Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/1997 z dne 24. 12. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/1997 z dne 24. 12. 1997

Kazalo

3920. Uredba o začasni uporabi sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Litvo, stran 7485.

Na podlagi četrtega odstavka 60. člena zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I), drugega odstavka 3. člena zakona o carinski tarifi (Uradni list RS, št. 74/95) in prvega odstavka 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 23/96 in 47/95) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o začasni uporabi sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Litvo
1. člen
Ta uredba določa pogoje za uvoz blaga, ki se v letu 1998 uvaža v Republiko Slovenijo iz Republike Litve in je po poreklu iz te države.
2. člen
Izraz “uvoz” v smislu te uredbe pomeni sprostitev blaga v prosti promet, kakor tudi katerikoli drugi carinski postopek, pri katerem nastane ali lahko nastane carinski dolg.
3. člen
Za industrijske izdelke, ki se uvažajo iz Republike Litve in so po poreklu iz te države, se uporablja carinska stopnja “prosto”, razen za izdelke, ki so navedeni v prilogi 1 k tej uredbi, ki je njen sestavni del. Za industrijske izdelke navedene v prilogi 1 k tej uredbi, se plačuje carina po stopnjah, določenih v tej prilogi.
Za industrijske izdelke v smislu prvega odstavka tega člena se štejejo izdelki, uvrščeni v 25. do 97. poglavje kombinirane nomenklature carinske tarife.
4. člen
Za kmetijske in živilske izdelke po poreklu iz Republike Litve, ki so navedeni v prilogi 2 k tej uredbi, ki je njen sestavni del, se pri uvozu iz te države v Republiko Slovenijo plačuje carina po znižanih carinskih stopnjah in v okviru carinskih kvot, ki so določene v tej prilogi, posebna uvozna dajatev pa se plačuje v višini 80% od predpisane v času uvoza.
Za kmetijske in živilske izdelke po poreklu iz Republike Litve, ki so navedeni v prilogi 3 k tej uredbi, ki je njen sestavni del, se pri uvozu iz te države v Republiko Slovenijo plačuje carina po znižanih carinskih stopnjah in v okviru carinskih kvot, ki so določene v tej prilogi, posebna uvozna dajatev pa se plačuje v višini 50% od predpisane v času uvoza.
5. člen
Količine blaga v okviru posamezne carinske kvote iz prilog 2 in 3 k tej uredbi razdeli Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj na predlog komisije, ki jo sestavljajo po dva predstavnika Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj in Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in po en predstavnik Ministrstva za finance ter Združenja trgovine in Združenja za agroživilstvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije.
Komisijo vodi in sklicuje predsednik komisije, ki ga izmed predstavnikov Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj imenuje minister za ekonomske odnose in razvoj.
Komisija sprejme kriterije za oblikovanje predlogov o razdelitvi količin blaga v okviru carinskih kvot iz prilog 2 in 3 k tej uredbi ter poslovnik o svojem delovanju.
6. člen
Zahtevek za dodelitev določene količine blaga v okviru posamezne carinske kvote, določene v prilogah 2 in 3 k tej uredbi, lahko vloži pravna oseba ter samostojni podjetnik posameznik s sedežem ali stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj). Zahtevek se vloži pri Ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj najkasneje petnajst dni po začetku veljavnosti te uredbe.
Zahtevek iz prejšnjega odstavka se vloži na obrazcu, ki ustreza vzorcu iz priloge 4 k tej uredbi, ki je njen sestavni del.
O dodelitvi določene količine blaga v okviru posamezne carinske kvote vlagatelju, izda Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj odločbo, s katero določi tudi rok, do katerega lahko vlagatelj uvozi dodeljeno količino blaga v skladu s 4. členom te uredbe.
Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj lahko razdeli količine blaga v okviru posamezne carinske kvote tudi postopno, praviloma pa dvakrat letno, pri čemer morajo biti carinske kvote v celoti razdeljene najmanj dva meseca pred iztekom leta.
7. člen
Carinska uprava Republike Slovenije spremlja realizacijo uvoza po izdanih odločbah iz tretjega odstavka 6. člena te uredbe in o tem trimesečno poroča Ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj.
8. člen
Minister za ekonomske odnose in razvoj lahko na predlog komisije iz 5. člena te uredbe izda predpis, v katerem objavi obseg carinskih kvot, ki niso bile razdeljene ali za katere uvoz na podlagi odločb ni bil izvršen oziroma ni bil v celoti izvršen ter določi rok, do katerega se lahko vložijo zahtevki za dodelitev količine v skladu s 6. členom te uredbe.
9. člen
Carinski deklarant iz 11. točke 3. člena carinskega zakona (Uradni list RS, št. 1/95 in 28/95) (v nadaljnjem besedilu: carinski deklarant), ki želi uveljaviti preferencialno carinsko obravnavo pri uvozu blaga iz 3. oziroma 4. člena te uredbe iz Republike Litve v Republiko Slovenijo, mora carinskemu organu poleg drugih dokumentov predložiti tudi dokazilo o poreklu blaga, ki je bilo izdano v državi izvoza v skladu s protokolom o poreklu blaga iz priloge 5 k tej uredbi, ki je njen sestavni del.
Carinski organi Republike Slovenije bodo na zahtevo carinskega deklaranta potrjevali dokazila o poreklu blaga za izvoz blaga iz Republike Slovenije v Republiko Litvo, če gre za izvoz blaga, ki v skladu s sporazumom o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Litvo uživa preferencialno obravnavo, in če bodo izpolnjeni pogoji, določeni v protokolu o poreklu blaga iz priloge 5 k tej uredbi.
10. člen
Carinski deklarant pri uvozu blaga po določbah te uredbe v enotno carinsko listino (ECL) v skladu s 25. členom pravilnika o uporabi listin v carinskem postopku (Uradni list RS, št. 56/95, 76/95 in 68/96) v polje 39 vpiše naslednje štirimestne šifre:
– 1931 za izdelke iz 3. člena te uredbe;
– 1932 za izdelke iz priloge 2 k tej uredbi;
– 1933 za izdelke iz priloge 3 k tej uredbi.
11. člen
Ta uredba začne veljati 1. januarja 1998.
Št. 330-16/97-1
Ljubljana, dne 18. decembra 1997.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
                  PRILOGA 1

               INDUSTRIJSKI IZDELKI

-----------------------------------------------------------------------------
Tarifna        Poimenovanje              Carin.
oznaka                            stopnja
-----------------------------------------------------------------------------
 1             2                  3
-----------------------------------------------------------------------------

 2523    Portlandski cement, aluminatni cement, žlindrani
       cement, supersulfatni cement in podobni
       hidravlični cementi, vštevši barvane in v obliki
       klinkerja

 2523 10 000 - Cement v obliki klinkerja ..................... 2.5

       - Portlandski cement:

 2523 29 000 -- drug ......................................... 2.5

 2523 90   - Drugi cementi:

 2523 90 100 -- cement iz visokih peči ....................... 0.8

 2523 90 300 -- pozolanski cement ............................ 0.8

 2523 90 900 -- drugo ........................................ 0.8


 3402    Organska površinsko aktivna sredstva (razen
       mila); površinsko aktivni preparati, preparati
       za pranje (tudi pomožni preparati za pranje) in
       preparati za čiščenje z dodatkom mila ali brez
       njega, razen tistih iz tar. št. 3401

 3402 20   - Preparati, pripravljeni za prodajo na drobno:

 3402 20 100 -- površinsko aktivni preparati ................. 2.5

 3402 20 900 -- pralni preparati in čistilni preparati ....... 2.5

 3402 90   - Drugo:

 3402 90 100 -- površinsko aktivni preparati ................. 1.6

 3402 90 900 -- pralni preparati in čistilni preparati ....... 2.5


 3405    Loščila in kreme za obutev, pohištvo, tla,
       karoserije, steklo ali kovine, paste in praški
       za čiščenje in podobni preparati (ne glede na
       to, ali so v obliki papirja, vate, polsti,
       netkanih tkanin, gobastih materialov, iz
       plastike ali gume, impregnirani ali premazani s
       takimi preparati), razen voskov iz tar. št. 3404

 3405 10 000 - Loščila, kreme in podobni preparati za obutev
       in usnje ........................................ 3.5

 3405 20 000 - Loščila, kreme in podobni preparati za
       vzdrževanje lesenega pohištva, tal in drugih
       lesenih predmetov ............................... 3.5

 3405 30 000 - Loščila in podobni preparati za karoserije,
       razen loščil za kovine .......................... 3.5

 3405 40 000 - Paste, praški in drugi preparati za čiščenje .. 3.5

 3405 90   - Drugo:

 3405 90 100 -- loščila za kovine ............................ 3.5

 3405 90 900 -- drugo ........................................ 3.5


 3406 00   Sveče, svečke in podobno

       - Sveče:

 3406 00 110 -- navadne, neparfumirane ....................... 3.5

 3406 00 190 -- druge ........................................ 3.5

 3406 00 900 - Drugo ......................................... 3.5


 3917    Cevi, tulci in pribor zanje (na primer:
       spojnice, kolena, prirobnice) iz plastičnih mas

       - Cevi in tulci, togi:

 3917 23   -- iz polimerov viniklorida:

 3917 23 100 --- brezšivne, dolžine, ki presega največjo
       dimenzijo prečnega preseka, površinsko obdelani
       ali neobdelani, vendar drugače neobdelani ....... 3.8

       --- drugo:

 3917 23 990 ---- drugo ...................................... 3.3

       - Druge cevi in tulci:

 3917 31   -- gibke cevi, ki lahko zdržijo tlak 27,6 MPa
       (276 barov) ali več:

 3917 31 900 --- drugo ....................................... 1.6


 3920    Druge plošče, listi, filmi, folije in trakovi iz
       plastičnih mas, ki nimajo celičaste strukture,
       neojačani, nelaminirani, brez podloge, ali ki
       niso kombinirani z drugimi materiali

       - Iz celuloze ali njenih kemičnih derivatov:

 3920 73   -- iz celuloznega acetata:

 3920 73 100 --- filmi v kolutih ali trakovih, za
       kinematografijo ali fotografijo .................  1

 3921    Druge plošče, listi, filmi, folije in trakovi iz
       plastičnih mas

 3921 90   - Drugo:

       -- iz proizvodov dobljenih s kondenzacijo ali
       preureditveno polimerizacijo, kemično
       modificiranih ali nemodificiranih:

       --- iz poliestrov:

 3921 90 110 ---- valoviti listi in plošče ...................  3

 3921 90 190 ---- drugo ......................................  3

 3921 90 200 --- iz epoksidnih smol ..........................  3

 3921 90 300 --- iz fenolnih smol ............................  3

       --- iz amino smol:

       ---- laminirani:

 3921 90 410 ----- laminirani proizvodi, izdelani pod visokim
       pritiskom z dekorativno površino na eni ali na
       obeh straneh ....................................  3

 3921 90 430 ----- drugi .....................................  3

 3921 90 490 ---- drugi ......................................  3

 3921 90 500 --- drugi .......................................  3

 3921 90 60 -- iz proizvodov adicijske polimerizacije:

 3921 90 601 --- tekstilna tkanina popolnoma (obojestransko)
       vgrajena v polivinilklorid (PVC) ................ 1.6

 3921 90 609 --- drugo .......................................  3

 3921 90 900 -- drugo ........................................ 1.6


 3922    Kadi, pršne kadi, lijaki, bideji, straniščne
       školjke, deske in pokrovi, izplakovalni kotliči
       in podobni sanitarni proizvodi iz plastičnih mas

 3922 10 000 - Kadi, pršne kadi in lijaki ................... 3.8

 3922 20 000 - Straniščne deske in pokrovi ................... 2.5

 3922 90 000 - Drugo ......................................... 2.5


 3923    Izdelki za prevoz in pakiranje blaga, iz
       plastičnih mas; zamaški, pokrovi, pokrovke in
       druga zapirala iz plastičnih mas

       - Vreče in vrečke (vključno trikotne):

 3923 21 000 -- iz polimerov etilena ......................... 3.8

 3923 40   - Motki, kopsi, vretena in podobne podloge:

 3923 40 100 -- motki, koluti in podobni nosilci za
       fotografske ali kinematografske filme ali za
       trakove, filme in podobno, ki se uvrščajo v
       tar.št. 8523 in 8524 ............................ 3.8

 3923 40 900 -- drugo ........................................ 3.8

 3923 50   - Zamaški, pokrovi, pokrovke in druga zapirala:

 3923 50 100 -- pokrovčki in zapirala za steklenice .......... 3.8


 3924    Namizna posoda, kuhinjska posoda in drugi
       gospodinjski proizvodi in toaletni izdelki iz
       plastičnih mas

 3924 10 000 - Namizna in kuhinjska posoda ................... 3.8

 3924 90   - Drugo:

       -- iz regenerirane celuloze:

 3924 90 190 --- drugo ....................................... 3.8

 3924 90 900 -- drugo ........................................ 3.8


 3925    Gradbeni proizvodi za vgraditev iz plastičnih
       mas, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem
       mestu

 3925 10 000 - Rezervoarji, cisterne, kadi in podobne posode
       s prostornino nad 300 l ......................... 3.8

 3925 20 000 - Vrata, okna in okvirji zanje, pragi za vrata .. 3.8

 3925 30 000 - Oknice, okenske navojnice (tudi žaluzije) ter
       podobni proizvodi in njihovi deli ............... 3.8

 3925 90   - Drugo:

 3925 90 10 -- pribor in armatura, namenjeni stalni vgradnji
       v vratih ali na njih, oknih, stopniščih, zidovih
       ali drugih delih stavb:

 3925 90 101 --- iz ekstrudiranega polistirena, z zaprtimi
       porami in utori ali žlebovi na robovih za
       toplotno izolacijo (npr. vrste STYRODUR) ........  2

 3925 90 109 --- drugo ....................................... 3.8

 3925 90 200 -- razdelilne doze, instalacijski vodniki in
       kabelske armature za električno napeljavo ....... 3.8

 3925 90 800 -- drugo ........................................ 3.8


 3926    Drugi proizvodi iz plastičnih mas in proizvodi
       iz drugih materialov iz tar. št. 3901 do 3914

 3926 10 000 - Proizvodi za pisarne in šole .................. 3.8

 3926 30 000 - Fitingi za pohištvo, karoserije in podobno .... 3.8

 3926 40 000 - Kipci in drugi okrasni predmeti ............... 3.8

 3926 90   - Drugo:

       -- drugo:

 3926 90 500 --- perforirana vedra in podobni predmeti, ki se
       uporabljajo za precejanje (filtriranje) vode pri
       dotoku v drenažo ................................  3

       --- drugo:

 3926 90 910 ---- narejeni iz plošč ali folij ................  3

 3926 90 99 ---- drugo:

 3926 90 999 ----- drugo .....................................  3


 4501    Pluta, naravna, surova ali enostavno obdelana;
       odpadki plute, zdrobljena, drobljena ali zmleta
       pluta

 4501 10 000 - Pluta, naravna, surova ali enostavno obdelana .  2

 4501 90 000 - Drugo .........................................  5


 5111    Tkanine iz mikane volne ali mikane fine živalske
       dlake

       - Ki vsebujejo po masi 85% ali več volne ali
       fine živalske dlake:

 5111 19   -- druge:

       --- z maso, ki presega 300 g/m2, do vključno 450
       g/m2

       ---- loden tkanine:

 5111 19 110 ----- vrednosti 2,50 ECU/m2 ali več ............. 6.5

 5111 19 190 ----- druge .....................................  7

       ---- druge tkanine:

 5111 19 310 ----- iz volnene preje, vrednosti 2,50 ECU/m2
       ali več ......................................... 6.5

 5111 19 390 ----- druge .....................................  8

       --- z maso, večjo od 450 g/m2

 5111 19 910 ---- iz volnene preje, vrednosti 2,50 ECU/m2 ali
       več ............................................. 6.5

 5111 19 990 ---- druge ......................................  8

 5111 30   - Druge, v mešanici pretežno ali samo z rezanimi
       umetnimi ali sintetičnimi vlakni:

 5111 30 100 -- z maso do vključno 300 g/m2 .................. 8.5

 5111 30 300 -- z maso nad 300 g/m2, do vključno 450 g/m2 .... 8.5

 5111 30 900 -- z maso nad 450 g/m2 .......................... 8.5

 5111 90   - Druge:

       -- druge:

 5111 90 910 --- z maso do vključno 300 g/m2 .................  3

 5111 90 930 --- z maso nad 300 g/m2, do vključno 450g/m2 ....  3

 5111 90 990 --- z maso nad 450 g/m2 .........................  3

 
 5112    Tkanine iz česane volne ali česane fine živalske
       dlake

       - Ki vsebujejo po masi 85% ali več volne ali
       fine živalske dlake:

 5112 11   -- mase do vključno 200 g/m2

 5112 11 100 --- vrednosti 3 ECU/m2 ali več .................. 6.5

 5112 11 900 --- druge .......................................  8

 5112 19   -- druge:

       --- z maso nad 200 g/m2, do vključno 375 g/m2

 5112 19 110 ---- vrednosti 3 ECU/m2 ali več ................. 6.5

 5112 19 190 ---- druge ...................................... 6.5

       --- z maso nad 375 g/m2:

 5112 19 910 ---- vrednosti 3 ECU/m2 ali več ................. 6.5

 5112 19 990 ---- druge ......................................  8

 5112 20 000 - Druge, v mešanici pretežno ali samo z umetnimi
       ali sintetičnimi filamenti ...................... 8.5

 5112 30   - Druge, v mešanici pretežno ali samo z rezanimi
       umetnimi ali sintetičnimi vlakni:

 5112 30 100 -- z maso do vključno 200 g/m2 .................. 8.5

 5112 30 300 -- z maso nad 200 g/m2, do vključno 375 g/m2 .... 8.5

 5112 30 900 -- z maso nad 375 g/m2 .......................... 8.5

 5112 90   - Druge:

       -- druge:

 5112 90 910 --- z maso do vključno 200 g/m2 ................. 8.5

 5112 90 930 --- z maso nad 200 g/m2, do vključno 375 g/m2 ... 8.5

 5112 90 990 --- z maso nad 275 g/m2 ......................... 8.5


 5204    Sukanec za šivanje iz bombaža, nepripravljen ali
       pripravljen za prodajo na drobno

       - Nepripravljen za prodajo na drobno:

 5204 11 000 -- ki vsebuje po masi 85% ali več bombaža ......  4

 5204 19 000 -- drug .........................................  4


 5205    Bombažna preja (razen sukanca za šivanje), ki
       vsebuje po masi 85% ali več bombaža,
       nepripravljena za prodajo na drobno

       - Enojna preja iz nečesanih vlaken:

 5205 15   -- številke pod 125 deciteksov (metrične
       številke Nm nad 80):

 5205 15 100 --- številke pod 125 deciteksov, vendar najmanj
       83,33 deciteksov (metrične številke Nm nad 80
       do 120) .........................................  1

 5205 15 900 --- številke do 83,33 deciteksov (metrične
       številke Nm nad 120) ............................  1

       - Enojna preja iz česanih vlaken:

 5205 21 000 -- številke 714,29 deciteksov ali več (metrične
       številke Nm do 14) ..............................  1

 5205 27 000 -- številke pod 106,38 deciteksov, vendar ne manj
       kot 83,33 deciteksov (metrične številke Nm nad 94
       do 120) .........................................  1

       - Dvojna, večnitna ali prameneska preja iz
       nečesanih vlaken:

 5205 31 000 -- številke na eno nit 714,29 deciteksov ali več
       (metrične številke Nm do 14 na eno nit) .........  3

 5205 32 000 -- številke na eno nit od 232,56 do 714,29
       deciteksov (metrične številke Nm nad 14 do 43 na
       eno nit) ........................................  3

 5205 33 000 -- številke na eno nit od 192,31 do 232,56
       deciteksov (metrične številke Nm nad 43 do 52 na
       eno nit) ........................................  3

 5205 34 000 -- številke na eno nit od 125 do 192,31
       deciteksov (metrične številke Nm 52 do 80 na eno
       nit) ............................................  3

 5205 35   -- številke na eno nit pod 125 decitesov
       (metrične številke Nm nad 80 na eno nit):

 5205 35 100 --- številke na eno nit pod 125 deciteksov,
       vendar vsaj 83,33 deciteksov (metrične številke
       Nm nad 80 do 120 na eno nit) ....................  3

 5205 35 900 --- številke na eno nit pod 83,33 deciteksov
       (metrične številke Nm nad 120 na eno nit) .......  3

       - Dvojna, večnitna ali pramenska preja iz
       česanih vlaken:

 5205 41 000 -- številke na eno nit 714,29 deciteksov ali več
       (metrične številke Nm do 14 na eno nit) .........  3

 5205 42 00 -- številke na eno nit od 232,56 do 714,29
       deciteksov (metrične številke Nm nad 14 do 43 na
       eno nit):

 5205 42 009 --- drugo .......................................  3

 5205 43 00 -- številke na eno nit od 192,31 do 232,56
       deciteksov (metrične številke Nm nad 43 do 52 na
       eno nit):

 5205 43 009 --- drugo .......................................  3

 5205 44 000 -- številke na eno nit od 125 do 192,31
       deciteksov (metrične številke Nm nad 52 do 80 na
       eno nit) ........................................  3

 5205 46 000 -- številke na eno nit pod 125 deciteksov,
       vendar vsaj 106,38 deciteksov (metrične številke
       Nm nad 80 do 94 na eno nit) .....................  3

 5205 47 000 -- številke na eno nit pod 106,38 deciteksov,
       vendar vsaj 83,33 deciteksov (metrične številke
       Nm nad 94 do 120 na eno nit) ....................  3

 5205 48 000 -- številke na eno nit pod 83,33 deciteksov
       (metrične številke Nm nad 120 na eno nit) .......  3


 5206    Bombažna preja (razen sukanca za šivanje), ki
       vsebuje po masi pod 85% bombaža, nepripravljena
       za prodajo na drobno

       - Enojna preja iz nečesanih vlaken:

 5206 11 000 -- številke 714,29 deciteksov ali več (metrične
       številke Nm do 14) ..............................  1

 5206 13 000 -- številke od 192,31 do 232,56 deciteksov
       (metrične številke Nm nad 43 do 52) .............  1

       - Enojna preja iz česanih vlaken:

 5206 21 000 -- številke 714,29 deciteksov ali več (metrične
       številke Nm do 14) ..............................  1

 5206 24 000 -- številke 125 do 192,31 deciteksov (metrične
       številke Nm nad 52 do 80) .......................  1

 5206 25   -- številke pod 125 deciteksov (metrične številke
       Nm nad 80):

 5206 25 900 --- številke pod 83,33 deciteksov (metrične
       številke Nm nad 120) ............................  1

       - Dvojna, večnitna ali pramenska preja iz
       nečesanih vlaken:

 5206 31 000 -- številke na eno nit 714,29 deciteksov ali več
       (metrične številke Nm do 14 na eno nit) .........  3

 5206 32 000 -- številke na eno nit od 232,56 do 714,29
       deciteksov (metrične številke Nm nad 14 do 43 na
       eno nit) ........................................  3

 5206 33 000 -- številke na eno nit od 192,31 do 232,56
       deciteksov (metrične številke Nm nad 43 do 52 na
       nit) ............................................  3

 5206 34 000 -- številke na eno nit od 125 do 192,31
       deciteksov (metrične številke Nm nad 52 do 80 na
       eno nit) ........................................  3

 5206 35   -- številke na eno nit pod 125 deciteksov
       (metrične številke Nm nad 80 na eno nit):

 5206 35 100 --- številke na eno nit pod 125 deciteksov,
       vendar vsaj 83,33 deciteksov (metrične številke
       Nm od 80 do 120 na eno nit) .....................  3

 5206 35 900 --- številke na eno nit pod 83,33 deciteksov
       (metrične številke Nm nad 120 na eno nit) .......  3

       - Dvojna, večnitna ali pramenska preja iz
       česanih vlaken:

 5206 41 000 -- številke na eno nit 714,29 deciteksov ali več
       (metrične številke Nm do 14 na eno nit) .........  3

 5206 42 000 -- številke na eno nit od 232,56 do 714,29
       deciteksov (metrične številke Nm nad 14 do 43 na
       eno nit) ........................................  3

 5206 43 000 -- številke na eno nit od 192,31 do 232,56
       deciteksov (metrične številke Nm nad 43 do 52 na
       eno nit) ........................................  3

 5206 44 000 -- številke na eno nit od 125 do 192,31
       deciteksov (metrične številke Nm nad 52 do 80 na
       eno nit) ........................................  3

 5206 45   -- številke na eno nit pod 125 deciteksov
       (metrične številke Nm nad 80 na eno nit):

 5206 45 100 --- številke na eno nit pod 125 deciteksov,
       vendar vsaj 83,33 deciteksov (metrične številke
       Nm nad 80 do 120 na eno nit) ....................  3

 5206 45 900 --- številke na eno nit pod 83,33 deciteksov
       (metrične številke Nm nad 120 na eno nit) .......  3


 5208    Bombažne tkanine, ki vsebujejo po masi 85% ali
       več bombaža, mase do 200 g/m2

       - Nebeljene:

 5208 12   -- v platnovi vezavi, mase nad 100 g/m2:

       --- v platnovi vezavi, z maso nad 100 g/m2, do
       vključno 130 g/m2, in širine:

 5208 12 110 ---- do vključno 115 cm ......................... 2.5

       ---- v platnovi vezavi, z maso nad 130 g/m2,
       širine:

 5208 12 990 ---- nad 165 cm .................................  5

 5208 13 000 -- trinitne ali štirinitne keper tkanine,
       vključno križni keper ...........................  5

 5208 19 000 -- druge tkanine ................................  5

       - Beljene:

 5208 21   -- v platnovi vezavi, mase do vključno 100 g/m2:

 5208 21 100 --- tkanine za proizvodnjo povojev in medicinske
       gaze ............................................  6

 5208 21 900 --- druge .......................................  6

 5208 22   -- v platnovi vezavi, mase nad 100 g/m2:

       --- v platnovi vezavi z maso nad 100 g/m2 do
       vključno 130 g/m2 in širine:

 5208 22 110 ---- do vključno 115 cm .........................  6

 5208 22 130 ---- nad 115 cm do vključno 145 cm ..............  6

 5208 22 150 ---- nad 145 cm do vključno 165 cm ..............  6

 5208 22 190 ---- nad 165 cm .................................  6

       --- v platnovi vezavi z maso nad 130 g/m2,
       širine:

 5208 22 910 ---- do vključno 115 cm .........................  6

 5208 22 930 ---- nad 115 cm do vključno 145 cm ..............  6

 5208 22 950 ---- nad 145 cm do vključno 165 cm ..............  6

 5208 22 990 ---- nad 165 cm .................................  6

 5208 23 000 -- trinitni ali štirinitni keper, vključno
       križni keper ....................................  6

 5208 29 000 -- druge tkanine ................................  6

       - Barvane:

 5208 31 000 -- v platnovi vezavi, mase do vključno 100 g/m2 .  6

 5208 32   -- v platnovi vezavi, mase nad 100 g/m2:

       --- v platnovi vezavi, z maso nad 100 g/m2, do
       vključno 130 g/m2 in širine:

 5208 32 110 ---- do vključno 115 cm .........................  6

 5208 32 130 ---- nad 115 cm do vključno 145 cm ..............  6

 5208 32 150 ---- nad 145 cm do vključno 165 cm ..............  6

       --- v platnovi vezavi z maso nad 130 g/m2,
       širine:

 5208 32 910 ---- do vključno 115 cm .........................  6

 5208 32 930 ---- nad 115 cm do vključno 145 cm ..............  6

 5208 32 950 ---- nad 145 cm do vključno 165 cm ..............  6

 5208 32 990 ---- nad 165 cm .................................  6

 5208 33 000 -- trinitni ali štirinitni keper, vključno
       križni keper ....................................  6

 5208 39 000 -- druge tkanine ................................  6

       - Iz raznobarvne preje:

 5208 41 000 -- v platnovi vezavi, mase do vključno 100 g/m2 .  6

 5208 42 000 -- v platnovi vezavi, mase nad 100 g/m2 .........  6

 5208 43 000 -- trinitni ali štirinitni keper, vključno
       križni keper ....................................  6

 5208 49 000 -- druge tkanine ................................  6

       - Tiskane:

 5208 51 000 -- v platnovi vezavi, mase do vključno 100 g/m2 .  6

 5208 52   -- v platnovi vezavi, mase nad 100 g/m2:

 5208 52 100 --- v platnovi vezavi z maso nad 100 g/m2, do
       vključno 130 g/m2 ...............................  6

 5208 52 900 --- v platnovi vezavi z maso nad 130 g/m2 .......  6

 5208 53 000 -- trinitni ali štirinitni keper, vključno
       križni keper ....................................  6

 5208 59 000 -- druge tkanine ................................  6


 5211    Bombažne tkanine, ki vsebujejo po masi pod 85%
       bombaža, v mešanici pretežno ali samo z umetnimi
       ali sintetičnimi vlakni, mase nad 200 g/m2

       - Beljene:

 5211 21 000 -- v platnovi vezavi ............................ 2.5

 5211 22 000 -- trinitni ali štirinitni keper, vključno
       križni keper .................................... 2.5

 5211 29 000 -- druge tkanine ................................ 2.5

       - Iz raznobarvne preje:

 5211 43 000 -- druge tkanine iz trinitnega ali štirinitnega
       kepra, vključno križni keper .................... 2.5

       - Tiskane:

 5211 52 000 -- trinitni ali štirinitni keper, vključno
       križni keper .................................... 2.5


 5212    Druge bombažne tkanine

       - Mase do 200 g/m2:

 5212 11   -- nebeljene:

 5212 11 100 --- v mešanici pretežno ali zgolj z lanom .......  6

 5212 11 900 --- v drugi mešanici ............................  6

 5212 12   -- beljene:

 5212 12 100 --- v mešanici pretežno ali zgolj z lanom .......  6

 5212 12 900 --- v drugi mešanici ............................  6

 5212 13   -- barvane:

 5212 13 100 --- v mešanici pretežno ali zgolj z lanom .......  6

 5212 13 900 --- v drugi mešanici ............................  6

 5212 14   -- iz raznobarvne preje:

 5212 14 100 --- v mešanici pretežno ali zgolj z lanom .......  6

 5212 14 900 --- v drugi mešanici ............................  6

 5212 15   -- tiskane:

 5212 15 100 --- v mešanici pretežno ali zgolj z lanom .......  6

 5212 15 900 --- v drugi mešanici ............................  6

       - Mase nad 200 g/m2:

 5212 21   -- nebeljene:

 5212 21 100 --- v mešanici pretežno ali zgolj z lanom .......  6

 5212 21 900 --- v drugi mešanici ............................  6

 5212 22   -- beljene:

 5212 22 100 --- v mešanici pretežno ali zgolj z lanom .......  6

 5212 22 900 --- v drugi mešanici ............................  6

 5212 23   -- barvane:

 5212 23 100 --- v mešanici pretežno ali zgolj z lanom .......  6

 5212 23 900 --- v drugi mešanici ............................  6

 5212 24   -- iz raznobarvne preje:

 5212 24 100 --- v mešanici pretežno ali zgolj z lanom .......  6

 5212 24 900 --- v drugi mešanici ............................  6

 5212 25   -- tiskane:

 5212 25 100 --- v mešanici pretežno ali zgolj z lanom .......  6

 5212 25 900 --- v drugi mešanici ............................  6


 5512    Tkanine, ki vsebujejo po masi 85% ali več
       rezanih sintetičnih vlaken

       - Ki vsebujejo po masi 85% ali več rezanih
       poliestrskih vlaken:

 5512 11 000 -- nebeljene ali beljene ........................ 5.5

 5512 19   -- druge:

 5512 19 100 --- tiskane ..................................... 5.5

 5512 19 900 --- druge ....................................... 5.5

       - Ki vsebujejo po masi 85% ali več rezanih
       akrilnih ali modakrilnih vlaken:

 5512 21 000 -- nebeljene ali beljene ........................ 5.5

 5512 29   -- druge:

 5512 29 100 --- potiskane ................................... 5.5

 5512 29 900 --- druge ....................................... 5.5

       - Druge:

 5512 91 000 -- nebeljene ali beljene ........................ 5.5

 5512 99   -- druge:

 5512 99 100 --- potiskane ................................... 5.5

 5512 99 900 --- druge ....................................... 5.5


 5513    Tkanine iz rezanih sintetičnih vlaken, ki
       vsebujejo po masi pod 85% teh vlaken, v
       mešanici pretežno ali samo z bombažem, mase do
       vključno 170 g/m2

       - Nebeljene ali beljene:

 5513 11   -- iz rezanih poliestrskih vlaken v platnovi
       vezavi:

 5513 11 100 --- širine do vključno 135 cm ................... 5.5

 5513 11 300 --- širine nad 135 cm, vendar največ 165 cm ..... 5.5

 5513 11 900 --- širine nad 165 cm ........................... 5.5

 5513 12 000 -- trinitni ali štirinitni keper, vključno
       križni keper iz rezanih poliestrskih vlaken ..... 5.5

 5513 13 000 -- druge tkanine iz rezanih poliestrskih vlaken . 5.5

       - Barvane:

 5513 21   -- iz rezanih poliestrskih vlaken v platnovi
       vezavi:

 5513 21 100 --- širine do vključno 135 cm ................... 5.5

 5513 21 300 --- širine nad 135 cm, vendar največ 165 cm ..... 5.5

 5513 21 900 --- širine nad 165 cm ........................... 5.5

 5513 22 000 -- trinitni ali štirinitni keper, vključno
       križni keper iz rezanih poliestrskih vlaken .....  3

 5513 23 000 -- druge tkanine iz rezanih poliestrskih vlaken . 5.5

 5513 29 000 -- druge tkanine ................................ 5.5

       - Iz preje različnih barv:

 5513 31 000 -- iz rezanih poliestrskih vlaken v platnovi
       vezavi .......................................... 5.5

 5513 32 000 -- trinitni ali štirinitni keper, vključno
       križni keper iz rezanih poliestrskih vlaken ..... 5.5

 5513 33 000 -- druge tkanine iz rezanih poliestrskih vlaken . 5.5

 5513 39 000 -- druge tkanine ................................ 5.5

       - Tiskane:

 5513 41 000 -- iz rezanih poliestrskih vlaken v platnovi
       vezavi .......................................... 5.5

 5513 42 000 -- trinitni ali štirinitni keper, vključno
       križni keper iz rezanih poliestrskih vlaken ..... 5.5

 5513 43 000 -- druge tkanine iz rezanih poliestrskih vlaken . 5.5

 5513 49 000 -- druge tkanine ................................ 5.5


 5514    Tkanine iz rezanih sintetičnih vlaken, ki
       vsebujejo po masi pod 85% teh vlaken v mešanici
       pretežno ali samo z bombažem, mase nad 170 g/m2

       - Nebeljene ali beljene:

 5514 11 000 -- iz rezanih poliestrskih vlaken v platnovi
       vezavi .......................................... 5.5

 5514 12 000 -- trinitni ali štirinitni keper, vključno
       križni keper iz rezanih poliestrskih vlaken ..... 5.5

 5514 13 000 -- druge tkanine iz rezanih poliestrskih vlaken . 5.5

       - Barvane:

 5514 21 000 -- iz rezanih poliestrskih vlaken v platnovi
       vezavi .......................................... 5.5

 5514 22 000 -- trinitni ali štirinitni keper, vključno
       križni keper iz rezanih poliestrskih vlaken ..... 5.5

 5514 23 000 -- druge tkanine iz rezanih poliestrskih vlaken . 5.5

       - Iz raznobarvne preje:

 5514 31 000 -- iz rezanih poliestrskih vlaken v platnovi
       vezavi .......................................... 5.5

 5514 32 000 -- trinitni ali štirinitni keper, vključno
       križni keper iz rezanih poliestrskih vlaken ..... 5.5

 5514 33 000 -- druge tkanine iz rezanih poliestrskih vlaken . 5.5

 5514 39 000 -- druge tkanine ................................ 5.5

       - Tiskane:

 5514 41 000 -- iz rezanih poliestrskih vlaken v platnovi
       vezavi .......................................... 5.5

 5514 42 000 -- trinitni ali štirinitni keper, vključno
       križni keper iz rezanih poliestrskih vlaken ..... 5.5


 5515    Druge tkanine iz rezanih sintetičnih vlaken

       - Iz rezanih poliestrskih vlaken:

 5515 11   -- v mešanici pretežno ali samo z rezanimi
       vlakni iz viskoznega rayona:

 5515 11 100 --- nebeljene ali beljene ....................... 5.5

 5515 11 300 --- tiskane ..................................... 5.5

 5515 11 900 --- druge ....................................... 5.5

 5515 12   -- v mešanici pretežno ali samo z umetnimi ali
       sintetičnimi filamenti:

 5515 12 100 --- nebeljene ali beljene ....................... 5.5

 5515 12 300 --- potiskane ................................... 5.5

 5515 12 900 --- druge ....................................... 5.5

 5515 13   -- v mešanici pretežno ali samo z volno ali fino
       živalsko dlako:

       --- v mešanici pretežno ali zgolj s mikano volno
       ali fino živalsko dlako:

 5515 13 110 ---- nebeljene ali beljene ...................... 5.5

 5515 13 190 ---- druge ...................................... 5.5

       --- v mešanici pretežno ali zgolj s česano volno
       ali fino živalsko dlako:

 5515 13 910 ---- nebeljene ali beljene ...................... 5.5

 5515 13 990 ---- druge ...................................... 5.5

 5515 19   -- druge:

 5515 19 100 --- nebeljene ali beljene ....................... 5.5

 5515 19 300 --- potiskane ................................... 5.5

 5515 19 900 --- druge ....................................... 5.5

       - Iz rezanih akrilnih ali modakrilnih vlaken:

 5515 21   -- v mešanici pretežno ali samo z umetnimi ali
       sintetičnimi filamenti:

 5515 21 100 --- nebeljene ali beljene .......................  3

 5515 22   -- v mešanici pretežno ali samo z volno ali fino
       živalsko dlako:

       --- v mešanici pretežno ali zgolj s mikano volno
       ali fino živalsko dlako:

 5515 22 110 ---- nebeljene ali beljene ...................... 5.5

 5515 22 190 ---- druge ...................................... 5.5

       --- v mešanici pretežno ali zgolj s česano volno
       ali fino živalsko dlako:

 5515 22 910 ---- nebeljene ali beljene ...................... 5.5

 5515 22 990 ---- druge ...................................... 5.5

 5515 29   -- druge:

 5515 29 100 --- nebeljene ali beljene ....................... 5.5

 5515 29 300 --- potiskane ................................... 5.5

 5515 29 900 --- druge ....................................... 5.5

       - Druge tkanine:

 5515 91   -- v mešanici pretežno ali samo z umetnimi ali
       sintetičnimi filamenti:

 5515 91 100 --- nebeljene ali beljene ....................... 5.5

 5515 91 300 --- potiskane ................................... 5.5

 5515 91 900 --- druge ....................................... 5.5

 5515 92   -- v mešanici ali samo z volno ali fino živalsko
       dlako:

       --- v mešanici pretežno ali zgolj s mikano volno
       ali fino živalsko dlako (grebenano):

 5515 92 110 ---- nebeljene ali beljene ...................... 5.5

 5515 92 190 ---- druge ...................................... 5.5

       --- v mešanici pretežno ali zgolj s česano volno
       ali fino živalsko dlako:

 5515 92 910 ---- nebeljene ali beljene ...................... 5.5

 5515 92 990 ---- druge ...................................... 5.5


 5516    Tkanine iz rezanih umetnih vlaken

       - Ki vsebujejo po masi 85% ali več rezanih
       umetnih vlaken:

 5516 11 000 -- nebeljene ali beljene ........................ 5.5

 5516 12 000 -- barvane ...................................... 5.5

 5516 13 000 -- iz raznobarvne preje ......................... 5.5

 5516 14 000 -- tiskane ...................................... 5.5

       - Ki vsebujejo po masi pod 85% rezanih umetnih
       vlaken v mešanici pretežno ali samo z umetnimi
       ali sintetičnimi filamenti:

 5516 21 000 -- nebeljene ali beljene ........................ 5.5

 5516 22 000 -- barvane ...................................... 5.5

 5516 23   -- iz raznobarvne preje:

 5516 23 100 --- jacquard tkanine širine 140 cm ali več
       (blago za žimnice) .............................. 5.5

 5516 23 900 --- druge ....................................... 5.5

 5516 24 000 -- tiskane ...................................... 5.5

       - Ki vsebujejo po masi pod 85% rezanih umetnih
       vlaken v mešanici pretežno ali samo z volno ali
       fino živalsko dlako:

 5516 31 000 -- nebeljene ali beljene ........................ 5.5

 5516 33 000 -- iz raznobarvne preje ......................... 5.5

 5516 34 000 -- tiskane ...................................... 5.5

       - Ki vsebujejo po masi pod 85% rezanih umetnih
       vlaken v mešanici pretežno ali samo z bombažem:

 5516 41 000 -- nebeljene ali beljene ........................ 5.5

 5516 42 000 -- barvane ...................................... 5.5

 5516 43 000 -- iz preje različnih barv ...................... 5.5

 5516 44 000 -- tiskane ...................................... 5.5

       - Druge:

 5516 91 000 -- nebeljene ali beljene ........................ 5.5

 5516 92 000 -- barvane ...................................... 5.5

 5516 93 000 -- iz preje različnih barv ...................... 5.5

 5516 94 000 -- tiskane ...................................... 5.5


 6101    Plašči, površniki, vetrovke s kapuco tipa anorak
       (vključno smučarski jopiči), vetrovke s podlogo
       ali vložkom ali brez njiju in podobni izdelki za
       moške in dečke, pleteni ali kvačkani, razen
       izdelkov iz tar.št. 6103

 6101 10   - Iz volne ali fine živalske dlake:

 6101 10 100 -- plašči, površniki, vozniški jopiči, pelerine
       in podobni izdelki ..............................  9

 6101 10 900 -- vetrovke s kapuco tipa anorak (vključno
       smučarski jopiči), vetrovke s podlogo ali
       vložkom ali brez njih in podobni izdelki ........  9

 6101 20   - Bombažni:

 6101 20 100 -- plašči, površniki, vozniški jopiči, pelerine
       in podobni izdelki ..............................  9

 6101 20 900 -- vetrovke s kapuco tipa anorak (vključno
       smučarski jopiči), vetrovke s podlogo ali
       vložkom ali brez njih in podobni izdelki ........  9

 6101 30   - Iz umetnih ali sintetičnih vlaken:

 6101 30 100 -- plašči, površniki, vozniški jopiči, pelerine
       in podobni izdelki ..............................  9

 6101 30 900 -- vetrovke s kapuco tipa anorak (vključno
       smučarski jopiči), vetrovke s podlogo ali
       vložkom ali brez njih in podobni izdelki ........  9

 6101 90   - Iz drugih tekstilnih materialov:

 6101 90 100 -- plašči, površniki, vozniški jopiči, pelerine
       in podobni izdelki ..............................  9

 6101 90 900 -- vetrovke s kapuco tipa anorak (vključno
       smučarski jopiči), vetrovke s podlogo ali
       vložkom ali brez njih in podobni izdelki ........  9


 6102    Plašči, površniki, pelerine, vetrovke s kapuco
       tipa anorak (vključno smučarski jopiči),
       vetrovke s podlogo ali vložkom ali brez njiju in
       podobni izdelki za ženske in deklice, pleteni
       ali kvačkani, razen izdelkov iz tar.št. 6104

 6102 10   - Iz volne ali fine živalske dlake:

 6102 10 100 -- plašči, površniki, vozniški jopiči, pelerine
       in podobni izdelki ..............................  9

 6102 10 900 -- vetrovke s kapuco tipa anorak (vključno
       smučarski jopiči), vetrovke s podlogo ali
       vložkom ali brez njih in podobni izdelki ........  9

 6102 20   - Iz bombaža:

 6102 20 100 -- plašči, površniki, vozniški jopiči, pelerine
       in podobni izdelki ..............................  9

 6102 20 900 -- vetrovke s kapuco tipa anorak (vključno
       smučarski jopiči), vetrovke s podlogo ali
       vložkom ali brez njih in podobni izdelki ........  9

 6102 30   - Iz umetnih ali sintetičnih vlaken:

 6102 30 100 -- plašči, površniki, vozniški jopiči, pelerine
       in podobni izdelki ..............................  9

 6102 30 900 -- vetrovke s kapuco tipa anorak (vključno
       smučarski jopiči), vetrovke s podlogo ali
       vložkom ali brez njih in podobni izdelki ........  9

 6102 90   - Iz drugih tekstilnih surovin:

 6102 90 100 -- plašči, površniki, vozniški jopiči, pelerine
       in podobni izdelki ..............................  9

 6102 90 900 -- anoraki (vključno s smučarskimi jaknami),
       vetrovke, vetrovke s podlogo ali vložkom ali
       brez njih in podobni izdelki ....................  9


 6105    Srajce za moške in dečke, pletene ali kvačkane

 6105 10 000 - Iz bombaža ....................................  9

 6105 20   - Iz umetnih ali sintetičnih vlaken:

 6105 20 100 -- iz sintetičnih vlaken ........................  9

 6105 20 900 -- iz umetnih vlaken ............................  9

 6105 90   - Iz drugih tekstilnih surovin:

 6105 90 100 -- iz volne ali fine živalske dlake .............  9

 6105 90 900 -- iz drugih tekstilnih surovin .................  9


 6106    Bluze, srajce in srajčne bluze, za ženske in
       deklice, pletene ali kvačkane

 6106 10 000 - Iz bombaža ....................................  9

 6106 20 000 - Iz umetnih ali sintetičnih vlaken .............  9

 6106 90   - Iz drugih tekstilnih surovin:

 6106 90 100 -- iz volne ali fine živalske dlake .............  9

 6106 90 300 -- iz svile ali svilenih odpadkov ...............  9

 6106 90 500 -- iz lanu ali ramije ...........................  9

 6106 90 900 -- iz drugih tekstilnih surovin .................  9


 6109    T-majice, spodnje majice in druge majice,
       pletene ali kvačkane

 6109 10 000 - Iz bombaža .................................... 10

 6109 90   - Iz drugih tekstilnih surovin:

 6109 90 100 -- iz volne ali fine živalske dlake ............. 10

 6109 90 300 -- iz sintetičnih ali umetnih vlaken ............ 10

 6109 90 900 -- druge ........................................ 10


 6110    Jope, ki se zapenjajo ali ne, puloverji,
       brezrokavniki in podobni izdelki, pleteni ali
       kvačkani

 6110 10   - Iz volne ali fine živalske dlake:

 6110 10 100 -- jope in puloverji, ki po masi vsebujejo vsaj
       50% volne in tehtajo 600 g ali več po kosu ......  9

       -- drugo:

       --- moški ali deški:

 6110 10 310 ---- iz volne ...................................  9

       ---- iz fine živalske dlake:

 6110 10 350 ----- kašmirskih koz ............................  9

 6110 10 380 ----- drugo .....................................  9

       --- ženski ali dekliški:

 6110 10 910 ---- iz volne ...................................  9

       ---- iz fine živalske dlake:

 6110 10 950 ----- kašmirskih koz ............................  9

 6110 10 980 ----- drugo .....................................  9

 6110 20   - Iz bombaža:

 6110 20 100 -- lahke, fino pletene jope in puloverji puliji,
       s polo ovratnikom ali ravnim izrezom ............  9

       -- drugo:

 6110 20 910 --- moški ali deški .............................  9

 6110 20 990 --- za ženske ali deklice .......................  9

 6110 30   - Iz umetnih ali sintetičnih vlaken:

 6110 30 100 -- lahke, fino pletene jope in puloverji-puliji,
       s polo ovratnikom ali ravnim izrezom ............  9

       -- drugo:

 6110 30 910 --- za moške ali dečke ..........................  9

 6110 30 990 --- za ženske ali deklice .......................  9


 6201    Plašči, površniki, pelerine, vetrovke s kapuco
       tipa anorak (vključno smučarski jopiči),
       vetrovke s podlogo ali z vložkom ali brez njiju
       in podobni izdelki za moške in dečke, razen
       izdelkov iz tar.št. 6203

       - Plašči, dežni plašči, površniki, pelerine in
       podobni izdelki:

 6201 11 000 -- iz volne ali fine živalske dlake .............  9

 6201 12   -- iz bombaža:

 6201 12 100 --- mase posameznega oblačila do 1 kg ...........  9

 6201 12 900 --- mase posameznega oblačila nad 1 kg ..........  9

 6201 13   -- iz umetnih ali sintetičnih vlaken:

 6201 13 100 --- mase do 1 kg na oblačilo ....................  9

 6201 13 900 --- mase nad 1 kg na oblačilo ...................  9

 6201 19 000 -- iz drugih tekstilnih surovin .................  9

       - Drugo:

 6201 91 000 -- iz volne ali fine živalske dlake .............  9

 6201 92 000 -- iz bombaža ...................................  9

 6201 93 000 -- iz umetnih ali sintetičnih vlaken ............ 8.5

 6201 99 000 -- iz drugih tekstilnih surovin .................  9


 6202    Plašči, površniki, pelerine, vetrovke s kapuco
       tipa anorak (vključno smučarski jopiči),
       vetrovke s podlogo ali vložkom ali brez njiju in
       podobni izdelki za ženske ali deklice, razen
       izdelkov iz tar. št. 6204

       - Plašči, dežni plašči, površniki, pelerine in
       podobni izdelki:

 6202 11 000 -- iz volne ali fine živalske dlake ............. 8.5

 6202 12   -- iz bombaža:

 6202 12 100 --- mase do 1 kg na oblačilo ....................  9

 6202 12 900 --- mase nad 1 kg na oblačilo ...................  9

 6202 13   -- iz umetnih ali sintetičnih vlaken:

 6202 13 100 --- mase do 1 kg na oblačilo ....................  9

 6202 13 900 --- mase nad 1 kg na oblačilo ...................  9

 6202 19 000 -- iz drugih tekstilnih surovin .................  9

       - Drugo:

 6202 91 000 -- iz volne ali fine živalske dlake .............  9

 6202 92 000 -- iz bombaža ...................................  9

 6202 93 000 -- iz umetnih ali sintetičnih vlaken ............  9

 6202 99 000 -- iz drugih tekstilnih surovin .................  9


 6203    Obleke, kompleti, jakne, hlače, hlače z
       oprsnikom in naramnicami, jahalne hlače in
       kratke hlače (razen kopalnih hlačk), za moške in
       dečke

       - Obleke:

 6203 11 000 -- iz volne ali fine živalske dlake .............  9

 6203 12 000 -- iz sintetičnih vlaken ........................  9

 6203 19   -- iz drugih tekstilnih surovin:

 6203 19 100 --- iz bombaža ..................................  9

 6203 19 300 --- iz umetnih vlaken ...........................  9

 6203 19 900 --- druge .......................................  9

       - Kompleti:

 6203 21 000 -- iz volne ali fine živalske dlake ............. 10.5

 6203 22   -- iz bombaža:

 6203 22 100 --- delovni .....................................  9

 6203 22 800 --- drugi .......................................  9

 6203 23   -- iz sintetičnih vlaken:

 6203 23 100 --- delovni .....................................  9

 6203 23 800 --- drugi .......................................  9

 6203 29   -- iz drugih tekstilnih surovin:

       --- iz umetnih vlaken:

 6203 29 110 ---- delovni ....................................  9

 6203 29 180 ---- drugi ......................................  9

 6203 29 900 --- drugi .......................................  9

       - Sukniči in jopiči:

 6203 31 000 -- iz volne ali fine živalske dlake .............  9

 6203 32   -- iz bombaža:

 6203 32 100 --- delovni .....................................  9

 6203 32 900 --- drugi .......................................  9

 6203 33   -- iz sintetičnih vlaken:

 6203 33 100 --- delovni ..................................... 8.5

 6203 33 900 --- drugi ....................................... 8.5

 6203 39   -- iz drugih tekstilnih surovin:

       --- iz umetnih vlaken:

 6203 39 110 ---- delovni ....................................  9

 6203 39 190 ---- drugi ......................................  9

 6203 39 900 --- drugi .......................................  9

       - Hlače, hlače z oprsnikom in naramnicami,
       jahalne hlače in kratke hlače:

 6203 41   -- iz volne ali fine živalske dlake:

 6203 41 100 --- hlače in jahalne hlače (pumparice) ..........  9

 6203 41 300 --- hlače z oprsnikom in naramnicami ............  9

 6203 41 900 --- kratke in druge .............................  9

 6203 42   -- iz bombaža:

       --- hlače in jahalne hlače:

 6203 42 110 ---- delovne in poklicne ........................  9

       ---- druge:

 6203 42 310 ----- iz blaga za kavbojke (jeansa) .............  9

 6203 42 330 ----- iz rebrastega žameta ......................  9

 6203 42 350 ----- druge .....................................  9

       --- hlače z oprsnikom in naramnicami:

 6203 42 510 ---- delovne in poklicne ........................  9

 6203 42 590 ---- druge ......................................  9

 6203 42 900 --- kratke in druge .............................  9

 6203 43   -- iz sintetičnih vlaken:

       --- hlače in jahalne hlače (pumparice):

 6203 43 110 ---- delovne in poklicne ........................  9

 6203 43 190 ---- druge ......................................  9

       --- hlače z oprsnikom in naramnicami:

 6203 43 310 ---- delovne in poklicne ........................  9

 6203 43 390 ---- druge ......................................  9

 6203 43 900 --- kratke in druge .............................  9

 6203 49   -- iz drugih tekstilnih surovin:

       --- iz umetnih vlaken:

       ---- hlače in jahalne hlače iz umetnih vlaken:

 6203 49 110 ----- delovne in poklicne .......................  9

 6203 49 190 ----- druge .....................................  9

       ---- hlače z oprsnikom in naramnicami:

 6203 49 310 ----- delovne in poklicne .......................  9

 6203 49 390 ----- druge .....................................  9

 6203 49 500 ---- kratke in druge ............................  9

 6203 49 900 --- druge iz drugih vlaken ......................  9


 6204    Kostimi, kompleti, sukniči in jopiči, obleke,
       krila, hlačna krila, hlače, hlače z oprsnikom in
       naramnicami in kratke hlače (razen kopalnih
       hlačk in kopalnih oblek), za ženske in deklice

       - Kostimi:

 6204 11 000 -- iz volne ali fine živalske dlake .............  9

 6204 12 000 -- iz bombaža ...................................  9

 6204 13 000 -- iz sintetičnih vlaken ........................  9

 6204 19   -- iz drugih tekstilnih surovin:

 6204 19 100 --- iz umetnih vlaken ...........................  9

 6204 19 900 --- drugi .......................................  9

       - Kompleti:

 6204 21 000 -- iz volne ali fine živalske dlake .............  9

 6204 22   -- iz bombaža:

 6204 22 100 --- delovni in poklicni .........................  9

 6204 22 800 --- drugi .......................................  9

 6204 23   -- iz sintetičnih vlaken:

 6204 23 100 --- delovni in poklicni .........................  9

 6204 23 800 --- drugi .......................................  9

 6204 29   -- iz drugih tekstilnih surovin:

       --- iz umetnih vlaken:

 6204 29 110 ---- delovni in poklicni ........................  9

 6204 29 180 ---- drugi ......................................  9

 6204 29 900 --- drugi .......................................  9

       - Sukniči in jopiči:

 6204 31 000 -- iz volne ali fine živalske dlake .............  9

 6204 32   -- iz bombaža:

 6204 32 100 --- delovni in poklicni .........................  9

 6204 32 900 --- drugi .......................................  9

 6204 33   -- iz sintetičnih vlaken:

 6204 33 100 --- delovni in poklicni .........................  9

 6204 33 900 --- drugi .......................................  9

 6204 39   -- iz drugih tekstilnih surovin:

       --- iz umetnih vlaken:

 6204 39 110 ---- delovni in poklicni ........................  9

 6204 39 190 ---- drugi ......................................  9

 6204 39 900 --- druge .......................................  9

       - Obleke:

 6204 41 000 -- iz volne ali fine živalske dlake .............  9

 6204 42 000 -- iz bombaža ...................................  9

 6204 43 000 -- iz sintetičnih vlaken ........................  9

 6204 44 000 -- iz umetnih vlaken ............................  9

 6204 49   -- iz drugih tekstilnih surovin

 6204 49 100 --- iz svile ali svilenih odpadkov ..............  9

 6204 49 900 --- druge .......................................  9

       - Krila in hlačna krila:

 6204 51 000 -- iz volne ali fine živalske dlake ............. 8.5

 6204 52 000 -- iz bombaža ...................................  9

 6204 53 000 -- iz sintetičnih vlaken ........................  9

 6204 59   -- iz drugih tekstilnih surovin:

 6204 59 100 --- iz umetnih vlaken ...........................  9

 6204 59 900 --- druga .......................................  9

       - Hlače, hlače z oprsnikom in naramnicami,
       jahalne hlače (pumparice) in kratke hlače:

 6204 61   -- iz volne ali fine živalske dlake:

 6204 61 100 --- hlače in jahalne hlače (pumparice) ..........  9

 6204 61 800 --- hlače z oprsnikom in naramnicami ............  9

 6204 61 900 --- kratke in druge .............................  9

 6204 62   -- iz bombaža:

       --- hlače in jahalne hlače (pumparice):

 6204 62 110 ---- delovne in poklicne ........................  9

       ---- druge:

 6204 62 310 ----- iz tkanine za kavbojke (jeansa) ...........  9

 6204 62 330 ----- iz rebrastega žameta ......................  9

 6204 62 390 ----- drugo .....................................  9

       --- hlače z oprsnikom in naramnicami:

 6204 62 510 ---- delovne in poklicne ........................  9

 6204 62 590 ---- druge ......................................  9

 6204 62 900 --- kratke in druge .............................  9

 6204 63   -- iz sintetičnih vlaken:

       --- hlače in jahalne hlače (pumparice):

 6204 63 110 --- delovne in poklicne .........................  9

 6204 63 180 ---- druge ......................................  9

       --- hlače z oprsnikom in naramnicami:

 6204 63 310 ---- delovne in poklicne ........................  9

 6204 63 390 ---- druge ......................................  9

 6204 63 900 --- kratke in druge .............................  9

 6204 69   -- iz drugih tekstilnih surovin:

       --- iz umetnih vlaken:

       ---- hlače in jahalne hlače (pumparice):

 6204 69 110 ----- delovne in poklicne .......................  9

 6204 69 180 ----- druge .....................................  9

       ---- hlače z oprsnikom in naramnicami:

 6204 69 310 ----- delovne in poklicne .......................  9

 6204 69 390 ----- druge .....................................  9

 6204 69 500 ---- druge ......................................  9

 6204 69 900 --- kratke in druge iz drugih vlaken ............  9


 6205    Srajce za moške in dečke

 6205 10 000 - Iz volne ali fine živalske dlake .............. 11

 6205 20 000 - Iz bombaža .................................... 8.5

 6205 30 000 - Iz umetnih ali sintetičnih vlaken ............. 11

 6205 90   - Iz drugih tekstilnih surovin:

 6205 90 100 -- iz lanu ali ramije ........................... 11

 6205 90 900 -- druge ........................................ 11


 6206    Bluze, srajce in srajčne bluze za ženske in
       deklice

 6206 10 000 - Iz svile ali svilenih odpadkov ................ 11

 6206 20 000 - Iz volne ali fine živalske dlake .............. 11

 6206 30 000 - Iz bombaža .................................... 11

 6206 40 000 - Iz umetnih ali sintetičnih vlaken ............. 11

 6206 90   - Iz drugih tekstilnih surovin:

 6206 90 100 -- iz lanu ali ramije ........................... 11

 6206 90 900 -- druge ........................................ 11


 6207    Spodnje majice in druge majice, spodnje hlače,
       spalne srajce, pižame, kopalni plašči, domače
       halje in podobni izdelki za moške in dečke

       - Spodnje hlače:

 6207 11 000 -- iz bombaža ...................................  9

 6207 19 000 -- iz drugih tekstilnih surovin .................  9

       - Spalne srajce in pižame:

 6207 21 000 -- iz bombaža ...................................  9

 6207 22 000 -- iz umetnih in sintetičnih vlaken .............  9

 6207 29 000 -- iz drugih tekstilnih surovin .................  9

       - Drugo:

 6207 91   -- iz bombaža:

 6207 91 100 --- domače halje, toaletne halje in podobni
       izdelki iz plišastega frotirja in podobnih
       tkanih plišastih materialov .....................  9

 6207 91 900 --- drugo .......................................  9

 6207 92 000 -- iz umetnih ali sintetičnih vlaken ............  9

 6207 99 000 -- iz drugih tekstilnih surovin .................  9


 6208    Spodnje majice in druge majice, kombineže,
       spodnja krila, hlačke, spodnje hlače, spalne
       srajce, pižame, jutranjke, kopalni plašči,
       domače halje in podobni izdelki, za ženske in
       deklice

       - Kombineže in spodnja krila:

 6208 11 000 -- iz umetnih ali sintetičnih vlaken ............  9

 6208 19   -- iz drugih tekstilnih surovin:

 6208 19 100 --- bombažne ....................................  9

 6208 19 900 --- drugo .......................................  9

       - Spalne srajce in pižame:

 6208 21 000 -- iz bombaža ...................................  9

 6208 22 000 -- iz umetnih ali sintetičnih vlaken ............  9

 6208 29 000 -- iz drugih tekstilnih surovin .................  9

       - Drugo:

 6208 91   -- iz bombaža:

       --- negližeji, kopalne halje, halje in podobni
       izdelki:

 6208 91 110 ---- iz plišastega frotirja in podobnih tkanih
       plišastih materialov ............................  9

 6208 91 190 ---- drugo ......................................  9

 6208 91 900 --- drugo .......................................  9

 6208 92   -- iz umetnih ali sintetičnih vlaken:

 6208 92 100 --- negližeji, kopalne halje, halje in podobni
       izdelki .........................................  9

 6208 92 900 --- drugo .......................................  9

 6208 99 000 -- iz drugih tekstilnih surovin .................  9


 6209    Oblačila in pribor za oblačila za dojenčke

 6209 10 000 - Iz volne ali fine živalske dlake ..............  9

 6209 20 000 - Iz bombaža ....................................  9

 6209 30 000 - Iz sintetičnih vlaken .........................  9

 6209 90 000 - Iz drugih tekstilnih surovin ..................  9


 6210    Oblačila, izdelana iz materialov iz tar.št.
       5602, 5603, 5903, 5906 in 5907.

 6210 10   - Iz materialov iz tar.št. 5602 in 5603:

 6210 10 100 -- iz materialov iz tar.št. 5602 ................  9

       -- iz materialov iz tar.št. 5603:

 6210 10 910 --- v sterilnih zavitkih ........................  9

 6210 10 990 --- druga .......................................  9

 6210 20 000 - Druga oblačila, opisana v tar.podšt. 6201 11
       do 6201 19 ......................................  9

 6210 30 000 - Druga oblačila, opisana v tar.podšt. 6202 11
       do 6202 19 ......................................  9

 6210 40 000 - Druga oblačila za moške in dečke ..............  9

 6210 50 000 - Druga oblačila za ženske in deklice ...........  9


 6211    Trenirke, smučarske obleke in kopalne hlačke ali
       kopalne obleke; druga oblačila

       - Kopalne hlačke in kopalne obleke:

 6211 11 000 -- moške in deške ...............................  9

 6211 12 000 -- ženske in dekliške ...........................  9

 6211 20 000 - Smučarske obleke ..............................  9

       - Druga oblačila za moške in dečke:

 6211 31 000 -- iz volne ali fine živalske dlake .............  9

 6211 32   -- iz bombaža:

 6211 32 100 --- delovna in poklicna oblačila ................  9

       --- podložene trenirke:

 6211 32 310 ---- z zunanjo plastjo iz samo ene vrste blaga ..  9

       ---- drugo:

 6211 32 410 ----- zgornji deli ..............................  9

 6211 32 420 ----- spodnji deli ..............................  9

 6211 32 900 --- drugo .......................................  9

 6211 33   -- iz umetnih ali sintetičnih vlaken:

 6211 33 10 --- delovna in poklicna oblačila:

 6211 33 109 ---- drugo ......................................  9

       --- podložene trenirke:

 6211 33 310 ---- z zunanjo plastjo iz samo ene vrste blaga ..  9

       ---- drugo:

 6211 33 410 ----- zgornji deli ..............................  9

 6211 33 420 ----- spodnji deli ..............................  9

 6211 33 900 --- drugo .......................................  9

 6211 39 000 -- iz drugih tekstilnih surovin .................  9

       - Druga oblačila za ženske in deklice:

 6211 41 000 -- iz volne ali fine živalske dlake .............  9

 6211 42   -- iz bombaža:

 6211 42 100 --- predpasniki, delovni kombinezoni in druga
       zaščitna in delovna obleka (ustrezna ali
       neustrezna za domačo rabo) ......................  9

       --- podložene trenirke:

 6211 42 310 ---- z zunanjo plastjo iz enega identičnega
       blaga ...........................................  9

       ---- drugo:

 6211 42 410 ----- zgornji deli ..............................  9

 6211 42 420 ----- spodnji deli ..............................  9

 6211 42 900 --- drugo .......................................  9

 6211 43   -- iz umetnih ali sintetičnih vlaken:

 6211 43 100 --- predpasniki, delovni kombinezoni in druga
       zaščitna in delovna oblačila (ustrezna ali
       neustrezna za domačo rabo) ......................  9

       --- podložene trenirke:

 6211 43 310 ---- z zunanjo plastjo iz enega identičnega
       blaga ...........................................  9

       ---- drugo:

 6211 43 410 ----- zgornji deli ..............................  9

 6211 43 420 ----- spodnji deli ..............................  9

 6211 43 900 --- drugo .......................................  9

 6211 49 000 -- iz drugih tekstilnih surovin .................  9


 6212    Modrčki, pasovi za nogavice, stezniki, oporniki,
       naramnice, podveze in podobni izdelki ter
       njihovi deli, vključno s pletenimi ali
       kvačkanimi

 6212 10 000 - Modrčki .......................................  9

 6212 20 000 - Pasovi za nogavice in hlačni pasovi ...........  9

 6212 30 000 - Stezniki ......................................  9

 6212 90 000 - Drugo (vključno z "bodiji", ki se nosijo kot
       spodnja oblačila) ...............................  9


 6213    Robčki

 6213 10 000 - Iz svile ali svilenih odpadkov ................  9

 6213 20 000 - Iz bombaža ....................................  9

 6213 90 000 - Iz drugih tekstilnih surovin ..................  9


 6214    Šali, ogrinjala, rute, naglavne rute, tančice in
       podobni izdelki

 6214 10 000 - Iz svile ali svilenih odpadkov ................  9

 6214 20 000 - Iz volne ali fine živalske dlake ..............  9

 6214 30 000 - Iz sintetičnih vlaken .........................  9

 6214 40 000 - Iz umetnih vlaken .............................  9

 6214 90   - Iz drugih tekstilnih surovin:

 6214 90 100 -- iz bombaža ...................................  9

 6214 90 900 -- drugi ........................................  9


 6215    Kravate in metuljčki

 6215 10 000 - Iz svile ali svilenih odpadkov ................  9

 6215 20 000 - Iz umetnih ali sintetičnih vlaken .............  9

 6215 90 000 - Iz drugih tekstilnih odpadkov .................  9


 6216 00 000 Rokavice, palčniki in rokavice brez prstov ......  9


 6217    Drug gotov pribor za oblačila, deli oblačil ali
       pribora za oblačila, razen tistih iz tar.
       št.6212

 6217 10 000 - Pribor ........................................  9

 6217 90 000 - Deli ..........................................  9


 6302    Posteljno, namizno, toaletno in kuhinjsko perilo

 6302 60 000 - Toaletno ali kuhinjsko perilo, iz frotirja ali
       podobne tkanine, bombažno .......................  9


 6403    Obutev s podplati iz kavčuka, gume, plastične
       mase, usnja ali umetnega usnja in z zgornjim
       delom iz usnja

       - Športna obutev:

 6403 19 000 -- druga ........................................  5

 6403 20 000 - Obutev s podplati iz usnja in zgornjim delom
       iz usnjenih trakov, ki gredo čez nart in okrog
       palca ...........................................  5

 6403 40 000 - Druga obutev s kovinsko kapico ................  5

       - Druga obutev z usnjenimi podplati:

 6403 51   -- ki pokriva gležnje:

       --- ki pokriva gležnje, vendar ne meč, z
       notranjki dolžine:

 6403 51 110 ---- pod 24 cm ..................................  5

       ---- 24 cm ali več:

 6403 51 150 ----- moška .....................................  5

 6403 51 190 ----- ženska ....................................  5

       --- druga, z notranjkom dolžine:

 6403 51 910 ---- do 24 cm ...................................  5

       ---- 24 cm ali več:

 6403 51 950 ----- moška .....................................  5

 6403 51 990 ----- ženska ....................................  5

 6403 59   -- druga:

       --- obutev z zgornjim delom iz jermenčkov, z
       eneim ali več izrezanimi kosi:

 6403 59 110 ---- s podplatom in peto, ki skupno merita nad 3
       cm ..............................................  5

       ---- druga, z notranjki dolžine:

 6403 59 310 ----- pod 24 cm .................................  5

       ----- 24 cm ali več:

 6403 59 350 ------ moška ....................................  5

 6403 59 390 ------ ženska ...................................  5

 6403 59 500 --- copate in druga hišna obutev ................  5

       --- druga, z notranjki dolžine:

 6403 59 910 ---- pod 24 cm ..................................  5

       ---- 24 cm ali več:

 6403 59 950 ----- moška .....................................  5

 6403 59 990 ----- ženska ....................................  5

       - Druga obutev:

 6403 91   -- ki pokriva gležnje:

       --- ki pokriva gležnje, vendar ne pokriva
       goleni, z notranjki dolžine:

 6403 91 110 ---- pod 24 cm ..................................  5

       ---- 24 cm ali več:

 6403 91 130 ----- obutev, ki se ne loči na moško ali žensko .  5

       ----- druga:

 6403 91 160 ------ moška ....................................  5

 6403 91 180 ------ ženska ...................................  5

       --- druga, z notranjki dolžine:

 6403 91 910 ---- pod 24 cm ..................................  5

       ---- 24 cm ali več:

 6403 91 930 ----- obutev, ki se ne loči na moško ali žensko .  5

       ----- druga:

 6403 91 960 ------ moška ....................................  5

 6403 91 980 ------ ženska ...................................  5

 6403 99   -- druga:

       --- obutev s sprednjikom iz paščkov ali
       jermenčkov, ali ki ima enega ali več izrezanih
       delov:

 6403 99 110 ---- s podplatom in peto, ki sta skupno višja od
       3 cm ............................................  5

       ---- druga, z notranjki dolžine:

 6403 99 310 ----- pod 24 cm .................................  5

       ----- 24 cm ali več:

 6403 99 330 ------ obutev, ki se ne loči na moško ali
       žensko ..........................................  5

       ------ druga:

 6403 99 360 ------- moška ...................................  5

 6403 99 380 ------- ženska ..................................  5

 6403 99 500 --- copate ali druga hišna obutev ...............  5

       --- druga, z notranjki dolžine:

 6403 99 910 ---- pod 24 cm ..................................  5

       ---- 24 cm ali več:

 6403 99 930 ----- obutev, ki se ne loči na moško ali žensko .  5

       ----- druga:

 6403 99 960 ------ moška ....................................  5

 6403 99 980 ------ ženska ...................................  5


 6404    Obutev s podplati iz kavčuka, gume, plastične
       mase, iz usnja ali umetnega usnja in z zgornjim
       delom iz tekstilnih materialov

       - Obutev s podplati iz kavčuka, gume ali
       plastične mase:

 6404 11 000 -- športna obutev; copate za tenis, košarko,
       gimnastiko in podobno ...........................  5

 6404 19   -- druga:

 6404 19 100 --- copate in druga hišna obutev ................  5

 6404 19 900 --- druga .......................................  5

 6404 20   - Obutev s podplati iz usnja ali umetnega usnja:

 6404 20 100 -- copate in druga hišna obutev .................  5

 6404 20 900 -- druga ........................................  5


 6810    Izdelki iz cementa, betona ali umetnega kamna,
       armirani ali nearmirani

       - Strešniki, plošče, zidaki in podobni izdelki:

 6810 11   -- bloki in zidaki, gradbeni:

 6810 11 100 --- iz lahkega betona (z osnovo iz drobljenega
       plovca, zrnate žlindre) ......................... 2.5

 6810 11 900 --- drugi .......................................  5

 6810 19   -- drugo:

 6810 19 100 --- strešniki ...................................  5

       --- druge ploščice in tlaki:

 6810 19 310 ---- iz cementa ................................. 2.5

 6810 19 390 ---- drugi ...................................... 2.5

 6810 19 900 --- drugo ....................................... 2.5

       - Drugi izdelki:

 6810 91   -- montažni elementi, gradbeni:

 6810 91 100 --- talni montažni elementi .....................  5

 6810 91 900 --- drugi .......................................  5

 6810 99 000 -- drugo ........................................  5


 6901 00   Opeka, bloki, ploščice in drugi keramični
       izdelki iz silikatne fosilne moke (npr. iz
       kremenčeve sige, tripolita) ali iz podobnih
       silikatnih zemljin

 6901 00 100 - Opeke z maso nad 650 kg/m3 ....................  1

 6901 00 900 - Drugo ......................................... 1.3


 6904    Keramične zidarske opeke, bloki za pode, nosilni
       bloki in podobno

 6904 10 000 - Zidarske opeke ................................  5

 6904 90 000 - Drugo ......................................... 2.5


 6905    Strešniki, deli dimnikov, okrasni in drugi
       izdelki za gradbeništvo iz keramike

 6905 10 000 - Strešniki .....................................  5

 6905 90 000 - Drugo ......................................... 2.5


 6908    Glazirane keramične ploščice za tlakovanje in
       oblaganje, glazirane keramične kockice in
       podobno, za mozaik, na podlagi ali brez podlage

 6908 10   - Ploščice, kockice in podobni izdelki
       pravokotnih ali drugih oblik, pri katerih se
       lahko površina največje strani vklopi v kvadrat
       s stranico, manjšo od 7 cm:

 6908 10 100 -- iz navadne lončenice ......................... 2.3

 6908 10 900 -- drugo ........................................ 2.3

 6908 90   - Drugo:

       -- iz navadne lončenine:

 6908 90 110 --- dvojne ploščice tipa "Spaltplatten" .........  5

       --- druge, maksimalne debeline:

 6908 90 210 ---- do vključno 15 mm ..........................  5

 6908 90 290 ---- nad 15 mm ..................................  5

       -- drugo:

 6908 90 310 --- dvojne ploščice tipa "Spaltplatten" .........  5

       --- drugo:

 6908 90 510 ---- s površino največ 90 cm2 ...................  5

       ---- drugo:

 6908 90 910 ----- kamnite ...................................  5

 6908 90 930 ----- lončene ...................................  5

 6908 90 990 ----- druge .....................................  5


 6911    Namizna posoda, kuhinjska posoda, drugi
       predmeti, ki se uporabljajo v gospodinjstvu ali
       za toaleto, iz porcelana

 6911 10 000 - Namizna in kuhinjska posoda ................... 3.5

 6911 90 000 - Drugo ......................................... 3.5


 6913    Kipci in drugi okrasni izdelki iz keramike

 6913 10 000 - Iz porcelana .................................. 2.3

 6913 90   - Drugo:

 6913 90 100 -- iz navadne lončenine ......................... 1.3

       -- drugo:

 6913 90 910 --- kamniti ..................................... 2.3

 6913 90 930 --- lončeni ali iz fine lončenine ............... 2.3

 6913 90 990 --- drugo ....................................... 2.3


 7010    Baloni, steklenice, kozarci, lonci, fiole,
       ampule in druge posode iz stekla, za transport
       ali pakiranje blaga; stekleni kozarci za
       vlaganje, čepi, pokrovi in druga zapirala, iz
       stekla

       - Drugo, s prostornino:

 7010 91   -- več kot enega litra:

 7010 91 100 --- kozarci za konzerviranje s toploto
       (sterilizacija ali pasterizacija) ................ 3

       --- drugo:

       ---- za pijače in hrano:

       ----- steklenice:

 7010 91 210 ------ iz brezbarvnega stekla ................... 2.5

 7010 91 290 ------ iz barvanega stekla ...................... 2.5

 7010 91 600 ----- drugo ..................................... 2.5

 7010 91 900 ---- za druge izdelke ........................... 2.5

 7010 93   -- več kot 0,15 l, vendar ne več kot 0,33 l:

 7010 93 100 --- kozarci za konzerviranje s toploto
       (sterilizacija ali pasterizacija) ................ 3

       --- drugo:

       ---- za pijače in hrano:

       ----- steklenice:

 7010 93 210 ------ iz brezbarvnega stekla ................... 2.5

 7010 93 290 ------ iz barvanega stekla ...................... 2.5

       ----- drugo, s prostornino:

 7010 93 610 ------ 0,25 litra ali več, vendar ne več kot
       0,33 litra ...................................... 2.5

 7010 93 690 ------ 0,15 litra ali več, vendar manj kot 0,25
       litra ........................................... 2.5

 7010 93 700 ---- za farmacevtske izdelke .................... 2.5

 7010 93 900 ---- za druge izdelke ........................... 2.5

 7010 94   -- 0,15 l ali manj:

 7010 94 100 --- kozarci za konzerviranje s toploto
       (sterilizacija ali pasterizacija) ................ 3

       --- drugo:

       ---- za pijače in hrano:

 7010 94 200 ----- steklenice ................................ 2.5

 7010 94 600 ----- drugo ..................................... 2.5

 7010 94 900 ---- za druge izdelke ........................... 2.5


 7013    Stekleni izdelki, ki se uporabljajo za mizo, v
       kuhinji, za toaletne namene, v pisarnah, izdelki
       za notranjo dekoracijo in podobne namene (razen
       tistih iz tar. št. 7010 in 7018)

       - Kozarci za pitje, razen iz steklene keramike:

 7013 21   -- iz svinčevega kristalnega stekla:

       --- ročno obdelani:

 7013 21 110 ---- brušeni ali drugače okrašeni ...............  5

 7013 21 190 ---- drugi ......................................  5

       --- strojno obdelani:

 7013 21 910 ---- brušeni ali drugače okrašeni ...............  5

 7013 21 990 ---- drugi ......................................  5

 7013 29   -- drugi:

 7013 29 100 --- iz ojačanega stekla .........................  5

       --- drugi:

       ---- ročno obdelani:

 7013 29 510 ----- brušeni ali drugače okrašeni ..............  5

 7013 29 590 ----- drugi .....................................  5

       ---- strojno obdelani:

 7013 29 910 ----- brušeni ali drugače okrašeni .............. 6.3

 7013 29 990 ----- drugi ..................................... 6.3

       - Stekleni izdelki, ki se uporabljajo za mizo
       (razen kozarcev za pitje) ali za kuhinjske
       namene, razen steklene keramike:

 7013 31   -- iz svinčevega kristalnega stekla:

 7013 31 100 --- ročno obdelani ..............................  5

 7013 31 900 --- strojno obdelani ............................  5

 7013 39   -- drugi:

 7013 39 100 --- iz kaljenega stekla .........................  5

       --- drugi:

 7013 39 910 ---- ročno obdelani .............................  5

 7013 39 990 ---- strojno obdelani ........................... 6.3

       - Drugi stekleni predmeti:

 7013 91   -- iz svinčevega kristalnega stekla:

 7013 91 100 --- ročno obdelani ..............................  5

 7013 91 900 --- strojno obdelani ............................  5

 7013 99 000 -- drugi ........................................  5


 7202    Fero-predzlitine

       - Fero-silicij:

 7202 29   -- drugo:

 7202 29 100 --- ki vsebujejo 4 ut.% ali več, vendar ne več
       kot 10 ut.% magnezija ........................... 2.5

 7202 29 900 --- drugo ....................................... 2.5


 7208    Ploščati toplo valjani izdelki iz železa ali
       nelegiranega jekla, širine 600 mm ali več,
       neplatirani in neprevlečeni

       - Drugi, v kolobarjih, toplo valjani brez
       nadaljnje obdelave, luženi (dekapirani):

 7208 26 000 -- debeline 3 mm in več, toda manj kot 4,75 mm .. 2.5

 7208 27 000 -- debeline manj kot 3 mm ....................... 2.5

       - Drugi, v kolobarjih, toplo valjani brez
       nadaljnje obdelave:

 7208 38   -- debeline 3 mm in več, toda manj kot 4,75 mm:

 7208 38 900 --- drugi ....................................... 2.5

 7208 39   -- debeline manj kot 3 mm:

 7208 39 900 --- drugi ....................................... 2.5

 7208 40   - Ne v kolobarjih, toplo valjani brez nadaljnje
       obdelave, z reliefnimi vzorci:

 7208 40 900 -- debeline manj kot 2 mm ....................... 2.5

       - Drugi, ne v kolobarjih, toplo valjani, brez
       nadaljnje obdelave:

 7208 51   -- debeline več kot 10 mm:

 7208 51 100 --- valjani s štirih strani ali v zaprtem
       kalibru, širine do 1250 mm in debeline 4 mm in
       več ............................................. 2.5

       --- drugi, debeline:

 7208 51 300 ---- več kot 20 mm .............................. 2.5

 7208 51 500 ---- več kot 15 mm, vendar ne več kot 20 mm ..... 2.5

       ---- več kot 10 mm, vendar ne več kot 15 mm,
       širine:

 7208 51 990 ----- manj kot 2.050 mm ......................... 2.5

 7208 52   -- drugi, debeline 4,75 mm ali več, vendar ne
       več kot 10 mm:

 7208 52 100 --- valjani s štirih strani ali v zaprtem
       kalibru, širine do 1250 mm in debeline 4 mm in
       več ............................................. 2.5

       --- drugi, širine:

 7208 52 990 ---- manj kot 2.050 mm .......................... 2.5

 7208 53   -- debeline 3 mm in več, vendar manj kot 4,75
       mm:

 7208 53 100 --- valjani s štirih strani ali v zaprtem
       kalibru, širine do 1250 mm in debeline 4 mm in
       več ............................................. 2.5

 7208 53 900 --- drugi ....................................... 2.5

 7208 54   -- debeline manj kot 3 mm:

 7208 54 100 --- debeline 2 mm ali več ....................... 2.5

 7208 54 900 --- debeline manj kot 2 mm ...................... 2.5

 7208 90   - Drugi:

 7208 90 900 -- drugi ........................................ 2.5


 7209    Ploščati valjani izdelki iz železa ali
       nelegiranega jekla, širine 600 mm ali več,
       hladno valjani (hladno deformirani), neplatirani
       in neprevlečeni

       - V kolobarjih, hladno valjani, brez nadaljnje
       obdelave:

 7209 15 000 -- debeline 3 mm in več ......................... 2.5

 7209 16   -- debeline več kot 1 mm, vendar manj kot 3 mm:

 7209 16 100 --- elektropločevine ............................ 2.5

 7209 16 900 --- drugi ....................................... 2.5

 7209 17   -- debeline od 0,5 mm in več, vendar ne več kot
       kot 1 mm:

 7209 17 100 --- elektropločevine ............................ 2.5

 7209 17 900 --- drugi ....................................... 2.5

 7209 18   -- debeline manj kot 0,5 mm:

 7209 18 100 --- elektropločevine ............................ 2.5

       --- drugi:

 7209 18 910 ---- debeline 0,35 mm ali več, vendar manj kot
       0,5 mm .......................................... 2.5

 7209 18 990 ---- debeline manj kot 0,35 mm .................. 2.5

       - Drugi, ne v kolobarjih, hladno valjani, brez
       nadaljnje obdelave:

 7209 25 000 -- debeline 3 mm in več ......................... 2.5

 7209 26   -- debeline več kot 1 mm, vendar manj kot 3 mm:

 7209 26 100 --- elektropločevine ............................ 2.5

 7209 26 900 --- drugi ....................................... 2.5

 7209 27   -- debeline 0,5 mm ali več, vendar ne več kot
       kot 1 mm:

 7209 27 100 --- elektropločevine ............................ 2.5

 7209 27 900 --- drugi ....................................... 2.5

 7209 28   -- debeline manj kot 0,5 mm:

 7209 28 100 --- elektropločevine ............................ 2.5

 7209 28 900 --- drugi ....................................... 2.5


 7211    Ploščati valjani izdelki iz železa ali
       nelegiranega jekla, širine manj kot 600 mm,
       neplatirani in neprevlečeni

       - Toplo valjani, brez nadaljnje obdelave:

 7211 13 000 -- valjani s štirih strani ali v zaprtem
       kalibru, širine več kot 150 mm in debeline ne
       manj kot 4 mm, ne v kolobarju in brez reliefnih
       vzorcev (gladki) ................................  3

 7211 19   -- drugi:

 7211 19 200 --- širine več kot 500 mm ....................... 2.5

 7211 19 900 --- širine ne več kot 500 mm .................... 2.5

       - Hladno valjani, brez nadaljnje obdelave:

 7211 23   --- ki vsebujejo manj kot 0,25 ut.% ogljika:

 7211 23 100 --- širine več kot 500 mm ....................... 2.5

       --- širine ne več kot 500 mm:

 7211 23 510 ---- v kolobarjih, namenjeni za proizvodnjo bele
       (pokositrene) pločevine, ........................ 2.5

       ---- drugi:

 7211 23 910 ----- elektropločevine .......................... 2.5

 7211 23 990 ----- drugi ..................................... 2.5

 7211 29   -- Drugi:

 7211 29 200 --- širine več kot 500 mm ....................... 2.5

       --- širine ne več kot 500 mm:

 7211 29 500 ---- ki vsebujejo 0,25 ut.% ali več, vendar manj
       kot 0,6 ut.% ogljika ............................ 2.5

 7211 29 900 ---- ki vsebujejo 0,6 ut.% ali več ogljika ...... 2.5

 7211 90   - Drugi:

       -- širine več kot 500 mm:

 7211 90 110 --- površinsko obdelani, brez nadaljnje
       obdelave ........................................ 2.5

 7211 90 190 --- drugi ....................................... 2.5

 7211 90 900 -- širine ne več kot 500 mm ..................... 2.5


 7214    Palice iz železa ali nelegiranega
       jekla, kovane, toplo valjane, toplo vlečene ali
       toplo iztiskane, brez nadaljne obdelave,
       vključno s tistimi, ki so spiralno zvite po
       valjanju

 7214 10 000 - Kovane ........................................ 2.5


 7215    Palice iz železa ali nelegiranega jekla

 7215 10 000 - Iz avtomatnega jekla, hladno oblikovane ali
       hladno dodelane, brez nadaljnje obdelave ........ 2.5

 7215 50   - Druge, hladno oblikovane ali hladno dodelane,
       brez nadaljnje obdelave:

       -- ki vsebujejo manj kot 0,25 ut.% ogljika:

 7215 50 110 --- pravokotnega (razen kvadratnega) prečnega
       prereza ......................................... 2.5

 7215 50 190 --- druge ....................................... 2.5

 7215 50 300 -- ki vsebujejo 0,25 ut.% ali več, toda manj kot
       0,6 ut.% ogljika ................................ 2.5

 7215 50 900 -- ki vsebujejo 0,6 ut.% ali več ogljika ........ 2.5

 7215 90   - Druge:

 7215 90 100 -- toplo valjane, toplo vlečene ali iztiskane,
       samo platirane, brez nadaljnje obdelave ......... 2.5

 7215 90 900 -- druge ........................................ 2.5


 7216    Kotni profili in drugi profili iz železa ali
       nelegiranega jekla

       - Kotni profili in drugi profili, hladno
       oblikovani ali hladno dodelani, brez nadaljnje
       obdelave:

 7216 61   -- izdelani iz ploščato valjanih izdelkov:

 7216 61 100 --- C, L, U, Z, omega ali odprti profili ........ 2.5

 7216 61 900 --- drugi ....................................... 2.5

 7216 69 000 -- drugi ........................................ 2.5

       - Drugi:

 7216 91   -- hladno oblikovani ali hladno dodelani iz
       plosko valjanih izdelkov:

 7216 91 100 --- profilirana (rebrasta) pločevina ............ 2.5

 7216 99   -- drugi:

 7216 99 900 --- drugi ....................................... 2.5


 7217    Hladno vlečena žica iz železa ali nelegiranega
       jekla

 7217 10   - Neplatirana ali neprevlečena, polirana ali
       nepolirana:

       -- ki vsebuje manj kot 0,25 ut.% ogljika:
      
       --- z največjo dimenzijo prečnega prereza 0,8 mm
       ali več:

 7217 10 310 ---- ki vsebuje vtiske, rebra, žlebiče ali druge
       deformacije, povzročene med procesom valjanja ... 2.5

 7217 10 390 ---- druga ...................................... 2.5

 7217 10 500 -- ki vsebuje 0,25 ut.% ali več, vendar manj kot
       0,6 ut.% ogljika ................................ 2.5

 7217 10 900 -- ki vsebuje 0,6 ut.% ali več ogljika .......... 2.5

 7217 20   - Platirana ali prevlečena s cinkom:

       -- ki vsebuje manj kot 0,25 ut.% ogljika:

 7217 20 300 --- z največjo dimenzijo prečnega prereza 0,8 mm
       ali več ......................................... 2.5

 7217 20 500 -- ki vsebuje 0,25 ut.% ali več, vendar manj kot
       0,6 ut.% ogljika ................................ 2.5

 7217 20 900 -- ki vsebuje 0,6 ut.% ali več ogljika .......... 2.5

 7217 30   - Platirana ali prevlečena z drugimi navadnimi
       kovinami:

       -- ki vsebuje manj kot 0,25 ut.% ogljika:

       --- z največjo dimenzijo prečnega prereza manj
       kot 0,8 mm:

 7217 30 190 ---- druga ...................................... 2.5

       --- z največjo dimenzijo prečnega prereza 0,8 mm
       ali več:

 7217 30 310 ---- prevlečena z bakrom ........................ 2.5

 7217 30 390 ---- druga ...................................... 2.5

 7217 30 500 -- ki vsebuje 0,25 ut.% ali več, vendar manj kot
       0,6 ut.% ogljika ................................ 2.5

 7217 90   - Druga:

       -- ki vsebuje manj kot 0,25 ut.% ogljika:

 7217 90 100 --- z največjo dimenzijo prečnega prereza manj
       kot 0,8mm ....................................... 2.5

 7217 90 300 --- z največjo dimenzijo prečnega prereza 0,8 mm
       ali več ......................................... 2.5

 7217 90 500 -- ki vsebuje 0,25 ut.% ali več, vendar manj kot
       0,6 ut.% ogljika ................................ 2.5

 7217 90 900 -- ki vsebuje 0,6 ut.% ali več ogljika .......... 2.5


 7219    Ploščato valjani izdelki iz nerjavnega jekla,
       širine 600 mm in več

       - Toplo valjani, v kolobarjih, brez nadaljnje
       obdelave:

 7219 13   -- debeline 3 mm ali več, vendar manj kot 4,75
       mm:

 7219 13 100 --- ki vsebujejo 2,5 ut.% ali več niklja ........ 2.5

 7219 13 900 --- ki vsebujejo manj kot 2,5 ut.% niklja ....... 2.5

 7219 14   -- debeline manj kot 3 mm:

 7219 14 100 --- ki vsebujejo 2,5 ut.% ali več niklja ........ 2.5

 7219 14 900 --- ki vsebujejo manj kot 2,5 ut.% niklja ....... 2.5

       - Toplo valjani, ne v kolobarjih, brez nadaljnje
       obdelave:

 7219 23 000 -- debeline 3 mm in več, vendar manj kot 4,75
       mm .............................................. 2.5

 7219 24 000 -- debeline manj kot 3 mm ....................... 2.5

       - Hladno valjani, brez nadaljnje obdelave:

 7219 32   -- debeline 3 mm in več, vendar manj kot 4,75
       mm:

 7219 32 100 --- ki vsebujejo 2,5 ut.% ali več niklja ........ 2.5

 7219 32 900 --- ki vsebujejo manj kot 2,5 ut.% niklja ....... 2.5

 7219 33   -- debeline več kot 1 mm, vendar manj kot 3 mm:

 7219 33 100 --- ki vsebujejo 2,5 ut.% ali več niklja ........ 2.5

 7219 33 900 --- ki vsebuje manj kot 2,5 ut.% niklja ......... 2.5

 7219 34   -- debeline 0,5 mm in več, vendar ne več kot 1
       mm:

 7219 34 100 --- ki vsebujejo 2,5 ut.% ali več niklja ........ 2.5

 7219 34 900 --- ki vsebujejo manj kot 2,5 ut.% niklja ....... 2.5

 7219 35   -- debeline manj kot 0,5 mm:

 7219 35 100 --- ki vsebujejo 2,5 ut.% ali več niklja ........ 2.5

 7219 35 900 --- ki vsebujejo manj kot 2,5 ut.% niklja ....... 2.5

 7219 90   - Drugi:

 7219 90 100 -- ne dalje odelani, razen površinske obdelave,
       vključno s prevlekanjem z drugimi kovinami
       (npr., pokositrani, pocinkani, pobakreni,
       pozlačeni ipd.) in ne rezani v oblike, ki so
       drugačne od pravokotnih ali kvadratnih .......... 2.5

 7219 90 900 -- drugi ........................................ 2.5


 7220    Ploščato valjani izdelki iz nerjavnega jekla,
       širine manj kot 600 mm

       - Toplo valjani, brez nadaljnje obdelave:

 7220 11 000 -- debeline 4,75 mm in več ...................... 2.5

 7220 12 000 -- debeline manj kot 4,75 mm .................... 2.5

 7220 20   - Hladno valjani, brez nadaljnje obdelave:

 7220 20 100 -- širine več kot 500 mm ........................ 2.5

       -- širine ne več kot 500 mm:

       --- debeline 3 mm ali več, ki vsebujejo (v
       utežnih %):

 7220 20 310 ---- 2,5% ali več niklja ........................ 2.5

 7220 20 390 ---- manj kot 2,5% niklja ....................... 2.5

       --- debeline več kot 0,35 mm, vendar manj kot 3
       mm, ki vsebujejo (v utežnih %):

 7220 20 510 ---- 2,5% ali več niklja ........................ 2.5

 7220 20 590 ---- manj kot 2,5% niklja ....................... 2.5

       --- debeline do 0,35 mm, ki vsebujejo:

 7220 20 91 ---- 2,5% ali več niklja:

 7220 20 919 ----- drugo ..................................... 2.5

 7220 20 990 ---- manj kot 2,5% niklja ....................... 2.5

 7220 90   - Drugi:

       -- širine več kot 500 mm:

 7220 90 110 --- površinsko obdelani, vključno s platiranjem,
       brez nadaljnje obdelave ......................... 2.5

 7220 90 19 --- drugi:

 7220 90 191 ---- pločevina, prevlečena s PVC folijo, visok
       sijaj ........................................... 1.7

 7220 90 199 ---- drugi ...................................... 2.5

       -- širine ne več kot 500 mm:

       --- površinsko obdelani, vključno s platiranjem,
       brez nadaljnje obdelave:

 7220 90 310 ---- toplo valjani, platirani ................... 2.5

 7220 90 390 ---- drugi ...................................... 2.5

 7220 90 900 --- drugi ....................................... 2.5


 7222    Palice, kotni profili in drugi
       profili iz nerjavnega jekla

 7222 20   - Palice, hladno oblikovane ali hladno
       dodelane, brez nadaljnje obdelave:

       -- okroglega prečnega prereza:

       --- premera 80 mm ali več, ki vsebujejo (v
       utežnih %):

 7222 20 110 ---- 2,5% ali več niklja .......................  2.5

 7222 20 190 ---- do 2,5% niklja ............................  2.5

       --- premera 25 mm ali več, vendar manj kot 80
       mm, ki vsebujejo (v utežnih %):

 7222 20 210 ---- 2,5% ali več niklja ........................ 2.5

 7222 20 290 ---- manj kot 2,5% niklja ....................... 2.5

       --- premera manj kot 25 mm, ki vsebujejo (v
       utežnih %):

 7222 20 310 ---- 2,5% ali več niklja ........................ 2.5

 7222 20 390 ---- manj kot 2,5% niklja ....................... 2.5

       -- druge, ki vsebujejo (v utežnih %):

 7222 20 810 --- 2,5% ali več niklja ......................... 2.5

 7222 20 890 --- manj kot 2,5% niklja ........................ 2.5


 7223 00   Hladno vlečena žica iz nerjavnega jekla

       - Ki vsebuje 2,5 ut.% ali več niklja:

 7223 00 11 -- ki vsebuje 28 ut.% ali več, vendar ne več kot
       31 ut.% niklja in 20 ut.% ali več, vendar ne več
       kot 22 ut.% kroma:

 7223 00 111 --- premera 0,8 mm ali manj ..................... 1.7

 7223 00 119 --- drugo ....................................... 2.5

 7223 00 19 -- druga:

 7223 00 191 --- premera 0,8 mm ali manj ..................... 1.7

 7223 00 199 --- drugo ....................................... 2.5

       - Ki vsebuje manj kot 2,5 ut.% niklja:

 7223 00 91 -- ki vsebuje 13 ut.% ali več, vendar ne več kot
       25 ut.% kroma in 3,5 ut.% ali več, vendar ne več
       kot 6 ut.% aluminija:

 7223 00 911 --- premera 0,8 mm ali manj ..................... 1.7

 7223 00 919 --- drugo ....................................... 2.5

 7223 00 990 -- druga ........................................ 2.5


 7225    Ploščato valjani izdelki iz drugih legiranih
       jekel, širine 600 mm in več

       - Iz silicijevega jekla za elektropločevine:

 7225 11 000 -- zrnato usmerjeni ............................. 2.5

 7225 19   -- drugi:

 7225 19 100 --- toplo valjani ............................... 2.5

 7225 19 900 --- hladno valjani .............................. 2.5

 7225 20   - Iz hitroreznega jekla:

 7225 20 200 -- valjani, površinsko obdelani, vključno
       platirani, brez nadaljnje obdelave, ali
       enostavno rezani v pravokotne oblike (vključno
       kvadratne) ..................................... 2.5

 7225 20 900 -- drugi ........................................ 2.5

 7225 30 000 - Drugi, toplo valjani, v kolobarjih, brez
       nadaljnje obdelave .............................. 2.5

 7225 40   - Drugi, toplo valjani, ne v kolobarjih, brez
       nadaljnje obdelave:

 7225 40 200 -- debeline več kot 15 mm ....................... 2.5

 7225 40 500 -- debeline 4,75 mm ali več, vendar ne več kot
       15 mm ........................................... 2.5

 7225 40 800 -- debeline manj kot 4,75 mm .................... 2.5

 7225 50 000 - Drugi, hladno valjani (hladno deformirani),
       brez nadaljnje obdelave ......................... 2.5

       - Drugi:

 7225 91   -- elektrolitsko platirani ali prevlečeni s
       cinkom:

 7225 91 100 --- površinsko obdelani, vključno platirani,
       brez nadaljnje obdelave, ali enostavno rezani v
       pravokotne oblike (vključno kvadratne) ......... 2.5

 7225 91 900 --- drugi ....................................... 2.5

 7225 92   -- drugače platirani ali prevlečeni s cinkom:

 7225 92 100 --- površinsko obdelani, vključno platirani,
       brez nadaljnje obdelave, ali enostavno rezani v
       pravokotne oblike (vključno kvadratne) ......... 2.5

 7225 92 900 --- drugi ....................................... 2.5

 7225 99   -- drugi:

 7225 99 100 --- površinsko obdelani, vključno platirani,
       brez nadaljnje obdelave, ali enostavno rezani v
       pravokotne oblike (vključno kvadratne) ......... 2.5

 7225 99 900 --- drugi ....................................... 2.5


 7226    Ploščati valjani izdelki iz drugih legiranih
       jekel, širine manj kot 600 mm

       - Iz silicijevega jekla za elektropločevine:

 7226 11   -- zrnato usmerjeni:

 7226 11 100 --- katerih širina presega 500 mm ............... 2.5

 7226 11 900 --- katerih širina ne presega 500 mm ............ 2.5

 7226 19   -- drugi:

 7226 19 100 --- toplo valjani, brez nadaljnje obdelave ...... 2.5

       --- drugi:

 7226 19 300 ---- katerih širina presega 500 mm .............. 2.5

 7226 19 900 ---- katerih širina ne presega 500 mm ........... 2.5

 7226 20   - Iz hitroreznega jekla:

 7226 20 200 -- toplo valjani, brez nadaljnje obdelave;
       širine, ki ne presega 500 mm, toplo valjani,
       platirani, brez nadaljnje obdelave; širine več
       kot 500 mm, hladno valjani (hladno deformirani)
       ali površinsko obdelani, vključno platirani,
       brez nadaljnje obdelave ......................... 2.5

 7226 20 800 -- drugi ........................................ 2.5

       - Drugi:

 7226 91   -- toplo valjani, brez nadaljnje obdelave:

 7226 91 100 --- debeline 4,75 mm ali več .................... 2.5

 7226 91 900 --- debeline manj kot 4,75 mm ................... 2.5

 7226 92   -- hladno valjani (hladno deformirani), brez
       nadaljnje obdelave:

 7226 92 100 --- širine več kot 500 mm ....................... 2.5

 7226 92 900 --- širine ne več kot 500 mm .................... 2.5

 7225 93   -- elektrolitsko platirani ali prevlečeni s
       cinkom:

 7226 93 200 --- širine, ki ne presega 500 mm, toplo valjani,
       platirani, brez nadaljnje obdelave; širine več
       kot 500 mm, površinsko obdelani, vključno
       platirani, brez nadaljnje obdelave .............. 2.5

 7226 93 800 --- drugi ....................................... 2.5

 7226 94   -- drugače platirani ali prevlečeni s cinkom:

 7226 94 200 --- širine, ki ne presega 500 mm, toplo valjani,
       platirani, brez nadaljnje obdelave; širine več
       kot 500 mm, površinsko obdelani, vključno
       platirani, brez nadaljnje obdelave .............. 2.5

 7226 94 800 --- drugi ....................................... 2.5

 7226 99   -- drugi:

 7226 99 200 --- širine, ki ne presega 500 mm, toplo valjani,
       platirani, brez nadaljnje obdelave; širine več
       kot 500 mm, površinsko obdelani, vključno
       platirani, brez nadaljnje obdelave .............. 2.5

 7226 99 800 --- drugi ....................................... 2.5


 7227    Žica toplo valjana, v ohlapno navitih
       kolobarjih, iz drugih legiranih jekel

 7227 10 000 - Iz hitroreznega jekla ......................... 2.5

 7227 20 000 - Iz silicij-manganovih jekel ................... 2.5

 7227 90   - Druga:

 7227 90 100 -- ki vsebuje 0,0008 ut.% ali več bora, z
       vsebnostjo katerega koli elementa, manjšo od
       minimuma, omenjenega v opombi 1 f) k temu
       poglavju ........................................ 2.5

 7227 90 500 -- ki vsebuje najmanj 0,9 ut.%, vendar največ
       1,15 ut.% ogljika, najmanj 0,5 ut.%, vendar
       največ 2 ut.% kroma in, če je prisoten, največ
       0,5 ut.% molibdena .............................. 2.5

 7227 90 950 -- druga ........................................ 2.5


 7228    Palice, kotni profili in drugi profili iz drugih
       legiranih jekel; votle palice za svedre, iz
       legiranih ali nelegiranih jekel

 7228 10   - Palice iz hitroreznega jekla:

 7228 10 100 -- toplo valjane, toplo vlečene ali iztiskane,
       brez nadaljnje obdelave ........................ 2.5

       -- druge:

 7228 10 300 --- toplo valjane, toplo vlečene ali iztiskane,
       platirane, brez nadaljnje obdelave .............. 2.5

 7228 10 500 --- kovane ...................................... 2.5

 7228 10 900 --- druge ....................................... 2.5

 7228 20   - Palice iz silicij-manganovega jekla:

       -- toplo valjane, toplo vlečene ali iztiskane,
       brez nadaljnje obdelave:

 7228 20 110 --- s pravokotnim (razen kvadratnega) prečnim
       prerezom, valjane s štirih strani ............... 2.5

 7228 20 190 --- druge ....................................... 2.5

       -- druge:

 7228 20 300 --- toplo valjane, toplo vlečene ali iztiskane,
       platirane, brez nadaljnje obdelave .............. 2.5

 7228 20 600 --- druge ....................................... 2.5

 7228 30   - Druge palice, toplo valjane, toplo vlečene ali
       iztiskane, brez nadaljnje obdelave:

 7228 30 200 -- iz orodnega jekla ............................ 2.5

       -- ki vsebujejo najmanj 0,9 ut.%, vendar največ
       1,15 ut.% ogljika, najmanj 0,5 ut.%, vendar
       največ 2 ut.% kroma in če je prisoten, največ
       0,5 ut.% molibdena:

 7228 30 410 --- s krožnim prečnim prerezom in s premerom 80
       mm ali več ...................................... 2.5

 7228 30 490 --- druge ....................................... 2.5

       -- druge:

       --- krožnega prereza, s premerom:

 7228 30 610 ---- 80 mm ali več .............................. 2.5

 7228 30 690 ---- manj kot 80 mm ............................. 2.5

 7228 30 700 --- pravokotnega (razen kvadratnega) prereza,
       valjane s štirih strani ......................... 2.5

 7228 30 890 --- druge ....................................... 2.5

 7228 40   - Druge palice, kovane, brez nadaljnje obdelave:

 7228 40 100 -- iz orodnega jekla ............................ 2.5

 7228 40 900 -- druge ........................................ 2.5

 7228 50   - Palice, hladno oblikovane ali hladno dodelane,
       brez nadaljnje obdelave:

 7228 50 200 -- iz orodnega jekla ............................ 2.5

 7228 50 400 -- ki vsebujejo najmanj 0,9 ut.%, vendar največ
       1,15 ut.% ogljika, najmanj 0,5 ut.%, vendar ne
       več kot 2 ut.% kroma in, če je prisoten, največ
       0,5 ut.% molibdena .............................. 2.5

       -- druge:

       --- s krožnim prerezom, s premerom:

 7228 50 610 ---- 80 mm ali več .............................. 2.5

 7228 50 690 ---- manj kot 80 mm ............................. 2.5

 7228 50 700 --- s pravokotnim (razen s kvadratnim) prerezom,
       valjane s štirih strani ......................... 2.5

 7228 50 890 --- druge ....................................... 2.5

 7228 60   - Druge palice:

 7228 60 100 -- toplo valjane, toplo vlečene ali iztiskane,
       samo platirane, brez nadaljnje obdelave ......... 2.5

       -- druge:

 7228 60 810 --- iz orodnega jekla ........................... 2.5

 7228 60 890 --- druge ....................................... 2.5

 7228 70   - Kotni profili in drugi profili:

 7228 70 100 -- toplo valjani, toplo vlečeni ali iztiskani,
       brez nadaljnje obdelave: ........................ 2.5

       -- drugi:

 7228 70 310 --- toplo valjani, toplo vlečeni ali iztiskani,
       platirani, brez nadaljnje obdelave .............. 2.5

       --- drugi:

 7228 70 910 ---- hladno oblikovani ali hladno dodelani, brez
       nadaljnje obdelave .............................. 2.5

 7228 70 990 ---- drugi ...................................... 2.5


 7229    Hladno vlečena žica iz drugih legiranih jekel

 7229 10 000 - Iz hitroreznega jekla ......................... 2.5

 7229 20 000 - Iz silicij-manganovega jekla .................. 2.5

 7229 90   - Druga:

 7229 90 500 -- ki vsebuje najmanj 0,9 ut.%, vendar največ
       1,15 ut.% ogljika, najmanj 0,5 ut.%, vendar
       največ 2 ut.% kroma in, če je prisoten, največ
       0,5 ut.% molibdena .............................. 2.5

 7229 90 900 -- druga ........................................ 2.5


 7306    Druge cevi in votli profili (npr. z odprtimi
       spoji, varjeni, kovičeni ali zaprti na podoben
       način), iz železa ali jekla

 7306 30   - Drugi, varjeni, s krožnim prečnim prerezom, iz
       železa ali nelegiranega jekla:

 7306 30 100 -- opremljeni s priborom (fiting), ustrezni za
       pretok plina ali tekočine, za uporabo v civilnem
       letalstvu ....................................... 2.5

       -- drugi:

       --- precizne cevi, z debelino sten:

 7306 30 290 ---- več kot 2 mm ............................... 2.5

       --- drugi:

       ---- navojne cevi (za plinovode)

 7306 30 510 ----- platirane ali prevlečene s cinkom ......... 2.5

 7306 30 590 ----- druge ..................................... 2.5

       ---- drugi, z zunanjim premerom:

       ----- do vključno 168,3 mm:

 7306 30 710 ------ platirani ali prevlečeni s cinkom ........ 2.5

 7306 30 900 ----- več kot 168,3 mm, vendar do vključno 406,4
       mm .............................................. 2.5

 7306 60   - Drugi, varjeni, ki nimajo krožnega prečnega
       prereza:

 7306 60 100 -- opremljeni s priborom (fiting), ustrezni za
       pretok plina ali tekočine, za uporabo v civilnem
       letalstvu ....................................... 2.5

       -- drugi:

       --- s pravokotnim (vključno s kvadratnim)
       prečnim prerezom, z debelino sten:

 7306 60 310 ---- do vključno 2 mm ........................... 2.5

 7306 60 390 ---- več kot 2 mm ............................... 2.5

 7306 60 900 --- z drugačnimi prečnimi prerezi ............... 2.5

 7306 90 000 - Drugo ......................................... 2.5


 7307    Pribor (fitingi) za cevi (npr.: spojnice,
       kolena, oglavki) iz železa ali jekla

       - Liti pribor (fitingi):

 7307 11   -- iz netempranega litega železa:

 7307 11 10 --- ki se uporablja v tlačnih sistemih:

 7307 11 101 ---- fazonski kosi za litoželezne cevi .......... 1.4

 7307 11 109 ---- drug ....................................... 2.5

 7307 11 900 --- drug ........................................ 2.5

 7307 19   -- drug:

 7307 19 100 --- iz tempranega litega železa ................. 2.5

 7307 19 900 --- drug ........................................ 2.5

       - Drug, iz nerjavnega jekla:

 7307 21 000 -- prirobnice ................................... 2.5

 7307 29   -- drug:

 7307 29 900 --- drug ........................................ 2.5

       - Drugo:

 7307 91 000 -- prirobnice ................................... 2.5

 7307 92   -- kolena, loki in oglavki z navojem:

 7307 92 100 --- oglavki z navojem ........................... 2.5

 7307 92 900 --- spojnice in kolena .......................... 2.5

 7307 93   -- pribor (fitingi) za varjenje:

       --- z največjim zunanjim premerom do vključno
       609,6 mm:

 7307 93 110 ---- kolena in loki ............................. 2.5

 7307 93 190 ---- drugo ...................................... 2.5

       --- z največjim zunanjim premerom več kot 609,6
       mm:

 7307 93 910 ---- kolena in loki ............................. 2.5

 7307 93 990 ---- drugo ...................................... 2.5

 7307 99   -- drug:

 7307 99 100 --- navojni ..................................... 2.5

 7307 99 300 --- za varjenje ................................. 2.5

 7307 99 900 --- drug ........................................ 2.5


 7604    Aluminijaste palice in profili

 7604 10   - Iz nelegiranega aluminija:

 7604 10 100 -- palice ....................................... 2.5

 7604 10 900 -- profili ...................................... 2.5

       - Iz aluminijevih zlitin:

 7604 21 00 -- votli profili:

 7604 21 009 --- drugi ....................................... 2.5

 7604 29   -- drugo:

 7604 29 100 --- palice ...................................... 2.5

 7604 29 90 --- profili:

 7604 29 909 ---- drugi ...................................... 2.5


 7606    Plošče, pločevine in trakovi iz aluminija,
       debeline več kot 0,20 mm

       - Pravokotni (tudi kvadratni):

 7606 11   -- iz nelegiranega aluminija:

 7606 11 100 --- pobarvani, lakirani ali prevlečeni s
       plastično maso .................................. 2.5

       --- drugi, debeline:

 7606 11 910 ---- manj kot 3 mm .............................. 2.5

 7606 11 930 ---- 3 mm ali več, vendar manj kot 6 mm ......... 2.5

 7606 11 990 ---- 6 mm in več ................................ 2.5

 7606 12   -- iz aluminijevih zlitin:

 7606 12 100 --- trakovi za žaluzije ......................... 2.5

       --- drugi:

       ---- drugi, debeline:

 7606 12 930 ----- 3 mm ali več, vendar manj kot 6 mm ....... 2.5

 7606 12 990 ----- 6 mm ali več .............................. 2.5

       - Drugi:

 7606 91 00 -- iz nelegiranega aluminija:

 7606 91 001 --- aluminijeva pločevina za litografiranje
       (litografska pločevina) ......................... 1.4

 7606 91 009 --- drugo ....................................... 2.5

 7606 92 00 -- iz aluminijevih zlitin:

 7606 92 001 --- pobarvana pločevina v kolobarjih ............ 1.4

 7606 92 009 --- drugo ....................................... 2.5


 7607    Aluminijaste folije (tudi tiskane ali s podlago
       iz papirja, kartona, plastične mase ali podobnih
       materialov), debeline do vključno 0,20 mm (brez
       podlage)

       - Brez podlage:

 7607 11   -- samo valjane:

 7607 11 10 --- debeline manj kot 0,021 mm:

 7607 11 109 ---- druge ...................................... 2.5

 7607 11 900 --- debeline najmanj 0,021 mm, vendar največ 0,2
       mm .............................................. 2.5

 7607 19   -- druge:

       --- debeline najmanj 0,021 mm, vendar največ 0,2
       mm:

 7607 19 910 ---- samolepilne ................................  2

 7607 19 99 ---- druge:

 7607 19 991 ----- aluminijeva folija za litografiranje
       (litografska folija) ............................ 1.3

 7607 19 999 ----- druge .....................................  2

 7607 20   - S podlago:

 7607 20 100 -- debeline (brez vsakršne podlage) manj kot
       0,021 mm ........................................ 2.5

       -- debeline (brez vsakršne podlage) najmanj
       0,021 mm, vendar največ 0,2 mm:

 7607 20 910 ---- samolepilne ................................ 2.5

 7607 20 990 ---- druge ...................................... 2.5


 7608    Aluminijaste cevi

 7608 10   - Iz nelegiranega aluminija:

 7608 10 100 -- opremljene s priborom (fitingi), ustrezne za
       pretok plina ali tekočine, za uporabo v civilnem
       letalstvu ....................................... 2.5

 7608 10 900 -- druge ........................................ 2.5

 7608 20   - Iz aluminijevih zlitin:

 7608 20 100 -- opremljene s priborom (fitingi), ustrezne za
       pretok plina ali tekočine, za uporabo v civilnem
       letalstvu ....................................... 2.5

       -- druge:

 7608 20 30 --- varjene:

 7608 20 301 ---- votle okrasne letve, širine 26 in 18 mm za
       umetniško zastekljevanje ........................ 2.5

 7608 20 309 ---- drugo ...................................... 2.5

       --- druge:

 7608 20 910 ---- samo iztiskane ............................. 2.5

 7608 20 990 ---- druge ...................................... 2.5


 7609 00 000 Aluminijasti pribor (fitingi) za cevi (npr.:
       spojnice, kolena, oglavki) ...................... 2.5


 7616    Drugi izdelki iz aluminija

       - Drugo:

 7616 91 000 -- tkanine, rešetke, mreže in žične ograje ...... 2.5

 7616 99   -- drugo:

 7616 99 100 --- vliti ....................................... 3.8

 7616 99 90 --- drugo:

 7616 99 909 ---- drugo ...................................... 3.8


 8403    Kotli za centralno kurjavo, razen kotlov iz tar.
       št. 8402

 8403 10   - Kotli:

 8403 10 900 -- drugi ........................................ 3.8


 8414    Zračne ali vakuumske črpalke, zračni ali plinski
       kompresorji in ventilatorji; ventilacijske ali
       recirkulacijske nape z vgrajenim ventilatorjem,
       vključno s tistimi, ki imajo filtre

 8414 30   - Kompresorji za hladilne naprave:

 8414 30 100 -- za uporabo v civilnem letalstvu .............. 1.3

       -- drugi:

 8414 30 300 --- z močjo do vključno 0,4 kW .................. 1.3

       --- z močjo nad 0,4 kW:

 8414 30 910 ---- nepredušni ali pol-nepredušni .............. 1.3

 8414 30 990 ---- drugi ...................................... 1.3


 8418    Hladilniki, zamrzovalniki in druge naprave za
       hlajenje ali zamrzovanje, električni in drugi;
       toplotne črpalke, razen klimatizacijskih naprav
       iz tar. št. 8415

       - Hladilniki za gospodinjstva:

 8418 21   -- kompresorski:

 8418 21 100 --- prostornine nad 340 litrov .................. 3.8

       --- drugi:

 8418 21 510 ---- namizni .................................... 3.8

 8418 21 590 ---- za vgradnjo ................................ 3.8

       ---- drugi, s prostornino:

 8418 21 910 ----- do vključno 250 litrov .................... 3.8

 8418 21 990 ----- od 250 do vključno 340 litrov ............. 3.8

 8418 29 000 -- drugi ........................................ 3.8

 8418 30   - Zamrzovalniki - skrinje, z zmogljivostjo do
       vključno 800 l:

 8418 30 100 -- za uporabo v civilnem letalstvu .............. 3.8

       -- drugi:

 8418 30 910 --- s prostornino do vključno 400 litrov ........ 3.8

 8418 30 990 --- s prostornino od 400 do vključno 800 litrov . 3.8


 8467    Ročno orodje, pnevmatsko, hidravlično ali z
       vdelanim neelektričnim motorjem

       - Pnevmatsko:

 8467 11   -- rotacijsko (vključno kombinirano rotacijsko -
       perkusijsko):

 8467 11 10 --- za obdelavo kovin:

 8467 11 109 ---- drugo ...................................... 2.5

 8467 11 90 --- drugo:

 8467 11 909 ---- drugo ...................................... 2.5

 8467 81 000 -- verižne žage ................................. 2.5

 8467 89 00 -- drugo:

 8467 89 009 --- drugo ....................................... 2.5

       - Deli:

 8467 91 000 -- verižnih žag ................................. 2.5

 8467 92 000 -- pnevmatskega orodja .......................... 2.5

 8467 99 000 -- drugi ........................................ 2.5


 8481    Pipe, ventili in podobne naprave za cevovode,
       kotle, rezervoarje, velike posode in podobno,
       vključno z redukcijskimi ventili in termostatsko
       krmiljenimi ventili

 8481 80   - Druge naprave:

       -- pipe, ventili in podobne naprave za odtoke,
       pomivalna korita, bideje, vodne kotličke, banje
       in podobne instalacije:

 8481 80 110 --- mešalni ventili ............................. 3.8

       -- ventili za centralno ogrevanje:

 8481 80 310 --- termostatski ventili ........................ 3.8

 8481 80 390 --- drugi ....................................... 3.8

       -- druge:

       --- procesno upravljalni ventili:

8481 80 590 ---- drugi ...................................... 1.5

       --- drugi:

       ---- prepustni ventili:

 8481 80 610 ----- litoželezni ............................... 3.8

 8481 80 690 ----- drugi ..................................... 3.8

       ---- zapirni ventili (sedežni):

 8481 80 710 ----- litoželezni ............................... 3.8

 8481 80 730 ----- jekleni ................................... 3.8

 8481 80 790 ----- drugi ..................................... 3.8

 8481 80 810 ---- kroglaste pipe in pipe s čepom ............. 3.8

 8481 80 850 ---- lopute ..................................... 3.8

 8481 80 870 ---- membranski ventili ......................... 3.8

 8481 80 99 ---- drugi:

 8481 80 999 ----- drugi ..................................... 3.8


 8506    Primarne celice in primarne baterije

 8506 10   - Z manganovim dioksidom:

       -- alkalne:

 8506 10 110 --- cilindrične celice ..........................  5

 8506 10 150 --- gumbaste celice .............................  5

 8506 10 190 --- druge .......................................  5

       -- druge:

 8506 10 910 --- cilindrične celice ..........................  5

 8506 10 950 --- gumbaste celice .............................  5

 8506 10 990 --- druge .......................................  5


 8509    Elektromehanski gospodinjski aparati z vdelanim
       elektromotorjem

 8509 10   - Sesalniki:

 8509 10 100 -- za napetost 110 V ali več ....................  5

 8509 10 900 -- za napetost do 110 V .........................  5

 8509 20 000 - Loščilniki za tla .............................  5

 8509 30 000 - Kuhinjski aparati za drobljenje odpadkov ......  5

 8509 40 000 - Aparati za mletje in mešanje hrane; sokovniki
       za sadje in zelenjavo ...........................  5

 8509 80 000 - Drugi aparati (teže do 20 kg) .................  5

 8509 90   - Deli:

 8509 90 100 -- sesalnikov ali loščilnikov za tla ............  5

 8509 90 900 -- drugi ........................................  5


 8510    Aparati za britje, striženje ter naprave za
       odstranjevanje dlak z vdelanim elektromotorjem

 8510 30 000 - Naprave za odstranjevanje dlak ................  5


 8517    Električni aparati za žično telefonijo in
       telegrafijo, vključno telefonski aparati z
       brezžično slušalko ter telekomunikacijski
       aparati za žične sisteme z nosilnim tokom ali za
       digitalne žične sisteme

       - Telefonski aparati (telefoni); videofoni:

 8517 19   -- drugi:

 8517 19 100 --- videofoni ................................... 2.5

 8517 19 900 --- drugi ....................................... 3.8


 8548    Odpadki in ostanki primarnih celic, primarnih
       baterij in električnih akumulatorjev; iztrošene
       primarne celice; iztrošene primarne baterije in
       iztrošeni električni akumulatorji; električni
       deli strojev ali aparatov, ki niso navedeni in
       ne zajeti na drugem mestu v tem poglavju

 8548 10   - Odpadki in ostanki primarnih celic, primarnih
       baterij in električnih akumulatorjev; iztrošene
       primarne celice; iztrošene primarne baterije in
       iztrošeni električni akumulatorji:

 8548 10 100 -- iztrošene primarne celice; iztrošene primarne
       baterije ........................................  5

       -- iztrošeni električni akumulatorji:

 8548 10 210 --- svinčevo-kislinski akumulatorji ............. 3.8

 8548 10 290 --- drugi ....................................... 3.8
                  PRILOGA 2

               KMETIJSKI IZDELKI

 -----------------------------------------------------------------------------
 Tarifna        Poimenovanje           Količina    Carin.
 oznaka                          (t)     stopnja
 -----------------------------------------------------------------------------
 1             2                3      4 (1)
 -----------------------------------------------------------------------------

 0201    Meso, goveje, sveže ali ohlajeno ...........  50      8.6


 0203    Meso, prašičje, sveže, ohlajeno ali
       zamrznjeno ................................. 100     10.3


 0207    Meso in užitni odpadki perutnine iz tar.št.
       0105, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno

       - Kokoši vrste Gallus domesticus:

 0207 11   -- nerazrezane na kose, sveže ali ohlajene:

 0207 11 900 --- oskubljene in očiščene, brez glav, nog
       ter vratov, src, jeter in želodčkov, znane
       kot "65% piščanci" ali pod drugim nazivom ... 20     10.3


 0209 00   Prašičja maščoba in salo, očiščena mesa, in
       podkožno maščevje perutnine (netopljeno),
       sveže, ohlajeno, zamrznjeno, nasoljeno,
       razsoljeno, sušeno ali prekajeno ............ 20      8.0


 0402    Mleko in smetana, koncentrirana ali z
       dodatkom sladkorja ali drugih sladil ........ 20     10.3


 0406     Sir in skuta

 0406 30   - Sir, topljen, razen naribanega, ali v
       prahu ....................................... 20      8.6


 0703    Čebula, šalotka, česen, por druge užitne
       čebulnice; sveža ali ohlajena

 0703 20 000 - Česen ..................................... 30      9.6


 0808    Jabolka, hruške in kutine, sveže

 0808 10   - Jabolka:

 0808 10 100 -- jabolka za predelavo, razsuta, od 16.
       septembra do 15. decembra ................... 200      8.6


 1601    Klobase in podobni izdelki iz mesa,
       drugih užitnih klavničnih proizvodov ali
       krvi; sestavljena živila na osnovi teh
       proizvodov .................................. 20     11.2


 1602    Drugi pripravljeni ali konzervirani izdelki
       iz mesa, drobovje ali kri           20

 1602 10 000 - Homogenizirani proizvodi ..................       24.0

 1602 20   - Iz jeter katere koli živali ...............       24.0

       - Iz perutnine iz tar. št. 0105:

 1602 31   -- puranov ..................................       21.6

 1602 32   -- kokoši vrste Gallus domesticus ...........       10.3

 1602 39   -- drugo ....................................       10.3

       - Prašičev:

 1602 41   -- šunka (stegno) in njeni kosi .............       10.3

 1602 42   -- plečeta in njihovi kosi ..................       10.3

 1602 49   -- drugo, vključno mešanice .................       10.3

 1602 50   - Goved .....................................       10.3

 1602 90   - Drugo, vključno z izdelki iz krvi katerih
       koli živali .................................       10.3


 1704    Sladkorni proizvodi (ključno z belo čokolado),
       brez kakava                  20

 1704 10   - Žvečilni gumi, prevlečen s sladkorjem
       ali ne ......................................       21.6

 1704 90   - Drugo:

 1704 90 100 -- ekstrakt sladke koreninice (likviricije),
       ki vsebuje 10 ut.% saharoze ali več, vendar
       ne vsebuje drugih dodatkov ..................       17.6

 1704 90 300 -- bela čokolada ............................       17.6

       -- drugo:

 1704 90 510 --- paste, vključno z marcipanom, v izvirnem
       pakiranju z neto vsebino najmanj 1 kg .......       21.6

 1704 90 550 --- pastile za grlo in bomboni proti
       kašlju ......................................       17.6

 1704 90 610 --- s sladkorjem prevlečeni proizvodi .......       21.6

       --- drugo:

 1704 90 650 ---- gumijevi proizvodi in proizvodi iz
       želeja, vključno s sadnimi pastami v
       obliki slaščic ..............................       21.6

 1704 90 710 ---- kuhane sladkarije, polnjene ali
       nepolnjene (npr., bomboni, lizike ipd.) .....       17.6

 1704 90 750 ---- karamele (toffee) in podobne
       sladkarije ..................................       21.6

       ---- drugo:

 1704 90 810 ----- stisnjene tablete .....................       17.6

 1704 90 990 ----- drugo .................................       17.6


 1806    Čokolada in druga živila, ki vsebujejo kakav  10

 1806 10   - Kakav v prahu z dodatkom sladkorja ali
       drugih sladil ...............................       21.6

 1806 20   - Drugi izdelki v blokih, mase nad 2 kg, ali
       v tekočem stanju, pastozni masi, prahu,
       zrnih ali v drugih oblikah v razsutem stanju,
       v posodah ali pakiranjih nad 2 kg ...........       21.6

 1806 31 000 -- polnjeni .................................       21.6

 1806 32   -- nepolnjeni ...............................       13.6

 1806 90   - Drugo .....................................       21.6


 2208    Nedenaturiran etanol, z vsebnostjo manj kot
       80 vol.%; žganja, likerji in druge
       alkoholne pijače ............................ 70

 2208 20   - Alkoholne pijače, dobljene z destilacijo
       vina in iz grozdja, grozdnega drozga ali
       grozdnih tropin .............................       32.0

 2208 30   - Whisky ....................................       21.6

 2208 40   - Rum in tafia (žganje iz sladkornega trsa) .       32.0

 2208 50   - Gin in brinjevec ..........................       32.0

 2208 60   - Vodka .....................................       32.0

 2208 70   - Likerji, krepilne pijače ..................       32.0

 2208 90   - Drugo .....................................       32.0

(1) Kjer je navedena štirimestna, šestmestna oziroma osemmestna tarifna oznaka,
se carinska stopnja, kot je določena v prilogi, uporablja za vse tarifne
podštevilke v okviru navedene tarifne oznake.
                  PRILOGA 3

               KMETIJSKI IZDELKI

 -----------------------------------------------------------------------------
 Tarifna        Poimenovanje           Količina    Carin.
 oznaka                          (t)     stopnja
 -----------------------------------------------------------------------------
 1             2                3      4 (1)
 -----------------------------------------------------------------------------

 0305    Ribe, sušene, nasoljene ali v slanici;
       prekajene ribe, pečene pred prekajevanjem
       ali med prekajevanjem; ribja moka, zdrob
       in peleti, primerni za človeško prehrano    55

 0305 10 000 - Ribja moka, zdrob in peleti, ustrezna za
       hrano ljudi .................................        5.0

 0305 20 000 - Jetra in ikre, sušene, prekajene,
       nasoljene ali v slanici .....................        5.0

 0305 30   - Ribji fileti, sušeni, nasoljeni, v slanici,
       toda neprekajeni ............................        5.0

       - Prekajene ribe, vključno s fileti:

 0305 41 000 -- pacifiški lososi (Oncorhynchus nerka,
       Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta,
       Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus
       kisutch, Oncorhynchus masou in
       Oncorhynchus rhodurus), atlantski lososi
       (Salmo salar) in donavski lososi (Hucho
       hucho) ......................................        1.5

 0305 42 000 -- sledi (Clupea harengus, Clupea pallasii) .        4.0

 0305 49   -- druge ....................................        4.0

       - Sušene ribe, nenasoljene ali nasoljene,
       toda neprekajene:

 0305 51   -- trske (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus
       macrocephalus) ..............................        4.0

 0305 59   -- druge ....................................        4.0

       - Ribe, nasoljene, toda nesušene in
       neprekajene, ter ribe v slanici:

 0305 61 000 -- sledi (Clupea harengus, Clupea pallasii) .        1.0

 0305 62 000 -- trske (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus
       macrocephalus) ..............................        5.0

 0305 63 000 -- inčun-brgljuni (Engraulis spp.) ..........        5.0

 0305 69   -- druge ....................................        5.0

 
 1604    Pripravljene ali konzervirane ribe, kaviar
       in kaviarjevi nadomestki, pripravljeni iz
       ribjih jajčec                 110

       - Ribe, cele ali v kosih, toda nezmlete:

 1604 11 000 -- lososi ...................................        1.0

 1604 12   -- sledi:

 1604 12 100 --- fileti, surovi, samo prekriti s testom
       ali krušnimi drobtinami, predhodno ocvrti
       v olju ali neocvrti, globoko zamrznjeni .....        1.0

       --- drugo:

 1604 12 910 ---- v nepredušni embalaži ..................        5.0

 1604 12 990 ---- drugo ..................................        5.0

 1604 13   -- sardine, velike sardele in papaline ......        8.5

 1604 14   -- tuni, progasti tuni in palamide
       (Sarda spp.) ................................       12.5

 1604 15   -- skuše ....................................       12.5

 1604 16 000 -- inčuni ...................................       12.5

 1604 19   -- druge:

 1604 19 100 --- salmonide, razen lososa .................       13.5

       --- ribe rodu Euthynnus, razen progastega tuna
       (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis):

 1604 19 310 ---- fileti, znani kot "vlečeni fileti" ....       12.5

 1604 19 390 ---- drugo ..................................       12.5

 1604 19 500 --- ribe vrste Orcynopsis unicolor ..........       12.5

       --- druge:

 1604 19 910 ---- fileti, surovi, samo prekriti s testom
       ali krušnimi drobtinami, predhodno ocvrti
       v olju ali neocvrti, globoko zamrznjeni .....       12.5

       ---- druge:

 1604 19 920 ----- trska (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus
       macrocephalus) ..............................        1.0

 1604 19 930 ----- saj ali morski losos (Pollachius 
       virens) .....................................       12.5

 1604 19 940 ----- oslič (Merluccius spp., Urophycis
       spp.) .......................................       12.5

 1604 19 950 ----- aljaški saj (Theragra chalcogramma)
       in saj (Pollachius pollachius) ..............       12.5

 1604 19 980 ----- druge .................................       12.5

 1604 20   - Druge pripravljene ali konzervirane ribe:

 1604 20 050 -- pripravljen surimi .......................        5.0

       -- druge:

 1604 20 100 --- losos ...................................        5.0

 1604 20 300 --- salmonide, razen lososa .................       13.5

 1604 20 400 --- inčuni ..................................       12.5

 1604 20 500 --- sardine, palamide, skuše vrste Scomber
       scombrus in Scomber japonicus, ribe vrste
       Orcynopsis unicolor .........................       12.5

 1604 20 700 --- tuni, progasti tuni ali druge ribe iz rodu
       Euthynnus ...................................       12.5

 1604 20 900 --- druge ribe ..............................       12.5

 1604 30   - Kaviar in kaviarjevi nadomestki ...........        1.0

(1) Kjer je navedena štirimestna, šestmestna oziroma osemmestna tarifna oznaka,
se carinska stopnja, kot je določena v prilogi, uporablja za vse tarifne
podštevilke v okviru navedene tarifne oznake.
                           PRILOGA 5

               PROTOKOL 

 o definiciji pojma "izdelki s poreklom" in načinih upravnega
              sodelovanja


               VSEBINA

I. ODDELEK   SPLOŠNE DOLOČBE

- 1. člen    Definicije

II. ODDELEK   DEFINICIJA POJMA "IZDELKI S POREKLOM"

- 2. člen    Splošne zahteve

- 3. člen    Dvostranska kumulacija porekla

- 4. člen    Diagonalna kumulacija porekla

- 5. člen    V celoti pridobljeni izdelki

- 6. člen    Zadosti obdelani ali predelani izdelki

- 7. člen    Nezadostni postopki obdelave ali predelave

- 8. člen    Enota kvalifikacije

- 9. člen    Dodatki, nadomestni deli in orodja

- 10. člen   Garniture

- 11. člen   Nevtralni elementi

III. ODDELEK  ZAHTEVE GLEDE OZEMLJA

- 12. člen   Načelo teritorialnosti

- 13. člen   Neposredni prevoz

- 14. člen   Razstave

IV. ODDELEK   POVRAČILO CARINE ALI OPROSTITEV PLAČILA CARINE

- 15. člen   Prepoved povračila carine ali oprostitve
        plačila carine

V. ODDELEK   DOKAZILO O POREKLU

- 16. člen   Splošne zahteve

- 17. člen   Postopek za izdajo potrdil o prometu blaga EUR.1

- 18. člen   Naknadno izdana potrdila o prometu blaga EUR.1

- 19. člen   Izdaja dvojnika potrdila o prometu blaga EUR.1

- 20. člen   Izdaja potrdil o prometu blaga EUR.1 na podlagi
        predhodno izdanega ali izdelanega dokazila o
        poreklu

- 21. člen   Pogoji za izjavo na računu

- 22. člen   Pooblaščeni izvoznik

- 23. člen   Veljavnost dokazila o poreklu

- 24. člen   Predložitev dokazila o poreklu

- 25. člen   Uvoz po delih

- 26. člen   Izjeme pri dokazilu o poreklu

- 27. člen   Spremljajoči dokumenti

- 28. člen   Hramba dokazil o poreklu in spremljajočih
        dokumentov

- 29. člen   Razlike in formalne napake

- 30. člen   Zneski izraženi v ekujih

VI. ODDELEK   DOGOVORI O UPRAVNEM SODELOVANJU

- 31. člen   Medsebojno sodelovanje

- 32. člen   Preverjanje dokazil o poreklu

- 33. člen   Reševanje sporov

- 34. člen   Kazni

- 35. člen   Proste cone

VII. ODDELEK  KONČNE DOLOČBE

- 36. člen   Blago na poti in v skladiščenju

- 37. člen   Pododbor za carinske zadeve in vprašanja porekla

- 39. člen   Spremembe in dopolnitve Protokola


              I. ODDELEK

             SPLOŠNE DOLOČBE

               1. člen

              Definicije

Za namene tega Protokola:

a) "izdelava" pomeni katerokoli vrsto obdelave ali predelave
vključno s sestavljanjem ali posebnimi postopki;

b) "material" pomeni vsako sestavino, surovino, sestavni del ali
del itd., ki se uporablja pri izdelavi izdelka;

c) "izdelek" pomeni izdelek, ki se izdeluje, čeprav je namenjen
kasnejši uporabi pri drugem postopku izdelave;

d) "blago" pomeni materiale in izdelke;

e) " carinska vrednost" pomeni vrednost, določeno v skladu s
Sporazumom iz leta 1994 o izvajanju VII člena Splošnega sporazuma
o carinah in trgovini (Sporazum WTO o carinski vrednosti);

f) "cena franko tovarna" pomeni ceno, ki se plača za izdelek
franko tovarna proizvajalcu v Sloveniji ali v Litvi v podjetju
katerega se opravi zadnja obdelava ali predelava pod pogojem, da
cena vključuje vrednost vseh uporabljenih materialov, zmanjšano
za vse notranje dajatve, ki se ali se lahko povrnejo pri izvozu
pridobljenega izdelka;

g) "vrednost materialov" pomeni carinsko vrednost pri uvozu
uporabljenih materialov brez porekla ali, če ta ni znana in se ne
da ugotoviti, prvo preverljivo ceno, plačano za materiale v
Sloveniji ali Litvi;

h) "vrednost materialov s poreklom" pomeni vrednost takih
materialov, kot so opredeljeni v pododstavku g) in se uporablja
mutatis mutandis;

i) "dodana vrednost" je cena izdelka franko tovarna, zmanjšana za
carinsko vrednost vsakega vključenega izdelka, ki nima porekla
države, v kateri so bili ti izdelki pridobljeni;

j) "poglavja" in "tarifne številke" pomenijo poglavja in tarifne
številke (štirištevilčne kode), uporabljene v nomenklaturi, ki
predstavlja "Harmonizirani sistem poimenovanja in šifrskih oznak
blaga", ki se v tem Protokolu navaja kot "Harmonizirani sistem"
ali "HS";

k) "uvrščen" se nanaša na uvrstitev izdelka ali materiala v
določeno tarifno številko;

l) "pošiljka" pomeni izdelke, ki jih izvoznik pošilja enemu
prejemniku bodisi hkrati ali so zajeti v enem transportnem
dokumentu, s katerim dobavlja izvoznik te izdelke prejemniku, ali
če ni takega dokumenta, izdelke, ki so zajeti na enem računu;

m) "ozemlje" vključuje teritorialne vode.


             II. ODDELEK

       DEFINICIJA POJMA "IZDELKI S POREKLOM"

               2. člen

             Splošne zahteve

1. Za namene izvajanja tega Sporazuma se naslednji izdelki
štejejo za izdelke s poreklom iz Slovenije:

a) izdelki, v celoti pridobljeni v Slovenije v smislu 5. člena
tega Protokola;

b) izdelki, pridobljeni v Sloveniji, ki vsebujejo materiale, ki
niso bili v celoti pridobljeni na njenem ozemlju, pod pogojem, da
so bili taki materiali zadosti obdelani ali predelani v
Slovenije v smislu 6. člena tega Protokola;

2. Za namene izvajanja tega Sporazuma se naslednji izdelki
štejejo za izdelke s poreklom iz Litve:

a) izdelki, v celoti pridobljeni v Litvi v smislu 5. člena
tega Protokola;

b) izdelki, pridobljeni v Litvi, ki vsebujejo materiale, ki
niso bili v celoti pridobljeni na njenem ozemlju, pod pogojem, da
so bili taki materiali zadosti obdelani ali predelani v Litvi
v smislu 6. člena tega Protokola.


               3. člen

         Dvostranska kumulacija porekla

1. Materiali s poreklom iz Slovenije se štejejo za materiale s
poreklom iz Litve, če so vsebovani v izdelku, ki je
bil tam pridobljen. Ne bo treba, da so taki materiali zadosti
obdelani ali predelani, pod pogojem, da so bili obdelani ali
predelani bolj, kot to določa prvi odstavek 7. člena tega
Protokola.

2. Materiali s poreklom iz Litve se štejejo za materiale s
poreklom iz Slovenije, če so vsebovani v izdelku, ki je bil tam
pridobljen. Ne bo treba, da so taki materiali zadosti obdelani
ali predelani, pod pogojem, da so bili obdelani ali predelani
bolj, kot to določa prvi odstavek 7. člena tega Protokola.


               4. člen

         Diagonalna kumulacija porekla

1. Ob upoštevanju določb drugega in tretjega odstavka se
materiali s poreklom iz Poljske, Madžarske, Češke republike,
Slovaške republike, Bolgarije, Romunije, Litve, Estonije,
Islandije, Norveške, Švice ali Skupnosti v smislu Sporazumov
med Slovenijo in Litvo in vsako od teh držav pri vključitvi v
izdelek, ki je bil tam pridobljen, lahko štejejo za materiale s
poreklom iz Slovenije ali iz Litve. Ni treba, da bi bili taki
materiali zadosti obdelani ali predelani.

2. Izdelki, ki so pridobili status blaga s poreklom na podlagi
prvega odstavka se lahko še naprej štejejo kot izdelki s poreklom
iz Slovenije ali iz Litve samo, če tam dodana vrednost presega
vrednost uporabljenih materialov s poreklom iz katerekoli države,
omenjene v prvem odstavku. Če to ni tako, se ti izdelki lahko
štejejo za izdelke s poreklom iz države, omenjene v prvem odstavku,
ki je prispevala največjo vrednost uporabljenih materialov s
poreklom. Pri določitvi porekla se ne upoštevajo materiali s
poreklom iz drugih držav, omenjenih v prvem odstavku, ki so bili
zadosti obdelani ali predelani v Sloveniji ali v Litvi.

3. V tem členu predvidena kumulacija se lahko uporablja samo,
kadar so uporabljeni materiali pridobili status izdelkov s
poreklom z uporabo pravil o poreklu, ki so enaka kot pravila v
tem Protokolu. Slovenija in Litva se bosta obveščali s podrobnostih
o sporazumih in ustreznih pravilih o poreklu blaga, ki sta jih
sklenili z drugimi državami, omenjenimi v prvem odstavku.

4. Ne glede na določbe tretjega odstavka se v tem členu
predvidena kumulacija uveljavi za Slovenijo ali za Litvo in
katerokoli drugo državo, navedeno v prvem odstavku z datumom
ustreznega obvestila.

               5. člen

         V celoti pridobljeni izdelki

1. Šteje se, da so v celoti pridobljeni v Sloveniji ali Litvi:

a) mineralni izdelki, tam pridobljeni iz zemlje ali morskega dna;

b) tam pridelani rastlinski izdelki;

c) tam povržene in vzrejene žive živali;

d) izdelki, pridobljeni iz živih tam vzrejenih živali;

e) izdelki, tam pridobljeni z lovom ali ribolovom;

f) izdelki morskega ribolova in drugi izdelki iz morja,
pridobljeni z njihovimi ladjami zunaj teritorialnih voda
Slovenije ali Litve;

g) izdelki, izdelani na njihovih predelovalnih ladjah izključno
iz izdelkov, omenjenih v pododstavku f);

h) tam zbrani rabljeni predmeti, primerni le za reciklažo
surovin, vključno z rabljenimi gumami, primernimi le za
protektiranje ali uporabo kot odpadek;

i) odpadki in ostanki pri proizvodnih postopkih, ki tam potekajo;

j) izdelki, pridobljeni iz morskega dna ali slojev pod njim zunaj
njihovih teritorialnih voda pod pogojem, da imata izključno
pravico do obdelave morskega dna ali sloja pod njim;

k) blago, tam izdelano izključno iz izdelkov, omenjenih v
pododstavkih a) do j).

2. Izraza "njihova plovila" in "njihove predelovalne ladje" v
pododstavkih 1 f) in g) se uporabljata samo za plovila in
predelovalne ladje:

a) ki so registrirana ali se vodijo v Sloveniji ali Litvi;

b) ki plujejo pod zastavo Slovenije ali Litve;

c) ki so najmanj 50 odstotkov v lasti državljanov Slovenije ali
Litve ali družbe s sedežem v eni od teh držav in v kateri so
direktor ali direktorji, predsednik upravnega odbora ali nadzornega
odbora ter večina članov takih odborov državljani Slovenije ali
Litve in, še dodatno, če v primeru osebnih ali kapitalskih družb
vsaj polovica kapitala pripada tem državam ali javnim organom ali
državljanom omenjenih držav;

d) katerih kapitan in častniki so državljani Slovenije ali Litve;
in

e) katerih najmanj 75 odstotkov članov posadke so državljani
Slovenije ali Litve.


               6. člen

       Zadosti obdelani ali predelani izdelki

1. Za namene 2. člena se šteje, da so izdelki, ki niso v celoti
pridobljeni, zadosti obdelani ali predelani, če so izpolnjeni
pogoji, navedeni v seznamu Priloge II.

Zgoraj navedeni pogoji navajajo za vse izdelke, za katere velja
ta Sporazum, postopke obdelave ali predelave, ki morajo biti
opravljeni na materialih brez porekla, uporabljenih pri izdelavi
teh izdelkov in se nanašajo samo na take materiale. To pomeni, če
se izdelek, ki je pridobil poreklo z izpolnitvijo pogojev iz
seznama, uporablja pri izdelavi drugega izdelka, se pogoji, ki se
uporabljajo za izdelek, v katerega je ta vključen, ne uporabljajo
zanj in se ne upoštevajo materiali brez porekla, ki so se morda
uporabili pri njegovi izdelavi.

2. Ne glede na prvi odstavek se materiali brez porekla, ki se v
skladu z v seznamu danimi pogoji za ta izdelek ne bi smeli
uporabiti pri izdelavi tega izdelka, vseeno lahko uporabijo pod
pogojem:

a) da njihova skupna vrednost ne presega 10 odstotkov cene
izdelka franko tovarna,

b) da katerikoli od odstotkov, ki je naveden v seznamu kot
zgornja vrednost materialov brez porekla, ni presežen na podlagi
uporabe tega odstavka.

Ta odstavek se ne uporablja za izdelke, ki se uvrščajo v 50. do
63. poglavje Harmoniziranega sistema.

3. Prvi in drugi odstavek se ne uporablja v primerih, ki jih
določa 7. člen.

               7. člen

      Nezadostni postopki obdelave ali predelave

1. Ne glede na določbe 2. odstavka se šteje , da so naslednji
postopki obdelave ali predelave nezadostni, da bi izdelek
pridobil status izdelka s poreklom, ne glede na to, ali je
zadoščeno zahtevam iz 6. člena:

a) postopki za ohranitev blaga v dobrem stanju med prevozom in
skladiščenjem (prezračevanje, razprostiranje, sušenje, hlajenje,
soljenje, dajanje v žveplov dioksid ali druge vodne raztopine,
odstranjevanje poškodovanih delov in podobni postopki);

b) preprosti postopki, kot so odstranjevanje prahu, sejanje ali
prebiranje, razvrščanje, usklajevanje (vključno s sestavljanjem
garnitur izdelkov), pranje, barvanje, rezanje;

c) i) spremembe v embalaži ter razstavljanje in sestavljanje
  pošiljk;

  ii) preprosto pakiranje v steklenice, čutare, vrečke, zaboje,
  škatle, pritrjevanje na kartone ali plošče itd. in vsi drugi
  preprosti postopki pakiranja;

d) pritrjevanje oznak, nalepk in drugih podobnih znakov za
razlikovanje na izdelke ali njihovo embalažo;

e) preprosto mešanje izdelkov ne glede na to, ali so različnih
vrst ali ne, če ena ali več sestavin mešanice ne ustreza pogojem,
določenim v tem Protokolu, da bi jih lahko šteli za izdelke s
poreklom iz Slovenije ali iz Litve;

f) enostavno sestavljanje delov izdelkov v popoln izdelek;

g) kombinacija dveh ali več postopkov, opisanih v pododstavkih a)
do f);

h) zakol živali.

2. Pri ugotavljanju, ali se predelave ali obdelave, opravljene na
posameznem izdelku štejejo za nezadostne v smislu prvega
odstavka, se skupno upoštevajo vsi postopki, opravljeni na tem
izdelku bodisi v Sloveniji ali v Litvi.

               8. člen

            Enota kvalifikacije

1. Enota kvalifikacije za uporabo določb tega Protokola je
določen izdelek, ki se šteje za osnovno enoto, kadar se določa
uvrstitev blaga ob uporabi nomenklature Harmoniziranega sistema.

Iz tega sledi:

a) kadar se izdelek, ki ga sestavlja skupina predmetov ali je
sestavljen iz izdelkov, uvršča po pogojih Harmoniziranega sistema
v eno tarifno številko, potem celota pomeni enoto kvalifikacije,

b) kadar je pošiljka sestavljena iz določenega števila enakih
izdelkov, ki se uvrščajo v enako tarifno številko Harmoniziranega
sistema, je treba pri uporabi določb tega Protokola vsak izdelek
obravnavati posebej.

2. Če je v skladu s splošnim pravilom št.5 Harmoniziranega
sistema embalaža vključena v izdelek zaradi uvrščanja, mora biti
vključena tudi pri določanju porekla.

               9. člen

        Dodatki, nadomestni deli in orodje

Dodatki, nadomestni deli in orodje, poslani skupaj z delom
opreme, stroja, naprave ali vozila, ki so del običajne opreme in
so vključeni v njeno ceno ali pa niso posebej zaračunani, se
štejejo za del te opreme, stroja, naprave ali vozila.

              10. člen

              Garniture

Garniture se v skladu s splošnim pravilom št.3 Harmoniziranega
sistema štejejo za garniture s poreklom, kadar imajo poreklo vsi
njihovi sestavni deli. Kljub temu pa takrat, kadar je garnitura
sestavljena iz sestavnih delov, ki imajo poreklo in takih brez,
velja, da ima garnitura kot celota poreklo pod pogojem, da
vrednost izdelkov brez porekla ne presega 15 odstotkov cene
garniture franko tovarna.

              11. člen

            Nevtralni elementi

Da bi določili, ali je izdelek s poreklom, ni treba ugotavljati
porekla za naslednje, kar bi lahko bilo uporabljeno pri njegovi
izdelavi:

a) energija in gorivo;

b) naprave in oprema;

c) stroji in orodje;

d) blago, ki ni vključeno ali ni namenjeno za vključitev v končno
sestavo izdelka.


             III. ODDELEK

           ZAHTEVE GLEDE OZEMLJA

              12. člen

           Načelo teritorialnosti

1. Pogoji, določeni v II. oddelku, ki se nanašajo na pridobitev
statusa blaga s poreklom, morajo biti v Sloveniji ali v Litvi
izpolnjeni neprekinjeno, razen kot je določeno v 4. členu.

2. Če se blago s poreklom, izvoženo iz Slovenije ali iz Litve v
drugo državo, vrne, se z izjemo določb 4. člena mora šteti za blago
brez porekla, razen če se carinskim organom lahko zadovoljivo
dokaže:

a) da je vrnjeno blago isto blago, kot je bilo izvoženo, in

b) da na njem, medtem ko je bilo v tisti državi ali med izvozom,
niso bili opravljeni nikakršni postopki, razen tistih, ki so
potrebni, da se ohrani v dobrem stanju.

              13. člen

            Neposredni prevoz

1. Preferencialno obravnavanje, predvideno s tem Sporazumom, se
uporablja samo za izdelke, ki izpolnjujejo zahteve tega Protokola
in se prevažajo neposredno med Slovenijo in Litvo ali čez ozemlja
drugih držav, omenjenih v 4. členu. Vendar se izdelki, ki
sestavljajo eno samo nedeljeno pošiljko, lahko prevažajo čez
druga ozemlja, če do tega pride, s pretovarjanjem ali začasnim
skladiščenjem na teh ozemljih pod pogojem, da je blago v državi
tranzita ali skladiščenja ostalo pod nadzorom carinskih organov
in da na njem niso bili opravljeni drugi postopki razen
raztovarjanja, ponovnega natovarjanja ali kakršnikoli postopki za
ohranitev blaga v dobrem stanju.

Izdelki s poreklom se lahko pošiljajo po cevovodih čez ozemlja,
ki niso ozemlja Slovenije ali Litve.

2. Kot dokazilo, da so izpolnjeni pogoji, določeni v prvem
odstavku, je treba predložiti carinskim organom države uvoznice:

a) en sam prevozni dokument, ki pokriva prevoz iz države
izvoznice čez državo tranzita; ali

b) potrdilo, ki ga izdajo carinski organi države tranzita, ki:

  (i) vsebuje natančen opis izdelkov,

  (ii) navaja datume raztovarjanja in ponovnega natovarjanja
  izdelkov in če ustreza, imena ladij ali drugih uporabljenih
  prevoznih sredstev, in

  (iii) potrjuje pogoje, pod katerimi so bili izdelki zadržani v
  državi tranzita, ali

c) če teh ni, katerekoli dokumente, ki to dokazujejo.

              14. člen

              Razstave

1. Za izdelke s poreklom, ki se pošiljajo na razstavo v drugo
državo razen tistih, ki so omenjene v 4. členu in so po razstavi
prodani z namenom uvoza v Slovenijo ali v Litvo, veljajo pri uvozu
ugodnosti po določbah tega Sporazuma pod pogojem, da se carinskim
organom zadovoljivo dokaže, da:

a) je izvoznik te izdelke poslal iz Slovenije ali iz Litve v
državo, v kateri je razstava in jih tam razstavil;

b) je ta izvoznik izdelke prodal ali drugače odstopil osebi v
Sloveniji ali Litvi;

c) so bili izdelki med razstavo ali takoj zatem poslani v enakem
stanju, kot so bili poslani na razstavo; in

d) izdelki od tedaj, ko so bili poslani na razstavo, niso bili
uporabljeni v noben drug namen kot za predstavitev na razstavi.

2. Dokazilo o poreklu mora biti izdano ali izdelano v skladu z
določbami V. oddelka in predloženo carinskim organom države
uvoznice na običajen način. V njem morata biti navedena naziv in
naslov razstave. Po potrebi se lahko zahteva dodatno dokumentarno
dokazilo o pogojih, pod katerimi so bili razstavljeni.

3. Prvi odstavek se uporablja za vse trgovinske, industrijske,
kmetijske ali obrtne razstave, sejme ali podobne javne prireditve
ali prikaze, ki niso organizirani v zasebne namene v trgovinah
ali poslovnih prostorih zaradi prodaje tujih izdelkov, in v času
katerih izdelki ostanejo pod carinskim nadzorom.


              IV. ODDELEK

     POVRAČILO CARINE ALI OPROSTITEV PLAČILA CARINE

              15. člen

   Prepoved povračila carine ali oprostitve plačila carine

1. Za materiale brez porekla, ki se uporabijo pri izdelavi
izdelkov s poreklom iz Slovenije ali iz Litve ali iz ene od drugih
držav, omenjenih v 4. členu, za katere se izda ali izdela dokazilo
o poreklu v skladu z določbami V. oddelka, se v Sloveniji ali v
Litvi ne morejo uveljavljati kakršnakoli povračila carine ali
oprostitve plačila carine.

2. Prepoved iz prvega odstavka se nanaša na kakršnokoli
povračilo, odpustitev ali neplačilo, delno ali v celoti,
carinskih dajatev ali dajatev, ki imajo enakovredni učinek, ki se
lahko uporablja v Sloveniji ali v Litvi, izrecno ali z učinkom za
materiale, uporabljene pri izdelavi, takrat ko se izdelki,
pridobljeni iz omenjenih materialov, izvozijo in ne, če tam
ostanejo za domačo porabo.

3. Izvoznik izdelkov, na katere se nanaša dokazilo o poreklu, bo
na zahtevo carinskih organov pripravljen kadarkoli predložiti
katerekoli ustrezne dokumente, ki dokazujejo, da za materiale
brez porekla, uporabljene pri izdelavi zadevnih izdelkov, ni bilo
prejeto povračilo carine in da so bile vse carinske dajatve ali
dajatve z enakovrednim učinkom, ki se uporabljajo za take
materiale, dejansko plačane.

4. Določbe prvega do tretjega odstavka se prav tako uporabljajo
za embalažo v smislu drugega odstavka 8. člena, za dodatke,
nadomestne dele in orodje v smislu 9. člena in za izdelke v
garniturah v smislu 10. člena, če so taki predmeti brez porekla.

5. Določbe prvega do četrtega odstavka se uporabljajo samo za
materiale, za katere velja ta Sporazum. Nadalje ne preprečujejo
uporabe sistema cenovnih nadomestil, ki se uporabljajo pri izvozu
kmetijskih izdelkov v skladu z določbami Sporazuma.

6. Ne glede na prvi odstavek lahko Slovenija ali Litva uporablja
sistem povračila carine ali oprostitve plačila carinskih dajatev
ali dajatev z enakovrednim učinkom, ki se uporabljajo za materiale,
uporabljene pri proizvodnji izdelkov s poreklom, ob upoštevanju
naslednjih določb:

a) za izdelke, ki sodijo v 25.do 49. poglavje ter 64.do 97.
poglavje Harmoniziranega sistema se lahko zadrži 5-odstotna
carinska dajatev ali tista nižja stopnja, ki velja v Sloveniji ali
v Litvi;

b) za izdelke, ki sodijo v 50.do 63.poglavje Harmoniziranega
sistema se lahko zadrži 10-odstotna carinska dajatev ali tista
nižja stopnja, ki velja v Sloveniji ali v Litvi.

Določbe tega odstavka se uporabljajo do 31.decembra 1998 in se
lahko ob soglasju ponovno pregledajo.


              V. ODDELEK

            DOKAZILO O POREKLU

              16. člen

             Splošne zahteve

1. Za izdelke s poreklom iz Slovenije pri uvozu v Litvo ter za
izdelke s poreklom iz Litve pri uvozu v Slovenijo veljajo ugodnosti
tega Sporazuma ob predložitvi bodisi:

a) potrdila o prometu blaga EUR.1, katerega vzorec je v Prilogi
III; ali

b) v primerih, določenih v prvem odstavku 21. člena, izjave
izvoznika, katere besedilo je v Prilogi IV, na računu, obvestilu
o odpremi ali drugem trgovinskem dokumentu, ki dovolj natančno
opisuje zadevne izdelke, da jih je mogoče identificirati (v
nadaljevanju "izjava na računu").

2. Ne glede na prvi odstavek za izdelke s poreklom v smislu tega
protokola v primerih, kot jih določa 26. člen, veljajo ugodnosti
tega Sporazuma, ne da bi bilo treba predložiti kateregakoli od
zgoraj navedenih dokumentov.

              17. člen

     Postopek izdaje potrdila o prometu blaga EUR.1

1. Potrdilo o prometu blaga EUR.1 izdajo carinski organi države
izvoznice na podlagi pisne zahteve izvoznika ali njegovega
pooblaščenega zastopnika na izvoznikovo odgovornost.

2. V ta namen izpolni izvoznik ali njegov pooblaščeni zastopnik
potrdilo o prometru blaga EUR.1 in zahtevo za potrdilo o prometu,
katerih vzorca sta v Prilogi III. Obrazci se izpolnijo v enem od
jezikov, v katerih je sestavljen ta Sporazum in v skladu z
določbami domačega prava države izvoznice. Če so pisani z roko,
morajo biti izpolnjeni s črnilom in s tiskanimi črkami. Izdelki
morajo biti opisani v za to predvideni rubriki brez praznih
vmesnih vrstic. Če rubrika ni v celoti zapolnjena, je treba pod
zadnjo vrstico opisa potegniti vodoravno črto in prečrtati prazen
prostor pod njo.

3. Izvoznik, ki vlaga zahtevo za izdajo potrdila o prometu blaga
EUR.1, mora biti pripravljen, da na zahtevo carinskih organov
države izvoznice, kjer se izdaja potrdilo o prometu blaga EUR.1,
kadarkoli predloži vse ustrezne dokumente, ki dokazujejo status
izdelkov s poreklom kot tudi izpolnitev drugih zahtev tega
Protokola.

4. Potrdilo o prometu blaga EUR.1 izdajo carinski organi
Slovenije ali Litve, če se izdelki lahko štejejo za izdelke s
poreklom iz Slovenije, Litve ali iz ene od drugih držav, omenjenih
v 4. členu ter izpolnjujejo druge zahteve tega Protokola.

5. Carinski organi, ki izdajo potrdila EUR.1, ukrenejo vse
potrebno za preverjanje porekla blaga in izpolnjevanje drugih
zahtev tega Protokola. V ta namen imajo pravico zahtevati
katerokoli dokazilo in opraviti kakršenkoli pregled izvoznikovih
poslovnih knjig ali kakršenkoli drug pregled, ki se jim zdi
potreben. Carinski organi, ki izdajo potrdila EUR.1, tudi
zagotovijo, da so obrazci, navedeni v drugem odstavku, pravilno
izpolnjeni. Zlasti morajo preveriti ali je prostor, namenjen
opisu izdelkov, izpolnjen tako, da izključuje vse možnosti
goljufije.

6. Datum izdaje potrdila o prometu blaga EUR.1 mora biti naveden
v rubriki 11 potrdila.

7. Potrdilo o prometu blaga EUR.1 izdajo carinski organi in ga
dajo izvozniku na razpolago takoj, ko je dejanski izvoz opravljen
ali zagotovljen.

              18. člen

     Naknadno izdana potrdila o prometu blaga EUR.1

1. Ne glede na sedmi odstavek 17. člena se potrdilo o prometu
blaga EUR.1 izjemoma lahko izda tudi po opravljenem izvozu
izdelkov, na katere se nanaša:

(a) če ni bilo izdano ob izvozu zaradi napak ali nenamernih
opustitev ali posebnih okoliščin; ali

(b) če se carinskim organom zadovoljivo dokaže, da je bilo
potrdilo o prometu blaga EUR.1 izdano, vendar ob uvozu iz
tehničnih razlogov ni bilo sprejeto.

2. Za izvajanje prvega odstavka mora izvoznik v zahtevi navesti
kraj in datum izvoza izdelkov, na katere se nanaša potrdilo o
prometu blaga EUR.1, in navesti razloge za svojo zahtevo.

3. Carinski organi lahko izdajo potrdilo o prometu blaga EUR.1
naknadno samo po opravljenem preverjanju, če se podatki v
izvoznikovi zahtevi ujemajo s podatki v ustreznem spisu.

4. Potrdila o prometu blaga EUR.1, ki so izdana naknadno, morajo
imeti eno od naslednjih navedb:

"ISSUED RETROSPECTIVELY",

"IZDANO NAKNADNO",

"IŠDUOTAS PO EKSPORTAVIMO".

5. Zaznamek iz četrtega odstavka mora biti vpisan v rubriko
"Opombe" potrdila o prometu blaga EUR.1.

              19. člen

     Izdaja dvojnika potrdila o prometu blaga EUR.1

1. V primeru tatvine, izgube ali uničenja potrdila o prometu
blaga EUR.1 lahko izvoznik carinske organe, ki so ga izdali,
zaprosi za izdajo dvojnika na podlagi izvoznih dokumentov, ki jih
imajo.

2. Na ta način izdani dvojnik mora biti označen z eno od
naslednjih besed:

"DUPLIKCATE", "DVOJNIK", "DUBLIKATAS".

3. Zaznamek iz drugega odstavka mora biti vpisan v rubriko
"Opombe" dvojnika potrdila o prometu blaga EUR.1.

4. Dvojnik, na katerem mora biti datum izdaje prvotnega potrdila
o prometu blaga EUR.1, začne veljati s tem datumom.

              20. člen

  Izdaja potrdila o prometu blaga EUR.1 na podlagi predhodno
      izdanega ali izdelanega dokazila o poreklu

Če so izdelki s poreklom dani pod nadzor carinskih organov v
Sloveniji ali v Oi je mogoče zamenjati prvotno dokazilo o poreklu
z enim ali več potrdili o poreklu blaga EUR.1 z namenom pošiljanja
vseh ali nekaterih izdelkov drugam znotraj Slovenije ali Litve.
Nadomestno potrdilo(a) o prometu blaga EUR.1 izdajo carinski
organi, pod nadzorom katerih so bili dani izdelki.

              21. člen

          Pogoji za izjavo na računu

1. Izjavo na računu, omenjeno v pododstavku (b) prvega odstavka
16. člena, lahko da:

(a) pooblaščeni izvoznik v smislu 22. člena ali

(b) katerikoli izvoznik za vsako pošiljko, ki jo sestavlja eden
ali več paketov, ki vsebujejo izdelke s poreklom, katerih skupna
vrednost ne presega 6000 ekujev.

2. Izjavo na računu je možno dati, če se izdelki, na katere se
nanaša, lahko štejejo za izdelke s poreklom iz Slovenije ali Litve
ali iz ene od drugih držav, omenjenih v 4. členu in ki izpolnjujejo
druge zahteve tega Protokola.

3. Izvoznik, ki daje izjavo na računu, mora biti kadarkoli
pripravljen, da na zahtevo carinskih organov države izvoznice
predloži vse primerne dokumente, ki dokazujejo status porekla
blaga kot tudi izpolnitev drugih zahtev tega Protokola.

4. Izjavo, katere besedilo je v Prilogi IV, mora izvoznik
natipkati ali odtisniti na račun, obvestilo o odpremi ali drug
trgovinski dokument v eni od jezikovnih različic, ki so navedene
v tej Prilogi, v skladu z določbami domačega prava države
izvoznice. Če je pisana z roko, mora biti napisana s črnilom in s
tiskanimi črkami.

5. Izjave na računu morajo imeti originalni lastnoročni podpis
izvoznika. Vendar se od pooblaščenega izvoznika v smislu 22.
člena ne zahteva , da podpisuje take izjave pod pogojem, da
carinskim organom države izvoznice da svoje jamstvo, da sprejema
polno odgovornost za vsako izjavo na računu, po kateri ga je
možno identificirati, kot da jo je lastnoročno podpisal.

6. Izjavo na računu lahko da izvoznik ob izvozu izdelkov, na
katere se nanaša, ali naknadno pod pogojem, da je predložena
carinskim organom v državi izvoznici najkasneje v dveh letih po
uvozu izdelkov, na katere se nanaša.

              22. člen

           Pooblaščeni izvoznik

1. Carinski organi države izvoznice lahko pooblastijo
kateregakoli izvoznika, ki pogosto odpremlja pošiljke izdelkov po
tem Sporazumu, da daje izjave na računu ne glede na vrednost
izdelkov, na katere se nanaša. Izvoznik, ki prosi za tako
pooblastilo, mora zadovoljivo ponuditi carinskim organom vsa
jamstva, potrebna za preverjanje statusa porekla teh izdelkov kot
tudi za izpolnitev drugih zahtev tega Protokola.

2. Carinski organi lahko odobrijo status pooblaščenega izvoznika
glede na kakršnekoli pogoje, za katere menijo, da so primerni.

3. Carinski organi dodelijo pooblaščenemu izvozniku številko
carinskega pooblastila, ki mora biti na izjavi na računu.

4. Carinski organi spremljajo kako pooblaščeni izvozniki
uporabljajo pooblastila.

5. Carinski organi lahko kadarkoli umaknejo pooblastilo. To
morajo storiti, kadar pooblaščeni izvoznik ne daje več jamstev,
navedenih v prvem odstavku, ne izpolnjuje pogojev, navedenih v
drugem odstavku, ali drugače nepravilno uporablja pooblastilo.

              23. člen

         Veljavnost dokazila o poreklu

1. Dokazilo o poreklu velja štiri mesece od datuma izdaje v
državi izvoznici in v tem roku mora biti predloženo carinskim
organom države uvoznice.

2. Dokazila o poreklu, ki so carinskim organom države uvoznice
predložena po izteku roka za predložitev, določenega v prvem
odstavku, se lahko sprejmejo zaradi uporabe preferencialne
obravnave,če jih zaradi izjemnih okoliščin ni bilo možno
predložiti do postavljenega končnega datuma.

3. V drugih primerih zakasnele predložitve lahko carinski organi
države uvoznice sprejmejo dokazila o poreklu, če so jim bili
izdelki predloženi pred tem končnim datumom.

              24. člen

         Predložitev dokazila o poreklu

Dokazila o poreklu se predložijo carinskim organom države
uvoznice v skladu s postopki, ki se uporabljajo v tej
pogodbenici. Omenjeni organi lahko zahtevajo prevod dokazila o
poreklu ter lahko zahtevajo tudi, da uvozno deklaracijo spremlja
izjava, s katero uvoznik potrjuje, da izdelki izpolnjujejo
potrebne pogoje za izvajanje tega Sporazuma.

              25. člen

             Uvoz po delih

Kadar se na zahtevo uvoznika in po pogojih, ki jih predpišejo
carinski organi države uvoznice, razstavljeni ali nesestavljeni
izdelki v smislu pododstavka (a) drugega odstavka splošnega
pravila Harmoniziranega sistema, ki sodijo v XVI. in XVII.
oddelek ali v tarifni številki 7308 in 9406 Harmoniziranega
sistema uvažajo po delih, se za take izdelke pri prvem delnem
uvozu carinskim organom predloži eno samo dokazilo o poreklu.


              26. člen

         Izjeme pri dokazilu o poreklu

1. Izdelki, ki jih kot majhne pakete posamezniki pošiljajo drugim
posameznikom ali so del osebne prtljage potnikov, se priznavajo
za izdelke s poreklom, ne da bi bilo treba predložiti dokazilo o
poreklu, pod pogojem, da se ti izdelki ne uvažajo v trgovinske
namene in je bila dana izjava, da ustrezajo zahtevam tega
Protokola, in ni dvoma o resničnosti take izjave. Če se izdelki
pošiljajo po pošti, se izjava lahko napiše na carinsko
deklaracijo C2/CP3 ali na list papirja, ki se priloži tistemu
dokumentu.

2. Občasni uvozi, pri katerih gre za le za izdelke za osebno
uporabo prejemnikov ali potnikov ali njihovih družin, se ne
štejejo za uvoze v trgovinske namene, če je iz narave in količine
izdelkov razvidno, da niso namenjeni za trgovanje.

3. Nadalje, skupna vrednost teh izdelkov ne sme presegati 500
ekujev, če gre za majhne pakete, ali 1200 ekujev, če gre za
izdelke, ki so del osebne prtljage potnikov.

              27. člen

           Spremljajoči dokumenti

Dokumenti, omenjeni v tretjem odstavku 17. člena in tretjem
odstavku 21. člena, ki se uporabljajo z namenom dokazovanja, da
se izdelki, zajeti s potrdilom o prometu blaga EUR.1 ali izjavo
na računu, lahko štejejo za izdelke s poreklom iz Slovenije ali
iz Litve ali iz ene od drugih držav, omenjenih v 4. členu, in
izpolnjujejo druge zahteve tega Protokola, so med drugim lahko
naslednji:

(a) neposredno dokazilo o postopkih, ki jih je opravil izvoznik
ali dobavitelj z namenom pridobitve zadevnega blaga, kot je
vsebovano na primer v njegovih poslovnih knjigah ali internem
knjigovodstvu;

(b) dokumenti, ki dokazujejo status porekla uporabljenih
materialov, izdani ali izdelani v Sloveniji ali Litvi, kjer se
uporabljajo v skladu z domačim pravom;

(c) dokumenti, ki dokazujejo postopek obdelave ali predelave
materialov v Sloveniji ali v Litvi, izdani ali izdelani v
Sloveniji ali v Litvi, kjer se uporabljajo v skladu z domačim
pravom;

(d) potrdila o prometu blaga EUR.1 ali izjave na računih, ki
dokazujejo status porekla uporabljenih materialov, izdana ali
izdelana v Sloveniji ali v Litvi v skladu s tem Protokolom ali
v eni od drugih držav, omenjenih v 4. členu, v skladu s pravili
o poreklu, ki so enaka kot pravila v tem Protokolu.

              28. člen

   Hramba dokazil o poreklu in spremljajočih dokumentov

1. Izvoznik, ki vlaga zahtevo za izdajo potrdila o prometu blaga
EUR.1, mora vsaj tri leta hraniti dokumente, omenjene v tretjem
odstavku 17. člena.

2. Izvoznik, ki daje izjavo na računu, mora vsaj tri leta hraniti
kopijo te izjave kot tudi dokumente, omenjene v tretjem odstavku
21. člena.

3. Carinski organi države izvoznice, ki izdajajo potrdilo o
prometu blaga EUR.1 morajo vsaj tri leta hraniti zahteve,
omenjene v drugem odstavku 17. člena.

4. Carinski organi države uvoznice morajo vsaj tri leta hraniti
potrdila o prometu blaga EUR.1 in izjave na računih, ki so jim
bili predloženi.

              29. člen

          Razlike in formalne napake

1. Če so ugotovljene manjše razlike med navedbami na dokazilu o
poreklu in tistimi na dokumentih, ki so bili predloženi
carinskemu organu zaradi izpolnjevanja uvoznih formalnosti za
izdelke, to ne pomeni ipso facto ničnosti omenjenega dokazila, če
se pravilno ugotovi, da ta dokument ustreza predloženim izdelkom.

2. Očitne formalne napake, kot so npr. tipkarske, na dokazilu o
poreklu ne morejo biti razlog za zavrnitev, če te napake ne
ustvarjajo dvomov o pravilnosti navedb v tem dokumentu.

              30. člen

          Zneski izraženi v ekujih

1. Zneske v valuti države izvoznice, ki ustrezajo zneskom,
izraženim v ekujih, določi država izvoznica in jih sporoči državi
uvoznici.

2. Kadar so zneski višji od ustreznih zneskov, ki jih je določila
država uvoznica, jih mora slednja sprejeti, če so izdelki
zaračunani v valuti države izvoznice. Kadar so izdelki zaračunani
v valuti druge države, omenjene v 4. členu, mora država uvoznica
priznati zneske, ki jih je ta država notificirala.

3. Zneski, ki jih je treba uporabljati v valuti katerekoli
države, so protivrednosti zneskov v valuti te države, izraženi v
ekujih na prvi delovni dan v oktobru 1995.

4. Skupni odbor na zahtevo Slovenije in Litve pregleda v ekujih
izražene zneske in njihovo protivrednost v domačih valutah
Slovenije in Litve. Skupni odbor ob tem pregledu zagotovi, da se
zneski, ki jih je treba uporabljati, ne bodo znižali v nobeni
domači valuti in bo nadalje upošteval zaželeno ohranjanje realnih
učinkov zadevnih vrednostnih omejitev. V ta namen se lahko odloči
za spremembo zneskov izraženih v ekujih.


              VI. ODDELEK

        DOGOVORI O UPRAVNEM SODELOVANJU

              31. člen

           Medsebojno sodelovanje

1. Carinski organi Slovenije in Litve si medsebojno izmenjajo
vzorčne odtise žigov, ki jih uporabljajo njihovi carinski
organi pri izdajanju potrdil o prometu blaga EUR.1, in naslove
carinskih organov, odgovornih za preverjanja teh potrdil in
izjav na računih.

2. Da bi zagotovili pravilno uporabo tega Protokola, si
Slovenija in Litva preko pristojnih carinskih uprav medsebojno
pomagata pri preverjanju verodostojnosti potrdil o prometu blaga
EUR.1 ali izjav na računih ter točnosti informacij, ki so tam
navedene.

              32. člen

         Preverjanje dokazil o poreklu

1. Dokazila o poreklu se naknadno preverjajo naključno ali kadar
carinski organi države uvoznice upravičeno dvomijo o pristnosti
teh dokumentov, statusu porekla zadevnih izdelkov ali izpolnitvi
drugih zahtev tega Protokola.

2. Zaradi izvajanja določb prvega odstavka morajo carinski organi
države uvoznice vrniti potrdilo o prometu blaga EUR.1 in račun,
če je bil predložen, izjavo na računu ali kopijo teh dokumentov
carinskim organom države izvoznice in, če tako ustreza, navesti
razloge za poizvedbo. V podporo zahtevi za preverjanje se pošlje
vsak pridobljen dokument ali informacija, ki kaže, da so podatki
na dokazilu o poreklu napačni.

3. Preverjanje opravljajo carinski organi države izvoznice. V ta
namen imajo pravico zahtevati katerokoli dokazilo in opraviti
kakršenkoli pregled izvoznikovih poslovnih knjig ali katerikoli
drug pregled, za katerega menijo, da je potreben.

4. Če se carinski organi države uvoznice odločijo, da bodo
začasno prenehali podeljevati preferencialno obravnavo zadevnim
izdelkom, medtem ko čakajo na izide preverjanja, morajo uvozniku
ponuditi sprostitev blaga, pogojeno z varnostnimi ukrepi, ki se
jim zdijo potrebni.

5. Carinski organi, ki so zahtevali preverjanje, morajo biti o
izidih preverjanja obveščeni takoj, ko je mogoče. Izidi morajo
jasno pokazati, ali so dokumenti pristni in če se izdelki, na
katere se nanašajo, lahko štejejo za izdelke s poreklom iz
Slovenije, Litve ali iz ene od drugih držav, ki so omenjene v
4. členu ter izpolnjujejo druge zahteve tega Protokola.

6. Če v primerih upravičenega dvoma ni odgovora v desetih mesecih
od datuma zahteve za preverjanje ali če odgovor ne vsebuje
zadostne informacije za določitev verodostojnosti zadevnih
dokumentov ali pravega porekla izdelkov, carinski organi, ki so
zahtevali preverjanje, razen v izjemnih okoliščinah, zavrnejo
upravičenost za preferencialno obravnavo.

              33. člen

            Reševanje sporov

Če pride do sporov glede postopkov preverjanja v smislu 32.
člena, ki jih ni mogoče rešiti med carinskimi organi, ki
zahtevajo preverjanje, in carinskimi organi, odgovornimi za
izvedbo tega preverjanja ali če se pojavi vprašanje glede razlage
tega Protokola, jih je potrebno predložiti Skupnemu odboru.

V vseh primerih se spori med uvoznikom in carinskimi organi
države uvoznice rešujejo v skladu z zakonodajo te države.

              34. člen

               Kazni

Kaznovan bo vsakdo, ki sestavi ali povzroči, da se sestavi
dokument, ki vsebuje nepravilne podatke, da bi pridobil
preferencialno obravnavo za izdelke.

              35. člen

              Proste cone

1. Slovenija in Litva ukreneta vse potrebno da zagotovita, da se
izdelki, ki jih kot predmet trgovanja zajema dokazilo o poreklu
in med prevozom uporabljajo prosto cono na njunem ozemlju, ne
zamenjajo z drugimi izdelki ter da na njih ne bodo opravljeni
drugi postopki razen običajnih, ki so potrebni za preprečevanje
njihovega poslabšanja.

2. Če se z uporabo izjeme od določb prvega odstavka izdelki s
poreklom iz Slovenije ali Litve uvozijo v prosto cono s priloženim
dokazilom o poreklu in se na njih opravijo predelave ali
obdelave, bodo zadevne oblasti na izvoznikovo zahtevo izdale novo
potrdilo o prometu blaga EUR.1, če je opravljena obdelava ali
predelava v skladu z določbami tega Protokola.


             VII. ODDELEK

             KONČNE DOLOČBE

              36. člen

         Blago na poti in v skladiščenju

Blago, ki ustreza določbam II. oddelka in ki je na dan začetka
veljavnosti tega sporazuma bodisi na poti ali v začasnem
skladiščenju v Sloveniji ali v Litvi, v carinskem skladišču ali
prosti coni, se lahko sprejme kot blago s poreklom pod pogojem,
da se v štirih mesecih od tega datuma carinskim organom uvozne
države predloži dokazila o poreklu, ki je bilo izstavljeno
naknadno in katerekoli dokumente, ki dodatno dokazujejo okoliščine
prevoza.

              37. člen

    Pododbor za carinske zadeve in vprašanja porekla

V okviru Skupnega odbora bo ustanovljen Pododbor za carinske
zadeve in vprašanja porekla z namenom, da pomaga pri izvajanju
njegovih nalog ter zagotovi nenehno obveščanje in posvetovanje
med strokovnjaki.

Sestavljajo ga strokovnjaki iz Slovenije in Litve, ki so
odgovorni za vprašanja v zvezi s carinskimi zadevami in poreklom
blaga.

              39. člen

        Spremembe in dopolnitve Protokola

Skupni odbor lahko odloči, da spremeni ali dopolni določbe tega
Protokola.
             PRILOGA I


       Uvodne opombe k seznamu v Prilogi II

Opomba 1:

Seznam določa pogoje, ki se zahtevajo za vse izdelke, da bi se
lahko šteli za zadosti obdelane ali predelane v smislu 6. člena
tega Protokola.

Opomba 2:

2.1 Prva dva stolpca v seznamu opisujeta pridobljeni izdelek.
Prvi stolpec seznama je tarifna številka ali številka poglavja,
ki se uporablja v Harmoniziranem sistemu, drugi stolpec pa
vsebuje opis blaga, ki se v tem sistemu uporablja za to tarifno
številko ali poglavje. Za vsak vpis v prvih dveh stolpcih je
določeno pravilo v 3. ali 4.stolpcu. Kjer je, v nekaterih
primerih, pred vpisom v prvem stolpcu "ex", se pravila v 3.ali
4.stolpcu uporabljajo samo za del tarifne številke, opisane v
2.stolpcu.

2.2 Če je v 1.stolpcu združenih več tarifnih številk ali pa je
navedena številka poglavja in je zato opis izdelkov v 2. stolpcu
splošen, se zraven navedena pravila v 3. ali 4. stolpcu
uporabljajo za vse izdelke, ki se po Harmoniziranem sistemu
uvrščajo v tarifne številke tega poglavja ali v katerekoli
tarifne številke, združene v 1.stolpcu.

2.3 Če seznam vsebuje različna pravila, ki se uporabljajo za
različne izdelke v okviru ene tarifne številke, je v vsakem novem
odstavku opis tega dela tarifne številke, za katerega se
uporabljajo zraven navedena pravila v 3. ali 4. stolpcu.

2.4 Če je za vpis v prvih dveh stolpcih pravilo določeno tako v
3. in 4. stolpcu ima izvoznik možnost izbire, da uporabi bodisi
pravilo, določeno v 3. stolpcu ali tisto iz 4. stolpca. Če v 4.
stolpcu ni pravila, je treba uporabiti pravilo, določeno v 3.
stolpcu.

Opomba 3:

3.1 Določbe 6. člena Protokola v zvezi z izdelki, ki so pridobili
status blaga s poreklom in so uporabljeni pri izdelavi drugih
izdelkov, se uporabljajo ne glede na to, ali je bil ta status
pridobljen znotraj tovarne, v kateri se izdelki uporabljajo, ali
v drugi tovarni v Sloveniji ali v Litvi.

Na primer:

Motor iz tarifne številke 8407, za katerega pravilo določa, da
vrednost materialov brez porekla, ki se lahko vgradijo, ne sme
presegati 40% cene franko tovarna, je izdelan iz "drugih
legiranih jekel, grobo oblikovanih s kovanjem" iz tarifne
številke ex 7224.

Če je bilo to kovanje opravljeno v Sloveniji ali v Litvi iz
ingota brez porekla, potem je že pridobil poreklo na podlagi
pravila za tarifno številko ex 7224 na seznamu.

Zato se pri izračunu vrednosti motorja šteje, da ima poreklo, ne
glede na to, ali je bil izdelan v isti tovarni ali v drugi
tovarni v Sloveniji ali v Litvi. Zato se vrednost ingota brez
porekla ne upošteva, ko se sešteva vrednost uporabljenih
materialov brez porekla.

3.2 Pravilo v seznamu pomeni najmanjši del obdelave ali predelave
in več predelave ali obdelave prav tako dodeli status porekla,
nasprotno pa manj predelave ali obdelave ne more dodeliti statusa
porekla. Torej če pravilo določa, da je možno na določeni stopnji
izdelave uporabiti material brez porekla, je uporaba tega
materiala na zgodnejši stopnji obdelave dovoljena, uporaba takega
materiala na kasnejši stopnji pa ni.

3.3 Ne glede na opombo 3.2, če pravilo določa, da se lahko
uporabijo "materiali iz katerekoli tarifne številke", se lahko
uporabijo materiali iz iste tarifne številke kot izdelek, ki pa
morajo upoštevati kakršnekoli posebne omejitve, ki jih pravilo
tudi lahko vsebuje. Seveda pa izraz "izdelava iz materialov iz
katerekoli tarifne številke, vštevši druge materiale iz tarifne
številke..." pomeni, da se lahko uporabijo samo materiali,
uvrščeni v isto tarifno številko kot izdelek z drugačnim opisom,
kot je opis izdelka v 2. stolpcu seznama.

3.4 Kadar pravilo na seznamu določa, da se izdelek lahko izdela
iz več kot enega materiala, to pomeni, da se lahko uporabi
katerikoli material ali več materialov. Ne zahteva pa, da je
treba uporabiti vse.

Na primer:

Pravilo za tkanine iz HS 5208 do 5212 določa, da se lahko
uporabijo naravna vlakna, prav tako pa se lahko med drugimi
materiali uporabijo tudi kemični materiali. To pa ne pomeni, da
je treba uporabiti oboje, uporabi se lahko eno ali drugo ali pa
oboje.

3.5 Kadar pravilo v seznamu določa, da mora biti izdelek izdelan
iz določenega materiala, ta pogoj očitno ne preprečuje uporabe
drugih materialov, ki zaradi svoje narave ne morejo zadostiti
pravilu (glej tudi opombo 6.2 spodaj v zvezi s tekstilom).

Na primer:

Pravilo za pripravljeno hrano iz tarifne številke 1904, ki
posebej izključuje uporabo žitaric in njihovih izdelkov, ne
preprečuje uporabe mineralnih soli, kemikalij in drugih dodatkov,
ki niso izdelki iz žitaric.

Vendar to ne velja za izdelke, ki so, čeprav ne morejo biti izdelani
iz posameznega materiala, določenega v seznamu, lahko izdelani iz
materialov enake narave na zgodnejši stopnji izdelave.

Na primer:

Če gre za oblačila iz dela 62. poglavja, izdelanega iz netkanih
materialov, če je za to vrsto izdelkov dovoljena samo uporaba
preje brez porekla, ni možno začeti pri netkanem blagu - čeprav
netkano blago običajno ne more biti izdelano iz preje. V takih
primerih je začetni material običajno na stopnji pred prejo - to
je na stopnji vlaken.

3.6 Če pravilo v seznamu navaja za največjo vrednost materialov
brez porekla, ki se lahko uporabijo, dve odstotni postavki,
potem se ta odstotka ne smeta seštevati. Z drugimi besedami,
največja vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla
nikoli ne sme preseči najvišje od navedenih odstotnih postavk.
Poleg tega posamezne odstotne postavke, ki se nanašajo na
določene materiale, ne smejo biti presežene.

Opomba 4:

4.1 Izraz "naravna vlakna" se v seznamu uporablja za vlakna, ki
niso umetna ali sintetična. Omejen je na stopnje pred predenjem,
vključno z odpadki, in, razen če ni drugače določeno, zajema
vlakna, ki so bila mikana, česana ali drugače obdelana, vendar ne
spredena.

4.2 Izraz "naravna vlakna" vključuje konjsko žimo iz tarifne
številke 0503, svilo iz tarifnih številk 5002 in 5003, kakor tudi
volnena vlakna, fino ali grobo živalsko dlako iz tarifnih številk
5101 do 5105, bombažna vlakna iz tarifnih številk 5201 do 5203 in
druga rastlinska vlakna iz tarifnih številk 5301 do 5305.

4.3 Izrazi "tekstilna kaša", "kemični materiali" in "materiali za
izdelavo papirja" so v seznamu uporabljeni za opis materialov, ki
se ne uvrščajo v 50. do 63. poglavje in se lahko uporabijo za
izdelavo umetnih, sintetičnih ali papirnih vlaken ali prej.

4.4 Izraz "umetna ali sintetična rezana vlakna" se v seznamu
uporablja za sintetične ali umetne filamente, rezana vlakna ali
odpadke iz tarifnih številk 5501 do 5507.

Opomba 5:

5.1 Če se za izdelek v seznamu navaja ta opomba, se za katerekoli
osnovne tekstilne materiale, uporabljene pri njihovi izdelavi in
ki, če se upoštevajo skupaj, ne presegajo 10% skupne teže vseh
uporabljenih osnovnih tekstilnih materialov, ne uporabljajo
pogoji, določeni v 3. stolpcu seznama (glej tudi opombi 5.3 in
5.4 spodaj).

5.2 Vendar pa se odstopanje iz opombe 5.1 lahko uporabi le za
mešane izdelke, ki so narejeni iz dveh ali več osnovnih
tekstilnih materialov.

Osnovni tekstilni materiali so:

- svila

- volna

- groba živalska dlaka

- fina živalska dlaka

- konjska žima

- bombaž

- materiali za izdelavo papirja in papir

- lan

- konoplja

- juta in druga tekstilna vlakna iz ličja

- sisal in druga tekstilna vlakna iz rodu agav

- kokosova vlakna, abaka, ramija in druga rastlinska tekstilna
vlakna

- sintetični filamenti

- umetni filamenti

- sintetična rezana vlakna iz polipropilena

- sintetična rezana vlakna iz poliestra

- sintetična rezana vlakna iz poliamida

- sintetična rezana vlakna iz poliakrilonitrila

- sintetična rezana vlakna iz poliimida

- sintetična rezana vlakna iz politetrafluoretilena

- sintetična rezana vlakna iz polifenilensulfida

- sintetična rezana vlakna iz polivinilklorida,

- druga sintetična rezana vlakna

- umetna rezana vlakna iz viskoze

- druga umetna rezana vlakna

- preja iz poliuretana, laminirana s fleksibilnimi segmenti
polietra, povezana ali ne

- preja iz poliuretana, laminirana s fleksibilnimi segmenti
poliestra, povezana ali ne

- izdelki iz tarifne številke 5605 (metalizirana preja), ki
vključujejo trak z jedrom iz aluminijaste folije ali z jedrom iz
plastičnega sloja, prevlečenega ali ne z aluminijastim prahom,
širine, ki ne presega 5 mm, kjer so plasti zlepljene s prozornim
ali obarvanim lepilom med dvema plastičnima slojema

- drugi izdelki iz tarifne številke 5605.

Na primer:

Preja iz tarifne številke 5205, izdelana iz bombažnih vlaken iz
tarifne številke 5203 in sintetičnih rezanih vlaken iz tarifne
številke 5506, je mešana preja. Zato se lahko sintetična rezana
vlakna brez porekla, ki ne zadovoljujejo pravil o poreklu (ki
zahtevajo izdelavo iz kemičnih materialov ali tekstilne kaše)
uporabijo do 10% teže preje.

Na primer:

Volnena tkanina iz tarifne številke 5112, izdelana iz volnene
preje iz tarifne številke 5107 in sintetične preje iz sintetičnih
rezanih vlaken iz tarifne številke 5509, je mešana tkanina. Zato
se lahko sintetična preja, ki ne zadovoljuje pravil o poreklu (ki
zahtevajo izdelavo iz kemičnih materialov ali tekstilne kaše) ali
volnena preja, ki ne zadovoljuje pravil o poreklu (ki zahtevajo
izdelavo iz naravnih vlaken, nemikanih ali nečesanih ali kako
drugače pripravljenih za predenje), ali kombinacija obeh prej
uporabi pod pogojem, da njihova skupna teža ne presega 10% teže
tkanine.

Na primer:

Taftana tekstilna tkanina iz tarifne številke 5802, izdelana iz
bombažne preje iz tarifne številke 5205 in iz bombažne tkanine iz
tarifne številke 5210, je mešan izdelek le, če je bombažna
tkanina sama mešana tkanina, izdelana iz prej, uvrščenih v dve
različni tarifni številki ali če so uporabljene bombažne preje
same mešanice.

Na primer:

Če bi bila ta taftana tekstilna tkanina izdelana iz bombažne
preje iz tarifne številke 5205 in iz sintetične tkanine iz
tarifne številke 5407, bi očitno bila uporabljena preja iz dveh
različnih osnovnih tekstilnih materialov in je v skladu s tem
taftana tekstilna tkanina mešan izdelek.

Na primer:

Taftana preproga, narejena tako iz umetne preje kot iz bombažne
preje, na podlagi iz jute, je mešan izdelek, ker so uporabljeni
trije osnovni tekstilni materiali. Tako se vsak material brez
porekla, ki je na kasnejši stopnji izdelave, kot dovoljuje
pravilo, lahko uporabi pod pogojem, da njihova skupna teža ne
presega 10% teže tekstilnih materialov v preprogi. Tako bi lahko
uvozili podlago iz jute, umetno prejo in/ali bombažna vlakna na
tej stopnji izdelave, pod pogojem, da se upošteva pogoj glede
teže.

5.3 Za izdelke, ki vsebujejo "prejo iz poliuretana, laminirano s
fleksibilnimi segmenti polietra, povezano ali ne", je to
odstopanje pri preji 20%.

5.4 Za izdelke, ki vsebujejo "trak z jedrom iz aluminijaste
folije ali z jedrom iz plastičnega sloja, prevlečenega ali ne z
aluminijastim prahom, širine, ki ne presega 5 mm, kjer so plasti
zlepljene z lepilom med dvema plastičnima slojema", je to
odstopanje pri traku 30%.

Opomba 6:

6.1 Tekstilni izdelki, ki so v seznamu označeni z opombo pod
črto, ki se nanaša na to opombo, in tekstilni materiali, z izjemo
podlog in medvlog, ki ne ustrezajo pravilu za izdelan izdelek,
določenem v seznamu v 3. stolpcu, se lahko uporabijo pod pogojem,
da se uvrščajo v tarifno številko, ki je drugačna od tarifne
številke izdelka ter da njihova vrednost ne presega 8% cene
izdelka franko tovarna.

6.2 Brez vpliva na opombo 6.3 se materiali, ki se ne uvrščajo v
50. do 63. poglavje, lahko prosto uporabljajo pri izdelavi
tekstilnih izdelkov, ne glede na to, ali vsebujejo tekstil ali
ne.

Na primer:

Če pravilo iz seznama določa, da mora biti za določen tekstilni
izdelek, kot so na primer hlače, uporabljena preja, to ne
preprečuje uporabe kovinskih predmetov, kot so gumbi, ker gumbi
niso uvrščeni v 50. do 63. poglavje. Iz istega razloga to ne
preprečuje uporabe zadrg, četudi zadrge običajno vsebujejo
tekstil.

6.3 Če se uporablja odstotno pravilo je treba pri izračunu
vrednosti vključenih materialov brez porekla upoštevati tudi
vrednost materialov, ki niso uvrščeni v 50. do 63. poglavje.

Opomba 7:

7.1 Za namene tarifnih številk ex 2707, 2713 do 2715, ex 2901, ex
2902 in ex 3403 so "specifični procesi" naslednji:

a) vakuumska destilacija;

b) ponovna destilacija z zelo natančnim procesom frakcioniranja;
(1.) Glej dodatno pojasnjevalno opombo 4 (b) k 27. poglavju
kombinirane nomeklature;

c) razbijanje (kreking);

d) preoblikovanje (reforming);

e) ekstrakcija s pomočjo izbranih topil;

f) proces, ki vsebuje vse naslednje postopke: obdelavo s
koncentrirano žveplovo kislino, oleumom ali žveplovim anhidridom;
nevtralizacijo z alkalnimi sredstvi, razbarvanje in očiščevanje z
naravno aktivno prstjo, aktivirano prstjo, aktiviranim ogljem ali
boksitom;

g) polimerizacija;

h) alkilizacija;

i) izomerizacija.

7.2 Za namene tarifnih številk 2710, 2711 in 2712 so "specifični
procesi" naslednji:

a) vakuumska destilacija;

b) ponovna destilacija z zelo natančnim procesom frakcioniranja
(1.) Glej dodatno pojasnjevalno opombo 4 (b) k 27. poglavju
kombinirane nomeklature;

c) razbijanje (kreking);

d) preoblikovanje (reforming);

e) ekstrakcija s pomočjo izbranih topil;

f) proces, ki vsebuje vse naslednje postopke: obdelavo s
koncentrirano žveplovo kislino, oleumom ali žveplovim anhidridom;
nevtralizacijo z alkalnimi sredstvi, razbarvanje in očiščevanje z
naravno aktivno prstjo, aktivirano prstjo, aktiviranim ogljem ali
boksitom;

g) polimerizacija;

h) alkilizacija;

ij) izomerizacija;

k) samo za težka olja, ki se uvrščajo v tarifno številko ex 2710,
razžveplanje z vodikom, ki povzroči redukcijo vsaj 85% vsebine
žvepla pri obdelanih izdelkih (metoda ASTM D 1266-59 T);

l) samo za izdelke, ki se uvrščajo v tarifno številko 2710,
deparafinizacija s postopkom, ki ni filtriranje;

m) samo za težka olja, ki se uvrščajo v tarifno številko ex 2710,
obdelava z vodikom pri pritisku nad 20 barov in temperaturi nad
250 stopinj C, z uporabo katalizatorja, razen obdelave za
razžveplanje, kadar vodik predstavlja aktivni element v kemični
reakciji. Vendar se nadaljnja obdelava olj za mazanje iz tarifne
številke ex 2710 (npr. končna obdelava z vodikom ali razbarvanje),
še posebno takrat, kadar se želi izboljšati barva ali obstojnost,
ne obravnava kot specifični proces;

n) samo za goriva, ki se uvrščajo v tarifno številko ex 2710,
atmosferska destilacija pod pogojem, da manj kot 30 vol.%
izdelkov, vključno z izgubami, destilira pri 300 stopinj C po
metodi ASTM D 86;

o) samo za težka olja razen plinskih olj in kurilnih olj, ki se
uvrščajo v tarifno številko ex 2710, obdelava s pomočjo
visokofrekvenčnih razelektritev skozi krtačke.

7.3 Za namene tarifnih številk ex 2707, 2713 do 2715, ex 2901, ex
2902 in ex 3403, porekla ne podelijo enostavne operacije, kot so:
čiščenje, dekantiranje, razsoljevanje, vodna separacija,
filtriranje, barvanje, označevanje, ohranjanje vsebine žvepla kot
rezultat mešanja izdelkov z različno vsebino žvepla, katerakoli
kombinacija teh operacij ali podobne operacije.
                  PRILOGA II

       Seznam obdelav ali predelav, ki jih je treba opraviti
      na materialih brez porekla, da bi lahko izdelani izdelki
             dobili status blaga s poreklom


------------------------------------------------------------------------------
Tar. štev. HS  Poimenovanje blaga  Obdelava ali predelava, opravljena
                   na materialih brez porekla, ki jim
                   da status blaga s poreklom
------------------------------------------------------------------------------
   (1)         (2)          (3)    ali    (4)
------------------------------------------------------------------------------
1.pgl.     Žive živali     Vse živali iz
                   1. poglavja
                   morajo biti v celoti
                   pridobljene.


------------------------------------------------------------------------------
2.pgl.     Meso in užitni    Izdelava, pri kateri
        mesni klavnični   morajo biti vsi
        izdelki       uporabljeni materiali
                   iz 1. in 2. poglavja
                   v celoti pridobljeni.


------------------------------------------------------------------------------
3.pgl.     Ribe in raki,    Izdelava, pri kateri
        mehkužci in drugi  morajo biti vsi
        vodni nevretenčarji uporabljeni materiali
                   iz 3.poglavja v
                   celoti pridobljeni.


------------------------------------------------------------------------------
ex 4.pgl.    Mlečni izdelki;   Izdelava, pri kateri
        ptičja jajca;    morajo biti vsi
        naravni med;     uporabljeni materiali
        užitni izdelki    iz 4. poglavja v
        živalskega izvora,  celoti pridobljeni.
        ki niso navedeni
        in ne zajeti na
        drugem mestu


0403      Pinjenec, kislo   Izdelava, pri kateri:
        mleko in smetana,
        jogurt, kefir in   - morajo biti vsi
        drugo fermentirano  uporabljeni materiali
        ali skisano mleko  iz 4. poglavja v
        in smetana,     celoti pridobljeni;
        koncentrirano ali
        ne, z dodanim    - mora biti vsak
        sladkorjem ali    uporabljeni sadni
        drugimi sladili,   sok (razen
        aromatizirano ali z ananasovega,
        dodanim sadjem,   citroninega ali soka
        lešniki, orehi,   grenivke) iz tar.
        mandlji (lupinasto  št. 2009 s poreklom;
        sadje) ali kakavom
                   - vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov iz
                   17. poglavja ne
                   presega 30% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


------------------------------------------------------------------------------
ex 5.pgl.    Izdelki živalskega  Izdelava, pri kateri
        izvora, ki niso   morajo biti vsi
        navedeni in ne    uporabljeni materiali
        zajeti na drugem   iz 5. poglavja v
        mestu; razen za:   celoti pridobljeni.


ex 0502     Pripravljene     Čiščenje,
        ščetine in dlaka   dezinfekcija,
        domačih ali divjih  razvrščanje in
        prašičev       izravnaanje ščetin
                   in dlak.


------------------------------------------------------------------------------
6.pgl.     Živo drevje in    Izdelava, pri kateri:
        druge rastline;
        čebulice, korenine  - morajo biti vsi
        in podobno; rezano  uporabljeni materiali
        cvetje in okrasno  iz 6. poglavja v
        listje        celoti pridobljeni;

                   - vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov
                   ne presega 50% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


------------------------------------------------------------------------------
7.pgl.     Užitne vrtnine in  Izdelava, pri kateri
        nekateri koreni in  morajo biti vsi
        gomolji       uporabljeni materiali
                   iz 7.poglavja v
                   celoti pridobljeni.


------------------------------------------------------------------------------
8.pgl.     Užitno sadje in   Izdelava, pri kateri:
        oreščki; lupine
        agrumov ali dinj   - mora biti vse
        in lubenic      uporabljeno sadje
                   in oreščki v celoti
                   pridobljeno;

                   - vrednost
                   kateregakoli
                   uporabljenega
                   materiala
                   iz 17.poglavja ne
                   presega 30% vrednosti
                   cene izdelka franko
                   tovarna.


------------------------------------------------------------------------------
ex 9.pgl.    Kava, čaj, mate čaj Izdelava, pri kateri
        in začimbe; razen  morajo biti vsi
        za:         uporabljeni materiali
                   iz 9.poglavja v
                   celoti pridobljeni.


0901      Kava, pražena ali  Izdelava iz
        nepražena ali brez  materialov iz
        kofeina; lupine in  katerekoli tarifne
        kožice kave; kavni  številke.
        nadomestki, ki
        vsebujejo
        kakršenkoli
        odstotek kave


0902      Pravi čaj,      Izdelava iz
        aromatiziran ali ne materialov iz
                   katerekoli tarifne
                   številke.


ex 0910     Mešanice začimb   Izdelava iz
                   materialov iz
                   katerekoli tarifne
                   številke.


------------------------------------------------------------------------------
10.pgl.     Žita         Izdelava, pri kateri
                   morajo biti vsi
                   uporabljeni materiali
                   iz 10.poglavja v
                   celoti pridobljeni.


------------------------------------------------------------------------------
ex 11.pgl.   Izdelki mlinske   Izdelava, pri kateri
        industrije; slad;  morajo biti vsa
        škrob; inulin;    uporabljena žita,
        pšenično lepilo;   užitne vrtnine,
        razen:        korenine in gomolji
                   iz tar. št. 0714 ali
                   sadje v celoti
                   pridobljena.


ex 1106     Moka, zdrob in prah Sušenje in mletje
        iz sušenih stročnic sušenih stročnic
        iz tar. št. 0713   iz tar.št.0708.


------------------------------------------------------------------------------
12.pgl.     Oljna semena in   Izdelava, pri kateri
        plodovi; razno    morajo biti vsi
        zrnje, semena in   uporabljeni materiali
        plodovi;       iz 12. poglavja v
        industrijske ali   celoti pridobljeni.
        zdravilne rastline;
        slama in krma


------------------------------------------------------------------------------
1301      Šelak; naravne    Izdelava, pri kateri
        gume, smole,     vrednost kateregakoli
        gumijeve smole in  uporabljenega
        oljne smole (na   materiala iz
        primer balzami)   tar.št.1301 ne sme
                   presegati 50% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


------------------------------------------------------------------------------
1302      Rastlinski sokovi in
        ekstrakti; pektinske
        snovi; pektinati in
        pektati; agar-agar
        in druge sluzi ter
        sredstva za
        zgoščevanje,
        dobljeni iz
        rastlinskih
        proizvodov,
        modificirani ali
        nemodificirani:

        - Sluzi in sredstva Izdelava iz
        za zgoščevanje,   nemodificiranih
        dobljena iz     sluzi in sredstev
        rastlinskih     za zgoščevanje.
        proizvodov,
        modificirani

        - Drugi       Izdelava, pri
                   kateri vrednost
                   vseh uporabljenih
                   materialov ne
                   presega 50% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


------------------------------------------------------------------------------
14.pgl.     Rastlinski      Izdelava, pri
        materiali za     kateri morajo biti
        pletarstvo;     vsi uporabljeni
        rastlinski izdelki, materiali iz
        ki niso omenjeni in 14. poglavja v
        ne zajeti na drugem celoti pridobljeni.
        mestu


------------------------------------------------------------------------------
ex 15.pgl.   Masti in olja    Izdelava, pri
        živalskega ali    kateri se vsi
        rastlinskega izvora uporabljeni
        in izdelki      materiali
        njihovega      uvrščajo v
        razkrajanja;     drugo tar.št.,
        predelane užitne   kot je tar.št.
        masti; voski     izdelka.
        živalskega ali
        rastlinskega
        izvora, razen:


1501      Prašičja in
        piščančja mast,
        razen tiste iz
        tar.št.0209 ali
        1503

        - Maščobe iz kosti  Izdelava iz
        ali odpadkov     materialov iz
                   katerekoli tar.št.
                   razen iz
                   tar.št.0203, 0206
                   ali 0207 ali
                   kosti iz tar. št.
                   0506.

        - Drugo       Izdelava iz
                   prašičjega mesa
                   ali užitnih
                   klavničnih
                   proizvodov iz
                   tar.št.0203 ali 0206
                   ali iz piščančjega
                   mesa in užitnih
                   klavničnih
                   proizvodov iz
                   tar. št. 0207.


------------------------------------------------------------------------------
1502      Maščobe govedi,
        ovac ali koz,
        razen tistih iz
        tar.št. 1503:

        - Maščobe iz kosti  Izdelava iz
        ali odpadkov     materialov iz
                   katerekoli tar.št.
                   razen tistih iz
                   tar.št. 0201, 0202,
                   0204 ali 0206 ali
                   kosti iz tar.št.
                   0506.

        - Drugo       Izdelava, pri
                   kateri morajo biti
                   vsi uporabljeni
                   materiali iz
                   2. poglavja v
                   celoti pridobljeni.


1504      Masti in olja rib
        ali morskih sesalcev
        ter njihove
        frakcije, prečiščene
        ali neprečiščene,
        toda kemično
        nemodificirani:

        - Trdne frakcije   Izdelava iz
                   materialov iz
                   katerekoli tar. št.,
                   vštevši druge
                   materiale iz tar.
                   št. 1504.

        - Drugo       Izdelava, pri kateri
                   morajo biti vsi
                   uporabljeni materiali
                   iz 2. in 3. poglavja
                   v celoti pridobljeni.


ex 1505     Prečiščen lanolin  Izdelava iz surove
                   maščobe iz volne
                   iz tar.št.1505.


1506      Druge masti in olja
        živalskega izvora
        in njihove frakcije,
        prečiščene ali
        neprečiščene, toda
        kemično
        nemodificirane:

        - Trdne frakcije   Izdelava iz
                   materialov
                   iz katerekoli
                   tar. št., vštevši
                   druge materiale
                   iz tar. št. 1506.

        - Drugo       Izdelava, pri kateri
                   morajo biti vsi
                   uporabljeni materiali
                   iz 2. poglavja v
                   celoti pridobljeni.


------------------------------------------------------------------------------
1507 do 1515  Olja rastlinskega
        izvora in njihove
        frakcije:

        - Sojino olje, olje Izdelava, pri kateri
        iz kikirikija,    se vsi uporabljeni
        palmovo, kopre,   materiali uvrščajo
        palmovega jedra,   v drugo tar.št.,
        babassu, tungovo in kot je
        oiticica olje,    tar.št.izdelka.
        mirtin vosek in
        japonski vosek,
        frakcije jojoba olja
        in olja za tehnične
        ali industrijske
        namene, razen za
        proizvodnjo hrane
        za človeško
        prehrano

        - Trdne frakcije,  Izdelava iz drugih
        razen iz jojoba   materialov iz
        olja         tar.št.1507 do 1515.

        - Drugo       Izdelava, pri
                   kateri morajo biti
                   vsi rastlinski
                   materiali v celoti
                   pridobljeni.


1516      Živalske ali     Izdelava, pri
        rastlinske masti   kateri:
        in olja in njihove
        frakcije, deloma   - morajo biti vsi
        ali v celoti     uporabljeni materiali
        hidrogenirani,    iz 2. poglavja v
        interesterificirani, celoti pridobljeni;
        reesterificirani
        ali elaidinizirani, - vsi uporabljeni
        rafinirani ali    rastlinski materiali
        nerafinirani, toda  morajo biti v celoti
        nadalje nepredelani pridobljeni. Lahko pa
                   se uporabijo
                   materiali iz
                   tar.št.1507, 1508,
                   1511 in 1513.


1517      Margarina; mešanice Izdelava, pri
        ali preparati iz   kateri:
        masti ali olj
        živalskega ali    - morajo biti vsi
        rastlinskega izvora uporabljeni materiali
        ali frakcij     iz 2. in 4. poglavja
        različnih masti ali v celoti pridobljeni;
        olj iz tega
        poglavja, primerni  - vsi uporabljeni
        za prehrano,     rastlinski materiali
        razen jedilnih    morajo biti v celoti
        masti ali olj ali  pridobljeni. Lahko pa
        njihovih frakcij iz se uporabijo
        tar.št.1516     materiali iz
                   tar.št.1507, 1508,
                   1511 in 1513.


------------------------------------------------------------------------------
16.pgl.     Izdelki iz mesa,   Izdelava iz živali
        rib ali rakov,    iz 1.poglavja. Vsi
        mehkužcev ali    uporabljeni materiali
        drugih vodnih    iz 3.poglavja morajo
        nevretenčarjev    biti v celoti
                   pridobljeni.


------------------------------------------------------------------------------
ex 17.pgl    Sladkor in      Izdelava, pri kateri
        sladkorni izdelki;  se vsi uporabljeni
        razen:        materiali uvrščajo
                   v drugo tar.št.
                   kot je tar. št.
                   izdelka.


ex 1701     Sladkor iz      Izdelava, pri kateri
        sladkornega trsa   vrednost kateregakoli
        ali sladkorne pese  materiala iz
        ter kemično čista  17. poglavja ne
        saharoza, v trdnem  presega 30% cene
        stanju, z dodatkom  izdelka franko
        arom ali barvil   tovarna.


------------------------------------------------------------------------------
1702      Drugi sladkorji,
        vključno s kemično
        čisto laktozo,
        maltozo, glukozo in
        fruktozo, v trdnem
        stanju; sladkorni
        sirupi brez dodatkov
        za aromatiziranje
        ali barvil; umetni
        med in mešanice
        umetnega ter
        naravnega medu;
        karamelni sladkor:

        - Kemično čista   Izdelava iz
        maltoza in fruktoza materialov iz
                   katerekoli tar.št.
                   vštevši druge
                   materiale iz
                   tar.št. 1702.

        - Drugi sladkorji v Izdelava, pri
        trdnem stanju, z   kateri vrednost
        dodatki za      kateregakoli
        aromatiziranje ali  uporabljenega
        barvili       materiala iz
                   17. poglavja ne
                   presega 30% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.

        - Drugo       Izdelava, pri
                   kateri morajo biti
                   vsi uporabljeni
                   materiali že s
                   poreklom.


ex 1703     Melase, dobljene   Izdelava, pri
        pri ekstrakciji   kateri vrednost
        ali rafiniranju   kateregakoli
        sladkorja, z     uporabljenega
        dodatkom arom    materiala iz
        in barvil      17. poglavja ne
                   presega 30% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


1704      Sladkorni izdelki  Izdelava, pri
        (vštevši belo    kateri:
        čokolado) brez
        kakava        - se vsi uporabljeni
                   materiali uvrščajo v
                   drugo tar.št., kot
                   je tar.št. izdelka;

                   - vrednost
                   kateregakoli
                   uporabljenega
                   materiala iz
                   17. poglavja ne
                   presega 30% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


------------------------------------------------------------------------------
18.pgl.     Kakav in kakavovi  Izdelava, pri
        izdelki       kateri:

                   - se vsi uporabljeni
                   materiali uvrščajo
                   v drugo tar.št., kot
                   je tar.št. izdelka;

                   - vrednost
                   kateregakoli
                   uporabljenega
                   materiala iz
                   17. poglavja ne
                   presega 30% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


------------------------------------------------------------------------------
1901      Sladni ekstrakt;
        živila iz moke,
        zdroba, škroba
        ali sladnega
        ekstrakta, brez
        dodatka kakava ali
        z dodatkom kakava
        v količini manj
        kot 40%ut. računano
        na osnovo, ki ne
        vsebuje maščob, ki
        niso navedena in ne
        omenjena na drugem
        mestu; živila iz
        materiala iz tar.št.
        0401 do 0404, brez
        dodatka kakava ali
        z dodatkom kakava v
        količini manj kot
        5%ut., računano na
        osnovo, ki ne
        vsebuje maščob, ki
        niso navedena in ne
        zajeta na drugem
        mestu:

        - Ekstrakt slada   Izdelava iz žit
                   iz 10. poglavja.

        - Drugo       Izdelava, pri
                   kateri:

                   - se vsi uporabljeni
                   materiali uvrščajo v
                   drugo tar.št., kot
                   je tar.št. izdelka;

                   - vrednost
                   kateregakoli
                   uporabljenega
                   materiala iz
                   17. poglavja ne
                   presega 30% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


1902      Testenine, kuhane
        ali nekuhane ali
        polnjene (z mesom
        ali drugimi
        sestavinami) ali
        drugače
        pripravljene, kot
        so špageti,
        makaroni, rezanci,
        lazanje, njoki,
        ravioli, kaneloni;
        kuskus, pripravljen
        ali nepripravljen:

        - Ki vsebujejo    Izdelava, pri kateri
        20%ut. ali manj   morajo biti vsa
        mesa, drobovine,   uporabljena žita in
        rib, školjkarjev   žitni derivativi
        ali mehkužcev    (razen pšenice vrste
                   "durum" in njenih
                   derivativov) v celoti
                   pridobljena.

        - Ki vsebujejo več  Izdelava, pri kateri:
        kot 20% ut. mesa,
        drobovine, rib,   - morajo biti vsa
        školjkarjev ali   uporabljena žita in
        mehkužcev      žitni derivativi
                   (razen pšenice vrste
                   "durum" in njenih
                   derivativov) v celoti
                   pridobljena;

                   - vsi uporabljeni
                   materiali iz 2. in
                   3. poglavja morajo
                   biti v celoti
                   pridobljeni.


------------------------------------------------------------------------------
1903      Tapioka in njeni   Izdelava iz
        nadomestki,     materialov iz
        pripravljeni iz   katerekoli tar.št.
        škroba kot kosmiči, razen iz
        zrnca, perle ali v  krompirjevega škroba
        podobnih oblikah   iz tar.št. 1108.


1904      Pripravljena     Izdelava:
        živila, dobljena z
        nabrekanjem ali   - iz materialov, ki
        praženjem žit    niso uvrščeni v
        ali žitnih izdelkov tar.št.1806;
        (npr. koruzni
        kosmiči); žita,   - pri kateri morajo
        razen koruze, v   biti vsa uporabljena
        zrnu ali v obliki  žita in moka (razen
        kosmičev ali druga  pšenice vrste "durum"
        obdelana zrnja    in njenih
        (razen moke in    derivativov) v celoti
        zdroba), predkuhana pridobljena;
        ali drugače
        pripravljena, ki   - pri kateri vrednost
        niso omenjena in ne kateregakoli
        zajeta na drugem   uporabljenega
        mestu        materiala iz
                   17. poglavja ne
                   presega 30% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


1905      Kruh, peciva,    Izdelava iz
        sladice, biskviti  materialov iz
        in drugi pekovski  katerekoli tar.št.
        izdelki z dodatkom  razen tistih iz
        kakava ali brez   11. poglavja.
        njega: hostije,
        prazne kapsule za
        farmacevtske
        proizvode, oblati
        in vaflji, rižev
        papir in podobni
        izdelki


------------------------------------------------------------------------------
ex 20.pgl.   Izdelki iz vrtnin,  Izdelava, pri
        sadja, lupinastega  kateri mora biti
        sadja in drugih   vse uporabljeno
        delov rastlin,    sadje, lupinasto
        razen:        sadje ali vrtnine
                   v celoti
                   pridobljeno.


ex 2001     Yam, sladek krompir Izdelava, pri kateri
        in pododbni užitni  se vsi uporabljeni
        deli rastlin, ki   materiali uvrščajo v
        vsebujejo 5% ut.   drugo tar.št., kot je
        ali več škroba,   tar. št. izdelka.
        pripravljeni ali
        konzervirani v
        kisu ali ocetni
        kislini


ex 2004 in   Krompir v obliki   Izdelava, pri kateri
ex 2005     moke, zdroba ali   se vsi uporabljeni
        kosmičev,      materiali uvrščajo v
        pripravljen ali   drugo tar.št., kot je
        konzerviran drugače tar. št. izdelka.
        kot v kisu ali
        ocetni kislini


2006      Vrtnine, sadje,   Izdelava, pri kateri
        lupinasto sadje,   vrednost kateregakoli
        sadne lupine in   uporabljenega
        drugi deli rastlin, materiala iz
        konzervirani v    17. poglavja ne
        sladkorju (sušeni,  presega 30% cene
        glazirani ali    izdelka franko
        kristalizirani)   tovarna.


2007      Džemi, sadni     Izdelava, pri kateri:
        želeji, marmelade,
        sadni pireji in   - se vsi uporabljeni
        paste iz sadja    materiali uvrščajo v
        in lupinastega    drugo tar.št., kot je
        sadja, dobljeni s  tar.št. izdelka;
        kuhanjem, z
        dodatkom sladkorja  - vrednost
        ali drugih sladil  kateregakoli
        ali brez njih    uporabljenega
                   materiala iz
                   17. poglavja ne
                   presega 30% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


------------------------------------------------------------------------------
ex 2008     - Lupinasto sadje,  Izdelava, pri kateri
        brez dodanega    vrednost uporabljenih
        sladkorja ali    lupinastega sadja in
        alkohola       oljnih semen s
                   poreklom iz tar.št.
                   0801, 0802 in 1202 do
                   1207 presega 60% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.

        - Kikirikijevo    Izdelava, pri kateri
        maslo; mešanice na  se vsi uporabljeni
        osnovi žit; palmova materiali uvrščajo v
        jedra; koruza    drugo tar.št., kot
                   je tar. št. izdelka.

        - Drugi, razen    Izdelava, pri kateri:
        sadja in lupinastega
        sadja, kuhani    - se vsi uporabljeni
        drugače kot v    materiali uvrščajo v
        sopari ali vodi,   drugo tar.št., kot je
        brez dodanega    tar. št. izdelka;
        sladkorja;
        zmrznjeni      - vrednost
                   kateregakoli
                   uporabljenega
                   materiala iz
                   17. poglavja ne
                   presega 30% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


2009      Sadni sokovi (tudi  Izdelava, pri kateri:
        grozdni mošt) in
        zelenjavni sokovi,  - se vsi uporabljeni
        nefermentirani in  materiali uvrščajo v
        brez dodanega    drugo tar.št., kot je
        alkohola, z     tar.št.izdelka;
        dodatkom sladkorja
        ali drugih      - vrednost
        sladil ali brez   kateregakoli
        njih         uporabljenega
                   materiala iz
                   17. poglavja ne
                   presega 30% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


------------------------------------------------------------------------------
ex 21.pgl.   Razna živila, razen Izdelava, pri kateri
        za:         se vsi uporabljeni
                   materiali uvrščajo v
                   drugo tar.št., kot
                   je tar. št. izdelka.


2101      Ekstrakti, esence  Izdelava, pri kateri:
        in koncentrati kave,
        čaja, mate čaja in  - se vsi uporabljeni
        pripravki na osnovi materiali uvrščajo v
        teh produktov, ali  drugo tar.št., kot
        na osnovi kave,   je tar.št.izdelka;
        čaja ali mate čaja;
        pražena cikorija in - vsa uporabljena
        drugi kavni     cikorija mora biti
        nadomestki      v celoti
                   pridobljena.


------------------------------------------------------------------------------
2103      Omake in pripravki
        za omake; mešane
        začimbe in mešana
        začimbna sredstva;
        gorčična moka in
        zdrob in
        pripravljena
        gorčica:

        - Omake in      Izdelava, pri kateri
        pripravki za omake; se vsi uporabljeni
        mešane začimbe in  materiali uvrščajo v
        mešana začimbna   drugo tar.št., kot je
        sredstva       tar.št.izdelka. Lahko
                   se uporabijo gorčična
                   moka ali zdrob ali
                   pripravljena gorčica.

        - Gorčična moka in  Izdelava iz
        zdrob in       materialov iz
        pripravljena     katerekoli tarifne
        gorčica       številke.


ex 2104     Juhe in ragu juhe  Izdelava iz
        in pripravki za te  materialov iz
        juhe         katerekoli tarifne
                   številke razen
                   pripravljene ali
                   konzervirane vrtnine
                   iz tar.št.2002
                   do 2005.


2106      Živila, ki niso   Izdelava, pri kateri:
        navedena in ne
        zajeta na drugem   - se vsi uporabljeni
        mestu        materiali uvrščajo v
                   drugo tar.št., kot
                   je tar.št.izdelka;

                   - vrednost
                   kateregakoli
                   uporabljenega
                   materiala iz
                   17. poglavja ne
                   presega 30% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


------------------------------------------------------------------------------
ex 22.pgl.   Pijače, alkoholi in Izdelava, pri kateri:
        kis, razen:
                   - se vsi uporabljeni
                   materiali uvrščajo v
                   drugo tar.št. kot je
                   tar. št. izdelka;

                   - vse uporabljeno
                   grozdje ali
                   materiali, dobljeni
                   iz grozdja, morajo
                   biti v celoti
                   pridobljeni


2202      Vode, vštevši    Izdelava, pri kateri:
        mineralne vode in
        sodavice, z dodanim - se vsi uporabljeni
        sladkorjem ali    materiali uvrščajo v
        drugimi sladili   drugo tar.št., kot je
        ali sredstvi za   tar. št. izdelka;
        aromatiziranje ter
        druge brezalkoholne - vrednost
        pijače, razen    kateregakoli
        sadnih in      uporabljenega
        zelenjavnih sokov,  materiala iz
        ki se uvrščajo v   17. poglavja ne
        tar. št. 2009    presega 30% cene
                   izdelka franko
                   tovarna;

                   - mora biti vsak
                   uporabljeni sadni
                   sok (razen
                   ananasovega,
                   citroninega ali soka
                   grenivke) že s
                   poreklom.


------------------------------------------------------------------------------
2208      Nedenaturiran    Izdelava:
        etanol z vsebnostjo
        manj kot 80 vol.%;  - iz materialov, ki
        žganja, likerji   niso uvrščeni v
        in druge žgane    tar.št.2207 ali 2208;
        alkoholne pijače
                   - pri kateri mora
                   biti vse uporabljeno
                   grozdje ali
                   katerikoli material,
                   dobljen iz grozdja v
                   celoti pridobljen
                   ali, če so vsi drugi
                   uporabljeni materiali
                   že s poreklom, se
                   lahko uporabi arak do
                   višine 5 vol.%.


------------------------------------------------------------------------------
ex 23.pgl.   Ostanki in odpadki  Izdelava, pri kateri
        živilske       se vsi uporabljeni
        industrije;     materiali uvrščajo v
        pripravljena krma  drugo tar.št., kot je
        za živali; razen:  tar.št. izdelka.


ex 2301     Kitov zdrob; moke,  Izdelava, pri kateri
        zdrobi in peleti iz morajo biti vsi
        mesa rib ali rakov, uporabljeni materiali
        mehkužcev ali    iz 2.in 3.poglavja
        drugih vodnih    v celoti pridobljeni.
        nevretenčarjev,
        neustreznih za
        prehrano ljudi


ex 2303     Ostanki pri     Izdelava, pri kateri
        proizvodnji škroba  mora biti vsa
        iz koruze (razen   uporabljena koruza v
        zgoščenih tekočin  celoti pridobljena.
        za namakanje), z
        vsebnostjo
        proteinov več kot
        40 ut.%, računano
        na suh proizvod


ex 2306     Oljne pogače in   Izdelava, pri kateri
        drugi trdni     morajo biti vse
        ostanki, dobljeni  uporabljene olive v
        pri ekstrakciji   celoti pridobljene.
        olivnega olja, ki
        vsebujejo več kot
        3 ut.% olivnega
        olja


2309      Izdelki, ki se    Izdelava, pri kateri:
        uporabljajo kot
        hrana za živali   - morajo biti vsa
                   uporabljena žita,
                   sladkor ali melase,
                   meso ali mleko že
                   s poreklom;

                   - morajo biti vsi
                   uporabljeni
                   materiali iz
                   3. poglavja v
                   celoti pridobljeni.


------------------------------------------------------------------------------
ex 24.pgl.   Tobak in tobačni   Izdelava, pri kateri
        nadomestki; razen:  morajo biti vsi
                   materiali iz
                   24. poglavja v
                   celoti pridobljeni.


2402      Cigare, cigarilosi  Izdelava, pri kateri
        in cigarete iz    mora biti najmanj
        tobaka ali      70 ut.% uporabljenega
        tobačnega      nepredelanega tobaka
        nadomestka      ali tobačnega odpada
                   iz tar.št.2401 že
                   s poreklom.


------------------------------------------------------------------------------
ex 2403     Tobak za kajenje   Izdelava, pri kateri
                   mora biti najmanj
                   70 ut.% uporabljenega
                   nepredelanega tobaka
                   ali tobačnega odpada
                   iz tar.št.2401 že
                   s poreklom.


------------------------------------------------------------------------------
ex 25.pgl.   Sol; žveplo;     Izdelava, pri kateri
        zemljine in kamen; se vsi uporabljeni
        sadra, apno in    materiali uvrščajo v
        cement; razen:    drugo tar. št., kot
                   je tar. št. izdelka.


ex 2504     Naravni kristalni  Bogatenje vsebine
        grafit, z obogateno ogljika,
        vsebino ogljika,   prečiščevanje in
        prečiščen in mlet  mletje surovega
                   kristalnega grafita.


ex 2515     Marmor, rezan z   Rezanje , z žaganjem
        žaganjem ali kako  ali kako drugače,
        drugače razrezan v  marmorja (tudi če je
        pravokotne bloke   že razžagan)
        ali plošče      debeline nad 25 cm.
        (vključno
        kvadratne) debeline
        do vključno 25 cm


ex 2516     Granit, porfir,   Rezanje, z žaganjem
        bazalt, peščenec in ali kako drugače,
        drug kamen za    kamna (tudi če je že
        spomenike in     razžagan) debeline
        gradbeništvo, rezan nad 25 cm.
        z žaganjem ali kako
        drugače, v
        pravokotne bloke
        ali plošče
        (vključno
        kvadratne) debeline
        do vključno 25 cm


ex 2518     Žgan dolomit     Žganje nežganega
                   dolomita.


ex 2519     Zdrobljen naravni  Izdelava, pri kateri
        magnezijev karbonat se vsi uporabljeni
        (magnezit), v    materiali uvrščajo
        hermetično zaprtih  v drugo tar.št., kot
        kontejnerjih, in   je tar.št. izdelka.
        magnezijev oksid,  Lahko se uporablja
        čisti ali nečisti,  naravni magnezijev
        razen topljenega   karbonat (magnezit).
        magnezijevega
        oksida ali mrtvo
        žganega
        (sintranega)
        magnezijevega
        oksida


ex 2520     Sadra, specialno   Izdelava pri kateri
        pripravljena za   vrednost vseh
        zobozdravstvo    uporabljenih
                   materialov ne
                   presega 50% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


ex 2524     Naravna azbestna   Izdelava iz
        vlakna        azbestnega
                   koncentrata.


ex 2525     Sljuda v prahu    Mletje sljude ali
                   odpadkov sljude.


ex 2530     Zemeljske barve,   Žganje ali mletje
        žgane ali v prahu  zemeljskih barv.


------------------------------------------------------------------------------
26.pgl.     Rude, žlindra in   Izdelava, pri kateri
        pepel        se vsi uporabljeni
                   materiali uvrščajo
                   v drugo tar.št., kot
                   je tar.št. izdelka.


------------------------------------------------------------------------------
ex 27.pgl.   Mineralna goriva,  Izdelava, pri kateri
        mineralna olja in  se vsi uporabljeni
        izdelki njihove   materiali uvrščajo
        destilacije;     v drugo tar.št., kot
        bituminozne snovi;  je tar. št. izdelka.
        mineralni voski;
        razen:


ex 2707     Olja, pri katerih  Operacije rafiniranja
        teža aromatskih   in/ali en ali več
        sestavin presega   specifičnih procesov
        težo nearomatskih,  (1. Za specialne
        ki so podobna    pogoje v zvezi s
        mineralnim oljem,  "specifičnimi
        dobljenim z     procesi" glej Uvodni
        destilacijo katrana opombi 7.1 in 7.3.).
        iz črnega premoga
        pri visoki      ali
        temperaturi,
        katerih se 65% ali  Druge operacije, pri
        več prostornine   katerih se vsi
        destilira pri    uporabljeni materiali
        temperaturi do    uvrščajo v drugo
        250o C (vštevši   tar.št., kot je
        mešanice naftnih   tar.št.izdelka. Lahko
        olj in benzena), za se uporabijo
        uporabo kot     materiali, ki so
        pogonska goriva   uvrščeni v isto
        ali kurilna olja   tar.št. pod pogojem,
                   da njihova vrednost
                   ne presega 50% cene
                   proizvodov franko
                   tovarna.


ex 2709     Nafta, dobljena iz  Destruktivna
        bituminoznih     destilacija
        mineralov, surova  bituminoznih
                   mineralov.


------------------------------------------------------------------------------
2710      Olja, dobljena iz  Operacije rafiniranja
        nafte in olja,    in/ali en ali več
        dobljena iz     specifičnih procesov
        bituminoznih     (1. Za specialne
        materialov, razen  pogoje v zvezi s
        surovih; izdelki,  "specifičnimi
        ki niso omenjeni   procesi" glej Uvodni
        niti zajeti na    opombi 7.1 in 7.3.).
        drugem mestu, ki
        vsebujejo po teži  ali
        70% ali več olj iz
        nafte ali olj,    Druge operacije, pri
        dobljenih iz     katerih se vsi
        bituminoznih     uporabljeni materiali
        materialov, če so  uvrščajo v drugo
        ta olja osnovne   tar.št., kot je
        sestavine teh    tar.št.izdelka. Lahko
        proizvodov      se uporabijo
                   materiali, ki so
                   uvrščeni v isto
                   tar.št. pod pogojem,
                   da njihova vrednost
                   ne presega 50% cene
                   proizvodov franko
                   tovarna.


------------------------------------------------------------------------------
2711      Naftni plini in   Operacije rafiniranja
        drugi plinasti    in/ali en ali več
        ogljikovodiki    specifičnih procesov
                   (2. Za specifične
                   pogoje v zvezi s
                   "specifičnimi procesi"
                   glej Uvodno
                   opombo 7.2).

                   ali

                   Druge operacije, pri
                   katerih se vsi
                   uporabljeni materiali
                   uvrščajo v drugo
                   tar.št., kot je
                   tar.št.izdelka. Lahko
                   se uporabijo
                   materiali, ki so
                   uvrščeni v isto
                   tar.št. pod pogojem,
                   da njihova vrednost
                   ne presega 50% cene
                   proizvodov franko
                   tovarna.


2712      Vazelin; parafinski Operacije rafiniranja
        vosek,        in/ali en ali več
        mikrokristalni    specifičnih procesov
        vosek iz nafte,   (2. Za specifične
        stiskani vosek,   pogoje v zvezi s
        ozokerit, vosek iz  "specifičnimi procesi"
        lignita,vosek iz   glej Uvodno
        šote, drugi     opombo 7.2).
        mineralni voski in
        podobni izdelki,   ali
        dobljeni s sintezo
        ali drugimi     Druge operacije, pri
        postopki, pobarvani katerih se vsi
        ali nepobarvani   uporabljeni materiali
                   uvrščajo v drugo
                   tar.št., kot je
                   tar.št.izdelka. Lahko
                   se uporabijo
                   materiali, ki so
                   uvrščeni v
                   isto tar.št. pod
                   pogojem, da njihova
                   vrednost ne presega
                   50% cene proizvodov
                   franko tovarna.


2713      Naftni koks,     Operacije rafiniranja
        bitumen in drugi   in/ali en ali več
        ostanki iz nafte   specifičnih procesov
        ali olj iz      (1. Za specialne
        bituminoznih     pogoje v zvezi s
        materialov      "specifičnimi
                   procesi" glej Uvodni
                   opombi 7.1 in 7.3.).

                   ali

                   Druge operacije, pri
                   katerih se vsi
                   uporabljeni materiali
                   uvrščajo v drugo
                   tar.št., kot je
                   tar.št.izdelka. Lahko
                   se uporabijo
                   materiali, ki so
                   uvrščeni v isto
                   tar.št. pod pogojem,
                   da njihova vrednost
                   ne presega 50% cene
                   proizvodov franko
                   tovarna.


------------------------------------------------------------------------------
2714      Bitumen in asfalt,  Operacije rafiniranja
        naravni;       in/ali en ali več
        bituminozni in    specifičnih procesov
        oljni skrilavci in  (1. Za specifične
        katranski pesek;   pogoje v zvezi s
        asfaltiti in     "specifičnimi
        asfaltne kamnine   procesi" glej Uvodno
                   opombo 7.1 in 7.3).

                   ali

                   Druge operacije, pri
                   katerih se vsi
                   uporabljeni materiali
                   uvrščajo v drugo
                   tar.št., kot je
                   tar.št.izdelka. Lahko
                   se uporabijo
                   materiali, ki so
                   uvrščeni v
                   isto tar.št. pod
                   pogojem, da njihova
                   vrednost ne presega
                   50% cene proizvodov
                   franko tovarna.


2715      Bitumenske mešanice Operacije rafiniranja
        na osnovi naravnega in/ali en ali več
        asfalta, naravnega  specifičnih procesov
        bitumna, bitumna iz (1. Za specifične
        nafte, mineralnega  pogoje v zvezi s
        katrana ali     "specifičnimi
        mineralne katranske procesi" glej Uvodno
        smole        opombo 7.1 in 7.3).

                   ali

                   Druge operacije, pri
                   katerih se vsi
                   uporabljeni materiali
                   uvrščajo v drugo
                   tar.št., kot je
                   tar.št.izdelka. Lahko
                   se uporabijo
                   materiali, ki so
                   uvrščeni v isto
                   tar.št. pod pogojem,
                   da njihova vrednost
                   ne presega 50% cene
                   proizvodov franko
                   tovarna.


------------------------------------------------------------------------------
ex 28.pgl.   Anorganski kemični  Izdelava, pri kateri  Izdelava, pri
        izdelki; organske  se vsi uporabljeni   kateri vrednost
        in anorganske    materiali uvrščajo   vseh uporabljenih
        spojine ali     v drugo tar. št.,   materialov ne
        plemenite kovine,  kot je tar. št.    presega 40% cene
        redkih zemeljskih  izdelka. Lahko se   izdelka franko
        kovin,        uporabljajo      tovarna.
        radioaktivnih    materiali, ki so
        elementov ali    uvrščeni v isto
        izotopov, razen   tar.št. pod pogojem,
        proizvodov iz    da njihova vrednost
        tar.št.       ne presega 20% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


ex 2805     "Mischmetall"    Izdelava z
                   elektrolitsko ali
                   toplotno obdelavo,
                   pri kateri vrednost
                   vseh uporabljenih
                   materialov ne
                   presega 50% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


ex 2811     Žveplov trioksid   Izdelava iz      Izdelava, pri
                   žveplovega dioksida.  kateri vrednost
                              vseh uporabljenih
                              materialov ne
                              presega 40% cene
                              izdelka franko
                              tovarna.


------------------------------------------------------------------------------
ex 2833     Aluminijev sulfat  Izdelava, pri kateri
                   vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov ne
                   presega 50% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


ex 2840     Natrijev perborat  Izdelava iz      Izdelava, pri
                   dinatrijevega     kateri vrednost
                   tetraborata      vseh uporabljenih
                   pentahidrata.     materialov ne
                              presega 40% cene
                              izdelka franko
                              tovarna.


------------------------------------------------------------------------------
ex 29.pgl.   Organski kemični   Izdelava, pri kateri  Izdelava, pri
        izdelki, razen:   se vsi uporabljeni   kateri vrednost
                   materiali uvrščajo   vseh uporabljenih
                   v drugo tar.št,.    materialov ne
                   kot je tar. izdelka.  presega 40% cene
                   Lahko se uporabljajo  izdelka franko
                   materiali, ki so    tovarna.
                   uvrščeni v isto
                   tar.št. pod pogojem,
                   da njihova vrednost
                   ne presega 20% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


ex 2901     Aciklični      Operacije rafiniranja
        ogljikovodiki za   in/ali en ali več
        uporabo kot     specifičnih procesov
        pogonsko gorivo   (1. Za specifične
        ali ogrevanje    pogoje v zvezi s
                   "specifičnimi
                   procesi" glej Uvodno
                   opombo 7.1 in 7.3).

                   ali

                   Druge operacije, pri
                   katerih se vsi
                   uporabljeni materiali
                   uvrščajo v drugo
                   tar.št., kot je
                   tar.št.izdelka. Lahko
                   se uporabijo
                   materiali, ki so
                   uvrščeni v isto
                   tar.št. pod pogojem,
                   da njihova vrednost
                   ne presega 50% cene
                   proizvodov franko
                   tovarna


ex 2902     Ciklani in cikleni  Operacije rafiniranja
        (razen azulenov),  in/ali en ali več
        benzeni, tolueni,  specifičnih procesov
        ksileni, za uporabo (1. Za specifične
        kot pogonsko gorivo pogoje v zvezi s
        ali kurilno olje   "specifičnimi
                   procesi" glej Uvodno
                   opombo 7.1 in 7.3).

                   ali

                   Druge operacije, pri
                   katerih se vsi
                   uporabljeni materiali
                   uvrščajo v drugo
                   tar.št., kot je
                   tar.št.izdelka. Lahko
                   se uporabijo
                   materiali, ki so
                   uvrščeni v isto
                   tar.št. pod pogojem,
                   da njihova vrednost
                   ne presega 50% cene
                   proizvodov franko
                   tovarna


------------------------------------------------------------------------------
ex 2905     Kovinski alkoholati Izdelava iz      Izdelava, pri
        iz alkoholov iz te  materialov iz     kateri vrednost
        tar. št. in iz    katerekoli tar.št.   vseh uporabljenih
        etanola ali     vštevši druge     materialov ne
        glicerina      materiale iz tar.št.  presega 40% cene
                   2905. Kovinski     izdelka franko
                   alkoholati iz te    tovarna.
                   tar.št. se lahko
                   uporabljajo pod
                   pogojem, da njihova
                   vrednost ne presega
                   20% cene izdelka
                   franko tovarna.


2915      Nasičene aciklične  Izdelava iz      Izdelava, pri
        monokarboksilne   materialov iz     kateri vrednost
        kisline in njihovi  katerekoli tar.št.   vseh uporabljenih
        anhidridi,      Vendar vrednost    materialov ne
        halogenidi,     vseh uporabljenih   presega 40% cene
        peroksidi in     materialov iz tar.   izdelka franko
        perkisline; njihovi št. 2915 in 2916    tovarna.
        halogenski      ne sme presegati
        sulfo-nitro- in   20% cene izdelka
        nitrozo- derivati  franko tovarna.


ex 2932     - Notranji etri in  Izdelava iz      Izdelava, pri
        njihovi halogenski  materialov iz     kateri vrednost
        sulfo-, nitro- in  katerekoli tar.št.   vseh uporabljenih
        nitrozoderivati   Vendar vrednost vseh  materialov ne
                   uporabljenih      presega 40% cene
                   materialov iz     izdelka franko
                   tar.št.2909 ne sme   tovarna.
                   presegati 20% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.

        - Ciklični acetali  Izdelava iz      Izdelava, pri
        in notranji     materialov iz     kateri vrednost
        hemiacetali in    katerekoli tar. št..  vseh uporabljenih
        njihovi halogenski,             materialov ne
        sulfo- nitro- ali              presega 40% cene
        nitrozoderivati               izdelka franko
                              tovarna.


2933      Heterociklične    Izdelava iz      Izdelava, pri
        spojine samo s    materialov iz     kateri vrednost
        heteroatomom ali   katerekoli tar. št.  vseh uporabljenih
        heteroatomi dušika; Vrednost vseh     materialov ne
                   uporabljenih      presega 40% cene
                   materialov iz     izdelka franko
                   tar. št. 2932 in    tovarna.
                   2933 ne sme
                   presegati 20% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


2934      Nukleinske kisline  Izdelava iz      Izdelava, pri
        in njihove soli;   materialov iz     kateri vrednost
        druge        katerekoli tar.št.   vseh uporabljenih
        heterociklične    Vrednost vseh     materialov ne
        spojine       uporabljenih      presega 40% cene
                   materialov iz     izdelka franko
                   tar.št. 2932, 2933   tovarna.
                   in 2934 ne sme
                   presegati 20% cene
                   izdelka franko
                   tovarna


------------------------------------------------------------------------------
ex 30.pgl.   Farmacevtski     Izdelava, pri kateri
        izdelki razen:    se vsi porabljeni
                   materiali uvrščajo v
                   drugo tar.št., kot je
                   tar.št. izdelka.
                   Lahko se uporabljajo
                   materiali, ki so
                   uvrščeni v isto
                   tar.št., pod pogojem,
                   da njihova vrednost
                   ne presega 20% cene
                   izdelka franko
                   tovarne.


------------------------------------------------------------------------------
3002      Človeška kri;
        živalska kri,
        pripravljena za
        uporabo v
        terapevtske,
        profilaktične ali
        diagnostične
        namene; anti serumi
        in druge frakcije
        krvi in
        modificirani
        imunološki izdelki,
        ne glede na to, ali
        so pridobljeni z
        uporabo
        biotehnoloških
        procesov; cepiva,
        toksini, kulture
        mikroorganizmov
        (razen kvasovk) in
        podobni izdelki:

        - Izdelki, ki so   Izdelava iz
        sestavljeni iz dveh materialov iz
        sestavin ali več,  katerekoli tar.št.,
        ki so pomešani za  vštevši druge
        terapevtske     materiale iz
        ali profilaktične  tar.št. 3002.
        namene ali      Materiali iz tega
        nepomešani izdelki  opisa se lahko
        za te namene,    uporabljajo pod
        pripravljeni v    pogojem, da njihova
        odmerjene doze ali  vrednost ne presega
        v oblike ali     20% cene izdelka
        pakiranje za     franko tovarna.
        prodajo na drobno

        - Drugo:

        -- človeška kri   Izdelava iz
                   materialov iz
                   katerekoli tar. št.,
                   vštevši druge
                   materiale iz
                   tar. št. 3002.
                   Materiali iz tega
                   opisa se lahko
                   uporabljajo pod
                   pogojem, da njihova
                   vrednost ne presega
                   20% cene izdelka
                   franko tovarna.

        -- živalska kri   Izdelava iz
        pripravljena za   materialov iz
        terapevtske ali   katerekoli tar. št.,
        profilaktične    vštevši druge
        namene        materiale iz tar. št.
                   3002. Materiali iz
                   tega opisa se lahko
                   uporabljajo pod
                   pogojem, da njihova
                   vrednost ne presega
                   20% cene izdelka
                   franko tovarna.

        -- frakcije krvi,  Izdelava iz
        razen antiserumov,  materialov iz
        hemoglobina in    katerekoli tar. št.,
        serumskih      vštevši druge
        globulinov      materiale iz tar. št.
                   3002. Materiali iz
                   tega opisa se lahko
                   uporabljajo pod
                   pogojem, da njihova
                   vrednost ne presega
                   20% cene izdelka
                   franko tovarna.

        -- hemoglobin,    Izdelava iz
        krvni globulin in  materialov iz
        serumski globulin  katerekoli tar. št.,
                   vštevši druge
                   materiale iz tar. št.
                   3002. Materiali iz
                   tega opisa se lahko
                   uporabljajo pod
                   pogojem, da njihova
                   vrednost ne presega
                   20% cene izdelka
                   franko tovarna.

        -- drugo       Izdelava iz
                   materialov iz
                   katerekoli tar. št.,
                   vštevši druge
                   materiale iz tar. št.
                   3002. Materiali iz
                   tega opisa se lahko
                   uporabljajo pod
                   pogojem, da njihova
                   vrednost ne presega
                   20% cene izdelka
                   franko tovarna.


------------------------------------------------------------------------------
3003 in 3004  Zdravila (razen
        proizvodov iz tar.
        št. 3002, 3005
        ali 3006)

        - Pridobljeni iz   Izdelava, pri kateri
        amikacina iz tar.  se vsi uporabljeni
        št. 2941       materiali uvrščajo
                   v drugo tar.št., kot
                   je tar.št. izdelka.
                   Lahko se uporabljajo
                   materiali iz tar. št.
                   3003 ali 3004 pod
                   pogojem, da njihova
                   skupna vrednost ne
                   presega 20% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.

        - Drugo       Izdelava, pri kateri:

                   - se vsi uporabljeni
                   materiali uvrščajo v
                   drugo tar.št., kot je
                   tar.št. izdelka.
                   Lahko se uporabljajo
                   materiali iz tar. št.
                   3003 ali 3004 pod
                   pogojem, da njihova
                   skupna vrednost ne
                   presega 20% cene
                   izdelka franko
                   tovarna, in

                   - vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materalov ne presega
                   50% cene izdelka
                   franko tovarna .


------------------------------------------------------------------------------
ex 31.pgl    Gnojila, razen:   Izdelava, pri kateri  Izdelava, pri
                   se vsi uporabljeni   kateri vrednost
                   materiali uvrščajo   vseh uporabljenih
                   v drugo tar. št., kot materialov ne
                   je tar. št. izdelka.  presega 40% cene
                   Lahko se uporabljajo  izdelka franko
                   materiali, ki so    tovarna.
                   uvrščeni v isto
                   tar. št. pod pogojem,
                   da njihova vrednost
                   ne presega 20% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


ex 3105     Mineralna ali    Izdelava pri kateri:  Izdelava, pri
        kemična gnojila, ki             kateri
        vsebujejo dva ali  - se vsi uporabljeni  vrednost vseh
        tri gnojilne     materiali uvrščajo v  uporabljenih
        elemente dušik,   drugo tar. št., kot  materialov ne
        fosfor in kalij;   je tar. št. izdelka.  presega
        druga gnojila;    Lahko se uporabljajo  40% cene izdelka
        izdelki iz tega   materiali, ki so    franko tovarna.
        poglavja v obliki  uvrščeni v isto tar.
        tablet ali podobnih št. pod pogojem, da
        oblikah ali     njihova vrednost ne
        pakiranjih do    presega 20% cene
        10 kg bruto teže   izdelka franko
        razen:        tovarna, in

        - natrijev nitrat  - vrednost vseh
        - kalcijev cianamid uporabljenih
        - kalijevega     materialov ne
         sulfata      presega 50% cene
        - magnezijevega   izdelka franko
         sulfata      tovarna.


------------------------------------------------------------------------------
ex 32.pgl.   Ekstrati za     Izdelava, pri     Izdelava, pri
        strojenje ali    kateri se vsi     kateri vrednost
        barvanje; tanini   uporabljeni      vseh uporabljenih
        in njihovi      materiali       materialov ne
        derivati; barve za  uvrščajo v drugo    presega 40% cene
        tekstil, pigmenti  tar. št., kot je    izdelka franko
        in druga barvila;  tar. št. izdelka.   tovarna.
        pripravljena     Lahko se uporabljajo
        premazna sredstva  materiali, ki so
        in laki; kiti in   uvrščeni v isto tar.
        druge tesnilne    št. pod pogojem, da
        mase; tiskarske   njihova vrednost ne
        barve in črnila;   presega 20% cene
        razen:        izdelka franko
                   tovarna.


ex 3201     Tanini in njihove  Izdelava iz      Izdelava, pri
        soli, etri, estri  ekstraktov tanina   kateri vrednost
        in drugi derivati  rastlinskega porekla. vseh uporabljenih
                              materialov ne
                              presega 40% cene
                              izdelka franko
                              tovarna.


3205      Lak barve;      Izdelava iz      Izdelava, pri
        preparati,      materialov iz     kateri vrednost
        predvideni v     katerekoli tar št.,  vseh uporabljenih
        3. opombi v tem   razen materialov iz  materialov ne
        poglavju, na     tar. št. 3203, 3204  presega 40% cene
        osnovi "lak barv"  in 3205. Materiali,  izdelka franko
        (1. Opomba 3 k 32.  uvrščeni v tar. št.  tovarna.
        poglavju določa, da 3205 se lahko
        gre za preparate,  uporabljajo pod
        ki se uporabljajo  pogojem da njihova
        za barvanje     vred. ne presega
        kateregakoli     20% cene izdelka
        materiala ali ki se franko tovarna.
        uporabljajo kot
        sestavine za
        proizvodno barvil,
        pod pogojem, da
        niso uvrščene v
        drugo tarifno
        številko 32.
        poglavja.)


------------------------------------------------------------------------------
ex 33.pgl.   Eterična olja in   Izdelava, pri kateri  Izdelava, pri
        rezinoidi;      se vsi uporabljeni   kateri vrednost
        parfumerijski,    materiali uvrščajo   vseh uporabljenih
        kozmetični ali    v drugo tar. št.,   materialov ne
        toaletni izdelki,  kot je tar. št.    presega 40% cene
        razen:        izdelka. Lahko se   izdelka franko
                   uporabljajo      tovarna.
                   materiali, ki so
                   uvrščeni v isto
                   tar. št. pod
                   pogojem, da njihova
                   vrednost ne presega
                   20% cene izdelka
                   franko tovarna.


3301      Eterična olja    Izdelava iz      Izdelava, pri
        (brez terpenov ali  materialov iz     kateri vrednost
        s terpeni),     katerekoli tar.št.,  vseh uporabljenih
        vključno zgoščena  vštevši materiale iz  materialov ne
        (trda) olja     druge "skupine"1 v   presega 40% cene
        (concretes) in    tej tar. št.      izdelka franko
        čista olja;     Materiali, uvrščeni v tovarna.
        rezinoidi; izvlečki isto skupino, se
        oleosmol;      lahko
        koncentrati     (1. Izraz "skupina"
        eteričnih olj    pomeni katerikoli
        v masteh,      del besedila te
                   tarifne številke
                   med dvema podpičjema)

        v neeteričnih    uporabljajo pod
        oljih, voskih ali  pogojem, da njihova
        podobno, dobljeni  vrednost ne presega
        z ekstrakcijo    20% cene izdelka
        eteričnih olj z   franko tovarna.
        mastjo ali
        macereacijo;
        stranski terpenski
        izdelki, dobljeni
        z deterpenacijo
        eteričnih olj;
        vodni destilati
        in vodne raztopine
        eteričnih olj


------------------------------------------------------------------------------
ex 34.pgl.   Mila, organska    Izdelava, pri kateri  Izdelava, pri
        površinsko aktivna  se vsi uporabljeni   kateri vrednost
        sredstva, pralni   materiali uvrščajo   vseh uporabljenih
        preparati, mazalni  v drugo tar. št.,   materialov ne
        preparati, umetni  kot je tar. št.    presega 40% cene
        voski, pripravljeni izdelka. Lahko se   izdelka franko
        voski, izdelki za  uporabljajo      tovarna.
        loščenje ali     materiali, ki so
        čiščenje, sveče in  uvrščeni v isto
        podobni izdelki,   tar. št. pod pogojem,
        paste za       da njihova vrednost
        modeliranje in    ne presega 20% cene
        "zobozdravstveni   izdelka franko
        voski" ter zobarski tovarna.
        preparati na osnovi
        sadre, razen:


ex 3403     Mazalni preparati., Operacije rafiniranja
        ki vsebujejo naftno in/ali en ali več
        olje ali olja,    specifičnih procesov
        dobljenih iz     (2. Za specialne
        bituminoznih     pogoje v zvezi s
        mineralov, pod    "specifičnimi
        pogojem da      procesi" glej
        predstavljajo manj  Uvodni opombi
        kot 70% po teži   7.1 in 7.3).

                   ali

                   Druge operacije, pri
                   katerih se vsi
                   uporabljeni materiali
                   uvrščajo v drugo
                   tar.št., kot je
                   tar.št.izdelka. Lahko
                   se uporabijo
                   materiali, ki so
                   uvrščeni v isto tar.
                   št. pod pogojem, da
                   njihova vrednost ne
                   presega 50% cene
                   proizvodov franko
                   tovarna.


3404      Umetni voski in
        pripravljeni voski:

        - Na osnovi     Izdelava, pri kateri
        parafina, voskov iz se vsi uporabljeni
        nafte, voskov,    materiali uvrščajo
        dobljenih iz     v drugo tar. št.,
        bituminoznih     kot je tar. št.
        mineralov,      izdelka. Lahko se
        stisnjenega     uporabljajo
        parafina ali     materiali, ki so
        parafina z      uvrščeni v isto tar.
        odstranjenim oljem  št. pod pogojem, da
                   njihova vrednost ne
                   presega 50% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.

        - Drugo       Izdelava iz      Izdelava, pri
                   materialov katerekoli kateri vrednost
                   tar.št., razen:    vseh uporabljenih
                              materialov ne
                   - hidrogeniziranih   presega 40% cene
                   olj, ki imajo     izdelka franko
                   lastnost voska iz   tovarna.
                   tar.št. 1516

                   - maščobnih kislin, ki
                   niso kemično
                   definirane ali
                   maščobnih
                   industrijskih
                   alkoholov, ki imajo
                   lastnost voskov
                   iz tar.št. 3823

                   - materialov iz
                   tar. št. 3404.

                   Ti materiali se lahko
                   uporabljajo pod
                   pogojem, da njihova
                   vrednost ne presega
                   20% cene izdelka
                   franko tovarna.


------------------------------------------------------------------------------
ex 35.pgl.   Beljakovinske    Izdelava, pri kateri  Izdelava, pri
        snovi; modificirani se vsi uporabljeni   kateri vrednost
        škrobi; lepila;   materiali uvrščajo   vseh uporabljenih
        encimi; razen:    v drugo tar. št.,   materialov ne
                   kot je tar. št.    presega 40% cene
                   izdelka. Lahko se   izdelka franko
                   uporabljajo      tovarna.
                   materiali, ki so
                   uvrščeni v isto
                   tar. št. pod pogojem,
                   da njihova vrednost
                   ne presega 20% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


3505      Dekstrini in drugi
        modificirani škrobi
        (npr.
        preželatinizirani
        in esterificirani
        škrobi); lepila na
        osnovi škrobov ali
        na osnovi dekstrina
        ali drugih
        modificiranih
        škrobov:

        - Škrobni etri in  Izdelava iz      Izdelava, pri
        estri        materialov iz     kateri vrednost
                   katerekoli tar.št.,  vseh uporabljenih
                   vštevši druge     materialov ne
                   materiale iz      presega 40% cene
                   tar.št. 3505.     izdelka franko
                              tovarna.

        - Drugo       Izdelava iz      Izdelava, pri
                   materialov iz     kateri vrednost
                   katerekoli tar.št.,  vseh uporabljenih
                   razen tistih iz    materialov ne
                   tar. št. 1108.     presega 40% cene
                              izdelka franko
                              tovarna.


ex 3507     Pripravljeni     Izdelava, pri kateri
        encimi, ki niso   vrednost vseh
        omenjeni in ne    uporabljenih
        zajeti na drugem   materialov ne
        mestu        presega 50% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


------------------------------------------------------------------------------
36.pgl.     Razstreliva;     Izdelava, pri kateri  Izdelava, pri
        pirotehnični     se vsi uporabljeni   kateri vrednost
        izdelki; vžigalice; materiali uvrščajo   vseh uporabljenih
        piroforne zlitine;  v drugo tar. št.,   materialov ne
        določene vnetljive  kot je tar. št.    presega 40% cene
        snovi        izdelka. Lahko se   izdelka franko
                   uporabljajo      tovarna.
                   materiali, ki so
                   uvrščeni v isto
                   tar. št. pod
                   pogojem, da njihova
                   vrednost ne presega
                   20% cene izdelka
                   franko tovarna.


------------------------------------------------------------------------------
ex 37.pgl.   Izdelki za      Izdelava, pri kateri  Izdelava, pri
        fotografske in    se vsi uporabljeni   kateri vrednost
        kinematografske   materiali uvrščajo   vseh uporabljenih
        namene; razen:    v drugo tar. št.,   materialov ne
                   kot je tar. št.    presega 40% cene
                   izdelka. Lahko se   izdelka franko
                   uporabljajo      tovarna
                   materiali, ki so
                   uvrščeni v isto
                   tar. št. pod pogojem,
                   da njihova vrednost
                   ne presega 20% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


3701      Fotografske plošče
        in plani filmi,
        občutljivi za
        svetlobo,
        neosvetljeni, iz
        kakršnegakoli
        materiala, razen
        iz papirja, kartona
        ali tekstila;
        fotografski plani
        filmi za hitro
        razvijanje in
        kopiranje,
        občutljivi za
        svetlobo
        neosvetljeni, v
        kasetah ali brez
        njih:

        - Plani filmi za   Izdelava, pri kateri  Izdelava, pri
        trenutno (hitro)   se vsi uporabljeni   kateri vrednost
        fotografijo, v    materiali uvrščajo v  vseh uporabljenih
        kasetah       drugo tar.št., razen  materialov ne
                   v tar.št. 3701 ali   presega 40% cene
                   3702. Materiali,    izdelka franko
                   uvrščeni v tar.št.   tovarna
                   3702 se lahko
                   uporabljajo pod
                   pogojem, da njihova
                   vrednost ne presega
                   30% cene izdelka
                   franko tovarna.

        - Drugo       Izdelava, pri kateri  Izdelava, pri
                   se vsi uporabljeni   kateri vrednost
                   materiali uvrščajo   vseh uporabljenih
                   v drugo tar.št.    materialov ne
                   razen v tar.št. 3701  presega 40% cene
                   ali 3702. Materiali  izdelka franko
                   uvrščeni v tar.št.   tovarna
                   3701 ali 3702 se
                   lahko uporabljajo
                   pod pogojem, da
                   njihova skupna
                   vrednost ne presega
                   20% cene izdelka
                   franko tovarna.


3702      Fotografski filmi  Izdelava, pri kateri  Izdelava, pri
        v zvitkih,      se vsi uporabljeni   kateri vrednost
        občutljivi za    materiali uvrščajo   vseh uporabljenih
        svetlobo,      v katerokoli tar.št., materialov ne
        neosvetljeni, iz   razen v tar.št. 3701  presega 40% cene
        kakršnegakoli    ali 3702.       izdelka franko
        materiala razen iz             tovarna.
        papirja, kartona
        ali tekstila; filmi
        v zvitkih za hitro
        razvijanje in
        kopiranje,
        občutljivi za
        svetlobo,
        neosvetljeni


3704      Fotografske plošče, Izdelava, pri kateri  Izdelava, pri
        filmi, papir,    se vsi uporabljeni   kateri vrednost
        karton in tekstil,  materiali uvrščajo v  vseh uporabljenih
        osvetljeni toda   katerokoli tar. št.  materialov ne
        nerazviti      razen v tar.št. 3701  presega 40% cene
                   do 3704.        izdelka franko
                              tovarna.


------------------------------------------------------------------------------
ex 38.pgl.   Razni izdelki    Izdelava, pri kateri  Izdelava, pri
        kemične industrije, se vsi uporabljeni   kateri vrednost
        razen:        materiali uvrščajo v  vseh uporabljenih
                   drugo tar.št. , kot  materialov ne
                   je tar. št. izdelka.  presega 40% cene
                   Materiali uvrščeni v  izdelka franko
                   isto tar. št., se   tovarna.
                   lahko uporabljajo pod
                   pogojem, da njihova
                   vrednost ne presega
                   20% cene izdelka
                   franko tovarna.


ex 3801     - Koloidni grafit  Izdelava, pri kateri
        v suspenziji v olju vrednost vseh
        in polkoloidni    uporabljenih
        grafit; ogljikove  materialov ne presega
        paste za elektrode  50% cene izdelka
                   franko tovarna.

        - Grafit v obliki  Izdelava, pri kateri  Izdelava, pri
        paste kot mešanica  vrednost vseh     kateri vrednost
        grafita z      uporabljenih      vseh uporabljenih
        mineralnimi olji z  materialov iz tar.   materialov ne
        več kot 30% grafita št. 3403 ne presega  presega 40% cene
        po teži       20% cene izdelka    izdelka franko
                   franko tovarna.    tovarna.


ex 3803     Rafinirano tal-olje Rafiniranje surovega  Izdelava, pri
                   tal-olja.       kateri vrednost
                              vseh uporabljenih
                              materialov ne
                              presega 40% cene
                              izdelka franko
                              tovarna.


ex 3805     Sulfatna       Prečiščevanje z    Izdelava, pri
        terpentinska olja,  destilacijo ali    kateri vrednost
        prečiščena      rafiniranjem      vseh uporabljenih
                   surovega        materialov ne
                   sulfatnega       presega 40% cene
                   terpentinskega olja.  izdelka franko
                              tovarna.


ex 3806     Smolni estri     Izdelava iz smolnih  Izdelava, pri
                   kislin.        kateri vrednost
                              vseh uporabljenih
                              materialov ne
                              presega 40% cene
                              izdelka franko
                              tovarna


ex 3807     Lesni katran     Destilacija lesnega  Izdelava, pri
        (lesna katranska   katrana.        kateri vrednost
        smola)                   vseh uporabljenih
                              materialov ne
                              presega 40% cene
                              izdelka franko
                              tovarna.


3808      Insekticidi,     Izdelava, pri kateri
        rodenticidi,     vrednost vseh
        fungicidi,      uporabljenih
        herbicidi,      materialov ne presega
        sredstva zoper    50% cene izdelka
        klitje, sredstva za franko tovarna.
        urejanje rasti
        rastlin,
        dezinfektanti in
        podobni izdelki,
        pripravljeni v
        oblikah ali
        pakiranjih za
        prodajo na drobno
        ali kot preparati
        ali kot izdelki
        (npr. žveplani
        trakovi, stenji,
        sveče in muholovke)


3809      Sredstva za      Izdelava, pri kateri
        dodelavo, nosilci   vrednost vseh
        barv, sredstva za   uporabljenih
        pospeševanje     materialov ne
        barvanja in      presega 50% cene
        fiksiranje barvil   izdelka franko
        ter drugi izdelki   tovarna.
        (npr. sredstva za
        apreturo in
        jedkanje), ki se
        uporabljajo v
        tekstilni, papirni,
        usnjarski in
        podobnih
        industrijah, ki
        niso omenjeni in ne
        zajeti na drugem
        mestu


3810      Preparati za     Izdelava, pri kateri
        dekapiranje     vrednost vseh
        kovinskih povrçin;  uporabljenih
        talila in drugi   materialov ne presega
        pomožni preparati  50% cena izdelka
        za spajkanje in   franko tovarna.
        varjenje; praški in
        paste za spajkanje
        in varjenje, ki so
        sestavljeni iz
        kovin in drugih
        materialov;
        preparati, ki se
        uporabljajo kot
        jedra ali obloge za
        elektrode ali
        varilne palice


3811      Preparati zoper
        detonacijo,
        preparati za
        preprečevanje
        oksidacije, za
        preprečevanje
        kopičenja smole, za
        izboljšanje
        viskoznosti,
        preparati za
        preprečevanje
        korozije in drugi
        pripravljeni
        aditivi, za
        mineralna olja
        (vštevši bencin)
        ali za druge
        tekočine, ki se
        uporabljajo v iste
        namene kot
        mineralna olja:

        - Pripravljeni    Izdelava, pri kateri
        aditivi za mazalna  vrednost vseh
        olja, ki vsebujejo  uporabljenih
        naftna olja ali   materialov, ki so
        olja iz       uvrščeni v tar.št.
        bituminoznih     3811 ne presega 50%
        materialov      cene izdelka franko
                   tovarna.

        - Drugo       Izdelava, pri kateri
                   vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov ne presega
                   50% cene izdelka
                   franko tovarna.


------------------------------------------------------------------------------
3812      Pripravljeni     Izdelava, pri kateri
        pospeševalci     vrednost vseh
        vulkanizacije;    uporabljenih
        sestavljeni     materialov ne presega
        plastifikatorji za  50% cene izdelka
        gumo in plastične  franko tovarna.
        mase, ki niso
        omenjeni in ne
        zajeti na drugem
        mestu; preparati za
        preprečevanje
        oksidacije in drugi
        sestavljeni
        stabilizatorji za
        gumo in plastične
        mase


3813      Preparati in     Izdelava, pri kateri
        polnila za aparate  vrednost vseh
        za gašenje požara;  uporabljenih
        napolnjene granate  materialov ne presega
        za gašenje požara  50% cene izdelka
                   franko tovarna.


3814      Sestavljena     Izdelava, pri kateri
        organska topila in  vrednost vseh
        razredčila, ki niso uporabljenih
        omenjena in ne    materialov ne presega
        zajeta na drugem   50% cene izdelka
        mestu; pripravljena franko tovarna.
        sredstva za
        odstranjevanje
        premazov


3818      Kemični elementi,  Izdelava, pri kateri
        dopirani za uporabo vrednost vseh
        v elektroniki, v   uporabljenih
        obliki kolutov,   materialov ne presega
        ploščic in v     50% cene izdelka
        podobnih oblikah;  franko tovarna.
        kemične spojine,
        dopirane za uporabo
        v elektroniki


3819      Tekočine za     Izdelava, pri kateri
        hidravlične zavore  vrednost vseh
        in druge       uporabljenih
        pripravljene     materialov ne presega
        tekočine za     50% cene izdelka
        hidravlični prenos, franko tovarna.
        ki ne vsebujejo ali
        vsebujejo po teži
        manj kot 70%
        naftnega olja ali
        olj, dobljenih iz
        bituminoznih
        mineralov


3820      Preparati zoper   Izdelava, pri kateri
        zmrzovanje in    vrednost vseh
        pripavljene     uporabljenih
        tekočine za     materialov ne presega
        odtajanje      50% cene izdelka
                   franko tovarna.


3822      Diagnostični ali   Izdelava, pri kateri
        laboratorijski    vrednost vseh
        reagenti na podlogi uporabljenih
        in pripravljeni   materialov ne presega
        diagnostični ali   50% cene izdelka
        laboratorijski    franko tovarna.
        reagenti s podlogo
        ali brez nje,
        razen tistih iz
        tar.št. 3002 ali
        3006


3823      Industrijske
        monokarboksilne
        maščobne kisline;
        kisla olja iz
        rafiniranja;
        industrijski
        maščobni alkoholi

        - Industrijske    Izdelava, pri kateri
        monokarboksilne   se vsi uporabljeni
        maščobne kisline;  materiali uvrščajo v
        kisla olja iz    drugo tar.št., kot je
        rafiniranja     tar. št. izdelka.

        - Industrijski    Izdelava iz
        maščobni alkoholi  materialov iz
                   katerekoli tar.št.
                   vključno druge
                   materiale iz tar.
                   št. 3823.


------------------------------------------------------------------------------
3824      Pripravljena
        vezivna sredstva za
        livarske modele ali
        livarska jedra,
        kemični izdelki in
        preparati kemične
        industrije in
        sorodnih industrij
        (vštevši tudi
        tiste, ki so
        sestavljeni iz
        mešanic naravnih
        proizvodov), ki
        niso omenjeni in ne
        zajeti na drugem
        mestu,stranski
        izdelki kemične
        industrije ali
        sorodnih industrij,
        ki niso omenjeni in
        ne zajeti na drugem
        mestu:
-----------------------------------------------------------------------------
        - Naslednje iz te  Izdelava, pri kateri  Izdelava, pri
        tarifne številke:  se vsi uporabljeni   kateri vrednost
                   materiali uvrščajo v  vseh uporabljenih
        Pripravljena     drugo tar. št., kot  materialov ne
        vezivna sredstva za je tar. št. izdelka.  presega 40% cene
        livarske modele ali Materiali, ki se    izdelka franko
        livarska jedra na  uvrščajo v isto tar.  tovarna.
        osnovi naravnih   št. kot je proizvod
        smolnih produktov  se lahko uporabljajo,
                   pod pogojem, da
        Naftenske kisline,  njihova vrednost ne
        njihove v vodi    presega 20% cene
        netopne soli in   izdelka franko
        njihovi estri    tovarna.

        Sorbitol, razen
        sorbitola iz tar.
        št. 2905

        Petrolejevi
        sulfonati, razen
        petrolejevih
        sulfonatov alkalnih
        kovin, amoniaka ali
        etanolaminov,
        tiofeniranih
        sulfonskih oljnih
        kislin,
        pridobljenih iz
        bituminoznih snovi
        in njihovih soli

        Ionski izmenjevalci

        Sušilci za vakumske
        cevi

        Alkalni železovi
        oksidi za
        prečiščevanje plina

        Amoniakova voda in
        surovi amoniak
        (izkoriščeni oksid)
        dobljen s
        prečiščevanjem
        svetlega plina

        Sulfonaftenske
        kisline, njihove v
        vodi netopne soli
        in njihovi estri

        Fuzelno in dipelovo
        olje

        Mešanice soli, ki
        vsebujejo različne
        anione

        Paste za kopiranje
        na osnovi želatine,
        z ali brez podlage
        iz papirja ali
        tekstila

        - Drugi       Izdelava, pri kateri
                   vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov ne presega
                   50% cene izdelka
                   franko tovarna.


------------------------------------------------------------------------------
3901 do 3915  Plastične mase v
        primarnih oblikah;
        odpadki, ostružki
        in ostanki iz
        plastike; razen za
        tar.št.ex 3907 in
        3912, za kateri so
        pravila podana v
        nadaljevanju:

        - Izdelki adicijske Izdelava, pri kateri: Izdelava, pri
        homopolomerizacije, - vrednost vseh    kateri vrednost
        pri kateri enojni  uporabljenih      vseh uporabljenih
        monomer prispeva   materialov ne presega materialov ne
        več kot 99% po    50% cene izdelka    presega 25% cene
        teži celotne     franko tovarna in   izdelka franko
        vsebine polimerov  - vrednost       tovarna.
                   kateregakoli
                   uporabljenega
                   materiala iz 39.
                   poglavja ne presega
                   20% cene izdelka
                   franko tovarna.
                   (1. Za
                   proizvode, ki
                   so sestavljeni iz
                   materialov, ki so po
                   eni strani uvrščeni
                   v tar.št.3901 do 3906
                   in po drugi strani v
                   tar.št.3907 do 3911,
                   se to določilo
                   uporablja samo za
                   tisto skupino
                   materialov, ki v
                   proizvodu
                   prevladujejo po teži.)

        - Drugo       Izdelava, pri kateri  Izdelava, pri
                   vrednost vseh     kateri vrednost
                   uporabljenih      vseh uporabljenih
                   materialov iz 39.   materialov ne
                   poglavja ne presega  presega 25% cene
                   20% cene izdelka    izdelka franko
                   franko tovarna.    tovarna.
                   (1. Za
                   proizvode, ki
                   so sestavljeni iz
                   materialov, ki so po
                   eni strani uvrščeni
                   v tar.št.3901 do 3906
                   in po drugi strani v
                   tar.št.3907 do 3911,
                   se to določilo
                   uporablja samo za
                   tisto skupino
                   materialov, ki v
                   proizvodu
                   prevladujejo po teži.)


ex 3907     Kopolimeri,     Izdelava, pri kateri
        narejeni iz     se vsi uporabljeni
        polikarbonata    materiali uvrščajo v
        in akrilonitril   drugo tar. št.
        -butadien-stiren   izdelka. Lahko se
        kopolimera (ABS)   uporabljajo
                   materiali, ki se
                   uvrščajo v isto tar.
                   št., pod pogojem,da
                   njihova vrednost ne
                   presega 50% cene
                   izdelka franko
                   tovarna
                   (1. Za
                   proizvode, ki
                   so sestavljeni iz
                   materialov, ki so po
                   eni strani uvrščeni
                   v tar.št.3901 do 3906
                   in po drugi strani v
                   tar.št.3907 do 3911,
                   se to določilo
                   uporablja samo za
                   tisto skupino
                   materialov, ki v
                   proizvodu
                   prevladujejo po teži.)

        - Poliester     Izdelava, pri kateri
                   vrednost kateregakoli
                   uporabljenega
                   materiala iz 39.
                   poglavja ne presega
                   20% cene izdelka
                   franko tovarna in/ali
                   izdelava iz tetrabrom-
                   (bisfenol A)
                   polikarbonata


3912      Celuloza in njeni  Izdelava, pri kateri
        kemični derivati,  vrednost kateregakoli
        ki niso navedeni in uporabljenega
        ne zajeti na drugem materiala iz iste
        mestu, v primarnih  tar.št.kot je
        oblikah       proizvod ne presega
                   20% cene izdelka
                   franko tovarna


3916 do 3921  Polizdelki in
        izdelki iz
        plastike; razen iz
        tar. št. ex 3916,
        ex 3917, ex 3920
        in ex 3921, za
        katere so pravila
        podana v
        nadaljevanju

        - Ploščati izdelki, Izdelava, pri kateri  Izdelava, pri
        bolj kot le     vrednost kateregakoli kateri vrednost
        površinsko obdelani uporabljenega     vseh uporabljenih
        ali rezani v druge  materiala iz 39.    materialov ne
        oblike razen     poglavja ne presega  presega 25% cene
        pravokotnih     50% cene izdelka    izdelka franko
        (vštevši       franko tovarna.    tovarna.
        kvadratne); drugi
        izdelki, bolj
        obdelani kot le
        površinsko obdelani

        - Drugi:

        -- izdelki      Izdelava, pri kateri:
        adicijske
        homopolimeraizacije, - vrednost vseh    Izdelava, pri
        pri kateri enojni  uporabljenih      kateri vrednost
        monomer prispeva   materialov ne presega kateregakoli
        več kot 99% po masi 50% cene izdelka    uporabljenih
        celotne vsebine   franko tovarna, in   materialov ne
        polimerov                  presega 25% cene
                   - vrednost       izdelka franko
                   kateregakoli      tovarna.
                   uporabljenega
                   materiala iz.
                   39. poglavja ne
                   presega 20% cene
                   izdelka franko
                   tovarna (1. Za
                   proizvode, ki
                   so sestavljeni iz
                   materialov, ki so po
                   eni strani uvrščeni
                   v tar.št.3901 do 3906
                   in po drugi strani v
                   tar.št.3907 do 3911,
                   se to določilo
                   uporablja samo za
                   tisto skupino
                   materialov, ki v
                   proizvodu
                   prevladujejo po teži.)

        -- drugi       Izdelava, pri kateri  Izdelava, pri
                   vrednost kateregakoli kateri vrednost
                   uporabljenega     vseh uporabljenih
                   materiala iz      materialov ne
                   39. poglavja ne    presega 25% cene
                   presega 20% cene    izdelka franko
                   izdelka franko     tovarna.
                   tovarna (1. Za
                   proizvode, ki so
                   sestavljeni iz
                   materialov, ki so
                   po eni strani uvrščeni
                   v tar.št.3901 do 3906
                   in po drugi strani v
                   tar.št.3907 do 3911,
                   se to določilo
                   uporablja samo za
                   tisto skupino
                   materialov, ki v
                   proizvodu
                   prevladujejo po teži.)


ex 3916 in   Profilni izdelki   Izdelava, pri kateri: Izdelava, pri
ex 3917     in cevi       -vrednost       kateri vrednost
                   kateregakoli      vseh uporabljenih
                   uporabljenega     materialov ne
                   materiala ne presega  presega 25% cene
                   50% cene izdelka    izdelka franko
                   franko tovarna, in   tovarna
                   -vrednost materialov
                   uvrščenih v isto tar.
                   št. ne presega 20%
                   cene izdelka franko
                   tovarna.


ex 3920     - Folije ali filmi  Izdelava iz delne   Izdelava, pri
        iz ionomerov     termoplastične soli,  kateri vrednost
                   ki je kopolimer    kateregakoli
                   etilena in metakrilne uporabljenega
                   kisline in je delno  materiala iz iste
                   nevtralizirana z ioni tar.št. kot je
                   kovine, predvsem    proizvod ne
                   cinka in natrija.   presega 25% cene
                              izdelka franko
                              tovarna.

        - Folije iz     Izdelava, pri kateri
        regenerirane     vrednost vseh
        celuloze,      uporabljenih
        poliamidov ali    materialov ne presega
        polietilena     20% cene izdelka
                   franko tovarna.


ex 3921     Folije iz      Izdelava iz visoko   Izdelava, pri
        plastičnih mas,   prosojnih       kateri vrednost
        metalizirane     poliestrskih folij   vseh
                   debeline manj kot   uporabljenih
                   23 mikronov (2.    materialov ne
                   Naslednje folije se  presega 25% cene
                   štejejo kot visoko   izdelka franko
                   prosojne: folije,   tovarna.
                   katerih zatemnitev
                   (merjeno z Gardner
                   Hazemetromv skladu z
                   ASTM-D 1003-16, tki.
                   Hazefaktor) je manjša
                   kot 2 odstotka


3922 do 3926  Izdelki iz      Izdelava, pri
        plastičnih mas    kateri vrednost
                   vseh uporabljenih
                   materialov ne presega
                   50% cene izdelka
                   franko tovarna.


------------------------------------------------------------------------------
ex 40.pgl    Kavčuk in izdelki  Izdelava, pri kateri
        iz kavčuka in gume; se vsi uporabljeni
        razen:        materiali uvrščajo v
                   drugo tar. št., kot
                   je tar. št. izdelka.


ex 4001     Laminirane plošče  Laminacija folij iz
        ali krpe kavčuka   naravnega kavčuka.
        za čevlje


4005      Mešanice kavčuka,  Izdelava, pri kateri
        nevulkanizirane,   vrednost vseh
        v primarnih     uporabljenih
        oblikah ali     materialov, razen
        ploščah, listih   naravnega kavčuka, ne
        ali trakovih     presega 50% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


4012      Protektirane ali
        rabljene zunanje
        gume (plašči);
        polne gume ali
        gume z zračnimi
        komorami,
        zamenljivi
        protektorji
        (plasti) in
        ščitniki iz gume:

        - Protektirane    Protektiranje
        gume, polne gume   rabljenih zunanjih
        ali gume z      gum.
        zračnimi komorami

        - Drugo       Izdelava iz
                   materialov iz
                   katerekoli tar.št.,
                   razen iz tar. št.
                   4011 ali 4012.


ex 4017     Izdelki iz trde   Izdelava iz trde
        gume         gume


ex 41.pgl.   Surove kože z    Izdelava, pri kateri
        dlako ali brez    se vsi uporabljeni
        dlake (razen     materiali uvrščajo
        krzna) in usnje;   v drugo tar. št.,
        razen:        kot je tar. št.
                   izdelka.


ex 4102     Surove kože ovac   Odstranjevanje volne s
        ali jagnjet, brez  kože ovac ali jagnjet
        volne        z volno.


4104 do 4107  Usnje, brez dlake  Ponovno strojenje
        ali volne, razen   predhodno strojenih
        usnja iz tar. št.  kož .
        4108 ali 4109

                   ali

                   Izdelava, pri kateri
                   se vsi uporabljeni
                   materiali uvrščajo v
                   drugo tar. št., kot
                   je tar. št. izdelka.


4109      Lakasto usnje in   Izdelava iz usnja iz
        lakasto plastovito  tar. št. 4104 do 4107
        (prevlečeno s    pod pogojem, da
        folijo) usnje,    njihova vrednost ne
        metalizirano usnje  presega 50% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


42.pgl.     Usnjeni izdelki,   Izdelava, pri kateri
        sedlarski in     se vsi uporabljeni
        jermenarski     materiali uvrščajo v
        izdelki;       drugo tar. št., kot
        predmeti za     je tar. št. izdelka.
        potovanje, ročne
        torbe in podobni
        izdelki iz živalskih
        črev (razen
        sviloprejkine niti)


-----------------------------------------------------------------------------
ex 43.pgl.   Naravno in umetno  Izdelava, pri kateri
        krzno; krzneni    se vsi uporabljeni
        izdelki, razen:   materiali uvrščajo v
                   drugo tar. št., kot
                   je tar. št. izdelka.


ex 4302     Strojena ali
        obdelana krzna,
        sestavljena:

        - Plošče, križi,   Beljenje ali barvanje
        kvadrati in podobne vključno z rezanjem
        oblike        in sestavljanjem
                   nesestavljenega
                   strojenega ali
                   obdelanega krzna.

        - Drugo       Izdelava iz
                   nesestavljenih,
                   strojenih ali
                   obdelanih krzen.


4303      Oblačila, oblačilni Izdelava iz
        dodatki in drugi   nesestavljenih
        krzneni izdelki   strojenih ali
                   obdelanih krzen iz
                   tar. št. 4302.


-----------------------------------------------------------------------------
ex 44.pgl.   Les in lesni     Izdelava, pri kateri
        izdelki; oglje;   se vsi uporabljeni
        razen:        materiali uvrščajo v
                   drugo tar. št., kot
                   je tar.št. izdelka.


ex 4403     Les, grobo      Izdelava iz grobo
        obdelan       obdelanega lesa, z
        (štirikotno tesan)  lubjem ali brez lubja
                   ali samo tesanega.


ex 4407     Les, vzdolžno žagan Skobljanje, brušenje
        ali iverjen, rezan  ali lepljenje s topim
        ali luščen,     ali zobatim dolžinskim
        skobljan, brušen   spajanjem.
        ali topo ali zobato
        dolžinsko spojen,
        debeline nad 6 mm


ex 4408     Furnirski listi in  Spajanje, skobljanje,
        listi za vezane   brušenje ali lepljenje
        plošče debeline do  s topim ali zobatim
        6 mm, sestavjen in  dolžinskim spajanjem.
        drug les,žagan po
        dolžini, rezan ali
        lupljen, skobljan,
        brušen ali lepljen
        s topim ali zobatim
        dolžinskim
        spajanjem, debeline
        do 6 mm


ex 4409     Les, kontinuirano
        profiliran po
        dolžini
        kateregakoli roba
        ali strani,
        vključno skobljan,
        brušen ali topo ali
        zobato dolžinsko
        spojen ali ne:

        - Brušeni ali topo  Brušenje ali topo ali
        ali zobato      zobato dolžinsko
        dolžinsko spojeni  spajanje.

        - Okrasne palice,  Predelava v obliki
        venci in okrasne   palic ali okrasnih
        letve        letev.


ex 4410 do   Okrasne palice,   Predelava v obliki
ex 4413     venci in okrasne   palic in okrasnih
        letve za pohištvo,  letev.
        za notranjo
        dekoracijo


ex 4415     Zaboji za      Izdelava iz desk, ki
        pakiranje, škatle,  niso razrezane na
        gajbe, bobni in   določeno velikost.
        podobna embalaža za
        pakiranje, iz lesa


ex 4416     Sodi, kadi, vedra,  Izdelava iz klanih
        in drugi sodarski  dog, nadalje
        izdelki in njihovi  neobdelanih, razen
        deli, iz lesa,    razžaganih na dveh
        vključno tudi doge  glavnih površinah.


ex 4418     - Stavbno pohištvo  Izdelava pri kateri
        in leseni izdelki  se vsi uporabljeni
        za gradbeništvo   materiali uvrščajo v
                   drugo tar. št., kot
                   je tar. št. izdelka.
                   Lahko se uporabljajo
                   celičaste plošče,
                   skodle in opaži.

        -Okrasne palice in  Predelava v obliki
        okrasne letve    palic ali okrasnih
                   letev.


ex 4421     Les za vžigalice;  Izdelava iz lesa iz
        lesni čepki za    katerekoli tar. št.,
        obutev        razen lesene žice iz
                   tar. št. 4409.


-----------------------------------------------------------------------------
ex 45.pgl.   Pluta in plutasti  Izdelava, pri kateri
        izdelki, razen:   se vsi uporabljeni
                   materiali uvrščajo v
                   drugo tar. št., kot
                   je tar. št. izdelka.


4503      Izdelki iz naravne  Izdelava iz plute iz
        plute        tar. št. 4501.


46.pgl.     Izdelki iz slame,  Izdelava, pri kateri
        esparta in drugih  se vsi uporabljeni
        materialov za    materiali uvrščajo v
        pletarstvo;     drugo tar. št., kot
        košarski in     je tar. št. izdelka.
        pletarski izdelki


-----------------------------------------------------------------------------
47.pgl.     Lesovina ali     Izdelava, pri kateri
        celuloza iz drugih  se vsi uporabljeni
        vlaknastih      materiali uvrščajo v
        celuloznih      drugo tar. št., kot
        materialov;     je tar. št. izdelka.
        recikliran papir
        ali karton (ostanki
        in odpadki)


------------------------------------------------------------------------------
ex 48.pgl.   Papir in karton;   Izdelava, pri kateri
        izdelki iz papirne  se vsi uporabljeni
        kaše, papirja ali  materiali uvrščajo v
        kartona; razen:   drugo tar. št., kot
                   je tar. št. izdelka.


ex 4811     Papir in karton,   Izdelava iz
        samo s črtami ali  materialov za
        kvadrati       izdelavo papirja iz
                   47. poglavja.


4816      Karbon papir,    Izdelava iz
        samokopirni papir  materialov za
        in drug papir za   izdelavo papirja iz
        kopiranje in     47. poglavja.
        prenašanje (razen
        tistih iz tar. št.
        4809); matrice za
        razmnoževanje in
        ofsetne plošče iz
        papirja, v škatlah
        ali brez škatel


4817      Pisemski ovitki,   Izdelava, pri kateri:
        pisemske kartice,  - se vsi uporabljeni
        dopisnice in karte  materiali uvrščajo v
        za dopisovanje iz  drugo tar. št., kot
        papirja ali     je tar. št. izdelka,
        kartona; kompleti  in
        za dopisovanje v   - vrednost vseh
        škatlah, vrečkah,  uporabljenih
        notesih in podobnih materialov ne presega
        pakiranjih iz    50% cene izdelka
        papirja in kartona  franko tovarna.


ex 4818     Toaletni papir    Izdelava iz
                   materialov za
                   izdelavo papirja iz
                   47. poglavja.


ex 4819     Škatle, zaboji,   Izdelava, pri kateri:
        vreče in drugi    - se vsi uporabljeni
        kontejnerji za    materiali uvrščajo v
        pakiranje iz     drugo tar. št., kot
        papirja, kartona,  je tar. št. izdelka,
        celulozne vate ali  in
        listov ali trakov  - vrednost vseh
        iz celuloznih    uporabljenih
        vlaken        materialov ne presega
                   50% cene izdelka
                   franko tovarna.


ex 4820     Bloki papirja za   Izdelava, pri kateri
        pisma        vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov ne presega
                   50% cene izdelka
                   franko tovarna.


ex 4823     Drug papir,     Izdelava iz
        karton, celulozna  materialov za
        vata ter listi in  izdelavo papirja iz
        trakovi iz      47. poglavja.
        celuloznih vlaken,
        razrezani v
        določene velikosti
        ali oblike


-----------------------------------------------------------------------------
ex 49.pgl.   Tiskane knjige,   Izdelava, pri kateri
        časopisi, slike in  se vsi uporabljeni
        drugi izdelki    materiali uvrščajo v
        grafične       drugo tar. št., kot
        industrije,     je tar. št. izdelka.
        rokopisi, tipkana
        besedila in načrti,
        razen:


4909      Poštne razglednice, Izdelava iz
        čestitke in karte z materialov, ki niso
        osebnimi sporočili, uvrščeni v tar.št.
        tiskane,       4909 ali 4911.
        ilustrirane ali
        neilustrirane, z
        ovitki ali okraski
        ali brez njih


4910      Koledarji vseh
        vrst, tiskani,
        vštevši koledarske
        bloke:

        - Koledarji vrste  Izdelava, pri kateri:
        "večni" ali z    - se vsi uporabljeni
        zamenljivimi bloki  materiali uvrščajo v
        na podlagah, ki   drugo tar. št., kot
        niso iz papirja ali je tar.št. izdelka,
        kartona       in
                   - vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov ne presega
                   50% cene izdelka
                   franko tovarna.

        - Drugo       Izdelava iz
                   materialov ki niso
                   uvrščeni v tar. št.
                   4909 ali 4911.


-----------------------------------------------------------------------------
ex 50.pgl.   Svila, razen:    Izdelava, pri kateri
                   se vsi uporabljeni
                   materiali uvrščajo v
                   drugo tar. št. kot je
                   tar. št. izdelka.


ex 5003     Svileni odpadki   Mikanje ali česanje
        (vštevši zapredke,  svilenih odpadkov.
        neprimerne za
        odvijanje, odpadke
        preje in raztrgane
        tekstilne
        materiale), mikani
        ali česani


5004 do     Svilena preja in   Izdelava iz:(1.
ex 5006     preja iz odpadkov  Posebni pogoji, ki
        svile        veljajo za proizvode
                   iz mešanice
                   tekstilnih
                   materialov, so
                   navedeni v Uvodni
                   opombi 5.)
                   - surove svile ali iz
                   odpadkov svile,
                   mikanih ali česanih
                   ali drugače
                   predelanih za
                   predenje,
                   - drugih naravnih
                   vlaken, nemikanih ali
                   nečesanih ali drugače
                   predelanih za
                   predenje,
                   - kemičnih materialov
                   ali tekstilne kaše,
                   ali
                   - materialov za
                   izdelavo papirja.


5007      Tkanine iz svile
        ali svilenih
        odpadkov:

        - Z vtkanimi     Izdelava iz enojne
        gumijastimi nitmi  preje(1. Posebni
                   pogoji, ki veljajo
                   za proizvode iz
                   mešanice tekstilnih
                   materialov, so
                   navedeni v Uvodni
                   opombi 5).

        - Drugi       Izdelava iz:(1.
                   Posebni pogoji, ki
                   veljajo za proizvode
                   iz mešanice
                   tekstilnih
                   materialov, so
                   navedeni v Uvodni
                   opombi 5)
                   - preje iz kokosovih
                   vlaken,
                   - naravnih vlaken,
                   - umetnih ali
                   sintetičnih rezanih
                   vlaken, nemikanih ali
                   nečesanih ali kako
                   drugače predelanih za
                   predenje,
                   - kemičnih materialov
                   ali tekstilne kaše,
                   ali
                   - papirja.

                   ali

                   Tiskanje, spremljano
                   z najmanj dvema
                   pripravljalnima ali
                   končnima operacijama
                   (kot so
                   razmaščevanje,
                   beljenje,
                   merceriziranje,
                   termostabiliziranje,
                   dviganje,
                   kalandiranje,
                   obdelava za odpornost
                   na krčenje, trajna
                   zaključna obdelava,
                   obogatitev,
                   impregnacija,
                   popravljanje in
                   odstranjevanje
                   vozlov), pod pogojem,
                   da vrednost
                   uporabljene netiskane
                   tkanine ne presega
                   47,5% cene izdelka
                   franko tovarna.


------------------------------------------------------------------------------
ex 51.pgl.   Volna, fina ali   Izdelava, pri kateri
        groba živalska    se vsi uporabljeni
        dlaka; preja in   materiali uvrščajo v
        tkanine iz      drugo tar. št., kot
        konjske žime;    je tar. št. izdelka.
        razen:


5106 do 5110  Preja iz volne, iz  Izdelava iz: (1.
        fine ali grobe    Posebni pogoji, ki
        živalske dlake ali  veljajo za proizvode
        iz konjske žime   iz mešanice
                   tekstilnih
                   materialov, so
                   navedeni v Uvodni
                   opombi 5)
                   - surove svile ali iz
                   odpadkov svile,
                   mikanih ali česanih
                   ali kako drugače
                   predelanih za
                   predenje,
                   - naravnih vlaken,
                   nemikanih ali
                   nečesanih ali
                   drugače predelanih
                   za predenje,
                   - kemičnih materialov
                   ali tekstilne kaše,
                   ali
                   - materialov za
                   izdelavo papirja.


5111 do 5113  Tkanine iz volne,  Izdelava iz enojne
        iz fine ali grobe  preje (1. Posebni
        fine ali grobe    pogoji, ki veljajo
        živalske dlake ali  za proizvode iz
        iz konjske žime   mešanice tekstilnih
        živalske dlake ali  materialov, so
        iz konjske žime   navedeni v Uvodni
                   opombi 5).

        - Z vtkanimi
        gumijastimi nitmi

        - Drugi       Izdelava iz:1
                   (1. Posebni
                   pogoji, ki veljajo za
                   proizvode iz mešanice
                   tekstilnih
                   materialov, so
                   navedeni v Uvodni
                   opombi 5)
                   - preje iz
                   kokosovih vlaken,
                   - naravnih vlaken,
                   - umetnih ali
                   sintetičnih rezanih
                   vlaken, nemikanih ali
                   nečesanih ali kako
                   drugače predelanih za
                   predenje,
                   - kemičnih materialov
                   ali tekstilne kaše,
                   ali
                   - papirja.

                   ali

                   Tiskanje, spremljano
                   z najmanj dvema
                   pripravljalnima ali
                   končnima operacijama

                   (kot so
                   razmaščevanje,
                   beljenje,
                   merceriziranje,
                   termostabiliziranje,
                   dviganje,
                   kalandiranje,
                   obdelava za odpornost
                   na krčenje, trajna
                   zaključna obdelava
                   obogatitev,
                   impregnacija,
                   popravljanje in
                   odstranjevanje
                   vozlov), pod pogojem,
                   da vrednost
                   uporabljene netiskane
                   tkanine ne presega
                   47,5% cene izdelka
                   franko tovarna.


-----------------------------------------------------------------------------
ex 52.pgl.   Bombaž, razen:    Izdelava, pri kateri
                   se vsi uporabljeni
                   materiali uvrščajo v
                   drugo tar. št., kot
                   je tar. št. izdelka.


5204 do 5207  Preja in sukanec iz Izdelava iz :(1.
        bombaža       Posebni pogoji, ki
                   veljajo za proizvode
                   iz mešanice
                   tekstilnih
                   materialov, so
                   navedeni v Uvodni
                   opombi 5)
                   - surove svile ali
                   odpadkov svile,
                   mikanih ali česanih
                   ali drugače
                   pripravljenih za
                   predenje,
                   - naravnih vlaken,
                   nemikanih ali
                   nečesanih ali
                   drugače predelanih za
                   predenje,
                   - kemičnih materialov
                   ali tekstilne kaše,
                   ali
                   - materialov za
                   izdelavo papirja.


5208 do 5212  Bombažne tkanine:

        - Z vtkanimi     Izdelava iz enojne
        gumijastimi nitmi  preje (1. Posebni
                   pogoji, ki veljajo za
                   proizvode iz mešanice
                   tekstilnih
                   materialov, so
                   navedeni v Uvodni
                   opombi 5.)

        - Druge       Izdelava iz: (1.
                   Posebni pogoji, ki
                   veljajo za proizvode
                   iz mešanice
                   tekstilnih
                   materialov, so
                   navedeni v Uvodni
                   opombi 5.)
                   - preje iz kokosovih
                   vlaken,
                   - naravnih vlaken,
                   - umetnih ali
                   sintetičnih rezanih
                   vlaken, nemikanih ali
                   nečesanih ali kako
                   drugače pripravljenih
                   za predenje,
                   - kemičnih materialov
                   ali tekstilne kaše,
                   ali
                   - papirja.

                   ali

                   Tiskanje, spremljano
                   z najmanj dvema
                   pripravljalnima ali
                   končnima operacijama
                   (kot so
                   razmaščevanje,
                   beljenje,
                   merceriziranje,
                   termostabiliziranje,
                   dviganje,
                   kalendiranje,
                   obdelava za odpornost
                   na krčenje, trajna
                   zaključna obdelava,
                   obogatitev,
                   impregnacija,
                   popravljanje in
                   odstranjevanje
                   vozlov), pod pogojem,
                   da vrednost
                   uporabljene netiskane
                   tkanine ne presega
                   47,5% cene izdelka
                   franko tovarna.


-----------------------------------------------------------------------------
ex 53.pgl.   Druga rastlinska   Izdelava, pri kateri
        tekstilna vlakna;  se vsi uporabljeni
        papirna preja in   materiali uvrščajo v
        tkanine iz papirne  drugo tar. št., kot
        preje; razen:    je tar. št. izdelka.


5306 do 5308  Preja iz drugih   Izdelava iz: (1.
        rastlinskih     Posebni pogoji, ki
        tekstilnih vlaken;  veljajo za proizvode
        papirna preja    iz mešanice
                   tekstilnih
                   materialov, so
                   navedeni v Uvodni
                   opombi 5)
                   - surove svile ali
                   ostankov svile,
                   mikanih ali česanih
                   ali drugače
                   pripravljenih za
                   predenje,
                   - naravnih vlaken,
                   nemikanih ali
                   nečesanih ali drugače
                   predelanih za
                   predenje,
                   - kemičnih materialov
                   ali tekstilne kaše,
                   ali
                   - materialov za
                   izdelavo papirja.


5309 do 5311  Tkanine iz drugih
        rastlinskih        
        tekstilnih vlaken;
        tkanine iz papirne
        preje:

        - Z vtkanini     Izdelava iz enojne
        gumijastimi nitmi  preje (1. Posebni
                   pogoji, ki veljajo
                   za proizvode iz
                   mešanice tekstilnih
                   materialov, so
                   navedeni v Uvodni
                   opombi 5)

        - Druge       Izdelava iz: (1.
                   Posebni pogoji, ki
                   veljajo za proizvode
                   iz mešanice
                   tekstilnih
                   materialov, so
                   navedeni v Uvodni
                   opombi 5)
                   - preje iz
                   kokosovih vlaken,
                   - naravnih vlaken,
                   - umetnih ali
                   sintetičnih rezanih
                   vlaken, nemikanih ali
                   nečesanih ali kako
                   drugače pripravljenih
                   za predenje,
                   - kemičnih materialov
                   ali tekstilne kaše,
                   ali
                   - papirja.

                   ali

                   Tiskanje, spremljano
                   z najmanj dvema
                   pripravljalnima ali
                   končnima operacijama
                   (kot so
                   razmaščevanje,
                   beljenje,
                   merceriziranje,
                   termostabiliziranje,
                   dviganje, kalendiranje,
                   obdelava za odpornost
                   na krčenje, trajna
                   zaključna obdelava,
                   obogatitev,
                   impregnacija,
                   popravljanje in
                   odstranjevanje
                   vozlov), pod pogojem,
                   da vrednost
                   uporabljene netiskane
                   tkanine ne presega
                   47,5% cene izdelka
                   franko tovarna.


------------------------------------------------------------------------------
5401 do 5406  Preja,        Izdelava iz: (1.
        monofilamenti in   Posebni pogoji, ki
        sukanec iz umetnih  veljajo za proizvode
        ali sintetičnih   iz mešanice
        filamentov      tekstilnih
                   materialov, so
                   navedeni v Uvodni
                   opombi 5.)
                   - surove svile ali
                   ostankov svile,
                   mikanih ali česanih
                   ali drugače
                   pripravljenih za
                   predenje,
                   - naravnih vlaken,
                   nemikanih in
                   nečesanih ali kako
                   drugače predelanih za
                   predenje,
                   - kemičnih materialov
                   ali tekstilne kaše,
                   ali
                   - materialov za
                   izdelavo papirja.


5407 in 5408  Tkanine iz preje iz
        umetnih ali
        sintetičnih
        filamentov:

        - Z vtkanimi     Izdelava iz enojne
        gumijastimi nitmi  preje 1 (1. Posebni
                   pogoji, ki veljajo
                   za proizvode iz
                   mešanice tekstilnih
                   materialov, so
                   navedeni v Uvodni
                   opombi 5).

        - Druge       Izdelava iz 1: (1.
                   Posebni pogoji, ki
                   veljajo za proizvode
                   iz mešanice
                   tekstilnih
                   materialov, so
                   navedeni v Uvodni
                   opombi 5).
                   - preje iz kokosovih
                   vlaken,
                   - naravnih vlaken,
                   - umetnih ali
                   sintetičnih rezanih
                   vlaken, nemikanih ali
                   nečesanih ali kako
                   drugače pripravljenih
                   za predenje,
                   - kemičnih materialov
                   ali tekstilne kaše,
                   ali
                   - papirja.

                   ali

                   Tiskanje, spremljano
                   z najmanj dvema
                   pripravljalnima ali
                   končnima operacijama
                   (kot so
                   razmaščevanje,
                   beljenje,
                   merceriziranje,
                   termostabiliziranje,
                   dviganje,
                   kalendiranje,
                   obdelava za odpornost
                   na krčenje, trajna
                   zaključna obdelava,
                   obogatitev,
                   impregnacija,
                   popravljanje in
                   odstranjevanje
                   vozlov) pod pogojem,
                   da vrednost
                   uporabljene netiskane
                   tkanine ne presega
                   47,5% cene izdelka
                   franko tovarna.


------------------------------------------------------------------------------
5501 do 5507  Umetna ali      Izdelava iz kemičnih
        sintetična rezana  materialov ali
        vlakna        tekstilne kaše.


5508 do 5511  Preja in sukanec za Izdelava iz: (1.
        šivanje iz umetnih  Posebni pogoji, ki
        ali sintetičnih   veljajo za
        rezanih vlaken    proizvode iz mešanice
                   tekstilnih
                   materialov, so
                   navedeni v Uvodni
                   opombi 5)
                   - surove svile ali
                   odpadkov svile,
                   mikanih ali česanih
                   ali drugače
                   pripravljenih za
                   predenje,
                   - naravnih vlaken,
                   nemikanih ali
                   nečesanih ali kako
                   drugače predelanih
                   za predenje,
                   - kemičnih
                   materialov ali
                   tekstilne kaše, ali
                   - materialov za
                   izdelavo papirja.


5512 do 5516  Tkanine iz umetnih
        in sintetičnih
        rezanih vlaken:

        - Z vtkanimi     Izdelava iz enojne
        gumijastimi nitmi  preje (1. Posebni
                   pogoji, ki veljajo za
                   proizvode iz mešanice
                   tekstilnih
                   materialov, so
                   navedeni v Uvodni
                   opombi 5).

        - Druge       Izdelava iz: (1.
                   Posebni pogoji, ki
                   veljajo za proizvode
                   iz mešanice
                   tekstilnih
                   materialov, so
                   navedeni v Uvodni
                   opombi 5).
                   - preje iz kokosovih
                   vlaken,
                   - naravnih vlaken,
                   - umetnih in
                   sintetičnih rezanih
                   vlaken, nemikanih ali
                   nečesanih ali kako
                   drugače predelavnih
                   za predenje,
                   - kemičnih materialov
                   ali tekstilne kaše,
                   ali
                   - papirja.

                   ali

                   Tiskanje, spremljano
                   z najmanj dvema
                   pripravljalnima ali
                   končnima operacijama
                   (kot so
                   razmaščevanje,
                   beljenje,
                   merceriziranje,
                   termostabiliziranje,
                   dviganje,
                   kalendiranje,
                   obdelava za odpornost
                   na krčenje, trajna
                   zaključna obdelava,
                   obogatitev,
                   impregnacija,
                   popravljanje in
                   odstranjevanje
                   vozlov), pod pogojem,
                   da vrednost
                   uporabljene netiskane
                   tkanine ne presega
                   47,5% cene izdelka
                   franko tovarna.


------------------------------------------------------------------------------
ex 56.pgl.   Vata, klobučevina  Izdelava iz:
        in netkani      - preje iz kokosovega
        materiali;      vlakna,
        specialne preje;   - naravnih vlaken,
        vrvi, motvozi,    - kemičnih materialov
        konopi in prameni  ali tekstilne kaše,
        ter izdelki iz    ali
        njih, razen:     - materialov za
                   proizvodnjo papirja.


5602      Klobučevina,
        vštevši
        impregnirano,
        prevlečeno ali
        laminirano:

        - Iglana       Izdelava iz: (1.
        klobučevina     Posebni pogoji, ki
                   veljajo za proizvode
                   iz mešanice
                   tekstilnih
                   materialov, so
                   navedeni v Uvodni
                   opombi 5).
                   - naravnih vlaken,
                   - kemičnih
                   materialov ali
                   tekstilne kaše.

                   Lahko se uporabljajo:
                   - preje iz
                   polipropilenskega
                   filamenta iz tar.
                   št. 5402,
                   - polipropilenska
                   vlakna iz tar. št.
                   5503 ali 5506, ali
                   - filamentni trak iz
                   polipropilena iz tar.
                   št. 5501, pri katerih
                   je v vseh primerih
                   vsebina vsakega
                   filamenta ali vlakna
                   nižja od 9
                   decitekstov, pod
                   pogojem, da njihova
                   vrednost ne presega
                   40% cene izdelka
                   franko tovarna.

        - Drugo       Izdelava iz: (1.
                   Posebni pogoji,
                   ki veljajo za
                   proizvode iz mešanice
                   tekstilnih
                   materialov, so
                   navedeni v Uvodni
                   opombi 5).
                   - naravnih vlaken,
                   - umetnih ali
                   sintetičnih rezanih
                   vlaken, pridobljenih i
                   z kazeina, ali
                   - kemičnih materialov
                   ali tekstilne kaše.


5604      Niti in vrvi iz
        gume, prekriti s
        tekstilnim
        materialom;
        tekstilna preja,
        trakovi in podobno
        iz tar. št. 5404
        ali 5405,
        impregnirani,
        prevlečeni,
        obloženi z gumo ali
        plastično maso

        - Gumijaste niti in Izdelava iz
        vrvi, prekrite s   gumijastih niti in
        tekstilom      vrvi, ki niso
                   prekrite s tekstilom.

        - Drugo       Izdelava iz: (1.
                   Posebni pogoji, ki
                   veljajo za proizvode
                   iz mešanice
                   tekstilnih
                   materialov, so
                   navedeni v Uvodni
                   opombi 5).
                   - naravnih vlaken,
                   nemikanih in
                   nečesanih ali kako
                   drugače pripravljenih
                   za predenje,
                   - kemičnih materialov
                   ali tekstilne kaše,
                   ali
                   - materialov za
                   izdelavo papirja.


5605      Metalizirana preja, Izdelava iz: (1.
        posukana ali ne,   Posebni pogoji, ki
        izdelana iz     veljajo za proizvode
        tekstilne preje,   iz mešanice
        trakov, in podobno  tekstilnih
        iz tar. št. 5404   materialov, so
        ali 5405, in     navedeni v Uvodni
        kombinirana s    opombi 5).
        kovino v obliki   - naravnih vlaken,
        niti, traku ali   - umetnih in
        prahu ali      sintetičnih rezanih
        prevlečene s kovino vlaken, nemikanih in
                   nečesanih ali kako
                   drugače pripravljenih
                   za predenje,
                   - kemičnih materialov
                   ali tekstilne kaše,
                   ali
                   - materialov za
                   izdelavo papirja.


5606      Posukana preja,   Izdelava iz: (1.
        trakovi in podobno  Posebni pogoji, ki
        iz tar. št. 5404   veljajo za proizvode
        ali 5405 (razen   iz mešanice
        tiste iz tar. št.  tekstilnih
        5605 in posukane   materialov, so
        preje iz konjske   navedeni v Uvodni
        žime); ženiljska   opombi 5).
        preja (vštevši    - naravnih vlaken,
        ženiljsko prejo);  - umetnih in
        efektno vozličasta  sintetičnih rezanih
        preja        vlaken, nemikanih in
                   nečesanih ali kako
                   drugače pripravljenih
                   za predenje,
                   - kemičnih materialov
                   ali tekstilne kaše,
                   ali
                   - materialov za
                   izdelavo papirja.


------------------------------------------------------------------------------
57.pgl.     Preproge in druga  Izdelava iz: (1.
        tekstilna talna   Posebni pogoji, ki
        prekrivala:     veljajo za proizvode
                   iz mešanice
        - Iz iglane     tekstilnih
        klobučevine     materialov, so
                   navedeni v Uvodni
                   opombi 5).
                   - naravnih vlaken,
                   ali
                   - kemičnih
                   materialov ali
                   tekstilne kaše.
                   Lahko se uporabljajo:
                   - preja iz
                   polipropilenskega
                   filamenta iz tar. št.
                   5402,
                   - polipropilenska
                   vlakna iz tar. št.
                   5503 ali 5506 ali
                   - filamentni traki iz
                   polipropilena iz tar.
                   št. 5501, pri katerih
                   je v vseh primerih
                   vsebina vsakega
                   filamenta ali vlakna
                   manjša od 9
                   decitekstov, pod
                   pogojem, da njihova
                   vrednost ne presega
                   40% cene izdelka
                   franko tovarna.

        - Iz druge      Izdelava iz: (1.
        klobučevine     Posebni pogoji, ki
                   veljajo za proizvode
                   iz mešanice
                   tekstilnih
                   materialov, so
                   navedeni v Uvodni
                   opombi 5).
                   - naravnih vlaken,
                   nemikanih in
                   nečesanih ali kako
                   drugače
                   pripravljenih za
                   predenje, ali
                   - kemičnih materialov
                   ali tekstilne kaše.

        - Drugo       Izdelava iz: (1.
                   Posebni pogoji, ki
                   veljajo za proizvode
                   iz mešanice
                   tekstilnih
                   materialov, so
                   navedeni v Uvodni
                   opombi 5).
                   - preje iz kokosovega
                   vlakna,
                   - preje iz
                   sintetičnih ali
                   umetnih filamentov,
                   - naravnih vlaken,
                   ali
                   - sintetičnih ali
                   umetnih rezanih
                   vlaken, nemikanih in
                   nečesanih ali kako
                   drugače predelanih za
                   predenje.


------------------------------------------------------------------------------
ex 58.pgl.   Specialne tkanine;
        taftane tekstilne
        obloge; čipke;
        tapiserije;
        pozamentarije;
        vezenine; razen:

        - Kombinirane z   Izdelava iz enojne
        gumijasto nitjo   preje (1. Posebni
                   pogoji, ki veljajo za
                   proizvode iz mešanice
                   tekstilnih
                   materialov, so
                   navedeni v Uvodni
                   opombi 5).

        - Druge       Izdelava iz: (1.
                   Posebni pogoji, ki
                   veljajo za proizvode
                   iz mešanice
                   tekstilnih
                   materialov, so
                   navedeni v Uvodni
                   opombi 5).
                   - naravnih vlaken,
                   - umetnih ali
                   sintetičnih rezanih
                   vlaken, nemikanih in
                   nečesanih ali kako
                   drugače pripravljenih
                   za predenje, ali
                   - kemičnih materialov
                   ali tekstilne kaše,

                   ali

                   Tiskanje, spremljano
                   z najmanj dvema
                   pripravljalnima ali
                   končnima operacijama
                   (kot so
                   razmaščevanje,
                   beljenje,
                   merceriziranje,
                   termostabiliziranje,
                   dviganje,
                   kalendiranje,
                   obdelava za odpornost
                   na krčenje, trajna
                   zaključna obdelava,
                   obogatitev,
                   impregnacija,
                   popravljanje ali
                   odstranjevanje
                   vozlov), pod pogojem,
                   da vrednost
                   uporabljene netiskane
                   tkanine ne presega
                   47,5% cene izdelka
                   franko tovarna.


5805      Ročno tkane     Izdelava, pri kateri
        tapiserije (vrsta:  se vsi uporabljeni
        gobelin,       materiali uvrščajo v
        flandrijske,     drugo tar. št., kot
        beauvais, aubusson  je tar. št. izdelka.
        in podobne) in z
        iglo izdelane
        tapiserije (npr.: z
        drobnim in križnim
        vbodom),
        konfekcionirane ali
        ne


5810      Vezenine v metraži, Izdelava, pri kateri:
        trakovih ali     - so vsi uporabljeni
        motivih       materiali uvrščeni v
                   drugo tar. št., kot
                   je tar. št. izdelka,
                   in
                   - vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov ne presega
                   50% cene izdelka
                   franko tovarna.


------------------------------------------------------------------------------
5901      Tekstilne tkanine,  Izdelava iz preje.
        prevlečene z
        lepilom ali
        škrobnimi snovmi,
        ki se uporabljajo
        za zunanjo vezavo
        knjig in podobne
        namene: tkanine za
        kopiranje; platna,
        pripravljena za
        slikanje, toge
        tkanine (bugram) in
        podobne tkanine, ki
        se uporabljajo za
        izdelavo klobukov


5902      Kord tkanine za
        avtomobilske plašče
        iz preje in
        najlona, poliestra
        in viskoznega
        rajona velike
        jakosti:

        - Z vsebnostjo do  Izdelava iz preje.
        vključno 90%
        tekstilnih
        materialov po teži

        - Druge       Izdelava iz kemičnih
                   materialov ali
                   tekstilne kaše.


5903      Tekstilne tkanine,  Izdelava iz preje.
        impregnirane,
        premazane,      ali
        prevlečene ali
        prekrite ali     Tiskanje, spremljano
        laminirane s     z najmanj dvema
        plastičnimi masami, pripravljalnima ali
        razen tistih iz   končnima operacijama
        tar. št. 5902    (kot so
                   razmaščevanje,
                   beljenje,
                   merceriziranje,
                   termostabiliziranje,
                   dviganje,
                   kalendiranje,
                   obdelava za odpornost
                   na krčenje, trajna
                   zaključna obdelava,
                   obogatitev,
                   impregnacija,
                   popravljanje in
                   odstranjevanje
                   vozlov), pod pogojem,
                   da vrednost
                   uporabljene netiskane
                   tkanine ne presega
                   47,5% cene izdelka
                   franko tovarna.


5904      Linolej, vštevši   Izdelava iz preje (1.
        rezanega v oblike;  Posebni pogoji, ki
        talna prekrivala na veljajo za proizvode
        tekstilni podlagi,  iz mešanice
        premazani      tekstilnih
        prevlečeni ali    materialov, so
        prekriti, razrezani navedeni v Uvodni
        v oblike ali ne   opombi 5).


5905      Zidne tapete iz
        tekstila:

        - Impregnirane,   Izdelava iz preje.
        premazane,
        prevlečene ali
        prekrite ali
        laminirane z gumo,
        plastičnimi masami
        ali drugimi
        materiali

        - Druge       Izdelava iz: (1.
                   Posebni pogoji, ki
                   veljajo za proizvode
                   iz mešanice
                   tekstilnih
                   materialov, so
                   navedeni v Uvodni
                   opombi 5).
                   - preje iz kokosovega
                   vlakna,
                   - naravnih vlaken,
                   - sintetičnih ali
                   umetnih rezanih
                   vlaken, nemikanih in
                   nečesanih ali kako
                   drugače predelanih za
                   predenje,
                   - kemičnih materialov
                   ali tekstilne kaše,

                   ali

                   Tiskanje, spremljano
                   z najmanj dvema
                   pripravljalnima ali
                   končnima operacijama
                   (kot so
                   razmaščevanje,
                   beljenje,
                   merceriziranje,
                   termostabiliziranje,
                   dviganje,
                   kalendiranje,
                   obdelava za odpornost
                   na krčenje, trajna
                   zaključna obdelava,
                   obogatitev,
                   impregnacija,
                   popravljanje in
                   odstranjevanje
                   vozlov), pod pogojem,
                   da vrednost
                   uporabljene netiskane
                   tkanine ne presega
                   47,5% cene izdelka
                   franko tovarna.


5906      Guminirane
        tekstilne tkanine,
        razen tistih iz
        tar. št. 5902:

        - Pletene ali    Izdelava iz: (1.
        kvačkane tkanine   Posebni pogoji, ki
                   veljajo za proizvode
                   iz mešanice
                   tekstilnih
                   materialov, so
                   navedeni v Uvodni
                   opombi 5).
                   - naravnih vlaken,
                   - umetnih ali
                   sintetičnih rezanih
                   vlaken, nemikanih in
                   nečesanih ali kako
                   drugače predelanih za
                   predenje, ali
                   - kemičnih materialov
                   ali tekstilne kaše.

        - Druge tkanine iz  Izdelava iz kemičnih
        sintetične filament materialov.
        preje, ki vsebuje
        več kot 90%
        tekstilnih
        materialov po teži

        - Druge       Izdelava iz preje.


5907      Tekstilne tkanine,  Izdelava iz preje.
        drugače
        impregnirane,    ali
        premazane,
        prevlečene ali    Tiskanje, spremljano
        prekrite; platna,  z najmanj dvema
        poslikana platna za pripravljalnima ali
        odrske kulise,    končnima operacijama
        tkanine za ateljeje (kot so
        in podobne namene  razmaščevanje,
                   beljenje,
                   merceriziranje,
                   termostabiliziranje,
                   dviganje,
                   kalendiranje,
                   obdelava za odpornost
                   na krčenje, trajna
                   zaključna obdelava,
                   obogatitev,
                   impregnacija,
                   popravljanje in
                   odstranjevanje
                   vozlov), pod pogojem,
                   da vrednost
                   uporabljene netiskane
                   tkanine ne presega
                   47,5% cene izdelka
                   franko tovarna.


5908      Stenji iz tekstila,
        tkani, opleteni ali
        pleteni, za
        svetilke, peči,
        vžigalnike, sveče,
        ipd.;žarilne
        mrežice za plinsko
        razsvetljavo in
        cevasto pleteni
        materiali za
        plinske svetilke,
        impregnirani ali
        neimpregnirani:

        - Žarilne mrežice  Izdelava iz cevasto
        za plinske      pletenih materialov
        svetilke,      za svetilke.
        impregnirane

        - Drugi       Izdelava, pri kateri
                   se vsi uporabljeni
                   materiali uvrščajo v
                   drugo tar. št. , kot
                   je tar. št. izdelka.


5909 do 5911  Tekstilni izdelki,
        za industrijsko
        uporabo:

        - Diski ali obroči  Izdelava iz preje ali
        za poliranje,    odpadkov tkanin ali
        razen iz       krp iz tar. št. 6310.
        klobučevine iz tar.
        št. 5911

        - Tekstilne     Izdelava iz: (1.
        tkanine, ki se    Posebni pogoji, ki
        uporabljajo pri   veljajo za proizvode
        izdelavi papirja   iz mešanice
        ali v druge     tekstilnih
        tehnične namene,   materialov, so
        podložene ali    navedeni v Uvodni
        nepodložene s    opombi 5).
        klobučevino,     - preje iz kokosovega
        prevlečene ali    vlakna,
        prekrite ali ne,
        cevaste ali     - naslednjih
        neskončne, z eno   materialov:
        ali več osnovami   - preja iz
        in/ali votki     politetrafluoretilena,
        ali ravno tkane z  (2. Uporaba tega
        več osnovami in/ali materiala je omejena
        votki iz tar.št.   na izdelavo
        5911         tekstilnih tkanin, ki
                   se uporabljajo za
                   proizvodnjo papirja).
                   - preje, večnitne,
                   iz poliamida,
                   prekrite,
                   impregnirane ali
                   prevlečene s fenolno
                   smolo,
                   - preje iz
                   sintetičnih
                   tekstilnih vlaken iz
                   aromatičnih
                   poliamidov, dobljenih
                   z polikondenzacijo
                   m-fenilendiamina in
                   izoftalne kisline,
                   - monofilamenta iz
                   politetrafluoretilena
                   (2. Uporaba tega
                   materiala je omejena
                   na izdelavo
                   tekstilnih tkanin, ki
                   se uporabljajo za
                   proizvodnjo papirja).
                   - preje iz
                   sintetičnih
                   tekstilnih vlaken iz
                   poli-p- fenilentereftalamida,
                   - preje iz steklenih
                   vlaken, prekrite s
                   fenolno smolo in
                   ojačene z akrilno
                   prejo (2. Uporaba
                   tega materiala je
                   omejena na izdelavo
                   tekstilnih tkanin, ki
                   se uporabljajo za
                   proizvodnjo papirja.),
                   - kopoliestrskih
                   monofilamentov iz
                   poliestra in smole iz
                   tereftalne kisline in
                   1.4
                   cikloheksandietanola
                   in izoftalne kisline,
                   - naravnih vlaken,
                   - umetnih ali
                   sintetičnih rezanih
                   vlaken, razen vlaken,
                   nemikanih in
                   nečesanih ali kako
                   drugače predelanih za
                   predenje, ali
                   - kemičnih materialov
                   ali tekstilne kaše.

        - Drugo       Izdelava iz: (1.
                   Posebni pogoji, ki
                   veljajo za proizvode
                   iz mešanice
                   tekstilnih
                   materialov, so
                   navedeni v Uvodni
                   opombi 5).
                   - preje iz kokosovega
                   vlakna,
                   - naravnih vlaken,
                   - umetnih ali
                   sintetičnih rezanih
                   vlaken, razen vlaken,
                   nemikanih in
                   nečesanih ali kako
                   drugače obdelanih za
                   predenje, ali
                   - kemičnih materialov
                   ali tekstilne kaše.


60.pgl.     Pleteni ali     Izdelava iz: (1.
        kvačkani materiali  Posebni pogoji, ki
                   veljajo za proizvode
                   iz mešanice
                   tekstilnih
                   materialov, so
                   navedeni v Uvodni
                   opombi 5.)
                   - naravnih vlaken,
                   - umetnih ali
                   sintetičnih rezanih
                   vlaken, nemikanih ali
                   nečesanih ali kako
                   drugače obdelanih za
                   predenje, ali
                   - kemičnih materialov
                   ali tekstilne kaše.


------------------------------------------------------------------------------
61.pgl.     Oblačila in
        oblačilni dodatki,
        pleteni ali
        kvačkani:

        - Dobljeni s     Izdelava iz preje (1.
        šivanjem ali     Posebni pogoji, ki
        drugačnim      veljajo za proizvode
        sestavljanjem, iz  iz mešanice
        dveh ali več kosov  tekstilnih
        pletene ali     materialov, so
        kvačkane       navedeni v Uvodni
        tkanine, ki je    opombi 5; 2. Glej
        urezana v določeno  Uvodno opombo 6).
        obliko ali dobljena
        v neposredno
        obdelovanje

        - Drugi       Izdelava iz: (1.
                   Posebni pogoji, ki
                   veljajo za proizvode
                   iz mešanice
                   tekstilnih
                   materialov, so
                   navedeni v Uvodni
                   opombi 5).
                   - naravnih vlaken,
                   - umetnih ali
                   sintetičnih rezanih
                   vlaken, nemikanih
                   ali nečesanih ali
                   kako drugače
                   obdelanih za
                   predenje, ali
                   - kemičnih materialov
                   ali tekstilne kaše.

------------------------------------------------------------------------------

ex 62.pgl.   Oblačila in     Izdelava iz preje
        oblačilni dodatki,  (1. Posebni pogoji,
        ki niso pletena ali ki veljajo za
        kvačkana; razen:   proizvode iz
                   mešanice tekstilnih
                   materialov, so
                   navedeni v Uvodni
                   opombi 5; 2. Glej
                   Uvodno opombo 6)


ex 6202,    Oblačila in     Izdelava iz preje
ex 6204,    oblačilni dodatki,  (1. Posebni pogoji,
ex 6206,    ženska, dekliška in ki veljajo za
ex 6209     za dojenčke, vezeni proizvode iz
in                  mešanice tekstilnih
ex 6211               materialov, so
                   navedeni v Uvodni
                   opombi 5).
                   ali
                   Izdelava iz nevezene
                   tkanine, pod pogojem,
                   da vrednost
                   uporabljene nevezene
                   tkanine ne presega
                   40% cene izdelka
                   franko tovarna.


ex 6210 in   Ognjevarna oprema  Izdelava iz preje
ex 6216     iz tkanin,      (1. Posebni pogoji,
        prevlečenih s    ki veljajo za
        folijo iz      proizvode iz
        aluminiziranega   mešanice tekstilnih
        poliestra      materialov, so
                   navedeni v Uvodni
                   opombi 5).
                   ali
                   Izdelava iz
                   neprevlečene tkanine,
                   če vrednost
                   uporabljene
                   neprevlečene tkanine
                   ne presega 40% cene
                   izdelka franko
                   tovarna (1. Posebni
                   pogoji, ki veljajo za
                   proizvode iz mešanice
                   tekstilnih
                   materialov, so
                   navedeni v Uvodni
                   opombi 5).


6213 in     Robčki, žepni
6214      robčki, šali,
        ešarpe, rute,
        naglavne rute,
        tančice in podobni
        izdelki:

        - Vezeni       Izdelava iz nebeljene
                   enojne preje (1.
                   Posebni pogoji, ki
                   veljajo za proizvode
                   iz mešanice
                   tekstilnih
                   materialov, so
                   navedeni v Uvodni
                   opombi 5; 2. Glej
                   Uvodno opombo 6).

                   ali

                   Izdelava iz nevezene
                   tkanine, pod pogojem,
                   da vrednost
                   uporabljene nevezene
                   tkanine ne presega
                   40% cene izdelka
                   franko tovarna (2.
                   Glej Uvodno
                   opombo 6).

        - Drugi       Izdelava iz nebeljene
                   enojne preje (1. Glej
                   Uvodno opombo 6; 2.
                   Posebni pogoji, ki
                   veljajo za proizvode
                   iz mešanice
                   tekstilnih
                   materialov, so
                   navedeni v Uvodni
                   opombi 5).

                   ali

                   Tiskanje, spremljano
                   z najmanj dvema
                   pripravljalnima ali
                   končnima operacijama
                   (kot so
                   razmaščevanje,
                   beljenje,
                   merceriziranje,
                   termostabiliziranje,
                   dviganje,
                   kalendiranje,
                   obdelava za odpornost
                   na krčenje, trajna
                   zaključna obdelava,
                   obogatitev,
                   impregnacija,
                   popravljanje in
                   odstranjevanje
                   vozlov), pod pogojem,
                   da vrednost
                   uporabljene netiskane
                   tkanine iz tar.št.
                   6213 in 6214 ne
                   presega 47,5% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


6217      Drug gotov pribor
        za oblačila, deli
        oblačil ali,
        pribora za
        oblačila, razen
        tistih iz tar. št.
        6212:

        - Vezeni       Izdelava iz preje
                   (1. Glej Uvodno
                   opombo 6)

                   ali

                   Izdelava iz nevezene
                   tkanine,pod pogojem,
                   da vrednost
                   uporabljene nevezene
                   tkanine ne presega
                   40% cene izdelka
                   franko tovarna (1.
                   Glej Uvodno opombo
                   6).

        - Ognje-varna    Izdelava iz preje
        oprema iz tkanin,  1. (Glej Uvodno
        prevlčena s folijo  opombo 6)
        aluminiziranega
        poliestra      ali

                   Izdelava iz
                   neprevlečene tkanine,
                   pod pogojem, da
                   vrednost uporabljene
                   neprevlečene tkanine
                   ne presega 40% cene
                   izdelka franko
                   tovarna (1. Glej
                   Uvodno opombo 6).

        - Medvloge za    Izdelava, pri kateri:
        ovratnike in     - so vsi uporabljeni
        manšete, urezane   materiali uvrščeni v
                   drugo tar. št.,kot je
                   tar. št. izdelka, in
                   - vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov ne presega
                   40% cene izdelka
                   franko tovarna.


        - Drugi       Izdelava iz preje
                   (2. Posebni pogoji,
                   ki veljajo za
                   proizvode iz mešanice
                   tekstilnih
                   materialov, so
                   navedeni v Uvodni
                   opombi 5).


------------------------------------------------------------------------------
ex 63.pgl.   Drugi gotovi     Izdelava, pri kateri
        tekstilni izdelki;  se vsi uporabljeni
        kompleti;      materiali uvrščajo v
        ponošena-rabljena  drugo tar. št., kot
        oblačila in     je tar. št. izdelka.
        rabljeni tekstilni
        izdelki; krpe,
        razen:


6301 do 6304  Odeje, volnene    Izdelava iz: (3.
        odeje, posteljno   Posebni pogoji, ki
        perilo, zavese    veljajo za proizvode
        itd., drugi izdelki iz mešanice
        za notranjo opremo: tekstilnih
                   materialov, so
        - Iz klobučevine   navedeni v Uvodni
        ali iz nekaterih   opombi 5).
        tkanin        - naravnih vlaken ali
                   - kemičnih materialov
                   ali tekstilne kaše.

        - Drugi:

        -- vezeni      Izdelava iz nebeljene
                   enojne preje (2. Za
                   pletene ali kvačkane
                   izdelke brez dodatka
                   elastike ali gume,
                   dobljenih s šivanjem
                   ali sestavljanjem
                   kosov pletenih ali
                   kvačkanih tkanin
                   (rezanih ali pletenih
                   direktno v oblike)
                   glej Uvodno opombo 6;
                   3. Posebni pogoji, ki
                   veljajo za proizvode
                   iz mešanice
                   tekstilnih
                   materialov, so
                   navedeni v Uvodni
                   opombi 5).

                   ali

                   Izdelava iz nevezene
                   tkanine (razen
                   pletenih ali
                   kvačkanih), pod
                   pogojem,

                   da vrednost
                   uporabljene nevezene
                   tkanine ne presega
                   40% cene izdelka
                   franko tovarna.

        -- drugi       Izdelava iz nebeljene
                   enojne preje (1. Glej
                   Uvodno opombo 6; 2.
                   Za pletene ali
                   kvačkane izdelke brez
                   dodatka elastike ali
                   gume, dobljenih s
                   šivanjem ali
                   sestavljanjem kosov
                   pletenih ali
                   kvačkanih tkanin
                   (rezanih ali pletenih
                   direktno v oblike)
                   glej Uvodno opombo 6).


6305      Vreče in vrečke, ki Izdelava iz: (3.
        se uporabljajo za  Posebni pogoji, ki
        pakiranje blaga   veljajo za proizvode
                   iz mešanice
                   tekstilnih
                   materialov, so
                   navedeni v Uvodni
                   opombi 5).
                   - naravnih vlaken,
                   - umetnih ali
                   sintetičnih rezanih
                   vlaken, nemikanih ali
                   nečesanih ali kako
                   drugače obdelanih za
                   predenje, ali
                   - kemičnih materialov
                   ali tekstilne kaše.


6306      Cerade, jadra za
        plovila, jadralne
        deske ali suhozemna
        plovila, zunanje
        platnene zavese,
        šotori in izdelki
        za taborjenje

        - Netkani      Izdelava iz: (1.
                   Glej Uvodno
                   opombo 6; 3. Posebni
                   pogoji, ki veljajo za
                   proizvode iz mešanice
                   tekstilnih
                   materialov, so
                   navedeni v Uvodni
                   opombi 5).
                   - naravnih vlaken
                   ali
                   - kemičnih materialov
                   ali tekstilne kaše.

        - Drugi       Izdelava iz nebeljene
                   enojne preje (1. Glej
                   Uvodno opombo 6; 3.
                   Posebni pogoji, ki
                   veljajo za proizvode
                   iz
                   mešanice
                   tekstilnih
                   materialov, so
                   navedeni v Uvodni
                   opombi 5).


6307      Drugi gotovi     Izdelava, pri kateri
        izdelki, vštevši   vrednost vseh
        kroje za oblačila  uporabljenih
                   materialov ne presega
                   40% cene izdelka
                   franko tovarna.


6308      Garniture, ki so   Vsak predmet v
        sestavljene iz    kompletu mora
        tkanine in preje, s izpolnjevati pravilo,
        priborom ali brez  ki bi zanj veljalo,
        njega za       če ne bi bil v
        izdelovanje preprog kompletu. Predmeti
        in pregrinjal,    brez porekla pa se
        tapiserij, vezenih  lahko vključijo, če
        namiznih prtov in  njihova skupna
        serviet ali     vrednost ne presega
        podobnih tekstilnih 15% cene kompleta
        izdelkov,      franko tovarna.
        pripravljenih v
        zavitkih za prodajo
        na drobno


------------------------------------------------------------------------------
ex 64.pgl.   Obutev; gamaše in  Izdelava iz
        podobni izdelki;   materialov iz
        razen:        katerekoli tar. št.,
                   razen spajanja
                   gornjih delov,
                   pritrjenih na
                   notranje podplate ali
                   druge komponente
                   podplatov iz tar. št.
                   6406.


6406      Deli obutve     Izdelava, pri kateri
        (vštevši zgornje   se vsi uporabljeni
        dele, pritrjene ali materiali uvrščajo v
        ne na podplate    drugo tar. št., kot
        razen na zunanje   je tar. št. izdelka
        podplate),
        odstranljivi vložki
        za obutev, vstavki
        za pete in podobni
        izdelki; gamaše,
        ovijači in podobni
        izdelki in njihovi
        deli


------------------------------------------------------------------------------
ex 65.pgl.   Pokrivala in     Izdelava, pri kateri
        njihovi deli,    se vsi uporabljeni
        razen:        materiali uvrščajo v
                   drugo tar. št., kot
                   je tar. št. izdelka.


6503      Klobuki in druga   Izdelava iz preje ali
        pokrivala iz     tekstilnih vlaken (1.
        klobučevine,     Glej Uvodno opombo 6).
        izdelani iz tulcev,
        stožcev in drugih
        izdelkov iz tar.
        št. 6501, vštevši
        tudi podložene ali
        okrašene


6505      Klobuki in druga   Izdelava iz preje ali
        pokrivala, iz    tekstilnih vlaken (1.
        pletiv ali pleteni  Glej Uvodno opombo 6).
        ali izdelani iz
        čipke, klobučevine
        ali drugih
        tekstilnih
        proizvodov (razen
        trakov), tudi
        okrašene ali
        podložene; mrežice
        za lase iz
        kakršnegakoli
        materiala, okrašeni
        ali podloženi ali
        ne


------------------------------------------------------------------------------
ex 66.pgl.   Dežniki, sončniki,  Izdelava, pri kateri
        sprehajalne palice, se vsi uporabljeni
        palice-stolčki,   materiali uvrščajo v
        biči, korobači in  drugo tar. št., kot
        njihovi deli;    je tar. št. izdelka.
        razen:


6601      Dežniki in sončniki Izdelava, pri kateri
        (vštevši palice-   vrednost vseh
        dežnike, vrtne    uporabljenih
        sončnike in podobne materialov ne presega
        dežnike)       50% cene izdelka
                   franko tovarna.


67.pgl.     Preparirano perje  Izdelava, pri kateri
        in puh in izdelki  se vsi uporabljeni
        iz njih; umetno   materiali uvrščajo v
        cvetje; lasuljarski drugo tar. št., kot
        izdelki       je tar. št. izdelka.


------------------------------------------------------------------------------
ex 68.pgl.   Izdelki iz kamna,  Izdelava, pri kateri
        sadre, cementa,   se vsi uporabljeni
        azbesta, sljude,   materiali uvrščajo v
        ali podobnih     drugo tar. št., kot
        materialov; razen:  je tar. št. izdelka.


ex 6803     Izdelki iz      Izdelava iz
        naravnega skrilavca obdelanega skrilavca.
        ali aglomeriranega
        skrilavca


ex 6812     Izdelki iz azbesta, Izdelava iz
        mešanice na osnovi  materialov iz
        azbesta ali na    katerekoli tar. št.
        osnovi azbesta in
        magnezijevega
        karbonata


ex 6814     Izdelki iz sljude,  Izdelava iz obdelane
        vštevši       sljude (vštevši
        aglomerirano ali   aglomerirano ali
        rekonstituirano, na rekonstitutirano).
        podlagi iz papirja,
        kartona ali drugih
        materialov


------------------------------------------------------------------------------
69.pgl.     Keramični izdelki  Izdelava, pri kateri
                   se vsi uporabljeni
                   materiali uvrščajo v
                   drugo tar. št., kot
                   je tar. št. izdelka.


------------------------------------------------------------------------------
ex 70.pgl    Steklo in stekleni  Izdelava, pri kateri
        izdelki; razen:   se vsi uporabljeni
                   materiali uvrščajo v
                   drugo tar. št., kot
                   je tar. št. izdelka.


ex 7003,    Steklo z neodbojno  Izdelava iz
ex 7004 in   plastjo       materialov iz tar.
ex 7005               št. 7001.


7006      Steklo iz tar. št.  Izdelava iz
        7003, 7004 ali    materialov iz tar.
        7005, upognjeno, z  št. 7001.
        obdelanimi robovi,
        gravirano,
        luknjano,
        emajlirano ali
        drugače obdelano,
        neokvirjeno in ne
        spojeno z drugimi
        materiali


7007      Varnostno steklo iz Izdelava iz
        kaljenega ali    materialov iz tar.
        plastnega stekla   št. 7001.


7008      Večzidni panelni   Izdelava iz
        elementi za     materialov iz tar.
        izolacijo, iz    št. 7001.
        stekla


7009      Steklena ogledala,  Izdelava iz
        z okvirom ali brez  materialov iz tar.
        njega, vštevši tudi št. 7001.
        vzvratna ogledala


7010      Baloni, steklenice, Izdelava, pri kateri
        kozarci, lonci,   se vsi uporabljeni
        fiole, ampule in   materiali uvrščajo v
        druge posode iz   drugo tar. št., kot
        stekla za transport je tar. št. izdelka.
        ali pakiranje
        blaga; stekleni   ali
        kozarci za
        vlaganje, čepi,   Brušenje steklenih
        pokrovi in druga   proizvodov, če
        zapirala, iz stekla vrednost nebrušenih
                   steklenih proizvodov
                   ne presega 50% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


7013      Stekleni izdelki za Izdelava, pri kateri
        namizno in      se vsi uporabljeni
        kuhinjsko uporabo,  materiali uvrščajo v
        za toaletne namene, drugo tar. št., kot
        v pisarnah, izdelki je tar. št. izdelka.
        za notranjo
        dekoracijo in    ali
        podobne namene
        (razen tistih iz   Brušenje steklenih
        tar. št. 7010 ali  proizvodov, če
        7018)        vrednost nebrušenih
                   steklenih proizvodov
                   ne presega 50% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.

                   ali

                   Ročno okraševanje
                   (razen sitotiska),
                   ročno pihanje
                   steklenih izdelkov,
                   če vrednost ročno
                   pihanih steklenih
                   izdelkov ne presega
                   50% cene izdelka
                   franko tovarna.


ex 7019     Izdelki iz      Izdelava iz:
        steklenih vlaken   - nebarvanih trakov
        (razen preje)    steklenih vlaken,
                   rovinga, preje ali
                   pečenih niti, ali
                   - steklene volne.


------------------------------------------------------------------------------
ex 71.pgl.   Naravni in      Izdelava, pri kateri
        kultivirani biseri, se vsi uporabljeni
        dragi in poldragi  materiali uvrščajo v
        kamni; plemenite   drugo tar. št., kot
        kovine, kovine    je tar. št. izdelka.
        platirane s
        plemenitimi
        kovinami in izdelki
        iz njih, imitacija
        nakita; kovanci;
        razen:


ex 7101     Naravni ali     Izdelava, pri kateri
        kultivirani biseri, vrednost vseh
        obdelani, začasno  uporabljenih
        nanizani zaradi   materialov ne presega
        lažjega transporta  50% cene izdelka
                   franko tovarna.


ex 7102     Obdelani dragi ali  Izdelava iz
ex 7103 in   poldragi kamni    neobdelanih dragih
ex 7104     (naravni,      ali poldragih kamnov.
        sintetični ali
        rekonstruirani)


7106      Plemenite kovine:
7108 in
7110

        - Neobdelane     Izdelava iz
                   materialov, ki niso
                   uvrščeni v tar. št.
                   7106, 7108 ali 7110.
                   ali
                   Elektrolitska,
                   toplotna ali kemična
                   separacija plemenitih
                   kovin iz tar. št.
                   7106, 7108 ali 7110.
                   ali
                   Legiranje plemenitih
                   kovin iz tar. št.
                   7106, 7108 ali 7110
                   med seboj ali z
                   navadnimi kovinami.

        - Polpredelane    Izdelava iz
        (polizdelki) ali v  neobdelanih
        obliki prahu     plemenitih kovin.


ex 7107,    Kovine, platirane s Izdelava iz kovin,
ex 7109 in   plemenitimi     platiranih s
ex 7111     kovinami, v obliki  plemenitmi kovinami,
        polizdelkov     neobdelanih.


7116      Predmeti iz     Izdelava, pri kateri
        naravnih ali     vrednost vseh
        gojenih biserov,   uporabljenih
        dragih ali      materialov ne
        poldragih kamnov   presega 50% cene
        (naravnih,      izdelka franko
        sintetičnih ali   tovarna.
        rekonstruiranih)


7117      Imitacije nakita   Izdelava, pri kateri
                   se vsi uporabljeni
                   materiali uvrščajo v
                   drugo tar. št., kot
                   je tar. št. izdelka.

                   ali

                   Izdelava iz delov
                   navadne kovine,
                   neprekritih niti ne
                   prevlečenih s
                   plemenitimi kovinami
                   pod pogojem, da
                   vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov ne presega
                   50% cene izdelka
                   franko tovarna.


------------------------------------------------------------------------------
ex 72.pgl.   Železo in jeklo;   Izdelava, pri kateri
        razen:        se vsi uporabljeni
                   materiali uvrščajo v
                   drugo tar. št., kot
                   je tar. št. izdelka.


7207      Polizdelki iz    Izdelava iz
        železa ali      materialov iz tar. št.
        nelegiranega jekla  7201, 7202, 7203, 7204
                   ali 7205.


7208 do 7216  Ploščati valjani   Izdelava iz ingotov
        izdelki, palice in  ali drugih primarnih
        profili iz železa  oblik iz tar. št.
        ali nelegiranega   7206.
        jekla


7217      Hladno vlečena žica Izdelava iz
        iz železa ali    polizdelkov iz tar.
        nelegiranega jekla  št. 7207.


ex 7218,    Polizdelki,     Izdelava iz ingotov
7219 do     ploščati valjani   ali drugih primarnih
7222      izdelki, palice in  oblik iz tar. št.
        profili iz      7218.
        nerjavega jekla


7223      Hladno vlečena žica Izdelava iz
        iz nerjavega jekla  polizdelkov iz tar.
                   št. 7218.


ex 7224,    Polizdelki,     Izdelava iz ingotov
7225 do     ploščati valjani   ali drugih primarnih
7228      izdelki, toplo    oblik iz tar. št.
        valjane palice v   7206, 7218 ali 7224.
        ohlapno navitih
        kolobarjih, kotniki
        in profili iz
        drugih vrst
        legiranega jekla;
        votle palice za
        svedre iz legiranih
        ali nelegiranih
        jekel


7229      Hladno vlečena žica Izdelava iz
        iz drugih vrst    polizdelkov iz tar.
        legiranega jekla   št. 7224.


------------------------------------------------------------------------------
ex 73.pgl.   Železni in jekleni  Izdelava, pri kateri
        izdelki; razen:   se vsi uporabljeni
                   materiali uvrščajo v
                   drugo tar. št., kot
                   je tar. št. izdelka.


ex 7301     Piloti        Izdelava iz
                   materialov iz tar.
                   št. 7206.


7302      Deli za železniške  Izdelava iz
        in tramvajske tire, materialov iz tar.
        iz železa ali    št. 7206.
        jekla; tirnice,
        vodila in zobate
        tirnice, kretniški
        jezički, križišča,
        spojne palice in
        drugi deli kretnic,
        pragovi tirne
        veznice, tirna
        ležišča, klini za
        tirna ležišča,
        podložne plošče
        pričvrščevalne
        ploščice, distančne
        palice, drugi deli,
        posebej
        konstruirani za
        postavljanje,
        spajanje in
        pritrjevanje tirnic


7304,      Cevi in votli    Izdelava iz
7305 in     profili iz železa  materialov iz tar.
7306      in jekla (razen iz  št. 7206, 7207,
        litega železa)    7218 ali 7224.


ex 7307     Pribor za cevi in  Struženje, vrtanje,
        votle profile, iz  širitev lukenj,
        nerjavega jekla   izrezovanje navojev,
        (ISO No. X5CrNiMo  urezovanje s peščenim
        1712), sestavljen  curkom kovanih
        iz več delov     polizdelkov, katerih
                   vrednost ne presega
                   35% cene izdelka
                   franko tovarna.


7308      Konstrukcije     Izdelava, pri kateri
        (razen montažnih   se vsi uporabljeni
        konstrukcij iz tar. materiali uvrščajao v
        št. 9406) in deli  drugo tar. št., kot
        konstrukcij (npr.  je tar. št. izdelka.
        mostovi in elementi Zvarjeni kotniki in
        za mostove, vrata  profili iz tar. št.
        za zapornice,    7301 se ne smejo
        stolpi, predalčni  uporabljati.
        stebri, strehe,
        strešna orodja,
        vrata in okna ter
        okviri zanje,
        opaži, pragovi za
        vrata, roloji,
        ograje in stebri),
        iz železa ali
        jekla; pločevine,
        palice, kotniki in
        profili cevi in
        podobno,
        pripravljeni za
        uporabo v
        konstrukcijah; iz
        železa ali jekla


ex 7315     Verige zoper     Izdelava, pri kateri
        drsenje       vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov iz tar.
                   št. 7315 ne presega
                   50% cene izdelka
                   franko tovarna.


------------------------------------------------------------------------------
ex 74.pgl.   Baker in bakreni   Izdelava, pri kateri:
        izdelki, razen:   - se vsi uporabljeni
                   materiali uvrščajo v
                   drugo tar. št.,kot je
                   tar. št. izdelka, in
                   - vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov ne presega
                   50% cene izdelka
                   franko tovarna.


7401      Bakrenec, cementni  Izdelava, pri kateri
        baker (precipitat  se vsi uporabljeni
        bakra)        materiali uvrščajo v
                   drugo tar. št., kot
                   je tar. št. izdelka.


7402      Nerafinirani baker; Izdelava, pri kateri
        bakrene anode    se vsi uporabljeni
        (pozitivne      materiali uvrščajo v
        elektrode) za    drugo tar. št., kot
        elektrolitno     je tar. št. izdelka.
        rafinacijo


7403      Rafinirani baker in
        bakrove zlitine:

        - Rafinirani baker  Izdelava, pri kateri
                   se vsi uporabljeni
                   materiali uvrščajo v
                   drugo tar. št., kot
                   je tar. št. izdelka.

        - Bakrove zlitine  Izdelava iz
                   rafiniranega surovega
                   bakra ali bakrovih
                   odpadkov in ostankov.


7404      Bakrovi odpadki   Izdelava, pri kateri
        in ostanki      se vsi uporabljeni
                   materiali uvrščajo
                   v drugo tar. št., kot
                   je tar. št. izdelka.


7405      Predzlitine bakra  Izdelava, pri kateri
                   se vsi uporabljeni
                   materiali uvrščajo
                   v drugo tar. št.,
                   kot je tar. št.
                   izdelka.


------------------------------------------------------------------------------
ex 75.pgl    Nikelj in nikljevi  Izdelava, pri kateri:
        izdelki, razen:   - se vsi uporabljeni
                   materiali uvrščajo v
                   drugo tar. št., kot
                   je tar. št. izdelka,
                   in
                   - vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov ne
                   presega 50% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


7501 do 7503  Nikljev kamen,    Izdelava, pri kateri
        sintrani oksidi   se vsi uporabljeni
        niklja in drugi   materiali uvrščajo v
        vmesni izdelki    drugo tar. št., kot
        metalurgije     je tar. št. izdelka.
        niklja; surovi
        nikelj;
        nikljasti
        odpadki in
        ostanki


------------------------------------------------------------------------------
ex 76.pgl.   Aluminij in izdelki Izdelava, pri kateri:
        iz aluminija;    - se vsi uporabljeni
        razen:        materiali uvrščajo v
                   drugo tar. št., kot
                   je tar. št. izdelka,
                   in
                   - vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov ne presega
                   50% cene izdelka
                   franko tovarna.


7601      Aluminij, surovi   Izdelava s toplotno
                   ali elektronsko
                   obdelavo iz
                   nelegiranega
                   aluminija ali iz
                   aluminijevih odpadkov
                   in ostankov.


7602      Aluminijasti     Izdelava, pri kateri
        odpadki in ostanki  se vsi uporabljeni
                   materiali uvrščajo v
                   drugo tar. št., kot
                   je tar. št. izdelka.


ex 7616     Izdelki iz      Izdelava, pri kateri:
        aluminija razen   - se vsi uporabljeni
        gaze, tkanin,    materiali uvrščajo v
        rešetk, mrež, ograj drugo tar. št., kot
        ali zaklonov     je tar. št. izdelka.
        materiala za     Lahko se uporabljajo
        ojačanje in     gaza, tkanine,
        podobnih materialov rešetke, mreže,
        (vštevši neskončne  ograje ali zakloni,
        trakove) iz     materiali za ojačanje
        aluminijaste žice  in podobni materiali
        in ekspandirane   (vštevši tudi
        kovine iz aluminija neskončne trakove) iz
                   aluminijaste žice ali
                   ekspandirane kovine
                   iz aluminija,in
                   - vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov ne presega
                   50% cene izdelka
                   franko tovarna.


------------------------------------------------------------------------------
77.pgl.     Rezervirano za
        možno bodočo
        uporabo HS


------------------------------------------------------------------------------
ex 78.pgl.   Svinec in svinčeni  Izdelava, pri kateri:
        izdelki, razen:   - se vsi uporabljeni
                   materiali uvrščajo v
                   drugo tar. št., kot
                   je tar. št. izdelka,
                   in
                   - vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov ne presega
                   50% cene izdelka
                   franko tovarna.


7801      Surovi svinec:

        - Rafiniran svinec Izdelava iz
                   obdelanega svinca
                   ("bullion" ali
                   "work lead").

        - Drugi       Izdelava, pri kateri
                   se vsi uporabljeni
                   materiali uvrščajo v
                   drugo tar. št., kot
                   je tar. št. izdelka.
                   Ne smejo se
                   uporabljati odpadki
                   in ostank iz tar. št.
                   7802.


7802      Svinčeni odpadki in Izdelava, pri kateri
        ostanki       se vsi uporabljeni
                   materiali uvrščajo v
                   drugo tar. št., kot
                   je tar. št. izdelka.


------------------------------------------------------------------------------
ex 79.pgl.   Cink in cinkovi   Izdelava, pri kateri:
        izdelki; razen:   - se vsi uporabljeni
                   materiali uvrščajo v
                   drugo tar. št. ,kot
                   je tar. št. izdelka,
                   in
                   - vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov ne presega
                   50% cene izdelka
                   franko tovarna.


7901      Cink, surov     Izdelava, pri kateri
                   se vsi uporabljeni
                   materiali uvrščajo v
                   drugo tar. št. ,kot
                   je tar. št. izdelka.
                   Ne smejo se
                   uporabljati odpadki
                   in odpadki iz tar.
                   št. 7902.


7902      Cinkovi odpadki in  Izdelava, pri kateri
        ostanki       se vsi uporabljeni
                   materiali uvrščajo v
                   drugo tar. št., kot
                   je tar. št. izdelka.


------------------------------------------------------------------------------
ex 80.pgl.   Kositer in kositrni Izdelava, pri kateri:
        izdelki; razen:   - se vsi uporabljeni
                   materiali uvrščajo v
                   drugo tar. št., kot
                   je tar. št. izdelka,
                   in
                   - vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov ne presega
                   50% cene izdelka
                   franko tovarna.


8001      Kositer, surov    Izdelava, pri kateri
                   se vsi uporabljeni
                   materiali uvrščajo v
                   drugo tar. št., kot
                   je tar. št. izdelka.
                   Ne smejo se
                   uporabljati odpadki
                   in ostružki iz tar.
                   št. 8002.


8002 in 8007  Kositrni odpadki in Izdelava, pri kateri
        ostanki; drugi    se vsi uporabljeni
        kositrni izdelki   materiali uvrščajo v
                   drugo tar. št., kot
                   je tar. št. izdelka.


------------------------------------------------------------------------------
81.pgl.     Druge navadne
        kovine; kermeti;
        njihovi izdelki:

        - Druge navadne   Izdelava, pri kateri
        kovine; obdelane;  vrednost vseh
        njihovi izdelki   uporabljenih
                   materialov, uvrščenih
                   v isto tar. št., kot
                   je tar. št. izdelka,
                   ne presega 50% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.

        - Druge       Izdelava, pri kateri
                   se vsi uporabljeni
                   materiali uvrščajo v
                   drugo tar. št., kot
                   je tar. št. izdelka.


------------------------------------------------------------------------------
ex 82.pgl.   Orodje, nožarski   Izdelava, pri kateri
        izdelki, žlice in  se vsi uporabljeni
        vilice iz navadnih  materiali uvrščajo v
        kovin; njihovi deli drugo tar. št., kot
        iz navadnih kovin;  je tar.št. izdelka.
        razen:


8206      Orodje iz dveh ali  Izdelava, pri kateri
        več tar. št. 8202  se vsi uporabljeni
        do 8205 v      materiali uvrščajo v
        garniturah za    drugo tar. št. razen
        prodajo na drobno  8202 do 8205. Orodje
                   iz tar. št. 8202 do
                   8205 se lahko sestavi
                   v garniture, če
                   njihova vrednost ne
                   presega 15% cene
                   garniture franko
                   tovarna.


8207      Izmenljivo orodje  Izdelava, pri kateri:
        za ročno       - se vsi uporabljeni
        obdelovalne     materiali uvrščajo v
        priprave na     drugo tar. št., kot
        mehanični pogon   je tar.št. izdelka,
        ali brez njega ali  in
        za obdelovalne    - vrednost vseh
        stroje (npr. za   uporabljenih
        stiskanje, kovanje, materialov ne presega
        prebadanje, rezanje 40% cene izdelka
        navojev, vrtanje,  franko tovarna.
        vtiskanje,grezenje,
        rezkanje, struženje
        ali navijanje ali
        odvijanje vijakov),
        vštevši matice za
        valjanje ali
        ekstrudiranje
        kovine in orodje za
        vrtanje skal in
        zemlje


8208      Noži in rezila, za  Izdelava, pri kateri:
        stroje ali      - se vsi uporabljeni
        mehanične priprave  materiali uvrščajo v
                   drugo tar. št., kot
                   je tar.št. izdelka,
                   in
                   - vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov ne presega
                   40% cene izdelka
                   franko tovarna.


ex 8211     Noži z rezili,    Izdelava, pri kateri
        nezobljenimi ali   se vsi uporabljeni
        nenazobljenimi    materiali uvrščajo v
        (vštevši vrtnarske  drugo tar. št., kot
        nože), razen nožev  je tar.št. izdelka.
        iz tar. 8208     Lahko se uporabljajo
                   ročaji in rezila iz
                   navadnih kovin.


8214      Drugi nožarski    Izdelava, pri kateri
        izdelki (npr.    se vsi uporabljeni
        stroji za      materiali uvrščajo v
        striženje, mesarske drugo tar. št., kot
        in kuhinjske     je tar.št. izdelka.
        sekače, mesarske   Lahko se uporabljajo
        sekire in noži za  ročaji iz navadnih
        sekljanje mesa,   kovin.
        noži za papir);
        garniture in
        priprave za
        manikiranje in
        pedikiranje
        (vštevši tudi
        pilice za nohte)


8215      Žlice, vilice,    Izdelava, pri kateri
        zajemalke, penovke, se vsi uporabljeni
        lopatice za     materiali uvrščajo v
        serviranje kolačev, drugo tar. št., kot
        noži za ribe, noži  je tar.št. izdelka.
        za maslo,      Lahko se uporabljajo
        prijemalke za    ročaji iz navadnih
        sladkor in podobni  kovin.
        kuhinjski in
        namizni pribor


------------------------------------------------------------------------------
ex 83.pgl.   Razni izdelki iz   Izdelava, pri kateri
        navadnih kovin;   se vsi uporabljeni
        razen:        materiali uvrščajo v
                   drugo tar. št., kot
                   je tar.št. izdelka.


ex 8302     Drugo okovje,pribor Izdelava, pri kateri
        (fitingi)in podobni se vsi uporabljeni
        izdelki,primerni za materiali uvrščajo v
        stavbarstvo, in   drugo tar. št., kot
        avtomatičnazapirala je tar.št. izdelka.
        za vrata       Lahko se uporabijo
                   materiali iz tar. št.
                   8302 pod pogojem, da
                   njihova vrednost ne
                   presega 20% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


ex 8306     Kipci in drugi    Izdelava, pri kateri
        okraski iz navadnih se vsi uporabljeni
        kovin        materiali uvrščajo v
                   drugo tar. št., kot
                   je tar.št. izdelka.
                   Lahko pa se
                   uporabljajo tudi
                   materiali iz tar. št.
                   8306, če njihova
                   vrednost ne presega
                   30% cene izdelka
                   franko tovarna.


------------------------------------------------------------------------------
ex 84.pgl.   Jedrski reaktorji;  Izdelava, pri kateri: Izdelava, pri
        kotli, stroji in   - se vsi uporabljeni  kateri vrednost
        mehanične naprave;  materiali uvrščajo v  vseh uporabljenih
        njihovi deli;    drugo tar. št., kot  materialov ne
        razen:        je tar.št. izdelka,  presega 30% cene
                   in           izdelka franko
                   - vrednost vseh    tovarna.
                   uporabljenih
                   materialov ne presega
                   40% cene izdelka
                   franko tovarna.


ex 8401     Gorilni elementi   Izdelava, pri kateri  Izdelava, pri
        (polnjenja)     so vsi uporabljeni   kateri vrednost
                   materiali uvrščeni v  vseh uporabljenih
                   drugo tar. št., kot  materialov ne
                   je tar.št. izdelka   presega 30% cene
                   (1. To pravilo se bo  izdelka franko
                   uporabljalo do 31.   tovarna.
                   decembra 1998).


8402      Kotli za       Izdelava, pri kateri: Izdelava, pri
        pridobivanje vodne  - se vsi uporabljeni  kateri vrednost
        in druge pare    materiali uvrščajo v  vseh uporabljenih
        (razen kotlov za   drugo tar. št., kot  materialov ne
        centralno kurjavo s je tar.št. izdelka,  presega 25% cene
        toplo vodo, ki    in           izdelka franko
        lahko proizvajajo  - vrednost vseh    tovarna.
        paro z nizkim    uporabljenih
        tlakom); kotli za  materialov ne presega
        pregreto vodo    40% cene izdelka
                   franko tovarna.


8403      Kotli za centralno  Izdelava, pri kateri  Izdelava, pri
in       kurjavo, razen    se vsi uporabljeni   kateri vrednost
ex 8404     tistih iz tar. št.  materiali uvrščajo v  vseh uporabljenih
        8402 in pomožne   drugo tar. št. kot   materialov ne
        naprave za kotle za sta 8403 ali 8404.   presega 40% cene
        centralno kurjavo              izdelka franko
                              tovarna.


8406      Turbine na vodno in Izdelava, pri kateri
        drugo paro      vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov ne presega
                   40% cene izdelka
                   franko tovarna.


8407      Batni motorji z   Izdelava, pri kateri
        notranjim      vrednost vseh
        zgorevanjem, na   uporabljenih
        vžig s svečkami, z  materialov ne presega
        izmeničnim ali    40% cene izdelka
        vrtilnim gibanjem  franko tovarna.
        bata


8408      Batni motorji z   Izdelava, pri kateri
        notranjim      vrednost vseh
        zgorevanjem, na   uporabljenih
        vžig s kompresijo  materialov ne presega
        (dizelski ali    40% cene izdelka
        poldizelski     franko tovarna.
        motorji)


8409      Deli, ki so     Izdelava, pri kateri
        primerni izključno  vrednost vseh
        ali pretežno za   uporabljenih
        motorje iz tar. št. materialov ne presega
        8407 ali 8408    40% cene izdelka
                   franko tovarna.


8411      Turboreaktivni    Izdelava, pri kateri: Izdelava, pri
        motorji,       - se vsi uporabljeni  kateri vrednost
        turbopropelerski   materiali uvrščajo v  vseh uporabljenih
        motorji in druge   drugo tar. št., kot  materialov ne
        plinske turbine   je tar.št. izdelka,  presega 25% cene
                   in           izdelka franko
                   - vrednost vseh    tovarna.
                   uporabljenih
                   materialov ne presega
                   40% cene izdelka
                   franko tovarna.


8412      Drugi pogonski    Izdelava, pri kateri
        stroji in motorji  vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov ne presega
                   40% cene izdelka
                   franko tovarna.


ex 8413     Tlačne črpalke z   Izdelava, pri kateri: Izdelava, pri
        rotacijskim                 kateri vrednost
        gibanjem       - se vsi uporabljeni  vseh uporabljenih
                   materiali uvrščajo v  materialov ne
                   drugo tar. št., kot  presega 25% cene
                   je tar.št. izdelka in izdelka franko
                              tovarna.
                   - vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov ne presega
                   40% cene izdelka
                   franko tovarna.


ex 8414     Industrijske nape,  Izdelava, pri kateri: Izdelava, pri
        ventilatorji in               kateri vrednost
        podobno       - se vsi uporabljeni  vseh uporabljenih
                   materiali uvrščajo v  materialov ne
                   drugo tar. št., kot  presega 25% cene
                   je tar.št. izdelka,  izdelka franko
                   in           tovarna.

                   - vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov ne presega
                   40% cene izdelka
                   franko tovarna.


8415      Klimatizacijske   Izdelava, pri kateri
        naprave z      vrednost vseh
        ventilatorjem na   uporabljenih
        motorni pogon in   materialov ne presega
        elementi za     40% cene izdelka
        spreminjanje     franko tovarna.
        temperature in
        vlažnosti, vštevši
        tiste stroje, pri
        katerih vlažnosti
        ni mogoče posebej
        regulirati


8418      Hladilniki,     Izdelava, pri kateri: Izdelava, pri
        zmrzovalniki in               kateri vrednost
        druge naprave za   - se vsi uporabljeni  vseh uporabljenih
        hlajenje ali     materiali uvrščajo v  materialov ne
        zmrzovanje,     drugo tar. št., kot  presega 25% cene
        električni in    je tar.št. izdelka,  izdelka franko
        drugi; toplotne   in           tovarna.
        črpalke, razen
        klimatizacijskih   - vrednost vseh
        naprav iz tar. št.  uporabljenih
        8415         materialov ne presega
                   40% cene izdelka
                   franko tovarna, in

                   - vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov brez
                   porekla ne presega
                   vrednosti
                   uporabljenih
                   materialov s
                   poreklom.


ex 8419     Stroji in naprave  Izdelava:       Izdelava, pri
        za lesno                  kateri vrednost
        industrijo, za    - pri kateri vrednost vseh uporabljenih
        proizvodnjo papirne vseh uporabljenih   materialov ne
        kaše, papirja in   materialov ne presega presega 30% cene
        kartona       40% cene franko    izdelka franko
                   tovarna, in      tovarna.

                   - pri kateri se v
                   okviru zgornje meje
                   vsi materiali,
                   uvrščeni v isto tar.
                   št. kot proizvod,
                   uporabljajo samo do
                   vrednosti 25% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


8420      Kalandri in drugi  Izdelava:       Izdelava, pri
        stroji za valjanje,             kateri vrednost
        razen za kovine ali - pri kateri vrednost vseh uporabljenih
        steklo in valji   vseh uporabljenih   materialov ne
        zanje        materialov ne presega presega 30% cene
                   40% cene franko    izdelka franko
                   tovarna, in      tovarna.

                   - pri kateri se
                   v okviru zgornje meje
                   vsi materiali,
                   uvrščeni v isto tar.
                   št. kot proizvod,
                   uporabljajo samo do
                   vrednosti 25% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


8423      Tehtnice (razen   Izdelava, pri kateri: Izdelava, pri
        tehtnic z                  kateri vrednost
        občutljivostjo do  - se vsi uporabljeni  vseh uporabljenih
        5 cg oz. 0,05 g),  materiali uvrščajo v  materialov ne
        vštevši stroje za  drugo tar. št., kot  presega 25% cene
        štetje in kontrolo, je tar.št. izdelka,  izdelka franko
        ki delujejo na    in           tovarna.
        podlagi merjenja
        teže; uteži in    - vrednost vseh
        tehtnice vseh vrst  uporabljenih
                   materialov ne
                   presega 40% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


8425      Stroji in aparati  Izdelava:       Izdelava, pri
do       za dviganje,                kateri vrednost
8428      razkladanje in    - pri kateri vrednost vseh uporabljenih
        manipulacijo     vseh uporabljenih   materialov ne
                   materialov ne presega presega 30% cene
                   40% cene franko    izdelka franko
                   tovarna, in      tovarna.

                   - pri kateri se
                   v okviru zgornje
                   meje vsi materiali,
                   uvrščeni v tar. št.
                   8431, uporabljajo
                   samo do vrednosti
                   10% cene izdelka
                   franko tovarna.


8429      Buldožerji,
        angledožerji,
        grejderji,
        ravnalniki,
        skreperji, bagri,
        nakladalniki z
        lopato, samovozni:

        - Cestni valjarji  Izdelava, pri kateri
                   vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov ne presega
                   40% cene izdelka
                   franko tovarna.

        - Drugi       Izdelava:       Izdelava, pri
                   - pri kateri vrednost kateri vrednost
                   vseh uporabljenih   vseh uporabljenih
                   materialov ne presega materialov ne
                   40% cene franko    presega 30% cene
                   tovarna, in      izdelka franko
                   - pri kateri se v   tovarna.
                   okviru zgornje meje
                   vsi materiali,
                   uvrščeni v tar. št.
                   8431, uporabljajo
                   samo do vrednosti 10%
                   cene izdelka franko
                   tovarna.


8430      Drugi stroji za   Izdelava:       Izdelava, pri
        ravnanje, strganje, - pri kateri vrednost kateri vrednost
        izkopavanje,     vseh uporabljenih   vseh uporabljenih
        nabijanje, kopanje  materialov ne presega materialov ne
        ali vrtanje zemlje, 40% cene franko    presega 30% cene
        mineralov ali rud;  tovarna, in      izdelka franko
        smuke in stroji za  - pri kateri se v   tovarna.
        izdiranje pilotov;  okviru zgornje meje
        snežni plugi in   vsi materiali,
        snežni odmetalniki  uvrščeni v tar. št.
                   8431, uporabljajo
                   samo do vrednosti 10%
                   cene izdelka franko
                   tovarna.


ex 8431     Deli za cestne    Izdelava, pri kateri
        valjarje       vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov ne presega
                   40% cene izdelka
                   franko tovarna.


8439      Stroji za      Izdelava:       Izdelava, pri
        proizvodnjo kaše iz - pri kateri vrednost kateri vrednost
        vlaknastih      vseh uporabljenih   vseh uporabljenih
        celuloznih      materialov ne presega materialov ne
        materialov ali za  40% cene franko    presega 30% cene
        proizvodnjo ali   tovarna, in      izdelka franko
        dovrševanje papirja - pri kateri se v   tovarna.
        ali kartona     okviru zgornje meje
                   vsi materiali,
                   uvrščeni v isto tar.
                   št. kot proizvod,
                   uporabljajo samo do
                   vrednosti 25% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


8441      Drugi stroji za   Izdelava:       Izdelava, pri
        predelavo papirne  - pri kateri vrednost kateri vrednost
        kaše, papirja ali  vseh uporabljenih   vseh uporabljenih
        kartona, vštevši   materialov ne presega materialov ne
        stroje za rezanje  40% cene franko    presega 30% cene
        vseh vrst      tovarna, in      izdelka franko
                   - pri kateri se v   tovarna.
                   okviru zgornje meje
                   vsi materiali,
                   uvrščeni v isto tar.
                   št. kot proizvod,
                   uporabljajo samo do
                   vrednosti 25% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


8444 do     Stroji iz teh tar.  Izdelava, pri kateri
8447      št, ki se      vrednost vseh
        uporabljajo v    uporabljenih
        tekstilni      materialov ne presega
        industriji      40% cene izdelka
                   franko tovarna.


ex 8448     Pomožni stroji in  Izdelava, pri kateri
        naprave za uporabo  vrednost vseh
        s stroji iz tar.   uporabljenih
        št. 8444 in 8445  materialov ne presega
                   40% cene izdelka
                   franko tovarna.


8452      Šivalni stroji,
        razen strojev za
        šivaje knjig iz
        tar. št. 8440;
        omarice, stojala in
        pokrovi, predvideni
        za šivalne stroje;
        igle za šivalne
        stroje:

        - Šivalni stroji   Izdelava:
        (samo verižasti   - pri kateri vrednost
        vbod), z glavo,   vseh uporabljenih
        težko ne več kot   materialov ne presega
        16 kg, brez     40% cene izdelka
        motorja, ali 17 kg  franko tovarna,
        z motorjem      - pri kateri vrednost
                   vseh uporabljenih
                   materialov brez
                   porekla pri
                   sestavljanju glave
                   (brez motorja) ne
                   presega vrednosti
                   uporabljenega
                   materiala s poreklom,
                   in
                   - uporabljeni
                   mehanizmi za
                   zategovanje niti,
                   kvačkanje in cik-cak
                   morajo biti že s
                   poreklom.

        - Drugi       Izdelava, pri kateri
                   vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov ne presega
                   40% cene izdelka
                   franko tovarna.


8456      Obdelovalni stroji  Izdelava, pri kateri
do       in naprave ter    vrednost vseh
8466      njihovi deli in   uporabljenih
        pribor iz tar. št.  materialov ne presega
        8456 do 8466     40% cene izdelka
                   franko tovarna.


8469      Pisarniški stroji  Izdelava, pri kateri
do       (npr.: pisalni    vrednost vseh
8472      stroji, računski   uporabljenih
        stroji, stroji za  materialov ne presega
        avtomatsko obdelavo 40% cene izdelka
        podatkov,      franko tovarna.
        razmnoževalni
        stroji, stroji za
        spajanje)


8480      Livarski okvirji za Izdelava, pri kateri
        ivarne; modelne   vrednost vseh
        plošče; modeli za  uporabljenih
        kalupe; kalupi za  materialov ne presega
        kovino (razen    50% cene izdelka
        kalupov za ingote), franko tovarna.
        kovinske karbide,
        steklo, mineralne
        materiale, gume ali
        plastične mase


8482      Kotalni ležaji    Izdelava, pri kateri: Izdelava, pri
                   - se vsi uporabljeni  kateri vrednost
                   materiali uvrščajo v  vseh uporabljenih
                   drugo tar. št., kot  materialov ne
                   je tar.št. izdelka,  presega 25% cene
                   in           izdelka franko
                   - vrednost vseh    tovarna.
                   uporabljenih
                   materialov ne presega
                   40% cene izdelka
                   franko tovarna.


8484      Tesnila iz      Izdelava, pri kateri
        kovinskih listov,  vrednost vseh
        kombinirana z    uporabljenih
        drugim materialom,  materialov ne presega
        ali iz dveh ali več 40% cene izdelka
        plasti kovine;    franko tovarna.
        garniture tesnil,
        različne po sestavi
        materiala, v
        vrečkah, ovitkih
        ali podobnih
        pakiranjih;
        mehanski čepi
        (tesnila)


8485      Deli strojev ali   Izdelava, pri kateri
        naprav brez     vrednost vseh
        električnih     uporabljenih
        priključkov,     materialov ne presega
        izolatorjev,     40% cene izdelka
        tuljav, kontaktov  franko tovarna.
        ali drugih
        električnih delov,
        ki so omenjeni in
        ne zajeti na drugem
        mestu v tem
        poglavju


------------------------------------------------------------------------------
ex 85.pgl.   Električni stroji  Izdelava, pri kateri: Izdelava, pri
        in oprema ter    - se vsi uporabljeni  kateri vrednost
        njihovi deli;    materiali uvrščajo v  vseh uporabljenih
        aparati za snemanje drugo tar. št., kot  materialov ne
        in reprodukcijo   je tar.št. izdelka,  presega 30% cene
        zvoka; aparati za  in           izdelka franko
        snemanje in     - vrednost vseh    tovarna.
        repodukcijo     uporabljenih
        televizijske slike  materialov ne presega
        in zvoka ter deli  40% cene izdelka
        in pribor za te   franko tovarna.
        proizvode; razen:


8501      Elektromotorji in  Izdelava:       Izdelava, pri
        električni      - pri kateri vrednost kateri vrednost
        generatorji     vseh uporabljenih   vseh uporabljenih
        (razen        materialov ne presega materialov ne
        generatorskih    40% cene izdelka    presega 30% cene
        agregatov)      franko tovarna, in   izdelka franko
                   - pri kateri se v   tovarna.
                   okviru zgornje meje
                   vsi materiali,
                   uvrščeni v tar. št.
                   8503 uporabljajo samo
                   do vrednosti 10% cene
                   izdelka franko tovarna.


8502      Električni      Izdelava:       Izdelava, pri
        generatorski     - pri kateri vrednost kateri vrednost
        agregati in     vseh uporabljenih   vseh uporabljenih
        rotacijski      materialov ne presega materialov ne
        konvertorji     40% cene izdelka    presega 30% cene
        (pretvorniki)    franko tovarna, in   izdelka franko
                   - pri kateri se v   tovarna.
                   okviru zgornje meje
                   vsi materiali,
                   uvrščeni v tar. št.
                   8501 ali 8503
                   uporabljajo skupaj
                   samo do vrednosti 10%
                   cene izdelka franko
                   tovarna.


ex 8504     Napajalniki za    Izdelava, pri kateri
        stroje za      vrednost vseh
        avtomatično     uporabljenih
        obdelavo podatkov  materialov ne presega
                   40% cene izdelka
                   franko tovarna.


ex 8518     Mikrofoni in     Izdelava:       Izdelava, pri
        njihova stojala;   - pri kateri vrednost kateri vrednost
        zvočniki vštevši   vseh uporabljenih   vseh uporabljenih
        zvočnike v zvočnih  materialov ne presega materialov ne
        omaricah;      40% cene izdelka    presega 25% cene
        avdio-frekvenčni   franko tovarna, in   izdelka franko
        električni      - pri kateri vrednost tovarna.
        ojačevalniki;    vseh uporabljenih
        kompletne      materialov brez
        električne enote   porekla ne presega
        za ojačevanje zvoka vrednosti
                   uporabljenih
                   materialov s
                   poreklom.


8519      Gramofoni z     Izdelava:       Proizodnja, pri
        vgrajenim      - pri kateri vrednost kateri vrednost
        ojačevalnikom ali  vseh uporabljenih   vseh uporabljenih
        brez njega,     materialov ne presega materialov ne
        glasbeni avtomati  40% cene izdelka    presega 30% cene
        na plošče,kasetni  franko tovarna, in   izdelka franko
        magnetofoni in    - pri kateri vrednost tovarna.
        drugi aparati za   vseh uporabljenih
        reprodukcijo zvoka, materialov brez
        ki nimajo vgrajene  porekla ne presega
        naprave za snemanje vrednosti uporabljenih
        zvoka        materialov s poreklom.


8520      Magnetofoni in    Izdelava:       Izdelava, pri
        drugi aparati za   - pri kateri vrednost kateri vrednost
        snemanje zvoka,   vseh uporabljenih   vseh uporabljenih
        vštevši aparate z  materialov ne presega materialov ne
        vgrajenimi      40% cene izdelka    presega 30% cene
        napravami za     franko tovarna, in   izdelka franko
        reprodukcijo zvoka, - pri kateri vrednost tovarna.
        ali brez njih    vseh uporabljenih
                   materialov brez
                   porekla ne presega
                   vrednosti
                   uporabljenih
                   materialov s poreklom.


8521      Aparati za snemanje Izdelava:       Izdelava, pri
        in reprodukcijo   - pri kateri vrednost kateri vrednost
        slike in zvoka, ki  vseh uporabljenih   vseh uporabljenih
        imajo vgrajen    materialov ne presega materialov ne
        video-tuner ali ne  40% cene izdelka    presega 30% cene
                   franko tovarna, in   izdelka franko
                   - pri kateri vrednost tovarna.
                   vseh uporabljenih
                   materialov brez
                   porekla ne presega
                   vrednosti
                   uporabljenih
                   materialov s
                   poreklom.


8522      Deli in pribor,   Izdelava, pri kateri
        uporabni predvsem  vrednost vseh
        ali v glavnem z   uporabljenih
        aparati iz tar. št. materialov ne presega
        8519 do 8521     40% cene izdelka
                   franko tovarna.


8523      Pripravljeni in   Izdelava, pri kateri
        prazni nosilci za  vrednost vseh
        zvočna in podobna  uporabljenih
        snemanja drugih   materialov ne presega
        fenomenov, razen   40% cene izdelka
        izdelkov iz 37.   franko tovarna.
        poglavja


8524      Plošče, trakovi in
        drugi posneti
        nosilci vključno z
        zvočnimi in
        drugimi, vštevši
        matrice in
        galvanske odtise za
        proizvodnjo plošč,
        razen proizvodov iz
        37. poglavja

        - Matrice in     Izdelava, pri kateri
        galvanski odtisi za vrednost vseh
        proizvodnjo plošč  uporabljenih
                   materialov ne presega
                   40% cene izdelka
                   franko tovarna.

        - Drugo       Izdelava:       Izdelava, pri
                   - pri kateri vrednost kateri vrednost
                   vseh uporabljenih   vseh uporabljenih
                   materialov ne presega materialov ne
                   40% cene izdelka    presega 30% cene
                   franko tovarna, in   izdelka franko
                   - pri kateri se v   tovarna.
                   okviru zgornje meje
                   vsi materiali,
                   uvrščeni v tar. št.
                   8523 uporabljajo samo
                   do vrednosti 10% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


8525      Oddajniki za     Izdelava:       Izdelava, pri
        radiotelefonijo,   - pri kateri vrednost kateri vrednost
        radiotelegrafijo in vseh uporabljenih   vseh uporabljenih
        radiodifuzijo ali  materialov ne presega materialov ne
        televizijo, vštevši 40% cene izdelka    presega 25% cene
        oddajnike z vdelanim franko tovarna, in   izdelka franko
        sprejemnikom ali   - pri kateri vrednost tovarna.
        aparatom za snemanje vseh uporabljenih
        ali reprodukcijo   materialov brez
        zvoka; televizijske porekla ne presega
        kamere; video    vrednosti
        kamere za snemanje  uporabljenih
        posamičnih slik in  materialov s
        druge video snemalne poreklom.
        kamere


8526      Radarji, pomožne   Izdelava:       Izdelava, pri
        naprave za      - pri kateri vrednost kateri vrednost
        radio-navigacijo in vseh uporabljenih   vseh uporabljenih
        aparati za radijsko materialov ne presega materialov ne
        daljinsko      40% cene izdelka    presega 25% cene
        krmiljenje      franko tovarna, in   izdelka franko
                   - pri kateri vrednost tovarna
                   vseh uporabljenih
                   materialov brez
                   porekla ne presega
                   vrednosti
                   uporabljenih
                   materialov s
                   poreklom.


8527      Sprejemniki za    Izdelava:       Izdelava, pri
        radiotelefonijo,   - pri kateri vrednost kateri vrednost
        radiotelegrafijo   vseh uporabljenih   vseh uporabljenih
        ali radiodifuzijo,  materialov ne presega materialov ne
        vštevši       40% cene izdelka    presega 25% cene
        sprejemnike,     franko tovarna, in   izdelka franko
        kombinirane v istem - pri kateri vrednost tovarna.
        ohišju z aparatom  vseh uporabljenih
        za snemanje ali   materialov brez
        reprodukcijo zvoka  porekla ne presega
        ali z uro      vrednosti
                   uporabljenih
                   materialov s
                   poreklom.


8528      Televizijski     Izdelava:       Izdelava, pri
        sprejemniki,     - pri kateri vrednost kateri vrednost
        kombinirani ali   vseh uporabljenih   vseh uporabljenih
        nekombinirani v   materialov ne presega materialov ne
        istem ohišju z    40% cene izdelka    presega 25% cene
        radijskimi      franko tovarna, in   izdelka franko
        sprejemniki ali   - pri kateri vrednost tovarna.
        aparati za snemanje vseh uporabljenih
        ali reprodukcijo   materialov brez
        zvoka ali slike;   porekla ne presega
        videomonitorji    vrednosti uporabljenih
        in videoprojektorji materialov s poreklom.


8529      Deli, ki so
        predvsem ali v
        glavnem primerni za
        uporabo z aparati
        iz. tar. št. 8525
        do 8528:

        - Izključno ali   Izdelava, pri kateri
        pretežno primerni  vrednost vseh
        za uporabo pri    uporabljenih
        aparatih za video  materialov ne presega
        snemanje in     40% cene izdelka
        reprodukcijo slike  franko tovarna.

        - Drugi       Izdelava:       Izdelava, pri
                   - pri kateri vrednost kateri vrednost
                   vseh uporabljenih   vseh uporabljenih
                   materialov ne presega materialov ne
                   40% cene izdelka    presega 25% cene
                   franko tovarna, in   izdelka franko
                   - pri kateri vrednost tovarna.
                   vseh uporabljenih
                   materialov brez
                   porekla ne presega
                   vrednosti
                   uporabljenih
                   materialov s
                   poreklom.


8535      Električni aparati  Izdelava:       Izdelava, pri
in       za vklapljanje in  - pri kateri vrednost kateri vrednost
8536      izklapljanje ali   vseh uporabljenih   vseh uporabljenih
        zavarovanje     materialov ne presega materialov ne
        električnih     40% cene izdelka    presega 30% cene
        tokokrogov ali za  franko tovarna, in   izdelka franko
        povezavo z      - pri kateri se v   tovarna.
        električnimi     okviru zgornje meje
        tokokrogi ali v   vsi materiali
        njih         uvrščeni v tar. št.
                   8538 uporabljajo samo
                   do vrednosti 10% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


8537      Table, plošče,    Izdelava:       Izdelava, pri
        pulti, mize, omare  - pri kateri vrednost kateri vrednost
        in druge osnove   vseh uporabljenih   vseh uporabljenih
        opremjene z dvema  materialov ne presega materialov ne
        ali več aparati iz  40% cene izdelka    presega 30% cene
        tar. št. 8535 ali  franko tovarna, in   izdelka franko
        8536, za električno - pri kateri se v   tovarna.
        krmiljenje ali    okviru zgornje meje
        razdeljevanje    vsi materiali
        električnega toka,  uvrščeni v tar. št.
        vštevši tiste z   8538 uporabljajo samo
        vdelanimi      do vrednosti 10% cene
        instrumenti ali   izdelka franko
        aparati iz 90.    tovarna.
        poglavja, razen
        komutacijskih
        aparatov iz tar.
        št. 8517


ex 8541     Diode, tranzistorji Izdelava:       Izdelava, pri
        in podobni      - pri kateri so vsi  kateri vrednost
        polprevodniški    uporabljeni materiali vseh uporabljenih
        elementi, razen   uvrščeni v drugo tar. materialov ne
        silicijevih rezin,  št., kot je tar.št.  presega 25% cene
        ki še niso      izdelka, in      izdelka franko
        razrezane v čipe   - pri kateri vrednost tovarna.
                   vseh uporabljenih
                   materialov ne presega
                   40% cene izdelka
                   franko tovarna.


8542      Elektronska     Izdelava:       Izdelava, pri
        integrirana vezja  - pri kateri vrednost kateri vrednost
        in mikrosestavi   vseh uporabljenih   vseh uporabljenih
                   materialov ne presega materialov ne
                   40% cene izdelka    presega 25% cene
                   franko tovarna, in   izdelka franko
                   - pri kateri se v   tovarna.
                   okviru zgornje meje
                   vsi materiali
                   uvrščeni v tar. št.
                   8541 ali 8542
                   uporabljajo skupaj
                   samo do vrednosti 10%
                   cene izdelka franko
                   tovarna.


8544      Izolirana žica    Izdelava, pri kateri
        (vštevši lakirano  vrednost vseh
        in anodizirano    uporabljenih
        žico), kabli    materialov ne presega
        (vštevši koaksialne 40% cene izdelka
        kable) in drugi   franko tovarna.
        izolirani
        električni vodniki,
        s konektorjem ali
        brez; kabli iz
        optičnih vlaken,
        kombinirani z
        električnimi
        vodniki ali ne, s
        konektorjem ali
        brez njega


8545      Ogljene elektrode,  Izdelava, pri kateri
        ogljene ščetke,   vrednost vseh
        oglje za svetilke,  uporabljenih
        oglje za baterije  materialov ne presega
        in drugi izdelki iz 40% cene izdelka
        grafita ali drugega franko tovarna.
        oglja, s kovino ali
        brez nje, za
        električne namene


8546      Električni      Izdelava, pri kateri
        izolatorji iz    vrednost vseh
        kakršnegakoli    uporabljenih
        materiala      materialov ne presega
                   40% cene izdelka
                   franko tovarna.


8547      Izolirni deli za   Izdelava, pri kateri
        električne stroje,  vrednost vseh
        naprave ali opremo, uporabljenih
        izdelani v celoti  materialov ne presega
        iz izolirnega    40% cene izdelka
        materiala ali samo  franko tovarna.
        z manjšimi
        kovinskimi
        komponentami (npr.
        tulci z navojem),
        vdelanimi med
        stiskanjem
        izključno zaradi
        vezave, razen
        izolatorjev iz tar.
        št. 8546; cevi za
        električne vodnike
        in spojke zanje, iz
        navadnih kovin,
        obložene z
        izolirnim
        materialom


8548      Odpadki in ostanki  Izdelava, pri kateri
        primarnih celic,   vrednost vseh
        primarnih baterij  uporabljenih
        in električnih   materialov ne presega
        akumulatorjev;    40% cene izdelka
        iztrošene primarne  franko tovarna.
        celice; iztrošene
        primarne baterije
        in iztrošeni
        električni
        akumulatorji;
        električni deli
        strojev in
        aparatov, ki niso
        omenjeni in ne
        zajeti na drugem
        mestu v tem
        poglavju


------------------------------------------------------------------------------
ex 86.pgl.   Železniške ali    Izdelava, pri kateri
        tramvajske      vrednost vseh
        lokomotive,vozni   uporabljenih
        park in njihovi   materialov ne presega
        deli; železniški   40% cene izdelka
        ali tramvajski    franko tovarna.
        tirni sklopi in
        pribor in njihovi
        deli;mehanska
        (vključno
        elektromehanska)
        oprema za prometno
        signalizacijo vseh
        vrst; razen:


8608      Železniški in    Izdelava, pri kateri: Izdelava, pri
        tramvajski tirni   - se vsi uporabljeni  kateri vrednost
        sklopi in pribor;  materiali uvrščajo v  vseh uporabljenih
        mehanska (vštevši  drugo tar. št., kot  materialov ne
        elektromehanska)   je tar.št. izdelka,  presega 30% cene
        oprema za      in           izdelka franko
        signalizacijo,    - vrednost vseh    tovarna.
        varnost, nadzor in  uporabljenih
        upravljanje prometa materialov ne presega
        v železniškem,    40% cene izdelka
        tramvajskem in    franko tovarna.
        cestnem prometu,
        prometu na
        notranjih vodnih
        poteh, parkiriščih,
        lukah ali
        letališčih; njihovi
        deli


ex 87.pgl.   Vozila, druga,    Izdelava, pri kateri
        razen železniških  vrednost vseh
        ali tramvajskih   uporabljenih
        vozil,njihovi deli  materialov ne
        in pribor; razen:  presega 40% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


8709      Samovozna tovorna  Izdelava, pri kateri: Izdelava, pri
        vozila, brez naprav - se vsi uporabljeni  kateri vrednost
        za dviganje ali   materiali uvrščajo v  vseh uporabljenih
        manipuliranje, ki  drugo tar. št., kot  materialov ne
        se uporabljajo v   je tar.št. izdelka,  presega 30% cene
        tovarnah,      in           izdelka franko
        skladiščih,     - vrednost vseh    tovarna.
        pristaniščih ali na uporabljenih
        letališčih, za    materialov ne presega
        prevoz blaga na   40% cene izdelka
        kratkih razdaljah;  franko tovarna.
        vlečna vozila, ki
        se uporabljajo na
        peronih železniških
        postaj; njihovi
        deli


8710      Tanki in druga    Izdelava, pri kateri: Izdelava, pri
        oklepna bojna    - se vsi uporabljeni  kateri vrednost
        motorna vozila,   materiali uvrščajo v  vseh uporabljenih
        vštevši tista, ki  drugo tar. št., kot  materialov ne
        so opremljena z   je tar.št. izdelka,  presega 30% cene
        oborožitvenimi    in           izdelka franko
        sredstvi; njihovi  - vrednost vseh    tovarna.
        deli         uporabljenih
                   materialov ne presega
                   40% cene izdelka
                   franko tovarna.


8711      Motorna kolesa
        (vštevši mopede) in
        kolesa s pomožnim
        motorjem, z bočno
        prikolico ali brez
        nje; bočne
        prikolice:

        - Z batnim motorjem
        (razen rotacijskih
        batnih motorjev) in
        prostornino
        cilindrov:

        -- do 50 cm3     Izdelava, pri kateri: Izdelava, pri
                   - vrednost vseh    kateri vrednost
                   uporabljenih      vseh uporabljenih
                   materialov ne presega materialov ne
                   40% cene izdelka    presega 20% cene
                   franko tovarna, in   izdelka franko
                   - vrednost vseh    tovarna.
                   uporabljenih
                   materialov brez
                   porekla ne presega
                   vrednosti
                   uporabljenih
                   materialov s
                   poreklom.

        -- nad 50 cm3    Izdelava:       Izdelava, pri
                   - pri kateri vrednost kateri vrednost
                   vseh uporabljenih   vseh uporabljenih
                   materialov ne presega materialov ne
                   40% cene izdelka    presega 25% cene
                   franko tovarna, in   izdelka franko
                   - pri kateri vrednost tovarna.
                   vseh uporabljenih
                   materialov brez
                   porekla ne presega
                   vrednosti
                   uporabljenih
                   materialov s
                   poreklom.

        - Drugi       Izdelava:       Izdelava, pri
                   - pri kateri vrednost kateri vrednost
                   vseh uporabljenih   vseh uporabljenih
                   materialov ne presega materialov ne
                   40% cene izdelka    presega 30% cene
                   franko tovarna, in   izdelka franko
                   - pri kateri vrednost tovarna.
                   vseh uporabljenih
                   materialov brez
                   porekla ne presega
                   vrednosti
                   uporabljenih
                   materialov s
                   poreklom.


ex 8712     Kolesa brez     Izdelava iz      Izdelava, pri
        krogličnih ležajev  materialov iz vseh   kateri vrednost
                   tar. št. razen tistih vseh uporabljenih
                   iz tar. št. 8714.   materialov ne
                              presega 30% cene
                              izdelka franko
                              tovarna.


8715      Otroški vozički in  Izdelava, pri kateri: Izdelava, pri
        njihovi deli     - se vsi uporabljeni  kateri vrednost
                   materiali uvrščajo v  vseh uporabljenih
                   drugo tar. št., kot  materialov ne
                   je tar.št. izdelka,  presega 30% cene
                   in           izdelka franko
                   - vrednost vseh    tovarna.
                   uporabljenih
                   materialov ne presega
                   40% cene izdelka
                   franko tovarna.


8716      Priklopniki in    Izdelava, pri kateri: Izdelava, pri
        polpriklopniki;   - se vsi uporabljeni  kateri vrednost
        druga vozila; druga materiali uvrščajo v  vseh uporabljenih
        vozila,       drugo tar. št., kot  materialov ne
        nesamovozna;     je tar.št. izdelka,  presega 30% cene
        njihovi deli     in           izdelka franko
                   - vrednost vseh    tovarna.
                   uporabljenih
                   materialov ne presega
                   40% cene izdelka
                   franko tovarna.


------------------------------------------------------------------------------
ex 88.pgl.   Letala, vesoljska  Izdelava, pri kateri  Izdelava, pri
        vozila in njihovi  se vsi uporabljeni   kateri vrednost
        deli; razen:     materiali uvrščajo v  vseh uporabljenih
                   drugo tar. št., kot  materialov ne
                   je tar.št. izdelka.  presega 40% cene
                              izdelka franko
                              tovarna.


ex 8804     Rotošuti       Izdelava iz      Izdelava, pri
                   materialov iz     kateri vrednost
                   katerekoli tar. št.,  vseh uporabljenih
                   vštevši druge     materialov ne
                   materiale iz tar.   presega 40% cene
                   št.8804.        izdelka franko
                              tovarna.


8805      Oprema za      Izdelava, pri kateri  Izdelava, pri
        lansiranje letal;  se vsi uporabljeni   kateri vrednost
        prestrezala letal  materiali uvrščajo v  vseh uporabljenih
        in podobna oprema;  drugo tar. št., kot  materialov ne
        naprave za      je tar.št. izdelka.  presega 30% cene
        treniranje letenja             izdelka franko
        na tleh; deli                tovarna.
        navedenih
        proizvodov


------------------------------------------------------------------------------
89.pgl.     Ladje, čolni in   Izdelava, pri kateri  Izdelava, pri
        plavajoče      se vsi uporabljeni   kateri vrednost
        konstrukcije     materiali uvrščajo v  vseh uporabljenih
                   drugo tar. št., kot  materialov ne
                   je tar.št. izdelka.  presega 40% cene
                   Ne sme se uporabljati izdelka franko
                   ladijske trupe iz   tovarna.
                   tar. št. 8906 .


------------------------------------------------------------------------------
ex 90.pgl.   Optični,       Izdelava, pri kateri: Izdelava, pri
        fotografski,     - se vsi uporabljeni  kateri vrednost
        kinematografski,   materiali uvrščajo v  vseh uporabljenih
        merilni, kontrolni  drugo tar. št., kot  materialov ne
        ali precizni,    je tar.št. izdelka,  presega 30% cene
        medicinski ali    in           izdelka franko
        kirurški       - vrednost vseh    tovarna.
        instrumenti in    uporabljenih
        aparati; njihovi   materialov ne presega
        deli in pribor;   40% cene izdelka
        razen:        franko tovarna.


9001      Optična vlakna in  Izdelava, pri kateri
        kabli iz optičnih  vrednost vseh
        vlaken razen iz   uporabljenih
        tar. št. 8544;    materialov ne presega
        listi in plošče iz  40% cene izdelka
        polarizirajočega   franko tovarna.
        materiala; leče
        (vštevši kontaktne
        leče), prizme,
        zrcala in drugi
        optični elementi,
        iz kakršnegakoli
        materiala,
        nemontirani, razen
        takih optično
        obdelanih steklenih
        elementov


9002      Leče, prizme,    Izdelava, pri kateri
        zrcala in drugi   vrednost vseh
        optični elementi,  uporabljenih
        iz kakršnegakoli   materialov ne presega
        materiala,      40% cene izdelka
        montirani, ki so   franko tovarna.
        deli ali pribor  
        instrumentov ali
        aparatov, razen
        takih optičnih
        neobdelanih
        steklenih elementov


9004      Očala in podobni   Izdelava, pri kateri
        izdelki in njihovi  vrednost vseh
        deli         uporabljenih
                   materialov ne presega
                   40% cene izdelka
                   franko tovarna.


ex 9005     Daljnogledi (z    Izdelava pri kateri:  Izdelava, pri
        enim ali dvema    - se vsi uporabljeni  kateri vrednost
        objektivoma),    materiali uvrščajo v  vseh uporabljenih
        optični teleskopi  drugo tar. št., kot  materialov ne
        in njihova stojala, je tar.št. izdelka,  presega 30% cene
        razen astronomskih  in           izdelka franko
        refrakcijskih    - vrednost vseh    tovarna.
        teleskopov in    uporabljenih
        njihovih podstavkov materialov ne presega
                   40% cene izdelka
                   franko tovarna, in
                   - vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov brez
                   porekla ne presega
                   vrednosti
                   uporabljenih
                   materialov s
                   poreklom.


ex 9006     Fotografske     Izdelava, pri kateri: Izdelava, pri
        naprave, razen    - se vsi uporabljeni  kateri vrednost
        kinematografskih   materiali uvrščajo v  vseh uporabljenih
        kamer, fotografski  drugo tar. št., kot  materialov ne
        bliskovni aparati  je tar.št. izdelka,  presega 30% cene
        in bliskovne     in           izdelka franko
        žarnice, razen    - vrednost vseh    tovarna.
        bliskovnih žarnic z uporabljenih
        električnim vžigom  materialov ne presega
                   40% cene izdelka
                   franko tovarna, in
                   - vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov brez
                   porekla ne presega
                   vrednosti
                   uporabljenih
                   materialov
                   s poreklom.


9007      Kinematografske   Izdelava,pri kateri:  Izdelava, pri
        kamere in      - se vsi uporabljeni  kateri vrednost
        projektorji,     materiali uvrščajo v  vseh uporabljenih
        vštevši tiste z   drugo tar. št., kot  materialov ne
        vgrajenimi aparati  je tar.št. izdelka,  presega 30% cene
        za snemanje ali   in           izdelka franko
        reprodukcijo zvoka  - vrednost vseh    tovarna.
                   uporabljenih
                   materialov ne presega
                   40% cene izdelka
                   franko tovarna, in
                   - vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov brez
                   porekla ne presega
                   vrednosti
                   uporabljenih
                   materialov s
                   poreklom.


9011      Optični mikroskopi, Izdelava,pri kateri:  Izdelava, pri
        vštevši tiste za   - se vsi uporabljeni  kateri vrednost
        mikrofotografijo,  materiali uvrščajo v  vseh uporabljenih
        mikrokinematografijo drugo tar. št., kot  materialov ne
        in mikroprojekcijo  je tar.št. izdelka,  presega 30% cene
                   in           izdelka franko
                   - vrednost vseh    tovarna.
                   uporabljenih
                   materialov ne presega
                   40% cene izdelka
                   franko tovarna, in
                   - vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov brez
                   porekla ne presega
                   vrednosti
                   uporabljenih
                   materialov s
                   poreklom.


ex 9014     Drugi navigacijski  Izdelava, pri kateri
        instrumenti in    vrednost vseh
        aparati       uporabljenih
                   materialov ne presega
                   40% cene izdelka
                   franko tovarna.


9015      Geodetski (vštevši  Izdelava, pri kateri
        fotografski,     vrednost vseh
        oceanografski,    uporabljenih
        hidrološki,     materialov ne presega
        meteorološki,    40% cene izdelka
        geofizikalni     franko tovarna.
        instrumenti in
        aparati, razen
        kompasov;
        daljinomeri


9016      Tehtnice z      Izdelava, pri kateri
        občutljivostjo do  vrednost vseh
        vključno 5      uporabljenih
        centigramov     materialov ne presega
        (o,o5g), z utežmi  40% cene izdelka
        ali brez njih    franko tovarna.


9017      Instrumenti in    Izdelava, pri kateri
        aparati za risanje, vrednost vseh
        označevanje ali   uporabljenih
        matematično     materialov ne presega
        računanje (npr.   40% cene izdelka
        risalni aparati,   franko tovarna.
        
        pantografi,
        kotomeri, risalni
        pribor v kompletu,
        logaritemska
        računala, računala
        v obliki okrogle
        plošče); ročni
        instrumenti za
        merjenje dolžine
        (npr. merilne
        palice in trakovi,
        mikrometrska
        merila, merila z
        nonijem), ki niso
        omenjeni in ne
        zajeti na drugem
        mestu v tem
        poglavju


9018      Medicinski,
        kirurški,
        zobozdravniški in
        veterinarski
        instrumenti in
        aparati, vštevši
        scintigrafske,
        elektromedicinske
        aparate in aparate
        za preiskavo vida:

        - Zobozdravniški   Izdelava iz      Izdelava, pri
        stoli z vgrajenimi  materialov iz     kateri vrednost
        zobozdravniškimi   katerekoli tar. št.  vseh uporabljenih
        napravami ali    vštevši materiale iz  materialov ne
        zobozdravniški    tar. št. 9018.     presega 40% cene
        pljuvalniki                 izdelka franko
                              tovarna.

        - Drugi       Izdelava, pri kateri: Izdelava, pri
                   - se vsi uporabljeni  kateri vrednost
                   materiali uvrščajo v  vseh uporabljenih
                   drugo tar. št., kot  materialov ne
                   je tar.št. izdelka,  presega 25% cene
                   in           izdelka franko
                   - vrednost vseh    tovarna.
                   uporabljenih
                   materialov ne presega
                   40% cene izdelka
                   franko tovarna.


9019      Aparati za      Izdelava,pri kateri:  Izdelava, pri
        mehanoterapijo;   - se vsi uporabljeni  kateri vrednost
        aparati za masažo;  materiali uvrščajo v  vseh uporabljenih
        aparati za      drugo tar. št., kot  materialov ne
        psihološka      je tar.št. izdelka,  presega 25% cene
        testiranja; aparati in           izdelka franko
        za ozonoterapijo,  - vrednost vseh    tovarna.
        kisikoterapijo,   uporabljenih
        aerosolno terapijo, materialov ne presega
        umetno dihanje in  40% cene izdelka
        drugi terapevtski  franko tovarna.
        dihalni aparati


------------------------------------------------------------------------------
9020      Drugi dihalni    Izdelava, pri kateri: Izdelava, pri
        aparati in plinske  - se vsi uporabljeni  kateri vrednost
        maske razen     materiali uvrščajo v  vseh uporabljenih
        varovalnih mask   drugo tar. št., kot  materialov ne
        brez mehaničnih   je tar.št. izdelka,  presega 25% cene
        delov in       in           izdelka franko
        zamenljivih filtrov - vrednost vseh    tovarna.
                   uporabljenih
                   materialov ne presega
                   40% cene izdelka
                   franko tovarna.


9024      Stroji in aparati  Izdelava, pri kateri
        za preiskušanje   vrednost vseh
        trdote, natezne   uporabljenih
        trdnosti, ali    materialov ne presega
        odpornosti na tlak, 40% cene izdelka
        elastičnosti ali   franko tovarna.
        drugih mehanskih
        lastnosti materiala
        (npr.: kovin, lesa,
        tekstilnega
        materiala, papirja,
        plastične mase)


9025      Hidrometri in    Izdelava, pri kateri
        podobni merilniki,  vrednost vseh
        termometri,     uporabljenih
        pirometri,barometri, materialov ne presega
        higrometri      40% cene izdelka
        (vlagomeri) in    franko tovarna.
        psihometri, tudi
        kombinacije teh
        instrumentov


9026      Instrumenti in    Izdelava, pri kateri
        aparati za merjenje vrednost vseh
        ali kontrolo     uporabljenih
        pretoka, nivoja   materialov ne presega
        tlaka ali drugih   40% cene izdelka
        spremenljivih    franko tovarna.
        veličin pri
        tekočinah ali
        plinih (npr.:
        merilniki pretoka,
        kazalniki nivoja,
        manometri,
        merilniki toplote,
        števci porabe
        toplote); razen
        instrumentov in
        aparatov iz tar.
        št. 9014, 9015,
        9028 ali 9032


9027      Instrumenti in    Izdelava, pri kateri
        aparati za      vrednost vseh
        fizikalne in     uporabljenih
        kemične analize   materialov ne presega
        (npr.: polarimetri, 40% cene izdelka
        refraktometri,    franko tovarna.
        spektometri,
        aparati za analizo
        plina ali dima);
        instrumenti in
        aparati za
        preiskušanje
        viskoznosti,
        poroznosti,
        raztezanja,
        površinske
        napetosti ali
        podobno ali za
        kalorimetrijska,
        akustična in
        fotometrijska
        merjenja ali
        kontrolo (vštevši
        ekspozimetre);
        mikrotomi


9028      Merilniki porabe
        ali proizvodnje
        plinov, tekočin ali
        električne
        energije, vštevši
        merilnike za
        njihovo umerjanje

        - Deli in pribor   Izdelava, pri kateri
                   vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov ne presega
                   40% cene izdelka
                   franko tovarna.

        - Drugi       Izdelava:       Izdelava, pri
                   - pri kateri vrednost kateri vrednost
                   vseh uporabljenih   vseh uporabljenih
                   materialov ne presega materialov ne
                   40% cene izdelka    presega 30% cene
                   franko tovarna, in   izdelka franko
                   - pri kateri vrednost tovarna.
                   vseh uporabljenih
                   materialov brez
                   porekla ne presega
                   vrednosti
                   uporabljenih
                   materialov s
                   poreklom.


9029      Števci vrtljajev,  Izdelava, pri kateri
        števci proizvodnje, vrednost vseh
        kilometrski števci, uporabljenih
        števci korakov in  materialov ne presega
        podobno; kazalniki  40% cene izdelka
        hitrosti in     franko tovarna.
        tahometri, razen
        tistih, ki se
        uvrščajo v tar. št.
        9014 ali 9015;
        stroboskopi


9030      Osciloskopi,     Izdelava, pri kateri
        spektralni      vrednost vseh
        analizatorji in   uporabljenih
        drugi instrumenti  materialov ne presega
        in aparati za    40% cene izdelka
        merjenje ali     franko tovarna.
        kontrolo
        električnih
        veličin, razen
        merilnikov iz tar.
        št.9028;
        instrumenti in
        aparati za merjenje
        ali odkrivanje alfa,
        beta, gama,
        rentgenskih,
        kozmičnih ali
        drugih
        ionizirajočih
        sevanj


9031      Instrumenti,     Izdelava, pri kateri
        aparati in stroji  vrednost vseh
        za merjenje ali   uporabljenih
        kontrolo, ki niso  materialov ne presega
        omenjeni in ne    40% cene izdelka
        zajeti na drugem   franko tovarna.
        mestu v tem
        poglavju;
        projektorji
        profilov


9032      Instrumenti in    Izdelava, pri kateri
        aparati za      vrednost vseh
        avtomatično     uporabljenih
        regulacijo ali    materialov ne presega
        krmiljenje      40% cene izdelka
                   franko tovarna.


9033      Deli in pribor (ki  Izdelava, pri kateri
        niso omenjeni in ne vrednost vseh
        zajeti na drugem   uporabljenih
        mestu v tem     materialov ne presega
        poglavju) za     40% cene izdelka
        stroje, naprave,   franko tovarna.
        instrumente ali
        aparate iz 90.
        poglavja


ex 91.pgl.   Ure in osebne ure  Izdelava, pri kateri
        in njihovi deli;   vrednost vseh
        razen za:      uporabljenih
                   materialov ne presega
                   40% cene izdelka
                   franko tovarna.


9105      Druge ure      Izdelava:       Izdelava, pri
                   - pri katerih     kateri vrednost
                   vrednost vseh     vseh uporabljenih
                   uporabljenih      materialov ne
                   materialov ne presega presega 30% cene
                   40% cene izdelka    izdelka franko
                   franko tovarna, in   tovarna.
                   - pri kateri vrednost
                   vseh uporabljenih
                   materialov brez
                   porekla ne presega
                   vrednosti
                   uporabljenih
                   materialov s
                   poreklom.


9109      Urni mehanizmi,   Izdelava:       Izdelava, pri
        kompletni in     - pri kateri vrednost kateri vrednost
        sestavljeni     vseh uporabljenih   vseh uporabljenih
                   materialov ne presega materialov ne
                   40% cene izdelka    presega 30% cene
                   franko tovarna, in   izdelka franko
                   - pri kateri vrednost tovarna.
                   vseh uporabljenih
                   materialov brez
                   porekla ne presega
                   vrednosti
                   uporabljenih
                   materialov s
                   poreklom.


9110      Kompletni      Izdelava:       Izdelava, pri
        mehanizmi za osebne - pri katerih     kateri vrednost
        ali druge ure,    vrednost vseh     vseh uporabljenih
        nesestavljeni ali  uporabljenih      materialov ne
        delno sestavljeni  materialov ne presega presega 30% cene
        (šablone);      40% cene izdelka    izdelka franko
        nekompletni     franko tovarna, in   tovarna.
        mehanizmi za osebne - pri kateri se v
        ali druge ure,    okviru zgornje meje
        sestavljeni; grobi  materiali, uvrščeni v
        urni mehanizmi za  tar. št. 9114
        osebne ali druge   uporabljajo samo do
        ure         vrednosti 10% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


9111      Ohišja za osebne   Izdelava, pri kateri: Izdelava, pri
        ure in deli ohišij  - se vsi uporabljeni  kateri vrednost
                   materiali uvrščajo v  vseh uporabljenih
                   drugo tar. št. kot je materialov ne
                   tar. št. izdelka, in  presega 30% cene
                   - vrednost vseh    izdelka franko
                   uporabljenih      tovarna.
                   materialov ne presega
                   40% cene izdelka
                   franko tovarna.


9112      Ohišja za hišne,   Izdelava, pri kateri: Izdelava, pri
        pisarniške in    - se vsi uporabljeni  kateri vrednost
        podobne ure in    materiali uvrščajo v  vseh uporabljenih
        ohišja podobne    drugo tar. št. kot je materialov ne
        vrste za druge    tar. št. izdelka, in  presega 30% cene
        proizvode iz tega  - vrednost vseh    izdelka franko
        poglavja in deli  uporabljenih      tovarna.
        zanje        materialov ne presega
                   40% cene izdelka
                   franko tovarna.


9113      Jermenčki in
        zapestnice za ročne
        ure in njihovi
        deli:

        - Iz navadnih kovin, Izdelava, pri kateri
        prevlečeni z ali ne vrednost vseh
        s plemenito kovino  uporabljenih
                   materialov ne presega
                   40% cene izdelka
                   franko tovarna.

        - Drugi       Izdelava, pri kateri
                   vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov ne presega
                   50% cene izdelka
                   franko tovarna.


------------------------------------------------------------------------------
92.pgl.     Glasbila; njihovi  Izdelava, pri kateri
        deli in pribor    vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov ne presega
                   40% cene izdelka
                   franko tovarna.


------------------------------------------------------------------------------
93.pgl.     Orožje in strelivo; Izdelava, pri kateri
        njuni deli in    vrednost vseh
        pribor        uporabljenih
                   materialov ne presega
                   50% cene izdelka
                   franko tovarna.


------------------------------------------------------------------------------
ex 94.pgl.   Pohištvo;      Izdelava pri kateri  Izdelava, pri
        posteljnina,     so vsi uporabljeni   kateri vrednost
        žimnice, nosilci za materiali uvrščeni v  vseh uporabljenih
        žimnice, blazine in drugo tar. št., kot  materialov ne
        podobni polnjeni   je tar.št. izdelka.  presega 40% cene
        izdelki; svetilke              izdelka franko
        in druga svetila,              tovarna.
        ki niso omenjena
        ali zajeta na
        drugem mestu;
        osvetljeni znaki,
        osvetljene ploščice
        z imeni in podobno;
        montažne zgradbe;
        razen:


ex 9401 in   Pohištvo iz     Izdelava pri kateri  Izdelava, pri
ex 9403     navadnih kovin,   so vsi uporabljeni   kateri vrednost
        z vdelano      materiali uvrščeni v  vseh uporabljenih
        nenapolnjeno     drugo tar. št., kot  materialov ne
        bombažno tkanino,  je tar.št. izdelka.  presega 40% cene
        katere teža ne    ali          izdelka franko
        presega 300g/m2   Izdelava iz bombažne  tovarna.
                   tkanine, ki je že
                   pripravljena za
                   uporabo iz tar. št.
                   9401 ali 9403, pod
                   pogojem da:
                   - njena vrednost ne
                   presega 25% cene
                   izdelka franko
                   tovarna, in
                   - so vsi drugi
                   uporabljeni
                   materiali že s
                   poreklom in se
                   uvrščajo v druge tar.
                   št. razen tar. št.
                   9401 ali 9403.


9405      Svetilke in druga  Izdelava, pri kateri
        svetila, vštevši   vrednost vseh
        reflektorje in    uporabljenih
        njihove dele, ki   materialov ne presega
        niso omenjeni in ne 50% cene izdelka
        zajeti na drugem   franko tovarna.
        mestu; osvetljeni
        napisi, osvetljene
        ploščice z imeni in
        podobno, s
        fiksiranim
        svetlobnim virom,
        in njihovi deli, ki
        niso omenjeni in ne
        zajeti na drugem
        mestu


9406      Montažne zgradbe   Izdelava, pri kateri
                   vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov ne presega
                   50% cene izdelka
                   franko tovarna.


ex 95.pgl.   Igrače, rekviziti  Izdelava, pri kateri
        za družabne igre in so vsi uporabljeni
        šport; njihovi deli materiali uvrščeni v
        in pribor; razen:  drugo tar. št., kot
                   je tar.št. izdelka.


9503      Druge igrače;    Izdelava, pri kateri:
        zmanjšani modeli in - se vsi uporabljeni
        podobni modeli za  materiali uvrščajo v
        igro, vštevši tudi  drugo tar. št., kot
        s pogonom;      je tar. št. izdelka,
        sestavljanke vseh  in
        vrst         - vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov ne presega
                   50% cene izdelka
                   franko tovarna.


ex 9506     Glave za palice za  Izdelava pri kateri
        golf in njihovi   se vsi uporabljeni
        deli         materiali uvrščajo v
                   drugo tar. št., kot
                   je tar. št. izdelka.
                   Za izdelavo glav za
                   palice za golf se
                   lahko uporabijo grobo
                   obdelani bloki.


------------------------------------------------------------------------------
ex 96.pgl.   Razni izdelki,    Izdelava pri kateri
        razen;        se vsi uporabljeni
                   materiali uvrščajo v
                   drugo tar. št., kot
                   je tar. št. izdelka.


ex 9601 in   Izdelki iz      Izdelava iz obdelanih
ex 9602     materialov      materialov za
        živalskega,     izrezovanje iz istih
        rastlinskega ali   tar. št.
        mineralnega izvora
        za rezljanje


ex 9603     Metle in ščetke   Izdelava, pri kateri
        (razen metel iz   vrednost vseh
        protja ter ščetk iz uporabljenih
        materialov      materialov ne presega
        veveričje ali    50% cene izdelka
        podlasičje dlake)  franko tovarna.
        mehanične priprave
        za čiščenje podov,
        ročne, brez
        motorja:
        soboslikarski
        vložki in valji,
        brisalniki za pod
        in omele


9605      Potovalni kompleti  Vsak predmet v
        (neseserji) za    kompletu mora
        osebno nego, za   zadovoljiti pravila,
        šivanje ali     ki bi zanj veljala,
        čiščenje obutve ali če ne bi bil
        obleke        vključen v komplet.
                   Lahko pa se vključijo
                   predmeti brez
                   porekla, če njihova
                   skupna vrednost ne
                   presega 15% cene
                   kompleta franko
                   tovarna.


9606      Gumbi, pritiskači,  Izdelava, pri kateri:
        zaklopni gumbi,   - se vsi uporabljeni
        gumbi za srajce in  materiali uvrščajo v
        drugi deli teh    drugo tar. št., kot
        izdelkov;      je tar. št. izdelka,
        nedokončani gumbi  in
                   - vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov ne presega
                   50% cene izdelka
                   franko tovarna.


9612      Trakovi za pisalne  Izdelava, pri kateri:
        stroje in podobni  - se vsi uporabljeni
        trakovi, prepojeni  materiali uvrščajo v
        s tiskarsko barvo  drugo tar. št., kot
        ali drugače     je tar. št. izdelka,
        pripravljeni za   in
        odtiskovanje,    - vrednost vseh
        vštevši trakove na  uporabljenih
        kolescih ali v    materialov ne presega
        patronah; blazinice 50% cene izdelka
        za žige, prepojene  franko tovarna.
        ali neprepojene, s
        škatlo ali brez nje


ex 9613     Piezo vžigalniki   Izdelava, pri kateri
                   vrednost vseh
                   materialov iz tar.
                   št. 9613 ne presega
                   30% cene izdelka
                   franko tovarna.


ex 9614     Tobačne pipe ali   Izdelava iz grobo
        glave za pipe    obdelanih blokov.


------------------------------------------------------------------------------
97.pgl.     Umetniški predmeti, Izdelava, pri kateri
        zbirke in starine  se vsi uporabljeni
                   materiali uvrščajo v
                   drugo tar. št., kot
                   je tar.št. izdelka.

------------------------------------------------------------------------------
              PRILOGA IV

            
             Izjava na računu


Izjava na računu, za katere besedilo je navedeno v nadaljevanju,
mora biti izdelana v skladu z opombami. Vendar opomb ni potrebno
natisniti.

            Angleška inačica:

The exporter of the products covered by this document (customs
authorization No ...(1a)) declares that, except where otherwise
clearly indicated, these products are of .............
preferential origin (2a).

            Slovenska inačica:

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih
organov št. ... (1b)) izjavljam, da če ni drugače jasno navedeno,
ima blago preferencialno ...........(2b) poreklo.

            Litvanska inačica:

Siame dokumente išvardintu prekiu eksportuotojas (muitines liudijimo Nr.
...(1c)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra ..... (2c)
preferencines kilmes prekes.

            Francoska inačica:

L'exportateur des produits couverts par le present document
(autorisation douaniere no ... (1d)) declare que, sauf indication
claire du contraire, ces produits ont l'origine preferentielle
... (2d).

             Nemška inačica:

Der Ausfuhrer (Ermachtiger Ausfuhrer; Bewilligungs-Nr. ... (1e))
der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklart,
dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben,
praferenzbegunstigte ... Ursprungswaren sind (2e).

                    ........................... 3
                       (Kraj in datum)

                    ........................... 4
                    (Podpis izvoznika, dodatno
                    mora biti jasno navedeno ime
                    osebe, ki je podpisala izjavo)

-------------------------

1. Kadar izjavo na računu izdela pooblaščeni izvoznik v smislu
22. člena tega Protokola mora biti na tem mestu vpisana številka
pooblastila. Če izjavo na računu ne daje pooblaščeni izvoznik se
besede v oklepajih izpustijo oziroma se pusti prazen prostor.

2.  a) Slovenian, Lithuanian
   b) slovensko, litvansko
   c) sloveniškos, lietuviškos
   d) slovene, lituanienne
   e) slowenisch, litauisch
   Status porekla se lahko označi z ustrezno dvoštevilčno
   alfanumerično kodo - SI, LT.

3. Te navedbe se lahko izpustijo, če so informacije vsebovane na
samem dokumentu.

4. Glej tudi peti odstavek 21.člena tega Protokola. V primerih,
kadar se ne zahteva podpis izvoznika, se izvzetje podpisa nanaša
tudi na navedbo imena podpisnika.
              PRILOGA V

    PREPOVED POVRAČILA ALI OPROSTITVE PLAČILA CARINE


Pogodbenici soglašata, da se določbe 15. člena tega Protokola
začasno ne uporabljajo dokler se določbe o prepovedi povračila
oziroma oprostitve plačila carine ne uporabljajo med
pogodbenicami in Evropsko skupnostjo.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti