavo papirja in papir

- lan

- konoplja

- juta in druga tekstilna vlakna iz ličja

- sisal in druga tekstilna vlakna iz rodu agav

- kokosova vlakna, abaka, ramija in druga rastlinska tekstilna
vlakna

- sintetični filamenti

- umetni filamenti

- sintetična rezana vlakna iz polipropilena

- sintetična rezana vlakna iz poliestra

- sintetična rezana vlakna iz poliamida

- sintetična rezana vlakna iz poliakrilonitrila

- sintetična rezana vlakna iz poliimida

- sintetična rezana vlakna iz politetrafluoretilena

- sintetična rezana vlakna iz polifenilensulfida

- sintetična rezana vlakna iz polivinilklorida,

- druga sintetična rezana vlakna

- umetna rezana vlakna iz viskoze

- druga umetna rezana vlakna

- preja iz poliuretana, laminirana s fleksibilnimi segmenti
polietra, povezana ali ne

- preja iz poliuretana, laminirana s fleksibilnimi segmenti
poliestra, povezana ali ne

- izdelki iz tarifne številke 5605 (metalizirana preja), ki
vključujejo trak z jedrom iz aluminijaste folije ali z jedrom iz
plastičnega sloja, prevlečenega ali ne z aluminijastim prahom,
širine, ki ne presega 5 mm, kjer so plasti zlepljene s prozornim
ali obarvanim lepilom med dvema plastičnima slojema

- drugi izdelki iz tarifne številke 5605.

Na primer:

Preja iz tarifne številke 5205, izdelana iz bombažnih vlaken iz
tarifne številke 5203 in sintetičnih rezanih vlaken iz tarifne
številke 5506, je mešana preja. Zato se lahko sintetična rezana
vlakna brez porekla, ki ne zadovoljujejo pravil o poreklu (ki
zahtevajo izdelavo iz kemičnih materialov ali tekstilne kaše)
uporabijo do 10% teže preje.

Na primer:

Volnena tkanina iz tarifne številke 5112, izdelana iz volnene
preje iz tarifne številke 5107 in sintetične preje iz sintetičnih
rezanih vlaken iz tarifne številke 5509, je mešana tkanina. Zato
se lahko sintetična preja, ki ne zadovoljuje pravil o poreklu (ki
zahtevajo izdelavo iz kemičnih materialov ali tekstilne kaše) ali
volnena preja, ki ne zadovoljuje pravil o poreklu (ki zahtevajo
izdelavo iz naravnih vlaken, nemikanih ali nečesanih ali kako
drugače pripravljenih za predenje), ali kombinacija obeh prej
uporabi pod pogojem, da njihova skupna teža ne presega 10% teže
tkanine.

Na primer:

Taftana tekstilna tkanina iz tarifne številke 5802, izdelana iz
bombažne preje iz tarifne številke 5205 in iz bombažne tkanine iz
tarifne številke 5210, je mešan izdelek le, če je bombažna
tkanina sama mešana tkanina, izdelana iz prej, uvrščenih v dve
različni tarifni številki ali če so uporabljene bombažne preje
same mešanice.

Na primer:

Če bi bila ta taftana tekstilna tkanina izdelana iz bombažne
preje iz tarifne številke 5205 in iz sintetične tkanine iz
tarifne številke 5407, bi očitno bila uporabljena preja iz dveh
različnih osnovnih tekstilnih materialov in je v skladu s tem
taftana tekstilna tkanina mešan izdelek.

Na primer:

Taftana preproga, narejena tako iz umetne preje kot iz bombažne
preje, na podlagi iz jute, je mešan izdelek, ker so uporabljeni
trije osnovni tekstilni materiali. Tako se vsak material brez
porekla, ki je na kasnejši stopnji izdelave, kot dovoljuje
pravilo, lahko uporabi pod pogojem, da njihova skupna teža ne
presega 10 % teže tekstilnih materialov v preprogi. Tako bi lahko
uvozili podlago iz jute, umetno prejo in/ali bombažna vlakna na
tej stopnji izdelave, pod pogojem, da se upošteva pogoj glede
teže.

5.3 Za izdelke, ki vsebujejo "prejo iz poliuretana, laminirano s
fleksibilnimi segmenti polietra, povezano ali ne", je to
odstopanje pri preji 20 %.

5.4 Za izdelke, ki vsebujejo "trak z jedrom iz aluminijaste
folije ali z jedrom iz plastičnega sloja, prevlečenega ali ne z
aluminijastim prahom, širine, ki ne presega 5 mm, kjer so plasti
zlepljene z lepilom med dvema plastičnima slojema", je to
odstopanje pri traku 30 %.

Opomba 6:

6.1 Tekstilni izdelki, ki so v seznamu označeni z opombo pod
črto, ki se nanaša na to opombo, in tekstilni materiali, z izjemo
podlog in medvlog, ki ne ustrezajo pravilu za izdelan izdelek,
določenem v seznamu v 3. stolpcu, se lahko uporabijo pod pogojem,
da se uvrščajo v tarifno številko, ki je drugačna od tarifne
številke izdelka ter da njihova vrednost ne presega 8 % cene
izdelka franko tovarna.

6.2 Brez vpliva na opombo 6.3 se materiali, ki se ne uvrščajo v
50. do 63. poglavje, lahko prosto uporabljajo pri izdelavi
tekstilnih izdelkov, ne glede na to, ali vsebujejo tekstil ali
ne.

Na primer:

Če pravilo iz seznama določa, da mora biti za določen tekstilni
izdelek, kot so na primer hlače, uporabljena preja, to ne
preprečuje uporabe kovinskih predmetov, kot so gumbi, ker gumbi
niso uvrščeni v 50. do 63. poglavje. Iz istega razloga to ne
preprečuje uporabe zadrg, četudi zadrge običajno vsebujejo
tekstil.

6.3 Če se uporablja odstotno pravilo je treba pri izračunu
vrednosti vključenih materialov brez porekla upoštevati tudi
vrednost materialov, ki niso uvrščeni v 50. do 63. poglavje.

Opomba 7:

7.1 Za namene tarifnih številk ex 2707, 2713 do 2715, ex 2901, ex
2902 in ex 3403 so "specifični procesi" naslednji:

a) vakuumska destilacija;

b) ponovna destilacija z zelo natančnim procesom frakcioniranja
(1. Glej dodatno pojasnjevalno opombo 4 (b) k 27. poglavju
kombinirane nomeklature);

c) razbijanje (kreking);

d) preoblikovanje (reforming);

e) ekstrakcija s pomočjo izbranih topil;

f) proces, ki vsebuje vse naslednje postopke: obdelavo s
koncentrirano žveplovo kislino, oleumom ali žveplovim anhidridom;
nevtralizacijo z alkalnimi sredstvi, razbarvanje in očiščevanje z
naravno aktivno prstjo, aktivirano prstjo, aktiviranim ogljem ali
boksitom;

g) polimerizacija;

h) alkilizacija;

i) izomerizacija.

7.2 Za namene tarifnih številk 2710, 2711 in 2712 so "specifični
procesi" naslednji:

a) vakuumska destilacija;

b) ponovna destilacija z zelo natančnim procesom frakcioniranja
(1. Glej dodatno pojasnjevalno opombo 4 (b) k 27. poglavju
kombinirane nomeklature);

c) razbijanje (kreking);

d) preoblikovanje (reforming);

e) ekstrakcija s pomočjo izbranih topil;

f) proces, ki vsebuje vse naslednje postopke: obdelavo s
koncentrirano žveplovo kislino, oleumom ali žveplovim anhidridom;
nevtralizacijo z alkalnimi sredstvi, razbarvanje in očiščevanje z
naravno aktivno prstjo, aktivirano prstjo, aktiviranim ogljem ali
boksitom;

g) polimerizacija;

h) alkilizacija;

ij) izomerizacija;

k) samo za težka olja, ki se uvrščajo v tarifno številko ex 2710,
razžveplanje z vodikom, ki povzroči redukcijo vsaj 85 % vsebine
žvepla pri obdelanih izdelkih (metoda ASTM D 1266-59 T);

l) samo za izdelke, ki se uvrščajo v tarifno številko 2710,
deparafinizacija s postopkom, ki ni filtriranje;

m) samo za težka olja, ki se uvrščajo v tarifno številko ex 2710,
obdelava z vodikom pri pritisku nad 20 barov in temperaturi nad
2500oC, z uporabo katalizatorja, razen obdelave za razžveplanje,
kadar vodik predstavlja aktivni element v kemični reakciji.
Vendar se nadaljnja obdelava olj za mazanje iz tarifne številke
ex 2710 (npr. končna obdelava z vodikom ali razbarvanje), še
posebno takrat, kadar se želi izboljšati barva ali obstojnost, ne
obravnava kot specifični proces;

n) samo za goriva, ki se uvrščajo v tarifno številko ex 2710,
atmosferska destilacija pod pogojem, da manj kot 30 vol.%
izdelkov, vključno z izgubami, destilira pri 300oC po metodi ASTM
D 86;

o) samo za težka olja razen plinskih olj in kurilnih olj, ki se
uvrščajo v tarifno številko ex 2710, obdelava s pomočjo
visokofrekvenčnih razelektritev skozi krtačke.

7.3 Za namene tarifnih številk ex 2707, 2713 do 2715, ex 2901, ex
2902 in ex 3403, porekla ne podelijo enostavne operacije, kot so:
čiščenje, dekantiranje, razsoljevanje, vodna separacija,
filtriranje, barvanje, označevanje, ohranjanje vsebine žvepla kot
rezultat mešanja izdelkov z različno vsebino žvepla, katerakoli
kombinacija teh operacij ali podobne operacije.
                 PRILOGA II

       Seznam obdelav ali predelav, ki jih je treba opraviti
             na materialih brez porekla,
     da bi lahko izdelani izdelki dobili status blaga s poreklom

       Izdelki v seznamu niso v celoti zajeti s Sporazumom.
       Zato je treba upoštevati tudi druge dele Sporazuma

------------------------------------------------------------------------------
Tar. štev. HS  Poimenovanje blaga  Obdelava ali predelava, opravljena na
                   materialih brez porekla, ki jim da
                   status blaga s poreklom
------------------------------------------------------------------------------
(1)          (2)          (3)    ali     (4)
------------------------------------------------------------------------------
1.pgl.     Žive živali     Vse živali iz 1.
                   poglavja morajo
                   biti v celoti
                   pridobljene.


------------------------------------------------------------------------------
2.pgl.     Meso in užitni    Izdelava, pri kateri
        mesni klavnični   morajo biti vsi
        izdelki       uporabljeni materiali
                   iz 1. in 2. poglavja
                   v celoti pridobljeni.


------------------------------------------------------------------------------
3.pgl.     Ribe in raki,    Izdelava, pri kateri
        mehkužci in drugi  morajo biti vsi
        vodni nevretenčarji uporabljeni materiali
                   iz 3. poglavja v
                   celoti pridobljeni.


------------------------------------------------------------------------------
ex 4.pgl.    Mlečni izdelki;   Izdelava, pri kateri
        ptičja jajca;    morajo biti vsi
        naravni med;     uporabljeni materiali
        užitni izdelki    iz 4. poglavja v
        živalskega izvora,  celoti pridobljeni.
        ki niso navedeni
        in ne zajeti na
        drugem mestu


0403      Pinjenec, kislo   Izdelava, pri kateri:
        mleko in smetana,
        jogurt, kefir in   - morajo biti vsi
        drugo fermentirano  uporabljeni materiali
        ali skisano mleko  iz 4.poglavja v
        in smetana,     celoti pridobljeni;
        koncentrirano ali
        ne, z dodanim    - mora biti vsak
        sladkorjem ali    uporabljeni sadni sok
        drugimi sladili,   (razen ananasovega,
        aromatizirano ali  citroninega ali soka
        z dodanim sadjem,  grenivke) iz tar. št.
        lešniki, orehi,   2009 s poreklom;
        mandlji (lupinasto
        sadje) ali kakavom  - vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov iz 17.
                   poglavja ne presega
                   30% cene izdelka
                   franko tovarna.


------------------------------------------------------------------------------
ex 5.pgl.    Izdelki živalskega  Izdelava, pri kateri
        izvora, ki niso   morajo biti vsi
        navedeni in ne    uporabljeni materiali
        zajeti na drugem   iz 5. poglavja v
        mestu; razen za:   celoti pridobljeni.


ex 0502     Pripravljene     Čiščenje,
        ščetine in dlaka   dezinfekcija,
        domačih ali divjih  razvrščanje in
        prašičev       izravnavanje ščetin
                   in dlak.


------------------------------------------------------------------------------
6.pgl.     Živo drevje in    Izdelava, pri kateri:
        druge rastline;
        čebulice, korenine  - morajo biti vsi
        in podobno; rezano  uporabljeni materiali
        cvetje in okrasno  iz 6.poglavja v
        listje        celoti pridobljeni;

                   - vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov ne
                   presega 50% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


------------------------------------------------------------------------------
7.pgl.     Užitne vrtnine in  Izdelava, pri kateri
        nekateri koreni   morajo biti vsi
        in gomolji      uporabljeni materiali
                   iz 7. poglavja v
                   celoti pridobljeni.


------------------------------------------------------------------------------
8.pgl.     Užitno sadje in   Izdelava, pri kateri:
        oreščki; lupine
        agrumov ali dinj   - mora biti vse
        in lubenic      uporabljeno sadje in
                   oreščki v celoti
                   pridobljeno;

                   - vrednost
                   kateregakoli
                   uporabljenega
                   materiala iz
                   17. poglavja ne
                   presega 30%
                   vrednosti cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


------------------------------------------------------------------------------
ex 9.pgl.    Kava, čaj, mate čaj Izdelava, pri kateri
        in začimbe; razen  morajo biti vsi
        za:         uporabljeni materiali
                   iz 9. poglavja v
                   celoti pridobljeni.


0901      Kava, pražena ali  Izdelava iz
        nepražena ali brez  materialov iz
        kofeina; lupine in  katerekoli tarifne
        kožice kave; kavni  številke.
        nadomestki, ki
        vsebujejo
        kakršenkoli
        odstotek kave


0902      Pravi čaj,      Izdelava iz
        aromatiziran ali ne materialov iz
                   katerekoli
                   tarifne številke.


ex 0910     Mešanice začimb   Izdelava iz
                   materialov iz
                   katerekoli
                   tarifne številke.


------------------------------------------------------------------------------
10.pgl.     Žita         Izdelava, pri
                   kateri morajo biti
                   vsi uporabljeni
                   materiali iz
                   10. poglavja v
                   celoti pridobljeni.


------------------------------------------------------------------------------
ex 11.pgl.   Izdelki mlinske   Izdelava, pri kateri
        industrije; slad;  morajo biti vsa
        škrob; inulin;    uporabljena žita,
        pšenično lepilo;   užitne vrtnine,
        razen:        korenine in gomolji
                   iz tar. št. 0714 ali
                   sadje v celoti
                   pridobljena.


ex 1106     Moka, zdrob in prah Sušenje in mletje
        iz sušenih stročnic sušenih stročnic iz
        iz tar. št. 0713   tar. št. 0708.


------------------------------------------------------------------------------
12.pgl.     Oljna semena in   Izdelava, pri kateri
        plodovi; razno    morajo biti vsi
        zrnje, semena in   uporabljeni materiali
        plodovi;       iz 12. poglavja v
        industrijske ali   celoti pridobljeni.
        zdravilne rastline;
        slama in krma


------------------------------------------------------------------------------
1301      Šelak; naravne    Izdelava, pri kateri
        gume, smole,     vrednost kateregakoli
        gumijeve smole in  uporabljenega
        oljne smole     materiala iz tar. št.
        (na primer balzami) 1301 ne sme presegati
                   50% cene izdelka
                   franko tovarna.


------------------------------------------------------------------------------
1302      Rastlinski sokovi
        in ekstrakti;
        pektinske snovi;
        pektinati in
        pektati; agar-agar
        in druge sluzi ter
        sredstva za
        zgoščevanje,
        dobljeni iz
        rastlinskih
        proizvodov,
        modificirani ali
        nemodificirani:

        - Sluzi in sredstva Izdelava iz
        za zgoščevanje,   nemodificiranih sluzi
        dobljena iz     in sredstev za
        rastlinskih     zgoščevanje.
        proizvodov,
        modificirani

        - Drugi       Izdelava, pri kateri
                   vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov ne
                   presega 50% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


------------------------------------------------------------------------------
14.pgl.     Rastlinski      Izdelava, pri kateri
        materiali za     morajo biti vsi
        pletarstvo;     uporabljeni materiali
        rastlinski izdelki, iz 14. poglavja v
        ki niso omenjeni in celoti pridobljeni.
        ne zajeti na
        drugem mestu


------------------------------------------------------------------------------
ex 15.pgl.   Masti in olja    Izdelava, pri kateri
        živalskega ali    se vsi uporabljeni
        rastlinskega izvora materiali uvrščajo
        in izdelki      v drugo tar.št.,
        njihovega      kot je tar.št.
        razkrajanja;     izdelka.
        predelane užitne
        masti; voski
        živalskega ali
        rastlinskega
        izvora, razen:


1501      Prašičja in
        piščančja mast,
        razen tiste iz
        tar.št. 0209
        ali 1503

        - Maščobe iz kosti  Izdelava iz
        ali odpadkov     materialov iz
                   katerekoli tar. št.
                   razen iz tar. št.
                   0203, 0206 ali 0207
                   ali kosti iz tar.
                   št. 0506.

        - Drugo       Izdelava iz
                   prašičjega mesa
                   ali užitnih
                   klavničnih
                   proizvodov iz tar. št.
                   0203 ali 0206 ali iz
                   piščančjega mesa in
                   užitnih klavničnih
                   proizvodov iz tar.
                   št. 0207.


------------------------------------------------------------------------------
1502      Maščobe govedi,
        ovac ali koz, razen
        tistih iz tar. št.
        1503:

        - Maščobe iz kosti  Izdelava iz
        ali odpadkov     materialov iz
                   katerekoli tar. št.
                   razen tistih iz
                   tar. št. 0201, 0202,
                   0204 ali 0206 ali
                   kosti iz tar. št.
                   0506.

        - Drugo       Izdelava, pri kateri
                   morajo biti vsi
                   uporabljeni materiali
                   iz 2. poglavja v
                   celoti pridobljeni.


1504      Masti in olja rib
        ali morskih
        sesalcev ter
        njihove frakcije,
        prečiščene ali
        neprečiščene, toda
        kemično
        nemodificirani:

        - Trdne frakcije   Izdelava iz
                   materialov iz
                   katerekoli tar. št.,
                   vštevši druge
                   materiale iz
                   tar. št. 1504.

        - Drugo       Izdelava, pri kateri
                   morajo biti vsi
                   uporabljeni materiali
                   iz 2. in 3. poglavja
                   v celoti pridobljeni.


ex 1505     Prečiščen lanolin  Izdelava iz surove
                   maščobe iz volne iz
                   tar. št. 1505.


1506      Druge masti in olja
        živalskega izvora
        in njihove
        frakcije,
        prečiščene ali
        neprečiščene, toda
        kemično
        nemodificirane:

        - Trdne frakcije   Izdelava iz
                   materialov iz
                   katerekoli tar. št.,
                   vštevši druge
                   materiale iz
                   tar. št. 1506.

        - Drugo       Izdelava, pri kateri
                   morajo biti vsi
                   uporabljeni materiali
                   iz 2. poglavja v
                   celoti pridobljeni.


------------------------------------------------------------------------------
1507 do 1515  Olja rastlinskega
        izvora in njihove
        frakcije:

        - Sojino olje, olje Izdelava, pri kateri
        iz kikirikija,    se vsi uporabljeni
        palmovo, kopre,   materiali uvrščajo
        palmovega jedra,   v drugo tar.št., kot
        babassu, tungovo in je tar. št. izdelka.
        oiticica olje,
        mirtin vosek in
        japonski vosek,
        frakcije jojoba
        olja in olja za
        tehnične ali
        industrijske
        namene, razen za
        proizvodnjo hrane
        za človeško
        prehrano

        - Trdne frakcije,  Izdelava iz drugih
        razen iz jojoba   materialov iz tar.
        olja         št. 1507 do 1515.

        - Drugo       Izdelava, pri kateri
                   morajo biti vsi
                   rastlinski materiali
                   v celoti pridobljeni.


1516      Živalske ali     Izdelava, pri kateri:
        rastlinske masti
        in olja in njihove  - morajo biti vsi
        frakcije, deloma   uporabljeni materiali
        ali v celoti     iz 2. poglavja v
        hidrogenirani,    celoti pridobljeni;
        interesterificirani,
        reesterificirani   - vsi uporabljeni
        ali elaidinizirani, rastlinski materiali
        rafinirani ali    morajo biti v celoti
        nerafinirani, toda  pridobljeni. Lahko pa
        nadalje nepredelani se uporabijo
                   materiali iz tar. št.
                   1507, 1508, 1511
                   in 1513.


1517      Margarina; mešanice Izdelava, pri kateri:
        ali preparati iz
        masti ali olj    - morajo biti vsi
        živalskega ali    uporabljeni materiali
        rastlinskega izvora iz 2. in 4. poglavja
        ali frakcij     v celoti pridobljeni;
        različnih masti ali
        olj iz tega     - vsi uporabljeni
        poglavja, primerni  rastlinski materiali
        za prehrano, razen  morajo biti v celoti
        jedilnih masti ali  pridobljeni. Lahko pa
        olj ali njihovih   se uporabijo
        frakcij iz      materiali iz tar. št.
        tar. št. 1516    1507, 1508, 1511
                   in 1513.


------------------------------------------------------------------------------
16.pgl.     Izdelki iz mesa,   Izdelava iz živali iz
        rib ali rakov,    1. poglavja. Vsi
        mehkužcev ali    uporabljeni materiali
        drugih vodnih    iz 3. poglavja morajo
        nevretenčarjev    biti v celoti
                   pridobljeni.


------------------------------------------------------------------------------
ex 17.pgl    Sladkor in      Izdelava, pri kateri
        sladkorni izdelki;  se vsi uporabljeni
        razen:        materiali uvrščajo
                   v drugo tar. št. kot
                   je tar. št. izdelka.


ex 1701     Sladkor iz      Izdelava, pri kateri
        sladkornega trsa   vrednost kateregakoli
        ali sladkorne pese  materiala iz 17.
        ter kemično čista  poglavja ne presega
        saharoza, v trdnem  30% cene izdelka
        stanju, z dodatkom  franko tovarna.
        arom ali barvil


------------------------------------------------------------------------------
1702      Drugi sladkorji,
        vključno s kemično
        čisto laktozo,
        maltozo, glukozo
        in fruktozo, v
        trdnem stanju;
        sladkorni sirupi
        brez dodatkov za
        aromatiziranje ali
        barvil; umetni med
        in mešanice
        umetnega ter
        naravnega medu;
        karamelni sladkor:

        - Kemično čista   Izdelava iz
        maltoza in fruktoza materialov iz
                   katerekoli tar. št.
                   vštevši druge
                   materiale iz
                   tar. št. 1702.

        - Drugi sladkorji v Izdelava, pri kateri
        trdnem stanju, z   vrednost kateregakoli
        dodatki za      uporabljenega
        aromatiziranje ali  materiala iz 17.
        barvili       poglavja ne presega
                   30% cene izdelka
                   franko tovarna.

        - Drugo       Izdelava, pri kateri
                   morajo biti vsi
                   uporabljeni materiali
                   že s poreklom.


ex 1703     Melase, dobljene   Izdelava, pri kateri
        pri ekstrakciji   vrednost kateregakoli
        ali rafiniranju   uporabljenega
        sladkorja, z     materiala iz 17.
        dodatkom arom    poglavja ne presega
        in barvil      30% cene izdelka
                   franko tovarna.


1704      Sladkorni izdelki  Izdelava, pri kateri:
        (vštevši belo
        čokolado) brez    - se vsi uporabljeni
        kakava        materiali uvrščajo v
                   drugo tar. št., kot
                   je tar. št. izdelka;

                   - vrednost
                   kateregakoli
                   uporabljenega
                   materiala iz
                   17. poglavja ne
                   presega 30% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


------------------------------------------------------------------------------
18.pgl.     Kakav in kakavovi  Izdelava, pri kateri:
        izdelki
                   - se vsi uporabljeni
                   materiali uvrščajo v
                   drugo tar. št., kot
                   je tar. št. izdelka;

                   - vrednost
                   kateregakoli
                   uporabljenega
                   materiala iz
                   17. poglavja ne
                   presega 30% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


------------------------------------------------------------------------------
1901      Sladni ekstrakt;
        živila iz moke,
        zdroba, škroba
        ali sladnega
        ekstrakta, brez
        dodatka kakava
        ali z dodatkom
        kakava v količini
        manj kot 40%ut.
        računano na osnovo,
        ki ne vsebuje
        maščob, ki niso
        navedena in ne
        omenjena na drugem
        mestu; živila iz
        materiala iz tar.
        št. 0401 do 0404,
        brez dodatka kakava
        ali z dodatkom
        kakava v količini
        manj kot 5%ut.,
        računano na osnovo,
        ki ne vsebuje
        maščob, ki niso
        navedena in ne
        zajeta na drugem
        mestu:

        - Ekstrakt slada   Izdelava iz žit
                   iz 10. poglavja.

        - Drugo       Izdelava, pri kateri:

                   - se vsi uporabljeni
                   materiali uvrščajo v
                   drugo tar.št., kot je
                   tar. št. izdelka;

                   - vrednost
                   kateregakoli
                   uporabljenega
                   materiala iz
                   17. poglavja ne
                   presega 30% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


1902      Testenine, kuhane
        ali nekuhane ali
        polnjene (z mesom
        ali drugimi
        sestavinami) ali
        drugače
        pripravljene, kot
        so špageti,
        makaroni, rezanci,
        lazanje, njoki,
        ravioli, kaneloni;
        kuskus, pripravljen
        ali nepripravljen:

        - Ki vsebujejo    Izdelava, pri kateri
        20%ut. ali manj   morajo biti vsa
        mesa, drobovine,   uporabljena žita in
        rib, školjkarjev   žitni derivativi
        ali mehkužcev    (razen pšenice vrste
                   "durum" in njenih
                   derivativov) v
                   celoti pridobljena.

        - Ki vsebujejo več  Izdelava, pri kateri:
        kot 20% ut. mesa,
        drobovine, rib,   - morajo biti vsa
        školjkarjev ali   uporabljena žita in
        mehkužcev      žitni derivativi
                   (razen pšenice vrste
                   "durum" in njenih
                   derivativov) v celoti
                   pridobljena;

                   - vsi uporabljeni
                   materiali iz 2. in
                   3. poglavja morajo
                   biti v celoti
                   pridobljeni.


------------------------------------------------------------------------------
1903      Tapioka in njeni   Izdelava iz
        nadomestki,     materialov iz
        pripravljeni iz   katerekoli tar. št.
        škroba kot kosmiči, razen iz
        zrnca, perle ali v  krompirjevega
        podobnih oblikah   škroba iz tar. št.
                   1108.


1904      Pripravljena     Izdelava:
        živila, dobljena
        z nabrekanjem ali  - iz materialov, ki
        praženjem žit ali  niso uvrščeni v
        žitnih izdelkov   tar. št. 1806;
        (npr. koruzni
        kosmiči); žita,   - pri kateri morajo
        razen koruze, v   biti vsa uporabljena
        zrnu ali v obliki  žita in moka (razen
        kosmičev ali druga  pšenice vrste "durum"
        obdelana zrnja    in njenih
        (razen moke in    derivativov) v celoti
        zdroba), predkuhana pridobljena;
        ali drugače
        pripravljena, ki   - pri kateri vrednost
        niso omenjena in ne kateregakoli
        zajeta na drugem   uporabljenega
        mestu        materiala iz 17.
                   poglavja ne presega
                   30% cene izdelka
                   franko tovarna.


1905      Kruh, peciva,    Izdelava iz
        sladice, biskviti  materialov iz
        in drugi pekovski  katerekoli tar. št.
        izdelki z dodatkom  razen tistih iz
        kakava ali brez   11. poglavja.
        njega: hostije,
        prazne kapsule za
        farmacevtske
        proizvode, oblati
        in vaflji, rižev
        papir in podobni
        izdelki


------------------------------------------------------------------------------
ex 20.pgl.   Izdelki iz vrtnin,  Izdelava, pri kateri
        sadja, lupinastega  mora biti vse
        sadja in drugih   uporabljeno sadje,
        delov rastlin,    lupinasto sadje ali
        razen:        vrtnine v celoti
                   pridobljeno.


ex 2001     Yam, sladek krompir Izdelava, pri kateri
        in pododbni užitni  se vsi uporabljeni
        deli rastlin, ki   materiali uvrščajo
        vsebujejo 5% ut.   v drugo tar. št.,
        ali več škroba,   kot je tar. št.
        pripravljeni ali   izdelka.
        konzervirani v kisu
        ali ocetni kislini


ex 2004 in   Krompir v obliki   Izdelava, pri kateri
ex 2005     moke, zdroba ali   se vsi uporabljeni
        kosmičev,      materiali uvrščajo
        pripravljen ali   v drugo tar. št.,
        konzerviran     kot je tar. št.
        drugače kot v    izdelka.
        kisu ali ocetni
        kislini


2006      Vrtnine, sadje,   Izdelava, pri kateri
        lupinasto sadje,   vrednost kateregakoli
        sadne lupine in   uporabljenega
        drugi deli rastlin, materiala iz 17.
        konzervirani v    poglavja ne presega
        sladkorju (sušeni,  30% cene izdelka
        glazirani ali    franko tovarna.
        kristalizirani)


2007      Džemi, sadni     Izdelava, pri kateri:
        želeji, marmelade,
        sadni pireji in   - se vsi uporabljeni
        paste iz sadja in  materiali uvrščajo v
        lupinastega sadja,  drugo tar.št., kot
        dobljeni s      je tar.št. izdelka;
        kuhanjem, z
        dodatkom sladkorja  - vrednost
        ali drugih sladil  kateregakoli
        ali brez njih    uporabljenega
                   materiala iz 17.
                   poglavja ne presega
                   30% cene izdelka
                   franko tovarna.


------------------------------------------------------------------------------
ex 2008     - Lupinasto sadje,  Izdelava, pri kateri
        brez dodanega    vrednost uporabljenih
        sladkorja ali    lupinastega sadjain
        alkohola       oljnih semen s
                   poreklom iz tar. št.
                   0801, 0802 in 1202 do
                   1207 presega 60% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.

        - Kikirikijevo    Izdelava, pri kateri
        maslo; mešanice   se vsi uporabljeni
        na osnovi žit;    materiali uvrščajo
        palmova jedra;    v drugo tar. št.,
        koruza        kot je tar. št.
                   izdelka.

        - Drugi, razen    Izdelava, pri kateri:
        sadja in
        lupinastega sadja,  - se vsi uporabljeni
        kuhani drugače    materiali uvrščajo v
        kot v sopari ali   drugo tar. št., kot
        vodi, brez      je tar. št. izdelka;
        dodanega sladkorja;
        zmrznjeni      - vrednost
                   kateregakoli
                   uporabljenega
                   materiala iz
                   17. poglavja ne
                   presega 30% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


2009      Sadni sokovi (tudi  Izdelava, pri kateri:
        grozdni mošt) in
        zelenjavni sokovi,  - se vsi uporabljeni
        nefermentirani in  materiali uvrščajo v
        brez dodanega    drugo tar. št., kot
        alkohola, z     je tar. št. izdelka;
        dodatkom sladkorja
        ali drugih sladil  - vrednost
        ali brez njih    kateregakoli
                   uporabljenega
                   materiala iz 17.
                   poglavja ne presega
                   30% cene izdelka
                   franko tovarna.


------------------------------------------------------------------------------
ex 21.pgl.   Razna živila, razen Izdelava, pri kateri
        za:         se vsi uporabljeni
                   materiali uvrščajo
                   v drugo tar. št.,
                   kot je tar. št.
                   izdelka.


2101      Ekstrakti, esence  Izdelava, pri kateri:
        in koncentrati
        kave, čaja, mate   - se vsi uporabljeni
        čaja in pripravki  materiali uvrščajo v
        na osnovi teh    drugo tar. št., kot
        produktov, ali na  je tar. št. izdelka;
        osnovi kave, čaja
        ali mate čaja;;   - vsa uporabljena
        pražena cikorija   cikorija mora biti
        in drugi kavni    v celoti pridobljena.
        nadomestki


------------------------------------------------------------------------------
2103      Omake in pripravki
        za omake; mešane
        začimbe in mešana
        začimbna sredstva;
        gorčična moka in
        zdrob in
        pripravljena
        gorčica:

        - Omake in      Izdelava, pri kateri
        pripravki za omake; se vsi uporabljeni
        mešane začimbe in  materiali uvrščajo
        mešana začimbna   v drugo tar. št.,
        sredstva       kot je tar. št.
                   izdelka. Lahko se
                   uporabijo gorčična
                   moka ali zdrob ali
                   pripravljena
                   gorčica.

        - Gorčična moka in  Izdelava iz
        zdrob in       materialov iz
        pripravljena     katerekoli tarifne
        gorčica       številke.


ex 2104     Juhe in ragu juhe  Izdelava iz
        in pripravki za te  materialov iz
        juhe         katerekoli tarifne
                   številke razen
                   pripravljene ali
                   konzervirane
                   vrtnine iz tar.
                   št. 2002 do 2005.


2106      Živila, ki niso   Izdelava, pri kateri:
        navedena in ne
        zajeta na drugem   - se vsi uporabljeni
        mestu        materiali uvrščajo v
                   drugo tar. št., kot
                   je tar. št. izdelka;

                   - vrednost
                   kateregakoli
                   uporabljenega
                   materiala iz 17.
                   poglavja ne
                   presega 30% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


------------------------------------------------------------------------------
ex 22.pgl.   Pijače, alkoholi in Izdelava, pri kateri:
        kis, razen:
                   - se vsi uporabljeni
                   materiali uvrščajo v
                   drugo tar.št. kot je
                   tar. št. izdelka;

                   - vse uporabljeno
                   grozdje ali
                   materiali, dobljeni
                   iz grozdja, morajo
                   biti v celoti
                   pridobljeni


2202      Vode, vštevši    Izdelava, pri kateri:
        mineralne vode in
        sodavice, z dodanim - se vsi uporabljeni
        sladkorjem ali    materiali uvrščajo v
        drugimi sladili ali drugo tar. št., kot
        sredstvi za     je tar. št. izdelka;
        aromatiziranje ter
        druge brezalkoholne - vrednost
        pijače, razen    kateregakoli
        sadnih in      uporabljenega
        zelenjavnih sokov,  materiala iz 17.
        ki se uvrščajo v   poglavja ne presega
        tar. št. 2009    30% cene izdelka
                   franko tovarna;

                   - mora biti vsak
                   uporabljeni sadni
                   sok (razen
                   ananasovega,
                   citroninega ali
                   soka grenivke)
                   že s poreklom.


------------------------------------------------------------------------------
2208      Nedenaturiran    Izdelava:
        etanol z vsebnostjo
        manj kot 80 vol.%;  - iz materialov, ki
        žganja, likerji   niso uvrščeni v tar.
        in druge žgane    št. 2207 ali 2208;
        alkoholne pijače
                   - pri kateri mora
                   biti vse uporabljeno
                   grozdje ali
                   katerikoli material,
                   dobljen iz grozdja
                   v celoti pridobljen
                   ali , če so vsi drugi
                   uporabljeni materiali
                   že s poreklom, se
                   lahko uporabi arak
                   do višine 5 vol.%.


------------------------------------------------------------------------------
ex 23.pgl.   Ostanki in odpadki  Izdelava, pri kateri
        živilske       se vsi uporabljeni
        industrije;     materiali uvrščajo
        pripravljena krma  v drugo tar. št.,
        za živali; razen:  kot je tar. št.
                   izdelka.


ex 2301     Kitov zdrob; moke,  Izdelava, pri kateri
        zdrobi in peleti iz morajo biti vsi
        mesa rib ali rakov, uporabljeni materiali
        mehkužcev ali    iz 2. in 3. poglavja
        drugih vodnih    v celoti pridobljeni.
        nevretenčarjev,
        neustreznih za
        prehrano ljudi


ex 2303     Ostanki pri     Izdelava, pri kateri
        proizvodnji škroba  mora biti vsa
        iz koruze (razen   uporabljena koruza v
        zgoščenih tekočin  celoti pridobljena.
        za namakanje), z
        vsebnostjo
        proteinov več kot
        40 ut.%, računano
        na suh proizvod


ex 2306     Oljne pogače in   Izdelava, pri kateri
        drugi trdni     morajo biti vse
        ostanki, dobljeni  uporabljene olive
        pri ekstrakciji   v celoti pridobljene.
        olivnega olja, ki
        vsebujejo več kot
        3 ut.% olivnega
        olja


2309      Izdelki, ki se    Izdelava, pri kateri:
        uporabljajo kot
        hrana za živali   - morajo biti vsa
                   uporabljena žita,
                   sladkor ali melase,
                   meso ali mleko že
                   s poreklom;

                   - morajo biti vsi
                   uporabljeni materiali
                   iz 3. poglavja v
                   celoti pridobljeni.


------------------------------------------------------------------------------
ex 24.pgl.   Tobak in tobačni   Izdelava, pri kateri
        nadomestki; razen:  morajo biti vsi
                   materiali iz 24.
                   poglavja v celoti
                   pridobljeni.


2402      Cigare, cigarilosi  Izdelava, pri kateri
        in cigarete iz    mora biti najmanj
        tobaka ali      70 ut.% uporabljenega
        tobačnega      nepredelanega tobaka
        nadomestka      ali tobačnega odpada
                   iz tar. št. 2401 že
                   s poreklom.


------------------------------------------------------------------------------
ex 2403     Tobak za kajenje   Izdelava, pri kateri
                   mora biti najmanj
                   70 ut.% uporabljenega
                   nepredelanega tobaka
                   ali tobačnega odpada
                   iz tar. št. 2401 že
                   s poreklom.


------------------------------------------------------------------------------
ex 25.pgl.   Sol; žveplo;     Izdelava, pri kateri
        zemljine in kamen;  se vsi uporabljeni
        sadra, apno in    materiali uvrščajo
        cement; razen:    v drugo tar. št.,
                   kot je tar. št.
                   izdelka.


ex 2504     Naravni kristalni  Bogatenje vsebine
        grafit, z obogateno ogljika,
        vsebino ogljika,   prečiščevanje in
        prečiščen in mlet  mletje surovega
                   kristalnega grafita.


ex 2515     Marmor, rezan z   Rezanje, z žaganjem
        žaganjem ali kako  ali kako drugače,
        drugače razrezan   marmorja (tudi če
        v pravokotne bloke  je že razžagan)
        ali plošče      debeline nad 25 cm.
        (vključno
        kvadratne) debeline
        do vključno 25 cm


ex 2516     Granit, porfir,   Rezanje , z žaganjem
        bazalt, peščenec   ali kako drugače,
        in drug kamen za   kamna (tudi če je že
        spomenike in     razžagan) debeline
        gradbeništvo, rezan nad 25 cm.
        z žaganjem ali kako
        drugače, v
        pravokotne bloke
        ali plošče
        (vključno
        kvadratne) debeline
        do vključno 25 cm


ex 2518     Žgan dolomit     Žganje nežganega
                   dolomita.


ex 2519     Zdrobljen naravni  Izdelava, pri kateri
        magnezijev karbonat se vsi uporabljeni
        (magnezit), v    materiali uvrščajo
        hermetično zaprtih  v drugo tar. št.,
        kontejnerjih, in   kot je tar.št.
        magnezijev oksid,  izdelka. Lahko se
        čisti ali nečisti,  uporablja naravni
        razen topljenega   magnezijev karbonat
        magnezijevega    (magnezit).
        oksida ali mrtvo
        žganega
        (sintranega)
        magnezijevega
        oksida


ex 2520     Sadra, specialno   Izdelava pri kateri
        pripravljena za   vrednost vseh
        zobozdravstvo    uporabljenih
                   materialov ne
                   presega 50% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


ex 2524     Naravna azbestna   Izdelava iz
        vlakna        azbestnega
                   koncentrata.


ex 2525     Sljuda v prahu    Mletje sljude ali
                   odpadkov sljude.


ex 2530     Zemeljske barve,   Žganje ali mletje
        žgane ali v prahu  zemeljskih barv.


------------------------------------------------------------------------------
26.pgl.     Rude, žlindra in   Izdelava, pri kateri
        pepel        se vsi uporabljeni
                   materiali uvrščajo v
                   drugo tar. št., kot
                   je tar. št. izdelka.


------------------------------------------------------------------------------
ex 27.pgl.   Mineralna goriva,  Izdelava, pri kateri
        mineralna olja in  se vsi uporabljeni
        izdelki njihove   materiali uvrščajo
        destilacije;     v drugo tar. št.,
        bituminozne snovi;  kot je tar. št.
        mineralni voski;   izdelka.
        razen:

ex 2707     Olja, pri katerih  Operacije rafiniranja
        teža aromatskih   in/ali en ali več
        sestavin presega   specifičnih procesov.
        težo nearomatskih,  (1. Za specialne
        ki so podobna    pogoje v zvezi s
        mineralnim oljem,  "specifičnimi
        dobljenim z     procesi" glej Uvodni
        destilacijo katrana opombi 7.1 in 7.3.)
        iz črnega premoga
        pri visoki      ali
        temperaturi,
        katerih se 65% ali  Druge operacije, pri
        več prostornine   katerih se vsi
        destilira pri    uporabljeni materiali
        temperaturi do    uvrščajo v drugo tar.
        250o C (vštevši   št., kot je tar. št.
        mešanice naftnih   izdelka. Lahko se
        olj in benzena),   uporabijo materiali,
        za uporabo kot    ki so uvrščeni v
        pogonska goriva   isto tar. št. pod
        ali kurilna olja   pogojem, da njihova
                   vrednost ne presega
                   50% cene proizvodov
                   franko tovarna.


ex 2709     Nafta, dobljena iz  Destruktivna
        bituminoznih     destilacija
        mineralov, surova  bituminoznih
                   mineralov.


------------------------------------------------------------------------------
2710      Olja, dobljena iz  Operacije rafiniranja
        nafte in olja,    in/ali en ali več
        dobljena iz     specifičnih procesov.
        bituminoznih     (1. Za specialne
        materialov, razen  pogoje v zvezi s
        surovih; izdelki,  "specifičnimi
        ki niso omenjeni   procesi" glej Uvodni
        niti zajeti na    opombi 7.1 in 7.3)
        drugem mestu, ki
        vsebujejo po teži  ali
        70% ali več olj iz
        nafte ali olj,    Druge operacije, pri
        dobljenih iz     katerih se vsi
        bituminoznih     uporabljeni materiali
        materialov, če so  uvrščajo v drugo
        ta olja osnovne   tar. št., kot je tar.
        sestavine teh    št.izdelka. Lahko se
        proizvodov      uporabijo materiali,
                   ki so uvrščeni v isto
                   tar. št. pod pogojem,
                   da njihova vrednost
                   ne presega 50% cene
                   proizvodov franko
                   tovarna.


------------------------------------------------------------------------------
2711      Naftni plini in   Operacije rafiniranja
        drugi plinasti    in/ali en ali več
        ogljikovodiki    specifičnih procesov
                   (2. Za specifične
                   pogoje v zvezi s
                   "specifičnimi
                   procesi" glej Uvodno
                   opombo 7.2)

                   ali

                   Druge operacije, pri
                   katerih se vsi
                   uporabljeni materiali
                   uvrščajo v drugo tar.
                   št., kot je tar. št.
                   izdelka. Lahko se
                   uporabijo materiali,
                   ki so uvrščeni v isto
                   tar.št. pod pogojem,
                   da njihova vrednost
                   ne presega 50% cene
                   proizvodov franko
                   tovarna.


2712      Vazelin; parafinski Operacije rafiniranja
        vosek,        in/ali en ali več
        mikrokristalni    specifičnih procesov.
        vosek iz nafte,   (2. Za specifične
        stiskani vosek,   pogoje v zvezi s
        ozokerit, vosek   "specifičnimi
        iz lignita, vosek  procesi" glej Uvodno
        iz šote, drugi    opombo 7.2)
        mineralni voski
        in podobni izdelki, ali
        dobljeni s sintezo
        ali drugimi     Druge operacije, pri
        postopki, pobarvani katerih se vsi
        ali nepobarvani   uporabljeni materiali
                   uvrščajo v drugo tar.
                   št., kot je tar. št.
                   izdelka. Lahko se
                   uporabijo materiali,
                   ki so uvrščeni v
                   isto tar.št. pod
                   pogojem, da njihova
                   vrednost ne presega
                   50% cene proizvodov
                   franko tovarna.


2713      Naftni koks,     Operacije rafiniranja
        bitumen in drugi   in/ali en ali več
        ostanki iz nafte   specifičnih procesov.
        ali olj iz      (1. Za specialne
        bituminoznih     pogoje v zvezi s
        materialov      "specifičnimi
                   procesi" glej Uvodni
                   opombi 7.1 in 7.3.)

                   ali

                   Druge operacije, pri
                   katerih se vsi
                   uporabljeni materiali
                   uvrščajo v drugo tar.
                   št., kot je tar. št.
                   izdelka. Lahko se
                   uporabijo materiali,
                   ki so uvrščeni v
                   isto tar.št. pod
                   pogojem, da njihova
                   vrednost ne presega
                   50% cene proizvodov
                   franko tovarna.


------------------------------------------------------------------------------
2714      Bitumen in asfalt,  Operacije rafiniranja
        naravni;       in/ali en ali več
        bituminozni in    specifičnih procesov.
        oljni skrilavci in  (1. Za specifične
        katranski pesek;   pogoje v zvezi s
        asfaltiti in     "specifičnimi procesi"
        asfaltne kamnine   glej Uvodno opombo
                   7.1 in 7.3)

                   ali

                   Druge operacije, pri
                   katerih se vsi
                   uporabljeni materiali
                   uvrščajo v drugo tar.
                   št., kot je tar. št.
                   izdelka. Lahko se
                   uporabijo materiali,
                   ki so uvrščeni v isto
                   tar.št. pod pogojem,
                   da njihova vrednost ne
                   presega 50% cene
                   proizvodov franko
                   tovarna.


2715      Bitumenske mešanice Operacije rafiniranja
        na osnovi naravnega in/ali en ali več
        asfalta, naravnega  specifičnih procesov.
        bitumna, bitumna iz (1. Za specifične
        nafte, mineralnega  pogoje v zvezi s
        katrana ali     "specifičnimi procesi"
        mineralne katranske glej Uvodno opombo
        smole        7.1 in 7.3)

                   ali

                   Druge operacije, pri
                   katerih se vsi
                   uporabljeni materiali
                   uvrščajo v drugo tar.
                   št., kot je tar. št.
                   izdelka. Lahko se
                   uporabijo materiali,
                   ki so uvrščeni v
                   isto tar.št. pod
                   pogojem, da njihova
                   vrednost ne presega
                   50% cene proizvodov
                   franko tovarna.


------------------------------------------------------------------------------
ex 28.pgl.   Anorganski kemični  Izdelava, pri kateri  Izdelava, pri
        izdelki; organske  se vsi uporabljeni   kateri vrednost
        in anorganske    materiali uvrščajo   vseh uporabljenih
        spojine ali     v drugo tar. št.,   materialov ne
        plemenite kovine,  kot je tar. št.    presega 40% cene
        redkih zemeljskih  izdelka. Lahko se   izdelka franko
        kovin,        uporabljajo      tovarna.
        radioaktivnih    materiali, ki so
        elementov ali    uvrščeni v isto tar.
        izotopov, razen   št. pod pogojem, da
        proizvodov iz tar.  njihova vrednost ne
        št.         presega 20% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


ex 2805     "Mischmetall"    Izdelava z
                   elektrolitsko ali
                   toplotno obdelavo,
                   pri kateri vrednost
                   vseh uporabljenih
                   materialov ne
                   presega 50% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


ex 2811     Žveplov trioksid   Izdelava iz      Izdelava, pri
                   žveplovega dioksida.  kateri vrednost
                              vseh uporabljenih
                              materialov ne
                              presega 40% cene
                              izdelka franko
                              tovarna.


------------------------------------------------------------------------------
ex 2833     Aluminijev sulfat  Izdelava, pri kateri
                   vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov ne presega
                   50% cene izdelka
                   franko tovarna.


ex 2840     Natrijev perborat  Izdelava iz      Izdelava, pri
                   dinatrijevega     kateri vrednost
                   tetraborata      vseh uporabljenih
                   pentahidrata.     materialov ne
                              presega 40% cene
                              izdelka franko
                              tovarna.


------------------------------------------------------------------------------

ex 29.pgl.   Organski kemični   Izdelava, pri kateri  Izdelava, pri
        izdelki, razen:   se vsi uporabljeni   kateri vrednost
                   materiali uvrščajo v  vseh uporabljenih
                   drugo tar.št,. kot   materialov ne
                   je tar. izdelka.    presega 40% cene
                   Lahko se uporabljajo  izdelka franko
                   materiali, ki so    tovarna.
                   uvrščeni v isto tar.
                   št. pod pogojem, da
                   njihova vrednost ne
                   presega 20% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


ex 2901     Aciklični      Operacije rafiniranja
        ogljikovodiki za   in/ali en ali več
        uporabo kot     specifičnih procesov
        pogonsko gorivo ali (1. Za specifične
        ogrevanje      pogoje v zvezi s
                   "specifičnimi
                   procesi" glej Uvodno
                   opombo 7.1 in 7.3)

                   ali

                   Druge operacije, pri
                   katerih se vsi
                   uporabljeni materiali
                   uvrščajo v drugo tar.
                   št., kot je tar.št.
                   izdelka. Lahko se
                   uporabijo materiali,
                   ki so uvrščeni v isto
                   tar.št. pod pogojem,
                   da njihova vrednost
                   ne presega 50% cene
                   proizvodov franko
                   tovarna


ex 2902     Ciklani in cikleni  Operacije rafiniranja
        (razen azulenov),  in/ali en ali več
        benzeni, tolueni,  specifičnih procesov
        ksileni, za uporabo (1. Za specifične
        kot pogonsko gorivo pogoje v zvezi s
        ali kurilno olje   "specifičnimi
                   procesi" glej Uvodno
                   opombo 7.1 in 7.3)

                   ali

                   Druge operacije, pri
                   katerih se vsi
                   uporabljeni materiali
                   uvrščajo v drugo tar.
                   št., kot je tar.št.
                   izdelka. Lahko se
                   uporabijo materiali,
                   ki so uvrščeni v isto
                   tar.št. pod pogojem,
                   da njihova vrednost
                   ne presega 50% cene
                   proizvodov franko
                   tovarna


------------------------------------------------------------------------------

ex 2905     Kovinski alkoholati Izdelava iz      Izdelava, pri
        iz alkoholov iz te  materialov iz     kateri vrednost
        tar. št. in iz    katerekoli tar.št.   vseh uporabljenih
        etanola ali     vštevši druge     materialov ne
        glicerina      materiale iz tar.št.  presega 40% cene
                   2905. Kovinski     izdelka franko
                   alkoholati iz te tar. tovarna.
                   št. se lahko
                   uporabljajo pod
                   pogojem, da njihova
                   vrednost ne presega
                   20% cene izdelka
                   franko tovarna.


2915      Nasičene aciklične  Izdelava iz      Izdelava, pri
        monokarboksilne   materialov iz     kateri vrednost
        kisline in njihovi  katerekoli tar.št.   vseh uporabljenih
        anhidridi,      Vendar vrednost vseh  materialov ne
        halogenidi,     uporabljenih      presega 40% cene
        peroksidi in     materialov iz tar.   izdelka franko
        perkisline; njihovi št. 2915 in 2916 ne  tovarna.
        halogenski      sme presegati 20%
        sulfo-nitro- in   cene izdelka franko
        nitrozo- derivati  tovarna.


ex 2932     - Notranji etri in  Izdelava iz      Izdelava, pri
        njihovi halogenski  materialov iz     kateri vrednost
        sulfo-, nitro- in  katerekoli tar.št.   vseh uporabljenih
        nitrozoderivati   Vendar vrednost vseh  materialov ne
                   uporabljenih      presega 40% cene
                   materialov iz tar.št. izdelka franko
                   2909 ne sme presegati tovarna.
                   20% cene izdelka
                   franko tovarna.

        - Ciklični acetali  Izdelava iz      Izdelava, pri
        in notranji     materialov iz     kateri vrednost
        hemiacetali in    katerekoli tar. št..  vseh uporabljenih
        njihovi halogenski,             materialov ne
        sulfo- nitro- ali              presega 40% cene
        nitrozoderivati               izdelka franko
                              tovarna.


2933      Heterociklične    Izdelava iz      Izdelava, pri
        spojine samo s    materialov iz     kateri vrednost
        heteroatomom ali   katerekoli tar. št.  vseh uporabljenih
        heteroatomi dušika; Vrednost vseh     materialov ne
                   uporabljenih      presega 40% cene
                   materialov iz tar.   izdelka franko
                   št. 2932 in 2933 ne  tovarna.
                   sme presegati 20%
                   cene izdelka franko
                   tovarna.


2934      Nukleinske kisline  Izdelava iz      Izdelava, pri
        in njihove soli;   materialov iz     kateri vrednost
        druge        katerekoli tar.št.   vseh uporabljenih
        heterociklične    Vrednost vseh     materialov ne
        spojine       uporabljenih      presega 40% cene
                   materialov iz tar.št. izdelka franko
                   2932, 2933 in 2934 ne tovarna.
                   sme presegati 20%
                   cene izdelka franko
                   tovarna


------------------------------------------------------------------------------

ex 30.pgl.   Farmacevtski     Izdelava, pri kateri
        izdelki razen:    se vsi porabljeni
                   materiali uvrščajo v
                   drugo tar.št., kot je
                   tar.št. izdelka.
                   Lahko se uporabljajo
                   materiali, ki so
                   uvrščeni v isto tar.
                   št., pod pogojem, da
                   njihova vrednost ne
                   presega 20% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


------------------------------------------------------------------------------

3002      Človeška kri;
        živalska kri,
        pripravljena za
        uporabo v
        terapevtske,
        profilaktične ali
        diagnostične
        namene; anti serumi
        in druge frakcije
        krvi in
        modificirani
        imunološki izdelki,
        ne glede na to, ali
        so pridobljeni z
        uporabo
        biotehnoloških
        procesov; cepiva,
        toksini, kulture
        mikroorganizmov
        (razen kvasovk) in
        podobni izdelki:

        - Izdelki, ki so   Izdelava iz
        sestavljeni iz dveh materialov iz
        sestavin ali več,  katerekoli tar.št.,
        ki so pomešani za  vštevši druge
        terapevtske ali   materiale iz tar.št.
        profilaktične    3002. Materiali iz
        namene ali      tega opisa se lahko
        nepomešani izdelki  uporabljajo pod
        za te namene,    pogojem, da njihova
        pripravljeni v    vrednost ne presega
        odmerjene doze ali  20% cene izdelka
        v oblike ali     franko tovarna.
        pakiranje za
        prodajo na drobno


        - Drugo:

        -- človeška kri   Izdelava iz
                   materialov iz
                   katerekoli tar. št.,
                   vštevši druge
                   materiale iz tar. št.
                   3002. Materiali iz
                   tega opisa se lahko
                   uporabljajo pod
                   pogojem, da njihova
                   vrednost ne presega
                   20% cene izdelka
                   franko tovarna.


        -- živalska kri   Izdelava iz
        pripravljena za   materialov iz
        terapevtske ali   katerekoli tar. št.,
        profilaktične    vštevši druge
        namene        materiale iz tar.št.
                   3002. Materiali iz
                   tega opisa se lahko
                   uporabljajo pod
                   pogojem, da njihova
                   vrednost ne presega
                   20% cene izdelka
                   franko tovarna.


        -- frakcije krvi,  Izdelava iz
        razen antiserumov,  materialov iz
        hemoglobina in    katerekoli tar. št.,
        serumskih      vštevši druge
        globulinov      materiale iz tar. št.
                   3002. Materiali iz
                   tega opisa se lahko
                   uporabljajo pod
                   pogojem, da njihova
                   vrednost ne presega
                   20% cene izdelka
                   franko tovarna.


        -- hemoglobin,    Izdelava iz
        krvni globulin in  materialov iz
        serumski globulin  katerekoli tar. št.,
                   vštevši druge
                   materiale iz tar. št.
                   3002. Materiali iz
                   tega opisa se lahko
                   uporabljajo pod
                   pogojem, da njihova
                   vrednost ne presega
                   20% cene izdelka
                   franko tovarna.

        - - drugo      Izdelava iz
                   materialov iz
                   katerekoli tar. št.,
                   vštevši druge
                   materiale iz tar. št.
                   3002. Materiali iz
                   tega opisa se lahko
                   uporabljajo pod
                   pogojem, da njihova
                   vrednost ne presega
                   20% cene izdelka
                   franko tovarna.


------------------------------------------------------------------------------

3003 in 3004  Zdravila (razen
        proizvodov iz tar.
        št. 3002, 3005 ali
        3006)

        - Pridobljeni iz   Izdelava, pri kateri
        amikacina iz tar.  se vsi uporabljeni
        št. 2941       materiali uvrščajo v
                   drugo tar.št., kot je
                   tar.št. izdelka.
                   Lahko se uporabljajo
                   materiali iz tar. št.
                   3003 ali 3004 pod
                   pogojem, da njihova
                   skupna vrednost ne
                   presega 20% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.

        - Drugo       Izdelava, pri kateri:
                   - se vsi uporabljeni
                   materiali uvrščajo v
                   drugo tar.št., kot je
                   tar.št. izdelka.
                   Lahko se uporabljajo
                   materiali iz tar. št.
                   3003 ali 3004 pod
                   pogojem, da njihova
                   skupna vrednost ne
                   presega 20% cene
                   izdelka franko
                   tovarna, in
                   - vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materalov ne presega
                   50% cene izdelka
                   franko tovarna .


------------------------------------------------------------------------------

ex 31.pgl    Gnojila, razen:   Izdelava, pri kateri  Izdelava, pri
                   se vsi uporabljeni   kateri vrednost
                   materiali uvrščajo v  vseh uporabljenih
                   drugo tar. št., kot  materialov ne
                   je tar. št. izdelka.  presega 40% cene
                   Lahko se uporabljajo  izdelka franko
                   materiali, ki so    tovarna.
                   uvrščeni v isto tar.
                   št. pod pogojem, da
                   njihova vrednost ne
                   presega 20% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


ex 3105     Mineralna ali    Izdelava pri kateri:  Izdelava, pri
        kemična gnojila, ki - se vsi uporabljeni  kateri vrednost
        vsebujejo dva ali  materiali uvrščajo v  vseh uporabljenih
        tri gnojilne     drugo tar. št., kot  materialov ne
        elemente dušik,   je tar. št. izdelka.  presega 40% cene
        fosfor in kalij;   Lahko se uporabljajo  izdelka franko
        druga gnojila;    materiali, ki so    tovarna.
        izdelki iz tega   uvrščeni v isto tar.
        poglavja v obliki  št. pod pogojem, da
        tablet ali podobnih njihova vrednost ne
        oblikah ali     presega 20% cene
        pakiranjih do 10 kg izdelka franko
        bruto teže razen:  tovarna, in

        - natrijev nitrat  - vrednost vseh
        - kalcijev cianamid uporabljenih
        - kalijevega     materialov ne
         sulfata      presega 50% cene
        - magnezijevega   izdelka franko
         sulfata      tovarna.


------------------------------------------------------------------------------

ex 32.pgl.   Ekstrati za     Izdelava, pri kateri  Izdelava, pri
        strojenje ali    se vsi uporabljeni   kateri vrednost
        barvanje; tanini in materiali uvrščajo v  vseh uporabljenih
        njihovi derivati;  drugo tar. št., kot  materialov ne
        barve za tekstil,  je tar. št. izdelka.  presega 40% cene
        pigmenti in druga  Lahko se uporabljajo  izdelka franko
        barvila;       materiali, ki so    tovarna.
        pripravljena     uvrščeni v isto tar.
        premazna sredstva  št. pod pogojem, da
        in laki; kiti in   njihova vrednost ne
        druge tesnilne    presega 20% cene
        mase; tiskarske   izdelka franko
        barve in črnila;   tovarna.
        razen:


ex 3201     Tanini in njihove  Izdelava iz      Izdelava, pri
        soli, etri, estri  ekstraktov tanina   kateri vrednost
        in drugi derivati  rastlinskega porekla. vseh uporabljenih
                              materialov ne
                              presega 40% cene
                              izdelka franko
                              tovarna.


3205      Lak barve;      Izdelava iz      Izdelava, pri
        preparati,      materialov iz     kateri vrednost
        predvideni v 3.   katerekoli tar št.,  vseh uporabljenih
        opombi v tem     razen materialov iz  materialov ne
        poglavju, na osnovi tar. št. 3203, 3204  presega 40% cene
        "lak barv" (1.    in 3205. Materiali,  izdelka franko
        Opomba 3 k 32.    uvrščeni v tar. št.  tovarna.
        poglavju določa, da 3205 se lahko
        gre za preparate,  uporabljajo pod
        ki se uporabljajo  pogojem da njihova
        za barvanje     vred. ne presega 20%
        kateregakoli     cene izdelka franko
        materiala ali ki se tovarna.
        uporabljajo kot
        sestavine za
        proizvodno barvil,
        pod pogojem, da
        niso uvrščene v
        drugo tarifno
        številko 32.
        poglavja).


------------------------------------------------------------------------------

ex 33.pgl.   Eterična olja in   Izdelava, pri kateri  Izdelava, pri
        rezinoidi;      se vsi uporabljeni   kateri vrednost
        parfumerijski,    materiali uvrščajo v  vseh uporabljenih
        kozmetični ali    drugo tar. št., kot  materialov ne
        toaletni izdelki,  je tar. št. izdelka.  presega 40% cene
        razen:        Lahko se uporabljajo  izdelka franko
                   materiali, ki so    tovarna.
                   uvrščeni v isto tar.
                   št. pod pogojem, da
                   njihova vrednost ne
                   presega 20% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


3301      Eterična olja    Izdelava iz      Izdelava, pri
        (brez terpenov ali  materialov iz     kateri vrednost
        s terpeni),     katerekoli tar.št.,  vseh uporabljenih
        vključno zgoščena  vštevši materiale iz  materialov ne
        (trda) olja     druge "skupine" (1.  presega 40% cene
        (concretes) in    Izraz "skupina"    izdelka franko
        čista olja;     pomeni katerikoli del tovarna.
        rezinoidi; izvlečki besedila te tarifne
        oleosmol;      številke med dvema
        koncentrati     podpičjema) v tej tar.
        eteričnih olj v   št. Materiali,
        masteh,       uvrščeni v isto
                   skupino, se lahko

        v neeteričnih    uporabljajo pod
        oljih, voskih ali  pogojem, da
        podobno, dobljeni z njihova vrednost ne
        ekstrakcijo     presega 20% cene
        eteričnih olj z   izdelka franko
        mastjo ali      tovarna.
        macereacijo;
        stranski terpenski
        izdelki, dobljeni z
        deterpenacijo
        eteričnih olj;
        vodni destilati in
        vodne raztopine
        eteričnih olj


------------------------------------------------------------------------------

ex 34.pgl.   Mila, organska    Izdelava, pri kateri  Izdelava, pri
        površinsko aktivna  se vsi uporabljeni   kateri vrednost
        sredstva, pralni   materiali uvrščajo v  vseh uporabljenih
        preparati, mazalni  drugo tar. št., kot  materialov ne
        preparati, umetni  je tar. št. izdelka.  presega 40% cene
        voski, pripravljeni Lahko se uporabljajo  izdelka franko
        voski, izdelki za  materiali, ki so    tovarna.
        loščenje ali     uvrščeni v isto tar.
        čiščenje, sveče in  št. pod pogojem, da
        podobni izdelki,   njihova vrednost ne
        paste za       presega 20% cene
        modeliranje in    izdelka franko
        "zobozdravstveni   tovarna.
        voski" ter zobarski
        preparati na osnovi
        sadre, razen:


ex 3403     Mazalni preparati,  Operacije rafiniranja
        ki vsebujejo naftno in/ali en ali več
        olje ali olja,    specifičnih procesov
        dobljenih iz     (2. Za specialne
        bituminoznih     pogoje v zvezi s
        mineralov, pod    "specifičnimi
        pogojem da      procesi" glej Uvodni
        predstavljajo manj  opombi 7.1 in 7.3)
        kot 70% po teži
                   ali

                   Druge operacije, pri
                   katerih se vsi
                   uporabljeni materiali
                   uvrščajo v drugo tar.
                   št., kot je tar.št.
                   izdelka. Lahko se
                   uporabijo materiali,
                   ki so uvrščeni v isto
                   tar.št. pod pogojem,
                   da njihova vrednost
                   ne presega 50% cene
                   proizvodov franko
                   tovarna.


3404      Umetni voski in
        pripravljeni voski:

        - Na osnovi     Izdelava, pri kateri
        parafina, voskov iz se vsi uporabljeni
        nafte, voskov,    materiali uvrščajo v
        dobljenih iz     drugo tar. št., kot
        bituminoznih     je tar. št. izdelka.
        mineralov,      Lahko se uporabljajo
        stisnjenega     materiali, ki so
        parafina ali     uvrščeni v isto tar.
        parafina z      št. pod pogojem, da
        odstranjenim oljem  njihova vrednost ne
                   presega 50% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.

        - Drugo       Izdelava iz      Izdelava, pri
                   materialov katerekoli kateri vrednost
                   tar.št., razen:    vseh uporabljenih
                   - hidrogeniziranih   materialov ne
                   olj, ki imajo     presega 40% cene
                   lastnost voska iz   izdelka franko
                   tar.št. 1516      tovarna.
                   - maščobnih kislin,
                   ki niso kemično
                   definirane ali
                   maščobnih
                   industrijskih
                   alkoholov, ki imajo
                   lastnost voskov iz
                   tar.št. 3823
                   - materialov iz tar.
                   št. 3404.

                   Ti materiali se lahko
                   uporabljajo pod
                   pogojem, da njihova
                   vrednost ne presega
                   20% cene izdelka
                   franko tovarna.


------------------------------------------------------------------------------

ex 35.pgl.   Beljakovinske    Izdelava, pri kateri  Izdelava, pri
        snovi; modificirani se vsi uporabljeni   kateri vrednost
        škrobi; lepila;   materiali uvrščajo v  vseh uporabljenih
        encimi; razen:    drugo tar. št., kot  materialov ne
                   je tar. št. izdelka.  presega 40% cene
                   Lahko se uporabljajo  izdelka franko
                   materiali, ki so    tovarna.
                   uvrščeni v isto tar.
                   št. pod pogojem, da
                   njihova vrednost ne
                   presega 20% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


3505      Dekstrini in drugi
        modificirani škrobi
        (npr.
        preželatinizirani
        in esterificirani
        škrobi); lepila na
        osnovi škrobov ali
        na osnovi dekstrina
        ali drugih
        modificiranih
        škrobov:

        - Škrobni etri in   Izdelava iz      Izdelava, pri
        estri         materialov iz     kateri vrednost
                   katerekoli tar.št.,  vseh uporabljenih
                   vštevši druge     materialov ne
                   materiale iz tar.št.  presega 40% cene
                   3505.         izdelka franko
                              tovarna.

        - Drugo       Izdelava iz      Izdelava, pri
                   materialov iz     kateri vrednost
                   katerekoli tar.št.,  vseh uporabljenih
                   razen tistih iz tar.  materialov ne
                   št. 1108.       presega 40% cene
                              izdelka franko
                              tovarna.

ex 3507     Pripravljeni     Izdelava, pri kateri
        encimi, ki niso   vrednost vseh
        omenjeni in ne    uporabljenih
        zajeti na drugem   materialov ne presega
        mestu        50% cene izdelka
                   franko tovarna.


------------------------------------------------------------------------------

36.pgl.     Razstreliva;     Izdelava, pri kateri  Izdelava, pri
        pirotehnični     se vsi uporabljeni   kateri vrednost
        izdelki;       materiali uvrščajo v  vseh uporabljenih
        vžigalice;      drugo tar. št., kot  materialov ne
        piroforne zlitine;  je tar. št. izdelka.  presega 40% cene
        določene vnetljive  Lahko se uporabljajo  izdelka franko
        snovi        materiali, ki so    tovarna.
                   uvrščeni v isto tar.
                   št. pod pogojem, da
                   njihova vrednost ne
                   presega 20% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


------------------------------------------------------------------------------

ex 37.pgl.   Izdelki za      Izdelava, pri kateri  Izdelava, pri
        fotografske in    se vsi uporabljeni   kateri vrednost
        kinematografske   materiali uvrščajo v  vseh uporabljenih
        namene; razen:    drugo tar. št., kot  materialov ne
                   je tar. št. izdelka.  presega 40% cene
                   Lahko se uporabljajo  izdelka franko
                   materiali, ki so    tovarna
                   uvrščeni v isto tar.
                   št. pod pogojem, da
                   njihova vrednost ne
                   presega 20% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


3701      Fotografske plošče
        in plani filmi,
        občutljivi za
        svetlobo,
        neosvetljeni, iz
        kakršnegakoli
        materiala, razen iz
        papirja, kartona
        ali tekstila;
        fotografski plani
        filmi za hitro
        razvijanje in
        kopiranje,
        občutljivi za
        svetlobo
        neosvetljeni, v
        kasetah ali brez
        njih:

        - Plani filmi za   Izdelava, pri kateri  Izdelava, pri
        trenutno (hitro)   se vsi uporabljeni   kateri vrednost
        fotografijo, v    materiali uvrščajo v  vseh uporabljenih
        kasetah       drugo tar.št., razen  materialov ne
                   v tar.št. 3701 ali   presega 40% cene
                   3702. Materiali,    izdelka franko
                   uvrščeni v tar.št.   tovarna
                   3702 se lahko
                   uporabljajo pod
                   pogojem, da njihova
                   vrednost ne presega
                   30% cene izdelka
                   franko tovarna.

        - Drugo       Izdelava, pri kateri  Izdelava, pri
                   se vsi uporabljeni   kateri vrednost
                   materiali uvrščajo v  vseh uporabljenih
                   drugo tar.št. razen v materialov ne
                   tar.št. 3701 ali    presega 40% cene
                   3702. Materiali    izdelka franko
                   uvrščeni v tar.št.   tovarna
                   3701 ali 3702 se
                   lahko uporabljajo pod
                   pogojem, da njihova
                   skupna vrednost ne
                   presega 20% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


3702      Fotografski filmi v Izdelava, pri kateri  Izdelava, pri
        zvitkih, občutljivi se vsi uporabljeni   kateri vrednost
        za svetlobo,     materiali uvrščajo v  vseh uporabljenih
        neosvetljeni, iz   katerokoli tar.št.,  materialov ne
        kakršnegakoli    razen v tar.št. 3701  presega 40% cene
        materiala razen iz  ali 3702.       izdelka franko
        papirja, kartona              tovarna.
        ali tekstila; filmi
        v zvitkih za hitro
        razvijanje in
        kopiranje,
        občutljivi za
        svetlobo,
        neosvetljeni


3704      Fotografske plošče, Izdelava, pri kateri  Izdelava, pri
        filmi, papir,    se vsi uporabljeni   kateri vrednost
        karton in tekstil,  materiali uvrščajo v  vseh uporabljenih
        osvetljeni toda   katerokoli tar. št.  materialov ne
        nerazviti      razen v tar.št. 3701  presega 40% cene
                   do 3704.        izdelka franko
                              tovarna.


------------------------------------------------------------------------------

ex 38.pgl.   Razni izdelki    Izdelava, pri kateri  Izdelava, pri
        kemične industrije, se vsi uporabljeni   kateri vrednost
        razen:        materiali uvrščajo v  vseh uporabljenih
                   drugo tar.št. , kot  materialov ne
                   je tar. št. izdelka.  presega 40% cene
                   Materiali uvrščeni v  izdelka franko
                   isto tar. št., se   tovarna.
                   lahko uporabljajo pod
                   pogojem, da njihova
                   vrednost ne presega
                   20% cene izdelka
                   franko tovarna.


ex 3801     - Koloidni grafit v Izdelava, pri kateri
        suspenziji v olju  vrednost vseh
        in polkoloidni    uporabljenih
        grafit; ogljikove  materialov ne presega
        paste za elektrode  50% cene izdelka
                   franko tovarna.

        - Grafit v obliki  Izdelava, pri kateri  Izdelava, pri
        paste kot mešanica  vrednost vseh     kateri vrednost
        grafita z      uporabljenih      vseh uporabljenih
        mineralnimi olji z  materialov iz tar.   materialov ne
        več kot 30% grafita št. 3403 ne presega  presega 40% cene
        po teži       20% cene izdelka    izdelka franko
                   franko tovarna.    tovarna.


ex 3803     Rafinirano tal-olje Rafiniranje surovega  Izdelava, pri
                   tal-olja.       kateri vrednost
                              vseh uporabljenih
                              materialov ne
                              presega 40% cene
                              izdelka franko
                              tovarna.


ex 3805     Sulfatna       Prečiščevanje z    Izdelava, pri
        terpentinska olja,  destilacijo ali    kateri vrednost
        prečiščena      rafiniranjem surovega vseh uporabljenih
                   sulfatnega       materialov ne
                   terpentinskega olja.  presega 40% cene
                              izdelka franko
                              tovarna.


ex 3806     Smolni estri     Izdelava iz smolnih  Izdelava, pri
                   kislin.        kateri vrednost
                              vseh uporabljenih
                              materialov ne
                              presega 40% cene
                              izdelka franko
                              tovarna


ex 3807     Lesni katran (lesna Destilacija lesnega  Izdelava, pri
        katranska smola)   katrana.        kateri vrednost
                              vseh uporabljenih
                              materialov ne
                              presega 40% cene
                              izdelka franko
                              tovarna.


3808      Insekticidi,     Izdelava, pri kateri
        rodenticidi,     vrednost vseh
        fungicidi,      uporabljenih
        herbicidi,      materialov ne presega
        sredstva zoper    50% cene izdelka
        klitje, sredstva za franko tovarna.
        urejanje rasti
        rastlin,
        dezinfektanti in
        podobni izdelki,
        pripravljeni v
        oblikah ali
        pakiranjih za
        prodajo na drobno
        ali kot preparati
        ali kot izdelki
        (npr. žveplani
        trakovi, stenji,
        sveče in muholovke)


3809      Sredstva za     Izdelava, pri kateri
        dodelavo, nosilci  vrednost vseh
        barv, sredstva za  uporabljenih
        pospeševanje     materialov ne presega
        barvanja in     50% cene izdelka
        fiksiranje barvil  franko tovarna.
        ter drugi izdelki
        (npr. sredstva za
        apreturo in
        jedkanje), ki se
        uporabljajo v
        tekstilni, papirni,
        usnjarski in
        podobnih
        industrijah, ki
        niso omenjeni in ne
        zajeti na drugem
        mestu


3810      Preparati za     Izdelava, pri kateri
        dekapiranje     vrednost vseh
        kovinskih površin;  uporabljenih
        talila in drugi   materialov ne presega
        pomožni preparati  50% cena izdelka
        za spajkanje in   franko tovarna.
        varjenje; praški in
        paste za spajkanje
        in varjenje, ki so
        sestavljeni iz
        kovin in drugih
        materialov;
        preparati, ki se
        uporabljajo kot
        jedra ali obloge za
        elektrode ali
        varilne palice


3811      Preparati zoper
        detonacijo,
        preparati za
        preprečevanje
        oksidacije, za
        preprečevanje
        kopičenja smole, za
        izboljšanje
        viskoznosti,
        preparati za
        preprečevanje
        korozije in drugi
        pripravljeni
        aditivi, za
        mineralna olja
        (vštevši bencin)
        ali za druge
        tekočine, ki se
        uporabljajo v iste
        namene kot
        mineralna olja:

        - Pripravljeni    Izdelava, pri kateri
        aditivi za mazalna  vrednost vseh
        olja, ki vsebujejo  uporabljenih
        naftna olja ali   materialov, ki so
        olja iz       uvrščeni v tar.št.
        bituminoznih     3811 ne presega 50%
        materialov      cene izdelka franko
                   tovarna.

        - Drugo       Izdelava, pri kateri
                   vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov ne presega
                   50% cene izdelka
                   franko tovarna.


------------------------------------------------------------------------------

3812      Pripravljeni     Izdelava, pri kateri
        pospeševalci     vrednost vseh
        vulkanizacije;    uporabljenih
        sestavljeni     materialov ne presega
        plastifikatorji za  50% cene izdelka
        gumo in plastične  franko tovarna.
        mase, ki niso
        omenjeni in ne
        zajeti na drugem
        mestu; preparati za
        preprečevanje
        oksidacije in drugi
        sestavljeni
        stabilizatorji za
        gumo in plastične
        mase


3813      Preparati in     Izdelava, pri kateri
        polnila za aparate  vrednost vseh
        za gašenje požara;  uporabljenih
        napolnjene granate  materialov ne presega
        za gašenje požara  50% cene izdelka
                   franko tovarna.


3814      Sestavljena     Izdelava, pri kateri
        organska topila in  vrednost vseh
        razredčila, ki niso uporabljenih
        omenjena in ne    materialov ne presega
        zajeta na drugem   50% cene izdelka
        mestu; pripravljena franko tovarna.
        sredstva za
        odstranjevanje
        premazov


3818      Kemični elementi,  Izdelava, pri kateri
        dopirani za uporabo vrednost vseh
        v elektroniki, v   uporabljenih
        obliki kolutov,   materialov ne presega
        ploščic in v     50% cene izdelka
        podobnih oblikah;  franko tovarna.
        kemične spojine,
        dopirane za uporabo
        v elektroniki


3819      Tekočine za     Izdelava, pri kateri
        hidravlične zavore  vrednost vseh
        in druge       uporabljenih
        pripravljene     materialov ne presega
        tekočine za     50% cene izdelka
        hidravlični prenos, franko tovarna.
        ki ne vsebujejo ali
        vsebujejo po teži
        manj kot 70%
        naftnega olja ali
        olj, dobljenih iz
        bituminoznih
        mineralov


3820      Preparati zoper   Izdelava, pri kateri
        zmrzovanje in    vrednost vseh
        pripravljene     uporabljenih
        tekočine za     materialov ne presega
        odtajanje      50% cene izdelka
                   franko tovarna.


3822      Diagnostični ali   Izdelava, pri kateri
        laboratorijski    vrednost vseh
        reagenti na podlogi uporabljenih
        in pripravljeni   materialov ne presega
        diagnostični ali   50% cene izdelka
        laboratorijski    franko tovarna.
        reagenti s podlogo
        ali brez nje, razen
        tistih iz tar.št.
        3002 ali 3006


3823      Industrijske
        monokarboksilne
        maščobne kisline;
        kisla olja iz
        rafiniranja;
        industrijski
        maščobni alkoholi

        - Industrijske    Izdelava, pri kateri
        monokarboksilne   se vsi uporabljeni
        maščobne kisline;  materiali uvrščajo v
        kisla olja iz    drugo tar.št., kot je
        rafiniranja     tar. št. izdelka.

        - Industrijski    Izdelava iz
        maščobni alkoholi  materialov iz
                   katerekoli tar.št.
                   vključno druge
                   materiale iz tar.št.
                   3823.


------------------------------------------------------------------------------

3824      Pripravljena
        vezivna sredstva za
        livarske modele ali
        livarska jedra,
        kemični izdelki in
        preparati kemične
        industrije in
        sorodnih industrij
        (vštevši tudi tiste
        ki so sestavljeni
        iz mešanic naravnih
        proizvodov), ki
        niso omenjeni in ne
        zajeti na drugem
        mestu,stranski
        izdelki kemične
        industrije ali
        sorodnih industrij,
        ki niso omenjeni in
        ne zajeti na drugem
        mestu:

        - Naslednje iz te  Izdelava, pri kateri  Izdelava, pri
        tarifne številke:  se vsi uporabljeni   kateri vrednost
                   materiali uvrščajo v  vseh uporabljenih
                   drugo tar. št., kot  materialov ne
                   je tar. št. izdelka.  presega 40% cene
                   Materiali, ki se    izdelka franko
                   uvrščajo v isto tar.  tovarna.
                   št. kot je proizvod
                   se lahko uporabljajo,
                   pod pogojem, da
                   njihova vrednost ne
                   presega 20% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.

        Pripravljena
        vezivna sredstva za
        livarske modele ali
        livarska jedra na
        osnovi naravnih
        smolnih produktov

        Naftenske kisline,
        njihove v vodi
        netopne soli in
        njihovi estri

        Sorbitol, razen
        sorbitola iz tar.
        št. 2905

        Petrolejevi
        sulfonati, razen
        petrolejevih
        sulfonatov alkalnih
        kovin, amoniaka ali
        etanolaminov,
        tiofeniranih
        sulfonskih oljnih
        kislin,
        pridobljenih iz
        bituminoznih snovi
        in njihovih soli

        Ionski izmenjevalci

        Sušilci za vakumske
        cevi

        Alkalni železovi
        oksidi za
        prečiščevanje plina

        Amoniakova voda in
        surovi amoniak
        (izkoriščeni oksid)
        dobljen s
        prečiščevanjem
        svetlega plina

        Sulfonaftenske
        kisline, njihove v
        vodi netopne soli
        in njihovi estri

        Fuzelno in dipelovo
        olje

        Mešanice soli, ki
        vsebujejo različne
        anione

        Paste za kopiranje
        na osnovi želatine,
        z ali brez podlage
        iz papirja ali
        tekstila

        - Drugi       Izdelava, pri kateri
                   vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov ne presega
                   50% cene izdelka
                   franko tovarna.


------------------------------------------------------------------------------

3901 do 3915  Plastične mase v
        primarnih oblikah;
        odpadki, ostružki
        in ostanki iz
        plastike; razen za
        tar.št.ex 3907 in
        3912, za kateri so
        pravila podana v
        nadaljevanju:

        - Izdelki adicijske Izdelava, pri kateri: Izdelava, pri
        homopolomerizacije, - vrednost vseh    kateri vrednost
        pri kateri enojni  uporabljenih      vseh uporabljenih
        monomer prispeva   materialov ne presega materialov ne
        več kot 99% po teži 50% cene izdelka    presega 25% cene
        celotne vsebine   franko tovarna in   izdelka franko
        polimerov      - vrednost       tovarna.
                   kateregakoli
                   uporabljenega
                   materiala iz 39.
                   poglavja ne presega
                   20% cene izdelka
                   franko tovarna (1.
                   Za proizvode, ki so
                   sestavljeni iz
                   materialov, ki so po
                   eni strani uvrščeni v
                   tar.št.3901 do 3906
                   in po drugi strani v
                   tar.št.3907 do 3911,
                   se to določilo
                   uporablja samo za
                   tisto skupino
                   materialov, ki v
                   proizvodu
                   prevladujejo po
                   teži).

        - Drugo       Izdelava, pri kateri  Izdelava, pri
                   vrednost vseh     kateri vrednost
                   uporabljenih      vseh uporabljenih
                   materialov iz 39.   materialov ne
                   poglavja ne presega  presega 25% cene
                   20% cene izdelka    izdelka franko
                   franko tovarna (1. Za tovarna
                   proizvode, ki so
                   sestavljeni iz
                   materialov, ki so po
                   eni strani uvrščeni v
                   tar.št.3901 do 3906
                   in po drugi strani v
                   tar.št.3907 do 3911,
                   se to določilo
                   uporablja samo za
                   tisto skupino
                   materialov, ki v
                   proizvodu
                   prevladujejo po
                   teži).


ex 3907     Kopolimeri,     Izdelava, pri kateri
        narejeni iz     se vsi uporabljeni
        polikarbonata in   materiali uvrščajo v
        akrilonitril-    drugo tar. št.
        butadien-stiren   izdelka. Lahko se
        kopolimera (ABS)   uporabljajo
                   materiali, ki se
                   uvrščajo v isto tar.
                   št., pod pogojem, da
                   njihova vrednost ne
                   presega 50% cene
                   izdelka franko
                   tovarna (1. Za
                   proizvode, ki so
                   sestavljeni iz
                   materialov, ki so po
                   eni strani uvrščeni v
                   tar.št.3901 do 3906
                   in po drugi strani v
                   tar.št.3907 do 3911,
                   se to določilo
                   uporablja samo za
                   tisto skupino
                   materialov, ki v
                   proizvodu
                   prevladujejo po
                   teži).

        - Poliester     Izdelava, pri kateri
                   vrednost kateregakoli
                   uporabljenega
                   materiala iz 39.
                   poglavja ne presega
                   20% cene izdelka
                   franko tovarna
                   in /ali izdelava iz
                   tetrabrom-(bisfenol A)
                   polikarbonata


3912      Celuloza in njeni  Izdelava, pri kateri
        kemični derivati,ki vrednost kateregakoli
        niso navedeni in ne uporabljenega
        zajeti na drugem   materiala iz iste
        mestu, v primarnih  tar.št.kot je
        oblikah       proizvod ne presega
                   20% cene izdelka
                   franko tovarna


3916 do 3921  Polizdelki in
        izdelki iz
        plastike; razen iz
        tar. št. ex 3916,
        ex 3917, ex 3920 in
        ex 3921, za katere
        so pravila podana v
        nadaljevanju

        - Ploščati izdelki, Izdelava, pri kateri  Izdelava, pri
        bolj kot le     vrednost        kateri vrednost
        površinsko obdelani kateregakoli      vseh uporabljenih
        ali rezani v druge  uporabljenega     materialov ne
        oblike razen     materiala iz 39.    presega 25% cene
        pravokotnih     poglavja ne presega  izdelka franko
        (vštevši       50% cene izdelka    tovarna.
        kvadratne); drugi  franko tovarna.
        izdelki, bolj
        obdelani kot le
        površinsko obdelani

        - Drugi:

        - - izdelki     Izdelava, pri kateri: Izdelava, pri
        adicijske      - vrednost vseh    kateri vrednost
        homopolimeraizacije, uporabljenih      kateregakoli
        pri kateri enojni  materialov ne presega uporabljenih
        monomer prispeva   50% cene izdelka    materialov ne
        več kot 99% po masi franko tovarna, in   presega 25% cene
        celotne vsebine   - vrednost       izdelka franko
        polimerov      kateregakoli      tovarna.
                   uporabljenega
                   materiala iz. 39.
                   poglavja ne presega
                   20% cene izdelka
                   franko tovarna (1. Za
                   proizvode, ki so
                   sestavljeni iz
                   materialov, ki so po
                   eni strani uvrščeni v
                   tar.št.3901 do 3906
                   in po drugi strani v
                   tar.št.3907 do 3911,
                   se to določilo
                   uporablja samo za
                   tisto skupino
                   materialov, ki v
                   proizvodu
                   prevladujejo po
                   teži).

        - - drugi      Izdelava, pri kateri  Izdelava, pri
                   vrednost kateregakoli kateri vrednost
                   uporabljenega     vseh uporabljenih
                   materiala iz 39.    materialov ne
                   poglavja ne presega  presega 25% cene
                   20% cene izdelka    izdelka franko
                   franko tovarna (1. Za tovarna.
                   proizvode, ki so
                   sestavljeni iz
                   materialov, ki so po
                   eni strani uvrščeni v
                   tar.št.3901 do 3906
                   in po drugi strani v
                   tar.št.3907 do 3911,
                   se to določilo
                   uporablja samo za
                   tisto skupino
                   materialov, ki v
                   proizvodu
                   prevladujejo po
                   teži).


ex 3916     Profilni izdelki in Izdelava, pri kateri: Izdelava, pri
in       cevi         -vrednost       kateri vrednost
ex 3917               kateregakoli      vseh uporabljenih
                   uporabljenega     materialov ne
                   materiala ne presega  presega 25% cene
                   50% cene izdelka    izdelka franko
                   franko tovarna, in   tovarna.
                   - vrednost
                   materialov uvrščenih
                   v isto tar. št. ne
                   presega 20% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


ex 3920     - Folije ali filmi  Izdelava iz delne   Izdelava, pri
        iz ionomerov     termoplastične soli,  kateri vrednost
                   ki je kopolimer    vseh uporabljenih
                   etilena in metakrilne materialov ne
                   kisline in je delno  presega 25% cene
                   nevtralizirana z ioni izdelka franko
                   kovine, predvsem    tovarna.
                   cinka in natrija.

        - Folije iz     Izdelava, pri kateri
        regenerirane     vrednost kateregakoli
        celuloze,      uporabljenega
        poliamidov ali    materiala iz iste tar.
        polietilena     št. kot je proizvod
                   ne presega 20% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


ex 3921     Folije iz      Izdelava iz visoko   Izdelava, pri
        plastičnih mas,   prosojnih       kateri vrednost
        metalizirane     poliestrskih folij   vseh uporabljenih
                   debeline manj kot 23  materialov ne
                   mikronov (2.      presega 25% cene
                   Naslednje folije se  izdelka franko
                   štejejo kot visoko   tovarna.
                   prosojne: folije,
                   katerih zatemnitev
                   (merjeno z Gardner
                   Hazemetromv skladu z
                   ASTM-D 1003-16, tki.
                   Hazefaktor) je manjša
                   kot 2 odstotka)


3922 do 3926  Izdelki iz      Izdelava, pri kateri
        plastičnih mas    vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov ne presega
                   50% cene izdelka
                   franko tovarna.


------------------------------------------------------------------------------

ex 40.pgl    Kavčuk in izdelki  Izdelava, pri kateri
        iz kavčuka in gume; se vsi uporabljeni
        razen:        materiali uvrščajo v
                   drugo tar. št., kot
                   je tar. št. izdelka.


ex 4001     Laminirane plošče  Laminacija folij iz
        ali krpe kavčuka za naravnega kavčuka.
        čevlje


4005      Mešanice kavčuka,  Izdelava, pri kateri
        nevulkanizirane, v  vrednost vseh
        primarnih oblikah  uporabljenih
        ali ploščah, listih materialov, razen
        ali trakovih     naravnega kavčuka, ne
                   presega 50% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


4012      Protektirane ali
        rabljene zunanje
        gume (plašči);
        polne gume ali gume
        z zračnimi
        komorami,
        zamenljivi
        protektorji
        (plasti) in
        ščitniki iz gume:

        - Protektirane    Protektiranje
        gume, polne gume   rabljenih zunanjih
        ali gume z zračnimi gum.
        komorami

        - Drugo       Izdelava iz
                   materialov iz
                   katerekoli tar.št.,
                   razen iz tar. št.
                   4011 ali 4012.


ex 4017     Izdelki iz trde   Izdelava iz trde
        gume         gume.


ex 41.pgl.   Surove kože z dlako Izdelava, pri kateri
        ali brez dlake    se vsi uporabljeni
        (razen krzna) in   materiali uvrščajo v
        usnje; razen:    drugo tar. št., kot
                   je tar. št. izdelka.


ex 4102     Surove kože ovac   Odstranjevanje volne
        ali jagnjet, brez  s kože ovac ali
        volne        jagnjet, z volno.


4104 do 4107  Usnje, brez dlake  Ponovno strojenje
        ali volne, razen   predhodno strojenih
        usnja iz tar. št.  kož.
        4108 ali 4109
                   ali

                   Izdelava, pri kateri
                   se vsi uporabljeni
                   materiali uvrščajo v
                   drugo tar. št., kot
                   je tar. št. izdelka.


4109      Lakasto usnje in   Izdelava iz usnja iz
        lakasto plastovito  tar. št. 4104 do 4107
        (prevlečeno s    pod pogojem, da
        folijo) usnje,    njihova vrednost ne
        metalizirano usnje  presega 50% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


42.pgl.     Usnjeni izdelki,   Izdelava, pri kateri
        sedlarski in     se vsi uporabljeni
        jermenarski     materiali uvrščajo v
        izdelki; predmeti  drugo tar. št., kot
        za potovanje, ročne je tar. št. izdelka.
        torbe in podobni
        izdelki iz
        živalskih črev
        (razen
        sviloprejkine niti)


------------------------------------------------------------------------------

ex 43.pgl.   Naravno in umetno  Izdelava, pri kateri
        krzno; krzneni    se vsi uporabljeni
        izdelki, razen:   materiali uvrščajo v
                   drugo tar. št., kot
                   je tar. št. izdelka.


ex 4302     Strojena ali
        obdelana krzna,
        sestavljena:

        - Plošče, križi,   Beljenje ali
        kvadrati in     barvanje vključno z
        podobne oblike    rezanjem in
                   sestavljanjem
                   nesestavljenega
                   strojenega ali
                   obdelanega krzna.

        - Drugo       Izdelava iz
                   nesestavljenih,
                   strojenih ali
                   obdelanih krzen.

4303      Oblačila,      Izdelava iz
        oblačilni dodatki  nesestavljenih
        in drugi krzneni   strojenih ali
        izdelki       obdelanih krzen
                   iz tar.št. 4302.


------------------------------------------------------------------------------

ex 44.pgl.   Les in lesni     Izdelava, pri kateri
        izdelki; oglje;   se vsi uporabljeni
        razen:        materiali uvrščajo v
                   drugo tar.št., kot
                   je tar.št. izdelka.


ex 4403     Les, grobo obdelan  Izdelava iz grobo
        (štirikotno tesan)  obdelanega lesa, z
                   lubjem ali brez
                   lubja ali samo
                   tesanega.


ex 4407     Les, vzdolžno žagan Skobljanje, brušenje
        ali iverjen, rezan  ali lepljenje s
        ali luščen,     topim ali zobatim
        skobljan, brušen   dolžinskim
        ali topo ali zobato spajanjem.
        dolžinsko spojen,
        debeline nad 6 mm


ex 4408     Furnirski listi in  Spajanje,
        listi za vezane   skobljanje,
        plošče debeline do  brušenje ali
        6 mm, sestavjen in  lepljenje s topim
        drug les, žagan po  ali zobatim
        dolžini, rezan ali  dolžinskim
        lupljen, skobljan,  spajanjem.
        brušen ali lepljen
        s topim ali zobatim
        dolžinskim
        spajanjem, debeline
        do 6 mm


ex 4409     Les, kontinuirano
        profiliran po
        dolžini
        kateregakoli roba
        ali strani,
        vključno skobljan,
        brušen ali topo
        ali zobato
        dolžinsko spojen
        ali ne:

        - Brušeni ali topo  Brušenje ali topo
        ali zobato      ali zobato
        dolžinsko spojeni  dolžinsko spajanje.

        - Okrasne palice,  Predelava v
        venci in okrasne   obliki palic
        letve        ali okrasnih letev.


ex 4410 do ex  Okrasne palice,   Predelava v obliki
4413      venci in okrasne   palic in okrasnih
        letve za pohištvo,  letev.
        za notranjo
        dekoracijo


ex 4415     Zaboji za      Izdelava iz desk,
        pakiranje, škatle,  ki niso razrezane
        gajbe, bobni in   na določeno
        podobna embalaža   velikost.
        za pakiranje, iz
        lesa


ex 4416     Sodi, kadi, vedra,  Izdelava iz klanih
        in drugi sodarski  dog, nadalje
        izdelki in njihovi  neobdelanih, razen
        deli, iz lesa,    razžaganih na
        vključno tudi doge  dveh glavnih
                   površinah.


ex 4418     - Stavbno pohištvo  Izdelava pri kateri
        in leseni izdelki  se vsi uporabljeni
        za gradbeništvo   materiali uvrščajo
                   v drugo tar.št.,
                   kot je tar.št.
                   izdelka. Lahko se
                   uporabljajo
                   celičaste plošče,
                   skodle in opaži.

        - Okrasne palice   Predelava v obliki
        in okrasne letve   palic ali
                   okrasnih letev.


ex 4421     Les za vžigalice;  Izdelava iz lesa
        lesni čepki za    iz katerekoli tar.
        obutev        št., razen lesene
                   žice iz tar.št.
                   4409.


------------------------------------------------------------------------------

ex 45.pgl.   Pluta in plutasti  Izdelava, pri kateri
        izdelki, razen:   se vsi uporabljeni
                   materiali uvrščajo
                   v drugo tar.št.,
                   kot je tar.št.
                   izdelka.


4503      Izdelki iz naravne  Izdelava iz plute
        plute        iz tar.št. 4501.


46.pgl.     Izdelki iz slame,  Izdelava, pri kateri
        esparta in drugih  se vsi uporabljeni
        materialov za    materiali uvrščajo
        pletarstvo;     v drugo tar.št.,
        košarski in     kot je tar.št.
        pletarski izdelki  izdelka.


------------------------------------------------------------------------------

47.pgl.     Lesovina ali     Izdelava, pri kateri
        celuloza iz drugih  se vsi uporabljeni
        vlaknastih      materiali uvrščajo
        celuloznih      v drugo tar.št.,
        materialov;     kot je tar.št.
        recikliran papir   izdelka.
        ali karton
        (ostanki in
        odpadki)


------------------------------------------------------------------------------

ex 48.pgl.   Papir in karton;   Izdelava, pri kateri
        izdelki iz papirne  se vsi uporabljeni
        kaše, papirja ali  materiali uvrščajo
        kartona; razen:   v drugo tar.št.,
                   kot je tar.št.
                   izdelka.


ex 4811     Papir in karton,   Izdelava iz
        samo s črtami ali  materialov za
        kvadrati       izdelavo papirja
                   iz 47. poglavja.


4816      Karbon papir,    Izdelava iz
        samokopirni papir  materialov za
        in drug papir za   izdelavo papirja
        kopiranje in     iz 47. poglavja.
        prenašanje (razen
        tistih iz tar.
        št. 4809); matrice
        za razmnoževanje
        in ofsetne plošče
        iz papirja, v
        škatlah ali brez
        škatel


4817      Pisemski ovitki,   Izdelava, pri
        pisemske kartice,  kateri:
        dopisnice in karte
        za dopisovanje iz  - se vsi uporabljeni
        papirja ali     materiali uvrščajo
        kartona; kompleti  v drugo tar.št.,
        za dopisovanje v   kot je tar.št.
        škatlah, vrečkah,  izdelka, in
        notesih in
        podobnih       - vrednost vseh
        pakiranjih iz    uporabljenih
        papirja in kartona  materialov ne
                   presega 50% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


ex 4818     Toaletni papir    Izdelava iz
                   materialov za
                   izdelavo papirja
                   iz 47. poglavja.


ex 4819     Škatle, zaboji,   Izdelava, pri
        vreče in drugi    kateri:
        kontejnerji za
        pakiranje iz     - se vsi uporabljeni
        papirja, kartona,  materiali uvrščajo
        celulozne vate    v drugo tar.št.,
        ali listov ali    kot je tar.št.
        trakov iz      izdelka, in
        celuloznih vlaken
                   - vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov ne
                   presega 50% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


ex 4820     Bloki papirja za   Izdelava, pri kateri
        pisma        vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov ne
                   presega 50% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


ex 4823     Drug papir, karton, Izdelava iz
        celulozna vata ter  materialov za
        listi in trakovi   izdelavo papirja
        iz celuloznih    iz 47. poglavja.
        vlaken, razrezani
        v določene
        velikosti ali
        oblike


------------------------------------------------------------------------------

ex 49.pgl.   Tiskane knjige,   Izdelava, pri
        časopisi, slike in  kateri se vsi
        drugi izdelki    uporabljeni materiali
        grafične       uvrščajo v drugo
        industrije,     tar.št., kot je tar.
        rokopisi, tipkana  št. izdelka.
        besedila in načrti,
        razen:


4909      Poštne razglednice, Izdelava iz
        čestitke in karte z materialov, ki niso
        osebnimi sporočili, uvrščeni v tar.št.
        tiskane,       4909 ali 4911.
        ilustrirane ali
        neilustrirane, z
        ovitki ali okraski
        ali brez njih


4910      Koledarji vseh
        vrst, tiskani,
        vštevši koledarske
        bloke:

        - Koledarji vrste  Izdelava, pri
        "večni" ali z    kateri:
        zamenljivimi bloki
        na podlagah, ki   - se vsi uporabljeni
        niso iz papirja   materiali uvrščajo
        ali kartona     v drugo tar.št.,
                   kot je tar.št.
                   izdelka, in

                   - vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov ne
                   presega 50% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.

        - Drugo       Izdelava iz
                   materialov ki niso
                   uvrščeni v tar.št.
                   4909 ali 4911.


------------------------------------------------------------------------------

ex 50.pgl.   Svila, razen:    Izdelava, pri kateri
                   se vsi uporabljeni
                   materiali uvrščajo
                   v drugo tar.št. kot
                   je tar.št. izdelka.


ex 5003     Svileni odpadki   Mikanje ali
        (vštevši zapredke,  česanje svilenih
        neprimerne za    odpadkov.
        odvijanje, odpadke
        preje in raztrgane
        tekstilne
        materiale), mikani
        ali česani


5004 do ex   Svilena preja    Izdelava iz:
5006      in preja iz     (1. Posebni pogoji,
        odpadkov svile    ki veljajo za
                   proizvode iz
                   mešanice tekstilnih
                   materialov, so
                   navedeni v Uvodni
                   opombi 5.)

                   - surove svile ali
                   iz odpadkov svile,
                   mikanih ali česanih
                   ali drugače
                   predelanih za
                   predenje,

                   - drugih naravnih
                   vlaken, nemikanih
                   ali nečesanih ali
                   drugače predelanih
                   za predenje,

                   - kemičnih
                   materialov ali
                   tekstilne kaše, ali

                   - materialov za
                   izdelavo papirja.


5007      Tkanine iz svile
        ali svilenih
        odpadkov:

        - Z vtkanimi     Izdelava iz enojne
        gumijastimi nitmi  preje.
                   (1. Posebni pogoji,
                   ki veljajo za
                   proizvode iz mešanice
                   tekstilnih
                   materialov, so
                   navedeni v Uvodni
                   opombi 5.)

        - Drugi       Izdelava iz:
                   (1. Posebni pogoji,
                   ki veljajo za
                   proizvode iz
                   mešanice tekstilnih
                   materialov, so
                   navedeni v Uvodni
                   opombi 5.)

                   - preje iz
                   kokosovih vlaken,

                   - naravnih vlaken,

                   - umetnih ali
                   sintetičnih rezanih
                   vlaken, nemikanih
                   ali nečesanih ali
                   kako drugače
                   predelanih za
                   predenje,

                   - kemičnih
                   materialov ali
                   tekstilne kaše, ali

                   - papirja.

                   ali

                   Tiskanje,
                   spremljano z najmanj
                   dvema
                   pripravljalnima ali
                   končnima operacijama
                   (kot so
                   razmaščevanje,
                   beljenje,
                   merceriziranje,
                   termostabiliziranje,
                   dviganje,
                   kalandiranje,
                   obdelava za
                   odpornost na
                   krčenje, trajna
                   zaključna obdelava,
                   obogatitev,
                   impregnacija,
                   popravljanje in
                   odstranjevanje
                   vozlov), pod
                   pogojem, da
                   vrednost
                   uporabljene
                   netiskane tkanine
                   ne presega 47,5%
                   cene izdelka
                   franko tovarna.


------------------------------------------------------------------------------

ex 51.pgl.   Volna, fina ali   Izdelava, pri kateri
        groba živalska    se vsi uporabljeni
        dlaka; preja in   materiali uvrščajo
        tkanine iz konjske  v drugo tar.št.,
        žime; razen:     kot je tar.št.
                   izdelka.


5106 do 5110  Preja iz volne, iz  Izdelava iz:
        fine ali grobe    (1. Posebni pogoji,
        živalske dlake ali  ki veljajo za
        iz konjske žime   proizvode iz
                   mešanice tekstilnih
                   materialov, so
                   navedeni v Uvodni
                   opombi 5.)

                   - surove svile ali
                   iz odpadkov svile,
                   mikanih ali česanih
                   ali kako drugače
                   predelanih za
                   predenje,

                   - naravnih vlaken,
                   nemikanih ali
                   nečesanih ali
                   drugače predelanih
                   za predenje,

                   - kemičnih
                   materialov ali
                   tekstilne kaše, ali

                   - materialov za
                   izdelavo papirja.


5111 do 5113  Tkanine iz volne,
        iz fine ali grobe
        živalske dlake ali
        iz konjske žime

        - Z vtkanimi     Izdelava iz enojne
        gumijastimi nitmi  preje.
                   (1. Posebni pogoji,
                   ki veljajo za
                   proizvode iz
                   mešanice tekstilnih
                   materialov, so
                   navedeni v Uvodni
                   opombi 5.)

        - Drugi       Izdelava iz:
                   (1. Posebni pogoji,
                   ki veljajo za
                   proizvode iz
                   mešanice tekstilnih
                   materialov, so
                   navedeni v Uvodni
                   opombi 5.)

                   - preje iz
                   kokosovih vlaken,

                   - naravnih vlaken,

                   - umetnih ali
                   sintetičnih rezanih
                   vlaken, nemikanih
                   ali nečesanih ali
                   kako drugače
                   predelanih za
                   predenje,

                   - kemičnih
                   materialov ali
                   tekstilne kaše, ali

                   - papirja.

                   ali

                   Tiskanje, spremljano
                   z najmanj dvema
                   pripravljalnima ali
                   končnima operacijama

                   (kot so
                   razmaščevanje,
                   beljenje,
                   merceriziranje,
                   termostabiliziranje,
                   dviganje,
                   kalandiranje,
                   obdelava za odpornost
                   na krčenje, trajna
                   zaključna obdelava
                   obogatitev,
                   impregnacija,
                   popravljanje in
                   odstranjevanje
                   vozlov), pod pogojem,
                   da vrednost
                   uporabljene
                   netiskane tkanine
                   ne presega 47,5%
                   cene izdelka
                   franko tovarna.


------------------------------------------------------------------------------

ex 52.pgl.   Bombaž, razen:    Izdelava, pri kateri
                   se vsi uporabljeni
                   materiali uvrščajo v
                   drugo tar.št., kot
                   je tar.št. izdelka.


5204 do 5207  Preja in sukanec   Izdelava iz:
        iz bombaža      (1. Posebni pogoji,
                   ki veljajo za
                   proizvode iz
                   mešanice tekstilnih
                   materialov, so
                   navedeni v Uvodni
                   opombi 5.)

                   - surove svile ali
                   odpadkov svile,
                   mikanih ali česanih
                   ali drugače
                   pripravljenih za
                   predenje,

                   - naravnih vlaken,
                   nemikanih ali
                   nečesanih ali
                   drugače predelanih
                   za predenje,

                   - kemičnih
                   materialov ali
                   tekstilne kaše, ali

                   - materialov za
                   izdelavo papirja.


5208 do 5212  Bombažne tkanine:

        - Z vtkanimi     Izdelava iz enojne
        gumijastimi nitmi  preje.
                   (1. Posebni pogoji,
                   ki veljajo za
                   proizvode iz
                   mešanice tekstilnih
                   materialov, so
                   navedeni v Uvodni
                   opombi 5.)

        - Druge       Izdelava iz:
                   (1. Posebni pogoji,
                   ki veljajo za
                   proizvode iz
                   mešanice tekstilnih
                   materialov, so
                   navedeni v Uvodni
                   opombi 5.)

                   - preje iz
                   kokosovih vlaken,

                   - naravnih vlaken,

                   - umetnih ali
                   sintetičnih rezanih
                   vlaken, nemikanih
                   ali nečesanih ali
                   kako drugače
                   pripravljenih za
                   predenje,

                   - kemičnih
                   materialov ali
                   tekstilne kaše, ali

                   - papirja.

                   ali

                   Tiskanje,
                   spremljano z
                   najmanj dvema
                   pripravljalnima ali
                   končnima operacijama
                   (kot so
                   razmaščevanje,
                   beljenje,
                   merceriziranje,
                   termostabiliziranje,
                   dviganje,
                   kalendiranje,
                   obdelava za
                   odpornost na krčenje,
                   trajna zaključna
                   obdelava, obogatitev,
                   impregnacija,
                   popravljanje in
                   odstranjevanje
                   vozlov), pod pogojem,
                   da vrednost
                   uporabljene
                   netiskane tkanine ne
                   presega 47,5% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


------------------------------------------------------------------------------

ex 53.pgl.   Druga rastlinska   Izdelava, pri kateri
        tekstilna vlakna;  se vsi uporabljeni
        papirna preja in   materiali uvrščajo
        tkanine iz papirne  v drugo tar.št.,
        preje; razen:    kot je tar.št.
                   izdelka.


5306 do 5308  Preja iz drugih   Izdelava iz:
        rastlinskih     (1. Posebni pogoji,
        tekstilnih vlaken;  ki veljajo za
        papirna preja    proizvode iz
                   mešanice tekstilnih
                   materialov, so
                   navedeni v Uvodni
                   opombi 5.)

                   - surove svile ali
                   ostankov svile,
                   mikanih ali česanih
                   ali drugače
                   pripravljenih za
                   predenje,

                   - naravnih vlaken,
                   nemikanih ali
                   nečesanih ali
                   drugače predelanih
                   za predenje,

                   - kemičnih
                   materialov ali
                   tekstilne kaše, ali

                   - materialov za
                   izdelavo papirja.


5309 do 5311  Tkanine iz drugih
        rastlinskih
        tekstilnih vlaken;
        tkanine iz papirne
        preje:

        - Z vtkanini     Izdelava iz enojne
        gumijastimi nitmi  preje.
                   (1. Posebni pogoji,
                   ki veljajo za
                   proizvode iz
                   mešanice tekstilnih
                   materialov, so
                   navedeni v Uvodni
                   opombi 5.)

        - Druge       Izdelava iz: (1.
                   Posebni pogoji,
                   ki veljajo za
                   proizvode iz mešanice
                   tekstilnih
                   materialov, so
                   navedeni v Uvodni
                   opombi 5).
                  
                   - preje iz kokosovih
                   vlaken,
                  
                   - naravnih vlaken,
                  
                   - umetnih ali
                   sintetičnih rezanih
                   vlaken, nemikanih ali
                   nečesanih ali kako
                   drugače pripravljenih
                   za predenje,
                  
                   - kemičnih materialov
                   ali tekstilne kaše,
                   ali
                  
                   - papirja.

                   ali

                   Tiskanje, spremljano
                   z najmanj dvema
                   pripravljalnima ali
                   končnima operacijama
                   (kot so
                   razmaščevanje,
                   beljenje,
                   merceriziranje,
                   termostabiliziranje,
                   dviganje,
                   kalendiranje,
                   obdelava za odpornost
                   na krčenje, trajna
                   zaključna obdelava,
                   obogatitev,
                   impregnacija,
                   popravljanje in
                   odstranjevanje
                   vozlov), pod pogojem,
                   da vrednost
                   uporabljene netiskane
                   tkanine ne presega
                   47,5% cene izdelka
                   franko tovarna.


------------------------------------------------------------------------------

5401 do 5406  Preja,        Izdelava iz: (1.
        monofilamenti in   Posebni pogoji, ki
        sukanec iz umetnih  veljajo za proizvode
        ali sintetičnih   iz mešanice
        filamentov      tekstilnih
                   materialov, so
                   navedeni v Uvodni
                   opombi 5).
                  
                   - surove svile ali
                   ostankov svile,
                   mikanih ali česanih
                   ali drugače
                   pripravljenih za
                   predenje,
                  
                   - naravnih vlaken,
                   nemikanih in
                   nečesanih ali kako
                   drugače predelanih za
                   predenje,
                  
                   - kemičnih materialov
                   ali tekstilne kaše,
                   ali
                  
                   - materialov za
                   izdelavo papirja.


5407 in 5408  Tkanine iz preje iz
        umetnih ali
        sintetičnih
        filamentov:

        - Z vtkanimi     Izdelava iz enojne
        gumijastimi nitmi  preje (1. Posebni
                   pogoji, ki veljajo za
                   proizvode iz mešanice
                   tekstilnih
                   materialov, so
                   navedeni v Uvodni
                   opombi 5).

        - Druge       Izdelava iz: (1.
                   Posebni pogoji, ki
                   veljajo za proizvode
                   iz mešanice
                   tekstilnih
                   materialov, so
                   navedeni v Uvodni
                   opombi 5).
                  
                   - preje iz kokosovih
                   vlaken,
                  
                   - naravnih vlaken,
                  
                   - umetnih ali
                   sintetičnih rezanih
                   vlaken, nemikanih ali
                   nečesanih ali kako
                   drugače pripravljenih
                   za predenje,
                  
                   - kemičnih materialov
                   ali tekstilne kaše,
                   ali
                  
                   - papirja.

                   ali

                   Tiskanje, spremljano
                   z najmanj dvema
                   pripravljalnima ali
                   končnima operacijama
                   (kot so
                   razmaščevanje,
                   beljenje,
                   merceriziranje,
                   termostabiliziranje,
                   dviganje,
                   kalendiranje,
                   obdelava za odpornost
                   na krčenje, trajna
                   zaključna obdelava,
                   obogatitev,
                   impregnacija,
                   popravljanje in
                   odstranjevanje
                   vozlov) pod pogojem,
                   da vrednost
                   uporabljene netiskane
                   tkanine ne presega
                   47,5% cene izdelka
                   franko tovarna.


------------------------------------------------------------------------------

5501 do 5507  Umetna ali      Izdelava iz kemičnih
        sintetična rezana  materialov ali
        vlakna        tekstilne kaše.


5508 do 5511  Preja in sukanec za Izdelava iz: (1.
        šivanje iz umetnih  Posebni pogoji, ki
        ali sintetičnih   veljajo za proizvode
        rezanih vlaken    iz mešanice
                   tekstilnih
                   materialov, so
                   navedeni v Uvodni
                   opombi 5).
                  
                   - surove svile ali
                   odpadkov svile,
                   mikanih ali česanih
                   ali drugače
                   pripravljenih za
                   predenje,
                  
                   - naravnih vlaken,
                   nemikanih ali
                   nečesanih ali kako
                   drugače predelanih za
                   predenje,
                  
                   - kemičnih materialov
                   ali tekstilne kaše,
                   ali
                  
                   - materialov za
                   izdelavo papirja.


5512 do 5516  Tkanine iz umetnih
        in sintetičnih
        rezanih vlaken:

        - Z vtkanimi     Izdelava iz enojne
        gumijastimi nitmi  preje (1. Posebni
                   pogoji, ki veljajo za
                   proizvode iz mešanice
                   tekstilnih
                   materialov, so
                   navedeni v Uvodni
                   opombi 5).

        - Druge       Izdelava iz (1. Posebni
                   pogoji, ki veljajo za
                   proizvode iz mešanice
                   tekstilnih
                   materialov, so
                   navedeni v Uvodni
                   opombi 5).
                  
                   - preje iz kokosovih
                   vlaken,
                  
                   - naravnih vlaken,
                  
                   - umetnih in
                   sintetičnih rezanih
                   vlaken, nemikanih ali
                   nečesanih ali kako
                   drugače predelavnih
                   za predenje,
                  
                   - kemičnih materialov
                   ali tekstilne kaše,
                   ali
                  
                   - papirja.

                   ali

                   Tiskanje, spremljano
                   z najmanj dvema
                   pripravljalnima ali
                   končnima operacijama
                   (kot so
                   razmaščevanje,
                   beljenje,
                   merceriziranje,
                   termostabiliziranje,
                   dviganje,
                   kalendiranje,
                   obdelava za odpornost
                   na krčenje, trajna
                   zaključna obdelava,
                   obogatitev,
                   impregnacija,
                   popravljanje in
                   odstranjevanje
                   vozlov), pod pogojem,
                   da vrednost
                   uporabljene netiskane
                   tkanine ne presega
                   47,5% cene izdelka
                   franko tovarna.


------------------------------------------------------------------------------

ex 56.pgl.   Vata, klobučevina  Izdelava iz:
        in netkani      - preje iz kokosovega
        materiali;      vlakna,
        specialne preje;   - naravnih vlaken,
        vrvi, motvozi,    - kemičnih materialov
        konopi in prameni  ali tekstilne kaše,
        ter izdelki iz    ali
        njih, razen:     - materialov za
                   proizvodnjo papirja.


5602      Klobučevina,
        vštevši
        impregnirano,
        prevlečeno ali
        laminirano:

        - Iglana       Izdelava iz: (1.
        klobučevina     Posebni pogoji, ki
                   veljajo za proizvode
                   iz mešanice
                   tekstilnih
                   materialov, so
                   navedeni v Uvodni
                   opombi 5).
                  
                   - naravnih vlaken,
                  
                   - kemičnih materialov
                   ali tekstilne kaše.

                   Lahko se uporabljajo:
                   - preje iz
                   polipropilenskega
                   filamenta iz tar. št.
                   5402,
                   - polipropilenska
                   vlakna iz tar. št.
                   5503 ali 5506, ali
                   - filamentni trak iz
                   polipropilena iz tar.
                   št. 5501, pri katerih
                   je v vseh primerih
                   vsebina vsakega
                   filamenta ali vlakna
                   nižja od 9
                   decitekstov, pod
                   pogojem, da njihova
                   vrednost ne presega
                   40% cene izdelka
                   franko tovarna.

        - Drugo       Izdelava iz: (1.
                   Posebni pogoji, ki
                   veljajo za proizvode
                   iz mešanice
                   tekstilnih
                   materialov, so
                   navedeni v Uvodni
                   opombi 5).
                   - naravnih vlaken,
                   - umetnih ali
                   sintetičnih rezanih
                   vlaken, pridobljenih
                   iz kazeina, ali
                   - kemičnih materialov
                   ali tekstilne kaše.


5604      Niti in vrvi iz
        gume, prekriti s
        tekstilnim
        materialom;
        tekstilna preja,
        trakovi in podobno
        iz tar. št. 5404
        ali 5405,
        impregnirani,
        prevlečeni,
        obloženi z gumo ali
        plastično maso

        - Gumijaste niti in Izdelava iz
        vrvi, prekrite s   gumijastih niti in
        tekstilom      vrvi, ki niso
                   prekrite s tekstilom.

        - Drugo       Izdelava iz: (1.
                   Posebni pogoji, ki
                   veljajo za proizvode
                   iz mešanice
                   tekstilnih
                   materialov, so
                   navedeni v Uvodni
                   opombi 5).
                   - naravnih vlaken,
                   nemikanih in
                   nečesanih ali kako
                   drugače pripravljenih
                   za predenje,
                   - kemičnih materialov
                   ali tekstilne kaše,
                   ali
                   - materialov za
                   izdelavo papirja.


5605      Metalizirana preja, Izdelava iz:(1.
        posukana ali ne,   Posebni pogoji, ki
        izdelana iz     veljajo za proizvode
        tekstilne preje,   iz mešanice
        trakov, in podobno  tekstilnih
        iz tar. št. 5404   materialov, so
        ali 5405, in     navedeni v Uvodni
        kombinirana s    opombi 5).
        kovino v obliki   - naravnih vlaken,
        niti, traku ali   - umetnih in
        prahu ali      sintetičnih rezanih
        prevlečene s kovino vlaken, nemikanih in
                   nečesanih ali kako
                   drugače pripravljenih
                   za predenje,
                   - kemičnih materialov
                   ali tekstilne kaše,
                   ali
                   - materialov za
                   izdelavo papirja.


5606      Posukana preja,   Izdelava iz: (1.
        trakovi in podobno  Posebni pogoji, ki
        iz tar. št. 5404   veljajo za proizvode
        ali 5405 (razen   iz mešanice
        tiste iz tar. št.  tekstilnih
        5605 in posukane   materialov, so
        preje iz konjske   navedeni v Uvodni
        žime); ženiljska   opombi 5).
        preja (vštevši    - naravnih vlaken,
        ženiljsko prejo);  - umetnih in
        efektno vozličasta  sintetičnih rezanih
        preja        vlaken, nemikanih in
                   nečesanih ali kako
                   drugače pripravljenih
                   za predenje,
                   - kemičnih materialov
                   ali tekstilne kaše,
                   ali
                   - materialov za
                   izdelavo papirja.


------------------------------------------------------------------------------

57.pgl.     Preproge in druga
        tekstilna talna
        prekrivala:

        - Iz iglane     Izdelava iz:(1.
        klobučevine     Posebni pogoji, ki
                   veljajo za proizvode
                   iz mešanice
                   tekstilnih
                   materialov, so
                   navedeni v Uvodni
                   opombi 5).
                   - naravnih vlaken, ali
                   - kemičnih materialov
                   ali tekstilne kaše.
                   Lahko se uporabljajo:
                   - preja iz
                   polipropilenskega
                   filamenta iz tar. št.
                   5402,
                   - polipropilenska
                   vlakna iz tar. št.
                   5503 ali 5506 ali
                   - filamentni traki iz
                   polipropilena iz tar.
                   št. 5501, pri katerih
                   je v vseh primerih
                   vsebina vsakega
                   filamenta ali vlakna
                   manjša od 9
                   decitekstov, pod
                   pogojem, da njihova
                   vrednost ne presega
                   40% cene izdelka
                   franko tovarna.


        - Iz druge      Izdelava iz: (1.
        klobučevine     Posebni pogoji, ki
                   veljajo za proizvode
                   iz mešanice
                   tekstilnih
                   materialov, so
                   navedeni v Uvodni
                   opombi 5).
                   - naravnih vlaken,
                   nemikanih in
                   nečesanih ali kako
                   drugače pripravljenih
                   za predenje, ali
                   - kemičnih materialov
                   ali tekstilne kaše.

        - Drugo       Izdelava iz: (1.
                   Posebni
                   pogoji, ki
                   veljajo za proizvode
                   iz mešanice
                   tekstilnih
                   materialov, so
                   navedeni v Uvodni
                   opombi 5).
                   - preje iz kokosovega
                   vlakna,
                   - preje iz
                   sintetičnih ali
                   umetnih filamentov,
                   - naravnih vlaken,
                   ali
                   - sintetičnih ali
                   umetnih rezanih
                   vlaken, nemikanih in
                   nečesanih ali kako
                   drugače predelanih za
                   predenje.


------------------------------------------------------------------------------

ex 58.pgl.   Specialne tkanine;
        taftane tekstilne
        obloge; čipke;
        tapiserije;
        pozamentarije;
        vezenine; razen:

        - Kombinirane z   Izdelava iz enojne
        gumijasto nitjo   preje (1. Posebni
                   pogoji, ki
                   veljajo za proizvode
                   iz mešanice
                   tekstilnih
                   materialov, so
                   navedeni v Uvodni
                   opombi 5).

        - Druge       Izdelava iz: (1.
                   Posebni
                   pogoji, ki
                   veljajo za proizvode
                   iz mešanice
                   tekstilnih
                   materialov, so
                   navedeni v Uvodni
                   opombi 5).
                   - naravnih vlaken,
                   - umetnih ali
                   sintetičnih rezanih
                   vlaken, nemikanih in
                   nečesanih ali kako
                   drugače pripravljenih
                   za predenje, ali
                   - kemičnih materialov
                   ali tekstilne kaše,

                   ali

                   Tiskanje, spremljano
                   z najmanj dvema
                   pripravljalnima ali
                   končnima operacijama
                   (kot so
                   razmaščevanje,
                   beljenje,
                   merceriziranje,
                   termostabiliziranje,
                   dviganje,
                   kalendiranje,
                   obdelava za odpornost
                   na krčenje, trajna
                   zaključna obdelava,
                   obogatitev,
                   impregnacija,
                   popravljanje ali
                   odstranjevanje
                   vozlov), pod pogojem,
                   da vrednost
                   uporabljene netiskane
                   tkanine ne presega
                   47,5% cene izdelka
                   franko tovarna.


5805      Ročno tkane     Izdelava, pri kateri
        tapiserije (vrsta:  se vsi uporabljeni
        gobelin,       materiali uvrščajo v
        flandrijske,     drugo tar. št., kot
        beauvais, aubusson  je tar. št. izdelka.
        in podobne) in z
        iglo izdelane
        tapiserije (npr.: z
        drobnim in križnim
        vbodom),
        konfekcionirane ali
        ne


5810      Vezenine v metraži, Izdelava, pri kateri:
        trakovih ali     - so vsi uporabljeni
        motivih       materiali uvrščeni v
                   drugo tar. št., kot
                   je tar. št. izdelka,
                   in
                   - vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov ne presega
                   50% cene izdelka
                   franko tovarna.


------------------------------------------------------------------------------

5901      Tekstilne tkanine,  Izdelava iz preje.
        prevlečene z
        lepilom ali
        škrobnimi snovmi,
        ki se uporabljajo
        za zunanjo vezavo
        knjig in podobne
        namene: tkanine za
        kopiranje; platna,
        pripravljena za
        slikanje, toge
        tkanine (bugram) in
        podobne tkanine, ki
        se uporabljajo za
        izdelavo klobukov


5902      Kord tkanine za
        avtomobilske plašče
        iz preje in
        najlona, poliestra
        in viskoznega
        rajona velike
        jakosti:

        - Z vsebnostjo do  Izdelava iz preje.
        vključno 90%
        tekstilnih
        materialov po teži

        - Druge       Izdelava iz kemičnih
                   materialov ali
                   tekstilne kaše.


5903      Tekstilne tkanine,  Izdelava iz preje.
        impregnirane,
        premazane,      ali
        prevlečene ali
        prekrite ali     Tiskanje, spremljano
        laminirane s     z najmanj dvema
        plastičnimi masami, pripravljalnima ali
        razen tistih iz   končnima operacijama
        tar. št. 5902    (kot so
                   razmaščevanje,
                   beljenje,
                   merceriziranje,
                   termostabiliziranje,
                   dviganje,
                   kalendiranje,
                   obdelava za odpornost
                   na krčenje, trajna
                   zaključna obdelava,
                   obogatitev,
                   impregnacija,
                   popravljanje in
                   odstranjevanje
                   vozlov), pod pogojem,
                   da vrednost
                   uporabljene netiskane
                   tkanine ne presega
                   47,5% cene izdelka
                   franko tovarna.


5904      Linolej, vštevši   Izdelava iz preje
        rezanega v oblike;  (1. Posebni pogoji,
        talna prekrivala na ki veljajo za
        tekstilni podlagi,  proizvode iz
        premazani      mešanice tekstilnih
        prevlečeni ali    materialov, so
        prekriti, razrezani navedeni v Uvodni
        v oblike ali ne   opombi 5).


5905      Zidne tapete iz
        tekstila:

        - Impregnirane,   Izdelava iz preje.
        premazane,
        prevlečene ali
        prekrite ali
        laminirane z gumo,
        plastičnimi masami
        ali drugimi
        materiali

        - Druge       Izdelava iz: (1.
                   Posebni pogoji, ki
                   veljajo za proizvode
                   iz mešanice
                   tekstilnih
                   materialov, so
                   navedeni v Uvodni
                   opombi 5).
                   - preje iz kokosovega
                   vlakna,
                   - naravnih vlaken,
                   - sintetičnih ali
                   umetnih rezanih
                   vlaken, nemikanih in
                   nečesanih ali kako
                   drugače predelanih za
                   predenje,
                   - kemičnih materialov
                   ali tekstilne kaše,

                   ali

                   Tiskanje, spremljano
                   z najmanj dvema
                   pripravljalnima ali
                   končnima operacijama
                   (kot so
                   razmaščevanje,
                   beljenje,
                   merceriziranje,
                   termostabiliziranje,
                   dviganje,
                   kalendiranje,
                   obdelava za odpornost
                   na krčenje, trajna
                   zaključna obdelava,
                   obogatitev,
                   impregnacija,
                   popravljanje in
                   odstranjevanje
                   vozlov), pod pogojem,
                   da vrednost
                   uporabljene netiskane
                   tkanine ne presega
                   47,5% cene izdelka
                   franko tovarna.


5906      Guminirane
        tekstilne tkanine,
        razen tistih iz
        tar. št. 5902:

        - Pletene ali    Izdelava iz: (1.
        kvačkane tkanine   Posebni pogoji, ki
                   veljajo za proizvode
                   iz mešanice
                   tekstilnih
                   materialov, so
                   navedeni v Uvodni
                   opombi 5).
                   - naravnih vlaken,
                   - umetnih ali
                   sintetičnih rezanih
                   vlaken, nemikanih in
                   nečesanih ali kako
                   drugače predelanih za
                   predenje, ali
                   - kemičnih materialov
                   ali tekstilne kaše.

        - Druge tkanine iz  Izdelava iz kemičnih
        sintetične filament materialov.
        preje, ki vsebuje
        več kot 90%
        tekstilnih
        materialov po teži

        - Druge       Izdelava iz preje.


5907      Tekstilne tkanine,  Izdelava iz preje.
        drugače
        impregnirane,    ali
        premazane,
        prevlečene ali    Tiskanje, spremljano
        prekrite; platna,  z najmanj dvema
        poslikana platna za pripravljalnima ali
        odrske kulise,    končnima operacijama
        tkanine za ateljeje (kot so
        in podobne namene  razmaščevanje,
                   beljenje,
                   merceriziranje,
                   termostabiliziranje,
                   dviganje,
                   kalendiranje,
                   obdelava za odpornost
                   na krčenje, trajna
                   zaključna obdelava,
                   obogatitev,
                   impregnacija,
                   popravljanje in
                   odstranjevanje
                   vozlov), pod pogojem,
                   da vrednost
                   uporabljene netiskane
                   tkanine ne presega
                   47,5% cene izdelka
                   franko tovarna.


5908      Stenji iz tekstila,
        tkani, opleteni ali
        pleteni, za
        svetilke, peči,
        vžigalnike, sveče,
        ipd.;žarilne
        mrežice za plinsko
        razsvetljavo in
        cevasto pleteni
        materiali za
        plinske svetilke ,
        impregnirani ali
        neimpregnirani:

        - Žarilne mrežice  Izdelava iz cevasto
        za plinske      pletenih materialov
        svetilke,      za svetilke.
        impregnirane

        - Drugi       Izdelava, pri kateri
                   se vsi uporabljeni
                   materiali uvrščajo v
                   drugo tar. št. , kot
                   je tar. št. izdelka.


5909 do 5911  Tekstilni izdelki,
        za industrijsko
        uporabo:

        - Diski ali obroči  Izdelava iz preje ali
        za poliranje, razen odpadkov tkanin ali
        iz klobučevine iz  krp iz tar. št. 6310.
        tar. št. 5911

        -Tekstilne tkanine, Izdelava iz: (1.
        ki se uporabljajo  Posebni pogoji, ki
        pri izdelavi     veljajo za proizvode
        papirja ali v druge iz mešanice
        tehnične namene,   tekstilnih
        podložene ali    materialov, so
        nepodložene s    navedeni v Uvodni
        klobučevino,     opombi 5).
        prevlečene ali    - preje iz kokosovega
        prekrite ali ne,   vlakna,
        cevaste ali
        neskončne, z eno   - naslednjih
        ali več osnovami   materialov:
        in/ali votki ali   - preja iz
        ravno tkane z več  politetrafluoretilena
        osnovami in/ali   (2. Uporaba tega
        votki iz tar.št.   materiala je omejena
        5911         na izdelavo
                   tekstilnih tkanin, ki
                   se uporabljajo za
                   proizvodnjo papirja.)
                   - preje, večnitne, iz
                   poliamida, prekrite,
                   impregnirane ali
                   prevlečene s fenolno
                   smolo,
                   - preje iz
                   sintetičnih
                   tekstilnih vlaken iz
                   aromatičnih
                   poliamidov, dobljenih
                   z polikondenzacijo
                   m- fenilendiamina in
                   izoftalne kisline,
                   - monofilamenta iz
                   politetrafluoretilena
                   (2. Uporaba tega
                   materiala je omejena
                   na izdelavo
                   tekstilnih tkanin, ki
                   se uporabljajo za
                   proizvodnjo papirja.)
                   - preje iz
                   sintetičnih
                   tekstilnih vlaken iz
                   poli-p-
                   fenilentereftalamida,
                   - preje iz steklenih
                   vlaken, prekrite s
                   fenolno smolo in
                   ojačene z akrilno
                   prejo (2. Uporaba
                   tega materiala je
                   omejena na izdelavo
                   tekstilnih tkanin, ki
                   se uporabljajo za
                   proizvodnjo papirja).
                   - kopoliestrskih
                   monofilamentov iz
                   poliestra in smole iz
                   tereftalne kisline in
                   1.4
                   cikloheksandietanola
                   in izoftalne kisline,
                   - naravnih vlaken,
                   - umetnih ali
                   sintetičnih rezanih
                   vlaken, razen vlaken,
                   nemikanih in
                   nečesanih ali kako
                   drugače predelanih za
                   predenje, ali
                   - kemičnih materialov
                   ali tekstilne kaše.

        - Drugo       Izdelava iz: (1.
                   Posebni pogoji, ki
                   veljajo za proizvode
                   iz mešanice
                   tekstilnih
                   materialov, so
                   navedeni v Uvodni
                   opombi 5).
                   - preje iz kokosovega
                   vlakna,
                   - naravnih vlaken,
                   - umetnih ali
                   sintetičnih rezanih
                   vlaken, razen vlaken,
                   nemikanih in
                   nečesanih ali kako
                   drugače obdelanih za
                   predenje, ali
                   - kemičnih materialov
                   ali tekstilne kaše.


60.pgl.     Pleteni ali     Izdelava iz: (1.
        kvačkani materiali  Posebni pogoji, ki
                   veljajo za proizvode
                   iz mešanice
                   tekstilnih
                   materialov, so
                   navedeni v Uvodni
                   opombi 5).

                   - naravnih vlaken,
                   - umetnih ali
                   sintetičnih rezanih
                   vlaken, nemikanih ali
                   nečesanih ali kako
                   drugače obdelanih za
                   predenje, ali
                   - kemičnih materialov
                   ali tekstilne kaše.


------------------------------------------------------------------------------

61.pgl.     Oblačila in
        oblačilni dodatki,
        pleteni ali
        kvačkani:

        - Dobljeni s     Izdelava iz preje
        šivanjem ali     (1. Posebni pogoji,
        drugačnim      ki veljajo za
        sestavljanjem, iz  proizvode iz
        dveh ali več kosov  mešanice tekstilnih
        pletene ali     materialov, so
        kvačkane tkanine,  navedeni v Uvodni
        ki je urezana v   opombi 5; 2. Glej
        določeno obliko ali Uvodno opombo 6).
        dobljena v
        neposredno
        obdelovanje

        - Drugi       Izdelava iz:
                   (1. Posebni pogoji,
                   ki veljajo za
                   proizvode iz
                   mešanice tekstilnih
                   materialov, so
                   navedeni v Uvodni
                   opombi 5.)
                   - naravnih vlaken,
                   - umetnih ali
                   sintetičnih rezanih
                   vlaken, nemikanih ali
                   nečesanih ali kako
                   drugače obdelanih za
                   predenje, ali
                   - kemičnih materialov
                   ali tekstilne kaše.


------------------------------------------------------------------------------

ex 62.pgl.   Oblačila in     Izdelava iz preje
        oblačilni dodatki,  (1. Posebni pogoji,
        ki niso pletena ali ki veljajo za
        kvačkana; razen:   proizvode iz mešanice
                   tekstilnih
                   materialov, so
                   navedeni v Uvodni
                   opombi 5; 2. Glej
                   Uvodno opombo 6).


ex 6202,    Oblačila in     Izdelava iz preje
ex 6204,    oblačilni dodatki,  (1. Posebni pogoji,
ex 6206,    ženska, dekliška in ki veljajo za
ex 6209     za dojenčke, vezeni proizvode iz mešanice
in                  tekstilnih
ex 6211               materialov, so
                   navedeni v Uvodni
                   opombi 5).

                   ali

                   Izdelava iz nevezene
                   tkanine, pod pogojem,
                   da vrednost
                   uporabljene nevezene
                   tkanine ne presega
                   40% cene izdelka
                   franko tovarna.


ex 6210 in   Ognjevarna oprema  Izdelava iz preje
ex 6216     iz tkanin,      (1. Posebni pogoji,
        prevlečenih s    ki veljajo za
        folijo iz      proizvode iz
        aluminiziranega   mešanice tekstilnih
        poliestra      materialov, so
                   navedeni v Uvodni
                   opombi 5).

                   ali

                   Izdelava iz
                   neprevlečene tkanine,
                   če vrednost
                   uporabljene
                   neprevlečene tkanine
                   ne presega 40% cene
                   izdelka franko
                   tovarna (1. Posebni
                   pogoji, ki veljajo za
                   proizvode iz mešanice
                   tekstilnih
                   materialov, so
                   navedeni v Uvodni
                   opombi 5).


6213 in     Robčki, žepni
6214      robčki, šali,
        ešarpe, rute,
        naglavne rute,
        tančice in podobni
        izdelki:

        - Vezeni       Izdelava iz nebeljene
                   enojne preje (1.
                   Posebni pogoji, ki
                   veljajo za proizvode
                   iz mešanice
                   tekstilnih
                   materialov, so
                   navedeni v Uvodni
                   opombi 5; 2. Glej
                   Uvodno opombo 6).

                   ali

                   Izdelava iz nevezene
                   tkanine, pod pogojem,
                   da vrednost
                   uporabljene nevezene
                   tkanine ne presega
                   40% cene izdelka
                   franko tovarna (2.
                   Glej Uvodno opombo 6.)

        - Drugi       Izdelava iz nebeljene
                   enojne preje (1. Glej
                   Uvodno opombo 6; 2.
                   Posebni pogoji, ki
                   veljajo za proizvode
                   iz mešanice
                   tekstilnih
                   materialov, so
                   navedeni v Uvodni
                   opombi 5).

                   ali

                   Tiskanje, spremljano
                   z najmanj dvema
                   pripravljalnima ali
                   končnima operacijama
                   (kot so
                   razmaščevanje,
                   beljenje,
                   merceriziranje,
                   termostabiliziranje,
                   dviganje,
                   kalendiranje,
                   obdelava za odpornost
                   na krčenje, trajna
                   zaključna obdelava,
                   obogatitev,
                   impregnacija,
                   popravljanje in
                   odstranjevanje
                   vozlov), pod pogojem,
                   da vrednost
                   uporabljene netiskane
                   tkanine iz tar.št.
                   6213 in 6214 ne
                   presega 47,5% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


6217      Drug gotov pribor
        za oblačila, deli
        oblačil ali,
        pribora za
        oblačila, razen
        tistih iz tar. št.
        6212:

        - Vezeni       Izdelava iz preje
                   (1. Glej Uvodno
                   opombo 6).

                   ali

                   Izdelava iz nevezene
                   tkanine,pod pogojem,
                   da vrednost
                   uporabljene nevezene
                   tkanine ne presega
                   40% cene izdelka
                   franko tovarna (1.
                   Glej Uvodno
                   opombo 6).

        - Ognje-varna    Izdelava iz preje
        oprema iz tkanin,  (1. Glej Uvodno
        prevlečena s     opombo 6).
        folijo
        aluminiziranega   ali
        poliestra
                   Izdelava iz
                   neprevlečene
                   tkanine,pod pogojem,
                   da vrednost
                   uporabljene
                   neprevlečene tkanine
                   ne presega 40% cene
                   izdelka franko
                   tovarna (1. Glej
                   Uvodno opombo 6.)

        - Medvloge za    Izdelava, pri kateri:
        ovratnike in     - so vsi uporabljeni
        manšete, ureane   materiali uvrščeni v
                   drugo tar. št., kot
                   je tar. št. izdelka,
                   in
                   - vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov ne presega
                   40% cene izdelka
                   franko tovarna.

        - Drugi       Izdelava iz preje (2.
                   Posebni pogoji, ki
                   veljajo za proizvode
                   iz mešanice
                   tekstilnih
                   materialov, so
                   navedeni v Uvodni
                   opombi 5.)


------------------------------------------------------------------------------

ex 63.pgl.   Drugi gotovi     Izdelava, pri kateri
        tekstilni izdelki;  se vsi uporabljeni
        kompleti;      materiali uvrščajo v
        ponošena-rabljena  drugo tar. št., kot
        oblačila in     je tar. št. izdelka.
        rabljeni tekstilni
        izdelki; krpe,
        razen:


6301 do 6304  Odeje, volnene
        odeje, posteljno
        perilo, zavese
        itd., drugi
        izdelki za
        notranjo opremo:

        - Iz klobučevine   Izdelava iz (3.
        ali iz nekaterih   Posebni pogoji, ki
        tkanin        veljajo za proizvode
                   iz mešanice
                   tekstilnih
                   materialov, so
                   navedeni v Uvodni
                   opombi 5.):
                   - naravnih vlaken ali
                   - kemičnih materialov
                   ali tekstilne kaše.

        - Drugi:

        -- vezeni      Izdelava iz nebeljene
                   enojne preje (2. Za
                   pletene ali kvačkane
                   izdelke brez dodatka
                   elastike ali gume,
                   dobljenih s šivanjem
                   ali sestavljanjem
                   kosov pletenih ali
                   kvačkanih tkanin
                   (rezanih ali pletenih
                   direktno v oblike)
                   glej Uvodno opombo 6;
                   3. Posebni pogoji, ki
                   veljajo za proizvode
                   iz mešanice
                   tekstilnih
                   materialov, so
                   navedeni v Uvodni
                   opombi 5).

                   ali

                   Izdelava iz nevezene
                   tkanine (razen
                   pletenih ali
                   kvačkanih), pod
                   pogojem,

                   da vrednost
                   uporabljene nevezene
                   tkanine ne presega
                   40% cene izdelka
                   franko tovarna.

        -- drugi       Izdelava iz nebeljene
                   enojne preje (1. Glej
                   Uvodno opombo 6; 2.
                   Za pletene ali
                   kvačkane izdelke brez
                   dodatka elastike ali
                   gume, dobljenih s
                   šivanjem ali
                   sestavljanjem kosov
                   pletenih ali
                   kvačkanih tkanin
                   (rezanih ali pletenih
                   direktno v oblike)
                   glej Uvodno opombo 6)


6305      Vreče in vrečke, ki Izdelava iz (3.
        se uporabljajo za  Posebni pogoji, ki
        pakiranje blaga   veljajo za proizvode
                   iz mešanice
                   tekstilnih
                   materialov, so
                   navedeni v Uvodni
                   opombi 5.):
                   - naravnih vlaken,
                   - umetnih ali
                   sintetičnih rezanih
                   vlaken, nemikanih ali
                   nečesanih ali kako
                   drugače obdelanih za
                   predenje, ali
                   - kemičnih materialov
                   ali tekstilne kaše.


6306      Cerade, jadra za
        plovila, jadralne
        deske ali
        suhozemna plovila,
        zunanje platnene
        zavese, šotori in
        izdelki za
        taborjenje

        - Netkani      Izdelava iz (1. Glej
                   Uvodno opombo 6; 3.
                   Posebni pogoji, ki
                   veljajo za proizvode
                   iz mešanice
                   tekstilnih
                   materialov, so
                   navedeni v Uvodni
                   opombi 5):
                   - naravnih vlaken ali
                   - kemičnih materialov
                   ali tekstilne kaše.

        - Drugi       Izdelava iz nebeljene
                   enojne preje (1. Glej
                   Uvodno opombo 6; 3.
                   Posebni pogoji, ki
                   veljajo za proizvode
                   iz mešanice
                   tekstilnih
                   materialov, so
                   navedeni v Uvodni
                   opombi 5)


6307      Drugi gotovi     Izdelava, pri kateri
        izdelki, vštevši   vrednost vseh
        kroje za oblačila  uporabljenih
                   materialov ne presega
                   40% cene izdelka
                   franko tovarna.


6308      Garniture, ki so   Vsak predmet v
        sestavljene iz    kompletu mora
        tkanine in preje, s izpolnjevati pravilo,
        priborom ali brez  ki bi zanj veljalo,
        njega za       če ne bi bil v
        izdelovanje preprog kompletu.
        in pregrinjal,    Predmeti brez porekla
        tapiserij, vezenih  pa se lahko
        namiznih prtov in  vključijo, če njihova
        serviet ali     skupna vrednost ne
        podobnih tekstilnih presega 15% cene
        izdelkov,      kompleta franko
        pripravljenih v   tovarna.
        zavitkih za prodajo
        na drobno


-----------------------------------------------------------------------------

ex 64.pgl.   Obutev; gamaše in  Izdelava iz materialov
        podobni izdelki;   iz katerekoli tar.
        razen:        št. ,razen spajanja
                   gornjih delov,
                   pritrjenih na
                   notranje podplate ali
                   druge komponente
                   podplatov iz tar. št.
                   6406.


6406      Deli obutve     Izdelava, pri kateri
        (vštevši zgornje   se vsi uporabljeni
        dele, pritrjene ali materiali uvrščajo v
        ne na podplate    drugo tar. št., kot
        razen na zunanje   je tar. št. izdelka
        podplate),
        odstranljivi vložki
        za obutev, vstavki
        za pete in podobni
        izdelki; gamaše,
        ovijači in podobni
        izdelki in njihovi
        deli


-----------------------------------------------------------------------------

ex 65.pgl.   Pokrivala in     Izdelava, pri kateri
        njihovi deli,    se vsi uporabljeni
        razen:        materiali uvrščajo v
                   drugo tar. št., kot
                   je tar. št. izdelka.


6503      Klobuki in druga   Izdelava iz preje ali
        pokrivala iz     tekstilnih vlaken (1.
        klobučevine,     Glej Uvodno opombo 6.)
        izdelani iz tulcev,
        stožcev in drugih
        izdelkov iz tar.
        št. 6501, vštevši
        tudi podložene ali
        okrašene


6505      Klobuki in druga   Izdelava iz preje ali
        pokrivala,iz pletiv tekstilnih vlaken (1.
        ali pleteni ali   Glej Uvodno opombo 6.)
        izdelani iz čipke,
        klobučevine ali
        drugih tekstilnih
        proizvodov (razen
        trakov), tudi
        okrašene ali
        podložene; mrežice
        za lase iz
        kakršnegakoli
        materiala, okrašeni
        ali podloženi ali
        ne


-----------------------------------------------------------------------------

ex 66.pgl.   Dežniki, sončniki,  Izdelava, pri kateri
        sprehajalne palice, se vsi uporabljeni
        palice-stolčki,   materiali uvrščajo v
        biči, korobači in  drugo tar. št., kot
        njihovi deli;    je tar. št. izdelka.
        razen:


6601      Dežniki in sončniki Izdelava, pri kateri
        (vštevši       vrednost vseh
        palice-dežnike,   uporabljenih
        vrtne sončnike in  materialov ne presega
        podobne dežnike)   50% cene izdelka
                   franko tovarna.


67.pgl.     Preparirano perje  Izdelava, pri kateri
        in puh in izdelki  se vsi uporabljeni
        iz njih; umetno   materiali uvrščajo v
        cvetje;       drugo tar. št., kot
        lasuljarski     je tar. št. izdelka.
        izdelki


------------------------------------------------------------------------------

ex 68.pgl.   Izdelki iz kamna,  Izdelava, pri kateri
        sadre, cementa,   se vsi uporabljeni
        azbesta, sljude,   materiali uvrščajo v
        ali podobnih     drugo tar. št., kot
        materialov;     je tar. št. izdelka.
        razen:


ex 6803     Izdelki iz      Izdelava iz
        naravnega skrilavca obdelanega skrilavca.
        ali aglomeriranega
        skrilavca


ex 6812     Izdelki iz azbesta, Izdelava iz
        mešanice na osnovi  materialov iz
        azbesta ali na    katerekoli tar. št.
        osnovi azbesta in
        magnezijevega
        karbonata


ex 6814     Izdelki iz sljude,  Izdelava iz obdelane
        vštevši       sljude (vštevši
        aglomerirano ali   aglomerirano ali
        rekonstituirano, na rekonstitutirano).
        podlagi iz papirja,
        kartona ali drugih
        materialov


------------------------------------------------------------------------------

69.pgl.     Keramični izdelki  Izdelava, pri kateri
                   se vsi uporabljeni
                   materiali uvrščajo v
                   drugo tar. št., kot
                   je tar. št. izdelka.


------------------------------------------------------------------------------

ex 70.pgl    Steklo in stekleni  Izdelava, pri kateri
        izdelki; razen:   se vsi uporabljeni
                   materiali uvrščajo v
                   drugo tar. št., kot
                   je tar. št. izdelka.


ex 7003,    Steklo z neodbojno  Izdelava iz
ex 7004 in   plastjo       materialov iz tar.
ex 7005               št. 7001.


7006      Steklo iz tar. št.  Izdelava iz
        7003, 7004 ali    materialov iz tar.
        7005, upognjeno, z  št. 7001.
        obdelanimi robovi,
        gravirano,
        luknjano,
        emajlirano ali
        drugače obdelano,
        neokvirjeno in ne
        spojeno z drugimi
        materiali


7007      Varnostno steklo iz Izdelava iz
        kaljenega ali    materialov iz tar.
        plastnega stekla   št. 7001.


7008      Večzidni panelni   Izdelava iz
        elementi za     materialov iz tar.
        izolacijo, iz    št. 7001.
        stekla


7009      Steklena ogledala,  Izdelava iz
        z okvirom ali brez  materialov iz tar.
        njega, vštevši tudi št. 7001.
        vzvratna ogledala


7010      Baloni, steklenice, Izdelava, pri kateri
        kozarci, lonci,   se vsi uporabljeni
        fiole, ampule in   materiali uvrščajo v
        druge posode iz   drugo tar. št., kot
        stekla za transport je tar. št. izdelka.
        ali pakiranje
        blaga; stekleni   ali
        kozarci za
        vlaganje, čepi,   Brušenje steklenih
        pokrovi in druga   proizvodov, če
        zapirala, iz stekla vrednost nebrušenih
                   steklenih proizvodov
                   ne presega 50% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


7013      Stekleni izdelki za Izdelava, pri kateri
        namizno in      se vsi uporabljeni
        kuhinjsko uporabo,  materiali uvrščajo v
        za toaletne namene, drugo tar. št., kot
        v pisarnah, izdelki je tar. št. izdelka.
        za notranjo
        dekoracijo in    ali
        podobne namene
        (razen tistih iz   Brušenje steklenih
        tar. št. 7010 ali  proizvodov, če
        7018)        vrednost nebrušenih
                   steklenih proizvodov
                   ne presega 50% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.

                   ali

                   Ročno okraševanje
                   (razen sitotiska),
                   ročno pihanje
                   steklenih izdelkov,
                   če vrednost ročno
                   pihanih steklenih
                   izdelkov ne presega
                   50% cene izdelka
                   franko tovarna.


ex 7019     Izdelki iz      Izdelava iz:
        steklenih vlaken   - nebarvanih trakov
        (razen preje)    steklenih vlaken,
                   rovinga, preje ali
                   pečenih niti, ali
                   - steklene volne.


------------------------------------------------------------------------------

ex 71.pgl.   Naravni in      Izdelava, pri kateri
        kultivirani biseri, se vsi uporabljeni
        dragi in poldragi  materiali uvrščajo v
        kamni; plemenite   drugo tar. št., kot
        kovine, kovine    je tar. št. izdelka.
        platirane s
        plemenitimi kovinami
        in izdelki iz njih,
        imitacija nakita;
        kovanci; razen:


ex 7101     Naravni ali     Izdelava, pri kateri
        kultivirani biseri, vrednost vseh
        obdelani, začasno  uporabljenih
        nanizani zaradi   materialov ne presega
        lažjega transporta  50% cene izdelka
                   franko tovarna.


ex 7102     Obdelani dragi ali  Izdelava iz
ex 7103 in   poldragi kamni    neobdelanih dragih
ex 7104     (naravni,      ali poldragih kamnov.
        sintetični ali
        rekonstruirani)


7106      Plemenite kovine:
7108 in
7110      - Neobdelane     Izdelava iz
                   materialov, ki niso
                   uvrščeni v tar. št.
                   7106, 7108 ali 7110.

                   ali

                   Elektrolitska,
                   toplotna ali kemična
                   separacija plemenitih
                   kovin iz tar. št.
                   7106, 7108 ali 7110.

                   ali

                   Legiranje plemenitih
                   kovin iz tar. št.
                   7106, 7108 ali 7110
                   med seboj ali z
                   navadnimi kovinami.


        - Polpredelane    Izdelava iz
        (polizdelki) ali v  neobdelanih
        obliki prahu     plemenitih kovin.


ex 7107,    Kovine, platirane s Izdelava iz kovin,
ex 7109 in   plemenitimi     platiranih s
ex 7111     kovinami, v obliki  plemenitmi kovinami,
        polizdelkov     neobdelanih.


7116      Predmeti iz     Izdelava, pri kateri
        naravnih ali     vrednost vseh
        gojenih biserov,   uporabljenih
        dragih ali      materialov ne presega
        poldragih kamnov   50% cene izdelka
        (naravnih,      franko tovarna.
        sintetičnih ali
        rekonstruiranih)


7117      Imitacije nakita   Izdelava, pri kateri
                   se vsi uporabljeni
                   materiali uvrščajo v
                   drugo tar. št., kot
                   je tar. št. izdelka.

                   ali

                   Izdelava iz delov
                   navadne kovine,
                   neprekritih niti ne
                   prevlečenih s
                   plemenitimi kovinami
                   pod pogojem, da
                   vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov ne presega
                   50% cene izdelka
                   franko tovarna.


------------------------------------------------------------------------------

ex 72.pgl.   Železo in jeklo;   Izdelava, pri kateri
        razen:        se vsi uporabljeni
                   materiali uvrščajo v
                   drugo tar. št., kot
                   je tar. št. izdelka.


7207      Polizdelki iz    Izdelava iz
        železa ali      materialov iz tar.
        nelegiranega jekla  št. 7201, 7202, 7203,
                   7204 ali 7205.


7208 do 7216  Ploščati valjani   Izdelava iz ingotov
        izdelki, palice in  ali drugih primarnih
        profili iz železa  oblik iz tar. št.
        ali nelegiranega   7206.
        jekla


7217      Hladno vlečena žica Izdelava iz
        iz železa ali    polizdelkov iz tar.
        nelegiranega jekla  št. 7207.


ex 7218,    Polizdelki,     Izdelava iz ingotov
7219 do     ploščati valjani   ali drugih primarnih
7222      izdelki, palice in  oblik iz tar. št.
        profili iz      7218.
        nerjavega jekla


7223      Hladno vlečena žica Izdelava iz
        iz nerjavega jekla  polizdelkov iz tar.
                   št. 7218.


ex 7224,    Polizdelki,     Izdelava iz ingotov
7225 do     ploščati valjani   ali drugih primarnih
7228      izdelki, toplo    oblik iz tar. št.
        valjane palice v   7206, 7218 ali 7224.
        ohlapno navitih
        kolobarjih, kotniki
        in profili iz
        drugih vrst
        legiranega jekla;
        votle palice za
        svedre iz legiranih
        ali nelegiranih
        jekel


7229      Hladno vlečena žica Izdelava iz
        iz drugih vrst    polizdelkov iz tar.
        legiranega jekla   št. 7224.


------------------------------------------------------------------------------

ex 73.pgl.   Železni in jekleni  Izdelava, pri kateri
        izdelki; razen:   se vsi uporabljeni
                   materiali uvrščajo v
                   drugo tar. št., kot
                   je tar. št. izdelka.


ex 7301     Piloti        Izdelava iz
                   materialov iz tar.
                   št. 7206.


7302      Deli za železniške  Izdelava iz
        in tramvajske tire, materialov iz tar.
        iz železa ali    št. 7206.
        jekla; tirnice,
        vodila in zobate
        tirnice, kretniški
        jezički, križišča,
        spojne palice in
        drugi deli kretnic,
        pragovi tirne
        veznice, tirna
        ležišča, klini za
        tirna ležišča,
        podložne plošče
        pričvrščevalne
        ploščice, distančne
        palice, drugi deli,
        posebej
        konstruirani za
        postavljanje,
        spajanje in
        pritrjevanje tirnic


7304,      Cevi in votli    Izdelava iz
7305 in     profili iz železa  materialov iz tar.
7306      in jekla (razen iz  št. 7206, 7207, 7218
        litega železa)    ali 7224.


ex 7307     Pribor za cevi in  Struženje, vrtanje,
        votle profile, iz  širitev lukenj,
        nerjavega jekla   izrezovanje navojev,
        (ISO No.       urezovanje s peščenim
        X5CrNiMo 1712),   curkom kovanih
        sestavljen iz več  polizdelkov, katerih
        delov        vrednost ne
                   presega 35% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


7308      Konstrukcije     Izdelava, pri kateri
        (razen montažnih   se vsi uporabljeni
        konstrukcij iz tar. materiali uvrščajao v
        št. 9406) in deli  drugo tar. št., kot
        konstrukcij (npr.  je tar. št. izdelka.
        mostovi in elementi Zvarjeni kotniki in
        za mostove, vrata  profili iz tar. št.
        za zapornice,    7301 se ne smejo
        stolpi, predalčni  uporabljati.
        stebri, strehe,
        strešna orodja,
        vrata in okna ter
        okviri zanje,
        opaži, pragovi za
        vrata, roloji,
        ograje in stebri),
        iz železa ali
        jekla; pločevine,
        palice, kotniki in
        profili cevi in
        podobno,
        pripravljeni za
        uporabo v
        konstrukcijah; iz
        železa ali jekla


ex 7315     Verige zoper     Izdelava, pri kateri
        drsenje       vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov iz tar.
                   št. 7315 ne presega
                   50% cene izdelka
                   franko tovarna.


------------------------------------------------------------------------------

ex 74.pgl.   Baker in bakreni   Izdelava, pri kateri:
        izdelki, razen:   - se vsi uporabljeni
                   materiali uvrščajo v
                   drugo tar. št.,kot je
                   tar. št. izdelka, in
                   - vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov ne presega
                   50% cene izdelka
                   franko tovarna.


7401      Bakrenec, cementni  Izdelava, pri kateri
        baker (precipitat  se vsi uporabljeni
        bakra)        materiali uvrščajo v
                   drugo tar. št., kot
                   je tar. št. izdelka.


7402      Nerafinirani baker; Izdelava, pri kateri
        bakrene anode    se vsi uporabljeni
        (pozitivne      materiali uvrščajo v
        elektrode) za    drugo tar. št., kot
        elektrolitno     je tar. št. izdelka.
        rafinacijo


7403      Rafinirani baker in
        bakrove zlitine:

        - Rafinirani baker  Izdelava, pri kateri
                   se vsi uporabljeni
                   materiali uvrščajo v
                   drugo tar. št., kot
                   je tar. št. izdelka.

        - Bakrove zlitine  Izdelava iz
                   rafiniranega surovega
                   bakra ali bakrovih
                   odpadkov in ostankov.


7404      Bakrovi odpadki in  Izdelava, pri kateri
        ostanki       se vsi uporabljeni
                   materiali uvrščajo v
                   drugo tar. št.,kot je
                   tar. št. izdelka.


7405      Predzlitine bakra   Izdelava, pri kateri
                   se vsi uporabljeni
                   materiali uvrščajo v
                   drugo tar. št., kot
                   je tar. št. izdelka.


------------------------------------------------------------------------------

ex 75.pgl    Nikelj in nikljevi  Izdelava, pri kateri:
        izdelki, razen:   - se vsi uporabljeni
                   materiali uvrščajo v
                   drugo tar. št., kot
                   je tar. št. izdelka,
                   in
                   - vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov ne presega
                   50% cene izdelka
                   franko tovarna.


7501 do 7503  Nikljev kamen,    Izdelava, pri kateri
        sintrani oksidi   se vsi uporabljeni
        niklja in drugi   materiali uvrščajo v
        vmesni izdelki    drugo tar. št., kot
        metalurgije niklja; je tar. št. izdelka.
        surovi nikelj;
        nikljasti odpadki
        in ostanki


------------------------------------------------------------------------------

ex 76.pgl.   Aluminij in izdelki Izdelava, pri kateri:
        iz aluminija;    - se vsi uporabljeni
        razen:        materiali uvrščajo v
                   drugo tar. št., kot
                   je tar. št. izdelka,
                   in
                   - vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov ne presega
                   50% cene izdelka
                   franko tovarna.


7601      Aluminij, surovi   Izdelava s toplotno
                   ali elektronsko
                   obdelavo iz
                   nelegiranega
                   aluminija ali iz
                   aluminijevih odpadkov
                   in ostankov.


7602      Aluminijasti     Izdelava, pri kateri
        odpadki in ostanki  se vsi uporabljeni
                   materiali uvrščajo v
                   drugo tar. št., kot
                   je tar. št. izdelka.


ex 7616     Izdelki iz      Izdelava, pri kateri:
        aluminija razen   - se vsi uporabljeni
        gaze, tkanin,    materiali uvrščajo v
        rešetk, mrež,    drugo tar. št., kot
        ograj ali zaklonov  je tar. št. izdelka.
        materiala za     Lahko se uporabljajo
        ojačanje in     gaza, tkanine,
        podobnih materialov rešetke, mreže,
        (vštevši neskončne  ograje ali zakloni,
        trakove) iz     materiali za
        aluminijaste žice  ojačanje in podobni
        in ekspandirane   materiali (vštevši
        kovine iz aluminija tudi neskončne
                   trakove) iz
                   aluminijaste žice ali
                   ekspandirane kovine
                   iz aluminija,in
                   - vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov ne presega
                   50% cene izdelka
                   franko tovarna.


------------------------------------------------------------------------------

77.pgl.     Rezervirano za
        možno bodočo
        uporabo HS


------------------------------------------------------------------------------

ex 78.pgl.   Svinec in svinčeni  Izdelava, pri kateri:
        izdelki, razen:   - se vsi uporabljeni
                   materiali uvrščajo v
                   drugo tar. št., kot
                   je tar. št. izdelka,
                   in
                   - vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov ne presega
                   50% cene izdelka
                   franko tovarna.


7801      Surovi svinec:

        - Rafiniran svinec  Izdelava iz
                   obdelanega svinca
                   ("bullion" ali "work
                   lead").

        - Drugi       Izdelava, pri kateri
                   se vsi uporabljeni
                   materiali uvrščajo v
                   drugo tar. št., kot
                   je tar. št. izdelka.
                   Ne smejo se
                   uporabljati odpadki
                   in ostank iz tar. št.
                   7802.


7802      Svinčeni odpadki in Izdelava, pri kateri
        ostanki       se vsi uporabljeni
                   materiali uvrščajo v
                   drugo tar. št., kot
                   je tar. št. izdelka.


------------------------------------------------------------------------------

ex 79.pgl.   Cink in cinkovi   Izdelava, pri kateri:
        izdelki; razen:   - se vsi uporabljeni
                   materiali uvrščajo v
                   drugo tar. št. ,kot
                   je tar. št. izdelka,
                   in
                   - vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov ne presega
                   50% cene izdelka
                   franko tovarna.


7901      Cink, surov     Izdelava, pri kateri
                   se vsi uporabljeni
                   materiali uvrščajo v
                   drugo tar. št., kot
                   je tar. št. izdelka.
                   Ne smejo se
                   uporabljati odpadki
                   in odpadki iz tar.
                   št. 7902.


7902      Cinkovi odpadki in  Izdelava, pri kateri
        ostanki       se vsi uporabljeni
                   materiali uvrščajo v
                   drugo tar. št., kot
                   je tar. št. izdelka.


------------------------------------------------------------------------------

ex 80.pgl.   Kositer in kositrni Izdelava, pri kateri:
        izdelki; razen:   - se vsi uporabljeni
                   materiali uvrščajo v
                   drugo tar. št., kot
                   je tar. št. izdelka,
                   in
                   - vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov ne presega
                   50% cene izdelka
                   franko tovarna.


8001      Kositer, surov    Izdelava, pri kateri
                   se vsi uporabljeni
                   materiali uvrščajo v
                   drugo tar. št., kot
                   je tar. št. izdelka.
                   Ne smejo se
                   uporabljati odpadki in
                   ostružki iz tar. št.
                   8002.


8002 in 8007  Kositrni odpadki in Izdelava, pri kateri
        ostanki; drugi    se vsi uporabljeni
        kositrni izdelki   materiali uvrščajo v
                   drugo tar. št., kot
                   je tar. št. izdelka.


------------------------------------------------------------------------------

81.pgl.     Druge navadne
        kovine; kermeti;
        njihovi izdelki:

        - Druge navadne   Izdelava, pri kateri
        kovine; obdelane;  vrednost vseh
        njihovi izdelki   uporabljenih
                   materialov, uvrščenih
                   v isto tar. št., kot
                   je tar. št. izdelka,
                   ne presega 50% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.

        - Druge       Izdelava, pri kateri
                   se vsi uporabljeni
                   materiali uvrščajo v
                   drugo tar. št., kot
                   je tar. št. izdelka.


------------------------------------------------------------------------------

ex 82.pgl.   Orodje, nožarski   Izdelava, pri kateri
        izdelki, žlice in  se vsi uporabljeni
        vilice iz navadnih  materiali uvrščajo v
        kovin; njihovi deli drugo tar. št., kot
        iz navadnih kovin;  je tar.št. izdelka.
        razen:


8206      Orodje iz dveh ali  Izdelava, pri kateri
        več tar. št. 8202  se vsi uporabljeni
        do 8205 v      materiali uvrščajo v
        garniturah za    drugo tar. št. razen
        prodajo na drobno  8202 do 8205. Orodje
                   iz tar. št. 8202 do
                   8205 se lahko sestavi
                   v garniture, če
                   njihova vrednost ne
                   presega 15% cene
                   garniture franko
                   tovarna.


8207      Izmenljivo orodje  Izdelava, pri kateri:
        za ročno       - se vsi uporabljeni
        obdelovalne     materiali uvrščajo v
        priprave na     drugo tar. št., kot
        mehanični pogon   je tar.št. izdelka,
        ali brez njega ali  in
        za obdelovalne    - vrednost vseh
        stroje (npr. za   uporabljenih
        stiskanje, kovanje, materialov ne presega
        prebadanje, rezanje 40% cene izdelka
        navojev, vrtanje,  franko tovarna.
        vtiskanje,
        grezenje, rezkanje,
        struženje ali
        navijanje ali
        odvijanje vijakov),
        vštevši matice za
        valjanje ali
        ekstrudiranje
        kovine in orodje za
        vrtanje skal in
        zemlje


8208      Noži in rezila, za  Izdelava, pri kateri:
        stroje ali      - se vsi uporabljeni
        mehanične priprave  materiali uvrščajo v
                   drugo tar. št., kot
                   je tar.št. izdelka,
                   in
                   - vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov ne presega
                   40% cene izdelka
                   franko tovarna.


ex 8211     Noži z rezili,    Izdelava, pri kateri
        nezobljenimi ali   se vsi uporabljeni
        nenazobljenimi    materiali uvrščajo v
        (vštevši vrtnarske  drugo tar. št., kot
        nože), razen nožev  je tar.št. izdelka.
        iz tar. 8208     Lahko se uporabljajo
                   ročaji in rezila iz
                   navadnih kovin.


8214      Drugi nožarski    Izdelava, pri kateri
        izdelki (npr.    se vsi uporabljeni
        stroji za      materiali uvrščajo v
        striženje, mesarske drugo tar. št., kot
        in kuhinjske     je tar.št. izdelka.
        sekače, mesarske   Lahko se uporabljajo
        sekire in noži za  ročaji iz navadnih
        sekljanje mesa,   kovin.
        noži za papir);
        garniture in
        priprave za
        manikiranje in
        pedikiranje
        (vštevši tudi
        pilice za nohte)


8215      Žlice, vilice,    Izdelava, pri kateri
        zajemalke, penovke, se vsi uporabljeni
        lopatice za     materiali uvrščajo v
        serviranje kolačev, drugo tar. št., kot
        noži za ribe, noži  je tar.št. izdelka.
        za maslo,      Lahko se uporabljajo
        prijemalke za    ročaji iz navadnih
        sladkor in podobni  kovin.
        kuhinjski in namizni
        pribor


------------------------------------------------------------------------------

ex 83.pgl.   Razni izdelki iz   Izdelava, pri kateri
        navadnih kovin;   se vsi uporabljeni
        razen:        materiali uvrščajo v
                   drugo tar. št., kot
                   je tar.št. izdelka.


ex 8302     Drugo okovje,    Izdelava, pri kateri
        pribor (fitingi) in se vsi uporabljeni
        podobni izdelki,   materiali uvrščajo v
        primerni za     drugo tar. št., kot
        stavbarstvo, in   je tar.št. izdelka.
        avtomatična     Lahko se uporabijo
        zapirala za vrata  materiali iz tar. št.
                   8302 pod pogojem, da
                   njihova vrednost ne
                   presega 20% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


ex 8306     Kipci in drugi    Izdelava, pri kateri
        okraski iz navadnih se vsi uporabljeni
        kovin        materiali uvrščajo v
                   drugo tar. št., kot
                   je tar.št. izdelka.
                   Lahko pa se
                   uporabljajo tudi
                   materiali iz tar. št.
                   8306, če njihova
                   vrednost ne presega
                   30% cene izdelka
                   franko tovarna.


------------------------------------------------------------------------------

ex 84.pgl.   Jedrski reaktorji;  Izdelava, pri kateri: Izdelava, pri
        kotli, stroji in   - se vsi uporabljeni  kateri vrednost
        mehanične naprave;  materiali uvrščajo v  vseh uporabljenih
        njihovi deli;    drugo tar. št., kot  materialov ne
        razen:        je tar.št. izdelka,  presega 30% cene
                   in           izdelka franko
                   - vrednost vseh    tovarna.
                   uporabljenih
                   materialov ne presega
                   40% cene izdelka
                   franko tovarna.


ex 8401     Gorilni elementi   Izdelava, pri kateri Izdelava, pri
        (polnjenja)     so vsi uporabljeni  kateri vrednost
                   materiali uvrščeni v vseh uporabljenih
                   drugo tar. št., kot  materialov ne
                   je tar.št. izdelka  presega 30% cene
                   (1. To pravilo se bo izdelka franko
                   uporabljalo do 31.  tovarna.
                   decembra 1998).


8402      Kotli za       Izdelava, pri kateri: Izdelava, pri
        pridobivanje vodne  - se vsi uporabljeni  kateri vrednost
        in druge pare    materiali uvrščajo v  vseh uporabljenih
        (razen kotlov za   drugo tar. št., kot  materialov ne
        centralno kurjavo s je tar.št. izdelka,  presega 25% cene
        toplo vodo, ki    in           izdelka franko
        lahko proizvajajo  - vrednost vseh    tovarna.
        paro z nizkim    uporabljenih
        tlakom); kotli za  materialov ne presega
        pregreto vodo    40% cene izdelka
                   franko tovarna.


8403      Kotli za centralno  Izdelava, pri kateri  Izdelava, pri
in       kurjavo, razen    se vsi uporabljeni   kateri vrednost
ex 8404     tistih iz tar. št.  materiali uvrščajo v  vseh uporabljenih
        8402 in pomožne   drugo tar. št. kot   materialov ne
        naprave za kotle za sta 8403 ali 8404.   presega 40% cene
        centralno kurjavo              izdelka franko
                              tovarna.


8406      Turbine na vodno in Izdelava, pri kateri
        drugo paro      vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov ne presega
                   40% cene izdelka
                   franko tovarna.


8407      Batni motorji z   Izdelava, pri kateri
        notranjim      vrednost vseh
        zgorevanjem, na   uporabljenih
        vžig s svečkami, z  materialov ne presega
        izmeničnim ali    40% cene izdelka
        vrtilnim gibanjem  franko tovarna.
        bata


8408      Batni motorji z   Izdelava, pri kateri
        notranjim      vrednost vseh
        zgorevanjem, na   uporabljenih
        vžig s kompresijo  materialov ne presega
        (dizelski ali    40% cene izdelka
        poldizelski     franko tovarna.
        motorji)


8409      Deli, ki so     Izdelava, pri kateri
        primerni izključno  vrednost vseh
        ali pretežno za   uporabljenih
        motorje iz tar. št. materialov ne presega
        8407 ali 8408    40% cene izdelka
                   franko tovarna.


8411      Turboreaktivni    Izdelava, pri kateri: Izdelava, pri
        motorji,       - se vsi uporabljeni  kateri vrednost
        turbopropelerski   materiali uvrščajo v  vseh uporabljenih
        motorji in druge   drugo tar. št., kot  materialov ne
        plinske turbine   je tar.št. izdelka,  presega 25% cene
                   in           izdelka franko
                   - vrednost vseh    tovarna.
                   uporabljenih
                   materialov ne presega
                   40% cene izdelka
                   franko tovarna.


8412      Drugi pogonski    Izdelava, pri kateri
        stroji in motorji  vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov ne presega
                   40% cene izdelka
                   franko tovarna.


ex 8413     Tlačne črpalke z   Izdelava, pri kateri: Izdelava, pri
        rotacijskim     - se vsi uporabljeni  kateri vrednost
        gibanjem       materiali uvrščajo v  vseh uporabljenih
                   drugo tar. št., kot  materialov ne
                   je tar.št. izdelka in presega 25% cene
                   - vrednost vseh    izdelka franko
                   uporabljenih      tovarna.
                   materialov ne presega
                   40% cene izdelka
                   franko tovarna.


ex 8414     Industrijske nape,  Izdelava, pri kateri: Izdelava, pri
        ventilatorji in   - se vsi uporabljeni  kateri vrednost
        podobno       materiali uvrščajo v  vseh uporabljenih
                   drugo tar. št., kot  materialov ne
                   je tar.št. izdelka,  presega 25% cene
                   in           izdelka franko
                   - vrednost vseh    tovarna.
                   uporabljenih
                   materialov ne presega
                   40% cene izdelka
                   franko tovarna.


8415      Klimatizacijske   Izdelava, pri kateri
        naprave z      vrednost vseh
        ventilatorjem na   uporabljenih
        motorni pogon in   materialov ne presega
        elementi za     40% cene izdelka
        spreminjanje     franko tovarna.
        temperature in
        vlažnosti, vštevši
        tiste stroje, pri
        katerih vlažnosti
        ni mogoče posebej
        regulirati


8418      Hladilniki,     Izdelava, pri kateri: Izdelava, pri
        zmrzovalniki in   - se vsi uporabljeni  kateri vrednost
        druge naprave za   materiali uvrščajo v  vseh uporabljenih
        hlajenje ali     drugo tar. št., kot  materialov ne
        zmrzovanje,     je tar.št. izdelka,  presega 25% cene
        električni in    in           izdelka franko
        drugi; toplotne   - vrednost vseh    tovarna.
        črpalke, razen    uporabljenih
        klimatizacijskih   materialov ne presega
        naprav iz tar.    40% cene izdelka
        št. 8415       franko tovarna, in
                   - vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov brez
                   porekla ne presega
                   vrednosti
                   uporabljenih
                   materialov s poreklom.


ex 8419     Stroji in naprave  Izdelava:       Izdelava, pri
        za lesno       - pri kateri vrednost kateri vrednost
        industrijo, za    vseh uporabljenih   vseh uporabljenih
        proizvodnjo papirne materialov ne presega materialov ne
        kaše, papirja in   40% cene franko    presega 30% cene
        kartona       tovarna, in      izdelka franko
                   - pri kateri se v   tovarna.
                   okviru zgornje meje
                   vsi materiali,
                   uvrščeni v isto tar.
                   št. kot proizvod,
                   uporabljajo samo do
                   vrednosti 25% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


8420      Kalandri in drugi  Izdelava:       Izdelava, pri
        stroji za valjanje, - pri kateri vrednost kateri vrednost
        razen za kovine ali vseh uporabljenih   vseh uporabljenih
        steklo in valji   materialov ne presega materialov ne
        zanje        40% cene franko    presega 30% cene
                   tovarna, in      izdelka franko
                   - pri kateri se v   tovarna.
                   okviru zgornje meje
                   vsi materiali,
                   uvrščeni v isto tar.
                   št. kot proizvod,
                   uporabljajo samo do
                   vrednosti 25% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


8423      Tehtnice (razen   Izdelava, pri kateri: Izdelava, pri
        tehtnic z      - se vsi uporabljeni  kateri vrednost
        občutljivostjo do  materiali uvrščajo v  vseh uporabljenih
        5 cg oz. 0,05 g),  drugo tar. št., kot  materialov ne
        vštevši stroje za  je tar.št. izdelka,  presega 25% cene
        štetje in kontrolo, in           izdelka franko
        ki delujejo na    - vrednost vseh    tovarna.
        podlagi merjenja   uporabljenih
        teže; uteži in    materialov ne presega
        tehtnice vseh vrst  40% cene izdelka
                   franko tovarna.


8425      Stroji in aparati  Izdelava:       Izdelava, pri
do       za dviganje,     - pri kateri vrednost kateri vrednost
8428      razkladanje in    vseh uporabljenih   vseh uporabljenih
        manipulacijo     materialov ne presega materialov ne
                   40% cene franko    presega 30% cene
                   tovarna, in      izdelka franko
                   - pri kateri se v   tovarna.
                   okviru zgornje meje
                   vsi materiali,
                   uvrščeni v tar. št.
                   8431, uporabljajo
                   samo do vrednosti 10%
                   cene izdelka franko
                   tovarna.


8429      Buldožerji,
        angledožerji,
        grejderji,
        ravnalniki,
        skreperji, bagri,
        nakladalniki z
        lopato, samovozni:

        - Cestni valjarji  Izdelava, pri kateri
                   vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov ne presega
                   40% cene izdelka
                   franko tovarna.

        - Drugi       Izdelava:       Izdelava, pri
                   - pri kateri vrednost kateri vrednost
                   vseh uporabljenih   vseh uporabljenih
                   materialov ne presega materialov ne
                   40% cene franko    presega 30% cene
                   tovarna, in      izdelka franko
                   - pri kateri se v   tovarna.
                   okviru zgornje meje
                   vsi materiali,
                   uvrščeni v tar. št.
                   8431,uporabljajo samo
                   do vrednosti 10% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


8430      Drugi stroji za   Izdelava:       Izdelava, pri
        ravnanje, strganje, - pri kateri vrednost kateri vrednost
        izkopavanje,     vseh uporabljenih   vseh uporabljenih
        nabijanje, kopanje  materialov ne presega materialov ne
        ali vrtanje zemlje, 40% cene franko    presega 30% cene
        mineralov ali rud;  tovarna, in      izdelka franko
        smuke in stroji za  - pri kateri se v   tovarna.
        izdiranje pilotov;  okviru zgornje meje
        snežni plugi in   vsi materiali,
        snežni odmetalniki  uvrščeni v tar. št.
                   8431, uporabljajo
                   samo do vrednosti 10%
                   cene izdelka franko
                   tovarna.


ex 8431     Deli za cestne    Izdelava, pri kateri
        valjarje       vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov ne presega
                   40% cene izdelka
                   franko tovarna.


8439      Stroji za      Izdelava:       Izdelava, pri
        proizvodnjo kaše iz - pri kateri vrednost kateri vrednost
        vlaknastih      vseh uporabljenih   vseh uporabljenih
        celuloznih      materialov ne presega materialov ne
        materialov ali za  40% cene franko    presega 30% cene
        proizvodnjo ali   tovarna, in      izdelka franko
        dovrševanje papirja - pri kateri se v   tovarna.
        ali kartona     okviru zgornje meje
                   vsi materiali,
                   uvrščeni v isto tar.
                   št. kot proizvod,
                   uporabljajo samo do
                   vrednosti 25% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


8441      Drugi stroji za   Izdelava:       Izdelava, pri
        predelavo papirne  - pri kateri vrednost kateri vrednost
        kaše, papirja ali  vseh uporabljenih   vseh uporabljenih
        kartona, vštevši   materialov ne presega materialov ne
        stroje za rezanje  40% cene franko    presega 30% cene
        vseh vrst      tovarna, in      izdelka franko
                   - pri kateri se v   tovarna.
                   okviru zgornje meje
                   vsi materiali,
                   uvrščeni v isto tar.
                   št. kot proizvod,
                   uporabljajo samo do
                   vrednosti 25% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


8444 do     Stroji iz teh tar.  Izdelava, pri kateri
8447      št, ki se      vrednost vseh
        uporabljajo v    uporabljenih
        tekstilni      materialov ne presega
        industriji      40% cene izdelka
                   franko tovarna.


ex 8448     Pomožni stroji in  Izdelava, pri kateri
        naprave za uporabo  vrednost vseh
        s stroji iz tar.   uporabljenih
        št. 8444 in 8445  materialov ne presega
                   40% cene izdelka
                   franko tovarna.


8452      Šivalni stroji,
        razen strojev za
        šivanje knjig iz
        tar. št. 8440;
        omarice, stojala in
        pokrovi, predvideni
        za šivalne stroje;
        igle za šivalne
        stroje:

        - Šivalni stroji   Izdelava:
        (samo verižasti   - pri kateri vrednost
        vbod), z glavo,   vseh uporabljenih
        težko ne več kot   materialov ne presega
        16 kg, brez     40% cene izdelka
        motorja, ali 17 kg  franko tovarna
        z motorjem      - pri kateri vrednost
                   vseh uporabljenih
                   materialov brez
                   porekla pri
                   sestavljanju glave
                   (brez motorja) ne
                   presega vrednosti
                   uporabljenega
                   materiala s poreklom,
                   in
                   - uporabljeni
                   mehanizmi za
                   zategovanje niti,
                   kvačkanje in cik-cak
                   morajo biti že s
                   poreklom.

        - Drugi       Izdelava, pri kateri
                   vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov ne presega
                   40% cene izdelka
                   franko tovarna.


8456      Obdelovalni stroji  Izdelava, pri kateri
do       in naprave ter    vrednost vseh
8466      njihovi deli in   uporabljenih
        pribor iz tar. št.  materialov ne presega
        8456 do 8466     40% cene izdelka
                   franko tovarna.


8469 do     Pisarniški stroji  Izdelava, pri kateri
8472      (npr.: pisalni    vrednost vseh
        stroji, računski   uporabljenih
        stroji, stroji za  materialov ne presega
        avtomatsko obdelavo 40% cene izdelka
        podatkov,      franko tovarna.
        razmnoževalni
        stroji, stroji za
        spajanje)


8480      Livarski okvirji za Izdelava, pri kateri
        ivarne; modelne   vrednost vseh
        plošče; modeli za  uporabljenih
        kalupe; kalupi za  materialov ne presega
        kovino (razen    50% cene izdelka
        kalupov za ingote), franko tovarna.
        kovinske karbide,
        steklo, mineralne
        materiale, gume ali
        plastične mase


8482      Kotalni ležaji    Izdelava, pri kateri: Izdelava, pri
                   - se vsi uporabljeni  kateri vrednost
                   materiali uvrščajo v  vseh uporabljenih
                   drugo tar. št., kot  materialov ne
                   je tar.št. izdelka,  presega 25% cene
                   in           izdelka franko
                   - vrednost vseh    tovarna.
                   uporabljenih
                   materialov ne presega
                   40% cene izdelka
                   franko tovarna.


8484      Tesnila iz      Izdelava, pri kateri
        kovinskih listov,  vrednost vseh
        kombinirana z    uporabljenih
        drugim materialom,  materialov ne presega
        ali iz dveh ali več 40% cene izdelka
        plasti kovine;    franko tovarna.
        garniture tesnil,
        različne po sestavi
        materiala, v
        vrečkah, ovitkih
        ali podobnih
        pakiranjih;
        mehanski čepi
        (tesnila)


8485      Deli strojev ali   Izdelava, pri kateri
        naprav brez     vrednost vseh
        električnih     uporabljenih
        priključkov,     materialov ne presega
        izolatorjev,     40% cene izdelka
        tuljav, kontaktov  franko tovarna.
        ali drugih
        električnih delov,
        ki so omenjeni in
        ne zajeti na drugem
        mestu v tem
        poglavju


------------------------------------------------------------------------------

ex 85.pgl.   Električni stroji  Izdelava, pri kateri: Izdelava, pri
        in oprema ter    - se vsi uporabljeni  kateri vrednost
        njihovi deli;    materiali uvrščajo v  vseh uporabljenih
        aparati za snemanje drugo tar. št., kot  materialov ne
        in reprodukcijo   je tar.št. izdelka,  presega 30% cene
        zvoka; aparati za  in           izdelka franko
        snemanje in     - vrednost vseh    tovarna.
        repodukcijo     uporabljenih
        televizijske slike  materialov ne presega
        in zvoka ter deli  40% cene izdelka
        in pribor za te   franko tovarna.
        proizvode; razen:


8501      Elektromotorji in  Izdelava:       Izdelava, pri
        električni      - pri kateri vrednost kateri vrednost
        generatorji (razen  vseh uporabljenih   vseh uporabljenih
        generatorskih    materialov ne presega materialov ne
        agregatov)      40% cene izdelka    presega 30% cene
                   franko tovarna, in   izdelka franko
                   - pri kateri se v   tovarna.
                   okviru zgornje meje
                   vsi materiali,
                   uvrščeni v tar. št.
                   8503 uporabljajo samo
                   do vrednosti 10% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


8502      Električni      Izdelava:       Izdelava, pri
        generatorski     - pri kateri vrednost kateri vrednost
        agregati in     vseh uporabljenih   vseh uporabljenih
        rotacijski      materialov ne presega materialov ne
        konvertorji     40% cene izdelka    presega 30% cene
        (pretvorniki)    franko tovarna, in   izdelka franko
                   - pri kateri se v   tovarna.
                   okviru zgornje meje
                   vsi materiali,
                   uvrščeni v tar. št.
                   8501 ali 8503
                   uporabljajo skupaj
                   samo do vrednosti 10%
                   cene izdelka franko
                   tovarna.


ex 8504     Napajalniki za    Izdelava, pri kateri
        stroje za      vrednost vseh
        avtomatično     uporabljenih
        obdelavo podatkov  materialov ne presega
                   40% cene izdelka
                   franko tovarna.


ex 8518     Mikrofoni in     Izdelava:       Izdelava, pri
        njihova stojala;   - pri kateri vrednost kateri vrednost
        zvočniki vštevši   vseh uporabljenih   vseh uporabljenih
        zvočnike v zvočnih  materialov ne presega materialov ne
        omaricah;      40% cene izdelka    presega 25% cene
        avdio-frekvenčni   franko tovarna, in   izdelka franko
        električni      - pri kateri vrednost tovarna.
        ojačevalniki;    vseh uporabljenih
        kompletne      materialov brez
        električne enote za porekla ne presega
        ojačevanje zvoka   vrednosti
                   uporabljenih
                   materialov s
                   poreklom.


8519      Gramofoni z     Izdelava:       Proizvodnja, pri
        vgrajenim      - pri kateri vrednost kateri vrednost
        ojačevalnikom ali  vseh uporabljenih   vseh uporabljenih
        brez njega,     materialov ne presega materialov ne
        glasbeni avtomati  40% cene izdelka    presega 30% cene
        na plošče,kasetni  franko tovarna, in   izdelka franko
        magnetofoni in    - pri kateri vrednost tovarna.
        drugi aparati za   vseh uporabljenih
        reprodukcijo zvoka, materialov brez
        ki nimajo vgrajene  porekla ne presega
        naprave za snemanje vrednosti
        zvoka        uporabljenih
                   materialov s
                   poreklom.


8520      Magnetofoni in    Izdelava:       Izdelava, pri
        drugi aparati za   - pri kateri vrednost kateri vrednost
        snemanje zvoka,   vseh uporabljenih   vseh uporabljenih
        vštevši aparate z  materialov ne presega presega 30% cene
        materialov ne    40% cene izdelka    izdelka franko
        vgrajenimi      franko tovarna, in   tovarna.
        napravami za     - pri kateri vrednost
        reprodukcijo zvoka, vseh uporabljenih
        ali brez njih    materialov brez
                   porekla ne presega
                   vrednosti
                   uporabljenih
                   materialov s
                   poreklom.


8521      Aparati za snemanje Izdelava:       Izdelava, pri
        in reprodukcijo   - pri kateri vrednost kateri vrednost
        slike in zvoka, ki  vseh uporabljenih   vseh uporabljenih
        imajo vgrajen    materialov ne presega materialov ne
        video-tuner ali ne  40% cene izdelka    presega 30% cene
                   franko tovarna, in   izdelka franko
                   - pri kateri vrednost tovarna.
                   vseh uporabljenih
                   materialov brez porekla
                   ne presega vrednosti
                   uporabljenih
                   materialov s
                   poreklom.


8522      Deli in pribor,   Izdelava, pri kateri
        uporabni predvsem  vrednost vseh
        ali vglavnem z    uporabljenih
        aparati iz tar. št. materialov ne presega
        8519 do 8521     40% cene izdelka
                   franko tovarna.


8523      Pripravljeni in   Izdelava, pri kateri
        prazni nosilci za  vrednost vseh
        zvočna in podobna  uporabljenih
        snemanja drugih   materialov ne presega
        fenomenov, razen   40% cene izdelka
        izdelkov iz 37.   franko tovarna.
        poglavja


8524      Plošče, trakovi in
        drugi posneti
        nosilci vključno z
        zvočnimi in
        drugimi, vštevši
        matrice in
        galvanske odtise za
        proizvodnjo plošč,
        razen proizvodov iz
        37. poglavja

        - Matrice in     Izdelava, pri kateri
        galvanski odtisi za vrednost vseh
        proizvodnjo plošč  uporabljenih
                   materialov ne presega
                   40% cene izdelka
                   franko tovarna.


        - Drugo       Izdelava:       Izdelava, pri
                   - pri kateri vrednost kateri vrednost
                   vseh uporabljenih   vseh uporabljenih
                   materialov ne presega materialov ne
                   40% cene izdelka    presega 30% cene
                   franko tovarna, in   izdelka franko
                   - pri kateri se v   tovarna.
                   okviru zgornje meje
                   vsi materiali,
                   uvrščeni v tar. št.
                   8523 uporabljajo samo
                   do vrednosti 10% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


8525      Oddajniki za     Izdelava:       Izdelava, pri
        radiotelefonijo,   - pri kateri vrednost kateri vrednost
        radiotelegrafijo in vseh uporabljenih   vseh uporabljenih
        radiodifuzijo ali  materialov ne presega materialov ne
        televizijo, vštevši 40% cene izdelka    presega 25% cene
        oddajnike z     franko tovarna, in   izdelka franko
        vdelanim       - pri kateri vrednost tovarna.
        sprejemnikom ali   vseh uporabljenih
        aparatom za     materialov brez
        snemanje ali     porekla ne presega
        reprodukcijo zvoka; vrednosti
        televizijske     uporabljenih
        kamere; video    materialov s
        kamere za snemanje  poreklom.
        posamičnih slik in
        druge video
        snemalne kamere


8526      Radarji, pomožne   Izdelava:       Izdelava, pri
        naprave za      - pri kateri vrednost kateri vrednost
        radio-navigacijo in vseh uporabljenih   vseh uporabljenih
        aparati za radijsko materialov ne presega materialov ne
        daljinsko      40% cene izdelka    presega 25% cene
        krmiljenje      franko tovarna, in   izdelka franko
                   - pri kateri vrednost tovarna.
                   vseh uporabljenih
                   materialov brez
                   porekla ne presega
                   vrednosti
                   uporabljenih
                   materialov s
                   poreklom.


8527      Sprejemniki za    Izdelava:       Izdelava, pri
        radiotelefonijo,   - pri kateri vrednost kateri vrednost
        radiotelegrafijo   vseh uporabljenih   vseh uporabljenih
        ali radiodifuzijo,  materialov ne presega materialov ne
        vštevši       40% cene izdelka    presega 25% cene
        sprejemnike,     franko tovarna, in   izdelka franko
        kombinirane v istem - pri kateri vrednost tovarna.
        ohišju z aparatom  vseh uporabljenih
        za snemanje ali   materialov brez
        reprodukcijo zvoka  porekla ne presega
        ali z uro      vrednosti
                   uporabljenih
                   materialov s
                   poreklom.


8528      Televizijski     Izdelava:       Izdelava, pri
        sprejemniki,     - pri kateri vrednost kateri vrednost
        kombinirani ali   vseh uporabljenih   vseh uporabljenih
        nekombinirani v   materialov ne presega materialov ne
        istem ohišju z    40% cene izdelka    presega 25% cene
        radijskimi      franko tovarna, in   izdelka franko
        sprejemniki ali   - pri kateri vrednost tovarna.
        aparati za snemanje vseh uporabljenih
        ali reprodukcijo   materialov brez
        zvoka ali slike;   porekla ne presega
        videomonitorji in  vrednosti
        videoprojektorji   uporabljenih
                   materialov s
                   poreklom.


8529      Deli, ki so
        predvsem ali v
        glavnem primerni za
        uporabo z aparati
        iz tar. št. 8525 do
        8528:

        - Izključno ali   Izdelava, pri kateri
        pretežno primerni  vrednost vseh
        za uporabo pri    uporabljenih
        aparatih za video  materialov ne presega
        snemanje in     40% cene izdelka
        reprodukcijo slike  franko tovarna.

        - Drugi       Izdelava:       Izdelava, pri
                   - pri kateri vrednost kateri vrednost
                   vseh uporabljenih   vseh uporabljenih
                   materialov ne presega materialov ne
                   40% cene izdelka    presega 25% cene
                   franko tovarna, in   izdelka franko
                   - pri kateri vrednost tovarna.
                   vseh uporabljenih
                   materialov brez
                   porekla ne presega
                   vrednosti
                   uporabljenih
                   materialov s
                   poreklom.


8535      Električni aparati  Izdelava:       Izdelava, pri
in       za vklapljanje in  - pri kateri vrednost kateri vrednost
8536      izklapljanje ali   vseh uporabljenih   vseh uporabljenih
        zavarovanje     materialov ne presega materialov ne
        električnih     40% cene izdelka    presega 30% cene
        tokokrogov ali za  franko tovarna, in   izdelka franko
        povezavo z      - pri kateri se v   tovarna.
        električnimi     okviru zgornje meje
        tokokrogi ali v   vsi materiali
        njih         uvrščeni v tar. št.
                   8538 uporabljajo samo
                   do vrednosti 10% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


8537      Table, plošče,    Izdelava:       Izdelava, pri
        pulti, mize, omare  - pri kateri vrednost kateri vrednost
        in druge osnove   vseh uporabljenih   vseh uporabljenih
        opremjene z dvema  materialov ne presega materialov ne
        ali več aparati iz  40% cene izdelka    presega 30% cene
        tar. št. 8535 ali  franko tovarna, in   izdelka franko
        8536, za električno - pri kateri se v   tovarna.
        krmiljenje ali    okviru zgornje meje
        razdeljevanje    vsi materiali
        električnega toka,  uvrščeni v tar. št.
        vštevši tiste z   8538 uporabljajo samo
        vdelanimi      do vrednosti 10% cene
        instrumenti ali   izdelka franko
        aparati iz 90.    tovarna.
        poglavja, razen
        komutacijskih
        aparatov iz tar.
        št. 8517


ex 8541     Diode, tranzistorji Izdelava:       Izdelava, pri
        in podobni      - pri kateri so vsi  kateri vrednost
        polprevodniški    uporabljeni materiali vseh uporabljenih
        elementi, razen   uvrščeni v drugo tar. materialov ne
        silicijevih rezin,  št., kot je tar.št.  presega 25% cene
        ki še niso      izdelka, in      izdelka franko
        razrezane v čipe   - pri kateri vrednost tovarna.
                   vseh uporabljenih
                   materialov ne presega
                   40% cene izdelka
                   franko tovarna.


8542      Elektronska     Izdelava:       Izdelava, pri
        integrirana vezja  - pri kateri vrednost kateri vrednost
        in mikrosestavi   vseh uporabljenih   vseh uporabljenih
                   materialov ne presega materialov ne
                   40% cene izdelka    presega 25% cene
                   franko tovarna, in   izdelka franko
                   - pri kateri se v   tovarna.
                   okviru zgornje meje
                   vsi materiali
                   uvrščeni v tar. št.
                   8541 ali 8542
                   uporabljajo skupaj
                   samo do vrednosti 10%
                   cene izdelka franko
                   tovarna.


8544      Izolirana žica    Izdelava, pri kateri
        (vštevši lakirano  vrednost vseh
        in anodizirano    uporabljenih
        žico), kabli     materialov ne presega
        (vštevši koaksialne 40% cene izdelka
        kable) in drugi   franko tovarna.
        izolirani
        električni vodniki,
        s konektorjem ali
        brez; kabli iz
        optičnih vlaken,
        kombinirani z
        električnimi
        vodniki ali ne, s
        konektorjem ali
        brez njega


8545      Ogljene elektrode,  Izdelava, pri kateri
        ogljene ščetke,   vrednost vseh
        oglje za svetilke,  uporabljenih
        oglje za baterije  materialov ne presega
        in drugi izdelki iz 40% cene izdelka
        grafita ali drugega franko tovarna.
        oglja, s kovino ali
        brez nje, za
        električne namene


8546      Električni      Izdelava, pri kateri
        izolatorji iz    vrednost vseh
        kakršnegakoli    uporabljenih
        materiala      materialov ne presega
                   40% cene izdelka
                   franko tovarna.


8547      Izolirni deli za   Izdelava, pri kateri
        električne stroje,  vrednost vseh
        naprave ali opremo, uporabljenih
        izdelani v celoti  materialov ne presega
        iz izolirnega    40% cene izdelka
        materiala ali samo  franko tovarna.
        z manjšimi
        kovinskimi
        komponentami (npr.
        tulci z navojem),
        vdelanimi med
        stiskanjem
        izključno zaradi
        vezave, razen
        izolatorjev iz tar.
        št. 8546; cevi za
        električne vodnike
        in spojke zanje, iz
        navadnih kovin,
        obložene z
        izolirnim
        materialom


8548      Odpadki in ostanki  Izdelava, pri kateri
        primarnih celic,   vrednost vseh
        primarnih baterij  uporabljenih
        in električnih    materialov ne presega
        akumulatorjev;    40% cene izdelka
        iztrošene primarne  franko tovarna.
        celice; iztrošene
        primarne baterije
        in iztrošeni
        električni
        akumulatorji;
        električni deli
        strojev in
        aparatov, ki niso
        omenjeni in ne
        zajeti na drugem
        mestu v tem
        poglavju


------------------------------------------------------------------------------

ex 86.pgl.   Železniške ali    Izdelava, pri kateri
        tramvajske      vrednost vseh
        lokomotive, vozni  uporabljenih
        park in njihovi   materialov ne presega
        deli; železniški   40% cene izdelka
        ali tramvajski    franko tovarna.
        tirni sklopi in
        pribor in njihovi
        deli;mehanska
        (vključno
        elektromehanska)
        oprema za prometno
        signalizacijo vseh
        vrst; razen:


8608      Železniški in    Izdelava, pri kateri: Izdelava, pri
        tramvajski tirni   - se vsi uporabljeni  kateri vrednost
        sklopi in pribor;  materiali uvrščajo v  vseh uporabljenih
        mehanska (vštevši  drugo tar. št., kot  materialov ne
        elektromehanska)   je tar.št. izdelka,  presega 30% cene
        oprema za      in           izdelka franko
        signalizacijo,    - vrednost vseh    tovarna.
        varnost, nadzor in  uporabljenih
        upravljanje     materialov ne presega
        prometa v      40% cene izdelka
        železniškem,     franko tovarna.
        tramvajskem in
        cestnem prometu,
        prometu na
        notranjih vodnih
        poteh, parkiriščih,
        lukah ali
        letališčih; njihovi
        deli


ex 87.pgl.   Vozila, druga,    Izdelava, pri kateri
        razen železniških  vrednost vseh
        sli tramvajskih   uporabljenih
        vozil, njihovi deli materialov ne presega
        in pribor; razen:  40% cene izdelka
                   franko tovarna.


8709      Samovozni tovorna  Izdelava, pri kateri: Izdelava, pri
        vozila, brez naprav - se vsi uporabljeni  kateri vrednost
        za dviganje ali   materiali uvrščajo v  vseh uporabljenih
        manipuliranje, ki  drugo tar. št., kot  materialov ne
        se uporabljajo v   je tar.št. izdelka,  presega 30% cene
        tovarnah,      in           izdelka franko
        skladiščih,     - vrednost vseh    tovarna.
        pristaniščih ali na uporabljenih
        letališčih, za    materialov ne presega
        prevoz blaga na   40% cene izdelka
        kratkih razdaljah;  franko tovarna.
        vlečna vozila, ki
        se uporabljajo na
        peronih železniških
        postaj; njihovi deli


8710      Tanki in druga    Izdelava, pri kateri: Izdelava, pri
        oklepna bojna    - se vsi uporabljeni  kateri vrednost
        motorna vozila,   materiali uvrščajo v  vseh uporabljenih
        vštevši tista, ki  drugo tar. št., kot  materialov ne
        so opremljena z   je tar.št. izdelka,  presega 30% cene
        oborožitvenimi    in           izdelka franko
        sredstvi; njihovi  - vrednost vseh    tovarna.
        deli         uporabljenih
                   materialov ne presega
                   40% cene izdelka
                   franko tovarna.


8711      Motorna kolesa
        (vštevši mopede) in
        kolesa s pomožnim
        motorjem, z bočno
        prikolico ali brez
        nje; bočne
        prikolice:

        - Z batnim motorjem
        (razen rotacijskih
        batnih motorjev) in
        prostornino
        cilindrov:

        -- do 50 cm3     Izdelava, pri kateri: Izdelava, pri
                   - vrednost vseh    kateri vrednost
                   uporabljenih      vseh uporabljenih
                   materialov ne presega materialov ne
                   40% cene izdelka    presega 20% cene
                   franko tovarna, in   izdelka franko
                   - vrednost vseh    tovarna.
                   uporabljenih
                   materialov brez
                   porekla ne presega
                   vrednosti
                   uporabljenih
                   materialov s
                   poreklom.


        -- nad 50 cm3    Izdelava:       Izdelava, pri
                   - pri kateri vrednost kateri vrednost
                   vseh uporabljenih   vseh uporabljenih
                   materialov ne presega materialov ne
                   40% cene izdelka    presega 25% cene
                   franko tovarna, in   izdelka franko
                   - pri kateri vrednost tovarna.
                   vseh uporabljenih
                   materialov brez
                   porekla ne presega
                   vrednosti
                   uporabljenih
                   materialov s
                   poreklom.

        - Drugi       Izdelava:       Izdelava, pri
                   - pri kateri vrednost kateri vrednost
                   vseh uporabljenih   vseh uporabljenih
                   materialov ne presega materialov ne
                   40% cene izdelka    presega 30% cene
                   franko tovarna, in   izdelka franko
                   - pri kateri vrednost tovarna.
                   vseh uporabljenih
                   materialov brez
                   porekla ne presega
                   vrednosti
                   uporabljenih
                   materialov s
                   poreklom.


ex 8712     Kolesa brez     Izdelava iz      Izdelava, pri
        krogličnih ležajev  materialov iz vseh   kateri vrednost
                   tar. št. razen tistih vseh uporabljenih
                   iz tar. št. 8714.   materialov ne
                              presega 30% cene
                              izdelka franko
                              tovarna.


8715      Otroški vozički in  Izdelava, pri kateri: Izdelava, pri
        njihovi deli     - se vsi uporabljeni  kateri vrednost
                   materiali uvrščajo v  vseh uporabljenih
                   drugo tar. št., kot  materialov ne
                   je tar.št. izdelka,  presega 30% cene
                   in           izdelka franko
                   - vrednost vseh    tovarna.
                   uporabljenih
                   materialov ne presega
                   40% cene izdelka
                   franko tovarna.


8716      Priklopniki in    Izdelava, pri kateri: Izdelava, pri
        polpriklopniki;   - se vsi uporabljeni  kateri vrednost
        druga vozila;    materiali uvrščajo v  vseh uporabljenih
        druga vozila,    drugo tar. št., kot  materialov ne
        nesamovozna;     je tar.št. izdelka,  presega 30% cene
        njihovi deli     in           izdelka franko
                   - vrednost vseh    tovarna.
                   uporabljenih
                   materialov ne presega
                   40% cene izdelka
                   franko tovarna.


------------------------------------------------------------------------------

ex 88.pgl.   Letala, vesoljska  Izdelava, pri kateri  Izdelava, pri
        vozila in njihovi  se vsi uporabljeni   kateri vrednost
        deli; razen:     materiali uvrščajo   vseh uporabljenih
                   v drugo tar. št., kot materialov ne
                   je tar.št. izdelka.  presega 40% cene
                              izdelka franko
                              tovarna.


ex 8804     Rotošuti       Izdelava iz      Izdelava, pri
                   materialov iz     kateri vrednost
                   katerekoli tar. št.,  vseh uporabljenih
                   vštevši druge     materialov ne
                   materiale iz tar. št. presega 40% cene
                   8804.         izdelka franko
                              tovarna.


8805      Oprema za      Izdelava, pri kateri  Izdelava, pri
        lansiranje letal;  se vsi uporabljeni   kateri vrednost
        krovna prestrezala  materiali uvrščajo v  vseh uporabljenih
        letal in podobna   drugo tar. št., kot  materialov ne
        oprema; naprave za  je tar.št. izdelka.  presega 30% cene
        treniranje letenja             izdelka franko
        na tleh; deli                tovarna.
        navedenih
        proizvodov


------------------------------------------------------------------------------
-

89.pgl.     Ladje, čolni in   Izdelava, pri kateri  Izdelava, pri
        plavajoče      se vsi uporabljeni   kateri vrednost
        konstrukcije     materiali uvrščajo   vseh uporabljenih
                   v drugo tar. št., kot materialov ne
                   je tar.št. izdelka.  presega 40% cene
                   Ne sme se uporabljati izdelka franko
                   ladijske trupe iz   tovarna.
                   tar. št. 8906 .


------------------------------------------------------------------------------
-

ex 90.pgl.   Optični,       Izdelava, pri kateri: Izdelava, pri
        fotografski,     - se vsi uporabljeni  kateri vrednost
        kinematografski,   materiali uvrščajo v  vseh uporabljenih
        merilni, kontrolni  drugo tar. št., kot  materialov ne
        ali precizni,    je tar.št. izdelka,  presega 30% cene
        medicinski ali    in           izdelka franko
        kirurški       - vrednost vseh    tovarna.
        instrumenti in    uporabljenih
        aparati; njihovi   materialov ne presega
        deli in pribor;   40% cene izdelka
        razen:        franko tovarna.


9001      Optična vlakna in  Izdelava, pri kateri
        kabli iz optičnih  vrednost vseh
        vlaken razen iz   uporabljenih
        tar. št. 8544;    materialov ne presega
        listi in plošče iz  40% cene izdelka
        polarizirajočega   franko tovarna.
        materiala; leče
        (vštevši kontaktne
        leče), prizme,
        zrcala in drugi
        optični elementi,
        iz kakršnegakoli
        materiala,
        nemontirani, razen
        takih optično
        obdelanih steklenih
        elementov


9002      Leče, prizme,zrcala Izdelava, pri kateri
        in drugi optični   vrednost vseh
        elementi, iz     uporabljenih
        kakršnegakoli    materialov ne presega
        materiala,      40% cene izdelka
        montirani, ki so   franko tovarna.
        deli ali pribor
        instrumentov ali
        aparatov, razen
        takih optičnih
        neobdelanih
        steklenih elementov


9004      Očala in podobni   Izdelava, pri kateri
        izdelki in njihovi  vrednost vseh
        deli         uporabljenih
                   materialov ne presega
                   40% cene izdelka
                   franko tovarna.


ex 9005     Daljnogledi (z    Izdelava pri kateri:  Izdelava, pri
        enim ali dvema    - se vsi uporabljeni  kateri vrednost
        objektivoma),    materiali uvrščajo v  vseh uporabljenih
        optični teleskopi  drugo tar. št., kot  materialov ne
        in njihova stojala, je tar.št. izdelka,  presega 30% cene
        razen astronomskih  in           izdelka franko
        refrakcijskih    - vrednost vseh    tovarna.
        teleskopov in    uporabljenih
        njihovih podstavkov materialov ne presega
                   40% cene izdelka
                   franko tovarna, in
                   - vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov brez
                   porekla ne presega
                   vrednosti
                   uporabljenih
                   materialov s
                   poreklom.


ex 9006     Fotografske     Izdelava, pri kateri: Izdelava, pri
        naprave, razen    - se vsi uporabljeni  kateri vrednost
        kinematografskih   materiali uvrščajo v  vseh uporabljenih
        kamer, fotografski  drugo tar. št., kot  materialov ne
        bliskovni aparati  je tar.št. izdelka,  presega 30% cene
        in bliskovne     in           izdelka franko
        žarnice, razen    - vrednost vseh    tovarna.
        bliskovnih žarnic z uporabljenih
        električnim vžigom  materialov ne presega
                   40% cene izdelka
                   franko tovarna, in
                   - vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov brez
                   porekla ne presega
                   vrednosti
                   uporabljenih
                   materialov s
                   poreklom.


9007      Kinematografske   Izdelava,pri kateri:  Izdelava, pri
        kamere in      - se vsi uporabljeni  kateri vrednost
        projektorji,     materiali uvrščajo v  vseh uporabljenih
        vštevši tiste z   drugo tar. št., kot  materialov ne
        vgrajenimi aparati  je tar.št. izdelka,  presega 30% cene
        za snemanje ali   in           izdelka franko
        reprodukcijo zvoka  - vrednost vseh    tovarna.
                   uporabljenih
                   materialov ne presega
                   40% cene izdelka
                   franko tovarna, in
                   - vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov brez
                   porekla ne presega
                   vrednosti
                   uporabljenih
                   materialov s
                   poreklom.


9011      Optični mikroskopi, Izdelava,pri kateri:  Izdelava, pri
        vštevši tiste za   - se vsi uporabljeni  kateri vrednost
        mikrofotografijo,  materiali uvrščajo v  vseh uporabljenih
        mikrokinematografijo drugo tar. št., kot  materialov ne
        in mikroprojekcijo  je tar.št. izdelka,  presega 30% cene
                   in           izdelka franko
                   - vrednost vseh    tovarna.
                   uporabljenih
                   materialov ne presega
                   40% cene izdelka
                   franko tovarna, in
                   - vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov brez
                   porekla ne presega
                   vrednosti
                   uporabljenih
                   materialov s
                   poreklom.


ex 9014     Drugi navigacijski  Izdelava, pri kateri
        instrumenti in    vrednost vseh
        aparati       uporabljenih
                   materialov ne presega
                   40% cene izdelka
                   franko tovarna.


9015      Geodetski (vštevši  Izdelava, pri kateri
        fotografski,     vrednost vseh
        oceanografski,    uporabljenih
        hidrološki,     materialov ne presega
        meteorološki,    40% cene izdelka
        geofizikalni     franko tovarna.
        instrumenti in
        aparati, razen
        kompasov;
        daljinomeri


9016      Tehtnice z      Izdelava, pri kateri
        občutljivostjo do  vrednost vseh
        vključno       uporabljenih
        5 centigramov    materialov ne presega
        (o,o5g), z utežmi  40% cene izdelka
        ali brez njih    franko tovarna.


9017      Instrumenti in    Izdelava, pri kateri
        aparati za risanje, vrednost vseh
        označevanje ali   uporabljenih
        matematično     materialov ne presega
        računanje (npr.   40% cene izdelka
        risalni aparati,   franko tovarna.
        pantografi,
        kotomeri, risalni
        pribor v kompletu,
        logaritemska
        računala, računala
        v obliki okrogle
        plošče); ročni
        instrumenti za
        merjenje dolžine
        (npr. merilne
        palice in trakovi,
        mikrometrska
        merila, merila z
        nonijem), ki niso
        omenjeni in ne
        zajeti na drugem
        mestu v tem
        poglavju


9018      Medicinski, kirurški,
        zobozdravniški in
        veterinarski
        instrumenti in
        aparati, vštevši
        scintigrafske,
        elektromedicinske
        aparate in aparate
        za preiskavo vida:

        - Zobozdravniški   Izdelava iz      Izdelava, pri
        stoli z vgrajenimi  materialov iz     kateri vrednost
        zobozdravniškimi   katerekoli tar. št.  vseh uporabljenih
        napravami ali    vštevši materiale iz  materialov ne
        zobozdravniški    tar. št. 9018.     presega 40% cene
        pljuvalniki                 izdelka franko
                              tovarna.


        - Drugi       Izdelava, pri kateri: Izdelava, pri
                   - se vsi uporabljeni  kateri vrednost
                   materiali uvrščajo v  vseh uporabljenih
                   drugo tar. št., kot  materialov ne
                   je tar.št. izdelka,  presega 25% cene
                   in           izdelka franko
                   - vrednost vseh    tovarna.
                   uporabljenih
                   materialov ne presega
                   40% cene izdelka
                   franko tovarna.


9019      Aparati za      Izdelava,pri kateri:  Izdelava, pri
        mehanoterapijo;   - se vsi uporabljeni  kateri vrednost
        aparati za masažo;  materiali uvrščajo v  vseh uporabljenih
        aparati za      drugo tar. št., kot  materialov ne
        psihološka      je tar.št. izdelka,  presega 25% cene
        testiranja; aparati in           izdelka franko
        za ozonoterapijo,  - vrednost vseh    tovarna.
        kisikoterapijo,   uporabljenih
        aerosolno terapijo, materialov ne presega
        umetno dihanje in  40% cene izdelka
        drugi terapevtski  franko tovarna.
        dihalni aparati


------------------------------------------------------------------------------
-

9020      Drugi dihalni    Izdelava, pri kateri: Izdelava, pri
        aparati in plinske  - se vsi uporabljeni  kateri vrednost
        maske razen     materiali uvrščajo v  vseh uporabljenih
        varovalnih mask   drugo tar. št., kot  materialov ne
        brez mehaničnih   je tar.št. izdelka,  presega 25% cene
        delov in       in           izdelka franko
        zamenljivih filtrov - vrednost vseh    tovarna.
                   uporabljenih
                   materialov ne presega
                   40% cene izdelka
                   franko tovarna.


9024      Stroji in aparati  Izdelava, pri kateri
        za preiskušanje   vrednost vseh
        trdote, natezne   uporabljenih
        trdnosti, ali    materialov ne presega
        odpornosti na tlak, 40% cene izdelka
        elastičnosti ali   franko tovarna.
        drugih mehanskih
        lastnosti materiala
        (npr.: kovin, lesa,
        tekstilnega
        materiala, papirja,
        plastične mase)


9025      Hidrometri in    Izdelava, pri kateri
        podobni merilniki,  vrednost vseh
        termometri,     uporabljenih
        pirometri,      materialov ne presega
        barometri,      40% cene izdelka
        higrometri      franko tovarna.
        (vlagomeri) in
        psihometri, tudi
        kombinacije teh
        instrumentov


9026      Instrumenti in    Izdelava, pri kateri
        aparati za merjenje vrednost vseh
        ali kontrolo     uporabljenih
        pretoka, nivoja   materialov ne presega
        tlaka ali drugih   40% cene izdelka
        spremenljivih    franko tovarna.
        veličin pri
        tekočinah ali
        plinih (npr.:
        merilniki pretoka,
        kazalniki nivoja,
        manometri,
        merilniki toplote,
        števci porabe
        toplote); razen
        instrumentov in
        aparatov iz tar.
        št. 9014, 9015,
        9028 ali 9032


9027      Instrumenti in    Izdelava, pri kateri
        aparati za      vrednost vseh
        fizikalne in     uporabljenih
        kemične analize   materialov ne presega
        (npr.: polarimetri, 40% cene izdelka
        refraktometri,    franko tovarna.
        spektometri,
        aparati za analizo
        plina ali dima);
        instrumenti in
        aparati za
        preiskušanje
        viskoznosti,
        poroznosti,
        raztezanja,
        površinske
        napetosti ali
        podobno ali za
        kalorimetrijska,
        akustična in
        fotometrijska
        merjenja ali
        kontrolo (vštevši
        ekspozimetre);
        mikrotomi


9028      Merilniki porabe
        ali proizvodnje
        plinov, tekočin ali
        električne
        energije, vštevši
        merilnike za
        njihovo umerjanje

        - Deli in pribor   Izdelava, pri kateri
                   vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov ne presega
                   40% cene izdelka
                   franko tovarna.


        - Drugi       Izdelava:       Izdelava, pri
                   - pri katerih     kateri vrednost
                   vrednost vseh     vseh uporabljenih
                   uporabljenih      materialov ne
                   materialov ne presega presega 30% cene
                   40% cene izdelka    izdelka franko
                   franko tovarna, in   tovarna.
                   - pri kateri vrednost
                   vseh uporabljenih
                   materialov brez
                   porekla ne presega
                   vrednosti
                   uporabljenih
                   materialov s
                   poreklom.


9029      Števci vrtljajev,  Izdelava, pri kateri
        števci proizvodnje, vrednost vseh
        kilometrski števci, uporabljenih
        števci korakov in  materialov ne presega
        podobno; kazalniki  40% cene izdelka
        hitrosti in     franko tovarna.
        tahometri, razen
        tistih, ki se
        uvrščajo v tar. št.
        9014 ali 9015;
        stroboskopi


9030      Osciloskopi,     Izdelava, pri kateri
        spektralni      vrednost vseh
        analizatorji in   uporabljenih
        drugi instrumenti  materialov ne presega
        in aparati za    40% cene izdelka
        merjenje ali     franko tovarna.
        kontrolo
        električnih
        veličin, razen
        merilnikov iz tar.
        št.9028;
        instrumenti in
        aparati za merjenje
        ali odkrivanje
        alfa, beta, gama,
        rentgenskih,
        kozmičnih ali
        drugih
        ionizirajočih
        sevanj


9031      Instrumenti,aparati Izdelava, pri kateri
        in stroji za     vrednost vseh
        merjenje ali     uporabljenih
        kontrolo, ki niso  materialov ne presega
        omenjeni in ne    40% cene izdelka
        zajeti na drugem   franko tovarna.
        mestu v tem
        poglavju;
        projektorji
        profilov


9032      Instrumenti in    Izdelava, pri kateri
        aparati za      vrednost vseh
        avtomatično     uporabljenih
        regulacijo ali    materialov ne presega
        krmiljenje      40% cene izdelka
                   franko tovarna.


9033      Deli in pribor (ki  Izdelava, pri kateri
        niso omenjeni in ne vrednost vseh
        zajeti na drugem   uporabljenih
        mestu v tem     materialov ne presega
        poglavju) za     40% cene izdelka
        stroje, naprave,   franko tovarna.
        instrumente ali
        aparate iz 90.
        poglavja


ex 91.pgl.   Ure in osebne ure  Izdelava, pri kateri
        in njihovi deli;   vrednost vseh
        razen za:      uporabljenih
                   materialov ne presega
                   40% cene izdelka
                   franko tovarna.


9105      Druge ure      Izdelava:       Izdelava, pri
                   - pri katerih     kateri vrednost
                   vrednost vseh     vseh uporabljenih
                   uporabljenih      materialov ne
                   materialov ne presega presega 30% cene
                   40% cene izdelka    izdelka franko
                   franko tovarna, in   tovarna.
                   - pri kateri vrednost
                   vseh uporabljenih
                   materialov brez
                   porekla ne presega
                   vrednosti
                   uporabljenih
                   materialov s
                   poreklom.


9109      Urni mehanizmi,   Izdelava:       Izdelava, pri
        kompletni in     - pri katerih     kateri vrednost
        sestavljeni     vrednost vseh     vseh uporabljenih
                   uporabljenih      materialov ne
                   materialov ne presega presega 30% cene
                   40% cene izdelka    izdelka franko
                   franko tovarna, in   tovarna.
                   - pri kateri vrednost
                   vseh uporabljenih
                   materialov brez
                   porekla ne presega
                   vrednosti
                   uporabljenih
                   materialov s
                   poreklom.


9110      Kompletni mehanizmi Izdelava:       Izdelava, pri
        za osebne ali druge - pri katerih     kateri vrednost
        ure, nesestavljeni  vrednost vseh     vseh uporabljenih
        ali delno      uporabljenih      materialov ne
        sestavljeni     materialov ne presega presega 30% cene
        (šablone);      40% cene izdelka    izdelka franko
        nekompletni     franko tovarna, in   tovarna.
        mehanizmi za osebne - pri kateri se v
        ali druge ure,    okviru zgornje meje
        sestavljeni; grobi  materiali, uvrščeni v
        urni mehanizmi za  tar. št. 9114
        osebne ali druge   uporabljajo samo do
        ure         vrednosti 10% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


9111      Ohišja za osebne   Izdelava, pri kateri: Izdelava, pri
        ure in deli ohišij  - se vsi uporabljeni  kateri vrednost
                   materiali uvrščajo v  vseh uporabljenih
                   drugo tar. št. kot je materialov ne
                   tar. št. izdelka, in  presega 30% cene
                   - vrednost vseh    izdelka franko
                   uporabljenih      tovarna.
                   materialov ne presega
                   40% cene izdelka
                   franko tovarna.


9112      Ohišja za hišne,   Izdelava, pri kateri: Izdelava, pri
        pisarniške in    - se vsi uporabljeni  kateri vrednost
        podobne ure in    materiali uvrščajo v  vseh uporabljenih
        ohišja podobne    drugo tar. št. kot je materialov ne
        vrste za druge    tar. št. izdelka, in  presega 30% cene
        proizvode iz tega  - vrednost vseh    izdelka franko
        poglavja in deli   uporabljenih      tovarna.
        zanje        materialov ne presega
                   40% cene izdelka
                   franko tovarna.


9113      Jermenčki in
        zapestnice za ročne
        ure in njihovi
        deli:

        - Iz navadnih kovin, Izdelava, pri kateri
        prevlečeni s ali ne vrednost vseh
        s plemenito kovino  uporabljenih
                   materialov ne presega
                   40% cene izdelka
                   franko tovarna.

        - Drugi       Izdelava, pri kateri
                   vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov ne presega
                   50% cene izdelka
                   franko tovarna.


------------------------------------------------------------------------------

92.pgl.     Glasbila; njihovi  Izdelava, pri kateri
        deli in pribor    vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov ne presega
                   40% cene izdelka
                   franko tovarna.


------------------------------------------------------------------------------

93.pgl.     Orožje in strelivo; Izdelava, pri kateri
        njuni deli in    vrednost vseh
        pribor        uporabljenih
                   materialov ne presega
                   50% cene izdelka
                   franko tovarna.


------------------------------------------------------------------------------

ex 94.pgl.   Pohištvo;      Izdelava pri kateri  Izdelava, pri
        posteljnina,     so vsi uporabljeni   kateri vrednost
        žimnice, nosilci za materiali uvrščeni v  vseh uporabljenih
        žimnice, blazine in drugo tar. št., kot  materialov ne
        podobni polnjeni   je tar.št. izdelka.  presega 40% cene
        izdelki; svetilke              izdelka franko
        in druga svetila,              tovarna.
        ki niso omenjena
        ali zajeta na
        drugem mestu;
        osvetljeni znaki,
        osvetljene ploščice
        z imeni in podobno;
        montažne zgradbe;
        razen:


ex 9401 in   Pohištvo iz     Izdelava pri kateri  Izdelava, pri
ex 9403     navadnih kovin, z  so vsi uporabljeni   kateri vrednost
        vdelano       materiali uvrščeni v  vseh uporabljenih
        nenapolnjeno     drugjo tar. št., kot  materialov ne
        bombažno tkanino,  je tar.št. izdelka.  presega 40% cene
        katere teža ne    ali          izdelka franko
        presega 300g/m2   Izdelava iz bombažne  tovarna.
                   tkanine, ki je že
                   pripravljena za
                   uporabo iz tar. št.
                   9401 ali 9403, pod
                   pogojem da:
                   - njena vrednost ne
                   presega 25% cene
                   izdelka franko
                   tovarna, in
                   - so vsi drugi
                   uporabljeni
                   materiali že s
                   poreklom in se
                   uvrščajo v druge tar.
                   št. razen tar. št.
                   9401 ali 9403.


9405      Svetilke in druga  Izdelava, pri kateri
        svetila, vštevši   vrednost vseh
        reflektorje in    uporabljenih
        njihove dele, ki   materialov ne presega
        niso omenjeni in ne 50% cene izdelka
        zajeti na drugem   franko tovarna.
        mestu; osvetljeni
        napisi, osvetljene
        ploščice z imeni in
        podobno, s
        fiksiranim
        svetlobnim virom,
        in njihovi deli, ki
        niso omenjeni in ne
        zajeti na drugem
        mestu


9406      Montažne zgradbe   Izdelava, pri kateri
                   vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov ne presega
                   50% cene izdelka
                   franko tovarna.


ex 95.pgl.   Igrače, rekviziti  Izdelava, pri kateri
        za družabne igre in so vsi uporabljeni
        šport; njihovi deli materiali uvrščeni v
        in pribor; razen:  drugo tar. št., kot
                   je tar.št. izdelka.


9503      Druge igrače;    Izdelava, pri kateri:
        zmanjšani modeli in - se vsi uporabljeni
        podobni modeli za  materiali uvrščajo v
        igro, vštevši tudi  drugo tar. št., kot
        s pogonom;      je tar. št. izdelka,
        sestavljanke vseh  in
        vrst         - vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov ne presega
                   50% cene izdelka
                   franko tovarna.


ex 9506     Glave za palice za  Izdelava pri kateri
        golf in njihovi   se vsi uporabljeni
        deli         materiali uvrščajo v
                   drugo tar. št., kot
                   je tar. št. izdelka.
                   Za izdelavo glav za
                   palice za golf se
                   lahko uporabijo
                   grobo obdelani bloki.


------------------------------------------------------------------------------
-

ex 96.pgl.   Razni izdelki,    Izdelava pri kateri
        razen;        se vsi uporabljeni
                   materiali uvrščajo v
                   drugo tar. št., kot
                   je tar. št. izdelka.


ex 9601 in   Izdelki iz      Izdelava iz obdelanih
ex 9602     materialov      materialov za
        živalskega,     izrezovanje iz istih
        rastlinskega ali   tar. št.
        mineralnega izvora
        za rezljanje


ex 9603     Metle in ščetke   Izdelava, pri kateri
        (razen metel iz   vrednost vseh
        protja ter ščetk iz uporabljenih
        materialov      materialov ne presega
        veveričje ali    50% cene izdelka
        podlasičje dlake)  franko tovarna.
        mehanične priprave
        za čiščenje podov,
        ročne, brez
        motorja:
        soboslikarski
        vložki in valji,
        brisalniki za pod
        in omele


9605      Potovalni kompleti  Vsak predmet v
        (neseserji) za    kompletu mora
        osebno nego, za   zadovoljiti pravila,
        šivanje ali     ki bi zanj veljala,
        čiščenje obutve ali če ne bi bil vključen
        obleke        v komplet. Lahko pa
                   se vključijo predmeti
                   brez porekla, če
                   njihova skupna
                   vrednost ne presega
                   15% cene kompleta
                   franko tovarna.


9606      Gumbi, pritiskači,  Izdelava, pri kateri:
        zaklopni gumbi,   - se vsi uporabljeni
        gumbi za srajce in  materiali uvrščajo v
        drugi deli teh    drugo tar. št., kot
        izdelkov;      je tar. št. izdelka,
        nedokončani gumbi  in
                   - vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov ne presega
                   50% cene izdelka franko tovarna.


9612      Trakovi za pisalne  Izdelava, pri kateri:
        stroje in podobni  - se vsi uporabljeni
        trakovi, prepojeni  materiali uvrščajo v
        s tiskarsko barvo  drugo tar. št., kot
        ali drugače     je tar. št. izdelka,
        pripravljeni za   in
        odtiskovanje,    - vrednost vseh
        vštevši trakove na  uporabljenih
        kolescih ali v    materialov ne presega
        patronah; blazinice 50% cene izdelka
        za žige, prepojene  franko tovarna.
        ali neprepojene, s
        škatlo ali brez nje


ex 9613     Piezo vžigalniki   Izdelava, pri kateri
                   vrednost vseh
                   materialov iz tar.
                   št. 9613 ne presega
                   30% cene izdelka
                   franko tovarna.


ex 9614     Tobačne pipe ali   Izdelava iz grobo
        glave za pipe    obdelanih blokov.


------------------------------------------------------------------------------

97.pgl.     Umetniški predmeti, Izdelava, pri kateri
        zbirke in starine  se vsi uporabljeni
                   materiali uvrščajo v
                   drugo tar. št., kot
                   je tar.št. izdelka.


------------------------------------------------------------------------------
                 PRILOGA III

Potrdilo o prometu blaga EUR.1 in zahteva za potrdilo o prometu blaga EUR.1

Navodila za tiskanje

1.   Vsak obrazec meri 210 x 297 mm; dovoljeno odstopanje po dolžini je
    minus 5 mm oziroma plus 8 mm. Uporabljati je treba bel, klejen,
    brezlesni pisalni papir, z najmanjšo težo 25 gramov na kvadratni
    meter. Imeti mora ozadje s tiskanim zelenim vzorcem "guilloche" tako,
    da je vsako ponarejanje z mehanskimi ali kemičnimi sredstvi opazno na
    prvi pogled.

2.   Carinski organi pogodbenic si lahko pridržijo pravico, da sami tiskajo
    potrdila ali pa jih dajo tiskati pooblaščenim tiskarjem. V slednjem
    primeru se mora vsak obrazec sklicevati na tako pooblastilo. Na vsakem
    obrazcu morata biti navedena ime in naslov tiskarja ali oznaka, ki
    omogoča njegovo identifikacijo. Obrazec mora imeti tudi serijsko
    številko, tiskano ali ne, ki omogoča njegovo identifikacijo.
              PRILOGA IV

            Izjava na računu

Izjava na računu, za katere besedilo je navedeno v nadaljevanju,
mora biti izdelana v skladu z opombami. Vendar opomb ni potrebno
natisniti.

            Angleška inačica:

The exporter of the products covered by this document (customs
authorization No ...(1a)) declares that, except where otherwise
clearly indicated, these products are of .............
preferential origin (2a).

            Slovenska inačica:

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih
organov št. ... (1b)) izjavljam, da če ni drugače jasno navedeno,
ima blago preferencialno ...........(2b) poreklo.

            Estonska inačica:

Kaesoleva dokumendiga holmatud toodete eksportija (tolliameti
kinnitus Nr. ... (1c)) deklareerib, et need tooted on ...........
(2c) soodusparitoluga, valja arvatud juhul kui on selgelt
naidatud teisiti.

            Francoska inačica:

L'exportateur des produits couverts par le present document
(autorisation douaniere no ... (1d)) declare que, sauf indication
claire du contraire, ces produits ont l'origine preferentielle
... (2d).

             Nemška inačica:

Der Ausfuhrer (Ermachtiger Ausfuhrer; Bewilligungs-Nr. ... (1e))
der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklart,
dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben,
praferenzbegunstigte ... Ursprungswaren sind (2e).

                    .................................. 3
                          (Kraj in datum)

                    .................................. 4
                    (Podpis izvoznika, dodatno mora biti
                    jasno navedeno ime osebe, ki je
                    podpisala izjavo)

________________________

(1) Kadar izjavo na računu izdela pooblaščeni izvoznik v smislu
22. člena tega Protokola mora biti na tem mestu vpisana številka
pooblastila. Če izjavo na računu ne daje pooblaščeni izvoznik se
besede v oklepajih izpustijo oziroma se pusti prazen prostor.

(2)  (a) Slovenian, Estonian,

   (b) slovensko, estonsko

   (c) sloveenia, eesti

   (d) slovene, estonienne

   (e) slowenische, estnische

Status porekla se lahko označi z ustrezno dvoštevilčno
alfanumerično kodo - SI, EE

(3) Te navedbe se lahko izpustijo, če so informacije vsebovane na
samem dokumentu.

(4) Glej tudi peti odstavek 21.člena tega Protokola. V primerih,
kadar se ne zahteva podpis izvoznika, se izvzetje podpisa nanaša
tudi na navedbo imena podpisnika.
              PRILOGA V

    PREPOVED POVRAČILA ALI OPROSTITVE PLAČILA CARINE


Pogodbenici soglašata, da se določbe 15.člena tega Protokola
začasno ne uporabljajo dokler se določbe o prepovedi povračila
oziroma oprostitve plačila carine ne uporabljajo med
pogodbenicama in Evropsko skupnostjo.


AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti