Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/1997 z dne 24. 12. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/1997 z dne 24. 12. 1997

Kazalo

3932. Odredba o dostavi podatkov za odmero dohodnine za leto 1997, stran 7618.

Na podlagi 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 – odl. US in 29/95) in 34. člena zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 18/96) izdaja minister za finance
O D R E D B O
o dostavi podatkov za odmero dohodnine za leto 1997
1. S to odredbo se določajo vsebina, oblika, način in roki dostave podatkov, ki jih pravne in druge osebe, zasebniki, državni in drugi organi ter organi lokalnih skupnosti (v nadaljnjem besedilu: izplačevalci), morajo dostaviti davčnim organom in zavezancem za dohodnino.
2. Oblika dostave podatkov
2.1 Podatki se pošljejo na enem od naslednjih računalniških medijev:
– PC diskete iz IBM kompatibilnih osebnih računalnikov, ki imajo naslednje lastnosti:
– velikost 5.25" (360KB ali 1,2MB) ali velikost 3.5" (720KB ali 1,44MB),
– zapisano v ASCII kodi,
– v datoteki imena VIR.DAT za podatke vseh virov, razen vira 41 oziroma v datoteki imena VIR41.DAT za podatke vira 41,
– vsak zapis je predpisane dolžine in ga zaključujeta dva posebna znaka CR ter LF. Vključno s tema znakoma so zapisi dolgi 135 znakov;
– magnetni trak, ki ima naslednje lastnosti:
– 9 sledni zapis znakov,
– gostota zapisa 1600 bpi,
– koda zapisa ASCII ali EBCDIC,
– ne sme imeti znamke (NO LABEL),
– brez blokiranja, to pomeni, da je en blok en zapis (record) dolžine 133 znakov ali blokirano, pri čemer pa mora biti faktor blokiranja napisan na vidni nalepki traku,
– zaključek podatkov označite z oznako EOF,
– razdalja od začetka traku do “start marke Alu-folija” naj ne bo manjša od 7m, da je možno trak avtomatično vpeti v magnetno tračno enoto.
Na nosilec računalniških podatkov je potrebno čitljivo vpisati:
– naziv in naslov izplačevalca,
– število zapisov, vključno z zapisom kontrolnih vsot in
– vse izbrane, v tej točki naštete, lastnosti nosilca podatkov.
Nosilcu podatkov se priloži na papirju izpisano celotno vsebino diskete oziroma magnetnega traku. Ta izpis mora biti popolna kopija računalniških podatkov, brez posebnih oblikovnih dodatkov, ki ga potrdi odgovorna oseba izplačevalca. Vsebino diskete se izpiše z ukazom
COPY a:VIR.DAT lpt1: in/ali
COPY a:VIR41.DAT lpt1:
oznaki a: (disketne enote) in lpt1: (tiskalnika) se prilagodijo strojni opremi izplačevalca osebnih prejemkov in dohodkov.
Opomba: Davčna uprava Republike Slovenije je za izplačevalce, ki bodo podatke VIR.DAT za odmero dohodnine za leto 1997 predložile na računalniških medijih, pripravila nov program za vnos podatkov za odmero dohodnine. Izplačevalci lahko dobijo ta program v izpostavi pristojnega davčnega urada v zameno za prazno PC disketo.
2.2 ali na obrazcu (za vse vire, razen za vir 41):
Oblika in način obrazca sta določena tako, da bo možno podatke iz tega obrazca vnesti v računalnik. Z zaporedno številko opremite tudi vrstice seštevkov (SKUPAJ). Teh vrstic je toliko, kolikor vrst izplačil je bilo izplačanih fizičnim osebam. Pravilnost vsebine izpolnjenih obrazcev potrdi odgovorna oseba izplačevalca.
3. Vsebina poslanih podatkov
3.1 Splošne zahteve
3.1.1 Podatke je potrebno označiti z enotno matično številko občana (EMŠO) ali davčno številko ter z prvimi 20-imi znaki njegovega priimka in imena. Za enolično označevanje tujcev se uporabi enotna matična številka tujca (EMŠT) ali davčna številka. Podatke enega vira osebnih prejemkov oziroma dohodkov iste osebe se izpiše v enem zapisu, tako da je v primeru, ko ima ista oseba izplačila različnih virov, potrebno izpolniti ustrezno število zapisov, razen če ni s to odredbo drugače določeno.
3.1.2 Zaradi kontrole celovitosti zajetih podatkov je potrebno zbranim podatkom dodati ustrezno število zbirnih zapisov brez identifikacije davčnega zavezanca (vsebovana v poljih: številka davčnega zavezanca, priimek in ime davčnega zavezanca ter šifra izpostave pristojnega davčnega urada). V tak zapis se v okviru vsakega izplačevalca vpiše za posamezno vrsto osebnega prejemka oziroma dohodka ter obveznosti seštevke zneskov vseh individualnih zapisov. Natančnejši opis je razviden iz tabelaričnih prikazov zbirnih podatkov.
3.2 Kontrolni podatki za vse vire dohodnine, razen vira 41
3.2.1 Poslani podatki morajo vsebovati vse osebne prejemke in dohodke ter obveznosti posamezne fizične osebe, izplačane v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 1997 iz posameznega vira dohodnine pri izplačevalcu, razenče ni s to odredbo drugače določeno.
Podatke o nadomestilih pošlje izplačevalec, ki jih je obračunal in izplačal ne glede na to, ali bremenijo njegova sredstva ali pa so mu bila refundirana.
3.2.2 Podrobna vsebina in opis poslanih podatkov
3.2.2.1 Tabelarični prikaz individualnih podatkov
3.2.2.2 Tabelarični prikaz zbirnih podatkov
3.2.2.3 Šifre izpostav davčnih uradov:
1101 Ajdovščina 1022 Lendava      0943 Radlje ob Dravi

0302 Brežice  0823 Litija       0744 Radovljica

0403 Celje   0824 Ljubljana-Bežigrad 0945 Ravne na Koroškem

0804 Cerknica  0825 Ljubljana-Center  0546 Ribnica

1205 Črnomelj  0826 Ljubljana-Moste-  0347 Sevnica
           Polje

0806 Domžale  0827 Ljubljana-Šiška  0648 Sežana

0907 Dravograd 0828 Ljubljana-Vič-   0949 Slovenj
           Rudnik         Gradec

1008 Gornja   1029 Ljutomer      0950 Slovenska Bistrica
   Radgona

0809 Grosuplje 0830 Logatec      0451 Slovenske Konjice

1510 Hrastnik  0964 Maribor      0452 Šentjur pri Celju

1111 Idrija   0965 Pesnica      0753 Škofja Loka

1312 Ilirska  0968 Ruše        0454 Šmarje pri Jelšah
   Bistrica

0613 Izola   1234 Metlika      1155 Tolmin

0714 Jesenice  1635 Mozirje      1556 Trbovlje

0815 Kamnik   1036 Murska Sobota   1257 Trebnje

0516 Kočevje  1137 Nova Gorica    0758 Tržič

0617 Koper   1238 Novo mesto     1659 Velenje

0718 Kranj   1439 Ormož       0860 Vrhnika

0319 Krško   0640 Lucija       1561 Zagorje ob Savi

0420 Laško   1341 Postojna      0462 Žalec

0921 Lenart   1442 Ptuj        0099 neznana
3.2.2.4 Tabela vrst osebnih prejemkov in dohodkov ter obveznosti prikazuje vrste osebnih prejemkov in dohodkov ter obveznosti ter določa način izpolnjevanja posameznih polj izpisa glede na vrsto osebnega prejemka in dohodka ter obveznosti.
V posamezni vrstici individualnih zapisov se obvezno izpolni prvih 8 polj. V vrsticah seštevkov mora biti polje EMŠO ali davčna številka prazno. Izpolnjevanje ostalih polj je odvisno od vrste osebnega prejemka in dohodka ter obveznosti.
Opomba: Za zavezance, poslane na delo v tujino na podlagi delovnega razmerja, sklenjenega v Republiki Sloveniji, se pošljejo podatki o skupnem znesku bruto plače, ki bi jo delavci prejeli za enaka dela v Republiki Sloveniji. Akontacija dohodnine v Republiki Sloveniji je razlika med obračunanim davkom od osebnega prejemka od plače, ki predstavlja osnovo po 16. členu zakona o dohodnini, in sorazmernim delom v tujini plačanega davka, ki odpade na to plačo, če mesečno ni bil izvršen obračun in poračun davka od osebnih prejemkov, se pošlje podatek o akontaciji dohodnine, plačane v tujini, to je podatek o sorazmernem delu v tujini plačanega davka, ki odpade na plačo, ki predstavlja osnovo za davek od osebnih prejemkov.
V primeru, da so plače navedenih delavcev že dejansko obdavčene v državi, s katero je Republika Slovenija oziroma SFRJ sklenila sporazum (pogodbo) o izogibanju dvojnemu obdavčevanju dohodka, so le-te oproščene plačila davka v Republiki Sloveniji, zato se za te delavce ne pošlje niti podatka o plači, ki jo kot osnovo za obdavčitev opredeljuje 16. člen zakona o dohodnini.
Za zavezanca, ki je prejel jubilejno nagrado, odpravnino ob upokojitvi ali solidarnostno pomoč v višini, ki je presegla znesek, določen z uredbo o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih prejemkov, ki se pri ugotavljanju davčne osnove priznavajo kot odhodek (Uradni list RS, št. 72/93, 43/94, 62/94 in 7/95), se pod znesek jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvi ali solidarnostne pomoči vpiše le razlika prejemka nad višino, določeno z omenjeno uredbo.
3.2.2.5 Izgled obvestila o celoletnih osebnih prejemkih in dohodkih ter obveznostih, ki ga mora delavcu oziroma prejemniku osebnega prejemka oziroma dohodka obvezno izročiti izplačevalec osebnih prejemkov oziroma dohodkov:
Opomba: V to tabelo se obvezno vpišejo oznake vrst osebnih prejemkov in dohodkov (dvomestna števila) iz tabele vrst osebnih prejemkov in dohodkov ter obveznosti.
Podatki v izpisu morajo biti identični podatkom, ki jih izplačevalec posreduje davčnemu organu.
Za delavce, ki so bili poslani na delo v tujino na podlagi delovnega razmerja, sklenjenega v Republiki Sloveniji, se izpišejo podatki o akontaciji dohodnine v ustrezno rubriko skladno z navodilom pod opombo pri točki te odredbe.
3.3 Kontrolni podatki za vir 41 – dobiček iz kapitala, dosežen s prodajo vrednostnih papirjev in drugih deležev v kapitalu
3.3.1 Kontrolne podatke za vir 41 so dolžne posredovati borzno posredniške družbe in druge pravne osebe, pooblaščene za opravljanje transakcij z vrednostnimi papirji oziroma za izplačila drugih deležev v kapitalu gospodarskih družb in zadrug.
3.3.2 Poslani podatki morajo vsebovati vse transakcije nakupa in prodaje vrednostnih papirjev posamezne fizične osebe z datumom nabave ali prodaje v obdobju med 1. 1. 1997 in 31. 12. 1997 oziroma vsa vplačila in izplačila drugih deležev v kapitalu v navedenem obdobju.
3.3.3 Podrobna vsebina in opis poslanih podatkov
3.3.3.1 Tabelarični prikaz individualnih podatkov – vir 41
3.3.3.2 Tabelarični prikaz zbirnih podatkov – vir 41
4. Podatki se pošljejo oziroma dostavijo izpostavi pristojnega davčnega urada, na območju katerega ima izplačevalec sedež (npr. tudi po sedežu podružnic pravnih oseb).
Izplačevalec pokojnin (oznaka 14) in izplačevalci nadomestil (oznaka 15), izplačanih iz proračunskih sredstev in sredstev zavodov:
– Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve,
– Ministrstvo za zdravstvo,
– Ministrstvo za obrambo,
– Zavod za pokojninski in invalidsko zavarovanje Slovenije,
– Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
– Zavod za zaposlovanje,
morajo podatke v isti obliki kot preteklo leto poslati neposredno Glavnemu uradu Davčne uprave Republike Slovenije na naslov: RRC – Računalniške storitve d.d., Ljubljana, Jadranska 21.
Na isti naslov pošljejo podatke tudi organizacije, ki imajo koncesijo za posredovanje dela študentom in dijakom (oznaka 20).
V primerih statusnih sprememb izplačevalcev zaradi združitve (pripojitve, spojitve) in preoblikovanja predloži podatke o izplačilih zavezancem za dohodnino ustrezni pravni naslednik.
Za podjetja v stečaju ali likvidaciji, kjer ni pravnega nasledstva, pošlje podatke stečajni ali likvidacijski upravitelj.
V primerih prenehanja obstoja izplačevalca iz drugih razlogov pošlje podatke pravna oziroma fizična oseba, pri kateri se hranijo poslovne knjige in knjigovodska dokumentacija, v roku enega meseca po prenehanju.
Pravne osebe in in zasebniki, ki niso izplačevali osebnih prejemkov oziroma dohodkov fizičnim osebam, morajo o tem predložiti davčnemu organu pisno izjavo.
Podatki se pošljejo tako davčnemu organu kot zavezancem za dohodnino najkasneje do 31. 1. 1998.
5. Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 416-147/97
Ljubljana, dne 19. decembra 1997.
Minister
za finance
Mitja Gaspari l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti