Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/1997 z dne 26. 12. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/1997 z dne 26. 12. 1997

Kazalo

3964. Uredba o začasni uporabi sporazuma o pristopu Romunije k Srednjeevropskemu sporazumu o prosti trgovini (CEFTA), stran 7645.

Na podlagi četrtega odstavka 60. člena zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I), drugega odstavka 3. člena zakona o carinski tarifi (Uradni list RS, št. 74/95) in prvega odstavka 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 23/96 in 47/97) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o začasni uporabi sporazuma o pristopu Romunije k Srednjeevropskemu sporazumu o prosti trgovini (CEFTA)
1. člen
Ta uredba določa pogoje za uvoz blaga, ki se v letu 1998 uvaža v Republiko Slovenijo iz Romunije in je po poreklu iz te države.
2. člen
Izraz “uvoz” v smislu te uredbe pomeni sprostitev blaga v prosti promet, kakor tudi katerikoli drugi carinski postopek, pri katerem nastane ali lahko nastane carinski dolg.
3. člen
Za industrijske izdelke, ki se uvažajo iz Romunije in so po poreklu iz te države, se uporablja carinska stopnja “prosto”, razen za izdelke, ki so navedeni v prilogi 1 k tej uredbi, ki je njen sestavni del. Za industrijske izdelke navedene v prilogi 1 k tej uredbi, se plačuje carina po stopnjah, določenih v tej prilogi.
Za industrijske izdelke v smislu prejšnjega odstavka se štejejo izdelki, uvrščeni v 25. do 97. poglavje kombinirane nomenklature carinske tarife.
4. člen
Za kmetijske in živilske izdelke po poreklu iz Romunije, ki so navedeni v prilogi 2 k tej uredbi, ki je njen sestavni del, se pri uvozu iz te države v Republiko Slovenijo uporablja carinska stopnja “prosto”, posebna uvozna dajatev se ne plačuje.
Za kmetijske in živilske izdelke po poreklu iz Romunije, ki so navedeni v prilogi 3 k tej uredbi, ki je njen sestavni del, se pri uvozu iz te države v Republiko Slovenijo plačuje carina po znižanih carinskih stopnjah, ki so določene v tej prilogi. Za izdelke označene z zvezdico se posebna uvozna dajatev plačuje v višini 30% od predpisane v času uvoza.
Za kmetijske in živilske izdelke po poreklu iz Romunije, ki so navedeni v prilogi 4 k tej uredbi, ki je njen sestavni del, se pri uvozu iz te države v Republiko Slovenijo plačuje uvozna dajatev po stopnjah, ki so določene v tej prilogi.
Za kmetijske in živilske izdelke po poreklu iz Romunije, ki so navedeni v prilogi 5 k tej uredbi, ki je njen sestavni del, se pri uvozu iz te države v Republiko Slovenijo plačuje carina po znižanih carinskih stopnjah in v okviru carinskih kvot, ki so določene v tej prilogi. Za izdelke označene z zvezdico se posebna uvozna dajatev plačuje v višini 40% od predpisane v času uvoza.
Za kmetijske in živilske izdelke po poreklu iz Romunije, ki so navedeni v prilogi 6 k tej uredbi, ki je njen sestavni del, se pri uvozu iz te države v Republiko Slovenijo plačuje uvozna dajatev po stopnjah in v okviru carinskih kvot, ki so določene v tej prilogi. Uvozna dajatev iz tretjega in petega odstavka tega člena predstavlja seštevek znižane carinske stopnje in znižane posebne uvozne dajatve izražene v odstotku, v skladu s sporazumom o pristopu Romunije k Srednjeevropskemu sporazumu o prosti trgovini.
5. člen
Količine blaga v okviru posamezne carinske kvote iz prilog 5 in 6 k tej uredbi razdeli Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj na predlog komisije, ki jo sestavljajo po dva predstavnika Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj in Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in po en predstavnik Ministrstva za finance ter Združenja trgovine in Združenja za agroživilstvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije.
Komisijo vodi in sklicuje predsednik komisije, ki ga izmed predstavnikov Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj imenuje minister za ekonomske odnose in razvoj.
Komisija sprejme kriterije za oblikovanje predlogov o razdelitvi količin blaga v okviru carinskih kvot iz prilog 5 in 6 k tej uredbi ter poslovnik o svojem delovanju.
6. člen
Zahtevek za dodelitev določene količine blaga v okviru posamezne carinske kvote, določene v prilogah 5 in 6 k tej uredbi, lahko vloži pravna oseba ter samostojni podjetnik posameznik s sedežem ali stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj). Zahtevek se vloži pri Ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj najkasneje petnajst dni po začetku veljavnosti te uredbe.
Zahtevek iz prejšnjega odstavka se vloži na obrazcu, ki ustreza vzorcu iz priloge 7 k tej uredbi, ki je njen sestavni del.
O dodelitvi določene količine blaga v okviru posamezne carinske kvote vlagatelju, izda Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj odločbo, s katero določi tudi rok, do katerega lahko vlagatelj uvozi dodeljeno količino blaga v skladu s 4. členom te uredbe.
Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj lahko razdeli količine blaga v okviru posamezne carinske kvote tudi postopno, praviloma pa dvakrat letno, pri čemer morajo biti carinske kvote v celoti razdeljene najmanj dva meseca pred iztekom leta.
7. člen
Carinska uprava Republike Slovenije spremlja realizacijo uvoza po izdanih odločbah iz tretjega odstavka 6. člena te uredbe in o tem trimesečno poroča Ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj.
8. člen
Minister za ekonomske odnose in razvoj lahko na predlog komisije iz 5. člena te uredbe izda predpis, v katerem objavi obseg carinskih kvot, ki niso bile razdeljene ali za katere uvoz na podlagi odločb ni bil izvršen oziroma ni bil v celoti izvršen ter določi rok, do katerega se lahko vložijo zahtevki za dodelitev količine v skladu s 6. členom te uredbe.
9. člen
Carinski deklarant iz 11. točke 3. člena carinskega zakona (Uradni list RS, št. 1/95 in 28/95) (v nadaljnjem besedilu: carinski deklarant), ki želi uveljaviti preferencialno carinsko obravnavo pri uvozu blaga iz 3. oziroma 4. člena te uredbe iz Romunije v Republiko Slovenijo mora carinskemu organu poleg drugih dokumentov predložiti tudi dokazilo o poreklu blaga, ki je bilo izdano v državi izvoza v skladu s protokolom o poreklu blaga iz priloge 8 k tej uredbi.
Carinski organi Republike Slovenije bodo na zahtevo carinskega deklaranta potrjevali dokazila o poreklu blaga za izvoz blaga iz Republike Slovenije v Romunijo, če gre za izvoz blaga, ki v skladu s sporazumom o pristopu Republike Slovenije k Srednjeevropskemu sporazumu o prosti trgovini (CEFTA) uživa preferencialno obravnavo, in če bodo izpolnjeni pogoji, določeni v protokolu o poreklu blaga iz priloge 8 k tej uredbi.
10. člen
Carinski deklarant pri uvozu blaga po določbah te uredbe v enotno carinsko listino (ECL) v skladu s 25. členom pravilnika o uporabi listin v carinskem postopku (Uradni list Republike Slovenije, št. 56/95, 76/95 in 68/96) v polje 39 vpiše naslednje štirimestne šifre:
– 1501 – za izdelke iz priloge 1 k tej uredbi,
– 1502 – za izdelke iz prilog 2, 3 in 4 k tej uredbi,
– 1503 – za izdelke iz priloge 5 in 6 k tej uredbi.
11. člen
Ta uredba začne veljati 1. januarja 1998.
Št. 350-05/97-2 (U)
Ljubljana, dne 18. decembra 1997.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
                  PRILOGA 1

               INDUSTRIJSKI IZDELKI

----------------------------------------------------------------------------
Tarifna        Poimenovanje               Carinska
oznaka                              stopnja
----------------------------------------------------------------------------
 1             2                    3
----------------------------------------------------------------------------

 2517    Prodniki, gramoz, lomljen ali drobljen kamen, ki
       se navadno uporabljajo kot agregati za beton, za
       nasipanje cest in železniških prog ter za druga
       nasipanja, debeli gramoz, vključno termično
       obdelan; makadam iz žlindre, troske in podobnih
       industrijskih odpadkov, vključno mešani z
       materiali iz prvega dela te tarifne številke;
       termakadam; drobljenec, odlomki in prah iz kamna
       iz tar. št. 2515 ali 2516, vključno termično
       obdelani

 2517 10   - Prodniki, gramoz, lomljen ali zdrobljen kamen,
       ki se navadno uporabljajo kot agregati za beton,
       za nasipanje cest ali železniških prog in za
       druga nasipanja, debeli in drobni gramoz,
       vključno termično obdelani:

 2517 10 100 -- prodniki, gramoz, debeli in drobni gramoz ...   2.5

 2517 10 200 -- apnenec, dolomit in druge apnenčaste kamnine,
       lomljene ali zdrobljene .........................   2.5

 2517 10 800 -- drugi ........................................   2.5


 2518    Dolomit, žgan ali nežgan; dolomit, grobo klesan
       ali razžagan ali kako drugače razrezan v
       kvadratne ali pravokotne bloke ali plošče,
       aglomerirani dolomit (vključno terdolomit)

 2518 30 000 - Dolomit aglomeriran (vključno terdolomit) .....   2.5


 2523    Portlandski cement, aluminatni cement, žlindrani
       cement, supersulfatni cement in podobni
       hidravlični cementi, vštevši barvane in v obliki
       klinkerja

 2523 10 000 - Cement v obliki klinkerja .....................   5

       - Portlandski cement:

 2523 29 000 -- drug .........................................   5

 2523 90   - Drugi cementi:

 2523 90 100 -- cement iz visokih peči .......................   3

 2523 90 300 -- pozolanski cement ............................   3

 2523 90 900 -- drugo ........................................   3


 2801    Fluor, klor, brom in jod

 2801 10 000 - Klor ..........................................   4


 2804    Vodik, žlahtni plini in druge nekovine

 2804 30 000 - Dušik .........................................   5

 2804 40 000 - Kisik .........................................   5


 2806    Klorovodik (klorovodikova kislina);
       klorsulfonska kislina

 2806 10 000 - Klorovodik (klorovodikova kislina) ............   5


 2811    Druge anorganske kisline in druge anorganske
       kisikove spojine nekovin

       - Druge anorganske kisikove spojine nekovin:

 2811 21 000 -- ogljikov dioksid .............................   4


 2815    Natrijev hidroksid (kavstična soda); kalijev
       hidroksid (kavstična pepelika); natrijevi ali
       kalijevi peroksidi

       - Natrijev hidroksid (kavstična soda):

 2815 12 000 -- v vodni raztopini (tekoča soda) ..............   4


 2823 00 000 Titanovi oksidi .................................   1.5


 2833    Sulfati; galuni; peroksisulfati (persulfati)

       - Drugi sulfati:

 2833 22 000 -- aluminija ....................................   5


 2835    Fosfinati (hipofosfiti), fosfonati (fosfiti),
       fosfati in polifosfati

       - Polifosfati:

 2835 31 000 -- natrijev trifosfat (natrijev tripolifosfat) ..   5


 2840    Borati; peroksiborati (perborati)

 2840 30 000 - Peroksiborati (perborati) .....................   5


 2847 00 000 Vodikov peroksid, utrjen s sečnino ali ne .......   5


 2849    Karbidi, kemično določeni ali nedoločeni

 2849 10 000 - Kalcija .......................................   5


 2912    Aldehidi, z drugimi kisikovimi funkcijami ali
       brez njih; ciklični polimeri aldehidov;
       paraformaldehid

       - Akciklični aldehidi brez drugih kisikovih
       funkcij:

 2912 11 000 -- metanal (formaldehid) ........................   5


 2917    Polikarboksilne kisline, njihovi anhidridi,
       halogenidi, peroksidi in peroksikisline; njihovi
       halogenski, sulfo-, nitro- ali nitrozo- derivati

       - Aciklične polikarboksilne kisline, njihovi
       anhidridi, halogenidi, peroksidi, peroksikisline
       in njihovi derivati:

 2917 14 000 -- anhidrid maleinske kisline ...................   5

       - Aromatske polikarboksilne kisline, njihovi
       anhidridi, halogenidi, peroksidi, peroksikisline
       in njihovi derivati:

 2917 32 000 -- dioktil ortoftalati ..........................   4

 2917 33 000 -- dinonil ali didecil ortoftalati ..............   4

 2917 34 000 -- drugi estri ortoftalne kisline ...............   4

 2917 35 000 -- anhidrid ftalne kisline ......................   4


 3201    Strojilni ekstrakti rastlinskega izvora; tanini
       in njihove soli, etri, estri in drugi derivati

 3201 90   - Drugo:

 3201 90 200 -- ekstrakt Sumach, ekstrakt Vallonia, hrastovi
       ali kostanjevi ekstrakt .........................   5


 3206    Druga barvila; preparati, navedeni v 3. opombi v
       tem poglavju, razen tistih iz tar. št. 3203,
       3204 ali 32.05; anorganski proizvodi, ki se
       uporabljajo kot luminofori, kemično določeni ali
       nedoločeni

       - Pigmenti in preparati na osnovi titanovega
       dioksida:

 3206 11 000 -- ki vsebujejo 80 ut.% ali več titanovega
       dioksida, računano na suhi izdelek ..............   5

 3206 19 00 -- drugi:

 3206 19 001 --- koncentrirane disperzije v plastičnih masah
       Masterbatch .....................................   2.5

 3206 19 009 --- drugi .......................................   5


 3208    Premazna sredstva (barve in laki) na osnovi
       sintetičnih polimerov ali kemično modificiranih
       naravnih polimerov, dispergiranih ali
       raztopljenih v nevodnem mediju; raztopine,
       definirane v 4. opombi v tem poglavju

 3208 10   - Na osnovi poliestrov:

 3208 10 100 -- raztopine, kot so določene v 4. opombi k temu
       poglavju ........................................   6.5

 3208 10 90 -- druge:

 3208 10 901 --- za uporabo v proizvodnji pločevinaste
       embalaže, ki se uporablja v prehrambeni,
       kozmetični in sorodnih industrijah ..............   2.5

 3208 10 909 --- druge .......................................   6.5


 3208 20   - Na osnovi akrilnih ali vinilnih polimerov:

 3208 20 10 -- raztopine, kot so določene v 4. opombi k temu
       poglavju:

 3208 20 101 --- termovarljivi premazi za uporabo v
       prehrambeni in farmacevtski industriji ..........   2.5

 3208 20 109 --- druge .......................................   6.5

 3208 20 90 -- druge:

 3208 20 901 --- za uporabo v proizvodnji pločevinaste
       embalaže, ki se uporablja v prehrambeni,
       kozmetični in sorodnih industrijah ..............   2.5

 3208 20 909 --- druge .......................................   6.5

 3208 90   -- drugo:

       -- raztopine, kot so določene v 4. opombi k temu
       poglavju:

 3208 90 110 --- poliuretan iz 2,2'-(tert-butilamino)
       dietanola in iz 4,4'-metilendicikloheksil
       diizocianata, v obliki raztopine v
       N,N-dimetilacetamida, ki vsebuje 48
       ut.% ali več polimerov ..........................   6.5

 3208 90 130 --- kopolimer parakreozola in divinilbenzena, v
       obliki raztopine v N,N-dimetilacetamida, ki
       vsebuje 48 ut.% ali več polimerov ...............   6.5

 3208 90 19 --- druge:

 3208 90 191 ---- zaščitni premazi za uporabo v prehrambeni,
       in farmacevtski industriji ......................   2.5

 3208 90 199 ---- druge ......................................   6.5

       -- drugo:

 3208 90 91 --- na osnovi sintetičnih polimerov:

 3208 90 911 ---- za uporabo v proizvodnji pločevinaste
       embalaže, ki se uporablja v prehrambeni,
       kozmetični in sorodnih industrijah ..............   2.5

 3208 90 919 ---- druge ......................................   6.5

 3208 90 990 --- na osnovi kemično spremenjenih naravnih
       polimerov .......................................   6.5


 3209    Premazna sredstva (barve in laki) na osnovi
       sintetičnih polimerov ali kemično modificiranih
       naravnih polimerov, dispergiranih ali
       raztopljenih v vodni sredini

 3209 10 000 - Na osnovi akrilnih ali vinilnih polimerov .....   4

 3209 90 000 - Drugo .........................................   4


 3304    Izdelki za lepotenje in ličenje ter izdelki za
       nego kože (razen zdravil), vključno preparati za
       zaščito pred soncem ali za pojačenje
       pigmentacije pri sončenju ali za rjavenje, in
       preparati za manikiranje in pedikiranje

 3304 10 00 - Izdelki za ličenje ustnic:

 3304 10 001 -- v obliki ali embalaži za prodajo na drobno ...   5

 3304 20 00 - Izdelki za ličenje oči:

 3304 20 001 -- v obliki ali embalaži za prodajo na drobno ...   5

 3304 30 00 - Preparati za manikiranje in pedikiranje:

 3304 30 001 -- v obliki ali embalaži za prodajo na drobno ...   5

       - Drugo:

 3304 91 00 -- pudri, vključno kompaktni:

 3304 91 001 --- v obliki ali embalaži za prodajo na drobno ..   5

 3304 99 00 -- drugo:

 3304 99 001 --- v obliki ali embalaži za prodajo na drobno ..   5


 3305    Preparati za lase

 3305 10 000 - Šamponi .......................................   5

 3305 20 000 - Preparati za trajno kodranje in ravnanje ......   5

 3305 30 000 - Laki za lase ..................................   5

 3305 90   - Drugo:

 3305 90 100 -- losioni za lase ..............................   5

 3305 90 900 -- drugo ........................................   5


 3402    Organska površinsko aktivna sredstva (razen
       mila); površinsko aktivni preparati, preparati
       za pranje (tudi pomožni preparati za pranje) in
       preparati za čiščenje z dodatkom mila ali brez
       njega, razen tistih iz tar. št. 3401

       Organska površinsko aktivna sredstva,
       pripravljena in nepripravljena za prodajo na
       drobno:

 3402 11   -- anionska:

 3402 20   - Preparati, pripravljeni za prodajo na drobno:

 3402 20 100 -- površinsko aktivni preparati .................   5

 3402 20 900 -- pralni preparati in čistilni preparati .......   5


 3405    Loščila in kreme za obutev, pohištvo, tla,
       karoserije, steklo ali kovine, paste in praški
       za čiščenje in podobni preparati (ne glede na
       to, ali so v obliki papirja, vate, polsti,
       netkanih tkanin, gobastih materialov, iz
       plastike ali gume, impregnirani ali premazani s
       takimi preparati), razen voskov iz tar. št. 3404

 3405 10 000 - Loščila, kreme in podobni preparati za obutev
       in usnje ........................................   7


 3406 00   Sveče, svečke in podobno

       - Sveče:

 3406 00 110 -- navadne, neparfumirane .......................   7

 3406 00 190 -- druge ........................................   7

 3406 00 900 - Drugo .........................................   7


 3502    Albumini (vključno koncentrati dveh ali več
       proteinov iz sirotke z vsebnostjo 80 ut.% ali
       več proteinov iz sirotke, računano na suho
       snov), albuminati in drugi albuminski derivati

 3502 90   - Drugo:

       - albumini, razen jajčnih albuminov in mlečnih
       albuminov (laktoalbuminov):

 3502 90 700 --- drugo .......................................   10

 3502 90 900 -- albuminati in drugi derivati albumina ........   12


 3506    Pripravljena lepila in druga pripravljena
       sredstva za lepljenje, ki niso navedena in ne
       zajeta na drugem mestu; proizvodi, ki so
       primerni za uporabo kot lepila ali sredstva za
       lepljenje, pripravljeni za prodajo na drobno kot
       lepila in sredstva za lepljenje v pakiranjih do
       vključno 1 kg neto mase

 3506 10 000 - Proizvodi, ki so ustrezni za uporabo kot
       lepila ali sredstva za lepljenje, pripravljeni
       za prodajo na drobno kot lepila ali sredstva za
       lepljenje v pakiranjih do vključno 1 kg neto
       mase ............................................   7.5

       - Drugo:

 3506 91 000 -- sredstva za lepljenje na osnovi kavčuka ali
       plastičnih mas (vključno umetne smole) ..........   7.5

 3506 99 000 -- drugo ........................................   7.5


 3602 00 00 Pripravljena razstreliva, razen smodnika:

 3602 00 009 - Drugo .........................................   7.5


 3808    Insekticidi, rodenticidi, fungicidi, herbicidi,
       sredstva zoper klitje, sredstva za urejanje
       rasti rastlin, dezinfektanti in podobni
       proizvodi, pripravljeni v oblikah ali pakiranjih
       za prodajo na drobno ali kot preparati ali
       proizvodi (npr.: žveplani trakovi, stenji, sveče
       in muholovke)

 3808 10   - Insekticidi:

 3808 10 100 -- na osnovi piretroidov ........................   2.5

 3808 10 200 -- na osnovi kloriranih ogljikovodikov ..........   5

 3808 10 300 -- na osnovi karbamatov .........................   2.5

 3808 10 400 -- na osnovi organofosfornih spojin .............   2.5

 3808 10 900 -- drugi ........................................   4

 3808 20   - Fungicidi:

       -- anorganski:

 3808 20 100 --- preparati na osnovi bakrovih spojin .........   2.5

 3808 20 150 --- drugi .......................................   2.5

       -- drugi:

 3808 20 300 --- na osnovi ditiokarbamatov ...................   5

 3808 20 400 --- na osnovi benzimidazolov ....................   5

 3808 20 500 --- na osnovi diazolov ali triazolov ............   5

 3808 20 600 --- na osnovi diazinov ali morfolinov ...........   5

 3808 20 800 --- drugi .......................................   5

 3808 30   - Herbicidi, sredstva zoper klitje in sredstva
       za urejanje rasti rastlin:

       -- herbicidi:

 3808 30 110 --- na osnovi fenoksi - fitohormonov ............   2.5

 3808 30 130 --- na osnovi triazinov .........................   2.5

 3808 30 150 --- na osnovi amidov ............................   2.5

 3808 30 170 --- na osnovi karbamatov ........................   2.5

 3808 30 210 --- na osnovi dinitroanilinovih derivatov .......   5

 3808 30 230 --- na osnovi derivatov sečnine, uracila ali
       sulfonil sečnine ................................   5

 3808 30 270 --- drugi .......................................   5

 3808 30 300 -- proizvodi proti klitju .......................   4

 3808 30 900 -- regulatorji rastlinske rasti .................   4

 3808 40   - Dezinfektanti:

 3808 40 100 -- na osnovi kvarternih amonijevih soli .........   4

 3808 40 200 -- na osnovi halogeniziranih spojin .............   5

 3808 40 900 -- drugi ........................................   4

 3808 90   - Drugo:

 3808 90 100 -- rodenticidi ..................................   2.5

 3808 90 900 -- drugi ........................................   4


 3909    Amino smole, fenolne smole in poliuretani, v
       primarnih oblikah

 3909 10 000 - Sečninske smole; tiosečninske smole ...........   5

 3909 20 000 - Melaminske smole ..............................   5

 3909 30 000 - Druge amino smole .............................   5

 3909 50   - Poliuretani:

 3909 50 100 -- poliuretan iz 2,2'-(tert-butiloamino)
       dietanola in 4,4'-metilendicikloheksil
       diizocianata, v obliki raztopine v
       N,N-dimetilacetamida, ki vsebuje 50
       ut.% ali več polimerov ..........................   3.3

 3909 50 900 -- drugi ........................................   5


 3918    Talne obloge iz plastičnih mas, samolepilne ali
       ne, v zvitkih ali v ploščah; tapete za stene ali
       strope, definirane z 9. opombo v tem poglavju

 3918 10   - Iz polimerov viniklorida:

 3918 10 100 -- na nosilcu, ki je impregniran, prevlečen ali
       premazan s polivinilkloridom ....................   7.5

 3918 10 900 -- druge ........................................   6.5


 3920    Druge plošče, listi, filmi, folije in trakovi iz
       plastičnih mas, ki nimajo celičaste strukture,
       neojačeni, nelaminirani, brez podloge, ali ki
       niso kombinirani z drugimi materiali

 3920 10   - Iz polimerov etilena:

       -- debeline do vključno 0,125 mm:

       --- iz polietilena s specifično težo:

       ---- manj od 0,94:

 3920 10 230 ----- polietilenski film debeline
       20 mikrometrov ali več, vendar ne več kot
       40 mikrometrov, za proizvodnjo
       fotoobstojnih filmov, ki se uporabljajo v
       proizvodnji polprevodnikov in tiskanih vezij ...   7.5

       ----- drugo:

       ------ nepotiskani:

 3920 10 240 ------- raztegljivi film ........................   7.5

 3920 10 260 ------- drugo ...................................   7.5

 3920 10 270 ------ potiskani ...............................   7.5

 3920 10 280 ---- 0,94 ali več ...............................   7.5

 3920 10 40 --- drugo:

 3920 10 409 ---- drugo ......................................   7.5

       -- debeline več od 0.125 mm:

 3920 10 810 --- sintetična papirna pulpa v obliki vlažnih
       listov, izdelanih iz nepovezanih fino
       razcepljenih polietilenskih vlaken, pomešana ali
       nepomešana s celuloznimi vlakni do 15%, ki
       vsebuje polivinilni alkohol, razredčen v vodi
       kot vlažilcu ....................................    7.5

 3920 10 89 --- drugo:

 3920 10 891 ---- debeline do vključno 0.6 mm ................   7.5


 3922    Kadi, pršne kadi, lijaki, bideji, straniščne
       školjke, deske in pokrovi, izplakovalni kotliči
       in podobni sanitarni proizvodi iz plastičnih mas

 3922 10 000 - Kadi, pršne kadi in lijaki ....................   7.5


 3923    Izdelki za prevoz in pakiranje blaga, iz
       plastičnih mas; zamaški, pokrovi, pokrovke in
       druga zapirala iz plastičnih mas

 3923 10 000 - Škatle, zaboji, gajbe in podobni proizvodi ....   7.5

       - Vreče in vrečke (vključno trikotne):

 3923 21 000 -- iz polimerov etilena .........................   7.5

 3923 30   - Baloni,steklenice, stekleničke in podobni
       proizvodi (vključno samo predoblikovani):

 3923 30 100 -- z vsebnostjo do vključno dveh litrov .........   8

 3923 30 900 -- z vsebnostjo nad dva litra ...................   8


 4010    Trakovi ali jermeni iz vulkaniziranega kavčuka
       (gume) za transport ali transmisijo

       - Transportni trakovi in jermeni:

 4010 11 000 -- ojačani zgolj s kovino .......................   7.5

 4010 12 000 -- ojačani zgolj s tekstilnimi materiali ........   7.5

 4010 13 000 -- ojačani zgolj s plastičnimi materiali ........   7.5

 4010 19 000 -- drugi ........................................   7.5

       - Transmisijski jermeni ali trakovi:

 4010 21 000 -- neskončni transmisijski jermeni trapezastega
       preseka (V-jermeni), nažlebljeni ali
       nenažlebljeni, obsega več kot 60 cm, vendar ne
       več kot 180 cm ..................................   7.5

 4010 22 000 -- neskončni transmisijski jermeni trapezastega
       preseka (V-jermeni), nažlebljeni ali
       nenažlebljeni, obsega več kot 180 cm, vendar ne
       več kot 240 cm ..................................   7.5

 4010 23 000 -- neskončni sinhroni jermeni, obsega več kot
       60 cm, vendar ne več kot 150 cm .................   7.5

 4010 24 000 -- neskončni sinhroni jermeni, obsega več kot
       150 cm, vendar ne več kot 198 cm ................   7.5

 4010 29 000 -- drugi ........................................   7.5


 4011    Nove zunanje pnevmatične gume (plašči)

 4011 10 000 - Za osebne avtomobile (vključno za avtodome in
       dirkalne avtomobile) ............................   7.5

 4011 20   - Za avtobuse ali tovornjake:

 4011 20 900 -- z indeksom obremenitve nad 121 ...............   7.5

 4011 40   - Za motorna kolesa:

 4011 20 900 -- z indeksom obremenitve nad 121 ...............   7.5

 4011 40   - Za motorna kolesa:

 4011 40 100 -- za kolesa s premerom platišča do vključno
       30,5 cm .........................................   7.5

       -- druge, z maso:

 4011 40 910 --- do vključno 1,4 kg ..........................   7.5

 4011 40 990 --- nad 1,4 kg ..................................   7.5

 4011 50   - Za dvokolesa:

 4011 50 100 -- gume (plašči ) z všitimi zračnicami ..........   7.5

 4011 50 900 -- druge ........................................   7.5


 4013    Notranje gume (zračnice)

 4013 10   - Za osebne avtomobile (vključno za avtodome in
       dirkalne avtomobile), avtobuse in tovornjake:

 4013 10 100 -- za osebne avtomobile (vključno za avtodome in
       dirkalne avtomobile) ............................   7.5

 4013 10 900 -- za tovornjake in avtobuse ....................   7.5

 4013 20 000 - Za dvokolesa ..................................   7.5

 4013 90   - Druge:

 4013 90 100 -- za motorna kolesa ............................   7.5

 4013 90 900 -- druge ........................................   7.5


 4410    Iverne plošče in podobne plošče iz lesa in
       drugih lesnatih (ligninskih) materialov,
       neaglomerirane ali aglomerirane s smolami ali
       drugimi organskimi vezivi

       - Iz lesa:

 4410 11   -- iverne plošče, vštevši usmerjene pramenske
       plošče:

 4410 11 10 --- neobdelane ali zgolj brušene:

 4410 11 109 ---- druge ......................................   5

 4410 11 90 --- druge:

 4410 11 909 ---- druge ......................................   5

 4410 19   -- druge:

 4410 19 10 --- neobdelane ali zgolj brušene:

 4410 19 109 ---- druge ......................................   5

 4410 19 30 --- površinsko obdelane z dekorativnimi
       laminati, izdelanimi pod visokim pritiskom:

 4410 19 309 ---- druge ......................................   5

 4410 19 50 --- površinsko obdelane s papirjem,
       impregniranim z melaminsko smolo:

 4410 19 509 ---- druge ......................................   5

 4410 19 90 --- druge:

 4410 19 909 ---- druge ......................................   5

 4410 90 00 - Iz drugih lesnatih (ligninskih) materialov:

 4410 90 009 --- druge .......................................   5


 4411    Vlaknene plošče iz lesa ali drugih lesnatih
       materialov, aglomerirane ali neaglomerirane s
       smolami ali drugimi organskimi vezivi

       - Vlaknene plošče, gostote več kot 0,80 g/cm3:

 4411 11 00 -- mehanično neobdelane in površinsko
       neprevlečene:

 4411 11 003 --- plošče debeline do vključno 18 mm ...........   5

 4411 19 00 -- druge:

 4411 19 004 --- enostransko ali obojestransko prevlečene s
       tankimi plastificiranimi papirnatimi folijami,
       ali plastičnimi folijami, skupne debeline plošč
       do vključno 18 mm ...............................   5

       - Vlaknene plošče, gostote več kot 0,5 g/cm3
       do vključno 0,8 g/cm3:

 4411 21 00 -- mehanično neobdelane in površinsko
       neprevlečene:

 4411 21 001 --- plošče debeline do vključno 18 mm ...........   5

 4411 29 00 -- druge:

 4411 29 002 --- enostransko ali obojestransko prevlečene s
       tankimi plastificiranimi papirnatimi folijami,
       ali plastičnimi folijami, skupne debeline plošč
       do vključno 18 mm ...............................   5

       - Druge:

 4411 91 000 -- mehanično neobdelane in površinsko
       neprevlečene ....................................   5

 4411 99 000 -- druge ........................................   5


 4412    Vezan les, furnirske plošče in podoben lameliran
       les

       - Vezane plošče, ki so sestavljene samo iz
       furniranih lesenih listov, katerih posamezna
       debelina ne presega 6 mm:

 4412 13   -- z najmanj enim zunanjim slojem iz vrst
       tropskega drevja, navedenih v opombi k tarifnim
       podštevilkam št. 1 v tem poglavju:

 4412 13 11 --- iz lesa okoume:

 4412 13 119 ---- druge ......................................   5

 4412 13 19 --- iz lesa dark red meranti, light red meranti,
       white lauan, sipo, limba, obeche, acajou
       d'Afrique, sapelli, virola, mahagoni (Swietenia
       spp.), palissandre de Rio, palissandre de para
       in palissandre de rose:

 4412 13 199 ---- druge ......................................   5

 4412 13 90 --- druge:

 4412 13 909 ---- druge ......................................   5

 4412 14 00 -- druge, z najmanj enim zunanjim slojem iz
       lesa, ki ni les iglavcev:

 4412 14 009 --- druge .......................................   5

 4412 19 00 -- druge:

 4412 19 009 --- druge .......................................   5

       - Druge, z najmanj enim zunanjim slojem iz lesa,
       ki ni les iglavcev:

 4412 22   -- z najmanj enim zunanjim slojem iz vrst
       tropskega drevja, navedenih v opombi k tarifnim
       podštevilkam št. 1 v tem poglavju:

 4412 22 10 --- ki imajo najmanj en sloj iz iverice:

 4412 22 101 ---- plošče debeline do vključno 5 mm ...........   5

       --- druge:

 4412 22 91 ---- vezane plošče in druge večplastne lesene
       plošče:

 4412 22 911 ----- plošče debeline do vključno 5 mm ..........   5

 4412 22 919 ----- druge .....................................   5

 4412 22 99 ---- druge:

 4412 22 991 ----- plošče debeline do vključno 5 mm ..........   5

 4412 22 999 ----- druge .....................................   5

 4412 23 000 -- druge, ki imajo najmanj en sloj iverice ......   5

 4412 29   -- druge:

4412 29 20 ---- vezane plošče in druge večplastne lesene
       plošče:

 4412 29 201 ----- plošče debeline do vključno 5 mm ..........   5

 4412 29 209 ----- druge .....................................   5

 4412 29 80 ---- druge:

 4412 29 801 ----- plošče debeline do vključno 5 mm ..........   5

 4412 29 809 ----- druge .....................................   5

       - Druge:

 4412 92   -- z najmanj enim zunanjim slojem iz vrst
       tropskega drevja, navedenih v opombi k tarifnim
       podštevilkam št. 1 v tem poglavju:

 4412 92 10 --- ki imajo najmanj en sloj iz iverice:

 4412 92 109 ---- druge ......................................   5

       --- druge:

 4412 92 91 ---- vezane plošče in druge večplastne lesene
       plošče:

 4412 92 911 ----- plošče debeline do vključno 5 mm ..........   5

 4412 92 919 ----- druge .....................................   5

 4412 92 99 ---- druge:

 4412 92 991 ----- plošče debeline do vključno 5 mm ..........   5

 4412 92 999 ----- druge .....................................   5


 4414 00   Leseni okvirji za slike, fotografije, ogledala
       in podobne predmete

 4414 00 100 - Iz tropskega lesa, kot je določeno v dodatni
       opombi 2 k temu poglavju ........................   6

 4414 00 900 - Iz drugega lesa ...............................   6


 4415    Zaboji za pakiranje, škatle, gajbe, bobni in
       podobna embalaža za pakiranje, iz lesa; bobni
       (tulci) za kable iz lesa; palete, zabojaste
       palete in druge nakladalne plošče iz lesa;
       paletne prirobnice iz lesa

 4415 10   - Zaboji, škatle, gajbe, bobni in podobna lesena
       embalaža, bobni (tulci) za kable:

 4415 10 100 -- zaboji, škatle, gajbe, bobni in podobna
       embalaža ........................................   4

 4415 10 900 -- bobni (tulci) za kable .......................   4

 4415 20   - Palete, zabojaste palete in druge nakladalne
       plošče, paletne prirobnice:

 4415 20 200 -- ploščate palete; paletne prirobnice ..........   4

 4415 20 900 -- drugo ........................................   4


 4417 00   Orodja, škatle za orodje, držaji za orodje in
       lesena držala za metle in ščetke, lesena kopita
       za obutev

 4417 00 200 - Ročaji za jedilni pribor (razen za jedilne
       nože, vilice in žlice), držala za krtače ........   6

 4417 00 900 - Drugo .........................................   6


 4418    Stavbno pohištvo in drugi leseni proizvodi za
       gradbeništvo, vključno celičaste plošče,
       sestavljene parketne plošče, žagane in klane
       skodle

4418 10   - Okna, vrata z okni in okviri:

 4418 10 100 -- iz tropskega lesa, kot je določeno v dodatni
       opombi 2 k temu poglavju ........................   7.5

 4418 10 500 -- iz lesa iglavcev .............................   7.5

 4418 10 900 -- iz drugega lesa ..............................   7.5

 4418 20   - Vrata, podboji in pragovi:

 4418 20 100 -- iz tropskega lesa, kot je določeno v dodatni
       opombi 2 k temu poglavju ........................   7.5

 4418 20 500 -- iz lesa iglavcev .............................   7.5

 4418 20 800 -- iz drugega lesa ..............................   7.5

 4418 30   - Parketne plošče:

 4418 30 100 -- za mozaična tla ..............................   7.5

       -- druge:

 4418 30 910 --- sestavljene iz dveh ali več plasti lesa .....   7.5

 4418 30 990 --- druge .......................................   7.5

 4418 40 00 - Opaži za betonska dela:

 4418 40 001 -- kompletni opaži za betonska dela .............   3.3

 4418 40 009 -- opažne plošče in drugo za betonska dela ......   7.5

 4418 50 000 - Skodle (žagane ali klane) .....................   7.5

 4418 90   - Drugo:

 4418 90 100 -- lepljen lameliran les (glulam) ...............   7.5


 4419 00   Lesena namizna in kuhinjska posoda in pribor

 4419 00 100 - Iz tropskega lesa, kot je določeno v dodatni
       opombi 2 k temu poglavju ........................   6

 4419 00 900 - Iz drugega lesa ...............................   6


 4501    Pluta, naravna, surova ali enostavno obdelana;
       odpadki plute, zdrobljena, drobljena ali zmleta
       pluta

 4501 10 000 - Pluta, naravna, surova ali enostavno obdelana .   2

 4501 90 000 - Drugo .........................................   5


 4602    Košarski, pletarski in podobni proizvodi,
       izdelani neposredno v oblike iz pletarskega
       materiala ali iz proizvodov, ki se uvrščajo v
       tar. št. 4601, proizvodi iz plute

 4602 10   - Iz rastlinskih materialov:

 4602 10 100 -- slamnati ovoji za steklenice .................   6

       -- drugo:

 4602 10 910 --- košarski in pletarski proizvodi, neposredno
       izoblikovani iz pletarskih materialov ...........   6

 4602 10 990 --- drugo .......................................   6

 4602 90 000 - Drugo .........................................   6


 6401    Nepremočljiva obutev s podplati in zgornjim
       delom iz kavčuka, gume ali plastične mase,
       katere zgornji del ni pritrjen na podplat in ne
       spojen z njim s šivanjem, z zakovicami ali z
       žeblji, vijaki, čepi ali po podobnih postopkih

 6401 10   - Obutev s kovinsko kapico:

 6401 10 100 -- z zgornjim delom iz gume .....................   10

 6401 10 900 -- z zgornjim delom iz plastične mase ...........   10

       - Druga obutev:

 6401 91   -- ki pokriva kolena:

 6401 91 100 --- z zgornjim delom iz gume ....................   10

 6401 91 900 --- z zgornjim delom iz plastične mase ..........   10

 6401 92   -- ki pokriva gležnje, ne pa tudi kolen:

 6401 92 100 --- z zgornjim delom iz gume ....................   10

 6401 92 900 --- z zgornjim delom iz plastične mase ..........   10

 6401 99   -- drugo:

 6401 99 100 --- z zgornjim delom iz gume ....................   10

 6401 99 900 --- z zgornjim delom iz plastične mase ..........   10


 6402    Druga obutev s podplati in zgornjim delom iz
       kavčuka, gume ali plastične mase

       - Športna obutev:

 6402 12   -- smučarski čevlji, čevlji za tek na smučeh in
       čevlji za smučanje na deski - "snowboard":

 6402 12 100 --- smučarski čevlji, čevlji za tek na smučeh ...   10

 6402 12 900 --- čevlji za smučanje na deski - "snowboard" ...   10

 6402 19 000 -- druga ........................................   10

 6402 20 000 - Obutev z zgornjim delom iz trakov ali
       jermenov, spojenih s podplatom z vkovanimi čepi .   10

 6402 30 000 - Druga obutev s kovinsko kapico ................   10

       - Druga obutev:

 6402 91 000 -- ki pokriva gležnje ...........................   10

 6402 99   -- druga:

 6402 99 100 --- z zgornjim delom iz gume ....................   10

       --- z zgornjim delom iz plastične mase:

       ---- obutev s prednjikom iz trakov ali jermenov
       ali z enim ali več izrezanimi deli:

 6402 99 310 ----- s podplatom in peto, s skupno višino
       nad 3 cm ........................................   10

 6402 99 390 ----- druga .....................................   10

 6402 99 500 ---- copate in druga hišna obutev ...............   10

       ---- druga, z notranjkom dolžine:

 6402 99 910 ----- pod 24 cm .................................   10

       ----- 24 cm ali več:

 6402 99 930 ------ obutev, ki se ne loči na moško ali žensko
       obutev ..........................................   10

       ------ druga:

 6402 99 960 ------- moška ...................................   10

 6402 99 980 ------- ženska ..................................   10


 6403    Obutev s podplati iz kavčuka, gume, plastične
       mase, usnja ali umetnega usnja in z zgornjim
       delom iz usnja

       - Športna obutev:

 6403 12 000 -- smučarski čevlji, čevlji za tek na smučeh in
       čevlji za smučanje na deski - "snowboard" .......   10

 6403 19 000 -- druga ........................................   10

 6403 20 000 - Obutev s podplati iz usnja in zgornjim delom
       iz usnjenih trakov, ki gredo čez nart in okrog
       palca ...........................................   10

 6403 30 000 - Obutev, izdelana samo z lesenim podplatom in
       brez kovinske kapice ............................   10

 6403 40 000 - Druga obutev s kovinsko kapico ................   10

       - Druga obutev z usnjenimi podplati:

 6403 51   -- ki pokriva gležnje:

       --- ki pokriva gležnje, vendar ne meč, z
       notranjki dolžine:

 6403 51 110 ---- pod 24 cm ..................................   10

       ---- 24 cm ali več:

 6403 51 150 ----- moška .....................................   10

 6403 51 190 ----- ženska ....................................   10

       --- druga, z notranjkom dolžine:

 6403 51 910 ---- do 24 cm ...................................   10

       ---- 24 cm ali več:

 6403 51 950 ----- moška .....................................   10

 6403 51 990 ----- ženska ....................................   10

 6403 59   -- druga:

       --- obutev z zgornjim delom iz jermenčkov, z
       enim ali več izrezanimi kosi:

 6403 59 110 ---- s podplatom in peto, ki skupno merita
       nad 3 cm ........................................   10

       ---- druga, z notranjki dolžine:

 6403 59 310 ----- pod 24 cm .................................   10

       ----- 24 cm ali več:

 6403 59 350 ------ moška ....................................   10

 6403 59 390 ------ ženska ...................................   10

 6403 59 500 --- copate in druga hišna obutev ................   10

       --- druga, z notranjki dolžine:

 6403 59 910 ---- pod 24 cm ..................................   10

       ---- 24 cm ali več:

 6403 59 950 ----- moška .....................................   10

 6403 59 990 ----- ženska ....................................   10

       - Druga obutev:

 6403 91   -- ki pokriva gležnje:

       --- ki pokriva gležnje, vendar ne pokriva
       goleni, z notranjki dolžine:

 6403 91 110 ---- pod 24 cm ..................................   10

       ---- 24 cm ali več:

 6403 91 130 ----- obutev, ki se ne loči na moško ali žensko .   10

       ----- druga:

 6403 91 160 ------ moška ....................................   10

 6403 91 180 ------ ženska ...................................   10

       --- druga, z notranjki dolžine:

 6403 91 910 ---- pod 24 cm ..................................   10

       ---- 24 cm ali več:

 6403 91 930 ----- obutev, ki se ne loči na moško ali žensko .   10

       ----- druga:

 6403 91 960 ------ moška ....................................   10

 6403 91 980 ------ ženska ...................................   10

 6403 99   -- druga:

       --- obutev s sprednjikom iz paščkov ali
       jermenčkov, ali ki ima enega ali več izrezanih
       delov:

 6403 99 110 ---- s podplatom in peto, ki sta skupno višja od
       3 cm ............................................   10

       ---- druga, z notranjki dolžine:

 6403 99 310 ----- pod 24 cm .................................   10

       ----- 24 cm ali več:

 6403 99 330 ------ obutev, ki se ne loči na moško ali
       žensko ..........................................   10

       ------ druga:

 6403 99 360 ------- moška ...................................   10

 6403 99 380 ------- ženska ..................................   10

 6403 99 500 --- copate ali druga hišna obutev ...............   10

       --- druga, z notranjki dolžine:

 6403 99 910 ---- pod 24 cm ..................................   10

       ---- 24 cm ali več:

 6403 99 930 ----- obutev, ki se ne loči na moško ali žensko .   10

       ----- druga:

 6403 99 960 ------ moška ....................................   10

 6403 99 980 ------ ženska ...................................   10


 6404    Obutev s podplati iz kavčuka, gume, plastične
       mase, iz usnja ali umetnega usnja in z zgornjim
       delom iz tekstilnih materialov

       - Obutev s podplati iz kavčuka, gume ali
       plastične mase:

 6404 11 000 -- športna obutev; copate za tenis, košarko,
       gimnastiko in podobno ...........................   10

 6404 19   -- druga:

 6404 19 100 --- copate in druga hišna obutev ................   10

 6404 19 900 --- druga .......................................   10

 6404 20   - Obutev s podplati iz usnja ali umetnega usnja:

 6404 20 100 -- copate in druga hišna obutev .................   10

 6404 20 900 -- druga ........................................   10


 6405    Druga obutev

 6405 10   - Z zgornjim delom iz usnja ali umetnega usnja:

 6405 10 100 -- s podplatom iz lesa ali plute ................   10

 6405 10 900 -- s podplatom iz drugih materialov .............   10

 6405 20   - Z zgornjim delom iz tekstilnih materialov:

 6405 20 100 -- s podplatom iz lesa ali plute ................   10

       -- s podplatom iz drugih materialov:

 6405 20 910 --- copate in druga hišna obutev ................   10

 6405 20 990 --- druga .......................................   10

 6405 90   - Druga:

 6405 90 100 -- s podplati iz kavčuka, gume, plastične mase,
       usnja ali umetnega usnja ........................   10

 6405 90 900 -- s podplati iz drugih materialov ..............   10


 6406    Deli obutve; vložki za obutev, vstavki za pete
       in podobni izdelki; gamaše, ovijači in podobni
       izdelki in njihovi deli

 6406 10   - Zgornji deli in deli zgornjega dela, razen
       opetnikov:

       -- iz usnja:

 6406 10 190 --- deli zgornjega dela .........................   7.5

 6406 20   - Podplati in pete, iz kavčuka, gume ali
       plastične mase:

 6406 20 100 -- iz gume ......................................   7.5

 6406 20 900 -- iz plastične mase ............................   7.5

       - Drugo:

 6406 91 000 -- iz lesa ......................................   7.5


 6802    Obdelan kamen za spomenike in stavbe (razen iz
       skrilavcev) in izdelki iz njega, razen izdelkov
       iz tar.št. 6801; kockice za mozaik in podobno iz
       naravnega kamna (vključno tudi iz skrilavcev) na
       podlogi ali brez podloge; umetno obarvana zrna,
       luskine in prah iz naravnega kamna (vključno iz
       skrilavcev)

 6802 10 000 - Plošče, kocke in podobni izdelki s
       pravokotnimi stranicami ali ne, če se lahko
       največja površina strani vklopi v kvadrat s
       stranico, ki je manjša od 7 cm; umetno obarvane
       granule, luskine in prah ........................   5

       - Drugo:

 6802 92   -- drug apnenčev kamen:

 6802 92 100 --- poliran, okrašen ali drugače obdelan, vendar
       ne klesan .......................................   5

 6802 92 900 --- drugo .......................................   5

 6802 99   -- drug kamen:

 6802 99 100 --- poliran, dekoriran ali drugače obdelan,
       vendar ne klesan, neto mase 10 kg ali več .......   5

 6802 99 900 --- drug ........................................   5


 6807    Izdelki iz bitumna ali iz podobnih materialov
       (npr. iz bitumna iz nafte ali iz premogove
       katranske smole)

 6807 10   - V zvitkih:

 6807 10 100 -- izdelki za strehe in fasade ..................   7.5

 6807 10 900 -- drugo ........................................   5

 6807 90 000 - Drugo ...............................................3.5


 6808 00 000 Plošče, ploščice, bloki ipd. iz rastlinskih
       vlaken, slame, koruznega ličja, iverja, žagovine
       ali drugih lesnih odpadkov, aglomerirani s
       cementom, sadro ali drugimi mineralnimi vezivi ..   2.5


 6810    Izdelki iz cementa, betona ali umetnega kamna,
       armirani ali nearmirani

       - Strešniki, plošče, zidaki in podobni izdelki:

 6810 11   -- bloki in zidaki, gradbeni:

 6810 11 100 --- iz lahkega betona (z osnovo iz drobljenega
       plovca, zrnate žlindre) .........................   5

 6810 11 900 --- drugi .......................................   5

 6810 19   -- drugo:

       --- druge ploščice in tlaki:

 6810 19 310 ---- iz cementa .................................   5

 6810 19 390 ---- drugi ......................................   5

 6810 19 900 --- drugo .......................................   5

       - Drugi izdelki:

 6810 91   -- montažni elementi, gradbeni:

 6810 91 100 --- talni montažni elementi .....................   5

 6810 91 900 --- drugi .......................................   5

 6810 99 000 -- drugo ........................................   5


 6811    Azbestnocementni izdelki, izdelki iz cementa s
       celuloznimi vlakni ipd.

 6811 10 000 - Valovite plošče ...............................   7.5

 6811 20   - Druge plošče, strešniki, ploščice in podobni
       izdelki:

 6811 20 110 -- plošče do 40 x 60 cm, za strehe ali zidove ...   7.5

 6811 20 800 -- drugo ........................................   10

 6811 30 000 - Cevi in pribor za cevi ........................   7.5

 6811 90 000 - Drugi izdelki .................................   7.5


 6901 00   Opeka, bloki, ploščice in drugi keramični
       izdelki iz silikatne fosilne moke (npr. iz
       kremenčeve sige, tripolita) ali iz podobnih
       silikatnih zemljin

 6901 00 100 - Opeke z maso nad 650 kg/m3 ....................   2

 6901 00 900 - Drugo .........................................   2.5


 6904    Keramične zidarske opeke, bloki za pode, nosilni
       bloki in podobno

 6904 10 000 - Zidarske opeke ................................   5

 6904 90 000 - Drugo .........................................   5


 6905    Strešniki, deli dimnikov, okrasni in drugi
       izdelki za gradbeništvo iz keramike

 6905 10 000 - Strešniki .....................................   5

 6905 90 000 - Drugo .........................................   5


 7208    Ploščati toplo valjani izdelki iz železa ali
       nelegiranega jekla, širine 600 mm ali več,
       neplatirani in neprevlečeni

       - Drugi, v kolobarjih, toplo valjani brez
       nadaljnje obdelave, luženi (dekapirani):

 7208 25 000 -- debeline 4,75 mm ali več .....................   5

 7208 26 000 -- debeline 3 mm in več, toda manj kot 4,75 mm ..   5

 7208 27 000 -- debeline manj kot 3 mm .......................   5

       - Drugi, v kolobarjih, toplo valjani brez
       nadaljnje obdelave:

 7208 37   -- debeline 4,75 mm ali več, toda ne več kot
       10 mm:

 7208 37 900 --- drugi .......................................   5

 7208 38   -- debeline 3 mm in več, toda manj kot 4,75 mm:

 7208 38 900 --- drugi .......................................   5

 7208 39   -- debeline manj kot 3 mm:

 7208 39 900 --- drugi .......................................   5

       - Drugi, ne v kolobarjih, toplo valjani, brez
       nadaljnje obdelave:

 7208 51   -- debeline več kot 10 mm:

 7208 51 100 --- valjani s štirih strani ali v zaprtem .
       kalibru, širine do 1250 mm in debeline 4 mm in
       več .............................................   5

       --- drugi, debeline:

 7208 51 300 ---- več kot 20 mm ..............................   5

 7208 51 500 ---- več kot 15 mm, vendar ne več kot 20 mm .....   5

       ---- več kot 10 mm, vendar ne več kot 15 mm,
       širine:

 7208 51 990 ----- manj kot 2.050 mm

 7208 52   -- drugi, debeline 4,75 mm ali več, vendar ne
       več kot 10 mm:

 7208 52 100 --- valjani s štirih strani ali v zaprtem
       kalibru, širine do 1250 mm in debeline 4 mm in
       več .............................................   5

       --- drugi, širine:

 7208 52 990 ---- manj kot 2.050 mm ..........................   5

 7208 53   -- debeline 3 mm in več, vendar manj kot
       4,75 mm:

 7208 53 100 --- valjani s štirih strani ali v zaprtem
       kalibru, širine do 1250 mm in debeline 4 mm in
       več .............................................   5

 7208 53 900 --- drugi .......................................   5

 7208 54   -- debeline manj kot 3 mm:

 7208 54 100 --- debeline 2 mm ali več .......................   5

 7208 54 900 --- debeline manj kot 2 mm ......................   5

 7208 90   - Drugi:

 7208 90 900 -- drugi ........................................   5


 7209    Ploščati valjani izdelki iz železa ali
       nelegiranega jekla, širine 600 mm ali več,
       hladno valjani (hladno deformirani), neplatirani
       in neprevlečeni

       - V kolobarjih, hladno valjani, brez nadaljnje
       obdelave:

 7209 15 000 -- debeline 3 mm in več .........................   5

 7209 16   -- debeline več kot 1 mm, vendar manj kot 3 mm:

 7209 16 100 --- elektropločevine ............................   5

 7209 16 900 --- drugi .......................................   5

 7209 17   -- debeline od 0,5 mm in več, vendar ne več kot
       kot 1 mm:

 7209 17 100 --- elektropločevine ............................   5

 7209 17 900 --- drugi .......................................   5

 7209 18   -- debeline manj kot 0,5 mm:

 7209 18 100 --- elektropločevine ............................   5

       --- drugi:

 7209 18 910 ---- debeline 0,35 mm ali več, vendar manj kot
       0,5 mm ..........................................   5

 7209 18 990 ---- debeline manj kot 0,35 mm ..................   5

       - Drugi, ne v kolobarjih, hladno valjani, brez
       nadaljnje obdelave:

 7209 25 000 -- debeline 3 mm in več ..........................   5

 7209 26   -- debeline več kot 1 mm, vendar manj kot 3 mm:

7209 26 100 --- elektropločevine ............................    5

 7209 26 900 --- drugi .......................................   5

 7209 27   -- debeline 0,5 mm ali več, vendar ne več kot
       kot 1 mm:

 7209 27 100 --- elektropločevine ............................   5

 7209 27 900 --- drugi .......................................   5

 7209 28   -- debeline manj kot 0,5 mm:

 7209 28 100 --- elektropločevine ............................   5

 7209 28 900 --- drugi .......................................   5

 7209 90   - Drugi:

 7209 90 900 -- drugi ........................................   5


 7217    Hladno vlečena žica iz železa ali nelegiranega
       jekla

 7217 20   - Platirana ali prevlečena s cinkom:

       -- ki vsebuje manj kot 0,25 ut.% ogljika:

 7217 20 300 --- z največjo dimenzijo prečnega prereza 0,8 mm
       ali več .........................................   5

 7217 20 500 -- ki vsebuje 0,25 ut.% ali več, vendar manj kot
       0,6 ut.% ogljika ................................   5

 7217 20 900 -- ki vsebuje 0,6 ut.% ali več ogljika ..........   5


 7306    Druge cevi in votli profili (npr. z odprtimi
       spoji, varjeni, kovičeni ali zaprti na podoben
       način), iz železa ali jekla

 7306 30   - Drugi, varjeni, s krožnim prečnim prerezom, iz
       železa ali nelegiranega jekla:

7306 30 100 -- opremljeni s priborom (fiting), ustrezni za
       pretok plina ali tekočine, za uporabo v civilnem
       letalstvu .......................................   5

       -- drugi:

       --- precizne cevi, z debelino sten:

 7306 30 290 ---- več kot 2 mm ...............................   5

       --- drugi:

       ---- navojne cevi (za plinovode):

 7306 30 510 ----- platirane ali prevlečene s cinkom .........   5

 7306 30 590 ----- druge .....................................   5

       ---- drugi, z zunanjim premerom:

       ----- do vključno 168,3 mm:

 7306 30 710 ------ platirani ali prevlečeni s cinkom ........   5

 7306 30 900 ----- več kot 168,3 mm, vendar do vključno
       406,4 mm ........................................   5

 7306 60   - Drugi, varjeni, ki nimajo krožnega prečnega
       prereza:

 7306 60 100 -- opremljeni s priborom (fiting), ustrezni za
       pretok plina ali tekočine, za uporabo v civilnem
       letalstvu .......................................   5

       -- drugi:

       --- s pravokotnim (vključno s kvadratnim)
       prečnim prerezom, z debelino sten:

 7306 60 310 ---- do vključno 2 mm ...........................   5

 7306 60 390 ---- več kot 2 mm ...............................   5

 7306 60 900 --- z drugačnimi prečnimi prerezi ...............   5

 7306 90 000 - Drugo .........................................   5


 7604    Aluminijaste palice in profili

 7604 10   - Iz nelegiranega aluminija:

 7604 10 100 -- palice .......................................   5

 7604 10 900 -- profili ......................................   5

       - Iz aluminijevih zlitin:

 7604 21 00 -- votli profili:

 7604 21 009 --- drugi .......................................   5

 7604 29   -- drugo:

 7604 29 100 --- palice ......................................   5

 7604 29 90 --- profili:

 7604 29 909 ---- drugi ......................................   5


 7606    Plošče, pločevine in trakovi iz aluminija,
       debeline več kot 0,20 mm

       - Pravokotni (tudi kvadratni):

 7606 11   -- iz nelegiranega aluminija:

 7606 11 100 --- pobarvani, lakirani ali prevlečeni s
       plastično maso ..................................   5

       --- drugi, debeline:

 7606 11 910 ---- manj kot 3 mm ..............................   5

 7606 11 930 ---- 3 mm ali več, vendar manj kot 6 mm .........   5

 7606 11 990 ---- 6 mm in več ................................   5

 7606 12   -- iz aluminijevih zlitin:

 7606 12 100 --- trakovi za žaluzije .........................   5

       --- drugi:

       ---- drugi, debeline:

 7606 12 930 ----- 3 mm ali več, vendar manj kot 6 mm ........   5

 7606 12 990 ----- 6 mm ali več ..............................   5

       - Drugi:

 7606 91 00 -- iz nelegiranega aluminija:

 7606 91 001 --- aluminijeva pločevina za litografiranje
       (litografska pločevina) .........................   2.8

 7606 91 009 --- drugo .......................................   5

 7606 92 00 -- iz aluminijevih zlitin:

 7606 92 001 --- pobarvana pločevina v kolobarjih ............   2.8

 7606 92 009 --- drugo .......................................   5


 7607    Aluminijaste folije (tudi tiskane ali s podlago
       iz papirja, kartona, plastične mase ali podobnih
       materialov), debeline do vključno 0,20 mm (brez
       podlage)

       - Brez podlage:

 7607 11   -- samo valjane:

 7607 11 10 --- debeline manj kot 0,021 mm:

 7607 11 109 ---- druge ......................................   5

 7607 11 900 --- debeline najmanj 0,021 mm, vendar največ
       0,2 mm ..........................................   5

 7607 19   -- druge:

       --- debeline najmanj 0,021 mm, vendar največ 0,2
       mm:

 7607 19 910 ---- samolepilne ................................   4

 7607 19 99 ---- druge:

*7607 19 991 ----- aluminijeva folija za litografiranje
       (litografska folija) ............................   2.5

*7607 19 999 ----- druge .....................................   4

 7607 20   - S podlago:

 7607 20 100 -- debeline (brez vsakršne podlage) manj kot
       0,021 mm ........................................   5

       -- debeline (brez vsakršne podlage) najmanj
       0,021 mm, vendar največ 0,2 mm:

 7607 20 910 ---- samolepilne ................................   5

 7607 20 990 ---- druge ......................................   5


 8427    Viličarji; druga avto dvigala z napravami za
       dviganje ali manipulacijo

 8427 10   - Samovozni, na elektromotorni pogon:

 8427 10 10 -- z dvigalno višino 1 m ali več:

 8427 10 109 --- drugi .......................................   7.5


 8431    Deli, primerni za uporabo izključno ali pretežno
       s stroji iz tar. št. 8425 do 8430

 8431 20 000 - Za stroje iz tar. št. 8427 ....................   7.5


 8703    Avtomobili in druga motorna vozila, konstruirana
       predvsem za prevoz ljudi (razen vozil iz tar.
       št. 8702), vključno z motornimi vozili za
       kombinirani prevoz ljudi in blaga (tipa
       "karavan", "kombi" itd.) in dirkalnimi
       avtomobili

 8703 10   - Vozila, konstruirana za vožnjo po snegu;
       specialna vozila za prevoz ljudi na terenih za
       golf in podobna vozila:

       -- z batnim motorjem z notranjim zgorevanjem in
       vžigom s kompresijo (dieselskim in
       poldieselskim) ali z batnim motorjem z notranjim
       izgorevanjem in z vžigom s svečko:

 8703 10 110 --- vozila, skonstruirana posebej za potovanje
       po snegu ........................................   10.8

 8703 10 190 --- druga .......................................   10.8

 8703 10 900 -- z drugimi motorji ............................   10.8

       - Druga vozila z batnim motorjem in vžigom s
       svečko, razen z rotacijskimi batnimi motorji:

 8703 21   -- s prostornino cilindrov do vključno 1000 cm3:

 8703 21 100 --- nova ........................................   15

 8703 21 900 --- rabljena ....................................   15

 8703 22   -- s prostornino cilindrov nad 1000 cm3 do
       vključno 1500 cm3:

       --- nova:

 8703 22 110 ---- avtodomi ...................................   15

 8703 22 19 ---- druga:

 8703 22 191 ----- terenska ..................................   13.2

 8703 22 199 ----- druga .....................................   15

 8703 22 900 --- rabljena ....................................   15

 8703 23   -- s prostornino cilindrov nad 1500 cm3 do
       vključno 3000cm3:

       --- nova:

 8703 23 110 ---- avtodomi ...................................   15

 8703 23 19 ---- druga:

 8703 23 191 ----- terenska vozila ...........................   13.2

 8703 23 199 ----- druga .....................................   15

 8703 23 900 --- rabljena ....................................   15

 8703 24   -- s prostornino cilindrov nad 3000 cm3:

 8703 24 100 --- nova ........................................   15

 8703 24 900 --- rabljena ....................................   15

       - Druga vozila z batnim motorjem z notranjim
       zgorevanjem na vžig s kompresijo (dieselskim ali
       poldieselskim):

 8703 31   -- s prostornino cilindrov do vključno 1500 cm3:

 8703 31 10 --- nova:

 8703 31 101 ---- terenska ...................................   13.2

 8703 31 109 ---- druga ......................................   15

 8703 31 900 --- rabljena ....................................   15

 8703 32   -- s prostornino cilindrov nad 1500 cm3 do
       vključno 2500cm3:

       --- nova:

 8703 32 110 ---- avtodomi ...................................   15

 8703 32 19 ---- druga:

 8703 32 191 ----- terenska ..................................   13.2

 8703 32 199 ----- druga .....................................   15

 8703 32 900 --- rabljena ....................................   15

 8703 33   -- s prostornino cilindrov nad 2500 cm3:

8703 33 110 ---- avtodomi ....................................   15

 8703 33 190 ---- druga ......................................   15

 8703 33 900 --- rabljena ....................................   15

 8703 90   - Druga:

 8703 90 100 -- z električnimi motorji .......................   15

 8703 90 900 -- druga ........................................   15


 9404    Nosilci za žimnice: posteljnina in podobno blago
       (npr. žimnice, prešite odeje, pernice, blazine,
       blazinice), ki imajo vzmeti ali so napolnjeni s
       kakršnim koli materialom ali iz penaste gume ali
       plastične mase, vključno prevlečene

 9404 30   - Spalne vreče:

 9404 30 100 -- polnjene s perjem ali puhom ..................   7.5

 9404 30 900 -- druge ........................................   7.5

 9404 90   - Drugo:

 9404 90 100 -- polnjeno s perjem ali puhom ..................   7.5

 9404 90 900 -- drugo ........................................   7.5


 9405    Svetilke in druga svetila, vključno z
       reflektorji in njihovimi deli, ki niso navedeni
       in ne zajeti na drugem mestu; osvetljeni znaki,
       osvetljene ploščice z imeni in podobno, s
       fiksiranim svetlobnim virom, in njihovi deli, ki
       niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu

 9405 10   - Lestenci in druga električna stropna ali
       stenska svetila, razen za razsvetljavo javnih
       odprtih prostorov ali prometnih poti:

 9405 10 100 -- iz navadnih kovin ali plastičnih mas, za
       uporabo v civilnem letalstvu ....................   7.5

       -- drugo:

       --- iz plastičnih mas:

 9405 10 210 ---- ki se uporabljajo za navadne žarnice .......   7.5

 9405 10 290 ---- drugo ......................................   7.5

 9405 10 300 --- iz keramičnih snovi .........................   7.5

 9405 10 500 --- stekleni ....................................   7.5

       --- iz drugih materialov:

 9405 10 910 ---- ki se uporabljajo za navadne žarnice .......   7.5

 9405 10 990 ---- drugo ......................................   7.5

 9405 20   - Električne svetilke, ki se postavijo na mizo,
       ob posteljo ali na tla:

       -- iz plastičnih snovi:

 9405 20 110 --- ki se uporabljajo za navadne žarnice
       z nitko .........................................   7.5

 9405 20 190 --- druge .......................................   7.5

 9405 20 300 -- iz keramičnih snovi ..........................   7.5

 9405 20 500 -- steklene .....................................   7.5

       -- iz drugih materialov:

 9405 20 910 --- ki se uporabljajo za navadne žarnice ........   7.5

 9405 20 990 --- druge .......................................   7.5

 9405 30 000 - Garniture za razsvetljavo novoletnih jelk .....   7.5

 9405 40   - Druge električne svetilke in druga svetila:

 9405 40 100 -- reflektorji in žarometi ......................   6

       -- drugo:

       --- iz plastičnih materialov:

 9405 40 310 ---- ki se uporabljajo za navadne žarnice .......   7.5

 9405 40 350 ---- ki se uporabljajo za cevne fluorescenčne
       svetilke

 9405 40 390 ---- drugo ......................................   7.5

       --- iz drugih materialov:

 9405 40 910 ---- ki se uporabljajo za navadne žarnice .......   7.5

 9405 40 950 ---- ki se uporabljajo za cevne fluorescenčne
       svetilke ........................................   7.5

 9405 40 990 ---- drugo ......................................   7.5

 9405 50 000 - Neelektrične svetilke in svetila ..............   5

 9405 60   - Osvetljeni znaki, osvetljene ploščice z imeni
       in podobno:

 9405 60 100 -- osvetljeni znaki, osvetljene ploščice z imeni
       in podobno, iz osnovnih kovin ali iz plastičnih
       mas, za uporabo v civilnem letalstvu ...........   7.5

       -- drugo:

 9405 60 910 --- iz plastičnih mas ...........................   7.5

 9405 60 990 --- iz drugih materialov ........................   7.5

       - Deli:

 9405 91   -- stekleni:

       --- proizvodi za napeljavo električne
       razsvetljave (razen žarometov in reflektorjev):

 9405 91 110 ---- brušeno steklo, plošče, krogle, hruškasto
       oblikovani deli in deli v obliki cvetja, obeski
       in podobni proizvodi za opremo lestencev ........   7

 9405 91 190 ---- drugo (na primer: difuzorji, stropne
       svetilke, sklede, skodelice, senčila, krogle,
       senčila v obliki tulipanov) .....................   7

 9405 91 900 --- drugo .......................................   7

 9405 92   -- iz plastičnih mas:

 9405 92 100 --- deli proizvodov iz tar. podšt. 9405.10 ali
       9405.60, za uporabo v civilnem letalstvu ........   10

 9405 92 900 --- drugo .......................................   10

 9405 99   -- drugi:

 9405 99 100 --- deli proizvodov iz tar. podšt. 9405.10 ali
       9405.60, iz navadnih kovin, za uporabo v
       civilnem letalstvu ..............................   10

 9405 99 900 --- drugo .......................................   10

 9406 00   Montažne zgradbe

 9406 00 100 - Lesene ........................................   5.5

       - Železne ali jeklene:

 9406 00 310 -- rastlinjaki ..................................   5

 9406 00 390 -- druge ........................................   5

 9406 00 900 - Iz drugih materialov ..........................   5

----------------------------------------------------------------------------
                  PRILOGA 2

----------------------------------------------------------------------------
Tarifna        Poimenovanje               Carinska
oznaka                             stopnja (1)
----------------------------------------------------------------------------

 0101    Konji, osli, mezge in mule, žive živali        pr


 0102    Govedo, žive živali

 0102 10   - Čistih pasem, plemenske:               pr


 0103    Prašiči, žive živali

 0103 10 000 - Čistih pasem, plemenski               pr


 0104    Ovce in koze, žive živali               pr


 0106 00   Druge živali, žive                   pr


 0205 00   Meso konj, oslov ali mul in mezgov, sveže,
       ohlajeno ali zamrznjeno                pr


 0206    Drugi užitni klavnični izdelki iz govejega,
       svinjskega, ovčjega, kozjega in konjskega mesa
       ter mesa oslov ali mesa mul in mezgov; sveži,
       ohlajeni ali zamrznjeni                pr


 0208    Drugo meso in drugi užitni mesni klavnični
       izdelki, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno        pr


 0301    Ribe, žive

 0301 10   - Okrasne ribe                     pr

       - Druge ribe, žive:

 0301 91   -- postrvi (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss,
       Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita,
       Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache,
       Oncorhynchus chrysogaster):              pr

 0301 92 000 -- jegulje (Anguilla spp.)               pr

 0301 99   -- druge                        pr


 0302    Ribe, sveže ali ohlajene, razen ribjih filetov
       in drugega ribjega mesa iz tar.št. 0304        pr


 0303    Ribe, zamrznjene, razen ribjih filetov in
       drugega ribjega mesa iz tar. št. 0304         pr


 0304    Ribji fileti in drugo ribje meso (nemleto ali
       mleto), sveže, ohlajeno ali zamrznjeno         pr


 0305    Ribe, sušene, nasoljene ali v slanici; prekajene
       ribe, pečene pred prekajevanjem ali med
       prekajevanjem; ribja moka, zdrob in peleti,
       primerni za človeško prehrano             pr


 0306    Raki v oklepu ali brez oklepa, živi, sveži,
       ohlajeni, zamrznjeni, sušeni, nasoljeni ali v
       slanici, raki v oklepu, kuhani v sopari ali
       vodi, pa tudi ohlajeni, zamrznjeni, sušeni
       nasoljeni ali v slanici, moka, zdrob in peleti,
       primerni za človeško prehrano             pr


 0307    Mehkužci v oklepu ali brez oklepa, živi, sveži,
       ohlajeni, zamrznjeni, sušeni, nasoljeni ali v
       slanici; vodni nevretenčarji, razen rakov in
       mehkužcev, živi, sveži, ohlajeni, zamrznjeni,
       sušeni, nasoljeni ali v slanici, moka, zdrob in
       peleti, primerni za človeško prehrano         pr


 0501 00 000 Človeški lasje, surovi, umiti ali neumiti,
       razmaščeni ali nerazmaščeni; odpadki človeških
       las                          pr


 0502    Ščetine domačih ali divjih prašičev, jazbečeva
       dlaka za izdelovanje ščetk; odpadki teh ščetin
       ali dlak                        pr


 0503 00 000 Konjska žima in odpadki konjske žime, zloženi v
       plasteh ali ne, s podlago ali brez podlage       pr


 0504 00 000 Živalska čreva, mehurji in želodci (razen
       ribjih), celi ali v kosih               pr


 0505    Kože in drugi deli ptic, s perjem in puhom,
       perje in deli perja (z odrezanimi ali
       neodrezanimi robovi) ter puh, ki niso naprej
       obdelani, razen s čiščenjem, dezinficiranjem ali
       pripravljanjem za konzerviranje; prah in odpadki
       perja ali delov perja                 pr


 0506    Kosti in strženi rogov, surovi, razmaščeni,
       enostavno pripravljeni (toda nerazrezani v
       oblike), namočeni v kislino ali brez želatine;
       prah in odpadki teh izdelkov              pr


 0507    Slonova kost, želvovina, kitova kost, dlake
       kitove kosti, rogovi, parožki, kopita, nohti,
       kremplji in kljuni, surovo ali enostavno
       pripravljeno, toda nerazrezano v oblike; prah in
       odpadki teh izdelkov                  pr


 0508 00 000 Korale in podobni materiali, surovi ali
       enostavno pripravljeni, vendar drugače
       neobdelani; oklepi mehkužcev, rakov ali
       iglokožcev, sipine kosti, surovi, enostavno
       pripravljeni, toda nerazrezani v oblike; prah in
       odpadki teh izdelkov                  pr


 0509 00   Gobe, naravne, živalskega izvora - spužve       pr


 0510 00 000 Ambra, siva, kastoreum, cibet in mošus;
       kantaride; žolči, posušeni ali neposušeni; žleze
       in druge živalske snovi; sveži, ohlajeni ali
       zamrznjeni ali kako drugače začasno
       konzervirani, ki se uporabljajo za proizvodnjo
       farmacevtskih izdelkov                 pr


 0511    Proizvodi živalskega izvora, ki niso navedeni in
       ne zajeti na drugem mestu; mrtve živali iz 1. in
       3. poglavja, neuporabne za človeško prehrano      pr


 0601    Čebulnice, gomolji, koreninski gomolji, stebelni
       gomolji, živice in korenike v mirujočem stanju,
       rastoče ali cvetoče; rastlina in korenine
       cikorije, razen korenin iz tar. št. 1212        pr


 0602    Druge žive rastline (vštevši njihove korenine),
       potaknjenci in cepiči, gobji miceliji         pr


 0604    Listje, veje in drugi deli rastlin, brez cvetov
       ali cvetnih brstov, in trave, mahovi in lišaji,
       primerni za šopke ali za okras, sveži, posušeni,
       pobarvani, beljeni, impregnirani ali drugače
       pripavljeni                      pr


 0701    Krompir, svež ali ohlajen

 0701 10 000 - Semenski                       pr


 0709    Druge vrtnine, sveže ali ohlajene

 0709 10   - Okrogle artičoke                   pr

 0709 30 000 - Jajčevec                       pr

 0709 40 000 - Zelena, razen gomoljne zelene            pr

       - Užitne gobe in gomoljike:

 0709 52 000 -- gomoljike                      pr


 0711    Vrtnine, začasno konzervirane (npr.: z žveplovim
       dioksidom, v slanici, žveplani vodi ali drugih
       raztopinah za konzerviranje), vendar takšne
       neprimerne za takojšnjo prehrano            pr


 0712    Sušene vrtnine, cele, razrezane v kose ali
       mlete, vendar ne nadalje pripravljene

 0712 30 000 - Užitne gobe in gomoljike               pr

 0712 90   - Druge vrtnine; mešanice vrtnin:

       -- sladka koruza (Zea Mays var. saccharata)

 0712 90 110 --- semenski hibridi                  pr

 0712 90 190 --- drugo                       pr

 0712 90 300 -- paradižnik                     pr

 0712 90 500 -- korenje                       pr

 0712 90 900 -- drugo                        pr


 0713    Sušene stročnice v zrnu, oluščene ali neoluščene
       ali zdrobljene                     pr


 0714    Manioka, trstikasta maranta (sago), salep,
       topinambur, sladki krompir in podobne korenovke
       in gomoljnice z visokim deležem škroba ali
       inulina, sveži, ohlajeni, zamrznjeni ali
       posušeni, celi ali razrezani ali v peletih;
       strženi sagovega drevesa                pr


 0801    Kokosovi orehi, brazilski orehi in akažu
       (indijski) orehi, sveži ali suhi, oluščeni ali
       neoluščeni                       pr


 0802    Drugo lupinasto sadje, sveže ali suho,
       neoluščeno ali oluščeno                pr


 0803 00   Banane, vključno rajske smokve, sveže ali suhe:    pr


 0804    Dateljni, fige, ananas, avokado, guava, mango in
       mangusta, sveži ali suhi                pr


 0805    Agrumi, sveži ali suhi                 pr


 0806    Grozdje, sveže ali suho


 0807    Dinje, lubenice in papaja, sveže

 0807 20 000 - Papaja                        pr


 0808    Jabolka, hruške in kutine, sveže

 0808 20   - Hruške in kutine                   pr


 0810    Drugo sadje, sveže

 0810 40   - Brusnice, borovnice in drugo sadje rodu
       Vaccinium                       pr

 0810 50   - Kivi (Actinidia chinensis Planch.)          pr

 0810 90   - Drugo:                        pr


 0812    Sadje in plodovi, začasno konzervirani (npr.: z
       žveplovim dioksidom, v slanici, v žveplani vodi
       ali v drugih raztopinah za konzerviranje),
       vendar v takšnem stanju neustrezni za takojšnjo
       prehrano


 0813    Sadje, suho, razen tistega, ki se uvršča v tar.
       št. od 0801 do 0806; mešanice lupinastega ali
       suhega sadja iz tega poglavja             pr


 0814 00 000 Lupine agrumov ali dinj in lubenic, sveže,
       zamrznjene, suhe ali začasno konzervirane v
       slanici, žveplani vodi ali v drugih raztopinah
       za konzerviranje                    pr


 0901    Kava, pražena ali nepražena, z ali brez kofeina;
       lupine in kožice kave; kavni nadomestki, ki
       vsebujejo kakršen koli odstotek kave          pr


 0902    Čaj, pravi, aromatiziran ali ne            pr


 0903 00 000 Mate čaj                        pr


 0904    Poper rodu Piper; suha, zdrobljena ali zmleta
       paprika rodu Capsicum ali Pimenta           pr


 0905 00 000 Vanilija                        pr


 0906    Cimet in skorja cimetovega drevesa           pr


 0907 00 000 Klinčki (celi plodovi, popki in peclji)        pr


 0908    Muškatni orešček, macis in kardamom          pr


 0909    Seme janeža, baldrijana, komarčka, orientalske
       kumine in brina     

 0909 10   - Seme janeža in baldrijana              pr

 0909 20 000 - Seme koriandra                    pr

 0909 50   - Seme komarčka in brinove jagode:           pr


 0910    Ingver, žafran, kurkuma, materina dušica,
       lovorjev list, curry in druge začimbe         pr


 1001    Pšenica in mešanice žit na podlagi pšenice

 1001 10 00 - Trda pšenica (t. durum)               pr


 1005    Koruza

 1005 10   - Semenska                       pr


 1006    Riž                          pr


 1007 00   Sorgo v zrnu                      pr


 1008    Ajda, proso, ptičje seme; druga žita          pr

 1101 00   Pšenična ali moka iz mešanice žit na podlagi
       pšenice

       - Pšenična moka:

 1101 00 110 -- iz trde pšenice                   

 1102    Žitna moka, razen pšenične ali moke iz
       mešanice žit na podlagi pšenice

 1102 30 000 - Riževa moka                     pr


 1103    Žitni drobljenci, zdrob in peleti

       - Drobljenec in zdrob:

 1103 14 000 -- riževa                       pr


 1106    Moka, prah in zdrob iz sušenih stročnic, ki se
       uvrščajo v tar. št. 0713, iz saga, korenov ali
       gomoljev iz tar. št. 0714; moka, zdrob ali prah
       iz proizvodov iz 8. Poglavja              pr


 1201 00   Soja v zrnu, vključno z zdrobljeno           pr


 1202    Arašidi (zemeljski oreščki), nepraženi,  
       nepečeni, v lupini, oluščeni ali zdrobljeni      pr


 1203 00 000 Kopra (posušeno jedro kokosovega oreha)        pr


 1204 00   Laneno seme, vključno z zdrobljenim          pr


 1205 00   Seme oljne repice, vključno z zdrobljenim

 1205 00 100 - Za setev                       pr


 1206 00   Sončično seme, vključno z zdrobljenim

 1206 00 100 - Za setev                       pr


 1207    Drugo oljno seme in plodovi, vključno z
       zdrobljenimi

 1207 10   - Palmovi orehi in jedrca               pr

 1207 20   - Bombaževo seme                    pr

 1207 30   - Ricinusovo seme                   pr

 1207 40   - Sezamovo seme                    pr

 1207 50   - Gorčično seme                    pr

 1207 60   - Seme žafranike                    pr

       - Drugo:

 1207 92   -- karita oreščki                   pr

 1207 99   -- drugo                        pr


 1208    Moka in zdrob iz oljnega semena in plodov, razen
       iz gorčice                       pr


 1209    Seme, plodovi in trosi za setev            pr


 1211    Rastline in njihovi deli (vključno semena in
       plodovi), sveži ali sušeni, rezani ali celi,
       zdrobljeni ali zmleti, vrst, ki se uporabljajo
       predvsem v parfumeriji, farmaciji ali za
       insekticidne, fungicidne ali podobne namene      pr


 1212    Rožiči, morske in druge alge, sladkorna pesa,
       sladkorni trs, sveži, ohlajeni ali zamrznjeni
       ali sušeni, zmleti ali ne; koščice in jedrca iz
       sadnih koščic in drugi rastlinski proizvodi
       (vključno s korenino cikorije, nepraženo, vrste
       Cichorium intybus sativum) vrst, ki se
       uporabljajo predvsem za človeško prehrano in
       niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu

 1212 10   - Rožiči, vključno s semenom              pr

 1212 20 000 - Morske alge in druge alge              pr

 1212 30 000 - Koščice in jedra iz mareličnih, breskovih in
       slivovih koščic                    pr

       - Drugo:

 1212 92 000 -- sladkorni trs                    pr

 1212 99   -- drugo:                       pr


 1213 00 000 Žitna slama in žitne pleve, surove,
       nepripravljene, vštevši zrezane, mlete ali
       stisnjene ali v peletih                pr


 1214    Koleraba, krmna pesa, korenje za krmo; seno,
       lucerna, detelja, esparzeta, krmni ohrovt,
       volčji bob, grašica in podobni pridelki za krmo,
       tudi v peletih                     pr


 1301    Šelak, naravne gume, smole, gumijeve smole in
       balzami                        pr


 1302    Rastlinski sokovi in ekstrakti; pektinske snovi,
       pektinati in pektati; agar-agar in druge sluzi
       ter sredstva za zgoščevanje, dobljeni iz
       rastlinskih proizvodov, modificirani ali
       nemodificirani                     pr


 1401    Rastlinski materiali, ki se uporabljajo predvsem
       za pletarstvo (npr.: bambus, španski trs, trs,
       rogoz, vrbovo protje, rafija, očiščena žitna
       slama, beljena ali barvana, in lipovo lubje)      pr


 1402    Rastlinski materiali, ki se uporabljajo predvsem
       kot materiali za polnjenje in tapeciranje (npr.
       kapok, rastlinski lasje, morska trava), vključno
       s tistimi, ki so pripravljeni v plasteh, s
       podlago ali brez podlage iz drugih materialov


 1403    Rastlinski materiali, ki se uporabljajo predvsem
       za izdelovanje metel in ščetk (npr. sirek,
       pisava, pirjevica), tudi v svežnjih in šopih      pr


 1404    Rastlinski proizvodi, ki niso navedeni in ne
       zajeti na drugem mestu                 pr


 1501 00   Masti in druge prašičje in perutninske maščobe,
       razen tistih iz tar. št. 0209 ali 1503         pr


 1502 00   Maščobe živali vrste goved, ovac in koz, razen
       tistih iz tar. št. 1503                pr


 1503 00   Stearin iz užitne prašičje masti, olje iz užitne
       prašičje masti, oleostearin, oleo-olje in olje
       iz loja, neemulgirani, nemešani ali kako drugače
       pripravljeni                      pr


 1504    Masti in olja rib ali morskih sesalcev ter
       njihove frakcije, prečiščeni ali neprečiščeni,
       toda kemično nemodificirani:              pr


 1505    Maščobe iz volne in mastne snovi, dobljene iz
       teh maščob, vključno z lanolinom            pr


 1506 00 000 Druge masti in olja živalskega izvora in njihove
       frakcije, prečiščene ali neprečiščene, toda
       kemično nemodificirane                 pr


 1507    Sojino olje in njegove frakcije, prečiščeno ali
       neprečiščeno, toda kemično nemodificirano       pr


 1508    Olje iz kikirikija in njegove frakcije,
       prečiščeno ali neprečiščeno, toda kemično
       nemodificirano                     pr


 1509    Olivno olje (dobljeno z mehaničnimi postopki) in
       njegove frakcije, prečiščeno ali neprečiščeno,
       toda kemično nemodificirano              pr


 1510 00   Druga olja, dobljena izključno iz oliv (z
       ekstrakcijo s topilom), in njihove frakcije,
       prečiščena ali neprečiščena, toda kemično
       nemodificirana, vključno mešanice teh olj ali
       frakcij z olji ali frakcijami iz tar. št. 1509     pr


 1511    Palmovo olje in njegove frakcije, prečiščeno ali
       neprečiščeno, toda kemično nemodificirano       pr


 1512    Olje iz sončničnih semen, semen žafranike in
       bombaževega semena in njihove frakcije,
       prečiščeno ali neprečiščeno, toda kemično
       nemodificirano

       - Olje iz bombaževega semena in njegove
       frakcije:

 1512 21   -- surovo olje, z izločenim gosipolom ali ne:     pr

 1512 29   -- drugo:                       pr


 1513    Olje kokosovega oreha (kopre), palmovega jedra
       (koščice), palmovega oreha in njegove frakcije,
       rafinirano ali nerafinirano, toda kemično
       nemodificirano                     pr


 1515    Druge rastlinske masti in olja, nehlapna
       (vključno z jojoba oljem), in njihove frakcije,
       prečiščeni ali neprečiščeni, toda kemično
       nemodificirani                     pr


 1518 00   Živalske ali rastlinske masti in olja in njihove
       frakcije, kuhani, oksidirani, dehidrirani,
       žveplani, pihani, polimerizirani s segrevanjem v
       vakuumu ali v inertnem plinu ali drugače kemično
       modificirani, razen tistih iz tar. št. 1516;
       mešanice ali preparati iz živalskih ali
       rastlinskih masti ter olj ali iz frakcije
       različnih masti ali olj iz tega poglavja,
       neustrezni za prehrano, ki niso omenjeni in ne
       zajeti na drugem mestu                 pr


 1520 00 000 Glicerin, surov; glicerinske vode in glicerinski
       lugi                          pr


 1521    Rastlinski voski (razen trigliceridov), čebelji
       vosek, voski drugih insektov in spermaceti,
       rafinirani ali nerafinirani, barvani ali
       nebarvani                       pr


 1522 00   Degras (strojarska maščoba); ostanki, dobljeni
       pri predelavi maščob in voskov živalskega ter
       rastlinskega izvora                  pr


 1603 00   Ekstrakti in sokovi iz mesa, rib, rakov,
       mehkužcev in drugih vodnih nevretenčarjev       pr


 1604    Pripravljene ali konzervirane ribe, kaviar in
       kaviarjevi nadomestki, pripravljeni iz ribjih
       jajčec                         pr


 1605    Raki, mehkužci in drugi vodni nevretenčarji,
       pripravljeni ali konzervirani             pr


 1702    Drugi sladkorji, vključno s kemično čisto
       laktozo, maltozo, glukozo in fruktozo, v trdnem
       stanju; sladkorni sirupi brez dodatkov za
       aromatiziranje ali barvil; umetni med in
       mešanice umetnega ter naravnega medu; karamelni
       sladkor

 1702 20   - Javorjev sladkor in sirup:              pr


 1801 00 000 Kakav v zrnu, cel ali zdrobljen, surov ali
       pražen                         pr


 1802 00 000 Lupine, skorje, opne in drugi odpadki kakava      pr


 1803    Kakavova masa, razmaščena ali nerazmaščena       pr


 1804 00 000 Kakavovo maslo, maščobe in olje            pr


 1805 00 000 Kakav v prahu, brez dodatka sladkorja ali drugih
       sladil                         pr


 1902    Testenine, kuhane ali nekuhane ali polnjene (z
       mesom ali drugimi snovmi) ali drugače
       pripravljene, kot so špageti, makaroni, rezanci,
       lazanje, cmoki, ravioli, kaneloni; kuskus,
       pripravljen ali nepripravljen

 1902 40   - Kuskus:                       pr


 1903 00 000 Tapioka in njeni nadomestki, pripravljeni iz
       škroba kot kosmiči, zrnca, perle in v podobnih
       oblikah                        pr


 1905    Kruh, peciva, sladice, biskviti in drugi
       pekovski izdelki z dodatkom kakava ali brez
       njega; hostije, kapsule za farmacevtske
       proizvode, oblati, rižev papir in podobni
       izdelki

 1905 30   - Sladki biskviti, vaflji in oblati          pr

 1905 40   - Prepečenec, toast in podobni toast izdelki      pr

 1905 90   - Drugo                        pr


 2003    Gobe in gomoljike, pripravljene ali konzervirane
       drugače, razen v kisu ali v ocetni kislini

 2003 20 000 - Gomoljike                      pr


 2005    Druge vrtnine, pripravljene ali konzervirane
       drugače, razen v kisu ali ocetni kislini,
       nezamrznjene, razen proizvodov iz tar. št. 2006

 2005 70   - Olive                        pr


 2008    Sadje in drugi užitni deli rastlin, drugače
       pripravljeni ali konzervirani, z dodatkom
       sladkorja ali drugih sladil ali alkohola ali
       brez njih, ki niso navedeni in ne zajeti na
       drugem mestu

       - Lupinasto sadje, kikiriki in sadne koščice
       oziroma pečke, vključno mešanice tega sadja:

 2008 11   -- kikiriki                      pr

 2008 19   -- drugo, vključno mešanice              pr

 2008 20   - Ananas                        pr

 2008 30   - Agrumi                        pr


 2101    Ekstrakti, esence in koncentrati kave, čaja,
       mate čaja in pripravki na njihovi osnovi ali na
       osnovi kave, čaja ali mate čaja; pražena
       cikorija in drugi praženi kavni nadomestki in
       njihovi ekstrakti, esence in koncentrati

       - Ekstrakti, esence in koncentrati kave ter
       pripravki na osnovi teh ekstraktov, esenc ali
       koncentratov ali na osnovi kave:

 2101 11   -- ekstrakti, esence ali koncentrati          pr

 2101 12   -- pripravki na osnovi ekstraktov, esenc ali
       kavinega koncentrata ali na osnovi kave        pr

 2101 20   - Ekstrakti, esence in koncentrati čaja, mate
       čaja in pripravki na osnovi teh ekstraktov,
       esenc ali koncentratov ali na osnovi čaja ali
       mate čaja:                       pr


 2103    Pripravki za omake in pripravljene omake, mešane
       začimbe in mešana začimbna sredstva; gorčična
       moka in zdrob in pripravljena gorčica

 2103 10 000 - Sojina omaka                     pr


 2201    Vode, vključno naravne in umetne mineralne vode
       ter sodavice, brez sladkorja ali drugih sladil
       ali sredstev za aromatiziranje; led in sneg      pr


 2301    Moka, zdrob in peleti iz mesa ali mesnih        pr
       odpadkov, rib ali rakov, mehkužcev ali drugih
       vodnih nevretenčarjev, neustreznih za hrano
       ljudi; ocvirki


 2302    Otrobi in drugi ostanki pri presevanju, mletju     pr
       ali drugi obdelavi žit in leguminoznih rastlin,
       nepeletizirani ali peletizirani


 2303    Ostanki pri proizvodnji škroba in podobni       pr
       ostanki, rezanci sladkorne pese, odpadki
       sladkornega trsa in drugi odpadki pri
       proizvodnji sladkorja, ostanki in odpadki iz
       pivovarn in destilarn, nepeletizirani in
       peletizirani


 2304 00 000 Oljne pogače in drugi trdni ostanki, dobljeni     pr
       pri ekstrakciji olja iz soje, nezmleti, zmleti
       ali peletizirani


 2305 00 000 Oljne pogače in drugi trdni ostanki, dobljeni     pr
       pri ekstrakciji olja iz kikirikija, nezmleti,
       zmleti ali peletizirani


 2306    Oljne pogače in drugi trdni ostanki, dobljeni     pr
       pri ekstrakciji rastlinskih maščob ali olj,
       razen tistih iz tar. št. 2304 in 2305, nezmleti,
       zmleti ali peletizirani


 2307 00   Vinska usedlina; vinski kamen             pr


 2308    Rastlinski materiali, rastlinski odpadki in      pr
       ostanki pri predelavi rastlinskih materialov in
       stranski proizvodi, peletizirani ali
       nepeletizirani, ki se uporabljajo kot krma za
       živali, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem
       mestu


 2309    Izdelki, ki se uporabljajo kot hrana za živali     pr

----------------------------------------------------------------------------

(1) Kjer je navedena štirimestna, šestmestna oziroma osemmestna tarifna
oznaka, se carinska stopnja, kot je določena v prilogi, uporablja za vse
tarifne podštevilke v okviru navedene tarifne oznake.
                  PRILOGA 3

----------------------------------------------------------------------------
Tarifna   Poimenovanje                    Carinska
oznaka                              stopnja (1)
----------------------------------------------------------------------------

 0207    Meso in užitni odpadki perutnine iz tar.št.
       0105, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno

       - Kokoši vrste Gallus domesticus:

 0207 14   -- kosi in drobovje, zamrznjeni:

       --- kosi:

 0207 14 100*---- brez kosti                     3.9

       ---- s kostmi:

 0207 14 200*----- polovice ali četrtine               3.9

 0207 14 600*----- bedra in kosi beder                3.9


 0603    Rezano cvetje in cvetni brsti, primerni za šopke
       ali za okras, sveže, posušeno, pobarvano,
       beljeno, impregnirano ali drugače pripravljeno

 0603 10   - Sveže:                        15

 0810    Drugo sadje, sveže

 0810 20   - Maline, robide, murve in rubus ursinus
       (križanec med robido in malino):            15


 2002    Paradižnik, pripravljen ali konzerviran kako
       drugače, razen s kisom ali ocetno kislino

 2002 90   - Drugo:

       -- z vsebnostjo suhe snovi več kot 7 ut.%,
       vendar manj kot 12 ut.%:

 2002 90 110 --- v izvirnem pakiranju, z neto vsebino več kot
       1kg                          10

 2002 90 190 --- v izvirnem pakiranju, z neto vsebino do      11
       vključno 1kg

       -- z vsebnostjo suhe snovi več kot 12 ut.%,
       vendar manj kot 30 ut.%:

 2002 90 310 --- v izvirnem pakiranju, z neto vsebino več kot
       1kg                          10

 2002 90 390 --- v izvirnem pakiranju, z neto vsebino do
       vključno 1kg                      11

       -- z vsebnostjo suhe snovi več kot 30 ut.%:

 2002 90 910 --- v izvirnem pakiranju, z neto vsebino več kot
       1kg                          10

 2002 90 990 --- v izvirnem pakiranju, z neto vsebino do
       vključno 1kg                      11


 2009    Sadni sokovi (tudi grozdni mošt) in zelenjavni
       sokovi, nefermentirani in brez dodatka alkohola,
       z dodatkom sladkorja ali drugih sladil ali brez
       njih

       - Pomarančni sok:

 2009 11   -- zamrznjen:

       --- z gostoto več kot 1,33 g/cm3 pri 20 stopinj C:

 2009 11 110 ---- katerega vrednost ne presega 30 ECU za 100
       kg neto teže                      9

 2009 11 190 ---- drugo                       9

       --- gostote do vključno 1,33 g/cm3 pri 20 stopinj C:

 2009 11 910 ---- katerega vrednost ne presega 30 ECU za 100
       kg neto teže, z vsebnostjo dodanega sladkorja
       več kot 30 ut.%                    9

 2009 11 99 ---- drugo:

 2009 11 991 ----- pakiran v embalaži z vsebino več kot 100 l    1.8

 2009 11 999 ----- drugo                      9

 2009 19   -- drugo:

       --- gostote več kot 1,33 g/cm3 pri 20 stopinj C:

 2009 19 110 ---- katerega vrednost ne presega 30 ECU za
       100 kg neto teže                    9

 2009 19 190 ---- drugo                       9

       --- gostote do vključno 1,33 g/cm3 pri 20 stopinj C:

 2009 19 910 ---- katerega vrednost ne presega 30 ECU za
       100 kg neto teže, z vsebnostjo dodanega sladkorja
       več kot 30 ut.%                    9

 2009 19 99 ---- drugo:

 2009 19 991 ----- pakiran v embalaži z vsebino več kot 100 l    1.8

 2009 19 999 ----- drugo                      9

 2009 20   - Sok grenivke:

       -- gostote več kot 1,33 g/cm3 pri 20 stopnij C:

 2009 20 110 --- katerega vrednost ne presega 30 ECU za
       100 kg neto teže                    9

 2009 20 190 --- drugo                       9

       -- gostote do vključno 1,33 g/cm3 pri 20 stopnij C:

 2009 20 910 --- katerega vrednost ne presega 30 ECU za
       100 kg neto teže, z vsebnostjo dodanega sladkorja
       več kot 30 ut.%                    9

 2009 20 99 --- drugo:

 2009 20 991 ---- pakiran v embalaži z vsebino več kot 50 l     1.8

 2009 20 999 ---- drugo                       9

 2009 30   - Sok drugih agrumov:

       -- gostote več kot 1,33 g/cm3 pri 20 stopinj C:

 2009 30 110 --- katerega vrednost ne presega 30 ECU za 100
       kg neto teže                      8.1

 2009 30 190 --- drugo                       8.1

       -- gostote do vključno 1,33 g/cm3 pri 20 stopinj C:

       --- katerega vrednost presega 30 ECU za 100 kg
       neto teže:

 2009 30 310 ---- sladkan                      8.1

 2009 30 39 ---- drugo:

 2009 30 391 ----- pakiran v embalaži z vsebino več kot 100 l    1.8

 2009 30 399 ----- drugo                      8.1

       --- katerega vrednost ne presega 30 ECU za
       100 kg neto teže:

       ---- limonin sok:

 2009 30 510 ----- z vsebnostjo dodanega sladkorja več kot
       30 ut.%                        1.8

 2009 30 550 ----- z vsebnostjo dodanega sladkorja do
       vključno 30 ut.%                    3.6

 2009 30 59 ----- nesladkani:

 2009 30 591 ------ pakiran v embalaži z vsebino več kot 100 l   1.8

 2009 30 599 ------ drugo                      8.1

       ---- drugi sadni sokovi iz agrumov:

 2009 30 910 ----- z vsebnostjo dodanega sladkorja več kot
       30 ut.%                        8.1

 2009 30 950 ----- z vsebnostjo dodanega sladkorja do
       vključno 30ut.%                    8.1

 2009 30 990 ----- nesladkan                    8.1

 2009 40   - Ananasov sok:                    9

----------------------------------------------------------------------------

(1) Kjer je navedena štirimestna, šestmestna oziroma osemmestna tarifna
oznaka, se carinska stopnja, kot je določena v prilogi, uporablja za vse
tarifne podštevilke v okviru navedene tarifne oznake.
                  PRILOGA 4

----------------------------------------------------------------------------
Tarifna   Poimenovanje                   Uvozna
oznaka                           dajatev (1)
----------------------------------------------------------------------------

 0207    Meso in užitni odpadki perutnine iz tar.št.
       0105, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno

       - Kokoši vrste Gallus domesticus:

 0207 12   -- nerazrezane na kose, zamrznjene:        28

 0207 14   -- kosi in drobovje, zamrznjeni:

       --- kosi:

       ---- s kostmi:

 0207 14 300 ----- cela krila z ali brez vršičkov        28

 0207 14 400 ----- hrbtišča, vratovi, hrbtišča z vratovi,
       škofije in vršički kril              28

 0207 14 500 ----- prsa in kosi prs               28

 0207 14 700 ----- drugo                    28

       --- drobovje:

 0207 14 910 ---- jetra                     10

 0207 14 990 ---- drugo                     28

       - Purani:

 0207 27   -- kosi in drobovje, zamrznjeni:

       --- drobovje:

 0207 27 910 ---- jetra                     9

       - Race, gosi in pegatke:

 0207 36   -- drugo, zamrznjeno:

       --- drobovje:

       ---- jetra:

 0207 36 810 ----- mastna jetra gosi               9

 0207 36 850 ----- mastna jetra rac               9

 0207 36 890 ----- drugo                     9


 0209 00   Prašičja maščoba in salo, očiščena mesa, in
       podkožno maščevje perutnine (netopljeno), sveže,
       ohlajeno, zamrznjeno, nasoljeno, razsoljeno,
       sušeno ali prekajeno                10


 0301    Ribe, žive

       - Druge ribe, žive:

 0301 93 000 -- krap                       5


 0404    Sirotka, koncentrirana ali ne, z dodatkom
       sladkorja ali drugih sladil; izdelki iz naravnih
       mlečnih sestavin z dodatkom sladkorja ali drugih
       sladil ali brez njih, ki niso navedeni in ne
       zajeti na drugem mestu               14


 0704    Zelje, cvetača, koleraba, ohrovt in druge užitne
       kapusnice, sveže ali ohlajene

 0704 20 000 - Brstični ohrovt                 10

 0704 90   - Drugo:                      10


 0705    Solata (Lactuca sativa) in radič (Cichorium
       spp.), sveža ali ohlajena

       - Solata:

 0705 19 000 -- drugo                      10

       - Radič:

 0705 21 000 -- radič (Cichorium intybus var. foliosum)     10

 0705 29 000 -- drug                      10


 0706    Korenček, koleraba, repa, rdeča pesa, zelena,
       redkev in druge užitne korenovke, sveže ali
       ohlajene

 0706 10 000 - Korenček, koleraba in repa            10


 0708    Stročnice v strokih ali zrnu, sveže ali ohlajene

 0708 20   - Fižol (Vigna spp., Phaseolus spp.):       10

 0708 90 000 - Druge stročnice                 10


 0709    Druge vrtnine, sveže ali ohlajene

 0709 20 000 - Beluši                      5

 0709 70 000 - Špinača, novozelandska špinača in loboda
       (divja špinača)                  10


 0710    Vrtnine (nekuhane ali kuhane v pari ali vreli
       vodi), zamrznjene

       - Stročnice v zrnu ali strokih:

 0710 22 000 -- stročji fižol in fižol (Vigna spp., Phaseolus  7
       spp.)

 0710 29 000 -- drugo                      7

 0710 30 000 - Špinača, novozelandska špinača in loboda
       (divja špinača)                   7

 0710 40 000 - Sladka koruza                   7

 0710 90 000 - Mešanice vrtnin                  7


 0807    Dinje, lubenice in papaja, sveže

       - Dinje in lubenice:

 0807 11 000 -- lubenice                     5

 0807 19 000 -- druge                      5


 0809    Marelice, češnje in višnje, breskve (vključno z
       nektarinami), slive, trnulje, sveže

 0809 10   - Marelice:                     8

 0809 30   - Breskve, vključno z nektarinami          9


 0810    Drugo sadje, sveže

 0810 30   - Črni, beli in rdeči ribez in kosmulje       9


 0811    Sadje in oreščki, nekuhani ali kuhani v vodi ali
       sopari, zamrznjeni, ki vsebujejo dodani sladkor
       ali druga sladila ali ne vsebujejo dodanega
       sladkorja oz. sladil

 0811 10   - Jagode:                      9


 0909    Seme janeža, baldrijana, komarčka, orientalske
       kumine in brina

 0909 30   - Seme orientalske kumine (Cuminum cyminum):

       -- nezdrobljeno in nezmleto:

 0909 30 110 --- za industrijsko proizvodnjo eteričnih olj
       ali smol                      2

 0909 30 190 --- drugo                      2

 0909 30 900 -- zdrobljeno ali zmleto              4

 0909 40   - Seme kumine (Carum carvi):

       -- nezdrobljeno in nezmleto:

 0909 40 110 --- za industrijsko proizvodnjo eteričnih olj
       ali smol                      2

 0909 40 190 --- drugo                      2

 0909 40 900 -- zdrobljeno ali zmleto              4


 1001    Pšenica in mešanice žit na podlagi pšenice

 1001 90   - Drugo:

 1001 90 100 -- semenska pira (t. diccocum)           5

       -- druga pira, navadna pšenica in mešanice žit
       na podlagi pšenice:

 1001 90 910 --- seme navadne pšenice in mešanice žit na
       podlagi pšenice                   5

 1001 90 990 --- drugo                     15


 1002 00 00 Rž

 1002 00 001 - Semenska                     5

 1002 00 009 - Druga                      10


 1003 00   Ječmen

 1003 00 100 - Semenski                     5

 1003 00 90 - Drug:

 1003 00 901 -- pivovarski                    5

 1003 00 909 -- drug                      9.1


 1004 00 00 Oves

 1004 00 001 - Semenski                     5

 1004 00 009 - Drug                       15


 1101 00   Pšenična ali moka iz mešanice žit na podlagi
       pšenice

       - Pšenična moka:

 1101 00 150 -- iz navadne pšenice ali pirjevice        15

 1101 00 900 - Moka iz mešanice žit na podlagi pšenice     15


 1102    Žitna moka, razen pšenične ali moke iz mešanice
       žit na podlagi pšenice

 1102 10 000 - Ržena moka                    10

 1102 20   - Koruzna moka                   15

 1102 90   - Druga:                      15


 1103    Žitni drobljenci, zdrob in peleti

       - Drobljenec in zdrob:

 1103 12 000 -- ovsena                     10

 1103 13   -- koruzna                     15

 1103 19   -- iz drugih žit                  15

       - Peleti:

 1103 21 000 -- pšenični                    7.6

 1103 29   -- iz drugih žit:

 1103 29 100 --- rženi                     15

 1103 29 200 --- ječmenovi                   15

 1103 29 300 --- ovseni                     10

 1103 29 400 --- koruzni                    15

 1103 29 500 --- riževi                     10

 1103 29 900 --- drugi                     15


 1104    Žita v zrnju, drugače obdelana (npr.: oluščena,
       valjana, v kosmičih, perlirana, obrezana ali
       gnetena), razen riža iz tar. št. 1006; žitni
       kalčki, celi, valjani, v kosmičih ali zmleti

       - Zrna, valjana ali v obliki kosmičev:

 1104 11   -- ječmenova                    15

 1104 12   -- ovsena                      5

 1104 19   -- iz drugih žit

 1104 19 100 --- pšenična                    15

 1104 19 300 --- ržena                     15

 1104 19 500 --- koruzna                    15

       --- druga:

 1104 19 910 ---- riževi kosmiči                10

 1104 19 990 ---- drugo                     10

       - Drugače obdelana zrna (npr.: oluščena,
       polirana, obrezana ali drobljena):

 1104 21   -- ječmenova:

 1104 21 100 --- oluščena                    15

 1104 21 300 --- oluščena in zdrobljena ("šrot")        15

 1104 21 500 --- polirana                    10

 1104 21 900 --- samo drobljena                 10

 1104 21 990 --- drugo                     10

 1104 22   -- ovsena                      5

 1104 23   -- koruzna                     15

 1104 29   -- iz drugih žit:

       --- oluščena, rezana, drobljena ali nerezana,
       nezdrobljena:

 1104 29 110 ---- pšenična                   15

 1104 29 150 ---- ržena                     15

 1104 29 190 ---- druga                     10

       --- perlirana:

 1104 29 310 ---- pšenična                   15

 1104 29 350 ---- ržena                     15

 1104 29 390 ---- druga                     10

       --- obdelana le z drobljenjem:

 1104 29 510 ---- pšenična                   15

 1104 29 550 ---- ržena                     15

 1104 29 590 ---- druga                     10

       --- druga:

 1104 29 810 ---- pšenična                   15

 1104 29 850 ---- ržena                     10

 1104 29 890 ---- druga                     10

 1104 30   - Žitni kalčki, celi, valjani, v kosmičih ali
       zmleti                       5


 1105    Krompirjeva moka, zdrob, prah, zrnca, kosmiči in
       peleti

 1105 10 000 - Moka, prah in zdrob               15


 1108    Škrob; inulin

       - Škrob:

 1108 14 000 -- škrob iz manioke                 3

 1108 19   -- drug škrob                    3

 1108 20 000 - Inulin                      3


 1109 00 000 Pšenični gluten, osušen ali neosušen        3


 1210    Hmelj, svež ali sušen, vključno zdrobljen ali
       zmlet ali v peletih, lupulin            5


 1517    Margarina; mešanice ali preparati iz masti in
       olj živalskega ali rastlinskega izvora ali
       frakcij različnih masti ali olj iz tega
       poglavja, primerni za prehrano, razen jedilnih
       masti ali olj in njihovih frakcij iz tar. št.
       1516

 1517 10   - Margarina, razen tekoče margarine:        20

 1517 90   - Drugo:

 1517 90 100 -- ki vsebuje več kot 10 ut.% do vključno 15
       ut.% mlečnih maščob                20

       -- drugo:

 1517 90 910 --- pripravljena rastlinska olja, tekoča,
       mešana                       20

 1517 90 930 --- užitne mešanice preparatov, ki se
       uporabljajo pri podmazovanju kalupov        12

 1517 90 990 --- drugo                     20


 1602    Drugi pripravljeni ali konzervirani izdelki iz
       mesa, drobovje ali kri

 1602 10 000 - Homogenizirani proizvodi             15

 1602 20   - Iz jeter katere koli živali:           15


 1702    Drugi sladkorji, vključno s kemično čisto
       laktozo, maltozo, glukozo in fruktozo, v trdnem
       stanju; sladkorni sirupi brez dodatkov za
       aromatiziranje ali barvil; umetni med in
       mešanice umetnega ter naravnega medu; karamelni
       sladkor

       - Laktoza in laktozni sirup:

 1702 11 000 -- ki v suhem stanju vsebujeta 99 ut.% čistega
       produkta ali več                  5

 1702 19 000 -- drugo                      5

 1702 60   - Druga fruktoza in fruktozni sirup z več kot
       50 ut.% fruktoze v suhem stanju:         5


 1703    Melase, dobljene pri ekstrakciji ali rafiniranju
       sladkorja                     14


 1704    Sladkorni proizvodi (ključno z belo čokolado),
       brez kakava                    12


 1806    Čokolada in druga živila, ki vsebujejo kakav

 1806 10   - Kakav v prahu z dodatkom sladkorja ali drugih
       sladil                       12

 1806 20   - Drugi izdelki v blokih, mase nad 2 kg, ali v
       tekočem stanju, pastozni masi, prahu, zrnih ali
       v drugih oblikah v razsutem stanju, v posodah
       ali pakiranjih nad 2 kg:              10


 1902    Testenine, kuhane ali nekuhane ali polnjene (z
       mesom ali drugimi snovmi) ali drugače
       pripravljene, kot so špageti, makaroni, rezanci,
       lazanje, cmoki, ravioli, kaneloni; kuskus,
       pripravljen ali nepripravljen

       - Testenine, nekuhane, nepolnjene in ne drugače
       pripravljene:

 1902 11 000 -- z jajci                     20

 1902 19   -- druge                      20


 1904    Pripravljena živila, dobljena z nabrekanjem ali
       praženjem žit ali žitnih izdelkov (npr. koruzni
       kosmiči); žita (razen koruze), v zrnu ali obliki
       kosmičev ali druge oblike (razen moke in
       zdroba), predkuhana, ali drugače pripravljena,
       ki niso navedena in ne zajeta na drugem mestu

 1904 20   - Pripravljena živila, dobljena iz nepraženih
       žitnih kosmičev ali mešanic nepraženih in
       praženih ali nabreklih žitnih kosmičev:

 1904 20 100 -- pripravki tipa musli na osnovi nepraženih
       žitnih kosmičev                   6

 1904 90   - Drugo                       7


 1905    Kruh, peciva, sladice, biskviti in drugi
       pekovski izdelki z dodatkom kakava ali brez
       njega; hostije, kapsule za farmacevtske
       proizvode, oblati, rižev papir in podobni
       izdelki

 1905 10 000 - Hrustljavi kruh (krisp)              7

 1905 20   - Kruh in podobni izdelki, začinjeni z
       ingverjem                      7


 2001    Vrtnine, sadje in drugi užitni deli rastlin,
       pripravljeni ali konzervirani v kisu ali ocetni
       kislini

 2001 10 000 - Kumare in kumarice                15

 2001 20 000 - Čebula                      15


 2002    Paradižnik, pripravljen ali konzerviran kako
       drugače, razen s kisom ali ocetno kislino

 2002 10   - Paradižnik, cel ali v kosih:           10


 2005    Druge vrtnine, pripravljene ali konzervirane
       drugače, razen v kisu ali ocetni kislini,
       nezamrznjene, razen proizvodov iz tar. št. 2006

 2005 10 000 - Homogenizirane vrtnine              15

 2005 20   - Krompir                     20

 2005 40 000 - Grah (Pisum sativum)               15

       - Fižol (Vigna spp., Phaseolus spp.):

 2005 51 000 -- fižol v zrnu                   7

 2005 59 000 -- drug                       7

 2005 60 000 - Beluši                      5

 2005 80 000 - Sladka koruza (Zea mays var. saccharata)     8

 2005 90   - Druge vrtnine in mešanice vrtnin:

 2005 90 750 -- kislo zelje                   17


 2008    Sadje in drugi užitni deli rastlin, drugače
       pripravljeni ali konzervirani, z dodatkom
       sladkorja ali drugih sladil ali alkohola ali
       brez njih, ki niso navedeni in ne zajeti na
       drugem mestu

 2008 40   - Hruške                      4

 2008 50   - Marelice                     6

 2008 60   - Češnje in višnje                 6

 2008 70   - Breskve                      6

 2008 80   - Jagode                      6

       - Drugo, vključno mešanice, razen tistih iz tar.
       podšt. 2008 19:

 2008 91 000 -- palmova jedra                  7

 2008 92   -- mešanice                     6

 2008 99   -- drugo                      4


 2009    Sadni sokovi (tudi grozdni mošt) in zelenjavni
       sokovi, nefermentirani in brez dodatka alkohola,
       z dodatkom sladkorja ali drugih sladil ali brez
       njih

 2009 60   - Grozdni sok (tudi grozdni mošt)          4

 2009 70   - Jabolčni sok                   12


 2101    Ekstrakti, esence in koncentrati kave, čaja,
       mate čaja in pripravki na njihovi osnovi ali na
       osnovi kave, čaja ali mate čaja; pražena
       cikorija in drugi praženi kavni nadomestki in
       njihovi ekstrakti, esence in koncentrati

 2101 30   - Pražena cikorija in drugi praženi kavni     10
       nadomestki ter njihovi ekstrakti, esence in
       koncentrati


 2102    Kvas (aktiven ali neaktiven); drugi enocelični
       mikroorganizmi, mrtvi (razen cepiv iz tar. št.
       3002); pripravljeni pecilni praški

 2102 30 000 - Pripravljeni pecilni praški            7


 2104    Juhe in ragu juhe in pripravki za te juhe;
       homogenizirana sestavljena živila

 2104 10   - Juhe in ragu juhe ter pripravki za te juhe    4

 2104 20 000 - Homogenizirana sestavljena živila         4


 2106    Živila, ki niso navedena in ne zajeta na drugem
       mestu

 2106 10   - Beljakovinski koncentrati in teksturirane
       beljakovinaste snovi                7


 2202    Vode, vključno mineralne vode in sodavice, s
       sladkorjem ali drugimi sladili ali sredstvi za
       aromatiziranje ter druge brezalkoholne pijače,
       razen sadnih in zelenjavnih sokov, ki se
       uvrščajo v tar. št. 2009

 2202 10 000 - Vode, vključno mineralne vode in sodavice, s
       sladkorjem ali drugimi sladili ali sredstvi za
       aromatiziranje                   19

 2202 90   - Drugo                      10

----------------------------------------------------------------------------

(1) Kjer je navedena štirimestna, šestmestna oziroma osemmestna tarifna
oznaka, se uvozna dajatev, kot je določena v prilogi, uporablja za vse
tarifne podštevilke v okviru navedene tarifne oznake.
                  PRILOGA 5

------------------------------------------------------------------------------
Tarifna   Poimenovanje                 Carinska  Količina
oznaka                          stopnja (1)  (t)
------------------------------------------------------------------------------

 0102    Govedo, žive živali

 0102 90*  - Druge:                    4.3     20


 0103    Prašiči, žive živali                     100

       - Drugi:

 0103 91   -- mase pod 50 kg:

 0103 91 100*--- domačih pasem                4.3

 0103 91 900 --- drugi                    10

 0103 92   -- mase 50 kg ali več:

       --- domačih pasem:

 0103 92 110*---- svinje, ki so vsaj enkrat prasile, mase ne
       manj kot 160 kg                 4.3

 0103 92 190*---- drugi                    4.3

 0103 92 900 --- drugi                    10.7


 0105    Domača perutnina (kokoši, race, gosi, purani in       10
       pegatke), žive živali

       - Mase do vključno 185 g:

 0105 11   -- kokoši, domače (Gallus domesticus):

       --- kokoši iz matične jate (plemenske):

 0105 11 110 ---- nesnice                   pr

 0105 11 190 ---- druge                    pr

       --- druge:

 0105 11 910*---- nesnice                   4.3

 0105 11 990*---- druge                    4.3

 0105 12 00 -- purani:

 0105 12 001 --- plemenski                  pr

 0105 12 009 --- drugi                    16

 0105 19   -- druga:

 0105 19 20 --- gosi:

 0105 19 201 ---- plemenske                  pr

 0105 19 209 ---- druge                    9

 0105 19 900 --- race in pegatke               pr

       - Druga:

 0105 92 00 -- kokoši, domače (Gallus domesticus), teže do
       2000 g:

 0105 92 001 --- plemenske                  pr

 0105 92 009*--- druge                    3.6

 0105 93 00 -- kokoši, domače (Gallus domesticus), teže več
       kot 2000g:

 0105 93 001 --- plemenske                  pr

 0105 93 009*--- druge                    3.6

 0105 99   -- druga:

 0105 99 10 --- race:

 0105 99 101 ---- plemenske                  pr

 0105 99 109 ---- druge                    16

 0105 99 20 --- gosi:

 0105 99 201 ---- plemenske                  pr

 0105 99 209 ---- druge                    16

 0105 99 30 --- purani:

 0105 99 301 ---- plemenski                  pr

 0105 99 309 ---- drugi                    21.3

 0105 99 50 --- pegatke:

 0105 99 501 ---- plemenske                  pr

 0105 99 509 ---- druge                    5

                                     10

 0201*    Meso, goveje, sveže ali ohlajeno         4.3


 0202*    Meso goveje, zamrznjeno             4.3


 0203*    Meso, prašičje, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno  5.1     30


 0210    Meso in drugi užitni mesni klavnični izdelki,
       nasoljeni, v slanici, sušeni ali prekajeni;
       užitna moka in zdrob iz mesa ali iz drugih
       klavničnih izdelkov                      30

       - Meso, prašičje:

 0210 11*  -- šunke, plečeta in njihovi kosi, s kostmi   5.1

 0210 12*  -- prsi s potrebušnino in njihovi kosi:     5.1

 0210 19*  -- drugo:                    5.1

 0210 20*  - Meso, goveje:                 5.1

 0210 90*  - Drugo, vključno užitno moko, zdrob iz mesa in
       drugih klavničnih izdelkov:           4.3


 0402    Mleko in smetana, koncentrirana ali z dodatkom
       sladkorja ali drugih sladil                 30

 0402 10*  - V prahu, zrnih ali drugih trdnih oblikah, z
       največ 1,5 ut.% maščobe:             5.1

       - V prahu, zrnih ali drugih trdnih oblikah, z
       več kot 1,5 ut.% maščobe:

 0402 21*  -- brez dodatnega sladkorja ali drugih sladil:  5.1

       - Drugo:

 0402 91*   -- brez dodatnega sladkorja ali drugih sladil: 5.1

 0402 99*   -- drugo:                    5.1


 0705    Solata (Lactuca sativa) in radič (Cichorium
       spp.), sveža ali ohlajena

       - Solata:

 0705 11   -- v glavicah:

 0705 11 800 --- od 1. do 31. decembra            10     50


 1005    Koruza

 1005 90 000 - Druga                     pr    15000


 1512    Olje iz sončničnih semen, semen žafranike in
       bombaževega semena in njihove frakcije,
       prečiščeno ali neprečiščeno, toda kemično
       nemodificirano                        150

       - Olje iz sončnic in žafranike in njegove
       frakcije:

 1512 11   -- surovo olje:

       --- drugo:

 1512 11 910 ---- olje iz sončničnih semen          pr


 1602    Drugi pripravljeni ali konzervirani izdelki iz
       mesa, drobovje ali kri                    50

       - Iz perutnine iz tar. št. 0105:

 1602 31   -- puranov                    15

 1602 32*   -- kokoši vrste Gallus domesticus:       5.1

 1602 39*   -- drugo:                    5.1

 1602 42*   -- plečeta in njihovi kosi           5.1

 1602 49*   -- drugo, vključno mešanice           5.1

 1602 50*   - Goved:                    5.1

------------------------------------------------------------------------------

(1) Kjer je navedena štirimestna, šestmestna oziroma osemmestna tarifna
oznaka, se carinska stopnja, kot je določena v prilogi, uporablja za vse
tarifne podštevilke v okviru navedene tarifne oznake.
                  PRILOGA 6

------------------------------------------------------------------------------
Tarifna        Poimenovanje            Uvozna   Količina
oznaka                          dajatev(1)   (t)
------------------------------------------------------------------------------

 0204    Meso, ovčje ali kozje, sveže, ohlajeno
       ali zamrznjeno                  pr     10


 1601    Klobase in podobni izdelki iz mesa, drugih
       užitnih klavničnih proizvodov ali krvi;
       sestavljena živila na osnovi teh proizvodov   28     100

 1602    Drugi pripravljeni ali konzervirani izdelki
       iz mesa, drobovje ali kri

 1602 90   - Drugo, vključno z izdelki iz krvi katerih
       koli živali:                   28     100

------------------------------------------------------------------------------

(1) Kjer je navedena štirimestna, šestmestna oziroma osemmestna tarifna
oznaka, se uvozna dajatev, kot je določena v prilogi, uporablja za vse
tarifne podštevilke v okviru navedene tarifne oznake.
                  PRILOGA 8

                  PROTOKOL
        o definiciji pojma "izdelki s poreklom" in načinih
               upravnega sodelovanja

         VSEBINA

I.ODDELEK    SPLOŠNE DOLOČBE

- 1. člen    Definicije

II.ODDELEK   DEFINICIJA POJMA "IZDELKI S POREKLOM"

- 2. člen    Splošne zahteve

- 3. člen    Dvostranska kumulacija porekla

- 4. člen    Diagonalna kumulacija porekla

- 5. člen    V celoti pridobljeni izdelki

- 6. člen    Zadosti obdelani ali predelani izdelki

- 7. člen    Nezadostni postopki obdelave ali predelave

- 8. člen    Enota kvalifikacije

- 9. člen    Dodatki, nadomestni deli in orodje

- 10. člen   Garniture

- 11. člen   Nevtralni elementi

III.ODDELEK   ZAHTEVE GLEDE OZEMLJA

- 12. člen   Načelo teritorialnosti

- 13. člen   Neposredni prevoz

- 14. člen   Razstave

IV.ODDELEK   POVRAČILO CARINE ALI OPROSTITEV PLAČILA CARINE

- 15. člen   Prepoved povračila carine ali oprostitve plačila
        carine

V. ODDELEK   DOKAZILO O POREKLU

- 16. člen   Splošne zahteve

- 17. člen   Postopek za izdajo potrdil o prometu blaga EUR.1

- 18. člen   Naknadno izdana potrdila o prometu blaga EUR.1

- 19. člen   Izdaja dvojnika potrdila o prometu blaga EUR.1

- 20. člen   Izdaja potrdil o prometu blaga EUR.1 na podlagi
        predhodno izdanega ali izdelanega dokazila o
        poreklu

- 21. člen   Pogoji za izjavo na računu

- 22. člen   Pooblaščeni izvoznik

- 23. člen   Veljavnost dokazila o poreklu

- 24. člen   Predložitev dokazila o poreklu

- 25. člen   Uvoz po delih

- 26. člen   Izjeme pri dokazilu o poreklu

- 27. člen   Spremljajoči dokumenti

- 28. člen   Hramba dokazil o poreklu in spremljajočih
        dokumentov

- 29. člen   Razlike in formalne napake

- 30. člen   Zneski, izraženi v ekujih

VI.ODDELEK   DOGOVORI O UPRAVNEM SODELOVANJU

- 31. člen   Medsebojno sodelovanje

- 32. člen   Preverjanje dokazil o poreklu

- 33. člen   Reševanje sporov

- 34. člen   Kazni

- 35. člen   Proste cone

VII.ODDELEK   KONČNE DOLOČB

- 36. člen   Spremembe in dopolnitve Protokola

- 37. člen   Carinski pododbor

- 38. člen   Priloge I - V

- 39. člen   Prehodno obdobje


              I. ODDELEK

             SPLOŠNE DOLOČBE

               1. člen

              Definicije

Za namene tega Protokola:

a) "izdelava" pomeni katerokoli vrsto obdelave ali predelave
vključno s sestavljanjem ali posebnimi postopki;

b) "material" pomeni vsako sestavino, surovino, sestavni del ali
del itd., ki se uporablja pri izdelavi izdelka;

c) "izdelek" pomeni izdelek, ki se izdeluje, čeprav je namenjen
kasnejši uporabi pri drugem postopku izdelave;

d) "blago" pomeni materiale in izdelke;

e) " carinska vrednost" pomeni vrednost, določeno v skladu s
Sporazumom iz leta 1994 o izvajanju VII člena Splošnega
sporazuma o carinah in trgovini (Sporazum WTO o carinski
vrednosti);

f) "cena franko tovarna" pomeni ceno, ki se plača za izdelek
franko tovarna proizvajalcu v državi pogodbenici, v podjetju
katerega se opravi zadnja obdelava ali predelava pod pogojem, da
cena vključuje vrednost vseh uporabljenih materialov, zmanjšano
za vse notranje dajatve, ki se ali se lahko povrnejo pri izvozu
pridobljenega izdelka;

g) "vrednost materialov" pomeni carinsko vrednost pri uvozu
uporabljenih materialov brez porekla ali, če ta ni znana in se
ne da ugotoviti, prvo preverljivo ceno, plačano za materiale v
državi pogodbenici;

h) "vrednost materialov s poreklom" pomeni vrednost takih
materialov, kot so opredeljeni v pododstavku g) in se uporablja
mutatis mutandis;

i) "dodana vrednost" je cena izdelka franko tovarna, zmanjšana
za carinsko vrednost vsakega vključenega izdelka, ki nima
porekla države, v kateri so bili ti izdelki pridobljeni;

j) "poglavja" in "tarifne številke" pomenijo poglavja in tarifne
številke (štirištevilčne kode), uporabljene v nomenklaturi, ki
predstavlja "Harmonizirani sistem poimenovanja in šifrskih oznak
blaga", ki se v tem Protokolu navaja kot "Harmonizirani sistem"
ali "HS";

k) "uvrščen" se nanaša na uvrstitev izdelka ali materiala v
določeno tarifno številko;

l) "pošiljka" pomeni izdelke, ki jih izvoznik pošilja enemu
prejemniku bodisi hkrati ali so zajeti v enem transportnem
dokumentu, s katerim dobavlja izvoznik te izdelke prejemniku,
ali če ni takega dokumenta, izdelke, ki so zajeti na enem
računu;

m) "ozemlje" vključuje teritorialne vode.


             II. ODDELEK

       DEFINICIJA POJMA "IZDELKI S POREKLOM"

               2. člen

             Splošne zahteve

1. Za namene izvajanja tega Sporazuma se naslednji izdelki
štejejo za izdelke s poreklom iz države pogodbenice:

a) izdelki, v celoti pridobljeni v tej državi pogodbenici v
smislu 5. člena tega Protokola;

b) izdelki, pridobljeni v tej državi pogodbenici, ki vsebujejo
materiale, ki niso bili v celoti pridobljeni na njenem ozemlju,
pod pogojem, da so bili taki materiali zadosti obdelani ali
predelani v tej državi pogodbenici v smislu 6. člena tega
Protokola;

               3. člen

         Dvostranska kumulacija porekla

Materiali s poreklom iz države pogodbenice, ki uvaža, se štejejo
za materiale s poreklom iz države pogodbenice, ki izvaža, če so
vsebovani v izdelku, ki je bil tam pridobljen. Ne bo treba, da
so taki materiali zadosti obdelani ali predelani, pod pogojem,
da so bili obdelani ali predelani bolj, kot to določa prvi
odstavek 7. člena tega Protokola.

               4. člen

         Diagonalna kumulacija porekla

1. Ob upoštevanju določb drugega in tretjega odstavka se
materiali s poreklom iz druge države pogodbenice, kot je država
pogodbenica, ki uvaža, Evropske skupnosti, Bolgarije,
Latvije, Litve, Estonije, Islandije, Norveške ali Švice v smislu
Sporazumov med državo pogodbenico in temi državami pri
vključitvi v izdelek, ki je bil tam pridobljen, lahko štejejo za
materiale s poreklom iz te države pogodbenice. Ni treba, da bi
bili taki materiali zadosti obdelani ali predelani.

2. Izdelki, ki so pridobili status blaga s poreklom na podlagi
prvega odstavka se lahko še naprej štejejo kot izdelki s
poreklom iz države pogodbenice samo, če tam dodana vrednost
presega vrednost uporabljenih materialov s poreklom iz
katerekoli države, omenjene v prvem odstavku. Če to ni tako, se
ti izdelki lahko štejejo za izdelke s poreklom iz države,
omenjene v prvem odstavku, ki je prispevala največjo vrednost
uporabljenih materialov s poreklom. Pri določitvi porekla se ne
upoštevajo materiali s poreklom iz drugih držav, omenjenih v
prvem odstavku, ki so bili zadosti obdelani ali predelani v
državi pogodbenici.

3. V tem členu predvidena kumulacija se lahko uporablja samo,
kadar so uporabljeni materiali pridobili status izdelkov s
poreklom z uporabo pravil o poreklu, ki so enaka kot pravila v
tem Protokolu. Države pogodbenice se bodo obveščale o
podrobnostih o sporazumih in ustreznih pravilih o poreklu blaga,
ki so jih sklenili z drugimi državami, omenjenimi v prvem
odstavku.

               5. člen

         V celoti pridobljeni izdelki

1. Šteje se, da so v celoti pridobljeni v državi pogodbenici:

a) mineralni izdelki, tam pridobljeni iz zemlje ali morskega
dna;

b) tam pridelani rastlinski izdelki;

c) tam povržene in vzrejene žive živali;

d) izdelki, pridobljeni iz živih tam vzrejenih živali;

e) izdelki, tam pridobljeni z lovom ali ribolovom;

f) izdelki morskega ribolova in drugi izdelki iz morja,
pridobljeni z njihovimi ladjami zunaj teritorialnih voda države
pogodbenic;

g) izdelki, izdelani na njihovih predelovalnih ladjah izključno
iz izdelkov, omenjenih v pododstavku f);

h) tam zbrani rabljeni predmeti, primerni le za reciklažo
surovin, vključno z rabljenimi gumami, primernimi le za
projektiranje ali uporabo kot odpadek;

i) odpadki in ostanki pri proizvodnih postopkih, ki tam
potekajo;

j) izdelki, pridobljeni iz morskega dna ali slojev pod njim
zunaj njihovih teritorialnih voda pod pogojem, da imata
izključno pravico do obdelave morskega dna ali sloja pod njim;

k) blago, tam izdelano izključno iz izdelkov, omenjenih v
pododstavkih a) do j).

2. Izraza "njihova plovila" in "njihove predelovalne ladje" v
pododstavkih 1 f) in g) se uporabljata samo za plovila in
predelovalne ladje:

a) ki so registrirani ali se vodijo v državi pogodbenici;

b) ki plujejo pod zastavo te države pogodbenice ;

c) ki so najmanj 50 odstotkov v lasti državljanov te države
pogodbenice ali družbe s sedežem v eni od držav pogodbenic in v
kateri so direktor ali direktorji, predsednik upravnega odbora
ali nadzornega odbora ter večina članov takih odborov državljani
te države pogodbenice in, še dodatno, če v primeru osebnih ali
kapitalskih družb vsaj polovica kapitala pripada tej državi
pogodbenici ali javnim organom ali državljanom te države
pogodbenice;

d) katerih kapitan in častniki so državljani te države
pogodbenice; in

e) katerih najmanj 75 odstotkov članov posadke so državljani te
države pogodbenice.

               6. člen

       Zadosti obdelani ali predelani izdelki

1. Za namene 2. člena se šteje, da so izdelki, ki niso v celoti
pridobljeni, zadosti obdelani ali predelani, če so izpolnjeni
pogoji, navedeni v seznamu Priloge II.

Zgoraj navedeni pogoji navajajo za vse izdelke, za katere velja
ta Sporazum, postopke obdelave ali predelave, ki morajo biti
opravljeni na materialih brez porekla, uporabljenih pri izdelavi
teh izdelkov in se nanašajo samo na take materiale. To pomeni,
če se izdelek, ki je pridobil poreklo z izpolnitvijo pogojev iz
seznama, uporablja pri izdelavi drugega izdelka, se pogoji, ki
se uporabljajo za izdelek, v katerega je ta vključen, ne
uporabljajo zanj in se ne upoštevajo materiali brez porekla, ki
bi lahko bili uporabljeni pri njegovi izdelavi.

2. Ne glede na prvi odstavek se materiali brez porekla, ki se v
skladu z v seznamu danimi pogoji za ta izdelek ne bi smeli
uporabiti pri izdelavi tega izdelka, vseeno lahko uporabijo pod
pogojem:

a) da njihova skupna vrednost ne presega 10 odstotkov cene
izdelka franko tovarna,

b) da katerikoli od odstotkov, ki so navedeni v seznamu kot
zgornja vrednost materialov brez porekla, ni presežen na podlagi
uporabe tega odstavka.

Ta odstavek se ne uporablja za izdelke, ki se uvrščajo v 50.
do 63. poglavje Harmoniziranega sistema.

3. Prvi in drugi odstavek se ne uporablja v primerih, ki jih
določa 7. člen.

               7. člen

      Nezadostni postopki obdelave ali predelave

1. Šteje se, da so naslednji postopki obdelave ali predelave
nezadostni, da bi izdelek pridobil status izdelka s poreklom, ne
glede na to, ali je zadoščeno zahtevam iz 6. člena:

a) postopki za ohranitev blaga v dobrem stanju med prevozom in
skladiščenjem (prezračevanje, razprostiranje, sušenje, hlajenje,
soljenje, dajanje v žveplov dioksid ali druge vodne raztopine,
odstranjevanje poškodovanih delov in podobni postopki);

b) preprosti postopki, kot so odstranjevanje prahu, sejanje ali
prebiranje, razvrščanje, usklajevanje (vključno s sestavljanjem
garnitur izdelkov), pranje, barvanje, rezanje;

c)    i) spremembe v embalaži ter razstavljanje in
      sestavljanje pošiljk;

    ii) preprosto pakiranje v steklenice, čutare, vrečke,
      zaboje, škatle, pritrjevanje na kartone ali plošče
      itd. in vsi drugi preprosti postopki pakiranja;

d) pritrjevanje oznak, nalepk in drugih podobnih znakov za
razlikovanje na izdelke ali njihovo embalažo;

e) preprosto mešanje izdelkov ne glede na to, ali so različnih
vrst ali ne, če ena ali več sestavin mešanice ne ustreza
pogojem, določenim v tem Protokolu, da bi jih lahko šteli za
izdelke s poreklom iz države pogodbenice;

f) enostavno sestavljanje delov izdelkov v popoln izdelek;

g) kombinacija dveh ali več postopkov, opisanih v pododstavkih
a) do f);

h) zakol živali.

2. Pri ugotavljanju, ali se predelave ali obdelave, opravljene
na posameznem izdelku štejejo za nezadostne v smislu prvega
odstavka, se skupno upoštevajo vsi postopki, opravljeni na tem
izdelku v državi pogodbenici.

               8. člen

            Enota kvalifikacije

1. Enota kvalifikacije za uporabo določb tega Protokola je
določen izdelek, ki se šteje za osnovno enoto, kadar se določa
uvrstitev blaga ob uporabi nomenklature Harmoniziranega sistema.

Iz tega sledi:

a) kadar se izdelek, ki ga sestavlja skupina predmetov ali je
sestavljen iz izdelkov, uvršča po pogojih Harmoniziranega
sistema v eno tarifno številko, potem celota pomeni enoto
kvalifikacije,

b) kadar je pošiljka sestavljena iz določenega števila enakih
izdelkov, ki se uvrščajo v enako tarifno številko
Harmoniziranega sistema, je treba pri uporabi določb tega
Protokola vsak izdelek obravnavati posebej.

2. Če je v skladu s splošnim pravilom št.5 Harmoniziranega
sistema embalaža vključena v izdelek zaradi uvrščanja, mora biti
vključena tudi pri določanju porekla.

               9. člen

        Dodatki, nadomestni deli in orodje

Dodatki, nadomestni deli in orodje, poslani skupaj z delom
opreme, stroja, naprave ali vozila, so del običajne opreme in so
vključeni v njeno ceno ali pa niso posebej zaračunani, se
štejejo za del te opreme, stroja, naprave ali vozila.

              10. člen

              Garniture

Garniture se v skladu s splošnim pravilom št.3 Harmoniziranega
sistema štejejo za garniture s poreklom, kadar imajo poreklo vsi
njihovi sestavni deli. Kljub temu pa takrat, kadar je garnitura
sestavljena iz sestavnih delov, ki imajo poreklo in takih brez,
velja, da ima garnitura kot celota poreklo pod pogojem, da
vrednost izdelkov brez porekla ne presega 15 odstotkov cene
garniture franko tovarna.

              11. člen

            Nevtralni elementi

Da bi določili, ali je izdelek s poreklom, ni treba ugotavljati
porekla za naslednje, kar bi lahko bilo uporabljeno pri njegovi
izdelavi:

a) energija in gorivo;

b) naprave in oprema;

c) stroji in orodje;

d) blago, ki ni vključeno ali ni namenjeno za vključitev v
končno sestavo izdelka.


             III. ODDELEK

           ZAHTEVE GLEDE OZEMLJA

              12. člen

           Načelo teritorialnosti

1. Pogoji, določeni v II. oddelku, ki se nanašajo na pridobitev
statusa blaga s poreklom, morajo biti v državi pogodbenici
izpolnjeni neprekinjeno, razen kot je določeno v 4. členu.

2. Če se blago s poreklom, izvoženo iz države pogodbenice v
drugo državo, vrne, se z izjemo določb 4. člena mora šteti za
blago brez porekla, razen če se carinskim organom lahko
zadovoljivo dokaže:

a) da je vrnjeno blago isto blago, kot je bilo izvoženo, in

b) da na njem, medtem ko je bilo v tisti državi ali med izvozom,
niso bili opravljeni nikakršni postopki, razen tistih, ki so
potrebni, da se ohrani v dobrem stanju.

              13. člen

            Neposredni prevoz

1. Preferencialno obravnavanje, predvideno s tem Sporazumom, se
uporablja samo za izdelke, ki izpolnjujejo zahteve tega
Protokola in se prevažajo neposredno med državami pogodbenicami
ali čez ozemlja drugih držav, omenjenih v 4. členu. Vendar se
izdelki, ki sestavljajo eno samo nedeljeno pošiljko, lahko
prevažajo čez druga ozemlja, če do tega pride, s pretovarjanjem
ali začasnim skladiščenjem na teh ozemljih pod pogojem, da je
blago v državi tranzita ali skladiščenja ostalo pod nadzorom
carinskih organov in da na njem niso bili opravljeni drugi
postopki razen raztovarjanja, ponovnega natovarjanja ali
kakršnikoli postopki za ohranitev blaga v dobrem stanju.

Izdelki s poreklom se lahko pošiljajo po cevovodih čez ozemlja,
ki niso ozemlja države pogodbenice.

2. Kot dokazilo, da so izpolnjeni pogoji, določeni v prvem
odstavku, je treba predložiti carinskim organom države uvoznice:

a) en sam prevozni dokument, ki pokriva prevoz iz države
izvoznice čez državo tranzita; ali

b) potrdilo, ki ga izdajo carinski organi države tranzita, ki:

(i) vsebuje natančen opis izdelkov,

(ii) navaja datume raztovarjanja in ponovnega natovarjanja
izdelkov in če ustreza, imena ladij ali drugih uporabljenih
prevoznih sredstev, in

(iii) potrjuje pogoje, pod katerimi so bili izdelki zadržani v
državi tranzita, ali

c) če teh ni, katerekoli dokumente, ki to dokazujejo.

              14. člen

              Razstave

1. Za izdelke s poreklom, ki se pošiljajo na razstavo v drugo
državo razen tistih, ki so omenjene v 4. členu in so po razstavi
prodani z namenom uvoza v državo pogodbenico, pri uvozu veljajo
ugodnosti po določbah tega Sporazuma pod pogojem, da se
carinskim organom zadovoljivo dokaže, da:

a) je izvoznik te izdelke poslal iz države pogodbenice v državo,
v kateri je razstava in jih tam razstavil;

b) je ta izvoznik izdelke prodal ali drugače odstopil osebi v
državi pogodbenici;

c) so bili izdelki med razstavo ali takoj zatem poslani v enakem
stanju, kot so bili poslani na razstavo; in

d) izdelki od tedaj, ko so bili poslani na razstavo, niso bili
uporabljeni v noben drug namen kot za predstavitev na razstavi.

2. Dokazilo o poreklu mora biti izdano ali izdelano v skladu z
določbami V. oddelka in predloženo carinskim organom države
uvoznice na običajen način. V njem morata biti navedena naziv in
naslov razstave. Po potrebi se lahko zahteva dodatno
dokumentarno dokazilo o pogojih, pod katerimi so bili
razstavljeni.

3. Prvi odstavek se uporablja za vse trgovinske, industrijske,
kmetijske ali obrtne razstave, sejme ali podobne javne
prireditve ali prikaze, ki niso organizirani v zasebne namene v
trgovinah ali poslovnih prostorih zaradi prodaje tujih izdelkov,
in v času katerih izdelki ostanejo pod carinskim nadzorom.


             IV. ODDELEK

     POVRAČILO CARINE ALI OPROSTITEV PLAČILA CARINE

              15. člen

   Prepoved povračila carine ali oprostitve plačila carine

1. Za materiale brez porekla, ki se uporabijo pri izdelavi
izdelkov s poreklom iz države pogodbenice ali iz ene od drugih
držav, omenjenih v 4. členu, za katere se izda ali izdela
dokazilo o poreklu v skladu z določbami V. oddelka, se v tej
državi pogodbenici ne morejo uveljavljati kakršnakoli povračila
carine ali oprostitve plačila carine.

2. Prepoved iz prvega odstavka se nanaša na kakršnokoli
povračilo, odpustitev ali neplačilo, delno ali v celoti,
carinskih dajatev ali dajatev, ki imajo enakovredni učinek, ki
se lahko uporablja v državi pogodbenici, posredno ali neposredno
za materiale, uporabljene pri izdelavi, takrat ko se izdelki,
pridobljeni iz omenjenih materialov, izvozijo in ne, če tam
ostanejo za domačo porabo.

3. Izvoznik izdelkov, na katere se nanaša dokazilo o poreklu, bo
na zahtevo carinskih organov pripravljen kadarkoli predložiti
katerekoli ustrezne dokumente, ki dokazujejo, da za materiale
brez porekla, uporabljene pri izdelavi zadevnih izdelkov, ni
bilo prejeto povračilo carine in da so bile vse carinske dajatve
ali dajatve z enakovrednim učinkom, ki se uporabljajo za take
materiale, dejansko plačane.

4. Določbe prvega do tretjega odstavka se prav tako uporabljajo
za embalažo v smislu drugega odstavka 8. člena, za dodatke,
nadomestne dele in orodje v smislu 9. člena in za izdelke v
garniturah v smislu 10. člena, če so taki predmeti brez porekla.

5. Določbe prvega do četrtega odstavka se uporabljajo samo za
materiale, za katere velja ta Sporazum. Nadalje ne preprečujejo
uporabe sistema cenovnih nadomestil, ki se uporabljajo pri
izvozu kmetijskih izdelkov v skladu z določbami Sporazuma.

6. Ne glede na prvi odstavek lahko država pogodbenica uporablja
sistem povračila carine ali oprostitve plačila carinskih dajatev
ali dajatev z enakovrednim učinkom, ki se uporabljajo za
materiale, uporabljene pri proizvodnji izdelkov s poreklom, ob
upoštevanju naslednjih določb:

a) za izdelke, ki sodijo v 25.do 49. poglavje ter 64.do
97.poglavje Harmoniziranega sistema se lahko zadrži 5-odstotna
carinska dajatev ali tista nižja stopnja, ki velja v tej državi
pogodbenici;

b) za izdelke, ki sodijo v 50.do 63.poglavje Harmoniziranega
sistema se lahko zadrži 10-odstotna carinska dajatev ali tista
nižja stopnja, ki velja v tej državi pogodbenici.

Določbe tega odstavka se uporabljajo do 31.decembra 1998 in se
lahko ob soglasju ponovno pregledajo.


              V. ODDELEK

            DOKAZILO O POREKLU

              16. člen

             Splošne zahteve

1. Za izdelke s poreklom iz države pogodbenice pri uvozu v drugo
državo pogodbenico veljajo ugodnosti tega Sporazuma ob
predložitvi bodisi:

a) potrdila o prometu blaga EUR.1, katerega vzorec je v Prilogi
III; ali

b) v primerih, določenih v prvem odstavku 21. člena, izjave
izvoznika, katere besedilo je v Prilogi IV, na računu, obvestilu
o odpremi ali drugem trgovinskem dokumentu, ki dovolj natančno
opisuje zadevne izdelke, da jih je mogoče identificirati (v
nadaljevanju "izjava na računu").

2. Ne glede na prvi odstavek za izdelke s poreklom v smislu tega
protokola v primerih, kot jih določa 26. člen, veljajo ugodnosti
tega Sporazuma, ne da bi bilo treba predložiti kateregakoli od
zgoraj navedenih dokumentov.

              17. člen

     Postopek izdaje potrdila o prometu blaga EUR.1

1. Potrdilo o prometu blaga EUR.1 izdajo carinski organi države
izvoznice na podlagi pisne zahteve izvoznika ali njegovega
pooblaščenega zastopnika na izvoznikovo odgovornost.

2. V ta namen izpolni izvoznik ali njegov pooblaščeni zastopnik
potrdilo o prometu blaga EUR.1 in zahtevo za potrdilo o prometu,
katerih vzorca sta v Prilogi III. Obrazci se izpolnijo v enem od
jezikov držav pogodbenic ali držav, omenjenih v 4. členu, in v
skladu z določbami domačega prava države izvoznice. Če so pisani
z roko, morajo biti izpolnjeni s črnilom in s tiskanimi črkami.
Izdelki morajo biti opisani v za to predvideni rubriki brez
praznih vmesnih vrstic. Če rubrika ni v celoti zapolnjena, je
treba pod zadnjo vrstico opisa potegniti vodoravno črto in
prečrtati prazen prostor pod njo.

3. Izvoznik, ki vlaga zahtevo za izdajo potrdila o prometu blaga
EUR.1, mora biti pripravljen, da na zahtevo carinskih organov
države izvoznice, kjer se izdaja potrdilo o prometu blaga EUR.1,
kadarkoli predloži vse ustrezne dokumente, ki dokazujejo status
izdelkov s poreklom kot tudi izpolnitev drugih zahtev tega
Protokola.

4. Potrdilo o prometu blaga EUR.1 izdajo carinski organi države
pogodbenice ali druge države, omenjene v 4. členu, če se
izdelki lahko štejejo za izdelke s poreklom iz države
pogodbenice ali iz ene od drugih držav, omenjenih v 4. členu ter
izpolnjujejo druge zahteve tega Protokola.

5. Carinski organi, ki izdajo potrdila EUR.1, ukrenejo vse
potrebno za preverjanje porekla blaga in izpolnjevanje drugih
zahtev tega Protokola. V ta namen imajo pravico zahtevati
katerokoli dokazilo in opraviti kakršenkoli pregled izvoznikovih
poslovnih knjig ali kakršenkoli drug pregled, ki se jim zdi
potreben. Carinski organi, ki izdajo potrdila EUR.1, tudi
zagotovijo, da so obrazci, navedeni v drugem odstavku, pravilno
izpolnjeni. Zlasti morajo preveriti, ali je prostor, namenjen
opisu izdelkov, izpolnjen tako, da izključuje vse možnosti
goljufije.

6. Datum izdaje potrdila o prometu blaga EUR.1 mora biti naveden
v rubriki 11 potrdila.

7. Potrdilo o prometu blaga EUR.1 izdajo carinski organi in ga
dajo izvozniku na razpolago takoj, ko je dejanski izvoz
opravljen ali zagotovljen.

              18. člen

     Naknadno izdana potrdila o prometu blaga EUR.1

1. Ne glede na sedmi odstavek 17. člena se potrdilo o prometu
blaga EUR.1 izjemoma lahko izda tudi po opravljenem izvozu
izdelkov, na katere se nanaša:

(a) če ni bilo izdano ob izvozu zaradi napak ali nenamernih
opustitev ali posebnih okoliščin; ali

(b) če se carinskim organom zadovoljivo dokaže, da je bilo
potrdilo o prometu blaga EUR.1 izdano, vendar ob uvozu iz
tehničnih razlogov ni bilo sprejeto.

2. Za izvajanje prvega odstavka mora izvoznik v zahtevi navesti
kraj in datum izvoza izdelkov, na katere se nanaša potrdilo o
prometu blaga EUR.1, in navesti razloge za svojo zahtevo.

3. Carinski organi lahko izdajo potrdilo o prometu blaga EUR.1
naknadno samo po opravljenem preverjanju, če se podatki v
izvoznikovi zahtevi ujemajo s podatki v ustreznem spisu.

4. Potrdila o prometu blaga EUR.1, ki so izdana naknadno, morajo
imeti eno od naslednjih navedb:

"VYSTAVENO DOSTATEČNI"

"IZDANO NAKNADNO"

"WYSTAVIONE RETROSPEKTYWNIE"

"KIADVA VISSZAMENOLEGES HATALLYAL"

"VYSTAVENE DODATOČNE"

"ISSUED RETROSPECTIVELY"

"DELIVRE A POSTERIORI"

"NACHTRAGLICH AUSGESTELLT",

"EMIS A POSTERIORI"

ali izraz v jeziku drugih držav, omenjenih v 4.členu.

5. Zaznamek iz četrtega odstavka mora biti vpisan v rubriko
"Opombe" potrdila o prometu blaga EUR.1.

              19. člen

     Izdaja dvojnika potrdila o prometu blaga EUR.1

1. V primeru tatvine, izgube ali uničenja potrdila o prometu
blaga EUR.1 lahko izvoznik carinske organe, ki so ga izdali,
zaprosi za izdajo dvojnika na podlagi izvoznih dokumentov, ki
jih imajo.

2. Na ta način izdani dvojnik mora biti označen z eno od
naslednjih besed:

"DUPLIKAT"

"DVOJNIK"

"DUPLIKAT"

"MASOLAT"

"DUPLICATE"

"DUPLICATA"

"DUPLICAT"

ali izraz v jeziku drugih držav, omenjenih v 4. členu.

3. Zaznamek iz drugega odstavka mora biti vpisan v rubriko
"Opombe" dvojnika potrdila o prometu blaga EUR.1.

4. Dvojnik, na katerem mora biti datum izdaje prvotnega potrdila
o prometu blaga EUR.1, začne veljati s tem datumom.

              20. člen

  Izdaja potrdila o prometu blaga EUR.1 na podlagi predhodno
      izdanega ali izdelanega dokazila o poreklu

Če so izdelki s poreklom dani pod nadzor carinskih organov v
državi pogodbenici je mogoče zamenjati prvotno dokazilo o
poreklu z enim ali več potrdili o poreklu blaga EUR.1 z namenom
pošiljanja vseh ali nekaterih izdelkov drugam znotraj držav
pogodbenic. Nadomestno potrdilo(a) o prometu blaga EUR.1 izdajo
carinski organi, pod nadzorom katerih so bili dani izdelki.

              21. člen

          Pogoji za izjavo na računu

1. Izjavo na računu, omenjeno v pododstavku (b) prvega odstavka
16. člena, lahko da:

(a) pooblaščeni izvoznik v smislu 22. člena ali

(b) katerikoli izvoznik za vsako pošiljko, ki jo sestavlja eden
ali več paketov, ki vsebujejo izdelke s poreklom, katerih skupna
vrednost ne presega 6000 ekujev.

2. Izjavo na računu je možno dati, če se izdelki, na katere se
nanaša, lahko štejejo za izdelke s poreklom iz države
pogodbenice ali iz ene od drugih držav, omenjenih v 4. členu in
izpolnjujejo druge zahteve tega Protokola.

3. Izvoznik, ki daje izjavo na računu, mora biti kadarkoli
pripravljen, da na zahtevo carinskih organov države izvoznice
predloži vse primerne dokumente, ki dokazujejo status porekla
blaga kot tudi izpolnitev drugih zahtev tega Protokola.

4. Izjavo, katere besedilo je v Prilogi IV, mora izvoznik
natipkati ali odtisniti na račun, obvestilo o odpremi ali drug
trgovinski dokument v eni od jezikovnih različic, ki so navedene
v tej prilogi, v skladu z določbami domačega prava države
izvoznice. Če je pisana z roko, mora biti napisana s črnilom in
s tiskanimi črkami.

5. Izjave na računu morajo imeti originalni lastnoročni podpis
izvoznika. Vendar se od pooblaščenega izvoznika v smislu 22.
člena ne zahteva, da podpisuje take izjave pod pogojem, da
carinskim organom države izvoznice da svoje pisno jamstvo, da
sprejema polno odgovornost za vsako izjavo na računu, po kateri
ga je možno identificirati, kot da jo je lastnoročno podpisal.

6. Izjavo na računu lahko da izvoznik ob izvozu izdelkov, na
katere se nanaša, ali naknadno pod pogojem, da je predložena
carinskim organom v državi izvoznici najkasneje v dveh letih po
uvozu izdelkov, na katere se nanaša.

              22. člen

           Pooblaščeni izvoznik

1. Carinski organi države izvoznice lahko pooblastijo katerega
koli izvoznika, ki pogosto odpremlja pošiljke izdelkov po tem
Sporazumu, da daje izjave na računu ne glede na vrednost
izdelkov, na katere se nanaša. Izvoznik, ki prosi za tako
pooblastilo, mora zadovoljivo ponuditi carinskim organom vsa
jamstva, potrebna za preverjanje statusa porekla teh izdelkov
kot tudi izpolnitev drugih zahtev tega Protokola.

2. Carinski organi lahko odobrijo status pooblaščenega izvoznika
glede na kakršnekoli pogoje, za katere menijo, da so primerni.

3. Carinski organi dodelijo pooblaščenemu izvozniku številko
carinskega pooblastila, ki mora biti na izjavi na računu.

4. Carinski organi spremljajo, kako pooblaščeni izvozniki
uporabljajo pooblastila.

5. Carinski organi lahko kadarkoli umaknejo pooblastilo. To
morajo storiti, kadar pooblaščeni izvoznik ne daje več jamstev,
navedenih v prvem odstavku, ne izpolnjuje pogojev, navedenih v
drugem odstavku, ali drugače nepravilno uporablja pooblastilo.

              23. člen

         Veljavnost dokazila o poreklu

1. Dokazilo o poreklu velja štiri mesece od datuma izdaje v
državi izvoznici in v tem roku mora biti predloženo carinskim
organom države uvoznice.

2. Dokazila o poreklu, ki so carinskim organom države uvoznice
predložena po izteku roka za predložitev, določenega v prvem
odstavku, se lahko sprejmejo zaradi uporabe preferencialne
obravnave, če jih zaradi izjemnih okoliščin ni bilo možno
predložiti do postavljenega končnega datuma.

3. V drugih primerih zakasnele predložitve lahko carinski organi
države uvoznice sprejmejo dokazila o poreklu, če so jim bili
izdelki predloženi pred tem končnim datumom.

              24. člen

         Predložitev dokazila o poreklu

Dokazila o poreklu se predložijo carinskim organom države
uvoznice v skladu s postopki, ki se uporabljajo v tej državi.
Omenjeni organi lahko zahtevajo prevod dokazila o poreklu ter
lahko zahtevajo tudi, da uvozno deklaracijo spremlja izjava, s
katero uvoznik potrjuje, da izdelki izpolnjujejo potrebne pogoje
za izvajanje tega Sporazuma.

              25. člen

             Uvoz po delih

Kadar se na zahtevo uvoznika in po pogojih, ki jih predpišejo
carinski organi države uvoznice, razstavljeni ali nesestavljeni
izdelki v smislu pododstavka (a) drugega odstavka splošnega
pravila Harmoniziranega sistema, ki sodijo v XVI. in XVII.
oddelek ali v tarifni številki 7308 in 9406 Harmoniziranega
sistema uvažajo po delih, se za take izdelke pri prvem delnem
uvozu carinskim organom predloži eno samo dokazilo o poreklu.

              26. člen

         Izjeme pri dokazilu o poreklu

1. Izdelki, ki jih kot majhne pakete posamezniki pošiljajo
drugim posameznikom ali so del osebne prtljage potnikov, se
priznavajo za izdelke s poreklom, ne da bi bilo treba predložiti
dokazilo o poreklu, pod pogojem, da se ti izdelki ne uvažajo v
trgovinske namene in je bila dana izjava, da ustrezajo zahtevam
tega Protokola, in ni dvoma o resničnosti take izjave. Če se
izdelki pošiljajo po pošti, se izjava lahko napiše na carinsko
deklaracijo C2/CP3 ali na list papirja, ki se priloži tistemu
dokumentu.

2. Občasni uvozi, pri katerih gre le za izdelke za osebno
uporabo prejemnikov ali potnikov ali njihovih družin, se ne
štejejo za uvoze v trgovinske namene, če je iz narave in
količine izdelkov razvidno, da niso namenjeni za trgovanje.

3. Nadalje, skupna vrednost teh izdelkov ne sme presegati 500
ekujev, če gre za majhne pakete, ali 1200 ekujev, če gre za
izdelke, ki so del osebne prtljage potnikov.

              27. člen

           Spremljajoči dokumenti

Dokumenti, omenjeni v tretjem odstavku 17. člena in tretjem
odstavku 21. člena, ki se uporabljajo z namenom dokazovanja, da
se izdelki, zajeti s potrdilom o prometu blaga EUR.1 ali izjavo
na računu, lahko štejejo za izdelke s poreklom iz države
pogodbenice ali iz ene od drugih držav, omenjenih v 4. členu, in
izpolnjujejo druge zahteve tega Protokola, so med drugim lahko:

(a) neposredno dokazilo o postopkih, ki jih je opravil izvoznik
ali dobavitelj z namenom pridobitve izdelka, kot je vsebovano na
primer v njegovih poslovnih knjigah ali internem knjigovodstvu;

(b) dokumenti, ki dokazujejo status porekla uporabljenih
materialov, ki so izdani ali izdelani v državi pogodbenici, kjer se
uporabljajo v skladu z domačim pravom;

(c) dokumenti, ki dokazujejo postopek obdelave ali predelave
materialov v državi pogodbenici, izdani ali izdelani v državi
pogodbenici, kjer se uporabljajo v skladu z domačim pravom;

(d) potrdila o prometu blaga EUR.1 ali izjave na računih, ki
dokazujejo status porekla uporabljenih materialov, izdana ali
izdelana v državi pogodbenici v skladu s tem Protokolom ali v
eni od drugih držav, omenjenih v 4. členu, v skladu s pravili o
poreklu, ki so enaka kot pravila v tem Protokolu.

              28. člen

   Hramba dokazil o poreklu in spremljajočih dokumentov

1. Izvoznik, ki vlaga zahtevo za izdajo potrdila o prometu blaga
EUR.1, mora vsaj tri leta hraniti dokumente, omenjene v tretjem
odstavku 17. člena.

2. Izvoznik, ki daje izjavo na računu, mora vsaj tri leta
hraniti kopijo te izjave kot tudi dokumente, omenjene v tretjem
odstavku 21. člena.

3. Carinski organi države izvoznice, ki izdajajo potrdilo o
prometu blaga EUR.1, morajo vsaj tri leta hraniti zahteve,
omenjene v drugem odstavku 17. člena.

4. Carinski organi države uvoznice morajo vsaj tri leta hraniti
potrdila o prometu blaga EUR.1 in izjave na računih, ki so jim
bili predloženi.

              29. člen

          Razlike in formalne napake

1. Če so ugotovljene manjše razlike med navedbami na dokazilu o
poreklu in tistimi na dokumentih, ki so bili predloženi
carinskemu organu zaradi izpolnjevanja uvoznih formalnosti za
izdelke, to ne pomeni ipso facto ničnosti omenjenega dokazila,
če se pravilno ugotovi, da ta dokument ustreza predloženim
izdelkom.

2. Očitne formalne napake, kot so npr. tipkarske, na dokazilu o
poreklu ne morejo biti razlog za zavrnitev, če te napake ne
ustvarjajo dvomov o pravilnosti navedb v tem dokumentu.

              30. člen

          Zneski, izraženi v ekujih

1. Zneske v valuti države pogodbenice, ki izvaža, ki ustrezajo
zneskom, izraženim v ekujih, določi država pogodbenica, ki
izvaža in jih sporoči državi pogodbenici, ki uvaža.

2. Kadar so zneski višji od ustreznih zneskov, ki jih je
določila država pogodbenica, ki uvaža, jih mora slednja
sprejeti, če so izdelki zaračunani v valuti države pogodbenice,
ki izvaža. Kadar so izdelki zaračunani v valuti druge države,
omenjene v 4. členu, mora država pogodbenica, ki uvaža priznati
zneske, ki jih je ta država notificirala.

3. Zneski, ki jih je treba uporabljati v valuti katerekoli
države, so protivrednosti zneskov v valuti te države zneskov,
izraženih v ekujih po tečaju na prvi delovni dan v oktobru 1995.

4. Skupni odbor na zahtevo države pogodbenice pregleda v ekujih
izražene zneske in njihovo protivrednost v domačih valutah
države pogodbenice. Skupni odbor ob tem pregledu zagotovi, da se
zneski, ki jih je treba uporabljati, ne bodo znižali v nobeni
domači valuti in bo nadalje upošteval zaželeno ohranjanje
realnih učinkov zadevnih vrednostnih omejitev. V ta namen se
lahko odloči za spremembo zneskov izraženih v ekujih.


              VI. ODDELEK

         DOGOVORI O UPRAVNEM SODELOVANJU

              31. člen

           Medsebojno sodelovanje

1. Carinski organi držav pogodbenic si medsebojno izmenjajo
vzorčne odtise žigov, ki jih uporabljajo njihovi carinski organi
pri izdajanju potrdil o prometu blaga EUR.1, in naslove
carinskih organov, odgovornih za preverjanja teh potrdil in
izjav na računih.

2. Da bi zagotovili pravilno uporabo tega Protokola, si države
pogodbenice preko pristojnih carinskih uprav medsebojno pomagajo
pri preverjanju verodostojnosti potrdil o prometu blaga EUR.1
ali izjav na računih ter točnosti informacij, ki so tam
navedene.

              32. člen

         Preverjanje dokazil o poreklu

1. Dokazila o poreklu se naknadno preverjajo naključno ali kadar
carinski organi države uvoznice upravičeno dvomijo o pristnosti
teh dokumentov, statusu porekla zadevnih izdelkov ali izpolnitvi
drugih zahtev tega Protokola.

2. Zaradi izvajanja določb prvega odstavka morajo carinski
organi države uvoznice vrniti potrdilo o prometu blaga EUR.1 in
račun, če je bil predložen, izjavo na računu ali kopijo teh
dokumentov carinskim organom države izvoznice in, če tako
ustreza, navesti razloge za poizvedbo. V podporo zahtevi za
preverjanje se pošlje vsak pridobljen dokument ali informacija,
ki kaže, da so podatki na dokazilu o poreklu napačni.

3. Preverjanje opravljajo carinski organi države izvoznice. V ta
namen imajo pravico zahtevati katerokoli dokazilo in opraviti
kakršenkoli pregled izvoznikovih poslovnih knjig ali katerikoli
drug pregled, za katerega menijo, da je potreben.

4. Če se carinski organi države uvoznice odločijo, da bodo
začasno prenehali podeljevati preferencialno obravnavo zadevnim
izdelkom, medtem ko čakajo na izide preverjanja, morajo uvozniku
ponuditi sprostitev blaga, pogojeno z varnostnimi ukrepi, ki se
jim zdijo potrebni.

5. Carinski organi, ki so zahtevali preverjanje, morajo biti o
izidih preverjanja obveščeni takoj, ko je mogoče. Izidi morajo
jasno pokazati, ali so dokumenti pristni in če se izdelki, na
katere se nanašajo, lahko štejejo za izdelke s poreklom iz
države pogodbenice ali iz ene od drugih držav, ki so omenjene v
4. členu ter izpolnjujejo druge zahteve tega Protokola.

6. Če v primerih upravičenega dvoma ni odgovora v desetih
mesecih od datuma zahteve za preverjanje ali če odgovor ne
vsebuje zadostne informacije za določitev verodostojnosti
zadevnih dokumentov ali pravo poreklo izdelkov, carinski organi,
ki so zahtevali preverjanje, razen v izjemnih okoliščinah,
zavrnejo upravičenost za preferencialno obravnavo.

              33. člen

            Reševanje sporov

Če pride do sporov glede postopkov preverjanja v smislu 32.
člena, ki jih ni mogoče rešiti med carinskimi organi, ki
zahtevajo preverjanje, in carinskimi organi, odgovornimi za
izvedbo tega preverjanja, ali če se pojavi vprašanje glede
razlage tega Protokola, jih je treba predložiti Skupnemu odboru.

V vseh primerih se spori med uvoznikom in carinskimi organi
države uvoznice rešujejo v skladu z zakonodajo te države.

              34. člen

               Kazni

Kaznovan bo vsakdo, ki sestavi ali povzroči, da se sestavi
dokument, ki vsebuje nepravilne podatke, da bi pridobil
preferencialno obravnavo za izdelke.

              35. člen

              Proste cone

1. Države pogodbenice ukrenejo vse potrebno, da zagotovijo, da
se izdelki, ki jih kot predmet trgovanja zajema dokazilo o
poreklu in med prevozom uporabljajo prosto cono na njunem
ozemlju, ne zamenjajo z drugimi izdelki ter da na njih ne bodo
opravljeni drugi postopki razen običajnih, ki so potrebni za
preprečevanje njihovega poslabšanja.

2. Če se z uporabo izjeme od določb prvega odstavka izdelki s
poreklom iz države pogodbenice uvozijo v prosto cono s
priloženim dokazilom o poreklu in se na njih opravijo predelave
ali obdelave, bodo zadevne oblasti na izvoznikovo zahtevo izdale
novo potrdilo o prometu blaga EUR.1, če je opravljena obdelava
ali predelava v skladu z določbami tega Protokola.


             VII. ODDELEK

             KONČNE DOLOČBE

              36. člen

        Spremembe in dopolnitve Protokola

Skupni odbor lahko odloči, da spremeni ali dopolni določbe tega
Protokola.

              37. člen

            Carinski pododbor

1. Ustanovi se carinski pododbor z nalogo, da izvaja upravno
sodelovanje z namenom pravilne in enotne uporabe tega Protokola
in izvajanja nalog iz carinskega področja, ki bi mu lahko bile
zaupane.

2. Pododbor sestavljajo strokovnjaki iz držav pogodbenic,
odgovorni za vprašanja v zvezi s carinska vprašanja.

              38. člen

               Priloge

Priloge I - V k temu Protokolu so njegov sestavni del.

              39. člen

            Prehodno obdobje

1. Pristojni carinski organi držav pogodbenic sprejemajo kot
veljavna dokazila o poreklu v smislu tega Protokola:

a) dolgoročna potrdila o prometu o prometu blaga EUR.1, izdana v
skladu s prejšnjim Protokolom7, overjena z žigom pristojnih
carinskih organov države pogodbenice, ki izvaža;

b) potrdila o prometu blaga EUR.1, vnaprej overjena z žigom
pristojnih carinskih organov države pogodbenice, ki izvaža;

c) potrdila o prometu blaga EUR.1, izdana v skladu s s prejšnjim
Protokolom 7, ki jih overi pooblaščeni izvoznik s posebnim
žigom, ki so ga odobrili carinski organi države pogodbenice, ki
izvaža;

iv) obrazce EUR.2 ali izjave na računu, izdane v skladu s
prejšnjim Protokolom 7..

2. Pristojni carinski organi držav pogodbenic sprejemajo
zahtevke za naknadno preverjanje navedenih dokumentov dve leti
po izdaji in izdelavi dokazila o poreklu. Ta preverjanja morajo
biti usklajena s VI. oddelkom tega Protokola.
           PRILOGA I K PROTOKOLU 7

       Uvodne opombe k seznamu v Prilogi II

Opomba 1:

Seznam določa pogoje, ki se zahtevajo za vse izdelke, da bi se
lahko šteli za zadosti obdelane ali predelane v smislu 6. člena
tega Protokola.

Opomba 2:

2.1 Prva dva stolpca v seznamu opisujeta pridobljeni izdelek.
Prvi stolpec seznama je tarifna številka ali številka poglavja,
ki se uporablja v Harmoniziranem sistemu, drugi stolpec pa
vsebuje opis blaga, ki se v tem sistemu uporablja za to tarifno
številko ali poglavje. Za vsak vpis v prvih dveh stolpcih je
določeno pravilo v 3. ali 4. stolpcu. Kjer je v nekaterih
primerih pred vpisom v prvem stolpcu "ex", se pravila v 3. ali
4. stolpcu uporabljajo samo za del tarifne številke, opisane v
2. stolpcu.

2.2 Če je v 1.stolpcu združenih več tarifnih številk ali pa je
navedena številka poglavja in je zato opis izdelkov v 2. stolpcu
splošen, se zraven navedena pravila v 3. ali 4. stolpcu
uporabljajo za vse izdelke, ki se po Harmoniziranem sistemu
uvrščajo v tarifne številke tega poglavja ali v katerekoli
tarifne številke, združene v 1. stolpcu.

2.3 Če seznam vsebuje različna pravila, ki se uporabljajo za
različne izdelke v okviru ene tarifne številke, je v vsakem
novem odstavku opis tega dela tarifne številke, za katerega se
uporabljajo zraven navedena pravila v 3. ali 4. stolpcu.

2.4 Če je za vpis v prvih dveh stolpcih pravilo določeno tako v
3. in 4. stolpcu, ima izvoznik možnost izbire, da uporabi bodisi
pravilo, določeno v 3. stolpcu ali tisto iz 4. stolpca. Če v 4.
stolpcu ni pravila, je treba uporabiti pravilo, določeno v 3.
stolpcu.

Opomba 3:

3.1 Določbe 6. člena Protokola v zvezi z izdelki, ki so
pridobili status blaga s poreklom in so uporabljeni pri izdelavi
drugih izdelkov, se uporabljajo ne glede na to, ali je bil ta
status pridobljen znotraj tovarne, v kateri se izdelki
uporabljajo, ali v drugi tovarni v državah pogodbenicah.

Na primer:

Motor iz tarifne številke 8407, za katerega pravilo določa, da
vrednost materialov brez porekla, ki se lahko vgradijo, ne sme
presegati 40% cene franko tovarna, je izdelan iz "drugih
legiranih jekel, grobo oblikovanih s kovanjem" iz tarifne
številke ex 7224.

Če je bilo to kovanje opravljeno v državi pogodbenici iz ingota
brez porekla, potem je že pridobil poreklo na podlagi pravila
za tarifno številko ex 7224 na seznamu.

Zato se pri izračunu vrednosti motorja šteje, da ima poreklo,
ne glede na to, ali je bil izdelan v isti tovarni ali v drugi
tovarni v državi pogodbenici. Zato se vrednost ingota brez
porekla ne upošteva, ko se sešteva vrednost uporabljenih
materialov brez porekla.

3.2 Pravilo v seznamu pomeni najmanjši del obdelave ali
predelave in več predelave ali obdelave prav tako dodeli status
porekla, nasprotno pa manj predelave ali obdelave ne more
dodeliti statusa porekla. Torej če pravilo določa, da je možno
na določeni stopnji izdelave uporabiti material brez porekla, je
uporaba tega materiala na zgodnejši stopnji obdelave dovoljena,
uporaba takega materiala na kasnejši stopnji pa ni.

3.3 Ne glede na opombo 3.2, če pravilo določa, da se lahko
uporabijo "materiali iz katerekoli tarifne številke", se lahko
uporabijo materiali iz iste tarifne številke kot izdelek, ki pa
morajo upoštevati kakršnekoli posebne omejitve, ki jih pravilo
tudi lahko vsebuje. Seveda pa izraz " izdelava iz materialov iz
katerekoli tarifne številke, vštevši druge materiale iz tarifne
številke..." pomeni, da se lahko uporabijo samo materiali,
uvrščeni v isto tarifno številko kot izdelek z drugačnim opisom,
kot je opis izdelka v 2. stolpcu seznama.

3.4 Kadar pravilo na seznamu določa, da se izdelek lahko izdela
iz več kot enega materiala, to pomeni, da se lahko uporabi
katerikoli material ali več materialov. Ne zahteva pa, da je
treba uporabiti vse.

Na primer:

Pravilo za tkanine iz HS 5208 do 5212 določa, da se lahko
uporabijo naravna vlakna, prav tako pa se lahko med drugimi
materiali uporabijo tudi kemični materiali. To pa ne pomeni, da
je treba uporabiti oboje, uporabi se lahko eno ali drugo ali pa
oboje.

3.5 Kadar pravilo v seznamu določa, da mora biti izdelek izdelan
iz določenega materiala, ta pogoj očitno ne preprečuje uporabe
drugih materialov, ki zaradi svoje narave ne morejo zadostiti
pravilu (glej tudi opombo 6.2 spodaj v zvezi s tekstilom).

Na primer:

Pravilo za pripravljeno hrano iz tarifne številke 1904, ki
posebej izključuje uporabo žitaric in njihovih izdelkov, ne
preprečuje uporabe mineralnih soli, kemikalij in drugih
dodatkov, ki niso izdelki iz žitaric.

Vendar se to ne uporablja za izdelke, ki so, čeprav ne
morejo biti izdelani iz posameznega materiala, določenega
v seznamu, lahko izdelani iz materialov enake narave na
zgodnejši stopnji izdelave.

Na primer:

Če gre za oblačila iz dela 62. poglavja, izdelanega iz netkanih
materialov, če je za to vrsto izdelkov dovoljena samo uporaba
preje brez porekla, ni možno začeti pri netkanem blagu - čeprav
netkano blago običajno ne more biti izdelano iz preje. V takih
primerih je začetni material običajno na stopnji pred prejo - to
je na stopnji vlaken.

3.6 Če pravilo v seznamu navaja za največjo vrednost materialov
brez porekla, ki se lahko uporabijo, dve odstotni postavki,
potem se ta odstotka ne smeta seštevati. Z drugimi besedami,
največja vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla
nikoli ne sme preseči najvišje od navedenih odstotnih postavk.
Poleg tega posamezne odstotne postavke, ki se nanašajo na
določene materiale, ne smejo biti presežene.

Opomba 4:

4.1 Izraz "naravna vlakna" se v seznamu uporablja za vlakna, ki
niso umetna ali sintetična. Omejen je na stopnje pred predenjem,
vključno z odpadki, in, razen če ni drugače določeno, zajema
vlakna, ki so bila mikana, česana ali drugače obdelana, vendar
ne spredena.

4.2 Izraz "naravna vlakna" vključuje konjsko žimo iz tarifne
številke 0503, svilo iz tarifnih številk 5002 in 5003, kakor
tudi volnena vlakna, fino ali grobo živalsko dlako iz tarifnih
številk 5101 do 5105, bombažna vlakna iz tarifnih številk 5201
do 5203 in druga rastlinska vlakna iz tarifnih številk 5301 do
5305.

4.3 Izrazi "tekstilna kaša", "kemični materiali" in "materiali
za izdelavo papirja" so v seznamu uporabljeni za opis
materialov, ki se ne uvrščajo v 50. do 63. poglavje in se lahko
uporabijo za izdelavo umetnih, sintetičnih ali papirnih vlaken
ali prej.

4.4 Izraz "umetna ali sintetična rezana vlakna" se v seznamu
uporablja za sintetične ali umetne filamente, rezana vlakna ali
odpadke iz tarifnih številk 5501 do 5507.

Opomba 5:

5.1 Če se za izdelek v seznamu navaja ta opomba, se za
katerekoli osnovne tekstilne materiale, uporabljene pri njihovi
izdelavi in ki, če se upoštevajo skupaj, ne presegajo 10% skupne
teže vseh uporabljenih osnovnih tekstilnih materialov, ne
uporabljajo pogoji, določeni v 3. stolpcu seznama (glej tudi
opombi 5.3 in 5.4 spodaj).

5.2 Vendar pa se odstopanje iz opombe 5.1 lahko uporabi le za
mešane izdelke, ki so narejeni iz dveh ali več osnovnih
tekstilnih materialov.

Osnovni tekstilni materiali so:

- svila

- volna

- groba živalska dlaka

- fina živalska dlaka

- konjska žima

- bombaž

- materiali za izdelavo papirja in papir

- lan

- konoplja

- juta in druga tekstilna vlakna iz ličja

- sisal in druga tekstilna vlakna iz rodu agav

- kokosova vlakna, abaka, ramija in druga rastlinska tekstilna
vlakna

- sintetični filamenti

- umetni filamenti

- sintetična rezana vlakna iz polipropilena

- sintetična rezana vlakna iz poliestra

- sintetična rezana vlakna iz poliamida

- sintetična rezana vlakna iz poliakrilonitrila

- sintetična rezana vlakna iz poiimida

- sintetična rezana vlakna iz politetrafluoretilena

- sintetična rezana vlakna iz polifenilensulfida

- sintetična rezana vlakna iz polivinilklorida,

- druga sintetična rezana vlakna

- umetna rezana vlakna iz viskoze

- druga umetna rezana vlakna

- preja iz poliuretana, laminirana s fleksibilnimi segmenti
polietra, povezana ali ne

- preja iz poliuretana, laminirana s fleksibilnimi segmenti
poliestra, povezana ali ne

- izdelki iz tarifne številke 5605 (metalizirana preja), ki
vključujejo trak z jedrom iz aluminijaste folije ali z jedrom
iz plastičnega sloja, prevlečenega ali ne z aluminijastim
prahom, širine, ki ne presega 5 mm, kjer so plasti zlepljene s
prozornim ali obarvanim lepilom med dvema plastičnima slojema

- drugi izdelki iz tarifne številke 5605.

Na primer:

Preja iz tarifne številke 5205, izdelana iz bombažnih vlaken iz
tarifne številke 5203 in sintetičnih rezanih vlaken iz tarifne
številke 5506, je mešana preja. Zato se lahko sintetična rezana
vlakna brez porekla, ki ne zadovoljujejo pravil o poreklu (ki
zahtevajo izdelavo iz kemičnih materialov ali tekstilne kaše)
uporabijo do 10% teže preje.

Na primer:

Volnena tkanina iz tarifne številke 5112, izdelana iz volnene
preje iz tarifne številke 5107 in sintetične preje iz
sintetičnih rezanih vlaken iz tarifne številke 5509, je mešana
tkanina. Zato se lahko sintetična preja, ki ne zadovoljuje
pravil o poreklu (ki zahtevajo izdelavo iz kemičnih materialov
ali tekstilne kaše) ali volnena preja, ki ne zadovoljuje pravil
o poreklu (ki zahtevajo izdelavo iz naravnih vlaken, nemikanih
ali nečesanih ali kako drugače pripravljenih za predenje), ali
kombinacija obeh prej uporabi pod pogojem, da njihova skupna
teža ne presega 10% teže tkanine.

Na primer:

Taftana tekstilna tkanina iz tarifne številke 5802, izdelana iz
bombažne preje iz tarifne številke 5205 in iz bombažne tkanine
iz tarifne številke 5210, je mešan izdelek le, če je bombažna
tkanina sama mešana tkanina, izdelana iz prej, uvrščenih v dve
različni tarifni številki ali če so uporabljene bombažne preje
same mešanice.

Na primer:

Če bi bila ta taftana tekstilna tkanina izdelana iz bombažne
preje iz tarifne številke 5205 in iz sintetične tkanine iz
tarifne številke 5407, bi očitno bila uporabljena preja iz dveh
različnih osnovnih tekstilnih materialov in je v skladu s tem
taftana tekstilna tkanina mešan izdelek.

Na primer:

Taftana preproga, narejena tako iz umetne preje kot iz bombažne
preje, na podlagi iz jute, je mešan izdelek, ker so uporabljeni
trije osnovni tekstilni materiali. Tako se vsak material brez
porekla, ki je na kasnejši stopnji izdelave, kot dovoljuje
pravilo, lahko uporabi pod pogojem, da njihova skupna teža ne
presega 10 % teže tekstilnih materialov v preprogi. Tako bi
lahko uvozili podlago iz jute, umetno prejo in/ali bombažna
vlakna na tej stopnji izdelave, pod pogojem, da se upošteva
pogoj glede teže.

5.3 Za izdelke, ki vsebujejo "prejo iz poliuretana, laminirano s
fleksibilnimi segmenti polietra, povezano ali ne", je to
odstopanje pri preji 20 %.

5.4 Za izdelke, ki vsebujejo "trak z jedrom iz aluminijaste
folije ali z jedrom iz plastičnega sloja, prevlečenega ali ne z
aluminijastim prahom, širine, ki ne presega 5 mm, kjer so plasti
zlepljene z lepilom med dvema plastičnima slojema", je to
odstopanje pri traku 30 %.

Opomba 6:

6.1 Tekstilni izdelki, ki so v seznamu označeni z opombo pod
črto, ki se nanaša na to opombo, in tekstilni materiali, z
izjemo podlog in medvlog, ki ne ustrezajo pravilu za izdelan
izdelek, določenem v seznamu v 3. stolpcu, se lahko uporabijo
pod pogojem, da se uvrščajo v tarifno številko, ki je drugačna
od tarifne številke izdelka ter da njihova vrednost ne presega 8
% cene izdelka franko tovarna.

6.2 Brez vpliva na opombo 6.3 se materiali, ki se ne uvrščajo v
50. do 63. poglavje, lahko prosto uporabljajo pri izdelavi
tekstilnih izdelkov, ne glede na to, ali vsebujejo tekstil ali
ne.

Na primer:

Če pravilo iz seznama določa, da mora biti za določen tekstilni
izdelek, kot so na primer hlače, uporabljena preja, to ne
preprečuje uporabe kovinskih predmetov, kot so gumbi, ker gumbi
niso uvrščeni v 50. do 63. poglavje. Iz istega razloga to ne
preprečuje uporabe zadrg, četudi zadrge običajno vsebujejo
tekstil.

6.3 Če se uporablja odstotno pravilo je treba pri izračunu
vrednosti vključenih materialov brez porekla upoštevati tudi
vrednost materialov, ki niso uvrščeni v 50. do 63. poglavje.

Opomba 7:

7.1 Za namene tarifnih številk ex 2707, 2713 do 2715, ex 2901,
ex 2902 in ex 3403 so "specifični procesi" naslednji:

a) vakuumska destilacija;

b) ponovna destilacija z zelo natančnim procesom frakcioniranja
(1. Glej dodatno pojasnjevalno opombo 4 (b) k 27. poglavju
kombinirane nomeklature);

c) razbijanje (kreking);

d) preoblikovanje (reforming);

e) ekstrakcija s pomočjo izbranih topil;

f) proces, ki vsebuje vse naslednje postopke: obdelavo s
koncentrirano žveplovo kislino, oleumom ali žveplovim
anhidridom; nevtralizacijo z alkalnimi sredstvi, razbarvanje in
očiščevanje z naravno aktivno prstjo, aktivirano prstjo,
aktiviranim ogljem ali boksitom;

g) polimerizacija;

h) alkilizacija;

i) izomerizacija.

7.2 Za namene tarifnih številk 2710, 2711 in 2712 so "specifični
procesi" naslednji:

a) vakuumska destilacija;

b) ponovna destilacija z zelo natančnim procesom
frakcioniranja (1. Glej dodatno pojasnjevalno opombo 4 (b) k 27.
Poglavju kombinirane nomeklature);

c) razbijanje (kreking);

d) preoblikovanje (reforming);

e) ekstrakcija s pomočjo izbranih topil;

f) proces, ki vsebuje vse naslednje postopke: obdelavo s
koncentrirano žveplovo kislino, oleumom ali žveplovim
anhidridom; nevtralizacijo z alkalnimi sredstvi, razbarvanje in
očiščevanje z naravno aktivno prstjo, aktivirano prstjo,
aktiviranim ogljem ali boksitom;

g) polimerizacija;

h) alkilizacija;

ij) izomerizacija;

k) samo za težka olja, ki se uvrščajo v tarifno številko ex
2710, razžveplanje z vodikom, ki povzroči redukcijo vsaj 85 %
vsebine žvepla pri obdelanih izdelkih (metoda ASTM D 1266-59 T);

l) samo za izdelke, ki se uvrščajo v tarifno številko 2710,
deparafinizacija z različnimi postopki, s filtriranjem;

m) samo za težka olja, ki se uvrščajo v tarifno številko ex
2710, obdelava z vodikom pri pritisku nad 20 barov in
temperaturi nad 250 stopinj C, z uporabo katalizatorja, razen obdelave
za razžveplanje, kadar vodik predstavlja aktivni element v
kemični reakciji. Vendar se nadaljnja obdelava olj za mazanje iz
tarifne številke ex 2710 (npr. končna obdelava z vodikom ali
razbarvanje), še posebno takrat, kadar se želi izboljšati barva
ali obstojnost, ne obravnava kot specifični proces;

n) samo za goriva, ki se uvrščajo v tarifno številko ex 2710,
atmosferska destilacija pod pogojem, da manj kot 30 vol.%
izdelkov, vključno z izgubami, destilira pri 300 stopinj C po metodi
ASTM D 86;

o) samo za težka olja razen plinskih olj in kurilnih olj, ki se
uvrščajo v tarifno številko ex 2710, obdelava s pomočjo
visokofrekvenčnih razelektritev skozi krtačke.

7.3 Za namene tarifnih številk ex 2707, 2713 do 2715, ex 2901,
ex 2902 in ex 3403, porekla ne podelijo enostavne operacije, kot
so: čiščenje, dekantiranje, razsoljevanje, vodna separacija,
filtriranje, barvanje, označevanje, ohranjanje vsebine žvepla
kot rezultat mešanja izdelkov z različno vsebino žvepla, katera
koli kombinacija teh operacij ali podobne operacije.
           PRILOGA II K PROTOKOLU 7

  Seznam obdelav ali predelav, ki jih je treba opraviti na
 materialih brez porekla, da bi lahko izdelani izdelki dobili
           status blaga s poreklom

   Izdelki v seznamu niso v celoti zajeti s Sporazumom.
    Zato je treba upoštevati tudi druge dele Sporazuma

------------------------------------------------------------------------------
Tar. štev. HS  Poimenovanje blaga  Obdelava ali predelava, opravljena
                   na materialih brez porekla, ki jim
                   da status blaga s poreklom
------------------------------------------------------------------------------
(1)         (2)          (3)     ali     (4)
------------------------------------------------------------------------------

1.pgl.     Žive živali     Vse živali iz 1.
                   poglavja morajo
                   biti v celoti
                   pridobljene.


------------------------------------------------------------------------------
2.pgl.     Meso in užitni    Izdelava, pri
        mesni klavnični   kateri morajo
        izdelki       biti vsi
                   uporabljeni
                   materiali iz 1.
                   in 2. poglavja v
                   celoti pridobljeni.


------------------------------------------------------------------------------
3.pgl.     Ribe in raki,    Izdelava, pri
        mehkužci in drugi  kateri morajo
        vodni nevretenčarji biti vsi
                   uporabljeni
                   materiali iz 3.
                   poglavja v celoti
                   pridobljeni.


------------------------------------------------------------------------------
ex 4.pgl.    Mlečni izdelki;   Izdelava, pri
        ptičja jajca;    kateri morajo
        naravni med; užitni biti vsi
        izdelki živalskega  uporabljeni
        izvora, ki niso   materiali iz 4.
        navedeni in ne    poglavja v
        zajeti na drugem   celoti pridobljeni.
        mestu


0403      Pinjenec, kislo   Izdelava, pri
        mleko in smetana,  kateri:
        jogurt, kefir in
        drugo fermentirano  - morajo biti vsi
        ali skisano mleko  uporabljeni
        in smetana,     materiali iz 4.
        koncentrirano ali  poglavja v celoti
        ne, z dodanim    pridobljeni
        sladkorjem ali
        drugimi sladili,   - mora biti vsak
        aromatizirano ali  uporabljeni sadni
        z dodanim sadjem,  sok (razen
        lešniki, orehi,   ananasovega,
        mandlji (lupinasto  citroninega ali
        sadje) ali kakavom  soka grenivke) iz
                   tar. št. 2009 s
                   poreklom;

                   - vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov iz 17.
                   poglavja ne presega
                   30% cene izdelka
                   franko tovarna.


------------------------------------------------------------------------------
ex 5.pgl.    Izdelki živalskega  Izdelava, pri
        izvora, ki niso   kateri morajo biti
        navedeni in ne    vsi uporabljeni
        zajeti na drugem   materiali iz 5.
        mestu; razen za:   poglavja v celoti
                   pridobljeni.


ex 0502     Pripravljene     Čiščenje,
        ščetine in dlaka   dezinfekcija,
        domačih ali divjih  razvrščanje in
        prašičev       izravnavanje
                   ščetin in dlak.


------------------------------------------------------------------------------
6.pgl.     Živo drevje in    Izdelava, pri kateri:
        druge rastline;
        čebulice, korenine  - morajo biti vsi
        in podobno; rezano  uporabljeni
        cvetje in okrasno  materiali iz 6.
        listje        poglavja v celoti
                   pridobljeni;

                   - vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov ne
                   presega 50% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


------------------------------------------------------------------------------
7.pgl.     Užitne vrtnine in  Izdelava, pri
        nekateri koreni   kateri morajo
        in gomolji      biti vsi
                   uporabljeni
                   materiali iz 7.
                   poglavja v celoti
                   pridobljeni.


------------------------------------------------------------------------------
8.pgl.     Užitno sadje in   Izdelava, pri
        oreščki; lupine   kateri:
        agrumov ali dinj
        in lubenic      - mora biti vse
                   uporabljeno sadje
                   in oreščki v
                   celoti pridobljeno;

                   - vrednost
                   kateregakoli
                   uporabljenega
                   materiala iz 17.
                   poglavja ne
                   presega 30%
                   vrednosti cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


------------------------------------------------------------------------------
ex 9.pgl.    Kava, čaj, mate   Izdelava, pri
        čaj in začimbe;   kateri morajo
        razen za:      biti vsi
                   uporabljeni
                   materiali iz 9.
                   poglavja v celoti
                   pridobljeni.


0901      Kava, pražena    Izdelava iz
        ali nepražena ali  materialov iz
        brez kofeina;    katerekoli tarifne
        lupine in kožice   številke.
        kave; kavni
        nadomestki, ki
        vsebujejo
        kakršenkoli
        odstotek kave


0902      Pravi čaj,      Izdelava iz
        aromatiziran ali   materialov iz
        ne          katerekoli tarifne
                   številke.


ex 0910     Mešanice začimb   Izdelava iz
                   materialov iz
                   katerekoli tarifne
                   številke.


------------------------------------------------------------------------------
10.pgl.     Žita         Izdelava, pri
                   kateri morajo biti
                   vsi uporabljeni
                   materiali iz 10.
                   poglavja v celoti
                   pridobljeni.


------------------------------------------------------------------------------
ex 11.pgl.   Izdelki mlinske   Izdelava, pri
        industrije; slad;  kateri morajo biti
        škrob; inulin;    vsa uporabljena
        pšenično lepilo;   žita, užitne
        razen:        vrtnine, korenine
                   in gomolji iz tar.
                   št. 0714 ali sadje
                   v celoti pridobljena.


ex 1106     Moka, zdrob in    Sušenje in
        prah iz sušenih   mletje sušenih
        stročnic iz tar.   stročnic iz tar.
        št. 0713       št.0708.


------------------------------------------------------------------------------
12.pgl.     Oljna semena in   Izdelava, pri
        plodovi; razno    kateri morajo
        zrnje, semena in   biti vsi
        plodovi;       uporabljeni
        industrijske ali   materiali iz 12.
        zdravilne rastline; poglavja v celoti
        slama in krma    pridobljeni.


------------------------------------------------------------------------------
1301      Šelak; naravne    Izdelava, pri
        gume, smole,     kateri vrednost
        gumijeve smole in  kateregakoli
        oljne smole (na   uporabljenega
        primer balzami)   materiala iz tar.
                   št.1301 ne sme
                   presegati 50% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


------------------------------------------------------------------------------
1302      Rastlinski sokovi
        in ekstrakti;
        pektinske snovi;
        pektinati in
        pektati; agar-agar
        in druge sluzi ter
        sredstva za
        zgoščevanje,
        dobljeni iz
        rastlinskih
        proizvodov,
        modificirani ali
        nemodificirani:

        - Sluzi in sredstva Izdelava iz
        za zgoščevanje,   nemodificiranih
        dobljena iz     sluzi in sredstev
        rastlinskih     za zgoščevanje.
        proizvodov,
        modificirani

        - Drugi       Izdelava, pri
                   kateri vrednost
                   vseh uporabljenih
                   materialov ne
                   presega 50% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


------------------------------------------------------------------------------
14.pgl.     Rastlinski      Izdelava, pri
        materiali za     kateri morajo
        pletarstvo;     biti vsi
        rastlinski izdelki, uporabljeni
        ki niso omenjeni in materiali iz 14.
        ne zajeti na drugem poglavja v celoti
        mestu        pridobljeni.


------------------------------------------------------------------------------
ex 15.pgl.   Masti in olja    Izdelava, pri
        živalskega ali    kateri se vsi
        rastlinskega izvora uporabljeni
        in izdelki      materiali
        njihovega      uvrščajo v
        razkrajanja;     drugo tar.št.,
        predelane užitne   kot je tar.št.
        masti; voski     izdelka.
        živalskega ali
        rastlinskega izvora,
        razen:


1501      Prašičja in
        piščančja mast,
        razen tiste iz tar.
        št.0209 ali 1503

        - Maščobe iz kosti
        ali odpadkov
                   Izdelava iz
                   materialov iz
                   katerekoli tar.št.
                   razen iz tar.št.
                   0203, 0206 ali 0207
                   ali kosti iz tar. št.
                   0506.

        - Drugo       Izdelava iz
                   prašičjega mesa ali
                   užitnih klavničnih
                   proizvodov iz tar.št.
                   0203 ali 0206 ali iz
                   piščančjega mesa in
                   užitnih klavničnih
                   proizvodov iz tar.
                   št. 0207.


1502      Maščobe govedi,
        ovac ali koz,
        razen tistih iz
        tar.št. 1503:

        - Maščobe iz kosti
        ali odpadkov
                   Izdelava iz
                   materialov iz
                   katerekoli tar.št.
                   razen tistih iz
                   tar.št. 0201, 0202,
                   0204 ali 0206 ali
                   kosti iz tar.št.
                   0506.

        - Drugo       Izdelava, pri
                   kateri morajo biti
                   vsi uporabljeni
                   materiali iz 2.
                   poglavja v celoti
                   pridobljeni.


1504      Masti in olja rib
        ali morskih
        sesalcev ter
        njihove frakcije,
        prečiščene ali
        neprečiščene, toda
        kemično
        nemodificirani:

        - Trdne frakcije   Izdelava iz
                   materialov iz
                   katerekoli tar.
                   št., vštevši
                   druge materiale
                   iz tar. št. 1504.

        - Drugo       Izdelava, pri
                   kateri morajo biti
                   vsi uporabljeni
                   materiali iz 2. in
                   3. poglavja v celoti
                   pridobljeni.


ex 1505     Prečiščen lanolin  Izdelava iz surove
                   maščobe iz volne iz
                   tar.št.1505.


1506      Druge masti in olja
        živalskega izvora in
        njihove frakcije,
        prečiščene ali
        neprečiščene, toda
        kemično
        nemodificirane:

        - Trdne frakcije   Izdelava iz
                   materialov iz
                   katerekoli tar.
                   št., vštevši druge
                   materiale iz tar.
                   št. 1506.

        - Drugo       Izdelava, pri
                   kateri morajo biti
                   vsi uporabljeni
                   materiali iz 2.
                   poglavja v celoti
                   pridobljeni.


1507 do 1515  Olja rastlinskega
        izvora in njihove
        frakcije:

        - Sojino olje, olje Izdelava, pri
        iz kikirikija,    kateri se vsi
        palmovo, kopre,   uporabljeni
        palmovega jedra,   materiali
        babassu, tungovo   uvrščajo v
        in oiticica olje,  drugo tar.št.,
        mirtin vosek in   kot je tar.št.
        japonski vosek,   izdelka.
        frakcije jojoba
        olja in olja za
        tehnične ali
        industrijske
        namene,
        razen za
        proizvodnjo
        hrane za
        človeško
        prehrano

        - Trdne frakcije,  Izdelava iz
        razen iz jojoba   drugih
        olja         materialov iz
                   tar.št.1507 do
                   1515.

        - Drugo

                   Izdelava, pri
                   kateri morajo
                   biti vsi
                   rastlinski
                   materiali v
                   celoti
                   pridobljeni.


1516      Živalske ali     Izdelava, pri
        rastlinske masti   kateri:
        in olja in njihove
        frakcije, deloma   - morajo biti
        ali v celoti     vsi uporabljeni
        hidrogenirani,    materiali iz 2.
        interesterificirani, poglavja v celoti
        reesterificirani   pridobljeni;
        ali elaidinizirani,
        rafinirani ali    - vsi uporabljeni
        nerafinirani, toda  rastlinski
        nadalje nepredelani materiali morajo
                   biti v celoti
                   pridobljeni.
                   Lahko pa se
                   uporabijo
                   materiali iz tar.
                   št.1507, 1508,
                   1511 in 1513.


1517      Margarina;mešanice  Izdelava, pri
        ali preparati iz   kateri:
        masti ali olj
        živalskega ali    - morajo biti vsi
        rastlinskega     uporabljeni
        izvora ali      materiali iz 2.
        frakcij različnih  in 4. poglavja v
        masti ali olj iz   celoti
        tega poglavja,    pridobljeni;
        primerni za
        prehrano, razen   - vsi uporabljeni
        jedilnih masti ali  rastlinski
        olj ali njihovih   materiali morajo
        frakcij iz tar.št.  biti v celoti
        1516         pridobljeni.
                   Lahko pa se
                   uporabijo
                   materiali iz tar.
                   št.1507, 1508,
                   1511 in 1513.


------------------------------------------------------------------------------
16.pgl.     Izdelki iz mesa,   Izdelava iz
        rib ali rakov,    živali iz 1.
        mehkužcev ali    poglavja. Vsi
        drugih vodnih    uporabljeni
        nevretenčarjev    materiali iz 3.
                   poglavja morajo
                   biti v celoti
                   pridobljeni.


------------------------------------------------------------------------------
ex 17.pgl    Sladkor in      Izdelava, pri
        sladkorni      kateri se vsi
        izdelki; razen:   uporabljeni
                   materiali
                   uvrščajo v drugo
                   tar.št. kot je
                   tar. št. izdelka.


ex 1701     Sladkor iz      Izdelava, pri
        sladkornega trsa   kateri vrednost
        ali sladkorne pese  kateregakoli
        ter kemično čista  materiala iz 17.
        saharoza, v trdnem  poglavja ne
        stanju, z dodatkom  presega 30% cene
        arom ali barvil   izdelka franko
                   tovarna.


------------------------------------------------------------------------------
1702      Drugi sladkorji,
        vključno s kemično
        čisto laktozo,
        maltozo, glukozo
        in fruktozo, v
        trdnem stanju;
        sladkorni sirupi
        brez dodatkov za
        aromatiziranje ali
        barvil; umetni med
        in mešanice
        umetnega ter
        naravnega medu;
        karamelni sladkor:

        - Kemično čista   Izdelava iz
        maltoza in fruktoza materialov iz
                   katerekoli tar.
                   št. vštevši
                   druge materiale
                   iz tar.št. 1702.

        - Drugi sladkorji  Izdelava, pri
        v trdnem stanju, z  kateri vrednost
        dodatki za      kateregakoli
        aromatiziranje ali  uporabljenega
        barvili       materiala iz 17.
                   poglavja ne presega
                   30% cene izdelka
                   franko tovarna.

        - Drugo       Izdelava, pri
                   kateri morajo biti
                   vsi uporabljeni
                   materiali že s
                   poreklom.


ex 1703     Melase, dobljene   Izdelava, pri
        pri ekstrakciji   kateri vrednost
        ali rafiniranju   kateregakoli
        sladkorja, z     uporabljenega
        dodatkom arom in   materiala iz 17.
        barvil        poglavja ne
                   presega 30% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


1704      Sladkorni izdelki  Izdelava, pri
        (vštevši belo    kateri:
        čokolado) brez
        kakava        - se vsi
                   uporabljeni
                   materiali uvrščajo
                   v drugo tar.št.,
                   kot je tar.št.
                   izdelka;

                   - vrednost
                   kateregakoli
                   uporabljenega
                   materiala iz 17.
                   poglavja ne presega
                   30% cene izdelka
                   franko tovarna.


------------------------------------------------------------------------------
18.pgl.     Kakav in       Izdelava, pri
        kakavovi izdelki   kateri:

                   - se vsi
                   uporabljeni
                   materiali uvrščajo
                   v drugo tar.št.,
                   kot je tar.št.
                   izdelka;

                   - vrednost
                   kateregakoli
                   uporabljenega
                   materiala iz 17.
                   poglavja ne
                   presega 30% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


------------------------------------------------------------------------------
1901      Sladni ekstrakt;
        živila iz moke,
        zdroba, škroba
        ali sladnega
        ekstrakta, brez
        dodatka kakava
        ali z dodatkom
        kakava v količini
        manj kot 40%ut.
        računano na osnovo,
        ki ne vsebuje
        maščob, ki niso
        navedena in ne
        omenjena na drugem
        mestu; živila iz
        materiala iz tar.
        št. 0401 do 0404,
        brez dodatka kakava
        ali z dodatkom
        kakava v količini
        manj kot 5%ut.,
        računano na osnovo,
        ki ne vsebuje
        maščob, ki niso
        navedena in ne
        zajeta na drugem
        mestu:

        - Ekstrakt slada   Izdelava iz
                   žit iz 10.
                   poglavja.

        - Drugo       Izdelava, pri
                   kateri:

                   - se vsi
                   uporabljeni
                   materiali uvrščajo
                   v drugo tar.št.,
                   kot je tar.št.
                   izdelka;

                   - vrednost
                   kateregakoli
                   uporabljenega
                   materiala iz 17.
                   poglavja ne
                   presega 30% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


1902      Testenine, kuhane
        ali nekuhane ali
        polnjene (z mesom
        ali drugimi
        sestavinami) ali
        drugače
        pripravljene, kot
        so špageti,
        makaroni, rezanci,
        lazanje, njoki,
        ravioli, kaneloni;
        kuskus, pripravljen
        ali nepripravljen:

        - Ki vsebujejo    Izdelava, pri
        20%ut.ali manj    kateri morajo
        mesa, drobovine,   biti vsa
        rib, školjkarjev   uporabljena žita
        ali mehkužcev    in žitni
                   derivativi (razen
                   pšenice vrste
                   "durum" in njenih
                   (derivativov) v
                   celoti
                   pridobljena.

        - Ki vsebujejo več  Izdelava, pri
        kot 20% ut. mesa,  kateri:
        drobovine, rib,
        školjkarjev ali   - morajo biti vsa
        mehkužcev      uporabljena žita
                   in žitni
                   derivativi (razen
                   pšenice vrste
                   "durum" in njenih
                   derivativov) v
                   celoti
                   pridobljena;

                   - vsi uporabljeni
                   materiali iz 2. in
                   3. poglavja morajo
                   biti v celoti
                   pridobljeni.


------------------------------------------------------------------------------
1903      Tapioka in njeni   Izdelava iz
        nadomestki,     materialov iz
        pripravljeni iz   katerekoli tar.
        škroba kot      št. razen iz
        kosmiči, zrnca,   krompirjevega
        perle ali v     škroba iz tar.
        podobnih oblikah   št. 1108.


1904      Pripravljena     Izdelava:
        živila, dobljena
        z nabrekanjem ali  - iz materialov,
        praženjem žit ali  ki niso uvrščeni
        žitnih izdelkov   v tar.št.1806;
        (npr. koruzni
        kosmiči); žita,   - pri kateri
        razen koruze, v   morajo biti vsa
        zrnu ali v obliki  uporabljena žita
        kosmičev ali druga  in moka (razen
        obdelana zrnja    pšenice vrste
        (razen moke in    "durum" in njenih
        zdroba), predkuhana derivativov) v
        ali drugače     celoti
        pripravljena, ki   pridobljena;
        niso omenjena in
        ne zajeta na     - pri kateri
        drugem mestu     vrednost
                   kateregakoli
                   uporabljenega
                   materiala iz 17.
                   poglavja ne
                   presega 30% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


1905      Kruh, peciva,    Izdelava iz
        sladice, biskviti  materialov iz
        in drugi pekovski  katerekoli tar.
        izdelki z dodatkom  št. razen tistih
        kakava ali brez   iz 11. poglavja.
        njega: hostije,
        prazne kapsule za
        farmacevtske
        proizvode, oblati
        in vaflji, rižev
        papir in podobni
        izdelki


------------------------------------------------------------------------------
ex 20.pgl.   Izdelki iz vrtnin,  Izdelava, pri
        sadja, lupinastega  kateri mora biti
        sadja in drugih   vse uporabljeno
        delov rastlin,    sadje, lupinasto
        razen:        sadje ali vrtnine
                   v celoti pridobljeno.


ex 2001     Yam, sladek     Izdelava, pri
        krompir in      kateri se vsi
        pododbni užitni   uporabljeni
        deli rastlin, ki   materiali
        vsebujejo 5% ut.   uvrščajo v drugo
        ali več škroba,   tar.št., kot je
        pripravljeni ali   tar.št. izdelka.
        konzervirani v
        kisu ali ocetni
        kislini


ex 2004 in ex  Krompir v obliki   Izdelava, pri
2005      moke, zdroba ali   kateri se vsi
        kosmičev,      uporabljeni
        pripravljen ali   materiali
        konzerviran     uvrščajo v drugo
        drugače kot v    tar.št., kot je
        kisu ali ocetni   tar.št. izdelka.
        kislini


2006      Vrtnine, sadje,   Izdelava, pri
        lupinasto sadje,   kateri vrednost
        sadne lupine in   kateregakoli
        drugi deli rastlin, uporabljenega
        konzervirani v    materiala iz 17.
        sladkorju (sušeni,  poglavja ne
        glazirani ali    presega 30% cene
        kristalizirani)   izdelka franko
                   tovarna.


2007      Džemi, sadni     Izdelava, pri
        želeji, marmelade,  kateri:
        sadni pireji in
        paste iz sadja in  - se vsi
        lupinastega sadja,  uporabljeni
        dobljeni s      materiali
        kuhanjem, z     uvrščajo v drugo
        dodatkom sladkorja  tar.št., kot je
        ali drugih sladil  tar.št. izdelka;
        ali brez njih
                   - vrednost
                   kateregakoli
                   uporabljenega
                   materiala iz 17.
                   poglavja ne presega
                   30% cene izdelka
                   franko tovarna.


ex 2008     - Lupinasto sadje,  Izdelava, pri
        brez dodanega    kateri vrednost
        sladkorja ali    uporabljenih
        alkohola       lupinastega sadja
                   in oljnih semen s
                   poreklom iz tar.
                   št. 0801, 0802 in
                   1202 do 1207
                   presega 60% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.

        - Kikirikijevo    Izdelava, pri
        maslo; mešanice na  kateri se vsi
        osnovi žit; palmova uporabljeni
        jedra; koruza    materiali
                   uvrščajo v drugo
                   tar.št., kot je
                   tar.št. izdelka.

        - Drugi, razen    Izdelava, pri
        sadja in       kateri:
        lupinastega sadja,
        kuhani drugače    - se vsi
        kot v sopari ali   uporabljeni
        vodi, brez      materiali
        dodanega       uvrščajo v drugo
        sladkorja;      tar.št., kot je
        zmrznjeni      tar.št. izdelka;

                   - vrednost
                   kateregakoli
                   uporabljenega
                   materiala iz 17.
                   poglavja ne
                   presega 30% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


2009      Sadni sokovi     Izdelava, pri
        (tudi grozdni    kateri:
        mošt) in
        zelenjavni sokovi,  - se vsi
        nefermentirani in  uporabljeni
        brez dodanega    materiali
        alkohola, z     uvrščajo v drugo
        dodatkom sladkorja  tar.št., kot je
        ali drugih sladil  tar.št.izdelka;
        ali brez njih
                   - vrednost
                   kateregakoli
                   uporabljenega
                   materiala iz 17.
                   poglavja ne
                   presega 30% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


------------------------------------------------------------------------------
ex 21.pgl.   Razna živila,    Izdelava, pri
        razen za:      kateri se vsi
                   uporabljeni
                   materiali uvrščajo
                   v drugo tar.št.,
                   kot je tar. št.
                   izdelka.


2101      Ekstrakti,      Izdelava, pri
        esence in      kateri:
        koncentrati kave,
        čaja, mate čaja   - se vsi
        in pripravki na   uporabljeni
        osnovi teh      materiali
        produktov, ali na  uvrščajo v drugo
        osnovi kave, čaja  tar.št., kot je
        ali mate čaja;;   tar.št.izdelka;
        pražena cikorija
        in drugi kavni    - vsa uporabljena
        nadomestki      cikorija mora
                   biti v celoti
                   pridobljena.


2103      Omake in
        pripravki za
        omake; mešane
        začimbe in
        mešana začimbna
        sredstva; gorčična
        moka in zdrob in
        pripravljena
        gorčica:

        - Omake in      Izdelava, pri
        pripravki za     kateri se vsi
        omake; mešane    uporabljeni
        začimbe in mešana  materiali
        začimbna sredstva  uvrščajo v drugo
                   tar.št., kot je
                   tar.št.izdelka.
                   Lahko se uporabijo
                   gorčična moka ali
                   zdrob ali
                   pripravljena
                   gorčica.

        - Gorčična moka in  Izdelava iz
        zdrob in       materialov iz
        pripravljena     katerekoli
        gorčica       tarifne številke.


ex 2104     Juhe in ragu juhe  Izdelava iz
        in pripravki za   materialov iz
        te juhe       katerekoli tarifne
                   številke razen
                   pripravljene ali
                   konzervirane
                   vrtnine iz tar.
                   št.2002 do 2005.


2106      Živila, ki niso   Izdelava, pri
        navedena in ne    kateri:
        zajeta na drugem
        mestu        - se vsi
                   uporabljeni
                   materiali uvrščajo
                   v drugo tar.št.,
                   kot je tar.št.
                   izdelka;

                   - vrednost
                   kateregakoli
                   uporabljenega
                   materiala iz 17.
                   poglavja ne
                   presega 30% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


------------------------------------------------------------------------------
ex 22.pgl.   Pijače, alkoholi   Izdelava, pri
        in kis, razen:    kateri:

                   - se vsi
                   uporabljeni
                   materiali uvrščajo
                   v drugo tar.št.
                   kot je tar. št.
                   izdelka;

                   - vse uporabljeno
                   grozdje ali
                   materiali,
                   dobljeni iz
                   grozdja, morajo biti
                   v celoti pridobljeni


2202      Vode, vštevši    Izdelava, pri kateri:
        mineralne vode in
        sodavice, z dodanim - se vsi
        sladkorjem ali    uporabljeni
        drugimi sladili ali materiali
        sredstvi za     uvrščajo v drugo
        aromatiziranje ter  tar.št., kot je
        druge brezalkoholne tar.št. izdelka;
        pijače, razen
        sadnih in      - vrednost
        zelenjavnih sokov,  kateregakoli
        ki se uvrščajo v   uporabljenega
        tar. št. 2009    materiala iz 17.
                   poglavja ne presega
                   30% cene izdelka
                   franko tovarna;

                   - mora biti vsak
                   uporabljeni sadni
                   sok (razen
                   ananasovega,
                   citroninega ali
                   soka grenivke) že s
                   poreklom.


2208      Nedenaturiran    Izdelave:
        etanol z
        vsebnostjo manj   - iz materialov, ki
        kot 80 vol.%;    niso uvrščeni v
        žganja, likerji in  tar.št.2207 ali 2208;
        druge žgane
        alkoholne pijače   - pri kateri mora
                   biti vse uporabljeno
                   grozdje ali
                   katerikoli material,
                   dobljen iz grozdja v
                   celoti pridobljen
                   ali, če so vsi drugi
                   uporabljeni materiali
                   že s poreklom, se
                   lahko uporabi arak do
                   višine 5 vol.%.


-----------------------------------------------------------------------------
ex 23.pgl.   Ostanki in odpadki  Izdelava, pri kateri
        živilske       se vsi uporabljeni
        industrije;     materiali uvrščajo v
        pripravljena krma  drugo tar.št., kot je
        za živali; razen:  tar.št. izdelka.


ex 2301     Kitov zdrob; moke,  Izdelava, pri kateri
        zdrobi in peleti   morajo biti vsi
        iz mesa rib ali   uporabljeni
        rakov, mehkužcev   materiali iz 2. in
        ali drugih vodnih  3. poglavja v celoti
        nevretenčarjev,   pridobljeni.
        neustreznih za
        prehrano ljudi


ex 2303     Ostanki pri     Izdelava, pri kateri
        proizvodnji škroba  mora biti vsa
        iz koruze (razen   uporabljena koruza v
        zgoščenih tekočin  celoti pridobljena.
        za namakanje), z
        vsebnostjo
        proteinov več kot
        40 ut.%, računano
        na suh proizvod


ex 2306     Oljne pogače in   Izdelava, pri kateri
        drugi trdni     morajo biti vse
        ostanki, dobljeni  uporabljene olive v
        pri ekstrakciji   celoti pridobljene.
        olivnega olja, ki
        vsebujejo več kot
        3 ut.% olivnega
        olja


2309      Izdelki, ki se    Izdelava, pri kateri:
        uporabljajo kot
        hrana za živali   - morajo biti vsa
                   uporabljena žita,
                   sladkor ali melase,
                   meso ali mleko že s
                   poreklom;

                   - morajo biti vsi
                   uporabljeni materiali
                   iz 3.poglavja v
                   celoti pridobljeni.


------------------------------------------------------------------------------
ex 24.pgl.   Tobak in tobačni   Izdelava, pri kateri
        nadomestki; razen:  morajo biti vsi
                   materiali iz 24.
                   poglavja v celoti
                   pridobljeni.


2402      Cigare, cigarilosi  Izdelava, pri kateri
        in cigarete iz    mora biti najmanj
        tobaka ali      70 ut.% uporabljenega
        tobačnega      nepredelanega tobaka
        nadomestka      ali tobačnega odpada
                   iz tar.št.2401 že s
                   poreklom.


ex 2403     Tobak za kajenje   Izdelava, pri kateri
                   mora biti najmanj
                   70 ut.%
                   uporabljenega
                   nepredelanega tobaka
                   ali tobačnega odpada
                   iz tar.št.2401 že s
                   poreklom.


------------------------------------------------------------------------------
ex 25.pgl.   Sol; žveplo;     Izdelava, pri kateri
        zemljine in kamen;  se vsi uporabljeni
        sadra, apno in    materiali uvrščajo v
        cement; razen:    drugo tar.št., kot
                   je tar.št. izdelka.


ex 2504     Naravni kristalni  Bogatenje vsebine
        grafit, z      ogljika,
        obogateno vsebino  prečiščevanje in
        ogljika, prečiščen  mletje surovega
        in mlet       kristalnega grafita.


ex 2515     Marmor, rezan z   Rezanje, z žaganjem
        žaganjem ali kako  ali kako drugače,
        drugače razrezan v  marmorja (tudi če je
        pravokotne bloke   že razžagan)
        ali plošče      debeline nad 25 cm.
        (vključno
        kvadratne)
        debeline do
        vključno 25 cm


ex 2516     Granit, porfir,   Rezanje, z žaganjem
        bazalt, peščenec   ali kako drugače,
        in drug kamen za   kamna (tudi če je
        spomenike in     že razžagan)
        gradbeništvo,    debeline nad 25 cm.
        rezan z žaganjem
        ali kako drugače,
        v pravokotne bloke
        ali plošče
        (vključno
        kvadratne)
        debeline do
        vključno 25 cm


ex 2518     Žgan dolomit     Žganje nežganega
                   dolomita.


ex 2519     Zdrobljen naravni  Izdelava, pri kateri
        magnezijev      se vsi uporabljeni
        karbonat       materiali uvrščajo v
        (magnezit), v    drugo tar.št., kot je
        hermetično zaprtih  tar.št. izdelka.
        kontejnerjih, in   Lahko se uporablja
        magnezijev oksid,  naravni magnezijev
        čisti ali nečisti,  karbonat (magnezit).
        razen topljenega
        magnezijevega
        oksida ali mrtvo
        žganega
        (sintranega)
        magnezijevega
        oksida


ex 2520     Sadra, specialno   Izdelava pri kateri
        pripravljena za   vrednost vseh
        zobozdravstvo    uporabljenih
                   materialov ne presega
                   50% cene izdelka
                   franko tovarna.


ex 2524     Naravna azbestna   Izdelava iz
        vlakna        azbestnega
                   koncentrata.


ex 2525     Sljuda v prahu    Mletje sljude ali
                   odpadkov sljude.


ex 2530     Zemeljske barve,   Žganje ali mletje
        žgane ali v prahu  zemeljskih barv.


------------------------------------------------------------------------------
26.pgl.     Rude, žlindra in   Izdelava, pri kateri
        pepel        se vsi uporabljeni
                   materiali uvrščajo v
                   drugo tar.št., kot
                   je tar.št. izdelka.


------------------------------------------------------------------------------
ex 27.pgl.   Mineralna goriva,  Izdelava, pri kateri
        mineralna olja in  se vsi uporabljeni
        izdelki njihove   materiali uvrščajo v
        destilacije;     drugo tar.št., kot
        bituminozne     je tar. št. izdelka.
        snovi; mineralni
        voski; razen:


ex 2707     Olja, pri katerih  Operacije rafiniranja
        teža aromatskih   in/ali en ali več
        sestavin presega   specifičnih procesov.
        težo nearomatskih,  (1. Za specifične
        ki so podobna    pogoje v zvezi s
        mineralnim oljem,  "specifičnimi procesi"
        dobljenim z     glej Uvodni opombi
        destilacijo     7.1 in 7.3.)
        katrana iz črnega
        premoga pri visoki  ali
        temperaturi,
        katerih se 65% ali  Druge operacije, pri
        več prostornine   katerih se vsi
        destilira pri    uporabljeni materiali
        temperaturi do    uvrščajo v drugo
        250o C (vštevši   tar.št., kot je tar.
        mešanice naftnih   št. izdelka. Lahko
        olj in benzena),   se uporabijo
        za uporabo kot    materiali, ki so
        pogonska goriva ali uvrščeni v isto tar.
        kurilna olja     št. pod pogojem, da
                   njihova vrednost ne
                   presega 50% cene
                   proizvodov franko
                   tovarna.


ex 2709     Nafta, dobljena iz  Destruktivna
        bituminoznih     destilacija
        mineralov, surova  bituminoznih mineralov.


2710      Olja, dobljena iz  Operacije rafiniranja
        nafte in olja,    in/ali en ali več
        dobljena iz     specifičnih procesov.
        bituminoznih     (2. Za specifične
        materialov, razen  pogoje v zvezi s
        surovih; izdelki,  "specifičnimi procesi"
        ki niso omejeni   glej Uvodno opombo
        niti zajeti na    7.2)
        drugem mestu, ki
        vsebujejo po teži  ali
        70% ali več olj
        iz nafte ali olj,  Druge operacije, pri
        dobljenih iz     katerih se vsi
        bituminoznih     uporabljeni materiali
        materialov, če so  uvrščajo v drugo
        ta olja osnovne   tar.št., kot je tar.
        sestavine teh    št.izdelka. Lahko se
        proizvodov      uporabijo materiali,
                   ki so uvrščeni v
                   isto tar.št. pod
                   pogojem, da njihova
                   vrednost ne presega
                   50% cene proizvodov
                   franko tovarna.


------------------------------------------------------------------------------
2711      Naftni plini in   Operacije rafiniranja
        drugi plinasti    in/ali en ali več
        ogljikovodiki    specifičnih
                   procesov.
                   (1. Za specifične
                   pogoje v zvezi s
                   "specifičnimi procesi"
                   glej Uvodno opombo
                   7.2)

                   ali

                   Druge operacije, pri
                   katerih se vsi
                   uporabljeni materiali
                   uvrščajo v drugo tar.
                   št., kot je tar.št.
                   izdelka. Lahko se
                   uporabijo materiali,
                   ki so uvrščeni v isto
                   tar.št. pod pogojem,
                   da njihova vrednost
                   ne presega 50% cene
                   proizvodov franko
                   tovarna.


2712      Vazelin;       Operacije rafiniranja
        parafinski vosek,  in/ali en ali več
        mikrokristalni    specifičnih
        vosek iz nafte,   procesov.
        stiskani vosek,   (1. Za specifične
        ozokerit, vosek   pogoje v zvezi s
        iz lignita, vosek  "specifičnimi procesi"
        iz šote, drugi    glej Uvodno opombo
        mineralni voski in  7.2)
        podobni izdelki,
        dobljeni s sintezo  ali
        ali drugimi
        postopki, pobarvani Druge operacije, pri
        ali nepobarvani   katerih se vsi
                   uporabljeni materiali
                   uvrščajo v drugo
                   tar.št., kot je tar.
                   št.izdelka. Lahko se
                   uporabijo materiali,
                   ki so uvrščeni v isto
                   tar.št. pod pogojem,
                   da njihova vrednost
                   ne presega 50% cene
                   proizvodov franko
                   tovarna.


2713      Naftni koks,     Operacije rafiniranja
        bitumen in drugi   in/ali en ali več
        ostanki iz nafte   specifičnih
        ali olj iz      procesov.
        bituminoznih     (2. Za specifične
        materialov      pogoje v zvezi s
                   "specifičnimi procesi"
                   glej Uvodni opombi
                   7.1 in 7.3.)

                   ali

                   Druge operacije, pri
                   katerih se vsi
                   uporabljeni materiali
                   uvrščajo v drugo tar.
                   št., kot je tar.št.
                   izdelka. Lahko se
                   uporabijo materiali,
                   ki so uvrščeni v isto
                   tar.št. pod pogojem,
                   da njihova vrednost
                   ne presega 50% cene
                   proizvodov franko
                   tovarna.


2714      Bitumen in asfalt,  Operacije rafiniranja
        naravni;       in/ali en ali več
        bituminozni in    specifičnih
        oljni skrilavci   procesov.
        in katranski pesek; (2. Za specifične
        asfaltiti in     pogoje v zvezi s
        asfaltne kamnine   "specifičnimi procesi"
                   glej Uvodni opombi
                   7.1 in 7.3)

                   ali

                   Druge operacije, pri
                   katerih se vsi
                   uporabljeni materiali
                   uvrščajo v drugo tar.
                   št., kot je tar.št.
                   izdelka. Lahko se
                   uporabijo materiali,
                   ki so uvrščeni v isto
                   tar.št. pod pogojem,
                   da njihova vrednost
                   ne presega 50% cene
                   proizvodov franko
                   tovarna.


2715      Bitumenske      Operacije rafiniranja
        mešanice na osnovi  in/ali en ali več
        naravnega asfalta,  specifičnih
        naravnega bitumna,  procesov.
        bitumna iz nafte,  (1. Za specifične
        mineralnega     pogoje v zvezi s
        katrana ali     "specifičnimi procesi"
        mineralne      glej Uvodni opombi
        katranske smole   7.1 in 7.3)

                   ali

                   Druge operacije, pri
                   katerih se vsi
                   uporabljeni materiali
                   uvrščajo v drugo tar.
                   št., kot je tar.št.
                   izdelka. Lahko se
                   uporabijo materiali,
                   ki so uvrščeni v isto
                   tar.št. pod pogojem,
                   da njihova vrednost
                   ne presega 50% cene
                   proizvodov franko
                   tovarna.


------------------------------------------------------------------------------
ex 28.pgl.   Anorganski kemični  Izdelava, pri kateri  Izdelava, pri
        izdelki; organske  se vsi uporabljeni   kateri vrednost
        in anorganske    materiali uvrščajo v  vseh
        spojine ali     drugo tar. št., kot  uporabljenih
        plemenite kovine,  je tar. št. izdelka.  materialov ne
        redkih zemeljskih  Lahko se uporabljajo  presega 40% cene
        kovin,        materiali, ki so    izdelka franko
        radioaktivnih    uvrščeni v isto    tovarna.
        elementov ali    tar.št. pod pogojem,
        izotopov, razen   da njihova vrednost
        proizvodov iz    ne presega 20% cene
        tar.št.       izdelka franko
                   tovarna.


ex 2805     "Mischmetall"    Izdelava z
                   elektrolitsko ali
                   toplotno obdelavo,
                   pri kateri vrednost
                   vseh uporabljenih
                   materialov ne
                   presega 50% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


ex 2811     Žveplov trioksid   Izdelava iz      Izdelava, pri
                   žveplovega       kateri vrednost
                   dioksida.       vseh uporabljenih
                              materialov ne
                              presega 40% cene
                              izdelka franko
                              tovarna.


ex 2833     Aluminijev sulfat  Izdelava, pri kateri
                   vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov ne presega
                   50% cene izdelka
                   franko tovarna.


ex 2840     Natrijev perborat  Izdelava iz      Izdelava, pri
                   dinatrijevega     kateri vrednost
                   tetraborata      vseh
                   pentahidrata.     uporabljenih
                              materialov ne
                              presega 40% cene
                              izdelka franko
                              tovarna.


------------------------------------------------------------------------------
ex 29.pgl.   Organski kemični   Izdelava, pri kateri  Izdelava, pri
        izdelki, razen:   se vsi uporabljeni   kateri vrednost
                   materiali uvrščajo v  vseh
                   drugo tar.št,. kot   uporabljenih
                   je tar. izdelka.    materialov ne
                   Lahko se uporabljajo  presega 40% cene
                   materiali, ki so    izdelka franko
                   uvrščeni v isto tar.  tovarna.
                   št. pod pogojem, da
                   njihova vrednost ne
                   presega 20% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


ex 2901     Aciklični      Operacije rafiniranja
        ogljikovodiki za   in/ali en ali več
        uporabo kot     specifičnih
        pogonsko gorivo   procesov.
        ali ogrevanje    (1. Za specifične
                   pogoje v zvezi s
                   "specifičnimi procesi"
                   glej Uvodni opombi
                   7.1 in 7.3)

                   ali

                   Druge operacije, pri
                   katerih se vsi
                   uporabljeni materiali
                   uvrščajo v drugo tar.
                   št., kot je tar.št.
                   izdelka. Lahko se
                   uporabijo materiali,
                   ki so uvrščeni v isto
                   tar.št. pod pogojem,
                   da njihova vrednost
                   ne presega 50% cene
                   proizvodov franko
                   tovarna


ex 2902     Ciklani in cikleni  Operacije rafiniranja
        (razen azulenov),  in/ali en ali več
        benzeni, tolueni,  specifičnih
        ksileni, za     procesov
        uporabo kot     (1. Za specifične
        pogonsko gorivo   pogoje v zvezi s
        ali kurilno olje   "specifičnimi procesi"
                   glej Uvodni opombi
                   7.1 in 7.3)

                   ali

                   Druge operacije, pri
                   katerih se vsi
                   uporabljeni
                   materiali uvrščajo v
                   drugo tar.št., kot
                   je tar.št.izdelka.
                   Lahko se uporabijo
                   materiali, ki so
                   uvrščeni v isto tar.
                   št. pod pogojem, da
                   njihova vrednost ne
                   presega 50% cene
                   proizvodov franko
                   tovarna


ex 2905     Kovinski       Izdelava iz      Izdelava, pri
        alkoholati iz    materialov iz     kateri vrednost
        alkoholov iz te   katerekoli tar.št.   vseh
        tar.št. in iz    vštevši druge     uporabljenih
        etanola ali     materiale iz tar.št.  materialov ne
        glicerina      2905. Kovinski     presega 40% cene
                   alkoholati iz te    izdelka franko
                   tar.št. se lahko    tovarna.
                   uporabljajo pod
                   pogojem, da njihova
                   vrednost ne presega
                   20% cene izdelka
                   franko tovarna.


2915      Nasičene aciklične  Izdelava iz      Izdelava, pri
        monokarboksilne   materialov iz     kateri vrednost
        kisline in njihovi  katerekoli tar.št.   vseh
        anhidridi,      Vendar vrednost    uporabljenih
        halogenidi,     vseh uporabljenih   materialov ne
        peroksidi in     materialov iz tar.   presega 40% cene
        perkisline; njihovi št. 2915 in 2916 ne  izdelka franko
        halogenski      sme presegati 20%   tovarna.
        sulfo-nitro- in   cene izdelka franko
        nitrozo- derivati  tovarna.


ex 2932     - Notranji etri in  Izdelava iz      Izdelava, pri
        njihovi halogenski  materialov iz     kateri vrednost
        sulfo-, nitro- in  katerekoli tar.št.   vseh
        nitrozoderivati   Vendar vrednost    uporabljenih
                   vseh uporabljenih   materialov ne
                   materialov iz tar.   presega 40% cene
                   št.2909 ne sme     izdelka franko
                   presegati 20% cene   tovarna.
                   izdelka franko
                   tovarna.

        - Ciklični acetali  Izdelava iz      Izdelava, pri
        in notranji     materialov iz     kateri vrednost
        hemiacetali in    katerekoli tar.št.   vseh
        njihovi halogenski,             uporabljenih
        sulfo- nitro- ali              materialov ne
        nitrozoderivati               presega 40% cene
                              izdelka franko
                              tovarna.


2933      Heterociklične    Izdelava iz      Izdelava, pri
        spojine samo s    materialov iz     kateri vrednost
        heteroatomom ali   katerekoli tar.št.   vseh
        heteroatomi dušika; Vrednost vseh     uporabljenih
                   uporabljenih      materialov ne
                   materialov iz tar.   presega 40% cene
                   št. 2932 in 2933 ne  izdelka franko
                   sme presegati 20%   tovarna.
                   cene izdelka franko
                   tovarna.


2934      Nukleinske kisline  Izdelava iz      Izdelava, pri
        in njihove soli ;  materialov iz     kateri vrednost
        druge        katerekoli tar.št.   vseh
        heterociklične    Vrednost vseh     uporabljenih
        spojine       uporabljenih      materialov ne
                   materialov iz tar.   presega 40% cene
                   št. 2932, 2933 in   izdelka franko
                   2934 ne sme      tovarna.
                   presegati 20% cene
                   izdelka franko
                   tovarna


------------------------------------------------------------------------------
ex 30.pgl.   Farmacevtski     Izdelava, pri kateri
        izdelki razen:    se vsi porabljeni
                   materiali uvrščajo v
                   drugo tar.št., kot je
                   tar.št. izdelka.
                   Lahko se uporabljajo
                   materiali, ki so
                   uvrščeni v isto tar.
                   št., pod pogojem, da
                   njihova vrednost ne
                   presega 20% cene
                   izdelka franko
                   tovarne.


3002      Človeška kri;
        živalska kri,
        pripravljena za
        uporabo v
        terapevtske,
        profilaktične ali
        diagnostične
        namene; anti serumi
        in druge frakcije
        krvi in
        modificirani
        imunološki izdelki,
        ne glede na to,
        ali so pridobljeni
        z uporabo
        biotehnoloških
        procesov; cepiva,
        toksini, kulture
        mikroorganizmov
        (razen kvasovk)
        in podobni
        izdelki:

        - Izdelki, ki so   Izdelava iz
        sestavljeni iz dveh materialov iz
        sestavin ali več,  katerekoli tar.št.,
        ki so pomešani za  vštevši druge
        terapevtske ali   materiale iz tar.št.
        profilaktične    3002. Materiali iz
        namene ali      tega opisa se lahko
        nepomešani izdelki  uporabljajo pod
        za te namene,    pogojem, da njihva
        pripravljeni v    vrednost ne presega
        odmerjene doze ali  20% cene izdelka
        v oblike ali     franko tovarna.
        pakiranje za
        prodajo na drobno

        - Drugo:

        -- človeška kri   Izdelava iz
                   materialov iz
                   katerekoli tar.št.,
                   vštevši druge
                   materiale iz tar.št.
                   3002. Materiali iz
                   tega opisa se lahko
                   uporabljajo pod
                   pogojem, da njihova
                   vrednost ne presega
                   20% cene izdelka
                   franko tovarna.

        -- živalska kri   Izdelava iz
        pripravljena za   materialov iz
        terapevtske ali   katerekoli tar.št.,
        profilaktične    vštevši druge
        namene        materiale iz tar.št.
                   3002. Materiali iz
                   tega opisa se lahko
                   uporabljajo pod
                   pogojem, da njihova
                   vrednost ne presega
                   20% cene izdelka
                   franko tovarna.

        -- frakcije krvi,  Izdelava iz
        razen, antiserumov, materialov iz
        hemoglobina in    katerekoli tar.št.,
        serumskih      vštevši druge
        globulinov      materiale iz tar.št.
                   3002. Materiali iz
                   tega opisa se lahko
                   uporabljajo pod
                   pogojem, da njihova
                   vrednost ne presega
                   20% cene izdelka
                   franko tovarna.

        -- hemoglobin,    Izdelava iz
        krvni globulin in  materialov iz
        serumski globulin  katerekoli tar.št.,
                   vštevši druge
                   materiale iz tar.št.
                   3002. Materiali iz
                   tega opisa se lahko
                   uporabljajo pod
                   pogojem, da njihova
                   vrednost ne presega
                   20% cene izdelka
                   franko tovarna.

        - - drugo      Izdelava iz
                   materialov iz
                   katerekoli tar.št.,
                   vštevši druge
                   materiale iz tar.št.
                   3002. Materiali iz
                   tega opisa se lahko
                   uporabljajo pod
                   pogojem, da njihova
                   vrednost ne presega
                   20% cene izdelka
                   franko tovarna.


3003 in 3004  Zdravila (razen
        proizvodov iz tar.
        št. 3002, 3005 ali
        3006)

        - Pridobljeni iz   Izdelava, pri kateri
        amikacina iz tar.  se vsi uporabljeni
        št. 2941       materiali uvrščajo v
                   drugo tar.št., kot
                   je tar.št. izdelka.
                   Lahko se uporabljajo
                   materiali iz tar.št.
                   3003 ali 3004 pod
                   pogojem, da njihova
                   skupna vrednost ne
                   presega 20% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.

        - Drugo       Izdelava, pri
                   kateri:

                   - se vsi uporabljeni
                   materiali uvrščajo v
                   drugo tar.št., kot
                   je tar.št. izdelka.
                   Lahko se uporabljajo
                   materiali iz tar.št.
                   3003 ali 3004 pod
                   pogojem, da njihova
                   skupna vrednost ne
                   presega 20% cene
                   izdelka franko
                   tovarna, in

                   - vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materalov ne presega
                   50% cene izdelka
                   franko tovarna.


------------------------------------------------------------------------------
ex 31.pgl    Gnojila, razen:   Izdelava, pri kateri  Izdelava, pri
                   se vsi uporabljeni   kateri vrednost
                   materiali uvrščajo v  vseh
                   drugo tar.št., kot   uporabljenih
                   je tar.št. izdelka.  materialov ne
                   Lahko se uporabljajo  presega 40% cene
                   materiali, ki so    izdelka franko
                   uvrščeni v isto tar.  tovarna.
                   št. pod pogojem, da
                   njihova vrednost ne
                   presega 20% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


ex 3105     Mineralna ali    Izdelava pri kateri:  Izdelava, pri
        kemična gnojila,              kateri vrednost
        ki vsebujejo dva   -se vsi uporabljeni  vseh
        ali tri gnojilne   materiali uvrščajo v  uporabljenih
        elemente dušik,   drugo tar.št., kot   materialov ne
        fosfor in kalij;   je tar.št. izdelka.  presega 40% cene
        druga gnojila;    Lahko se uporabljajo  izdelka franko
        izdelki iz tega   materiali, ki so    tovarna.
        poglavja v obliki  uvrščeni v isto tar.
        tablet ali podobnih št. pod pogojem, da
        oblikah ali     njihova vrednost ne
        pakiranjih do 10 kg presega 20% cene
        bruto teže razen:  izdelka franko
                   tovarna, in

        - natrijev nitrat  - vrednost vseh
                   uporabljenih
        - kalcijev cianamid materialov ne
                   presega 50% cene
        - kalijevega     izdelka franko
        sulfata       tovarna.

        - magnezijevega
        sulfata


------------------------------------------------------------------------------
ex 32.pgl.   Ekstrati za     Izdelava, pri kateri  Izdelava, pri
        strojenje ali    se vsi uporabljeni   kateri vrednost
        barvanje; tanini   materiali uvrščajo v  vseh
        in njihovi      drugo tar.št., kot   uporabljenih
        derivati; barve   je tar.št. izdelka.  materialov ne
        za tekstil,     Lahko se uporabljajo  presega 40% cene
        pigmenti in druga  materiali, ki so    izdelka franko
        barvila;       uvrščeni v isto tar.  tovarna.
        pripravljena     št. pod pogojem, da
        premazna sredstva  njihova vrednost ne
        in laki; kiti in   presega 20% cene
        druge tesnilne    izdelka franko
        mase; tiskarske   tovarna.
        barve in črnila;
        razen:


ex 3201     Tanini in njihove  Izdelava iz      Izdelava, pri
        soli, etri, estri  ekstraktov tanina   kateri vrednost
        in drugi derivati  rastlinskega      vseh
                   porekla.        uporabljenih
                              materialov ne
                              presega 40% cene
                              izdelka franko
                              tovarna.


3205      Lak barve;      Izdelava iz      Izdelava, pri
        preparati,      materialov iz     kateri vrednost
        predvideni v 3.   katerekoli tar.št.,  vseh
        opombi v tem     razen materialov iz  uporabljenih
        poglavju, na     tar.št. 3203, 3204   materialov ne
        osnovi "lak     in 3205. Materiali,  presega 40% cene
        barv"        uvrščeni v tar.št.   izdelka franko
        (1. Opomba 3 k 32.  3205 se lahko     tovarna.
        poglavju določa,   uporabljajo pod
        da gre za      pogojem da njihova
        preparate, ki se   vred. ne presega
        uporabljajo za    20% cene izdelka
        barvanje       franko tovarna.
        kateregakoli
        materiala ali ki
        se uporabljajo kot
        sestavine za
        proizvodno barvil,
        pod pogojem, da
        niso uvrščene v
        drugo tarifno
        številko 32.
        poglavja.)


------------------------------------------------------------------------------
ex 33.pgl.   Eterična olja in   Izdelava, pri kateri  Izdelava, pri
        rezinoidi;      se vsi uporabljeni   kateri vrednost
        parfumerijski,    materiali uvrščajo v  vseh
        kozmetični ali    drugo tar.št., kot   uporabljenih
        toaletni izdelki,  je tar.št. izdelka.  materialov ne
        razen:        Lahko se uporabljajo  presega 40% cene
                   materiali, ki so    izdelka franko
                   uvrščeni v isto tar.  tovarna.
                   št. pod pogojem, da
                   njihova vrednost ne
                   presega 20% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


3301      Eterična olja    Izdelava iz      Izdelava, pri
        (brez terpenov    materialov iz     kateri vrednost
        ali s terpeni),   katerekoli tar.št.,  vseh
        vključno zgoščena  vštevši materiale iz  uporabljenih
        (trda) olja     druge "skupine"    materialov ne
        (concretes) in    (1. Izraz "skupina"  presega 40% cene
        čista olja;     pomeni katerikoli   izdelka franko
        rezinoidi;      del besedila te    tovarna.
        izvlečki oleosmol;  tarifne številke
        koncentrati     med dvema podpičjema)
        eteričnih olj v   v tej tar. št.
        masteh, v      Materiali, uvrščeni
        neeteričnih oljih,  v isto skupino, se
        voskih ali podobno  lahko uporabljajo
        dobljeni z      pod pogojem, da
        ekstrakcijo     njihova vrednost
        eteričnih olj z   ne presega 20% cene
        mastjo ali      izdelka franko
        macereacijo;     tovarna.
        stranski
        terpenski
        izdelki,
        dobljeni z
        deterpenacijo
        eteričnih olj;
        vodni destilati
        in vodne
        raztopine eteričnih
        olj


------------------------------------------------------------------------------
ex 34.pgl.   Mila, organska    Izdelava, pri kateri  Izdelava, pri
        površinsko aktivna  se vsi uporabljeni   kateri vrednost
        sredstva, pralni   materiali uvrščajo v  vseh
        preparati, mazalni  drugo tar.št., kot   uporabljenih
        preparati, umetni  je tar.št. izdelka.  materialov ne
        voski, pripravljeni Lahko se uporabljajo  presega 40% cene
        voski, izdelki za  materiali, ki so    izdelka franko
        loščenje ali     uvrščeni v isto tar.  tovarna.
        čiščenje, sveče in  št. pod pogojem, da
        podobni izdelki,   njihova vrednost ne
        paste za       presega 20% cene
        modeliranje in    izdelka franko
        "zobozdravstveni   tovarna.
        voski" ter zobarski
        preparati na osnovi
        sadre, razen:


ex 3403     Mazalni preparati., Operacije rafiniranja
        ki vsebujejo naftno in/ali en ali več
        olje ali olja,    specifičnih
        dobljenih iz     procesov.
        bituminoznih     (2. Za specialne
        mineralov, pod    pogoje v zvezi s
        pogojem da      "specifičnimi procesi"
        predstavljajo manj  glej Uvodni opombi
        kot 70% po teži   7.1 in 7.3)

                   ali

                   Druge operacije, pri
                   katerih se vsi
                   uporabljeni materiali
                   uvrščajo v drugo tar.
                   št., kot je tar.št.
                   izdelka. Lahko se
                   uporabijo materiali,
                   ki so uvrščeni v isto
                   tar.št. pod pogojem,
                   da njihova vrednost
                   ne presega 50% cene
                   proizvodov franko
                   tovarna.


3404      Umetni voski in
        pripravljeni voski:

        - Na osnovi     Izdelava, pri kateri
        parafina, voskov iz se vsi uporabljeni
        nafte, voskov,    materiali uvrščajo v
        dobljenih iz     drugo tar.št., kot
        bituminoznih     je tar.št. izdelka.
        mineralov,      Lahko se uporabljajo
        stisnjenega     materiali, ki so
        parafina ali     uvrščeni v isto tar.
        parafina z      št. pod pogojem, da
        odstranjenim oljem  njihova vrednost ne
                   presega 50% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.

        - Drugo       Izdelava iz      Izdelava, pri
                   materialov       kateri vrednost
                   katerekoli tar.št.,  vseh
                   razen:         uporabljenih
                              materialov ne
                   - hidrogeniziranih   presega 40% cene
                   olj, ki imajo     izdelka franko
                   lastnost voska iz   tovarna.
                   tar.št. 1516

                   - maščobnih kislin,
                   ki niso kemično
                   definirane ali
                   maščobnih
                   industrijskih
                   alkoholov, ki imajo
                   lastnost voskov iz
                   tar.št. 3823

                   - materialov iz tar.
                   št. 3404.

                   Ti materiali se
                   lahko uporabljajo
                   pod pogojem, da
                   njihova vrednost ne
                   presega 20% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


------------------------------------------------------------------------------
ex 35.pgl.   Beljakovinske    Izdelava, pri kateri  Izdelava, pri
        snovi;        se vsi uporabljeni   kateri vrednost
        modificirani     materiali uvrščajo v  vseh
        škrobi; lepila;   drugo tar.št., kot   uporabljenih
        encimi; razen:    je tar.št. izdelka.  materialov ne
                   Lahko se uporabljajo  presega 40% cene
                   materiali, ki so    izdelka franko
                   uvrščeni v isto tar.  tovarna.
                   št. pod pogojem, da
                   njihova vrednost ne
                   presega 20% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


3505      Dekstrini in drugi
        modificirani
        škrobi (npr.
        preželatinizirani
        in esterificirani
        škrobi); lepila na
        osnovi škrobov ali
        na osnovi dekstrina
        ali drugih
        modificiranih
        škrobov:

        - Škrobni etri in  Izdelava iz      Izdelava, pri
        estri        materialov iz     kateri vrednost
                   katerekoli tar.št.,  vseh
                   vštevši druge     uporabljenih
                   materiale iz tar.št.  materialov ne
                   3505.         presega 40% cene
                              izdelka franko
                              tovarna.

        - Drugo       Izdelava iz      Izdelava, pri
                   materialov iz     kateri vrednost
                   katerekoli tar.št.,  vseh
                   razen tistih iz tar.  uporabljenih
                   št. 1108.       materialov ne
                              presega 40% cene
                              izdelka franko
                              tovarna.


ex 3507     Pripravljeni     Izdelava, pri kateri
        encimi, ki niso   vrednost vseh
        omenjeni in ne    uporabljenih
        zajeti na drugem   materialov ne
        mestu        presega 50% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


------------------------------------------------------------------------------
36.pgl.     Razstreliva;     Izdelava, pri kateri  Izdelava, pri
        pirotehnični     se vsi uporabljeni   kateri vrednost
        izdelki;       materiali uvrščajo v  vseh
        vžigalice;      drugo tar.št., kot   uporabljenih
        piroforne zlitine;  je tar.št. izdelka.  materialov ne
        določene vnetljive  Lahko se        presega 40% cene
        snovi        uporabljajo      izdelka franko
                   materiali, ki so    tovarna.
                   uvrščeni v isto tar.
                   št. pod pogojem, da
                   njihova vrednost ne
                   presega 20% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.

------------------------------------------------------------------------------
ex 37.pgl.   Izdelki za      Izdelava, pri kateri  Izdelava, pri
        fotografske in    se vsi uporabljeni   kateri vrednost
        kinematografske   materiali uvrščajo v  vseh
        namene; razen:    drugo tar.št., kot je uporabljenih
                   tar.št. izdelka.    materialov ne
                   Lahko se uporabljajo  presega 40% cene
                   materiali, ki so    izdelka franko
                   uvrščeni v isto tar.  tovarna.
                   št. pod pogojem, da
                   njihova vrednost ne
                   presega 20% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


3701      Fotografske plošče
        in plani filmi,
        občutljivi za
        svetlobo,
        neosvetljeni, iz
        kakršnegakoli
        materiala, razen iz
        papirja, kartona
        ali tekstila;
        fotografski plani
        filmi za hitro
        razvijanje in
        kopiranje,
        občutljivi za
        svetlobo
        neosvetljeni, v
        kasetah ali brez
        njih:

        - Plani filmi za   Izdelava, pri kateri  Izdelava, pri
        trenutno (hitro)   se vsi uporabljeni   kateri vrednost
        fotografijo, v    materiali uvrščajo v  vseh
        kasetah       drugo tar.št., razen  uporabljenih
                   v tar.št. 3701 ali   materialov ne
                   3702. Materiali,    presega 40% cene
                   uvrščeni v tar.št.   izdelka franko
                   3702 se lahko     tovarna.
                   uporabljajo pod
                   pogojem, da njihova
                   vrednost ne presega
                   30% cene izdelka
                   franko tovarna.

        - Drugo       Izdelava, pri kateri  Izdelava, pri
                   se vsi uporabljeni   kateri vrednost
                   materiali uvrščajo v  vseh
                   drugo tar.št. razen  uporabljenih
                   v tar.št. 3701 ali   materialov ne
                   3702. Materiali    presega 40% cene
                   uvrščeni v tar.št.   izdelka franko
                   3701 ali 3702 se    tovarna.
                   lahko uporabljajo
                   pod pogojem, da
                   njihova skupna
                   vrednost ne presega
                   20% cene izdelka
                   franko tovarna.


3702      Fotografski filmi v Izdelava, pri kateri  Izdelava, pri
        zvitkih, občutljivi se vsi uporabljeni   kateri vrednost
        za svetlobo,     materiali uvrščajo v  vseh
        neosvetljeni, iz   katerokoli tar.št.,  uporabljenih
        kakršnegakoli    razen v tar.št. 3701  materialov ne
        materiala razen iz  ali 3702.       presega 40% cene
        papirja, kartona              izdelka franko
        ali tekstila;                tovarna.
        filmi v zvitkih za
        hitro razvijanje
        in kopiranje,
        občutljivi za
        svetlobo,
        neosvetljeni


3704      Fotografske plošče, Izdelava, pri kateri  Izdelava, pri
        filmi, papir,    se vsi uporabljeni   kateri vrednost
        karton in tekstil,  materiali uvrščajo v  vseh
        osvetljeni toda   katerokoli tar.št.   uporabljenih
        nerazviti      razen v tar.št. 3701  materialov ne
                   do 3704.        presega 40% cene
                              izdelka franko
                              tovarna.


------------------------------------------------------------------------------
ex 38.pgl.   Razni izdelki    Izdelava, pri kateri  Izdelava, pri
        kemične industrije, se vsi uporabljeni   kateri vrednost
        razen:        materiali uvrščajo v  vseh
                   drugo tar.št., kot   uporabljenih
                   je tar.št. izdelka.  materialov ne
                   Materiali uvrščeni v  presega 40% cene
                   isto tar.št., se    izdelka franko
                   lahko uporabljajo   tovarna.
                   pod pogojem, da
                   njihova vrednost ne
                   presega 20% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


ex 3801     - Koloidni grafit v Izdelava, pri kateri
        suspenziji v olju  vrednost vseh
        in polkoloidni    uporabljenih
        grafit; ogljikove  materialov ne
        paste za elektrode  presega 50% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.

        - Grafit v obliki  Izdelava, pri kateri  Izdelava, pri
        paste kot mešanica  vrednost vseh     kateri vrednost
        grafita z      uporabljenih      vseh
        mineralnimi olji z  materialov iz tar.   uporabljenih
        več kot 30% grafita št. 3403 ne presega  materialov ne
        po teži       20% cene izdelka    presega 40% cene
                   franko tovarna.    izdelka franko
                              tovarna.


ex 3803     Rafinirano      Rafiniranje surovega  Izdelava, pri
        tal-olje       tal-olja.       kateri vrednost
                              vseh uporabljenih
                              materialov ne
                              presega 40% cene
                              izdelka franko
                              tovarna.


ex 3805     Sulfatna       Prečiščevanje z    Izdelava, pri
        terpentinska olja,  destilacijo ali    kateri vrednost
        prečiščena      rafiniranjem surovega vseh
                   sulfatnega       uporabljenih
                   terpentinskega olja.  materialov ne
                              presega 40% cene
                              izdelka franko
                              tovarna.


ex 3806     Smolni estri     Izdelava iz smolnih  Izdelava, pri
                   kislin.        kateri vrednost
                              vseh uporabljenih
                              materialov ne
                              presega 40% cene
                              izdelka franko
                              tovarna


ex 3807     Lesni katran (lesna Destilacija lesnega  Izdelava, pri
        katranska smola)   katrana.        kateri vrednost
                              vseh uporabljenih
                              materialov ne
                              presega 40% cene
                              izdelka franko
                              tovarna.


3808      Insekticidi,     Izdelava, pri kateri
        rodenticidi,     vrednost vseh
        fungicidi,      uporabljenih
        herbicidi,      materialov ne
        sredstva zoper    presega 50% cene
        klitje, sredstva za izdelka franko
        urejanje rasti    tovarna.
        rastlin,
        dezinfektanti in
        podobni izdelki,
        pripravljeni v
        oblikah ali
        pakiranjih za
        prodajo na drobno
        ali kot preparati
        ali kot izdelki
        (npr. žveplani
        trakovi, stenji,
        sveče in muholovke)


3809      Sredstva za     Izdelava, pri kateri
        dodelavo,      vrednost vseh
        nosilci barv,    uporabljenih
        sredstva za     materialov ne presega
        pospeševanje     50% cene izdelka
        barvanja in     franko tovarna.
        fiksiranje barvil
        ter drugi izdelki
        (npr. sredstva za
        apreturo in
        jedkanje), ki se
        uporabljajo v
        tekstilni, papirni,
        usnjarski in
        podobnih
        industrijah, ki
        niso omenjeni in ne
        zajeti na drugem
        mestu


3810      Preparati za     Izdelava, pri kateri
        dekapiranje     vrednost vseh
        kovinskih površin;  uporabljenih
        talila in drugi   materialov ne
        pomožni preparati  presega 50% cena
        za spajkanje in   izdelka franko
        varjenje; praški   tovarna.
        in paste za
        spajkanje in
        varjenje, ki so
        sestavljeni iz
        kovin in drugih
        materialov;
        preparati, ki se
        uporabljajo kot
        jedra ali obloge
        za elektrode ali
        varilne palice


3811      Preparati zoper
        detonacijo,
        preparati za
        preprečevanje
        oksidacije, za
        preprečevanje
        kopičenja smole, za
        izboljšanje
        viskoznosti,
        preparati za
        preprečevanje
        korozije in drugi
        pripravljeni
        aditivi, za
        mineralna olja
        (vštevši bencin)
        ali za druge
        tekočine, ki se
        uporabljajo v iste
        namene kot
        mineralna olja:

        - Pripravljeni    Izdelava, pri kateri
        aditivi za mazalna  vrednost vseh
        olja, ki vsebujejo  uporabljenih
        naftna olja ali   materialov, ki so
        olja iz       uvrščeni v tar.št.
        bituminoznih     3811 ne presega
        materialov      50% cene izdelka
                   franko tovarna.

        - Drugo       Izdelava, pri kateri
                   vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov ne presega
                   50% cene izdelka
                   franko tovarna.


------------------------------------------------------------------------------
3812      Pripravljeni     Izdelava, pri kateri
        pospeševalci     vrednost vseh
        vulkanizacije;    uporabljenih
        sestavljeni     materialov ne
        plastifikatorji za  presega 50% cene
        gumo in plastične  izdelka franko
        mase, ki niso    tovarna.
        omenjeni in ne
        zajeti na drugem
        mestu; preparati
        za preprečevanje
        oksidacije in
        drugi sestavljeni
        stabilizatorji za
        gumo in plastične
        mase


3813      Preparati in     Izdelava, pri kateri
        polnila za aparate  vrednost vseh
        za gašenje požara;  uporabljenih
        napolnjene granate  materialov ne
        za gašenje požara  presega 50% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


3814      Sestavljena     Izdelava, pri kateri
        organska topila in  vrednost vseh
        razredčila, ki niso uporabljenih
        omenjena in ne    materialov ne
        zajeta na drugem   presega 50% cene
        mestu; pripravljena izdelka franko
        sredstva za     tovarna.
        odstranjevanje
        premazov


3818      Kemični elementi,  Izdelava, pri kateri
        dopirani za uporabo vrednost vseh
        v elektroniki, v   uporabljenih
        obliki kolutov,   materialov ne
        ploščic in v     presega 50% cene
        podobnih oblikah;  izdelka franko
        kemične spojine,   tovarna.
        dopirane za uporabo
        v elektroniki


3819      Tekočine za     Izdelava, pri kateri
        hidravlične zavore  vrednost vseh
        in druge       uporabljenih
        pripravljene     materialov ne
        tekočine za     presega 50% cene
        hidravlični prenos, izdelka franko
        ki ne vsebujejo ali tovarna.
        vsebujejo po teži
        manj kot 70%
        naftnega olja ali
        olj, dobljenih iz
        bituminoznih
        mineralov


3820      Preparati zoper   Izdelava, pri kateri
        zmrzovanje in    vrednost vseh
        pripavljene     uporabljenih
        tekočine za     materialov ne
        odtajanje      presega 50% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


3822      Diagnostični ali   Izdelava, pri kateri
        laboratorijski    vrednost vseh
        reagenti na podlogi uporabljenih
        in pripravljeni   materialov ne
        diagnostični ali   presega 50% cene
        laboratorijski    izdelka franko
        reagenti s podlogo  tovarna.
        ali brez nje, razen
        tistih iz tar.št.
        3002 ali 3006


3823      Industrijske
        monokarboksilne
        maščobne kisline;
        kisla olja iz
        rafiniranja;
        industrijski
        maščobni alkoholi

        - Industrijske    Izdelava, pri kateri
        monokarboksilne   se vsi uporabljeni
        maščobne kisline;  materiali uvrščajo
        kisla olja iz    v drugo tar.št.,
        rafiniranja     kot je tar.št.
                   izdelka.

        - Industrijski    Izdelava iz
        maščobni alkoholi  materialov iz
                   katerekoli tar.št.
                   vključno druge
                   materiale iz tar.št.
                   3823.


------------------------------------------------------------------------------
3824      Pripravljena
        vezivna sredstva za
        livarske modele ali
        livarska jedra,
        kemični izdelki in
        preparati kemične
        industrije in
        sorodnih industrij
        (vštevši tudi
        tiste, ki so
        sestavljeni iz
        mešanic naravnih
        proizvodov), ki
        niso omenjeni in ne
        zajeti na drugem
        mestu,stranski
        izdelki kemične
        industrije ali
        sorodnih industrij,
        ki niso omenjeni in
        ne zajeti na drugem
        mestu:

        - Naslednje iz te  Izdelava, pri kateri  Izdelava, pri
        tarifne številke:  se vsi uporabljeni   kateri vrednost
                   materiali uvrščajo   vseh
        Pripravljena     v drugo tar.št., kot  uporabljenih
        vezivna sredstva za je tar.št. izdelka.  materialov ne
        livarske modele ali Materiali, ki se    presega 40% cene
        livarska jedra na  uvrščajo v isto tar.  izdelka franko
        osnovi naravnih   št. kot je proizvod  tovarna.
        smolnih produktov  se lahko uporabljajo,
                   pod pogojem, da
                   njihova vrednost ne
                   presega 20% cene
        Naftenske kisline,  izdelka franko
        njihove v vodi    tovarna.
        netopne soli in
        njihovi estri

        Sorbitol, razen
        sorbitola iz tar.
        št. 2905

        Petrolejevi
        sulfonati, razen
        petrolejevih
        sulfonatov alkalnih
        kovin, amoniaka ali
        etanolaminov,
        tiofeniranih
        sulfonskih oljnih
        kislin,
        pridobljenih iz
        bituminoznih snovi
        in njihovih soli

        Ionski izmenjevalci

        Sušilci za vakumske
        cevi

        Alkalni železovi
        oksidi za
        prečiščevanje plina

        Amoniakova voda in
        surovi amoniak
        (izkoriščeni oksid)
        dobljen s
        prečiščevanjem
        svetlega plina

        Sulfonaftenske
        kisline, njihove v
        vodi netopne soli
        in njihovi estri

        Fuzelno in dipelovo
        olje

        Mešanice soli, ki
        vsebujejo različne
        anione

        Paste za kopiranje
        na osnovi želatine,
        z ali brez podlage
        iz papirja ali
        tekstila

        - Drugi       Izdelava, pri kateri
                   vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov ne presega
                   50% cene izdelka
                   franko tovarna.


------------------------------------------------------------------------------
3901 do 3915  Plastične mase v
        primarnih oblikah;
        odpadki, ostružki
        in ostanki iz
        plastike; razen za
        tar.št.ex 3907 in
        3912, za kateri so
        pravila podana v
        nadaljevanju:

        - Izdelki adicijske Izdelava, pri     Izdelava, pri
        homopolomerizacije, kateri:        kateri vrednost
        pri kateri enojni              vseh
        monomer prispeva   - vrednost vseh    uporabljenih
        več kot 99% po teži uporabljenih      materialov ne
        celotne vsebine   materialov ne     presega 25% cene
        polimerov      presega 50% cene    izdelka franko
                   izdelka franko     tovarna.
                   tovarna in

                   - vrednost
                   kateregakoli
                   uporabljenega
                   materiala iz 39.
                   poglavja ne presega
                   20% cene izdelka
                   franko tovarna.
                   (1. Za proizvode,
                   ki so sestavljeni
                   iz materialov, ki
                   so po eni strani
                   uvrščeni v tar.
                   št. 3901 do 3906
                   in po drugi strani
                   v tar.št. 3907 do
                   3911, se to
                   doloźilo uporablja
                   samo za tisto
                   skupino materialov,
                   ki v proizvodu
                   prevladujejo po
                   teži.)

        - Drugo       Izdelava, pri     Izdelava, pri
                   kateri vrednost    kateri vrednost
                   vseh uporabljenih   vseh
                   materialov iz 39.   uporabljenih
                   poglavja ne presega  materialov ne
                   20% cene izdelka    presega 25% cene
                   franko tovarna.    izdelka franko
                   (1. Za proizvode,   tovarna.
                   ki so sestavljeni
                   iz materialov, ki
                   so po eni strani
                   uvrščeni v tar.
                   št. 3901 do 3906
                   in po drugi strani
                   v tar.št. 3907 do
                   3911, se to
                   doloźilo uporablja
                   samo za tisto
                   skupino materialov,
                   ki v proizvodu
                   prevladujejo po
                   teži.)


ex 3907     Kopolimeri,     Izdelava, pri kateri
        narejeni iz     se vsi uporabljeni
        polikarbonata in   materiali uvrščajo v
        akrilonitril-    drugo tar.št.
        butadien-stiren   izdelka. Lahko se
        kopolimera (ABS)   uporabljajo
                   materiali, ki se
                   uvrščajo v isto tar.
                   št., pod pogojem, da
                   njihova vrednost ne
                   presega 50% cene
                   izdelka franko
                   tovarna
                   (1. Za proizvode,
                   ki so sestavljeni
                   iz materialov, ki
                   so po eni strani
                   uvrščeni v tar.št.
                   3901 do 3906 in po
                   drugi strani v tar.
                   št. 3907 do 3911,
                   se to doloźilo
                   uporablja samo za
                   tisto skupino
                   materialov, ki v
                   proizvodu
                   prevladujejo po
                   teži.)

        - Poliester     Izdelava, pri kateri
                   vrednost kateregakoli
                   uporabljenega
                   materiala iz 39.
                   poglavja ne presega
                   20% cene izdelka
                   franko tovarna in
                   /ali izdelava iz
                   tetrabrom-(
                   bisfenol A)
                   polikarbonata


3912      Celuloza in njeni  Izdelava, pri kateri
        kemični derivati,  vrednost kateregakoli
        ki niso navedeni in uporabljenega
        ne zajeti na drugem materiala iz iste
        mestu, v primarnih  tar.št.kot je
        oblikah       proizvod ne presega
                   20% cene izdelka
                   franko tovarna


3916 do 3921  Polizdelki in
        izdelki iz
        plastike; razen iz
        tar.št. ex 3916,
        ex 3917, ex 3920
        in ex 3921, za
        katere so pravila
        podana v
        nadaljevanju

        - Ploščati izdelki, Izdelava, pri kateri  Izdelava, pri
        bolj kot le     vrednost kateregakoli kateri vrednost
        površinsko obdelani uporabljenega     vseh
        ali rezani v druge  materiala iz 39.    uporabljenih
        oblike razen     poglavja ne presega  materialov ne
        pravokotnih     50% cene izdelka    presega 25% cene
        (vštevši       franko tovarna.    izdelka franko
        kvadratne); drugi              tovarna.
        izdelki, bolj
        obdelani kot le
        površinsko obdelani

        - Drugi:

        - - izdelki     Izdelava, pri     Izdelava, pri
        adicijske      kateri:        kateri vrednost
        homopolimeraizacije,            kateregakoli
        pri kateri enojni  - vrednost vseh    uporabljenih
        monomer prispeva   uporabljenih      materialov ne
        več kot 99% po masi materialov ne     presega 25% cene
        celotne vsebine   presega 50% cene    izdelka franko
        polimerov      izdelka franko     tovarna.
                   tovarna, in

                   - vrednost
                   kateregakoli
                   uporabljenega
                   materiala iz. 39.
                   poglavja ne presega
                   20% cene izdelka
                   franko tovarna.
                   (1. Za proizvode,
                   ki so sestavljeni
                   iz materialov, ki
                   so po eni strani
                   uvrščeni v tar.št.
                   3901 do 3906 in
                   po drugi strani v
                   tar.št.3907 do
                   3911, se to
                   določilo
                   uporablja samo za
                   tisto skupino
                   materialov, ki v
                   proizvodu
                   prevladujejo
                   po teži.)

        - - drugi      Izdelava, pri kateri  Izdelava, pri
                   vrednost kateregakoli kateri vrednost
                   uporabljenega     vseh
                   materiala iz 39.    uporabljenih
                   poglavja ne presega  materialov ne
                   20% cene izdelka    presega 25% cene
                   franko tovarna.    izdelka franko
                   (1. Za proizvode,   tovarna.
                   ki so sestavljeni
                   iz materialov,
                   ki so po eni
                   strani uvrščeni
                   v tar.št.3901 do
                   3906 in po drugi
                   strani v tar.št.
                   3907 do 3911, se
                   to določilo
                   uporablja samo
                   za tisto skupino
                   materialov, ki v
                   proizvodu
                   prevladujejo
                   po teži.)


ex 3916 in ex  Profilni izdelki   Izdelava, pri     Izdelava, pri
3917      in cevi       kateri:        kateri vrednost
                              vseh
                   - vrednost       uporabljenih
                   kateregakoli      materialov ne
                   uporabljenega     presega 25% cene
                   materiala ne presega  izdelka franko
                   50% cene izdelka    tovarna.
                   franko tovarna, in

                   - vrednost materialov
                   uvrščenih v isto tar.
                   št. ne presega 20%
                   cene izdelka franko
                   tovarna.


ex 3920     - Folije ali filmi  Izdelava iz delne   Izdelava, pri
                   termoplastične soli,  kateri vrednost
                   ki je kopolimer    vseh
                   etilena in       uporabljenih
                   metakrilne kislin   materialov ne
                   in je delno      presega 25% cene
                   nevtralizirana z    izdelka franko
                   ioni kovine,      tovarna.
                   predvsem cinka in
                   natrija.

        - Folije iz     Izdelava, pri kateri
        regenerirane     kateregakoli
        celuloze,      uporabljenega
        poliamidov ali    materiala iz iste
        polietilena     tar.št. kot je
                   proizvod ne presega
                   20% cene izdelka
                   franko tovarna.


ex 3921     Folije iz      Izdelava iz visoko   Izdelava, pri
        plastičnih mas,   prosojnih       kateri vrednost
        metalizirane     poliestrskih folij   vseh
                   debeline manj kot   uporabljenih
                   23 mikronov.      materialov ne
                   (1. Naslednje     presega 25% cene
                   folije se       izdelka franko
                   štejejo kot visoko   tovarna.
                   prosojne: folije,
                   katerih zatemnitev
                   (merjeno z Gardner
                   Hazemetromv skladu
                   z ASTM-D 1003-16,
                   tki.Hazefaktor) je
                   manjša kot 2
                   odstotka)


3922 do 3926  Izdelki iz      Izdelava, pri kateri
        plastičnih mas    vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov ne presega
                   50% cene izdelka
                   franko tovarna.


------------------------------------------------------------------------------
ex 40.pgl    Kavčuk in izdelki  Izdelava, pri kateri
        iz kavčuka in gume; se vsi uporabljeni
        razen:        materiali uvrščajo v
                   drugo tar.št., kot
                   je tar.št. izdelka.


ex 4001     Laminirane plošče  Laminacija folij
        ali krpe kavčuka za iz naravnega
        čevlje        kavčuka.


4005      Mešanice kavčuka,  Izdelava, pri kateri
        nevulkanizirane, v  vrednost vseh
        primarnih oblikah  uporabljenih
        ali ploščah,     materialov, razen
        listih ali trakovih naravnega kavčuka,
                   ne presega 50% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


4012      Protektirane ali
        rabljene zunanje
        gume (plašči);
        polne gume ali gume
        z zračnimi komorami,
        zamenljivi
        protektorji
        (plasti) in
        ščitniki iz gume:

        - Protektirane    Protektiranje
        gume, polne gume   rabljenih zunanjih
        ali gume z zračnimi gum.
        komorami

        - Drugo       Izdelava iz
                   materialov iz
                   katerekoli tar.št.,
                   razen iz tar.št.
                   4011 ali 4012.


ex 4017     Izdelki iz trde   Izdelava iz trde
        gume         gume.


------------------------------------------------------------------------------
ex 41.pgl.   Surove kože z    Izdelava, pri kateri
        dlako ali brez    se vsi uporabljeni
        dlake (razen     materiali uvrščajo v
        krzna) in usnje;   drugo tar.št., kot
        razen:        je tar.št. izdelka.


ex 4102     Surove kože ovac   Odstranjevanje volne
        ali jagnjet, brez  s kože ovac ali
        volne        jagnjet, z volno.


4104 do 4107  Usnje, brez dlake  Ponovno strojenje
        ali volne, razen   predhodno strojenih
        usnja iz tar.št.   kož.
        4108 ali 4109
                   ali

                   Izdelava, pri kateri
                   se vsi uporabljeni
                   materiali uvrščajo v
                   drugo tar.št., kot
                   je tar.št. izdelka.


4109      Lakasto usnje    Izdelava iz usnja
        lakasto plastovito  iz tar.št. 4104 do
        (prevlečeno s    4107 pod pogojem,
        folijo) usnje,    da njihova vrednost
        metalizirano usnje  ne presega 50% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


------------------------------------------------------------------------------
42.pgl.     Usnjeni izdelki,   Izdelava, pri kateri
        sedlarski in     se vsi uporabljeni
        jermenarski     materiali uvrščajo v
        izdelki; predmeti  drugo tar.št., kot
        za potovanje, ročne je tar.št. izdelka.
        torbe in podobni
        izdelki iz
        živalskih črev
        (razen
        sviloprejkine niti)


------------------------------------------------------------------------------
ex 43.pgl.   Naravno in umetno  Izdelava, pri kateri
        krzno; krzneni    se vsi uporabljeni
        izdelki, razen:   materiali uvrščajo v
                   drugo tar.št., kot
                   je tar.št. izdelka.


ex 4302     Strojena ali
        obdelana krzna,
        sestavljena:

        - Plošče, križi,   Beljenje ali
        kvadrati in podobne barvanje vključno z
        oblike        rezanjem in
                   sestavljanjem
                   nesestavljenega
                   strojenega ali
                   obdelanega krzna.

        - Drugo       Izdelava iz
                   nesestavljenih,
                   strojenih ali
                   obdelanih krzen.


4303      Oblačila, oblačilni Izdelava iz
        dodatki in drugi   nesestavljenih
        krzneni izdelki   strojenih ali
                   obdelanih krzen iz
                   tar.št. 4302.


------------------------------------------------------------------------------
ex 44.pgl.   Les in lesni     Izdelava, pri kateri
        izdelki; oglje;   se vsi uporabljeni
        razen:        materiali uvrščajo v
                   drugo tar.št., kot
                   je tar.št. izdelka.


ex 4403     Les, grobo obdelan  Izdelava iz grobo
        (štirikotno tesan)  obdelanega lesa, z
                   lubjem ali brez
                   lubja ali samo
                   tesanega.


ex 4407     Les, vzdolžno žagan Skobljanje, brušenje
        ali iverjen, rezan  ali lepljenje s
        ali luščen,     topim ali zobatim
        skobljan, brušen   dolžinskim
        ali topo ali zobato spajanjem.
        dolžinsko spojen,
        debeline nad 6 mm


ex 4408     Furnirski listi in  Spajanje,
        listi za vezane   skobljanje, brušenje
        plošče debeline do  ali lepljenje s
        6 mm, sestavjen in  topim ali zobatim
        drug les, žagan po  dolžinskim
        dolžini, rezan ali  spajanjem.
        lupljen, skobljan,
        brušen ali lepljen
        s topim ali zobatim
        dolžinskim
        spajanjem, debeline
        do 6 mm


ex 4409     Les, kontinuirano
        profiliran po
        dolžini
        kateregakoli roba
        ali strani,
        vključno skobljan,
        brušen ali topo
        ali zobato dol
        žinsko spojen ali
        ne:

        - Brušeni ali topo  Brušenje ali topo
        ali zobato      ali zobato
        dolžinsko spojeni  dolžinsko spajanje.

        - Okrasne palice,  Predelava v obliki
        venci in okrasne   palic ali okrasnih
        letve        letev.


ex 4410 do ex  Okrasne palice,   Predelava v obliki
4413      venci in okrasne   palic in
        letve za pohištvo,  okrasnih letev.
        za notranjo
        dekoracijo


ex 4415     Zaboji za      Izdelava iz desk,
        pakiranje, škatle,  ki niso
        gajbe, bobni in   razrezane na
        podobna embalaža   določeno velikost.
        za pakiranje, iz
        lesa


ex 4416     Sodi, kadi, vedra,  Izdelava iz klanih
        in drugi sodarski  dog, nadalje
        izdelki in njihovi  neobdelanih, razen
        deli, iz lesa,    razžaganih na
        vključno tudi doge  dveh glavnih
                   površinah.


ex 4418     - Stavbno pohištvo  Izdelava pri kateri
        in leseni izdelki  se vsi uporabljeni
        za gradbeništvo   materiali uvrščajo v
                   drugo tar.št., kot
                   je tar.št. izdelka.
                   Lahko se uporabljajo
                   celičaste plošče,
                   skodle in opaži.

        -Okrasne palice in  Predelava v obliki
        okrasne letve    palic ali okrasnih
                   letev.


ex 4421     Les za vžigalice;  Izdelava iz lesa
        lesni čepki za    iz katerekoli tar.
        obutev        št., razen lesene
                   žice iz tar.št.
                   4409.


------------------------------------------------------------------------------
ex 45.pgl.   Pluta in plutasti  Izdelava, pri kateri
        izdelki, razen:   se vsi uporabljeni
                   materiali uvrščajo v
                   drugo tar.št., kot
                   je tar.št. izdelka.


4503      Izdelki iz naravne  Izdelava iz plute
        plute        iz tar.št. 4501.


------------------------------------------------------------------------------
46.pgl.     Izdelki iz slame,  Izdelava, pri kateri
        esparta in drugih  se vsi uporabljeni
        materialov za    materiali uvrščajo v
        pletarstvo;     drugo tar.št., kot
        košarski in     je tar.št. izdelka.
        pletarski izdelki


------------------------------------------------------------------------------
47.pgl.     Lesovina ali     Izdelava, pri kateri
        celuloza iz drugih  se vsi uporabljeni
        vlaknastih      materiali uvrščajo v
        celuloznih      drugo tar.št., kot
        materialov;     je tar.št. izdelka.
        recikliran papir
        ali karton
        (ostanki in
        odpadki)


------------------------------------------------------------------------------
ex 48.pgl.   Papir in karton;   Izdelava, pri kateri
        izdelki iz papirne  se vsi uporabljeni
        kaše, papirja ali  materiali uvrščajo v
        kartona; razen:   drugo tar.št., kot
                   je tar.št. izdelka.


ex 4811     Papir in karton,   Izdelava iz
        samo s črtami ali  materialov za
        kvadrati       izdelavo papirja
                   iz 47. poglavja.


4816      Karbon papir,    Izdelava iz
        samokopirni papir  materialov za
        in drug papir za   izdelavo papirja
        kopiranje in     iz 47. poglavja.
        prenašanje (razen
        tistih iz tar.št.
        4809); matrice za
        razmnoževanje in
        ofsetne plošče iz
        papirja, v škatlah
        ali brez škatel


4817      Pisemski ovitki,   Izdelava, pri
        pisemske kartice,  kateri:
        dopisnice in karte
        za dopisovanje iz  - se vsi uporabljeni
        papirja ali     materiali uvrščajo v
        kartona; kompleti  drugo tar.št., kot
        za dopisovanje v   je tar.št. izdelka,
        škatlah, vrečkah,  in
        notesih in
        podobnih       - vrednost vseh
        pakiranjih iz    uporabljenih
        papirja in kartona  materialov ne
                   presega 50% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


ex 4818     Toaletni papir    Izdelava iz
                   materialov za
                   izdelavo papirja iz
                   47. poglavja.


ex 4819     Škatle, zaboji,   Izdelava, pri
        vreče in drugi    kateri:
        kontejnerji za
        pakiranje iz     - se vsi uporabljeni
        papirja, kartona,  materiali uvrščajo v
        celulozne vate ali  drugo tar.št., kot
        listov ali trakov  je tar.št. izdelka,
        iz celuloznih    in
        vlaken
                   - vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov ne
                   presega 50% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


ex 4820     Bloki papirja za   Izdelava, pri kateri
        pisma        vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov ne
                   presega 50% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


ex 4823     Drug papir, karton, Izdelava iz
        celulozna vata ter  materialov za
        listi in trakovi iz izdelavo papirja
        celuloznih vlaken,  iz 47. poglavja.
        razrezani v
        določene velikosti
        ali oblike


------------------------------------------------------------------------------
ex 49.pgl.   Tiskane knjige,   Izdelava, pri kateri
        časopisi, slike in  se vsi uporabljeni
        drugi izdelki    materiali uvrščajo v
        grafične       drugo tar.št., kot
        industrije,     je tar.št. izdelka.
        rokopisi, tipkana
        besedila in načrti,
        razen:


4909      Poštne razglednice, Izdelava iz
        čestitke in karte z materialov, ki
        osebnimi sporočili, niso uvrščeni v
        tiskane,       tar.št.4909 ali
        ilustrirane ali   4911.
        neilustrirane, z
        ovitki ali okraski
        ali brez njih


4910      Koledarji vseh
        vrst, tiskani,
        vštevši
        koledarske bloke:

        - Koledarji vrste  Izdelava, pri
        "večni" ali z    kateri:
        zamenljivimi bloki
        na podlagah, ki   - se vsi uporabljeni
        niso iz papirja   materiali uvrščajo v
        ali kartona     drugo tar.št., kot
                   je tar.št. izdelka,
                   in

                   - vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov ne
                   presega 50% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.

        - Drugo       Izdelava iz
                   materialov ki niso
                   uvrščeni v tar.št.
                   4909 ali 4911.


------------------------------------------------------------------------------
ex 50.pgl.   Svila, razen:    Izdelava, pri kateri
                   se vsi uporabljeni
                   materiali uvrščajo v
                   drugo tar.št. kot je
                   tar.št. izdelka.


ex 5003     Svileni odpadki   Mikanje ali
        (vštevši zapredke,  česanje svilenih
        neprimerne za    odpadkov.
        odvijanje, odpadke
        preje in raztrgane
        tekstilne
        materiale), mikani
        ali česani


5004 do ex   Svilena preja in   Izdelava iz:
5006      preja iz odpadkov  (1. Posebni pogoji,
        svile        ki veljajo za
                   proizvode iz
                   mešanice tekstilnih
                   materialov, so
                   navedeni v Uvodni
                   opombi 5.)

                   - surove svile ali
                   iz odpadkov svile,
                   mikanih ali česanih
                   ali drugače
                   predelanih za
                   predenje,

                   - drugih naravnih
                   vlaken, nemikanih ali
                   nečesanih ali drugače
                   predelanih za predenje,

                   - kemičnih
                   materialov ali
                   tekstilne kaše, ali

                   - materialov za
                   izdelavo papirja.


5007      Tkanine iz svile
        ali svilenih
        odpadkov:

        - Z vtkanimi     Izdelava iz enojne
        gumijastimi nitmi  preje.
                   (1. Posebni pogoji,
                   ki veljajo za
                   proizvode iz
                   mešanice tekstilnih
                   materialov, so
                   navedeni v Uvodni
                   opombi 5.)

        - Drugi       Izdelava iz:
                   (1. Posebni pogoji,
                   ki veljajo za
                   proizvode iz
                   mešanice tekstilnih
                   materialov, so
                   navedeni v Uvodni
                   opombi 5.)

                   - preje iz kokosovih
                   vlaken,

                   - naravnih vlaken,

                   - umetnih ali
                   sintetičnih rezanih
                   vlaken, nemikanih
                   ali nečesanih ali
                   kako drugače
                   predelanih za
                   predenje,

                   - kemičnih
                   materialov ali
                   tekstilne kaše, ali

                   - papirja.

                   ali

                   Tiskanje, spremljano
                   z najmanj dvema
                   pripravljalnima ali
                   končnima operacijama
                   (kot so
                   razmaščevanje,
                   beljenje,
                   merceriziranje,
                   termostabiliziranje,
                   dviganje,
                   kalandiranje,
                   obdelava za
                   odpornost na
                   krčenje, trajna
                   zaključna obdelava,
                   obogatitev,
                   impregnacija,
                   popravljanje in
                   odstranjevanje
                   vozlov), pod
                   pogojem, da
                   vrednost uporabljene
                   netiskane tkanine ne
                   presega 47,5% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


------------------------------------------------------------------------------
ex 51.pgl.   Volna, fina ali   Izdelava, pri kateri
        groba živalska    se vsi uporabljeni
        dlaka; preja in   materiali uvrščajo v
        tkanine iz konjske  drugo tar.št., kot
        žime; razen:     je tar.št. izdelka.


5106 do 5110  Preja iz volne, iz  Izdelava iz:
        fine ali grobe    (1. Posebni pogoji,
        živalska dlaka ali  ki veljajo za
        iz konjske žime   proizvode iz
                   mešanice tekstilnih
                   materialov, so
                   navedeni v Uvodni
                   opombi 5.)

                   - surove svile ali
                   iz odpadkov svile,
                   mikanih ali česanih
                   ali kako drugače
                   predelanih za
                   predenje,

                   - naravnih vlaken,
                   nemikanih ali
                   nečesanih ali
                   drugače predelanih
                   za predenje,

                   - kemičnih
                   materialov ali
                   tekstilne kaše, ali

                   - materialov za
                   izdelavo papirja.


5111 do 5113  Tkanine iz volne,
        iz fine ali grobe
        živalske dlake ali
        iz konjske žime

        - Z vtkanimi     Izdelava iz enojne
        gumijastimi nitmi  preje.
                   (1. Posebni pogoji,
                   ki veljajo za
                   proizvode iz
                   mešanice tekstilnih
                   materialov, so
                   navedeni v Uvodni
                   opombi 5.)

        - Drugi       Izdelava iz:
                   (1. Posebni pogoji,
                   ki veljajo za
                   proizvode iz
                   mešanice tekstilnih
                   materialov, so
                   navedeni v Uvodni
                   opombi 5.)

                   - preje iz kokosovih
                   vlaken,

                   - naravnih vlaken,

                   - umetnih ali
                   sintetičnih rezanih
                   vlaken, nemikanih
                   ali nečesanih ali
                   kako drugače
                   predelanih za
                   predenje,

                   - kemičnih
                   materialov ali
                   tekstilne kaše, ali

                   - papirja.

                   ali

                   Tiskanje, spremljano
                   z najmanj dvema
                   pripravljalnima ali
                   končnima operacijama
                   (kot so
                   razmaščevanje,
                   beljenje,
                   merceriziranje,
                   termostabiliziranje,
                   dviganje,
                   kalandiranje,
                   obdelava za
                   odpornost na
                   krčenje, trajna
                   zaključna obdelava
                   obogatitev,
                   impregnacija,
                   popravljanje in
                   odstranjevanje
                   vozlov), pod
                   pogojem, da
                   vrednost
                   uporabljene
                   netiskane tkanine
                   ne presega 47,5%
                   cene izdelka franko
                   tovarna.


------------------------------------------------------------------------------
ex 52.pgl.   Bombaž, razen:    Izdelava, pri kateri
                   se vsi uporabljeni
                   materiali uvrščajo v
                   drugo tar.št., kot je
                   tar.št. izdelka.


5204 do 5207  Preja in sukanec   Izdelava iz:
        iz bombaža      (1. Posebni pogoji,
                   ki veljajo za
                   proizvode iz
                   mešanice tekstilnih,
                   matiralov, so
                   navedeni v Uvodni
                   opombi 5.)

                   - surove svile ali
                   odpadkov svile,
                   mikanih ali česanih
                   ali drugače
                   pripravljenih za
                   predenje,

                   - naravnih vlaken,
                   nemikanih ali
                   nečesanih ali
                   drugače predelanih
                   za predenje,

                   - kemičnih
                   materialov ali
                   tekstilne kaše, ali

                   - materialov za
                   izdelavo papirja.


5208 do 5212  Bombažne tkanine:

        - Z vtkanimi     Izdelava iz enojne
        gumijastimi nitmi  preje. (1. Posebni
                   pogoji, ki veljajo
                   za proizvode iz
                   mešanice tekstilnih
                   materialov, so
                   navedeni v Uvodni
                   opombi 5.)

        - Druge       Izdelava iz:
                   (1. Posebni pogoji,
                   ki veljajo za
                   proizvode iz
                   mešanice tekstilnih
                   materialov, so
                   navedeni v Uvodni
                   opombi 5.)

                   - preje iz
                   kokosovih vlaken,

                   - naravnih vlaken,

                   - umetnih ali
                   sintetičnih rezanih
                   vlaken, nemikanih
                   ali nečesanih ali
                   kako drugače
                   pripravljenih za
                   predenje,

                   - kemičnih
                   materialov ali
                   tekstilne kaše, ali

                   - papirja.

                   ali

                   Tiskanje,
                   spremljano z najmanj
                   dvema
                   pripravljalnima ali
                   končnima operacijama
                   (kot so
                   razmaščevanje,
                   beljenje,
                   merceriziranje,
                   termostabiliziranje,
                   dviganje,
                   kalendiranje,
                   obdelava za
                   odpornost na
                   krčenje, trajna
                   zaključna obdelava,
                   obogatitev,
                   impregnacija,
                   popravljanje in
                   odstranjevanje
                   vozlov), pod
                   pogojem, da
                   vrednost
                   uporabljene
                   netiskane tkanine
                   ne presega 47,5%
                   cene izdelka
                   franko tovarna.


------------------------------------------------------------------------------
ex 53.pgl.   Druga rastlinska   Izdelava, pri kateri
        tekstilna vlakna;  se vsi uporabljeni
        papirna preja in   materiali uvrščajo v
        tkanine iz papirne  drugo tar.št., kot
        preje; razen:    je tar.št. izdelka.


5306 do 5308  Preja iz drugih   Izdelava iz:
        rastlinskih     (1. Posebni pogoji,
        tekstilnih vlaken;  ki veljajo za
        papirna preja    proizvode iz
                   mešanice tekstilnih
                   materialov, so
                   navedeni v Uvodni
                   opombi 5.)

                   - surove svile ali
                   ostankov svile,
                   mikanih ali česanih
                   ali drugače
                   pripravljenih za
                   predenje,

                   - naravnih vlaken,
                   nemikanih ali
                   nečesanih ali
                   drugače predelanih
                   za predenje,

                   - kemičnih
                   materialov ali
                   tekstilne kaše, ali

                   - materialov za
                   izdelavo papirja.


5309 do 5311  Tkanine iz drugih
        rastlinskih
        tekstilnih vlaken;
        tkanine iz papirne
        preje:

        - Z vtkanini     Izdelava iz enojne
        gumijastimi nitmi  preje.
                   (1. Posebni pogoji,
                   ki veljajo za
                   proizvode iz
                   mešanice tekstilnih
                   materialov, so
                   navedeni v Uvodni
                   opombi 5.)

        - Druge       Izdelava iz:
                   (1. Posebni pogoji,
                   ki veljajo za
                   proizvode iz
                   mešanice tekstilnih
                   materialov, so
                   navedeni v Uvodni
                   opombi 5.)

                   - preje iz kokosovih
                   vlaken,

                   - naravnih vlaken,

                   - umetnih ali
                   sintetičnih rezanih
                   vlaken, nemikanih
                   ali nečesanih ali
                   kako drugače
                   pripravljenih za
                   predenje,

                   - kemičnih
                   materialov ali
                   tekstilne kaše,
                   ali

                   - papirja.

                   ali

                   Tiskanje, spremljano
                   z najmanj dvema
                   pripravljalnima ali
                   končnima operacijama
                   (kot so
                   razmaščevanje,
                   beljenje,
                   merceriziranje,
                   termostabiliziranje,
                   dviganje,
                   kalendiranje,
                   obdelava za
                   odpornost
                   na krčenje, trajna
                   zaključna obdelava,
                   obogatitev,
                   impregnacija,
                   popravljanje in
                   odstranjevanje
                   vozlov), pod
                   pogojem, da vrednost
                   uporabljene
                   netiskane tkanine
                   ne presega 47,5%
                   cene izdelka franko
                   tovarna.


------------------------------------------------------------------------------
5401 do 5406  Preja,        Izdelava iz:
        monofilamenti in   (1. Posebni pogoji
        sukanec iz umetnih  ki veljajo za
        ali sintetičnih   proizvode iz
        filamentov      mešanice tekstilnih
                   materialov, so
                   navedeni v Uvodni
                   opombi 5.)

                   - surove svile ali
                   ostankov svile,
                   mikanih ali česanih
                   ali drugače
                   pripravljenih za
                   predenje,

                   - naravnih vlaken,
                   nemikanih in
                   nečesanih ali kako
                   drugače predelanih
                   za predenje,

                   - kemičnih
                   materialov ali
                   tekstilne kaše, ali

                   - materialov za
                   izdelavo papirja.


5407 in 5408  Tkanine iz preje
        iz umetnih ali
        sintetičnih
        filamentov:

        - Z vtkanimi     Izdelava iz enojne
        gumijastimi nitmi  preje. (1. Posebni
                   pogoji, ki veljajo
                   za proizvode iz
                   mešanice tekstilnih
                   materialov, so
                   navedeni v Uvodni
                   opombi 5.)

        - Druge       Izdelava iz:
                   (1. Posebni pogoji,
                   ki veljajo za
                   proizvode iz
                   mešanice tekstilnih
                   materialov, so
                   navedeni v Uvodni
                   opombi 5.)

                   - preje iz kokosovih
                   vlaken,

                   - naravnih vlaken,

                   - umetnih ali
                   sintetičnih rezanih
                   vlaken, nemikanih
                   ali nečesanih ali
                   kako drugače
                   pripravljenih za
                   predenje,

                   - kemičnih
                   materialov ali
                   tekstilne kaše, ali

                   - papirja.

                   ali

                   Tiskanje, spremljano
                   z najmanj dvema
                   pripravljalnima ali
                   končnima operacijama
                   (kot so
                   razmaščevanje,
                   beljenje,
                   merceriziranje,
                   termostabiliziranje,
                   dviganje,
                   kalendiranje,
                   obdelava za
                   odpornost na
                   krčenje, trajna
                   zaključna obdelava,
                   obogatitev,
                   impregnacija,
                   popravljanje in
                   odstranjevanje
                   vozlov) pod
                   pogojem, da
                   vrednost
                   uporabljene
                   netiskane tkanine
                   ne presega 47,5 cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


------------------------------------------------------------------------------
5501 do 5507  Umetna ali      Izdelava iz kemičnih
        sintetična rezana  materialov ali
        vlakna        tekstilne kaše.

5508 do 5511  Preja in sukanec za Izdelava iz:
        šivanje iz umetnih  (1. Posebni pogoji,
        ali sintetičnih   ki veljajo za
        rezanih vlaken    proizvode iz
                   mešanice tekstilnih
                   materialov, so
                   navedeni v Uvodni
                   opombi 5.)

                   - surove svile ali
                   odpadkov svile,
                   mikanih ali česanih
                   ali drugače
                   pripravljenih za
                   predenje,

                   - naravnih vlaken,
                   nemikanih ali
                   nečesanih ali kako
                   drugače predelanih
                   za predenje,

                   - kemičnih
                   materialov ali
                   tekstilne kaše, ali

                   - materialov za
                   izdelavo papirja.


5512 do 5516  Tkanine iz umetnih
        in sintetičnih
        rezanih vlaken:

        - Z vtkanimi     Izdelava iz enojne
        gumijastimi nitmi  preje.
                   (1. Posebni pogoji,
                   ki veljajo za
                   proizvode iz
                   mešanice tekstilnih
                   materialov, so
                   navedeni v Uvodni
                   opombi 5.)

        - Druge       Izdelava iz:
                   (1. Posebni pogoji,
                   ki veljajo za
                   proizvode iz
                   mešanice tekstilnih
                   materialov, so
                   navedeni v Uvodni
                   opombi 5.)

                   - preje iz kokosovih
                   vlaken,

                   - naravnih vlaken,

                   - umetnih in
                   sintetičnih rezanih
                   vlaken, nemikanih
                   ali nečesanih ali
                   kako drugače
                   predelavnih za
                   predenje,

                   - kemičnih
                   materialov ali
                   tekstilne kaše, ali

                   - papirja.

                   ali

                   Tiskanje, spremljano
                   z najmanj dvema
                   pripravljalnima ali
                   končnima operacijama
                   (kot so
                   razmaščevanje,
                   beljenje,
                   merceriziranje,
                   termostabiliziranje,
                   dviganje,
                   kalendiranje,
                   obdelava za
                   odpornost na
                   krčenje, trajna
                   zaključna obdelava,
                   obogatitev,
                   impregnacija,
                   popravljanje in
                   odstranjevanje
                   vozlov), pod
                   pogojem, da vrednost
                   uporabljene
                   netiskane tkanine
                   ne presega 47,5%
                   cene izdelka franko
                   tovarna.


------------------------------------------------------------------------------
ex 56.pgl.   Vata, klobučevina  Izdelava iz:
        in netkani
        materiali      - preje iz
        specialne preje;   kokosovega vlakna,
        vrvi, motvozi,
        konopi in prameni  - naravnih vlaken,
        ter izdelki iz
        njih, razen:     - kemičnih
                   materialov ali
                   tekstilne kaše, ali

                   - materialov za
                   proizvodnjo papirja.


5602      Klobučevina,
        vštevši
        impregnirano,
        prevlečeno ali
        laminirano:

        - Iglana       Izdelava iz:
        klobučevina     (1. Posebni pogoji,
                   ki veljajo za
                   proizvode iz
                   mešanice tekstilnih
                   materialov, so
                   navedeni v Uvodni
                   opombi 5.)

                   - naravnih vlaken,

                   - kemičnih
                   materialov ali
                   tekstilne kaše.

                   Lahko se
                   uporabljajo:

                   - preje iz
                   polipropilenskega
                   filamenta iz tar.št.
                   5402,

                   - polipropilenska
                   vlakna iz tar.št.
                   5503 ali 5506, ali

                   - filamentni trak iz
                   polipropilena iz
                   tar.št. 5501, pri
                   katerih je v vseh
                   primerih vsebina
                   vsakega filamenta
                   ali vlakna nižja od
                   9 decitekstov, pod
                   pogojem, da njihova
                   vrednost ne presega
                   40% cene izdelka
                   franko tovarna.

        - Drugo       Izdelava iz:
                   (1. Posebni pogoji,
                   ki veljajo za
                   proizvode iz
                   mešanice tekstilnih
                   materialov, so
                   navedeni v Uvodni
                   opombi 5.)

                   - naravnih vlaken,

                   - umetnih ali
                   sintetičnih rezanih
                   vlaken,
                   pridobljenih iz
                   kazeina, ali

                   - kemičnih
                   materialov ali
                   tekstilne kaše.


5604      Niti in vrvi iz
        gume, prekriti s
        tekstilnim
        materialom;
        tekstilna preja,
        trakovi in podobno
        iz tar.št. 5404
        ali 5405,
        impregnirani,
        prevlečeni,
        obloženi z gumo
        ali plastično
        maso

        - Gumijaste niti in Izdelava iz
        vrvi, prekrite s   gumijastih niti
        tekstilom      in vrvi, ki niso
                   prekrite s
                   tekstilom.

        - Drugo       Izdelava iz:
                   (1. Posebni pogoji,
                   ki veljajo za
                   proizvode iz
                   mešanice tekstilnih
                   materialov, so
                   navedeni v Uvodni
                   opombi 5.)

                   - naravnih vlaken,
                   nemikanih in
                   nečesanih ali kako
                   drugače
                   pripravljenih za
                   predenje,

                   - kemičnih
                   materialov ali
                   tekstilne kaše, ali

                   - materialov za
                   izdelavo papirja.


5605      Metalizirana preja, Izdelava iz:
        posukana ali ne,   (1. Posebni pogoji,
        izdelani iz     ki veljajo za
        tekstilne preje,   proizvode iz
        trakov, in podobno  mešanice tekstilnih
        iz tar.št. 5404   materialov, so
        ali 5405, in     navedeni v Uvodni
        kombinirana s    opombi 5.)
        kovino v obliki
        niti, traku ali   - naravnih vlaken,
        prahu ali
        prevlečene s     - umetnih in
        kovino        sintetičnih rezanih
                   vlaken, nemikanih
                   in nečesanih ali
                   kako drugače
                   pripravljenih za
                   predenje,

                   - kemičnih
                   materialov ali
                   tekstilne kaše, ali

                   - materialov za
                   izdelavo papirja.


5606      Posukana preja,   Izdelava iz:
        trakovi in podobno  (1. Posebni pogoji,
        iz tar.št. 5404   ki vleja za
        ali 5405 (razen   proizvode iz
        tisti iz tar.št.   mešanice tekstilnih
        5605 in posukane   materialov, so
        preje iz konjske   navedeni v Uvodni
        žime); ženiljska   opombi 5.)
        preja (vštevši
        ženiljsko prejo);  - naravnih vlaken,
        efektno vozličasta
        preja        - umetnih in
                   sintetičnih rezanih
                   vlaken, nemikanih
                   in nečesanih ali
                   kako drugače
                   pripravljenih za
                   predenje,

                   - kemičnih
                   materialov ali
                   tekstilne kaše, ali

                   - materialov za
                   izdelavo papirja.


------------------------------------------------------------------------------
57.pgl.     Preproge in druga
        tekstilna talna
        prekrivala:

        - Iz iglane     Izdelava iz:
        klobučevine     (1. Posebni pogoji,
                   ki veljajo za
                   proizvode iz
                   mešanice tekstilnih
                   materialov, so
                   navedeni v Uvodni
                   opombi 5.)

                   - naravnih vlaken,
                   ali

                   - kemičnih
                   materialov ali
                   tekstilne kaše.

                   Lahko se
                   uporabljajo:

                   - preja iz
                   polipropilenskega
                   filamenta iz tar.
                   št. 5402,

                   - polipropilenska
                   vlakna iz tar.št.
                   5503 ali 5506 ali

                   - filamentni traki
                   iz polipropilena
                   iz tar.št. 5501,
                   pri katerih je v
                   vseh primerih
                   vsebina vsakega
                   filamenta ali
                   vlakna manjša od 9
                   decitekstov, pod
                   pogojem, da
                   njihova vrednost
                   ne presega 40%
                   cene izdelka
                   franko tovarna.

        - Iz druge      Izdelava iz:
        klobučevine     (1. Posebni pogoji,
                   ki veljajo za
                   proizvode iz
                   mešanice tekstilnih
                   materialov, so
                   navedeni v Uvodni
                   opombi 5.)

                   - naravnih vlaken,
                   nemikanih in
                   nečesanih ali kako
                   drugače
                   pripravljenih za
                   predenje, ali

                   - kemičnih
                   materialov ali
                   tekstilne kaše.

        - Drugo       Izdelava iz:
                   (1. Posebni pogoji,
                   ki veljajo za
                   proizvode iz
                   mešanice tekstilnih
                   materialov, so
                   navedeni v Uvodni
                   opombi 5.)

                   - preje iz
                   kokosovega vlakna,

                   - preje iz
                   sintetičnih ali
                   umetnih filamentov,

                   - naravnih vlaken,
                   ali

                   - sintetičnih ali
                   umetnih rezanih
                   vlaken, nemikanih in
                   nečesanih ali kako
                   drugače predelanih
                   za predenje.


------------------------------------------------------------------------------
ex 58.pgl.   Specialne tkanine;
        taftane tekstilne
        obloge; čipke;
        tapiserije;
        pozamentarije;
        vezenine; razen:

        - Kombinirane z   Izdelava iz enojne
        gumijasto nitjo   preje.
                   (1. Posebni pogoji,
                   ki veljajo za
                   proizvode iz
                   mešanice tekstilnih
                   materialov, so
                   navedeni v Uvodni
                   opombi 5.)

        - Druge       Izdelava iz:
                   (1. Posebni pogoji,
                   ki veljajo za
                   proizvode iz
                   mešanice tekstilnih
                   materialov, so
                   navedeni v Uvodni
                   opombi 5.)

                   - naravnih vlaken,

                   - umetnih ali
                   sintetičnih rezanih
                   vlaken, nemikanih
                   in nečesanih ali
                   kako drugače
                   pripravljenih za
                   predenje, ali

                   - kemičnih
                   materialov ali
                   tekstilne kaše,

                   ali

                   Tiskanje, spremljano
                   z najmanj dvema
                   pripravljalnima ali
                   končnima operacijama
                   (kot so
                   razmaščevanje,
                   beljenje,
                   merceriziranje,
                   termostabiliziranje,
                   dviganje,
                   kalendiranje,
                   obdelava za
                   odpornost na
                   krčenje, trajna
                   zaključna obdelava,
                   obogatitev,
                   impregnacija,
                   popravljanje ali
                   odstranjevanje
                   vozlov), pod
                   pogojem, da
                   vrednost
                   uporabljene
                   netiskane tkanine
                   ne presega 47,5%
                   cene izdelka franko
                   tovarna.


5805      Ročno tkane     Izdelava, pri kateri
        tapiserije (vrsta:  se vsi uporabljeni
        gobelin,       materiali uvrščajo v
        flandrijske,     drugo tar.št., kot
        beauvais, aubusson  je tar.št. izdelka.
        in podobne) in z
        iglo izdelane
        tapiserije (npr.:
        z drobnim in
        križnim vbodom),
        konfekcionirane
        ali ne


5810      Vezenine v metraži, Izdelava, pri
        trakovih ali     kateri:
        motivih
                   - so vsi uporabljeni
                   materiali uvrščeni
                   v drugo tar.št.,
                   kot je tar.št.
                   izdelka, in

                   - vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov ne
                   presega 50% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


------------------------------------------------------------------------------
5901      Tekstilne tkanine,  Izdelava iz preje.
        prevlečene z
        lepilom ali
        škrobnimi snovmi,
        ki se uporabljajo
        za zunanjo vezavo
        knjig in podobne
        namene: tkanine za
        kopiranje; platna,
        pripravljena za
        slikanje, toge
        tkanine (bugram)
        in podobne tkanine,
        ki se uporabljajo
        za izdelavo
        klobukov


5902      Kord tkanine za
        avtomobilske plašče
        iz preje in najlona,
        poliestra in
        viskoznega rajona
        velike jakosti:

        - Z vsebnostjo do  Izdelava iz preje.
        vključno 90%
        tekstilnih
        materialov po teži


        - Druge       Izdelava iz kemičnih
                   materialov ali
                   tekstilne kaše.


5903      Tekstilne tkanine,  Izdelava iz preje.
        impregnirane,
        premazane,      ali
        prevlečene ali
        prekrite ali     Tiskanje, spremljano
        laminirane s     z najmanj dvema
        plastičnimi masami, pripravljalnima ali
        razen tistih iz   končnima operacijama
        tar.št. 5902     (kot so
                   razmaščevanje,
                   beljenje,
                   merceriziranje,
                   termostabiliziranje,
                   dviganje,
                   kalendiranje,
                   obdelava za
                   odpornost na
                   krčenje, trajna
                   zaključna obdelava,
                   obogatitev,
                   impregnacija,
                   popravljanje in
                   odstranjevanje
                   vozlov), pod
                   pogojem, da
                   vrednost
                   uporabljene
                   netiskane tkanine
                   ne presega 47,5%
                   cene izdelka
                   franko tovarna.


5904      Linolej, vštevši   Izdelava iz preje.
        rezanega v oblike;  (1. Posebni pogoji,
        talna prekrivala na ki veljajo za
        tekstilni podlagi,  proizvode iz
        premazani      mešanice tekstilnih
        prevlečeni ali    materialov, so
        prekriti, razrezani navedeni v Uvodni
        v oblike ali ne   opombi 5.)


5905      Zidne tapete iz
        tekstila:

        - Impregnirane,   Izdelava iz preje.
        premazane,
        prevlečene ali
        prekrite ali
        laminirane z gumo,
        plastičnimi masami
        ali drugimi
        materiali

        - Druge       Izdelava iz:
                   (1. Posebni pogoji,
                   ki veljajo za
                   proizvode iz
                   mešanice tekstilnih
                   materialov, so
                   navedeni v Uvodni
                   opombi 5.)

                   - preje iz
                   kokosovega vlakna,

                   - naravnih vlaken,

                   - sintetičnih ali
                   umetnih rezanih
                   vlaken, nemikanih
                   in nečesanih ali
                   kako drugače
                   predelanih za
                   predenje,

                   - kemičnih
                   materialov ali
                   tekstilne kaše,

                   ali

                   Tiskanje,
                   spremljano z najmanj
                   dvema
                   pripravljalnima ali
                   končnima
                   operacijama (kot so
                   razmaščevanje,
                   beljenje,
                   merceriziranje,
                   termostabiliziranje,
                   dviganje,
                   kalendiranje,
                   obdelava za
                   odpornost na
                   krčenje, trajna
                   zaključna obdelava,
                   obogatitev,
                   impregnacija,
                   popravljanje in
                   odstranjevanje
                   vozlov), pod
                   pogojem, da
                   vrednost
                   uporabljene
                   netiskane tkanine
                   ne presega 47,5%
                   cene izdelka franko
                   tovarna.


5906      Guminirane
        tekstilne tkanine,
        razen tistih iz
        tar.št. 5902:

        - Pletene ali    Izdelava iz:
        kvačkane tkanine   (1. Posebni pogoji,
                   ki veljajo za
                   proizvode iz
                   mešanice tekstilnih
                   materialov, so
                   navedeni v Uvodni
                   opombi 5.)

                   - naravnih vlaken,

                   - umetnih ali
                   sintetičnih rezanih
                   vlaken, nemikanih
                   in nečesanih ali
                   kako drugače
                   predelanih za
                   predenje, ali

                   - kemičnih
                   materialov ali
                   tekstilne kaše.

        - Druge tkanine iz  Izdelava iz
        sintetične filament kemičnih
        preje, ki vsebuje  materialov.
        več kot 90%
        tekstilnih
        materialov po teži

        - Druge       Izdelava iz preje.


5907      Tekstilne tkanine,  Izdelava iz preje.
        drugače
        impregnirane,    ali
        premazane,
        prevlečene ali    Tiskanje, spremljano
        prekrite; platna,  z najmanj dvema
        poslikana platna   pripravljalnima ali
        za odrske kulise,  končnima operacijama
        tkanine za      (kot so
        ateljeje in     razmaščevanje,
        podobne namene    beljenje,
                   merceriziranje,
                   termostabiliziranje,
                   dviganje,
                   kalendiranje,
                   obdelava za
                   odpornost na
                   krčenje, trajna
                   zaključna obdelava,
                   obogatitev,
                   impregnacija,
                   popravljanje in
                   odstranjevanje
                   vozlov), pod
                   pogojem, da
                   vrednost
                   uporabljene
                   netiskane tkanine
                   ne presega 47,5%
                   cene izdelka
                   franko tovarna.


5908      Stenji iz tekstila,
        tkani, opleteni ali
        pleteni, za
        svetilke, peči,
        vžigalnike, sveče,
        ipd.;žarilne
        mrežice za plinsko
        razsvetljavo in
        cevasto pleteni
        materiali za
        plinske svetilke,
        impregnirani ali
        neimpregnirani:

        - Žarilne mrežice  Izdelava iz cevasto
        za plinske      pletenih materialov
        svetilke,      za svetilke.
        impregnirane

        - Drugi       Izdelava, pri kateri
                   se vsi uporabljeni
                   materiali uvrščajo v
                   drugo tar.št., kot
                   je tar.št. izdelka.


5909 do 5911  Tekstilni izdelki,
        za industrijsko
        uporabo:

        - Diski ali obroči  Izdelava iz preje
        za poliranje,    ali odpadkov tkanin
        razen iz       ali krp iz tar.
        klobučevine iz    št. 6310.
        tar.št. 5911

        - Tekstilne tkanine, Izdelava iz:
        ki se uporabljajo  (1. Posebni pogoji,
        pri izdelavi     ki veljajo za
        papirja ali v druge proizvode iz
        tehnične namene,   mešanice
        podložene ali    tekstilnih
        nepodložene s    materialov, so
        klobučevino,     navedeni v Uvodni
        prevlečene ali    opombi 5.)
        prekrite ali ne,
        cevaste ali     - preje iz
        neskončne, z eno   kokosovega vlakna,
        ali več osnovami
        in/ali votki ali   - naslednjih
        ravno tkane z več  materialov:
        osnovami in/ali
        votki iz tar.št.   - preja iz
        5911         politetrafluoretilena,
                   (2. Uporaba tega
                   materiala je
                   omejena na
                   izdelavo tekstilnih
                   tkanin, ki se
                   uporabljajo za
                   proizvodnjo
                   papirja.)

                   - preje, večnitne,
                   iz poliamida,
                   prekrite,
                   impregnirane ali
                   prevlečene s
                   fenolno smolo,

                   - preje iz
                   sintetičnih
                   tekstilnih vlaken
                   iz aromatičnih
                   poliamidov,
                   dobljenih z
                   polikondenzacijo
                   m- fenilendiamina
                   in izoftalne
                   kisline,

                   - monofilamenta
                   iz
                   politetrafluoretilena
                   (2. Uporaba tega
                   materiala je
                   omejena na
                   izdelavo
                   tekstilnih tkanin,
                   ki se uporabljajo
                   za proizvodnjo
                   papirja.)

                   - preje iz
                   sintetičnih
                   tekstilnih vlaken
                   iz poli-p-
                   fenilentereftalamida,

                   - preje iz steklenih
                   vlaken, prekrite s
                   fenolno smolo in
                   ojačene z akrilno
                   prejo,
                   (2. Uporaba tega
                   materiala je
                   omejena na
                   izdelavo tekstilnih
                   tkanin, ki se
                   uporabljajo za
                   proizvodnjo
                   papirja.)

                   - kopoliestrskih
                   monofilamentov iz
                   poliestra in smole
                   iz tereftalne
                   kisline in 1.4
                   cikloheksandietanola
                   in izoftalne kisline,

                   - naravnih vlaken,

                   - umetnih ali
                   sintetičnih rezanih
                   vlaken, razen vlaken,
                   nemikanih in
                   nečesanih ali kako
                   drugače predelanih
                   za predenje, ali

                   - kemičnih
                   materialov ali
                   tekstilne kaše.

        - Drugo       Izdelava iz:
                   (1. Posebni pogoji,
                   ki veljajo za
                   proizvode iz
                   mešanice tekstilnih
                   materialov, so
                   navedeni v Uvodni
                   opombi 5.)

                   - preje iz
                   kokosovega vlakna,

                   - naravnih vlaken,

                   - umetnih ali
                   sintetičnih rezanih
                   vlaken, razen
                   vlaken, nemikanih
                   in nečesanih ali
                   kako drugače
                   obdelanih za
                   predenje, ali

                   - kemičnih
                   materialov ali
                   tekstilne kaše.


-------------------------------------------------------------------------------
60.pgl.     Pleteni ali     Izdelava iz:
        kvačkani materiali  (1. Posebni pogoji,
                   ki veljajo za
                   proizvode iz
                   mešanice tekstilnih
                   materialov, so
                   navedeni v Uvodni
                   opombi 5.)

                   - naravnih vlaken,

                   - umetnih ali
                   sintetičnih rezanih
                   vlaken, nemikanih
                   ali nečesanih ali
                   kako drugače
                   obdelanih za
                   predenje, ali

                   - kemičnih
                   materialov ali
                   tekstilne kaše.


------------------------------------------------------------------------------
61.pgl.     Oblačila in
        oblačilni dodatki,
        pleteni ali
        kvačkani:

        - Dobljeni s     Izdelava iz
        šivanjem ali     preje.
        drugačnim      (1. Posebni pogoji,
        sestavljanjem, iz  ki veljajo za
        dveh ali več kosov  proizvode iz
        pletene ali     mešanice tekstilnih
        kvačkane tkanine,  materialov, so
        ki je urezana v   navedeni v Uvodni
        določeno obliko   opombi 5.
        ali dobljena v    2. Glej Uvodno
        neposredno      opombo 6.)
        obdelovanje

        - Drugi       Izdelava iz:
                   (1. Posebni pogoji,
                   ki veljajo za
                   proizvode iz
                   mešanice tekstilnih
                   materialov, so
                   navedeni v Uvodni
                   opombi 5.)

                   - naravnih vlaken,

                   - umetnih ali
                   sintetičnih rezanih
                   vlaken, nemikanih
                   ali nečesanih ali
                   kako drugače
                   obdelanih za
                   predenje, ali

                   - kemičnih
                   materialov ali
                   tekstilne kaše.


------------------------------------------------------------------------------
ex 62.pgl.   Oblačila in     Izdelava iz
        oblačilni dodatki,  preje.
        ki niso pletena ali (1. Posebni pogoji,
        kvačkana; razen:   ki veljajo za
                   proizvode iz
                   mešanice tekstilnih
                   materialov, so
                   navedeni v Uvodni
                   opombi 5.
                   2. Glej Uvodno
                   opombo 6.)


ex 6202,    Oblačila in     Izdelava iz preje
ex 6204,    oblačilni dodatki,  (2. Glej Uvodno
ex 6206,    ženska, dekliška   opombo 6.)
ex 6209     in za dojenčke,
in       vezeni ..............ali
ex 6211
                   Izdelava iz nevezene
                   tkanine, pod
                   pogojem, da vrednost
                   uporabljene nevezene
                   tkanine ne presega
                   40% cene izdelka
                   franko tovarna.


ex 6210 in   Ognjevarna oprema  Izdelava iz
ex 6216     iz tkanin,      preje.
        prevlečenih s    (1. Glej uvodni
        folijo iz      opombi 6.)
        aluminiziranega   
        poliestra      ali

                   Izdelava iz
                   neprevlečene
                   tkanine, če vrednost
                   uporabljene
                   neprevlečene
                   tkanine ne presega
                   40% cene izdelka
                   franko tovarna.
                   (1. Glej Uvodnio
                   opombo


6213 in     Robčki, žepni
6214      robčki, šali,
        ešarpe, rute,
        naglavne rute,
        tančice in podobni
        izdelki:

        - Vezeni       Izdelava iz
                   nebeljene enojne
                   preje.
                   1. Posebni pogoji,
                   ki veljajo za
                   proizvode iz
                   mešanice tekstilnih
                   materialov, so
                   navedeni v Uvodni
                   opombi 5.
                   2. Glej Uvodno
                   opombo 6.)

                   ali

                   Izdelava iz
                   nevezene tkanine,
                   pod pogojem, da
                   vrednost uporabljene
                   nevezene tkanine ne
                   presega 40% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.
                   (1. Glej Uvodno
                   opombo 6.)

        - Drugi       Izdelava iz
                   nebeljene enojne
                   preje.
                   (1. Glej Uvodno
                   opombo 6.
                   2. Posebni pogoji,
                   ki veljajo za
                   proizvode iz
                   mešanice tekstilnih
                   materialov, so
                   navedeni v Uvodni
                   opombi 5.)

                   ali

                   Tiskanje, spremljano
                   z najmanj dvema
                   pripravljalnima ali
                   končnima
                   operacijama (kot so
                   razmaščevanje,
                   beljenje,
                   merceriziranje,
                   termostabiliziranje,
                   dviganje,
                   kalendiranje,
                   obdelava za
                   odpornost na
                   krčenje, trajna
                   zaključna obdelava,
                   obogatitev,
                   impregnacija,
                   popravljanje in
                   odstranjevanje
                   vozlov), pod
                   pogojem, da
                   vrednost
                   uporabljene
                   netiskane tkanine
                   iz tar.št.6213
                   in 6214 ne presega
                   47,5% cene izdelka
                   franko tovarna.


6217      Drug gotov pribor
        za oblačila, deli
        oblačil ali,
        pribora za
        oblačila, razen
        tistih iz tar.
        št. 6212:

        - Vezeni       Izdelava iz preje
                   (1. Glej Uvodno
                   opombo 6.)

                   ali

                   Izdelava iz nevezene
                   tkanine,pod pogojem,
                   da vrednost
                   uporabljene nevezene
                   tkanine ne presega
                   40% cene izdelka
                   franko tovarna.
                   (1. Glej Uvodno
                   opombo 6.)

        - Ognje-varna    Izdelava iz preje.
        oprema iz tkanin,  (1. Glej Uvodno
        prevlečena s folijo opombo 6.)
        aluminiziranega
        poliestra      ali

                   Izdelava iz
                   neprevlečene
                   tkanine, pod
                   pogojem, da vrednost
                   uporabljene
                   neprevlečene
                   tkanine ne presega
                   40% cene izdelka
                   franko tovarna
                   (1. Glej Uvodno
                   opombo 6.)

        - Medvloge za    Izdelava, pri
        ovratnike in     kateri:
        manšete, urezane
                   - so vsi uporabljeni
                   materiali uvrščeni
                   v drugo tar.št.,
                   kot je tar.št.
                   izdelka, in

                   - vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov ne
                   presega 40% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.

        - Drugi       Izdelava iz preje
                   (1. Glej uvodno
                   opombo 6.)


------------------------------------------------------------------------------
ex 63.pgl.   Drugi gotovi     Izdelava, pri kateri
        tekstilni izdelki;  se vsi uporabljeni
        kompleti;      materiali uvrščajo v
        ponošena-rabljena  drugo tar.št., kot
        oblačila in     je tar.št. izdelka.
        rabljeni tekstilni
        izdelki; krpe,
        razen:


6301 do 6304  Odeje, volnene
        odeje, posteljno
        perilo, zavese
        itd., drugi
        izdelki za
        notranjo opremo:

        - Iz klobučevine   Izdelava iz:
        ali iz nekaterih   (2. Posebni pogoji,
        tkanin        ki veljajo za
                   proizvode iz
                   mešanice tekstilnih
                   materialov, so
                   navedeni v Uvodni
                   opombi 5.)

                   - naravnih vlaken

                   ali

                   - kemičnih
                   materialov ali
                   tekstilne kaše.

        - Drugi:

        -- vezeni      Izdelava iz
                   nebeljene enojne
                   preje.
                   (1. Glej Uvodno
                   opombo 6.)
                   (3. Za pletene ali
                   kvačkane izdelke
                   brez dodatka
                   elastike ali gume,
                   dobljenih s
                   šivanjem ali
                   sestavljanjem
                   kosov pletenih
                   ali kvačkanih
                   tkanin (rezanih
                   ali pletenih
                   direktno v
                   oblike) glej
                   Uvodno opombo 6.)

                   ali

                   Izdelava iz nevezene
                   tkanine (razen
                   pletenih ali
                   kvačkanih), pod
                   pogojem,
                   da vrednost
                   uporabljene
                   nevezene tkanine
                   ne presega 40% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.

        -- drugi       Izdelava iz
                   nebeljene enojne
                   preje.
                   (1. Glej Uvodno
                   opombo 6.
                   2. Za pletene ali
                   kvačkane izdelke
                   brez dodatka
                   elastike ali gume,
                   dobljenih s
                   šivanjem ali
                   sestavljanjem
                   kosov pletenih
                   ali kvačkanih
                   tkanin (rezanih
                   ali pletenih
                   direktno v
                   oblike) glej
                   Uvodno opombo 6)


6305      Vreče in vrečke,   Izdelava iz:
        ki se uporabljajo  (3. Posebni pogoji,
        za pakiranje blaga  ki veljajo za
                   proizvode iz
                   mešanice tekstilnih
                   materialov, so
                   navedeni v Uvodni
                   opombi 5.)

                   - naravnih vlaken,

                   - umetnih ali
                   sintetičnih rezanih
                   vlaken, nemikanih
                   ali nečesanih ali
                   kako drugače
                   obdelanih za
                   predenje, ali

                   - kemičnih
                   materialov ali
                   tekstilne kaše.


6306      Cerade, jadra za
        plovila, jadralne
        deske ali suhozemna
        plovila, zunanje
        platnene zavese,
        šotori in izdelki
        za taborjenje

        - Netkani      Izdelava iz:
                   (1. Glej Uvodno
                   opombo 6.
                   3. Posebni pogoji,
                   ki veljajo za
                   proizvode iz
                   mešanice tekstilnih
                   materialov, so
                   navedeni v Uvodni
                   opombi 5.)

                   - naravnih vlaken
                   ali

                   - kemičnih
                   materialov ali
                   tekstilne kaše.

        - Drugi       Izdelava iz
                   nebeljene enojne
                   preje.
                   (1. Glej Uvodno
                   opombo 6.
                   3. Posebni pogoji,
                   ki veljajo za
                   proizvode iz
                   mešanice
                   tekstilnih
                   materialov, so
                   navedeni v
                   Uvodni opombi 5.)


6307      Drugi gotovi     Izdelava, pri kateri
        izdelki, vštevši   vrednost vseh
        kroje za oblačila  uporabljenih
                   materialov ne
                   presega 40% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


6308      Garniture, ki so   Vsak predmet v
        sestavljene iz    kompletu mora
        tkanine in preje,  izpolnjevati
        s priborom ali brez pravilo, ki bi
        njega za       zanj veljalo,
        izdelovanje     če ne bi bil v
        preprog in      kompletu. Predmeti
        pregrinjal,     brez porekla pa
        tapiserij, vezenih  se lahko vključijo,
        namiznih prtov in  če njihova skupna
        serviet ali     vrednost ne presega
        podobnih       15% cene kompleta
        tekstilnih      franko tovarna.
        izdelkov,
        pripravljenih v
        zavitkih za
        prodajo na drobno


------------------------------------------------------------------------------
ex 64.pgl.   Obutev; gamaše in  Izdelava iz
        podobni izdelki;   materialov iz
        razen:        katerekoli tar.št.,
                   razen spajanja
                   gornjih delov,
                   pritrjenih na
                   notranje podplate
                   ali druge
                   komponente
                   podplatov iz tar.
                   št. 6406.


6406      Deli obutve     Izdelava, pri kateri
        (vštevši zgornje   se vsi uporabljeni
        dele, pritrjene ali materiali uvrščajo
        ne na podplate    v drugo tar.št., kot
        razen na zunanje   je tar.št. izdelka
        podplate),
        odstranljivi vložki
        za obutev, vstavki
        za pete in podobni
        izdelki; gamaše,
        ovijači in podobni
        izdelki in njihovi
        deli


------------------------------------------------------------------------------
ex 65.pgl.   Pokrivala in     Izdelava, pri kateri
        njihovi deli,    se vsi uporabljeni
        razen:        materiali uvrščajo
                   v drugo tar.št., kot
                   je tar.št. izdelka.


6503      Klobuki in druga   Izdelava iz preje
        pokrivala iz     ali tekstilnih
        klobučevine,     vlaken.
        izdelani iz tulcev, (1. Glej Uvodno
        stožcev in drugih  opombo 6.)
        izdelkov iz tar.št.
        6501, vštevši tudi
        podložene ali
        okrašene


6505      Klobuki in druga   Izdelava iz preje
        pokrivala, iz    ali tekstilnih
        pletiv ali pleteni  vlaken
        ali izdelani iz   (1. Glej Uvodno
        čipke, klobučevine  opombo 6.)
        ali drugih
        tekstilnih
        proizvodov (razen
        trakov), tudi
        okrašene ali
        podložene; mrežice
        za lase iz
        kakršnegakoli
        materiala,
        okrašeni ali
        podloženi ali ne


------------------------------------------------------------------------------
ex 66.pgl.   Dežniki, sončniki,  Izdelava, pri kateri
        sprehajalne palice, se vsi uporabljeni
        palice-stolčki,   materiali uvrščajo
        biči, korobači in  v drugo tar.št.,
        njihovi deli;    kot je tar.št.
        razen:        izdelka.


6601      Dežniki in sončniki Izdelava, pri kateri
        (vštevši palice-   vrednost vseh
        dežnike, vrtne    uporabljenih
        sončnike in podobne materialov ne
        dežnike)       presega 50% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


------------------------------------------------------------------------------
67.pgl.     Preparirano perje  Izdelava, pri kateri
        in puh in izdelki  se vsi uporabljeni
        iz njih; umetno   materiali uvrščajo
        cvetje; lasuljarski v drugo tar.št., kot
        izdelki       je tar.št. izdelka.


------------------------------------------------------------------------------
ex 68.pgl.   Izdelki iz kamna,  Izdelava, pri kateri
        sadre, cementa,   se vsi uporabljeni
        azbesta, sljude,   materiali uvrščajo
        ali podobnih     v drugo tar.št., kot
        materialov; razen:  je tar.št. izdelka.


ex 6803     Izdelki iz      Izdelava iz
        naravnega      obdelanega
        skrilavca ali    skrilavca.
        aglomeriranega
        skrilavca


ex 6812     Izdelki iz azbesta, Izdelava iz
        mešanice na osnovi  materialov iz
        azbesta ali na    katerekoli tar.št.
        osnovi azbesta in
        magnezijevega
        karbonata


ex 6814     Izdelki iz sljude,  Izdelava iz
        vštevši       obdelane sljude
        aglomerirano ali   (vštevši
        rekonstituirano, na aglomerirano ali
        podlagi iz papirja, rekonstitutirano).
        kartona ali drugih
        materialov


------------------------------------------------------------------------------
69.pgl.     Keramični izdelki  Izdelava, pri
                   kateri se vsi
                   uporabljeni
                   materiali uvrščajo
                   v drugo tar.št., kot
                   je tar.št. izdelka.


------------------------------------------------------------------------------
ex 70.pgl    Steklo in stekleni  Izdelava, pri kateri
        izdelki; razen:   se vsi uporabljeni
                   materiali uvrščajo
                   v drugo tar.št., kot
                   je tar.št. izdelka.


ex 7003,    Steklo z neodbojno  Izdelava iz
ex 7004 in   plastjo       materialov iz tar.
ex 7005               št. 7001.


7006      Steklo iz tar.št.  Izdelava iz
        7003, 7004 ali    materialov iz tar.
        7005, upognjeno, z  št. 7001.
        obdelanimi robovi,
        gravirano,
        luknjano,
        emajlirano ali
        drugače obdelano,
        neokvirjeno in ne
        spojeno z drugimi
        materiali


7007      Varnostno steklo iz Izdelava iz
        kaljenega ali    materialov iz tar.
        plastnega stekla   št. 7001.


7008      Večzidni panelni   Izdelava iz
        elementi za     materialov iz tar.
        izolacijo, iz    št. 7001.
        stekla


7009      Steklena ogledala,  Izdelava iz
        z okvirom ali brez  materialov iz tar.
        njega, vštevši    št. 7001.
        tudi vzvratna
        ogledala


7010      Baloni, steklenice, Izdelava, pri kateri
        kozarci, lonci,   se vsi uporabljeni
        fiole, ampule in   materiali uvrščajo
        druge posode iz   v drugo tar.št., kot
        stekla za      je tar.št. izdelka.
        transport ali
        pakiranje blaga;   ali
        stekleni kozarci
        za vlaganje, čepi,  Brušenje steklenih
        pokrovi in druga   proizvodov, če
        zapirala, iz stekla vrednost nebrušenih
                   steklenih proizvodov
                   ne presega 50% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


7013      Stekleni izdelki za Izdelava, pri kateri
        namizno in      se vsi uporabljeni
        kuhinjsko uporabo,  materiali uvrščajo
        za toaletne namene, v drugo tar.št.,
        v pisarnah, izdelki kot je tar.št.
        za notranjo     izdelka.
        dekoracijo in
        podobne namene    ali
        (razen tistih iz
        tar.št. 7010 ali   Brušenje steklenih
        7018)        proizvodov, če
                   vrednost nebrušenih
                   steklenih proizvodov
                   ne presega 50% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.

                   ali

                   Ročno okraševanje
                   (razen sitotiska),
                   ročno pihanje
                   steklenih izdelkov,
                   če vrednost ročno
                   pihanih steklenih
                   izdelkov ne presega
                   50% cene izdelka
                   franko tovarna.


ex 7019     Izdelki iz      Izdelava iz:
        steklenih vlaken
        (razen preje)    - nebarvanih trakov
                   steklenih vlaken,
                   rovinga, preje ali
                   pečenih niti, ali

                   - steklene volne.


------------------------------------------------------------------------------
ex 71.pgl.   Naravni in      Izdelava, pri kateri
        kultivirani biseri, se vsi uporabljeni
        dragi in poldragi  materiali uvrščajo
        kamni; plemenite   v drugo tar.št., kot
        kovine, kovine    je tar.št. izdelka.
        platirane s
        plemenitimi
        kovinami in izdelki
        iz njih, imitacija
        nakita; kovanci;
        razen:


ex 7101     Naravni ali     Izdelava, pri kateri
        kultivirani biseri, vrednost vseh
        obdelani, začasno  uporabljenih
        nanizani zaradi   materialov ne
        lažjega transporta  presega 50% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


ex 7102     Obdelani dragi ali  Izdelava iz
ex 7103 in   poldragi kamni    neobdelanih dragih
ex 7104     (naravni,      ali poldragih
        sintetični ali    kamnov.
        rekonstruirani)


7106      Plemenite kovine:
7108 in
7110

        - Neobdelane     Izdelava iz
                   materialov, ki niso
                   uvrščeni v tar.št.
                   7106, 7108 ali 7110.

                   ali

                   Elektrolitska,
                   toplotna ali kemična
                   separacija
                   plemenitih kovin iz
                   tar.št. 7106, 7108
                   ali 7110.

                   ali

                   Legiranje plemenitih
                   kovin iz tar.št.
                   7106, 7108 ali 7110
                   med seboj ali z
                   navadnimi kovinami.

        - Polpredelane    Izdelava iz
        (polizdelki) ali v  neobdelanih
        obliki prahu     plemenitih kovin.


ex 7107,    Kovine, platirane  Izdelava iz kovin,
ex 7109 in   s plemenitimi    platiranih s
ex 7111     kovinami, v obliki  plemenitmi
        polizdelkov     kovinami,
                   neobdelanih.


7116      Predmeti iz     Izdelava, pri kateri
        naravnih ali     vrednost vseh
        gojenih biserov,   uporabljenih
        dragih ali      materialov ne
        poldragih kamnov   presega 50% cene
        (naravnih,      izdelka franko
        sintetičnih ali   tovarna.
        rekonstruiranih)


7117      Imitacije nakita   Izdelava, pri
                   kateri se vsi
                   uporabljeni
                   materiali uvrščajo
                   v drugo tar.št.,
                   kot je tar.št.
                   izdelka.

                   ali

                   Izdelava iz delov
                   navadne kovine,
                   neprekritih niti ne
                   prevlečenih s
                   plemenitimi
                   kovinami pod
                   pogojem, da
                   vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov ne
                   presega 50% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


------------------------------------------------------------------------------
ex 72.pgl.   Železo in jeklo;   Izdelava, pri kateri
        razen:        se vsi uporabljeni
                   materiali uvrščajo
                   v drugo tar.št.,
                   kot je tar.št.
                   izdelka.


7207      Polizdelki iz    Izdelava iz
        železa ali      materialov iz
        nelegiranega jekla  tar.št. 7201, 7202,
                   7203, 7204 ali
                   7205.


7208 do 7216  Ploščati valjani   Izdelava iz ingotov
        izdelki, palice in  ali drugih
        profili iz železa  primarnih oblik
        ali nelegiranega   iz tar.št. 7206.
        jekla


7217      Hladno vlečena žica Izdelava iz
        iz železa ali    polizdelkov iz
        nelegiranega jekla  tar.št. 7207.


ex 7218, 7219  Polizdelki,     Izdelava iz ingotov
do       ploščati valjani   ali drugih
7222      izdelki, palice   primarnih oblik
        in profili iz    iz tar.št. 7218.
        nerjavega jekla


7223      Hladno vlečena    Izdelava iz
        žica iz nerjavega  polizdelkov iz
        jekla        tar.št. 7218.


ex 7224, 7225  Polizdelki,     Izdelava iz ingotov
do       ploščati valjani   ali drugih
7228      izdelki, toplo    primarnih oblik
        valjane palice v   iz tar.št. 7206,
        ohlapno navitih   7218 ali 7224.
        kolobarjih, kotniki
        in profili iz
        drugih vrst
        legiranega jekla;
        votle palice za
        svedre iz legiranih
        ali nelegiranih
        jekel


7229      Hladno vlečena    Izdelava iz
        žica iz drugih vrst polizdelkov iz
        legiranega jekla   tar.št. 7224.


------------------------------------------------------------------------------
ex 73.pgl.   Železni in jekleni  Izdelava, pri kateri
        izdelki; razen:   se vsi uporabljeni
                   materiali uvrščajo
                   v drugo tar.št.,
                   kot je tar.št.
                   izdelka.


ex 7301     Piloti        Izdelava iz
                   materialov iz tar.
                   št. 7206.


7302      Deli za železniške  Izdelava iz
        in tramvajske tire, materialov iz tar.
        iz železa ali    št. 7206.
        jekla; tirnice,
        vodila in zobate
        tirnice, kretniški
        jezički, križišča,
        spojne palice in
        drugi deli kretnic,
        pragovi tirne
        veznice, tirna
        ležišča, klini za
        tirna ležišča,
        podložne plošče
        pričvrščevalne
        ploščice,
        distančne palice,
        drugi deli,
        posebej
        konstruirani za
        postavljanje,
        spajanje in
        pritrjevanje
        tirnic


7304, 7305 in  Cevi in votli    Izdelava iz
7306      profili iz železa  materialov iz
        in jekla (razen   tar. št. 7206,
        iz litega železa)  7207, 7218 ali
                   7224.


ex 7307     Pribor za cevi in  Struženje, vrtanje,
        votle profile, iz  širitev lukenj,
        nerjavega jekla   izrezovanje navojev,
        (ISO No. X5CrNiMo  urezovanje s
        1712), sestavljen  peščenim curkom
        iz več delov     kovanih polizdelkov,
                   katerih vrednost ne
                   presega 35% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


7308      Konstrukcije (razen Izdelava, pri kateri
        montažnih      se vsi uporabljeni
        konstrukcij iz tar. materiali uvrščaja
        št. 9406) in deli  v drugo tar.št., kot
        konstrukcij (npr.  je tar.št. izdelka.
        mostovi in elementi Zvarjeni kotniki
        za mostove, vrata  in profili iz tar.
        za zapornice,    št. 7301 se ne
        stolpi, predalčni  smejo uporabljati.
        stebri, strehe,
        strešna orodja,
        vrata in okna ter
        okviri zanje,
        opaži, pragovi za
        vrata, roloji,
        ograje in stebri),
        iz železa ali
        jekla; pločevine,
        palice, kotniki in
        profili cevi in
        podobno,
        pripravljeni za
        uporabo v
        konstrukcijah; iz
        železa ali jekla


ex 7315     Verige zoper     Izdelava, pri kateri
        drsenje       vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov iz tar.
                   št. 7315 ne presega
                   50% cene izdelka
                   franko tovarna.


------------------------------------------------------------------------------
ex 74.pgl.   Baker in bakreni   Izdelava, pri
        izdelki, razen:   kateri:

                   - se vsi uporabljeni
                   materiali uvrščajo v
                   drugo tar.št.,kot
                   je tar.št. izdelka,
                   in

                   - vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov ne
                   presega 50% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


7401      Bakrenec, cementni  Izdelava, pri kateri
        baker (precipitat  se vsi uporabljeni
        bakra)        materiali uvrščajo
                   v drugo tar.št.,
                   kot je tar.št.
                   izdelka.


7402      Nerafinirani baker; Izdelava, pri kateri
        bakrene anode    se vsi uporabljeni
        (pozitivne      materiali uvrščajo
        elektrode) za    v drugo tar.št.,
        elektrolitno     kot je tar.št.
        rafinacijo      izdelka.


7403      Rafinirani baker
        in bakrove zlitine:

        - Rafinirani baker  Izdelava, pri kateri
                   se vsi uporabljeni
                   materiali uvrščajo
                   v drugo tar.št.,
                   kot je tar.št.
                   izdelka.

        - Bakrove zlitine  Izdelava iz
                   rafiniranega
                   surovega bakra ali
                   bakrovih odpadkov
                   in ostankov.


7404      Bakrovi odpadki in  Izdelava, pri kateri
        ostanki       se vsi uporabljeni
                   materiali uvrščajo
                   v drugo tar.št.,
                   kot je tar.št.
                   izdelka.


7405      Predzlitine bakra  Izdelava, pri kateri
                   se vsi uporabljeni
                   materiali uvrščajo
                   v drugo tar.št.,
                   kot je tar.št.
                   izdelka.


------------------------------------------------------------------------------
ex 75.pgl    Nikelj in nikljevi  Izdelava, pri
        izdelki, razen:   kateri:

                   - se vsi uporabljeni
                   materiali uvrščajo
                   v drugo tar.št.,
                   kot je tar.št.
                   izdelka, in

                   - vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov ne
                   presega 50% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


7501 do 7503  Nikljev kamen,    Izdelava, pri kateri
        sintrani oksidi   se vsi uporabljeni
        niklja in drugi   materiali uvrščajo
        vmesni izdelki    v drugo tar.št.,
        metalurgije niklja; kot je tar.št.
        surovi nikelj;    izdelka.
        nikljasti odpadki
        in ostanki


------------------------------------------------------------------------------
ex 76.pgl.   Aluminij in izdelki Izdelava, pri
        iz aluminija;    kateri:
        razen:
                   - se vsi uporabljeni
                   materiali uvrščajo
                   v drugo tar.št.,
                   kot je tar.št. izdelka,
                   in

                   - vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov ne presega
                   50% cene izdelka
                   franko tovarna.


7601      Aluminij, surovi   Izdelava s toplotno
                   ali elektronsko
                   obdelavo iz
                   nelegiranega
                   aluminija ali iz
                   aluminijevih
                   odpadkov in
                   ostankov.


7602      Aluminijasti     Izdelava, pri kateri
        odpadki in ostanki  se vsi uporabljeni
                   materiali uvrščajo
                   v drugo tar.št.,
                   kot je tar.št.
                   izdelka.


ex 7616     Izdelki iz      Izdelava, pri
        aluminija razen   kateri:
        gaze, tkanin,
        rešetk, mrež, ograj - se vsi uporabljeni
        ali zaklonov     materiali uvrščajo
        materiala za     v drugo tar.št.,
        ojačanje in     kot je tar.št.
        podobnih materialov izdelka. Lahko se
        (vštevši neskončne  uporabljajo gaza,
        trakove) iz     tkanine, rešetke,
        aluminijaste žice  mreže, ograje ali
        in ekspandirane   zakloni, materiali
        kovine iz aluminija za ojačanje in
                   podobni materiali
                   (vštevši tudi
                   neskončne trakove)
                   iz aluminijaste
                   žice ali
                   ekspandirane
                   kovine iz aluminija,
                   in

                   - vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov ne
                   presega 50% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


------------------------------------------------------------------------------
77.pgl.     Rezervirano za
        možno bodočo
        uporabo HS


------------------------------------------------------------------------------
ex 78.pgl.   Svinec in svinčeni  Izdelava, pri
        izdelki, razen:   kateri:

                   - se vsi uporabljeni
                   materiali uvrščajo
                   v drugo tar.št.,
                   kot je tar.št.
                   izdelka, in

                   - vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov ne
                   presega 50% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


7801      Surovi svinec:

        - Rafiniran svinec  Izdelava iz
                   obdelanega svinca
                   ("bullion" ali
                   "work lead").

        - Drugi       Izdelava, pri kateri
                   se vsi uporabljeni
                   materiali uvrščajo v
                   drugo tar.št., kot
                   je tar.št. izdelka.
                   Ne smejo se
                   uporabljati odpadki
                   in ostank iz tar.
                   št. 7802.


7802      Svinčeni odpadki   Izdelava, pri kateri
        in ostanki      se vsi uporabljeni
                   materiali uvrščajo
                   v drugo tar.št.,
                   kot je tar.št.
                   izdelka.


------------------------------------------------------------------------------
ex 79.pgl.   Cink in cinkovi   Izdelava, pri
        izdelki; razen:   kateri:

                   - se vsi uporabljeni
                   materiali uvrščajo
                   v drugo tar.št.,
                   kot je tar.št.
                   izdelka,in

                   - vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov ne
                   presega 50% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


7901      Cink, surov     Izdelava, pri kateri
                   se vsi uporabljeni
                   materiali uvrščajo
                   v drugo tar.št.,
                   kot je tar.št.
                   izdelka. Ne smejo
                   se uporabljati
                   odpadki in odpadki
                   iz tar.št. 7902.


7902      Cinkovi odpadki in  Izdelava, pri kateri
        ostanki       se vsi uporabljeni
                   materiali uvrščajo
                   v drugo tar.št.,
                   kot je tar.št.
                   izdelka.


------------------------------------------------------------------------------
ex 80.pgl.   Kositer in kositrni Izdelava, pri
        izdelki; razen:   kateri:

                   - se vsi uporabljeni
                   materiali uvrščajo
                   v drugo tar.št.,
                   kot je tar.št.
                   izdelka, in

                   - vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov ne
                   presega 50% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


8001      Kositer, surov    Izdelava, pri kateri
                   se vsi uporabljeni
                   materiali uvrščajo
                   v drugo tar.št.,
                   kot je tar.št.
                   izdelka. Ne smejo
                   se uporabljati
                   odpadki in ostružki
                   iz tar.št. 8002.


8002 in 8007  Kositrni odpadki in Izdelava, pri kateri
        ostanki; drugi    se vsi uporabljeni
        kositrni izdelki   materiali uvrščajo
                   v drugo tar.št.,
                   kot je tar.št.
                   izdelka.


------------------------------------------------------------------------------
81.pgl.     Druge navadne
        kovine; kermeti;
        njihovi izdelki:

        - Druge navadne   Izdelava, pri kateri
        kovine; obdelane;  vrednost vseh
        njihovi izdelki   uporabljenih
                   materialov, uvrščenih
                   v isto tar.št., kot
                   je tar.št. izdelka,
                   ne presega 50% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.

        - Druge       Izdelava, pri kateri
                   se vsi uporabljeni
                   materiali uvrščajo
                   v drugo tar.št.,
                   kot je tar.št.
                   izdelka.


------------------------------------------------------------------------------
ex 82.pgl.   Orodje, nožarski   Izdelava, pri kateri
        izdelki, žlice in  se vsi uporabljeni
        vilice iz navadnih  materiali uvrščajo
        kovin; njihovi deli v drugo tar.št.,
        iz navadnih kovin;  kot je tar.št.
        razen:        izdelka.


8206      Orodje iz dveh ali  Izdelava, pri kateri
        več tar. št. 8202  se vsi uporabljeni
        do 8205 v      materiali uvrščajo
        garniturah za    v drugo tar.št.
        prodajo na drobno  razen 8202 do 8205.
                   Orodje iz tar.št.
                   8202 do 8205 se
                   lahko sestavi v
                   garniture, če
                   njihova vrednost ne
                   presega 15% cene
                   garniture franko
                   tovarna.


8207      Izmenljivo orodje  Izdelava, pri
        za ročno       kateri:
        obdelovalne
        priprave na     - se vsi uporabljeni
        mehanični pogon ali materiali uvrščajo
        brez njega ali za  v drugo tar.št.,
        obdelovalne stroje  kot je tar.št.
        (npr. za stiskanje, izdelka, in
        kovanje,
        prebadanje,     - vrednost vseh
        rezanje navojev,   uporabljenih
        vrtanje, vtiskanje, materialov ne
        grezenje, rezkanje, presega 40% cene
        struženje ali    izdelka franko
        navijanje ali    tovarna.
        odvijanje vijakov),
        vštevši matice za
        valjanje ali
        ekstrudiranje
        kovine in orodje
        za vrtanje skal
        in zemlje


8208      Noži in rezila, za  Izdelava, pri
        stroje ali      kateri:
        mehanične priprave
                   - se vsi uporabljeni
                   materiali uvrščajo
                   v drugo tar.št.,
                   kot je tar.št.
                   izdelka, in

                   - vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov ne
                   presega 40% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


ex 8211     Noži z rezili,    Izdelava, pri kateri
        nezobljenimi ali   se vsi uporabljeni
        nenazobljenimi    materiali uvrščajo
        (vštevši vrtnarske  v drugo tar.št.,
        nože), razen nožev  kot je tar.št.
        iz tar. 8208     izdelka. Lahko se
                   uporabljajo ročaji
                   in rezila iz
                   navadnih kovin.


8214      Drugi nožarski    Izdelava, pri kateri
        izdelki (npr.    se vsi uporabljeni
        stroji za      materiali uvrščajo
        striženje, mesarske v drugo tar.št.,
        in kuhinjske     kot je tar.št.
        sekače, mesarske   izdelka. Lahko se
        sekire in noži za  uporabljajo ročaji
        sekljanje mesa,   iz navadnih kovin.
        noži za papir);
        garniture in
        priprave za
        manikiranje in
        pedikiranje
        (vštevši tudi
        pilice za nohte)


8215      Žlice, vilice,    Izdelava, pri kateri
        zajemalke, penovke, se vsi uporabljeni
        lopatice za     materiali uvrščajo
        serviranje kolačev, v drugo tar.št.,
        noži za ribe, noži  kot je tar.št.
        za maslo,      izdelka. Lahko se
        prijemalke za    uporabljajo ročaji
        sladkor in podobni  iz navadnih kovin.
        kuhinjski in
        namizni pribor


------------------------------------------------------------------------------
ex 83.pgl.   Razni izdelki iz   Izdelava, pri kateri
        navadnih kovin;   se vsi uporabljeni
        razen:        materiali uvrščajo
                   v drugo tar.št.,
                   kot je tar.št.
                   izdelka.


ex 8302     Drugo okovje,    Izdelava, pri kateri
        pribor (fitingi) in se vsi uporabljeni
        podobni izdelki,   materiali uvrščajo
        primerni za     v drugo tar.št.,
        stavbarstvo, in   kot je tar.št.
        avtomatična     izdelka. Lahko se
        zapirala za vrata  uporabijo materiali
                   iz tar.št. 8302 pod
                   pogojem, da njihova
                   vrednost ne presega
                   20% cene izdelka
                   franko tovarna.


ex 8306     Kipci in drugi    Izdelava, pri kateri
        okraski iz      se vsi uporabljeni
        navadnih kovin    materiali uvrščajo
                   v drugo tar.št.,
                   kot je tar.št.
                   izdelka. Lahko pa
                   se uporabljajo tudi
                   materiali iz tar.
                   št. 8306, če
                   njihova vrednost
                   ne presega 30% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


------------------------------------------------------------------------------
ex 84.pgl.   Jedrski reaktorji;  Izdelava, pri     Izdelava, pri
        kotli, stroji in   kateri:        kateri vrednost
        mehanične naprave;             vseh
        njihovi deli;    - se vsi uporabljeni  uporabljenih
        razen:        materiali uvrščajo   materialov ne
                   v drugo tar.št.,    presega 30% cene
                   kot je tar.št.     izdelka franko
                   izdelka, in      tovarna.

                   - vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov ne
                   presega 40% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


ex 8401     Gorilni elementi   Izdelava, pri kateri  Izdelava, pri
        (polnjenja)     so vsi uporabljeni   kateri vrednost
                   materiali uvrščeni   vseh
                   v drugo tar.št.,    uporabljenih
                   kot je tar.št.     materialov ne
                   izdelka.        presega 30% cene
                   (1. To pravilo se   izdelka franko
                   bo uporabljalo do   tovarna.
                   31. decembra 1998.)


8402      Kotli za       Izdelava, pri     Izdelava, pri
        pridobivanje vodne  kateri:        kateri vrednost
        in druge pare                vseh
        (razen kotlov za   - se vsi uporabljeni  uporabljenih
        centralno kurjavo  materiali uvrščajo   materialov ne
        s toplo vodo, ki   v drugo tar.št.,    presega 25% cene
        lahko proizvajajo  kot je tar.št.     izdelka franko
        paro z nizkim    izdelka, in      tovarna.
        tlakom); kotli za
        pregreto vodo    - vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov ne
                   presega 40% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


8403      Kotli za       Izdelava, pri kateri  Izdelava, pri
in       centralno kurjavo,  se vsi uporabljeni   kateri vrednost
ex 8404     razen tistih iz   materiali uvrščajo   vseh
        tar.št. 8402 in   v drugo tar.št.    uporabljenih
        pomožne naprave za  kot sta 8403 ali    materialov ne
        kotle za centralno  8404.         presega 40% cene
        kurjavo                   izdelka franko
                              tovarna.


8406      Turbine na vodno in Izdelava, pri kateri
        drugo paro      vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov ne
                   presega 40% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


8407      Batni motorji z   Izdelava, pri kateri
        notranjim      vrednost vseh
        zgorevanjem, na   uporabljenih
        vžig s svečkami, z  materialov ne
        izmeničnim ali    presega 40% cene
        vrtilnim gibanjem  izdelka franko
        bata         tovarna.


8408      Batni motorji z   Izdelava, pri kateri
        notranjim      vrednost vseh
        zgorevanjem, na   uporabljenih
        vžig s kompresijo  materialov ne
        (dizelski ali    presega 40% cene
        poldizelski     izdelka franko
        motorji)       tovarna.


8409      Deli, ki so     Izdelava, pri kateri
        primerni izključno  vrednost vseh
        ali pretežno za   uporabljenih
        motorje iz tar.   materialov ne
        št. 8407 ali 8408  presega 40% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


8411      Turboreaktivni    Izdelava, pri     Izdelava, pri
        motorji,       kateri:        kateri vrednost
        turbopropelerski              vseh
        motorji in druge   - se vsi uporabljeni  uporabljenih
        plinske turbine   materiali uvrščajo   materialov ne
                   v drugo tar.št.,    presega 25% cene
                   kot je tar.št.     izdelka franko
                   izdelka, in      tovarna.

                   - vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov ne
                   presega 40% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


8412      Drugi pogonski    Izdelava, pri kateri
        stroji in motorji  vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov ne
                   presega 40% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


ex 8413     Tlačne črpalke z   Izdelava, pri     Izdelava, pri
        rotacijskim     kateri:        kateri vrednost
        gibanjem                  vseh
                   - se vsi uporabljeni  uporabljenih
                   materiali uvrščajo   materialov ne
                   v drugo tar.št.,    presega 25% cene
                   kot je tar.št.     izdelka franko
                   izdelka in       tovarna.

                   - vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov ne
                   presega 40% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


ex 8414     Industrijske nape,  Izdelava, pri     Izdelava, pri
        ventilatorji in   kateri:        kateri vrednost
        podobno                   vseh
                  - se vsi uporabljeni  uporabljenih
                   materiali uvrščajo   materialov ne
                   v drugo tar.št.,    presega 25% cene
                   kot je tar.št.     izdelka franko
                   izdelka, in      tovarna.

                   - vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov ne
                   presega 40% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


8415      Klimatizacijske   Izdelava, pri kateri
        naprave z      vrednost vseh
        ventilatorjem na   uporabljenih
        motorni pogon in   materialov ne
        elementi za     presega 40% cene
        spreminjanje     izdelka franko
        temperature in    tovarna.
        vlažnosti,
        vštevši tiste
        stroje, pri
        katerih vlažnosti
        ni mogoče posebej
        regulirati


8418      Hladilniki,     Izdelava, pri     Izdelava, pri
        zmrzovalniki in   kateri:        kateri vrednost
        druge naprave za              vseh
        hlajenje ali     - se vsi uporabljeni  uporabljenih
        zmrzovanje,     materiali uvrščajo   materialov ne
        električni in    v drugo tar.št.,    presega 25% cene
        drugi; toplotne   kot je tar.št.     izdelka franko
        črpalke, razen    izdelka, in      tovarna.
        klimatizacijskih
        naprav iz tar.    - vrednost vseh
        št. 8415       uporabljenih
                   materialov ne
                   presega 40% cene
                   izdelka franko
                   tovarna, in

                   - vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov brez
                   porekla ne presega
                   vrednosti
                   uporabljenih
                   materialov s
                   poreklom.


ex 8419     Stroji in naprave  Izdelava:       Izdelava, pri
        za lesno                  kateri vrednost
        industrijo, za    - pri kateri      vseh
        proizvodnjo papirne vrednost vseh     uporabljenih
        kaše, papirja in   uporabljenih      materialov ne
        kartona       materialov ne     presega 30% cene
                   presega 40% cene    izdelka franko
                   franko tovarna,    tovarna.
                   in

                   - pri kateri se v
                   okviru zgornje meje
                   vsi materiali,
                   uvrščeni v isto
                   tar.št. kot
                   proizvod,
                   uporabljajo samo
                   do vrednosti 25%
                   cene izdelka
                   franko tovarna.


8420      Kalandri in drugi  Izdelava:       Izdelava, pri
        stroji za valjanje,             kateri vrednost
        razen za kovine ali - pri kateri      vseh
        steklo in valji   vrednost vseh     uporabljenih
        zanje        uporabljenih      materialov ne
                   materialov ne     presega 30% cene
                   presega 40% cene    izdelka franko
                   franko tovarna,    tovarna.
                   in

                   - pri kateri se v
                   okviru zgornje
                   meje vsi materiali,
                   uvrščeni v isto
                   tar.št. kot
                   proizvod,
                   uporabljajo samo
                   do vrednosti 25%
                   cene izdelka
                   franko tovarna.


8423      Tehtnice (razen   Izdelava, pri     Izdelava, pri
        tehtnic z      kateri:        kateri vrednost
        občutljivostjo do 5             vseh
        cg oz. 0,05 g),   - se vsi uporabljeni  uporabljenih
        vštevši stroje za  materiali uvrščajo   materialov ne
        štetje in kontrolo, v drugo tar.št.,    presega 25% cene
        ki delujejo na    kot je tar.št.     izdelka franko
        podlagi merjenja   izdelka, in      tovarna.
        teže; uteži in
        tehtnice vseh vrst  - vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov ne
                   presega 40% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


8425      Stroji in      Izdelava:       Izdelava, pri
do       aparati za                 kateri vrednost
8428      dviganje,      - pri kateri      vseh
        razkladanje in    vrednost vseh     uporabljenih
        manipulacijo     uporabljenih      materialov ne
                   materialov ne     presega 30% cene
                   presega 40% cene    izdelka franko
                   franko tovarna,    tovarna.
                   in

                   - pri kateri se v
                   okviru zgornje
                   meje vsi
                   materiali,
                   uvrščeni v tar.
                   št.8431,
                   uporabljajo samo
                   do vrednosti 10%
                   cene izdelka
                   franko tovarna.


8429      Buldožerji,
        angledožerji,
        grejderji,
        ravnalniki,
        skreperji, bagri,
        nakladalniki z
        lopato, samovozni:

        - Cestni valjarji  Izdelava, pri kateri
                   vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov ne
                   presega 40% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.

        - Drugi       Izdelava:       Izdelava, pri
                              kateri vrednost
                   - pri kateri      vseh
                   vrednost vseh     uporabljenih
                   uporabljenih      materialov ne
                   materialov ne     presega 30% cene
                   presega 40% cene    izdelka franko
                   franko tovarna,    tovarna.
                   in

                  - pri kateri se v
                   okviru zgornje
                   meje vsi
                   materiali, uvrščeni
                   v tar.št. 8431,
                   uporabljajo samo
                   do vrednosti 10%
                   cene izdelka
                   franko tovarna.


8430      Drugi stroji za   Izdelava:       Izdelava, pri
        ravnanje, strganje,             kateri vrednost
        izkopavanje,     - pri kateri      vseh
        nabijanje, kopanje  vrednost vseh     uporabljenih
        ali vrtanje zemlje, uporabljenih      materialov ne
        mineralov ali rud;  materialov ne     presega 30% cene
        smuke in stroji za  presega 40% cene    izdelka franko
        izdiranje pilotov;  franko tovarna,    tovarna.
        snežni plugi in   in
        snežni odmetalniki
                   - pri kateri se v
                   okviru zgornje
                   meje vsi
                   materiali,
                   uvrščeni v tar.
                   št.8431,
                   uporabljajo samo
                   do vrednosti 10%
                   cene izdelka
                   franko tovarna.


ex 8431     Deli za cestne    Izdelava, pri kateri
        valjarje       vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov ne
                   presega 40% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


8439      Stroji za      Izdelava:       Izdelava, pri
        proizvodnjo kaše              kateri vrednost
        iz vlaknastih    - pri kateri      vseh
        celuloznih      vrednost vseh     uporabljenih
        materialov ali za  uporabljenih      materialov ne
        proizvodnjo ali   materialov ne     presega 30% cene
        dovrševanje     presega 40% cene    izdelka franko
        papirja ali     franko tovarna,    tovarna.
        kartona       in

                   - pri kateri se v
                   okviru zgornje
                   meje vsi
                   materiali,
                   uvrščeni v isto
                   tar.št. kot
                   proizvod,
                   uporabljajo samo
                   do vrednosti 25%
                   cene izdelka
                   franko tovarna.


8441      Drugi stroji za   Izdelava:       Izdelava, pri
        predelavo papirne              kateri vrednost
        kaše, papirja ali  - pri kateri      vseh
        kartona, vštevši   vrednost vseh     uporabljenih
        stroje za rezanje  uporabljenih      materialov ne
        vseh vrst      materialov ne     presega 30% cene
                   presega 40% cene    izdelka franko
                   franko tovarna,    tovarna.
                   in

                   - pri kateri se v
                   okviru zgornje
                   meje vsi
                   materiali,
                   uvrščeni v isto
                   tar.št. kot
                   proizvod,
                   uporabljajo samo
                   do vrednosti 25%
                   cene izdelka
                   franko tovarna.


8444 do     Stroji iz teh tar.  Izdelava, pri kateri
8447      št, ki se      vrednost vseh
        uporabljajo v    uporabljenih
        tekstilni      materialov ne
        industriji      presega 40% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


ex 8448     Pomožni stroji in  Izdelava, pri kateri
        naprave za uporabo  vrednost vseh
        s stroji iz tar.   uporabljenih
        št. 8444 in 8445   materialov ne
                   presega 40% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


8452      Šivalni stroji,
        razen strojev za
        šivaje knjig iz
        tar.št. 8440;
        omarice, stojala in
        pokrovi, predvideni
        za šivalne stroje;
        igle za šivalne
        stroje:

        - Šivalni stroji   Izdelava:
        (samo verižasti
        vbod), z glavo,   - pri kateri
        težko ne več kot   vrednost vseh
        16 kg, brez     uporabljenih
        motorja, ali 17   materialov ne
        kg z motorjem    presega 40% cene
                   izdelka franko
                   tovarna,

                   - pri kateri
                   vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov brez
                   porekla pri
                   sestavljanju glave
                   (brez motorja) ne
                   presega vrednosti
                   uporabljenega
                   materiala s
                   poreklom, in

                   - uporabljeni
                   mehanizmi za
                   zategovanje niti,
                   kvačkanje in cik-cak
                   morajo biti že s
                   poreklom.

        - Drugo       Izdelava, pri kateri
                   vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov ne
                   presega 40% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


8456      Obdelovalni stroji  Izdelava, pri kateri
do       in naprave ter    vrednost vseh
8466      njihovi deli in   uporabljenih
        pribor iz tar.št.  materialov ne
        8456 do 8466     presega 40% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


8469 do     Pisarniški stroji  Izdelava, pri kateri
8472      (npr.: pisalni    vrednost vseh
        stroji, računski   uporabljenih
        stroji, stroji za  materialov ne
        avtomatsko      presega 40% cene
        obdelavo podatkov,  izdelka franko
        razmnoževalni    tovarna.
        stroji, stroji za
        spajanje)


8480      Livarski okvirji za Izdelava, pri kateri
        ivarne; modelne   vrednost vseh
        plošče; modeli za  uporabljenih
        kalupe; kalupi za  materialov ne
        kovino (razen    presega 50% cene
        kalupov za ingote), izdelka franko
        kovinske karbide,  tovarna.
        steklo, mineralne
        materiale, gume ali
        plastične mase


8482      Kotalni ležaji    Izdelava, pri     Izdelava, pri
                   kateri:        kateri vrednost
                              vseh
                   - se vsi uporabljeni  uporabljenih
                   materiali uvrščajo   materialov ne
                   v drugo tar.št.,    presega 25% cene
                   kot je tar.št.     izdelka franko
                   izdelka, in      tovarna.

                   - vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov ne
                   presega 40% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


8484      Tesnila iz      Izdelava, pri kateri
        kovinskih listov,  vrednost vseh
        kombinirana z    uporabljenih
        drugim materialom,  materialov ne
        ali iz dveh ali več presega 40% cene
        plasti kovine;    izdelka franko
        garniture tesnil,  tovarna.
        različne po sestavi
        materiala, v
        vrečkah, ovitkih
        ali podobnih
        pakiranjih;
        mehanski čepi
        (tesnila)


8485      Deli strojev ali   Izdelava, pri kateri
        naprav brez     vrednost vseh
        električnih     uporabljenih
        priključkov,     materialov ne
        izolatorjev,     presega 40% cene
        tuljav, kontaktov  izdelka franko
        ali drugih      tovarna.
        električnih delov,
        ki so omenjeni in
        ne zajeti na
        drugem mestu v
        tem poglavju


------------------------------------------------------------------------------
ex 85.pgl.   Električni stroji  Izdelava, pri     Izdelava, pri
        in oprema ter    kateri:        kateri vrednost
        njihovi deli;                vseh
        aparati za snemanje - se vsi uporabljeni  uporabljenih
        in reprodukcijo   materiali uvrščajo   materialov ne
        zvoka; aparati za  v drugo tar.št.,    presega 30% cene
        snemanje in     kot je tar.št.     izdelka franko
        repodukcijo     izdelka, in      tovarna.
        televizijske slike
        in zvoka ter deli  - vrednost vseh
        in pribor za te   uporabljenih
        proizvode; razen:  materialov ne
                   presega 40% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


8501      Elektromotorji in  Izdelava:       Izdelava, pri
        električni                 kateri vrednost
        generatorji (razen  - pri kateri     vseh
        generatorskih    vrednost vseh     uporabljenih
        agregatov)      uporabljenih      materialov ne
                   materialov ne     presega 30% cene
                   presega 40% cene    izdelka franko
                   izdelka franko     tovarna.
                   tovarna, in

                   - pri kateri se v
                   okviru zgornje
                   meje vsi materiali,
                   uvrščeni v tar.
                   št. 8503
                   uporabljajo samo
                   do vrednosti 10%
                   cene izdelka
                   franko tovarna.


8502      Električni      Izdelava:       Izdelava, pri
        generatorski                kateri vrednost
        agregati in     - pri kateri      vseh
        rotacijski      vrednost vseh     uporabljenih
        konvertorji     uporabljenih      materialov ne
        (pretvorniki)    materialov ne     presega 30% cene
                   presega 40% cene    izdelka franko
                   izdelka franko     tovarna.
                   tovarna, in

                   - pri kateri se v
                   okviru zgornje
                   meje vsi
                   materiali,
                   uvrščeni v tar.
                   št. 8501 ali 8503
                   uporabljajo skupaj
                   samo do vrednosti
                   10% cene izdelka
                   franko tovarna.


ex 8504     Napajalniki za    Izdelava, pri kateri
        stroje za      vrednost vseh
        avtomatično     uporabljenih
        obdelavo podatkov  materialov ne
                   presega 40% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


ex 8518     Mikrofoni in     Izdelava:       Izdelava, pri
        njihova stojala;              kateri vrednost
        zvočniki vštevši   - pri kateri      vseh
        zvočnike v zvočnih  vrednost vseh     uporabljenih
        omaricah;      uporabljenih      materialov ne
        avdio-frekvenčni   materialov ne     presega 25% cene
        električni      presega 40% cene    izdelka franko
        ojačevalniki;    izdelka franko     tovarna.
        kompletne      tovarna, in
        električne enote
        za ojačevanje zvoka - pri kateri
                   vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov brez
                   porekla ne presega
                   vrednosti
                   uporabljenih
                   materialov s
                   poreklom.


8519      Gramofoni z     Izdelava:       Proizodnja, pri
        vgrajenim                  kateri vrednost
        ojačevalnikom ali  - pri kateri      vseh
        brez njega,     vrednost vseh     uporabljenih
        glasbeni avtomati  uporabljenih      materialov ne
        na plošče, kasetni  materialov ne     presega 30% cene
        magnetofoni in    presega 40% cene    izdelka franko
        drugi aparati za   izdelka franko     tovarna.
        reprodukcijo zvoka, tovarna, in
        ki nimajo vgrajene
        naprave za      - pri kateri
        snemanje zvoka    vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov brez
                   porekla ne presega
                   vrednosti
                   uporabljenih
                   materialov s
                   poreklom.


8520      Magnetofoni in    Izdelava:       Izdelava, pri
        drugi aparati za              kateri vrednost
        snemanje zvoka,   - pri kateri      vseh
        vštevši aparate z  vrednost vseh     uporabljenih
        vgrajenimi      uporabljenih      materialov ne
        napravami za     materialov ne     presega 30% cene
        reprodukcijo zvoka, presega 40% cene    izdelka franko
        ali brez njih    izdelka franko     tovarna.
                   tovarna, in

                   - pri kateri
                   vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov brez
                   porekla ne presega
                   vrednosti
                   uporabljenih
                   materialov s
                   poreklom.


8521      Aparati za snemanje Izdelava:       Izdelava, pri
        in reprodukcijo               kateri vrednost
        slike in zvoka, ki  - pri kateri      vseh
        imajo vgrajen    vrednost vseh     uporabljenih
        video-tuner ali ne  uporabljenih      materialov ne
                   materialov ne     presega 30% cene
                   presega 40% cene    izdelka franko
                   izdelka franko     tovarna.
                   tovarna, in

                   - pri kateri
                   vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov brez
                   porekla ne presega
                   vrednosti
                   uporabljenih
                   materialov s
                   poreklom.


8522      Deli in pribor,   Izdelava, pri kateri
        uporabni predvsem  vrednost vseh
        ali vglavnem z    uporabljenih
        aparati iz tar.   materialov ne
        št. 8519 do 8521   presega 40% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


8523      Pripravljeni in   Izdelava, pri kateri
        prazni nosilci za  vrednost vseh
        zvočna in podobna  uporabljenih
        snemanja drugih   materialov ne
        fenomenov, razen   presega 40% cene
        izdelkov iz 37.   izdelka franko
        poglavja       tovarna.


8524      Plošče, trakovi in
        drugi posneti
        nosilci vključno z
        zvočnimi in
        drugimi, vštevši
        matrice in
        galvanske odtise
        za proizvodnjo
        plošč, razen
        proizvodov iz 37.
        poglavja

        - Matrice in     Izdelava, pri kateri
        galvanski odtisi   vrednost vseh
        za proizvodnjo    uporabljenih
        plošč        materialov ne
                   presega 40% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.

        - Drugo       Izdelava:       Izdelava, pri
                              kateri vrednost
                   - pri kateri      vseh
                   vrednost vseh     uporabljenih
                   uporabljenih      materialov ne
                   materialov ne     presega 30% cene
                   presega 40% cene    izdelka franko
                   izdelka franko     tovarna.
                   tovarna, in

                   - pri kateri se v
                   okviru zgornje
                   meje vsi materiali,
                   uvrščeni v tar.
                   št. 8523
                   uporabljajo samo
                   do vrednosti 10%
                   cene izdelka
                   franko tovarna.


8525      Oddajniki za     Izdelava:       Izdelava, pri
        radiotelefonijo,              kateri vrednost
        radiotelegrafijo in - pri kateri      vseh
        radiodifuzijo ali  vrednost vseh     uporabljenih
        televizijo, vštevši uporabljenih      materialov ne
        oddajnike z     materialov ne     presega 25% cene
        vdelanim       presega 40% cene    izdelka franko
        sprejemnikom ali   izdelka franko     tovarna.
        aparatom za     tovarna, in
        snemanje ali
        reprodukcijo zvoka; - pri kateri
        televizijske     vrednost vseh
        kamere; video    uporabljenih
        kamere za snemanje  materialov brez
        posamičnih slik in  porekla ne presega
        druge video     vrednosti
        snemalne kamere   uporabljenih
                   materialov s
                   poreklom.


8526      Radarji, pomožne   Izdelava:       Izdelava, pri
        naprave za                 kateri vrednost
        radio-navigacijo in - pri kateri      vseh
        aparati za radijsko vrednost vseh     uporabljenih
        daljinsko      uporabljenih      materialov ne
        krmiljenje      materialov ne     presega 25% cene
                   presega 40% cene    izdelka franko
                   izdelka franko     tovarna.
                   tovarna, in

                   - pri kateri
                   vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov brez
                   porekla ne presega
                   vrednosti
                   uporabljenih
                   materialov s
                   poreklom.


8527      Sprejemniki za    Izdelava:       Izdelava, pri
        radiotelefonijo,              kateri vrednost
        radiotelegrafijo   - pri kateri      vseh
        ali radiodifuzijo,  vrednost vseh     uporabljenih
        vštevši       uporabljenih      materialov ne
        sprejemnike,     materialov ne     presega 25% cene
        kombinirane v istem presega 40% cene    izdelka franko
        ohišju z aparatom  izdelka franko     tovarna.
        za snemanje ali   tovarna, in
        reprodukcijo zvoka
        ali z uro      - pri kateri
                   vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov brez
                   porekla ne presega
                   vrednosti
                   uporabljenih
                   materialov s
                   poreklom.


8528      Televizijski     Izdelava:       Izdelava, pri
        sprejemniki,                kateri vrednost
        kombinirani ali   - pri kateri      vseh
        nekombinirani v   vrednost vseh     uporabljenih
        istem ohišju z    uporabljenih      materialov ne
        radijskimi      materialov ne     presega 25% cene
        sprejemniki ali   presega 40% cene    izdelka franko
        aparati za snemanje izdelka franko     tovarna.
        ali reprodukcijo   tovarna, in
        zvoka ali slike;
        videomonitorji in  - pri kateri
        videoprojektorji   vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov brez
                   porekla ne presega
                   vrednosti
                   uporabljenih
                   materialov s
                   poreklom.


8529      Deli, ki so
        predvsem ali v
        glavnem primerni za
        uporabo z aparati
        iz. tar.št. 8525 do
        8528:

        - Izključno ali   Izdelava, pri kateri
        pretežno primerni  vrednost vseh
        za uporabo pri    uporabljenih
        aparatih za video  materialov ne
        snemanje in     presega 40% cene
        reprodukcijo slike  izdelka franko
                   tovarna.

        - Drugi       Izdelava:       Izdelava, pri
                              kateri vrednost
                   - pri kateri     vseh
                   vrednost vseh     uporabljenih
                   uporabljenih      materialov ne
                   materialov ne     presega 25% cene
                   presega 40% cene    izdelka franko
                   izdelka franko     tovarna.
                   tovarna, in

                   - pri kateri
                   vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov brez
                   porekla ne presega
                   vrednosti
                   uporabljenih
                   materialov s
                   poreklom.


8535      Električni aparati  Izdelava:       Izdelava, pri
in       za vklapljanje in              kateri vrednost
8536      izklapljanje ali   - pri kateri      vseh
        zavarovanje     vrednost vseh     uporabljenih
        električnih     uporabljenih      materialov ne
        tokokrogov ali za  materialov ne     presega 30% cene
        povezavo z      presega 40% cene    izdelka franko
        električnimi     izdelka franko     tovarna.
        tokokrogi ali v   tovarna, in
        njih
                   - pri kateri se v
                   okviru zgornje meje
                   vsi materiali
                   uvrščeni v tar.
                   št. 8538
                   uporabljajo samo do
                   vrednosti 10% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


8537      Table, plošče,    Izdelava:       Izdelava, pri
        pulti, mize, omare             kateri vrednost
        in druge osnove   - pri kateri      vseh
        opremjene z dvema  vrednost vseh     uporabljenih
        ali več aparati iz  uporabljenih      materialov ne
        tar.št. 8535 ali   materialov ne     presega 30% cene
        8536, za       presega 40% cene    izdelka franko
        električno      izdelka franko     tovarna.
        krmiljenje ali    tovarna, in
        razdeljevanje
        električnega toka,  - pri kateri se v
        vštevši tiste z   okviru zgornje
        vdelanimi      meje vsi materiali
        instrumenti ali   uvrščeni v tar.
        aparati iz 90.    št. 8538 uporabljajo
        poglavja, razen   samo do vrednosti
        komutacijskih    10% cene izdelka
        aparatov iz tar.   franko tovarna.
        št. 8517


ex 8541     Diode, tranzistorji Izdelava:       Izdelava, pri
        in podobni                 kateri vrednost
        polprevodniški    - pri kateri so vsi  vseh
        elementi, razen   uporabljeni      uporabljenih
        silicijevih rezin,  materiali uvrščeni   materialov ne
        ki še niso      v drugo tar. št.,   presega 25% cene
        razrezane v čipe   kot je tar.št.     izdelka franko
                   izdelka, in      tovarna.

                   - pri kateri
                   vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov ne
                   presega 40% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


8542      Elektronska     Izdelava:       Izdelava, pri
        integrirana vezja              kateri vrednost
        in mikrosestavi   - pri kateri      vseh
                   vrednost vseh     uporabljenih
                   uporabljenih      materialov ne
                   materialov ne     presega 25% cene
                   presega 40% cene    izdelka franko
                   izdelka franko     tovarna.
                   tovarna, in

                   - pri kateri se v
                   okviru zgornje
                   meje vsi materiali
                   uvrščeni v tar.
                   št. 8541 ali 8542
                   uporabljajo skupaj
                   samo do vrednosti
                   10% cene izdelka
                   franko tovarna.


8544      Izolirana žica    Izdelava, pri kateri
        (vštevši lakirano  vrednost vseh
        in anodizirano    uporabljenih
        žico), kabli     materialov ne
        (vštevši koaksialne presega 40% cene
        kable) in drugi   izdelka franko
        izolirani      tovarna.
        električni vodniki,
        s konektorjem ali
        brez; kabli iz
        optičnih vlaken,
        kombinirani z
        električnimi
        vodniki ali ne,
        s konektorjem ali
        brez njega


8545      Ogljene elektrode,  Izdelava, pri kateri
        ogljene ščetke,   vrednost vseh
        oglje za svetilke,  uporabljenih
        oglje za baterije  materialov ne
        in drugi izdelki   presega 40% cene
        iz grafita ali    izdelka franko
        drugega oglja, s   tovarna.
        kovino ali brez
        nje, za
        električne namene


8546      Električni      Izdelava, pri kateri
        izolatorji iz    vrednost vseh
        kakršnegakoli    uporabljenih
        materiala      materialov ne
                   presega 40% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


8547      Izolirni deli za   Izdelava, pri kateri
        električne stroje,  vrednost vseh
        naprave ali opremo, uporabljenih
        izdelani v celoti  materialov ne
        iz izolirnega    presega 40% cene
        materiala ali samo  izdelka franko
        z manjšimi      tovarna.
        kovinskimi
        komponentami (npr.
        tulci z navojem),
        vdelanimi med
        stiskanjem
        izključno zaradi
        vezave, razen
        izolatorjev iz
        tar.št. 8546; cevi
        za električne
        vodnike in spojke
        zanje, iz navadnih
        kovin, obložene z
        izolirnim
        materialom


8548      Odpadki in ostanki  Izdelava, pri kateri
        primarnih celic,   vrednost vseh
        primarnih baterij  uporabljenih
        in električnih    materialov ne
        akumulatorjev;    presega 40% cene
        iztrošene primarne  izdelka franko
        celice; iztrošene  tovarna.
        primarne baterije
        in iztrošeni
        električni
        akumulatorji;
        električni deli
        strojev in
        aparatov, ki niso
        omenjeni in ne
        zajeti na drugem
        mestu v tem
        poglavju


------------------------------------------------------------------------------
ex 86.pgl.   Železniške ali    Izdelava, pri kateri
        tramvajske      vrednost vseh
        lokomotive, vozni  uporabljenih
        park in njihovi   materialov ne
        deli; železniški   presega 40% cene
        ali tramvajski    izdelka franko
        tirni sklopi in   tovarna.
        pribor in njihovi
        deli;mehanska
        (vključno
        elektromehanska)
        oprema za
        prometno
        signalizacijo
        vseh vrst; razen:


8608      Železniški in    Izdelava, pri     Izdelava, pri
        tramvajski tirni   kateri:        kateri vrednost
        sklopi in pribor;              vseh
        mehanska (vštevši  - se vsi uporabljeni  uporabljenih
        elektromehanska)   materiali uvrščajo   materialov ne
        oprema za      v drugo tar.št.,    presega 30% cene
        signalizacijo,    kot je tar.št.     izdelka franko
        varnost, nadzor   izdelka, in      tovarna.
        in upravljanje
        prometa v      - vrednost vseh
        železniškem,     uporabljenih
        tramvajskem in    materialov ne
        cestnem prometu,   presega 40% cene
        prometu na      izdelka franko
        notranjih vodnih   tovarna.
        poteh,
        parkiriščih,
        lukah ali
        letališčih;
        njihovi deli


------------------------------------------------------------------------------
ex 87.pgl.   Vozila, druga,    Izdelava, pri kateri
        razen železniških  vrednost vseh
        ali tramvajskih   uporabljenih
        vozil,njihovi deli  materialov ne
        in pribor; razen:  presega 40% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


8709      Samovozni tovorna  Izdelava, pri     Izdelava, pri
        vozila, brez naprav kateri:        kateri vrednost
        za dviganje ali               vseh
        manipuliranje, ki  - se vsi uporabljeni  uporabljenih
        se uporabljajo v   materiali uvrščajo   materialov ne
        tovarnah,      v drugo tar.št.,    presega 30% cene
        skladiščih,     kot je tar.št.     izdelka franko
        pristaniščih ali   izdelka, in      tovarna.
        na letališčih, za
        prevoz blaga na   - vrednost vseh
        kratkih razdaljah;  uporabljenih
        vlečna vozila, ki  materialov ne
        se uporabljajo na  presega 40% cene
        peronih       izdelka franko
        železniških     tovarna.
        postaj; njihovi
        deli


8710      Tanki in druga    Izdelava, pri     Izdelava, pri
        oklepna bojna    kateri:        kateri vrednost
        motorna vozila,               vseh
        vštevši tista, ki  - se vsi uporabljeni  uporabljenih
        so opremljena z   materiali uvrščajo   materialov ne
        oborožitvenimi    v drugo tar.št.,    presega 30% cene
        sredstvi; njihovi  kot je tar.št.     izdelka franko
        deli         izdelka, in      tovarna.

                   - vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov ne
                   presega 40% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


8711      Motorna kolesa
        (vštevši mopede) in
        kolesa s pomožnim
        motorjem, z bočno
        prikolico ali brez
        nje; bočne
        prikolice:

        - Z batnim motorjem
        (razen rotacijskih
        batnih motorjev) in
        prostornino
        cilindrov:

        -- do 50 cm3     Izdelava, pri     Izdelava, pri
                   kateri:        kateri vrednost
                              vseh
                   - vrednost vseh    uporabljenih
                   uporabljenih      materialov ne
                   materialov ne     presega 20% cene
                   presega 40% cene    izdelka franko
                   izdelka franko     tovarna.
                   tovarna, in

                   - vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov brez
                   porekla ne presega
                   vrednosti
                   uporabljenih
                   materialov s
                   poreklom.

        -- nad 50 cm3    Izdelava:       Izdelava, pri
                              kateri vrednost
                   - pri kateri      vseh
                   vrednost vseh     uporabljenih
                   uporabljenih      materialov ne
                   materialov ne     presega 25% cene
                   presega 40% cene    izdelka franko
                   izdelka franko     tovarna.
                   tovarna, in

                   - pri kateri
                   vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov brez
                   porekla ne presega
                   vrednosti
                   uporabljenih
                   materialov s
                   poreklom.

        - Drugi       Izdelava:       Izdelava, pri
                              kateri vrednost
                   - pri kateri      vseh
                   vrednost vseh     uporabljenih
                   uporabljenih      materialov ne
                   materialov ne     presega 30% cene
                   presega 40% cene    izdelka franko
                   izdelka franko     tovarna.
                   tovarna, in

                   - pri kateri
                   vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov brez
                   porekla ne presega
                   vrednosti
                   uporabljenih
                   materialov s
                   poreklom.


ex 8712     Kolesa brez     Izdelava iz      Izdelava, pri
        krogličnih ležajev  materialov iz vseh   kateri vrednost
                   tar.št. razen     vseh
                   tistih iz tar.     uporabljenih
                   št. 8714.       materialov ne
                              presega 30% cene
                              izdelka franko
                              tovarna.


8715      Otroški vozički in  Izdelava, pri     Izdelava, pri
        njihovi deli     kateri:        kateri vrednost
                              vseh
                   - se vsi uporabljeni  uporabljenih
                   materiali uvrščajo   materialov ne
                   v drugo tar.št.,    presega 30% cene
                   kot je tar.št.     izdelka franko
                   izdelka, in      tovarna.

                   - vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov ne
                   presega 40% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


8716      Priklopniki in    Izdelava, pri     Izdelava, pri
        polpriklopniki;   kateri:        kateri vrednost
        druga vozila;                vseh
        druga vozila,    - se vsi uporabljeni  uporabljenih
        nesamovozna;     materiali uvrščajo   materialov ne
        njihovi deli     v drugo tar.št.,    presega 30% cene
                   kot je tar.št.     izdelka franko
                   izdelka, in      tovarna.

                   - vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov ne
                   presega 40% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


------------------------------------------------------------------------------
ex 88.pgl.   Letala, vesoljska  Izdelava, pri kateri  Izdelava, pri
        vozila in njihovi  se vsi uporabljeni   kateri vrednost
        deli; razen:    materiali uvrščajo   vseh
                  v drugo tar.št.,    uporabljenih
                  kot je tar.št.     materialov ne
                  izdelka.        presega 40% cene
                              izdelka franko
                              tovarna.


ex 8804     Rotošuti       Izdelava iz      Izdelava, pri
                   materialov iz     kateri vrednost
                   katerekoli tar.    vseh
                   št., vštevši druge   uporabljenih
                   materiale iz tar.   materialov ne
                   št.8804.        presega 40% cene
                              izdelka franko
                              tovarna.


8805      Oprema za      Izdelava, pri kateri  Izdelava, pri
        lansiranje letal;  se vsi uporabljeni   kateri vrednost
        krovna prestrezala  materiali uvrščajo   vseh
        letal in podobna   v drugo tar.št.,    uporabljenih
        oprema; naprave za  kot je tar.št.     materialov ne
        treniranje letenja  izdelka.        presega 30% cene
        na tleh; deli                izdelka franko
        navedenih                  tovarna.
        proizvodov


------------------------------------------------------------------------------
89.pgl.     Ladje, čolni in   Izdelava, pri kateri  Izdelava, pri
        plavajoče      se vsi uporabljeni   kateri vrednost
        konstrukcije     materiali uvrščajo   vseh
                   v drugo tar.št.,    uporabljenih
                   kot je tar.št.     materialov ne
                   izdelka. Ne sme se   presega 40% cene
                   uporabljati ladijske  izdelka franko
                   trupe iz tar.št.    tovarna.
                   8906.


------------------------------------------------------------------------------
ex 90.pgl.   Optični,       Izdelava, pri     Izdelava, pri
        fotografski,     kateri:        kateri vrednost
        kinematografski,              vseh
        merilni, kontrolni  - se vsi uporabljeni  uporabljenih
        ali precizni,    materiali uvrščajo   materialov ne
        medicinski ali    v drugo tar.št.,    presega 30% cene
        kirurški       kot je tar.št.     izdelka franko
        instrumenti in    izdelka, in      tovarna.
        aparati; njihovi
        deli in pribor;   - vrednost vseh
        razen:        uporabljenih
                   materialov ne
                   presega 40% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


9001      Optična vlakna in  Izdelava, pri kateri
        kabli iz optičnih  vrednost vseh
        vlaken razen iz   uporabljenih
        tar.št. 8544;    materialov ne
        listi in plošče iz  presega 40% cene
        polarizirajočega   izdelka franko
        materiala; leče   tovarna.
        (vštevši kontaktne
        leče), prizme,
        zrcala in drugi
        optični elementi,
        iz kakršnegakoli
        materiala,
        nemontirani, razen
        takih optično
        obdelanih
        steklenih
        elementov


9002      Leče, prizme,    Izdelava, pri kateri
        zrcala in drugi   vrednost vseh
        optični elementi,  uporabljenih
        iz kakršnegakoli   materialov ne
        materiala,      presega 40% cene
        montirani, ki so   izdelka franko
        deli ali pribor   tovarna.
        instrumentov ali
        aparatov, razen
        takih optičnih
        neobdelanih
        steklenih
        elementov


9004      Očala in podobni   Izdelava, pri kateri
        izdelki in njihovi  vrednost vseh
        deli         uporabljenih
                   materialov ne
                   presega 40% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


ex 9005     Daljnogledi (z enim Izdelava pri      Izdelava, pri
        ali dvema      kateri:        kateri vrednost
        objektivoma),                vseh
        optični teleskopi  - se vsi uporabljeni  uporabljenih
        in njihova stojala, materiali uvrščajo   materialov ne
        razen astronomskih  v drugo tar.št.,    presega 30% cene
        refrakcijskih    kot je tar.št.     izdelka franko
        teleskopov in    izdelka, in      tovarna.
        njihovih podstavkov
                   - vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov ne
                   presega 40% cene
                   izdelka franko
                   tovarna, in

                   - vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov brez
                   porekla ne presega
                   vrednosti
                   uporabljenih
                   materialov s
                   poreklom.


ex 9006     Fotografske     Izdelava, pri     Izdelava, pri
        naprave, razen    kateri:        kateri vrednost
        kinematografskih              vseh
        kamer, fotografski  - se vsi uporabljeni  uporabljenih
        bliskovni aparati  materiali uvrščajo   materialov ne
        in bliskovne     v drugo tar.št.,    presega 30% cene
        žarnice, razen    kot je tar.št.     izdelka franko
        bliskovnih žarnic z izdelka, in      tovarna.
        električnim vžigom
                   - vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov ne
                   presega 40% cene
                   izdelka franko
                   tovarna, in

                   - vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov brez
                   porekla ne presega
                   vrednosti
                   uporabljenih
                   materialov s
                   poreklom.


9007      Kinematografske   Izdelava, pri     Izdelava, pri
        kamere in      kateri:        kateri vrednost
        projektorji,                vseh
        vštevši tiste z   - se vsi uporabljeni  uporabljenih
        vgrajenimi aparati  materiali uvrščajo   materialov ne
        za snemanje ali   v drugo tar.št.,    presega 30% cene
        reprodukcijo zvoka  kot je tar.št.     izdelka franko
                   izdelka, in      tovarna.

                   - vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov ne
                   presega 40% cene
                   izdelka franko
                   tovarna, in

                   - vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov brez
                   porekla ne presega
                   vrednosti
                   uporabljenih
                   materialov s
                   poreklom.


9011      Optični mikroskopi, Izdelava, pri     Izdelava, pri
        vštevši tiste za   kateri:        kateri vrednost
        mikrofotografijo,              vseh
        mikrokinematografij - se vsi uporabljeni  uporabljenih
        in mikroprojekcijo  materiali uvrščajo   materialov ne
                   v drugo tar.št.,    presega 30% cene
                   kot je tar.št.     izdelka franko
                   izdelka, in      tovarna.

                   - vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov ne
                   presega 40% cene
                   izdelka franko
                   tovarna, in

                   - vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov brez
                   porekla ne presega
                   vrednosti
                   uporabljenih
                   materialov s
                   poreklom.


ex 9014     Drugi navigacijski  Izdelava, pri kateri
        instrumenti in    vrednost vseh
        aparati       uporabljenih
                   materialov ne
                   presega 40% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


9015      Geodetski (vštevši  Izdelava, pri kateri
        fotografski,     vrednost vseh
        oceanografski,    uporabljenih
        hidrološki.     materialov ne
        meteorološki,    presega 40% cene
        geofizikalni     izdelka franko
        instrumenti in    tovarna.
        aparati, razen
        kompasov;
        daljinomeri


9016      Tehtnice z      Izdelava, pri kateri
        občutljivostjo do  vrednost vseh
        vključno 5      uporabljenih
        centigramov     materialov ne
        (o,o5g), z utežmi  presega 40% cene
        ali brez njih    izdelka franko
                   tovarna.


9017      Instrumenti in    Izdelava, pri kateri
        aparati za risanje, vrednost vseh
        označevanje ali   uporabljenih
        matematično     materialov ne
        računanje (npr.   presega 40% cene
        risalni aparati,   izdelka franko
        pantografi,     tovarna
        kotomeri, risalni
        pribor v kompletu,
        logaritemska
        računala, računala
        v obliki okrogle
        plošče); ročni
        instrumenti za
        merjenje dolžine
        (npr. merilne
        palice in trakovi,
        mikrometrska
        merila, merila z
        nonijem), ki niso
        omenjeni in ne
        zajeti na drugem
        mestu v tem
        poglavju


9018      Medicinski,
        kirurški,
        zobozdravniški in
        veterinarski
        instrumenti in
        aparati, vštevši
        scintigrafske,
        elektromedicinske
        aparate in aparate
        za preiskavo vida:

        - Zobozdravniški   Izdelava iz      Izdelava, pri
        stoli z vgrajenimi  materialov iz     kateri vrednost
        zobozdravniškimi   katerekoli tar.    vseh
        napravami ali    št. vštevši      uporabljenih
        zobozdravniški    materiale iz tar.   materialov ne
        pljuvalniki     št. 9018.       presega 40% cene
                              izdelka franko
                              tovarna.

        - Drugi       Izdelava, pri     Izdelava, pri
                   kateri:        kateri vrednost
                              vseh
                   - se vsi uporabljeni  uporabljenih
                   materiali uvrščajo   materialov ne
                   v drugo tar.št.,    presega 25% cene
                   kot je tar.št.     izdelka franko
                   izdelka, in      tovarna.

                   - vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov ne
                   presega 40% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


9019      Aparati za      Izdelava, pri     Izdelava, pri
        mehanoterapijo;   kateri:        kateri vrednost
        aparati za masažo;             vseh
        aparati za      - se vsi uporabljeni  uporabljenih
        psihološka      materiali uvrščajo   materialov ne
        testiranja; aparati v drugo tar.št.,    presega 25% cene
        za ozonoterapijo,  kot je tar.št.     izdelka franko
        kisikoterapijo,   izdelka, in      tovarna.
        aerosolno terapijo,
        umetno dihanje in  - vrednost vseh
        drugi terapevtski  uporabljenih
        dihalni aparati   materialov ne
                   presega 40% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


------------------------------------------------------------------------------
9020      Drugi dihalni    Izdelava, pri     Izdelava, pri
        aparati in plinske  kateri:        kateri vrednost
        maske razen                 vseh
        varovalnih mask   - se vsi uporabljeni  uporabljenih
        brez mehaničnih   materiali uvrščajo   materialov ne
        delov in       v drugo tar.št.,    presega 25% cene
        zamenljivih filtrov kot je tar.št.     izdelka franko
                   izdelka, in      tovarna.

                   - vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov ne
                   presega 40% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


9024      Stroji in aparati  Izdelava, pri kateri
        za preiskušanje   vrednost vseh
        trdote, natezne   uporabljenih
        trdnosti, ali    materialov ne
        odpornosti na tlak, presega 40% cene
        elastičnosti ali   izdelka franko
        drugih mehanskih   tovarna.
        lastnosti materiala
        (npr.: kovin, lesa,
        tekstilnega
        materiala, papirja,
        plastične mase)


9025      Hidrometri in    Izdelava, pri kateri
        podobni merilniki,  vrednost vseh
        termometri,     uporabljenih
        pirometri,      materialov ne
        barometri,      presega 40% cene
        higrometri      izdelka franko
        (vlagomeri) in    tovarna.
        psihometri, tudi
        kombinacije teh
        instrumentov


9026      Instrumenti in    Izdelava, pri kateri
        aparati za merjenje vrednost vseh
        ali kontrolo     uporabljenih
        pretoka, nivoja   materialov ne
        tlaka ali drugih   presega 40% cene
        spremenljivih    izdelka franko
        veličin pri     tovarna.
        tekočinah ali
        plinih (npr.:
        merilniki pretoka,
        kazalniki nivoja,
        manometri,
        merilniki toplote,
        števci porabe
        toplote); razen
        instrumentov in
        aparatov iz tar.
        št. 9014, 9015,
        9028 ali 9032


9027      Instrumenti in    Izdelava, pri kateri
        aparati za      vrednost vseh
        fizikalne in     uporabljenih
        kemične analize   materialov ne
        (npr.: polarimetri, presega 40% cene
        refraktometri,    izdelka franko
        spektometri,     tovarna.
        aparati za analizo
        plina ali dima);
        instrumenti in
        aparati za
        preiskušanje
        viskoznosti,
        poroznosti,
        raztezanja,
        površinske
        napetosti ali
        podobno ali za
        kalorimetrijska,
        akustična in
        fotometrijska
        merjenja ali
        kontrolo
        (vštevši
        ekspozimetre);
        mikrotomi


9028      Merilniki porabe
        ali proizvodnje
        plinov, tekočin ali
        električne
        energije, vštevši
        merilnike za
        njihovo umerjanje

        - Deli in pribor   Izdelava, pri kateri
                   vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov ne presega
                   40% cene izdelka
                   franko tovarna.

        - Drugi       Izdelava:       Izdelava, pri
                              kateri vrednost
                   - pri katerih     vseh
                   vrednost vseh     uporabljenih
                   uporabljenih      materialov ne
                   materialov ne     presega 30% cene
                   presega 40% cene    izdelka franko
                   izdelka franko     tovarna.
                   tovarna, in

                   - pri kateri
                   vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov brez
                   porekla ne presega
                   vrednosti
                   uporabljenih
                   materialov s
                   poreklom.


9029      Števci vrtljajev,  Izdelava, pri kateri
        števci proizvodnje, vrednost vseh
        kilometrski števci, uporabljenih
        števci korakov in  materialov ne
        podobno; kazalniki  presega 40% cene
        hitrosti in     izdelka franko
        tahometri, razen   tovarna.
        tistih, ki se
        uvrščajo v tar.
        št. 9014 ali 9015;
        stroboskopi


9030      Osciloskopi,     Izdelava, pri kateri
        spektralni      vrednost vseh
        analizatorji in   uporabljenih
        drugi instrumenti  materialov ne
        in aparati za    presega 40% cene
        merjenje ali     izdelka franko
        kontrolo       tovarna.
        električnih
        veličin, razen
        merilnikov iz tar.
        št.9028;
        instrumenti in
        aparati za
        merjenje ali
        odkrivanje alfa,
        beta, gama,
        rentgenskih,
        kozmičnih ali
        drugih
        ionizirajočih
        sevanj


9031      Instrumenti,     Izdelava, pri kateri
        aparati in stroji  vrednost vseh
        za merjenje ali   uporabljenih
        kontrolo, ki niso  materialov ne
        omenjeni in ne    presega 40% cene
        zajeti na drugem   izdelka franko
        mestu v tem     tovarna.
        poglavju;
        projektorji
        profilov


9032      Instrumenti in    Izdelava, pri kateri
        aparati za      vrednost vseh
        avtomatično     uporabljenih
        regulacijo ali    materialov ne
        krmiljenje      presega 40% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


9033      Deli in pribor (ki  Izdelava, pri kateri
        niso omenjeni in   vrednost vseh
        ne zajeti na     uporabljenih
        drugem mestu v tem  materialov ne
        poglavju) za     presega 40% cene
        stroje, naprave,   izdelka franko
        instrumente ali   tovarna.
        aparate iz 90.
        poglavja


------------------------------------------------------------------------------
ex 91.pgl.   Ure in osebne ure  Izdelava, pri kateri
        in njihovi deli;   vrednost vseh
        razen za:      uporabljenih
                   materialov ne
                   presega 40% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


9105      Druge ure      Izdelava:       Izdelava, pri
                              kateri vrednost
                   - pri katerih     vseh
                   vrednost vseh     uporabljenih
                   uporabljenih      materialov ne
                   materialov ne     presega 30% cene
                   presega 40% cene    izdelka franko
                   izdelka franko     tovarna.
                   tovarna, in

                   - pri kateri
                   vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov brez
                   porekla ne presega
                   vrednosti
                   uporabljenih
                   materialov s
                   poreklom.


9109      Urni mehanizmi,   Izdelava:       Izdelava, pri
        kompletni in                kateri vrednost
        sestavljeni     - pri katerih     vseh
                   vrednost vseh     uporabljenih
                   uporabljenih      materialov ne
                   materialov ne     presega 30% cene
                   presega 40% cene    izdelka franko
                   izdelka franko     tovarna.
                   tovarna, in

                   - pri kateri
                   vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov brez
                   porekla ne presega
                   vrednosti
                   uporabljenih
                   materialov s
                   poreklom.


9110      Kompletni mehanizmi Izdelava:       Izdelava, pri
        za osebne ali druge             kateri vrednost
        ure, nesestavljeni  - pri katerih     vseh
        ali delno      vrednost vseh     uporabljenih
        sestavljeni     uporabljenih      materialov ne
        (šablone);      materialov ne     presega 30% cene
        nekompletni     presega 40% cene    izdelka franko
        mehanizmi za     izdelka        tovarna.
        osebne ali druge   franko tovarna,
        ure, sestavljeni;  in
        grobi urni
        mehanizmi za     - pri kateri se v
        osebne ali druge   okviru zgornje
        ure         meje materiali,
                   uvrščeni v tar.št.
                   9114 uporabljajo
                   samo do vrednosti
                   10% cene izdelka
                   franko tovarna.


9111      Ohišja za osebne   Izdelava, pri     Izdelava, pri
        ure in deli ohišij kateri:        kateri vrednost
                              vseh
                   - se vsi        uporabljenih
                   uporabljeni      materialov ne
                   materiali uvrščajo   presega 30% cene
                   v drugo tar.št.    izdelka franko
                   kot je tar.št.     tovarna.
                   izdelka, in

                   - vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov ne
                   presega 40% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


9112      Ohišja za hišne,   Izdelava, pri     Izdelava, pri
        pisarniške in    kateri:        kateri vrednost
        podobne ure in               vseh
        ohišja podobne    - se vsi uporabljeni  uporabljenih
        vrste za druge    materiali uvrščajo   materialov ne
        proizvode iz tega  v drugo tar.št.    presega 30% cene
        poglavja in deli   kot je tar.št.     izdelka franko
        zanje        izdelka, in      tovarna.

                   - vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov ne
                   presega 40% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


9113      Jermenčki in
        zapestnice za ročne
        ure in njihovi
        deli:

        - Iz navadnih kovin, Izdelava, pri kateri
        prevlečeni sali ne  vrednost vseh
        s plemenito kovino  uporabljenih
                   materialov ne
                   presega 40% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.

        - Drugi       Izdelava, pri
                   kateri vrednost
                   vseh uporabljenih
                   materialov ne
                   presega 50% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


------------------------------------------------------------------------------
92.pgl.     Glasbila; njihovi  Izdelava, pri kateri
        deli in pribor    vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov ne
                   presega 40% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


------------------------------------------------------------------------------
93.pgl.     Orožje in strelivo; Izdelava, pri kateri
        njuni deli in    vrednost vseh
        pribor        uporabljenih
                   materialov ne
                   presega 50% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


------------------------------------------------------------------------------
ex 94.pgl.   Pohištvo;      Izdelava pri kateri  Izdelava, pri
        posteljnina,     so vsi uporabljeni   kateri vrednost
        žimnice, nosilci   materiali uvrščeni   vseh
        za žimnice,     v drugo tar.št.,    uporabljenih
        blazine in podobni  kot je tar.št.     materialov ne
        polnjeni izdelki;  izdelka.        presega 40% cene
        svetilke in druga              izdelka franko
        svetila, ki niso              tovarna.
        omenjena ali
        zajeta na drugem
        mestu; osvetljeni
        znaki, osvetljene
        ploščice z imeni
        in podobno;
        montažne zgradbe;
        razen:


ex 9401 in   Pohištvo iz     Izdelava pri kateri  Izdelava, pri
ex 9403     navadnih kovin, z  so vsi uporabljeni   kateri vrednost
        vdelano       materiali uvrščeni   vseh
        nenapolnjeno     v drugjo tar.št.,   uporabljenih
        bombažno tkanino,  kot je tar.št.     materialov ne
        katere teža ne    izdelka.        presega 40% cene
        presega 300g/m2               izdelka franko
                   ali          tovarna.

                   Izdelava iz bombažne
                   tkanine, ki je že
                   pripravljena za
                   uporabo iz tar.št.
                   9401 ali 9403, pod
                   pogojem da:

                   - njena vrednost ne
                   presega 25% cene
                   izdelka franko
                   tovarna, in

                   - so vsi drugi
                   uporabljeni
                   materiali že s
                   poreklom in se
                   uvrščajo v druge
                   tar.št. razen tar.
                   št. 9401 ali 9403.


9405      Svetilke in druga  Izdelava, pri kateri
        svetila, vštevši   vrednost vseh
        reflektorje in    uporabljenih
        njihove dele, ki   materialov ne
        niso omenjeni in   presega 50% cene
        ne zajeti na drugem izdelka franko
        mestu; osvetljeni  tovarna.
        napisi, osvetljene
        ploščice z imeni in
        podobno, s
        fiksiranim
        svetlobnim virom,
        in njihovi deli, ki
        niso omenjeni in ne
        zajeti na drugem
        mestu


9406      Montažne zgradbe   Izdelava, pri kateri
                   vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov ne
                   presega 50% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


------------------------------------------------------------------------------
ex 95.pgl.   Igrače, rekviziti  Izdelava, pri kateri
        za družabne igre in so vsi uporabljeni
        šport; njihovi deli materiali uvrščeni
        in pribor; razen:  v drugo tar.št.,
                   kot je tar.št.
                   izdelka.


9503      Druge igrače;    Izdelava, pri
        zmanjšani modeli in kateri:
        podobni modeli za
        igro, vštevši tudi  - se vsi uporabljeni
        s pogonom;      materiali uvrščajo
        sestavljanke vseh  v drugo tar.št.,
        vrst         kot je tar.št.
                   izdelka, in

                   - vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov ne
                   presega 50% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


ex 9506     Glave za palice za  Izdelava pri kateri
        golf in njihovi   se vsi uporabljeni
        deli         materiali uvrščajo
                   v drugo tar.št.,
                   kot je tar.št.
                   izdelka. Za
                   izdelavo glav za
                   palice za golf se
                   lahko uporabijo
                   grobo obdelani
                   bloki.


------------------------------------------------------------------------------
ex 96.pgl.   Razni izdelki,    Izdelava pri kateri
        razen;        se vsi uporabljeni
                   materiali uvrščajo
                   v drugo tar.št.,
                   kot je tar.št.
                   izdelka.


ex 9601 in   Izdelki iz      Izdelava iz
ex 9602     materialov      obdelanih materialov
        živalskega,     za izrezovanje iz
        rastlinskega ali   istih tar.št.
        mineralnega
        izvora za
        rezljanje


ex 9603     Metle in ščetke   Izdelava, pri kateri
        (razen metel iz   vrednost vseh
        protja ter ščetk   uporabljenih
        iz materialov    materialov ne
        veveričje ali    presega 50% cene
        podlasičje dlake)  izdelka franko
        mehanične priprave  tovarna.
        za čiščenje podov,
        ročne, brez
        motorja:
        soboslikarski
        vložki in valji,
        brisalniki za pod
        in omele


9605      Potovalni kompleti  Vsak predmet v
        (neseserji) za    kompletu mora
        osebno nego, za   zadovoljiti pravila,
        šivanje ali     ki bi zanj
        čiščenje obutve   veljala, če ne bi
        ali obleke      bil vključen v
                   komplet. Lahko pa
                   se vključijo
                   predmeti brez
                   porekla, če njihova
                   skupna vrednost ne
                   presega 15% cene
                   kompleta franko
                   tovarna.


9606      Gumbi, pritiskači,  Izdelava, pri
        zaklopni gumbi,   kateri:
        gumbi za srajce in
        drugi deli teh    - se vsi uporabljeni
        izdelkov;      materiali uvrščajo
        nedokončani gumbi  v drugo tar.št.,
                   kot je tar.št.
                   izdelka, in

                   - vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov ne
                   presega 50% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


9612      Trakovi za pisalne  Izdelava, pri
        stroje in podobni  kateri:
        trakovi, prepojeni
        s tiskarsko barvo  - se vsi uporabljeni
        ali drugače     materiali uvrščajo
        pripravljeni za   v drugo tar.št.,
        odtiskovanje,    kot je tar.št.
        vštevši trakove na  izdelka, in
        kolescih ali v
        patronah; blazinice - vrednost vseh
        za žige, prepojene  uporabljenih
        ali neprepojene, s  materialov ne
        škatlo ali brez nje presega 50% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


ex 9613     Piezo vžigalniki   Izdelava, pri kateri
                   vrednost vseh
                   materialov iz tar.
                   št. 9613 ne presega
                   30% cene izdelka
                   franko tovarna.


ex 9614     Tobačne pipe ali   Izdelava iz grobo
        glave za pipe    obdelanih blokov.


------------------------------------------------------------------------------
97.pgl.     Umetniški predmeti, Izdelava, pri kateri
        zbirke in starine  se vsi uporabljeni
                   materiali uvrščajo
                   v drugo tar.št.,
                   kot je tar.št.
                   izdelka.
------------------------------------------------------------------------------
                 PRILOGA III

Potrdilo EUR.1 o prometu blaga in zahteva za potrdilo o prometu blaga EUR.1

               Navodila za tiskanje

1. Vsak obrazec meri 210 x 297 mm; dovoljeno odstopanje po dolžini je
minus 5 mm oziroma plus 8 mm. Uporabljati je treba bel, klejen,
brezlesni pisalni papir, z najmanjšo težo 25 gramov na kvadratni meter.
Imeti mora ozadje s tiskanim zelenim vzorcem "guilloche" tako, da je
vsako ponarejanje z mehanskimi ali kemičnimi sredstvi opazno na prvi
pogled.

2. Pristojni organi držav članic pogodbenic si lahko pridržijo pravico,
da sami tiskajo potrdila ali pa jih dajo tiskati pooblaščenim tiskarjem. V
slednjem primeru se mora vsak obrazec sklicevati na tako pooblastilo.
Na vsakem obrazcu morata biti navedena ime in naslov tiskarja ali oznaka, ki
omogoča njegovo identifikacijo. Obrazec mora imeti tudi serijsko
številko, tiskano ali ne, ki omogoča njegovo identifikacijo.
          PRILOGA IV K PROTOKOLU 7

            Izjava na fakturi

Angleška inačica:

The exporter of the products covered by this document (customs
authorization No ...(1)) declares that, except where otherwise
clearly indicated, these products are of .....................
preferential origin.

Slovenska inačica:

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih
organov št. ... (1)) izjavljam, da če ni drugače jasno navedeno,
ima blago preferencialno ........... poreklo.

                  .............................
2
                     (Kraj in datum)

                  .............................
3
                  (Podpis izvoznika, dodatno
mora
                  biti jasno navedeno ime
osebe,
                  ki je podpisala izjavo)

Češka inačica:

Vyvozce vyrobku uvedenych v tomto dokumentu (čislo povoleni
.........1) prohlašuje, že krome zretelne označench, maji tyto
vyrobky preferenčni puvod v ........

Slovaška inačica:

Vyvozca vyrobkov uvedenych v tomto dokumente (čislo povolenia
.........1) vyhlasuje, že okrem zretelne označenych, maju tieto
vyrobky preferenčny povod v ........

Poljska inačica:

Eksporter produktow objetych tym dokumentem (upowaźnenie wladz
celnych Nr. .....1) oswiadcza, źe z wyjatkiem gdzie wyraźnie
wskazano inaczej, produkty te maja ......... preferencyjne
pochodzenie.

Madžarska inačica:

A jelen okmany altal fedezett aruk exportore (vamfelhatalmazasi
szam: .......1) kijelentem, hogy elterojelzes hianyaban az aruk
kedvezmenyes ..... szarmazasuak.

Francoska inačica:

L'exportateur des produits couverts par le present document
(autorisation douaniere No. .....1) declare que sauf indication
claire du contraire, ces produits ont l'origine preferentielle
.........

Nemška inačica:

Der Ausfuhrer (Ermachtigter Ausfuhrer; Bewilligungs-Nr.
.......1) der Waren, auf die sich dieses handelspapier bezieht,
erklart, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben,
praferenzbegunstigte ........ Ursprungswaren sind.

Romunska inačica:

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document
Šautorizatia vamala nr .........(1)) declara ca, exceptand cazul
in care in mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt
de origine preferentiala ...............(2))
--------------------------------

1. Kadar izjavo na računi izdela pooblaščeni izvoznik v smislu
22. člena tega Protokola, mora biti na tem mestu vpisana
številka pooblastila. Če izjavo na računu ne daje poblaščeni izvoznik, se
besede v oklepajih izpustijo oziroma se pusti prazen prostor.

2. Te navedbe se lahko izpustijo, če so informacije že v samem
dokumentu.

3. Glej tudi peti odstavek 21. člena tega Protokola. Kadar se ne
zahteva podpis izvoznika, se izvzetje podpisa nanaša na navedbo
imena podpisnika.
           PRILOGA V K PROTOKOLU 7

            Zapis o soglasju

1. Za uporabo 3.člena (dvostranska kumulacija) materiali s
poreklom iz države pogodbenice, ki uvaža, ki v državi pogodbenic,
ki izvaža, niso obdelani ali predelani bolj, kot je omenjeno v
prvem odstavku 7. člena tega Protokola, ohranijo svoje poreklo.

2. Diagonalna kumulacija, določena v 4. členu tega Protokola se
bo uporabljala med državami pogodbenicami od datuma izvajanja
tega Protokola.

Diagonalna kumulacija, določena v 4. členu tega Protokola
v zvezi z drugimi državami lahko uporablja samo, ko
države, navedene v omenjenem členu sklenejo med seboj Sporazume o
prosti trgovini ali Sporazume o ustanovitvi Carinske unije, ki
vsebujejo enaka pravila o poreklu. Za vsako državo, omenjeno v 4.
členu, ki ne zadosti temu pogoju na dan uveljavitve tega
protokola, se bo 4. člen uporabljal od datuma uveljavitve
Sporazuma o prosti trgovini ali Sporazuma o ustanovitvi carinske
unije med tako državo in zadnjo od držav, ki že uporablja
diagonalno kumulacijo.

Vsaka navedba 4. člena, navedenega v tem Protokolu, se
uporablja v skladu s tem Zapisom o soglasju.

3. 15.člen tega Protokola se začasno ne uporablja dokler se določbe
o prepovedi povračila oziroma oprostitve plačila carine ne
uporabljajo med državami pogodbenicami in Evropsko zvezo.


AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti