Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/1997 z dne 23. 12. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/1997 z dne 23. 12. 1997

Kazalo

3894. Uredba o začasni uporabi sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Bolgarijo, stran 7277.

Na podlagi četrtega odstavka 60. člena zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I), drugega odstavka 3. člena zakona o carinski tarifi (Uradni list RS, št. 74/95) in prvega odstavka 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 23/96 in 47/97) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o začasni uporabi sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Bolgarijo
1. člen
Ta uredba določa pogoje za uvoz blaga, ki se v letu 1998 uvaža v Republiko Slovenijo iz Republike Bolgarije in je po poreklu iz te države.
2. člen
Izraz “uvoz” v smislu te uredbe pomeni sprostitev blaga v prosti promet, kakor tudi katerikoli drugi carinski postopek, pri katerem nastane ali lahko nastane carinski dolg.
3. člen
Za industrijske izdelke, ki se uvažajo iz Republike Bolgarije in so po poreklu iz te države, se uporablja carinska stopnja “prosto”, razen za izdelke, ki so navedeni v prilogi 1 k tej uredbi, ki je njen sestavni del. Za industrijske izdelke navedene v prilogi 1 k tej uredbi, se plačuje carina po stopnjah, določenih v tej prilogi.
Za industrijske izdelke v smislu prvega odstavka tega člena se štejejo izdelki, uvrščeni v 25. do 97. poglavje kombinirane nomenklature carinske tarife.
4. člen
Za kmetijske in živilske izdelke po poreklu iz Republike Bolgarije, ki so navedeni v prilogi 2 k tej uredbi, ki je njen sestavni del, se pri uvozu iz te države v Republiko Slovenijo od 1. januarja 1998 do 30. junija 1998 plačuje carina po znižanih carinskih stopnjah, ki so določene v prilogi 2 in v okviru carinskih kvot, določenih v tej prilogi, posebna uvozna dajatev pa se plačuje v višini 50% od predpisane v času uvoza.
5. člen
Količine blaga v okviru posamezne carinske kvote iz priloge 2 k tej uredbi razdeli Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj na predlog komisije, ki jo sestavljajo po dva predstavnika Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj in Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in po en predstavnik Ministrstva za finance ter Združenja trgovine in Združenja za agroživilstvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije.
Komisijo vodi in sklicuje predsednik komisije, ki ga izmed predstavnikov Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj imenuje minister za ekonomske odnose in razvoj.
Komisija sprejme kriterije za oblikovanje predlogov o razdelitvi količin blaga v okviru carinskih kvot iz priloge 2 k tej uredbi ter poslovnik o svojem delovanju.
6. člen
Zahtevek za dodelitev določene količine blaga v okviru posamezne carinske kvote, določene v prilogi 2 k tej uredbi, lahko vloži pravna oseba ter samostojni podjetnik posameznik s sedežem ali stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj). Zahtevek se vloži pri Ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj najkasneje petnajst dni po začetku veljavnosti te uredbe.
Zahtevek iz prejšnjega odstavka se vloži na obrazcu, ki ustreza vzorcu iz priloge 3 k tej uredbi, ki je njen sestavni del.
O dodelitvi določene količine blaga v okviru posamezne carinske kvote vlagatelju, izda Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj odločbo, s katero določi tudi rok, do katerega lahko vlagatelj uvozi dodeljeno količino blaga v skladu s 4. členom te uredbe.
7. člen
Carinska uprava Republike Slovenije spremlja realizacijo uvoza po izdanih odločbah iz tretjega odstavka 6. člena te uredbe in o tem trimesečno poroča Ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj.
8. člen
Carinski deklarant iz 11. točke 3. člena carinskega zakona (Uradni list, RS, št. 1/95 in 28/95) (v nadaljnjem besedilu: carinski deklarant), ki želi uveljaviti preferencialno carinsko obravnavo pri uvozu blaga iz 3. oziroma 4. člena te uredbe iz Republike Bolgarije v Republiko Slovenijo, mora carinskemu organu poleg drugih dokumentov predložiti tudi dokazilo o poreklu blaga, ki je bilo izdano v državi izvoza v skladu s protokolom o poreklu blaga iz priloge 4 k tej uredbi, ki je njen sestavni del.
Carinski organi Republike Slovenije bodo na zahtevo carinskega deklaranta potrjevali dokazila o poreklu blaga za izvoz blaga iz Republike Slovenije v Republiko Bolgarijo, če gre za izvoz blaga, ki v skladu s sporazumom o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Bolgarijo uživa preferencialno obravnavo, in če bodo izpolnjeni pogoji, določeni v protokolu o poreklu blaga iz priloge 4 k tej uredbi.
9. člen
Carinski deklarant pri uvozu blaga po določbah te uredbe v enotno carinsko listino (ECL) v skladu s 25. členom pravilnika o uporabi listin v carinskem postopku (Uradni list RS, št. 56/95, 76/95 in 68/96) v polje 39 vpiše naslednje štirimestne šifre:
– 1911 za izdelke iz 3. člena te uredbe;
– 1912 za izdelke iz priloge 2 k tej uredbi.
10. člen
Ta uredba začne veljati 1. januarja 1998.
Št. 330-09/97-2
Ljubljana, dne 18. decembra 1997.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
              PRILOGA 1

           INDUSTRIJSKI IZDELKI

------------------------------------------------------------------------------
 Tarifna   Poimenovanje                   Carinska
 oznaka                            stopnja
------------------------------------------------------------------------------
 1      2                         3
------------------------------------------------------------------------------

 2508    Druge gline (razen ekspandiranih glin iz tar.
       št. 6806), andaluzit, kianit in silimanit, žgani
       ali nežgani; mulit; šamotne in dinas zemljine

 2508 40 000 - Druge gline ................................... 1.5

 2508 70   - Šamotne in dinas zemljine:

 2508 70 100 -- šamotna zemljina ............................. 1.5

 2508 70 900 -- dinas zemljina ............................... 1.5


 2523    Portlandski cement, aluminatni cement, žlindrani
       cement, supersulfatni cement in podobni
       cementi, vštevši barvane in v obliki
       klinkerja

 2523 10 000 - Cement v obliki klinkerja .....................  3

       - Portlandski cement:

 2523 29 000 -- drug .........................................  3


 2530    Mineralne snovi, ki niso navedene in ne zajete
       na drugem mestu

 2530 90   - Drugo:

 2530 90 950 -- drugo ........................................ 0.6


 2710 00   Olja, dobljena iz nafte, in olja, dobljena iz
       bituminoznih mineralov, razen surovih;
       proizvodi, ki niso navedeni in ne zajeti na
       drugem mestu, ki vsebujejo po masi 70% ali več
       olj iz nafte ali olj, dobljenih iz bituminoznih
       mineralov, če so ta olja osnovne sestavine teh
       proizvodov

       - Lahka olja:

 2710 00 110 -- za uporabo v posebnih procesih ...............  3

 2710 00 150 -- za kemično predelavo, razen v procesih, ki so
       določeni v skladu s tar. podšt. 2710 00 110 ..... 0.9

       -- za druge namene:

       --- posebni bencini:

 2710 00 210 ---- beli špirit ................................  3

 2710 00 250 ---- drugo ......................................  3

       --- drugo:

       ---- motorni bencin:

 2710 00 260 ----- letalski bencin ...........................  3

       ----- drug, z vsebnostjo svinca:

       ------ do 0,013 g/l:

 2710 00 270 ------- z oktanskim številom do 95 ..............  3

 2710 00 290 ------- z oktanskim številom od 95 do manj
       kot 98 ..........................................  3

 2710 00 320 ------- z oktanskim številom 98 ali več .........  3

       ------ nad 0,013 g/l:

 2710 00 340 ------- z oktanskim številom do manj kot 98 .....  3

 2710 00 360 ------- z oktanskim številom 98 ali več .........  3

 2710 00 370 ---- bencinska reaktivna goriva .................  3

       - Srednja olja:

 2710 00 410 -- za uporabo v specifičnih procesih ............  3

 2710 00 450 -- za uporabo v kemijski predelavi, razen v
       procesih, ki so določeni v skladu s tar. podšt.
       2710 00 410 ..................................... 0.9

       -- za druge namene:

       --- kerozini:

 2710 00 550 ---- drugo ......................................  3

 2710 00 590 --- drugo .......................................  3

       - Težka olja:

       -- plinska olja, definirana v
       dodatni opombi 1(f):

 2710 00 610 --- za uporabo v specifičnih procesih ...........  3

 2710 00 650 --- za uporabo v kemični predelavi, razen v
       procesih, ki so določeni v skladu s tar. podšt.
       2710 00 610 ..................................... 0.9

       --- za druge namene:

 2710 00 66 ---- z vsebnostjo žvepla do vključno 0,05 ut.%

 2710 00 661 ----- ekstra lahko (EL) kurilono olje z dodanim
       rdečim barvilom in indikatorjem .................  3

 2710 00 669 ----- druga .....................................  3

 2710 00 67 ---- z vsebnostjo žvepla več kot 0,05 ut.% do
       vključno 0,2 ut.%

 2710 00 671 ----- ekstra lahko (EL) kurilono olje z dodanim
       rdečim barvilom in indikatorjem .................  3

 2710 00 679 ----- druga .....................................  3

 2710 00 68 ---- z vsebnostjo žvepla več kot 0,2 ut.%

 2710 00 681 ----- ekstra lahko (EL) kurilono olje z dodanim
       rdečim barvilom in indikatorjem .................  3

 2710 00 689 ----- druga .....................................  3

       -- kurilna olja (brez dodanih barvil), definirana
       v dodatni opombi 1(g):

 2710 00 710 --- za uporabo v specifičnih procesih ...........  3

 2710 00 720 --- za kemično predelavo, razen v procesih, ki
       so določeni v skladu s tar. podšt. 2710 00 710 ..  3

       --- za druge namene:

 2710 00 740 ---- z vsebnostjo žvepla pod 1 ut.%: ............ 1.5

 2710 00 760 ---- z vsebnostjo žvepla od 1 ut.% do manj kot
       2 ut.% .......................................... 3.9

 2710 00 770 ---- z vsebnostjo žvepla od 2 ut.% do manj kot
       2,8 ut.% ........................................ 4.8

 2710 00 780 ---- z vsebnostjo žvepla od 2,8 ut.% in več .....  6

       -- mazalna olja; druga olja:

       --- za druge namene:

 2710 00 870 ---- motorna olja, kompresijska mazalna olja,
       turbinska mazalna olja .......................... 1.8


 2804    Vodik, žlahtni plini in druge nekovine

 2804 30 000 - Dušik .........................................  3


 2815    Natrijev hidroksid (kavstična soda); kalijev
       hidroksid (kavstična pepelika); natrijevi ali
       kalijevi peroksidi

       - Natrijev hidroksid (kavstična soda):

 2815 12 000 -- v vodni raztopini (tekoča soda) .............. 3.6


 2828    Hipokloriti; komercialni kalcijev hipoklorit
       (klorovo apno); kloriti; hipobromiti

 2828 90 00 - Drugo:

 2828 90 001 -- natrijev hipoklorit ..........................  3


 2833    Sulfati; galuni; peroksisulfati (persulfati)

       - Natrijevi sulfati:

 2833 22 000 -- aluminija ....................................  3


 2835    Fosfinati (hipofosfiti), fosfonati (fosfiti),
       fosfati in polifosfati

       - Polifosfati:

 2835 31 000 -- natrijev trifosfat (natrijev tripolifosfat) .. 4.5


 2842    Druge soli anorganskih kislin ali peroksi
       kislin, razen azidov

 2842 10 000 - Dvojni ali kompleksni silikati ................  3


 2849    Karbidi, kemično določeni ali nedoločeni

 2849 10 000 - Kalcija ....................................... 4.2


 2912    Aldehidi, z drugimi kisikovimi funkcijami ali
       brez njih; ciklični polimeri aldehidov;
       paraformaldehid

       - Akciklični aldehidi brez drugih kisikovih
       funkcij:

 2912 11 000 -- metanal (formaldehid) ........................  3


 2917    Polikarboksilne kisline, njihovi anhidridi,
       halogenidi, peroksidi in peroksikisline; njihovi
       halogenski, sulfo-, nitro- ali nitrozo- derivati

       - Aciklične polikarboksilne kisline, njihovi
       anhidridi, halogenidi, peroksidi, peroksikisline
       in njihovi derivati:

 2917 32 000 -- dioktil ortoftalati .......................... 3.9

 2917 35 000 -- anhidrid ftalne kisline ...................... 3.9


 3004    Zdravila (razen proizvodov iz tar. št. 3002,
       3005 ali 3006), ki sestoje iz pomešanih ali
       nepomešanih proizvodov za terapevtsko ali
       profilaktično uporabo, pripravljena v odmerjenih
       dozah ali v oblikah ali pakiranjih za prodajo na
       drobno

 3004 10   - Ki vsebujejo peniciline ali njihove derivate s
       strukturo penicilanske kisline ali streptomicine
       ali njihove derivate:

 3004 10 100 -- ki kot aktivne substance vsebujejo le
       penicilin ali njegove derivate s strukturo
       penicilanske kisline ............................ 4.5

 3004 10 900 -- drugo ........................................ 4.5

 3004 40   - Ki vsebujejo alkaloide ali njihove derivate,
       toda ne vsebujejo hormonov, drugih proizvodov iz
       tar. št. 2937 ali antibiotikov:

 3004 40 100 -- v obliki ali embalaži za prodajo na drobno ... 4.5

 3004 50   - Druga zdravila, ki vsebujejo vitamine ali
       druge proizvode iz tar. št. 2936:

 3004 50 100 -- v obliki ali embalaži za prodajo na drobno ... 0.6


 3207    Pripravljeni pigmenti, pripravljena sredstva za
       motnjenje in pripravljanje barve, steklasti
       emajli in glazure, lošči, tekoči keramični laki
       in podobni preparati, ki se uporabljajo v
       keramični, emajlni in steklarski industriji;
       steklena frita in drugo steklo v prahu, zrnih
       ali luskah

 3207 40   - Steklena frita in drugo steklo v prahu, zrnih
       ali luskah:

 3207 40 100 -- steklo, znano pod nazivom "emajlirano
       steklo" .........................................  3

 3207 40 200 -- steklo v luskah dolžine 0,1 mm ali več,
       vendar ne več kot 3,5 mm ter debeline
       2 mikrometra ali
       več, vendar ne več kot 5 mikrometrov.............  3

 3207 40 300 -- steklo v obliki prahu ali zrnc, ki vsebuje 99
       ut.% ali več silicijevega dioksida ..............  3

 3207 40 800 -- drugo ........................................  3


 3208    Premazna sredstva (barve in laki) na osnovi
       sintetičnih polimerov ali kemično modificiranih
       naravnih polimerov, dispergiranih ali
       raztopljenih v nevodnem mediju; raztopine,
       definirane v 4. opombi v tem poglavju

 3208 10   - Na osnovi poliestrov:

 3208 10 100 -- raztopine, kot so določene v 4. opombi k temu
       poglavju ........................................ 5.4

 3208 10 90 -- druge:

 3208 10 901 --- za uporabo v proizvodnji pločevinaste
       embalaže, ki se uporablja v prehrambeni,
       kozmetični in sorodnih industrijah .............. 1.5

 3208 10 909 --- druge ....................................... 5.4


 3209    Premazna sredstva (barve in laki) na osnovi
       sintetičnih polimerov ali kemično modificiranih
       naravnih polimerov, dispergiranih ali
       raztopljenih v vodni sredini

 3209 10 000 - Na osnovi akrilnih ali vinilnih polimerov ..... 2.4


 3302    Mešanice dišav in mešanice (vključno alkoholne
       raztopine) na osnovi ene ali več teh snovi, ki
       se uporabljajo kot surovine v industriji; drugi
       preparati na osnovi dišav vrst, ki se
       uporabljajo v proizvodnji pijač

 3302 10   - Za uporabo v industriji hrane in pijač:

       -- za uporabo v industriji pijač:

       --- preparati, ki vsebujejo vse arome, značilne
       za določeno vrsto pijače:

 3302 10 100 ---- z volumsko vsebnostjo alkohola, ki presega
       0,5 vol.% .......................................  3

       ---- drugo:

 3302 10 210 ----- ki ne vsebujejo mlečnih maščob, saharoze,
       izoglukoze, glukoze ali škroba, ali ki vsebujejo
       manj kot 1,5 % mlečnih maščob, manj kot 5%
       saharoze ali izoglukoze, manj kot 5% glukoze ali
       škroba ......................................... 3.6

 3302 10 290 ----- drugo .................................... 3.6

 3302 10 400 --- drugo .......................................  3

 3302 10 900 -- za uporabo v industriji hrane ................  3

 3302 90   - Drugo:

 3302 90 100 -- alkoholne raztopine ..........................  3

 3302 90 90 -- drugo:

 3302 90 901 --- mešanice dišav za uporabo v industriji
       detergentov .....................................  2

 3302 90 909 --- drugo .......................................  3


 3306    Preparati za higieno ust in zob, vključno s
       praški in pastami za pritrjevanje protez; nitke
       za čiščenje zob, v posameznih pakiranjih za
       prodajo na drobno

 3306 20 000 - Nitke za čiščenje zob ......................... 4.5


 3402    Organska površinsko aktivna sredstva (razen
       mila); površinsko aktivni preparati, preparati
       za pranje (tudi pomožni preparati za pranje) in
       preparati za čiščenje z dodatkom mila ali brez
       njega, razen tistih iz tar. št. 3401

 3402 20   - Preparati, pripravljeni za prodajo na drobno:

 3402 20 100 -- površinsko aktivni preparati .................  3

 3402 20 900 -- pralni preparati in čistilni preparati .......  3


 3502    Albumini (vključno koncentrati dveh ali več
       proteinov iz sirotke z vsebnostjo 80 ut.% ali
       več proteinov iz sirotke, računano na suho
       snov), albuminati in drugi albuminski derivati

       - Mlečni albumin, vključno koncentrati iz dveh
       ali več mlečnih proteinov:

       -- drugo:

 3502 20 910 --- posušen (na primer v lističih, kosmičih,
       prahu) ..........................................  5

 3502 20 990 --- drugo .......................................  5


 3602 00 00 Pripravljena razstreliva, razen smodnika:

 3602 00 009 - Drugo ......................................... 6.6


 3822 00 00 Diagnostični ali laboratorijski reagenti na
       podlogi (nosilcu) in pripravljeni diagnostični
       ali laboratorijski reagenti na nosilcu ali brez
       njega, razen tistih iz tar. št. 3002 ali 3006:

 3822 00 001 - Diagnostični reagenti na podlogi (nosilcu) in
       pripravljeni diagnostični reagenti na nosilcu
       ali brez njega, razen tistih iz tar. št. 3002
       ali 3006 ....................................... 2.4


 3909    Amino smole, fenolne smole in poliuretani, v
       primarnih oblikah

 3909 10 000 - Sečninske smole; tiosečninske smole ...........  3


 3918    Talne obloge iz plastičnih mas, samolepilne ali
       ne, v zvitkih ali v ploščah; tapete za stene ali
       strope, definirane z 9. opombo v tem poglavju

 3918 10   - Iz polimerov viniklorida:

 3918 10 100 -- na nosilcu, ki je impregniran, prevlečen ali
       premazan s polivinilkloridom .................... 4.5

 3918 10 900 -- druge ........................................ 3.9


 3919    Samolepilne plošče, listi, filmi, folije,
       trakovi in druge podobne ploščate oblike iz
       plastični mas, vključno tudi tiste v zvitkih

 3919 10   - V zvitkih, širokih do vključno 20 cm:

       -- trakovi, prevlečeni z nevulkaniziranim
       naravnim ali sintetičnim kavčukom:

 3919 10 110 --- iz mehčanega polivinilklorida ali
       polietilena ..................................... 4.5

 3919 10 130 --- iz nemehčanega polivinilklorida ............. 4.5

 3919 10 150 --- iz polipropilena ............................ 4.5

 3919 10 190 --- drugo ....................................... 4.5

       -- drugo:

       --- iz proizvodov dobljenih s kondenzacijo ali
       preureditveno polimerizacijo, kemično
       modificiranih ali nemodificiranih:

 3919 10 350 ---- iz epoksidnih smol ......................... 1.5

       --- iz proizvodov adicijske polimerizacije:

 3919 10 610 ---- iz mehčanega polivinilklorida ali
       polietilena ..................................... 4.5


 3920    Druge plošče, listi, filmi, folije in trakovi iz
       plastičnih mas, ki nimajo celičaste strukture,
       neojačeni, nelaminirani, brez podloge, ali ki
       niso kombinirani z drugimi materiali

 3920 10   - Iz polimerov etilena:

       -- debeline do vključno 0,125 mm:

       --- iz polietilena s specifično težo:

       ---- manj od 0,94:

 3920 10 230 ----- polietilenski film debeline 20 mikrometrov
       ali več, vendar ne več kot 40 mikrometrov, za
       proizvodnjo fotoobstojnih filmov, ki se
       uporabljajo v proizvodnji polprevodnikov in 
       tiskanih vezij .................................. 4.5

       ----- drugo:

       ------ nepotiskani:

 3920 10 240 ------- raztegljivi film ........................ 4.5

 3920 10 260 ------- drugo ................................... 4.5

 3920 10 270 ------ potiskani ................................ 4.5

 3920 10 280 ---- 0,94 ali več ............................... 4.5

 3920 10 40 --- drugo:

 3920 10 409 ---- drugo ...................................... 4.5

       -- debeline več od 0.125 mm:

 3920 10 89 --- drugo:

 3920 10 891 ---- debeline do vključno 0.6 mm ................ 4.5


 3922    Kadi, pršne kadi, lijaki, bideji, straniščne
       školjke, deske in pokrovi, izplakovalni kotliči
       in podobni sanitarni proizvodi iz plastičnih mas

 3922 10 000 - Kadi, pršne kadi in lijaki ................... 4.5


 3923    Izdelki za prevoz in pakiranje blaga, iz
       plastičnih mas; zamaški, pokrovi, pokrovke in
       druga zapirala iz plastičnih mas

 3923 10 000 - Škatle, zaboji, gajbe in podobni proizvodi .... 4.5

       - Vreče in vrečke (vključno trikotne):

 3923 21 000 -- iz polimerov etilena ......................... 4.5

 3923 29   -- iz drugih plastičnih mas:

 3923 30   - Baloni, steklenice, stekleničke in podobni
       proizvodi (vključno samo predoblikovani):

 3923 30 100 -- z vsebnostjo do vključno dveh litrov .........  6

 3923 30 900 -- z vsebnostjo nad dva litra ...................  6


 3925    Gradbeni proizvodi za vgraditev iz plastičnih
       mas, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem
       mestu

 3925 10 000 - Rezervoarji, cisterne, kadi in podobne posode
       s prostornino nad 300 l ......................... 4.5


 4011    Nove zunanje pnevmatične gume (plašči)

 4011 10 000 - Za osebne avtomobile (vključno za avtodome in
       dirkalne avtomobile) ............................ 4.5

 4011 50   - Za dvokolesa:

 4011 50 100 -- gume (plašči ) z všitimi zračnicami .......... 4.5

 4011 50 900 -- druge ........................................ 4.5


 4013    Notranje gume (zračnice)

 4013 10   - Za osebne avtomobile (vključno za avtodome in
       dirkalne avtomobile), avtobuse in tovornjake:

 4013 10 100 -- za osebne avtomobile (vključno za avtodome in
       dirkalne avtomobile) ............................ 4.5

 4013 10 900 -- za tovornjake in avtobuse .................... 4.5


 4411    Vlaknene plošče iz lesa ali drugih lesnatih
       materialov, aglomerirane ali neaglomerirane s
       smolami ali drugimi organskimi vezivi

       - Vlaknene plošče, gostote več kot 0,5 g/cm3 do
       vključno 0,8 g/cm3:

 4411 21 00 -- mehanično neobdelane in površinsko
       neprevlečene:

 4411 21 001 --- plošče debeline do vključno 18 mm ...........  3

 4411 29 00 -- druge:

 4411 29 002 --- enostransko ali obojestransko prevlečene s
       tankimi plastificiranimi papirnatimi folijami,
       ali plastičnimi folijami, skupne debeline plošč
       do vključno 18 mm ...............................  3

       - Druge:

 4411 91 000 -- mehanično neobdelane in površinsko
       neprevlečene ....................................  3

 4411 99 000 -- druge ........................................  3


 4412    Vezan les, furnirske plošče in podoben lameliran
       les

       - Druge, z najmanj enim zunanjim slojem iz lesa,
       ki ni les iglavcev:

 4412 29   -- druge:

 4412 29 20 ---- vezane plošče in druge večplastne lesene
       plošče:

 4412 29 201 ----- plošče debeline do vključno 5 mm ..........  3

 4412 29 209 ----- druge .....................................  3

 4412 29 80 ---- druge:

 4412 29 801 ----- plošče debeline do vključno 5 mm ..........  3

 4412 29 809 ----- druge .....................................  3

       - Druge:

 4412 99   -- druge:

 4412 99 200 --- vezane plošče in druge slojevite lesene
       plošče ..........................................  3

 4412 99 800 --- drugo .......................................  3


 4414 00   Leseni okvirji za slike, fotografije, ogledala
       in podobne predmete

 4414 00 100 - Iz tropskega lesa, kot je določeno v dodatni
       opombi 2 k temu poglavju ........................ 3.6

 4414 00 900 - Iz drugega lesa ............................... 3.6


 4415    Zaboji za pakiranje, škatle, gajbe, bobni in
       podobna embalaža za pakiranje, iz lesa; bobni
       (tulci) za kable iz lesa; palete, zabojaste
       palete in druge nakladalne plošče iz lesa;
       paletne prirobnice iz lesa

 4415 10   - Zaboji, škatle, gajbe, bobni in podobna lesena
       embalaža, bobni (tulci) za kable:

 4415 10 100 -- zaboji, škatle, gajbe, bobni in podobna
       embalaža ........................................ 2.4

 4415 10 900 -- bobni (tulci) za kable ....................... 2.4

 4415 20   - Palete, zabojaste palete in druge nakladalne
       plošče, paletne prirobnice:

 4415 20 200 -- ploščate palete; paletne prirobnice .......... 2.4

 4415 20 900 -- drugo ........................................ 2.4


 4417 00   Orodja, škatle za orodje, držaji za orodje in
       lesena držala za metle in ščetke, lesena kopita
       za obutev

 4417 00 200 - Ročaji za jedilni pribor (razen za jedilne
       nože, vilice in žlice), držala za krtače ........ 3.6

 4417 00 900 - Drugo ......................................... 3.6


 4418    Stavbno pohištvo in drugi leseni proizvodi za
       gradbeništvo, vključno celičaste plošče,
       sestavljene parketne plošče, žagane in klane
       skodle

 4418 10   - Okna, vrata z okni in okviri:

 4418 10 100 -- iz tropskega lesa, kot je določeno v dodatni
       opombi 2 k temu poglavju ........................ 4.5

 4418 10 500 -- iz lesa iglavcev ............................. 4.5

 4418 10 900 -- iz drugega lesa .............................. 4.5

 4418 20   - Vrata, podboji in pragovi:

 4418 20 100 -- iz tropskega lesa, kot je določeno v dodatni
       opombi 2 k temu poglavju ........................ 4.5

 4418 20 500 -- iz lesa iglavcev ............................. 4.5

 4418 20 800 -- iz drugega lesa .............................. 4.5

 4418 30   - Parketne plošče:

 4418 30 100 -- za mozaična tla .............................. 4.5

       -- druge:

 4418 30 910 --- sestavljene iz dveh ali več plasti lesa ..... 4.5

 4418 30 990 --- druge ....................................... 4.5

 4418 50 000 - Skodle (žagane ali klane) ..................... 4.5

 4418 90   - Drugo:

 4418 90 100 -- lepljen lameliran les (glulam) ............... 4.5


 4419 00   Lesena namizna in kuhinjska posoda in pribor

 4419 00 100 - Iz tropskega lesa, kot je določeno v dodatni
       opombi 2 k temu poglavju ........................ 3.6

 4419 00 900 - Iz drugega lesa ............................... 3.6


 4420    Marketerija in intarzija iz lesa; skrinjice in
       škatle za nakit, za jedilni pribor in podobni
       leseni proizvodi, leseni kipci in drugi leseni
       okraski; proizvodi za notranjo opremo, ki se ne
       uvrščajo v 94. poglavje, iz lesa

 4420 10   - Kipci in drugi okraski iz lesa:

 4420 10 110 -- iz tropskega lesa, kot je določeno v dodatni
       opombi 2 k temu poglavju ........................ 3.6

 4420 10 190 -- iz drugega lesa .............................. 3.6

 4420 90   - Drugo:

       -- lesena marketerija in intarziran les:

 4420 90 110 --- iz tropskega lesa, kot je določeno v dodatni
       opombi 2 k temu poglavju ........................ 3.6

 4420 90 190 --- iz drugega lesa ............................. 3.6

       -- drugo:

 4420 90 910 --- iz tropskega lesa, kot je določeno v dodatni
       opombi 2 k temu poglavju ........................ 3.6

 4420 90 990 --- drugo ....................................... 3.6


 4421    Drugi leseni proizvodi

 4421 10 000 - Obešalniki .................................... 3.6

 4421 90   - Drugo:

 4421 90 100 -- tulci, tuljavice, koluti za šivalne niti in
       podobno, iz struženega lesa ..................... 3.6

 4421 90 300 -- navojnice za rolete, opremljene ali
       neopremljene z vzmetmi .......................... 3.6

 4421 90 500 -- trščice za vžigalice; lesene kljukice ali
       zatiči za obuvala ............................... 3.6

 4421 90 700 -- ročaji za ledilne nože, vilice ali žlice ..... 3.6

       -- drugo:

 4421 90 910 --- iz vlaknastih plošč ......................... 3.6

 4421 90 990 --- drugo ....................................... 3.6


 4501    Pluta, naravna, surova ali enostavno obdelana;
       odpadki plute, zdrobljena, drobljena ali zmleta
       pluta

 4501 10 000 - Pluta, naravna, surova ali enostavno obdelana .  1

 4501 90 000 - Drugo ......................................... 2.5


 4802    Nepremazan papir in karton, ki se uporabljata za
       pisanje, tiskanje ali druge grafične namene,
       vključno papir in karton za luknjane kartice in
       trakove v zvitkih ali listih, razen papirja iz
       tar. št. 4801 ali 4803; ročno izdelana papir in
       karton

 4802 10 000 - Ročno izdelana papir in karton ................  3

       - Drug papir in karton brez lesnih vlaken,
       dobljenih z mehaničnim postopkom, ali ki vsebuje
       po masi do vključno 10% teh vlaken od skupne
       vsebine vlaken:

 4802 51   -- z maso pod 40 g/m2:

 4802 51 100 --- z maso do vključno 15 g/m2 za matrice .......  3

 4802 51 900 --- drugo .......................................  3

 4802 52   -- z maso od vključno 40 do vključno 150 g/m2:

 4802 52 200 --- v zvitkih ...................................  3

 4802 52 800 --- v listih ....................................  3

 4802 53   -- z maso nad 150 g/m2:

 4802 53 200 --- v zvitkih ...................................  3

 4802 53 800 --- v listih ....................................  3


 4803 00   Toaletni papir, papir za odstranjevanje ličila,
       papir za brisače, serviete in robčke ter podoben
       papir za uporabo v gospodinjstvu ali za
       sanitarne namene, celulozna vata, listi in
       trakovi iz celuloznih vlaken, vključno nabrane
       (krep, plisirane idr.), reliefne, luknjane,
       površinsko barvane, površinsko okrašene ali
       tiskane izdelke, v zvitkih, širokih nad 36 cm,
       ali v pravokotnih (vključno kvadratnih) listih z
       najmanj eno stranico daljšo kot 36 cm, v
       neprepognjenem stanju

       - Krep papir in podoben vpojni papir iz
       celuloznih vlaken z maso posameznih plasti:

 4803 00 310 -- do vključno 25 g/m2 .......................... 4.5

 4803 00 390 -- nad 25 g/m2 .................................. 4.5

 4803 00 90 - drugo:

 4803 00 909 -- drugo ........................................ 2.7


 4804    Kraft papir in karton, nepremazana, v zvitkih
       ali listih, razen tistih iz tar. št. 4802 ali
       4803

       - Kraftliner:

 4804 19   -- drug:

       --- pri katerem je vsaj 80% vlaken po masi iz
       vlaken iglavcev, pridobljenih s kavstičnimi ali
       sulfatnimi kemičnimi procesi:

       ---- ki je sestavljen iz ene ali več nebeljenih
       plasti z zunanjo beljeno, polbeljeno ali
       obarvano plastjo, z maso na m2:

 4804 19 190 ----- 175 g ali več ............................. 1.2

       ---- drug, z maso na m2:

 4804 19 390 ----- 175 g ali več ............................. 1.2

 4804 19 900 --- drug ........................................ 1.2

       - Drug kraft papir in karton, z maso do vključno
       150 g/m2:

 4804 39   -- drugo:

 4804 39 100 --- za proizvodnjo papirne preje iz tar. št. 5308
       ali papirne preje, ojačane s kovino, iz tar. št.
       5607 ............................................ 0.6

       - Drug kraft papir in karton, mase nad 150 g/m2,
       vendar pod 225 g/m2:

 4804 49   -- drugo:

 4804 49 900 --- drugo ....................................... 1.2

       - Drug kraft papir in karton, mase 225 g/m2 ali
       več:

 4804 59   -- drugo:

 4804 59 100 --- ki vsebujeta vsaj 80% od skupne mase
       vsebovanih vlaken, vlaken iglavcev, dobljenih s
       kavstičnim ali sulfatnim kemičnim postopkom ..... 1.2

 4804 59 900 --- drugo ....................................... 2.4


 4805    Drug nepremazan papir in karton, v zvitkih ali
       listih, dalje neobdelan, razen obdelav, ki so
       navedene v 2. opombi tega poglavja

       - Papir in karton, večplasten:

 4805 21 000 -- katerih vse plasti so beljene ................ 1.2

 4805 23 000 -- s tremi ali več sloji, od katerih sta samo
       dva zunanja beljena ............................. 1.2


 4806    Pergamentni papir, za maščobe neprepusten papir,
       pavs papir in prozorni papir ter drugi glazirani
       prozorni ali prosojni papirji, v zvitkih ali
       listih

 4806 30 000 - Pavs papir ....................................  3


 4807    Sestavljena papir in karton (izdelana z
       lepljenjem ravnih slojev), površinsko
       nepremazana in neimpregnirana, znotraj ojačena
       ali neojačena, v zvitkih ali listih

 4807 10 000 - Papir in karton, z vmesnim slojem iz bitumna,
       katrana ali asfalta .............................  3


 4808    Papir in karton, valovita (z nalepljenimi
       ravnimi površinskimi listi ali brez njih),
       nabrana (krep, plisirana), reliefna ali
       luknjana, v zvitkih ali listih, razen tistih iz
       tar. št. 4803

 4808 20 000 - Kraft papir za vreče, nabran (krep ali
       plisiran), vključno reliefni ali luknjani .......  3


 4809    Karbon papir, samokopirni papir in drug papir za
       kopiranje ali prenašanje (vključno premazan ali
       impregniran papir za matrice za razmnoževanje
       ali ofsetne plošče), tiskan ali netiskan, v
       zvitkih, širokih nad 36 cm, ali v pravokotnih
       (vključno kvadratnih) listih z najmanj eno
       stranico, daljšo od 36 cm, v neprepognjenem
       stanju

 4809 10 000 - Karbon ali podoben kopirni papir .............  3

 4809 90 000 - Drugo .........................................  3


 4810    Papir in karton, premazana z ene ali z obeh
       strani s kaolinom ali drugimi anorganskimi
       snovmi z vezivom ali brez njega, toda brez
       drugega premaza, površinsko barvana ali
       nebarvana, okrašena ali neokrašena, tiskana ali
       netiskana, v zvitkih ali listih

       - Papir in karton za pisanje, tiskanje ali za
       druge grafične namene, ki v skupni količini
       vlaken vsebujeta po masi do vključno 10% vlaken,
       dobljenih z mehaničnim postopkom:

 4810 11   -- z maso do vključno 150 g/m2:

 4810 11 100 --- papir in karton, ki se uporabljata kot
       podlaga za fotosenzibilni, toplotno senzibilni
       ali elektrosenzibilni papir ali karton ..........  3

       --- drugo:

 4810 11 990 ---- v listih ...................................  3

 4810 12 000 -- z maso nad 150 g/m2 .........................  3


 4811    Papir, karton, celulozna vata ter listi in
       trakovi iz celuloznih vlaken, premazani,
       impregnirani, prekriti, površinsko barvani,
       površinsko okrašeni ali tiskani, v zvitkih ali
       listih, razen proizvodov iz tar. št. 4803, 4809,
       4810

 4811 10 000 - Papir in karton, premazana s katranom ali
       bitumnom ali asfaltom ........................... 2.7

       - Papir in karton, premazana z lepilom:

 4811 21 000 -- samolepilna .................................. 2.7

 4811 29 00 -- drugo:

 4811 29 009 --- drugo ...................................... 2.7

 4811 40 000 - Papir in karton, premazana, prekrita ali
       impregnirana z voskom, parafinskim voskom,
       stearinom, oljem ali glicerinom .................  3


 4814    Zidne tapete in podobne stenske obloge iz
       papirja; prozorni papir za okna

 4814 20 000 - Stenske tapete in podobne stenske obloge iz
       papirja s prednjo stranjo, premazano ali
       prekrito s slojem plastične mase, ki ima zrnato,
       reliefno, barvano, tiskano ali drugače okrašeno
       površino ........................................ 4.5

 4814 30 000 - Stenske tapete in podobne stenske obloge iz
       papirja s sprednjo stranjo prekrito s pletarskim
       materialom, ki je med seboj spojen ali nespojen
       v vzporedne niti ali tkan ....................... 4.5


 4815 00 000 Talne obloge na podlagi iz papirja ali kartona,
       nerazrezane ali razrezane v določene velikosti .. 3.3


 4816    Karbon papir, samokopirni papir in drug papir za
       kopiranje ali prenašanje, razen tistih iz tar.
       št. 4809; matrice za razmnoževanje in ofsetne
       plošče iz papirja, v škatlah ali brez škatel

 4816 10 000 - Karbon in podoben kopirni papir ............... 4.5


 4817    Pisemski ovitki, pisemske kartice, dopisnice in
       karte za dopisovanje brez slike, iz papirja ali
       kartona; kompleti za dopisovanje v škatlah,
       vrečkah, notesih in podobnih pakiranjih iz
       papirja ali kartona

 4817 10 000 - Pisemske ovojnice .............................  6

 4817 20 000 - Pisemske kartice, dopisnice in kartice za
       dopisovanje (brez slike) ........................  6

 4817 30 000 - Kompleti za dopisovanje v škatlah, vrečkah,
       notesih in podobnih pakiranjih iz papirja ali
       kartona ......................................... 3.6


 4818    Toaletni papir, robčki, listi za odstranjevanje
       ličila, brisače, namizni prti, serviete, otroške
       plenice, tamponi, rjuhe in podobni predmeti za
       gospodinjstvo, bolnišnice ali sanitarne potrebe,
       oblačilni predmeti in pribor iz papirne mase,
       papirja, celulozne vate ali iz listov ali trakov
       iz celuloznih vlaken

 4818 10   - Toaletni papir:

 4818 10 100 -- z maso ene plasti do vključno 25 g/m2 ........ 4.5

 4818 10 900 -- z maso ene plasti nad 25 g/m2 ................ 4.5

 4818 20   - Robčki, listi za odstranjevanje ličila ali
       brisače:

 4818 20 100 -- robčki in listi za odstranjevanje ličila .....  6

       -- ročne brisače:

 4818 20 910 --- v zvitkih ...................................  6

 4818 20 990 --- drugo .......................................  6

 4818 30 000 - Namizni prti in serviete ......................  6

 4818 40   - Vložki, tamponi, otroške plenice, plenične
       predloge in podobni sanitarni predmeti:

       -- damski vložki, tamponi in podobni predmeti:

 4818 40 110 --- damski vložki ...............................  6

 4818 40 130 --- tamponi .....................................  6

 4818 40 190 --- drugo .......................................  6

       -- otroške plenice, plenične predloge in podobni
       sanitarni pedmeti:

 4818 40 910 --- nepripravljeni za prodajo na drobno .........  6

 4818 40 990 --- drugo .......................................  6

 4818 50 000 - Obleka in pribor za obleko ....................  6

 4818 90   - Drugo:

 4818 90 100 -- predmeti, ki se uporabljajo za kirurške,
       medicinske ali higienske namene, nepripravljeni
       za prodajo na drobno ............................  6

 4818 90 900 -- drugo ........................................  6


 4819    Škatle, vreče in drugi izdelki za pakiranje, iz
       papirja, kartona, celulozne vate ali listov ali
       trakov iz celuloznih vlaken; kartonažni izdelki,
       iz papirja ali kartona, ki se uporabljajo v
       pisarnah, trgovinah ali podobno

 4819 10 000 - Škatle iz valovitega papirja ali kartona ......  6

 4819 20   - Zložljive škatle iz nevalovitega papirja in
       kartona:

 4819 20 100 -- z maso papirja ali kartona do 600 g/m2 ....... 4.5

 4819 20 900 -- z maso papirja ali kartona 600 g/m2 ali več .. 4.5

 4819 30 000 - Vreče in vrečke, ki so široke 40 cm ali več ... 3.3

 4819 40 000 - Druge vreče in vrečke, vključno trikotne
       vrečke .......................................... 3.6

 4819 50 000 - Druga embalaža za pakiranje, vključno z ovitki
       za gramofonske plošče ........................... 1.8

 4819 60 000 - Kartonažni izdelki iz papirja ali kartona, ki
       se uporabljajo v pisarnah, trgovinah in podobno .  6


 4820    Registri, knjigovodske knjige, notesi, knjige za
       naročilnice in pobotnice, agende, rokovniki,
       dnevniki in podobni izdelki, zvezki, podstavki
       za pisanje, kombinirani s pivniki, povezi za
       knjige (po sistemu prostih listov ali druge),
       mape, ovitki in fascikli za spise, zložljivi
       poslovni obrazci; kompleti z vstavljenim karbon
       papirjem in podobni izdelki za pisanje iz
       papirja ali kartona, albumi za vzorce ali zbirke
       in knjižni ovitki iz papirja ali kartona

 4820 10   - Registri, knjigovodske knjige, notesi, knjige
       za naročilnice in pobotnice, agende, rokovniki,
       dnevniki in podobni izdelki:

 4820 10 100 -- registri, knjigovodske knjige, bloki
       naročilnic in dobavnic ..........................  6

 4820 10 300 -- zvezki, bloki s pisemskim papirjem in notesi .  6

 4820 10 500 -- dnevniki .....................................  6

 4820 10 900 -- drugo ........................................  6

 4820 20 000 - Šolski zvezki .................................  6

 4820 30 000 - Povezi za knjige, mape in fascikli za spise ...  6

 4820 40   - Poslovni obrazci v več izvodih in kompleti z
       vstavljenim karbon papirjem:

 4820 40 100 -- neskončne oblike .............................  6

 4820 40 900 -- drugo ........................................  6

 4820 50 000 - Albumi za vzorce ali zbirke ...................  6

 4820 90 000 - Drugo .........................................  6


 4821    Papirne ali kartonske etikete, vseh vrst,
       tiskane ali netiskane

 4821 10   - Tiskane:

 4821 10 100 -- samolepilne ..................................  6

 4821 10 900 -- druge .......................................  6

 4821 90   - Druge:

 4821 90 100 -- samolepilne ..................................  6

 4821 90 900 -- druge ........................................  6


 4822    Tuljave, motki, kopsi in podobne podlage iz
       papirne mase, papirja ali kartona (luknjani ali
       neluknjani, ojačeni ali neojačeni)

 4822 10 000 - Za navijanje tekstilne preje .................. 4.5

 4822 90 000 - Drugo ......................................... 4.5


 4823    Drug papir, karton, celulozna vata ter listi in
       trakovi iz celuloznih vlaken, razrezani v
       določene velikosti ali oblike, drugi izdelki iz
       celuloze, papirja, kartona, celulozne vate ali
       listov ali trakov iz celuloznih vlaken

       - Papir v zvitkih ali trakovih, premazan z
       lepilom:

 4823 11   -- samolepilni:

       --- trakovi širine do vključno 10 cm, katerih
       premaz vsebuje nevulkanizirano naravno ali
       sintetično gumo:

 4823 11 110 ---- samolepilni na eni strani .................. 4.2

 4823 11 900 --- drugo ....................................... 4.2

 4823 19 00 -- drugo:

 4823 19 001 --- sterilizacijski papir ....................... 1.7

 4823 19 009 --- drugo ....................................... 4.5

 4823 20 000 - Filtrirni papir in karton ..................... 4.5

       - Drug papir in karton za tiskanje, pisanje ali
       druge grafične namene:

 4823 59   -- drugo:

 4823 59 100 --- v trakovih ali zvitkih za pisarniške stroje
       in podobno ......................................  6

 4823 59 900 --- drugo .......................................  6

 4823 60   - Papirni ali kartonski pladnji, sklede,
       krožniki, skodelice in podobno:

 4823 60 100 -- pladnji, sklede in krožniki ..................  6

 4823 60 900 -- drugo ........................................  6

 4823 70   - Liti ali stisnjeni izdelki iz papirne mase:

 4823 70 100 -- liti pladnji in škatle za jajca .............. 1.8

 4823 90   - Drugo:

 4823 90 100 -- tesnila in podobni predmeti za uporabo v
       civilnem letalstvu ..............................  6

       -- drugo:

 4823 90 150 --- kartice, nepreluknjane, za stroje z
       luknjanimi karticami, v trakovih ali ne ......... 3.6

 4823 90 200 --- perforiran papir in karton za žakardne in
       podobne stroje ..................................  6

 4823 90 300 --- pahljače, ventilatorji in ročne pahljače;
       okvirji zanje in njihovi deli ...................  6

       --- drugo:

 4823 90 500 ---- urezani po meri ali obliki .................  6


 5004 00   Svilena preja (razen preje iz svilenih
       odpadkov), nepripravljena za prodajo na drobno

 5004 00 100 - Nebeljena, degumirana ali beljena ............. 1.5

 5004 00 900 - Druga ......................................... 1.5


 5007    Tkanine iz svile ali svilenih odpadkov

 5007 20   - Druge tkanine, ki vsebujejo po masi 85 % ali
       več svile ali drugih svilenih odpadkov, razen
       buretne svile:

       -- drugo:

       --- druge:

 5007 20 510 ---- nebeljene, degumirane ali beljene .......... 2.4

 5007 90   - Druge tkanine:

 5007 90 100 -- nebeljene, degumirane ali beljene ............ 2.1


 5106    Preja iz mikane volne, nepripravljena za prodajo
       na drobno

 5106 10   - Ki vsebuje po masi 85% ali več volne:

 5106 10 100 -- nebeljena .................................... 1.5

 5106 10 900 -- druga ........................................ 1.5

 5106 20   - Ki vsebuje po masi pod 85 % volne:

       -- ki vsebuje po masi 85% ali več volne in fine
       živalske dlake:

 5106 20 110 --- nebeljena ................................... 1.5

 5106 20 190 --- druga ....................................... 1.5

       -- druga:

 5106 20 910 --- nebeljena ................................... 1.8

 5106 20 990 --- druga ....................................... 1.8


 5107    Preja iz česane volne, nepripravljena za prodajo
       na drobno

 5107 10   - Ki vsebuje po masi 85% ali več volne:

 5107 10 100 -- nebeljena .................................... 1.5

 5107 10 900 -- druga ........................................ 1.5

 5107 20   - Ki vsebuje po masi pod 85 % volne:

       -- ki vsebuje po masi 85% ali več volne in fine
       živalske dlake:

 5107 20 100 --- nebeljena ................................... 2.1

 5107 20 300 --- druga ....................................... 2.1

       -- Druga:

       --- mešana samo ali pretežno s sintetičnimi
       rezanimi vlakni:

 5107 20 510 ---- nebeljena .................................. 2.1

 5107 20 590 ---- druga ...................................... 2.1

       --- drugače mešana:

 5107 20 910 ---- nebeljena .................................. 2.1

 5107 20 990 ---- druga ...................................... 2.1


 5108    Preja iz fine živalske dlake (mikana ali
       česana), nepripravljena za prodajo na drobno

 5108 10   - Mikana:

 5108 10 100 -- nebeljena .................................... 1.5

 5108 10 900 -- druga ........................................ 1.5

 5108 20   - Česana:

 5108 20 100 -- nebeljena .................................... 1.5

 5108 20 900 -- druga ........................................ 1.5


 5109    Preja iz volne ali fine živalske dlake,
       pripravljena za prodajo na drobno

 5109 10   - Ki vsebuje po masi 85 % ali več volne ali fine
       živalske dlake:

 5109 10 100 -- v klobčičih, štrenah ali štrenicah z maso nad
       125 g, vendar do 500 g .......................... 1.2

 5109 10 900 -- druga ........................................ 2.1


 5111    Tkanine iz mikane volne ali mikane fine živalske
       dlake

       - Ki vsebujejo po masi 85 % ali več volne ali
       fine živalske dlake:

 5111 19   -- druge:

       --- z maso, ki presega 300 g/m2, do vključno
       450 g/m2

       ---- loden tkanine:

 5111 19 110 ----- vrednosti 2,50 ECU/m2 ali več ............. 3.9

 5111 19 190 ----- druge ..................................... 4.2

       ---- druge tkanine:

 5111 19 310 ----- iz volnene preje, vrednosti 2,50 ECU/m2
       ali več ......................................... 3.9

 5111 19 390 ----- druge ..................................... 4.8

       --- z maso, večjo od 450 g/m2

 5111 19 910 ---- iz volnene preje, vrednosti 2,50 ECU/m2 ali
       več ............................................. 3.9

 5111 19 990 ---- druge ...................................... 4.8

 5111 30   - Druge, v mešanici pretežno ali samo z rezanimi
       umetnimi ali sintetičnimi vlakni:

 5111 30 100 -- z maso do vključno 300 g/m2 .................. 5.1

 5111 30 300 -- z maso nad 300 g/m2, do vključno 450 g/m2 .... 5.1

 5111 30 900 -- z maso nad 450 g/m2 .......................... 5.1

 5111 90   - Druge:

       -- druge:

 5111 90 910 --- z maso do vključno 300 g/m2 ................. 1.8

 5111 90 930 --- z maso nad 300 g/m2, do vključno 450 g/m2 ... 1.8

 5111 90 990 --- z maso nad 450 g/m2 ......................... 1.8


 5112    Tkanine iz česane volne ali česane fine živalske
       dlake

       - Ki vsebujejo po masi 85 % ali več volne ali
       fine živalske dlake:

 5112 11   -- mase do vključno 200 g/m2

 5112 11 100 --- vrednosti 3 ECU/m2 ali več .................. 3.9

 5112 11 900 --- druge ....................................... 4.8

 5112 20 000 - Druge, v mešanici pretežno ali samo z umetnimi
       ali sintetičnimi filamenti ...................... 5.1

 5112 30   - Druge, v mešanici pretežno ali samo z rezanimi
       umetnimi ali sintetičnimi vlakni:

 5112 30 100 -- z maso do vključno 200 g/m2 .................. 5.1

 5112 30 300 -- z maso nad 200 g/m2, do vključno 375 g/m2 .... 5.1

 5112 30 900 -- z maso nad 375 g/m2 .......................... 5.1

 5112 90   - Druge:

       -- druge:

 5112 90 910 --- z maso do vključno 200 g/m2 ................. 5.1

 5112 90 930 --- z maso nad 200 g/m2, do vključno 375 g/m2 ... 5.1

 5112 90 990 --- z maso nad 275 g/m2 ......................... 5.1


 5113 00 000 Tkanine iz grobe živalske dlake ali konjske
       žime ............................................ 3.6


 5204    Sukanec za šivanje iz bombaža, nepripravljen ali
       pripravljen za prodajo na drobno

       - Nepripravljen za prodajo na drobno:

 5204 11 000 -- ki vsebuje po masi 85 % ali več bombaža ...... 2.4

 5204 19 000 -- drug ......................................... 2.4

 5204 20 000 - Pripravljen za prodajo na drobno .............. 1.8


 5205    Bombažna preja (razen sukanca za šivanje), ki
       vsebuje po masi 85 % ali več bombaža,
       nepripravljena za prodajo na drobno

       - Dvojna, večnitna ali prameneska preja iz
       nečesanih vlaken:

 5205 31 000 -- številke na eno nit 714,29 deciteksov ali več
       (metrične številke Nm do 14 na eno nit) ......... 1.8

 5205 32 000 -- številke na eno nit od 232,56 do 714,29
       deciteksov (metrične številke Nm nad 14 do 43 na
       eno nit) ........................................ 1.8

 5205 33 000 -- številke na eno nit od 192,31 do 232,56
       deciteksov (metrične številke Nm nad 43 do 52 na
       eno nit) ........................................ 1.8

       - Dvojna, večnitna ali pramenska preja iz
       česanih vlaken:

 5205 41 000 -- številke na eno nit 714,29 deciteksov ali več
       (metrične številke Nm do 14 na eno nit) ......... 1.8

 5205 42 00 -- številke na eno nit od 232,56 do 714,29
       deciteksov (metrične številke Nm nad 14 do 43 na
       eno nit):

 5205 42 009 --- drugo ....................................... 1.8

 5205 43 00 -- številke na eno nit od 192,31 do 232,56
       deciteksov (metrične številke Nm nad 43 do 52 na
       eno nit):

 5205 43 009 --- drugo ....................................... 1.8

 5205 44 000 -- številke na eno nit od 125 do 192,31
       deciteksov (metrične številke Nm nad 52 do 80 na
       eno nit) ........................................ 1.8

 5205 46 000 -- številke na eno nit pod 125 deciteksov,
       vendar vsaj 106,38 deciteksov (metrične številke
       Nm nad 80 do 94 na eno nit) ..................... 1.8


 5206    Bombažna preja (razen sukanca za šivanje), ki
       vsebuje po masi pod 85% bombaža, nepripravljena
       za prodajo na drobno

       - Dvojna, večnitna ali pramenska preja iz
       nečesanih vlaken:

 5206 31 000 -- številke na eno nit 714,29 deciteksov ali več
       (metrične številke Nm do 14 na eno nit) ......... 1.8

 5206 32 000 -- številke na eno nit od 232,56 do 714,29
       deciteksov (metrične številke Nm nad 14 do 43 na
       eno nit) ........................................ 1.8

 5206 33 000 -- številke na eno nit od 192,31 do 232,56
       deciteksov (metrične številke Nm nad 43 do 52 na
       nit) ............................................ 1.8

 5206 34 000 -- številke na eno nit od 125 do 192,31
       deciteksov (metrične številke Nm nad 52 do 80 na
       eno nit) ........................................ 1.8

       - Dvojna, večnitna ali pramenska preja iz
       česanih vlaken:

 5206 41 000 -- številke na eno nit 714,29 deciteksov ali več
       (metrične številke Nm do 14 na eno nit) ......... 1.8

 5206 42 000 -- številke na eno nit od 232,56 do 714,29
       deciteksov (metrične številke Nm nad 14 do 43 na
       eno nit) ........................................ 1.8

 5206 43 000 -- številke na eno nit od 192,31 do 232,56
       deciteksov (metrične številke Nm nad 43 do 52 na
       eno nit) ........................................ 1.8

 5206 44 000 -- številke na eno nit od 125 do 192,31
       deciteksov (metrične številke Nm nad 52 do 80 na
       eno nit) ........................................ 1.8


 5207    Bombažna preja (razen sukanca za šivanje)
       pripravljena za prodajo na drobno

 5207 10 000 - Ki vsebuje po masi 85 % ali več bombaža ....... 3.6


 5210    Bombažne tkanine, ki vsebujejo po masi pod 85 %
       bombaža, v mešanici pretežno ali samo z umetnimi
       ali sintetičnimi vlakni, mase do 200 g/m2

       - Nebeljene:

       - Barvane:

 5210 31   -- v platnovi vezavi:

 5210 31 900 --- širine nad 165 cm ........................... 1.5

       - Iz raznobarvne preje:

 5210 42 000 -- trinitni ali štirinitni keper, vključno
       križni keper .................................... 1.5

       - Tiskane:

 5210 52 000 -- trinitni ali štirinitni keper, vključno
       križni keper .................................... 1.5


 5211    Bombažne tkanine, ki vsebujejo po masi pod 85%
       bombaža, v mešanici pretežno ali samo z umetnimi
       ali sintetičnimi vlakni, mase nad 200 g/m2

       - Beljene:

 5211 21 000 -- v platnovi vezavi ............................ 1.5

 5211 22 000 -- trinitni ali štirinitni keper, vključno
       križni keper .................................... 1.5

 5211 29 000 -- druge tkanine ................................ 1.5

       - Iz raznobarvne preje:

 5211 43 000 -- druge tkanine iz trinitnega ali štirinitnega
       kepra, vključno križni keper .................... 1.5

       - Tiskane:

 5211 52 000 -- trinitni ali štirinitni keper, vključno
       križni keper .................................... 1.5


 5212    Druge bombažne tkanine

       - Mase do 200 g/m2:

 5212 11   -- nebeljene:

 5212 11 100 --- v mešanici pretežno ali zgolj z lanom ....... 3.6

 5212 11 900 --- v drugi mešanici ............................ 3.6

 5212 12   -- beljene:

 5212 12 100 --- v mešanici pretežno ali zgolj z lanom ....... 3.6

 5212 12 900 --- v drugi mešanici ............................ 3.6

 5212 13   -- barvane:

 5212 13 100 --- v mešanici pretežno ali zgolj z lanom ....... 3.6

 5212 13 900 --- v drugi mešanici ............................ 3.6

 5212 14   -- iz raznobarvne preje:

 5212 14 100 --- v mešanici pretežno ali zgolj z lanom ....... 3.6

 5212 14 900 --- v drugi mešanici ............................ 3.6

 5212 15   -- tiskane:

 5212 15 100 --- v mešanici pretežno ali zgolj z lanom ....... 3.6

 5212 15 900 --- v drugi mešanici ............................ 3.6

       - Mase nad 200 g/m2:

 5212 21   -- nebeljene:

 5212 21 100 --- v mešanici pretežno ali zgolj z lanom ....... 3.6

 5212 21 900 --- v drugi mešanici ............................ 3.6

 5212 22   -- beljene:

 5212 22 100 --- v mešanici pretežno ali zgolj z lanom ....... 3.6

 5212 22 900 --- v drugi mešanici ............................ 3.6

 5212 23   -- barvane:

 5212 23 100 --- v mešanici pretežno ali zgolj z lanom ....... 3.6

 5212 23 900 --- v drugi mešanici ............................ 3.6

 5212 24   -- iz raznobarvne preje:

 5212 24 100 --- v mešanici pretežno ali zgolj z lanom ....... 3.6

 5212 24 900 --- v drugi mešanici ............................ 3.6

 5212 25   -- tiskane:

 5212 25 100 --- v mešanici pretežno ali zgolj z lanom ....... 3.6

 5212 25 900 --- v drugi mešanici ............................ 3.6


 5309    Lanene tkanine

       - Ki vsebujejo po masi do 85 % lanu:

 5309 21   -- nebeljene ali beljene:

 5309 21 100 --- nebeljene ................................... 1.5

 5309 29   -- druge:

 5309 29 900 --- potiskane ................................... 1.5


 5310    Tkanine iz jute ali drugih tekstilnih liičnatih
       vlaken iz tar. št. 5303

 5310 90 000 - Druge .........................................  3


 5311 00   Tkanine iz drugih rastlinskih tekstilnih vlaken;
       tkanine iz papirne preje

 5311 00 100 - Iz ramije ..................................... 4.2

 5311 00 900 - Druge ......................................... 4.2


 5401    Sukanec za šivanje iz filamentov iz umetnih ali
       sintetičnih vlaken, nepripravjen ali pripravljen
       za prodajo na drobno

 5401 10   - Iz sintetičnih filamentov:

       -- nepripravljen za prodajo na drobno:

 5401 10 110 --- temeljna nit, sukanec z oploščenim jedrom -
       core preja ...................................... 2.7

 5401 10 19 --- drug:

 5401 10 199 ---- drug ....................................... 2.7

 5401 10 900 -- pripravljen za prodajo na drobno ............. 2.7


 5402    Preja iz sintetičnih filamentov (razen sukanca
       za šivanje), nepripravljena za prodajo na
       drobno, vključno sintetične monofilamente
       številke pod 67 deciteksov

       - Teksturirana preja:

 5402 32 000 -- iz najlona ali drugih poliamidov, številke na
       eno nit nad 50 teksov ...........................  3

       - Druga preja, enojna nesukana ali vpredena, do
       50 zavojev na meter:

 5402 41 00 -- iz najlona ali drugih poliamidov:

 5402 41 009 --- številke več kot 33 teksov ..................  3

       - Druga preja, dvojna, večnitna ali pramenska:

 5402 61 000 -- iz najlona ali drugih poliamidov ............. 2.7

 5402 69   -- druga:

 5402 69 100 --- iz polipropilena ............................ 2.7


 5404    Sintetični monofilamenti, številke 67 deciteksov
       ali več, katerih noben prečni prerez ne presega
       1 mm; trakovi in podobno (npr. umetna slama) iz
       sintetičnih tekstilnih surovin, vidne širine do
       5 mm

 5404 10   - Monofilamenti:

 5404 10 900 -- drugi ........................................ 1.8

 5404 90   - Drugo:

       -- iz polipropilena:

 5404 90 110 --- dekorativni trakovi, ki se uporabljajo za
       pakiranje ....................................... 2.1

 5404 90 190 --- drugo ....................................... 2.1

 5404 90 900 -- drugo ........................................ 2.1


 5405 00 000 Umetni monofilamenti, številke 67 deciteksov ali
       več, katerih dimenzija prečnega prereza ne
       presega 1 mm; trakovi in podobno (npr. umetna
       slama) iz umetnih tekstilnih surovin, vidne
       širine do 5 mm .................................. 1.2


 5406    Preja iz umetnih ali sintetičnih filamentov
       (razen sukanca za šivanje), pripravljena za
       prodajo na drobno

 5406 20 000 - Preja iz umetnih filamentov ................... 3.6


 5407    Tkanine iz preje iz sintetičnih filamentov,
       vključno tkanine, dobljene iz izdelkov iz tar.
       št. 5404

 5407 10 000 - Tkanine iz preje velike trdnosti, iz najlona
       ali drugih poliamidov ali iz poliestra .......... 3.3

 5407 30 000 - Tkanine, predvidene v 9. opombi v XI. oddelku . 3.3

       - Druge tkanine, ki vsebujejo po masi 85 % ali
       več teksturiranih poliestrskih filamentov:

 5407 52 000 -- barvane ...................................... 3.3

 5407 53 000 -- iz raznobarvne preje ......................... 3.3

 5407 54 000 -- tiskane ...................................... pr

       - Druge tkanine, ki vsebujejo po masi 85 % ali
       več poliestrskih filamentov:

 5407 61   -- druge tkanine, ki vsebujejo po masi 85 % ali
       več neteksturiranih poliestrskih filamentov:

 5407 61 100 --- nebeljene ali beljene ....................... 3.3

 5407 61 300 --- barvane ..................................... 3.3

 5407 61 500 --- iz raznobarvnih prej ........................ 3.3

 5407 61 900 --- potiskane ................................... 3.3


 5408    Tkanine iz preje iz umetnih filamentov, vključno
       tkanine, dobljene iz izdelkov iz tar. št. 5405

       - Druge tkanine, ki vsebujejo po masi 85 % ali
       več umetnih filamentov ali trakov ali podobnih
       izdelkov:

 5408 22   -- barvane:

 5408 22 100 --- širine nad 135 cm, vendar do vključno 155
       cm, v platnovi vezavi, keper, križni keper ali v
       vezavi atlas .................................... 3.3

 5408 22 900 --- druge ....................................... 3.3

 5408 23   -- iz raznobarvne preje:

 5408 23 100 --- jacquard tkanine širine nad 115 cm, vendar
       do vključno 140 cm, z maso nad 250 g/m2 ......... 3.3

 5408 23 900 --- druge ....................................... 3.3

 5408 24 000 -- tiskane ...................................... 3.3


 5501    Prameni iz sintetičnih filamentov

 5501 10 000 - Iz najlona ali drugih poliamidov .............. 2.4

 5501 20 000 - Iz poliestra .................................. 2.4

 5501 90   - Drugi:

 5501 90 100 -- iz polipropilena ............................. 2.4

 5501 90 900 - drugi ......................................... 2.4


 5502 00   Prameni iz umetnih filamentov

 5502 00 100 - Iz viskoznega rajona, vključno z modalnim ..... 2.4


 5503    Sintetična vlakna, rezana, nemikana, nečesana in
       ne drugače pripravljena za predenje

 5503 10   - Iz najlona ali drugih poliamidov:

       -- iz aramidov:

 5503 10 110 --- velike trdnosti ............................. 1.5

 5503 40 00 - Iz polipropilena:

 5503 40 009 -- drugo ........................................ 2.4


 5505    Odpadki (vključno kratka vlakna, dobljena pri
       česanju, odpadke iz preje in razvlaknjene
       tekstilne odpadke) iz umetnih ali sintetičnih
       vlaken

 5505 10   - Iz sintetičnih vlaken:

 5505 10 100 -- iz najlona ali drugih poliamidov ............. 2.1

 5505 10 300 -- iz poliestrov ................................ 2.1

 5505 10 500 -- iz akrila ali modakrila ...................... 2.1

 5505 10 700 -- iz polipropilena ............................. 2.1

 5505 10 900 -- drugi ........................................ 2.1


 5506    Sintetična vlakna, rezana, mikana, česana ali
       drugače pripravljena za predenje

 5506 90   - Druga:

 5506 90 100 -- polivinilkloridna vlakna (PVC) ............... 2.4

       -- druga:

 5506 90 910 --- iz polipropilena ............................ 1.2

 5506 90 990 --- druga ....................................... 2.4


 5508    Sukanec za šivanje iz rezanih umetnih ali
       sintetičnih vlaken, pripravljen ali
       nepripravljen za prodajo na drobno

 5508 10   - Iz rezanih sintetičnih vlaken:

       -- nepripravljen za prodajo na drobno:

 5508 10 110 --- iz poliestrov ............................... 2.7

 5508 10 190 --- drug ........................................ 2.7

 5508 10 900 -- pripravljen za prodajo na drobno ............. 2.7

 5508 20   - Iz rezanih umetnih vlaken:

 5508 20 100 -- nepripravljen za prodajo na drobno ........... 2.7

 5508 20 900 -- pripravljen za prodajo na drobno ............. 2.7


 5509    Preja (razen sukanca za šivanje) iz rezanih
       sintetičnih vlaken, nepripravljena za prodajo na
       drobno

       - Ki vsebuje po masi 85 % ali več najlona ali
       drugih rezanih poliamidnih vlaken:

 5509 11 000 -- enojna preja ................................. 2.7

       - Ki vsebuje po masi 85 % ali več rezanih
       poliestrskih vlaken:

 5509 21   -- enojna preja:

 5509 21 100 --- nebeljena ali beljena ....................... 2.7

 5509 21 900 --- druga ....................................... 2.7

 5509 22   -- dvojna, večnitna ali pramenska preja:

 5509 22 100 --- nebeljena ali beljena ....................... 2.7

 5509 22 900 --- druga ....................................... 2.7

       - Ki vsebuje po masi 85 % ali več rezanih
       akrilnih ali modakrilnih vlaken:

 5509 31   -- enojna preja:

 5509 31 100 --- nebeljena ali beljena ....................... 2.7

 5509 31 900 --- druga ....................................... 2.7

 5509 32   -- dvojna, večnitna ali pramenska preja:

 5509 32 100 --- nebeljena ali beljena ....................... 2.7

 5509 32 900 --- druga ....................................... 2.7

       - Druga preja, ki vsebuje po masi 85 % ali več
       drugih rezanih sintetičnih vlaken:

 5509 41   -- enojna preja:

 5509 41 100 --- nebeljena ali beljena ....................... 2.7

 5509 41 900 --- druga ....................................... 2.7

 5509 42   -- dvojna, večnitna ali pramenska preja:

 5509 42 100 --- nebeljena ali beljena ....................... 2.7

 5509 42 900 --- druga ....................................... 2.7

       - Druga preja iz rezanih poliestrskih vlaken:

 5509 51 000 -- v mešanici pretežno ali samo z umetnimi
       rezanimi vlakni ................................. 2.7

 5509 52   -- v mešanici pretežno ali samo z volno ali fino
       živalsko dlako:

 5509 52 100 --- nebeljena ali beljena ....................... 2.7

 5509 52 900 --- druga ....................................... 2.7

 5509 59 000 -- druga ........................................ 2.7

       - Druga preja iz rezanih akrilnih ali
       modakrilnih vlaken:

 5509 61   -- v mešanici pretežno ali samo z volno ali fino
       živalsko dlako:

 5509 61 100 --- nebeljena ali beljena ....................... 2.7

 5509 61 900 --- druga ....................................... 2.7

 5509 62 000 -- v mešanici pretežno ali samo z bombažem ...... 2.7

       - Druga preja:

 5509 91   -- v mešanici pretežno ali samo z volno ali fino
       živalsko dlako:

 5509 91 100 --- nebeljena ali beljena ....................... 2.7

 5509 91 900 --- druga ....................................... 2.7

 5509 92 000 -- v mešanici pretežno ali samo z bombažem ...... 2.7

 5509 99 000 -- druga ........................................ 2.7


 5510    Preja (razen sukanca za šivanje) iz rezanih
       umetnih vlaken, nepripravljena za prodajo na
       drobno

       - Ki vsebuje po masi 85 % ali več rezanih
       umetnih vlaken:

 5510 11 00 -- enojna preja:

 5510 11 009 --- druga ....................................... 2.7

 5510 12 000 -- dvojna, večnitna ali pramenska preja ......... 1.2

 5510 20 000 - Druga preja, v mešanici, pretežno ali samo z
       volno ali fino živalsko dlako ................... 2.7

 5510 90 000 - Druga preja ................................... 2.7


 5511    Preja (razen sukanca za šivanje) iz rezanih
       umetnih ali sintetičnih vlaken, pripravljena za
       prodajo na drobno

 5511 10 000 - Iz rezanih sintetičnih vlaken, ki vsebuje po
       masi 85 % ali več teh vlaken ....................  3

 5511 20 000 - Iz rezanih sintetičnih vlaken, ki vsebujejo po
       masi pod 85 % teh vlaken ........................  3

 5511 30 000 - Iz rezanih umetnih vlaken .....................  3


 5512    Tkanine, ki vsebujejo po masi 85 % ali več
       rezanih sintetičnih tkanin

       - Ki vsebujejo po masi 85 % ali več rezanih
       poliestrskih vlaken:

 5512 11 000 -- nebeljene ali beljene ........................ 3.3

 5512 19   -- druge:

 5512 19 100 --- tiskane ..................................... 3.3

 5512 19 900 --- druge ....................................... 3.3

       - Ki vsebujejo po masi 85 % ali več rezanih
       akrilnih ali modakrilnih vlaken:

 5512 21 000 -- nebeljene ali beljene ........................ 3.3

 5512 29   -- druge:

 5512 29 100 --- potiskane ................................... 3.3

 5512 29 900 --- druge ....................................... 3.3

       - Druge:

 5512 91 000 -- nebeljene ali beljene ........................ 3.3

 5512 99   -- druge:

 5512 99 100 --- potiskane ................................... 3.3

 5512 99 900 --- druge ....................................... 3.3


 5513    Tkanine iz rezanih sintetičnih vlaken, ki
       vsebujejo po masi pod 85 % teh vlaken, v
       mešanici pretežno ali samo z bombažem, mase do
       vključno 170 g/m2

       - Nebeljene ali beljene:

 5513 11   -- iz rezanih poliestrskih vlaken v platnovi
       vezavi:

 5513 11 100 --- širine do vključno 135 cm ................... 3.3

 5513 11 300 --- širine nad 135 cm, vendar največ 165 cm ..... 3.3

 5513 11 900 --- širine nad 165 cm ........................... 3.3

 5513 12 000 -- trinitni ali štirinitni keper, vključno
       križni keper iz rezanih poliestrskih vlaken ..... 3.3

 5513 13 000 -- druge tkanine iz rezanih poliestrskih vlaken . 3.3

 5513 19 000 -- druge tkanine ................................ 3.3

       - Barvane:

 5513 21   -- iz rezanih poliestrskih vlaken v platnovi
       vezavi:

 5513 21 100 --- širine do vključno 135 cm ................... 3.3

 5513 21 300 --- širine nad 135 cm, vendar največ 165 cm ..... 3.3

 5513 21 900 --- širine nad 165 cm ........................... 3.3

 5513 22 000 -- trinitni ali štirinitni keper, vključno
       križni keper iz rezanih poliestrskih vlaken ..... 1.8

 5513 23 000 -- druge tkanine iz rezanih poliestrskih vlaken . 3.3

 5513 29 000 -- druge tkanine ................................ 3.3

       - Iz preje različnih barv:

 5513 31 000 -- iz rezanih poliestrskih vlaken v platnovi
       vezavi .......................................... 3.3

 5513 32 000 -- trinitni ali štirinitni keper, vključno
       križni keper iz rezanih poliestrskih vlaken ..... 3.3

 5513 33 000 -- druge tkanine iz rezanih poliestrskih vlaken . 3.3

 5513 39 000 -- druge tkanine ................................ 3.3

       - Tiskane:

 5513 41 000 -- iz rezanih poliestrskih vlaken v platnovi
       vezavi .......................................... 3.3

 5513 42 000 -- trinitni ali štirinitni keper, vključno
       križni keper iz rezanih poliestrskih vlaken ..... 3.3

 5513 43 000 -- druge tkanine iz rezanih poliestrskih vlaken . 3.3

 5513 49 000 -- druge tkanine ................................ 3.3


 5514    Tkanine iz rezanih sintetičnih vlaken, ki
       vsebujejo po masi pod 85 % teh vlaken v mešanici
       pretežno ali samo z bombažem, mase nad 170 g/m2

       - Nebeljene ali beljene:

 5514 11 000 -- iz rezanih poliestrskih vlaken v platnovi
       vezavi .......................................... 3.3

 5514 12 000 -- trinitni ali štirinitni keper, vključno
       križni keper iz rezanih poliestrskih vlaken ..... 3.3

 5514 13 000 -- druge tkanine iz rezanih poliestrskih vlaken . 3.3

 5514 19 000 -- druge tkanine ................................ 3.3

       - Barvane:

 5514 21 000 -- iz rezanih poliestrskih vlaken v platnovi
       vezavi .......................................... 3.3

 5514 22 000 -- trinitni ali štirinitni keper, vključno
       križni keper iz rezanih poliestrskih vlaken ..... 3.3

 5514 23 000 -- druge tkanine iz rezanih poliestrskih vlaken . 3.3

 5514 29 000 -- druge tkanine ................................ 3.3

       - Iz raznobarvne preje:

 5514 31 000 -- iz rezanih poliestrskih vlaken v platnovi
       vezavi .......................................... 3.3

 5514 32 000 -- trinitni ali štirinitni keper, vključno
       križni keper iz rezanih poliestrskih vlaken ..... 3.3

 5514 33 000 -- druge tkanine iz rezanih poliestrskih vlaken . 3.3

 5514 39 000 -- druge tkanine ................................ 3.3

       - Tiskane:

 5514 41 000 -- iz rezanih poliestrskih vlaken v platnovi
       vezavi .......................................... 3.3

 5514 42 000 -- trinitni ali štirinitni keper, vključno
       križni keper iz rezanih poliestrskih vlaken ..... 3.3

 5514 43 000 -- druge tkanine iz rezanih poliestrskih vlaken . 3.3

 5514 49 000 -- druge tkanine ................................ 3.3


 5515    Druge tkanine iz rezanih sintetičnih vlaken

       - Iz rezanih poliestrskih vlaken:

 5515 11   -- v mešanici pretežno ali samo z rezanimi
       vlakni iz viskoznega rayona:

 5515 11 100 --- nebeljene ali beljene ....................... 3.3

 5515 11 300 --- tiskane ..................................... 3.3

 5515 11 900 --- druge ....................................... 3.3

 5515 12   -- v mešanici pretežno ali samo z umetnimi ali
       sintetičnimi filamenti:

 5515 12 100 --- nebeljene ali beljene ....................... 3.3

 5515 12 300 --- potiskane ................................... 3.3

 5515 12 900 --- druge ....................................... 3.3

 5515 13   -- v mešanici pretežno ali samo z volno ali fino
       živalsko dlako:

       --- v mešanici pretežno ali zgolj s mikano volno
       ali fino živalsko dlako:

 5515 13 110 ---- nebeljene ali beljene ...................... 3.3

 5515 13 190 ---- druge ...................................... 3.3

       --- v mešanici pretežno ali zgolj s česano volno
       ali fino živalsko dlako:

 5515 13 910 ---- nebeljene ali beljene ...................... 3.3

 5515 13 990 ---- druge ...................................... 3.3

 5515 19   -- druge:

 5515 19 100 --- nebeljene ali beljene ....................... 3.3

 5515 19 300 --- potiskane ................................... 3.3

 5515 19 900 --- druge ....................................... 3.3

       - Iz rezanih akrilnih ali modakrilnih vlaken:

 5515 21   -- v mešanici pretežno ali samo z umetnimi ali
       sintetičnimi filamenti:

 5515 21 100 --- nebeljene ali beljene ....................... 1.8

 5515 22   -- v mešanici pretežno ali samo z volno ali fino
       živalsko dlako:

       --- v mešanici pretežno ali zgolj s mikano volno
       ali fino živalsko dlako:

 5515 22 110 ---- nebeljene ali beljene ...................... 3.3

 5515 22 190 ---- druge ...................................... 3.3

       --- v mešanici pretežno ali zgolj s česano volno
       ali fino živalsko dlako:

 5515 22 910 ---- nebeljene ali beljene ...................... 3.3

 5515 22 990 ---- druge ...................................... 3.3

 5515 29   -- druge:

 5515 29 100 --- nebeljene ali beljene ....................... 3.3

 5515 29 300 --- potiskane ................................... 3.3

 5515 29 900 --- druge ....................................... 3.3

       - Druge tkanine:

 5515 91   -- v mešanici pretežno ali samo z umetnimi ali
       sintetičnimi filamenti:

 5515 91 100 --- nebeljene ali beljene ....................... 3.3

 5515 91 300 --- potiskane ................................... 3.3

 5515 91 900 --- druge ....................................... 3.3

 5515 92   -- v mešanici ali samo z volno ali fino živalsko
       dlako:

       --- v mešanici pretežno ali zgolj s mikano volno
       ali fino živalsko dlako (grebenano):

 5515 92 110 ---- nebeljene ali beljene ...................... 3.3

 5515 92 190 ---- druge ...................................... 3.3

       --- v mešanici pretežno ali zgolj s česano volno
       ali fino živalsko dlako:

 5515 92 910 ---- nebeljene ali beljene ...................... 3.3

 5515 92 990 ---- druge ...................................... 3.3

 5515 99   -- Druge:

 5515 99 100 --- nebeljene ali beljene ....................... 3.3

 5515 99 300 --- potiskane ................................... 3.3

 5515 99 900 --- druge ....................................... 3.3


 5516    Tkanine iz rezanih umetnih vlaken

       - Ki vsebujejo po masi 85 % ali več rezanih
       umetnih vlaken:

 5516 11 000 -- nebeljene ali beljene ........................ 3.3

 5516 12 000 -- barvane ...................................... 3.3

 5516 13 000 -- iz raznobarvne preje ......................... 3.3

 5516 14 000 -- tiskane ...................................... 3.3

       - Ki vsebujejo po masi pod 85 % rezanih umetnih
       vlaken v mešanici pretežno ali samo z umetnimi
       ali sintetičnimi filamenti:

 5516 21 000 -- nebeljene ali beljene ........................ 3.3

 5516 22 000 -- barvane ...................................... 3.3

 5516 23   -- iz raznobarvne preje:

 5516 23 100 --- jacquard tkanine širine 140 cm ali več
       (blago za žimnice) .............................. 3.3

 5516 23 900 --- druge ....................................... 3.3

 5516 24 000 -- tiskane ...................................... 3.3

       - Ki vsebujejo po masi pod 85 % rezanih umetnih
       vlaken v mešanici pretežno ali samo z volno ali
       fino živalsko dlako:

 5516 31 000 -- nebeljene ali beljene ........................ 3.3

 5516 33 000 -- iz raznobarvne preje ......................... 3.3

 5516 34 000 -- tiskane ...................................... 3.3

       - Ki vsebujejo po masi pod 85 % rezanih umetnih
       vlaken v mešanici pretežno ali samo z bombažem:

 5516 41 000 -- nebeljene ali beljene ........................ 3.3

 5516 42 000 -- barvane ...................................... 3.3

 5516 43 000 -- iz preje različnih barv ...................... 3.3

 5516 44 000 -- tiskane ...................................... 3.3

       - Druge:

 5516 91 000 -- nebeljene ali beljene ........................ 3.3

 5516 92 000 -- barvane ...................................... 3.3

 5516 93 000 -- iz preje različnih barv ...................... 3.3

 5516 94 000 -- tiskane ...................................... 3.3


 5601    Vata iz tekstilnih materialov in izdelki iz
       vate; tekstilna vlakna, dolga do 5 mm (kosmiči);
       prah in nopki - vlaknati vozlički

 5601 10   - Damski vložki in tamponi, serviete in otroške
       plenice ter podobni sanitarni proizvodi iz vate:

 5601 10 100 -- iz umetnih ali sintetičnih vlaken ............ 1.8

 5601 10 900 -- iz drugih tekstilnih surovin ................. 2.4

       - Vata; drugi proizvodi iz vate:

 5601 21   -- bombažni:

 5601 21 100 --- vpojni ...................................... 1.5

 5601 21 900 --- drugi ....................................... 2.4

 5601 22   -- iz umetnih ali sintetičnih vlaken:

 5601 22 100 --- zvitki premera do 8 mm ...................... 1.5

       --- drugi:

 5601 22 910 ---- iz sintetičnih vlaken ...................... 1.8

 5601 22 990 ---- iz umetnih vlaken .......................... 1.8


 5602    Klobučevina, vključno z impregnirano, prevlečeno
       ali laminirano

       - Druga klobučevina, neimpregnirana,
       neprevlečena, neprekrita ali nelaminirana:

 5602 29   -- iz drugih tekstilnih surovin:

 5602 29 100 --- iz grobe živalske dlake .....................  3

 5602 29 900 --- iz drugih tekstilnih surovin ................  3


 5603    Netkani tekstil, vključno impregniran,
       prevlečen, prekrit ali laminiran

       - Iz umetnih ali sintetičnih filamentov:

 5603 11   -- z maso 25 g/m2 ali manj:

 5603 11 100 --- prevlečen ali prekrit ....................... 3.6

 5603 12   -- z maso nad 25 g/m2 do vključno 70 g/m2:

 5603 12 100 --- prevlečen ali prekrit ....................... 3.6

 5603 13   -- z maso nad 70 g/m2 do vključno 150 g/m2:

 5603 13 100 --- prevlečen ali prekrit ....................... 3.6

 5603 14   -- z maso nad 150 g/m2:

 5603 14 100 --- prevlečen ali prekrit ....................... 3.6

       - Drug:

 5603 91   -- z maso 25 g/m2 ali manj:

 5603 91 100 --- prevlečen ali prekrit ....................... 3.6

 5603 91 900 --- drug ........................................ 3.6

 5603 92   -- z maso nad 25 g/m2 do vključno 70 g/m2:

 5603 92 100 --- prevlečen ali prekrit ....................... 3.6

 5603 92 900 --- drug ........................................ 3.6

 5603 93   -- z maso nad 70 g/m2 do vključno 150 g/m2:

 5603 93 100 --- prevlečen ali prekrit ....................... 3.6

 5603 93 900 --- drug ........................................ 3.6

 5603 94   -- z maso nad 150 g/m2:

 5603 94 100 --- prevlečen ali prekrit ....................... 3.6

 5603 94 900 --- drug ........................................ 3.6


 5605 00 000 Metalizirana preja, vključno s posukano prejo,
       ki je sestavljena iz tekstilne preje, trakov ali
       podobnih oblik iz tar. št. 5404 in 5405,
       kombiniranih s kovino v obliki niti, trakov ali
       prahu ali prevlečenih s kovino .................. 1.5


 5607    Vrvi, motvozi, konopci in prameni, vključno
       pletene, impregnirane, prevlečene, prekrite,
       obložene z gumo ali plastično maso

 5607 10 000 - Iz jute ali drugih ličnatih vlaken iz tar. št.
       5303 ............................................ 1.8

       - Iz sisala in drugih tekstilnih vlaken iz rodu
       agave:

 5607 21 000 -- vrvi za vezanje ali strojno pakiranje ........ 3.6

 5607 29   -- drugo:

 5607 29 100 --- številke nad 100.000 deciteksov (10 g/m) .... 3.6

 5607 29 900 --- številke 100.000 deciteksov (10 g/m) ali
       manj ............................................ 3.6

 5607 30 000 - Iz abake (manila ali Musa textilis Nee) ali
       drugih listnih vlaken ...........................  3

       - Iz polietilena ali polipropilena:

 5607 41 000 -- vrvi za vezanje ali strojno vezanje .......... 3.6

 5607 49   -- drugo:

       --- številke več kot 50.000 deciteksov (5g/m):

 5607 49 110 ---- pleteno ali obrobljeno ..................... 3.6

 5607 49 190 ---- drugo ...................................... 3.6

 5607 49 900 --- številke 50.000 deciteksov (5 g/m) ali manj . 3.6

 5607 50   - Iz drugih sintetičnih vlaken:

       -- iz najlona ali drugih poliamidov ali iz
       poliestrov:

       --- številke nad 50.000 deciteksov (5 g/m):

 5607 50 110 ---- pleteni .................................... 3.6

 5607 50 190 ---- drugi ...................................... 3.6

 5607 50 300 --- številke 50.000 deciteksov (5 g/m) ali manj . 3.6

 5607 50 900 -- iz drugih sintetičnih vlaken ................. 3.6

 5607 90 000 - Drugo ......................................... 3.6


 5608    Vozlani mrežasti izdelki iz motvozov, vrvi ali
       konopcev; zgotovljene ribiške mreže in druge
       zgotovljene mreže iz tekstilnega materiala

       - Iz umetnega ali sintetičnega tekstilnega
       materiala:

 5608 11   -- zgotovljene ribiške mreže:

       --- iz najlona ali drugih poliamidov:

 5608 11 110 ---- iz motvoza, konopcev, vrvi ali pramenov .... 3.3

 5608 11 190 ---- iz preje ................................... 3.3

       --- drugo:

 5608 11 910 ---- iz motvoza, konopcev, vrvi ali pramenov .... 3.3

 5608 11 990 ---- iz preje ................................... 3.3

 5608 19   -- drugo:

       --- zgotovljene mreže:

       ---- iz najlona ali drugih poliamidov:

 5608 19 110 ----- iz motvoza, konopcev, vrvi ali pramenov ... 3.3

 5608 19 190 ----- drugo ..................................... 3.3

       ---- drugo:

 5608 19 310 ----- iz motvoza, konopcev, vrvi ali pramenov ... 3.3

 5608 19 390 ----- drugo ..................................... 3.3

       --- Drugo:

 5608 19 910 ---- iz najlona ali drugih poliamidov ........... 3.3

 5608 19 990 ---- drugo ...................................... 3.3


 5701    Preproge in druga talna prekrivala, vozlana,
       dokončana ali nedokončana

 5701 10   - Iz volne ali fine živalske dlake:

 5701 10 100 -- ki po masi vsebujejo skupno 10% svile ali
       odpadne svile, razen buretne svile ..............  3

       -- drugo:

 5701 10 910 --- z več kot 350 vozli na meter osnove .........  3

 5701 10 930 --- z več kot 350, vendar do vključno 500 vozli
       na meter osnove .................................  3

 5701 10 990 --- z več kot 500 vozli na meter osnove .........  3

 5701 90   - Iz drugih tekstilnih surovin:

 5701 90 100 -- iz svile, svilenih odpadkov razen buretne
       svile, iz sintetičnih vlaken, iz preje, ki sodi
       v tar. št. 5605, ali iz tekstilnih materialov,
       ki vsebujejo kovinske niti ......................  3

 5701 90 900 -- iz drugih tekstilnih surovin .................  3


 5702    Preproge in druga talna prekrivala, tkana,
       vendar netaftirana, nekosmičena, dokončana ali
       nedokončana, vključno "kelim", "šumak",
       "karamani" in podobna ročno tkana prekrivala

 5702 10 000 - "Kelim", "šumak", "karamani" in podobna ročno
       tkana prekrivala ................................  3

 5702 20 000 - Talna prekrivala iz kokosovega vlakna .........  3

       - Druga, z lasasto površino, nedokončana:

 5702 31   -- iz volne ali fine živalske dlake:

 5702 31 300 --- wilton ...................................... 1.8

 5702 32   -- iz umetnih ali sintetičnih tekstilnih
       surovin:

 5702 32 100 --- axminster ...................................  3

 5702 32 900 --- druga .......................................  3

 5702 39   -- iz drugih tekstilnih surovin:

 5702 39 100 --- bombažna ....................................  3

 5702 39 900 --- druga .......................................  3

       - Druga, z lasato površino, dokončana:

 5702 41   -- iz volne ali fine živalske dlake:

 5702 41 100 --- axminster ...................................  3

 5702 41 900 --- druga .......................................  3

 5702 42   -- iz umetnih ali sintetičnih tekstilnih
       surovin:

 5702 42 100 --- axminster ...................................  3

 5702 42 900 --- druga .......................................  3

 5702 49   -- iz drugih tekstilnih surovin:

 5702 49 100 --- bombažna ....................................  3

 5702 49 900 --- druga .......................................  3

       - Druga, brez lasaste površine, nedokončana:

 5702 51 000 -- iz volne ali fine živalske dlake .............  3

 5702 52 000 -- iz umetnih ali sintetičnih tekstilnih
       surovin .........................................  3

 5702 59 000 -- iz drugih tekstilnih surovin .................  3

       - Druga, brez lasaste površine, dokončana:

 5702 91 000 -- iz volne ali fine živalske dlake .............  3

 5702 92 000 -- iz umetnih ali sintetičnih tekstilnih
       surovin .........................................  3

 5702 99 000 -- iz drugih tekstilnih surovin .................  3


 5703    Preproge in druga talna pokrivala iz tekstila,
       taftana, dokončana ali nedokončana

 5703 10   - Iz volne ali fine živalske dlake:

 5703 10 100 -- tiskana taftana .............................. 4.2

 5703 10 900 -- druga ........................................ 4.2

 5703 20   - Iz najlona ali drugih poliamidov:

       -- tiskana taftana:

 5703 20 110 --- plošče s površino največ 0,3 m2 ............. 4.2

 5703 20 190 --- druga ....................................... 4.2

       -- druga:

 5703 20 910 --- plošče s površino največ 0,3 m2 ............. 4.2

 5703 20 990 --- druga ....................................... 2.4

 5703 30   - Iz drugih umetnih ali sintetičnih tekstilnih
       surovin:

       -- iz polipropilena:

 5703 30 110 --- plošče s površino največ 0,3 m2 ............. 4.2

 5703 30 190 --- druga ....................................... 4.2

       -- druga:

       --- tiskana taftana:

 5703 30 510 ---- plošče s površino največ 0,3 m2 ............ 4.2

 5703 30 590 ---- druga ...................................... 4.2

       --- druga:

 5703 30 910 ---- plošče s površino največ 0,3 m2 ............ 4.2

 5703 30 990 ---- druga ...................................... 4.2

 5703 90   - Iz drugih tekstilnih surovin:

 5703 90 100 -- plošče s površino največ 0,3 m2 .............. 4.2

 5703 90 900 -- druga ........................................ 4.2


 5704    Preproge in druga talna prekrivala iz
       klobučevine, ki niso taftana in ne kosmičena,
       dokončana ali nedokončana

 5704 10 000 - Plošče, velikosti do 0,3 m2 površine ..........  3

 5704 90 000 - Drugo .........................................  3


 5801    Tkanine z zankasto oz. lasasto površino in
       tkanine iz ženiljske preje, razen tkanin iz
       tar. št. 5802 in 5806

 5801 10 000 - Iz volne ali fine živalske dlake .............. 4.5

       - Iz bombaža:

 5801 21 000 -- tkanine z nerazrezanimi zankami po votku ..... 3.6

 5801 22 000 -- rebrasti žamet (tkanine z razrezanimi zankami
       po votku) ....................................... 4.5

 5801 23 000 -- druge tkanine z razrezanimi zankami po votku . 4.5

 5801 24 000 -- tkanine z nerazrezanimi zankami po osnovi .... 4.5

 5801 25 000 -- tkanine z razrezanimi zankami po osnovi ...... 4.5

 5801 26 000 -- ženiljske tkanine ............................ 4.5

       - Iz umetnih ali sintetičnih vlaken:

 5801 31 000 -- tkanine z nerazrezanimi zankami po votku ..... 1.8

 5801 32 000 -- rebrasti žamet (tkanine z razrezanimi zankami
       po votku) ....................................... 4.5

 5801 34 000 -- tkanine z nerazrezanimi zankami po osnovi .... 4.5

 5801 35 000 -- tkanine z razrezanimi zankami po osnovi ...... 4.5

 5801 36 000 -- ženiljske tkanine ............................ 4.5

 5801 90   - Iz drugih tekstilnih surovin:

 5801 90 100 -- lanene ....................................... 4.5

 5801 90 900 -- druge ........................................ 4.5


 5802    Frotirne tkanine za brisače in podobne zankaste
       frotirne tkanine, razen ozkih tkanin iz tar. št.
       5806; taftane tekstilne tkanine, razen
       proizvodov iz tar. št. 5703

       - Frotirne tkanine za brisače in podobne
       zankaste frotirne tkanine iz bombaža:

 5802 11 000 -- nebeljene .................................... 3.6

 5802 19 000 -- druge ........................................ 3.6

 5802 20 000 - Frotirne tkanine za brisače in podobne
       zankaste frotirne tkanine iz drugih tekstilnih
       surovin ......................................... 4.5

 5802 30 000 - Taftane tekstilne tkanine ..................... 4.5


 5803    Gaza tkanine, razen ozkih tkanin iz tar. št.
       5806

 5803 10 000 - Iz bombaža .................................... 3.6

 5803 90   - Iz drugih tekstilnih surovin:

 5803 90 100 -- iz svile ali njenih odpadkov ................. 3.6

 5803 90 300 -- iz sintetičnih vlaken ........................ 3.6

 5803 90 500 -- iz umetnih vlaken ............................ 3.6

 5803 90 900 -- drugo ........................................ 4.2


 5804    Til in drug mrežast material, razen tkanega,
       pletenega ali kvačkanega, čipke v metraži,
       trakovih ali motivih

 5804 10   - Til in drug mrežast material:

       -- navaden:

 5804 10 110 --- vozlano mrežasto blago ...................... 3.6

 5804 10 190 --- drugo ....................................... 3.6

 5804 10 900 -- drugo ........................................ 3.9

       - Strojno izdelane čipke:

 5804 21   -- iz umetnih ali sintetičnih vlaken:

 5804 21 100 --- izdelane na bobinet strojih ................. 3.6

 5804 21 900 --- druge ....................................... 3.6

 5804 29   -- iz drugih tekstilnih surovin:

 5804 29 100 --- izdelane na bobinet strojih ................. 3.6

 5804 29 900 --- druge ....................................... 3.6

 5804 30 000 - Ročno izdelane čipke .......................... 3.9


 5805 00 000 Ročno tkane tapiserije (vrsta: gobelin,
       flandrijske, beauvais, aubusson in podobne) in z
       iglo izdelane tapiserije (npr. z drobnim in
       križnim vbodom), vključno konfekcionirane ....... 1.8


 5806    Ozke tkanine, razen proizvodov iz tar. št. 5807;
       ozki materiali, ki so sestavljeni samo iz
       osnove, katere niti so med seboj zlepljene,
       preje ali vlaken (bolduk)

 5806 10 000 - Ozke tkanine z lasasto površino (vključno
       frotirne tkanine za brisače in podobne zankaste
       frotirne tkanine) in ženiljske tkanine ..........  3

 5806 20 000 - Druge ozke tkanine, ki vsebujejo po masi 5 %
       ali več elastomerne preje ali gumenih niti ......  3

       - Druge ozke tkanine:

 5806 31   -- bombažne:

 5806 31 100 --- zarobljene ..................................  3

 5806 31 900 --- druge .......................................  3

 5806 32   -- iz umetnih ali sintetičnih vlaken:

 5806 32 100 --- zarobljene ..................................  3

 5806 32 900 --- druge .......................................  3

 5806 39 000 -- iz drugih tekstilnih surovin .................  3

 5806 40 000 - Ozki materiali, ki so sestavljeni samo iz
       osnove, katere niti so med seboj zlepljene
       (bolduk) ........................................  3


 5808    Pletenice v metraži; okrasna pozameneterija in
       podobni okrasni izdelki v metraži, nevezeni,
       razen pletenih ali kvačkanih, rese, pomponi in
       podobni izdelki

 5808 10 000 - Pletenice v metraži ...........................  3

 5808 90 000 - Drugo .........................................  3


 5811 00 000 Prešiti tekstilni izdelki v metraži, ki so
       sestavljeni iz ene ali več plasti tekstilnih
       materialov, spojenih s polnilom, prešivanjem ali
       na drug način, razen vezenin iz tar. št. 5810 ... 3.3


 5901    Tekstilne tkanine, prevlečene z lepilom ali
       škrobnimi snovmi, ki se uporabljajo za zunanjo
       vezavo knjig in podobne namene; tkanine za
       risanje (projektno platno; kanafas, pripravljen
       za slikanje; toge tkanine (buckram) in podobne
       tkanine, ki se uporabljajo za izdelavo klobukov

 5901 10 000 - Tekstilne tkanine, prevlečene z lepilom ali
       škrobnimi snovmi, ki se uporabljajo za zunanjo
       vezavo knjig in podobne namene ..................  3

 5901 90 000 - Drugo .........................................  3


 5902    Kord tkanine za avtomobilske plašče iz preje iz
       najlona, poliestra ali viskoznega rajona, velike
       trdnosti

 5902 10   - Iz najlona in drugih poliamidov:

 5902 10 900 -- druge ........................................ 3.3

 5902 20   - Iz poliestrov:

 5902 20 900 -- druge ........................................ 3.3


 5904    Linolej, vključno rezan v oblike; talna
       prekrivala na tekstilni podlagi, premazani,
       prevlečeni ali prekriti, vključno z razrezanimi
       v oblike

 5904 10 000 - Linolej .......................................  3

       - Drugo:

 5904 91   -- na podlagi iz iglane klobučevine ali
       netkanega tekstila:

 5904 91 100 --- na podlagi iz iglane klobučevine ............ 3.6

 5904 91 900 --- na podlagi iz netkanega tekstila ............ 3.6

 5904 92 000 -- na podlagi iz drugih tekstilnih materialov ...  3


 5906    Gumirani tekstilni materiali, razen tistih iz
       tar. št. 5902

 5906 10   - Lepljivi trakovi, široki do vključno 20 cm:

 5906 10 100 -- širine do vključno 10 cm .....................  3

 5906 10 900 -- širine nad 10 cm, vendar do vključno 20 cm ...  3

       - Drugi:

 5906 91 000 -- pleteni ali kvačkani .........................  3

 5906 99   -- drugo:

 5906 99 100 --- tkanine, navedene v opombi 4 (c) k temu
       poglavju ........................................ 3.6


 5907 00   Tekstilne tkanine, drugače impregnirane,
       premazane, prevlečene ali prekrite; platna,
       slikana za odrske kulise, tkanine za ateljeje in
       podobne namene

 5907 00 100 - Povoščeno platno in druge tekstilne tkanine,
       preparirane s snovmi na bazi sušečih olj ........ 1.5

 5907 00 900 - drugo ......................................... 1.5


 5908 00 000 Stenji iz tekstila, tkani, prepleteni ali
       pleteni, za svetilke, peči, vžigalnike, sveče
       ipd.; žarilne mrežice za plinsko razsvetljavo in
       cevasto pleteni materiali za plinske svetilke,
       impregnirani ali neimpregnirani ................. 1.8


 5909 00   Cevi za črpalke in podobne cevi iz tekstilnih
       surovin, vključno obložene in armirane, s
       priborom iz drugega materiala ali brez njega

 5909 00 100 - Iz sintetičnih vlaken ......................... 1.7

 5909 00 900 - Iz drugih tekstilnih surovin .................. 2.1


 5911    Tekstilni izdelki in predmeti za tehnične
       namene, navedeni v 7. opombi k temu poglavju

 5911 10 000 - Tekstilni materiali, klobučevina in tkanine,
       podložene s klobučevino, prevlečene, prekrite
       ali laminirane z gumo, usnjem ali drugim
       materialom, ki se uporabljajo za oblaganje
       mikalnikov, in podobne tkanine za druge tehnične
       namene, vključno ozki tekstil iz žameta,
       impregniran z gumo, ki se uporablja za
       prekrivanje tkalskih vreten .....................  3

       - Tekstilne tkanine in klobučevina, brezkončne
       ali z elementi za spajanje, ki se uporabljajo
       pri strojih za proizvodnjo papirja ali pri
       podobnih strojih (npr. za celulozo ali azbest
       cement)

 5911 32   -- mase 650 g/m2 ali več:

 5911 32 100 --- iz svile ali umetnih vlaken .................  3

 5911 32 900 --- iz drugih tekstilnih surovin ................  3

 5911 90   - Drugo:

 5911 90 100 -- iz klobučevine ............................... 1.8

 5911 90 900 -- drugo ........................................ 1.8


 6001    Plišasti materiali, vključno z dolgolasastimi in
       bukle materiali, pleteni in kvačkani

       - Drugi:

 6001 91   -- iz bombaža:

 6001 91 100 --- nebeljene ali beljene ....................... 3.6

 6001 91 300 --- barvane ..................................... 3.6

 6001 91 500 --- iz raznobarvnih prej ........................ 3.6

 6001 91 900 --- tiskane ..................................... 3.6

 6001 92   -- iz umetnih ali sintetičnih vlaken:

 6001 92 100 --- nebeljene ali beljene ....................... 3.6

 6001 92 300 --- barvane ..................................... 3.6

 6001 92 500 --- iz raznobarvnih prej ........................ 3.6

 6001 92 900 --- tiskane ..................................... 3.6

 6001 99   -- iz drugih tekstilnih surovin:

 6001 99 100 --- iz volne ali fine živalske dlake ............ 3.6

 6001 99 900 --- drugi ....................................... 3.6


 6002    Drugi pleteni ali kvačkani materiali

 6002 10   - Široki do 30 cm, ki vsebujejo po masi 5% ali
       več elastomerne preje ali niti iz kavčuka ali
       gume:

 6002 20   - Drugi, široki do 30 cm:

 6002 20 100 -- iz volne ali fine živalske dlake ............. 3.6

       -- iz sintetičnih vlaken:

 6002 20 310 --- čipka rašel ................................. 3.6

 6002 20 390 --- drugi ....................................... 3.6

 6002 20 500 -- iz umetnih vlaken ............................ 3.6

 6002 20 700 -- iz bombaža ................................... 3.6

 6002 20 900 -- drugi ........................................ 3.6

 6002 30   - Širine več kot 30 cm, ki vsebujejo po masi 5%
       ali več elastomerne preje ali niti iz kavčuka
       ali gume:

 6002 30 10 -- ki po masi vsebujejo 5% ali več elastomerne
       preje, vendar brez gumijaste niti:

 6002 30 109 --- drugi ....................................... 3.6

 6002 30 900 -- drugi ........................................ 3.6

       - Drugi materiali, pleteni po osnovi (vključno z
       materiali, dobljenimi z "galloon" pletilnimi
       stroji):

 6002 42   -- iz bombaža:

 6002 42 100 --- nebeljeni ali beljeni ....................... 3.6

 6002 42 300 --- barvani ..................................... 3.6

 6002 42 500 --- iz raznobarvnih prej ........................ 3.6

 6002 42 900 --- tiskani ..................................... 3.6

 6002 43   -- iz umetnih ali sintetičnih vlaken:

       --- iz sintetičnih vlaken:

 6002 43 110 ---- za zavese, vključno z mrežastim blagom za
       zavese .......................................... 3.6

 6002 43 190 ---- čipka rašel, razen za zavese ali mrežaste
       zavese .......................................... 3.6

       ---- drugi:

 6002 43 310 ----- nebeljeni ali beljeni ..................... 3.6

 6002 43 33 ----- barvani:

 6002 43 333 ------ drugi .................................... 3.6

 6002 43 350 ----- iz raznobarvnih prej ...................... 2.2

 6002 43 390 ----- tiskani ................................... 3.6

       --- iz umetnih vlaken:

 6002 43 500 ---- za zavese, vključno z mrežastim blagom za
       zavese .......................................... 3.6

       ---- drugi:

 6002 43 910 ----- nebeljeni ali beljeni ..................... 3.6

 6002 43 930 ----- barvani ................................... 3.6

 6002 43 950 ----- iz raznobarvnih prej ...................... 3.6

 6002 43 990 ----- tiskani ................................... 3.6

       - Drugi:

 6002 92   -- iz bombaža:

 6002 92 100 --- nebeljeni ali beljeni ....................... 3.6

 6002 92 300 --- barvani ..................................... 3.6

 6002 92 500 --- iz raznobarvnih prej ........................ 3.6

 6002 92 900 --- tiskani ..................................... 3.6

 6002 93   -- iz umetnih ali sintetičnih vlaken:

       --- iz sintetičnih vlaken:

 6002 93 100 ---- za zavese, vključno z mrežastim blagom za
       zavese .......................................... 3.6

       ---- drugi:

 6002 93 310 ----- nebeljeni ali beljeni ..................... 3.6

 6002 93 330 ----- barvani ................................... 3.6

 6002 93 350 ----- iz raznobarvnih prej ...................... 3.6

 6002 93 390 ----- tiskani ................................... 3.6

       --- iz umetnih vlaken:

 6002 93 910 ---- za zavese, vključno z mrežastim blagom za
       zavese .......................................... 3.6

 6002 93 990 ---- drugi ...................................... 3.6

 6002 99 00 -- drugi:


 6101    Plašči, površniki, vetrovke s kapuco tipa anorak
       (vključno smučarski jopiči), vetrovke s podlogo
       ali vložkom ali brez njiju in podobni izdelki za
       moške in dečke, pleteni ali kvačkani, razen
       izdelkov iz tar. št. 6103

 6101 10   - Iz volne ali fine živalske dlake:

 6101 10 100 -- plašči, površniki, vozniški jopiči, pelerine
       in podobni izdelki .............................. 5.4

 6101 10 900 -- vetrovke s kapuco tipa anorak (vključno
       smučarski jopiči), vetrovke s podlogo ali
       vložkom ali brez njih in podobni izdelki ........ 5.4

 6101 20   - Bombažni:

 6101 20 100 -- plašči, površniki, vozniški jopiči, pelerine
       in podobni izdelki .............................. 5.4

 6101 20 900 -- vetrovke s kapuco tipa anorak (vključno
       smučarski jopiči), vetrovke s podlogo ali
       vložkom ali brez njih in podobni izdelki ........ 5.4

 6101 30   - Iz umetnih ali sintetičnih vlaken:

 6101 30 100 -- plašči, površniki, vozniški jopiči, pelerine
       in podobni izdelki .............................. 5.4

 6101 30 900 -- vetrovke s kapuco tipa anorak (vključno
       smučarski jopiči), vetrovke s podlogo ali
       vložkom ali brez njih in podobni izdelki ........ 5.4

 6101 90   - Iz drugih tekstilnih materialov:

 6101 90 100 -- plašči, površniki, vozniški jopiči, pelerine
       in podobni izdelki .............................. 5.4

 6101 90 900 -- vetrovke s kapuco tipa anorak (vključno
       smučarski jopiči), vetrovke s podlogo ali
       vložkom ali brez njih in podobni izdelki ........ 5.4


 6102    Plašči, površniki, pelerine, vetrovke s kapuco
       tipa anorak (vključno smučarski jopiči),
       vetrovke s podlogo ali vložkom ali brez njiju in
       podobni izdelki za ženske in deklice, pleteni
       ali kvačkani, razen izdelkov iz tar. št. 6104

 6102 10   - Iz volne ali fine živalske dlake:

 6102 10 100 -- plašči, površniki, vozniški jopiči, pelerine
       in podobni izdelki .............................. 5.4

 6102 10 900 -- vetrovke s kapuco tipa anorak (vključno
       smučarski jopiči), vetrovke s podlogo ali
       vložkom ali brez njih in podobni izdelki ........ 5.4

 6102 20   - Iz bombaža:

 6102 20 100 -- plašči, površniki, vozniški jopiči, pelerine
       in podobni izdelki .............................. 5.4

 6102 20 900 -- vetrovke s kapuco tipa anorak (vključno
       smučarski jopiči), vetrovke s podlogo ali
       vložkom ali brez njih in podobni izdelki ........ 5.4

 6102 30   - Iz umetnih ali sintetičnih vlaken:

 6102 30 100 -- plašči, površniki, vozniški jopiči, pelerine
       in podobni izdelki .............................. 5.4

 6102 30 900 -- vetrovke s kapuco tipa anorak (vključno
       smučarski jopiči), vetrovke s podlogo ali
       vložkom ali brez njih in podobni izdelki ........ 5.4

 6102 90   - Iz drugih tekstilnih surovin:

 6102 90 100 -- plašči, površniki, vozniški jopiči, pelerine
       in podobni izdelki .............................. 5.4

 6102 90 900 -- anoraki (vključno s smučarskimi jaknami),
       vetrovke, vetrovke s podlogo ali vložkom ali
       brez njih in podobni izdelki .................... 5.4


 6103    Obleke, kompleti, sukniči in jopiči, hlače z
       oprsnikom in naramnicami, jahalne hlače in
       kratke hlače (razen kopalnih hlačk), za moške in
       dečke, pleteni ali kvačkani

       - Obleke:

 6103 11 000 -- iz volne ali fine živalske dlake ............. 5.4

 6103 12 000 -- iz sintetičnih vlaken ........................ 5.4

 6103 19 000 -- iz drugih tekstilnih surovin ................. 5.4

       - Kompleti:

 6103 21 000 -- iz volne ali fine živalske dlake ............. 5.4

 6103 22 000 -- iz bombaža ................................... 5.4

 6103 23 000 -- iz sintetičnih vlaken ........................ 5.4

 6103 29 000 -- iz drugih tekstilnih surovin ................. 5.4

       - Sukniči in jopiči:

 6103 31 000 -- iz volne ali fine živalske dlake ............. 5.4

 6103 32 000 -- iz bombaža ................................... 5.4

 6103 33 000 -- iz sintetičnih vlaken ........................ 5.4

 6103 39 000 -- iz drugih tekstilnih surovin ................. 5.4

       - Hlače, hlače z oprsnikom in naramnicami,
       jahalne hlače in kratke hlače:

 6103 41   -- iz volne ali fine živalske dlake:

 6103 41 100 --- hlače in jahalne hlače (pumparice) .......... 5.4

 6103 41 900 --- kratke in druge ............................. 5.4

 6103 42   -- iz bombaža:

 6103 42 100 --- hlače in jahalne hlače (pumparice) .......... 5.4

 6103 42 900 --- kratke in druge ............................. 5.4

 6103 43   -- iz sintetičnih vlaken:

 6103 43 100 --- hlače in jahalne hlače (pumparice) .......... 5.4

 6103 43 900 --- kratke in druge ............................. 5.4

 6103 49   -- iz drugih tekstilnih surovin:

 6103 49 100 --- hlače in jahalne hlače (pumparice) .......... 5.4

       --- kratke in druge:

 6103 49 910 ---- iz umetnih vlaken .......................... 5.4

 6103 49 990 ---- druge ...................................... 5.4


 6104    Kostimi, kompleti, jakne in jopiči, obleke,
       krila, hlačna krila, hlače, hlače z oprsnikom in
       naramnicami, jahalne hlače in kratke hlače
       (razen kopalnih hlačk in kopalnih oblek), za
       ženske in deklice, pleteni ali kvačkani

       - Kostimi:

 6104 11 000 -- iz volne ali fine živalske dlake ............. 5.4

 6104 12 000 -- iz bombaža ................................... 5.4

 6104 13 000 -- iz sintetičnih vlaken ........................ 5.4

 6104 19 000 -- iz drugih tekstilnih surovin ................. 5.4

       - Kompleti:

 6104 21 000 -- iz volne ali fine živalske dlake ............. 5.4

 6104 22 000 -- iz bombaža ................................... 5.4

 6104 23 000 -- iz sintetičnih vlaken ........................ 5.4

 6104 29 000 -- iz drugih tekstilnih surovin ................. 5.4

       - Sukniči in jopiči:

 6104 31 000 -- iz volne ali fine živalske dlake ............. 5.4

 6104 32 000 -- iz bombaža ................................... 5.4

 6104 33 000 -- iz sintetičnih vlaken ........................ 5.4

 6104 39 000 -- iz drugih tekstilnih surovin ................. 5.4

       - Obleke:

 6104 41 000 -- iz volne ali fine živalske dlake ............. 5.4

 6104 42 000 -- iz bombaža ................................... 5.4

 6104 43 000 -- iz sintetičnih vlaken ........................ 5.4

 6104 44 000 -- iz umetnih vlaken ............................ 5.4

 6104 49 000 -- iz drugih tekstilnih surovin ................. 5.4

       - Krila in hlačna krila:

 6104 51 000 -- iz volne ali fine živalske dlake ............. 5.4

 6104 52 000 -- iz bombaža ................................... 5.4

 6104 53 000 -- iz sintetičnih vlaken ........................ 5.4

 6104 59 000 -- iz drugih tekstilnih surovin ................. 5.4

       - Hlače, hlače z oprsnikom in naramnicami,
       jahalne hlače in kratke hlače:

 6104 61   -- iz volne ali fine živalske dlake:

 6104 61 100 --- hlače in jahalne hlače (pumparice) .......... 5.4

 6104 61 900 --- kratke in druge ............................. 5.4

 6104 62   -- iz bombaža:

 6104 62 100 --- hlače in jahalne hlače (pumparice) .......... 5.4

 6104 62 900 --- kratke in druge ............................. 5.4

 6104 63   -- iz sintetičnih vlaken:

 6104 63 100 --- hlače in jahalne hlače (pumparice) .......... 5.4

 6104 63 900 --- kratke in druge ............................. 5.4

 6104 69   -- iz drugih tekstilnih surovin:

 6104 69 100 --- hlače in jahalne hlače (pumparice) .......... 5.4

       --- kratke in druge:

 6104 69 910 ---- iz umetnih vlaken .......................... 5.4

 6104 69 990 ---- iz drugih tekstilnih surovin ............... 5.4


 6105    Srajce za moške in dečke, pletene ali kvačkane

 6105 10 000 - Iz bombaža .................................... 5.4

 6105 20   - Iz umetnih ali sintetičnih vlaken:

 6105 20 100 -- iz sintetičnih vlaken ........................ 5.4

 6105 20 900 -- iz umetnih vlaken ............................ 5.4

 6105 90   - Iz drugih tekstilnih surovin:

 6105 90 100 -- iz volne ali fine živalske dlake ............. 5.4

 6105 90 900 -- iz drugih tekstilnih surovin ................. 5.4


 6106    Bluze, srajce in srajčne bluze, za ženske in
       deklice, pletene ali kvačkane

 6106 10 000 - Iz bombaža .................................... 5.4

 6106 20 000 - Iz umetnih ali sintetičnih vlaken ............. 5.4

 6106 90   - Iz drugih tekstilnih surovin:

 6106 90 100 -- iz volne ali fine živalske dlake ............. 5.4

 6106 90 300 -- iz svile ali svilenih odpadkov ............... 5.4

 6106 90 500 -- iz lanu ali ramije ........................... 5.4

 6106 90 900 -- iz drugih tekstilnih surovin ................. 5.4


 6107    Spodnje hlače, spalne srajce, pižame, kopalni
       plašči, domače halje in podobni izdelki za moške
       in dečke, pleteni ali kvačkani

       - Spodnje hlače:

 6107 11 000 -- iz bombaža ................................... 5.4

 6107 12 000 -- iz umetnih ali sintetičnih vlaken ............ 5.4

 6107 19 000 -- iz drugih tekstilnih surovin ................. 5.4

       - Spalne srajce in pižame:

 6107 21 000 -- iz bombaža ................................... 5.4

 6107 22 000 -- iz umetnih ali sintetičnih vlaken ............ 5.4

 6107 29 000 -- iz drugih tekstilnih surovin ................. 5.4

       - Drugo:

 6107 91   -- iz bombaža:

 6107 91 100 --- iz plišastih pletenin ....................... 5.4

 6107 91 900 --- drugo ....................................... 5.4

 6107 92 000 -- iz umetnih ali sintetičnih vlaken ............ 5.4

 6107 99 000 -- iz drugih tekstilnih surovin ................. 5.4


 6108    Kombineže, spodnja krila, spodnje hlače, spalne
       srajce, pižame, jutranjke, kopalni plašči,
       domače halje in podobni izdelki, za ženske in
       deklice, pleteni ali kvačkani

       - Kombineže in spodnja krila:

 6108 11   -- iz umetnih ali sintetičnih vlaken:

 6108 11 100 --- iz sintetičnih vlaken ....................... 5.4

 6108 11 900 --- iz umetnih vlaken ........................... 5.4

       - Spodnje hlače:

 6108 21 000 -- iz bombaža ................................... 5.4

 6108 22 000 -- iz umetnih ali sintetičnih vlaken ............ 5.4

       - Spalne srajce in pižame:

 6108 31   -- iz bombaža:

 6108 31 100 --- spalne srajce ............................... 5.4

 6108 31 900 --- pižame ...................................... 5.4

 6108 32   -- iz umetnih ali sintetičnih vlaken:

       --- iz sintetičnih vlaken:

 6108 32 110 ---- spalne srajce .............................. 5.4

 6108 32 190 ---- pižame ..................................... 5.4

 6108 32 900 --- iz umetnih vlaken ........................... 5.4

 6108 39 000 -- druge ........................................ 5.4

       - Drugo:

 6108 91   -- iz bombaža:

 6108 91 100 --- iz plišastih pletenin ....................... 5.4

 6108 91 900 --- drugo ....................................... 5.4

 6108 92 000 -- iz umetnih ali sintetičnih vlaken ............ 5.4


 6109    T-majice, spodnje majice in druge majice,
       pletene ali kvačkane

 6109 10 000 - Iz bombaža ....................................  6

 6109 90   - Iz drugih tekstilnih surovin:

 6109 90 100 -- iz volne ali fine živalske dlake .............  6

 6109 90 300 -- iz sintetičnih ali umetnih vlaken ............  6

 6109 90 900 -- druge ........................................  6


 6110    Jope, ki se zapenjajo ali ne, puloverji,
       brezrokavniki in podobni izdelki, pleteni ali
       kvačkani

 6110 10   - Iz volne ali fine živalske dlake:

 6110 10 100 -- jope in puloverji, ki po masi vsebujejo vsaj
       50% volne in tehtajo 600 g ali več po kosu ...... 5.4

       -- drugo:

       --- moški ali deški:

 6110 10 310 ---- iz volne ................................... 5.4

       ---- iz fine živalske dlake:

 6110 10 350 ----- kašmirskih koz ............................ 5.4

 6110 10 380 ----- drugo ..................................... 5.4

       --- ženski ali dekliški:

 6110 10 910 ---- iz volne ................................... 5.4

       ---- iz fine živalske dlake:

 6110 10 950 ----- kašmirskih koz ............................ 5.4

 6110 10 980 ----- drugo ..................................... 5.4

 6110 20   - Iz bombaža:

 6110 20 100 -- lahke, fino pletene jope in puloverji puliji,
       s polo ovratnikom ali ravnim izrezom ............ 5.4

       -- drugo:

 6110 20 910 --- moški ali deški ............................. 5.4

 6110 20 990 --- za ženske ali deklice ....................... 5.4

 6110 30   - Iz umetnih ali sintetičnih vlaken:

 6110 30 100 -- lahke, fino pletene jope in puloverji-puliji,
       s polo ovratnikom ali ravnim izrezom ............ 5.4

       -- drugo:

 6110 30 910 --- za moške ali dečke .......................... 5.4

 6110 30 990 --- za ženske ali deklice ....................... 5.4

 6110 90   - Iz drugih tekstilnih surovin:

 6110 90 100 -- iz lanu ali ramije ........................... 5.4

 6110 90 900 -- drugo ........................................ 5.4


 6111    Oblačila in pribor za oblačila, za dojenčke,
       pleteni ali kvačkani

 6111 10   - Iz volne ali fine živalske dlake:

 6111 10 100 -- rokavice, palčniki in rokavice brez prstov ... 5.4

 6111 10 900 -- drugo ........................................ 5.4

 6111 20   - Iz bombaža:

 6111 20 100 -- rokavice, palčniki in rokavice brez prstov ... 5.4

 6111 20 900 -- drugo ........................................ 5.4

 6111 30   - Iz sintetičnih vlaken:

 6111 30 100 -- rokavice, palčniki in rokavice brez prstov ... 5.4

 6111 30 900 -- drugo ........................................ 5.4

 6111 90 000 - Iz drugih tekstilnih surovin .................. 5.4


 6112    Trenirke, smučarske obleke in kopalne hlačke ali
       kopalne obleke, pletene ali kvačkane

       - Trenirke:

 6112 11 000 -- Iz bombaža ...................................  6

 6112 12 000 -- iz sintetičnih vlaken ........................  6

 6112 19 000 -- iz drugih tekstilnih surovin .................  6

       - Moške in deške kopalne hlačke:

 6112 31   -- iz sintetičnih vlaken:

 6112 31 100 --- ki po masi vsebujejo 5% ali več gumijaste
       niti ............................................  6

 6112 31 900 --- drugo .......................................  6

 6112 39   -- iz drugih tekstilnih surovin:

 6112 39 100 --- ki po masi vsebujejo 5% ali več gumijaste
       niti ............................................ 5.4

 6112 39 900 --- drugo ....................................... 5.4

       - Ženske in dekliške kopalne hlačke in kopalne
       obleke:

 6112 41   -- iz sintetičnih vlaken:

 6112 41 100 --- ki po masi vsebujejo 5% ali več gumijaste
       niti ............................................  6

 6112 41 900 --- drugo .......................................  6

 6112 49   -- iz drugih tekstilnih surovin:

 6112 49 100 --- ki po masi vsebujejo 5% ali več gumijaste
       niti ............................................ 5.4

 6112 49 900 --- drugo ....................................... 5.4


 6113 00   Oblačila, izdelana iz pletenih ali kvačkanih
       materialov iz tar. št. 5903, 5906 in 5907

 6113 00 100 - Iz pletenih ali kvačkanih materialov iz tar.
       št. 5906 ........................................ 5.4

 6113 00 900 - Drugo ......................................... 5.4


 6114    Druga oblačila, pletena ali kvačkana (vključno z
       "bodiji", ki se nosijo kot zgornja oblačila)

 6114 10 000 - Iz volne ali fine živalske dlake .............. 5.4

 6114 20 000 - Iz bombaža .................................... 5.4

 6114 30 000 - Iz umetnih ali sintetičnih vlaken ............. 5.4

 6114 90 000 - Iz drugih tekstilnih surovin .................. 5.4


 6115    Hlačne nogavice, nogavice, vključno nogavice za
       krčne žile in nogavice brez podplatov, pletene
       ali kvačkane

       - Hlačne nogavice:

 6115 11 000 -- iz sintetičnih vlaken, številke enojne preje
       manj kot 67 deciteksov .......................... 5.4

 6115 12 000 -- iz sintetičnih vlaken, številke enojne preje
       67 deciteksov ali več ........................... 5.4

 6115 19   -- iz drugih tekstilnih surovin:

 6115 19 100 --- iz volne ali fine živalske dlake ............ 5.4

 6115 19 900 --- drugo ....................................... 5.4

 6115 20   - Ženske dolge nogavice ali dokolenke, številke
       enojne preje manj kot 67 deciteksov:

       -- iz sintetičnih vlaken:

 6115 20 110 --- dokolenke ................................... 5.4

 6115 20 190 --- drugo ....................................... 5.4

 6115 20 900 -- iz drugih tekstilnih surovin ................. 5.4

       - Drugo:

 6115 91 000 -- iz volne ali fine živalske dlake ............. 5.4

 6115 92 000 -- iz bombaža ................................... 5.4

 6115 93   -- iz sintetičnih vlaken:

 6115 93 100 --- nogavice za krčne žile ...................... 5.4

 6115 93 300 --- dokolenke (razen dokolenk za krčne žile) .... 5.4

       --- drugo:

 6115 93 910 ---- ženske nogavice ............................ 5.4

 6115 93 990 ---- drugo ...................................... 5.4

 6115 99 000 -- iz drugih tekstilnih surovin ................. 5.4


 6116    Rokavice, palčniki in rokavice brez prstov,
       pletene ali kvačkane

 6116 10   - Impregnirane, prevlečene ali prekrite s
       plastično maso ali gumo:

 6116 10 200 -- rokavice, impregnirane, prevlečene ali
       prekrite s plastično maso .......................  3

 6116 10 800 -- drugo ........................................  3

       - Drugo:

 6116 91 000 -- iz volne ali fine živalske dlake .............  3

 6116 92 000 -- bombažne .....................................  3

 6116 93 000 -- iz sintetičnih vlaken ........................  3

 6116 99 000 -- iz drugih tekstilnih surovin .................  3


 6117    Drug gotov pribor za oblačila, pleten ali
       kvačkan; pleteni ali kvačkani deli oblačil ali
       pribora za oblačila

 6117 10 000 - Šali, ogrinjala, pleti, rute, naglavne rute,
       tančice in podobni izdelki ...................... 5.4

 6117 20 000 - Kravate in metuljčki .......................... 5.4

 6117 80   - Drug pribor:

 6117 80 100 -- pleten ali kvačkan, elastičen ali gumiran .... 5.4

 6117 80 900 -- drugo ........................................ 2.4

 6117 90 000 - Deli .......................................... 5.4


 6201    Plašči, površniki, pelerine, vetrovke s kapuco
       tipa anorak (vključno smučarski jopiči),
       vetrovke s podlogo ali z vložkom ali brez njiju
       in podobni izdelki za moške in dečke, razen
       izdelkov iz tar. št. 6203

       - Plašči, dežni plašči, površniki, pelerine in
       podobni izdelki:

 6201 11 000 -- iz volne ali fine živalske dlake ............. 5.4

 6201 12   -- iz bombaža:

 6201 12 100 --- mase posameznega oblačila do 1 kg ........... 5.4

 6201 12 900 --- mase posameznega oblačila nad 1 kg .......... 5.4

 6201 13   -- iz umetnih ali sintetičnih vlaken:

 6201 13 100 --- mase do 1 kg na oblačilo .................... 5.4

 6201 13 900 --- mase nad 1 kg na oblačilo ................... 5.4

 6201 19 000 -- iz drugih tekstilnih surovin ................. 5.4

       - Drugo:

 6201 91 000 -- iz volne ali fine živalske dlake ............. 5.4

 6201 92 000 -- iz bombaža ................................... 5.4

 6201 93 000 -- iz umetnih ali sintetičnih vlaken ............ 5.1

 6201 99 000 -- iz drugih tekstilnih surovin ................. 5.4


 6202    Plašči, površniki, pelerine, vetrovke s kapuco
       tipa anorak (vključno smučarski jopiči),
       vetrovke s podlogo ali vložkom ali brez njiju in
       podobni izdelki za ženske ali deklice, razen
       izdelkov iz tar. št. 6204

       - Plašči, dežni plašči, površniki, pelerine in
       podobni izdelki:

 6202 11 000 -- iz volne ali fine živalske dlake ............. 5.1

 6202 12   -- iz bombaža:

 6202 12 100 --- mase do 1 kg na oblačilo .................... 5.4

 6202 12 900 --- mase nad 1 kg na oblačilo ................... 5.4

 6202 13   -- iz umetnih ali sintetičnih vlaken:

 6202 13 100 --- mase do 1 kg na oblačilo .................... 5.4

 6202 13 900 --- mase nad 1 kg na oblačilo ................... 5.4

 6202 19 000 -- iz drugih tekstilnih surovin ................. 5.4

       - Drugo:

 6202 91 000 -- iz volne ali fine živalske dlake ............. 5.4

 6202 92 000 -- iz bombaža ................................... 5.4

 6202 93 000 -- iz umetnih ali sintetičnih vlaken ............ 5.4

 6202 99 000 -- iz drugih tekstilnih surovin ................. 5.4


 6203    Obleke, kompleti, jakne, hlače, hlače z
       oprsnikom in naramnicami, jahalne hlače in
       kratke hlače (razen kopalnih hlačk), za moške in
       dečke

       - Obleke:

 6203 11 000 -- iz volne ali fine živalske dlake ............. 5.4

 6203 12 000 -- iz sintetičnih vlaken ........................ 5.4

 6203 19   -- iz drugih tekstilnih surovin:

 6203 19 100 --- iz bombaža .................................. 5.4

 6203 19 300 --- iz umetnih vlaken ........................... 5.4

 6203 19 900 --- druge ....................................... 5.4

       - Kompleti:

 6203 21 000 -- iz volne ali fine živalske dlake ............. 6.3

 6203 22   -- iz bombaža:

 6203 22 100 --- delovni ..................................... 5.4

 6203 22 800 --- drugi ....................................... 5.4

 6203 23   -- iz sintetičnih vlaken:

 6203 23 100 --- delovni ..................................... 5.4

 6203 23 800 --- drugi ....................................... 5.4

 6203 29   -- iz drugih tekstilnih surovin:

       --- iz umetnih vlaken:

 6203 29 110 ---- delovni .................................... 5.4

 6203 29 180 ---- drugi ...................................... 5.4

 6203 29 900 --- drugi ....................................... 5.4

       - Sukniči in jopiči:

 6203 31 000 -- iz volne ali fine živalske dlake ............. 5.4

 6203 32   -- iz bombaža:

 6203 32 100 --- delovni ..................................... 5.4

 6203 32 900 --- drugi ....................................... 5.4

 6203 33   -- iz sintetičnih vlaken:

 6203 33 100 --- delovni ..................................... 5.1

 6203 33 900 --- drugi ....................................... 5.1

 6203 39   -- iz drugih tekstilnih surovin:

       --- iz umetnih vlaken:

 6203 39 110 ---- delovni .................................... 5.4

 6203 39 190 ---- drugi ...................................... 5.4

 6203 39 900 --- drugi ....................................... 5.4

       - Hlače, hlače z oprsnikom in naramnicami,
       jahalne hlače in kratke hlače:

 6203 41   -- iz volne ali fine živalske dlake:

 6203 41 100 --- hlače in jahalne hlače (pumparice) .......... 5.4

 6203 41 300 --- hlače z oprsnikom in naramnicami ............ 5.4

 6203 41 900 --- kratke in druge ............................. 5.4

 6203 42   -- iz bombaža:

       --- hlače in jahalne hlače:

 6203 42 110 ---- delovne in poklicne ........................ 5.4

       ---- druge:

 6203 42 310 ----- iz blaga za kavbojke (jeansa) ............. 5.4

 6203 42 330 ----- iz rebrastega žameta ...................... 5.4

 6203 42 350 ----- druge ..................................... 5.4

       --- hlače z oprsnikom in naramnicami:

 6203 42 510 ---- delovne in poklicne ........................ 5.4

 6203 42 590 ---- druge ...................................... 5.4

 6203 42 900 --- kratke in druge ............................. 5.4

 6203 43   -- iz sintetičnih vlaken:

       --- hlače in jahalne hlače (pumparice):

 6203 43 110 ---- delovne in poklicne ........................ 5.4

 6203 43 190 ---- druge ...................................... 5.4

       --- hlače z oprsnikom in naramnicami:

 6203 43 310 ---- delovne in poklicne ........................ 5.4

 6203 43 390 ---- druge ...................................... 5.4

 6203 43 900 --- kratke in druge ............................. 5.4

 6203 49   -- iz drugih tekstilnih surovin:

       --- iz umetnih vlaken:

       ---- hlače in jahalne hlače iz umetnih vlaken:

 6203 49 110 ----- delovne in poklicne ....................... 5.4

 6203 49 190 ----- druge ..................................... 5.4

       ---- hlače z oprsnikom in naramnicami:

 6203 49 310 ----- delovne in poklicne ....................... 5.4

 6203 49 390 ----- druge ..................................... 5.4

 6203 49 500 ---- kratke in druge ............................ 5.4

 6203 49 900 --- druge ....................................... 5.4


 6204    Kostimi, kompleti, sukniči in jopiči, obleke,
       krila, hlačna krila, hlače, hlače z oprsnikom in
       naramnicami in kratke hlače (razen kopalnih
       hlačk in kopalnih oblek), za ženske in deklice

       - Kostimi:

 6204 11 000 -- iz volne ali fine živalske dlake ............. 5.4

 6204 12 000 -- iz bombaža ................................... 5.4

 6204 13 000 -- iz sintetičnih vlaken ........................ 5.4

 6204 19   -- iz drugih tekstilnih surovin:

 6204 19 100 --- iz umetnih vlaken ........................... 5.4

 6204 19 900 --- drugi ....................................... 5.4

       - Kompleti:

 6204 21 000 -- iz volne ali fine živalske dlake ............. 5.4

 6204 22   -- iz bombaža:

 6204 22 100 --- delovni in poklicni ......................... 5.4

 6204 22 800 --- drugi ....................................... 5.4

 6204 23   -- iz sintetičnih vlaken:

 6204 23 100 --- delovni in poklicni ......................... 5.4

 6204 23 800 --- drugi ....................................... 5.4

 6204 29   -- iz drugih tekstilnih surovin:

       --- iz umetnih vlaken:

 6204 29 110 ---- delovni in poklicni ........................ 5.4

 6204 29 180 ---- drugi ...................................... 5.4

 6204 29 900 --- drugi ....................................... 5.4

       - Sukniči in jopiči:

 6204 31 000 -- iz volne ali fine živalske dlake ............. 5.4

 6204 32   -- iz bombaža:

 6204 32 100 --- delovni in poklicni ......................... 5.4

 6204 32 900 --- drugi ....................................... 5.4

 6204 33   -- iz sintetičnih vlaken:

 6204 33 100 --- delovni in poklicni ......................... 5.4

 6204 33 900 --- drugi ....................................... 5.4

 6204 39   -- iz drugih tekstilnih surovin:

       --- iz umetnih vlaken:

 6204 39 110 ---- delovni in poklicni ........................ 5.4

 6204 39 190 ---- drugi ...................................... 5.4

 6204 39 900 --- druge ....................................... 5.4

       - Obleke:

 6204 41 000 -- iz volne ali fine živalske dlake ............. 5.4

 6204 42 000 -- iz bombaža ................................... 5.4

 6204 43 000 -- iz sintetičnih vlaken ........................ 5.4

 6204 44 000 -- iz umetnih vlaken ............................ 5.4

 6204 49   -- iz drugih tekstilnih surovin

 6204 49 100 --- iz svile ali svilenih odpadkov .............. 5.4

 6204 49 900 --- druge ....................................... 5.4

       - Krila in hlačna krila:

 6204 51 000 -- iz volne ali fine živalske dlake ............. 5.1

 6204 52 000 -- iz bombaža ................................... 5.4

 6204 53 000 -- iz sintetičnih vlaken ........................ 5.4

 6204 59   -- iz drugih tekstilnih surovin:

 6204 59 100 --- iz umetnih vlaken ........................... 5.4

 6204 59 900 --- druga ....................................... 5.4

       - Hlače, hlače z oprsnikom in naramnicami,
       jahalne hlače (pumparice) in kratke hlače:

 6204 61   -- iz volne ali fine živalske dlake:

 6204 61 100 --- hlače in jahalne hlače (pumparice) .......... 5.4

 6204 61 800 --- hlače z oprsnikom in naramnicami ............ 5.4

 6204 61 900 --- kratke in druge ............................. 5.4

 6204 62   -- iz bombaža:

       --- hlače in jahalne hlače (pumparice):

 6204 62 110 ---- delovne in poklicne ........................ 5.4

       ---- druge:

 6204 62 310 ----- iz tkanine za kavbojke (jeansa) ........... 5.4

 6204 62 330 ----- iz rebrastega žameta ...................... 5.4

 6204 62 390 ----- drugo ..................................... 5.4

       --- hlače z oprsnikom in naramnicami:

 6204 62 510 ---- delovne in poklicne ........................ 5.4

 6204 62 590 ---- druge ...................................... 5.4

 6204 62 900 --- kratke in druge ............................. 5.4

 6204 63   -- iz sintetičnih vlaken:

       --- hlače in jahalne hlače (pumparice):

 6204 63 110 --- delovne in poklicne ......................... 5.4

 6204 63 180 ---- druge ...................................... 5.4

       --- hlače z oprsnikom in naramnicami:

 6204 63 310 ---- delovne in poklicne ........................ 5.4

 6204 63 390 ---- druge ...................................... 5.4

 6204 63 900 --- kratke in druge ............................. 5.4

 6204 69   -- iz drugih tekstilnih surovin:

       --- iz umetnih vlaken:

       ---- hlače in jahalne hlače (pumparice):

 6204 69 110 ----- delovne in poklicne ....................... 5.4

 6204 69 180 ----- druge ..................................... 5.4

       ---- hlače z oprsnikom in naramnicami:

 6204 69 310 ----- delovne in poklicne ....................... 5.4

 6204 69 390 ----- druge ..................................... 5.4

 6204 69 500 ---- druge ...................................... 5.4

 6204 69 900 --- kratke in druge ............................. 5.4


 6205    Srajce za moške in dečke

 6205 10 000 - Iz volne ali fine živalske dlake .............. 6.6

 6205 20 000 - Iz bombaža .................................... 5.1

 6205 30 000 - Iz umetnih ali sintetičnih vlaken ............. 6.6

 6205 90   - Iz drugih tekstilnih surovin:

 6205 90 100 -- iz lanu ali ramije ........................... 6.6

 6205 90 900 -- druge ........................................ 6.6


 6206    Bluze, srajce in srajčne bluze za ženske in
       deklice

 6206 10 000 - Iz svile ali svilenih odpadkov ................ 6.6

 6206 20 000 - Iz volne ali fine živalske dlake .............. 6.6

 6206 30 000 - Iz bombaža .................................... 6.6

 6206 40 000 - Iz umetnih ali sintetičnih vlaken ............. 6.6

 6206 90   - Iz drugih tekstilnih surovin:

 6206 90 100 -- iz lanu ali ramije ........................... 6.6

 6206 90 900 -- druge ........................................ 6.6


 6207    Spodnje majice in druge majice, spodnje hlače,
       spalne srajce, pižame, kopalni plašči, domače
       halje in podobni izdelki za moške in dečke

       - Spodnje hlače:

 6207 11 000 -- iz bombaža ................................... 5.4

 6207 19 000 -- iz drugih tekstilnih surovin ................. 5.4

       - Spalne srajce in pižame:

 6207 21 000 -- iz bombaža ................................... 5.4

 6207 22 000 -- iz umetnih in sintetičnih vlaken ............. 5.4

 6207 29 000 -- iz drugih tekstilnih surovin ................. 5.4

       - Drugo:

 6207 91   -- iz bombaža:

 6207 91 100 --- domače halje, toaletne halje in podobni
       izdelki iz plišastega frotirja in podobnih
       tkanih plišastih materialov ..................... 5.4

 6207 91 900 --- drugo ....................................... 5.4

 6207 92 000 -- iz umetnih ali sintetičnih vlaken ............ 5.4

 6207 99 000 -- iz drugih tekstilnih surovin ................. 5.4


 6208    Spodnje majice in druge majice, kombineže,
       spodnja krila, hlačke, spodnje hlače, spalne
       srajce, pižame, jutranjke, kopalni plašči,
       domače halje in podobni izdelki, za ženske in
       deklice

       - Kombineže in spodnja krila:

 6208 11 000 -- iz umetnih ali sintetičnih vlaken ............ 5.4

 6208 19   -- iz drugih tekstilnih surovin:

 6208 19 100 --- bombažne .................................... 5.4

 6208 19 900 --- drugo ....................................... 5.4

       - Spalne srajce in pižame:

 6208 21 000 -- iz bombaža ................................... 5.4

 6208 22 000 -- iz umetnih ali sintetičnih vlaken ............ 5.4

 6208 29 000 -- iz drugih tekstilnih surovin ................. 5.4

       - Drugo:

 6208 91   -- iz bombaža:

       --- negližeji, kopalne halje, halje in podobni
       izdelki:

 6208 91 110 ---- iz plišastega frotirja in podobnih tkanih
       plišastih materialov ............................ 5.4

 6208 91 190 ---- drugo ...................................... 5.4

 6208 91 900 --- drugo ....................................... 5.4

 6208 92   -- iz umetnih ali sintetičnih vlaken:

 6208 92 100 --- negližeji, kopalne halje, halje in podobni
       izdelki ......................................... 5.4

 6208 92 900 --- drugo ....................................... 5.4

 6208 99 000 -- iz drugih tekstilnih surovin ................. 5.4


 6209    Oblačila in pribor za oblačila za dojenčke

 6209 10 000 - Iz volne ali fine živalske dlake .............. 5.4

 6209 20 000 - Iz bombaža .................................... 5.4

 6209 30 000 - Iz sintetičnih vlaken ......................... 5.4

 6209 90 000 - Iz drugih tekstilnih surovin .................. 5.4


 6210    Oblačila, izdelana iz materialov iz tar. št.
       5602, 5603, 5903, 5906 in 5907.

 6210 10   - Iz materialov iz tar. št. 5602 in 5603:

 6210 10 100 -- iz materialov iz tar. št. 5602 ............... 5.4

       -- iz materialov iz tar. št. 5603:

 6210 10 910 --- v sterilnih zavitkih ........................ 5.4

 6210 10 990 --- druga ....................................... 5.4

 6210 20 000 - Druga oblačila, opisana v tar. podšt. 6201 11
       do 6201 19 ...................................... 5.4

 6210 30 000 - Druga oblačila, opisana v tar. podšt. 6202 11
       do 6202 19 ...................................... 5.4

 6210 40 000 - Druga oblačila za moške in dečke .............. 5.4

 6210 50 000 - Druga oblačila za ženske in deklice ........... 5.4


 6211    Trenirke, smučarske obleke in kopalne hlačke ali
       kopalne obleke; druga oblačila

       - Kopalne hlačke in kopalne obleke:

 6211 11 000 -- moške in deške ............................... 5.4

 6211 20 000 - Smučarske obleke .............................. 5.4

       - Druga oblačila za moške in dečke:

 6211 31 000 -- iz volne ali fine živalske dlake ............. 5.4

 6211 32   -- iz bombaža:

 6211 32 100 --- delovna in poklicna oblačila ................ 5.4

       --- podložene trenirke:

 6211 32 310 ---- z zunanjo plastjo iz samo ene vrste blaga .. 5.4

       ---- drugo:

 6211 32 410 ----- zgornji deli .............................. 5.4

 6211 32 420 ----- spodnji deli .............................. 5.4

 6211 32 900 --- drugo ....................................... 5.4

 6211 33   -- iz umetnih ali sintetičnih vlaken:

 6211 33 10 --- delovna in poklicna oblačila:

 6211 33 109 ---- drugo ...................................... 5.4

       --- podložene trenirke:

 6211 33 310 ---- z zunanjo plastjo iz samo ene vrste blaga .. 5.4

       ---- drugo:

 6211 33 410 ----- zgornji deli .............................. 5.4

 6211 33 420 ----- spodnji deli .............................. 5.4

 6211 33 900 --- drugo ....................................... 5.4

 6211 39 000 -- iz drugih tekstilnih surovin ................. 5.4

       - Druga oblačila za ženske in deklice:

 6211 41 000 -- iz volne ali fine živalske dlake ............. 5.4

 6211 42   -- iz bombaža:

 6211 42 100 --- predpasniki, delovni kombinezoni in druga
       zaščitna in delovna obleka (ustrezna ali
       neustrezna za domačo rabo) ...................... 5.4

       --- podložene trenirke:

 6211 42 310 ---- z zunanjo plastjo iz enega identičnega
       blaga ........................................... 5.4

       ---- drugo:

 6211 42 410 ----- zgornji deli .............................. 5.4

 6211 42 420 ----- spodnji deli .............................. 5.4

 6211 42 900 --- drugo ....................................... 5.4

 6211 43   -- iz umetnih ali sintetičnih vlaken:

 6211 43 100 --- predpasniki, delovni kombinezoni in druga
       zaščitna in delovna oblačila (ustrezna ali
       neustrezna za domačo rabo) ...................... 5.4

       --- podložene trenirke:

 6211 43 310 ---- z zunanjo plastjo iz enega identičnega
       blaga ........................................... 5.4

       ---- drugo:

 6211 43 410 ----- zgornji deli .............................. 5.4

 6211 43 420 ----- spodnji deli .............................. 5.4

 6211 43 900 --- drugo ....................................... 5.4

 6211 49 000 -- iz drugih tekstilnih surovin ................. 5.4


 6212    Modrčki, pasovi za nogavice, stezniki, oporniki,
       naramnice, podveze in podobni izdelki ter
       njihovi deli, vključno s pletenimi ali
       kvačkanimi

 6212 20 000 - Pasovi za nogavice in hlačni pasovi ........... 5.4

 6212 90 000 - Drugo (vključno z "bodiji", ki se nosijo kot
       spodnja oblačila) ............................... 5.4


 6213    Robčki

 6213 10 000 - Iz svile ali svilenih odpadkov ................ 5.4

 6213 20 000 - Iz bombaža .................................... 5.4

 6213 90 000 - Iz drugih tekstilnih surovin .................. 5.4


 6214    Šali, ogrinjala, rute, naglavne rute, tančice in
       podobni izdelki

 6214 10 000 - Iz svile ali svilenih odpadkov ................ 5.4

 6214 20 000 - Iz volne ali fine živalske dlake .............. 5.4


 6215    Kravate in metuljčki

 6215 10 000 - Iz svile ali svilenih odpadkov ................ 5.4

 6215 20 000 - Iz umetnih ali sintetičnih vlaken ............. 5.4


 6217    Drug gotov pribor za oblačila, deli oblačil ali
       pribora za oblačila, razen tistih iz tar.
       št. 6212

 6217 10 000 - Pribor ........................................ 5.4

 6217 90 000 - Deli .......................................... 5.4


 6301    Odeje in podobni pokrivači

 6301 20   - Odeje (razen električnih odej), potovalne
       odeje in slična pregrinjala iz volne ali fine
       živalske dlake:

 6301 20 100 -- pleteni ali kvačkani ......................... 5.4

       -- drugi:

 6301 20 910 --- v celoti iz volne ali fine živalske dlake ... 5.4

 6301 20 990 --- drugi ....................................... 5.4

 6301 30   - Odeje (razen električnih odej) in podobna
       pregrinjala iz bombaža:

 6301 30 100 -- pleteni ali kvačkani ......................... 5.4

 6301 30 900 -- drugi ........................................ 5.4

 6301 40   - Odeje (razen eletkričnih odej) in podobna
       pregrinjala, iz sintetičnih vlaken:

 6301 40 100 -- pleteni ali kvačkani ......................... 5.4

 6301 40 900 -- drugi ........................................ 5.4

 6301 90   - Druge odeje in podobna pregrinjala:

 6301 90 100 -- pleteni ali kvačkani ......................... 5.4

 6301 90 900 -- drugi ........................................ 5.4


 6302    Posteljno, namizno, toaletno in kuhinjsko perilo

 6302 10   - Posteljno perilo, pleteno ali kvačkano:

 6302 10 100 -- iz bombaža ................................... 5.4

 6302 10 900 -- iz drugih tekstilnih surovin ................. 5.4

       - Drugo posteljno perilo, tiskano:

 6302 21 000 -- iz bombaža ................................... 5.4

 6302 22   -- iz umetnih ali sintetičnih vlaken:

 6302 22 100 --- iz netkanih tekstilij ....................... 5.4

 6302 22 900 --- drugo ....................................... 5.4

 6302 29   -- iz drugih tekstilnih surovin:

 6302 29 100 --- iz lanu ali ramije .......................... 5.4

 6302 29 900 --- iz drugih tekstilnih surovin ................ 5.4

       - Drugo posteljno perilo:

 6302 31   -- iz bombaža:

 6302 31 100 --- mešano z lanom .............................. 5.4

 6302 31 900 --- drugo ....................................... 5.4

 6302 32   -- iz umetnih ali sintetičnih vlaken:

 6302 32 100 --- iz netkanih tekstilij ....................... 5.4

 6302 32 900 --- drugo ....................................... 5.4

 6302 39   -- iz drugih tekstilnih surovin:

 6302 39 100 --- iz lanu ..................................... 5.4

 6302 39 300 --- iz ramije ................................... 5.4

 6302 39 900 --- iz drugih tekstilnih surovin ................ 5.4

 6302 40 000 - Namizno perilo, pleteno ali kvačkano .......... 5.4

       - Drugo namizno perilo:

 6302 51   -- iz bombaža:

 6302 51 100 --- mešano z lanom .............................. 5.4

 6302 51 900 --- drugo ....................................... 5.4

 6302 52 000 -- laneno ....................................... 5.4

 6302 53   -- iz umetnih ali sintetičnih vlaken:

 6302 53 100 --- iz netkanih tekstilij ....................... 5.4

 6302 53 900 --- drugo ....................................... 5.4

 6302 59 000 -- iz drugih tekstilnih surovin ................. 5.4

 6302 60 000 - Toaletno ali kuhinjsko perilo, iz frotirja ali
       podobne tkanine, bombažno ....................... 5.4

       - Drugo:

 6302 91   -- iz bombaža:

 6302 91 100 --- mešano z lanom .............................. 5.4

 6302 91 900 --- drugo ....................................... 5.4

 6302 92 000 -- laneno ....................................... 5.4

 6302 93   -- iz umetnih ali sintetičnih vlaken:

 6302 93 100 --- iz netkanih tekstilij ....................... 5.4

 6302 93 900 --- drugo ....................................... 5.4

 6302 99 000 -- iz drugih tekstilnih surovin ................. 5.4


 6303    Zavese (vključno draperije) in notranje platnene
       navojnice, kratke okrasne draperije za okna ali
       postelje

       - Pletene ali kvačkane:

 6303 11 000 -- iz bombaža ................................... 5.4

 6303 12 000 -- iz sintetičnih vlaken ........................ 5.4

 6303 19 000 -- iz drugih tekstilnih surovin ................. 5.4

       - Druge:

 6303 91 000 -- iz bombaža ................................... 5.4

 6303 92   -- iz sintetičnih vlaken:

 6303 92 100 --- iz netkanih tekstilij ....................... 5.4

 6303 92 900 --- druge ....................................... 5.4

 6303 99   -- iz drugih tekstilnih surovin:

 6303 99 100 --- iz netkanih tekstilij ....................... 5.4

 6303 99 900 --- druge ....................................... 5.4


 6304    Drugi izdelki za notranjo opremo, brez izdelkov
       iz tar. št. 9404

       - Posteljna pregrinjala:

 6304 11 000 -- pletena ali kvačkana ......................... 5.4

 6304 19   -- druga:

 6304 19 100 --- iz bombaža .................................. 5.4

 6304 19 300 --- iz lanu ali ramije .......................... 5.4

 6304 19 900 --- iz drugih tekstilnih surovin ................ 5.4

       - Drugi:

 6304 91 000 -- pleteni ali kvačkani ......................... 5.4

 6304 92 000 -- iz bombaža, razen pletenih ali kvačkanih ..... 5.4

 6304 93 000 -- iz sintetičnih vlaken, razen pletenih ali
       kvačkanih ....................................... 5.4

 6304 99 000 -- iz drugih tekstilnih surovin, razen pletenih
       ali kvačkanih ................................... 5.4


 6305    Vreče in vrečke za pakiranje blaga

 6305 10   - Iz jute in drugih tekstilnih ličnatih vlaken
       iz tar. št. 5303:

 6305 10 100 -- rabljene ..................................... 5.4

 6305 10 900 -- druge ........................................ 5.4

 6305 20 000 - Iz bombaža .................................... 5.4

       - Iz umetnih ali sintetičnih tekstilnih
       materialov:

 6305 32   -- fleksibilne vreče
       (bulk kontejnerji 250 - 3000 kg):

       --- iz polietilenskih ali polipropilenskih
       trakov ali podobnih oblik:

 6305 32 110 ---- pleteni ali kvačkani ....................... 1.8

       ---- drugo:

 6305 32 810 ----- iz materiala z maso 120 g/m2 ali manj ..... 5.4

 6305 32 890 ----- iz materiala z maso nad 120 g/m2 .......... 5.4

 6305 32 900 --- druge ....................................... 5.4

 6305 33   -- druge, iz polietilenskih ali polipropilenskih
       trakov ali podobnih oblik:

 6305 33 100 --- pletene ali kvačkane ........................ 1.8

       --- druge:

 6305 33 910 ---- iz materiala z maso do 120 g/m2 ali manj ... 5.4

 6305 33 990 ---- iz materiala z maso nad 120 g/m2 ........... 5.4

 6305 39 000 -- drugo ........................................ 5.4

 6305 90 000 - Iz drugih tekstilnih surovin .................. 5.4


 6306    Ponjave, platnene strehe in zunanje platnene
       navojnice (tende); šotori; jadra (za plovila,
       jadralne deske ali suhozemna vozila); izdelki za
       taborjenje

       - Šotori:

 6306 21 000 -- iz bombaža ................................... 5.4

 6306 22 000 -- iz sintetičnih vlaken ........................ 5.4

 6306 29 000 -- iz drugih tekstilnih surovin ................. 4.2

       - Drugo:

 6306 99 000 -- iz drugih tekstilnih surovin ................. 5.4


 6307    Drugi gotovi izdelki, vključno z modnimi kroji
       za oblačila

 6307 10   - Krpe za tla, posodo, prah in podobne krpe za
       čiščenje:

 6307 10 100 -- pletene ali kvačkane ......................... 5.4

 6307 10 300 -- iz netkanega tekstila ........................ 5.4

 6307 10 900 -- druge: ....................................... 5.4

 6307 90   - Drugo:

 6307 90 100 -- pleteno ali kvačkano ......................... 5.4

       -- drugo:

 6307 90 910 --- iz klobučevine .............................. 5.4

 6307 90 990 --- drugo ....................................... 5.4


 6309 00 000 Ponošena - izrabljena oblačila in drugi
       izrabljeni tekstilni izdelki ....................  3


 6310    Krpe, motvozi, vrvi, konopci in prameni v obliki
       odpadkov ali neuporabnih izdelkov, iz
       tekstilnega materiala

 6310 10   - Sortirani:

 6310 10 100 -- iz volne ali fine ali grobe živalske dlake ... 1.5

 6310 10 300 -- laneni ali iz bombaža ........................ 1.5

 6310 10 900 -- iz drugih tekstilnih surovin ................. 1.5

 6310 90 000 - Drugo ......................................... 1.5


 6401    Nepremočljiva obutev s podplati in zgornjim
       delom iz kavčuka, gume ali plastične mase,
       katere zgornji del ni pritrjen na podplat in ne
       spojen z njim s šivanjem, z zakovicami ali z
       žeblji, vijaki, čepi ali po podobnih postopkih

 6401 10   - Obutev s kovinsko kapico:

 6401 10 100 -- z zgornjim delom iz gume .....................  6

 6401 10 900 -- z zgornjim delom iz plastične mase ...........  6

       - Druga obutev:

 6401 91   -- ki pokriva kolena:

 6401 91 100 --- z zgornjim delom iz gume ....................  6

 6401 91 900 --- z zgornjim delom iz plastične mase ..........  6

 6401 92   -- ki pokriva gležnje, ne pa tudi kolen:

 6401 92 100 --- z zgornjim delom iz gume ....................  6

 6401 92 900 --- z zgornjim delom iz plastične mase ..........  6

 6401 99   -- drugo:

 6401 99 100 --- z zgornjim delom iz gume ....................  6

 6401 99 900 --- z zgornjim delom iz plastične mase ..........  6


 6402    Druga obutev s podplati in zgornjim delom iz
       kavčuka, gume ali plastične mase

       - Športna obutev:

 6402 12   -- smučarski čevlji, čevlji za tek na smučeh in
       čevlji za smučanje na deski - "snowboard":

 6402 12 100 --- smučarski čevlji, čevlji za tek na smučeh ...  6

 6402 12 900 --- čevlji za smučanje na deski - "snowboard" ...  6

 6402 19 000 -- druga ........................................  6

 6402 20 000 - Obutev z zgornjim delom iz trakov ali
       jermenov, spojenih s podplatom z vkovanimi čepi .  6

 6402 30 000 - Druga obutev s kovinsko kapico ................  6

       - Druga obutev:

 6402 91 000 -- ki pokriva gležnje ...........................  6

 6402 99   -- druga:

 6402 99 100 --- z zgornjim delom iz gume ....................  6

       --- z zgornjim delom iz plastične mase:

       ---- obutev s prednjikom iz trakov ali jermenov
       ali z enim ali več izrezanimi deli:

 6402 99 310 ----- s podplatom in peto, s skupno višino nad
       3 cm ............................................  6

 6402 99 390 ----- druga .....................................  6

 6402 99 500 ---- copate in druga hišna obutev ...............  6

       ---- druga, z notranjkom dolžine:

 6402 99 910 ----- pod 24 cm .................................  6

       ----- 24 cm ali več:

 6402 99 930 ------ obutev, ki se ne loči na moško ali žensko
       obutev ..........................................  6

       ------ druga:

 6402 99 960 ------- moška ...................................  6

 6402 99 980 ------- ženska ..................................  6


 6403    Obutev s podplati iz kavčuka, gume, plastične
       mase, usnja ali umetnega usnja in z zgornjim
       delom iz usnja

       - Športna obutev:

 6403 12 000 -- smučarski čevlji, čevlji za tek na smučeh in
       čevlji za smučanje na deski - "snowboard" .......  6

 6403 19 000 -- druga ........................................  6

 6403 20 000 - Obutev s podplati iz usnja in zgornjim delom
       iz usnjenih trakov, ki gredo čez nart in okrog
       palca ...........................................  6

 6403 30 000 - Obutev, izdelana samo z lesenim podplatom in
       brez kovinske kapice ............................  6

 6403 40 000 - Druga obutev s kovinsko kapico ................  6

       - Druga obutev z usnjenimi podplati:

 6403 51   -- ki pokriva gležnje:

       --- ki pokriva gležnje, vendar ne meč, z
       notranjki dolžine:

 6403 51 110 ---- pod 24 cm ..................................  6

       ---- 24 cm ali več:

 6403 51 150 ----- moška .....................................  6

 6403 51 190 ----- ženska ....................................  6

       --- druga, z notranjkom dolžine:

 6403 51 910 ---- do 24 cm ...................................  6

       ---- 24 cm ali več:

 6403 51 950 ----- moška .....................................  6

 6403 51 990 ----- ženska ....................................  6

 6403 59   -- druga:

       --- obutev z zgornjim delom iz jermenčkov, z
       eneim ali več izrezanimi kosi:

 6403 59 110 ---- s podplatom in peto, ki skupno merita nad 3
       cm ..............................................  6

       ---- druga, z notranjki dolžine:

 6403 59 310 ----- pod 24 cm .................................  6

       ----- 24 cm ali več:

 6403 59 350 ------ moška ....................................  6

 6403 59 390 ------ ženska ...................................  6

 6403 59 500 --- copate in druga hišna obutev ................  6

       --- druga, z notranjki dolžine:

 6403 59 910 ---- pod 24 cm ..................................  6

       ---- 24 cm ali več:

 6403 59 950 ----- moška .....................................  6

 6403 59 990 ----- ženska ....................................  6

       - Druga obutev:

 6403 91   -- ki pokriva gležnje:

       --- ki pokriva gležnje, vendar ne pokriva
       goleni, z notranjki dolžine:

 6403 91 110 ---- pod 24 cm ..................................  6

       ---- 24 cm ali več:

 6403 91 130 ----- obutev, ki se ne loči na moško ali žensko .  6

       ----- druga:

 6403 91 160 ------ moška ....................................  6

 6403 91 180 ------ ženska ...................................  6

       --- druga, z notranjki dolžine:

 6403 91 910 ---- pod 24 cm ..................................  6

       ---- 24 cm ali več:

 6403 91 930 ----- obutev, ki se ne loči na moško ali žensko .  6

       ----- druga:

 6403 91 960 ------ moška ....................................  6

 6403 91 980 ------ ženska ...................................  6

 6403 99   -- druga:

       --- obutev s sprednjikom iz paščkov ali
       jermenčkov, ali ki ima enega ali več izrezanih
       delov:

 6403 99 110 ---- s podplatom in peto, ki sta skupno višja od
       3 cm ............................................  6

       ---- druga, z notranjki dolžine:

 6403 99 310 ----- pod 24 cm .................................  6

       ----- 24 cm ali več:

 6403 99 330 ------ obutev, ki se ne loči na moško ali
       žensko ..........................................  6

       ------ druga:

 6403 99 360 ------- moška ...................................  6

 6403 99 380 ------- ženska ..................................  6

 6403 99 500 --- copate ali druga hišna obutev ...............  6

       --- druga, z notranjki dolžine:

 6403 99 910 ---- pod 24 cm ..................................  6

       ---- 24 cm ali več:

 6403 99 930 ----- obutev, ki se ne loči na moško ali žensko .  6

       ----- druga:

 6403 99 960 ------ moška ....................................  6

 6403 99 980 ------ ženska ...................................  6


 6404    Obutev s podplati iz kavčuka, gume, plastične
       mase, iz usnja ali umetnega usnja in z zgornjim
       delom iz tekstilnih materialov

       - Obutev s podplati iz kavčuka, gume ali
       plastične mase:

 6404 11 000 -- športna obutev; copate za tenis, košarko,
       gimnastiko in podobno ...........................  6

 6404 19   -- druga:

 6404 19 100 --- copate in druga hišna obutev ................  6

 6404 19 900 --- druga .......................................  6

 6404 20   - Obutev s podplati iz usnja ali umetnega usnja:

 6404 20 100 -- copate in druga hišna obutev .................  6

 6404 20 900 -- druga ........................................  6


 6405    Druga obutev

 6405 10   - Z zgornjim delom iz usnja ali umetnega usnja:

 6405 10 100 -- s podplatom iz lesa ali plute ................  6

 6405 10 900 -- s podplatom iz drugih materialov .............  6

 6405 20   - Z zgornjim delom iz tekstilnih materialov:

 6405 20 100 -- s podplatom iz lesa ali plute ................  6

       -- s podplatom iz drugih materialov:

 6405 20 910 --- copate in druga hišna obutev ................  6

 6405 20 990 --- druga .......................................  6

 6405 90   - Druga:

 6405 90 100 -- s podplati iz kavčuka, gume, plastične mase,
       usnja ali umetnega usnja ........................  6

 6405 90 900 -- s podplati iz drugih materialov ..............  6


 6406    Deli obutve; vložki za obutev, vstavki za pete
       in podobni izdelki; gamaše, ovijači in podobni
       izdelki in njihovi deli

 6406 10   - Zgornji deli in deli zgornjega dela, razen
       opetnikov:

       -- iz usnja:

 6406 10 190 --- deli zgornjega dela ......................... 4.5

 6406 20   - Podplati in pete, iz kavčuka, gume ali
       plastične mase:

 6406 20 100 -- iz gume ...................................... 4.5

 6406 20 900 -- iz plastične mase ............................ 4.5

       - Drugo:

 6406 99   -- iz drugih materialov:

 6406 99 100 --- gamaše, ovijači in podobni izdelki ter
       njihovi deli .................................... 4.5

 6406 99 300 --- kompleti zgornjih delov, pritrjeni na
       notranje podplate ali druge dele podplatov,
       vendar brez zunanjih podplatov .................. 4.5

 6406 99 500 --- vložki in drugi zamenljivi dodatki .......... 4.5

 6406 99 800 --- drugo ....................................... 4.5


 6503 00   Klobuki in druga pokrivala, iz klobučevine,
       izdelane iz tulcev, stožcev in drugih izdelkov
       iz tar. št. 6501, vključno tudi podloženi ali
       okrašeni

 6503 00 100 - Iz klobučevine, izdelane iz krzna, ali iz
       klobučevine, izdelane iz volne in krzna ......... 5.4

 6503 00 900 - Drugi ......................................... 5.4


 6504 00 000 Klobuki in druga pokrivala, pleteni ali izdelani
       s sestavljanjem trakov iz katerega koli
       materiala, vključno tudi podloženi ali okrašeni . 5.4


 6506    Druga pokrivala, vključno podložena ali okrašena

 6506 91 000 -- iz gume ali plastične mase ................... 5.4

 6506 99 000 -- iz drugih materialov ......................... 5.4


 6601    Dežniki in sončniki (vključno palice-dežniki,
       vrtni dežniki in podobni dežniki)

 6601 10 000 - Vrtni in podobni dežniki sončniki: ............ 5.4

       - Drugo:

 6601 99   -- drugo:

       --- s prevleko iz tkanih tekstilnih materialov:

 6601 99 110 ---- iz umetnih vlaken .......................... 5.4

 6601 99 190 ---- iz drugih tekstilnih surovin ............... 5.4

 6601 99 900 --- drugo ....................................... 5.4


 6701 00 000 Kože in drugi deli ptic z njihovim perjem in
       puhom, perje, deli perja, puh in izdelki iz njih
       (razen izdelkov iz tar. št. 0505 in obdelanih
       peresnih tulcev iz perja) ....................... 3.6


 6702    Umetno cvetje, listje in sadeži in njihovi deli;
       izdelki, izdelani iz umetnega cvetja, listja ali
       sadežev

 6702 10 000 - Iz plastičnih mas ............................. 5.4

 6702 90 000 - Iz drugih materialov .......................... 5.4


 6804    Mlinski kamni, brusi, brusilne plošče in podobno
       brez ogrodja, za mletje, brušenje, ostrenje,
       poliranje, izravnavanje ali rezanje, brusi za
       ročno ostrenje ali poliranje in njihovi deli iz
       naravnega kamna, iz aglomeriranega naravnega ali
       umetnega abrazivnega materiala ali iz keramike,
       z deli iz drugih materialov ali brez njih

       - Drugo:

 6804 21 00 -- iz aglomeriranega sintetičnega ali naravnega
       diamanta:

 6804 21 001 --- za steklarsko industrijo, razen plošč 1EE1
       in 9EE1 (oznake po mednarodnih FEPA oznakah) .... 0.6

 6804 21 009 --- drugo ....................................... 5.1

 6804 22   -- iz drugih aglomeriranih abrazivnih materialov
       ali iz keramike

       --- iz umetnih abrazivnih materialov, z vezivom:

       ---- iz sintetičnih ali umetnih smol:

 6804 22 120 ----- neojačani .................................  3

 6804 22 180 ----- ojačani ...................................  3

 6804 22 300 ---- iz keramike ali silikatov .................. 1.2

 6804 22 500 ---- iz drugih materialov .......................  3

 6804 22 900 --- drugo .......................................  3


 6904    Keramične zidarske opeke, bloki za pode, nosilni
       bloki in podobno

 6904 10 000 - Zidarske opeke ................................  6

 6904 90 000 - Drugo .........................................  3


 6905    Strešniki, deli dimnikov, okrasni in drugi
       izdelki za gradbeništvo iz keramike

 6905 10 000 - Strešniki .....................................  6

 6905 90 000 - Drugo .........................................  3


 6908    Glazirane keramične ploščice za tlakovanje in
       oblaganje, glazirane keramične kockice in
       podobno, za mozaik, na podlagi ali brez podlage

 6908 90   - Drugo:

       -- iz navadne lončenine:

 6908 90 110 --- dvojne ploščice tipa "Spaltplatten" .........  6

       --- druge, maksimalne debeline:

 6908 90 210 ---- do vključno 15 mm ..........................  6

 6908 90 290 ---- nad 15 mm ..................................  6

       -- drugo:

 6908 90 310 --- dvojne ploščice tipa "Spaltplatten" .........  6

       --- drugo:

 6908 90 510 ---- s površino največ 90 cm2 ...................  6

       ---- drugo:

 6908 90 910 ----- kamnite ...................................  6

 6908 90 930 ----- lončene ...................................  6

 6908 90 990 ----- druge .....................................  6


 6909    Keramični izdelki za laboratorijsko, kemično in
       drugo tehnično rabo; korita in podobne posode,
       ki se uporabljajo v kmetijstvu; keramični lonci,
       kozarci in podobni izdelki, ki se uporabljajo za
       transport ali pakiranje blaga

       - Keramični izdelki za laboratorijsko, kemično
       in drugo tehnično rabo:

 6909 11 000 -- iz porcelana ................................. 2.1

 6909 90 000 - Drugo ......................................... 1.8


 6912 00   Keramična namizna in kuhinjska posoda, drugi
       predmeti, ki se uporabljajo v gospodinjstvu ali
       za toaleto, razen iz porcelana

 6912 00 100 - Iz navadne lončenine ..........................  3

 6912 00 300 - Izdelki iz kamna ..............................  3

 6912 00 500 - Iz fine lončenine ............................. 3.3

 6912 00 900 - Druga ......................................... 2.4


 6913    Kipci in drugi okrasni izdelki iz keramike

 6913 90   - Drugo:

 6913 90 100 -- iz navadne lončenine ......................... 1.5

       -- drugo:

 6913 90 910 --- kamniti ..................................... 2.7

 6913 90 930 --- lončeni ali iz fine lončenine ............... 2.7

 6913 90 990 --- drugo ....................................... 2.7


 7007    Varnostno steklo iz kaljenega ali plastnega
       stekla

       - Kaljeno varnostno steklo:

 7007 19   -- drugo:

 7007 19 100 --- emajlirano .................................. 1.8

 7007 19 200 --- barvano v masi, neprozorno, plakirano ali s
       plastjo za absorbcijo ali refleksijo ............ 1.8

 7007 19 800 --- drugo ....................................... 1.8

       - Plastno varnostno steklo:

 7007 29 000 -- drugo ........................................ 1.8


 7010    Baloni, steklenice, kozarci, lonci, fiole,
       ampule in druge posode iz stekla, za transport
       ali pakiranje blaga; stekleni kozarci za
       vlaganje, čepi, pokrovi in druga zapirala, iz
       stekla

 7010 20 000 - Zamaški, pokrovi in druga zapirala ............ 4.5

       - Drugo, s prostornino:

 7010 91   -- več kot enega litra:

 7010 91 100 --- kozarci za konzerviranje s toploto
       (sterilizacija ali pasterizacija) ............... 3.6

       --- drugo:

       ---- za pijače in hrano:

       ----- steklenice:

 7010 91 210 ------ iz brezbarvnega stekla ...................  3

 7010 91 290 ------ iz barvanega stekla ......................  3

 7010 91 600 ----- drugo .....................................  3

 7010 91 900 ---- za druge izdelke ...........................  3

 7010 92   -- več kot 0,33 l, vendar ne več kot 1 l:

 7010 92 100 --- kozarci za konzerviranje s toploto
       (sterilizacija ali pasterizacija) ............... 3.6

       --- drugo:

       ---- za pijače in hrano:

       ----- steklenice:

 7010 92 210 ------ iz brezbarvnega stekla ...................  2

 7010 92 290 ------ iz barvanega stekla ......................  2

 7010 92 600 ----- drugo .....................................  3

 7010 92 900 ---- za druge izdelke ...........................  3

 7010 93   -- več kot 0,15 l, vendar ne več kot 0,33 l:

 7010 93 100 --- kozarci za konzerviranje s toploto
       (sterilizacija ali pasterizacija) ............... 3.6

       --- drugo:

       ---- za pijače in hrano:

       ----- steklenice:

 7010 93 210 ------ iz brezbarvnega stekla ...................  3

 7010 93 290 ------ iz barvanega stekla ......................  3

       ----- drugo, s prostornino:

 7010 93 610 ------ 0,25 litra ali več, vendar ne več kot
       0,33 litra ......................................  3

 7010 93 690 ------ 0,15 litra ali več, vendar manj kot 0,25
       litra ...........................................  3

 7010 93 700 ---- za farmacevtske izdelke ....................  3

 7010 93 900 ---- za druge izdelke ...........................  3

 7010 94   -- 0,15 l ali manj:

 7010 94 100 --- kozarci za konzerviranje s toploto
       (sterilizacija ali pasterizacija) ............... 3.6

       --- drugo:

       ---- za pijače in hrano:

 7010 94 200 ----- steklenice ................................  3

 7010 94 600 ----- drugo .....................................  3

 7010 94 900 ---- za druge izdelke ...........................  3


 7013    Stekleni izdelki, ki se uporabljajo za mizo, v
       kuhinji, za toaletne namene, v pisarnah, izdelki
       za notranjo dekoracijo in podobne namene (razen
       tistih iz tar. št. 7010 in 7018)

       - Kozarci za pitje, razen iz steklene keramike:

 7013 21   -- iz svinčevega kristalnega stekla:

       --- ročno obdelani:

 7013 21 110 ---- brušeni ali drugače okrašeni ...............  6

 7013 21 190 ---- drugi ......................................  6

       --- strojno obdelani:

 7013 21 910 ---- brušeni ali drugače okrašeni ...............  6

 7013 21 990 ---- drugi ......................................  6

 7013 29   -- drugi:

 7013 29 100 --- iz ojačanega stekla .........................  6

       --- drugi:

       ---- ročno obdelani:

 7013 29 510 ----- brušeni ali drugače okrašeni ..............  6

 7013 29 590 ----- drugi .....................................  6

       ---- strojno obdelani:

 7013 29 910 ----- brušeni ali drugače okrašeni .............. 7.5

 7013 29 990 ----- drugi ..................................... 7.5

       - Stekleni izdelki, ki se uporabljajo za mizo
       (razen kozarcev za pitje) ali za kuhinjske
       namene, razen steklene keramike:

 7013 31   -- iz svinčevega kristalnega stekla:

 7013 31 100 --- ročno obdelani ..............................  6

 7013 31 900 --- strojno obdelani ............................  6

 7013 39   -- drugi:

 7013 39 100 --- iz kaljenega stekla .........................  6

       --- drugi:

 7013 39 910 ---- ročno obdelani .............................  6

 7013 39 990 ---- strojno obdelani ........................... 7.5

       - Drugi stekleni predmeti:

 7013 91   -- iz svinčevega kristalnega stekla:

 7013 91 100 --- ročno obdelani ..............................  6

 7013 91 900 --- strojno obdelani ............................  6

 7013 99 000 -- drugi ........................................  6


 7019    Steklena vlakna (vključno s stekleno volno) in
       izdelki iz njih (npr. preja, tkanine)

       - Tančice (voal), mreže, rogoznice, žimnice,
       plošče in podobni netkani izdelki:

 7019 39   -- drugo:

 7019 39 100 --- prevlečeno s papirjem ali kovino ............  3

 7019 39 900 --- drugo .......................................  3


 7020 00   Drugi stekleni izdelki

 7020 00 050 - Kvarčne reakcijske cevi in nosilci, namenjeni
       za vstavljanje v difuzijske ali oksidacijske
       talilne peči pri proizvodnji polprevodniških
       materialov ...................................... 1.8

       - Drugo:

 7020 00 100 -- iz taljenega kvarca ali drugega taljenega
       silicijevega dioksida .......................... 1.8

 7020 00 300 - Iz stekla, ki ima linearni razteznostni
       koeficient do 5x10-6 po Kelvinu v temperaturnem
       obsegu 0 do 300o Celzija ........................ 1.8

 7020 00 800 - Drugo ......................................... 1.8


 7113    Nakit in deli nakita, iz plemenitih kovin ali
       kovin, platiranih s plemenitimi kovinami

       - Iz plemenitih kovin, vključno s tistimi, ki so
       prevlečeni ali platirani s plemenitimi kovinami:

 7113 11 000 -- iz srebra, vključno s tistimi, ki so
       prevlečeni ali platirani s plemenitimi kovinami .  6

 7113 19 000 -- iz drugih plemenitih kovin, vključno s
       tistimi, ki so prevlečeni ali platirani s
       plemenitimi kovinami ............................  6

 7113 20 000 - Iz navadnih kovin, platiranih s plemenitimi
       kovinami ........................................  6


 7116    Predmeti iz naravnih ali kultiviranih biserov,
       dragih ali poldragih kamnov (naravnih,
       sintetičnih ali rekonstruiranih)

 7116 10 000 - Iz naravnih ali kultiviranih biserov ..........  6

 7116 20   - Iz dragih ali poldragih kamnov (naravnih,
       sintetičnih ali rekonstruiranih):

       -- v celoti iz naravnih dragih ali poldragih
       kamnov:

 7116 20 110 --- ogrlice, zapestnice in drugi izdelki iz
       naravnih dragih ali poldragih kamnov, preprosto
       nanizanih, brez sponk in drugega pribora ........ 5.4

 7116 20 190 --- drugo ....................................... 5.4

 7116 20 900 -- drugo ........................................  6


 7117    Imitacije nakita

 7117 90 000 - Drugo .........................................  6


 7208    Ploščati toplo valjani izdelki iz železa ali
       nelegiranega jekla, širine 600 mm ali več,
       neplatirani in neprevlečeni

       - Drugi, v kolobarjih, toplo valjani brez
       nadaljnje obdelave, luženi (dekapirani):

 7208 25 000 -- debeline 4,75 mm ali več .....................  3

 7208 26 000 -- debeline 3 mm in več, toda manj kot 4,75 mm ..  3

 7208 27 000 -- debeline manj kot 3 mm .......................  3

       - Drugi, v kolobarjih, toplo valjani brez
       nadaljnje obdelave:

 7208 36 000 -- debeline več kot 10 mm ....................... 1.2

 7208 37   -- debeline 4,75 mm ali več, toda ne več kot 10
       mm:

 7208 37 900 --- drugi .......................................  3

 7208 38   -- debeline 3 mm in več, toda manj kot 4,75 mm:

 7208 38 900 --- drugi .......................................  3

 7208 39   -- debeline manj kot 3 mm:

 7208 39 900 --- drugi .......................................  3

 7208 40   - Ne v kolobarjih, toplo valjani brez nadaljnje
       obdelave, z reliefnimi vzorci:

 7208 40 900 -- debeline manj kot 2 mm .......................  3

       - Drugi, ne v kolobarjih, toplo valjani, brez
       nadaljnje obdelave:

 7208 51   -- debeline več kot 10 mm:

 7208 51 100 --- valjani s štirih strani ali v zaprtem
       kalibru, širine do 1250 mm in debeline 4 mm in
       več .............................................  3

       --- drugi, debeline:

 7208 51 300 ---- več kot 20 mm ..............................  3

 7208 51 500 ---- več kot 15 mm, vendar ne več kot 20 mm .....  3

       ---- več kot 10 mm, vendar ne več kot 15 mm,
       širine:

 7208 51 990 ----- manj kot 2.050 mm .........................  3

 7208 52   -- drugi, debeline 4,75 mm ali več, vendar ne
       več kot 10 mm:

 7208 52 100 --- valjani s štirih strani ali v zaprtem
       kalibru, širine do 1250 mm in debeline 4 mm in
       več .............................................  3

       --- drugi, širine:

 7208 52 990 ---- manj kot 2.050 mm ..........................  3

 7208 53   -- debeline 3 mm in več, vendar manj kot 4,75 mm:

 7208 53 100 --- valjani s štirih strani ali v zaprtem
       kalibru, širine do 1250 mm in debeline 4 mm in
       več .............................................  3

 7208 53 900 --- drugi .......................................  3

 7208 54   -- debeline manj kot 3 mm:

 7208 54 100 --- debeline 2 mm ali več .......................  3

 7208 54 900 --- debeline manj kot 2 mm ......................  3

 7208 90   - Drugi:

 7208 90 900 -- drugi ........................................  3


 7209    Ploščati valjani izdelki iz železa ali
       nelegiranega jekla, širine 600 mm ali več,
       hladno valjani (hladno deformirani), neplatirani
       in neprevlečeni

       - V kolobarjih, hladno valjani, brez nadaljnje
       obdelave:

 7209 16   -- debeline več kot 1 mm, vendar manj kot 3 mm:

 7209 16 100 --- elektropločevine ............................  3

 7209 16 900 --- drugi .......................................  3

 7209 17   -- debeline od 0,5 mm in več, vendar ne več kot
       kot 1 mm:

 7209 17 100 --- elektropločevine ............................  3

 7209 17 900 --- drugi .......................................  3

 7209 18   -- debeline manj kot 0,5 mm:

 7209 18 100 --- elektropločevine ............................  3

       --- drugi:

 7209 18 910 ---- debeline 0,35 mm ali več, vendar manj kot
       0,5 mm ..........................................  3

 7209 18 990 ---- debeline manj kot 0,35 mm ..................  3

       - Drugi, ne v kolobarjih, hladno valjani, brez
       nadaljnje obdelave:

 7209 26   -- debeline več kot 1 mm, vendar manj kot 3 mm:

 7209 26 100 --- elektropločevine ............................  3

 7209 26 900 --- drugi .......................................  3

 7209 27   -- debeline 0,5 mm ali več, vendar ne več kot
       kot 1 mm:

 7209 27 100 --- elektropločevine ............................  3

 7209 27 900 --- drugi .......................................  3

 7209 28   -- debeline manj kot 0,5 mm:

 7209 28 100 --- elektropločevine ............................  3

 7209 28 900 --- drugi .......................................  3

 7209 90   - Drugi:

 7209 90 900 -- drugi ........................................  3


 7211    Ploščati valjani izdelki iz železa ali
       nelegiranega jekla, širine manj kot 600 mm,
       neplatirani in neprevlečeni

       - Toplo valjani, brez nadaljnje obdelave:

 7211 13 000 -- valjani s štirih strani ali v zaprtem
       kalibru, širine več kot 150 mm in debeline ne
       manj kot 4 mm, ne v kolobarju in brez reliefnih
       vzorcev (gladki) ................................ 3.6

 7211 14   -- drugi, debeline 4,75 mm in več:

 7211 14 100 --- širine več kot 500 mm .......................  3

 7211 14 900 --- širine ne več kot 500 mm ....................  3

 7211 19   -- drugi:

 7211 19 200 --- širine več kot 500 mm .......................  3

 7211 19 900 --- širine ne več kot 500 mm ....................  3


 7212    Ploščati valjani izdelki iz železa ali
       nelegiranega jekla, široki manj kot 600 mm,
       platirani ali prevlečeni

 7212 20   - Elektrolitsko platirani ali prevlečeni
       s cinkom:

       -- širine več kot 500 mm:

 7212 20 110 --- površinsko obdelani, brez nadaljnje
       obdelave ........................................ 1.2

 7212 30   - Drugače platirani ali prevlečeni s cinkom:

       -- širine več kot 500 mm:

 7212 30 110 --- površinsko obdelani, brez nadaljnje
       obdelave ........................................ 1.2

 7214 40   Barvani, lakirani ali prevlečeni s
       plastično maso:

 7212 40 100 -- pokositrena pločevina, lakirana brez
       nadaljnje obdelave .............................. 1.2

       -- drugi:

       --- širine več kot 500 mm:

 7212 40 910 ---- površinsko obdelani, brez nadaljnje
       obdelave ........................................ 1.2

 7212 40 930 ---- drugi ...................................... 1.2


 7213    Žica, toplo valjane, v ohlapnih
       kolobarjih, iz železa ali nelegiranega jekla

 7213 10 000 - Z vtiski, rebri, žlebovi ali drugimi
       deformacijami, povzročenimi med valjanjem .......  3


 7214    Palice iz železa ali nelegiranega
       jekla, kovane, toplo valjane, toplo vlečene ali
       toplo iztiskane, brez nadaljne obdelave,
       vključno s tistimi, ki so spiralno zvite po
       valjanju

 7214 10 000 - Kovane ........................................  3

 7214 20 000 - Z vtiski, rebri, žlebovi ali drugimi
       deformacijami, povzročenimi med valjanjem ali
       spiralno zvite po valjanju ......................  3


 7215    Palice iz železa ali nelegiranega jekla

 7215 50   - Druge, hladno oblikovane ali hladno dodelane,
       brez nadaljnje obdelave:

       -- ki vsebujejo manj kot 0,25 ut.% ogljika:

 7215 50 110 --- pravokotnega (razen kvadratnega) prečnega
       prereza .........................................  3

 7215 50 190 --- druge .......................................  3

 7215 50 300 -- ki vsebujejo 0,25 ut.% ali več, toda manj kot
       0,6 ut.% ogljika ................................  3

 7215 50 900 -- ki vsebujejo 0,6 ut.% ali več ogljika ........  3


 7217    Hladno vlečena žica iz železa ali nelegiranega
       jekla

 7217 10   - Neplatirana ali neprevlečena, polirana ali
       nepolirana:

       -- ki vsebuje manj kot 0,25 ut.% ogljika:

       --- z največjo dimenzijo prečnega prereza
       0,8 mm ali več:

 7217 10 310 ---- ki vsebuje vtiske, rebra, žlebiče ali druge
       deformacije, povzročene med procesom valjanja ...  3

 7217 10 390 ---- druga ......................................  3

 7217 10 500 -- ki vsebuje 0,25 ut.% ali več, vendar manj kot
       0,6 ut.% ogljika ................................  3

 7217 10 900 -- ki vsebuje 0,6 ut.% ali več ogljika ..........  3

 7217 20   - Platirana ali prevlečena s cinkom:

       -- ki vsebuje manj kot 0,25 ut.% ogljika:

 7217 20 300 --- z največjo dimenzijo prečnega prereza 0,8 mm
       ali več .........................................  3

 7217 20 500 -- ki vsebuje 0,25 ut.% ali več, vendar manj kot
       0,6 ut.% ogljika ................................  3

 7217 20 900 -- ki vsebuje 0,6 ut.% ali več ogljika ..........  3

 7217 30   - Platirana ali prevlečena z drugimi navadnimi
       kovinami:

       -- ki vsebuje manj kot 0,25 ut.% ogljika:

       --- z največjo dimenzijo prečnega prereza manj
       kot 0,8 mm:

 7217 30 190 ---- druga ......................................  3

       --- z največjo dimenzijo prečnega prereza 0,8 mm
       ali več:

 7217 30 310 ---- prevlečena z bakrom ........................  3

 7217 30 390 ---- druga ......................................  3

 7217 30 500 -- ki vsebuje 0,25 ut.% ali več, vendar manj kot
       0,6 ut.% ogljika ................................  3


 7301    Piloti iz železa ali jekla, vključno vrtani,
       prebiti ali izdelani iz sestavljenih elementov;
       zvarjeni profili in kotniki iz železa ali jekla

 7301 20 000 - Zvarjeni profili in kotniki ................... 1.5


 7307    Pribor (fitingi) za cevi (npr.: spojnice,
       kolena, oglavki) iz železa ali jekla

       - Liti pribor (fitingi):

 7307 11   -- iz netempranega litega železa:

 7307 11 10 --- ki se uporablja v tlačnih sistemih:

 7307 11 101 ---- fazonski kosi za litoželezne cevi .......... 1.7

 7307 11 109 ---- drug .......................................  3

 7307 11 900 --- drug ........................................  3

 7307 19   -- drug:

 7307 19 100 --- iz tempranega litega železa .................  3

 7307 19 900 --- drug ........................................  3

       - Drug, iz nerjavnega jekla:

 7307 21 000 -- prirobnice ...................................  3

       - Drugo:

 7307 91 000 -- prirobnice ...................................  3

 7307 92   -- kolena, loki in oglavki z navojem:

 7307 92 100 --- oglavki z navojem ...........................  3

 7307 92 900 --- spojnice in kolena ..........................  3

 7307 93   -- pribor (fitingi) za varjenje:

       --- z največjim zunanjim premerom do vključno
       609,6 mm:

 7307 93 110 ---- kolena in loki .............................  3

 7307 93 190 ---- drugo ......................................  3

       --- z največjim zunanjim premerom več kot 609,6
       mm:

 7307 93 910 ---- kolena in loki .............................  3

 7307 93 990 ---- drugo ......................................  3

 7307 99   -- drug:

 7307 99 100 --- navojni .....................................  3

 7307 99 300 --- za varjenje .................................  3

 7307 99 900 --- drug ........................................  3


 7308    Konstrukcije (razen montažnih zgradb iz tar. št.
       9406) in deli konstrukcij (npr.: mostovi in
       mostne sekcije, vrata za zapornice, stolpi,
       predalčni stebri, strehe, strešna ogrodja, vrata
       in okna ter okviri zanje, pragovi za vrata,
       roloji, ograje in stebri), iz železa ali jekla;
       pločevine, palice, profili, kotniki, cevi in
       podobno, pripravljeni za uporabo v
       konstrukcijah, iz železa ali jekla

 7308 30 000 - Vrata, okna in okvirji zanje ter pragovi za
       vrata ...........................................  3

 7308 40   - Podporniki in drugi elementi za gradbene odre
       in opaže in podporniki za rudniške jaške:

 7308 40 100 -- jamsko podporje .............................. 1.5

 7308 40 900 -- drugo ........................................ 1.7

 7308 90   - Drugo:

 7308 90 100 -- zapornice, deli za jezove, pristaniški odri,
       trdni doki in druge pomorske in rečne
       konstrukcije ....................................  3

       -- drugo:

       --- zgolj ali predvsem iz pločevine:

 7308 90 510 ---- plošče iz dveh slojev profilirane
       (rebraste) pločevine z izolacijskim jedrom ......  3

 7308 90 590 ---- drugo ......................................  3

 7308 90 99 --- drugo:

 7308 90 999 ---- drugo ......................................  3


 7309 00   Rezervoarji, cisterne, sodi in podobni
       kontejnerji za kakršen koli material (razen
       komprimiranih ali utekočinjenih plinov), iz
       železa ali jekla, s prostornino več kot 300
       litrov, z oblogo ali brez nje, s toplotno
       izolacijo ali brez nje, toda brez mehaničnih ali
       termičnih naprav

 7309 00 100 - Za pline (razen komprimiranega ali
       utekočinjenega plina) ...........................  3

       - Za tekočine:

 7309 00 300 -- obloženi ali toplotno izolirani ..............  3

       -- drugi, s prostornino:

 7309 00 510 --- več kot 100.000 litrov ......................  3

 7309 00 590 --- do vključno 100.000 litrov ..................  3


 7310    Cisterne, sodi, pločevinaste škatle in podobni
       kontejnerji, za kakršen koli material (razen
       komprimiranih ali utekočinjenih plinov), iz
       železa ali jekla, s prostornino do 300 litrov, z
       oblogo ali brez obloge, s toplotno izolacijo ali
       brez nje, toda brez mehaničnih ali termičnih
       naprav

 7310 10 000 - S prostornino 50 litrov in več ................  3

       - S prostornino manj kot 50 litrov:

 7310 29   -- drugo:

 7310 29 100 --- z debelino stene manj kot 0,5 mm ............  2

 7310 29 900 --- z debelino stene 0,5 mm ali več .............  3


 7313 00 000 Bodeča žica iz železa ali jekla; torzijsko
       zaviti (vpredeni) trakovi ali enojna ploščata
       žica, z bodicami ali brez njih, in rahlo
       torzijsko zavita (vpredena) dvojna žica, ki se
       uporablja za ograje, iz železa ali jekla ........  3


 7314    Tkanine (vključno z brezkončnimi trakovi),
       rešetke, mreže in ograje iz železne ali jeklene
       žice; rešetke, dobljene z razrezovanjem ali
       raztegovanjem enega kosa pločevine ali traku, iz
       železa ali jekla

 7314 20   - Rešetke, mreže in ograje, zvarjene na stičnih
       točkah, iz žice z največjo dimenzijo prečnega
       prereza 3 mm in več in z velikostjo odprtine 100
       cm2 ali več:

 7314 20 100 -- iz rebraste žice .............................  3

 7314 20 900 -- druge ........................................  3

       - Druge rešetke, mreže in ograje, zvarjene na
       stičnih točkah:

 7314 31 000 -- platirane ali prevlečene s cinkom ............  3

 7314 39 000 -- druge ........................................  3

       - Druge rešetke, mreže in ograje:

 7314 41   -- platirane ali prevlečene s cinkom:

 7314 41 100 --- šesterokotne mreže ..........................  3

 7314 41 900 --- druge .......................................  3

 7314 49 000 -- druge ........................................  3


 7315    Verige in njihovi deli, iz železa ali jekla

       - Členaste verige in njihovi deli:

 7315 11   -- valjaste verige:

 7315 11 100 --- ki se uporabljajo za kolesa in motorna
       kolesa .......................................... 2.1

 7315 11 900 --- druge .......................................  3

 7315 19 000 -- deli .........................................  3

       - Druge verige:

 7315 82   -- druge, z varjenimi členki:

 7315 82 100 --- katerih sestavni členi imajo največji prečni
       prerez do vključno 16 mm ........................  3

 7315 82 900 --- katerih sestavni členi imajo največji prečni
       prerez več kot 16 mm ............................  3

 7315 89 000 -- druge ........................................  3


 7317 00   Žičniki, žeblji, risalni žebljički, spiralno
       zaviti žeblji, prešivne spojke (razen tistih iz
       tar. št. 8305) in podobni predmeti, iz železa in
       jekla, z glavo iz drugega materiala ali brez
       nje, razen takih izdelkov z bakreno glavo

 7317 00 100 - Risalni žebljički .............................  3

       - Drugi:

       -- hladno stisnjeni, iz žice:

 7317 00 200 --- žeblji v trakovih ali kolutih ...............  3

 7317 00 400 --- jekleni žeblji, ki vsebujejo 0,5 ut.% ali
       več ogljika, utrjeni ............................  3

       --- drugi:

 7317 00 610 ---- platirani ali prevlečeni a cinkom ..........  3

 7317 00 690 ---- drugi ......................................  3

 7317 00 900 -- Drugi ........................................  3


 7318    Vijaki, matice, tirni vijaki (tirfoni), vijaki s
       kavljem, kovice, klini za natezanje, razcepke,
       podložke (vključno vzmetne podložke) in podobni
       izdelki, iz železa ali jekla

       - Izdelki z navojem:

 7318 15   -- drugi vijaki, sorniki, s svojimi maticami ali
       podložkami ali brez njih:

 7318 15 100 --- vijaki iz palic, profilov ali žice, s polnim
       prerezom, z debelino do vključno 6 mm ...........  3

       --- drugi:

 7318 15 200 ---- za pritrjevanje sestavnega materiala na
       železniške tire .................................  3

       ---- drugi:

       ----- brez glave:

 7318 15 300 ------ iz nerjavnega jekla ......................  3

       ------ drugi, z natezno trdnostjo:

 7318 15 410 ------- manj kot 800 MPa ........................  3

 7318 15 490 ------- 800 MPa ali več .........................  3

       ----- z glavo:

       ------ z ravno ali križno zarezo:

 7318 15 510 ------- iz nerjavnega jekla ..................... 1.7

 7318 15 590 ------- drugi ...................................  3

       ------ vijaki s šesterokotno glavo brez zareze:

 7318 15 610 ------- iz nerjavnega jekla .....................  3

 7318 15 690 ------- drugi ...................................  3

       ------ šesterokotni sorniki:

 7318 15 700 ------- iz nerjavnega jekla .....................  3

       ------- drugi, z natezno trdnostjo:

 7318 15 810 -------- manj kot 800 MPa .......................  3

 7318 15 890 -------- 800 MPa ali več ........................  3

 7318 15 900 ------ drugi ....................................  3

 7318 16   -- matice:

 7318 16 100 --- izdelane iz palic, profilov ali žice,
       polnega prereza, s premerom odprtine do vključno
       6 mm ............................................  3

       --- druge:

 7318 16 300 ---- iz nerjavnega jekla ........................  3

       ---- druge:

 7318 16 500 ----- samozaporne matice ........................  3

       ----- druge, z notranjim premerom:

 7318 16 910 ------ do vključno 12 mm ........................  3

 7318 16 990 ------ več kot 12 mm ............................  3

 7318 19 000 -- drugo ........................................  3

       - Izdelki brez navoja:

 7318 21 000 -- vzmetne podložke in druge varnostne podložke . 2.1

 7318 22 000 -- druge podložke ...............................  3

 7318 23 000 -- kovice .......................................  3

 7318 24 000 -- zatiči in razcepke ...........................  3

 7318 29 000 -- drugo ........................................  3


 7320    Vzmeti in peresa, iz železa ali jekla

 7320 20   - Spiralaste vzmeti:

 7320 20 200 -- toplo oblikovane .............................  3

       -- druge:

 7320 20 810 --- tlačne navite vzmeti ........................  3

 7320 20 850 --- natezne navite vzmeti .......................  3

 7320 90   - Druge:

 7320 90 100 -- ploščate spiralne vzmeti .....................  3

 7320 90 300 -- krožnikaste (obročne) vzmeti .................  3

 7320 90 900 -- druge ........................................  3


 7322    Radiatorji za centralno ogrevanje, ki se ne
       ogrevajo z električno energijo, in njihovi deli
       iz železa ali jekla; grelniki na topli zrak in
       distributorji toplega zraka (vključno z
       razdelilci, ki lahko oddajajo tudi svež ali
       obnovljen zrak), ki se ne ogrevajo z električno
       energijo, z vgrajenim eletričnim ventilatorjem,
       in njihovi deli iz železa ali jekla

 7322 90   - Drugo:

 7322 90 100 -- grelci zraka in razdelilci toplega zraka
       (brez njihovih delov), za uporabo v civilnem
       letalstvu .......................................  3


 7323    Namizni, kuhinjski in drugi izdelki za
       gospodinjstvo in njihovi deli, iz železa ali
       jekla; železna ali jeklena volna; gobe za
       čiščenje posode in blazinice za čiščenje in
       poliranje, rokavice ipd., iz železa ali jekla

       - Drugo:

 7323 92 000 -- iz litega železa, emajlirano .................  3

 7323 94   -- iz železa (razen iz litega železa) ali jekla,
       emajlirano:

 7323 94 100 --- namizni izdelki .............................  3

 7323 94 900 --- drugo .......................................  3

 7323 99   -- drugi:

 7323 99 100 --- namizni izdelki .............................  3

       --- drugo:

 7323 99 910 ---- lakirano ali poslikano .....................  3

 7323 99 990 ---- drugo ......................................  3


 7324    Sanitarni predmeti in njihovi deli, iz železa
       ali jekla

 7324 90   - Drugo, vključno z deli:

 7324 90 100 -- sanitarna oprema (brez njihovih delov) za
       uporabo v civilnem letalstvu ....................  3

 7324 90 900 -- drugo ........................................  3


 7325    Drugi liti izdelki iz železa ali jekla

       - Drugi:

 7325 99   -- drugi:

 7325 99 100 --- iz tempranega litega železa .................  3

 7325 99 900 --- drugi .......................................  3


 7326    Drugi železni ali jekleni izdelki

       - Odkovki in stiskanci, brez nadaljnje obdelave:

 7326 11 000 -- krogle in podobni izdelki za mletje .......... 1.8

 7326 19   -- drugi:

 7326 19 100 --- kovani v odprti matrici .....................  3

 7326 19 900 --- drugo .......................................  2

 7326 20   - Izdelki iz železne ali jeklene žice:

 7326 20 100 -- za uporabo v civilnem letalstvu .............. 4.5

       -- drugi:

 7326 20 300 --- majhne kletke in velike kletke za ptice
       (aviariji) ..................................... 4.5

 7326 20 500 --- žične košare ................................ 4.5

 7326 20 900 --- drugo ....................................... 4.5

 7326 90   - Drugi:

 7326 90 100 -- škatlice za njuhanec, cigaretnice, kozmetične
       škatlice in pudrnice in podobni žepni artikli ... 4.5

 7326 90 300 -- lestve in stopnice ........................... 4.5

 7326 90 400 -- palete in podobni podesti za prekladanje
       blaga ........................................... 4.5

 7326 90 500 -- koluti za kable, cevi in podobno ............. 4.5

 7326 90 600 -- nemehanični ventilatorji, žlebovi, kljuke in
       podobni izdelki, ki se uporabljajo v
       gradbeništvu .................................... 4.5

 7326 90 700 -- perforirana vedra in podobni izdelki iz
       pločevine, ki se uporabljajo za filtriranje vode
       pri vstopu v drenažo ............................ 4.5

 7326 90 800 -- priključki (konektorji) za optična steklena
       vlakna .......................................... 4.5

       -- drugi izdelki iz železa in jekla:

 7326 90 910 --- kovani v odprti matrici ..................... 4.5

 7326 90 930 --- utopno kovani ............................... 4.5

 7326 90 950 --- sintrani .................................... 4.5

 7326 90 97 --- drugi:

 7326 90 979 ---- drugi ...................................... 4.5


 7407    Bakrene palice in profili

 7407 10 000 - Iz rafiniranega bakra .........................  3

       - Iz bakrovih zlitin:

 7407 21   -- iz zlitine bakra in cinka (medenina):

 7407 21 100 --- palice ......................................  3

 7407 21 900 --- profili ..................................... 3.6


 7411    Bakrene cevi

       - Iz bakrovih zlitin:

 7411 21   -- iz zlitine bakra in cinka (medenina):

 7411 21 10 --- ravne:

 7411 21 101 ---- cevi iz zlitine bakra in cinka z debelino
       stene manjše od 3mm ............................. 1.1
 7411 21 109 ---- drugo ......................................  3

 7411 21 90 --- drugo:

 7411 21 901 ---- cevi z debelino stene 3 mm in manj ......... 1.1

 7411 21 909 ---- drugo ...................................... 1.8


 7419    Drugi bakreni izdelki

       - Drugi deli:

 7419 99 000 -- drugo ........................................ 4.5


 7610    Konstrukcije (razen montažnih zgradb iz tar. št.
       9406) in deli konstrukcij (npr.: mostovi in deli
       mostov, stolpi, predalčni stebri, strehe,
       strešna ogrodja, vrata in okna ter okvirji
       zanje, vratni pragi, ograje in stebri) iz
       aluminija; pločevine, palice, profili, cevi in
       podobno, iz aluminija, pripravljeni za uporabo v
       konstrukcijah

 7610 10 000 - Vrata, okna in okvirji zanje ter pragi za
       vrata ........................................... 4.5


 7616    Drugi izdelki iz aluminija

       - Drugo:

 7616 91 000 -- tkanine, rešetke, mreže in žične ograje ......  3

 7616 99   -- drugo:

 7616 99 100 --- vliti ....................................... 4.5

 7616 99 90 --- drugo:

 7616 99 909 ---- drugo ...................................... 4.5


 7803 00 000 Svinčene palice, profili in žica ................ 2.4


 8207    Izmenljivo orodje za ročne obdelovalne priprave
       na mehanični pogon ali brez njega ali za
       obdelovalne stroje (npr.: za stiskanje, kovanje,
       vtiskovanje, prerezovanje, narezovanje in
       vrezovanje navojev, vrtanje, povečevanje
       odprtine s struganjem, prevlačenje, rezkanje),
       vključno z matricami za izvlačenje ali
       iztiskanje kovine, in orodje za vrtanje sten in
       zemlje

       - Orodje za vrtanje sten in zemlje:

 8207 13 000 -- z delovnim delom iz sintranih kovinskih
       karbidov ........................................ 4.5

 8207 19   -- drugo, vključno z deli:

 8207 19 100 --- z delovnim delom iz diamanta ali
       aglomeriranega diamanta ......................... 4.5

 8207 19 900 --- drugo ....................................... 4.5

 8207 20   - Matrice za vlečenje ali iztiskanje kovin:

 8207 20 100 -- z delovno površino iz diamanta ali
       aglomeriranega diamanta ......................... 4.5

 8207 20 90 -- z delovno površino iz drugih materialov:

 8207 20 909 --- drugo ....................................... 4.5

 8207 30   - Orodje za stiskanje, kovanje, izvlačenje ali
       prerezovanje:

 8207 30 900 -- drugo ........................................ 4.5

 8207 40   - Orodje za vrezovanje navojev:

       -- za obdelavo kovin:

 8207 40 100 --- orodje za narezovanje ....................... 4.5

 8207 40 300 --- orodje za vrezovanje ........................ 4.5

 8207 50   - Orodje za vrtanje, razen za vrtanje sten in
       zemlje:

       -- z delovno površino iz drugih materialov:

 8207 50 300 --- zidarski svedri ............................. 4.5

       --- drugo:

       ---- za obdelavo kovin, z delovno površino:

 8207 50 600 ----- iz hitroreznega jekla ..................... 4.5

 8207 60   - Orodje za razširjanje odprtin:

 8207 60 100 -- z delovno površino iz diamanta ali
       aglomeriranega diamanta ......................... 4.5

       -- z delovno površino iz drugih materialov:

       --- vrtalna orodja:

 8207 60 300 ---- za obdelavo kovin .......................... 4.5

 8207 60 500 ---- druga ...................................... 4.5

       --- povrtala:

 8207 60 900 ---- druga ...................................... 4.5

 8207 70   - Orodje za rezkanje:

       -- za obdelavo kovin, z delovno površino:

       --- iz drugih materialov:

 8207 70 350 ---- polžasto ................................... 4.5

 8207 80   - Orodje za struženje:

       -- za obdelavo kovin, z delovno površino:

 8207 80 110 --- iz sintranih kovinskih karbidov ............. 4.5

 8207 80 190 --- iz drugih materialov ........................ 4.5

 8207 80 900 -- drugo ........................................ 4.5

 8207 90   - Drugo izmenljivo orodje:

 8207 90 100 -- z delovno površino iz diamanta ali
       aglomeriranega diamanta ......................... 4.5

       -- z delovno površino iz drugih materialov:

 8207 90 300 --- izvijači .................................... 4.5

 8207 90 500 --- orodje za rezkanje zobnikov ................. 4.5

       --- drugo, z delovno površino:

       ---- iz sintranih kovinskih karbidov:

 8207 90 710 ----- za obdelavo kovin ......................... 4.5

 8207 90 780 ----- drugo ..................................... 4.5

       ---- iz drugih materialov:

 8207 90 910 ----- za obdelavo kovin ......................... 4.5

 8207 90 99 ----- drugo:

 8207 90 991 ------ za rezanje papirja in kartona ............  3

 8207 90 999 ------ drugo .................................... 4.5


 8302    Okovje, pribor (fitingi) in podobni izdelki iz
       navadnih kovin, za pohištvo, vrata, stopnišča,
       okna, rolete, karoserije, sedlarsko blago,
       kovčke, skrinje, škatle in podobno; obešalniki
       za klobuke, konzole ipd.; koleščki (za pohištvo
       ipd.), s pritrdilnimi elementi iz navadnih
       kovin; avtomatična zapirala za vrata, iz
       navadnih kovin

 8302 30 000 - Drugo okovje, pribor (fitingi) in podobni
       izdelki za motorna vozila ....................... 1.5

       - Drugo okovje, pribor (fitingi) in podobni
       izdelki:

 8302 42   -- drugi, za pohištvo:

 8302 42 100 --- za uporabo v civilnem letalstvu .............  3

 8302 42 900 --- drugi ....................................... 4.5

 8302 49   -- drugi:

 8302 49 100 --- za uporabo v civilnem letalstvu .............  3

 8302 49 900 --- drugi ....................................... 4.5

 8302 60   - Avtomatična zapirala za vrata:

 8302 60 100 -- za uporabo v civilnem letalstvu ..............  3

 8302 60 900 -- druga ........................................ 4.5


 8309    Zamaški (vključno kronska zapirala, navojni
       zamaški in zamaški, skozi katere se vliva), čepi
       za steklenice, pokrovi iz pločevine z navojem
       ali brez njega, zalivke in drug pribor za
       pakiranje, iz navadnih kovin

 8309 90   - Drugo:

 8309 90 100 -- svinčene kapsule; aluminijaste kapsule s
       premerom več kot 21 mm .......................... 4.5


 8311    Žica, palice, cevi, plošče, elektrode in podobni
       izdelki, iz navadnih kovin ali kovinskih
       karbidov, obloženi ali izpolnjeni s talili, ki
       se uporabljajo za mehko spajkanje, trdo
       spajkanje, varjenje ali nanašanje kovine ali
       kovinskega karbida; žice in palice, aglomerirane
       iz prahu navadnih kovin, za metalizacijo z
       brizganjem

 8311 10   - Oplaščene elektrode iz navadnih kovin za
       obločno varjenje:

 8311 10 100 -- varilne elektrode z železnim ali jeklenim
       jedrom, prevlečene s težkotaljivim materialom ... 3.9

 8311 10 900 -- druge ........................................ 3.9


 8404    Pomožne naprave za kotle iz tar. št. 8402 in
       8403 (npr. ekonomizerji, odstranjevalniki saj in
       lovilniki plina, kondenzatorji za energetske
       enote na vodno ali drugo paro)

 8404 90 000 - Deli .......................................... 4.5


 8413    Črpalke za tekočine, z merilnimi napravami ali
       brez njih; elevatorji za tekočine

       - Črpalke z merilnimi napravami ali predvidene
       za delovanje z merilnimi napravami:

 8413 19   -- druge:

 8413 19 100 --- za uporabo v civilnem letalstvu ............. 2.4

 8413 19 900 --- druge ....................................... 2.4

 8413 20   - Ročne črpalke, razen črpalk iz tar. podšt.
       8413 11 in 8413 19:

 8413 20 100 -- za uporabo v civilnem letalstvu .............. 2.4

 8413 20 900 -- druge ........................................ 2.4

 8413 30   - Črpalke za gorivo, mazanje in hladilne medije
       batnih motorjev z notranjim zgorevanjem:

       -- druge:

 8413 30 910 --- črpalke z vbrizgavanjem goriva .............. 2.4

 8413 30 990 --- druge ....................................... 2.4

 8413 40 000 - Črpalke za beton ............................. 2.4

       - Druge črpalke; elevatorji za tekočine:

 8413 82 000 -- elevatorji za tekočine: ...................... 1.5


 8417    Industrijske in laboratorijske peči, vključno
       peči za sežiganje, neelektrične

 8417 20   - Pekarske peči, vključno peči za kekse:

 8417 20 100 -- tunelske peči ................................  3

 8417 20 900 -- druge ........................................  3


 8418    Hladilniki, zamrzovalniki in druge naprave za
       hlajenje ali zamrzovanje, električni in drugi;
       toplotne črpalke, razen klimatizacijskih naprav
       iz tar. št. 8415

       - Druge naprave za hlajenje ali zamrzovanje;
       toplotne črpalke:

 8418 61   -- kompresorske enote za hlajenje, katerih
       kondenzatorji so toplotni izmenjalniki:

 8418 61 100 --- za uporabo v civilnem letalstvu .............  3

 8418 61 900 --- druge .......................................  3

 8418 69   -- druge:

 8418 69 100 --- za uporabo v civilnem letalstvu .............  3

       --- druge:

 8418 69 910 ---- absorpcijske grelne črpalke ................  3

 8418 69 990 ---- druge ......................................  3


 8427    Viličarji; druga avto dvigala z napravami za
       dviganje ali manipulacijo

 8427 10   - Samovozni, na elektromotorni pogon:

 8427 10 10 -- z dvigalno višino 1 m ali več:

 8427 10 109 --- drugi ....................................... 4.5

 8427 10 900 -- drugi ........................................ 4.5

 8427 20   - Drugi samovozni:

       -- z dvigalno višino 1 m ali več:

 8427 20 110 --- viličarji za težavne terene in drugi
       nakladalni kamioni .............................. 4.5

 8427 20 190 --- drugi ....................................... 4.5

 8427 20 900 -- drugi ........................................  3


 8431    Deli, primerni za uporabo izključno ali pretežno
       s stroji iz tar. št. 8425 do 8430

 8431 20 000 - Za stroje iz tar. št. 8427 .................... 4.5


 8432    Stroji za pripravo in kultiviranje zemlje v
       kmetijstvu, hortikulturi in gozdarstvu; valjarji
       za travnike in športne terene

 8432 40   - Trosilniki hlevskega gnoja in kemičnih gnojil:

 8432 40 100 -- trosilniki za mineralna ali kemična gnojila .. 4.5

 8432 40 900 -- drugi ........................................ 4.5


 8435    Stiskalnice, sadni mlini in podobni stroji, ki
       se uporabljajo za pridobivanje vina, jabolčnika,
       sadnih sokov ali podobnih napitkov ali pijač

 8435 10   - Stroji:

 8435 10 100 -- stiskalnice .................................. 4.5

 8435 10 90 -- drugi:

 8435 10 909 --- drugi .......................................  3


 8481    Pipe, ventili in podobne naprave za cevovode,
       kotle, rezervoarje, velike posode in podobno,
       vključno z redukcijskimi ventili in termostatsko
       krmiljenimi ventili

 8481 10   - Redukcijski ventili:

       -- iz litega železa ali jekla:

 8481 10 110 --- kombinirani s filtri ali mazalci ............  3

 8481 10 190 --- drugi .......................................  3

       -- drugi:

 8481 10 910 --- kombinirani s filtri ali mazalci ............ 1.7

 8481 10 990 --- drugi ....................................... 1.7

 8481 20   - Ventili za oljnohidravlične ali pnevmatske
       prenose:

 8481 20 100 -- ventili za upravljanje oljnohidravlično
       poganjanih prenosov .............................  3

 8481 30   - Nepovratni ventili:

 8481 30 100 -- za pnevmatske gume in zračnice ...............  3

       -- drugi:

 8481 30 910 --- iz litega železa ali jekla ..................  3

 8481 30 990 --- drugi .......................................  3

 8481 80   - Druge naprave:

       -- pipe, ventili in podobne naprave za odtoke,
       pomivalna korita, bideje, vodne kotličke, banje
       in podobne instalacije:

 8481 80 110 --- mešalni ventili ............................. 4.5

       -- ventili za centralno ogrevanje:

 8481 80 310 --- termostatski ventili ........................ 4.5

 8481 80 390 --- drugi ....................................... 4.5

       -- druge:

       --- procesno upravljalni ventili:

 8481 80 590 ---- drugi ...................................... 1.8

       --- drugi:

       ---- prepustni ventili:

 8481 80 610 ----- litoželezni ............................... 4.5

 8481 80 690 ----- drugi ..................................... 4.5

       ---- zapirni ventili (sedežni):

 8481 80 710 ----- litoželezni ............................... 4.5

 8481 80 730 ----- jekleni ................................... 4.5

 8481 80 790 ----- drugi ..................................... 4.5

 8481 80 810 ---- kroglaste pipe in pipe s čepom ............. 4.5

 8481 80 850 ---- lopute ..................................... 4.5

 8481 80 870 ---- membranski ventili ......................... 4.5

 8481 80 99 ---- drugi:

 8481 80 999 ----- drugi ..................................... 4.5

 8481 90 000 - Deli .......................................... 1.5


 8482    Kotalni ležaji

 8482 10   - Kroglični ležaji:

 8482 10 100 -- z največjim zunanjim premerom do vključno 30
       mm ..............................................  2

 8482 10 900 -- drugi ........................................  2


 8504    Električni transformatorji, statični konvertorji
       (npr. usmerniki) in indukcijske tuljave

 8504 10   - Predstikalne naprave za žarnice na
       razelektrenje:

 8504 10 100 -- za uporabo v civilnem letalstvu .............. 4.5

       -- druge:

 8504 10 910 --- indukcijske tuljave, povezane ali nepovezane
       s kondenzatorjem ................................ 4.5

       - Transformatorji s tekočim dielektrikom:

 8504 21 000 -- z močjo do vključno 650 kVA .................. 4.5

 8504 22   -- z močjo nad 650 kVA do vključno 600 kVA:

 8504 22 100 --- nad 650 kVA, do vključno 1.600 kVA .......... 4.5

 8504 22 900 --- nad 1.600 kVA, do vključno 600 kVA .......... 4.5

 8504 40   - Statični pretvorniki (konvertorji):

 8504 40 100 -- za uporabo v civilnem letalstvu .............. 2.7

       -- drugi:

       --- vrst, ki se uporabljajo skupaj s
       telekomunikacijskimi aparati, s stroji za
       avtomatsko obdelavo podatkov in njihovimi
       enotami

 8504 40 300 ---- napajalniki za stroje za avtomatično
       obdelavo podatkov ............................... 2.7

       --- drugi:

 8504 40 500 ---- polikristalni polprevodniki ................ 2.7

       ---- drugi:

 8504 40 930 ----- polnilci akumulatorjev .................... 2.7

       ----- drugi:

 8504 40 940 ------ usmerniki (pretvarjajo izmenično v
       enosmerno napetost) ............................. 2.7

       ------ razsmerniki (invertorji) (pretvarjajo
       enosmerno v izmenično napetost):

 8504 40 960 ------ z zmogljivostjo do vključno 7,5 kVA ...... 2.7


 8507    Električni akumulatorji, vključno s separatorji
       zanje, pravokotni ali ne, vključno s kvadratnimi

 8507 10   - Svinčevi akumulatorji za zagon batnih
       motorjev:

       -- drugi:

       --- z maso do vključno 5 kg:

 8507 10 310 ---- s tekočim elektrolitom ..................... 4.5

 8507 10 390 ---- drugi ...................................... 4.5

       --- z maso nad 5 kg:

 8507 10 810 ---- s tekočim elektrolitom ..................... 4.5

 8507 10 890 ---- drugi ...................................... 4.5


 8516    Električni pretočni in akumulacijski grelniki
       vode in potopni grelniki; električni aparati za
       ogrevanje prostorov in električne naprave za
       ogrevanje tal; elektrotermični aparati za
       urejanje las (npr. aparati za sušenje las,
       aparati za kodranje las idr.) in aparati za
       sušenje rok; električni likalniki; druge
       gospodinjske elektrotermične naprave; električni
       grelni upori, razen tistih iz tar. št. 8545

 8516 10   - Električni pretočni in akumulacijski grelniki
       vode in potopni grelniki:

       -- grelniki vode:

 8516 10 110 --- pretočni grelniki vode ...................... 4.5

 8516 10 190 --- drugi ....................................... 4.5

       -- potopni grelniki:

 8516 10 910 --- za domačo uporabo ........................... 4.5

 8516 10 990 --- drugi ....................................... 4.5


 8528    Televizijski sprejemniki, kombinirani ali
       nekombinirani v istem ohišju z radijskimi
       sprejemniki ali aparati za snemanje ali
       reprodukcijo zvoka ali slike; videomonitorji in
       videoprojektorji

       - Televizijski sprejemniki, kombinirani ali
       nekombinirani v istem ohišju z radijskimi
       sprejemniki ali aparati za snemanje ali
       reprodukcijo zvoka ali slike:

 8528 12   -- barvni:

       --- televizijska projekcijska oprema:

 8528 12 140 ---- z vrstičnim zapisom do vključno 625 vrstic . 4.5

       ---- z vrstičnim zapisom nad 625 vrstic:

 8528 12 160 ----- z navpično ločljivostjo do 700 vrstic ..... 4.5

 8528 12 180 ----- z navpično ločljivostjo 700 vrstic ali
       več ............................................. 4.5

       --- aparati, ki vsebujejo video snemalne ali
       reprodukcijske enote:

 8528 12 220 ---- z razmerjem med širino in višino zaslona
       pod 1,5 ......................................... 4.5

 8528 12 280 ---- drugi ...................................... 4.5

       --- drugo:

       ---- z integralno cevjo:

       ----- z razmerjem med širino in višino zaslona
       pod 1,5, z diagonalno izmero zaslona:

 8528 12 520 ------ do vključno 42 cm ........................ 4.5

 8528 12 540 ------ od 42 cm do vključno 52 cm ............... 4.5

 8528 12 560 ------ od 52 cm do vključno 72 cm ............... 4.5

 8528 12 580 ------ nad 72 cm ................................ 4.5

       ----- drugi:

       ------ z vrstičnim zapisom do vključno 625
       vrstic, z diagonalno izmero zaslona:

 8528 12 620 ------- do vključno 75 cm ....................... 4.5

 8528 12 660 ------- nad 75 cm ............................... 4.5

       ------ z vrstičnim zapisom nad 625 vrstic:

 8528 12 720 ------- z navpično ločljivostjo do 700 vrstic ... 4.5

 8528 12 760 ------- z navpično ločljivostjo 700 vrstic ali
       več ............................................. 4.5

       ---- drugi:

       ----- z zaslonom:

 8528 12 810 ------ z razmerjem med širino in višino zaslona
       pod 1,5 ......................................... 4.5

 8528 12 890 ------ drugi .................................... 4.5

       ----- brez zaslona:

       ------ video tunerji (TV - sprejemne enote):

 8528 12 900 ------- elektronski sklopi za vgradnjo v stroje
       za avtomatsko obdelavo podatkov ................. 4.5

       ------- drugi:

 8528 12 930 -------- digitalni (vštevši mešane
       analogno-digitalne) ............................. 4.5

 8528 12 950 -------- drugi .................................. 4.5

 8528 12 980 ------ drugo .................................... 4.5

 8528 13 000 -- črno-beli ali drugi enobarvni ................ 4.5

       - Video monitorji:

 8528 21   -- barvni:

       --- s katodno cevjo:

 8528 21 140 ---- z razmerjem med širino in višino zaslona
       pod 1,5 ......................................... 4.5

       ---- drugi:

 8528 21 160 ----- z vrstičnim zapisom do vključno 625
       vrstic .......................................... 4.5

 8528 21 180 ----- z vrstičnim zapisom nad 625 vrstic ........ 4.5

 8528 21 900 --- drugi ....................................... 4.5

 8528 22 000 -- Črno-beli ali drugi enobarvni ................ 4.5


 8529    Deli, ki so izključno ali pretežno namenjeni za
       uporabo z aparati iz tar. št. 8525 do 8528

 8529 10   - Antene in antenski raflektorji vseh vrst;
       deli, namenjeni za uporabo z njimi:

       -- drugi:

       --- antene:

 8529 10 200 ---- teleskopske in paličaste antene za prenosne
       aparate ali za aparate, montirane v motorna
       vozila .......................................... 4.5

       ---- zunanje antene za radijske ali televizijske
       difuzne sprejemnike:

 8529 10 310 ----- za satelitski sprejem ..................... 4.5

 8529 10 400 ---- notranje (sobne) antene za radijske ali
       televizijske omrežne sprejemnike, vključno z
       izvedbami za vgradnjo v sprejemnike ............. 4.5

 8529 10 700 --- antenski filtri in kretnice ................. 4.5


 8532    Električni kondenzatorji, konstantni,
       spremenljivi ali nastavljivi (vnaprej
       nastavljeni)

 8532 10 000 - Konstantni kondenzatorji, namenjeni za uporabo
       v tokokrogih s frekvenco 50/60 Hz, s
       kompenzacijo jalove moči najmanj 0,5 kVAr
       (močnostni kondenzatorji) .......................  3

       - Drugi konstantni kondenzatorji:

 8532 22 000 -- aluminijski elektrolitski .................... 2.1


 8533    Električni upori (vključno z reostati in
       potenciometri), razen grelnih uporov

 8533 40   - Drugi spremenljivi upori, vključno z reostati
       in potenciometri:

 8533 40 100 -- za moč do vključno 20 W ......................  3

 8533 40 900 -- drugi ........................................  3


 8535    Električni aparati za vklapljanje, izklapljanje
       ali zaščito električnih tokokrogov ali za
       povezavo z električnimi tokokrogi ali znotraj
       njih (npr.: stikala, varovalke, prenapetostni
       odvodniki, omejevalniki napetosti, dušilni
       elementi motečih valov, priključne razdelilne
       priprave in stikalne omare), za napetost nad
       1.000 V

 8535 10 000 - Varovalke ..................................... 4.5

       - Avtomatski odklopniki tokokrogov:

 8535 29 000 -- drugi ........................................ 4.5

 8535 30   - Ločilniki in odklopniki:

 8535 30 100 -- za napetosti manjšo od 72,5 kV ............... 4.5


 8536    Električni aparati za vklapljanje in
       izklapljanje ali za zaščito električnih
       tokokrogov ali za povezavo z električnimi
       tokokrogi ali znotraj njih (npr.: stikala,
       releji, varovalke, dušilni elementi motečih
       valov, vtiči in vtičnice, okovi žarnic in
       razdelilne omarice), za napetosti do vključno
       1.000 V

 8536 10   - Varovalke:

 8536 10 100 -- za tokove do vključno 10 A ................... 4.5

 8536 10 500 -- za tokove od 10 A do vključno 63 A ........... 4.5

 8536 10 900 -- za tokove nad 63 A ........................... 4.5

 8536 20   - Avtomatski odklopniki tokokrogov:

 8536 20 100 -- za tokove do vključno 63 A ................... 4.5

 8536 20 900 -- za tokove nad 63 A ........................... 1.5

 8536 30   - Drugi aparati za zaščito električnih
       tokokrogov:

 8536 30 100 -- za tokove do vključno 16 A ...................  3

 8536 30 300 -- za tokove od 16 A do vključno 125 A .......... 1.5

 8536 30 900 -- za tokove nad 125 A .......................... 1.5

 8536 50   - Druga stikala:

 8536 50 030 -- elektronska stikala AC stikala iz optično
       združene vhodne in izhodne naprave (izolirana
       tiristorska AC stikala) ......................... 2.2

 8536 50 050 -- elektronska stikala, vključno s toplotno
       zaščitenimi elektronskimi stikali, ki sestoje
       iz tranzistorja in logičnega čipa
       (tehnologija "čip na čip") ...................... 2.2

 8536 50 070 -- elektronska povratna stikala za električni
       tok napetosti ne več kot 11 A ................... 2.2

       -- druga:

       --- za napetosti nad 60 V:

 8536 50 110 ---- pritisna stikala ...........................  3

 8536 50 150 ---- vrtljiva stikala ...........................  3

 8536 50 190 ---- druga ......................................  3

 8536 50 800 ---- druga ...................................... 2.2


 8546    Električni izolatorji iz kakršnega koli
       materiala

 8546 20   - Iz keramičnih materialov:

 8546 20 100 -- brez kovinskih delov .........................  3

       -- s kovinskimi deli:

 8546 20 910 --- za prenos toka nad zemljo ali vlečne linije
       (npr. železnice) ................................  3

 8546 20 99 --- drugi:

 8546 20 999 ---- drugi ......................................  3


 8548    Odpadki in ostanki primarnih celic, primarnih
       baterij in električnih akumulatorjev; iztrošene
       primarne celice; iztrošene primarne baterije in
       iztrošeni električni akumulatorji; električni
       deli strojev ali aparatov, ki niso navedeni in
       ne zajeti na drugem mestu v tem poglavju

 8548 10   - Odpadki in ostanki primarnih celic, primarnih
       baterij in električnih akumulatorjev; iztrošene
       primarne celice; iztrošene primarne baterije in
       iztrošeni električni akumulatorji:

 8548 10 100 -- iztrošene primarne celice; iztrošene primarne
       baterije ........................................  6

       -- iztrošeni električni akumulatorji:

 8548 10 210 --- svinčevo-kislinski akumulatorji ............. 4.5

 8548 10 290 --- drugi ....................................... 4.5


 9016 00   Tehtnice z občutljivostjo do vključno 5
       centigramov (0,05 g), z utežmi ali brez njih

 9016 00 100 - Tehtnice ...................................... 4.5

 9016 00 900 - Deli in pribor (razen uteži iz tar.
       podšt. 8423.90.) ................................ 4.5


 9030    Osciloskopi, spektralni analizatorji in drugi
       instrumenti in aparati za merjenje in kontrolo
       električnih veličin, razen merilnikov iz tar.
       št. 9028; instrumenti in aparati za merjenje ali
       odkrivanje alfa, beta, gama, rentgenskih,
       kozmičnih ali drugih ionizirajočih sevanj

       - Drugi instrumenti in aparati za merjenje in
       kontrolo napetosti, jakosti toka, upornosti ali
       moči, brez naprav za registriranje:

 9030 31   -- multimetri:

 9030 31 100 --- za uporabo v civilnem letalstvu ............. 4.5


 9401    Sedeži (razen tistih iz tar. št. 92.42),
       vključno s tistimi, ki se lahko spremenijo v
       ležišča, in njihovi deli

 9401 20 000 - Sedeži za motorna vozila ......................  6

 9401 30   - Vrtljivi sedeži z nastavljanjem višine:

 9401 30 100 -- tapecirani, z naslonjali in opremljeni s
       koleščki ali drsnimi mehanizmi ..................  6

 9401 30 900 -- drugi ........................................  6

 9401 40 000 - Sedeži, razen vrtnih stolov ali taborniške
       opreme, ki se lahko spremenijo v ležišča ........  6

       - Drugi sedeži z lesenim ogrodjem:

 9401 61 000 -- tapecirani ...................................  6

 9401 69 000 -- drugi ........................................  6

       - Drugi sedeži, s kovinskim ogrodjem:

 9401 71 000 -- tapecirani ...................................  6

 9401 79 000 -- drugi ........................................  6

 9401 80 000 - Drugi sedeži ..................................  6


 9403    Drugo pohištvo in njegovi deli

 9403 10   - Kovinsko pisarniško pohištvo:

 9403 10 100 -- risalne mize (razen tistih iz
       tar. št. 90.17) ................................. 4.8

       -- drugo:

       --- višine do vključno 80 cm:

 9403 10 510 ---- mize ....................................... 4.8

 9403 10 590 ---- drugo ...................................... 4.8

       --- višine nad 80 cm:

 9403 10 910 ---- omarice z vrati ali navojnicami ............ 4.8

 9403 10 930 ---- omarice za spravilo dokumentacije, kartic
       ipd. ............................................ 4.8

 9403 10 990 ---- drugo ...................................... 4.8

 9403 20   - Drugo kovinsko pohištvo:

 9403 20 100 -- za uporabo v civilnem letalstvu .............. 3.6

       -- drugo:

 9403 20 910 --- postelje .................................... 3.6

 9403 20 990 --- drugo ....................................... 3.6

 9403 30   - Leseno pisarniško pohištvo:

       -- višine do vključno 80 cm:

 9403 30 110 --- mize ........................................  6

 9403 30 190 --- drugo .......................................  6

       -- višine nad 80 cm:

 9403 30 910 --- omarice z vrati, roloji in pd.; omarice za
       dokumentacijo, kartice ipd. .....................  6

 9403 30 990 --- drugo .......................................  6

 9403 40   - Leseno kuhinjsko pohištvo:

 9403 40 100 -- opremljeni kuhinjski elementi ................  6

 9403 40 900 -- drugo ........................................  6

 9403 50 000 - Leseno pohištvo za spalnice ...................  6

 9403 60   - Drugo leseno pohištvo:

 9403 60 100 -- leseno pohištvo, ki se uporablja v jedilnicah
       in dnevnih sobah ................................  6

 9403 60 300 -- leseno pohištvo, ki se uporablja za opremo
       trgovin .........................................  6

 9403 60 900 -- drugo leseno pohištvo ........................  6

 9403 70   - Pohištvo iz plastičnih mas:

 9403 70 100 -- za uporabo v civilnem letalstvu .............. 4.8

 9403 70 900 -- drugo ........................................ 4.8

 9403 80 000 - Pohištvo iz drugih materialov, vključno iz
       trstike, protja, bambusa in podobnih materialov . 4.8


 9404    Nosilci za žimnice: posteljnina in podobno blago
       (npr. žimnice, prešite odeje, pernice, blazine,
       blazinice), ki imajo vzmeti ali so napolnjeni s
       kakršnim koli materialom ali iz penaste gume ali
       plastične mase, vključno prevlečene

 9404 10 000 - Nosilci za žimnice ............................ 4.5

       - Žimnice:

 9404 29   -- iz drugih materialov:

 9404 29 100 --- vzmetne ..................................... 4.5

 9404 29 900 --- druge ....................................... 4.5

 9404 30   - Spalne vreče:

 9404 30 100 -- polnjene s perjem ali puhom .................. 4.5

 9404 30 900 -- druge ........................................ 4.5

 9404 90   - Drugo:

 9404 90 100 -- polnjeno s perjem ali puhom .................. 4.5

 9404 90 900 -- drugo ........................................ 4.5


 9405    Svetilke in druga svetila, vključno z
       reflektorji in njihovimi deli, ki niso navedeni
       in ne zajeti na drugem mestu; osvetljeni znaki,
       osvetljene ploščice z imeni in podobno, s
       fiksiranim svetlobnim virom, in njihovi deli, ki
       niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu

 9405 10   - Lestenci in druga električna stropna ali
       stenska svetila, razen za razsvetljavo javnih
       odprtih prostorov ali prometnih poti:

 9405 10 100 -- iz navadnih kovin ali plastičnih mas, za
       uporabo v civilnem letalstvu .................... 4.5

       -- drugo:

       --- iz plastičnih mas:

 9405 10 210 ---- ki se uporabljajo za navadne žarnice ....... 4.5

 9405 10 290 ---- drugo ...................................... 4.5

 9405 10 300 --- iz keramičnih snovi ......................... 4.5

 9405 10 500 --- stekleni .................................... 4.5

       --- iz drugih materialov:

 9405 10 910 ---- ki se uporabljajo za navadne žarnice ....... 4.5

 9405 10 990 ---- drugo ...................................... 4.5

       - Deli:

 9405 91   -- stekleni:

       --- proizvodi za napeljavo električne
       razsvetljave (razen žarometov in reflektorjev):

 9405 91 110 ---- brušeno steklo, plošče, krogle, hruškasto
       oblikovani deli in deli v obliki cvetja, obeski
       in podobni proizvodi za opremo lestencev ........ 4.2

 9405 91 190 ---- drugo (na primer: difuzorji, stropne
       svetilke, sklede, skodelice, senčila, krogle,
       senčila v obliki tulipanov) ..................... 4.2

 9405 91 900 --- drugo ....................................... 4.2

 9405 92   -- iz plastičnih mas:

 9405 92 100 --- deli proizvodov iz tar. podšt. 9405.10 ali
       9405.60, za uporabo v civilnem letalstvu ........  6

 9405 92 900 --- drugo .......................................  6

 9405 99   -- drugi:

 9405 99 100 --- deli proizvodov iz tar. podšt. 9405.10 ali
       9405.60, iz navadnih kovin, za uporabo v
       civilnem letalstvu ..............................  6

 9405 99 900 --- drugo .......................................  6


 9406 00   Montažne zgradbe

 9406 00 100 - Lesene ........................................ 3.3

       - Železne ali jeklene:

 9406 00 310 -- rastlinjaki ..................................  3

 9406 00 390 -- druge ........................................  3

 9406 00 900 - Iz drugih materialov ..........................  3


 9506    Proizvodi in oprema za telovadbo, atletiko,
       druge športe (vključno za namizni tenis) in igre
       na prostem, ki niso navedeni in ne zajeti na
       drugem mestu v tem poglavju; plavalni bazeni in
       bazeni za otroke

       - Palice za golf in druga oprema za golf:

 9506 32 000 -- žogice ....................................... 4.5
                  PRILOGA 2

                KMETIJSKI IZDELKI

-----------------------------------------------------------------------------
Tarifna      Poimenovanje          Količina kg    Carinska
oznaka                               stopnja
-----------------------------------------------------------------------------
 1           2              3        4
-----------------------------------------------------------------------------

 0203    Meso, prašičje, sveže, ohlajeno ali
       zamrznjeno

       - Zamrznjeno:

 0203 22   -- šunke, plečeta in njihovi kosi, s
       kostmi:

 0203 22 900 --- drugo ............................. 25.000      6.5

 0203 29   -- drugo:

 0203 29 900 --- drugo .............................  3.000      6.5


 0204    Meso, ovčje ali kozje, sveže, ohlajeno
       ali zamrznjeno

 0204 10 000 - Trupi in polovice, jagnječji, sveži
       ali ohlajeni ..........................  2.500      5.4


 0207    Meso in užitni odpadki perutnine iz
       tar. št. 0105, sveže, ohlajeno ali
       zamrznjeno

       - Kokoši vrste Gallus domesticus:

 0207 12   -- nerazrezane na kose, zamrznjene ....  7.000      6.5


 0208    Drugo meso in drugi užitni mesni
       klavnični izdelki, sveže, ohlajeno ali
       zamrznjeno

 0208 90   - Drugo ............................... 10.000      2.5


 0406    Sir in skuta

 0406 90   - Sir, drug ...........................  5.000      5.4


 0702 00   Paradižnik, svež ali ohlajen       25.000 

 0702 00 001 - od 1. januarja do 14. maja ..........          5.0

 0702 00 002 - od 15. maja do 31. maja .............         10.0

 0702 00 003 - od 1. junija do 30. septembra .......         22.5

 0702 00 004 - od 1. do 31. oktobra ................         10.0

 0702 00 005 - od 1. novembra do 31. decembra ......          5.0


 0707 00   Kumare in kumarice, sveže ali o
       hlajene                 100.000

 0707 00 05 - Kumare

 0707 00 051 -- od 1. januarja do 30. aprila .......          5.0

 0707 00 052 -- od 1. do 15. maja ..................          8.0

 0707 00 053 -- od 16. maja do 30. septembra .......         28.8

 0707 00 054 -- od 1. oktobra do 10. novembra ......          8.0

 0707 00 055 -- od 11. novembra do 31. decembra ....          5.0

 0707 00 900 - Kumarice (katerih velikost je taka,
       da jih je v 1 kg 45 kosov ali več) ....         15.0


 0709    Druge vrtnine, sveže ali ohlajene

 0709 52 000 -- gomoljike .......................... 12.500     10.0

 0709 60   - Paprike iz rodu Capsicum ali
       Pimenta:

 0709 60 100 -- sladke ............................. 300.000     13.5


 0713    Sušene stročnice v zrnu, oluščene ali
       neoluščene ali zdrobljene        10.000 

 0713 33   -- navadni fižol, vštevši beli
       (Phaseolus vulgaris):

 0713 33 100 --- semenski ..........................          2.5

 0713 33 900 --- drug ..............................          5.0


 0802    Drugo lupinasto sadje, sveže ali suho,
       neoluščeno ali oluščeno

       - Mandeljni:

 0802 12   -- oluščeni ...........................  2.500      2.5

       - Navadni orehi:             3.750 

 0802 32 000 -- oluščeni ...........................          3.5

 0802 90   - Drugo ...............................   500      2.5


 0806    Grozdje, sveže ali suho

 0806 10   - Sveže:                 3.500 

 0806 10 100 -- namizno grozdje ....................          3.5

       -- drugo:

 0806 10 930 --- od 1. januarja do 14. julija ......          5.0

 0806 10 950 --- od 15. julija do 31. oktobra ......          7.5

 0806 10 970 --- od 1. novembra do 31. decembra ....          5.0


 0807    Dinje, lubenice in papaja, sveže

       - Dinje in lubenice:           25.000 

 0807 11 000 -- lubenice ...........................          2.5

 0807 19 000 -- druge ..............................          2.5


 0809    Marelice, češnje in višnje, breskve
       (vključno z nektarinami), slive,
       trnulje, sveže

 0809 40   - Slive in trnulje:            2.500 

 0809 40 05 -- slive:

 0809 40 051 --- od 1. januarja do 30. junija ......          6.0

 0809 40 052 --- od 1. julija do 30. septembra .....         15.0

 0809 40 053 --- od 1. oktobra do 31. decembra .....          6.0

 0809 40 900 -- trnulje ............................          5.0


 0813    Sadje, suho, razen tistega, ki se
       uvršča v tar. št. od 0801 do 0806;
       mešanice lupinastega ali suhega sadja
       iz tega poglavja

 0813 20 000 - Slive ...............................  7.500      5.0

 0813 40   - Drugo sadje:              15.000 

 0813 40 100 -- breskve, vključno z nektarinami ....          7.5

 0813 40 300 -- hruške .............................          7.0

 0813 40 500 -- papaja .............................          5.0

 0813 40 600 -- tamarinde ..........................          5.0

 0813 40 700 -- jabolka chasew, lučica slive
       sapodillo, pasijonsko sadje, karambola
       in pitaja .............................          5.0

 0813 40 950 -- drugo ..............................          5.0

 0813 50   - Mešanice lupinastega ali suhega
       sadja iz tega poglavja:

       -- druge mešanice:            1.500 

 0813 50 910 --- ki ne vsebujejo suhih sliv in fig .          5

 0813 50 990 --- druge .............................          5


 1108    Škrob; inulin

       - Škrob:

 1108 12 000 -- koruzni škrob ...................... 21.000      1.5

 1108 19   -- drug škrob ......................... 28.000      1.5


 1211    Rastline in njihovi deli (vključno
       semena in plodovi), sveži ali sušeni,
       rezani ali celi, zdrobljeni ali
       zmleti, vrst, ki se uporabljajo
       predvsem v parfumeriji, farmaciji ali
       za insekticidne, fungicidne ali
       podobne namene

 1211 90   - Drugo ...............................  1.000      2.5


 1806    Čokolada in druga živila, ki vsebujejo
       kakav

       - Drugo, v blokih ali palicah:

 1806 31 000 -- polnjeni ...........................  2.500     13.5

 1806 90   - Drugo:

       -- čokolada in čokoladni proizvodi:    3.350

       --- čokolade, polnjene ali ne:

 1806 90 110 ---- ki vsebujejo alkohol .............         13.5

 1806 90 900 -- drugo ..............................         13.5


 1901    Sladni ekstrakt; živila iz moke,
       zdroba, škroba in sladnega ekstrakta
       brez dodatka kakava ali z dodatkom
       kakava v prahu v količini manj kot
       40 ut.%, preračunano na popolnoma
       odmaščeno osnovo, ki niso navedena in
       ne zajeta na drugem mestu; živila iz
       izdelkov iz tar. št. 0401 do 0404 brez
       dodatka kakavovega prahu ali z
       dodatkom kakavovega prahu v količini
       manj kot 5 ut.%, preračunano na
       popolnoma odmaščeno osnovo, ki niso
       navedena in ne zajeta na drugem mestu

 1901 10 000 - Proizvodi za otroško hrano, v
       pakiranjih za prodajo na drobno .......  5.000     10


 1905    Kruh, peciva, sladice, biskviti in
       drugi pekovski izdelki z dodatkom
       kakava ali brez njega; hostije,
       kapsule za farmacevtske proizvode,
       oblati, rižev papir in podobni izdelki

 1905 30   - Sladki biskviti, vaflji in oblati:    7.500 

       -- popolnoma ali delno prevlečeni s
       čokolado ali drugimi proizvodi, ki
       vsebujejo kakav:

 1905 30 110 --- v izvirnem pakiranju z neto
       vsebino do vključno 85 g ..............         13.5

 1905 30 190 --- drugo .............................         13.5

       -- drugo:

       --- sladki biskviti:

 1905 30 300 ---- ki vsebujejo 8 ut.% ali več
       mlečnih maščob ........................         13.5

       ---- drugo:

 1905 30 510 ----- sendvič biskviti ................         13.5

 1905 30 590 ----- drugo ...........................         13.5

       --- vaflji in oblati:

 1905 30 910 ---- soljeni, polnjeni ali nepolnjeni
       (slanega okusa) .......................         10.0

 1905 30 990 ---- drugo (polnjeni ali nepolnjeni -
       sladkega okusa) .......................         10.0


 2001    Vrtnine, sadje in drugi užitni deli
       rastlin, pripravljeni ali konzervirani
       v kisu ali ocetni kislini

 2001 10 000 - Kumare in kumarice ..................  5.000     26.7

 2001 90   - Drugo:

 2001 90 960 -- drugo ..............................  5.000     10.0


 2003    Gobe in gomoljike, pripravljene ali
       konzervirane drugače, razen v kisu ali
       v ocetni kislini

 2003 10   - Gobe:                  7.500

       -- iz rodu Agaricus:

 2003 10 200 --- začasno konzervirane, popolnoma
       kuhane ................................         10.0

 2003 10 300 --- drugo .............................         10.0

 2003 10 800 -- druge ..............................         13.5


 2004    Druge vrtnine, pripravljene ali
       konzervirane drugače, razen v kisu ali
       ocetni kislini, zamrznjene, razen
       proizvodov iz tar. št. 2006

 2004 90   - Druge vrtnine in mešanice vrtnin:   15.000

 2004 90 100 -- sladka koruza (Zea mays var.
       saccharata) ...........................         10.0

 2004 90 300 -- kislo zelje, kapre in olive ........         13.5

 2004 90 500 -- grah (Pisum sativum) in nezreli
       fižol vrste Phaseolus spp., stročji ...         13.5

       -- drugo, vključno z mešanicami:

 2004 90 910 --- čebula, kuhana, sicer nepredelana .         10.0

 2004 90 980 --- drugo .............................         10.0


 2005    Druge vrtnine, pripravljene ali
       konzervirane drugače, razen v kisu ali
       ocetni kislini, nezamrznjene, razen
       proizvodov iz tar. št. 2006

 2005 40 000 - Grah (Pisum sativum) ................   250     12.5

       - Fižol (Vigna spp., Phaseolus spp.):

 2005 59 000 -- drug ...............................  1.500     12.5

 2005 90   - Druge vrtnine in mešanice vrtnin:   10.000 

 2005 90 100 -- plodovi rodu Capsicum, razen
       sladkih paprik ali pimenta ............         10.0

 2005 90 300 -- kapre ..............................         10.0

 2005 90 500 -- okrogle artičoke ...................         10.0

 2005 90 600 -- korenje ............................         10.0

 2005 90 700 -- mešanice vrtnin ....................         10.0

 2005 90 750 -- kislo zelje ........................         13.5

 2005 90 800 -- drugo ..............................         10.0


 2007    Džemi, sadni želeji, marmelade, sadni
       pireji in sadne paste, dobljeni s
       kuhanjem, z dodatkom sladkorja ali
       drugih sladil ali brez njih

       - Drugo:

 2007 99   -- drugo:                10.000 

       --- z vsebnostjo sladkorja več kot
       30 ut.%:

 2007 99 100 ---- slivova pire in pasta ter pire in
       pasta iz suhih sliv, v izvirnem
       pakiranju z neto vsebino več kot 100
       kg, za industrijsko predelavo .........          6.5

 2007 99 200 ---- kostanjeva pire in pasta .........          6.5

       ---- drugo:

 2007 99 310 ----- češnjevi ........................          6.5

 2007 99 330 ----- jagodovi ........................         12.5

 2007 99 350 ----- malinovi ........................         12.5

 2007 99 39 ----- drugo:

*2007 99 392 ------ džemi ..........................          7.5

*2007 99 399 ------ drugo ..........................         17.5

       --- z vsebnostjo sladkorja več kot
       13 ut.%, vendar manj kot 30 ut.%:

 2007 99 510 ---- kostanjeva pire in pasta .........          6.5

 2007 99 550 ---- jabolčni pire, vključno s
       kompoti ...............................         17.5

 2007 99 58 ---- drugo:

*2007 99 582 ----- džemi ...........................          7.5

*2007 99 589 ----- drugo ...........................         17.5

       --- drugo:

 2007 99 910 ---- jabolčni pire, vključno s
       kompoti ...............................         17.5

 2007 99 930 ---- tropski sadeži in tropski
       oreščki ...............................         17.5

 2007 99 98 ---- drugo:

*2007 99 981 ----- džemi ...........................          7.5

*2007 99 989 ----- drugo ...........................         17.5


 2009    Sadni sokovi (tudi grozdni mošt) in
       zelenjavni sokovi, nefermentirani in
       brez dodatka alkohola, z dodatkom
       sladkorja ali drugih sladil ali brez
       njih

 2009 90   - Mešanice sokov:            12.500 

       -- gostote več kot 1,33 g/cm3 pri
       20oC:

       --- mešanice jabolčnega in hruškovega
       soka:

 2009 90 110 ---- vrednosti do vključno 22 ECU za
       100 kg neto teže ......................         15.0

 2009 90 190 ---- drugo ............................         15.0

       --- drugo:

 2009 90 210 ---- vrednosti do 30 ECU za 100 kg
       neto teže .............................         15.0

 2009 90 290 ---- drugo ............................         15.0

       -- gostote do vključno 1,33 g/cm3 pri
       20oC:

       --- mešanice jabolčnega in hruškovega
       soka:

 2009 90 310 ---- vrednosti do vključno 18 ECU za
       100 kg neto teže z vsebnostjo dodanega
       sladkorja do vključno 30 ut.% .........         15.0

 2009 90 390 ---- drugo ............................         15.0

       --- drugo:

       ---- vrednosti več kot 30 ECU za 100
       kg neto teže:

       ----- mešanice sadnih sokov agrumov in
       ananasovega soka:

 2009 90 410 ------ sladkane .......................         15.0

 2009 90 490 ------ drugo ..........................         15.0

       ----- drugo:

 2009 90 510 ------ sladkane .......................         15.0

 2009 90 590 ------ drugo ..........................         15.0

       ---- vrednosti do vključno 30 ECU za
       100 kg neto teže:

       ----- mešanice sokov agrumov in
       ananasovega soka:

 2009 90 710 ------ z vsebnostjo dodanega sladkorja
       več kot 30 ut.% .......................         15.0

 2009 90 730 ------ z vsebnostjo dodanega sladkorja
       do vključno 30 ut.% ...................         15.0

 2009 90 79 ------ nesladkane:

*2009 90 791 ------- pakirane v embalaži z vsebino
       več kot 100 l .........................          3.0

*2009 90 799 ------- druge .........................         15.0

       ----- drugo:

       ------ z vsebnostjo dodanega sladkorja
       več kot 30 ut.%:

 2009 90 920 ------- mešanice sokov iz tropskih
       sadežev ...............................         15.0

 2009 90 940 ------- drugo .........................         15.0

       ------ z dodanim sladkorjem, katerega
       vsebnost ne presega 30 ut.%

 2009 90 950 ------- mešanice sokov iz tropskih
       sadežev ...............................         15.0

 2009 90 960 ------- drugo .........................         15.0

       ------ brez dodanega sladkorja:

 2009 90 970 ------- mešanice sokov iz tropskih
       sadežev ...............................         15.0

 2009 90 980 ------- drugo .........................         15.0


 2103    Pripravki za omake in pripravljene
       omake, mešane začimbe in mešana
       začimbna sredstva; gorčična moka in
       zdrob in pripravljena gorčica

 2103 30   - Gorčična moka in zdrob in
       pripravljena gorčica .................. 10.000     10.0


 2104    Juhe in ragu juhe in pripravki za te
       juhe; homogenizirana sestavljena
       živila

 2104 10   - Juhe in ragu juhe ter pripravki za
       te juhe ...............................  2.500     13.5


 2202    Vode, vključno mineralne vode in
       sodavice, s sladkorjem ali drugimi
       sladili ali sredstvi za aromatiziranje
       ter druge brezalkoholne pijače, razen
       sadnih in zelenjavnih sokov, ki se
       uvrščajo v tar. št. 2009

 2202 10 000 - Vode, vključno mineralne vode in
       sodavice, s sladkorjem ali drugimi
       sladili ali sredstvi za
       aromatiziranje ........................ 15.000     12.5

 2202 90   - Drugo:                 10.000 

 2202 90 100 -- ki ne vsebujejo proizvodov iz tar.
       št. 0401 do 0404 ali maščob,
       pridobljenih iz proizvodov iz tar. št.
       0401 do 0404 ..........................         12.5

       -- druge, ki vsebujejo maščobe,
       pridobljene iz proizvodov iz tar. št.
       0401 do 0404:

 2202 90 910 --- do 0,2 ut.% .......................         12.5

 2202 90 950 --- 0,2 ut.% ali več, vendar manj kot
       2 ut.% ................................         12.5

 2202 90 990 --- 2 ut.% ali več ....................         12.5


 2203 00   Pivo iz slada (z vsebnostjo alkohola
       nad 0,5 vol.%) ........................   500     20.0


 2208    Nedenaturiran etanol, z vsebnostjo
       manj kot 80 vol.%; žganja, likerji
       in druge alkoholne pijače

 2208 90   - Drugo ...............................   500     20.0


 2402    Cigare, cigarilosi in cigarete iz
       tobaka in tobačnih nadomestkov

 2402 20   - Cigarete, ki vsebujejo tobak ........ 15.000     26.7

(1) Kjer je navedena štirimestna, šestmestna oziroma osemmestna tarifna
  oznaka, se carinska stopnja, kot je določena v prilogi, uporablja za vse
  tarifne podštevilke v okviru navedene tarifne oznake.
                           PRILOGA 4

               PROTOKOL
 o definiciji pojma "izdelki s poreklom" in načinih upravnega
              sodelovanja

               VSEBINA

I. ODDELEK   SPLOŠNE DOLOČBE

- 1. člen    Definicije

II. ODDELEK   DEFINICIJA POJMA "IZDELKI S POREKLOM"

- 2. člen    Splošne zahteve

- 3. člen    Dvostranska kumulacija porekla

- 4. člen    Diagonalna kumulacija porekla

- 5. člen    V celoti pridobljeni izdelki

- 6. člen    Zadosti obdelani ali predelani izdelki

- 7. člen    Nezadostni postopki obdelave ali predelave

- 8. člen    Enota kvalifikacije

- 9. člen    Dodatki, nadomestni deli in orodja

- 10. člen   Garniture

- 11. člen   Nevtralni elementi

III. ODDELEK  ZAHTEVE GLEDE OZEMLJA

- 12. člen   Načelo teritorialnosti

- 13. člen   Neposredni prevoz

- 14. člen   Razstave

IV. ODDELEK   POVRAČILO CARINE ALI OPROSTITEV PLAČILA CARINE

- 15. člen   Prepoved povračila carine ali oprostitve
        plačila carine

V. ODDELEK   DOKAZILO O POREKLU

- 16. člen   Splošne zahteve

- 17. člen   Postopek za izdajo potrdil o prometu blaga EUR.1

- 18. člen   Naknadno izdana potrdila o prometu blaga EUR.1

- 19. člen   Izdaja dvojnika potrdila o prometu blaga EUR.1

- 20. člen   Izdaja potrdil o prometu blaga EUR.1 na podlagi
        predhodno izdanega ali izdelanega dokazila o
        poreklu

- 21. člen   Pogoji za izjavo na računu

- 22. člen   Pooblaščeni izvoznik

- 23. člen   Veljavnost dokazila o poreklu

- 24. člen   Predložitev dokazila o poreklu

- 25. člen   Uvoz po delih

- 26. člen   Izjeme pri dokazilu o poreklu

- 27. člen   Spremljajoči dokumenti

- 28. člen   Hramba dokazil o poreklu in spremljajočih
        dokumentov

- 29. člen   Razlike in formalne napake

- 30. člen   Zneski izraženi v ekujih

VI. ODDELEK   DOGOVORI O UPRAVNEM SODELOVANJU

- 31. člen   Medsebojno sodelovanje

- 32. člen   Preverjanje dokazil o poreklu

- 33. člen   Reševanje sporov

- 34. člen   Kazni

- 35. člen   Proste cone

VII. ODDELEK  KONČNE DOLOČBE

- 36. člen   Blago na poti in v skladiščenju

- 37. člen   Pododbor za carinske zadeve in vprašanja porekla

- 38. člen   Spremembe in dopolnitve Protokola


              I. ODDELEK

             SPLOŠNE DOLOČBE

               1. člen

              Definicije

Za namene tega Protokola:

a) "izdelava" pomeni katerokoli vrsto obdelave ali predelave
vključno s sestavljanjem ali posebnimi postopki;

b) "material" pomeni vsako sestavino, surovino, sestavni del ali
del itd., ki se uporablja pri izdelavi izdelka;

c) "izdelek" pomeni izdelek, ki se izdeluje, čeprav je namenjen
kasnejši uporabi pri drugem postopku izdelave;

d) "blago" pomeni materiale in izdelke;

e) "carinska vrednost" pomeni vrednost, določeno v skladu s
Sporazumom iz leta 1994 o izvajanju VII člena Splošnega sporazuma
o carinah in trgovini (Sporazum WTO o carinski vrednosti);

f) "cena franko tovarna" pomeni ceno, ki se plača za izdelek
franko tovarna proizvajalcu v pogodbenici v podjetju katerega se
opravi zadnja obdelava ali predelava pod pogojem, da cena
vključuje vrednost vseh uporabljenih materialov, zmanjšano za vse
notranje dajatve, ki se ali se lahko povrnejo pri izvozu
pridobljenega izdelka;

g) "vrednost materialov" pomeni carinsko vrednost pri uvozu
uporabljenih materialov brez porekla ali, če ta ni znana in se ne
da ugotoviti, prvo preverljivo ceno, plačano za materiale v
pogodbenici;

h) "vrednost materialov s poreklom" pomeni vrednost takih
materialov, kot so opredeljeni v pododstavku g) in se uporablja
mutatis mutandis;

i) "dodana vrednost" je cena izdelka franko tovarna, zmanjšana za
carinsko vrednost vsakega vključenega izdelka, ki nima porekla
države, v kateri so bili ti izdelki pridobljeni;

j) "poglavja" in "tarifne številke" pomenijo poglavja in tarifne
številke (štirištevilčne kode), uporabljene v nomenklaturi, ki
predstavlja "Harmonizirani sistem poimenovanja in šifrskih oznak
blaga", ki se v tem Protokolu navaja kot "Harmonizirani sistem"
ali "HS";

k) "uvrščen" se nanaša na uvrstitev izdelka ali materiala v
določeno tarifno številko;

l) "pošiljka" pomeni izdelke, ki jih izvoznik pošilja enemu
prejemniku bodisi hkrati ali so zajeti v enem transportnem
dokumentu, s katerim dobavlja izvoznik te izdelke prejemniku, ali
če ni takega dokumenta, izdelke, ki so zajeti na enem računu;

m) "ozemlje" vključuje teritorialne vode.


             II. ODDELEK

       DEFINICIJA POJMA "IZDELKI S POREKLOM"

               2. člen

             Splošne zahteve

Za namene izvajanja tega Sporazuma se naslednji izdelki štejejo
za izdelke s poreklom iz pogodbenice:

a) izdelki, v celoti pridobljeni v pogodbenici v smislu 5. člena
tega Protokola;

b) izdelki, pridobljeni v pogodbenici, ki vsebujejo materiale, ki
niso bili v celoti pridobljeni na njenem ozemlju, pod pogojem, da
so bili taki materiali zadosti obdelani ali predelani v
pogodbenici v smislu 6. člena tega Protokola;

               3. člen

         Dvostranska kumulacija porekla

Materiali s poreklom iz pogodbenice se štejejo za materiale s
poreklom iz druge pogodbenice, če so vsebovani v izdelku, ki je
bil tam pridobljen. Ne bo treba, da so taki materiali zadosti
obdelani ali predelani, pod pogojem, da so bili obdelani ali
predelani bolj, kot to določa prvi odstavek 7. člena tega
Protokola.

               4. člen

         Diagonalna kumulacija porekla

1. Ob upoštevanju določb drugega in tretjega odstavka se
materiali s poreklom iz Poljske, Madžarske, Češke republike,
Slovaške republike, Romunije, Latvije, Estonije, Islandije,
Norveške, Švice ali Skupnosti v smislu Sporazumov med zadevano
pogodbenico in temi državami pri vključitvi v izdelek, ki je bil
tam pridobljen, lahko štejejo za materiale s poreklom iz
pogodbenice. Ni treba, da bi bili taki materiali zadosti obdelani
ali predelani.

2. Izdelki, ki so pridobili status blaga s poreklom na podlagi
prvega odstavka se lahko še naprej štejejo kot izdelki s poreklom
iz pogodbenice samo, če tam dodana vrednost presega vrednost
uporabljenih materialov s poreklom iz katerekoli države, omenjene
v prvem odstavku. Če to ni tako, se ti izdelki lahko štejejo za
izdelke s poreklom iz države, omenjene v prvem odstavku, ki je
prispevala največjo vrednost uporabljenih materialov s poreklom.
Pri določitvi porekla se ne upoštevajo materiali s poreklom iz
drugih držav, omenjenih v prvem odstavku, ki so bili zadosti
obdelani ali predelani v Sloveniji ali v Bolgariji.

3. V tem členu predvidena kumulacija se lahko uporablja samo,
kadar so uporabljeni materiali pridobili status izdelkov s
poreklom z uporabo pravil o poreklu, ki so enaka kot pravila v
tem Protokolu. Pogodbenici se bosta obveščali o podrobnostih o
sporazumih in ustreznih pravilih o poreklu blaga, ki sta jih
sklenili z drugimi državami, omenjenimi v prvem odstavku.

4. Ne glede na določbe tretjega odstavka se v tem členu
predvidena kumulacija uveljavi za pogodbenici in katerokoli drugo
državo, navedeno v prvem odstavku z datumom ustreznega obvestila.

               5. člen

         V celoti pridobljeni izdelki

1. Šteje se, da so v celoti pridobljeni v pogodbenici:

a) mineralni izdelki, tam pridobljeni iz zemlje ali morskega dna;

b) tam pridelani rastlinski izdelki;

c) tam povržene in vzrejene žive živali;

d) izdelki, pridobljeni iz živih tam vzrejenih živali;

e) izdelki, tam pridobljeni z lovom ali ribolovom;

f) izdelki morskega ribolova in drugi izdelki iz morja,
pridobljeni z njihovimi ladjami zunaj teritorialnih voda
pogodbenice;

g) izdelki, izdelani na njihovih predelovalnih ladjah izključno
iz izdelkov, omenjenih v pododstavku f);

h) tam zbrani rabljeni predmeti, primerni le za reciklažo
surovin, vključno z rabljenimi gumami, primernimi le za
protektiranje ali uporabo kot odpadek;

i) odpadki in ostanki pri proizvodnih postopkih, ki tam potekajo;

j) izdelki, pridobljeni iz morskega dna ali slojev pod njim zunaj
njihovih teritorialnih voda pod pogojem, da imata izključno
pravico do obdelave morskega dna ali sloja pod njim;

k) blago, tam izdelano izključno iz izdelkov, omenjenih v
pododstavkih a) do j).

2. Izraza "njihova plovila" in "njihove predelovalne ladje" v
pododstavkih 1 f) in g) se uporabljata samo za plovila in
predelovalne ladje:

a) ki so registrirana ali se vodijo v pogodbenici;

b) ki plujejo pod zastavo pogodbenice;

c) ki so najmanj 50 odstotkov v lasti državljanov te pogodbenice
ali družbe s sedežem v eni od teh držav in v kateri so direktor
ali direktorji, predsednik upravnega odbora ali nadzornega odbora
ter večina članov takih odborov državljani pogodbenice in, še
dodatno, če v primeru osebnih ali kapitalskih družb vsaj polovica
kapitala pripada tej pogodbenici ali javnim organom ali
državljanom te pogodbenice;

d) katerih kapitan in častniki so državljani te pogodbenice; in

e) katerih najmanj 75 odstotkov članov posadke so državljani za
pogodbenice.

               6. člen

       Zadosti obdelani ali predelani izdelki

1. Za namene 2. člena se šteje, da so izdelki, ki niso v celoti
pridobljeni, zadosti obdelani ali predelani, če so izpolnjeni
pogoji, navedeni v seznamu Priloge II.

Zgoraj navedeni pogoji navajajo za vse izdelke, za katere velja
ta Sporazum, postopke obdelave ali predelave, ki morajo biti
opravljeni na materialih brez porekla, uporabljenih pri izdelavi
teh izdelkov in se nanašajo samo na take materiale. To pomeni, če
se izdelek, ki je pridobil poreklo z izpolnitvijo pogojev iz
seznama, uporablja pri izdelavi drugega izdelka, se pogoji, ki se
uporabljajo za izdelek, v katerega je ta vključen, ne uporabljajo
zanj in se ne upoštevajo materiali brez porekla, ki so se morda
uporabili pri njegovi izdelavi.

2. Ne glede na prvi odstavek se materiali brez porekla, ki se v
skladu z v seznamu danimi pogoji za ta izdelek ne bi smeli
uporabiti pri izdelavi tega izdelka, vseeno lahko uporabijo pod
pogojem:

a) da njihova skupna vrednost ne presega 10 odstotkov cene
izdelka franko tovarna,

b) da katerikoli od odstotkov, ki je naveden v seznamu kot
zgornja vrednost materialov brez porekla, ni presežen na podlagi
uporabe tega odstavka.

Ta odstavek se ne uporablja za izdelke, ki se uvrščajo v 50. do
63. poglavje Harmoniziranega sistema.

3. Prvi in drugi odstavek se ne uporablja v primerih, ki jih
določa 7. člen.

               7. člen

      Nezadostni postopki obdelave ali predelave

1. Ne glede na določbe 2. odstavka se šteje , da so naslednji
postopki obdelave ali predelave nezadostni, da bi izdelek
pridobil status izdelka s poreklom, ne glede na to, ali je
zadoščeno zahtevam iz 6. člena:

a) postopki za ohranitev blaga v dobrem stanju med prevozom in
skladiščenjem (prezračevanje, razprostiranje, sušenje, hlajenje,
soljenje, dajanje v žveplov dioksid ali druge vodne raztopine,
odstranjevanje poškodovanih delov in podobni postopki);

b) preprosti postopki, kot so odstranjevanje prahu, sejanje ali
prebiranje, razvrščanje, usklajevanje (vključno s sestavljanjem
garnitur izdelkov), pranje, barvanje, rezanje;

c)

i) spremembe v embalaži ter razstavljanje in sestavljanje
pošiljk;

ii) preprosto pakiranje v steklenice, čutare, vrečke, zaboje,
škatle, pritrjevanje na kartone ali plošče itd. in vsi drugi
preprosti postopki pakiranja;

d) pritrjevanje oznak, nalepk in drugih podobnih znakov za
razlikovanje na izdelke ali njihovo embalažo;

e) preprosto mešanje izdelkov ne glede na to, ali so različnih
vrst ali ne, če ena ali več sestavin mešanice ne ustreza pogojem,
določenim v tem Protokolu, da bi jih lahko šteli za izdelke s
poreklom iz pogodbenice;

f) enostavno sestavljanje delov izdelkov v popoln izdelek;

g) kombinacija dveh ali več postopkov, opisanih v pododstavkih a)
do f);

h) zakol živali.

2. Pri ugotavljanju, ali se predelave ali obdelave, opravljene na
posameznem izdelku štejejo za nezadostne v smislu prvega
odstavka, se skupno upoštevajo vsi postopki, opravljeni na tem
izdelku v pogodbenici.

               8. člen

            Enota kvalifikacije

1. Enota kvalifikacije za uporabo določb tega Protokola je
določen izdelek, ki se šteje za osnovno enoto, kadar se določa
uvrstitev blaga ob uporabi nomenklature Harmoniziranega sistema.

Iz tega sledi:

a) kadar se izdelek, ki ga sestavlja skupina predmetov ali je
sestavljen iz izdelkov, uvršča po pogojih Harmoniziranega sistema
v eno tarifno številko, potem celota pomeni enoto kvalifikacije,

b) kadar je pošiljka sestavljena iz določenega števila enakih
izdelkov, ki se uvrščajo v enako tarifno številko Harmoniziranega
sistema, je treba pri uporabi določb tega Protokola vsak izdelek
obravnavati posebej.

2. Če je v skladu s splošnim pravilom št.5 Harmoniziranega
sistema embalaža vključena v izdelek zaradi uvrščanja, mora biti
vključena tudi pri določanju porekla.

               9. člen

        Dodatki, nadomestni deli in orodje

Dodatki, nadomestni deli in orodje, poslani skupaj z delom
opreme, stroja, naprave ali vozila, ki so del običajne opreme in
so vključeni v njeno ceno ali pa niso posebej zaračunani, se
štejejo za del te opreme, stroja, naprave ali vozila.

              10. člen

              Garniture

Garniture se v skladu s splošnim pravilom št.3 Harmoniziranega
sistema štejejo za garniture s poreklom, kadar imajo poreklo vsi
njihovi sestavni deli. Kljub temu pa takrat, kadar je garnitura
sestavljena iz sestavnih delov, ki imajo poreklo in takih brez,
velja, da ima garnitura kot celota poreklo pod pogojem, da
vrednost izdelkov brez porekla ne presega 15 odstotkov cene
garniture franko tovarna.

              11. člen

            Nevtralni elementi

Da bi določili, ali je izdelek s poreklom, ni treba ugotavljati
porekla za naslednje, kar bi lahko bilo uporabljeno pri njegovi
izdelavi:

a) energija in gorivo;

b) naprave in oprema;

c) stroji in orodje;

d) blago, ki ni vključeno ali ni namenjeno za vključitev v končno
sestavo izdelka.


             III. ODDELEK

           ZAHTEVE GLEDE OZEMLJA

              12. člen

           Načelo teritorialnosti

1. Pogoji, določeni v II. oddelku, ki se nanašajo na pridobitev
statusa blaga s poreklom, morajo biti v pogodbenici izpolnjeni
neprekinjeno, razen kot je določeno v 4. členu.

2. Če se blago s poreklom, izvoženo iz pogodbenice v drugo
državo, vrne, se z izjemo določb 4. člena mora šteti za blago
brez porekla, razen če se carinskim organom lahko zadovoljivo
dokaže:

a) da je vrnjeno blago isto blago, kot je bilo izvoženo, in

b) da na njem, medtem ko je bilo v tisti državi ali med izvozom,
niso bili opravljeni nikakršni postopki, razen tistih, ki so
potrebni, da se ohrani v dobrem stanju.

              13. člen

            Neposredni prevoz

1. Preferencialno obravnavanje, predvideno s tem Sporazumom, se
uporablja samo za izdelke, ki izpolnjujejo zahteve tega Protokola
in se prevažajo neposredno med ozemlji pogodbenic ali čez ozemlja
drugih držav, omenjenih v 4. členu. Vendar se izdelki, ki
sestavljajo eno samo nedeljeno pošiljko, lahko prevažajo čez
druga ozemlja, če do tega pride, s pretovarjanjem ali začasnim
skladiščenjem na teh ozemljih pod pogojem, da je blago v državi
tranzita ali skladiščenja ostalo pod nadzorom carinskih organov
in da na njem niso bili opravljeni drugi postopki razen
raztovarjanja, ponovnega natovarjanja ali kakršnikoli postopki za
ohranitev blaga v dobrem stanju.

Izdelki s poreklom se lahko pošiljajo po cevovodih čez ozemlja,
ki niso ozemlja Slovenije ali Litve.

2. Kot dokazilo, da so izpolnjeni pogoji, določeni v prvem
odstavku, je treba predložiti carinskim organom države uvoznice:

a) en sam prevozni dokument, ki pokriva prevoz iz države
izvoznice čez državo tranzita; ali

b) potrdilo, ki ga izdajo carinski organi države tranzita, ki:

(i) vsebuje natančen opis izdelkov,

(ii) navaja datume raztovarjanja in ponovnega natovarjanja
izdelkov in če ustreza, imena ladij ali drugih uporabljenih
prevoznih sredstev, in

(iii) potrjuje pogoje, pod katerimi so bili izdelki zadržani v
državi tranzita, ali

c) če teh ni, katerekoli dokumente, ki to dokazujejo.

              14. člen

              Razstave

1. Za izdelke s poreklom, ki se pošiljajo na razstavo v drugo
državo razen tistih, ki so omenjene v 4. členu in so po razstavi
prodani z namenom uvoza v pogodbenico, veljajo pri uvozu
ugodnosti po določbah tega Sporazuma pod pogojem, da se carinskim
organom zadovoljivo dokaže, da:

a) je izvoznik te izdelke poslal iz pogodbenice državo, v kateri
je razstava in jih tam razstavil;

b) je ta izvoznik izdelke prodal ali drugače odstopil osebi v
pogodbenici;

c) so bili izdelki med razstavo ali takoj zatem poslani v enakem
stanju, kot so bili poslani na razstavo; in

d) izdelki od tedaj, ko so bili poslani na razstavo, niso bili
uporabljeni v noben drug namen kot za predstavitev na razstavi.

2. Dokazilo o poreklu mora biti izdano ali izpolnjeno v skladu z
določbami V. oddelka in predloženo carinskim organom države
uvoznice na običajen način. V njem morata biti navedena naziv in
naslov razstave. Po potrebi se lahko zahteva dodatno dokumentarno
dokazilo o pogojih, pod katerimi so bili razstavljeni.

3. Prvi odstavek se uporablja za vse trgovinske, industrijske,
kmetijske ali obrtne razstave, sejme ali podobne javne prireditve
ali prikaze, ki niso organizirani v zasebne namene v trgovinah
ali poslovnih prostorih zaradi prodaje tujih izdelkov, in v času
katerih izdelki ostanejo pod carinskim nadzorom.


              IV. ODDELEK

     POVRAČILO CARINE ALI OPROSTITEV PLAČILA CARINE

              15. člen

   Prepoved povračila carine ali oprostitve plačila carine

1. Za materiale brez porekla, ki se uporabijo pri izdelavi
izdelkov s poreklom iz pogodbenice ali iz ene od drugih držav,
omenjenih v 4. členu, za katere se izda ali izdela dokazilo o
poreklu v skladu z določbami V. oddelka, se v pogodbenici ne
morejo uveljavljati kakršnakoli povračila carine ali oprostitve
plačila carine.

2. Prepoved iz prvega odstavka se nanaša na kakršnokoli
povračilo, odpustitev ali neplačilo, delno ali v celoti,
carinskih dajatev ali dajatev, ki imajo enakovredni učinek, ki se
lahko uporablja v pogodbenici, izrecno ali z učinkom za
materiale, uporabljene pri izdelavi, takrat ko se izdelki,
pridobljeni iz omenjenih materialov, izvozijo in ne, če tam
ostanejo za domačo porabo.

3. Izvoznik izdelkov, na katere se nanaša dokazilo o poreklu, bo
na zahtevo carinskih organov pripravljen kadarkoli predložiti
katerekoli ustrezne dokumente, ki dokazujejo, da za materiale
brez porekla, uporabljene pri izdelavi zadevnih izdelkov, ni bilo
prejeto povračilo carine in da so bile vse carinske dajatve ali
dajatve z enakovrednim učinkom, ki se uporabljajo za take
materiale, dejansko plačane.

4. Določbe prvega do tretjega odstavka se prav tako uporabljajo
za embalažo v smislu drugega odstavka 8. člena, za dodatke,
nadomestne dele in orodje v smislu 9. člena in za izdelke v
garniturah v smislu 10. člena, če so taki predmeti brez porekla.

5. Določbe prvega do četrtega odstavka se uporabljajo samo za
materiale, za katere velja ta Sporazum. Nadalje ne preprečujejo
uporabe sistema cenovnih nadomestil, ki se uporabljajo pri izvozu
kmetijskih izdelkov v skladu z določbami Sporazuma.

6. Ne glede na prvi odstavek lahko pogodbenica uporablja sistem
povračila carine ali oprostitve plačila carinskih dajatev ali
dajatev z enakovrednim učinkom, ki se uporabljajo za materiale,
uporabljene pri proizvodnji izdelkov s poreklom, ob upoštevanju
naslednjih določb:

a) za izdelke, ki sodijo v 25.do 49. poglavje ter 64.do
97.poglavje Harmoniziranega sistema se lahko zadrži 5-odstotna
carinska dajatev ali tista nižja stopnja, ki velja v pogodbenici;

b) za izdelke, ki sodijo v 50.do 63.poglavje Harmoniziranega
sistema se lahko zadrži 10-odstotna carinska dajatev ali tista
nižja stopnja, ki velja v pogodbenici.

Določbe tega odstavka se uporabljajo do 31.decembra 1998 in se
lahko ob soglasju ponovno pregledajo.


              V. ODDELEK

            DOKAZILO O POREKLU

              16. člen

             Splošne zahteve

1. Za izdelke s poreklom iz pogodbenice pri uvozu v drugo
pogodbenico veljajo ugodnosti tega Sporazuma ob predložitvi
bodisi:

a) potrdila o prometu blaga EUR.1, katerega vzorec je v Prilogi
III; ali

b) v primerih, določenih v prvem odstavku 21. člena, izjave
izvoznika, katere besedilo je v Prilogi IV, na računu, obvestilu
o odpremi ali drugem trgovinskem dokumentu, ki dovolj natančno
opisuje zadevne izdelke, da jih je mogoče identificirati (v
nadaljevanju "izjava na računu").

2. Ne glede na prvi odstavek za izdelke s poreklom v smislu tega
protokola v primerih, kot jih določa 26. člen, veljajo ugodnosti
tega Sporazuma, ne da bi bilo treba predložiti kateregakoli od
zgoraj navedenih dokumentov.

              17. člen

     Postopek izdaje potrdila o prometu blaga EUR.1

1. Potrdilo o prometu blaga EUR.1 izdajo carinski organi države
izvoznice na podlagi pisne zahteve izvoznika ali njegovega
pooblaščenega zastopnika na izvoznikovo odgovornost.

2. V ta namen izpolni izvoznik ali njegov pooblaščeni zastopnik
potrdilo o prometru blaga EUR.1 in zahtevo za potrdilo o prometu,
katerih vzorca sta v Prilogi III. Obrazci se izpolnijo v enem od
jezikov, v katerih je sestavljen ta Sporazum, ali v francoščini
ali nemščini in v skladu z določbami domačega prava države
izvoznice. Če so pisani z roko, morajo biti izpolnjeni s črnilom
in s tiskanimi črkami. Izdelki morajo biti opisani v za to
predvideni rubriki brez praznih vmesnih vrstic. Če rubrika ni v
celoti zapolnjena, je treba pod zadnjo vrstico opisa potegniti
vodoravno črto in prečrtati prazen prostor pod njo.

3. Izvoznik, ki vlaga zahtevo za izdajo potrdila o prometu blaga
EUR.1, mora biti pripravljen, da na zahtevo carinskih organov
države izvoznice, kjer se izdaja potrdilo o prometu blaga EUR.1,
kadarkoli predloži vse ustrezne dokumente, ki dokazujejo status
izdelkov s poreklom kot tudi izpolnitev drugih zahtev tega
Protokola.

4. Potrdilo o prometu blaga EUR.1 izdajo carinski organi
pogodbenice, če se izdelki lahko štejejo za izdelke s poreklom iz
pogodbenice ali iz ene od drugih držav, omenjenih v 4. členu ter
izpolnjujejo druge zahteve tega Protokola.

5. Carinski organi, ki izdajo potrdila EUR.1, ukrenejo vse
potrebno za preverjanje porekla blaga in izpolnjevanje drugih
zahtev tega Protokola. V ta namen imajo pravico zahtevati
katerokoli dokazilo in opraviti kakršenkoli pregled izvoznikovih
poslovnih knjig ali kakršenkoli drug pregled, ki se jim zdi
potreben. Carinski organi, ki izdajo potrdila EUR.1, tudi
zagotovijo, da so obrazci, navedeni v drugem odstavku, pravilno
izpolnjeni. Zlasti morajo preveriti ali je prostor, namenjen
opisu izdelkov, izpolnjen tako, da izključuje vse možnosti
goljufije.

6. Datum izdaje potrdila o prometu blaga EUR.1 mora biti naveden
v rubriki 11 potrdila.

7. Potrdilo o prometu blaga EUR.1 izdajo carinski organi in ga
dajo izvozniku na razpolago takoj, ko je dejanski izvoz opravljen
ali zagotovljen.

              18. člen

     Naknadno izdana potrdila o prometu blaga EUR.1

1. Ne glede na sedmi odstavek 17. člena se potrdilo o prometu
blaga EUR.1 izjemoma lahko izda tudi po opravljenem izvozu
izdelkov, na katere se nanaša:

(a) če ni bilo izdano ob izvozu zaradi napak ali nenamernih
opustitev ali posebnih okoliščin; ali

(b) če se carinskim organom zadovoljivo dokaže, da je bilo
potrdilo o prometu blaga EUR.1 izdano, vendar ob uvozu iz
tehničnih razlogov ni bilo sprejeto.

2. Za izvajanje prvega odstavka mora izvoznik v zahtevi navesti
kraj in datum izvoza izdelkov, na katere se nanaša potrdilo o
prometu blaga EUR.1, in navesti razloge za svojo zahtevo.

3. Carinski organi lahko izdajo potrdilo o prometu blaga EUR.1
naknadno samo po opravljenem preverjanju, če se podatki v
izvoznikovi zahtevi ujemajo s podatki v ustreznem spisu.

4. Potrdila o prometu blaga EUR.1, ki so izdana naknadno, morajo
imeti eno od naslednjih navedb:

"ISSUED RETROSPECTIVELY",

"IZDANO NAKNADNO",

"IZDADEN V POSLEDSTVIE" (cirilica)

"DELIVRE A POSTERIORI"

"NACHTRAGLICH AUSGESTELLT"

5. Zaznamek iz četrtega odstavka mora biti vpisan v rubriko
"Opombe" potrdila o prometu blaga EUR.1.

              19. člen

     Izdaja dvojnika potrdila o prometu blaga EUR.1

1. V primeru tatvine, izgube ali uničenja potrdila o prometu
blaga EUR.1 lahko izvoznik carinske organe, ki so ga izdali,
zaprosi za izdajo dvojnika na podlagi izvoznih dokumentov, ki jih
imajo.

2. Na ta način izdani dvojnik mora biti označen z eno od
naslednjih besed:

     "DUPLICATE", "DVOJNIK", "DUPLIKAT" (cirilica),

           "DUPLICATA", "DUPLIKAT"

3. Zaznamek iz drugega odstavka mora biti vpisan v rubriko
"Opombe" dvojnika potrdila o prometu blaga EUR.1.

4. Dvojnik, na katerem mora biti datum izdaje prvotnega potrdila
o prometu blaga EUR.1, začne veljati s tem datumom.

              20. člen

  Izdaja potrdila o prometu blaga EUR.1 na podlagi predhodno
      izdanega ali izdelanega dokazila o poreklu

Če so izdelki s poreklom dani pod nadzor carinskih organov v
pogodbenici je mogoče zamenjati prvotno dokazilo o poreklu z enim
ali več potrdili o poreklu blaga EUR.1 z namenom pošiljanja vseh
ali nekaterih izdelkov drugam znotraj pogodbenice. Nadomestno
potrdilo(a) o prometu blaga EUR.1 izdajo carinski organi, pod
nadzorom katerih so bili dani izdelki.

              21. člen

          Pogoji za izjavo na računu

1. Izjavo na računu, omenjeno v pododstavku (b) prvega odstavka
16. člena, lahko da:

(a) pooblaščeni izvoznik v smislu 22. člena ali

(b) katerikoli izvoznik za vsako pošiljko, ki jo sestavlja eden
ali več paketov, ki vsebujejo izdelke s poreklom, katerih skupna
vrednost ne presega 6000 ekujev.

2. Izjavo na računu je možno dati, če se izdelki, na katere se
nanaša, lahko štejejo za izdelke s poreklom iz pogodbeniceali iz
ene od drugih držav, omenjenih v 4. členu in ki izpolnjujejo
druge zahteve tega Protokola.

3. Izvoznik, ki daje izjavo na računu, mora biti kadarkoli
pripravljen, da na zahtevo carinskih organov države izvoznice
predloži vse primerne dokumente, ki dokazujejo status porekla
blaga kot tudi izpolnitev drugih zahtev tega Protokola.

4. Izjavo, katere besedilo je v Prilogi IV, mora izvoznik
natipkati ali odtisniti na račun, obvestilo o odpremi ali drug
trgovinski dokument v eni od jezikovnih različic, ki so navedene
v tej prilogi, v skladu z določbami domačega prava države
izvoznice. Če je pisana z roko, mora biti napisana s črnilom in s
tiskanimi črkami.

5. Izjave na računu morajo imeti originalni lastnoročni podpis
izvoznika. Vendar se od pooblaščenega izvoznika v smislu 22.
člena ne zahteva , da podpisuje take izjave pod pogojem, da
carinskim organom države izvoznice da svoje jamstvo, da sprejema
polno odgovornost za vsako izjavo na računu, po kateri ga je
možno identificirati, kot da jo je lastnoročno podpisal.

6. Izjavo na računu lahko da izvoznik ob izvozu izdelkov, na
katere se nanaša, ali naknadno pod pogojem, da je predložena
carinskim organom v državi izvoznici najkasneje v dveh letih po
uvozu izdelkov, na katere se nanaša.

              22. člen

           Pooblaščeni izvoznik

1. Carinski organi države izvoznice lahko pooblastijo
kateregakoli izvoznika, ki pogosto odpremlja pošiljke izdelkov po
tem Sporazumu, da daje izjave na računu ne glede na vrednost
izdelkov, na katere se nanaša. Izvoznik, ki prosi za tako
pooblastilo, mora zadovoljivo ponuditi carinskim organom vsa
jamstva, potrebna za preverjanje statusa porekla teh izdelkov kot
tudi za izpolnitev drugih zahtev tega Protokola.

2. Carinski organi lahko odobrijo status pooblaščenega izvoznika
glede na kakršnekoli pogoje, za katere menijo, da so primerni.

3. Carinski organi dodelijo pooblaščenemu izvozniku številko
carinskega pooblastila, ki mora biti na izjavi na računu.

4. Carinski organi spremljajo kako pooblaščeni izvozniki
uporabljajo pooblastila.

5. Carinski organi lahko kadarkoli umaknejo pooblastilo. To
morajo storiti, kadar pooblaščeni izvoznik ne daje več jamstev,
navedenih v prvem odstavku, ne izpolnjuje pogojev, navedenih v
drugem odstavku, ali drugače nepravilno uporablja pooblastilo.

              23. člen

         Veljavnost dokazila o poreklu

1. Dokazilo o poreklu velja štiri mesece od datuma izdaje v
državi izvoznici in v tem roku mora biti predloženo carinskim
organom države uvoznice.

2. Dokazila o poreklu, ki so carinskim organom države uvoznice
predložena po izteku roka za predložitev, določenega v prvem
odstavku, se lahko sprejmejo zaradi uporabe preferencialne
obravnave,če jih zaradi izjemnih okoliščin ni bilo možno
predložiti do postavljenega končnega datuma.

3. V drugih primerih zakasnele predložitve lahko carinski organi
države uvoznice sprejmejo dokazila o poreklu, če so jim bili
izdelki predloženi pred tem končnim datumom.

              24. člen

         Predložitev dokazila o poreklu

Dokazila o poreklu se predložijo carinskim organom države
uvoznice v skladu s postopki, ki se uporabljajo v tej
pogodbenici. Omenjeni organi lahko zahtevajo prevod dokazila o
poreklu ter lahko zahtevajo tudi, da uvozno deklaracijo spremlja
izjava, s katero uvoznik potrjuje, da izdelki izpolnjujejo
potrebne pogoje za izvajanje tega Sporazuma.

              25. člen

             Uvoz po delih

Kadar se na zahtevo uvoznika in po pogojih, ki jih predpišejo
carinski organi države uvoznice, razstavljeni ali nesestavljeni
izdelki v smislu pododstavka (a) drugega odstavka splošnega
pravila Harmoniziranega sistema, ki sodijo v XVI. in XVII.
oddelek ali v tarifni številki 7308 in 9406 Harmoniziranega
sistema uvažajo po delih, se za take izdelke pri prvem delnem
uvozu carinskim organom predloži eno samo dokazilo o poreklu.

              26. člen

         Izjeme pri dokazilu o poreklu

1. Izdelki, ki jih kot majhne pakete posamezniki pošiljajo drugim
posameznikom ali so del osebne prtljage potnikov, se priznavajo
za izdelke s poreklom, ne da bi bilo treba predložiti dokazilo o
poreklu, pod pogojem, da se ti izdelki ne uvažajo v trgovinske
namene in je bila dana izjava, da ustrezajo zahtevam tega
Protokola, in ni dvoma o resničnosti take izjave. Če se izdelki
pošiljajo po pošti, se izjava lahko napiše na carinsko
deklaracijo C2/CP3 ali na list papirja, ki se priloži tistemu
dokumentu.

2. Občasni uvozi, pri katerih gre za le za izdelke za osebno
uporabo prejemnikov ali potnikov ali njihovih družin, se ne
štejejo za uvoze v trgovinske namene, če je iz narave in količine
izdelkov razvidno, da niso namenjeni za trgovanje.

3. Nadalje, skupna vrednost teh izdelkov ne sme presegati 500
ekujev, če gre za majhne pakete, ali 1200 ekujev, če gre za
izdelke, ki so del osebne prtljage potnikov.

              27. člen

           Spremljajoči dokumenti

Dokumenti, omenjeni v tretjem odstavku 17. člena in tretjem
odstavku 21. člena, ki se uporabljajo z namenom dokazovanja, da
se izdelki, zajeti s potrdilom o prometu blaga EUR.1 ali izjavo
na računu, lahko štejejo za izdelke s poreklom iz pogodbenice ali
iz ene od drugih držav, omenjenih v 4. členu, in izpolnjujejo
druge zahteve tega Protokola, so med drugim lahko naslednji:

(a) neposredno dokazilo o postopkih, ki jih je opravil izvoznik
ali dobavitelj z namenom pridobitve zadevnega blaga, kot je
vsebovano na primer v njegovih poslovnih knjigah ali internem
knjigovodstvu;

(b) dokumenti, ki dokazujejo status porekla uporabljenih
materialov, izdani ali izdelani v pogodbenici, kjer se
uporabljajo v skladu z domačim pravom;

(c) dokumenti, ki dokazujejo postopek obdelave ali predelave
materialov v pogodbenici, izdani ali izdelani v pogodbenici, kjer
se uporabljajo v skladu z domačim pravom;

(d) potrdila o prometu blaga EUR.1 ali izjave na računih, ki
dokazujejo status porekla uporabljenih materialov, izdana ali
izdelana v pogodbenici v skladu s tem Protokolom ali v eni od
drugih držav, omenjenih v 4. členu, v skladu s pravili o poreklu,
ki so enaka kot pravila v tem Protokolu.

              28. člen

   Hramba dokazil o poreklu in spremljajočih dokumentov

1. Izvoznik, ki vlaga zahtevo za izdajo potrdila o prometu blaga
EUR.1, mora vsaj tri leta hraniti dokumente, omenjene v tretjem
odstavku 17. člena.

2. Izvoznik, ki daje izjavo na računu, mora vsaj tri leta hraniti
kopijo te izjave kot tudi dokumente, omenjene v tretjem odstavku
21. člena.

3. Carinski organi države izvoznice, ki izdajajo potrdilo o
prometu blaga EUR.1 morajo vsaj tri leta hraniti zahteve,
omenjene v drugem odstavku 17. člena.

4. Carinski organi države uvoznice morajo vsaj tri leta hraniti
potrdila o prometu blaga EUR.1 in izjave na računih, ki so jim
bili predloženi.

              29. člen

          Razlike in formalne napake

1. Če so ugotovljene manjše razlike med navedbami na dokazilu o
poreklu in tistimi na dokumentih, ki so bili predloženi
carinskemu organu zaradi izpolnjevanja uvoznih formalnosti za
izdelke, to ne pomeni ipso facto ničnosti omenjenega dokazila, če
se pravilno ugotovi, da ta dokument ustreza predloženim izdelkom.

2. Očitne formalne napake, kot so npr. tipkarske, na dokazilu o
poreklu ne morejo biti razlog za zavrnitev, če te napake ne
ustvarjajo dvomov o pravilnosti navedb v tem dokumentu.

              30. člen

          Zneski izraženi v ekujih

1. Zneske v valuti države izvoznice, ki ustrezajo zneskom,
izraženim v ekujih, določi država izvoznica in jih sporoči državi
uvoznici.

2. Kadar so zneski višji od ustreznih zneskov, ki jih je določila
država uvoznica, jih mora slednja sprejeti, če so izdelki
zaračunani v valuti države izvoznice. Kadar so izdelki zaračunani
v valuti druge države, omenjene v 4. členu, mora država uvoznica
priznati zneske, ki jih je ta država notificirala.

3. Zneski, ki jih je treba uporabljati v valuti katerekoli
države, so protivrednosti zneskov v valuti te države, izraženi v
ekujih na prvi delovni dan v oktobru 1995.

4. Skupni odbor na zahtevo pogodbenice pregleda v ekujih izražene
zneske in njihovo protivrednost v domačih valutah pogodbenic.
Skupni odbor ob tem pregledu zagotovi, da se zneski, ki jih je
treba uporabljati, ne bodo znižali v nobeni domači valuti in bo
nadalje upošteval zaželeno ohranjanje realnih učinkov zadevnih
vrednostnih omejitev. V ta namen se lahko odloči za spremembo
zneskov izraženih v ekujih.


              VI. ODDELEK

        DOGOVORI O UPRAVNEM SODELOVANJU

              31. člen

           Medsebojno sodelovanje

1. Carinski organi pogodbenic si medsebojno izmenjajo vzorčne
odtise žigov, ki jih uporabljajo njihovi carinski organi pri
izdajanju potrdil o prometu blaga EUR.1, in naslove carinskih
organov, odgovornih za preverjanja teh potrdil in izjav na
računih.

2. Da bi zagotovili pravilno uporabo tega Protokola, si
pogodbenici preko pristojnih carinskih uprav medsebojno pomagata
pri preverjanju verodostojnosti potrdil o prometu blaga EUR.1 ali
izjav na računih ter točnosti informacij, ki so tam navedene.

              32. člen

         Preverjanje dokazil o poreklu

1. Dokazila o poreklu se naknadno preverjajo naključno ali kadar
carinski organi države uvoznice upravičeno dvomijo o pristnosti
teh dokumentov, statusu porekla zadevnih izdelkov ali izpolnitvi
drugih zahtev tega Protokola.

2. Zaradi izvajanja določb prvega odstavka morajo carinski organi
države uvoznice vrniti potrdilo o prometu blaga EUR.1 in račun,
če je bil predložen, izjavo na računu ali kopijo teh dokumentov
carinskim organom države izvoznice in, če tako ustreza, navesti
razloge za poizvedbo. V podporo zahtevi za preverjanje se pošlje
vsak pridobljen dokument ali informacija, ki kaže, da so podatki
na dokazilu o poreklu napačni.

3. Preverjanje opravljajo carinski organi države izvoznice. V ta
namen imajo pravico zahtevati katerokoli dokazilo in opraviti
kakršenkoli pregled izvoznikovih poslovnih knjig ali katerikoli
drug pregled, za katerega menijo, da je potreben.

4. Če se carinski organi države uvoznice odločijo, da bodo
začasno prenehali podeljevati preferencialno obravnavo zadevnim
izdelkom, medtem ko čakajo na izide preverjanja, morajo uvozniku
ponuditi sprostitev blaga, pogojeno z varnostnimi ukrepi, ki se
jim zdijo potrebni.

5. Carinski organi, ki so zahtevali preverjanje, morajo biti o
izidih preverjanja obveščeni takoj, ko je mogoče. Izidi morajo
jasno pokazati, ali so dokumenti pristni in če se izdelki, na
katere se nanašajo, lahko štejejo za izdelke s poreklom iz
pogodbenic ali iz ene od drugih držav, ki so omenjene v 4. členu
ter izpolnjujejo druge zahteve tega Protokola.

6. Če v primerih upravičenega dvoma ni odgovora v desetih mesecih
od datuma zahteve za preverjanje ali če odgovor ne vsebuje
zadostne informacije za določitev verodostojnosti zadevnih
dokumentov ali pravega porekla izdelkov, carinski organi, ki so
zahtevali preverjanje, razen v izjemnih okoliščinah, zavrnejo
upravičenost za preferencialno obravnavo.

              33. člen

            Reševanje sporov

Če pride do sporov glede postopkov preverjanja v smislu 32.
člena, ki jih ni mogoče rešiti med carinskimi organi, ki
zahtevajo preverjanje, in carinskimi organi, odgovornimi za
izvedbo tega preverjanja ali če se pojavi vprašanje glede razlage
tega Protokola, jih je potrebno predložiti Pridružitvenemu
odboru.

V vseh primerih se spori med uvoznikom in carinskimi organi
države uvoznice rešujejo v skladu z zakonodajo te države.

              34. člen

               Kazni

Kaznovan bo vsakdo, ki sestavi ali povzroči, da se sestavi
dokument, ki vsebuje nepravilne podatke, da bi pridobil
preferencialno obravnavo za izdelke.

              35. člen

              Proste cone

1. Pogodbenici ukreneta vse potrebno da zagotovita, da se
izdelki, ki jih kot predmet trgovanja zajema dokazilo o poreklu
in med prevozom uporabljajo prosto cono na njunem ozemlju, ne
zamenjajo z drugimi izdelki ter da na njih ne bodo opravljeni
drugi postopki razen običajnih, ki so potrebni za preprečevanje
njihovega poslabšanja.

2. Če se z uporabo izjeme od določb prvega odstavka izdelki s
poreklom iz pogodbenice uvozijo v prosto cono s priloženim
dokazilom o poreklu in se na njih opravijo predelave ali
obdelave, bodo zadevne oblasti na izvoznikovo zahtevo izdale novo
potrdilo o prometu blaga EUR.1, če je opravljena obdelava ali
predelava v skladu z določbami tega Protokola.


             VII. ODDELEK

             KONČNE DOLOČBE

              36. člen

         Blago na poti in v skladiščenju

Ta določba Protokola se lahko uporablja za blago, ki ustreza
določbam tega Protokola in je na dan začetka veljavnosti tega
sporazuma bodisi na poti ali na ozemlju pogodbenice ali ene od
drugih držav, omenjenih v 4. členu, v začasnem skladiščenju v
carinskih skladiščih ali v prostih conah, pod pogojem, da se v
štirih mesecih od tega datuma carinskim organom države uvoznice
predloži potrdilo o prometu blaga EUR. 1, izdano naknadno s
strani pristojnih organov države izvoznice, skupaj z dokumenti,
ki dokazujejo neposreden prevoz blaga.

              37. člen

    Pododbor za carinske zadeve in vprašanja porekla

V okviru Skupnega odbora bo ustanovljen Pododbor za carinske
zadeve in vprašanja porekla z namenom, da pomaga pri izvajanju
njegovih nalog ter zagotovi nenehno obveščanje in posvetovanje
med strokovnjaki.

Sestavljajo ga strokovnjaki iz pogodbenic, ki so odgovorni za
vprašanja v zvezi s carinskimi zadevami in poreklom blaga.

              38. člen

        Spremembe in dopolnitve Protokola

Skupni odbor lahko odloči, da spremeni ali dopolni določbe tega
Protokola.
              PRILOGA I

       Uvodne opombe k seznamu v Prilogi II

Opomba 1:

Seznam določa pogoje, ki se zahtevajo za vse izdelke, da bi se
lahko šteli za zadosti obdelane ali predelane v smislu 6. člena
tega Protokola.

Opomba 2:

2.1 Prva dva stolpca v seznamu opisujeta pridobljeni izdelek.
Prvi stolpec seznama je tarifna številka ali številka poglavja,
ki se uporablja v Harmoniziranem sistemu, drugi stolpec pa
vsebuje opis blaga, ki se v tem sistemu uporablja za to tarifno
številko ali poglavje. Za vsak vpis v prvih dveh stolpcih je
določeno pravilo v 3. ali 4. stolpcu. Kjer je, v nekaterih
primerih, pred vpisom v prvem stolpcu "ex", se pravila v 3. ali
4.stolpcu uporabljajo samo za del tarifne številke, opisane v
2.stolpcu.

2.2 Če je v 1.stolpcu združenih več tarifnih številk ali pa je
navedena številka poglavja in je zato opis izdelkov v 2. stolpcu
splošen, se zraven navedena pravila v 3. ali 4. stolpcu
uporabljajo za vse izdelke, ki se po Harmoniziranem sistemu
uvrščajo v tarifne številke tega poglavja ali v katerekoli
tarifne številke, združene v 1.stolpcu.

2.3 Če seznam vsebuje različna pravila, ki se uporabljajo za
različne izdelke v okviru ene tarifne številke, je v vsakem novem
odstavku opis tega dela tarifne številke, za katerega se
uporabljajo zraven navedena pravila v 3. ali 4. stolpcu.

2.4 Če je za vpis v prvih dveh stolpcih pravilo določeno tako v
3. in 4. stolpcu ima izvoznik možnost izbire, da uporabi bodisi
pravilo, določeno v 3. stolpcu ali tisto iz 4. stolpca. Če v 4.
stolpcu ni pravila, je treba uporabiti pravilo, določeno v 3.
stolpcu.

Opomba 3:

3.1 Določbe 6. člena Protokola v zvezi z izdelki, ki so pridobili
status blaga s poreklom in so uporabljeni pri izdelavi drugih
izdelkov, se uporabljajo ne glede na to, ali je bil ta status
pridobljen znotraj tovarne, v kateri se izdelki uporabljajo, ali
v drugi tovarni v pogodbenici.

Na primer:

Motor iz tarifne številke 8407, za katerega pravilo določa, da
vrednost materialov brez porekla, ki se lahko vgradijo, ne sme
presegati 40% cene franko tovarna, je izdelan iz "drugih
legiranih jekel, grobo oblikovanih s kovanjem" iz tarifne
številke ex 7224.

Če je bilo to kovanje opravljeno v pogodbenici iz ingota brez
porekla, potem je že pridobil poreklo na podlagi pravila za
tarifno številko ex 7224 na seznamu.

Zato se pri izračunu vrednosti motorja šteje, da ima poreklo, ne
glede na to, ali je bil izdelan v isti tovarni ali v drugi
tovarni v pogodbenici. Zato se vrednost ingota brez porekla ne
upošteva, ko se sešteva vrednost uporabljenih materialov brez
porekla.

3.2 Pravilo v seznamu pomeni najmanjši del obdelave ali predelave
in več predelave ali obdelave prav tako dodeli status porekla,
nasprotno pa manj predelave ali obdelave ne more dodeliti statusa
porekla. Torej če pravilo določa, da je možno na določeni stopnji
izdelave uporabiti material brez porekla, je uporaba tega
materiala na zgodnejši stopnji obdelave dovoljena, uporaba takega
materiala na kasnejši stopnji pa ni.

3.3 Ne glede na opombo 3.2, če pravilo določa, da se lahko
uporabijo "materiali iz katerekoli tarifne številke", se lahko
uporabijo materiali iz iste tarifne številke kot izdelek, ki pa
morajo upoštevati kakršnekoli posebne omejitve, ki jih pravilo
tudi lahko vsebuje. Seveda pa izraz " izdelava iz materialov iz
katerekoli tarifne številke, vštevši druge materiale iz tarifne
številke..." pomeni, da se lahko uporabijo samo materiali,
uvrščeni v isto tarifno številko kot izdelek z drugačnim opisom,
kot je opis izdelka v 2. stolpcu seznama.

3.4 Kadar pravilo na seznamu določa, da se izdelek lahko izdela
iz več kot enega materiala, to pomeni, da se lahko uporabi
katerikoli material ali več materialov. Ne zahteva pa, da je
treba uporabiti vse.

Na primer:

Pravilo za tkanine iz HS 5208 do 5212 določa, da se lahko
uporabijo naravna vlakna, prav tako pa se lahko med drugimi
materiali uporabijo tudi kemični materiali. To pa ne pomeni, da
je treba uporabiti oboje, uporabi se lahko eno ali drugo ali pa
oboje.

3.5 Kadar pravilo v seznamu določa, da mora biti izdelek izdelan
iz določenega materiala, ta pogoj očitno ne preprečuje uporabe
drugih materialov, ki zaradi svoje narave ne morejo zadostiti
pravilu (glej tudi opombo 6.2 spodaj v zvezi s tekstilom).

Na primer:

Pravilo za pripravljeno hrano iz tarifne številke 1904, ki
posebej izključuje uporabo žitaric in njihovih izdelkov, ne
preprečuje uporabe mineralnih soli, kemikalij in drugih dodatkov,
ki niso izdelki iz žitaric.

Vendar to velja za izdelke, ki so, čeprav ne morejo biti izdelani
iz posameznega materiala, določenega v seznamu, lahko izdelani iz
materialov enake narave na zgodnejši stopnji izdelave.

Na primer:

Če gre za oblačila iz dela 62. poglavja, izdelanega iz netkanih
materialov, če je za to vrsto izdelkov dovoljena samo uporaba
preje brez porekla, ni možno začeti pri netkanem blagu - čeprav
netkano blago običajno ne more biti izdelano iz preje. V takih
primerih je začetni material običajno na stopnji pred prejo - to
je na stopnji vlaken.

3.6 Če pravilo v seznamu navaja za največjo vrednost materialov
brez porekla, ki se lahko uporabijo, dva odstotka, potem se ta
odstotka ne smeta seštevati. Z drugimi besedami, največja
vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla nikoli ne sme
preseči najvišje od navedenih odstotnih postavk. Poleg tega
posamezne odstotne postavke, ki se nanašajo na določene
materiale, ne smejo biti presežene.

Opomba 4:

4.1 Izraz "naravna vlakna" se v seznamu uporablja za vlakna, ki
niso umetna ali sintetična. Omejen je na stopnje pred predenjem,
vključno z odpadki, in, razen če ni drugače določeno, zajema
vlakna, ki so bila mikana, česana ali drugače obdelana, vendar ne
predena.

4.2 Izraz "naravna vlakna" vključuje konjsko žimo iz tarifne
številke 0503, svilo iz tarifnih številk 5002 in 5003, kakor tudi
volnena vlakna, fino ali grobo živalsko dlako iz tarifnih številk
5101 do 5105, bombažna vlakna iz tarifnih številk 5201 do 5203 in
druga rastlinska vlakna iz tarifnih številk 5301 do 5305.

4.3 Izrazi "tekstilna kaša", "kemični materiali" in "materiali za
izdelavo papirja" so v seznamu uporabljeni za opis materialov, ki
se ne uvrščajo v 50. do 63. poglavje in se lahko uporabijo za
izdelavo umetnih, sintetičnih ali papirnih vlaken ali prej.

4.4 Izraz "umetna ali sintetična rezana vlakna" se v seznamu
uporablja za sintetične ali umetne filamente, rezana vlakna ali
odpadke iz tarifnih številk 5501 do 5507.

Opomba 5:

5.1 Če se za izdelek v seznamu navaja ta opomba, se za katerekoli
osnovne tekstilne materiale, uporabljene pri njihovi izdelavi in
ki, če se upoštevajo skupaj, ne presegajo 10% skupne teže vseh
uporabljenih osnovnih tekstilnih materialov, ne uporabljajo
pogoji, določeni v 3. stolpcu seznama (glej tudi opombi 5.3 in
5.4 spodaj).

5.2 Vendar pa se odstopanje iz opombe 5.1 lahko uporabi le za
mešane izdelke, ki so narejeni iz dveh ali več osnovnih
tekstilnih materialov.

Osnovni tekstilni materiali so:

- svila

- volna

- groba živalska dlaka

- fina živalska dlaka

- konjska žima

- bombaž

- materiali za izdelavo papirja in papir

- lan

- konoplja

- juta in druga tekstilna vlakna iz ličja

- sisal in druga tekstilna vlakna iz rodu agav

- kokosova vlakna, abaka, ramija in druga rastlinska tekstilna
vlakna

- sintetični filamenti

- umetni filamenti

- sintetična rezana vlakna iz polipropilena

- sintetična rezana vlakna iz poliestra

- sintetična rezana vlakna iz poliamida

- sintetična rezana vlakna iz poliakrilonitrila

- sintetična rezana vlakna iz poliimida

- sintetična rezana vlakna iz politetrafluoretilena

- sintetična rezana vlakna iz polifenilensulfida

- sintetična rezana vlakna iz polivinilklorida,

- druga sintetična rezana vlakna

- umetna rezana vlakna iz viskoze

- druga umetna rezana vlakna

- preja iz poliuretana, laminirana s fleksibilnimi segmenti
polietra, povezana ali ne

- preja iz poliuretana, laminirana s fleksibilnimi segmenti
poliestra, povezana ali ne

- izdelki iz tarifne številke 5605 (metalizirana preja), ki
vključujejo trak z jedrom iz aluminijaste folije ali z jedrom iz
plastičnega sloja, prevlečenega ali ne z aluminijastim prahom,
širine, ki ne presega 5 mm, kjer so plasti zlepljene s prozornim
ali obarvanim lepilom med dvema plastičnima slojema

- drugi izdelki iz tarifne številke 5605.

Na primer:

Preja iz tarifne številke 5205, izdelana iz bombažnih vlaken iz
tarifne številke 5203 in sintetičnih rezanih vlaken iz tarifne
številke 5506, je mešana preja. Zato se lahko sintetična rezana
vlakna brez porekla, ki ne zadovoljujejo pravil o poreklu (ki
zahtevajo izdelavo iz kemičnih materialov ali tekstilne kaše)
uporabijo do 10% teže preje.

Na primer:

Volnena tkanina iz tarifne številke 5112, izdelana iz volnene
preje iz tarifne številke 5107 in sintetične preje iz sintetičnih
rezanih vlaken iz tarifne številke 5509, je mešana tkanina. Zato
se lahko sintetična preja, ki ne zadovoljuje pravil o poreklu (ki
zahtevajo izdelavo iz kemičnih materialov ali tekstilne kaše) ali
volnena preja, ki ne zadovoljuje pravil o poreklu (ki zahtevajo
izdelavo iz naravnih vlaken, nemikanih ali nečesanih ali kako
drugače pripravljenih za predenje), ali kombinacija obeh prej
uporabi pod pogojem, da njihova skupna teža ne presega 10% teže
tkanine.

Na primer:

Taftana tekstilna tkanina iz tarifne številke 5802, izdelana iz
bombažne preje iz tarifne številke 5205 in iz bombažne tkanine iz
tarifne številke 5210, je mešan izdelek le, če je bombažna
tkanina sama mešana tkanina, izdelana iz prej, uvrščenih v dve
različni tarifni številki ali če so uporabljene bombažne preje
same mešanice.

Na primer:

Če bi bila ta taftana tekstilna tkanina izdelana iz bombažne
preje iz tarifne številke 5205 in iz sintetične tkanine iz
tarifne številke 5407, bi očitno bila uporabljena preja iz dveh
različnih osnovnih tekstilnih materialov in je v skladu s tem
taftana tekstilna tkanina mešan izdelek.

Na primer:

Taftana preproga, narejena tako iz umetne preje kot iz bombažne
preje, na podlagi iz jute, je mešan izdelek, ker so uporabljeni
trije osnovni tekstilni materiali. Tako se vsak material brez
porekla, ki je na kasnejši stopnji izdelave, kot dovoljuje
pravilo, lahko uporabi pod pogojem, da njihova skupna teža ne
presega 10 % teže tekstilnih materialov v preprogi. Tako bi lahko
uvozili podlago iz jute, umetno prejo in/ali bombažna vlakna na
tej stopnji izdelave, pod pogojem, da se upošteva pogoj glede
teže.

5.3 Za izdelke, ki vsebujejo "prejo iz poliuretana, laminirano s
fleksibilnimi segmenti polietra, povezano ali ne", je to
odstopanje pri preji 20 %.

5.4 Za izdelke, ki vsebujejo "trak z jedrom iz aluminijaste
folije ali z jedrom iz plastičnega sloja, prevlečenega ali ne z
aluminijastim prahom, širine, ki ne presega 5 mm, kjer so plasti
zlepljene z lepilom med dvema plastičnima slojema", je to
odstopanje pri traku 30 %.

Opomba 6:

6.1 Tekstilni izdelki, ki so v seznamu označeni z opombo pod
črto, ki se nanaša na to opombo, in tekstilni materiali, z izjemo
podlog in medvlog, ki ne ustrezajo pravilu za izdelan izdelek,
določenem v seznamu v 3. stolpcu, se lahko uporabijo pod pogojem,
da se uvrščajo v tarifno številko, ki je drugačna od tarifne
številke izdelka ter da njihova vrednost ne presega 8 % cene
izdelka franko tovarna.

6.2 Brez vpliva na opombo 6.3 se materiali, ki se ne uvrščajo v
50. do 63. poglavje, lahko prosto uporabljajo pri izdelavi
tekstilnih izdelkov, ne glede na to, ali vsebujejo tekstil ali
ne.

Na primer:

Če pravilo iz seznama določa, da mora biti za določen tekstilni
izdelek, kot so na primer hlače, uporabljena preja, to ne
preprečuje uporabe kovinskih predmetov, kot so gumbi, ker gumbi
niso uvrščeni v 50. do 63. poglavje. Iz istega razloga to ne
preprečuje uporabe zadrg, četudi zadrge običajno vsebujejo
tekstil.

6.3 Če se uporablja odstotno pravilo je treba pri izračunu
vrednosti vključenih materialov brez porekla upoštevati tudi
vrednost materialov, ki niso uvrščeni v 50. do 63. poglavje.

Opomba 7:

7.1 Za namene tarifnih številk ex 2707, 2713 do 2715, ex 2901, ex
2902 in ex 3403 so "specifični procesi" naslednji:

a) vakuumska destilacija;

b) ponovna destilacija z zelo natančnim procesom frakcioniranja;
(1.) Glej dodatno pojasnjevalno opombo 4 (b) k 27.poglavju
kombinirane nomeklature;

c) razbijanje (kreking);

d) preoblikovanje (reforming);

e) ekstrakcija s pomočjo izbranih topil;

f) proces, ki vsebuje vse naslednje postopke: obdelavo s
koncentrirano žveplovo kislino, oleumom ali žveplovim anhidridom;
nevtralizacijo z alkalnimi sredstvi, razbarvanje in očiščevanje z
naravno aktivno prstjo, aktivirano prstjo, aktiviranim ogljem ali
boksitom;

g) polimerizacija;

h) alkilizacija;

i) izomerizacija.

7.2 Za namene tarifnih številk 2710, 2711 in 2712 so "specifični
procesi" naslednji:

a) vakuumska destilacija;

b) ponovna destilacija z zelo natančnim procesom frakcioniranja
(1.) Glej dodatno pojasnjevalno opombo 4 (b) k 27.poglavju
kombinirane nomeklature;

c) razbijanje (kreking);

d) preoblikovanje (reforming);

e) ekstrakcija s pomočjo izbranih topil;

f) proces, ki vsebuje vse naslednje postopke: obdelavo s
koncentrirano žveplovo kislino, oleumom ali žveplovim anhidridom;
nevtralizacijo z alkalnimi sredstvi, razbarvanje in očiščevanje z
naravno aktivno prstjo, aktivirano prstjo, aktiviranim ogljem ali
boksitom;

g) polimerizacija;

h) alkilizacija;

ij) izomerizacija;

k) samo za težka olja, ki se uvrščajo v tarifno številko ex 2710,
razžveplanje z vodikom, ki povzroči redukcijo vsaj 85 % vsebine
žvepla pri obdelanih izdelkih (metoda ASTM D 1266-59 T);

l) samo za izdelke, ki se uvrščajo v tarifno številko 2710,
deparafinizacija s postopkom, ki ni filtriranje;

m) samo za težka olja, ki se uvrščajo v tarifno številko ex 2710,
obdelava z vodikom pri pritisku nad 20 barov in temperaturi nad
2500oC, z uporabo katalizatorja, razen obdelave za razžveplanje,
kadar vodik predstavlja aktivni element v kemični reakciji.
Vendar se nadaljnja obdelava olj za mazanje iz tarifne številke
ex 2710 (npr. končna obdelava z vodikom ali razbarvanje), še
posebno takrat, kadar se želi izboljšati barva ali obstojnost, ne
obravnava kot specifični proces;

n) samo za goriva, ki se uvrščajo v tarifno številko ex 2710,
atmosferska destilacija pod pogojem, da manj kot 30 vol.%
izdelkov, vključno z izgubami, destilira pri 300oC po metodi ASTM
D 86;

o) samo za težka olja razen plinskih olj in kurilnih olj, ki se
uvrščajo v tarifno številko ex 2710, obdelava s pomočjo
visokofrekvenčnih razelektritev skozi krtačke.

7.3 Za namene tarifnih številk ex 2707, 2713 do 2715, ex 2901, ex
2902 in ex 3403, porekla ne podelijo enostavne operacije, kot so:
čiščenje, dekantiranje, razsoljevanje, vodna separacija,
filtriranje, barvanje, označevanje, ohranjanje vsebine žvepla kot
rezultat mešanja izdelkov z različno vsebino žvepla, katerakoli
kombinacija teh operacij ali podobne operacije.
                  PRILOGA II

       Seznam obdelav ali predelav, ki jih je treba opraviti
      na materialih brez porekla, da bi lahko izdelani izdelki
             dobili status blaga s poreklom

       Izdelki v seznamu niso v celoti zajeti s Sporazumom.
        Zato je treba upoštevati tudi druge dele Sporazuma

------------------------------------------------------------------------------
Tar. štev. HS  Poimenovanje blaga  Obdelava ali predelava, opravljena
                   na materialih brez porekla, ki jim
                   da status blaga s poreklom
------------------------------------------------------------------------------
   (1)         (2)          (3)    ali    (4)
------------------------------------------------------------------------------
1.pgl.     Žive živali     Vse živali iz
                   1. poglavja
                   morajo biti v celoti
                   pridobljene.


------------------------------------------------------------------------------
2.pgl.     Meso in užitni    Izdelava, pri kateri
        mesni klavnični   morajo biti vsi
        izdelki       uporabljeni materiali
                   iz 1. in 2. poglavja
                   v celoti pridobljeni.


------------------------------------------------------------------------------
3.pgl.     Ribe in raki,    Izdelava, pri kateri
        mehkužci in drugi  morajo biti vsi
        vodni nevretenčarji uporabljeni materiali
                   iz 3. poglavja v
                   celoti pridobljeni.


------------------------------------------------------------------------------
ex 4.pgl.    Mlečni izdelki;   Izdelava, pri kateri
        ptičja jajca;    morajo biti vsi
        naravni med;     uporabljeni materiali
        užitni izdelki    iz 4. poglavja v
        živalskega izvora,  celoti pridobljeni.
        ki niso navedeni
        in ne zajeti na
        drugem mestu


0403      Pinjenec, kislo   Izdelava, pri kateri:
        mleko in smetana,
        jogurt, kefir in   - morajo biti vsi
        drugo fermentirano  uporabljeni materiali
        ali skisano mleko  iz 4. poglavja v
        in smetana,     celoti pridobljeni;
        koncentrirano ali
        ne, z dodanim    - mora biti vsak
        sladkorjem ali    uporabljeni sadni
        drugimi sladili,   sok (razen
        aromatizirano ali z ananasovega,
        dodanim sadjem,   citroninega ali soka
        lešniki, orehi,   grenivke) iz tar.
        mandlji (lupinasto  št. 2009 s poreklom;
        sadje) ali kakavom
                   - vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov iz
                   17. poglavja ne
                   presega 30% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


------------------------------------------------------------------------------
ex 5.pgl.    Izdelki živalskega  Izdelava, pri kateri
        izvora, ki niso   morajo biti vsi
        navedeni in ne    uporabljeni materiali
        zajeti na drugem   iz 5. poglavja v
        mestu; razen za:   celoti pridobljeni.


ex 0502     Pripravljene     Čiščenje,
        ščetine in dlaka   dezinfekcija,
        domačih ali divjih  razvrščanje in
        prašičev       izravnaanje ščetin
                   in dlak.


------------------------------------------------------------------------------
6.pgl.     Živo drevje in    Izdelava, pri kateri:
        druge rastline;
        čebulice, korenine  - morajo biti vsi
        in podobno; rezano  uporabljeni materiali
        cvetje in okrasno  iz 6. poglavja v
        listje        celoti pridobljeni;

                   - vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov
                   ne presega 50% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


------------------------------------------------------------------------------
7.pgl.     Užitne vrtnine in  Izdelava, pri kateri
        nekateri koreni in  morajo biti vsi
        gomolji       uporabljeni materiali
                   iz 7.poglavja v
                   celoti pridobljeni.


------------------------------------------------------------------------------
8.pgl.     Užitno sadje in   Izdelava, pri kateri:
        oreščki; lupine
        agrumov ali dinj   - mora biti vse
        in lubenic      uporabljeno sadje
                   in oreščki v celoti
                   pridobljeno;

                   - vrednost
                   kateregakoli
                   uporabljenega
                   materiala
                   iz 17.poglavja ne
                   presega 30% vrednosti
                   cene izdelka franko
                   tovarna.


------------------------------------------------------------------------------
ex 9.pgl.    Kava, čaj, mate čaj Izdelava, pri kateri
        in začimbe; razen  morajo biti vsi
        za:         uporabljeni materiali
                   iz 9.poglavja v
                   celoti pridobljeni.


0901      Kava, pražena ali  Izdelava iz
        nepražena ali brez  materialov iz
        kofeina; lupine in  katerekoli tarifne
        kožice kave; kavni  številke.
        nadomestki, ki
        vsebujejo
        kakršenkoli
        odstotek kave


0902      Pravi čaj,      Izdelava iz
        aromatiziran ali ne materialov iz
                   katerekoli tarifne
                   številke.


ex 0910     Mešanice začimb   Izdelava iz
                   materialov iz
                   katerekoli tarifne
                   številke.


------------------------------------------------------------------------------
10.pgl.     Žita         Izdelava, pri kateri
                   morajo biti vsi
                   uporabljeni materiali
                   iz 10.poglavja v
                   celoti pridobljeni.


------------------------------------------------------------------------------
ex 11.pgl.   Izdelki mlinske   Izdelava, pri kateri
        industrije; slad;  morajo biti vsa
        škrob; inulin;    uporabljena žita,
        pšenično lepilo;   užitne vrtnine,
        razen:        korenine in gomolji
                   iz tar. št. 0714 ali
                   sadje v celoti
                   pridobljena.


ex 1106     Moka, zdrob in prah Sušenje in mletje
        iz sušenih stročnic sušenih stročnic
        iz tar. št. 0713   iz tar.št.0708.


------------------------------------------------------------------------------
12.pgl.     Oljna semena in   Izdelava, pri kateri
        plodovi; razno    morajo biti vsi
        zrnje, semena in   uporabljeni materiali
        plodovi;       iz 12. poglavja v
        industrijske ali   celoti pridobljeni.
        zdravilne rastline;
        slama in krma


------------------------------------------------------------------------------
1301      Šelak; naravne    Izdelava, pri kateri
        gume, smole,     vrednost kateregakoli
        gumijeve smole in  uporabljenega
        oljne smole (na   materiala iz
        primer balzami)   tar.št.1301 ne sme
                   presegati 50% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


------------------------------------------------------------------------------
1302      Rastlinski sokovi in
        ekstrakti; pektinske
        snovi; pektinati in
        pektati; agar-agar
        in druge sluzi ter
        sredstva za
        zgoščevanje,
        dobljeni iz
        rastlinskih
        proizvodov,
        modificirani ali
        nemodificirani:

        - Sluzi in sredstva Izdelava iz
        za zgoščevanje,   nemodificiranih
        dobljena iz     sluzi in sredstev
        rastlinskih     za zgoščevanje.
        proizvodov,
        modificirani

        - Drugi       Izdelava, pri
                   kateri vrednost
                   vseh uporabljenih
                   materialov ne
                   presega 50% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


------------------------------------------------------------------------------
14.pgl.     Rastlinski      Izdelava, pri
        materiali za     kateri morajo biti
        pletarstvo;     vsi uporabljeni
        rastlinski izdelki, materiali iz
        ki niso omenjeni in 14. poglavja v
        ne zajeti na drugem celoti pridobljeni.
        mestu


------------------------------------------------------------------------------
ex 15.pgl.   Masti in olja    Izdelava, pri
        živalskega ali    kateri se vsi
        rastlinskega izvora uporabljeni
        in izdelki      materiali
        njihovega      uvrščajo v
        razkrajanja;     drugo tar.št.,
        predelane užitne   kot je tar.št.
        masti; voski     izdelka.
        živalskega ali
        rastlinskega
        izvora, razen:


1501      Prašičja in
        piščančja mast,
        razen tiste iz
        tar.št.0209 ali
        1503

        - Maščobe iz kosti  Izdelava iz
        ali odpadkov     materialov iz
                   katerekoli tar.št.
                   razen iz
                   tar.št.0203, 0206
                   ali 0207 ali
                   kosti iz tar. št.
                   0506.

        - Drugo       Izdelava iz
                   prašičjega mesa
                   ali užitnih
                   klavničnih
                   proizvodov iz
                   tar.št.0203 ali 0206
                   ali iz piščančjega
                   mesa in užitnih
                   klavničnih
                   proizvodov iz
                   tar. št. 0207.


------------------------------------------------------------------------------
1502      Maščobe govedi,
        ovac ali koz,
        razen tistih iz
        tar.št. 1503:

        - Maščobe iz kosti  Izdelava iz
        ali odpadkov     materialov iz
                   katerekoli tar.št.
                   razen tistih iz
                   tar.št. 0201, 0202,
                   0204 ali 0206 ali
                   kosti iz tar.št.
                   0506.

        - Drugo       Izdelava, pri
                   kateri morajo biti
                   vsi uporabljeni
                   materiali iz
                   2. poglavja v
                   celoti pridobljeni.


1504      Masti in olja rib
        ali morskih sesalcev
        ter njihove
        frakcije, prečiščene
        ali neprečiščene,
        toda kemično
        nemodificirani:

        - Trdne frakcije   Izdelava iz
                   materialov iz
                   katerekoli tar. št.,
                   vštevši druge
                   materiale iz tar.
                   št. 1504.

        - Drugo       Izdelava, pri kateri
                   morajo biti vsi
                   uporabljeni materiali
                   iz 2. in 3. poglavja
                   v celoti pridobljeni.


ex 1505     Prečiščen lanolin  Izdelava iz surove
                   maščobe iz volne
                   iz tar.št.1505.


1506      Druge masti in olja
        živalskega izvora
        in njihove frakcije,
        prečiščene ali
        neprečiščene, toda
        kemično
        nemodificirane:

        - Trdne frakcije   Izdelava iz
                   materialov
                   iz katerekoli
                   tar. št., vštevši
                   druge materiale
                   iz tar. št. 1506.

        - Drugo       Izdelava, pri kateri
                   morajo biti vsi
                   uporabljeni materiali
                   iz 2. poglavja v
                   celoti pridobljeni.


------------------------------------------------------------------------------
1507 do 1515  Olja rastlinskega
        izvora in njihove
        frakcije:

        - Sojino olje, olje Izdelava, pri kateri
        iz kikirikija,    se vsi uporabljeni
        palmovo, kopre,   materiali uvrščajo
        palmovega jedra,   v drugo tar.št.,
        babassu, tungovo in kot je
        oiticica olje,    tar.št.izdelka.
        mirtin vosek in
        japonski vosek,
        frakcije jojoba olja
        in olja za tehnične
        ali industrijske
        namene, razen za
        proizvodnjo hrane
        za človeško
        prehrano

        - Trdne frakcije,  Izdelava iz drugih
        razen iz jojoba   materialov iz
        olja         tar.št.1507 do 1515.

        - Drugo       Izdelava, pri
                   kateri morajo biti
                   vsi rastlinski
                   materiali v celoti
                   pridobljeni.


1516      Živalske ali     Izdelava, pri
        rastlinske masti   kateri:
        in olja in njihove
        frakcije, deloma   - morajo biti vsi
        ali v celoti     uporabljeni materiali
        hidrogenirani,    iz 2. poglavja v
        interesterificirani, celoti pridobljeni;
        reesterificirani
        ali elaidinizirani, - vsi uporabljeni
        rafinirani ali    rastlinski materiali
        nerafinirani, toda  morajo biti v celoti
        nadalje nepredelani pridobljeni. Lahko pa
                   se uporabijo
                   materiali iz
                   tar.št.1507, 1508,
                   1511 in 1513.


1517      Margarina; mešanice Izdelava, pri
        ali preparati iz   kateri:
        masti ali olj
        živalskega ali    - morajo biti vsi
        rastlinskega izvora uporabljeni materiali
        ali frakcij     iz 2. in 4. poglavja
        različnih masti ali v celoti pridobljeni;
        olj iz tega
        poglavja, primerni  - vsi uporabljeni
        za prehrano,     rastlinski materiali
        razen jedilnih    morajo biti v celoti
        masti ali olj ali  pridobljeni. Lahko pa
        njihovih frakcij iz se uporabijo
        tar.št.1516     materiali iz
                   tar.št.1507, 1508,
                   1511 in 1513.


------------------------------------------------------------------------------
16.pgl.     Izdelki iz mesa,   Izdelava iz živali
        rib ali rakov,    iz 1.poglavja. Vsi
        mehkužcev ali    uporabljeni materiali
        drugih vodnih    iz 3.poglavja morajo
        nevretenčarjev    biti v celoti
                   pridobljeni.


------------------------------------------------------------------------------
ex 17.pgl    Sladkor in      Izdelava, pri kateri
        sladkorni izdelki;  se vsi uporabljeni
        razen:        materiali uvrščajo
                   v drugo tar.št.
                   kot je tar. št.
                   izdelka.


ex 1701     Sladkor iz      Izdelava, pri kateri
        sladkornega trsa   vrednost kateregakoli
        ali sladkorne pese  materiala iz
        ter kemično čista  17. poglavja ne
        saharoza, v trdnem  presega 30% cene
        stanju, z dodatkom  izdelka franko
        arom ali barvil   tovarna.


------------------------------------------------------------------------------
1702      Drugi sladkorji,
        vključno s kemično
        čisto laktozo,
        maltozo, glukozo in
        fruktozo, v trdnem
        stanju; sladkorni
        sirupi brez dodatkov
        za aromatiziranje
        ali barvil; umetni
        med in mešanice
        umetnega ter
        naravnega medu;
        karamelni sladkor:

        - Kemično čista   Izdelava iz
        maltoza in fruktoza materialov iz
                   katerekoli tar.št.
                   vštevši druge
                   materiale iz
                   tar.št. 1702.

        - Drugi sladkorji v Izdelava, pri
        trdnem stanju, z   kateri vrednost
        dodatki za      kateregakoli
        aromatiziranje ali  uporabljenega
        barvili       materiala iz
                   17. poglavja ne
                   presega 30% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.

        - Drugo       Izdelava, pri
                   kateri morajo biti
                   vsi uporabljeni
                   materiali že s
                   poreklom.


ex 1703     Melase, dobljene   Izdelava, pri
        pri ekstrakciji   kateri vrednost
        ali rafiniranju   kateregakoli
        sladkorja, z     uporabljenega
        dodatkom arom    materiala iz
        in barvil      17. poglavja ne
                   presega 30% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


1704      Sladkorni izdelki  Izdelava, pri
        (vštevši belo    kateri:
        čokolado) brez
        kakava        - se vsi uporabljeni
                   materiali uvrščajo v
                   drugo tar.št., kot
                   je tar.št. izdelka;

                   - vrednost
                   kateregakoli
                   uporabljenega
                   materiala iz
                   17. poglavja ne
                   presega 30% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


------------------------------------------------------------------------------
18.pgl.     Kakav in kakavovi  Izdelava, pri
        izdelki       kateri:

                   - se vsi uporabljeni
                   materiali uvrščajo
                   v drugo tar.št., kot
                   je tar.št. izdelka;

                   - vrednost
                   kateregakoli
                   uporabljenega
                   materiala iz
                   17. poglavja ne
                   presega 30% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


------------------------------------------------------------------------------
1901      Sladni ekstrakt;
        živila iz moke,
        zdroba, škroba
        ali sladnega
        ekstrakta, brez
        dodatka kakava ali
        z dodatkom kakava
        v količini manj
        kot 40%ut. računano
        na osnovo, ki ne
        vsebuje maščob, ki
        niso navedena in ne
        omenjena na drugem
        mestu; živila iz
        materiala iz tar.št.
        0401 do 0404, brez
        dodatka kakava ali
        z dodatkom kakava v
        količini manj kot
        5%ut., računano na
        osnovo, ki ne
        vsebuje maščob, ki
        niso navedena in ne
        zajeta na drugem
        mestu:

        - Ekstrakt slada   Izdelava iz žit
                   iz 10. poglavja.

        - Drugo       Izdelava, pri
                   kateri:

                   - se vsi uporabljeni
                   materiali uvrščajo v
                   drugo tar.št., kot
                   je tar.št. izdelka;

                   - vrednost
                   kateregakoli
                   uporabljenega
                   materiala iz
                   17. poglavja ne
                   presega 30% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


1902      Testenine, kuhane
        ali nekuhane ali
        polnjene (z mesom
        ali drugimi
        sestavinami) ali
        drugače
        pripravljene, kot
        so špageti,
        makaroni, rezanci,
        lazanje, njoki,
        ravioli, kaneloni;
        kuskus, pripravljen
        ali nepripravljen:

        - Ki vsebujejo    Izdelava, pri kateri
        20%ut. ali manj   morajo biti vsa
        mesa, drobovine,   uporabljena žita in
        rib, školjkarjev   žitni derivativi
        ali mehkužcev    (razen pšenice vrste
                   "durum" in njenih
                   derivativov) v celoti
                   pridobljena.

        - Ki vsebujejo več  Izdelava, pri kateri:
        kot 20% ut. mesa,
        drobovine, rib,   - morajo biti vsa
        školjkarjev ali   uporabljena žita in
        mehkužcev      žitni derivativi
                   (razen pšenice vrste
                   "durum" in njenih
                   derivativov) v celoti
                   pridobljena;

                   - vsi uporabljeni
                   materiali iz 2. in
                   3. poglavja morajo
                   biti v celoti
                   pridobljeni.


------------------------------------------------------------------------------
1903      Tapioka in njeni   Izdelava iz
        nadomestki,     materialov iz
        pripravljeni iz   katerekoli tar.št.
        škroba kot kosmiči, razen iz
        zrnca, perle ali v  krompirjevega škroba
        podobnih oblikah   iz tar.št. 1108.


1904      Pripravljena     Izdelava:
        živila, dobljena z
        nabrekanjem ali   - iz materialov, ki
        praženjem žit    niso uvrščeni v
        ali žitnih izdelkov tar.št.1806;
        (npr. koruzni
        kosmiči); žita,   - pri kateri morajo
        razen koruze, v   biti vsa uporabljena
        zrnu ali v obliki  žita in moka (razen
        kosmičev ali druga  pšenice vrste "durum"
        obdelana zrnja    in njenih
        (razen moke in    derivativov) v celoti
        zdroba), predkuhana pridobljena;
        ali drugače
        pripravljena, ki   - pri kateri vrednost
        niso omenjena in ne kateregakoli
        zajeta na drugem   uporabljenega
        mestu        materiala iz
                   17. poglavja ne
                   presega 30% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


1905      Kruh, peciva,    Izdelava iz
        sladice, biskviti  materialov iz
        in drugi pekovski  katerekoli tar.št.
        izdelki z dodatkom  razen tistih iz
        kakava ali brez   11. poglavja.
        njega: hostije,
        prazne kapsule za
        farmacevtske
        proizvode, oblati
        in vaflji, rižev
        papir in podobni
        izdelki


------------------------------------------------------------------------------
ex 20.pgl.   Izdelki iz vrtnin,  Izdelava, pri
        sadja, lupinastega  kateri mora biti
        sadja in drugih   vse uporabljeno
        delov rastlin,    sadje, lupinasto
        razen:        sadje ali vrtnine
                   v celoti
                   pridobljeno.


ex 2001     Yam, sladek krompir Izdelava, pri kateri
        in pododbni užitni  se vsi uporabljeni
        deli rastlin, ki   materiali uvrščajo v
        vsebujejo 5% ut.   drugo tar.št., kot je
        ali več škroba,   tar. št. izdelka.
        pripravljeni ali
        konzervirani v
        kisu ali ocetni
        kislini


ex 2004 in   Krompir v obliki   Izdelava, pri kateri
ex 2005     moke, zdroba ali   se vsi uporabljeni
        kosmičev,      materiali uvrščajo v
        pripravljen ali   drugo tar.št., kot je
        konzerviran drugače tar. št. izdelka.
        kot v kisu ali
        ocetni kislini


2006      Vrtnine, sadje,   Izdelava, pri kateri
        lupinasto sadje,   vrednost kateregakoli
        sadne lupine in   uporabljenega
        drugi deli rastlin, materiala iz
        konzervirani v    17. poglavja ne
        sladkorju (sušeni,  presega 30% cene
        glazirani ali    izdelka franko
        kristalizirani)   tovarna.


2007      Džemi, sadni     Izdelava, pri kateri:
        želeji, marmelade,
        sadni pireji in   - se vsi uporabljeni
        paste iz sadja    materiali uvrščajo v
        in lupinastega    drugo tar.št., kot je
        sadja, dobljeni s  tar.št. izdelka;
        kuhanjem, z
        dodatkom sladkorja  - vrednost
        ali drugih sladil  kateregakoli
        ali brez njih    uporabljenega
                   materiala iz
                   17. poglavja ne
                   presega 30% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


------------------------------------------------------------------------------
ex 2008     - Lupinasto sadje,  Izdelava, pri kateri
        brez dodanega    vrednost uporabljenih
        sladkorja ali    lupinastega sadjain
        alkohola       oljnih semen s
                   poreklom iz tar.št.
                   0801, 0802 in 1202 do
                   1207 presega 60% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.

        - Kikirikijevo    Izdelava, pri kateri
        maslo; mešanice na  se vsi uporabljeni
        osnovi žit; palmova materiali uvrščajo v
        jedra; koruza    drugo tar.št., kot
                   je tar. št. izdelka.

        - Drugi, razen    Izdelava, pri kateri:
        sadja in lupinastega
        sadja, kuhani    - se vsi uporabljeni
        drugače kot v    materiali uvrščajo v
        sopari ali vodi,   drugo tar.št., kot je
        brez dodanega    tar. št. izdelka;
        sladkorja;
        zmrznjeni      - vrednost
                   kateregakoli
                   uporabljenega
                   materiala iz
                   17. poglavja ne
                   presega 30% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


2009      Sadni sokovi (tudi  Izdelava, pri kateri:
        grozdni mošt) in
        zelenjavni sokovi,  - se vsi uporabljeni
        nefermentirani in  materiali uvrščajo v
        brez dodanega    drugo tar.št., kot je
        alkohola, z     tar.št.izdelka;
        dodatkom sladkorja
        ali drugih      - vrednost
        sladil ali brez   kateregakoli
        njih         uporabljenega
                   materiala iz
                   17. poglavja ne
                   presega 30% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


------------------------------------------------------------------------------
ex 21.pgl.   Razna živila, razen Izdelava, pri kateri
        za:         se vsi uporabljeni
                   materiali uvrščajo v
                   drugo tar.št., kot
                   je tar. št. izdelka.


2101      Ekstrakti, esence  Izdelava, pri kateri:
        in koncentrati kave,
        čaja, mate čaja in  - se vsi uporabljeni
        pripravki na osnovi materiali uvrščajo v
        teh produktov, ali  drugo tar.št., kot
        na osnovi kave,   je tar.št.izdelka;
        čaja ali mate čaja;
        pražena cikorija in - vsa uporabljena
        drugi kavni     cikorija mora biti
        nadomestki      v celoti
                   pridobljena.


------------------------------------------------------------------------------
2103      Omake in pripravki
        za omake; mešane
        začimbe in mešana
        začimbna sredstva;
        gorčična moka in
        zdrob in
        pripravljena
        gorčica:

        - Omake in      Izdelava, pri kateri
        pripravki za omake; se vsi uporabljeni
        mešane začimbe in  materiali uvrščajo v
        mešana začimbna   drugo tar.št., kot je
        sredstva       tar.št.izdelka. Lahko
                   se uporabijo gorčična
                   moka ali zdrob ali
                   pripravljena gorčica.

        - Gorčična moka in  Izdelava iz
        zdrob in       materialov iz
        pripravljena     katerekoli tarifne
        gorčica       številke.


ex 2104     Juhe in ragu juhe  Izdelava iz
        in pripravki za te  materialov iz
        juhe         katerekoli tarifne
                   številke razen
                   pripravljene ali
                   konzervirane vrtnine
                   iz tar.št.2002
                   do 2005.


2106      Živila, ki niso   Izdelava, pri kateri:
        navedena in ne
        zajeta na drugem   - se vsi uporabljeni
        mestu        materiali uvrščajo v
                   drugo tar.št., kot
                   je tar.št.izdelka;

                   - vrednost
                   kateregakoli
                   uporabljenega
                   materiala iz
                   17. poglavja ne
                   presega 30% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


------------------------------------------------------------------------------
ex 22.pgl.   Pijače, alkoholi in Izdelava, pri kateri:
        kis, razen:
                   - se vsi uporabljeni
                   materiali uvrščajo v
                   drugo tar.št. kot je
                   tar. št. izdelka;

                   - vse uporabljeno
                   grozdje ali
                   materiali, dobljeni
                   iz grozdja, morajo
                   biti v celoti
                   pridobljeni


2202      Vode, vštevši    Izdelava, pri kateri:
        mineralne vode in
        sodavice, z dodanim - se vsi uporabljeni
        sladkorjem ali    materiali uvrščajo v
        drugimi sladili   drugo tar.št., kot je
        ali sredstvi za   tar. št. izdelka;
        aromatiziranje ter
        druge brezalkoholne - vrednost
        pijače, razen    kateregakoli
        sadnih in      uporabljenega
        zelenjavnih sokov,  materiala iz
        ki se uvrščajo v   17. poglavja ne
        tar. št. 2009    presega 30% cene
                   izdelka franko
                   tovarna;

                   - mora biti vsak
                   uporabljeni sadni
                   sok (razen
                   ananasovega,
                   citroninega ali soka
                   grenivke) že s
                   poreklom.


------------------------------------------------------------------------------
2208      Nedenaturiran    Izdelava:
        etanol z vsebnostjo
        manj kot 80 vol.%;  - iz materialov, ki
        žganja, likerji   niso uvrščeni v
        in druge žgane    tar.št.2207 ali 2208;
        alkoholne pijače
                   - pri kateri mora
                   biti vse uporabljeno
                   grozdje ali
                   katerikoli material,
                   dobljen iz grozdja v
                   celoti pridobljen
                   ali, če so vsi drugi
                   uporabljeni materiali
                   že s poreklom, se
                   lahko uporabi arak do
                   višine 5 vol.%.


------------------------------------------------------------------------------
ex 23.pgl.   Ostanki in odpadki  Izdelava, pri kateri
        živilske       se vsi uporabljeni
        industrije;     materiali uvrščajo v
        pripravljena krma  drugo tar.št., kot je
        za živali; razen:  tar.št. izdelka.


ex 2301     Kitov zdrob; moke,  Izdelava, pri kateri
        zdrobi in peleti iz morajo biti vsi
        mesa rib ali rakov, uporabljeni materiali
        mehkužcev ali    iz 2.in 3.poglavja
        drugih vodnih    v celoti pridobljeni.
        nevretenčarjev,
        neustreznih za
        prehrano ljudi


ex 2303     Ostanki pri     Izdelava, pri kateri
        proizvodnji škroba  mora biti vsa
        iz koruze (razen   uporabljena koruza v
        zgoščenih tekočin  celoti pridobljena.
        za namakanje), z
        vsebnostjo
        proteinov več kot
        40 ut.%, računano
        na suh proizvod


ex 2306     Oljne pogače in   Izdelava, pri kateri
        drugi trdni     morajo biti vse
        ostanki, dobljeni  uporabljene olive v
        pri ekstrakciji   celoti pridobljene.
        olivnega olja, ki
        vsebujejo več kot
        3 ut.% olivnega
        olja


2309      Izdelki, ki se    Izdelava, pri kateri:
        uporabljajo kot
        hrana za živali   - morajo biti vsa
                   uporabljena žita,
                   sladkor ali melase,
                   meso ali mleko že
                   s poreklom;

                   - morajo biti vsi
                   uporabljeni
                   materiali iz
                   3. poglavja v
                   celoti pridobljeni.


------------------------------------------------------------------------------
ex 24.pgl.   Tobak in tobačni   Izdelava, pri kateri
        nadomestki; razen:  morajo biti vsi
                   materiali iz
                   24. poglavja v
                   celoti pridobljeni.


2402      Cigare, cigarilosi  Izdelava, pri kateri
        in cigarete iz    mora biti najmanj
        tobaka ali      70 ut.% uporabljenega
        tobačnega      nepredelanega tobaka
        nadomestka      ali tobačnega odpada
                   iz tar.št.2401 že
                   s poreklom.


------------------------------------------------------------------------------
ex 2403     Tobak za kajenje   Izdelava, pri kateri
                   mora biti najmanj
                   70 ut.% uporabljenega
                   nepredelanega tobaka
                   ali tobačnega odpada
                   iz tar.št.2401 že
                   s poreklom.


------------------------------------------------------------------------------
ex 25.pgl.   Sol; žveplo;     Izdelava, pri kateri
        zemljine in kamen; se vsi uporabljeni
        sadra, apno in    materiali uvrščajo v
        cement; razen:    drugo tar. št., kot
                   je tar. št. izdelka.


ex 2504     Naravni kristalni  Bogatenje vsebine
        grafit, z obogateno ogljika,
        vsebino ogljika,   prečiščevanje in
        prečiščen in mlet  mletje surovega
                   kristalnega grafita.


ex 2515     Marmor, rezan z   Rezanje , z žaganjem
        žaganjem ali kako  ali kako drugače,
        drugače razrezan v  marmorja (tudi če je
        pravokotne bloke   že razžagan)
        ali plošče      debeline nad 25 cm.
        (vključno
        kvadratne) debeline
        do vključno 25 cm


ex 2516     Granit, porfir,   Rezanje, z žaganjem
        bazalt, peščenec in ali kako drugače,
        drug kamen za    kamna (tudi če je že
        spomenike in     razžagan) debeline
        gradbeništvo, rezan nad 25 cm.
        z žaganjem ali kako
        drugače, v
        pravokotne bloke
        ali plošče
        (vključno
        kvadratne) debeline
        do vključno 25 cm


ex 2518     Žgan dolomit     Žganje nežganega
                   dolomita.


ex 2519     Zdrobljen naravni  Izdelava, pri kateri
        magnezijev karbonat se vsi uporabljeni
        (magnezit), v    materiali uvrščajo
        hermetično zaprtih  v drugo tar.št., kot
        kontejnerjih, in   je tar.št. izdelka.
        magnezijev oksid,  Lahko se uporablja
        čisti ali nečisti,  naravni magnezijev
        razen topljenega   karbonat (magnezit).
        magnezijevega
        oksida ali mrtvo
        žganega
        (sintranega)
        magnezijevega
        oksida


ex 2520     Sadra, specialno   Izdelava pri kateri
        pripravljena za   vrednost vseh
        zobozdravstvo    uporabljenih
                   materialov ne
                   presega 50% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


ex 2524     Naravna azbestna   Izdelava iz
        vlakna        azbestnega
                   koncentrata.


ex 2525     Sljuda v prahu    Mletje sljude ali
                   odpadkov sljude.


ex 2530     Zemeljske barve,   Žganje ali mletje
        žgane ali v prahu  zemeljskih barv.


------------------------------------------------------------------------------
26.pgl.     Rude, žlindra in   Izdelava, pri kateri
        pepel        se vsi uporabljeni
                   materiali uvrščajo
                   v drugo tar.št., kot
                   je tar.št. izdelka.


------------------------------------------------------------------------------
ex 27.pgl.   Mineralna goriva,  Izdelava, pri kateri
        mineralna olja in  se vsi uporabljeni
        izdelki njihove   materiali uvrščajo
        destilacije;     v drugo tar.št., kot
        bituminozne snovi;  je tar. št. izdelka.
        mineralni voski;
        razen:


ex 2707     Olja, pri katerih  Operacije rafiniranja
        teža aromatskih   in/ali en ali več
        sestavin presega   specifičnih procesov
        težo nearomatskih,  (1. Za specialne
        ki so podobna    pogoje v zvezi s
        mineralnim oljem,  "specifičnimi
        dobljenim z     procesi" glej Uvodni
        destilacijo katrana opombi 7.1 in 7.3.).
        iz črnega premoga
        pri visoki      ali
        temperaturi,
        katerih se 65% ali  Druge operacije, pri
        več prostornine   katerih se vsi
        destilira pri    uporabljeni materiali
        temperaturi do    uvrščajo v drugo
        250o C (vštevši   tar.št., kot je
        mešanice naftnih   tar.št.izdelka. Lahko
        olj in benzena), za se uporabijo
        uporabo kot     materiali, ki so
        pogonska goriva   uvrščeni v isto
        ali kurilna olja   tar.št. pod pogojem,
                   da njihova vrednost
                   ne presega 50% cene
                   proizvodov franko
                   tovarna.


ex 2709     Nafta, dobljena iz  Destruktivna
        bituminoznih     destilacija
        mineralov, surova  bituminoznih
                   mineralov.


------------------------------------------------------------------------------
2710      Olja, dobljena iz  Operacije rafiniranja
        nafte in olja,    in/ali en ali več
        dobljena iz     specifičnih procesov
        bituminoznih     (1. Za specialne
        materialov, razen  pogoje v zvezi s
        surovih; izdelki,  "specifičnimi
        ki niso omenjeni   procesi" glej Uvodni
        niti zajeti na    opombi 7.1 in 7.3.).
        drugem mestu, ki
        vsebujejo po teži  ali
        70% ali več olj iz
        nafte ali olj,    Druge operacije, pri
        dobljenih iz     katerih se vsi
        bituminoznih     uporabljeni materiali
        materialov, če so  uvrščajo v drugo
        ta olja osnovne   tar.št., kot je
        sestavine teh    tar.št.izdelka. Lahko
        proizvodov      se uporabijo
                   materiali, ki so
                   uvrščeni v isto
                   tar.št. pod pogojem,
                   da njihova vrednost
                   ne presega 50% cene
                   proizvodov franko
                   tovarna.


------------------------------------------------------------------------------
2711      Naftni plini in   Operacije rafiniranja
        drugi plinasti    in/ali en ali več
        ogljikovodiki    specifičnih procesov
                   (2. Za specifične
                   pogoje v zvezi s
                   "specifičnimi procesi"
                   glej Uvodno
                   opombo 7.2).

                   ali

                   Druge operacije, pri
                   katerih se vsi
                   uporabljeni materiali
                   uvrščajo v drugo
                   tar.št., kot je
                   tar.št.izdelka. Lahko
                   se uporabijo
                   materiali, ki so
                   uvrščeni v isto
                   tar.št. pod pogojem,
                   da njihova vrednost
                   ne presega 50% cene
                   proizvodov franko
                   tovarna.


2712      Vazelin; parafinski Operacije rafiniranja
        vosek,        in/ali en ali več
        mikrokristalni    specifičnih procesov
        vosek iz nafte,   (2. Za specifične
        stiskani vosek,   pogoje v zvezi s
        ozokerit, vosek iz  "specifičnimi procesi"
        lignita,vosek iz   glej Uvodno
        šote, drugi     opombo 7.2).
        mineralni voski in
        podobni izdelki,   ali
        dobljeni s sintezo
        ali drugimi     Druge operacije, pri
        postopki, pobarvani katerih se vsi
        ali nepobarvani   uporabljeni materiali
                   uvrščajo v drugo
                   tar.št., kot je
                   tar.št.izdelka. Lahko
                   se uporabijo
                   materiali, ki so
                   uvrščeni v
                   isto tar.št. pod
                   pogojem, da njihova
                   vrednost ne presega
                   50% cene proizvodov
                   franko tovarna.


2713      Naftni koks,     Operacije rafiniranja
        bitumen in drugi   in/ali en ali več
        ostanki iz nafte   specifičnih procesov
        ali olj iz      (1. Za specialne
        bituminoznih     pogoje v zvezi s
        materialov      "specifičnimi
                   procesi" glej Uvodni
                   opombi 7.1 in 7.3.).

                   ali

                   Druge operacije, pri
                   katerih se vsi
                   uporabljeni materiali
                   uvrščajo v drugo
                   tar.št., kot je
                   tar.št.izdelka. Lahko
                   se uporabijo
                   materiali, ki so
                   uvrščeni v isto
                   tar.št. pod pogojem,
                   da njihova vrednost
                   ne presega 50% cene
                   proizvodov franko
                   tovarna.


------------------------------------------------------------------------------
2714      Bitumen in asfalt,  Operacije rafiniranja
        naravni;       in/ali en ali več
        bituminozni in    specifičnih procesov
        oljni skrilavci in  (1. Za specifične
        katranski pesek;   pogoje v zvezi s
        asfaltiti in     "specifičnimi
        asfaltne kamnine   procesi" glej Uvodno
                   opombo 7.1 in 7.3).

                   ali

                   Druge operacije, pri
                   katerih se vsi
                   uporabljeni materiali
                   uvrščajo v drugo
                   tar.št., kot je
                   tar.št.izdelka. Lahko
                   se uporabijo
                   materiali, ki so
                   uvrščeni v
                   isto tar.št. pod
                   pogojem, da njihova
                   vrednost ne presega
                   50% cene proizvodov
                   franko tovarna.


2715      Bitumenske mešanice Operacije rafiniranja
        na osnovi naravnega in/ali en ali več
        asfalta, naravnega  specifičnih procesov
        bitumna, bitumna iz (1. Za specifične
        nafte, mineralnega  pogoje v zvezi s
        katrana ali     "specifičnimi
        mineralne katranske procesi" glej Uvodno
        smole        opombo 7.1 in 7.3).

                   ali

                   Druge operacije, pri
                   katerih se vsi
                   uporabljeni materiali
                   uvrščajo v drugo
                   tar.št., kot je
                   tar.št.izdelka. Lahko
                   se uporabijo
                   materiali, ki so
                   uvrščeni v isto
                   tar.št. pod pogojem,
                   da njihova vrednost
                   ne presega 50% cene
                   proizvodov franko
                   tovarna.


------------------------------------------------------------------------------
ex 28.pgl.   Anorganski kemični  Izdelava, pri kateri  Izdelava, pri
        izdelki; organske  se vsi uporabljeni   kateri vrednost
        in anorganske    materiali uvrščajo   vseh uporabljenih
        spojine ali     v drugo tar. št.,   materialov ne
        plemenite kovine,  kot je tar. št.    presega 40% cene
        redkih zemeljskih  izdelka. Lahko se   izdelka franko
        kovin,        uporabljajo      tovarna.
        radioaktivnih    materiali, ki so
        elementov ali    uvrščeni v isto
        izotopov, razen   tar.št. pod pogojem,
        proizvodov iz    da njihova vrednost
        tar.št.       ne presega 20% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


ex 2805     "Mischmetall"    Izdelava z
                   elektrolitsko ali
                   toplotno obdelavo,
                   pri kateri vrednost
                   vseh uporabljenih
                   materialov ne
                   presega 50% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


ex 2811     Žveplov trioksid   Izdelava iz      Izdelava, pri
                   žveplovega dioksida.  kateri vrednost
                              vseh uporabljenih
                              materialov ne
                              presega 40% cene
                              izdelka franko
                              tovarna.


------------------------------------------------------------------------------
ex 2833     Aluminijev sulfat  Izdelava, pri kateri
                   vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov ne
                   presega 50% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


ex 2840     Natrijev perborat  Izdelava iz      Izdelava, pri
                   dinatrijevega     kateri vrednost
                   tetraborata      vseh uporabljenih
                   pentahidrata.     materialov ne
                              presega 40% cene
                              izdelka franko
                              tovarna.


------------------------------------------------------------------------------
ex 29.pgl.   Organski kemični   Izdelava, pri kateri  Izdelava, pri
        izdelki, razen:   se vsi uporabljeni   kateri vrednost
                   materiali uvrščajo   vseh uporabljenih
                   v drugo tar.št,.    materialov ne
                   kot je tar. izdelka.  presega 40% cene
                   Lahko se uporabljajo  izdelka franko
                   materiali, ki so    tovarna.
                   uvrščeni v isto
                   tar.št. pod pogojem,
                   da njihova vrednost
                   ne presega 20% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


ex 2901     Aciklični      Operacije rafiniranja
        ogljikovodiki za   in/ali en ali več
        uporabo kot     specifičnih procesov
        pogonsko gorivo   (1. Za specifične
        ali ogrevanje    pogoje v zvezi s
                   "specifičnimi
                   procesi" glej Uvodno
                   opombo 7.1 in 7.3).

                   ali

                   Druge operacije, pri
                   katerih se vsi
                   uporabljeni materiali
                   uvrščajo v drugo
                   tar.št., kot je
                   tar.št.izdelka. Lahko
                   se uporabijo
                   materiali, ki so
                   uvrščeni v isto
                   tar.št. pod pogojem,
                   da njihova vrednost
                   ne presega 50% cene
                   proizvodov franko
                   tovarna


ex 2902     Ciklani in cikleni  Operacije rafiniranja
        (razen azulenov),  in/ali en ali več
        benzeni, tolueni,  specifičnih procesov
        ksileni, za uporabo (1. Za specifične
        kot pogonsko gorivo pogoje v zvezi s
        ali kurilno olje   "specifičnimi
                   procesi" glej Uvodno
                   opombo 7.1 in 7.3).

                   ali

                   Druge operacije, pri
                   katerih se vsi
                   uporabljeni materiali
                   uvrščajo v drugo
                   tar.št., kot je
                   tar.št.izdelka. Lahko
                   se uporabijo
                   materiali, ki so
                   uvrščeni v isto
                   tar.št. pod pogojem,
                   da njihova vrednost
                   ne presega 50% cene
                   proizvodov franko
                   tovarna


------------------------------------------------------------------------------
ex 2905     Kovinski alkoholati Izdelava iz      Izdelava, pri
        iz alkoholov iz te  materialov iz     kateri vrednost
        tar. št. in iz    katerekoli tar.št.   vseh uporabljenih
        etanola ali     vštevši druge     materialov ne
        glicerina      materiale iz tar.št.  presega 40% cene
                   2905. Kovinski     izdelka franko
                   alkoholati iz te    tovarna.
                   tar.št. se lahko
                   uporabljajo pod
                   pogojem, da njihova
                   vrednost ne presega
                   20% cene izdelka
                   franko tovarna.


2915      Nasičene aciklične  Izdelava iz      Izdelava, pri
        monokarboksilne   materialov iz     kateri vrednost
        kisline in njihovi  katerekoli tar.št.   vseh uporabljenih
        anhidridi,      Vendar vrednost    materialov ne
        halogenidi,     vseh uporabljenih   presega 40% cene
        peroksidi in     materialov iz tar.   izdelka franko
        perkisline; njihovi št. 2915 in 2916    tovarna.
        halogenski      ne sme presegati
        sulfo-nitro- in   20% cene izdelka
        nitrozo- derivati  franko tovarna.


ex 2932     - Notranji etri in  Izdelava iz      Izdelava, pri
        njihovi halogenski  materialov iz     kateri vrednost
        sulfo-, nitro- in  katerekoli tar.št.   vseh uporabljenih
        nitrozoderivati   Vendar vrednost vseh  materialov ne
                   uporabljenih      presega 40% cene
                   materialov iz     izdelka franko
                   tar.št.2909 ne sme   tovarna.
                   presegati 20% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.

        - Ciklični acetali  Izdelava iz      Izdelava, pri
        in notranji     materialov iz     kateri vrednost
        hemiacetali in    katerekoli tar. št..  vseh uporabljenih
        njihovi halogenski,             materialov ne
        sulfo- nitro- ali              presega 40% cene
        nitrozoderivati               izdelka franko
                              tovarna.


2933      Heterociklične    Izdelava iz      Izdelava, pri
        spojine samo s    materialov iz     kateri vrednost
        heteroatomom ali   katerekoli tar. št.  vseh uporabljenih
        heteroatomi dušika; Vrednost vseh     materialov ne
                   uporabljenih      presega 40% cene
                   materialov iz     izdelka franko
                   tar. št. 2932 in    tovarna.
                   2933 ne sme
                   presegati 20% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


2934      Nukleinske kisline  Izdelava iz      Izdelava, pri
        in njihove soli;   materialov iz     kateri vrednost
        druge        katerekoli tar.št.   vseh uporabljenih
        heterociklične    Vrednost vseh     materialov ne
        spojine       uporabljenih      presega 40% cene
                   materialov iz     izdelka franko
                   tar.št. 2932, 2933   tovarna.
                   in 2934 ne sme
                   presegati 20% cene
                   izdelka franko
                   tovarna


------------------------------------------------------------------------------
ex 30.pgl.   Farmacevtski     Izdelava, pri kateri
        izdelki razen:    se vsi porabljeni
                   materiali uvrščajo v
                   drugo tar.št., kot je
                   tar.št. izdelka.
                   Lahko se uporabljajo
                   materiali, ki so
                   uvrščeni v isto
                   tar.št., pod pogojem,
                   da njihova vrednost
                   ne presega 20% cene
                   izdelka franko
                   tovarne.


------------------------------------------------------------------------------
3002      Človeška kri;
        živalska kri,
        pripravljena za
        uporabo v
        terapevtske,
        profilaktične ali
        diagnostične
        namene; anti serumi
        in druge frakcije
        krvi in
        modificirani
        imunološki izdelki,
        ne glede na to, ali
        so pridobljeni z
        uporabo
        biotehnoloških
        procesov; cepiva,
        toksini, kulture
        mikroorganizmov
        (razen kvasovk) in
        podobni izdelki:

        - Izdelki, ki so   Izdelava iz
        sestavljeni iz dveh materialov iz
        sestavin ali več,  katerekoli tar.št.,
        ki so pomešani za  vštevši druge
        terapevtske     materiale iz
        ali profilaktične  tar.št. 3002.
        namene ali      Materiali iz tega
        nepomešani izdelki  opisa se lahko
        za te namene,    uporabljajo pod
        pripravljeni v    pogojem, da njihova
        odmerjene doze ali  vrednost ne presega
        v oblike ali     20% cene izdelka
        pakiranje za     franko tovarna.
        prodajo na drobno

        - Drugo:

        -- človeška kri   Izdelava iz
                   materialov iz
                   katerekoli tar. št.,
                   vštevši druge
                   materiale iz
                   tar. št. 3002.
                   Materiali iz tega
                   opisa se lahko
                   uporabljajo pod
                   pogojem, da njihova
                   vrednost ne presega
                   20% cene izdelka
                   franko tovarna.

        -- živalska kri   Izdelava iz
        pripravljena za   materialov iz
        terapevtske ali   katerekoli tar. št.,
        profilaktične    vštevši druge
        namene        materiale iz tar. št.
                   3002. Materiali iz
                   tega opisa se lahko
                   uporabljajo pod
                   pogojem, da njihova
                   vrednost ne presega
                   20% cene izdelka
                   franko tovarna.

        -- frakcije krvi,  Izdelava iz
        razen antiserumov,  materialov iz
        hemoglobina in    katerekoli tar. št.,
        serumskih      vštevši druge
        globulinov      materiale iz tar. št.
                   3002. Materiali iz
                   tega opisa se lahko
                   uporabljajo pod
                   pogojem, da njihova
                   vrednost ne presega
                   20% cene izdelka
                   franko tovarna.

        -- hemoglobin,    Izdelava iz
        krvni globulin in  materialov iz
        serumski globulin  katerekoli tar. št.,
                   vštevši druge
                   materiale iz tar. št.
                   3002. Materiali iz
                   tega opisa se lahko
                   uporabljajo pod
                   pogojem, da njihova
                   vrednost ne presega
                   20% cene izdelka
                   franko tovarna.

        -- drugo       Izdelava iz
                   materialov iz
                   katerekoli tar. št.,
                   vštevši druge
                   materiale iz tar. št.
                   3002. Materiali iz
                   tega opisa se lahko
                   uporabljajo pod
                   pogojem, da njihova
                   vrednost ne presega
                   20% cene izdelka
                   franko tovarna.


------------------------------------------------------------------------------
3003 in 3004  Zdravila (razen
        proizvodov iz tar.
        št. 3002, 3005
        ali 3006)

        - Pridobljeni iz   Izdelava, pri kateri
        amikacina iz tar.  se vsi uporabljeni
        št. 2941       materiali uvrščajo
                   v drugo tar.št., kot
                   je tar.št. izdelka.
                   Lahko se uporabljajo
                   materiali iz tar. št.
                   3003 ali 3004 pod
                   pogojem, da njihova
                   skupna vrednost ne
                   presega 20% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.

        - Drugo       Izdelava, pri kateri:

                   - se vsi uporabljeni
                   materiali uvrščajo v
                   drugo tar.št., kot je
                   tar.št. izdelka.
                   Lahko se uporabljajo
                   materiali iz tar. št.
                   3003 ali 3004 pod
                   pogojem, da njihova
                   skupna vrednost ne
                   presega 20% cene
                   izdelka franko
                   tovarna, in

                   - vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materalov ne presega
                   50% cene izdelka
                   franko tovarna .


------------------------------------------------------------------------------
ex 31.pgl    Gnojila, razen:   Izdelava, pri kateri  Izdelava, pri
                   se vsi uporabljeni   kateri vrednost
                   materiali uvrščajo   vseh uporabljenih
                   v drugo tar. št., kot materialov ne
                   je tar. št. izdelka.  presega 40% cene
                   Lahko se uporabljajo  izdelka franko
                   materiali, ki so    tovarna.
                   uvrščeni v isto
                   tar. št. pod pogojem,
                   da njihova vrednost
                   ne presega 20% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


ex 3105     Mineralna ali    Izdelava pri kateri:  Izdelava, pri
        kemična gnojila, ki             kateri
        vsebujejo dva ali  - se vsi uporabljeni  vrednost vseh
        tri gnojilne     materiali uvrščajo v  uporabljenih
        elemente dušik,   drugo tar. št., kot  materialov ne
        fosfor in kalij;   je tar. št. izdelka.  presega
        druga gnojila;    Lahko se uporabljajo  40% cene izdelka
        izdelki iz tega   materiali, ki so    franko tovarna.
        poglavja v obliki  uvrščeni v isto tar.
        tablet ali podobnih št. pod pogojem, da
        oblikah ali     njihova vrednost ne
        pakiranjih do    presega 20% cene
        10 kg bruto teže   izdelka franko
        razen:        tovarna, in

        - natrijev nitrat  - vrednost vseh
        - kalcijev cianamid uporabljenih
        - kalijevega     materialov ne
         sulfata      presega 50% cene
        - magnezijevega   izdelka franko
         sulfata      tovarna.


------------------------------------------------------------------------------
ex 32.pgl.   Ekstrati za     Izdelava, pri     Izdelava, pri
        strojenje ali    kateri se vsi     kateri vrednost
        barvanje; tanini   uporabljeni      vseh uporabljenih
        in njihovi      materiali       materialov ne
        derivati; barve za  uvrščajo v drugo    presega 40% cene
        tekstil, pigmenti  tar. št., kot je    izdelka franko
        in druga barvila;  tar. št. izdelka.   tovarna.
        pripravljena     Lahko se uporabljajo
        premazna sredstva  materiali, ki so
        in laki; kiti in   uvrščeni v isto tar.
        druge tesnilne    št. pod pogojem, da
        mase; tiskarske   njihova vrednost ne
        barve in črnila;   presega 20% cene
        razen:        izdelka franko
                   tovarna.


ex 3201     Tanini in njihove  Izdelava iz      Izdelava, pri
        soli, etri, estri  ekstraktov tanina   kateri vrednost
        in drugi derivati  rastlinskega porekla. vseh uporabljenih
                              materialov ne
                              presega 40% cene
                              izdelka franko
                              tovarna.


3205      Lak barve;      Izdelava iz      Izdelava, pri
        preparati,      materialov iz     kateri vrednost
        predvideni v     katerekoli tar št.,  vseh uporabljenih
        3. opombi v tem   razen materialov iz  materialov ne
        poglavju, na     tar. št. 3203, 3204  presega 40% cene
        osnovi "lak barv"  in 3205. Materiali,  izdelka franko
        (1. Opomba 3 k 32.  uvrščeni v tar. št.  tovarna.
        poglavju določa, da 3205 se lahko
        gre za preparate,  uporabljajo pod
        ki se uporabljajo  pogojem da njihova
        za barvanje     vred. ne presega
        kateregakoli     20% cene izdelka
        materiala ali ki se franko tovarna.
        uporabljajo kot
        sestavine za
        proizvodno barvil,
        pod pogojem, da
        niso uvrščene v
        drugo tarifno
        številko 32.
        poglavja.)


------------------------------------------------------------------------------
ex 33.pgl.   Eterična olja in   Izdelava, pri kateri  Izdelava, pri
        rezinoidi;      se vsi uporabljeni   kateri vrednost
        parfumerijski,    materiali uvrščajo   vseh uporabljenih
        kozmetični ali    v drugo tar. št.,   materialov ne
        toaletni izdelki,  kot je tar. št.    presega 40% cene
        razen:        izdelka. Lahko se   izdelka franko
                   uporabljajo      tovarna.
                   materiali, ki so
                   uvrščeni v isto
                   tar. št. pod
                   pogojem, da njihova
                   vrednost ne presega
                   20% cene izdelka
                   franko tovarna.


3301      Eterična olja    Izdelava iz      Izdelava, pri
        (brez terpenov ali  materialov iz     kateri vrednost
        s terpeni),     katerekoli tar.št.,  vseh uporabljenih
        vključno zgoščena  vštevši materiale iz  materialov ne
        (trda) olja     druge "skupine"1 v   presega 40% cene
        (concretes) in    tej tar. št.      izdelka franko
        čista olja;     Materiali, uvrščeni v tovarna.
        rezinoidi; izvlečki isto skupino, se
        oleosmol;      lahko
        koncentrati     (1. Izraz "skupina"
        eteričnih olj    pomeni katerikoli
        v masteh,      del besedila te
                   tarifne številke
                   med dvema podpičjema)

        v neeteričnih    uporabljajo pod
        oljih, voskih ali  pogojem, da njihova
        podobno, dobljeni  vrednost ne presega
        z ekstrakcijo    20% cene izdelka
        eteričnih olj z   franko tovarna.
        mastjo ali
        macereacijo;
        stranski terpenski
        izdelki, dobljeni
        z deterpenacijo
        eteričnih olj;
        vodni destilati
        in vodne raztopine
        eteričnih olj


------------------------------------------------------------------------------
ex 34.pgl.   Mila, organska    Izdelava, pri kateri  Izdelava, pri
        površinsko aktivna  se vsi uporabljeni   kateri vrednost
        sredstva, pralni   materiali uvrščajo   vseh uporabljenih
        preparati, mazalni  v drugo tar. št.,   materialov ne
        preparati, umetni  kot je tar. št.    presega 40% cene
        voski, pripravljeni izdelka. Lahko se   izdelka franko
        voski, izdelki za  uporabljajo      tovarna.
        loščenje ali     materiali, ki so
        čiščenje, sveče in  uvrščeni v isto
        podobni izdelki,   tar. št. pod pogojem,
        paste za       da njihova vrednost
        modeliranje in    ne presega 20% cene
        "zobozdravstveni   izdelka franko
        voski" ter zobarski tovarna.
        preparati na osnovi
        sadre, razen:


ex 3403     Mazalni preparati., Operacije rafiniranja
        ki vsebujejo naftno in/ali en ali več
        olje ali olja,    specifičnih procesov
        dobljenih iz     (2. Za specialne
        bituminoznih     pogoje v zvezi s
        mineralov, pod    "specifičnimi
        pogojem da      procesi" glej
        predstavljajo manj  Uvodni opombi
        kot 70% po teži   7.1 in 7.3).

                   ali

                   Druge operacije, pri
                   katerih se vsi
                   uporabljeni materiali
                   uvrščajo v drugo
                   tar.št., kot je
                   tar.št.izdelka. Lahko
                   se uporabijo
                   materiali, ki so
                   uvrščeni v isto tar.
                   št. pod pogojem, da
                   njihova vrednost ne
                   presega 50% cene
                   proizvodov franko
                   tovarna.


3404      Umetni voski in
        pripravljeni voski:

        - Na osnovi     Izdelava, pri kateri
        parafina, voskov iz se vsi uporabljeni
        nafte, voskov,    materiali uvrščajo
        dobljenih iz     v drugo tar. št.,
        bituminoznih     kot je tar. št.
        mineralov,      izdelka. Lahko se
        stisnjenega     uporabljajo
        parafina ali     materiali, ki so
        parafina z      uvrščeni v isto tar.
        odstranjenim oljem  št. pod pogojem, da
                   njihova vrednost ne
                   presega 50% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.

        - Drugo       Izdelava iz      Izdelava, pri
                   materialov katerekoli kateri vrednost
                   tar.št., razen:    vseh uporabljenih
                              materialov ne
                   - hidrogeniziranih   presega 40% cene
                   olj, ki imajo     izdelka franko
                   lastnost voska iz   tovarna.
                   tar.št. 1516

                   - maščobnih kislin, ki
                   niso kemično
                   definirane ali
                   maščobnih
                   industrijskih
                   alkoholov, ki imajo
                   lastnost voskov
                   iz tar.št. 3823

                   - materialov iz
                   tar. št. 3404.

                   Ti materiali se lahko
                   uporabljajo pod
                   pogojem, da njihova
                   vrednost ne presega
                   20% cene izdelka
                   franko tovarna.


------------------------------------------------------------------------------
ex 35.pgl.   Beljakovinske    Izdelava, pri kateri  Izdelava, pri
        snovi; modificirani se vsi uporabljeni   kateri vrednost
        škrobi; lepila;   materiali uvrščajo   vseh uporabljenih
        encimi; razen:    v drugo tar. št.,   materialov ne
                   kot je tar. št.    presega 40% cene
                   izdelka. Lahko se   izdelka franko
                   uporabljajo      tovarna.
                   materiali, ki so
                   uvrščeni v isto
                   tar. št. pod pogojem,
                   da njihova vrednost
                   ne presega 20% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


3505      Dekstrini in drugi
        modificirani škrobi
        (npr.
        preželatinizirani
        in esterificirani
        škrobi); lepila na
        osnovi škrobov ali
        na osnovi dekstrina
        ali drugih
        modificiranih
        škrobov:

        - Škrobni etri in  Izdelava iz      Izdelava, pri
        estri        materialov iz     kateri vrednost
                   katerekoli tar.št.,  vseh uporabljenih
                   vštevši druge     materialov ne
                   materiale iz      presega 40% cene
                   tar.št. 3505.     izdelka franko
                              tovarna.

        - Drugo       Izdelava iz      Izdelava, pri
                   materialov iz     kateri vrednost
                   katerekoli tar.št.,  vseh uporabljenih
                   razen tistih iz    materialov ne
                   tar. št. 1108.     presega 40% cene
                              izdelka franko
                              tovarna.


ex 3507     Pripravljeni     Izdelava, pri kateri
        encimi, ki niso   vrednost vseh
        omenjeni in ne    uporabljenih
        zajeti na drugem   materialov ne
        mestu        presega 50% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


------------------------------------------------------------------------------
36.pgl.     Razstreliva;     Izdelava, pri kateri  Izdelava, pri
        pirotehnični     se vsi uporabljeni   kateri vrednost
        izdelki; vžigalice; materiali uvrščajo   vseh uporabljenih
        piroforne zlitine;  v drugo tar. št.,   materialov ne
        določene vnetljive  kot je tar. št.    presega 40% cene
        snovi        izdelka. Lahko se   izdelka franko
                   uporabljajo      tovarna.
                   materiali, ki so
                   uvrščeni v isto
                   tar. št. pod
                   pogojem, da njihova
                   vrednost ne presega
                   20% cene izdelka
                   franko tovarna.


------------------------------------------------------------------------------
ex 37.pgl.   Izdelki za      Izdelava, pri kateri  Izdelava, pri
        fotografske in    se vsi uporabljeni   kateri vrednost
        kinematografske   materiali uvrščajo   vseh uporabljenih
        namene; razen:    v drugo tar. št.,   materialov ne
                   kot je tar. št.    presega 40% cene
                   izdelka. Lahko se   izdelka franko
                   uporabljajo      tovarna
                   materiali, ki so
                   uvrščeni v isto
                   tar. št. pod pogojem,
                   da njihova vrednost
                   ne presega 20% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


3701      Fotografske plošče
        in plani filmi,
        občutljivi za
        svetlobo,
        neosvetljeni, iz
        kakršnegakoli
        materiala, razen
        iz papirja, kartona
        ali tekstila;
        fotografski plani
        filmi za hitro
        razvijanje in
        kopiranje,
        občutljivi za
        svetlobo
        neosvetljeni, v
        kasetah ali brez
        njih:

        - Plani filmi za   Izdelava, pri kateri  Izdelava, pri
        trenutno (hitro)   se vsi uporabljeni   kateri vrednost
        fotografijo, v    materiali uvrščajo v  vseh uporabljenih
        kasetah       drugo tar.št., razen  materialov ne
                   v tar.št. 3701 ali   presega 40% cene
                   3702. Materiali,    izdelka franko
                   uvrščeni v tar.št.   tovarna
                   3702 se lahko
                   uporabljajo pod
                   pogojem, da njihova
                   vrednost ne presega
                   30% cene izdelka
                   franko tovarna.

        - Drugo       Izdelava, pri kateri  Izdelava, pri
                   se vsi uporabljeni   kateri vrednost
                   materiali uvrščajo   vseh uporabljenih
                   v drugo tar.št.    materialov ne
                   razen v tar.št. 3701  presega 40% cene
                   ali 3702. Materiali  izdelka franko
                   uvrščeni v tar.št.   tovarna
                   3701 ali 3702 se
                   lahko uporabljajo
                   pod pogojem, da
                   njihova skupna
                   vrednost ne presega
                   20% cene izdelka
                   franko tovarna.


3702      Fotografski filmi  Izdelava, pri kateri  Izdelava, pri
        v zvitkih,      se vsi uporabljeni   kateri vrednost
        občutljivi za    materiali uvrščajo   vseh uporabljenih
        svetlobo,      v katerokoli tar.št., materialov ne
        neosvetljeni, iz   razen v tar.št. 3701  presega 40% cene
        kakršnegakoli    ali 3702.       izdelka franko
        materiala razen iz             tovarna.
        papirja, kartona
        ali tekstila; filmi
        v zvitkih za hitro
        razvijanje in
        kopiranje,
        občutljivi za
        svetlobo,
        neosvetljeni


3704      Fotografske plošče, Izdelava, pri kateri  Izdelava, pri
        filmi, papir,    se vsi uporabljeni   kateri vrednost
        karton in tekstil,  materiali uvrščajo v  vseh uporabljenih
        osvetljeni toda   katerokoli tar. št.  materialov ne
        nerazviti      razen v tar.št. 3701  presega 40% cene
                   do 3704.        izdelka franko
                              tovarna.


------------------------------------------------------------------------------
ex 38.pgl.   Razni izdelki    Izdelava, pri kateri  Izdelava, pri
        kemične industrije, se vsi uporabljeni   kateri vrednost
        razen:        materiali uvrščajo v  vseh uporabljenih
                   drugo tar.št. , kot  materialov ne
                   je tar. št. izdelka.  presega 40% cene
                   Materiali uvrščeni v  izdelka franko
                   isto tar. št., se   tovarna.
                   lahko uporabljajo pod
                   pogojem, da njihova
                   vrednost ne presega
                   20% cene izdelka
                   franko tovarna.


ex 3801     - Koloidni grafit  Izdelava, pri kateri
        v suspenziji v olju vrednost vseh
        in polkoloidni    uporabljenih
        grafit; ogljikove  materialov ne presega
        paste za elektrode  50% cene izdelka
                   franko tovarna.

        - Grafit v obliki  Izdelava, pri kateri  Izdelava, pri
        paste kot mešanica  vrednost vseh     kateri vrednost
        grafita z      uporabljenih      vseh uporabljenih
        mineralnimi olji z  materialov iz tar.   materialov ne
        več kot 30% grafita št. 3403 ne presega  presega 40% cene
        po teži       20% cene izdelka    izdelka franko
                   franko tovarna.    tovarna.


ex 3803     Rafinirano tal-olje Rafiniranje surovega  Izdelava, pri
                   tal-olja.       kateri vrednost
                              vseh uporabljenih
                              materialov ne
                              presega 40% cene
                              izdelka franko
                              tovarna.


ex 3805     Sulfatna       Prečiščevanje z    Izdelava, pri
        terpentinska olja,  destilacijo ali    kateri vrednost
        prečiščena      rafiniranjem      vseh uporabljenih
                   surovega        materialov ne
                   sulfatnega       presega 40% cene
                   terpentinskega olja.  izdelka franko
                              tovarna.


ex 3806     Smolni estri     Izdelava iz smolnih  Izdelava, pri
                   kislin.        kateri vrednost
                              vseh uporabljenih
                              materialov ne
                              presega 40% cene
                              izdelka franko
                              tovarna


ex 3807     Lesni katran     Destilacija lesnega  Izdelava, pri
        (lesna katranska   katrana.        kateri vrednost
        smola)                   vseh uporabljenih
                              materialov ne
                              presega 40% cene
                              izdelka franko
                              tovarna.


3808      Insekticidi,     Izdelava, pri kateri
        rodenticidi,     vrednost vseh
        fungicidi,      uporabljenih
        herbicidi,      materialov ne presega
        sredstva zoper    50% cene izdelka
        klitje, sredstva za franko tovarna.
        urejanje rasti
        rastlin,
        dezinfektanti in
        podobni izdelki,
        pripravljeni v
        oblikah ali
        pakiranjih za
        prodajo na drobno
        ali kot preparati
        ali kot izdelki
        (npr. žveplani
        trakovi, stenji,
        sveče in muholovke)


3809      Sredstva za      Izdelava, pri kateri
        dodelavo, nosilci   vrednost vseh
        barv, sredstva za   uporabljenih
        pospeševanje     materialov ne
        barvanja in      presega 50% cene
        fiksiranje barvil   izdelka franko
        ter drugi izdelki   tovarna.
        (npr. sredstva za
        apreturo in
        jedkanje), ki se
        uporabljajo v
        tekstilni, papirni,
        usnjarski in
        podobnih
        industrijah, ki
        niso omenjeni in ne
        zajeti na drugem
        mestu


3810      Preparati za     Izdelava, pri kateri
        dekapiranje     vrednost vseh
        kovinskih povrçin;  uporabljenih
        talila in drugi   materialov ne presega
        pomožni preparati  50% cena izdelka
        za spajkanje in   franko tovarna.
        varjenje; praški in
        paste za spajkanje
        in varjenje, ki so
        sestavljeni iz
        kovin in drugih
        materialov;
        preparati, ki se
        uporabljajo kot
        jedra ali obloge za
        elektrode ali
        varilne palice


3811      Preparati zoper
        detonacijo,
        preparati za
        preprečevanje
        oksidacije, za
        preprečevanje
        kopičenja smole, za
        izboljšanje
        viskoznosti,
        preparati za
        preprečevanje
        korozije in drugi
        pripravljeni
        aditivi, za
        mineralna olja
        (vštevši bencin)
        ali za druge
        tekočine, ki se
        uporabljajo v iste
        namene kot
        mineralna olja:

        - Pripravljeni    Izdelava, pri kateri
        aditivi za mazalna  vrednost vseh
        olja, ki vsebujejo  uporabljenih
        naftna olja ali   materialov, ki so
        olja iz       uvrščeni v tar.št.
        bituminoznih     3811 ne presega 50%
        materialov      cene izdelka franko
                   tovarna.

        - Drugo       Izdelava, pri kateri
                   vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov ne presega
                   50% cene izdelka
                   franko tovarna.


------------------------------------------------------------------------------
3812      Pripravljeni     Izdelava, pri kateri
        pospeševalci     vrednost vseh
        vulkanizacije;    uporabljenih
        sestavljeni     materialov ne presega
        plastifikatorji za  50% cene izdelka
        gumo in plastične  franko tovarna.
        mase, ki niso
        omenjeni in ne
        zajeti na drugem
        mestu; preparati za
        preprečevanje
        oksidacije in drugi
        sestavljeni
        stabilizatorji za
        gumo in plastične
        mase


3813      Preparati in     Izdelava, pri kateri
        polnila za aparate  vrednost vseh
        za gašenje požara;  uporabljenih
        napolnjene granate  materialov ne presega
        za gašenje požara  50% cene izdelka
                   franko tovarna.


3814      Sestavljena     Izdelava, pri kateri
        organska topila in  vrednost vseh
        razredčila, ki niso uporabljenih
        omenjena in ne    materialov ne presega
        zajeta na drugem   50% cene izdelka
        mestu; pripravljena franko tovarna.
        sredstva za
        odstranjevanje
        premazov


3818      Kemični elementi,  Izdelava, pri kateri
        dopirani za uporabo vrednost vseh
        v elektroniki, v   uporabljenih
        obliki kolutov,   materialov ne presega
        ploščic in v     50% cene izdelka
        podobnih oblikah;  franko tovarna.
        kemične spojine,
        dopirane za uporabo
        v elektroniki


3819      Tekočine za     Izdelava, pri kateri
        hidravlične zavore  vrednost vseh
        in druge       uporabljenih
        pripravljene     materialov ne presega
        tekočine za     50% cene izdelka
        hidravlični prenos, franko tovarna.
        ki ne vsebujejo ali
        vsebujejo po teži
        manj kot 70%
        naftnega olja ali
        olj, dobljenih iz
        bituminoznih
        mineralov


3820      Preparati zoper   Izdelava, pri kateri
        zmrzovanje in    vrednost vseh
        pripavljene     uporabljenih
        tekočine za     materialov ne presega
        odtajanje      50% cene izdelka
                   franko tovarna.


3822      Diagnostični ali   Izdelava, pri kateri
        laboratorijski    vrednost vseh
        reagenti na podlogi uporabljenih
        in pripravljeni   materialov ne presega
        diagnostični ali   50% cene izdelka
        laboratorijski    franko tovarna.
        reagenti s podlogo
        ali brez nje,
        razen tistih iz
        tar.št. 3002 ali
        3006


3823      Industrijske
        monokarboksilne
        maščobne kisline;
        kisla olja iz
        rafiniranja;
        industrijski
        maščobni alkoholi

        - Industrijske    Izdelava, pri kateri
        monokarboksilne   se vsi uporabljeni
        maščobne kisline;  materiali uvrščajo v
        kisla olja iz    drugo tar.št., kot je
        rafiniranja     tar. št. izdelka.

        - Industrijski    Izdelava iz
        maščobni alkoholi  materialov iz
                   katerekoli tar.št.
                   vključno druge
                   materiale iz tar.
                   št. 3823.


------------------------------------------------------------------------------
3824      Pripravljena
        vezivna sredstva za
        livarske modele ali
        livarska jedra,
        kemični izdelki in
        preparati kemične
        industrije in
        sorodnih industrij
        (vštevši tudi
        tiste, ki so
        sestavljeni iz
        mešanic naravnih
        proizvodov), ki
        niso omenjeni in ne
        zajeti na drugem
        mestu,stranski
        izdelki kemične
        industrije ali
        sorodnih industrij,
        ki niso omenjeni in
        ne zajeti na drugem
        mestu:
-----------------------------------------------------------------------------
        - Naslednje iz te  Izdelava, pri kateri  Izdelava, pri
        tarifne številke:  se vsi uporabljeni   kateri vrednost
                   materiali uvrščajo v  vseh uporabljenih
        Pripravljena     drugo tar. št., kot  materialov ne
        vezivna sredstva za je tar. št. izdelka.  presega 40% cene
        livarske modele ali Materiali, ki se    izdelka franko
        livarska jedra na  uvrščajo v isto tar.  tovarna.
        osnovi naravnih   št. kot je proizvod
        smolnih produktov  se lahko uporabljajo,
                   pod pogojem, da
        Naftenske kisline,  njihova vrednost ne
        njihove v vodi    presega 20% cene
        netopne soli in   izdelka franko
        njihovi estri    tovarna.

        Sorbitol, razen
        sorbitola iz tar.
        št. 2905

        Petrolejevi
        sulfonati, razen
        petrolejevih
        sulfonatov alkalnih
        kovin, amoniaka ali
        etanolaminov,
        tiofeniranih
        sulfonskih oljnih
        kislin,
        pridobljenih iz
        bituminoznih snovi
        in njihovih soli

        Ionski izmenjevalci

        Sušilci za vakumske
        cevi

        Alkalni železovi
        oksidi za
        prečiščevanje plina

        Amoniakova voda in
        surovi amoniak
        (izkoriščeni oksid)
        dobljen s
        prečiščevanjem
        svetlega plina

        Sulfonaftenske
        kisline, njihove v
        vodi netopne soli
        in njihovi estri

        Fuzelno in dipelovo
        olje

        Mešanice soli, ki
        vsebujejo različne
        anione

        Paste za kopiranje
        na osnovi želatine,
        z ali brez podlage
        iz papirja ali
        tekstila

        - Drugi       Izdelava, pri kateri
                   vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov ne presega
                   50% cene izdelka
                   franko tovarna.


------------------------------------------------------------------------------
3901 do 3915  Plastične mase v
        primarnih oblikah;
        odpadki, ostružki
        in ostanki iz
        plastike; razen za
        tar.št.ex 3907 in
        3912, za kateri so
        pravila podana v
        nadaljevanju:

        - Izdelki adicijske Izdelava, pri kateri: Izdelava, pri
        homopolomerizacije, - vrednost vseh    kateri vrednost
        pri kateri enojni  uporabljenih      vseh uporabljenih
        monomer prispeva   materialov ne presega materialov ne
        več kot 99% po    50% cene izdelka    presega 25% cene
        teži celotne     franko tovarna in   izdelka franko
        vsebine polimerov  - vrednost       tovarna.
                   kateregakoli
                   uporabljenega
                   materiala iz 39.
                   poglavja ne presega
                   20% cene izdelka
                   franko tovarna.
                   (1. Za
                   proizvode, ki
                   so sestavljeni iz
                   materialov, ki so po
                   eni strani uvrščeni
                   v tar.št.3901 do 3906
                   in po drugi strani v
                   tar.št.3907 do 3911,
                   se to določilo
                   uporablja samo za
                   tisto skupino
                   materialov, ki v
                   proizvodu
                   prevladujejo po te´i.)

        - Drugo       Izdelava, pri kateri  Izdelava, pri
                   vrednost vseh     kateri vrednost
                   uporabljenih      vseh uporabljenih
                   materialov iz 39.   materialov ne
                   poglavja ne presega  presega 25% cene
                   20% cene izdelka    izdelka franko
                   franko tovarna.    tovarna.
                   (1. Za
                   proizvode, ki
                   so sestavljeni iz
                   materialov, ki so po
                   eni strani uvrščeni
                   v tar.št.3901 do 3906
                   in po drugi strani v
                   tar.št.3907 do 3911,
                   se to določilo
                   uporablja samo za
                   tisto skupino
                   materialov, ki v
                   proizvodu
                   prevladujejo po te´i.)


ex 3907     Kopolimeri,     Izdelava, pri kateri
        narejeni iz     se vsi uporabljeni
        polikarbonata    materiali uvrščajo v
        in akrilonitril   drugo tar. št.
        -butadien-stiren   izdelka. Lahko se
        kopolimera (ABS)   uporabljajo
                   materiali, ki se
                   uvrščajo v isto tar.
                   št., pod pogojem,da
                   njihova vrednost ne
                   presega 50% cene
                   izdelka franko
                   tovarna
                   (1. Za
                   proizvode, ki
                   so sestavljeni iz
                   materialov, ki so po
                   eni strani uvrščeni
                   v tar.št.3901 do 3906
                   in po drugi strani v
                   tar.št.3907 do 3911,
                   se to določilo
                   uporablja samo za
                   tisto skupino
                   materialov, ki v
                   proizvodu
                   prevladujejo po te´i.)

        - Poliester     Izdelava, pri kateri
                   vrednost kateregakoli
                   uporabljenega
                   materiala iz 39.
                   poglavja ne presega
                   20% cene izdelka
                   franko tovarna in/ali
                   izdelava iz tetrabrom-
                   (bisfenol A)
                   polikarbonata


3912      Celuloza in njeni  Izdelava, pri kateri
        kemični derivati,  vrednost kateregakoli
        ki niso navedeni in uporabljenega
        ne zajeti na drugem materiala iz iste
        mestu, v primarnih  tar.št.kot je
        oblikah       proizvod ne presega
                   20% cene izdelka
                   franko tovarna


3916 do 3921  Polizdelki in
        izdelki iz
        plastike; razen iz
        tar. št. ex 3916,
        ex 3917, ex 3920
        in ex 3921, za
        katere so pravila
        podana v
        nadaljevanju

        - Ploščati izdelki, Izdelava, pri kateri  Izdelava, pri
        bolj kot le     vrednost kateregakoli kateri vrednost
        površinsko obdelani uporabljenega     vseh uporabljenih
        ali rezani v druge  materiala iz 39.    materialov ne
        oblike razen     poglavja ne presega  presega 25% cene
        pravokotnih     50% cene izdelka    izdelka franko
        (vštevši       franko tovarna.    tovarna.
        kvadratne); drugi
        izdelki, bolj
        obdelani kot le
        površinsko obdelani

        - Drugi:

        -- izdelki      Izdelava, pri kateri:
        adicijske
        homopolimeraizacije, - vrednost vseh    Izdelava, pri
        pri kateri enojni  uporabljenih      kateri vrednost
        monomer prispeva   materialov ne presega kateregakoli
        več kot 99% po masi 50% cene izdelka    uporabljenih
        celotne vsebine   franko tovarna, in   materialov ne
        polimerov                  presega 25% cene
                   - vrednost       izdelka franko
                   kateregakoli      tovarna.
                   uporabljenega
                   materiala iz.
                   39. poglavja ne
                   presega 20% cene
                   izdelka franko
                   tovarna (1. Za
                   proizvode, ki
                   so sestavljeni iz
                   materialov, ki so po
                   eni strani uvrščeni
                   v tar.št.3901 do 3906
                   in po drugi strani v
                   tar.št.3907 do 3911,
                   se to določilo
                   uporablja samo za
                   tisto skupino
                   materialov, ki v
                   proizvodu
                   prevladujejo po te´i.)

        -- drugi       Izdelava, pri kateri  Izdelava, pri
                   vrednost kateregakoli kateri vrednost
                   uporabljenega     vseh uporabljenih
                   materiala iz      materialov ne
                   39. poglavja ne    presega 25% cene
                   presega 20% cene    izdelka franko
                   izdelka franko     tovarna.
                   tovarna (1. Za
                   proizvode, ki so
                   sestavljeni iz
                   materialov, ki so
                   po eni strani uvrščeni
                   v tar.št.3901 do 3906
                   in po drugi strani v
                   tar.št.3907 do 3911,
                   se to določilo
                   uporablja samo za
                   tisto skupino
                   materialov, ki v
                   proizvodu
                   prevladujejo po teži.)


ex 3916 in   Profilni izdelki   Izdelava, pri kateri: Izdelava, pri
ex 3917     in cevi       -vrednost       kateri vrednost
                   kateregakoli      vseh uporabljenih
                   uporabljenega     materialov ne
                   materiala ne presega  presega 25% cene
                   50% cene izdelka    izdelka franko
                   franko tovarna, in   tovarna
                   -vrednost materialov
                   uvrščenih v isto tar.
                   št. ne presega 20%
                   cene izdelka franko
                   tovarna.


ex 3920     - Folije ali filmi  Izdelava iz delne   Izdelava, pri
        iz ionomerov     termoplastične soli,  kateri vrednost
                   ki je kopolimer    kateregakoli
                   etilena in metakrilne uporabljenega
                   kisline in je delno  materiala iz iste
                   nevtralizirana z ioni tar.št. kot je
                   kovine, predvsem    proizvod ne
                   cinka in natrija.   presega 20% cene
                              izdelka franko
                              tovarna.

        - Folije iz     Izdelava, pri kateri
        regenerirane     vrednost vseh
        celuloze,      uporabljenih
        poliamidov ali    materialov ne presega
        polietilena     25% cene izdelka
                   franko tovarna.


ex 3921     Folije iz      Izdelava iz visoko   Izdelava, pri
        plastičnih mas,   prosojnih       kateri vrednost
        metalizirane     poliestrskih folij   vseh
                   debeline manj kot   uporabljenih
                   23 mikronov (2.    materialov ne
                   Naslednje folije se  presega 25% cene
                   štejejo kot visoko   izdelka franko
                   prosojne: folije,   tovarna.
                   katerih zatemnitev
                   (merjeno z Gardner
                   Hazemetromv skladu z
                   ASTM-D 1003-16, tki.
                   Hazefaktor) je manjša
                   kot 2 odstotka


3922 do 3926  Izdelki iz      Izdelava, pri
        plastičnih mas    kateri vrednost
                   vseh uporabljenih
                   materialov ne presega
                   50% cene izdelka
                   franko tovarna.


------------------------------------------------------------------------------
ex 40.pgl    Kavčuk in izdelki  Izdelava, pri kateri
        iz kavčuka in gume; se vsi uporabljeni
        razen:        materiali uvrščajo v
                   drugo tar. št., kot
                   je tar. št. izdelka.


ex 4001     Laminirane plošče  Laminacija folij iz
        ali krpe kavčuka   naravnega kavčuka.
        za čevlje


4005      Mešanice kavčuka,  Izdelava, pri kateri
        nevulkanizirane,   vrednost vseh
        v primarnih     uporabljenih
        oblikah ali     materialov, razen
        ploščah, listih   naravnega kavčuka, ne
        ali trakovih     presega 50% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


4012      Protektirane ali
        rabljene zunanje
        gume (plašči);
        polne gume ali
        gume z zračnimi
        komorami,
        zamenljivi
        protektorji
        (plasti) in
        ščitniki iz gume:

        - Protektirane    Protektiranje
        gume, polne gume   rabljenih zunanjih
        ali gume z      gum.
        zračnimi komorami

        - Drugo       Izdelava iz
                   materialov iz
                   katerekoli tar.št.,
                   razen iz tar. št.
                   4011 ali 4012.


ex 4017     Izdelki iz trde   Izdelava iz trde
        gume         gume


ex 41.pgl.   Surove kože z    Izdelava, pri kateri
        dlako ali brez    se vsi uporabljeni
        dlake (razen     materiali uvrščajo
        krzna) in usnje;   v drugo tar. št.,
        razen:        kot je tar. št.
                   izdelka.


ex 4102     Surove kože ovac   Odstranjevanje volne s
        ali jagnjet, brez  kože ovac ali jagnjet
        volne        z volno.


4104 do 4107  Usnje, brez dlake  Ponovno strojenje
        ali volne, razen   predhodno strojenih
        usnja iz tar. št.  kož .
        4108 ali 4109

                   ali

                   Izdelava, pri kateri
                   se vsi uporabljeni
                   materiali uvrščajo v
                   drugo tar. št., kot
                   je tar. št. izdelka.


4109      Lakasto usnje in   Izdelava iz usnja iz
        lakasto plastovito  tar. št. 4104 do 4107
        (prevlečeno s    pod pogojem, da
        folijo) usnje,    njihova vrednost ne
        metalizirano usnje  presega 50% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


42.pgl.     Usnjeni izdelki,   Izdelava, pri kateri
        sedlarski in     se vsi uporabljeni
        jermenarski     materiali uvrščajo v
        izdelki;       drugo tar. št., kot
        predmeti za     je tar. št. izdelka.
        potovanje, ročne
        torbe in podobni
        izdelki iz živalskih
        črev (razen
        sviloprejkine niti)


-----------------------------------------------------------------------------
ex 43.pgl.   Naravno in umetno  Izdelava, pri kateri
        krzno; krzneni    se vsi uporabljeni
        izdelki, razen:   materiali uvrščajo v
                   drugo tar. št., kot
                   je tar. št. izdelka.


ex 4302     Strojena ali
        obdelana krzna,
        sestavljena:

        - Plošče, križi,   Beljenje ali barvanje
        kvadrati in podobne vključno z rezanjem
        oblike        in sestavljanjem
                   nesestavljenega
                   strojenega ali
                   obdelanega krzna.

        - Drugo       Izdelava iz
                   nesestavljenih,
                   strojenih ali
                   obdelanih krzen.


4303      Oblačila, oblačilni Izdelava iz
        dodatki in drugi   nesestavljenih
        krzneni izdelki   strojenih ali
                   obdelanih krzen iz
                   tar. št. 4302.


-----------------------------------------------------------------------------
ex 44.pgl.   Les in lesni     Izdelava, pri kateri
        izdelki; oglje;   se vsi uporabljeni
        razen:        materiali uvrščajo v
                   drugo tar. št., kot
                   je tar.št. izdelka.


ex 4403     Les, grobo      Izdelava iz grobo
        obdelan       obdelanega lesa, z
        (štirikotno tesan)  lubjem ali brez lubja
                   ali samo tesanega.


ex 4407     Les, vzdolžno žagan Skobljanje, brušenje
        ali iverjen, rezan  ali lepljenje s topim
        ali luščen,     ali zobatim dolžinskim
        skobljan, brušen   spajanjem.
        ali topo ali zobato
        dolžinsko spojen,
        debeline nad 6 mm


ex 4408     Furnirski listi in  Spajanje, skobljanje,
        listi za vezane   brušenje ali lepljenje
        plošče debeline do  s topim ali zobatim
        6 mm, sestavjen in  dolžinskim spajanjem.
        drug les,žagan po
        dolžini, rezan ali
        lupljen, skobljan
        ,brušen ali lepljen
        s topim ali zobatim
        dolžinskim
        spajanjem, debeline
        do 6 mm


ex 4409     Les, kontinuirano
        profiliran po
        dolžini
        kateregakoli roba
        ali strani,
        vključno skobljan,
        brušen ali topo ali
        zobato dolžinsko
        spojen ali ne:

        - Brušeni ali topo  Brušenje ali topo ali
        ali zobato      zobato dolžinsko
        dolžinsko spojeni  spajanje.

        - Okrasne palice,  Predelava v obliki
        venci in okrasne   palic ali okrasnih
        letve        letev.


ex 4410 do   Okrasne palice,   Predelava v obliki
ex 4413     venci in okrasne   palic in okrasnih
        letve za pohištvo,  letev.
        za notranjo
        dekoracijo


ex 4415     Zaboji za      Izdelava iz desk, ki
        pakiranje, škatle,  niso razrezane na
        gajbe, bobni in   določeno velikost.
        podobna embalaža za
        pakiranje, iz lesa


ex 4416     Sodi, kadi, vedra,  Izdelava iz klanih
        in drugi sodarski  dog, nadalje
        izdelki in njihovi  neobdelanih, razen
        deli, iz lesa,    razžaganih na dveh
        vključno tudi doge  glavnih površinah.


ex 4418     - Stavbno pohištvo  Izdelava pri kateri
        in leseni izdelki  se vsi uporabljeni
        za gradbeništvo   materiali uvrščajo v
                   drugo tar. št., kot
                   je tar. št. izdelka.
                   Lahko se uporabljajo
                   celičaste plošče,
                   skodle in opaži.

        -Okrasne palice in  Predelava v obliki
        okrasne letve    palic ali okrasnih
                   letev.


ex 4421     Les za vžigalice;  Izdelava iz lesa iz
        lesni čepki za    katerekoli tar. št.,
        obutev        razen lesene žice iz
                   tar. št. 4409.


-----------------------------------------------------------------------------
ex 45.pgl.   Pluta in plutasti  Izdelava, pri kateri
        izdelki, razen:   se vsi uporabljeni
                   materiali uvrščajo v
                   drugo tar. št., kot
                   je tar. št. izdelka.


4503      Izdelki iz naravne  Izdelava iz plute iz
        plute        tar. št. 4501.


46.pgl.     Izdelki iz slame,  Izdelava, pri kateri
        esparta in drugih  se vsi uporabljeni
        materialov za    materiali uvrščajo v
        pletarstvo;     drugo tar. št., kot
        košarski in     je tar. št. izdelka.
        pletarski izdelki


-----------------------------------------------------------------------------
47.pgl.     Lesovina ali     Izdelava, pri kateri
        celuloza iz drugih  se vsi uporabljeni
        vlaknastih      materiali uvrščajo v
        celuloznih      drugo tar. št., kot
        materialov;     je tar. št. izdelka.
        recikliran papir
        ali karton (ostanki
        in odpadki)


------------------------------------------------------------------------------
ex 48.pgl.   Papir in karton;   Izdelava, pri kateri
        izdelki iz papirne  se vsi uporabljeni
        kaše, papirja ali  materiali uvrščajo v
        kartona; razen:   drugo tar. št., kot
                   je tar. št. izdelka.


ex 4811     Papir in karton,   Izdelava iz
        samo s črtami ali  materialov za
        kvadrati       izdelavo papirja iz
                   47. poglavja.


4816      Karbon papir,    Izdelava iz
        samokopirni papir  materialov za
        in drug papir za   izdelavo papirja iz
        kopiranje in     47. poglavja.
        prenašanje (razen
        tistih iz tar. št.
        4809); matrice za
        razmnoževanje in
        ofsetne plošče iz
        papirja, v škatlah
        ali brez škatel


4817      Pisemski ovitki,   Izdelava, pri kateri:
        pisemske kartice,  - se vsi uporabljeni
        dopisnice in karte  materiali uvrščajo v
        za dopisovanje iz  drugo tar. št., kot
        papirja ali     je tar. št. izdelka,
        kartona; kompleti  in
        za dopisovanje v   - vrednost vseh
        škatlah, vrečkah,  uporabljenih
        notesih in podobnih materialov ne presega
        pakiranjih iz    50% cene izdelka
        papirja in kartona  franko tovarna.


ex 4818     Toaletni papir    Izdelava iz
                   materialov za
                   izdelavo papirja iz
                   47. poglavja.


ex 4819     Škatle, zaboji,   Izdelava, pri kateri:
        vreče in drugi    - se vsi uporabljeni
        kontejnerji za    materiali uvrščajo v
        pakiranje iz     drugo tar. št., kot
        papirja, kartona,  je tar. št. izdelka,
        celulozne vate ali  in
        listov ali trakov  - vrednost vseh
        iz celuloznih    uporabljenih
        vlaken        materialov ne presega
                   50% cene izdelka
                   franko tovarna.


ex 4820     Bloki papirja za   Izdelava, pri kateri
        pisma        vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov ne presega
                   50% cene izdelka
                   franko tovarna.


ex 4823     Drug papir,     Izdelava iz
        karton, celulozna  materialov za
        vata ter listi in  izdelavo papirja iz
        trakovi iz      47. poglavja.
        celuloznih vlaken,
        razrezani v
        določene velikosti
        ali oblike


-----------------------------------------------------------------------------
ex 49.pgl.   Tiskane knjige,   Izdelava, pri kateri
        časopisi, slike in  se vsi uporabljeni
        drugi izdelki    materiali uvrščajo v
        grafične       drugo tar. št., kot
        industrije,     je tar. št. izdelka.
        rokopisi, tipkana
        besedila in načrti,
        razen:


4909      Poštne razglednice, Izdelava iz
        čestitke in karte z materialov, ki niso
        osebnimi sporočili, uvrščeni v tar.št.
        tiskane,       4909 ali 4911.
        ilustrirane ali
        neilustrirane, z
        ovitki ali okraski
        ali brez njih


4910      Koledarji vseh
        vrst, tiskani,
        vštevši koledarske
        bloke:

        - Koledarji vrste  Izdelava, pri kateri:
        "večni" ali z    - se vsi uporabljeni
        zamenljivimi bloki  materiali uvrščajo v
        na podlagah, ki   drugo tar. št., kot
        niso iz papirja ali je tar.št. izdelka,
        kartona       in
                   - vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov ne presega
                   50% cene izdelka
                   franko tovarna.

        - Drugo       Izdelava iz
                   materialov ki niso
                   uvrščeni v tar. št.
                   4909 ali 4911.


-----------------------------------------------------------------------------
ex 50.pgl.   Svila, razen:    Izdelava, pri kateri
                   se vsi uporabljeni
                   materiali uvrščajo v
                   drugo tar. št. kot je
                   tar. št. izdelka.


ex 5003     Svileni odpadki   Mikanje ali česanje
        (vštevši zapredke,  svilenih odpadkov.
        neprimerne za
        odvijanje, odpadke
        preje in raztrgane
        tekstilne
        materiale), mikani
        ali česani


5004 do     Svilena preja in   Izdelava iz:(1.
ex 5006     preja iz odpadkov  Posebni pogoji, ki
        svile        veljajo za proizvode
                   iz mešanice
                   tekstilnih
                   materialov, so
                   navedeni v Uvodni
                   opombi 5.)
                   - surove svile ali iz
                   odpadkov svile,
                   mikanih ali česanih
                   ali drugače
                   predelanih za
                   predenje,
                   - drugih naravnih
                   vlaken, nemikanih ali
                   nečesanih ali drugače
                   predelanih za
                   predenje,
                   - kemičnih materialov
                   ali tekstilne kaše,
                   ali
                   - materialov za
                   izdelavo papirja.


5007      Tkanine iz svile
        ali svilenih
        odpadkov:

        - Z vtkanimi     Izdelava iz enojne
        gumijastimi nitmi  preje(1. Posebni
                   pogoji, ki veljajo
                   za proizvode iz
                   mešanice tekstilnih
                   materialov, so
                   navedeni v Uvodni
                   opombi 5).

        - Drugi       Izdelava iz:(1.
                   Posebni pogoji, ki
                   veljajo za proizvode
                   iz mešanice
                   tekstilnih
                   materialov, so
                   navedeni v Uvodni
                   opombi 5)
                   - preje iz kokosovih
                   vlaken,
                   - naravnih vlaken,
                   - umetnih ali
                   sintetičnih rezanih
                   vlaken, nemikanih ali
                   nečesanih ali kako
                   drugače predelanih za
                   predenje,
                   - kemičnih materialov
                   ali tekstilne kaše,
                   ali
                   - papirja.

                   ali

                   Tiskanje, spremljano
                   z najmanj dvema
                   pripravljalnima ali
                   končnima operacijama
                   (kot so
                   razmaščevanje,
                   beljenje,
                   merceriziranje,
                   termostabiliziranje,
                   dviganje,
                   kalandiranje,
                   obdelava za odpornost
                   na krčenje, trajna
                   zaključna obdelava,
                   obogatitev,
                   impregnacija,
                   popravljanje in
                   odstranjevanje
                   vozlov), pod pogojem,
                   da vrednost
                   uporabljene netiskane
                   tkanine ne presega
                   47,5% cene izdelka
                   franko tovarna.


------------------------------------------------------------------------------
ex 51.pgl.   Volna, fina ali   Izdelava, pri kateri
        groba živalska    se vsi uporabljeni
        dlaka; preja in   materiali uvrščajo v
        tkanine iz      drugo tar. št., kot
        konjske žime;    je tar. št. izdelka.
        razen:


5106 do 5110  Preja iz volne, iz  Izdelava iz: (1.
        fine ali grobe    Posebni pogoji, ki
        živalske dlake ali  veljajo za proizvode
        iz konjske žime   iz mešanice
                   tekstilnih
                   materialov, so
                   navedeni v Uvodni
                   opombi 5)
                   - surove svile ali iz
                   odpadkov svile,
                   mikanih ali česanih
                   ali kako drugače
                   predelanih za
                   predenje,
                   - naravnih vlaken,
                   nemikanih ali
                   nečesanih ali
                   drugače predelanih
                   za predenje,
                   - kemičnih materialov
                   ali tekstilne kaše,
                   ali
                   - materialov za
                   izdelavo papirja.


5111 do 5113  Tkanine iz volne,  Izdelava iz enojne
        iz fine ali grobe  preje (1. Posebni
        fine ali grobe    pogoji, ki veljajo
        živalske dlake ali  za proizvode iz
        iz konjske žime   mešanice tekstilnih
        živalske dlake ali  materialov, so
        iz konjske žime   navedeni v Uvodni
                   opombi 5).

        - Z vtkanimi
        gumijastimi nitmi

        - Drugi       Izdelava iz:1
                   (1. Posebni
                   pogoji, ki veljajo za
                   proizvode iz mešanice
                   tekstilnih
                   materialov, so
                   navedeni v Uvodni
                   opombi 5)
                   - preje iz
                   kokosovih vlaken,
                   - naravnih vlaken,
                   - umetnih ali
                   sintetičnih rezanih
                   vlaken, nemikanih ali
                   nečesanih ali kako
                   drugače predelanih za
                   predenje,
                   - kemičnih materialov
                   ali tekstilne kaše,
                   ali
                   - papirja.

                   ali

                   Tiskanje, spremljano
                   z najmanj dvema
                   pripravljalnima ali
                   končnima operacijama

                   (kot so
                   razmaščevanje,
                   beljenje,
                   merceriziranje,
                   termostabiliziranje,
                   dviganje,
                   kalandiranje,
                   obdelava za odpornost
                   na krčenje, trajna
                   zaključna obdelava
                   obogatitev,
                   impregnacija,
                   popravljanje in
                   odstranjevanje
                   vozlov), pod pogojem,
                   da vrednost
                   uporabljene netiskane
                   tkanine ne presega
                   47,5% cene izdelka
                   franko tovarna.


-----------------------------------------------------------------------------
ex 52.pgl.   Bombaž, razen:    Izdelava, pri kateri
                   se vsi uporabljeni
                   materiali uvrščajo v
                   drugo tar. št., kot
                   je tar. št. izdelka.


5204 do 5207  Preja in sukanec iz Izdelava iz :(1.
        bombaža       Posebni pogoji, ki
                   veljajo za proizvode
                   iz mešanice
                   tekstilnih
                   materialov, so
                   navedeni v Uvodni
                   opombi 5)
                   - surove svile ali
                   odpadkov svile,
                   mikanih ali česanih
                   ali drugače
                   pripravljenih za
                   predenje,
                   - naravnih vlaken,
                   nemikanih ali
                   nečesanih ali
                   drugače predelanih za
                   predenje,
                   - kemičnih materialov
                   ali tekstilne kaše,
                   ali
                   - materialov za
                   izdelavo papirja.


5208 do 5212  Bombažne tkanine:

        - Z vtkanimi     Izdelava iz enojne
        gumijastimi nitmi  preje (1. Posebni
                   pogoji, ki veljajo za
                   proizvode iz mešanice
                   tekstilnih
                   materialov, so
                   navedeni v Uvodni
                   opombi 5.)

        - Druge       Izdelava iz: (1.
                   Posebni pogoji, ki
                   veljajo za proizvode
                   iz mešanice
                   tekstilnih
                   materialov, so
                   navedeni v Uvodni
                   opombi 5.)
                   - preje iz kokosovih
                   vlaken,
                   - naravnih vlaken,
                   - umetnih ali
                   sintetičnih rezanih
                   vlaken, nemikanih ali
                   nečesanih ali kako
                   drugače pripravljenih
                   za predenje,
                   - kemičnih materialov
                   ali tekstilne kaše,
                   ali
                   - papirja.

                   ali

                   Tiskanje, spremljano
                   z najmanj dvema
                   pripravljalnima ali
                   končnima operacijama
                   (kot so
                   razmaščevanje,
                   beljenje,
                   merceriziranje,
                   termostabiliziranje,
                   dviganje,
                   kalendiranje,
                   obdelava za odpornost
                   na krčenje, trajna
                   zaključna obdelava,
                   obogatitev,
                   impregnacija,
                   popravljanje in
                   odstranjevanje
                   vozlov), pod pogojem,
                   da vrednost
                   uporabljene netiskane
                   tkanine ne presega
                   47,5% cene izdelka
                   franko tovarna.


-----------------------------------------------------------------------------
ex 53.pgl.   Druga rastlinska   Izdelava, pri kateri
        tekstilna vlakna;  se vsi uporabljeni
        papirna preja in   materiali uvrščajo v
        tkanine iz papirne  drugo tar. št., kot
        preje; razen:    je tar. št. izdelka.


5306 do 5308  Preja iz drugih   Izdelava iz: (1.
        rastlinskih     Posebni pogoji, ki
        tekstilnih vlaken;  veljajo za proizvode
        papirna preja    iz meçanice
                   tekstilnih
                   materialov, so
                   navedeni v Uvodni
                   opombi 5)
                   - surove svile ali
                   ostankov svile,
                   mikanih ali česanih
                   ali drugače
                   pripravljenih za
                   predenje,
                   - naravnih vlaken,
                   nemikanih ali
                   nečesanih ali drugače
                   predelanih za
                   predenje,
                   - kemičnih materialov
                   ali tekstilne kaše,
                   ali
                   - materialov za
                   izdelavo papirja.


5309 do 5311  Tkanine iz drugih
        tekstilnih vlaken;
        tkanine iz papirne
        preje:

        - Z vtkanini     Izdelava iz enojne
        gumijastimi nitmi  preje (1. Posebni
                   pogoji, ki veljajo
                   za proizvode iz
                   mešanice tekstilnih
                   materialov, so
                   navedeni v Uvodni
                   opombi 5)

        - Druge       Izdelava iz: (1.
                   Posebni pogoji, ki
                   veljajo za proizvode
                   iz mešanice
                   tekstilnih
                   materialov, so
                   navedeni v Uvodni
                   opombi 5)
                   - preje iz
                   kokosovih vlaken,
                   - naravnih vlaken,
                   - umetnih ali
                   sintetičnih rezanih
                   vlaken, nemikanih ali
                   nečesanih ali kako
                   drugače pripravljenih
                   za predenje,
                   - kemičnih materialov
                   ali tekstilne kaše,
                   ali
                   - papirja.

                   ali

                   Tiskanje, spremljano
                   z najmanj dvema
                   pripravljalnima ali
                   končnima operacijama
                   (kot so
                   razmaščevanje,
                   beljenje,
                   merceriziranje,
                   termostabiliziranje,
                   dviganje, kalendiranje,
                   obdelava za odpornost
                   na krčenje, trajna
                   zaključna obdelava,
                   obogatitev,
                   impregnacija,
                   popravljanje in
                   odstranjevanje
                   vozlov), pod pogojem,
                   da vrednost
                   uporabljene netiskane
                   tkanine ne presega
                   47,5% cene izdelka
                   franko tovarna.


------------------------------------------------------------------------------
5401 do 5406  Preja,        Izdelava iz: (1.
        monofilamenti in   Posebni pogoji, ki
        sukanec iz umetnih  veljajo za proizvode
        ali sintetičnih   iz mešanice
        filamentov      tekstilnih
                   materialov, so
                   navedeni v Uvodni
                   opombi 5.)
                   - surove svile ali
                   ostankov svile,
                   mikanih ali česanih
                   ali drugače
                   pripravljenih za
                   predenje,
                   - naravnih vlaken,
                   nemikanih in
                   nečesanih ali kako
                   drugače predelanih za
                   predenje,
                   - kemičnih materialov
                   ali tekstilne kaše,
                   ali
                   - materialov za
                   izdelavo papirja.


5407 in 5408  Tkanine iz preje iz
        umetnih ali
        sintetičnih
        filamentov:

        - Z vtkanimi     Izdelava iz enojne
        gumijastimi nitmi  preje (Posebni
                   pogoji, ki veljajo
                   za proizvode iz
                   mešanice tekstilnih
                   materialov, so
                   navedeni v Uvodni
                   opombi 5).

        - Druge       Izdelava iz: (1.
                   Posebni pogoji, ki
                   veljajo za proizvode
                   iz mešanice
                   tekstilnih
                   materialov, so
                   navedeni v Uvodni
                   opombi 5).
                   - preje iz kokosovih
                   vlaken,
                   - naravnih vlaken,
                   - umetnih ali
                   sintetičnih rezanih
                   vlaken, nemikanih ali
                   nečesanih ali kako
                   drugače pripravljenih
                   za predenje,
                   - kemičnih materialov
                   ali tekstilne kaše,
                   ali
                   - papirja.

                   ali

                   Tiskanje, spremljano
                   z najmanj dvema
                   pripravljalnima ali
                   končnima operacijama
                   (kot so
                   razmaščevanje,
                   beljenje,
                   merceriziranje,
                   termostabiliziranje,
                   dviganje,
                   kalendiranje,
                   obdelava za odpornost
                   na krčenje, trajna
                   zaključna obdelava,
                   obogatitev,
                   impregnacija,
                   popravljanje in
                   odstranjevanje
                   vozlov) pod pogojem,
                   da vrednost
                   uporabljene netiskane
                   tkanine ne presega
                   47,5% cene izdelka
                   franko tovarna.


------------------------------------------------------------------------------
5501 do 5507  Umetna ali      Izdelava iz kemičnih
        sintetična rezana  materialov ali
        vlakna        tekstilne kaše.


5508 do 5511  Preja in sukanec za Izdelava iz: (1.
        šivanje iz umetnih  Posebni pogoji, ki
        ali sintetičnih   veljajo za
        rezanih vlaken    proizvode iz mešanice
                   tekstilnih
                   materialov, so
                   navedeni v Uvodni
                   opombi 5)
                   - surove svile ali
                   odpadkov svile,
                   mikanih ali česanih
                   ali drugače
                   pripravljenih za
                   predenje,
                   - naravnih vlaken,
                   nemikanih ali
                   nečesanih ali kako
                   drugače predelanih
                   za predenje,
                   - kemičnih
                   materialov ali
                   tekstilne kaše, ali
                   - materialov za
                   izdelavo papirja.


5512 do 5516  Tkanine iz umetnih
        in sintetičnih
        rezanih vlaken:

        - Z vtkanimi     Izdelava iz enojne
        gumijastimi nitmi  preje (1. Posebni
                   pogoji, ki veljajo za
                   proizvode iz mešanice
                   tekstilnih
                   materialov, so
                   navedeni v Uvodni
                   opombi 5).

        - Druge       Izdelava iz: (1.
                   Posebni pogoji, ki
                   veljajo za proizvode
                   iz mešanice
                   tekstilnih
                   materialov, so
                   navedeni v Uvodni
                   opombi 5).
                   - preje iz kokosovih
                   vlaken,
                   - naravnih vlaken,
                   - umetnih in
                   sintetičnih rezanih
                   vlaken, nemikanih ali
                   nečesanih ali kako
                   drugače predelavnih
                   za predenje,
                   - kemičnih materialov
                   ali tekstilne kaše,
                   ali
                   - papirja.

                   ali

                   Tiskanje, spremljano
                   z najmanj dvema
                   pripravljalnima ali
                   končnima operacijama
                   (kot so
                   razmaščevanje,
                   beljenje,
                   merceriziranje,
                   termostabiliziranje,
                   dviganje,
                   kalendiranje,
                   obdelava za odpornost
                   na krčenje, trajna
                   zaključna obdelava,
                   obogatitev,
                   impregnacija,
                   popravljanje in
                   odstranjevanje
                   vozlov), pod pogojem,
                   da vrednost
                   uporabljene netiskane
                   tkanine ne presega
                   47,5% cene izdelka
                   franko tovarna.


------------------------------------------------------------------------------
ex 56.pgl.   Vata, klobučevina  Izdelava iz:
        in netkani      - preje iz kokosovega
        materiali;      vlakna,
        specialne preje;   - naravnih vlaken,
        vrvi, motvozi,    - kemičnih materialov
        konopi in prameni  ali tekstilne kaše,
        ter izdelki iz    ali
        njih, razen:     - materialov za
                   proizvodnjo papirja.


5602      Klobučevina,
        vštevši
        impregnirano,
        prevlečeno ali
        laminirano:

        - Iglana       Izdelava iz: (1.
        klobučevina     Posebni pogoji, ki
                   veljajo za proizvode
                   iz mešanice
                   tekstilnih
                   materialov, so
                   navedeni v Uvodni
                   opombi 5).
                   - naravnih vlaken,
                   - kemičnih
                   materialov ali
                   tekstilne kaše.

                   Lahko se uporabljajo:
                   - preje iz
                   polipropilenskega
                   filamenta iz tar.
                   št. 5402,
                   - polipropilenska
                   vlakna iz tar. št.
                   5503 ali 5506, ali
                   - filamentni trak iz
                   polipropilena iz tar.
                   št. 5501, pri katerih
                   je v vseh primerih
                   vsebina vsakega
                   filamenta ali vlakna
                   nižja od 9
                   decitekstov, pod
                   pogojem, da njihova
                   vrednost ne presega
                   40% cene izdelka
                   franko tovarna.

        - Drugo       Izdelava iz: (1.
                   Posebni pogoji,
                   ki veljajo za
                   proizvode iz mešanice
                   tekstilnih
                   materialov, so
                   navedeni v Uvodni
                   opombi 5).
                   - naravnih vlaken,
                   - umetnih ali
                   sintetičnih rezanih
                   vlaken, pridobljenih i
                   z kazeina, ali
                   - kemičnih materialov
                   ali tekstilne kaše.


5604      Niti in vrvi iz
        gume, prekriti s
        tekstilnim
        materialom;
        tekstilna preja,
        trakovi in podobno
        iz tar. št. 5404
        ali 5405,
        impregnirani,
        prevlečeni,
        obloženi z gumo ali
        plastično maso

        - Gumijaste niti in Izdelava iz
        vrvi, prekrite s   gumijastih niti in
        tekstilom      vrvi, ki niso
                   prekrite s tekstilom.

        - Drugo       Izdelava iz: (1.
                   Posebni pogoji, ki
                   veljajo za proizvode
                   iz mešanice
                   tekstilnih
                   materialov, so
                   navedeni v Uvodni
                   opombi 5).
                   - naravnih vlaken,
                   nemikanih in
                   nečesanih ali kako
                   drugače pripravljenih
                   za predenje,
                   - kemičnih materialov
                   ali tekstilne kaše,
                   ali
                   - materialov za
                   izdelavo papirja.


5605      Metalizirana preja, Izdelava iz: (1.
        posukana ali ne,   Posebni pogoji, ki
        izdelana iz     veljajo za proizvode
        tekstilne preje,   iz mešanice
        trakov, in podobno  tekstilnih
        iz tar. št. 5404   materialov, so
        ali 5405, in     navedeni v Uvodni
        kombinirana s    opombi 5).
        kovino v obliki   - naravnih vlaken,
        niti, traku ali   - umetnih in
        prahu ali      sintetičnih rezanih
        prevlečene s kovino vlaken, nemikanih in
                   nečesanih ali kako
                   drugače pripravljenih
                   za predenje,
                   - kemičnih materialov
                   ali tekstilne kaše,
                   ali
                   - materialov za
                   izdelavo papirja.


5606      Posukana preja,   Izdelava iz: (1.
        trakovi in podobno  Posebni pogoji, ki
        iz tar. št. 5404   veljajo za proizvode
        ali 5405 (razen   iz mešanice
        tiste iz tar. št.  tekstilnih
        5605 in posukane   materialov, so
        preje iz konjske   navedeni v Uvodni
        žime); ženiljska   opombi 5).
        preja (vštevši    - naravnih vlaken,
        ženiljsko prejo);  - umetnih in
        efektno vozličasta  sintetičnih rezanih
        preja        vlaken, nemikanih in
                   nečesanih ali kako
                   drugače pripravljenih
                   za predenje,
                   - kemičnih materialov
                   ali tekstilne kaše,
                   ali
                   - materialov za
                   izdelavo papirja.


------------------------------------------------------------------------------
57.pgl.     Preproge in druga  Izdelava iz: (1.
        tekstilna talna   Posebni pogoji, ki
        prekrivala:     veljajo za proizvode
                   iz mešanice
        - Iz iglane     tekstilnih
        klobučevine     materialov, so
                   navedeni v Uvodni
                   opombi 5).
                   - naravnih vlaken,
                   ali
                   - kemičnih
                   materialov ali
                   tekstilne kaše.
                   Lahko se uporabljajo:
                   - preja iz
                   polipropilenskega
                   filamenta iz tar. št.
                   5402,
                   - polipropilenska
                   vlakna iz tar. št.
                   5503 ali 5506 ali
                   - filamentni traki iz
                   polipropilena iz tar.
                   št. 5501, pri katerih
                   je v vseh primerih
                   vsebina vsakega
                   filamenta ali vlakna
                   manjša od 9
                   decitekstov, pod
                   pogojem, da njihova
                   vrednost ne presega
                   40% cene izdelka
                   franko tovarna.

        - Iz druge      Izdelava iz: (1.
        klobučevine
                   Posebni pogoji, ki
                   veljajo za proizvode
                   iz mešanice
                   tekstilnih
                   materialov, so
                   navedeni v Uvodni
                   opombi 5).
                   - naravnih vlaken,
                   nemikanih in
                   nečesanih ali kako
                   drugače
                   pripravljenih za
                   predenje, ali
                   - kemičnih materialov
                   ali tekstilne kaše.

        - Drugo       Izdelava iz: (1.
                   Posebni pogoji, ki
                   veljajo za proizvode
                   iz mešanice
                   tekstilnih
                   materialov, so
                   navedeni v Uvodni
                   opombi 5).
                   - preje iz kokosovega
                   vlakna,
                   - preje iz
                   sintetičnih ali
                   umetnih filamentov,
                   - naravnih vlaken,
                   ali
                   - sintetičnih ali
                   umetnih rezanih
                   vlaken, nemikanih in
                   nečesanih ali kako
                   drugače predelanih za
                   predenje.


------------------------------------------------------------------------------
ex 58.pgl.   Specialne tkanine;
        taftane tekstilne
        obloge; čipke;
        tapiserije;
        pozamentarije;
        vezenine; razen:

        - Kombinirane z   Izdelava iz enojne
        gumijasto nitjo   preje (1. Posebni
                   pogoji, ki veljajo za
                   proizvode iz mešanice
                   tekstilnih
                   materialov, so
                   navedeni v Uvodni
                   opombi 5).

        - Druge       Izdelava iz: (1.
                   Posebni pogoji, ki
                   veljajo za proizvode
                   iz mešanice
                   tekstilnih
                   materialov, so
                   navedeni v Uvodni
                   opombi 5).
                   - naravnih vlaken,
                   - umetnih ali
                   sintetičnih rezanih
                   vlaken, nemikanih in
                   nečesanih ali kako
                   drugače pripravljenih
                   za predenje, ali
                   - kemičnih materialov
                   ali tekstilne kaše,

                   ali

                   Tiskanje, spremljano
                   z najmanj dvema
                   pripravljalnima ali
                   končnima operacijama
                   (kot so
                   razmaščevanje,
                   beljenje,
                   merceriziranje,
                   termostabiliziranje,
                   dviganje,
                   kalendiranje,
                   obdelava za odpornost
                   na krčenje, trajna
                   zaključna obdelava,
                   obogatitev,
                   impregnacija,
                   popravljanje ali
                   odstranjevanje
                   vozlov), pod pogojem,
                   da vrednost
                   uporabljene netiskane
                   tkanine ne presega
                   47,5% cene izdelka
                   franko tovarna.


5805      Ročno tkane     Izdelava, pri kateri
        tapiserije (vrsta:  se vsi uporabljeni
        gobelin,       materiali uvrščajo v
        flandrijske,     drugo tar. št., kot
        beauvais, aubusson  je tar. št. izdelka.
        in podobne) in z
        iglo izdelane
        tapiserije (npr.: z
        drobnim in križnim
        vbodom),
        konfekcionirane ali
        ne


5810      Vezenine v metraži, Izdelava, pri kateri:
        trakovih ali     - so vsi uporabljeni
        motivih       materiali uvrščeni v
                   drugo tar. št., kot
                   je tar. št. izdelka,
                   in
                   - vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov ne presega
                   50% cene izdelka
                   franko tovarna.


------------------------------------------------------------------------------
5901      Tekstilne tkanine,  Izdelava iz preje.
        prevlečene z
        lepilom ali
        škrobnimi snovmi,
        ki se uporabljajo
        za zunanjo vezavo
        knjig in podobne
        namene: tkanine za
        kopiranje; platna,
        pripravljena za
        slikanje, toge
        tkanine (bugram) in
        podobne tkanine, ki
        se uporabljajo za
        izdelavo klobukov


5902      Kord tkanine za
        avtomobilske plašče
        iz preje in
        najlona, poliestra
        in viskoznega
        rajona velike
        jakosti:

        - Z vsebnostjo do  Izdelava iz preje.
        vključno 90%
        tekstilnih
        materialov po teži

        - Druge       Izdelava iz kemičnih
                   materialov ali
                   tekstilne kaše.


5903      Tekstilne tkanine,  Izdelava iz preje.
        impregnirane,
        premazane,      ali
        prevlečene ali
        prekrite ali     Tiskanje, spremljano
        laminirane s     z najmanj dvema
        plastičnimi masami, pripravljalnima ali
        razen tistih iz   končnima operacijama
        tar. št. 5902    (kot so
                   razmaščevanje,
                   beljenje,
                   merceriziranje,
                   termostabiliziranje,
                   dviganje,
                   kalendiranje,
                   obdelava za odpornost
                   na krčenje, trajna
                   zaključna obdelava,
                   obogatitev,
                   impregnacija,
                   popravljanje in
                   odstranjevanje
                   vozlov), pod pogojem,
                   da vrednost
                   uporabljene netiskane
                   tkanine ne presega
                   47,5% cene izdelka
                   franko tovarna.


5904      Linolej, vštevši   Izdelava iz preje (1.
        rezanega v oblike;  Posebni pogoji, ki
        talna prekrivala na veljajo za proizvode
        tekstilni podlagi,  iz mešanice
        premazani      tekstilnih
        prevlečeni ali    materialov, so
        prekriti, razrezani navedeni v Uvodni
        v oblike ali ne   opombi 5).


5905      Zidne tapete iz
        tekstila:

        - Impregnirane,   Izdelava iz preje.
        premazane,
        prevlečene ali
        prekrite ali
        laminirane z gumo,
        plastičnimi masami
        ali drugimi
        materiali

        - Druge       Izdelava iz: (1.
                   Posebni pogoji, ki
                   veljajo za proizvode
                   iz mešanice
                   tekstilnih
                   materialov, so
                   navedeni v Uvodni
                   opombi 5).
                   - preje iz kokosovega
                   vlakna,
                   - naravnih vlaken,
                   - sintetičnih ali
                   umetnih rezanih
                   vlaken, nemikanih in
                   nečesanih ali kako
                   drugače predelanih za
                   predenje,
                   - kemičnih materialov
                   ali tekstilne kaše,

                   ali

                   Tiskanje, spremljano
                   z najmanj dvema
                   pripravljalnima ali
                   končnima operacijama
                   (kot so
                   razmaščevanje,
                   beljenje,
                   merceriziranje,
                   termostabiliziranje,
                   dviganje,
                   kalendiranje,
                   obdelava za odpornost
                   na krčenje, trajna
                   zaključna obdelava,
                   obogatitev,
                   impregnacija,
                   popravljanje in
                   odstranjevanje
                   vozlov), pod pogojem,
                   da vrednost
                   uporabljene netiskane
                   tkanine ne presega
                   47,5% cene izdelka
                   franko tovarna.


5906      Guminirane
        tekstilne tkanine,
        razen tistih iz
        tar. št. 5902:

        - Pletene ali    Izdelava iz: (1.
        kvačkane tkanine   Posebni pogoji, ki
                   veljajo za proizvode
                   iz mešanice
                   tekstilnih
                   materialov, so
                   navedeni v Uvodni
                   opombi 5).
                   - naravnih vlaken,
                   - umetnih ali
                   sintetičnih rezanih
                   vlaken, nemikanih in
                   nečesanih ali kako
                   drugače predelanih za
                   predenje, ali
                   - kemičnih materialov
                   ali tekstilne kaše.

        - Druge tkanine iz  Izdelava iz kemičnih
        sintetične filament materialov.
        preje, ki vsebuje
        več kot 90%
        tekstilnih
        materialov po teži

        - Druge       Izdelava iz preje.


5907      Tekstilne tkanine,  Izdelava iz preje.
        drugače
        impregnirane,    ali
        premazane,
        prevlečene ali    Tiskanje, spremljano
        prekrite; platna,  z najmanj dvema
        poslikana platna za pripravljalnima ali
        odrske kulise,    končnima operacijama
        tkanine za ateljeje (kot so
        in podobne namene  razmaščevanje,
                   beljenje,
                   merceriziranje,
                   termostabiliziranje,
                   dviganje,
                   kalendiranje,
                   obdelava za odpornost
                   na krčenje, trajna
                   zaključna obdelava,
                   obogatitev,
                   impregnacija,
                   popravljanje in
                   odstranjevanje
                   vozlov), pod pogojem,
                   da vrednost
                   uporabljene netiskane
                   tkanine ne presega
                   47,5% cene izdelka
                   franko tovarna.


5908      Stenji iz tekstila,
        tkani, opleteni ali
        pleteni, za
        svetilke, peči,
        vžigalnike, sveče,
        ipd.;žarilne
        mrežice za plinsko
        razsvetljavo in
        cevasto pleteni
        materiali za
        plinske svetilke,
        impregnirani ali
        neimpregnirani:

        - Žarilne mrežice  Izdelava iz cevasto
        za plinske      pletenih materialov
        svetilke,      za svetilke.
        impregnirane

        - Drugi       Izdelava, pri kateri
                   se vsi uporabljeni
                   materiali uvrščajo v
                   drugo tar. št. , kot
                   je tar. št. izdelka.


5909 do 5911  Tekstilni izdelki,
        za industrijsko
        uporabo:

        - Diski ali obroči  Izdelava iz preje ali
        za poliranje,    odpadkov tkanin ali
        razen iz       krp iz tar. št. 6310.
        klobučevine iz tar.
        št. 5911

        - Tekstilne     Izdelava iz: (1.
        tkanine, ki se    Posebni pogoji, ki
        uporabljajo pri   veljajo za proizvode
        izdelavi papirja   iz mešanice
        ali v druge     tekstilnih
        tehnične namene,   materialov, so
        podložene ali    navedeni v Uvodni
        nepodložene s    opombi 5).
        klobučevino,     - preje iz kokosovega
        prevlečene ali    vlakna,
        prekrite ali ne,
        cevaste ali     - naslednjih
        neskončne, z eno   materialov:
        ali več osnovami   - preja iz
        in/ali votki     politetrafluoretilena,
        ali ravno tkane z  (2. Uporaba tega
        več osnovami in/ali materiala je omejena
        votki iz tar.št.   na izdelavo
        5911         tekstilnih tkanin, ki
                   se uporabljajo za
                   proizvodnjo papirja).
                   - preje, večnitne,
                   iz poliamida,
                   prekrite,
                   impregnirane ali
                   prevlečene s fenolno
                   smolo,
                   - preje iz
                   sintetičnih
                   tekstilnih vlaken iz
                   aromatičnih
                   poliamidov, dobljenih
                   z polikondenzacijo
                   m-fenilendiamina in
                   izoftalne kisline,
                   - monofilamenta iz
                   politetrafluoretilena
                   (2. Uporaba tega
                   materiala je omejena
                   na izdelavo
                   tekstilnih tkanin, ki
                   se uporabljajo za
                   proizvodnjo papirja).
                   - preje iz
                   sintetičnih
                   tekstilnih vlaken iz
                   poli-p- fenilentereftalamida,
                   - preje iz steklenih
                   vlaken, prekrite s
                   fenolno smolo in
                   ojačene z akrilno
                   prejo (2. Uporaba
                   tega materiala je
                   omejena na izdelavo
                   tekstilnih tkanin, ki
                   se uporabljajo za
                   proizvodnjo papirja.),
                   - kopoliestrskih
                   monofilamentov iz
                   poliestra in smole iz
                   tereftalne kisline in
                   1.4
                   cikloheksandietanola
                   in izoftalne kisline,
                   - naravnih vlaken,
                   - umetnih ali
                   sintetičnih rezanih
                   vlaken, razen vlaken,
                   nemikanih in
                   nečesanih ali kako
                   drugače predelanih za
                   predenje, ali
                   - kemičnih materialov
                   ali tekstilne kaše.

        - Drugo       Izdelava iz: (1.
                   Posebni pogoji, ki
                   veljajo za proizvode
                   iz mešanice
                   tekstilnih
                   materialov, so
                   navedeni v Uvodni
                   opombi 5).
                   - preje iz kokosovega
                   vlakna,
                   - naravnih vlaken,
                   - umetnih ali
                   sintetičnih rezanih
                   vlaken, razen vlaken,
                   nemikanih in
                   nečesanih ali kako
                   drugače obdelanih za
                   predenje, ali
                   - kemičnih materialov
                   ali tekstilne kaše.


60.pgl.     Pleteni ali     Izdelava iz: (1.
        kvačkani materiali  Posebni pogoji, ki
                   veljajo za proizvode
                   iz mešanice
                   tekstilnih
                   materialov, so
                   navedeni v Uvodni
                   opombi 5.)
                   - naravnih vlaken,
                   - umetnih ali
                   sintetičnih rezanih
                   vlaken, nemikanih ali
                   nečesanih ali kako
                   drugače obdelanih za
                   predenje, ali
                   - kemičnih materialov
                   ali tekstilne kaše.


------------------------------------------------------------------------------
61.pgl.     Oblačila in
        oblačilni dodatki,
        pleteni ali
        kvačkani:

        - Dobljeni s     Izdelava iz preje (1.
        šivanjem ali     Posebni pogoji, ki
        drugačnim      veljajo za proizvode
        sestavljanjem, iz  iz mešanice
        dveh ali več kosov  tekstilnih
        pletene ali     materialov, so
        kvačkane       navedeni v Uvodni
        tkanine, ki je    opombi 5; 2. Glej
        urezana v določeno  Uvodno opombo 6).
        obliko ali dobljena
        v neposredno
        obdelovanje

        - Drugi       Izdelava iz: (1.
                   Posebni pogoji, ki
                   veljajo za proizvode
                   iz mešanice
                   tekstilnih
                   materialov, so
                   navedeni v Uvodni
                   opombi 5).
                   - naravnih vlaken,
                   - umetnih ali
                   sintetičnih rezanih
                   vlaken, nemikanih
                   ali nečesanih ali
                   kako drugače
                   obdelanih za
                   predenje, ali
                   - kemičnih materialov
                   ali tekstilne kaše.

------------------------------------------------------------------------------

ex 62.pgl.   Oblačila in     Izdelava iz preje
        oblačilni dodatki,  (1. Posebni pogoji,
        ki niso pletena ali ki veljajo za
        kvačkana; razen:   proizvode iz
                   mešanice tekstilnih
                   materialov, so
                   navedeni v Uvodni
                   opombi 5; 2. Glej
                   Uvodno opombo 6)


ex 6202,    Oblačila in     Izdelava iz preje
ex 6204,    oblačilni dodatki,  (1. Posebni pogoji,
ex 6206,    ženska, dekliška in ki veljajo za
ex 6209     za dojenčke, vezeni proizvode iz
in                  mešanice tekstilnih
ex 6211               materialov, so
                   navedeni v Uvodni
                   opombi 5).
                   ali
                   Izdelava iz nevezene
                   tkanine, pod pogojem,
                   da vrednost
                   uporabljene nevezene
                   tkanine ne presega
                   40% cene izdelka
                   franko tovarna.


ex 6210 in   Ognjevarna oprema  Izdelava iz preje
ex 6216     iz tkanin,      (1. Posebni pogoji,
        prevlečenih s    ki veljajo za
        folijo iz      proizvode iz
        aluminiziranega   mešanice tekstilnih
        poliestra      materialov, so
                   navedeni v Uvodni
                   opombi 5).
                   ali
                   Izdelava iz
                   neprevlečene tkanine,
                   če vrednost
                   uporabljene
                   neprevlečene tkanine
                   ne presega 40% cene
                   izdelka franko
                   tovarna (1. Posebni
                   pogoji, ki veljajo za
                   proizvode iz mešanice
                   tekstilnih
                   materialov, so
                   navedeni v Uvodni
                   opombi 5).


6213 in     Robčki, žepni
6214      robčki, šali,
        ešarpe, rute,
        naglavne rute,
        tančice in podobni
        izdelki:

        - Vezeni       Izdelava iz nebeljene
                   enojne preje (1.
                   Posebni pogoji, ki
                   veljajo za proizvode
                   iz mešanice
                   tekstilnih
                   materialov, so
                   navedeni v Uvodni
                   opombi 5; 2. Glej
                   Uvodno opombo 6).

                   ali

                   Izdelava iz nevezene
                   tkanine, pod pogojem,
                   da vrednost
                   uporabljene nevezene
                   tkanine ne presega
                   40% cene izdelka
                   franko tovarna (2.
                   Glej Uvodno
                   opombo 6).

        - Drugi       Izdelava iz nebeljene
                   enojne preje (1. Glej
                   Uvodno opombo 6; 2.
                   Posebni pogoji, ki
                   veljajo za proizvode
                   iz mešanice
                   tekstilnih
                   materialov, so
                   navedeni v Uvodni
                   opombi 5).

                   ali

                   Tiskanje, spremljano
                   z najmanj dvema
                   pripravljalnima ali
                   končnima operacijama
                   (kot so
                   razmaščevanje,
                   beljenje,
                   merceriziranje,
                   termostabiliziranje,
                   dviganje,
                   kalendiranje,
                   obdelava za odpornost
                   na krčenje, trajna
                   zaključna obdelava,
                   obogatitev,
                   impregnacija,
                   popravljanje in
                   odstranjevanje
                   vozlov), pod pogojem,
                   da vrednost
                   uporabljene netiskane
                   tkanine iz tar.št.
                   6213 in 6214 ne
                   presega 47,5% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


6217      Drug gotov pribor
        za oblačila, deli
        oblačil ali,
        pribora za
        oblačila, razen
        tistih iz tar. št.
        6212:

        - Vezeni       Izdelava iz preje
                   (1. Glej Uvodno
                   opombo 6)

                   ali

                   Izdelava iz nevezene
                   tkanine,pod pogojem,
                   da vrednost
                   uporabljene nevezene
                   tkanine ne presega
                   40% cene izdelka
                   franko tovarna (1.
                   Glej Uvodno opombo
                   6).

        - Ognje-varna    Izdelava iz preje
        oprema iz tkanin,  1. (Glej Uvodno
        prevlčena s folijo  opombo 6)
        aluminiziranega
        poliestra      ali

                   Izdelava iz
                   neprevlečene tkanine,
                   pod pogojem, da
                   vrednost uporabljene
                   neprevlečene tkanine
                   ne presega 40% cene
                   izdelka franko
                   tovarna (1. Glej
                   Uvodno opombo 6).

        - Medvloge za    Izdelava, pri kateri:
        ovratnike in     - so vsi uporabljeni
        manšete, urezane   materiali uvrščeni v
                   drugo tar. št.,kot je
                   tar. št. izdelka, in
                   - vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov ne presega
                   40% cene izdelka
                   franko tovarna.


        - Drugi       Izdelava iz preje
                   (2. Posebni pogoji,
                   ki veljajo za
                   proizvode iz mešanice
                   tekstilnih
                   materialov, so
                   navedeni v Uvodni
                   opombi 5).


------------------------------------------------------------------------------
ex 63.pgl.   Drugi gotovi     Izdelava, pri kateri
        tekstilni izdelki;  se vsi uporabljeni
        kompleti;      materiali uvrščajo v
        ponošena-rabljena  drugo tar. št., kot
        oblačila in     je tar. št. izdelka.
        rabljeni tekstilni
        izdelki; krpe,
        razen:


6301 do 6304  Odeje, volnene    Izdelava iz: (3.
        odeje, posteljno   Posebni pogoji, ki
        perilo, zavese    veljajo za proizvode
        itd., drugi izdelki iz mešanice
        za notranjo opremo: tekstilnih
                   materialov, so
        - Iz klobučevine   navedeni v Uvodni
        ali iz nekaterih   opombi 5).
        tkanin        - naravnih vlaken ali
                   - kemičnih materialov
                   ali tekstilne kaše.

        - Drugi:

        -- vezeni      Izdelava iz nebeljene
                   enojne preje (2. Za
                   pletene ali kvačkane
                   izdelke brez dodatka
                   elastike ali gume,
                   dobljenih s šivanjem
                   ali sestavljanjem
                   kosov pletenih ali
                   kvačkanih tkanin
                   (rezanih ali pletenih
                   direktno v oblike)
                   glej Uvodno opombo 6;
                   3. Posebni pogoji, ki
                   veljajo za proizvode
                   iz mešanice
                   tekstilnih
                   materialov, so
                   navedeni v Uvodni
                   opombi 5).

                   ali

                   Izdelava iz nevezene
                   tkanine (razen
                   pletenih ali
                   kvačkanih), pod
                   pogojem,

                   da vrednost
                   uporabljene nevezene
                   tkanine ne presega
                   40% cene izdelka
                   franko tovarna.

        -- drugi       Izdelava iz nebeljene
                   enojne preje (1. Glej
                   Uvodno opombo 6; 2.
                   Za pletene ali
                   kvačkane izdelke brez
                   dodatka elastike ali
                   gume, dobljenih s
                   šivanjem ali
                   sestavljanjem kosov
                   pletenih ali
                   kvačkanih tkanin
                   (rezanih ali pletenih
                   direktno v oblike)
                   glej Uvodno opombo 6).


6305      Vreče in vrečke, ki Izdelava iz: (3.
        se uporabljajo za  Posebni pogoji, ki
        pakiranje blaga   veljajo za proizvode
                   iz mešanice
                   tekstilnih
                   materialov, so
                   navedeni v Uvodni
                   opombi 5).
                   - naravnih vlaken,
                   - umetnih ali
                   sintetičnih rezanih
                   vlaken, nemikanih ali
                   nečesanih ali kako
                   drugače obdelanih za
                   predenje, ali
                   - kemičnih materialov
                   ali tekstilne kaše.


6306      Cerade, jadra za
        plovila, jadralne
        deske ali suhozemna
        plovila, zunanje
        platnene zavese,
        šotori in izdelki
        za taborjenje

        - Netkani      Izdelava iz: (1.
                   Glej Uvodno
                   opombo 6; 3. Posebni
                   pogoji, ki veljajo za
                   proizvode iz mešanice
                   tekstilnih
                   materialov, so
                   navedeni v Uvodni
                   opombi 5).
                   - naravnih vlaken
                   ali
                   - kemičnih materialov
                   ali tekstilne kaše.

        - Drugi       Izdelava iz nebeljene
                   enojne preje (1. Glej
                   Uvodno opombo 6; 3.
                   Posebni pogoji, ki
                   veljajo za proizvode
                   iz
                   mešanice
                   tekstilnih
                   materialov, so
                   navedeni v Uvodni
                   opombi 5).


6307      Drugi gotovi     Izdelava, pri kateri
        izdelki, vštevši   vrednost vseh
        kroje za oblačila  uporabljenih
                   materialov ne presega
                   40% cene izdelka
                   franko tovarna.


6308      Garniture, ki so   Vsak predmet v
        sestavljene iz    kompletu mora
        tkanine in preje, s izpolnjevati pravilo,
        priborom ali brez  ki bi zanj veljalo,
        njega za       če ne bi bil v
        izdelovanje preprog kompletu. Predmeti
        in pregrinjal,    brez porekla pa se
        tapiserij, vezenih  lahko vključijo, če
        namiznih prtov in  njihova skupna
        serviet ali     vrednost ne presega
        podobnih tekstilnih 15% cene kompleta
        izdelkov,      franko tovarna.
        pripravljenih v
        zavitkih za prodajo
        na drobno


------------------------------------------------------------------------------
ex 64.pgl.   Obutev; gamaše in  Izdelava iz
        podobni izdelki;   materialov iz
        razen:        katerekoli tar. št.,
                   razen spajanja
                   gornjih delov,
                   pritrjenih na
                   notranje podplate ali
                   druge komponente
                   podplatov iz tar. št.
                   6406.


6406      Deli obutve     Izdelava, pri kateri
        (vštevši zgornje   se vsi uporabljeni
        dele, pritrjene ali materiali uvrščajo v
        ne na podplate    drugo tar. št., kot
        razen na zunanje   je tar. št. izdelka
        podplate),
        odstranljivi vložki
        za obutev, vstavki
        za pete in podobni
        izdelki; gamaše,
        ovijači in podobni
        izdelki in njihovi
        deli


------------------------------------------------------------------------------
ex 65.pgl.   Pokrivala in     Izdelava, pri kateri
        njihovi deli,    se vsi uporabljeni
        razen:        materiali uvrščajo v
                   drugo tar. št., kot
                   je tar. št. izdelka.


6503      Klobuki in druga   Izdelava iz preje ali
        pokrivala iz     tekstilnih vlaken (1.
        klobučevine,     Glej Uvodno opombo 6).
        izdelani iz tulcev,
        stožcev in drugih
        izdelkov iz tar.
        št. 6501, vštevši
        tudi podložene ali
        okrašene


6505      Klobuki in druga   Izdelava iz preje ali
        pokrivala, iz    tekstilnih vlaken (1.
        pletiv ali pleteni  Glej Uvodno opombo 6).
        ali izdelani iz
        čipke, klobučevine
        ali drugih
        tekstilnih
        proizvodov (razen
        trakov), tudi
        okrašene ali
        podložene; mrežice
        za lase iz
        kakršnegakoli
        materiala, okrašeni
        ali podloženi ali
        ne


------------------------------------------------------------------------------
ex 66.pgl.   Dežniki, sončniki,  Izdelava, pri kateri
        sprehajalne palice, se vsi uporabljeni
        palice-stolčki,   materiali uvrščajo v
        biči, korobači in  drugo tar. št., kot
        njihovi deli;    je tar. št. izdelka.
        razen:


6601      Dežniki in sončniki Izdelava, pri kateri
        (vštevši palice-   vrednost vseh
        dežnike, vrtne    uporabljenih
        sončnike in podobne materialov ne presega
        dežnike)       50% cene izdelka
                   franko tovarna.


67.pgl.     Preparirano perje  Izdelava, pri kateri
        in puh in izdelki  se vsi uporabljeni
        iz njih; umetno   materiali uvrščajo v
        cvetje; lasuljarski drugo tar. št., kot
        izdelki       je tar. št. izdelka.


------------------------------------------------------------------------------
ex 68.pgl.   Izdelki iz kamna,  Izdelava, pri kateri
        sadre, cementa,   se vsi uporabljeni
        azbesta, sljude,   materiali uvrščajo v
        ali podobnih     drugo tar. št., kot
        materialov; razen:  je tar. št. izdelka.


ex 6803     Izdelki iz      Izdelava iz
        naravnega skrilavca obdelanega skrilavca.
        ali aglomeriranega
        skrilavca


ex 6812     Izdelki iz azbesta, Izdelava iz
        mešanice na osnovi  materialov iz
        azbesta ali na    katerekoli tar. št.
        osnovi azbesta in
        magnezijevega
        karbonata


ex 6814     Izdelki iz sljude,  Izdelava iz obdelane
        vštevši       sljude (vštevši
        aglomerirano ali   aglomerirano ali
        rekonstituirano, na rekonstitutirano).
        podlagi iz papirja,
        kartona ali drugih
        materialov


------------------------------------------------------------------------------
69.pgl.     Keramični izdelki  Izdelava, pri kateri
                   se vsi uporabljeni
                   materiali uvrščajo v
                   drugo tar. št., kot
                   je tar. št. izdelka.


------------------------------------------------------------------------------
ex 70.pgl    Steklo in stekleni  Izdelava, pri kateri
        izdelki; razen:   se vsi uporabljeni
                   materiali uvrščajo v
                   drugo tar. št., kot
                   je tar. št. izdelka.


ex 7003,    Steklo z neodbojno  Izdelava iz
ex 7004 in   plastjo       materialov iz tar.
ex 7005               št. 7001.


7006      Steklo iz tar. št.  Izdelava iz
        7003, 7004 ali    materialov iz tar.
        7005, upognjeno, z  št. 7001.
        obdelanimi robovi,
        gravirano,
        luknjano,
        emajlirano ali
        drugače obdelano,
        neokvirjeno in ne
        spojeno z drugimi
        materiali


7007      Varnostno steklo iz Izdelava iz
        kaljenega ali    materialov iz tar.
        plastnega stekla   št. 7001.


7008      Večzidni panelni   Izdelava iz
        elementi za     materialov iz tar.
        izolacijo, iz    št. 7001.
        stekla


7009      Steklena ogledala,  Izdelava iz
        z okvirom ali brez  materialov iz tar.
        njega, vštevši tudi št. 7001.
        vzvratna ogledala


7010      Baloni, steklenice, Izdelava, pri kateri
        kozarci, lonci,   se vsi uporabljeni
        fiole, ampule in   materiali uvrščajo v
        druge posode iz   drugo tar. št., kot
        stekla za transport je tar. št. izdelka.
        ali pakiranje
        blaga; stekleni   ali
        kozarci za
        vlaganje, čepi,   Brušenje steklenih
        pokrovi in druga   proizvodov, če
        zapirala, iz stekla vrednost nebrušenih
                   steklenih proizvodov
                   ne presega 50% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


7013      Stekleni izdelki za Izdelava, pri kateri
        namizno in      se vsi uporabljeni
        kuhinjsko uporabo,  materiali uvrščajo v
        za toaletne namene, drugo tar. št., kot
        v pisarnah, izdelki je tar. št. izdelka.
        za notranjo
        dekoracijo in    ali
        podobne namene
        (razen tistih iz   Brušenje steklenih
        tar. št. 7010 ali  proizvodov, če
        7018)        vrednost nebrušenih
                   steklenih proizvodov
                   ne presega 50% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.

                   ali

                   Ročno okraševanje
                   (razen sitotiska),
                   ročno pihanje
                   steklenih izdelkov,
                   če vrednost ročno
                   pihanih steklenih
                   izdelkov ne presega
                   50% cene izdelka
                   franko tovarna.


ex 7019     Izdelki iz      Izdelava iz:
        steklenih vlaken   - nebarvanih trakov
        (razen preje)    steklenih vlaken,
                   rovinga, preje ali
                   pečenih niti, ali
                   - steklene volne.


------------------------------------------------------------------------------
ex 71.pgl.   Naravni in      Izdelava, pri kateri
        kultivirani biseri, se vsi uporabljeni
        dragi in poldragi  materiali uvrščajo v
        kamni; plemenite   drugo tar. št., kot
        kovine, kovine    je tar. št. izdelka.
        platirane s
        plemenitimi
        kovinami in izdelki
        iz njih, imitacija
        nakita; kovanci;
        razen:


ex 7101     Naravni ali     Izdelava, pri kateri
        kultivirani biseri, vrednost vseh
        obdelani, začasno  uporabljenih
        nanizani zaradi   materialov ne presega
        lažjega transporta  50% cene izdelka
                   franko tovarna.


ex 7102     Obdelani dragi ali  Izdelava iz
ex 7103 in   poldragi kamni    neobdelanih dragih
ex 7104     (naravni,      ali poldragih kamnov.
        sintetični ali
        rekonstruirani)


7106      Plemenite kovine:
7108 in
7110

        - Neobdelane     Izdelava iz
                   materialov, ki niso
                   uvrščeni v tar. št.
                   7106, 7108 ali 7110.
                   ali
                   Elektrolitska,
                   toplotna ali kemična
                   separacija plemenitih
                   kovin iz tar. št.
                   7106, 7108 ali 7110.
                   ali
                   Legiranje plemenitih
                   kovin iz tar. št.
                   7106, 7108 ali 7110
                   med seboj ali z
                   navadnimi kovinami.

        - Polpredelane    Izdelava iz
        (polizdelki) ali v  neobdelanih
        obliki prahu     plemenitih kovin.


ex 7107,    Kovine, platirane s Izdelava iz kovin,
ex 7109 in   plemenitimi     platiranih s
ex 7111     kovinami, v obliki  plemenitmi kovinami,
        polizdelkov     neobdelanih.


7116      Predmeti iz     Izdelava, pri kateri
        naravnih ali     vrednost vseh
        gojenih biserov,   uporabljenih
        dragih ali      materialov ne
        poldragih kamnov   presega 50% cene
        (naravnih,      izdelka franko
        sintetičnih ali   tovarna.
        rekonstruiranih)


7117      Imitacije nakita   Izdelava, pri kateri
                   se vsi uporabljeni
                   materiali uvrščajo v
                   drugo tar. št., kot
                   je tar. št. izdelka.

                   ali

                   Izdelava iz delov
                   navadne kovine,
                   neprekritih niti ne
                   prevlečenih s
                   plemenitimi kovinami
                   pod pogojem, da
                   vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov ne presega
                   50% cene izdelka
                   franko tovarna.


------------------------------------------------------------------------------
ex 72.pgl.   Železo in jeklo;   Izdelava, pri kateri
        razen:        se vsi uporabljeni
                   materiali uvrščajo v
                   drugo tar. št., kot
                   je tar. št. izdelka.


7207      Polizdelki iz    Izdelava iz
        železa ali      materialov iz tar. št.
        nelegiranega jekla  7201, 7202, 7203, 7204
                   ali 7205.


7208 do 7216  Ploščati valjani   Izdelava iz ingotov
        izdelki, palice in  ali drugih primarnih
        profili iz železa  oblik iz tar. št.
        ali nelegiranega   7206.
        jekla


7217      Hladno vlečena žica Izdelava iz
        iz železa ali    polizdelkov iz tar.
        nelegiranega jekla  št. 7207.


ex 7218,    Polizdelki,     Izdelava iz ingotov
7219 do     ploščati valjani   ali drugih primarnih
7222      izdelki, palice in  oblik iz tar. št.
        profili iz      7218.
        nerjavega jekla


7223      Hladno vlečena žica Izdelava iz
        iz nerjavega jekla  polizdelkov iz tar.
                   št. 7218.


ex 7224,    Polizdelki,     Izdelava iz ingotov
7225 do     ploščati valjani   ali drugih primarnih
7228      izdelki, toplo    oblik iz tar. št.
        valjane palice v   7206, 7218 ali 7224.
        ohlapno navitih
        kolobarjih, kotniki
        in profili iz
        drugih vrst
        legiranega jekla;
        votle palice za
        svedre iz legiranih
        ali nelegiranih
        jekel


7229      Hladno vlečena žica Izdelava iz
        iz drugih vrst    polizdelkov iz tar.
        legiranega jekla   št. 7224.


------------------------------------------------------------------------------
ex 73.pgl.   Železni in jekleni  Izdelava, pri kateri
        izdelki; razen:   se vsi uporabljeni
                   materiali uvrščajo v
                   drugo tar. št., kot
                   je tar. št. izdelka.


ex 7301     Piloti        Izdelava iz
                   materialov iz tar.
                   št. 7206.


7302      Deli za železniške  Izdelava iz
        in tramvajske tire, materialov iz tar.
        iz železa ali    št. 7206.
        jekla; tirnice,
        vodila in zobate
        tirnice, kretniški
        jezički, križišča,
        spojne palice in
        drugi deli kretnic,
        pragovi tirne
        veznice, tirna
        ležišča, klini za
        tirna ležišča,
        podložne plošče
        pričvrščevalne
        ploščice, distančne
        palice, drugi deli,
        posebej
        konstruirani za
        postavljanje,
        spajanje in
        pritrjevanje tirnic


7304,      Cevi in votli    Izdelava iz
7305 in     profili iz železa  materialov iz tar.
7306      in jekla (razen iz  št. 7206, 7207,
        litega železa)    7218 ali 7224.


ex 7307     Pribor za cevi in  Struženje, vrtanje,
        votle profile, iz  širitev lukenj,
        nerjavega jekla   izrezovanje navojev,
        (ISO No. X5CrNiMo  urezovanje s peščenim
        1712), sestavljen  curkom kovanih
        iz več delov     polizdelkov, katerih
                   vrednost ne presega
                   35% cene izdelka
                   franko tovarna.


7308      Konstrukcije     Izdelava, pri kateri
        (razen montažnih   se vsi uporabljeni
        konstrukcij iz tar. materiali uvrščajao v
        št. 9406) in deli  drugo tar. št., kot
        konstrukcij (npr.  je tar. št. izdelka.
        mostovi in elementi Zvarjeni kotniki in
        za mostove, vrata  profili iz tar. št.
        za zapornice,    7301 se ne smejo
        stolpi, predalčni  uporabljati.
        stebri, strehe,
        strešna orodja,
        vrata in okna ter
        okviri zanje,
        opaži, pragovi za
        vrata, roloji,
        ograje in stebri),
        iz železa ali
        jekla; pločevine,
        palice, kotniki in
        profili cevi in
        podobno,
        pripravljeni za
        uporabo v
        konstrukcijah; iz
        železa ali jekla


ex 7315     Verige zoper     Izdelava, pri kateri
        drsenje       vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov iz tar.
                   št. 7315 ne presega
                   50% cene izdelka
                   franko tovarna.


------------------------------------------------------------------------------
ex 74.pgl.   Baker in bakreni   Izdelava, pri kateri:
        izdelki, razen:   - se vsi uporabljeni
                   materiali uvrščajo v
                   drugo tar. št.,kot je
                   tar. št. izdelka, in
                   - vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov ne presega
                   50% cene izdelka
                   franko tovarna.


7401      Bakrenec, cementni  Izdelava, pri kateri
        baker (precipitat  se vsi uporabljeni
        bakra)        materiali uvrščajo v
                   drugo tar. št., kot
                   je tar. št. izdelka.


7402      Nerafinirani baker; Izdelava, pri kateri
        bakrene anode    se vsi uporabljeni
        (pozitivne      materiali uvrščajo v
        elektrode) za    drugo tar. št., kot
        elektrolitno     je tar. št. izdelka.
        rafinacijo


7403      Rafinirani baker in
        bakrove zlitine:

        - Rafinirani baker  Izdelava, pri kateri
                   se vsi uporabljeni
                   materiali uvrščajo v
                   drugo tar. št., kot
                   je tar. št. izdelka.

        - Bakrove zlitine  Izdelava iz
                   rafiniranega surovega
                   bakra ali bakrovih
                   odpadkov in ostankov.


7404      Bakrovi odpadki   Izdelava, pri kateri
        in ostanki      se vsi uporabljeni
                   materiali uvrščajo
                   v drugo tar. št., kot
                   je tar. št. izdelka.


7405      Predzlitine bakra  Izdelava, pri kateri
                   se vsi uporabljeni
                   materiali uvrščajo
                   v drugo tar. št.,
                   kot je tar. št.
                   izdelka.


------------------------------------------------------------------------------
ex 75.pgl    Nikelj in nikljevi  Izdelava, pri kateri:
        izdelki, razen:   - se vsi uporabljeni
                   materiali uvrščajo v
                   drugo tar. št., kot
                   je tar. št. izdelka,
                   in
                   - vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov ne
                   presega 50% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


7501 do 7503  Nikljev kamen,    Izdelava, pri kateri
        sintrani oksidi   se vsi uporabljeni
        niklja in drugi   materiali uvrščajo v
        vmesni izdelki    drugo tar. št., kot
        metalurgije     je tar. št. izdelka.
        niklja; surovi
        nikelj;
        nikljasti
        odpadki in
        ostanki


------------------------------------------------------------------------------
ex 76.pgl.   Aluminij in izdelki Izdelava, pri kateri:
        iz aluminija;    - se vsi uporabljeni
        razen:        materiali uvrščajo v
                   drugo tar. št., kot
                   je tar. št. izdelka,
                   in
                   - vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov ne presega
                   50% cene izdelka
                   franko tovarna.


7601      Aluminij, surovi   Izdelava s toplotno
                   ali elektronsko
                   obdelavo iz
                   nelegiranega
                   aluminija ali iz
                   aluminijevih odpadkov
                   in ostankov.


7602      Aluminijasti     Izdelava, pri kateri
        odpadki in ostanki  se vsi uporabljeni
                   materiali uvrščajo v
                   drugo tar. št., kot
                   je tar. št. izdelka.


ex 7616     Izdelki iz      Izdelava, pri kateri:
        aluminija razen   - se vsi uporabljeni
        gaze, tkanin,    materiali uvrščajo v
        rešetk, mrež, ograj drugo tar. št., kot
        ali zaklonov     je tar. št. izdelka.
        materiala za     Lahko se uporabljajo
        ojačanje in     gaza, tkanine,
        podobnih materialov rešetke, mreže,
        (vštevši neskončne  ograje ali zakloni,
        trakove) iz     materiali za ojačanje
        aluminijaste žice  in podobni materiali
        in ekspandirane   (vštevši tudi
        kovine iz aluminija neskončne trakove) iz
                   aluminijaste žice ali
                   ekspandirane kovine
                   iz aluminija,in
                   - vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov ne presega
                   50% cene izdelka
                   franko tovarna.


------------------------------------------------------------------------------
77.pgl.     Rezervirano za
        možno bodočo
        uporabo HS


------------------------------------------------------------------------------
ex 78.pgl.   Svinec in svinčeni  Izdelava, pri kateri:
        izdelki, razen:   - se vsi uporabljeni
                   materiali uvrščajo v
                   drugo tar. št., kot
                   je tar. št. izdelka,
                   in
                   - vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov ne presega
                   50% cene izdelka
                   franko tovarna.


7801      Surovi svinec:

        - Rafiniran svinec Izdelava iz
                   obdelanega svinca
                   ("bullion" ali
                   "work lead").

        - Drugi       Izdelava, pri kateri
                   se vsi uporabljeni
                   materiali uvrščajo v
                   drugo tar. št., kot
                   je tar. št. izdelka.
                   Ne smejo se
                   uporabljati odpadki
                   in ostank iz tar. št.
                   7802.


7802      Svinčeni odpadki in Izdelava, pri kateri
        ostanki       se vsi uporabljeni
                   materiali uvrščajo v
                   drugo tar. št., kot
                   je tar. št. izdelka.


------------------------------------------------------------------------------
ex 79.pgl.   Cink in cinkovi   Izdelava, pri kateri:
        izdelki; razen:   - se vsi uporabljeni
                   materiali uvrščajo v
                   drugo tar. št. ,kot
                   je tar. št. izdelka,
                   in
                   - vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov ne presega
                   50% cene izdelka
                   franko tovarna.


7901      Cink, surov     Izdelava, pri kateri
                   se vsi uporabljeni
                   materiali uvrščajo v
                   drugo tar. št. ,kot
                   je tar. št. izdelka.
                   Ne smejo se
                   uporabljati odpadki
                   in odpadki iz tar.
                   št. 7902.


7902      Cinkovi odpadki in  Izdelava, pri kateri
        ostanki       se vsi uporabljeni
                   materiali uvrščajo v
                   drugo tar. št., kot
                   je tar. št. izdelka.


------------------------------------------------------------------------------
ex 80.pgl.   Kositer in kositrni Izdelava, pri kateri:
        izdelki; razen:   - se vsi uporabljeni
                   materiali uvrščajo v
                   drugo tar. št., kot
                   je tar. št. izdelka,
                   in
                   - vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov ne presega
                   50% cene izdelka
                   franko tovarna.


8001      Kositer, surov    Izdelava, pri kateri
                   se vsi uporabljeni
                   materiali uvrščajo v
                   drugo tar. št., kot
                   je tar. št. izdelka.
                   Ne smejo se
                   uporabljati odpadki
                   in ostružki iz tar.
                   št. 8002.


8002 in 8007  Kositrni odpadki in Izdelava, pri kateri
        ostanki; drugi    se vsi uporabljeni
        kositrni izdelki   materiali uvrščajo v
                   drugo tar. št., kot
                   je tar. št. izdelka.


------------------------------------------------------------------------------
81.pgl.     Druge navadne
        kovine; kermeti;
        njihovi izdelki:

        - Druge navadne   Izdelava, pri kateri
        kovine; obdelane;  vrednost vseh
        njihovi izdelki   uporabljenih
                   materialov, uvrščenih
                   v isto tar. št., kot
                   je tar. št. izdelka,
                   ne presega 50% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.

        - Druge       Izdelava, pri kateri
                   se vsi uporabljeni
                   materiali uvrščajo v
                   drugo tar. št., kot
                   je tar. št. izdelka.


------------------------------------------------------------------------------
ex 82.pgl.   Orodje, nožarski   Izdelava, pri kateri
        izdelki, žlice in  se vsi uporabljeni
        vilice iz navadnih  materiali uvrščajo v
        kovin; njihovi deli drugo tar. št., kot
        iz navadnih kovin;  je tar.št. izdelka.
        razen:


8206      Orodje iz dveh ali  Izdelava, pri kateri
        več tar. št. 8202  se vsi uporabljeni
        do 8205 v      materiali uvrščajo v
        garniturah za    drugo tar. št. razen
        prodajo na drobno  8202 do 8205. Orodje
                   iz tar. št. 8202 do
                   8205 se lahko sestavi
                   v garniture, če
                   njihova vrednost ne
                   presega 15% cene
                   garniture franko
                   tovarna.


8207      Izmenljivo orodje  Izdelava, pri kateri:
        za ročno       - se vsi uporabljeni
        obdelovalne     materiali uvrščajo v
        priprave na     drugo tar. št., kot
        mehanični pogon   je tar.št. izdelka,
        ali brez njega ali  in
        za obdelovalne    - vrednost vseh
        stroje (npr. za   uporabljenih
        stiskanje, kovanje, materialov ne presega
        prebadanje, rezanje 40% cene izdelka
        navojev, vrtanje,  franko tovarna.
        vtiskanje,grezenje,
        rezkanje, struženje
        ali navijanje ali
        odvijanje vijakov),
        vštevši matice za
        valjanje ali
        ekstrudiranje
        kovine in orodje za
        vrtanje skal in
        zemlje


8208      Noži in rezila, za  Izdelava, pri kateri:
        stroje ali      - se vsi uporabljeni
        mehanične priprave  materiali uvrščajo v
                   drugo tar. št., kot
                   je tar.št. izdelka,
                   in
                   - vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov ne presega
                   40% cene izdelka
                   franko tovarna.


ex 8211     Noži z rezili,    Izdelava, pri kateri
        nezobljenimi ali   se vsi uporabljeni
        nenazobljenimi    materiali uvrščajo v
        (vštevši vrtnarske  drugo tar. št., kot
        nože), razen nožev  je tar.št. izdelka.
        iz tar. 8208     Lahko se uporabljajo
                   ročaji in rezila iz
                   navadnih kovin.


8214      Drugi nožarski    Izdelava, pri kateri
        izdelki (npr.    se vsi uporabljeni
        stroji za      materiali uvrščajo v
        striženje, mesarske drugo tar. št., kot
        in kuhinjske     je tar.št. izdelka.
        sekače, mesarske   Lahko se uporabljajo
        sekire in noži za  ročaji iz navadnih
        sekljanje mesa,   kovin.
        noži za papir);
        garniture in
        priprave za
        manikiranje in
        pedikiranje
        (vštevši tudi
        pilice za nohte)


8215      Žlice, vilice,    Izdelava, pri kateri
        zajemalke, penovke, se vsi uporabljeni
        lopatice za     materiali uvrščajo v
        serviranje kolačev, drugo tar. št., kot
        noži za ribe, noži  je tar.št. izdelka.
        za maslo,      Lahko se uporabljajo
        prijemalke za    ročaji iz navadnih
        sladkor in podobni  kovin.
        kuhinjski in
        namizni pribor


------------------------------------------------------------------------------
ex 83.pgl.   Razni izdelki iz   Izdelava, pri kateri
        navadnih kovin;   se vsi uporabljeni
        razen:        materiali uvrščajo v
                   drugo tar. št., kot
                   je tar.št. izdelka.


ex 8302     Drugo okovje,pribor Izdelava, pri kateri
        (fitingi)in podobni se vsi uporabljeni
        izdelki,primerni za materiali uvrščajo v
        stavbarstvo, in   drugo tar. št., kot
        avtomatičnazapirala je tar.št. izdelka.
        za vrata       Lahko se uporabijo
                   materiali iz tar. št.
                   8302 pod pogojem, da
                   njihova vrednost ne
                   presega 20% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


ex 8306     Kipci in drugi    Izdelava, pri kateri
        okraski iz navadnih se vsi uporabljeni
        kovin        materiali uvrščajo v
                   drugo tar. št., kot
                   je tar.št. izdelka.
                   Lahko pa se
                   uporabljajo tudi
                   materiali iz tar. št.
                   8306, če njihova
                   vrednost ne presega
                   30% cene izdelka
                   franko tovarna.


------------------------------------------------------------------------------
ex 84.pgl.   Jedrski reaktorji;  Izdelava, pri kateri: Izdelava, pri
        kotli, stroji in   - se vsi uporabljeni  kateri vrednost
        mehanične naprave;  materiali uvrščajo v  vseh uporabljenih
        njihovi deli;    drugo tar. št., kot  materialov ne
        razen:        je tar.št. izdelka,  presega 30% cene
                   in           izdelka franko
                   - vrednost vseh    tovarna.
                   uporabljenih
                   materialov ne presega
                   40% cene izdelka
                   franko tovarna.


ex 8401     Gorilni elementi   Izdelava, pri kateri  Izdelava, pri
        (polnjenja)     so vsi uporabljeni   kateri vrednost
                   materiali uvrščeni v  vseh uporabljenih
                   drugo tar. št., kot  materialov ne
                   je tar.št. izdelka   presega 30% cene
                   (1. To pravilo se bo  izdelka franko
                   uporabljalo do 31.   tovarna.
                   decembra 1998).


8402      Kotli za       Izdelava, pri kateri: Izdelava, pri
        pridobivanje vodne  - se vsi uporabljeni  kateri vrednost
        in druge pare    materiali uvrščajo v  vseh uporabljenih
        (razen kotlov za   drugo tar. št., kot  materialov ne
        centralno kurjavo s je tar.št. izdelka,  presega 25% cene
        toplo vodo, ki    in           izdelka franko
        lahko proizvajajo  - vrednost vseh    tovarna.
        paro z nizkim    uporabljenih
        tlakom); kotli za  materialov ne presega
        pregreto vodo    40% cene izdelka
                   franko tovarna.


8403      Kotli za centralno  Izdelava, pri kateri  Izdelava, pri
in       kurjavo, razen    se vsi uporabljeni   kateri vrednost
ex 8404     tistih iz tar. št.  materiali uvrščajo v  vseh uporabljenih
        8402 in pomožne   drugo tar. št. kot   materialov ne
        naprave za kotle za sta 8403 ali 8404.   presega 40% cene
        centralno kurjavo              izdelka franko
                              tovarna.


8406      Turbine na vodno in Izdelava, pri kateri
        drugo paro      vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov ne presega
                   40% cene izdelka
                   franko tovarna.


8407      Batni motorji z   Izdelava, pri kateri
        notranjim      vrednost vseh
        zgorevanjem, na   uporabljenih
        vžig s svečkami, z  materialov ne presega
        izmeničnim ali    40% cene izdelka
        vrtilnim gibanjem  franko tovarna.
        bata


8408      Batni motorji z   Izdelava, pri kateri
        notranjim      vrednost vseh
        zgorevanjem, na   uporabljenih
        vžig s kompresijo  materialov ne presega
        (dizelski ali    40% cene izdelka
        poldizelski     franko tovarna.
        motorji)


8409      Deli, ki so     Izdelava, pri kateri
        primerni izključno  vrednost vseh
        ali pretežno za   uporabljenih
        motorje iz tar. št. materialov ne presega
        8407 ali 8408    40% cene izdelka
                   franko tovarna.


8411      Turboreaktivni    Izdelava, pri kateri: Izdelava, pri
        motorji,       - se vsi uporabljeni  kateri vrednost
        turbopropelerski   materiali uvrščajo v  vseh uporabljenih
        motorji in druge   drugo tar. št., kot  materialov ne
        plinske turbine   je tar.št. izdelka,  presega 25% cene
                   in           izdelka franko
                   - vrednost vseh    tovarna.
                   uporabljenih
                   materialov ne presega
                   40% cene izdelka
                   franko tovarna.


8412      Drugi pogonski    Izdelava, pri kateri
        stroji in motorji  vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov ne presega
                   40% cene izdelka
                   franko tovarna.


ex 8413     Tlačne črpalke z   Izdelava, pri kateri: Izdelava, pri
        rotacijskim                 kateri vrednost
        gibanjem       - se vsi uporabljeni  vseh uporabljenih
                   materiali uvrščajo v  materialov ne
                   drugo tar. št., kot  presega 25% cene
                   je tar.št. izdelka in izdelka franko
                              tovarna.
                   - vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov ne presega
                   40% cene izdelka
                   franko tovarna.


ex 8414     Industrijske nape,  Izdelava, pri kateri: Izdelava, pri
        ventilatorji in               kateri vrednost
        podobno       - se vsi uporabljeni  vseh uporabljenih
                   materiali uvrščajo v  materialov ne
                   drugo tar. št., kot  presega 25% cene
                   je tar.št. izdelka,  izdelka franko
                   in           tovarna.

                   - vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov ne presega
                   40% cene izdelka
                   franko tovarna.


8415      Klimatizacijske   Izdelava, pri kateri
        naprave z      vrednost vseh
        ventilatorjem na   uporabljenih
        motorni pogon in   materialov ne presega
        elementi za     40% cene izdelka
        spreminjanje     franko tovarna.
        temperature in
        vlažnosti, vštevši
        tiste stroje, pri
        katerih vlažnosti
        ni mogoče posebej
        regulirati


8418      Hladilniki,     Izdelava, pri kateri: Izdelava, pri
        zmrzovalniki in               kateri vrednost
        druge naprave za   - se vsi uporabljeni  vseh uporabljenih
        hlajenje ali     materiali uvrščajo v  materialov ne
        zmrzovanje,     drugo tar. št., kot  presega 25% cene
        električni in    je tar.št. izdelka,  izdelka franko
        drugi; toplotne   in           tovarna.
        črpalke, razen
        klimatizacijskih   - vrednost vseh
        naprav iz tar. št.  uporabljenih
        8415         materialov ne presega
                   40% cene izdelka
                   franko tovarna, in

                   - vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov brez
                   porekla ne presega
                   vrednosti
                   uporabljenih
                   materialov s
                   poreklom.


ex 8419     Stroji in naprave  Izdelava:       Izdelava, pri
        za lesno                  kateri vrednost
        industrijo, za    - pri kateri vrednost vseh uporabljenih
        proizvodnjo papirne vseh uporabljenih   materialov ne
        kaše, papirja in   materialov ne presega presega 30% cene
        kartona       40% cene franko    izdelka franko
                   tovarna, in      tovarna.

                   - pri kateri se v
                   okviru zgornje meje
                   vsi materiali,
                   uvrščeni v isto tar.
                   št. kot proizvod,
                   uporabljajo samo do
                   vrednosti 25% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


8420      Kalandri in drugi  Izdelava:       Izdelava, pri
        stroji za valjanje,             kateri vrednost
        razen za kovine ali - pri kateri vrednost vseh uporabljenih
        steklo in valji   vseh uporabljenih   materialov ne
        zanje        materialov ne presega presega 30% cene
                   40% cene franko    izdelka franko
                   tovarna, in      tovarna.

                   - pri kateri se
                   v okviru zgornje meje
                   vsi materiali,
                   uvrščeni v isto tar.
                   št. kot proizvod,
                   uporabljajo samo do
                   vrednosti 25% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


8423      Tehtnice (razen   Izdelava, pri kateri: Izdelava, pri
        tehtnic z                  kateri vrednost
        občutljivostjo do  - se vsi uporabljeni  vseh uporabljenih
        5 cg oz. 0,05 g),  materiali uvrščajo v  materialov ne
        vštevši stroje za  drugo tar. št., kot  presega 25% cene
        štetje in kontrolo, je tar.št. izdelka,  izdelka franko
        ki delujejo na    in           tovarna.
        podlagi merjenja
        teže; uteži in    - vrednost vseh
        tehtnice vseh vrst  uporabljenih
                   materialov ne
                   presega 40% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


8425      Stroji in aparati  Izdelava:       Izdelava, pri
do       za dviganje,                kateri vrednost
8428      razkladanje in    - pri kateri vrednost vseh uporabljenih
        manipulacijo     vseh uporabljenih   materialov ne
                   materialov ne presega presega 30% cene
                   40% cene franko    izdelka franko
                   tovarna, in      tovarna.

                   - pri kateri se
                   v okviru zgornje
                   meje vsi materiali,
                   uvrščeni v tar. št.
                   8431, uporabljajo
                   samo do vrednosti
                   10% cene izdelka
                   franko tovarna.


8429      Buldožerji,
        angledožerji,
        grejderji,
        ravnalniki,
        skreperji, bagri,
        nakladalniki z
        lopato, samovozni:

        - Cestni valjarji  Izdelava, pri kateri
                   vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov ne presega
                   40% cene izdelka
                   franko tovarna.

        - Drugi       Izdelava:       Izdelava, pri
                   - pri kateri vrednost kateri vrednost
                   vseh uporabljenih   vseh uporabljenih
                   materialov ne presega materialov ne
                   40% cene franko    presega 30% cene
                   tovarna, in      izdelka franko
                   - pri kateri se v   tovarna.
                   okviru zgornje meje
                   vsi materiali,
                   uvrščeni v tar. št.
                   8431, uporabljajo
                   samo do vrednosti 10%
                   cene izdelka franko
                   tovarna.


8430      Drugi stroji za   Izdelava:       Izdelava, pri
        ravnanje, strganje, - pri kateri vrednost kateri vrednost
        izkopavanje,     vseh uporabljenih   vseh uporabljenih
        nabijanje, kopanje  materialov ne presega materialov ne
        ali vrtanje zemlje, 40% cene franko    presega 30% cene
        mineralov ali rud;  tovarna, in      izdelka franko
        smuke in stroji za  - pri kateri se v   tovarna.
        izdiranje pilotov;  okviru zgornje meje
        snežni plugi in   vsi materiali,
        snežni odmetalniki  uvrščeni v tar. št.
                   8431, uporabljajo
                   samo do vrednosti 10%
                   cene izdelka franko
                   tovarna.


ex 8431     Deli za cestne    Izdelava, pri kateri
        valjarje       vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov ne presega
                   40% cene izdelka
                   franko tovarna.


8439      Stroji za      Izdelava:       Izdelava, pri
        proizvodnjo kaše iz - pri kateri vrednost kateri vrednost
        vlaknastih      vseh uporabljenih   vseh uporabljenih
        celuloznih      materialov ne presega materialov ne
        materialov ali za  40% cene franko    presega 30% cene
        proizvodnjo ali   tovarna, in      izdelka franko
        dovrševanje papirja - pri kateri se v   tovarna.
        ali kartona     okviru zgornje meje
                   vsi materiali,
                   uvrščeni v isto tar.
                   št. kot proizvod,
                   uporabljajo samo do
                   vrednosti 25% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


8441      Drugi stroji za   Izdelava:       Izdelava, pri
        predelavo papirne  - pri kateri vrednost kateri vrednost
        kaše, papirja ali  vseh uporabljenih   vseh uporabljenih
        kartona, vštevši   materialov ne presega materialov ne
        stroje za rezanje  40% cene franko    presega 30% cene
        vseh vrst      tovarna, in      izdelka franko
                   - pri kateri se v   tovarna.
                   okviru zgornje meje
                   vsi materiali,
                   uvrščeni v isto tar.
                   št. kot proizvod,
                   uporabljajo samo do
                   vrednosti 25% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


8444 do     Stroji iz teh tar.  Izdelava, pri kateri
8447      št, ki se      vrednost vseh
        uporabljajo v    uporabljenih
        tekstilni      materialov ne presega
        industriji      40% cene izdelka
                   franko tovarna.


ex 8448     Pomožni stroji in  Izdelava, pri kateri
        naprave za uporabo  vrednost vseh
        s stroji iz tar.   uporabljenih
        št. 8444 in 8445  materialov ne presega
                   40% cene izdelka
                   franko tovarna.


8452      Šivalni stroji,
        razen strojev za
        šivaje knjig iz
        tar. št. 8440;
        omarice, stojala in
        pokrovi, predvideni
        za šivalne stroje;
        igle za šivalne
        stroje:

        - Šivalni stroji   Izdelava:
        (samo verižasti   - pri kateri vrednost
        vbod), z glavo,   vseh uporabljenih
        težko ne več kot   materialov ne presega
        16 kg, brez     40% cene izdelka
        motorja, ali 17 kg  franko tovarna,
        z motorjem      - pri kateri vrednost
                   vseh uporabljenih
                   materialov brez
                   porekla pri
                   sestavljanju glave
                   (brez motorja) ne
                   presega vrednosti
                   uporabljenega
                   materiala s poreklom,
                   in
                   - uporabljeni
                   mehanizmi za
                   zategovanje niti,
                   kvačkanje in cik-cak
                   morajo biti že s
                   poreklom.

        - Drugi       Izdelava, pri kateri
                   vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov ne presega
                   40% cene izdelka
                   franko tovarna.


8456      Obdelovalni stroji  Izdelava, pri kateri
do       in naprave ter    vrednost vseh
8466      njihovi deli in   uporabljenih
        pribor iz tar. št.  materialov ne presega
        8456 do 8466     40% cene izdelka
                   franko tovarna.


8469      Pisarniški stroji  Izdelava, pri kateri
do       (npr.: pisalni    vrednost vseh
8472      stroji, računski   uporabljenih
        stroji, stroji za  materialov ne presega
        avtomatsko obdelavo 40% cene izdelka
        podatkov,      franko tovarna.
        razmnoževalni
        stroji, stroji za
        spajanje)


8480      Livarski okvirji za Izdelava, pri kateri
        ivarne; modelne   vrednost vseh
        plošče; modeli za  uporabljenih
        kalupe; kalupi za  materialov ne presega
        kovino (razen    50% cene izdelka
        kalupov za ingote), franko tovarna.
        kovinske karbide,
        steklo, mineralne
        materiale, gume ali
        plastične mase


8482      Kotalni ležaji    Izdelava, pri kateri: Izdelava, pri
                   - se vsi uporabljeni  kateri vrednost
                   materiali uvrščajo v  vseh uporabljenih
                   drugo tar. št., kot  materialov ne
                   je tar.št. izdelka,  presega 25% cene
                   in           izdelka franko
                   - vrednost vseh    tovarna.
                   uporabljenih
                   materialov ne presega
                   40% cene izdelka
                   franko tovarna.


8484      Tesnila iz      Izdelava, pri kateri
        kovinskih listov,  vrednost vseh
        kombinirana z    uporabljenih
        drugim materialom,  materialov ne presega
        ali iz dveh ali več 40% cene izdelka
        plasti kovine;    franko tovarna.
        garniture tesnil,
        različne po sestavi
        materiala, v
        vrečkah, ovitkih
        ali podobnih
        pakiranjih;
        mehanski čepi
        (tesnila)


8485      Deli strojev ali   Izdelava, pri kateri
        naprav brez     vrednost vseh
        električnih     uporabljenih
        priključkov,     materialov ne presega
        izolatorjev,     40% cene izdelka
        tuljav, kontaktov  franko tovarna.
        ali drugih
        električnih delov,
        ki so omenjeni in
        ne zajeti na drugem
        mestu v tem
        poglavju


------------------------------------------------------------------------------
ex 85.pgl.   Električni stroji  Izdelava, pri kateri: Izdelava, pri
        in oprema ter    - se vsi uporabljeni  kateri vrednost
        njihovi deli;    materiali uvrščajo v  vseh uporabljenih
        aparati za snemanje drugo tar. št., kot  materialov ne
        in reprodukcijo   je tar.št. izdelka,  presega 30% cene
        zvoka; aparati za  in           izdelka franko
        snemanje in     - vrednost vseh    tovarna.
        repodukcijo     uporabljenih
        televizijske slike  materialov ne presega
        in zvoka ter deli  40% cene izdelka
        in pribor za te   franko tovarna.
        proizvode; razen:


8501      Elektromotorji in  Izdelava:       Izdelava, pri
        električni      - pri kateri vrednost kateri vrednost
        generatorji     vseh uporabljenih   vseh uporabljenih
        (razen        materialov ne presega materialov ne
        generatorskih    40% cene izdelka    presega 30% cene
        agregatov)      franko tovarna, in   izdelka franko
                   - pri kateri se v   tovarna.
                   okviru zgornje meje
                   vsi materiali,
                   uvrščeni v tar. št.
                   8503 uporabljajo samo
                   do vrednosti 10% cene
                   izdelka franko tovarna.


8502      Električni      Izdelava:       Izdelava, pri
        generatorski     - pri kateri vrednost kateri vrednost
        agregati in     vseh uporabljenih   vseh uporabljenih
        rotacijski      materialov ne presega materialov ne
        konvertorji     40% cene izdelka    presega 30% cene
        (pretvorniki)    franko tovarna, in   izdelka franko
                   - pri kateri se v   tovarna.
                   okviru zgornje meje
                   vsi materiali,
                   uvrščeni v tar. št.
                   8501 ali 8503
                   uporabljajo skupaj
                   samo do vrednosti 10%
                   cene izdelka franko
                   tovarna.


ex 8504     Napajalniki za    Izdelava, pri kateri
        stroje za      vrednost vseh
        avtomatično     uporabljenih
        obdelavo podatkov  materialov ne presega
                   40% cene izdelka
                   franko tovarna.


ex 8518     Mikrofoni in     Izdelava:       Izdelava, pri
        njihova stojala;   - pri kateri vrednost kateri vrednost
        zvočniki vštevši   vseh uporabljenih   vseh uporabljenih
        zvočnike v zvočnih  materialov ne presega materialov ne
        omaricah;      40% cene izdelka    presega 25% cene
        avdio-frekvenčni   franko tovarna, in   izdelka franko
        električni      - pri kateri vrednost tovarna.
        ojačevalniki;    vseh uporabljenih
        kompletne      materialov brez
        električne enote   porekla ne presega
        za ojačevanje zvoka vrednosti
                   uporabljenih
                   materialov s
                   poreklom.


8519      Gramofoni z     Izdelava:       Proizodnja, pri
        vgrajenim      - pri kateri vrednost kateri vrednost
        ojačevalnikom ali  vseh uporabljenih   vseh uporabljenih
        brez njega,     materialov ne presega materialov ne
        glasbeni avtomati  40% cene izdelka    presega 30% cene
        na plošče,kasetni  franko tovarna, in   izdelka franko
        magnetofoni in    - pri kateri vrednost tovarna.
        drugi aparati za   vseh uporabljenih
        reprodukcijo zvoka, materialov brez
        ki nimajo vgrajene  porekla ne presega
        naprave za snemanje uporabljenih vrednosti
        zvoka        materialov s poreklom.


8520      Magnetofoni in    Izdelava:       Izdelava, pri
        drugi aparati za   - pri kateri vrednost kateri vrednost
        snemanje zvoka,   vseh uporabljenih   vseh uporabljenih
        vštevši aparate z  materialov ne presega materialov ne
        vgrajenimi      40% cene izdelka    presega 30% cene
        napravami za     franko tovarna, in   izdelka franko
        reprodukcijo zvoka, - pri kateri vrednost tovarna.
        ali brez njih    vseh uporabljenih
                   materialov brez
                   porekla ne presega
                   vrednosti
                   uporabljenih
                   materialov s poreklom.


8521      Aparati za snemanje Izdelava:       Izdelava, pri
        in reprodukcijo   - pri kateri vrednost kateri vrednost
        slike in zvoka, ki  vseh uporabljenih   vseh uporabljenih
        imajo vgrajen    materialov ne presega materialov ne
        video-tuner ali ne  40% cene izdelka    presega 30% cene
                   franko tovarna, in   izdelka franko
                   - pri kateri vrednost tovarna.
                   vseh uporabljenih
                   materialov brez
                   porekla ne presega
                   vrednosti
                   uporabljenih
                   materialov s
                   poreklom.


8522      Deli in pribor,   Izdelava, pri kateri
        uporabni predvsem  vrednost vseh
        ali v glavnem z   uporabljenih
        aparati iz tar. št. materialov ne presega
        8519 do 8521     40% cene izdelka
                   franko tovarna.


8523      Pripravljeni in   Izdelava, pri kateri
        prazni nosilci za  vrednost vseh
        zvočna in podobna  uporabljenih
        snemanja drugih   materialov ne presega
        fenomenov, razen   40% cene izdelka
        izdelkov iz 37.   franko tovarna.
        poglavja


8524      Plošče, trakovi in
        drugi posneti
        nosilci vključno z
        zvočnimi in
        drugimi, vštevši
        matrice in
        galvanske odtise za
        proizvodnjo plošč,
        razen proizvodov iz
        37. poglavja

        - Matrice in     Izdelava, pri kateri
        galvanski odtisi za vrednost vseh
        proizvodnjo plošč  uporabljenih
                   materialov ne presega
                   40% cene izdelka
                   franko tovarna.

        - Drugo       Izdelava:       Izdelava, pri
                   - pri kateri vrednost kateri vrednost
                   vseh uporabljenih   vseh uporabljenih
                   materialov ne presega materialov ne
                   40% cene izdelka    presega 30% cene
                   franko tovarna, in   izdelka franko
                   - pri kateri se v   tovarna.
                   okviru zgornje meje
                   vsi materiali,
                   uvrščeni v tar. št.
                   8523 uporabljajo samo
                   do vrednosti 10% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


8525      Oddajniki za     Izdelava:       Izdelava, pri
        radiotelefonijo,   - pri kateri vrednost kateri vrednost
        radiotelegrafijo in vseh uporabljenih   vseh uporabljenih
        radiodifuzijo ali  materialov ne presega materialov ne
        televizijo, vštevši 40% cene izdelka    presega 25% cene
        odajnike z vdelanim franko tovarna, in   izdelka franko
        sprejemnikom ali   - pri kateri vrednost tovarna.
        aparam za snemanje  vseh uporabljenih
        ali reprodukcijo   materialov brez
        zvoka; televizijske porekla ne presega
        kamere; video    vrednosti
        kamere za snemanje  uporabljenih
        posamičnih slik in  materialov s
        druge videosnemalne poreklom.
        kamere


8526      Radarji, pomožne   Izdelava:       Izdelava, pri
        naprave za      - pri kateri vrednost kateri vrednost
        radio-navigacijo in vseh uporabljenih   vseh uporabljenih
        aparati za radijsko materialov ne presega materialov ne
        daljinsko      40% cene izdelka    presega 25% cene
        krmiljenje      franko tovarna, in   izdelka franko
                   - pri kateri vrednost tovarna
                   vseh uporabljenih
                   materialov brez
                   porekla ne presega
                   vrednosti
                   uporabljenih
                   materialov s
                   poreklom.


8527      Sprejemniki za    Izdelava:       Izdelava, pri
        radiotelefonijo,   - pri kateri vrednost kateri vrednost
        radiotelegrafijo   vseh uporabljenih   vseh uporabljenih
        ali radiodifuzijo,  materialov ne presega materialov ne
        vštevši       40% cene izdelka    presega 25% cene
        sprejemnike,     franko tovarna, in   izdelka franko
        kombinirane v istem - pri kateri vrednost tovarna.
        ohišju z aparatom  vseh uporabljenih
        za snemanje ali   materialov brez
        reprodukcijo zvoka  porekla ne presega
        ali z uro      vrednosti
                   uporabljenih
                   materialov s
                   poreklom.


8528      Televizijski     Izdelava:       Izdelava, pri
        sprejemniki,     - pri kateri vrednost kateri vrednost
        kombinirani ali   vseh uporabljenih   vseh uporabljenih
        nekombinirani v   materialov ne presega materialov ne
        istem ohišju z    40% cene izdelka    presega 25% cene
        radijskimi      franko tovarna, in   izdelka franko
        sprejemniki ali   - pri kateri vrednost tovarna.
        aparati za snemanje vseh uporabljenih
        ali reprodukcijo   materialov brez
        zvoka ali slike;   porekla ne presega
        videomonitorji    vrednosti uporabljenih
        in videoprojektorji materialov s poreklom.


8529      Deli, ki so
        predvsem ali v
        glavnem primerni za
        uporabo z aparati
        iz. tar. št. 8525
        do 8528:

        - Izključno ali   Izdelava, pri kateri
        pretežno primerni  vrednost vseh
        za uporabo pri    uporabljenih
        aparatih za video  materialov ne presega
        snemanje in     40% cene izdelka
        reprodukcijo slike  franko tovarna.

        - Drugi       Izdelava:       Izdelava, pri
                   - pri kateri vrednost kateri vrednost
                   vseh uporabljenih   vseh uporabljenih
                   materialov ne presega materialov ne
                   40% cene izdelka    presega 25% cene
                   franko tovarna, in   izdelka franko
                   - pri kateri vrednost tovarna.
                   vseh uporabljenih
                   materialov brez
                   porekla ne presega
                   vrednosti
                   uporabljenih
                   materialov s
                   poreklom.


8535      Električni aparati  Izdelava:       Izdelava, pri
in       za vklapljanje in  - pri kateri vrednost kateri vrednost
8536      izklapljanje ali   vseh uporabljenih   vseh uporabljenih
        zavarovanje     materialov ne presega materialov ne
        električnih     40% cene izdelka    presega 30% cene
        tokokrogov ali za  franko tovarna, in   izdelka franko
        povezavo z      - pri kateri se v   tovarna.
        električnimi     okviru zgornje meje
        tokokrogi ali v   vsi materiali
        njih         uvrščeni v tar. št.
                   8538 uporabljajo samo
                   do vrednosti 10% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


8537      Table, plošče,    Izdelava:       Izdelava, pri
        pulti, mize, omare  - pri kateri vrednost kateri vrednost
        in druge osnove   vseh uporabljenih   vseh uporabljenih
        opremjene z dvema  materialov ne presega materialov ne
        ali več aparati iz  40% cene izdelka    presega 30% cene
        tar. št. 8535 ali  franko tovarna, in   izdelka franko
        8536, za električno - pri kateri se v   tovarna.
        krmiljenje ali    okviru zgornje meje
        razdeljevanje    vsi materiali
        električnega toka,  uvrščeni v tar. št.
        vštevši tiste z   8538 uporabljajo samo
        vdelanimi      do vrednosti 10% cene
        instrumenti ali   izdelka franko
        aparati iz 90.    tovarna.
        poglavja, razen
        komutacijskih
        aparatov iz tar.
        št. 8517


ex 8541     Diode, tranzistorji Izdelava:       Izdelava, pri
        in podobni      - pri kateri so vsi  kateri vrednost
        polprevodniški    uporabljeni materiali vseh uporabljenih
        elementi, razen   uvrščeni v drugo tar. materialov ne
        silicijevih rezin,  št., kot je tar.št.  presega 25% cene
        ki še niso      izdelka, in      izdelka franko
        razrezane v čipe   - pri kateri vrednost tovarna.
                   vseh uporabljenih
                   materialov ne presega
                   40% cene izdelka
                   franko tovarna.


8542      Elektronska     Izdelava:       Izdelava, pri
        integrirana vezja  - pri kateri vrednost kateri vrednost
        in mikrosestavi   vseh uporabljenih   vseh uporabljenih
                   materialov ne presega materialov ne
                   40% cene izdelka    presega 25% cene
                   franko tovarna, in   izdelka franko
                   - pri kateri se v   tovarna.
                   okviru zgornje meje
                   vsi materiali
                   uvrščeni v tar. št.
                   8541 ali 8542
                   uporabljajo skupaj
                   samo do vrednosti 10%
                   cene izdelka franko
                   tovarna.


8544      Izolirana žica    Izdelava, pri kateri
        (vštevši lakirano  vrednost vseh
        in anodizirano    uporabljenih
        žico), kabli    materialov ne presega
        (vštevši koaksialne 40% cene izdelka
        kable) in drugi   franko tovarna.
        izolirani
        električni vodniki,
        s konektorjem ali
        brez; kabli iz
        optičnih vlaken,
        kombinirani z
        električnimi
        vodniki ali ne, s
        konektorjem ali
        brez njega


8545      Ogljene elektrode,  Izdelava, pri kateri
        ogljene ščetke,   vrednost vseh
        oglje za svetilke,  uporabljenih
        oglje za baterije  materialov ne presega
        in drugi izdelki iz 40% cene izdelka
        grafita ali drugega franko tovarna.
        oglja, s kovino ali
        brez nje, za
        električne namene


8546      Električni      Izdelava, pri kateri
        izolatorji iz    vrednost vseh
        kakršnegakoli    uporabljenih
        materiala      materialov ne presega
                   40% cene izdelka
                   franko tovarna.


8547      Izolirni deli za   Izdelava, pri kateri
        električne stroje,  vrednost vseh
        naprave ali opremo, uporabljenih
        izdelani v celoti  materialov ne presega
        iz izolirnega    40% cene izdelka
        materiala ali samo  franko tovarna.
        z manjšimi
        kovinskimi
        komponentami (npr.
        tulci z navojem),
        vdelanimi med
        stiskanjem
        izključno zaradi
        vezave, razen
        izolatorjev iz tar.
        št. 8546; cevi za
        električne vodnike
        in spojke zanje, iz
        navadnih kovin,
        obložene z
        izolirnim
        materialom


8548      Odpadki in ostanki  Izdelava, pri kateri
        primarnih celic,   vrednost vseh
        primarnih baterij  uporabljenih
        in električnih   materialov ne presega
        akumulatorjev;    40% cene izdelka
        iztrošene primarne  franko tovarna.
        celice; iztrošene
        primarne baterije
        in iztrošeni
        električni
        akumulatorji;
        električni deli
        strojev in
        aparatov, ki niso
        omenjeni in ne
        zajeti na drugem
        mestu v tem
        poglavju


------------------------------------------------------------------------------
ex 86.pgl.   Železniške ali    Izdelava, pri kateri
        tramvajske      vrednost vseh
        lokomotive,vozni   uporabljenih
        park in njihovi   materialov ne presega
        deli; železniški   40% cene izdelka
        ali tramvajski    franko tovarna.
        tirni sklopi in
        pribor in njihovi
        deli;mehanska
        (vključno
        elektromehanska)
        oprema za prometno
        signalizacijo vseh
        vrst; razen:


8608      Železniški in    Izdelava, pri kateri: Izdelava, pri
        tramvajski tirni   - se vsi uporabljeni  kateri vrednost
        sklopi in pribor;  materiali uvrščajo v  vseh uporabljenih
        mehanska (vštevši  drugo tar. št., kot  materialov ne
        elektromehanska)   je tar.št. izdelka,  presega 30% cene
        oprema za      in           izdelka franko
        signalizacijo,    - vrednost vseh    tovarna.
        varnost, nadzor in  uporabljenih
        upravljanje prometa materialov ne presega
        v železniškem,    40% cene izdelka
        tramvajskem in    franko tovarna.
        cestnem prometu,
        prometu na
        notranjih vodnih
        poteh, parkiriščih,
        lukah ali
        letališčih; njihovi
        deli


ex 87.pgl.   Vozila, druga,    Izdelava, pri kateri
        razen železniških  vrednost vseh
        ali tramvajskih   materialov
        vozil,njihovi deli  uporabljenih ne
        in pribor; razen:  presega 40% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


8709      Samovozna tovorna  Izdelava, pri kateri: Izdelava, pri
        vozila, brez naprav - se vsi uporabljeni  kateri vrednost
        za dviganje ali   materiali uvrščajo v  vseh uporabljenih
        manipuliranje, ki  drugo tar. št., kot  materialov ne
        se uporabljajo v   je tar.št. izdelka,  presega 30% cene
        tovarnah,      in           izdelka franko
        skladiščih,     - vrednost vseh    tovarna.
        pristaniščih ali na uporabljenih
        letališčih, za    materialov ne presega
        prevoz blaga na   40% cene izdelka
        kratkih razdaljah;  franko tovarna.
        vlečna vozila, ki
        se uporabljajo na
        peronih železniških
        postaj; njihovi
        deli


8710      Tanki in druga    Izdelava, pri kateri: Izdelava, pri
        oklepna bojna    - se vsi uporabljeni  kateri vrednost
        motorna vozila,   materiali uvrščajo v  vseh uporabljenih
        vštevši tista, ki  drugo tar. št., kot  materialov ne
        so opremljena z   je tar.št. izdelka,  presega 30% cene
        oborožitvenimi    in           izdelka franko
        sredstvi; njihovi  - vrednost vseh    tovarna.
        deli         uporabljenih
                   materialov ne presega
                   40% cene izdelka
                   franko tovarna.


8711      Motorna kolesa
        (vštevši mopede) in
        kolesa s pomožnim
        motorjem, z bočno
        prikolico ali brez
        nje; bočne
        prikolice:

        - Z batnim motorjem
        (razen rotacijskih
        batnih motorjev) in
        prostornino
        cilindrov:

        -- do 50 cm3     Izdelava, pri kateri: Izdelava, pri
                   - vrednost vseh    kateri vrednost
                   uporabljenih      vseh uporabljenih
                   materialov ne presega materialov ne
                   40% cene izdelka    presega 20% cene
                   franko tovarna, in   izdelka franko
                   - vrednost vseh    tovarna.
                   uporabljenih
                   materialov brez
                   porekla ne presega
                   vrednosti
                   uporabljenih
                   materialov s
                   poreklom.

        -- nad 50 cm3    Izdelava:       Izdelava, pri
                   - pri kateri vrednost kateri vrednost
                   vseh uporabljenih   vseh uporabljenih
                   materialov ne presega materialov ne
                   40% cene izdelka    presega 25% cene
                   franko tovarna, in   izdelka franko
                   - pri kateri vrednost tovarna.
                   vseh uporabljenih
                   materialov brez
                   porekla ne presega
                   vrednosti
                   uporabljenih
                   materialov s
                   poreklom.

        - Drugi       Izdelava:       Izdelava, pri
                   - pri kateri vrednost kateri vrednost
                   vseh uporabljenih   vseh uporabljenih
                   materialov ne presega materialov ne
                   40% cene izdelka    presega 30% cene
                   franko tovarna, in   izdelka franko
                   - pri kateri vrednost tovarna.
                   vseh uporabljenih
                   materialov brez
                   porekla ne presega
                   vrednosti
                   uporabljenih
                   materialov s
                   poreklom.


ex 8712     Kolesa brez     Izdelava iz      Izdelava, pri
        krogličnih ležajev  materialov iz vseh   kateri vrednost
                   tar. št. razen tistih vseh uporabljenih
                   iz tar. št. 8714.   materialov ne
                              presega 30% cene
                              izdelka franko
                              tovarna.


8715      Otroški vozički in  Izdelava, pri kateri: Izdelava, pri
        njihovi deli     - se vsi uporabljeni  kateri vrednost
                   materiali uvrščajo v  vseh uporabljenih
                   drugo tar. št., kot  materialov ne
                   je tar.št. izdelka,  presega 30% cene
                   in           izdelka franko
                   - vrednost vseh    tovarna.
                   uporabljenih
                   materialov ne presega
                   40% cene izdelka
                   franko tovarna.


8716      Priklopniki in    Izdelava, pri kateri: Izdelava, pri
        polpriklopniki;   - se vsi uporabljeni  kateri vrednost
        druga vozila; druga materiali uvrščajo v  vseh uporabljenih
        vozila,       drugo tar. št., kot  materialov ne
        nesamovozna;     je tar.št. izdelka,  presega 30% cene
        njihovi deli     in           izdelka franko
                   - vrednost vseh    tovarna.
                   uporabljenih
                   materialov ne presega
                   40% cene izdelka
                   franko tovarna.


------------------------------------------------------------------------------
ex 88.pgl.   Letala, vesoljska  Izdelava, pri kateri  Izdelava, pri
        vozila in njihovi  se vsi uporabljeni   kateri vrednost
        deli; razen:     materiali uvrščajo v  vseh uporabljenih
                   drugo tar. št., kot  materialov ne
                   je tar.št. izdelka.  presega 40% cene
                              izdelka franko
                              tovarna.


ex 8804     Rotošuti       Izdelava iz      Izdelava, pri
                   materialov iz     kateri vrednost
                   katerekoli tar. št.,  vseh uporabljenih
                   vštevši druge     materialov ne
                   materiale iz tar.   presega 40% cene
                   št.8804.        izdelka franko
                              tovarna.


8805      Oprema za      Izdelava, pri kateri  Izdelava, pri
        lansiranje letal;  se vsi uporabljeni   kateri vrednost
        prestrezala letal  materiali uvrščajo v  vseh uporabljenih
        in podobna oprema;  drugo tar. št., kot  materialov ne
        naprave za      je tar.št. izdelka.  presega 30% cene
        treniranje letenja             izdelka franko
        na tleh; deli                tovarna.
        navedenih
        proizvodov


------------------------------------------------------------------------------
89.pgl.     Ladje, čolni in   Izdelava, pri kateri  Izdelava, pri
        plavajoče      se vsi uporabljeni   kateri vrednost
        konstrukcije     materiali uvrščajo v  vseh uporabljenih
                   drugo tar. št., kot  materialov ne
                   je tar.št. izdelka.  presega 40% cene
                   Ne sme se uporabljati izdelka franko
                   ladijske trupe iz   tovarna.
                   tar. št. 8906 .


------------------------------------------------------------------------------
ex 90.pgl.   Optični,       Izdelava, pri kateri: Izdelava, pri
        fotografski,     - se vsi uporabljeni  kateri vrednost
        kinematografski,   materiali uvrščajo v  vseh uporabljenih
        merilni, kontrolni  drugo tar. št., kot  materialov ne
        ali precizni,    je tar.št. izdelka,  presega 30% cene
        medicinski ali    in           izdelka franko
        kirurški       - vrednost vseh    tovarna.
        instrumenti in    uporabljenih
        aparati; njihovi   materialov ne presega
        deli in pribor;   40% cene izdelka
        razen:        franko tovarna.


9001      Optična vlakna in  Izdelava, pri kateri
        kabli iz optičnih  vrednost vseh
        vlaken razen iz   uporabljenih
        tar. št. 8544;    materialov ne presega
        listi in plošče iz  40% cene izdelka
        polarizirajočega   franko tovarna.
        materiala; leče
        (vštevši kontaktne
        leče), prizme,
        zrcala in drugi
        optični elementi,
        iz kakršnegakoli
        materiala,
        nemontirani, razen
        takih optično
        obdelanih steklenih
        elementov


9002      Leče, prizme,    Izdelava, pri kateri
        zrcala in drugi   vrednost vseh
        optični elementi,  materialov ne presega
        iz kakršnegakoli   uporabljenih 40%
        materiala,      cene izdelka franko
        montirani, ki so   tovarna.
        deli ali pribor
        instrumentov ali
        aparatov, razen
        takih optičnih
        neobdelanih
        steklenih elementov


9004      Očala in podobni   Izdelava, pri kateri
        izdelki in njihovi  vrednost vseh
        deli         uporabljenih
                   materialov ne presega
                   40% cene izdelka
                   franko tovarna.


ex 9005     Daljnogledi (z    Izdelava pri kateri:  Izdelava, pri
        enim ali dvema    - se vsi uporabljeni  kateri vrednost
        objektivoma),    materiali uvrščajo v  vseh uporabljenih
        optični teleskopi  drugo tar. št., kot  materialov ne
        in njihova stojala, je tar.št. izdelka,  presega 30% cene
        razen astronomskih  in           izdelka franko
        refrakcijskih    - vrednost vseh    tovarna.
        teleskopov in    uporabljenih
        njihovih podstavkov materialov ne presega
                   40% cene izdelka
                   franko tovarna, in
                   - vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov brez
                   porekla ne presega
                   vrednosti
                   uporabljenih
                   materialov s
                   poreklom.


ex 9006     Fotografske     Izdelava, pri kateri: Izdelava, pri
        naprave, razen    - se vsi uporabljeni  kateri vrednost
        kinematografskih   materiali uvrščajo v  vseh uporabljenih
        kamer, fotografski  drugo tar. št., kot  materialov ne
        bliskovni aparati  je tar.št. izdelka,  presega 30% cene
        in bliskovne     in           izdelka franko
        žarnice, razen    - vrednost vseh    tovarna.
        bliskovnih žarnic z uporabljenih
        električnim vžigom  materialov ne presega
                   40% cene izdelka
                   franko tovarna, in
                   - vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov brez
                   porekla ne presega
                   vrednosti
                   uporabljenih
                   materialov
                   s poreklom.


9007      Kinematografske   Izdelava,pri kateri:  Izdelava, pri
        kamere in      - se vsi uporabljeni  kateri vrednost
        projektorji,     materiali uvrščajo v  vseh uporabljenih
        vštevši tiste z   drugo tar. št., kot  materialov ne
        vgrajenimi aparati  je tar.št. izdelka,  presega 30% cene
        za snemanje ali   in           izdelka franko
        reprodukcijo zvoka  - vrednost vseh    tovarna.
                   uporabljenih
                   materialov ne presega
                   40% cene izdelka
                   franko tovarna, in
                   - vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov brez
                   porekla ne presega
                   vrednosti
                   uporabljenih
                   materialov s
                   poreklom.


9011      Optični mikroskopi, Izdelava,pri kateri:  Izdelava, pri
        vštevši tiste za   - se vsi uporabljeni  kateri vrednost
        mikrofotografijo,  materiali uvrščajo v  vseh uporabljenih
        mikrokinematografijo drugo tar. št., kot  materialov ne
        in mikroprojekcijo  je tar.št. izdelka,  presega 30% cene
                   in           izdelka franko
                   - vrednost vseh    tovarna.
                   uporabljenih
                   materialov ne presega
                   40% cene izdelka
                   franko tovarna, in
                   - vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov brez
                   porekla ne presega
                   vrednosti
                   uporabljenih
                   materialov s
                   poreklom.


ex 9014     Drugi navigacijski  Izdelava, pri kateri
        instrumenti in    vrednost vseh
        aparati       uporabljenih
                   materialov ne presega
                   40% cene izdelka
                   franko tovarna.


9015      Geodetski (vštevši  Izdelava, pri kateri
        fotografski,     vrednost vseh
        oceanografski,    uporabljenih
        hidrološki,     materialov ne presega
        meteorološki,    40% cene izdelka
        geofizikalni     franko tovarna.
        instrumenti in
        aparati, razen
        kompasov;
        daljinomeri


9016      Tehtnice z      Izdelava, pri kateri
        občutljivostjo do  vrednost vseh
        vključno 5      uporabljenih
        centigramov     materialov ne presega
        (o,o5g), z utežmi  40% cene izdelka
        ali brez njih    franko tovarna.


9017      Instrumenti in    Izdelava, pri kateri
        aparati za risanje, vrednost vseh
        označevanje ali   uporabljenih
        matematično     materialov ne presega
        računanje (npr.   40% cene izdelka
        risalni aparati,   franko tovarna.
        antografi,
        kotomeri, risalni
        pribor v kompletu,
        logaritemska
        računala, računala
        v obliki okrogle
        plošče); ročni
        instrumenti za
        merjenje dolžine
        (npr. merilne
        palice in trakovi,
        mikrometrska
        merila, merila z
        nonijem), ki niso
        omenjeni in ne
        zajeti na drugem
        mestu v tem
        poglavju


9018      Medicinski,
        kirurški,
        zobozdravniški in
        veterinarski
        instrumenti in
        aparati, vštevši
        scintigrafske,
        elektromedicinske
        aparate in aparate
        za preiskavo vida:

        - Zobozdravniški   Izdelava iz      Izdelava, pri
        stoli z vgrajenimi  materialov iz     kateri vrednost
        zobozdravniškimi   katerekoli tar. št.  vseh uporabljenih
        napravami ali    vštevši materiale iz  materialov ne
        zobozdravniški    tar. št. 9018.     presega 40% cene
        pljuvalniki                 izdelka franko
                              tovarna.

        - Drugi       Izdelava, pri kateri: Izdelava, pri
                   - se vsi uporabljeni  kateri vrednost
                   materiali uvrščajo v  vseh uporabljenih
                   drugo tar. št., kot  materialov ne
                   je tar.št. izdelka,  presega 25% cene
                   in           izdelka franko
                   - vrednost vseh    tovarna.
                   uporabljenih
                   materialov ne presega
                   40% cene izdelka
                   franko tovarna.


9019      Aparati za      Izdelava,pri kateri:  Izdelava, pri
        mehanoterapijo;   - se vsi uporabljeni  kateri vrednost
        aparati za masažo;  materiali uvrščajo v  vseh uporabljenih
        aparati za      drugo tar. št., kot  materialov ne
        psihološka      je tar.št. izdelka,  presega 25% cene
        testiranja; aparati in           izdelka franko
        za ozonoterapijo,  - vrednost vseh    tovarna.
        kisikoterapijo,   uporabljenih
        aerosolno terapijo, materialov ne presega
        umetno dihanje in  40% cene izdelka
        drugi terapevtski  franko tovarna.
        dihalni aparati


------------------------------------------------------------------------------
9020      Drugi dihalni    Izdelava, pri kateri: Izdelava, pri
        aparati in plinske  - se vsi uporabljeni  kateri vrednost
        maske razen     materiali uvrščajo v  vseh uporabljenih
        varovalnih mask   drugo tar. št., kot  materialov ne
        brez mehaničnih   je tar.št. izdelka,  presega 25% cene
        delov in       in           izdelka franko
        zamenljivih filtrov - vrednost vseh    tovarna.
                   uporabljenih
                   materialov ne presega
                   40% cene izdelka
                   franko tovarna.


9024      Stroji in aparati  Izdelava, pri kateri
        za preiskušanje   vrednost vseh
        trdote, natezne   uporabljenih
        trdnosti, ali    materialov ne presega
        odpornosti na tlak, 40% cene izdelka
        elastičnosti ali   franko tovarna.
        drugih mehanskih
        lastnosti materiala
        (npr.: kovin, lesa,
        tekstilnega
        materiala, papirja,
        plastične mase)


9025      Hidrometri in    Izdelava, pri kateri
        podobni merilniki,  vrednost vseh
        termometri,     uporabljenih
        pirometri,barometri, materialov ne presega
        higrometri      40% cene izdelka
        (vlagomeri) in    franko tovarna.
        psihometri, tudi
        kombinacije teh
        instrumentov


9026      Instrumenti in    Izdelava, pri kateri
        aparati za merjenje vrednost vseh
        ali kontrolo     uporabljenih
        pretoka, nivoja   materialov ne presega
        tlaka ali drugih   40% cene izdelka
        spremenljivih    franko tovarna.
        veličin pri
        tekočinah ali
        plinih (npr.:
        merilniki pretoka,
        kazalniki nivoja,
        manometri,
        merilniki toplote,
        števci porabe
        toplote); razen
        instrumentov in
        aparatov iz tar.
        št. 9014, 9015,
        9028 ali 9032


9027      Instrumenti in    Izdelava, pri kateri
        aparati za      vrednost vseh
        fizikalne in     uporabljenih
        kemične analize   materialov ne presega
        (npr.: polarimetri, 40% cene izdelka
        refraktometri,    franko tovarna.
        spektometri,
        aparati za analizo
        plina ali dima);
        instrumenti in
        aparati za
        preiskušanje
        viskoznosti,
        poroznosti,
        raztezanja,
        površinske
        napetosti ali
        podobno ali za
        kalorimetrijska,
        akustična in
        fotometrijska
        merjenja ali
        kontrolo (vštevši
        ekspozimetre);
        mikrotomi


9028      Merilniki porabe
        ali proizvodnje
        plinov, tekočin ali
        električne
        energije, vštevši
        merilnike za
        njihovo umerjanje

        - Deli in pribor   Izdelava, pri kateri
                   vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov ne presega
                   40% cene izdelka
                   franko tovarna.

        - Drugi       Izdelava:       Izdelava, pri
                   - pri kateri vrednost kateri vrednost
                   vseh uporabljenih   vseh uporabljenih
                   materialov ne presega materialov ne
                   40% cene izdelka    presega 30% cene
                   franko tovarna, in   izdelka franko
                   - pri kateri vrednost tovarna.
                   vseh uporabljenih
                   materialov brez
                   porekla ne presega
                   vrednosti
                   uporabljenih
                   materialov s
                   poreklom.


9029      Števci vrtljajev,  Izdelava, pri kateri
        števci proizvodnje, vrednost vseh
        kilometrski števci, uporabljenih
        števci korakov in  materialov ne presega
        podobno; kazalniki  40% cene izdelka
        hitrosti in     franko tovarna.
        tahometri, razen
        tistih, ki se
        uvrščajo v tar. št.
        9014 ali 9015;
        stroboskopi


9030      Osciloskopi,     Izdelava, pri kateri
        spektralni      vrednost vseh
        analizatorji in   uporabljenih
        drugi instrumenti  materialov ne presega
        in aparati za    40% cene izdelka
        merjenje ali     franko tovarna.
        kontrolo
        električnih
        veličin, razen
        merilnikov iz tar.
        št.9028;
        instrumenti in
        aparati za merjenje
        ali odkrivanje alfa,
        beta, gama,
        rentgenskih,
        kozmičnih ali
        drugih
        ionizirajočih
        sevanj


9031      Instrumenti,     Izdelava, pri kateri
        aparati in stroji  vrednost vseh
        za merjenje ali   uporabljenih
        kontrolo, ki niso  materialov ne presega
        omenjeni in ne    40% cene izdelka
        zajeti na drugem   franko tovarna.
        mestu v tem
        poglavju;
        projektorji
        profilov


9032      Instrumenti in    Izdelava, pri kateri
        aparati za      vrednost vseh
        avtomatično     uporabljenih
        regulacijo ali    materialov ne presega
        krmiljenje      40% cene izdelka
                   franko tovarna.


9033      Deli in pribor (ki  Izdelava, pri kateri
        niso omenjeni in ne vrednost vseh
        zajeti na drugem   uporabljenih
        mestu v tem     materialov ne presega
        poglavju) za     40% cene izdelka
        stroje, naprave,   franko tovarna.
        instrumente ali
        aparate iz 90.
        poglavja


ex 91.pgl.   Ure in osebne ure  Izdelava, pri kateri
        in njihovi deli;   vrednost vseh
        razen za:      uporabljenih
                   materialov ne presega
                   40% cene izdelka
                   franko tovarna.


9105      Druge ure      Izdelava:       Izdelava, pri
                   - pri katerih     kateri vrednost
                   vrednost vseh     vseh uporabljenih
                   uporabljenih      materialov ne
                   materialov ne presega presega 30% cene
                   40% cene izdelka    izdelka franko
                   franko tovarna, in   tovarna.
                   - pri kateri vrednost
                   vseh uporabljenih
                   materialov brez
                   porekla ne presega
                   vrednosti
                   uporabljenih
                   materialov s
                   poreklom.


9109      Urni mehanizmi,   Izdelava:       Izdelava, pri
        kompletni in     - pri kateri vrednost kateri vrednost
        sestavljeni     vseh uporabljenih   vseh uporabljenih
                   materialov ne presega materialov ne
                   40% cene izdelka    presega 30% cene
                   franko tovarna, in   izdelka franko
                   - pri kateri vrednost tovarna.
                   vseh uporabljenih
                   materialov brez
                   porekla ne presega
                   vrednosti
                   uporabljenih
                   materialov s
                   poreklom.


9110      Kompletni      Izdelava:       Izdelava, pri
        mehanizmi za osebne - pri katerih     kateri vrednost
        ali druge ure,    vrednost vseh     vseh uporabljenih
        nesestavljeni ali  uporabljenih      materialov ne
        delno sestavljeni  materialov ne presega presega 30% cene
        (šablone);      40% cene izdelka    izdelka franko
        nekompletni     franko tovarna, in   tovarna.
        mehanizmi za osebne - pri kateri se v
        ali druge ure,    okviru zgornje meje
        sestavljeni; grobi  materiali, uvrščeni v
        urni mehanizmi za  tar. št. 9114
        osebne ali druge   uporabljajo samo do
        ure         vrednosti 10% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


9111      Ohišja za osebne   Izdelava, pri kateri: Izdelava, pri
        ure in deli ohišij  - se vsi uporabljeni  kateri vrednost
                   materiali uvrščajo v  vseh uporabljenih
                   drugo tar. št. kot je materialov ne
                   tar. št. izdelka, in  presega 30% cene
                   - vrednost vseh    izdelka franko
                   uporabljenih      tovarna.
                   materialov ne presega
                   40% cene izdelka
                   franko tovarna.


9112      Ohišja za hišne,   Izdelava, pri kateri: Izdelava, pri
        pisarniške in    - se vsi uporabljeni  kateri vrednost
        podobne ure in    materiali uvrščajo v  vseh uporabljenih
        ohišja podobne    drugo tar. št. kot je materialov ne
        vrste za druge    tar. št. izdelka, in  presega 30% cene
        proizvode iz tega  - vrednost vseh    izdelka franko
        poglavja in deli  uporabljenih      tovarna.
        zanje        materialov ne presega
                   40% cene izdelka
                   franko tovarna.


9113      Jermenčki in
        zapestnice za ročne
        ure in njihovi
        deli:

        - Iz navadnih kovin, Izdelava, pri kateri
        prevlečeni z ali ne vrednost vseh
        s plemenito kovino  uporabljenih
                   materialov ne presega
                   40% cene izdelka
                   franko tovarna.

        - Drugi       Izdelava, pri kateri
                   vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov ne presega
                   50% cene izdelka
                   franko tovarna.


------------------------------------------------------------------------------
92.pgl.     Glasbila; njihovi  Izdelava, pri kateri
        deli in pribor    vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov ne presega
                   40% cene izdelka
                   franko tovarna.


------------------------------------------------------------------------------
93.pgl.     Orožje in strelivo; Izdelava, pri kateri
        njuni deli in    vrednost vseh
        pribor        uporabljenih
                   materialov ne presega
                   50% cene izdelka
                   franko tovarna.


------------------------------------------------------------------------------
ex 94.pgl.   Pohištvo;      Izdelava pri kateri  Izdelava, pri
        posteljnina,     so vsi uporabljeni   kateri vrednost
        žimnice, nosilci za materiali uvrščeni v  vseh uporabljenih
        žimnice, blazine in drugo tar. št., kot  materialov ne
        podobni polnjeni   je tar.št. izdelka.  presega 40% cene
        izdelki; svetilke              izdelka franko
        in druga svetila,              tovarna.
        ki niso omenjena
        ali zajeta na
        drugem mestu;
        osvetljeni znaki,
        osvetljene ploščice
        z imeni in podobno;
        montažne zgradbe;
        razen:


ex 9401 in   Pohištvo iz     Izdelava pri kateri  Izdelava, pri
ex 9403     navadnih kovin,   so vsi uporabljeni   kateri vrednost
        z vdelano      materiali uvrščeni v  vseh uporabljenih
        nenapolnjeno     drugo tar. št., kot  materialov ne
        bombažno tkanino,  je tar.št. izdelka.  presega 40% cene
        katere teža ne    ali          izdelka franko
        presega 300g/m2   Izdelava iz bombažne  tovarna.
                   tkanine, ki je že
                   pripravljena za
                   uporabo iz tar. št.
                   9401 ali 9403, pod
                   pogojem da:
                   - njena vrednost ne
                   presega 25% cene
                   izdelka franko
                   tovarna, in
                   - so vsi drugi
                   uporabljeni
                   materiali že s
                   poreklom in se
                   uvrščajo v druge tar.
                   št. razen tar. št.
                   9401 ali 9403.


9405      Svetilke in druga  Izdelava, pri kateri
        svetila, vštevši   vrednost vseh
        reflektorje in    uporabljenih
        njihove dele, ki   materialov ne presega
        niso omenjeni in ne 50% cene izdelka
        zajeti na drugem   franko tovarna.
        mestu; osvetljeni
        napisi, osvetljene
        ploščice z imeni in
        podobno, s
        fiksiranim
        svetlobnim virom,
        in njihovi deli, ki
        niso omenjeni in ne
        zajeti na drugem
        mestu


9406      Montažne zgradbe   Izdelava, pri kateri
                   vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov ne presega
                   50% cene izdelka
                   franko tovarna.


ex 95.pgl.   Igrače, rekviziti  Izdelava, pri kateri
        za družabne igre in so vsi uporabljeni
        šport; njihovi deli materiali uvrščeni v
        in pribor; razen:  drugo tar. št., kot
                   je tar.št. izdelka.


9503      Druge igrače;    Izdelava, pri kateri:
        zmanjšani modeli in - se vsi uporabljeni
        podobni modeli za  materiali uvrščajo v
        igro, vštevši tudi  drugo tar. št., kot
        s pogonom;      je tar. št. izdelka,
        sestavljanke vseh  in
        vrst         - vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov ne presega
                   50% cene izdelka
                   franko tovarna.


ex 9506     Glave za palice za  Izdelava pri kateri
        golf in njihovi   se vsi uporabljeni
        deli         materiali uvrščajo v
                   drugo tar. št., kot
                   je tar. št. izdelka.
                   Za izdelavo glav za
                   palice za golf se
                   lahko uporabijo grobo
                   obdelani bloki.


------------------------------------------------------------------------------
ex 96.pgl.   Razni izdelki,    Izdelava pri kateri
        razen;        se vsi uporabljeni
                   materiali uvrščajo v
                   drugo tar. št., kot
                   je tar. št. izdelka.


ex 9601 in   Izdelki iz      Izdelava iz obdelanih
ex 9602     materialov      materialov za
        živalskega,     izrezovanje iz istih
        rastlinskega ali   tar. št.
        mineralnega izvora
        za rezljanje


ex 9603     Metle in ščetke   Izdelava, pri kateri
        (razen metel iz   vrednost vseh
        protja ter ščetk iz uporabljenih
        materialov      materialov ne presega
        veveričje ali    50% cene izdelka
        podlasičje dlake)  franko tovarna.
        mehanične priprave
        za čiščenje podov,
        ročne, brez
        motorja:
        soboslikarski
        vložki in valji,
        brisalniki za pod
        in omele


9605      Potovalni kompleti  Vsak predmet v
        (neseserji) za    kompletu mora
        osebno nego, za   zadovoljiti pravila,
        šivanje ali     ki bi zanj veljala,
        čiščenje obutve ali če ne bi bil
        obleke        vključen v komplet.
                   Lahko pa se vključijo
                   predmeti brez
                   porekla, če njihova
                   skupna vrednost ne
                   presega 15% cene
                   kompleta franko
                   tovarna.


9606      Gumbi, pritiskači,  Izdelava, pri kateri:
        zaklopni gumbi,   - se vsi uporabljeni
        gumbi za srajce in  materiali uvrščajo v
        drugi deli teh    drugo tar. št., kot
        izdelkov;      je tar. št. izdelka,
        nedokončani gumbi  in
                   - vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov ne presega
                   50% cene izdelka
                   franko tovarna.


9612      Trakovi za pisalne  Izdelava, pri kateri:
        stroje in podobni  - se vsi uporabljeni
        trakovi, prepojeni  materiali uvrščajo v
        s tiskarsko barvo  drugo tar. št., kot
        ali drugače     je tar. št. izdelka,
        pripravljeni za   in
        odtiskovanje,    - vrednost vseh
        vštevši trakove na  uporabljenih
        kolescih ali v    materialov ne presega
        patronah; blazinice 50% cene izdelka
        za žige, prepojene  franko tovarna.
        ali neprepojene, s
        škatlo ali brez nje


ex 9613     Piezo vžigalniki   Izdelava, pri kateri
                   vrednost vseh
                   materialov iz tar.
                   št. 9613 ne presega
                   30% cene izdelka
                   franko tovarna.


ex 9614     Tobačne pipe ali   Izdelava iz grobo
        glave za pipe    obdelanih blokov.


------------------------------------------------------------------------------
97.pgl.     Umetniški predmeti, Izdelava, pri kateri
        zbirke in starine  se vsi uporabljeni
                   materiali uvrščajo v
                   drugo tar. št., kot
                   je tar.št. izdelka.

------------------------------------------------------------------------------
              PRILOGA IV

            Izjava na računu

Izjava na računu, za katere besedilo je navedeno v nadaljevanju,
mora biti izdelana v skladu z opombami. Vendar opomb ni potrebno
natisniti.

            Angleška inačica:

The exporter of the products covered by this document (customs
authorization No ...(1)) declares that, except where otherwise
clearly indicated, these products are of .............
preferential origin (2).

            Slovenska inačica:

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih
organov št. ... (1)) izjavljam, da če ni drugače jasno navedeno,
ima blago preferencialno ...........(2) poreklo.

            Bolgarska inačica:

(Opomba: Original je v cirilici.)

            Francoska inačica:

L'exportateur des produits couverts par le present document
(autorisation douaniere no ... (1)) declare que, sauf indication
claire du contraire, ces produits ont l'origine preferentielle
... (2).

             Nemška inačica:

Der Ausfuhrer (Ermachtiger Ausfuhrer; Bewilligungs-Nr. ... (1e))
der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklart,
dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben,
praferenzbegunstigte ... Ursprungswaren sind (2e).

                    ........................... 3
                       (Kraj in datum)

                    ........................... 4
                    (Podpis izvoznika, dodatno
                    mora biti jasno navedeno ime
                    osebe, ki je podpisala izjavo)

-----------------------

(1) Kadar izjavo na računu izdela pooblaščeni izvoznik v smislu
22. člena tega Protokola mora biti na tem mestu vpisana številka
pooblastila. Če izjavo na računu ne daje pooblaščeni izvoznik se
besede v oklepajih izpustijo oziroma se pusti prazen prostor.

(2) Navedba porekla izdelkov

(3) Te navedbe se lahko izpustijo, če so informacije vsebovane na
samem dokumentu.

(4) Glej tudi peti odstavek 21. člena tega Protokola. V primerih,
kadar se ne zahteva podpis izvoznika, se izvzetje podpisa nanaša
tudi na navedbo imena podpisnika.
             PRILOGA V

    PREPOVED POVRAČILA ALI OPROSTITVE PLAČILA CARINE

Pogodbenici soglašata, da se določbe 15. člena tega Protokola
začasno ne uporabljajo dokler se določbe o prepovedi povračila
oziroma oprostitve plačila carine ne uporabljajo med
pogodbenicama in Evropsko skupnostjo.


AAA Zlata odličnost