Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/1997 z dne 24. 12. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/1997 z dne 24. 12. 1997

Kazalo

3922. Uredba o podrobnejših kriterijih za izbiro gospodarskih družb, ki bodo vključene v program prestrukturiranja podjetij, stran 7611.

Na podlagi 23. člena zakona o Slovenski razvojni družbi in programa prestrukturiranja podjetij (Uradni list RS, št. 39/97) in 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 23/96 in 47/97) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o podrobnejših kriterijih za izbiro gospodarskih družb, ki bodo vključene v program prestrukturiranja podjetij
1. člen
V programu prestrukturiranja podjetij v okviru Slovenske razvojne družbe bodo lahko vključene tiste gospodarske družbe, ki bodo izpolnjevale zakonsko določene kriterije in sicer:
– delovna intenzivnost,
– izvozna usmerjenost,
– pomembnost za razvoj regije,
– stopnja tehnološke opremljenosti,
– razvojne perspektivnosti.
Poleg v prejšnjem odstavku navedenih kriterijev, ta uredba določa še podrobnejše kriterije za izbiro gospodarskih družb, ki bodo vključene v program prestrukturiranja podjetij.
2. člen
Namen določitve kriterijev je izbor tistih gospodarskih družb, ki bodo vključene v program prestrukturiranja podjetij v okviru Slovenske razvojne družbe in sicer na način, ki zagotavlja:
– sistemski pristop k dolgoročni prenovi gospodarskih družb z usklajeno uporabo finančnih, organizacijskih, trženjskih, kadrovskih in drugih poslovnih ukrepov, kot jih predvideva zakon;
– usklajene in koordinirane aktivnosti SRD in projektnega sveta pri izvajanju projektnega financiranja in pri uporabi proračunskih sredstev v te namene.
3. člen
Gospodarska družba, ki se želi vključiti v program prestrukturiranja v okviru Slovenske razvojne družbe mora izpolnjevati kriterije, ki so predpogoj za vstop v program prestrukturiranja ter ekonomske in kadrovsko zaposlitvene kriterije.
4. člen
Kriteriji, ki jih mora gospodarska družba izpolnjevati kot predpogoj za vstop v program prestrukturiranja so:
– gospodarska družba je olastninjena oziroma je pridobila vsaj drugo soglasje,
– pripravljenost za konverzijo obveznosti gospodarske družbe do SRD v lastniški delež,
– soodločanje v Nadzornem svetu gospodarske družbe glede na vloženi kapital SRD in možnost veta SRD pri odločanju ter izpolnitev drugih zakonsko določenih obveznosti glede soodločanja SRD v gospodarski družbi,
– izdelan program prestrukturiranja gospodarske družbe,
– izdelan plan aktivnosti dezinvestiranju v gospodarski družbi,
– soglasje Nadzornega sveta oziroma skupščine gospodarske družbe, da se gospodarska družba prijavlja za vstop v program prestrukturiranja,
– izjave delavcev, da ne bodo uveljavljali “zadolžnic” kot terjatev do gospodarske družbe, ampak bodo z njimi dokapitalizirali gospodarsko družbo,
– gospodarska družba ne izpolnjuje pogojev za uveljavitev določil zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji glede na zadnjo alineo 5. člena,
– velikost gospodarske družbe – srednja in velika gospodarska družba v skladu z določbami zakona o gospodarskih družbah (razen za invalidske gospodarske družbe in pravne osebe, ki nadaljujejo dejavnost v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije s ciljem ohranitve zdravih jeder),
– izpolnjevanje obveznosti pri izkazovanju evidenčnih in statističnih podatkov gospodarske družbe in izjava o možni uporabi individualnih podatkov za oblikovanje analitičnih podlag pri prestrukturiranju gospodarske družbe,
– izdelan program razreševanja presežnih delavcev,
– izdelan program kadrovske prenove v gospodarske družbe,
– usposobljenost vodstva za izpeljavo programa prestrukturiranja v gospodarski družbi,
– program operacionalizacije strateškega plana s terminsko izdelanimi plani aktivnosti.
Gospodarska družba mora izpolnjevati vse v prejšnjem odstavku navedene kriterije.
5. člen
Podrobnejši vstopni zakonsko določeni kriteriji za vključitev gospodarskih družb v program prestrukturiranja so naslednji:
– kriterij delovne intenzivnosti:
– število delovnih mest, ki se ohranja,
– delež invalidov,
– delež stroškov dela v čistih prihodkih iz prodaje,
– nova delovna mesta,
– kriterij izvozne usmerjenosti:
– delež izvoza v čistih prihodkih iz prodaje,
– neto izvoz, kjer vrednost izvoza presega vrednost uvoza,
– kriterij pomebnosti za razvoj regije,
– kriterij stopnje tehnološke usposobljenosti:
– oprema in druga opredmetena sredstva na zaposlenega,
– stopnja odpisanosti, amortiziranosti,
– stopnja intenzivnosti proizvodnih programov,
– kriterij razvojne perspektivnosti:
– bruto dodana vrednost na zaposlenega,
– potencial rasti (povprečna stopnja rasti poslovanja).
6. člen
Za vstop gospodarskih družb v proces prestrukturiranja bodo upoštevani še naslednji dodatni kriteriji:
– izkazovanje pozitivnega kapitala,
– izkazovanje pozitivnega tekočega poslovanja,
– stopnja zadolženosti iz financiranja,
– likvidnost (blokada žiro računa nad 360 dni),
– perspektivnost preživetja,
– pripravljenosti bank na diskontiranje odkupa njihovih terjatev in sveže financiranje brez eksponiranja države,
– pripravljenost lastnikov na dokapitalizacijo gospodarske družbe,
– izvršena prisilna poravnava ali restrukturiranje kreditov z državnim poroštvom.
7. člen
Izbor gospodarskih družb za vključitev v program prestrukturiranja bo določen z ustrezno metodologijo, ki jo izdela Slovenska razvojna družba.
8. člen
Podrobnejša navodila za vključitev v program prestrukturiranja in potrebna dokazila o izpolnjevanju kriterijev bodo določena v javnem razpisu, ki ga bo objavila Slovenska razvojna družba v Uradnem listu Republike Slovenije.
9. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 300-15/97-1
Ljubljana, dne 18. decembra 1997.
Vlada Republike Slovenije
Predsednik
dr. Janez Drnovšek l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti