Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/1997 z dne 24. 12. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/1997 z dne 24. 12. 1997

Kazalo

3949. Pravilnik o pregledu in preizkušanju tlačnih posod, stran 7631.

Na podlagi 6. člena zakona o standardizaciji (Uradni list RS, št. 1/95) in tretjega odstavka 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94) izdaja minister za gospodarske dejavnosti
P R A V I L N I K
o pregledu in preizkušanju tlačnih posod
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik predpisuje postopek, način in roke pregledov stabilnih in premičnih tlačnih posod, ki se dajejo oziroma so v obratovanju v Republiki Sloveniji.
2. člen
Tlačne posode za katere se uporablja ta pravilnik so:
1. Stabilne tlačne posode, ki se polnijo s komprimiranimi, utekočinjenimi in pod tlakom raztopljenimi plini ali zrakom tlaka nad 1 bar (p >1 bar) in pri katerih zmnožek delovnega tlaka v bar in delovne prostornine v m3 presega 0,3 (p x V ≥ 0,3), razen:
– deli strojev za mehansko delo ali pogon, ki po svoji osnovni funkciji niso samostojne tlačne posode (valji ali ohišja ter komore batnih in turbinskih strojev, električni postroji in naprave v stikališču itd.);
– naprave katerih osnovni namen je transport fluidov in njihove dele, ki niso samostojne tlačne posode (cevovodi, cevna zapirala itd.);
– tlačne posode, ki se polnijo z radioaktivnimi snovmi.
2. Premične tlačne posode za polnenje s komprimiranimi, utekočinjenimi in pod tlakom raztopljenimi plini tipa jeklenke s premerom pod 420 mm in celotno dolžino do 2000 mm, razen:
– majhne posode izdelane iz enega dela, katerih prostornina ni večja od 220 cm3.
3. Stabilne tlačne posode za utekočinjeni ogljikov dioksid.
4. Stabilne tlačne posode za utekočinjene pline iz zraka, ki se polnijo z utekočinjenim kisikom, dušikom in argonom.
II. PREGLEDI
3. člen
Pregledi tlačnih posod iz prejšnega člena, ki jih opravlja za inšpekcijo tlačnih posod pristojna inšpekcija, so:
1. prvi pregled:
– pregled in odobritev tehnične dokumentacije tlačne posode,
– pregled konstrukcije,
– tlačni preizkus,
– prevzemni pregled.
2. redni pregled:
– zunanji pregled,
– notranji pregled,
– tlačni preizkus.
3. izredni pregled:
– zunanji pregled,
– tlačni preizkus.
4. člen
S pregledom in odobritvijo tehnične dokumentacije tlačne posode se ugotavlja pravilnost predvidene konstrukcije in tehnoloških ter drugih postopkov za zagotovitev tehnično pravilne in varne uporabe tlačne posode po končani izdelavi. Pregled in odobritev tehnične dokumentacije se opravita na zahtevo izdelovalca tlačne posode še pred pričetkom izdelave.
Tehnična dokumentacija, ki se jo posreduje najmanj v dveh izvodih, mora vsebovati tehnični opis, karakteristične podatke tlačne posode, trdnostni izračun in konstrukcijske risbe.
Pregled in odobritev tehnične dokumentacije se potrdi na konstrukcijski risbi in o tem izda odločba.
5. člen
Pregled konstrukcije tlačne posode se opravi po končani izdelavi tlačnega dela pri izdelovalcu posode, izjemoma pa po montaži na mestu postavitve, če izdelave posode iz tehnoloških razlogov pri izdelovalcu ni bilo mogoče končati.
S pregledom konstrukcije, ki se opravi od zunaj na nepobarvani in neizolirani posodi, se ugotavlja, ali je izvedba posode v skladu s predpisi iz 2. člena te odredbe in ali je izvedena v skladu s pregledano in odobreno tehnično dokumentacijo.
6. člen
Prvi tlačni preizkus tlačne posode se opravi pri izdelovalcu po končani izdelavi tlačnega dela posode, izjemoma pa po montaži na mestu postavitve, če izdelave iz tehnoloških razlogov pri izdelovalcu ni bilo mogoče končati.
S prvim tlačnim preizkusom, ki se opravlja brez vgrajene opreme, se ugotavljajo trdnost, nepropustnost ter stanje njene oblike.
Izdelovalec tlačne posode zagotovi za pregled konstrukcije in tlačni preizkus odobreno tehnično dokumentacijo iz 4. člena tega pravilnika, poročila o interni kontroli, dokazila o uporabljenem materialu in oceno zvarnih spojev in varilcev.
Po uspešno opravljenem pregledu konstrukcije in prvem tlačnem preizkusu se izdelovalcu izda potrdilo.
7. člen
Prevzemni pregled tlačne posode se opravi pri uporabniku na mestu postavitve še pred prvim polnjenjem in izročitvijo v uporabo. S pregledom se kontrolira in preverja postavitev posode, vgrajena varnostna in druga predpisana oprema in ukrepi za tehnično pravilno in varno obratovanje oziroma uporabo.
Z zahtevkom za prevzemni pregled posreduje lastnik ali njegov pooblaščeni zastopnik za inšpekcijo tlačnih posod pristojni inšpekciji prijavo in tehnično dokumentacijo izdelovalca, dopolnjeno z dokazili o kvaliteti vgrajene varnostne in druge predpisane opreme, in druga predpisana dokazila.
Po uspešno opravljenem prevzemnem pregledu za tlačne posode pristojna inšpekcija vpiše tlačno posodo v glavno knjigo oziroma register tlačnih posod, dokumentacijo iz drugega odstavka tega člena pa arhivira in izda knjigo pregledov tlačne posode.
Za tlačne premične posode vrste jeklenka, prevzemni pregled ni potreben.
8. člen
Knjiga pregledov tlačne posode, ki služi kot dovoljenje za polnjenje tlačne posode oziroma uporabo le-te vsebuje podatke o lastniku, uporabniku in druge karakteristične podatke o tlačni posodi, predpisani varnostni in drugi opremi ter ugotovitve opravljenih pregledov in preizkušanj. Knjiga pregledov tlačne posode, izdana v skladu s to odredbo, v celoti zamenjuje kotelno knjižico tlačne posode.
Kotelne knjižice tlačne posode izdane pred veljavnostjo tega pravilnika, veljajo do izločitve tlačne posode iz nadaljnje uporabe.
9. člen
Pri rednem zunanjem pregledu se ugotavlja stanje tlačne posode v obratovanju in uporabi ter pregleduje varnostna in druga oprema posode ter stanje prostora oziroma mesta postavitve posode.
Ugotovitve pregleda se vpišejo v knjigo pregledov tlačne posode.
10. člen
Z rednim notranjim pregledom se kontrolira stanje stene posode v notranjosti, zvarnih spojev, kovic, ojačitev, reber, sprežnikov in drugih zvez ter ugotavlja vpliv delovne snovi na posodo.
Lastnik ali njegov pooblaščeni zastopnik je dolžan za inšpekcijo tlačnih posod pristojno inšpekcijo obvestiti o pripravljenosti tlačne posode za izvršitev rednega notranjega pregleda.
Pred pričetkom rednega notranjega pregleda je treba tlačno posodo s slepimi prirobnicami ali jeklenimi vložki ločiti od vseh delov delovne snovi, z ustrezno metodo pa ugotoviti, ali je notranjost posode očiščena in prezračena, zlasti če gre za strupeno ali eksplozivno delovno snov.
Uspešno opravljeni redni notranji pregled pogojuje nadaljnje obratovanje oziroma uporabo tlačne posode. Ugotovitve o tem se vpišejo v knjigo pregledov tlačne posode.
11. člen
Redni tlačni preizkus tlačne posode, ki se opravlja v odrejenih rokih z namenom ugotoviti trajne deformacije, razpoke, napoke ter netesnosti, ki ogrožajo tehnično pravilno in varno obratovanje oziroma uporabo.
Pred rednim tlačnim preizkusom je lastnik ali njegov pooblaščeni izvajalec dolžan tlačno posodo s slepimi prirobnicami ali jeklenimi vložki ločiti od dovodov in odvodov delovne snovi in zagotoviti, da se s preizkusnim tlakom ne more poškodovati vgrajena varnostna in druga oprema posode.
Pripravljenost tlačne posode za redni tlačni preizkus oziroma pregled pri tlačnem preizkusu je lastnik ali njegov pooblaščeni zastopnik dolžan sporočiti za inšpekcijo tlačnih posod pristojni inšpekciji.
Uspešno opravljeni redni tlačni preizkus pogojuje nadaljnje obratovanje oziroma uporabo tlačne posode. Ugotovitve o tem se vpišejo v knjigo pregledov tlačne posode.
12. člen
Izredni pregledi so v smislu tega pravilnika mišljeni pregledi tlačnih posod, ki se opravljajo po potrebi izven določenega roka na način in po postopku kot redni pregledi v naslednjih primerih:
1. če je bila tlačna posoda prestavljena;
2. če se sumi, da je tlačna posoda tako poškodovana, da je nevarna za ljudi in premoženje;
3. če je tlačna posoda poškodovana, tako da so potrebna naslednja popravila: varjenje na stenah posode, zamenjava več kot 15% vseh sprežnikov ali vijakov, zamenjava enega dela posode, zamenjava več kot 50% cevnega registra oziroma zamenjava več kot 25% v enem sklopu;
4. če so bila na površini posode opažena raztezanja, razpoke, zareze ali deformacije idr.;
5. če rezultati kakšnega rednega pregleda niso zadovoljivi.
Obvestilo o poškodbi tlačne posode ali o primerih iz 1. do 5. točke tega člena in zahtevek za izredni pregled je uporabnik oziroma lastnik tlačne posode dolžan posredovati za inšpekcijo tlačnih posod pristojni inšpekciji.
III. ROKI PREGLEDOV
13. člen
Tlačne posode iz 2. člena tega pravilnika se redno pregledujejo in preizkušajo v naslednjih rokih:
1. Redni zunanji pregled do konca vsakega drugega leta od zadnjega rednega pregleda.
2. Redni notranji pregled do konca petega leta od prvega tlačnega preizkusa oziroma od zadnjega notranjega pregleda.
Kolikor notranjega pregleda tlačne posode zaradi konstrukcije ni mogoče opraviti, se lahko namesto notranjega pregleda opravi tlačni preizkus.
Izjemoma se pri tlačnih posodah, katerih delovna snov ne razjeda notranje površine in ob pogoju, da so redno opravljeni pregledi, ki jih po predpisih za posamezne vrste plinov in tlačnih posod mora opravljati distributer plina, redni notranji pregled opravi do konca sedmega leta od prvega tlačnega preizkusa oziroma od zadnjega notranjega pregleda.
3. Redni tlačni preizkus do konca vsakega desetega leta sočasno z rednim notranjim pregledom.
Izjemoma se pri tlačnih posodah, katerih delovna snov ne razjeda notranje površine in ob pogoju, da so redno opravljeni pregledi, ki jih po predpisih za posamezne vrste plinov oziroma za posamezne vrste tlačnih posod mora opravljati distributer oziroma polnilec plina, redni tlačni preizkus opravi do konca štirinajstega leta od zadnjega tlačnega preizkusa.
14. člen
Pri premičnih tlačnih posodah tipa jeklenke, se do konca vsakega desetega leta opravljata notranji pregled in tlačni preizkus.
Pri premičnih tlačnih posodah tipa jeklenke, namenjene za polnjenje z agresivnimi plini, kot so: klor, klorovodik, žveplov dioksid, fosgen, dušikov tetraoksid, vodikov sulfit, borklorid, svetilni plin, žveplasta kislina idr., se do konca vsakega petega leta opravljata notranji pregled in tlačni preizkus. Namesto notranjega pregleda se lahko po ultrazvočni ali drugi priznani kontroli materiala brez porušitve opravi kontrola debeline stene.
Za premične tlačne posode tipa jeklenke, pri katerih tlačni preizkus zaradi polnjenja s polnilno maso ni mogoč, se mora vsako peto leto opraviti pregled stanja polnilne mase s kontrolo debeline stene po ultrazvočni ali drugi priznani kontroli materiala brez porušitve.
O uspešno opravljenem pregledu se izda potrdilo, na za to določenem mestu pa se jeklenka žigosa z datumom pregleda in žigom za inšpekcijo tlačnih posod pristojne inšpekcije ali jeklenko označi s temi podatki na kakšen drug trajen način.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
Odgovorna oseba podjetja ali druge pravne osebe ali posameznik – uporabnik tlačne posode, za katere so s tem pravilnikom predpisani roki pregledov in preizkušanj, je dolžan za inšpekcijo tlačnih posod pristojno inšpekcijo obvestiti o datumu pripravljenosti posode za izvršitev notranjega pregleda oziroma tlačnega preizkusa vsaj 10 dni vnaprej.
Če pregleda ni mogoče opraviti v predlaganem roku, mora za inšpekcijo tlačnih posod pristojna inšpekcija uporabnika pravočasno obvestiti ter predlagati nov rok.
16. člen
Z dnem ko začne veljati ta pravilnik se preneha uporabljati pravilnik o tehničnih normativih za stabilne tlačne posode (Uradni list SFRJ, št. 16/83) razen določb 5. do 92. in 107. do 118. člena, pravilnik o tehničnih normativih za premične zaprte posode za komprimirane, utekočinjene in pod tlakom raztopljene pline (Uradni list SFRJ, št. 25/80 in 9/86) razen določb 2., 4. do 24. in 31. do 48. člena, pravilnik o tehničnih normativih za pregled in preizkušanje stabilnih tlačnih posod za utekočinjeni ogljikov dioksid (Uradni list SFRJ, št. 76/90) razen določb 5. do 14. člena in pravilnik o tehničnih normativih za stabilne tlačne posode za utekočinjene pline iz zraka (Uradni list SFRJ, št. 9/86) razen 3. do 17. ter 24. člena.
17. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 017-57/97
Ljubljana, dne 5. decembra 1997.
Metod Dragonja l. r.
Minister
za gospodarske dejavnosti

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti