Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/1997 z dne 22. 12. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/1997 z dne 22. 12. 1997

Kazalo

3870. Uredba o izvajanju Srednjeevropskega sporazuma o prosti trgovini (CEFTA) v letu 1998 za industrijske izdelke, stran 7218.

Na podlagi 4. člena zakona o ratifikaciji Sporazuma o pristopu Republike Slovenije k Srednjeevropskemu sporazumu o prosti trgovini ter Dodatnih protokolov št. 4 in št. 5 k Srednjeevropskemu sporazumu o prosti trgovini (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 14/97), drugega odstavka 3. člena zakona o carinski tarifi (Uradni list RS, št. 74/95) in prvega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 23/96 in 47/97) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o izvajanju Srednjeevropskega sporazuma o prosti trgovini (CEFTA) v letu 1998 za industrijske izdelke
1. člen
Ta uredba določa pogoje za uvoz industrijskih izdelkov, ki se v letu 1998 uvažajo v Republiko Slovenijo iz držav pogodbenic CEFTA (Češke republike, Republike Madžarske, Republike Poljske in Slovaške republike) in so po poreklu iz teh držav.
2. člen
Izraz “uvoz” v smislu te uredbe pomeni sprostitev blaga v prosti promet, kakor tudi katerikoli drugi carinski postopek, pri katerem nastane ali lahko nastane carinski dolg.
3. člen
Za industrijske izdelke, ki se uvažajo iz Češke republike in Slovaške republike in so po poreklu iz teh držav, se uporablja carinska stopnja “prosto”.
Za industrijske izdelke, ki se uvažajo iz Republike Madžarske in so po poreklu iz te države, se uporablja carinska stopnja “prosto”, razen za izdelke, ki so navedeni v prilogi 1 k tej uredbi, ki je njen sestavni del. Za industrijske izdelke, ki se uvažajo iz Republike Madžarske ter so navedeni v prilogi 1 k tej uredbi, se plačuje carina po stopnjah, določenih v tej prilogi.
Za industrijske izdelke, ki se uvažajo iz Republike Poljske in so po poreklu iz te države, se uporablja carinska stopnja “prosto”, razen za izdelke, ki so navedeni v prilogi 2 k tej uredbi, ki je njen sestavni del. Za industrijske izdelke, ki se uvažajo iz Republike Poljske ter so navedeni v prilogi 2 k tej uredbi, se plačuje carina po stopnjah, določenih v tej prilogi.
Za industrijske izdelke v smislu prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena se štejejo izdelki, uvrščeni v 25. do 97. poglavje kombinirane nomenklature carinske tarife.
4. člen
Carinski deklarant iz 11. točke 3. člena carinskega zakona (Uradni list RS, št. 1/95 in 28/95) (v nadaljnjem besedilu: carinski deklarant), ki želi uveljaviti preferencialno carinsko obravnavo pri uvozu blaga iz 3. člena te uredbe mora carinskemu organu poleg drugih dokumentov predložiti tudi dokaz o poreklu blaga, ki je bilo izdano v državi izvoza v skladu z Dodatnim protokolom št. 4 k Srednjeevropskemu sporazumu o prosti trgovini (v nadaljnjem besedilu: Dodatni protokol št. 4).
Carinski organi Republike Slovenije bodo na zahtevo carinskega deklaranta potrjevali dokazila o poreklu blaga za izvoz blaga iz Republike Slovenije v države CEFTA, če gre za izvoz blaga, ki v skladu s Srednjeevropskim sporazumom o prosti trgovini uživa preferencialno obravnavo, in če bodo izpolnjeni pogoji, določeni v Dodatnem protokolu št. 4.
5. člen
Carinski deklarant pri uvozu blaga po določbah te uredbe v enotno carinsko listino (ECL) v skladu s 25. členom pravilnika o uporabi listin v carinskem postopku (Uradni list RS, št. 56/95, 76/95 in 68/96) v polje 39 vpiše naslednje štirimestne šifre:
– 1101 – za industrijske izdelke po poreklu iz Češke republike,
– 1201 – za industrijske izdelke po poreklu iz Slovaške republike,
– 1301 – za industrijske izdelke po poreklu iz Republike Madžarske,
– 1401 – za industrijske izdelke po poreklu iz Republike Poljske.
6. člen
Ta uredba začne veljati 1. januarja 1998.
Št. 330-17/97-1
Ljubljana, dne 18. decembra 1997.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
                  PRILOGA 1

               INDUSTRIJSKI IZDELKI

--------------------------------------------------------------------------
Tarifna          Poimenovanje            Carinska
oznaka                            stopnja
---------------------------------------------------------------------------
  1              2                 3
---------------------------------------------------------------------------

 2523    Portlandski cement, aluminatni cement, žlindrani
       cement, supersulfatni cement in podobni
       cementi, vštevši barvane in v obliki klinkerja

 2523 10 000 - Cement v obliki klinkerja ..................... 4.5

       - Portlandski cement:

 2523 29 000 -- drug ......................................... 4.5

 2523 30 000 - Aluminatni cement ............................ 1.4

 2523 90   - Drugi cementi:

 2523 90 100 -- cement iz visokih peči ....................... 1.4

 2523 90 300 -- pozolanski cement ............................ 1.4

 2523 90 900 -- drugo ........................................ 1.4


 2835    Fosfinati (hipofosfiti), fosfonati (fosfiti),
       fosfati in polifosfati

       - Polifosfati:

 2835 31 000 -- natrijev trifosfat (natrijev tripolifosfat) .. 4.5


 4418    Stavbno pohištvo in drugi leseni proizvodi za
       gradbeništvo, vključno celičaste plošče,
       sestavljene parketne plošče, žagane in klane
       skodle

 4418 10   - Okna, vrata z okni in okviri:

 4418 10 100 -- iz tropskega lesa, kot je določeno v dodatni
       opombi 2 k temu poglavju ........................ 6.8

 4418 10 500 -- iz lesa iglavcev ............................. 6.8

 4418 10 900 -- iz drugega lesa .............................. 6.8

 4418 20   - Vrata, podboji in pragovi:

 4418 20 100 -- iz tropskega lesa, kot je določeno v dodatni
       opombi 2 k temu poglavju ........................ 6.8

 4418 20 500 -- iz lesa iglavcev ............................. 6.8

 4418 20 800 -- iz drugega lesa .............................. 6.8


 4802    Nepremazan papir in karton, ki se uporabljata za
       pisanje, tiskanje ali druge grafične namene,
       vključno papir in karton za luknjane kartice in
       trakove v zvitkih ali listih, razen papirja iz
       tar.št. 4801 ali 4803; ročno izdelana papir in
       karton

       - Drug papir in karton brez lesnih vlaken,
       dobljenih z mehaničnim postopkom, ali ki vsebuje
       po masi do vključno 10% teh vlaken od skupne
       vsebine vlaken:

 4802 52   -- z maso od vključno 40 do vključno 150 g/m2:

 4802 52 200 --- v zvitkih ................................... 4.5

 4802 52 800 --- v listih .................................... 4.5


 4810    Papir in karton, premazana z ene ali z obeh
       strani s kaolinom ali drugimi anorganskimi
       snovmi z vezivom ali brez njega, toda brez
       drugega premaza, površinsko barvana ali
       nebarvana, okrašena ali neokrašena, tiskana ali
       netiskana, v zvitkih ali listih

       - Papir in karton za pisanje, tiskanje ali za
       druge grafične namene, ki v skupni količini
       vlaken vsebujeta po masi do vključno 10% vlaken,
       dobljenih z mehaničnim postopkom:

 4810 11   -- z maso do vključno 150 g/m2:

 4810 11 100 --- papir in karton, ki se uporabljata kot
       podlaga za fotosenzibilni, toplotno senzibilni
       ali elektrosenzibilni papir ali karton .......... 4.5

       --- drugo:

 4810 11 990 ---- v listih ................................... 4.5

 4810 12 000 -- z maso nad 150 g/m2 ......................... 4.5

       - Drug papir in karton:

 4810 91   -- večplastna:

 4810 91 100 --- pri katerima je vsaka plast beljena ......... 4.1

 4810 91 300 --- pri katerima je beljena le ena zunanja
       plast ........................................... 4.1

 4810 91 900 --- drugo ....................................... 4.1


 4818    Toaletni papir, robčki, listi za odstranjevanje
       ličila, brisače, namizni prti, serviete, otroške
       plenice, tamponi, rjuhe in podobni predmeti za
       gospodinjstvo, bolnišnice ali sanitarne potrebe,
       oblačilni predmeti in pribor iz papirne mase,
       papirja, celulozne vate ali iz listov ali trakov
       iz celuloznih vlaken

 4818 10   - Toaletni papir:

 4818 10 100 -- z maso ene plasti do vključno 25 g/m2 ........ 6.8

 4818 10 900 -- z maso ene plasti nad 25 g/m2 ................ 6.8

 4818 20   - Robčki, listi za odstranjevanje ličila ali
       brisače:

 4818 20 100 -- robčki in listi za odstranjevanje ličila .....  9

       -- ročne brisače:

 4818 20 910 --- v zvitkih ...................................  9

 4818 20 990 --- drugo .......................................  9


 4819    Škatle, vreče in drugi izdelki za pakiranje, iz
       papirja, kartona, celulozne vate ali listov ali
       trakov iz celuloznih vlaken; kartonažni izdelki,
       iz papirja ali kartona, ki se uporabljajo v
       pisarnah, trgovinah ali podobno

 4819 10 000 - Škatle iz valovitega papirja ali kartona ......  9

 4819 40 000 - Druge vreče in vrečke, vključno trikotne
       vrečke .......................................... 5.4


 4823    Drug papir, karton, celulozna vata ter listi in
       trakovi iz celuloznih vlaken, razrezani v
       določene velikosti ali oblike, drugi izdelki iz
       celuloze, papirja, kartona, celulozne vate ali
       listov ali trakov iz celuloznih vlaken

       - Drug papir in karton za tiskanje, pisanje ali
       druge grafične namene:

 4823 59   -- drugo:

 4823 59 100 --- v trakovih ali zvitkih za pisarniške stroje
       in podobno ......................................  9

 4823 59 900 --- drugo .......................................  9


 5208    Bombažne tkanine, ki vsebujejo po masi 85 % ali
       več bombaža, mase do 200 g/m2

       - Barvane:

 5208 31 000 -- v platnovi vezavi, mase do vključno 100 g/m2 . 5.4

 5208 32   -- v platnovi vezavi, mase nad 100 g/m2:

       --- v platnovi vezavi, z maso nad 100 g/m2, do
       vključno 130 g/m2 in širine:

 5208 32 110 ---- do vključno 115 cm ......................... 5.4

 5208 32 130 ---- nad 115 cm do vključno 145 cm .............. 5.4

 5208 32 150 ---- nad 145 cm do vključno 165 cm .............. 5.4

       --- v platnovi vezavi z maso nad 130 g/m2,
       širine:

 5208 32 910 ---- do vključno 115 cm ......................... 5.4

 5208 32 930 ---- nad 115 cm do vključno 145 cm .............. 5.4

 5208 32 950 ---- nad 145 cm do vključno 165 cm .............. 5.4

 5208 32 990 ---- nad 165 cm ................................. 5.4

 5208 33 000 -- trinitni ali štirinitni keper, vključno
       križni keper .................................... 5.4

 5208 39 000 -- druge tkanine ................................ 5.4

       - Tiskane:

 5208 51 000 -- v platnovi vezavi, mase do vključno 100 g/m2 . 5.4

 5208 52   -- v platnovi vezavi, mase nad 100 g/m2:

 5208 52 100 --- v platnovi vezavi z maso nad 100 g/m2, do
       vključno 130 g/m2 ............................... 5.4

 5208 52 900 --- v platnovi vezavi z maso nad 130 g/m2 ....... 5.4

 5208 53 000 -- trinitni ali štirinitni keper, vključno
       križni keper .................................... 5.4

 5208 59 000 -- druge tkanine ................................ 5.4


 5210    Bombažne tkanine, ki vsebujejo po masi pod 85 %
       bombaža, v mešanici pretežno ali samo z umetnimi
       ali sintetičnimi vlakni, mase do 200 g/m2

       - Barvane:

 5210 31   -- v platnovi vezavi:

 5210 31 900 --- širine nad 165 cm ........................... 4.5

       - Iz raznobarvne preje:

 5210 42 000 -- trinitni ali štirinitni keper, vključno
       križni keper .................................... 4.5


 5401    Sukanec za šivanje iz filamentov iz umetnih ali
       sintetičnih vlaken, nepripravjen ali pripravljen
       za prodajo na drobno

 5401 10   - Iz sintetičnih filamentov:

       -- nepripravljen za prodajo na drobno:

 5401 10 110 --- temeljna nit, sukanec z oploščenim jedrom -
       core preja ...................................... 4.1

 5401 10 19 --- drug:

 5401 10 199 ---- drug ....................................... 4.1

 5401 10 900 -- pripravljen za prodajo na drobno ............. 4.1


 5407    Tkanine iz preje iz sintetičnih filamentov,
       vključno tkanine, dobljene iz izdelkov iz tar.
       št. 5404

 5407 30 000 - Tkanine, predvidene v 9. opombi v XI. oddelku .  5

       - Druge tkanine, ki vsebujejo po masi 85 % ali
       več filamentov iz najlona ali drugih poliamidov:

 5407 42 000 -- barvane ......................................  5

 5407 44 000 -- tiskane ......................................  5

       - Druge tkanine, ki vsebujejo po masi 85 % ali
       več teksturiranih poliestrskih filamentov:

 5407 51 000 -- nebeljene ali beljene ........................  5

 5407 52 000 -- barvane ......................................  5

 5407 53 000 -- iz raznobarvne preje .........................  5

 5407 54 000 -- tiskane ......................................  5

       - Druge tkanine, ki vsebujejo po masi 85 % ali
       več poliestrskih filamentov:

 5407 61   -- druge tkanine, ki vsebujejo po masi 85 % ali
       več neteksturiranih poliestrskih filamentov:

 5407 61 100 --- nebeljene ali beljene .......................  5

 5407 61 300 --- barvane .....................................  5

 5407 61 500 --- iz raznobarvnih prej ........................  5

 5407 61 900 --- potiskane ...................................  5

 5407 69   -- druge:

 5407 69 100 --- nebeljene ali beljene .......................  5

 5407 69 900 --- druge .......................................  5

       - Druge tkanine, ki vsebujejo po masi 85 % ali
       več sintetičnih filamentov:

 5407 72 00 -- barvane:

 5407 72 009 --- drugo .......................................  5

 5407 73 000 -- iz raznobarvne preje .........................  5

 5407 74 000 -- tiskane ......................................  5

       - Druge tkanine, ki vsebujejo po masi pod 85 %
       sintetičnih filamentov, v mešanici pretežno z
       bombažem ali samo z bombažem:

 5407 81 000 -- nebeljene ali beljene ........................  5

 5407 82 000 -- barvane ......................................  5

 5407 83 000 -- iz raznobarvne preje .........................  5

 5407 84 000 -- tiskane ......................................  5

       - Druge tkanine:

 5407 91 000 -- nebeljene ali beljene ........................  5

 5407 93 000 -- iz raznobarvne preje .........................  5

 5407 94 000 -- tiskane ......................................  5


 5508    Sukanec za šivanje iz rezanih umetnih ali
       sintetičnih vlaken, pripravljen ali
       nepripravljen za prodajo na drobno

 5508 10   - Iz rezanih sintetičnih vlaken:

       -- nepripravljen za prodajo na drobno:

 5508 10 110 --- iz poliestrov ............................... 4.1

 5508 10 190 --- drug ........................................ 4.1

 5508 10 900 -- pripravljen za prodajo na drobno ............. 4.1

 5508 20   - Iz rezanih umetnih vlaken:

 5508 20 100 -- nepripravljen za prodajo na drobno ........... 4.1

 5508 20 900 -- pripravljen za prodajo na drobno ............. 4.1


 5514    Tkanine iz rezanih sintetičnih vlaken, ki
       vsebujejo po masi pod 85 % teh vlaken v mešanici
       pretežno ali samo z bombažem, mase nad 170 g/m2

       - Barvane:

 5514 21 000 -- iz rezanih poliestrskih vlaken v platnovi
       vezavi ..........................................  5

 5514 22 000 -- trinitni ali štirinitni keper, vključno
       križni keper iz rezanih poliestrskih vlaken .....  5

 5514 23 000 -- druge tkanine iz rezanih poliestrskih vlaken .  5

 5514 29 000 -- druge tkanine ................................  5

       - Tiskane:

 5514 41 000 -- iz rezanih poliestrskih vlaken v platnovi
       vezavi ..........................................  5

 5514 42 000 -- trinitni ali štirinitni keper, vključno
       križni keper iz rezanih poliestrskih vlaken .....  5

 5514 43 000 -- druge tkanine iz rezanih poliestrskih vlaken .  5

 5514 49 000 -- druge tkanine ................................  5


 5516    Tkanine iz rezanih umetnih vlaken

       - Ki vsebujejo po masi 85 % ali več rezanih
       umetnih vlaken:

 5516 12 000 -- barvane ......................................  5

       - Ki vsebujejo po masi pod 85 % rezanih umetnih
       vlaken v mešanici pretežno ali samo z umetnimi
       ali sintetičnimi filamenti:

 5516 22 000 -- barvane ......................................  5

       - Ki vsebujejo po masi pod 85 % rezanih umetnih
       vlaken v mešanici pretežno ali samo z bombažem:

 5516 42 000 -- barvane ......................................  5

       - Druge:

 5516 92 000 -- barvane ......................................  5


 5602    Klobučevina, vključno z impregnirano, prevlečeno
       ali laminirano

 5602 10   - Iglana klobučevina in tkanine, koprenaste
       vlaknovine ("stich-bonded"):

       -- neimpregnirana, neprevlečena, neprekrita ali
       nelaminirana:

       --- iglana klobučevina:

 5602 10 110 ---- iz jute ali drugih ličnatih tekstilnih
       likastih vlaken iz tar.št. 5303 ................. 4.5

 5602 10 190 ---- iz drugih tekstilnih surovin ............... 4.5

       --- koprenaste ("stich-bonded") vlaknovine:

 5602 10 310 ---- iz volne ali fine živalske dlake ........... 4.5

 5602 10 350 ---- iz grobe živalske dlake .................... 4.5

 5602 10 390 ---- iz drugih tekstilnih surovin ............... 4.5

 5602 10 900 -- impregnirana, prevlečena, prekrita ali
       laminirana ...................................... 4.5

       - Druga klobučevina, neimpregnirana,
       neprevlečena, neprekrita ali nelaminirana:

 5602 29   -- iz drugih tekstilnih surovin:

 5602 29 100 --- iz grobe živalske dlake ..................... 4.5

 5602 29 900 --- iz drugih tekstilnih surovin ................ 4.5


 5607    Vrvi, motvozi, konopci in prameni, vključno
       pletene, impregnirane, prevlečene, prekrite,
       obložene z gumo ali plastično maso

       - Iz polietilena ali polipropilena:

 5607 41 000 -- vrvi za vezanje ali strojno vezanje .......... 5.4

 5607 49   -- drugo:

       --- številke več kot 50.000 deciteksov (5g/m):

 5607 49 110 ---- pleteno ali obrobljeno ..................... 5.4

 5607 49 190 ---- drugo ...................................... 5.4

 5607 49 900 --- številke 50.000 deciteksov (5 g/m) ali manj . 5.4

 5607 50   - Iz drugih sintetičnih vlaken:

       -- iz najlona ali drugih poliamidov ali iz
       poliestrov:

       --- številke nad 50.000 deciteksov (5 g/m):

 5607 50 110 ---- pleteni .................................... 5.4

 5607 50 190 ---- drugi ...................................... 5.4

 5607 50 300 --- številke 50.000 deciteksov (5 g/m) ali manj . 5.4

 5607 50 900 -- iz drugih sintetičnih vlaken ................. 5.4

 5607 90 000 - Drugo ......................................... 5.4


 5801    Tkanine z zankasto oz. lasasto površino in
       tkanine iz ženiljske preje, razen tkanin iz
       tar.št. 5802 in 5806

 5801 10 000 - Iz volne ali fine živalske dlake .............. 6.8

       - Iz bombaža:

 5801 21 000 -- tkanine z nerazrezanimi zankami po votku ..... 5.4

 5801 22 000 -- rebrasti žamet (tkanine z razrezanimi zankami
       po votku) ....................................... 6.8

 5801 23 000 -- druge tkanine z razrezanimi zankami po votku . 6.8

 5801 24 000 -- tkanine z nerazrezanimi zankami po osnovi .... 6.8

 5801 25 000 -- tkanine z razrezanimi zankami po osnovi ...... 6.8

 5801 26 000 -- ženiljske tkanine ............................ 6.8

       - Iz umetnih ali sintetičnih vlaken:

 5801 31 000 -- tkanine z nerazrezanimi zankami po votku .....  5

 5801 32 000 -- rebrasti žamet (tkanine z razrezanimi zankami
       po votku) ....................................... 6.8

 5801 34 000 -- tkanine z nerazrezanimi zankami po osnovi .... 6.8

 5801 35 000 -- tkanine z razrezanimi zankami po osnovi ...... 6.8

 5801 36 000 -- ženiljske tkanine ............................ 6.8

 5801 90   - Iz drugih tekstilnih surovin:

 5801 90 100 -- lanene ....................................... 6.8

 5801 90 900 -- druge ........................................ 6.8


 5802    Frotirne tkanine za brisače in podobne zankaste
       frotirne tkanine, razen ozkih tkanin iz tar.št.
       5806; taftane tekstilne tkanine, razen
       proizvodov iz tar.št. 5703

       - Frotirne tkanine za brisače in podobne
       zankaste frotirne tkanine iz bombaža:

 5802 11 000 -- nebeljene .................................... 5.4

 5802 19 000 -- druge ........................................ 5.4


 5806    Ozke tkanine, razen proizvodov iz tar.št. 5807;
       ozki materiali, ki so sestavljeni samo iz
       osnove, katere niti so med seboj zlepljene,
       preje ali vlaken (bolduk)

 5806 20 000 - Druge ozke tkanine, ki vsebujejo po masi 5 %
       ali več elastomerne preje ali gumenih niti ...... 4.5

       - Druge ozke tkanine:

 5806 31   -- bombažne:

 5806 31 100 --- zarobljene .................................. 4.5

 5806 31 900 --- druge ....................................... 4.5

 5806 32   -- iz umetnih ali sintetičnih vlaken:

 5806 32 100 --- zarobljene .................................. 4.5

 5806 32 900 --- druge ....................................... 4.5


 5807    Nalepke, značke in podobni izdelki iz
       tekstilnega materiala, v metraži, trakovih ali
       razrezani v določene oblike ali velikosti,
       nevezeni

 5807 10   - Tkani:

 5807 10 100 -- z vtkanimi napisi ............................ 4.5

 5807 10 900 -- drugi ........................................ 4.5


 5904    Linolej, vključno rezan v oblike; talna
       prekrivala na tekstilni podlagi, premazani,
       prevlečeni ali prekriti, vključno z razrezanimi
       v oblike      
     
       - Drugo:

 5904 91   -- na podlagi iz iglane klobučevine ali
       netkanega tekstila:

 5904 91 100 --- na podlagi iz iglane klobučevine ............ 5.4

 5904 91 900 --- na podlagi iz netkanega tekstila ............ 5.4

 5904 92 000 -- na podlagi iz drugih tekstilnih materialov ... 4.5


 5911    Tekstilni izdelki in predmeti za tehnične
       namene, navedeni v 7. opombi k temu poglavju

 5911 10 000 - Tekstilni materiali, klobučevina in tkanine,
       podložene s klobučevino, prevlečene, prekrite
       ali laminirane z gumo, usnjem ali drugim
       materialom, ki se uporabljajo za oblaganje
       mikalnikov, in podobne tkanine za druge tehnične
       namene, vključno ozki tekstil iz žameta,
       impregniran z gumo, ki se uporablja za
       prekrivanje tkalskih vreten ..................... 4.5

 5911 20 000 - Tkanine za sita, vključno gotove za neposredno
       uporabo ......................................... 2.3

       - Tekstilne tkanine in klobučevina, brezkončne
       ali z elementi za spajanje, ki se uporabljajo
       pri strojih za proizvodnjo papirja ali pri
       podobnih strojih (npr. za celulozo ali azbest
       cement)

 5911 32   -- mase 650 g/m2 ali več:

 5911 32 100 --- iz svile ali umetnih vlaken ................. 4.5

 5911 32 900 --- iz drugih tekstilnih surovin ................ 4.5

 5911 90   - Drugo:

 5911 90 100 -- iz klobučevine ............................... 2.7

 5911 90 900 -- drugo ........................................ 2.7


 6001    Plišasti materiali, vključno z dolgolasastimi in
       bukle materiali, pleteni in kvačkani

       - Drugi:

 6001 91   -- iz bombaža:

 6001 91 100 --- nebeljene ali beljene ....................... 5.4

 6001 91 300 --- barvane ..................................... 5.4

 6001 91 500 --- iz raznobarvnih prej ........................ 5.4

 6001 91 900 --- tiskane ..................................... 5.4

 6001 92   -- iz umetnih ali sintetičnih vlaken:

 6001 92 100 --- nebeljene ali beljene ....................... 5.4

 6001 92 300 --- barvane ..................................... 5.4

 6001 92 500 --- iz raznobarvnih prej ........................ 5.4

 6001 92 900 --- tiskane ..................................... 5.4

 6001 99   -- iz drugih tekstilnih surovin:

 6001 99 100 --- iz volne ali fine živalske dlake ............ 5.4

 6001 99 900 --- drugi ....................................... 5.4


 6002    Drugi pleteni ali kvačkani materiali

 6002 20   - Drugi, široki do 30 cm:

 6002 20 100 -- iz volne ali fine živalske dlake ............. 5.4

       -- iz sintetičnih vlaken:

 6002 20 310 --- čipka rašel ................................. 5.4

 6002 20 390 --- drugi ....................................... 5.4

 6002 20 500 -- iz umetnih vlaken ............................ 5.4

 6002 20 700 -- iz bombaža ................................... 5.4

 6002 20 900 -- drugi ........................................ 5.4

 6002 30   - Širine več kot 30 cm, ki vsebujejo po masi 5%
       ali več elastomerne preje ali niti iz kavčuka
       ali gume:

 6002 30 10 -- ki po masi vsebujejo 5% ali več elastomerne
       preje, vendar brez gumijaste niti:

 6002 30 109 --- drugi ....................................... 5.4

 6002 30 900 -- drugi ........................................ 5.4

       - Drugi materiali, pleteni po osnovi (vključno z
       materiali, dobljenimi z "galloon" pletilnimi
       stroji):

 6002 41 000 -- iz volne ali fine živalske dlake ............. 5.4

 6002 42   -- iz bombaža:

 6002 42 100 --- nebeljeni ali beljeni ....................... 5.4

 6002 42 300 --- barvani ..................................... 5.4

 6002 42 500 --- iz raznobarvnih prej ........................ 5.4

 6002 42 900 --- tiskani ..................................... 5.4

 6002 43   -- iz umetnih ali sintetičnih vlaken:

       --- iz sintetičnih vlaken:

 6002 43 110 ---- za zavese, vključno z mrežastim blagom za
       zavese .......................................... 5.4

 6002 43 190 ---- čipka rašel, razen za zavese ali mrežaste
       zavese .......................................... 5.4

       ---- drugi:

 6002 43 310 ----- nebeljeni ali beljeni ..................... 5.4

 6002 43 33 ----- barvani:

 6002 43 333 ------ drugi .................................... 5.4

 6002 43 350 ----- iz raznobarvnih prej ...................... 3.3

 6002 43 390 ----- tiskani ................................... 5.4

       --- iz umetnih vlaken:

 6002 43 500 ---- za zavese, vključno z mrežastim blagom za
       zavese .......................................... 5.4

       ---- drugi:

 6002 43 910 ----- nebeljeni ali beljeni ..................... 5.4

 6002 43 930 ----- barvani ................................... 5.4

 6002 43 950 ----- iz raznobarvnih prej ...................... 5.4

 6002 43 990 ----- tiskani ................................... 5.4

 6002 49 000 -- drugi ........................................ 5.4

       - Drugi:

 6002 91 000 -- iz volne ali fine živalske dlake ............. 5.4

 6002 92   -- iz bombaža:

 6002 92 100 --- nebeljeni ali beljeni ....................... 5.4

 6002 92 300 --- barvani ..................................... 5.4

 6002 92 500 --- iz raznobarvnih prej ........................ 5.4

 6002 92 900 --- tiskani ..................................... 5.4

 6002 93   -- iz umetnih ali sintetičnih vlaken:

       --- iz sintetičnih vlaken:

 6002 93 100 ---- za zavese, vključno z mrežastim blagom za
       zavese .......................................... 5.4

       ---- drugi:

 6002 93 310 ----- nebeljeni ali beljeni ..................... 5.4

 6002 93 330 ----- barvani ................................... 5.4

 6002 93 350 ----- iz raznobarvnih prej ...................... 5.4

 6002 93 390 ----- tiskani ................................... 5.4

       --- iz umetnih vlaken:

 6002 93 910 ---- za zavese, vključno z mrežastim blagom za
       zavese .......................................... 5.4

 6002 93 990 ---- drugi ...................................... 5.4

 6002 99 00 -- drugi:

 6002 99 009 --- drugi ....................................... 5.4


 6101    Plašči, površniki, vetrovke s kapuco tipa anorak
       (vključno smučarski jopiči), vetrovke s podlogo
       ali vložkom ali brez njiju in podobni izdelki za
       moške in dečke, pleteni ali kvačkani, razen
       izdelkov iz tar.št. 6103

 6101 10   - Iz volne ali fine živalske dlake:

 6101 10 100 -- plašči, površniki, vozniški jopiči, pelerine
       in podobni izdelki .............................. 8.1

 6101 10 900 -- vetrovke s kapuco tipa anorak (vključno
       smučarski jopiči), vetrovke s podlogo ali
       vložkom ali brez njih in podobni izdelki ........ 8.1

 6101 20   - Bombažni:

 6101 20 100 -- plašči, površniki, vozniški jopiči, pelerine
       in podobni izdelki .............................. 8.1

 6101 20 900 -- vetrovke s kapuco tipa anorak (vključno
       smučarski jopiči), vetrovke s podlogo ali
       vložkom ali brez njih in podobni izdelki ........ 8.1

 6101 30   - Iz umetnih ali sintetičnih vlaken:

 6101 30 100 -- plašči, površniki, vozniški jopiči, pelerine
       in podobni izdelki .............................. 8.1

 6101 30 900 -- vetrovke s kapuco tipa anorak (vključno
       smučarski jopiči), vetrovke s podlogo ali
       vložkom ali brez njih in podobni izdelki ........ 8.1

 6101 90   - Iz drugih tekstilnih materialov:

 6101 90 100 -- plašči, površniki, vozniški jopiči, pelerine
       in podobni izdelki .............................. 8.1

 6101 90 900 -- vetrovke s kapuco tipa anorak (vključno
       smučarski jopiči), vetrovke s podlogo ali
       vložkom ali brez njih in podobni izdelki ........ 8.1


 6102    Plašči, površniki, pelerine, vetrovke s kapuco
       tipa anorak (vključno smučarski jopiči),
       vetrovke s podlogo ali vložkom ali brez njiju in
       podobni izdelki za ženske in deklice, pleteni
       ali kvačkani, razen izdelkov iz tar.št. 6104

 6102 10   - Iz volne ali fine živalske dlake:

 6102 10 100 -- plašči, površniki, vozniški jopiči, pelerine
       in podobni izdelki .............................. 8.1

 6102 10 900 -- vetrovke s kapuco tipa anorak (vključno
       smučarski jopiči), vetrovke s podlogo ali
       vložkom ali brez njih in podobni izdelki ........ 8.1

 6102 20   - Iz bombaža:

 6102 20 100 -- plašči, površniki, vozniški jopiči, pelerine
       in podobni izdelki .............................. 8.1

 6102 20 900 -- vetrovke s kapuco tipa anorak (vključno
       smučarski jopiči), vetrovke s podlogo ali
       vložkom ali brez njih in podobni izdelki ........ 8.1

 6102 30   - Iz umetnih ali sintetičnih vlaken:

 6102 30 100 -- plašči, površniki, vozniški jopiči, pelerine
       in podobni izdelki .............................. 8.1

 6102 30 900 -- vetrovke s kapuco tipa anorak (vključno
       smučarski jopiči), vetrovke s podlogo ali
       vložkom ali brez njih in podobni izdelki ........ 8.1

 6102 90   - Iz drugih tekstilnih surovin:

 6102 90 100 -- plašči, površniki, vozniški jopiči, pelerine
       in podobni izdelki .............................. 8.1

 6102 90 900 -- anoraki (vključno s smučarskimi jaknami),
       vetrovke, vetrovke s podlogo ali vložkom ali
       brez njih in podobni izdelki .................... 8.1


 6103    Obleke, kompleti, sukniči in jopiči, hlače z
       oprsnikom in naramnicami, jahalne hlače in
       kratke hlače (razen kopalnih hlačk), za moške in
       dečke, pleteni ali kvačkani

       - Obleke:

 6103 11 000 -- iz volne ali fine živalske dlake ............. 8.1

 6103 12 000 -- iz sintetičnih vlaken ........................ 8.1

 6103 19 000 -- iz drugih tekstilnih surovin ................. 8.1

       - Kompleti:

 6103 21 000 -- iz volne ali fine živalske dlake ............. 8.1

 6103 22 000 -- iz bombaža ................................... 8.1

 6103 23 000 -- iz sintetičnih vlaken ........................ 8.1

 6103 29 000 -- iz drugih tekstilnih surovin ................. 8.1

       - Sukniči in jopiči:

 6103 31 000 -- iz volne ali fine živalske dlake ............. 8.1

 6103 32 000 -- iz bombaža ................................... 8.1

 6103 33 000 -- iz sintetičnih vlaken ........................ 8.1

 6103 39 000 -- iz drugih tekstilnih surovin ................. 8.1

       - Hlače, hlače z oprsnikom in naramnicami,
       jahalne hlače in kratke hlače:

 6103 41   -- iz volne ali fine živalske dlake:

 6103 41 100 --- hlače in jahalne hlače (pumparice) .......... 8.1

 6103 41 900 --- kratke in druge ............................. 8.1

 6103 42   -- iz bombaža:

 6103 42 100 --- hlače in jahalne hlače (pumparice) .......... 8.1

 6103 42 900 --- kratke in druge ............................. 8.1

 6103 43   -- iz sintetičnih vlaken:

 6103 43 100 --- hlače in jahalne hlače (pumparice) .......... 8.1

 6103 43 900 --- kratke in druge ............................. 8.1

 6103 49   -- iz drugih tekstilnih surovin:

 6103 49 100 --- hlače in jahalne hlače (pumparice) .......... 8.1

       --- kratke in druge:

 6103 49 910 ---- iz umetnih vlaken .......................... 8.1

 6103 49 990 ---- druge ...................................... 8.1


 6104    Kostimi, kompleti, jakne in jopiči, obleke,
       krila, hlačna krila, hlače, hlače z oprsnikom in
       naramnicami, jahalne hlače in kratke hlače
       (razen kopalnih hlačk in kopalnih oblek), za
       ženske in deklice, pleteni ali kvačkani

       - Kostimi:

 6104 11 000 -- iz volne ali fine živalske dlake ............. 8.1

 6104 12 000 -- iz bombaža ................................... 8.1

 6104 13 000 -- iz sintetičnih vlaken ........................ 8.1

 6104 19 000 -- iz drugih tekstilnih surovin ................. 8.1

       - Kompleti:

 6104 21 000 -- iz volne ali fine živalske dlake ............. 8.1

 6104 22 000 -- iz bombaža ................................... 8.1

 6104 23 000 -- iz sintetičnih vlaken ........................ 8.1

 6104 29 000 -- iz drugih tekstilnih surovin ................. 8.1

       - Sukniči in jopiči:

 6104 31 000 -- iz volne ali fine živalske dlake ............. 8.1

 6104 32 000 -- iz bombaža ................................... 8.1

 6104 33 000 -- iz sintetičnih vlaken ........................ 8.1

 6104 39 000 -- iz drugih tekstilnih surovin ................. 8.1

       - Obleke:

 6104 41 000 -- iz volne ali fine živalske dlake ............. 8.1

 6104 42 000 -- iz bombaža ................................... 8.1

 6104 43 000 -- iz sintetičnih vlaken ........................ 8.1

 6104 44 000 -- iz umetnih vlaken ............................ 8.1

 6104 49 000 -- iz drugih tekstilnih surovin ................. 8.1

       - Krila in hlačna krila:

 6104 51 000 -- iz volne ali fine živalske dlake ............. 8.1

 6104 52 000 -- iz bombaža ................................... 8.1

 6104 53 000 -- iz sintetičnih vlaken ........................ 8.1

 6104 59 000 -- iz drugih tekstilnih surovin ................. 8.1

       - Hlače, hlače z oprsnikom in naramnicami,
       jahalne hlače in kratke hlače:

 6104 61   -- iz volne ali fine živalske dlake:

 6104 61 100 --- hlače in jahalne hlače (pumparice) .......... 8.1

 6104 61 900 --- kratke in druge ............................. 8.1

 6104 62   -- iz bombaža:

 6104 62 100 --- hlače in jahalne hlače (pumparice) .......... 8.1

 6104 62 900 --- kratke in druge ............................. 8.1

 6104 63   -- iz sintetičnih vlaken:

 6104 63 100 --- hlače in jahalne hlače (pumparice) .......... 8.1

 6104 63 900 --- kratke in druge ............................. 8.1

 6104 69   -- iz drugih tekstilnih surovin:

 6104 69 100 --- hlače in jahalne hlače (pumparice) .......... 8.1

       --- kratke in druge:

 6104 69 910 ---- iz umetnih vlaken .......................... 8.1

 6104 69 990 ---- iz drugih tekstilnih surovin ............... 8.1


 6105    Srajce za moške in dečke, pletene ali kvačkane

 6105 10 000 - Iz bombaža .................................... 8.1

 6105 20   - Iz umetnih ali sintetičnih vlaken:

 6105 20 100 -- iz sintetičnih vlaken ........................ 8.1

 6105 20 900 -- iz umetnih vlaken ............................ 8.1

 6105 90   - Iz drugih tekstilnih surovin:

 6105 90 100 -- iz volne ali fine živalske dlake ............. 8.1

 6105 90 900 -- iz drugih tekstilnih surovin ................. 8.1


 6106    Bluze, srajce in srajčne bluze, za ženske in
       deklice, pletene ali kvačkane

 6106 10 000 - Iz bombaža .................................... 8.1

 6106 20 000 - Iz umetnih ali sintetičnih vlaken ............. 8.1

 6106 90   - Iz drugih tekstilnih surovin:

 6106 90 100 -- iz volne ali fine živalske dlake ............. 8.1

 6106 90 300 -- iz svile ali svilenih odpadkov ............... 8.1

 6106 90 500 -- iz lanu ali ramije ........................... 8.1

 6106 90 900 -- iz drugih tekstilnih surovin ................. 8.1


 6109    T-majice, spodnje majice in druge majice,
       pletene ali kvačkane

 6109 10 000 - Iz bombaža ....................................  9

 6109 90   - Iz drugih tekstilnih surovin:

 6109 90 100 -- iz volne ali fine živalske dlake .............  9

 6109 90 300 -- iz sintetičnih ali umetnih vlaken ............  9

 6109 90 900 -- druge ........................................  9


 6110    Jope, ki se zapenjajo ali ne, puloverji,
       brezrokavniki in podobni izdelki, pleteni ali
       kvačkani

 6110 10   - Iz volne ali fine živalske dlake:

 6110 10 100 -- jope in puloverji, ki po masi vsebujejo vsaj
       50% volne in tehtajo 600 g ali več po kosu ...... 8.1

       -- drugo:

       --- moški ali deški:

 6110 10 310 ---- iz volne ................................... 8.1

       ---- iz fine živalske dlake:

 6110 10 350 ----- kašmirskih koz ............................ 8.1

 6110 10 380 ----- drugo ..................................... 8.1

       --- ženski ali dekliški:

 6110 10 910 ---- iz volne ................................... 8.1

       ---- iz fine živalske dlake:

 6110 10 950 ----- kašmirskih koz ............................ 8.1

 6110 10 980 ----- drugo ..................................... 8.1

 6110 20   - Iz bombaža:

 6110 20 100 -- lahke, fino pletene jope in puloverji puliji,
       s polo ovratnikom ali ravnim izrezom ............ 8.1

       -- drugo:

 6110 20 910 --- moški ali deški ............................. 8.1

 6110 20 990 --- za ženske ali deklice ....................... 8.1

 6110 30   - Iz umetnih ali sintetičnih vlaken:

 6110 30 100 -- lahke, fino pletene jope in puloverji-puliji,
       s polo ovratnikom ali ravnim izrezom ............ 8.1

       -- drugo:

 6110 30 910 --- za moške ali dečke .......................... 8.1

 6110 30 990 --- za ženske ali deklice ....................... 8.1

 6110 90   - Iz drugih tekstilnih surovin:

 6110 90 100 -- iz lanu ali ramije ........................... 8.1

 6110 90 900 -- drugo ........................................ 8.1


 6111    Oblačila in pribor za oblačila, za dojenčke,
       pleteni ali kvačkani

 6111 10   - Iz volne ali fine živalske dlake:

 6111 10 100 -- rokavice, palčniki in rokavice brez prstov ... 8.1

 6111 10 900 -- drugo ........................................ 8.1

 6111 20   - Iz bombaža:

 6111 20 100 -- rokavice, palčniki in rokavice brez prstov ... 8.1

 6111 20 900 -- drugo ........................................ 8.1

 6111 30   - Iz sintetičnih vlaken:

 6111 30 100 -- rokavice, palčniki in rokavice brez prstov ... 8.1

 6111 30 900 -- drugo ........................................ 8.1

 6111 90 000 - Iz drugih tekstilnih surovin .................. 8.1


 6112    Trenirke, smučarske obleke in kopalne hlačke ali
       kopalne obleke, pletene ali kvačkane

       - Trenirke:

 6112 11 000 -- Iz bombaža ...................................  9

 6112 12 000 -- iz sintetičnih vlaken ........................  9

 6112 19 000 -- iz drugih tekstilnih surovin .................  9

 6112 20 000 - Smučarske obleke .............................. 8.1

       - Moške in deške kopalne hlačke:

 6112 31   -- iz sintetičnih vlaken:

 6112 31 100 --- ki po masi vsebujejo 5% ali več gumijaste
       niti ............................................  9

 6112 31 900 --- drugo .......................................  9

 6112 39   -- iz drugih tekstilnih surovin:

 6112 39 100 --- ki po masi vsebujejo 5% ali več gumijaste
       niti ............................................ 8.1

 6112 39 900 --- drugo ....................................... 8.1

       - Ženske in dekliške kopalne hlačke in kopalne
       obleke:

 6112 41   -- iz sintetičnih vlaken:

 6112 41 100 --- ki po masi vsebujejo 5% ali več gumijaste
       niti ............................................  9

 6112 41 900 --- drugo .......................................  9

 6112 49   -- iz drugih tekstilnih surovin:

 6112 49 100 --- ki po masi vsebujejo 5% ali več gumijaste
       niti ............................................ 8.1

 6112 49 900 --- drugo ....................................... 8.1


 6113 00   Oblačila, izdelana iz pletenih ali kvačkanih
       materialov iz tar. št. 5903, 5906 in 5907

 6113 00 100 - Iz pletenih ali kvačkanih materialov iz tar.
       št. 5906 ........................................ 8.1

 6113 00 900 - Drugo ......................................... 8.1


 6114    Druga oblačila, pletena ali kvačkana (vključno z
       "bodiji", ki se nosijo kot zgornja oblačila)

 6114 10 000 - Iz volne ali fine živalske dlake .............. 8.1

 6114 20 000 - Iz bombaža .................................... 8.1

 6114 30 000 - Iz umetnih ali sintetičnih vlaken ............. 8.1

 6114 90 000 - Iz drugih tekstilnih surovin .................. 8.1


 6115    Hlačne nogavice, nogavice, vključno nogavice za
       krčne žile in nogavice brez podplatov, pletene
       ali kvačkane

       - Hlačne nogavice:

 6115 11 000 -- iz sintetičnih vlaken, številke enojne preje
       manj kot 67 deciteksov .......................... 8.1

 6115 12 000 -- iz sintetičnih vlaken, številke enojne preje
       67 deciteksov ali več ........................... 8.1

 6115 19   -- iz drugih tekstilnih surovin:

 6115 19 100 --- iz volne ali fine živalske dlake ............ 8.1

 6115 19 900 --- drugo ....................................... 8.1

 6115 20   - Ženske dolge nogavice ali dokolenke, številke
       enojne preje manj kot 67 deciteksov:

       -- iz sintetičnih vlaken:

 6115 20 110 --- dokolenke ................................... 8.1

 6115 20 190 --- drugo ....................................... 8.1

 6115 20 900 -- iz drugih tekstilnih surovin ................. 8.1

       - Drugo:

 6115 91 000 -- iz volne ali fine živalske dlake ............. 8.1

 6115 92 000 -- iz bombaža ................................... 8.1

 6115 93   -- iz sintetičnih vlaken:

 6115 93 100 --- nogavice za krčne žile ...................... 8.1

 6115 93 300 --- dokolenke (razen dokolenk za krčne žile) .... 8.1

       --- drugo:

 6115 93 910 ---- ženske nogavice ............................ 8.1

 6115 93 990 ---- drugo ...................................... 8.1

 6115 99 000 -- iz drugih tekstilnih surovin ................. 8.1


 6116    Rokavice, palčniki in rokavice brez prstov,
       pletene ali kvačkane

 6116 10   - Impregnirane, prevlečene ali prekrite s
       plastično maso ali gumo:

 6116 10 200 -- rokavice, impregnirane, prevlečene ali
       prekrite s plastično maso ....................... 4.5

 6116 10 800 -- drugo ........................................ 4.5


 6205    Srajce za moške in dečke

 6205 10 000 - Iz volne ali fine živalske dlake .............. 9.9

 6205 20 000 - Iz bombaža .................................... 7.7

 6205 30 000 - Iz umetnih ali sintetičnih vlaken ............. 9.9

 6205 90   - Iz drugih tekstilnih surovin:

 6205 90 100 -- iz lanu ali ramije ........................... 9.9

 6205 90 900 -- druge ........................................ 9.9


 6206    Bluze, srajce in srajčne bluze za ženske in
       deklice

 6206 10 000 - Iz svile ali svilenih odpadkov ................ 9.9

 6206 20 000 - Iz volne ali fine živalske dlake .............. 9.9

 6206 30 000 - Iz bombaža .................................... 9.9

 6206 40 000 - Iz umetnih ali sintetičnih vlaken ............. 9.9

 6206 90   - Iz drugih tekstilnih surovin:

 6206 90 100 -- iz lanu ali ramije ........................... 9.9

 6206 90 900 -- druge ........................................ 9.9


 6207    Spodnje majice in druge majice, spodnje hlače,
       spalne srajce, pižame, kopalni plašči, domače
       halje in podobni izdelki za moške in dečke

       - Spodnje hlače:

 6207 11 000 -- iz bombaža ................................... 8.1

 6207 19 000 -- iz drugih tekstilnih surovin ................. 8.1

       - Spalne srajce in pižame:

 6207 21 000 -- iz bombaža ................................... 8.1

 6207 22 000 -- iz umetnih in sintetičnih vlaken ............. 8.1

 6207 29 000 -- iz drugih tekstilnih surovin ................. 8.1

       - Drugo:

 6207 91   -- iz bombaža:

 6207 91 100 --- domače halje, toaletne halje in podobni
       izdelki iz plišastega frotirja in podobnih
       tkanih plišastih materialov ..................... 8.1

 6207 91 900 --- drugo ....................................... 8.1

 6207 92 000 -- iz umetnih ali sintetičnih vlaken ............ 8.1

 6207 99 000 -- iz drugih tekstilnih surovin ................. 8.1


 6208    Spodnje majice in druge majice, kombineže,
       spodnja krila, hlačke, spodnje hlače, spalne
       srajce, pižame, jutranjke, kopalni plašči,
       domače halje in podobni izdelki, za ženske in
       deklice

       - Kombineže in spodnja krila:

 6208 11 000 -- iz umetnih ali sintetičnih vlaken ............ 8.1

 6208 19   -- iz drugih tekstilnih surovin:

 6208 19 100 --- bombažne .................................... 8.1

 6208 19 900 --- drugo ....................................... 8.1

       - Spalne srajce in pižame:

 6208 21 000 -- iz bombaža ................................... 8.1

 6208 22 000 -- iz umetnih ali sintetičnih vlaken ............ 8.1

 6208 29 000 -- iz drugih tekstilnih surovin ................. 8.1

       - Drugo:

 6208 91   -- iz bombaža:

       --- negližeji, kopalne halje, halje in podobni
       izdelki:

 6208 91 110 ---- iz plišastega frotirja in podobnih tkanih
       plišastih materialov ............................ 8.1

 6208 91 190 ---- drugo ...................................... 8.1

 6208 91 900 --- drugo ....................................... 8.1

 6208 92   -- iz umetnih ali sintetičnih vlaken:

 6208 92 100 --- negližeji, kopalne halje, halje in podobni
       izdelki ......................................... 8.1

 6208 92 900 --- drugo ....................................... 8.1

 6208 99 000 -- iz drugih tekstilnih surovin ................. 8.1


 6209    Oblačila in pribor za oblačila za dojenčke

 6209 10 000 - Iz volne ali fine živalske dlake .............. 8.1

 6209 20 000 - Iz bombaža .................................... 8.1

 6209 30 000 - Iz sintetičnih vlaken ......................... 8.1

 6209 90 000 - Iz drugih tekstilnih surovin .................. 8.1


 6211    Trenirke, smučarske obleke in kopalne hlačke ali
       kopalne obleke; druga oblačila

       - Kopalne hlačke in kopalne obleke:

 6211 11 000 -- moške in deške ............................... 8.1

 6211 12 000 -- ženske in dekliške ........................... 8.1

 6211 20 000 - Smučarske obleke .............................. 8.1

       - Druga oblačila za moške in dečke:

 6211 31 000 -- iz volne ali fine živalske dlake ............. 8.1

 6211 32   -- iz bombaža:

 6211 32 100 --- delovna in poklicna oblačila ................ 8.1

       --- podložene trenirke:

 6211 32 310 ---- z zunanjo plastjo iz samo ene vrste blaga .. 8.1

       ---- drugo:

 6211 32 410 ----- zgornji deli .............................. 8.1

 6211 32 420 ----- spodnji deli .............................. 8.1

 6211 32 900 --- drugo ....................................... 8.1

 6211 33   -- iz umetnih ali sintetičnih vlaken:

 6211 33 10 --- delovna in poklicna oblačila:

 6211 33 101 ---- pilotski zaščitni telovniki ................ 8.1

 6211 33 109 ---- drugo ...................................... 8.1

       --- podložene trenirke:

 6211 33 310 ---- z zunanjo plastjo iz samo ene vrste blaga .. 8.1

       ---- drugo:

 6211 33 410 ----- zgornji deli .............................. 8.1

 6211 33 420 ----- spodnji deli .............................. 8.1

 6211 33 900 --- drugo ....................................... 8.1

 6211 39 000 -- iz drugih tekstilnih surovin ................. 8.1

       - Druga oblačila za ženske in deklice:

 6211 41 000 -- iz volne ali fine živalske dlake ............. 8.1

 6211 42   -- iz bombaža:

 6211 42 100 --- predpasniki, delovni kombinezoni in druga
       zaščitna in delovna obleka (ustrezna ali
       neustrezna za domačo rabo) ...................... 8.1

       --- podložene trenirke:

 6211 42 310 ---- z zunanjo plastjo iz enega identičnega
       blaga ........................................... 8.1

       ---- drugo:

 6211 42 410 ----- zgornji deli .............................. 8.1

 6211 42 420 ----- spodnji deli .............................. 8.1

 6211 42 900 --- drugo ....................................... 8.1

 6211 43   -- iz umetnih ali sintetičnih vlaken:

 6211 43 100 --- predpasniki, delovni kombinezoni in druga
       zaščitna in delovna oblačila (ustrezna ali
       neustrezna za domačo rabo) ...................... 8.1

       --- podložene trenirke:

 6211 43 310 ---- z zunanjo plastjo iz enega identičnega
       blaga ........................................... 8.1

       ---- drugo:

 6211 43 410 ----- zgornji deli .............................. 8.1

 6211 43 420 ----- spodnji deli .............................. 8.1

 6211 43 900 --- drugo ....................................... 8.1

 6211 49 000 -- iz drugih tekstilnih surovin ................. 8.1


 6402    Druga obutev s podplati in zgornjim delom iz
       kavčuka, gume ali plastične mase

       - Športna obutev:

 6402 19 000 -- druga ........................................  9

 6402 20 000 - Obutev z zgornjim delom iz trakov ali
       jermenov, spojenih s podplatom z vkovanimi čepi .  9

 6402 30 000 - Druga obutev s kovinsko kapico ................  9

       - Druga obutev:

 6402 91 000 -- ki pokriva gležnje ...........................  9

 6402 99   -- druga:

 6402 99 100 --- z zgornjim delom iz gume ....................  9

       --- z zgornjim delom iz plastične mase:

       ---- obutev s prednjikom iz trakov ali jermenov
       ali z enim ali več izrezanimi deli:

 6402 99 310 ----- s podplatom in peto, s skupno višino nad 3
       cm ..............................................  9

 6402 99 390 ----- druga .....................................  9

 6402 99 500 ---- copate in druga hišna obutev ...............  9

       ---- druga, z notranjkom dolžine:

 6402 99 910 ----- pod 24 cm .................................  9

       ----- 24 cm ali več:

 6402 99 930 ------ obutev, ki se ne loči na moško ali žensko
       obutev ..........................................  9

       ------ druga:

 6402 99 960 ------- moška ...................................  9

 6402 99 980 ------- ženska ..................................  9


 6403    Obutev s podplati iz kavčuka, gume, plastične
       mase, usnja ali umetnega usnja in z zgornjim
       delom iz usnja

       - Športna obutev:

 6403 19 000 -- druga ........................................  9

 6403 30 000 - Obutev, izdelana z lesenim jedrom v
       podplatu in brez kovinske kapice ................  9

 6403 40 000 - Druga obutev s kovinsko kapico ................  9

       - Druga obutev z usnjenimi podplati:

 6403 51   -- ki pokriva gležnje:

       --- ki pokriva gležnje, vendar ne meč, z
       notranjki dolžine:

 6403 51 110 ---- pod 24 cm ..................................  9

       ---- 24 cm ali več:

 6403 51 150 ----- moška .....................................  9

 6403 51 190 ----- ženska ....................................  9

       --- druga, z notranjkom dolžine:

 6403 51 910 ---- do 24 cm ...................................  9

       ---- 24 cm ali več:

 6403 51 950 ----- moška .....................................  9

 6403 51 990 ----- ženska ....................................  9

       - Druga obutev:

 6403 91   -- ki pokriva gležnje:

       --- ki pokriva gležnje, vendar ne pokriva
       goleni, z notranjki dolžine:

 6403 91 110 ---- pod 24 cm ..................................  9

       ---- 24 cm ali več:

 6403 91 130 ----- obutev, ki se ne loči na moško ali žensko .  9

       ----- druga:

 6403 91 160 ------ moška ....................................  9

 6403 91 180 ------ ženska ...................................  9

       --- druga, z notranjki dolžine:

 6403 91 910 ---- pod 24 cm ..................................  9

       ---- 24 cm ali več:

 6403 91 930 ----- obutev, ki se ne loči na moško ali žensko .  9

       ----- druga:

 6403 91 960 ------ moška ....................................  9

 6403 91 980 ------ ženska ...................................  9


 6404    Obutev s podplati iz kavčuka, gume, plastične
       mase, iz usnja ali umetnega usnja in z zgornjim
       delom iz tekstilnih materialov

       - Obutev s podplati iz kavčuka, gume ali
       plastične mase:

 6404 11 000 -- športna obutev; copate za tenis, košarko,
       gimnastiko in podobno ...........................  9

 6404 19   -- druga:

 6404 19 100 --- copate in druga hišna obutev ................  9

 6404 19 900 --- druga .......................................  9

 6404 20   - Obutev s podplati iz usnja ali umetnega usnja:

 6404 20 100 -- copate in druga hišna obutev .................  9

 6404 20 900 -- druga ........................................  9


 6405    Druga obutev

 6405 10   - Z zgornjim delom iz usnja ali umetnega usnja:

 6405 10 100 -- s podplatom iz lesa ali plute ................  9

 6405 10 900 -- s podplatom iz drugih materialov .............  9

 6405 20   - Z zgornjim delom iz tekstilnih materialov:

 6405 20 100 -- s podplatom iz lesa ali plute ................  9

       -- s podplatom iz drugih materialov:

 6405 20 910 --- copate in druga hišna obutev ................  9

 6405 20 990 --- druga .......................................  9

 6405 90   - Druga:

 6405 90 100 -- s podplati iz kavčuka, gume, plastične mase,
       usnja ali umetnega usnja ........................  9

 6405 90 900 -- s podplati iz drugih materialov ..............  9


 6811    Azbestnocementni izdelki, izdelki iz cementa s
       celuloznimi vlakni ipd.

 6811 10 000 - Valovite plošče ............................... 6.8

 6811 20   - Druge plošče, strešniki, ploščice in podobni
       izdelki:

 6811 20 110 -- plošče do 40 x 60 cm, za strehe ali zidove ... 6.8

 6811 20 800 -- drugo ........................................  9

 6811 30 000 - Cevi in pribor za cevi ........................ 6.8

 6811 90 000 - Drugi izdelki ................................. 6.8


 7008 00   Večplastni panelni elementi za izolacijo, iz
       stekla

 7008 00 200 - Barvani v masi, neprozorni, ali s plastjo za
       absorbcijo oziroma odboj svetlobe ............... 2.7

       - Drugo:

 7008 00 810 -- iz dveh steklenih plošč, spojenih po robovih
       z zračno neprepustnim spojem, ločenih s plastjo
       zraka, drugih plinov ali z vakuumom ............. 2.7

 7008 00 890 -- drugo ........................................ 2.7


 7013    Stekleni izdelki, ki se uporabljajo za mizo, v
       kuhinji, za toaletne namene, v pisarnah, izdelki
       za notranjo dekoracijo in podobne namene (razen
       tistih iz tar. št. 7010 in 7018)

       - Kozarci za pitje, razen iz steklene keramike:

 7013 29   -- drugi:

 7013 29 100 --- iz ojačanega stekla .........................  9

       --- drugi:

       ---- ročno obdelani:

 7013 29 510 ----- brušeni ali drugače okrašeni ..............  9

 7013 29 590 ----- drugi .....................................  9

       ---- strojno obdelani:

 7013 29 910 ----- brušeni ali drugače okrašeni .............. 11.3

 7013 29 990 ----- drugi ..................................... 11.3


 7228    Palice, kotni profili in drugi profili iz drugih
       legiranih jekel; votle palice za svedre, iz
       legiranih ali nelegiranih jekel

 7228 30   - Druge palice, toplo valjane, toplo vlečene ali
       iztiskane, brez nadaljnje obdelave:

 7228 30 200 -- iz orodnega jekla ............................ 4.5

       -- ki vsebujejo najmanj 0,9 ut.%, vendar največ
       1,15 ut.% ogljika, najmanj 0,5 ut.%, vendar
       največ 2 ut.% kroma in če je prisoten, največ
       0,5 ut.% molibdena:

 7228 30 410 --- s krožnim prečnim prerezom in s premerom 80
       mm ali več ...................................... 4.5

 7228 30 490 --- druge ....................................... 4.5

       -- druge:

       --- krožnega prereza, s premerom:

 7228 30 610 ---- 80 mm ali več .............................. 4.5

 7228 30 690 ---- manj kot 80 mm ............................. 4.5

 7228 30 700 --- pravokotnega (razen kvadratnega) prereza,
       valjane s štirih strani ......................... 4.5

 7228 30 890 --- druge ....................................... 4.5

 7228 40   - Druge palice, kovane, brez nadaljnje obdelave:

 7228 40 100 -- iz orodnega jekla ............................ 4.5

 7228 40 900 -- druge ........................................ 4.5

 7228 50   - Palice, hladno oblikovane ali hladno dodelane,
       brez nadaljnje obdelave:

 7228 50 200 -- iz orodnega jekla ............................ 4.5

 7228 50 400 -- ki vsebujejo najmanj 0,9 ut.%, vendar največ
       1,15 ut.% ogljika, najmanj 0,5 ut.%, vendar ne
       več kot 2 ut.% kroma in, če je prisoten, največ
       0,5 ut.% molibdena .............................. 4.5

       -- druge:

       --- s krožnim prerezom, s premerom:

 7228 50 610 ---- 80 mm ali več .............................. 4.5

 7228 50 690 ---- manj kot 80 mm ............................. 4.5

 7228 50 700 --- s pravokotnim (razen s kvadratnim) prerezom,
       valjane s štirih strani ......................... 4.5

 7228 50 890 --- druge ....................................... 4.5

 7228 60   - Druge palice:

 7228 60 100 -- toplo valjane, toplo vlečene ali iztiskane,
       samo platirane, brez nadaljnje obdelave ......... 4.5

       -- druge:

 7228 60 810 --- iz orodnega jekla ........................... 4.5

 7228 60 890 --- druge ....................................... 4.5

 7228 70   - Kotni profili in drugi profili:

 7228 70 100 -- toplo valjani, toplo vlečeni ali iztiskani,
       brez nadaljnje obdelave: ........................ 4.5

       -- drugi:

 7228 70 310 --- toplo valjani, toplo vlečeni ali iztiskani,
       platirani, brez nadaljnje obdelave .............. 4.5

       --- drugi:

 7228 70 910 ---- hladno oblikovani ali hladno dodelani, brez
       nadaljnje obdelave .............................. 4.5

 7228 70 990 ---- drugi ...................................... 4.5


 7308    Konstrukcije (razen montažnih zgradb iz tar. št.
       9406) in deli konstrukcij (npr.: mostovi in
       mostne sekcije, vrata za zapornice, stolpi,
       predalčni stebri, strehe, strešna ogrodja, vrata
       in okna ter okviri zanje, pragovi za vrata,
       roloji, ograje in stebri), iz železa ali jekla;
       pločevine, palice, profili, kotniki, cevi in
       podobno, pripravljeni za uporabo v
       konstrukcijah, iz železa ali jekla

 7308 10 000 - Mostovi in deli mostne konstrukcije ........... 2.3

 7308 20 000 - Stolpi in predalčni stebri .................... 2.3

 7308 30 000 - Vrata, okna in okvirji zanje ter pragovi za
       vrata ........................................... 4.5

 7308 40   - Podporniki in drugi elementi za gradbene odre
       in opaže in podporniki za rudniške jaške:

 7308 40 900 -- drugo ........................................ 2.5

 7308 90   - Drugo:

 7308 90 100 -- zapornice, deli za jezove, pristaniški odri,
       trdni doki in druge pomorske in rečne
       konstrukcije .................................... 4.5

       -- drugo:

       --- zgolj ali predvsem iz pločevine:

 7308 90 510 ---- plošče iz dveh slojev profilirane
       (rebraste) pločevine z izolacijskim jedrom ...... 4.5

 7308 90 590 ---- drugo ...................................... 4.5

 7308 90 99 --- drugo:

 7308 90 991 ---- konstrukcije za vzrejo malih domačih živali
       (npr. baterije za kunce) ........................ 4.5

 7308 90 999 ---- drugo ...................................... 4.5


 7314    Tkanine (vključno z brezkončnimi trakovi),
       rešetke, mreže in ograje iz železne ali jeklene
       žice; rešetke, dobljene z razrezovanjem ali
       raztegovanjem enega kosa pločevine ali traku, iz
       železa ali jekla

       - Tkani izdelki:

 7314 12 000 -- neskončni trakovi za stroje iz nerjavnega
       jekla ........................................... 4.5

 7314 13 000 -- drugi neskončni trakovi za stroje ............ 4.5

 7314 14 000 -- drugi tkani izdelki iz nerjavnega jekla ...... 4.5

 7314 19 000 -- drugi ........................................ 4.5


 8603    Samovozni železniški in tramvajski potniški in
       tovorni vagoni, razen tistih iz tar. št. 8604

 8603 90 000 - Drugi ......................................... 6.3


 8604 00 000 Železniška in tramvajska vozila za vzdrževanje
       ali servisiranje, vključno samovozna (na primer
       vagoni-delavnice, vagoni-dvigala,
       vagoni-podbijalniki tolčenca, vagoni-ravnalniki
       tirov, poskusno-preskusni vagoni in progovna
       inšpekcijska vozila) ............................ 5.4


 8605 00 000 Železniški in tramvajski potniški vagoni,
       nesamovozni; prtljažni vagoni, poštni vagoni in
       drugi železniški in tramvajski vagoni za
       specialne namene, nesamovozni (razen tistih iz
       tar. št. 8604) .................................. 5.4


 8606    Železniški in tramvajski tovorni vagoni,
       nesamovozni

 8606 10 000 - Vagoni cisterne in podobno .................... 6.3

 8606 20 000 - Vagoni z izolacijo ali hlajenjem, razen tistih
       iz tar. podšt. 8606 10 .......................... 6.3

 8606 30 000 - Samopraznilni vagoni, razen tistih iz tar.
       podšt. 8606 10 in 8606 20 ....................... 6.3

       - Drugi:

 8606 91   -- s streho in zaprti:

 8606 91 100 --- posebej prirejeni za transport
       visokoradioaktivnih snovi ...................... 5.4

 8606 91 900 --- drugi ....................................... 6.3

 8606 92 000 -- odprti, s fiksnimi stranicami, visokimi več
       kot 60 cm ....................................... 5.4

 8606 99 000 -- drugi ........................................ 6.3


 8609 00   Zabojniki (vključno z zabojniki za transport
       tekočin), specialno konstruirani in opremljeni
       za enega ali več načinov prevoza

 8609 00 100 - Za prevoz radioaktivnih snovi, zaščiteni s
       protiradiacijsko prevleko .......................  5

 8609 00 900 - Drugi .........................................  5


 8703    Avtomobili in druga motorna vozila, konstruirana
       predvsem za prevoz ljudi (razen vozil iz tar.
       št. 8702), vključno z motornimi vozili za
       kombinirani prevoz ljudi in blaga (tipa
       "karavan", "kombi" itd.) in dirkalnimi
       avtomobili

 8703 10   - Vozila, konstruirana za vožnjo po snegu;
       specialna vozila za prevoz ljudi na terenih za
       golf in podobna vozila:

       -- z batnim motorjem z notranjim zgorevanjem in
       vžigom s kompresijo (dieselskim in
       poldieselskim) ali z batnim motorjem z notranjim
       izgorevanjem in z vžigom s svečko:

 8703 10 110 --- vozila, skonstruirana posebej za potovanje
       po snegu ........................................ 8.1

 8703 10 190 --- druga ....................................... 8.1

 8703 10 900 -- z drugimi motorji ............................ 8.1

       - Druga vozila z batnim motorjem in vžigom s
       svečko, razen z rotacijskimi batnimi motorji:

 8703 21   -- s prostornino cilindrov do vključno 1000 cm3:

 8703 21 100 --- nova ........................................ 11.3

 8703 21 900 --- rabljena .................................... 11.3

 8703 22   -- s prostornino cilindrov nad 1000 cm3 do
       vključno 1500 cm3:

       --- nova:

 8703 22 110 ---- avtodomi ................................... 11.3

 8703 22 19 ---- druga:

 8703 22 191 ----- terenska .................................. 9.9

 8703 22 199 ----- druga ..................................... 11.3

 8703 22 900 --- rabljena .................................... 11.3

 8703 23   -- s prostornino cilindrov nad 1500 cm3 do
       vključno 3000cm3:

       --- nova:

 8703 23 110 ---- avtodomi ................................... 11.3

 8703 23 19 ---- druga:

 8703 23 191 ----- terenska vozila ........................... 9.9

 8703 23 199 ----- druga ..................................... 11.3

 8703 23 900 --- rabljena .................................... 11.3

 8703 24   -- s prostornino cilindrov nad 3000 cm3:

 8703 24 100 --- nova ........................................ 11.3

 8703 24 900 --- rabljena .................................... 11.3

       - Druga vozila z batnim motorjem z notranjim
       zgorevanjem na vžig s kompresijo (dieselskim ali
       poldieselskim):

 8703 31   -- s prostornino cilindrov do vključno 1500 cm3:

 8703 31 10 --- nova:

 8703 31 101 ---- terenska ................................... 9.9

 8703 31 109 ---- druga ...................................... 11.3

 8703 31 900 --- rabljena .................................... 11.3

 8703 32   -- s prostornino cilindrov nad 1500 cm3 do
       vključno 2500cm3:

       --- nova:

 8703 32 110 ---- avtodomi ................................... 11.3

 8703 32 19 ---- druga:

 8703 32 191 ----- terenska .................................. 9.9

 8703 32 199 ----- druga ..................................... 11.3

 8703 32 900 --- rabljena .................................... 11.3

 8703 33   -- s prostornino cilindrov nad 2500 cm3:

       --- nova:

 8703 33 110 ---- avtodomi ................................... 11.3

 8703 33 190 ---- druga ...................................... 11.3

 8703 33 900 --- rabljena .................................... 11.3

 8703 90   - Druga:

 8703 90 100 -- z električnimi motorji ....................... 11.3

 8703 90 900 -- druga ........................................ 11.3


               PRILOGA 2

            INDUSTRIJSKI IZDELKI

---------------------------------------------------------------------------
Tarifna         Poimenovanje            Carinska
oznaka                            stopnja
---------------------------------------------------------------------------
 1              2                 3
---------------------------------------------------------------------------

 7208    Ploščati toplo valjani izdelki iz železa ali
       nelegiranega jekla, širine 600 mm ali več,
       neplatirani in neprevlečeni

       - Drugi, v kolobarjih, toplo valjani brez
       nadaljnje obdelave, luženi (dekapirani):

 7208 26 000 -- debeline 3 mm in več, toda manj kot 4,75 mm .. 4.5

 7208 27 000 -- debeline manj kot 3 mm ....................... 4.5

       - Drugi, v kolobarjih, toplo valjani brez
       nadaljnje obdelave:

 7208 37   -- debeline 4,75 mm ali več, toda ne več kot 10
       mm:

 7208 37 900 --- drugi ....................................... 4.5

 7208 38   -- debeline 3 mm in več, toda manj kot 4,75 mm:

 7208 38 900 --- drugi ....................................... 4.5

 7208 39   -- debeline manj kot 3 mm:

 7208 39 900 --- drugi ....................................... 4.5

 7208 40   - Ne v kolobarjih, toplo valjani brez nadaljnje
       obdelave, z reliefnimi vzorci:

 7208 40 900 -- debeline manj kot 2 mm ....................... 4.5

       - Drugi, ne v kolobarjih, toplo valjani, brez
       nadaljnje obdelave:

 7208 51   -- debeline več kot 10 mm:

 7208 51 100 --- valjani s štirih strani ali v zaprtem
       kalibru, širine do 1250 mm in debeline 4 mm in
       več ............................................. 4.5

       --- drugi, debeline:

 7208 51 300 ---- več kot 20 mm .............................. 4.5

 7208 51 500 ---- več kot 15 mm, vendar ne več kot 20 mm ..... 4.5

       ---- več kot 10 mm, vendar ne več kot 15 mm,
       širine:

 7208 51 990 ----- manj kot 2.050 mm ......................... 4.5

 7208 52   -- drugi, debeline 4,75 mm ali več, vendar ne
       več kot 10mm:

 7208 52 100 --- valjani s štirih strani ali v zaprtem
       kalibru, širine do 1250 mm in debeline 4 mm in
       več ............................................. 4.5

       --- drugi, širine:

 7208 52 990 ---- manj kot 2.050 mm .......................... 4.5

 7208 53   -- debeline 3 mm in več, vendar manj kot 4,75
       mm:

 7208 53 100 --- valjani s štirih strani ali v zaprtem
       kalibru, širine do 1250 mm in debeline 4 mm in
       več ............................................. 4.5

 7208 53 900 --- drugi ....................................... 4.5

 7208 54   -- debeline manj kot 3 mm:

 7208 54 100 --- debeline 2 mm ali več ....................... 4.5

 7208 54 900 --- debeline manj kot 2 mm ...................... 4.5

 7208 90   - Drugi:

 7208 90 900 -- drugi ........................................ 4.5


 7211    Ploščati valjani izdelki iz železa ali
       nelegiranega jekla, širine manj kot 600 mm,
       neplatirani in neprevlečeni

       - Toplo valjani, brez nadaljnje obdelave:

 7211 13 000 -- valjani s štirih strani ali v zaprtem
       kalibru, širine več kot 150 mm in debeline ne
       manj kot 4 mm, ne v kolobarju in brez reliefnih
       vzorcev (gladki) ................................ 5.4

 7211 14   -- drugi, debeline 4,75 mm in več:

 7211 14 100 --- širine več kot 500 mm ....................... 4.5

 7211 14 900 --- širine ne več kot 500 mm .................... 4.5

 7211 19   -- drugi:

 7211 19 200 --- širine več kot 500 mm ....................... 4.5

 7211 19 900 --- širine ne več kot 500 mm .................... 4.5

       - Hladno valjani, brez nadaljnje obdelave:

 7211 23   --- ki vsebujejo manj kot 0,25 ut.% ogljika:

 7211 23 100 --- širine več kot 500 mm ....................... 4.5

       --- širine ne več kot 500 mm:

 7211 23 510 ---- v kolobarjih, namenjeni za proizvodnjo bele
       (pokositrene) pločevine, ........................ 4.5

       ---- drugi:

 7211 23 910 ----- elektropločevine .......................... 4.5

 7211 23 990 ----- drugi ..................................... 4.5

 7211 29   -- Drugi:

 7211 29 200 --- širine več kot 500 mm ....................... 4.5

       --- širine ne več kot 500 mm:

 7211 29 500 ---- ki vsebujejo 0,25 ut.% ali več, vendar manj
       kot 0,6 ut.% ogljika ............................ 4.5

 7211 29 900 ---- ki vsebujejo 0,6 ut.% ali več ogljika ...... 4.5

 7211 90   - Drugi:

       -- širine več kot 500 mm:

 7211 90 110 --- površinsko obdelani, brez nadaljnje
       obdelave ........................................ 4.5

 7211 90 190 --- drugi ....................................... 4.5

 7211 90 900 -- širine ne več kot 500 mm ..................... 4.5


 7213    Žica, toplo valjana, v ohlapnih
       kolobarjih, iz železa ali nelegiranega jekla

 7213 10 000 - Z vtiski, rebri, žlebovi ali drugimi
       deformacijami, povzročenimi med valjanjem ....... 4.5


 7214    Palice iz železa ali nelegiranega
       jekla, kovane, toplo valjane, toplo vlečene ali
       toplo iztiskane, brez nadaljne obdelave,
       vključno s tistimi, ki so spiralno zvite po
       valjanju

 7214 20 000 - Z vtiski, rebri, žlebovi ali drugimi
       deformacijami, povzročenimi med valjanjem ali
       spiralno zvite po valjanju ...................... 4.5

       - Druge:

 7214 91   -- s pravokotnim (razen kvadratnim) prerezom:

 7214 91 100 --- ki vsebujejo manj kot 0,25 ut.% ogljika ..... 4.5

 7214 91 900 --- ki vsebujejo 0,25 ut.% ogljika ali več ...... 4.5

 7214 99   -- druge:

       --- ki vsebujejo manj kot 0,25 ut.% ogljika:

 7214 99 100 ---- iz tipov, ki se uporabljajo za armiranje
       betona .......................................... 4.5

       ---- druge, s krožnim prečnim prerezom in s
       premerom:

 7214 99 310 ----- 80 mm ali več ............................. 4.5

 7214 99 390 ----- manj kot 80 mm ............................ 4.5

 7214 99 500 ---- druge ...................................... 4.5

       --- druge, ki vsebujejo 0,25 ut.% in več, toda
       manj kot 0,6 ut.% ogljika:

       ---- druge, s krožnim prečnim prerezom in s
       premerom:

 7214 99 610 ----- 80 mm ali več ............................. 4.5

 7214 99 690 ----- manj kot 80 mm ............................ 4.5

 7214 99 800 ---- druge ...................................... 4.5

 7214 99 900 - Druge,ki vsebujejo 0,6 ut.% ali več ogljika ... 4.5


 7215    Palice iz železa ali nelegiranega
       jekla

 7215 50   - Druge, hladno oblikovane ali hladno dodelane,
       brez nadaljnje obdelave:

       -- ki vsebujejo manj kot 0,25 ut.% ogljika:

 7215 50 110 --- pravokotnega (razen kvadratnega) prečnega
       prereza ......................................... 4.5

 7215 50 190 --- druge ....................................... 4.5

 7215 50 300 -- ki vsebujejo 0,25 ut.% ali več, toda manj kot
       0,6 ut.% ogljika ................................ 4.5

 7215 50 900 -- ki vsebujejo 0,6 ut.% ali več ogljika ........ 4.5

 7215 90   - Druge:

 7215 90 100 -- toplo valjane, toplo vlečene ali iztiskane,
       platirane, brez nadaljnje obdelave .............. 4.5

 7215 90 900 -- druge ........................................ 4.5


 7216    Kotni profili in drugi profili iz železa ali
       nelegiranega jekla

       - Kotni profili in drugi profili, hladno
       oblikovani ali hladno dodelani, brez nadaljnje
       obdelave:

 7216 61   -- izdelani iz ploščato valjanih izdelkov:

 7216 61 100 --- C, L, U, Z, omega ali odprti profili ........ 4.5

 7216 61 900 --- drugi ....................................... 4.5

 7216 69 000 -- drugi ........................................ 4.5

       - Drugi:

 7216 91   -- hladno oblikovani ali hladno dodelani iz
       plosko valjanih izdelkov:

 7216 91 100 --- profilirana (rebrasta) pločevina ............ 4.5

       --- drugi:

       ---- platirani ali prevlečeni s cinkom debeline:

 7216 91 300 ----- manj kot 2,5 mm ........................... 2.3

 7216 91 900 ---- drugi ...................................... 2.3

 7216 99   -- drugi:

 7216 99 100 --- toplo valjani, toplo vlečeni ali iztiskani,
       platirani, brez nadaljnje obdelave .............. 1.8

 7216 99 900 --- drugi ....................................... 4.5


 7217    Hladno vlečena žica iz železa ali nelegiranega
       jekla

 7217 10   - Neplatirana ali neprevlečena, polirana ali
       nepolirana:

       -- ki vsebuje manj kot 0,25 ut.% ogljika:

       --- z največjo dimenzijo prečnega prereza 0,8 mm
       ali več:

 7217 10 310 ---- ki vsebuje vtiske, rebra, žlebiče ali druge
       deformacije, povzročene med procesom valjanja ... 4.5

 7217 10 390 ---- druga ...................................... 4.5

 7217 10 500 -- ki vsebuje 0,25 ut.% ali več, vendar manj kot
       0,6 ut.% ogljika ................................ 4.5

 7217 10 900 -- ki vsebuje 0,6 ut.% ali več ogljika .......... 4.5

 7217 20   - Platirana ali prevlečena s cinkom:

       -- ki vsebuje manj kot 0,25 ut.% ogljika:

 7217 20 300 --- z največjo dimenzijo prečnega prereza 0,8 mm
       ali več ......................................... 4.5

 7217 20 500 -- ki vsebuje 0,25 ut.% ali več, vendar manj kot
       0,6 ut.% ogljika ................................ 4.5

 7217 20 900 -- ki vsebuje 0,6 ut.% ali več ogljika .......... 4.5


 7220    Ploščato valjani izdelki iz nerjavnega jekla,
       širine manj kot 600 mm

       - Toplo valjani, brez nadaljnje obdelave:

 7220 11 000 -- debeline 4,75 mm in več ...................... 4.5

 7220 12 000 -- debeline manj kot 4,75 mm .................... 4.5

 7220 20   - Hladno valjani, brez nadaljnje obdelave:

 7220 20 100 -- širine več kot 500 mm ........................ 4.5

       -- širine ne več kot 500 mm:

       --- debeline 3 mm ali več, ki vsebujejo (v
       utežnih %):

 7220 20 310 ---- 2,5% ali več niklja ........................ 4.5

 7220 20 390 ---- manj kot 2,5% niklja ....................... 4.5

       --- debeline več kot 0,35 mm, vendar manj kot
       3 mm, ki vsebujejo (v utežnih %):

 7220 20 510 ---- 2,5% ali več niklja ........................ 4.5

 7220 20 590 ---- manj kot 2,5% niklja ....................... 4.5

       --- debeline do 0,35 mm, ki vsebujejo:

 7220 20 91 ---- 2,5% ali več niklja:

*7220 20 919 ----- drugo ..................................... 4.5

 7220 20 990 ---- manj kot 2,5% niklja ....................... 4.5

 7220 90   - Drugi:

       -- širine več kot 500 mm:

 7220 90 110 --- površinsko obdelani, vključno s platiranjem,
       brez nadaljnje obdelave ......................... 4.5

 7220 90 19 --- drugi:

*7220 90 191 ---- pločevina, prevlečena s PVC folijo, visok
       sijaj ........................................... 4.5

*7220 90 199 ---- drugi ...................................... 4.5

       -- širine ne več kot 500 mm:

       --- površinsko obdelani, vključno s platiranjem,
       brez nadaljnje obdelave:

 7220 90 310 ---- toplo valjani, platirani ................... 4.5

 7220 90 390 ---- drugi ...................................... 4.5

 7220 90 900 --- drugi ....................................... 4.5


 7222    Druge palice in žica, kotni profili in drugi
       profili iz nerjavnega jekla

       - Palice, toplo valjane, toplo vlečene ali
       iztiskane, brez nadaljnje obdelave:

 7222 11   -- okroglega prečnega prereza:

       --- premera 80 mm ali več, ki vsebujejo (v
       utežnih %):

 7222 11 110 ---- 2,5 % ali več niklja ....................... 4.5

 7222 11 190 ---- manj kot 2,5 % niklja ...................... 4.5

       --- premera 25 mm ali več, vendar manj kot
       80 mm, ki vsebujejo (v utežnih %):

 7222 11 210 ---- 2,5 % ali več niklja ....................... 4.5

 7222 11 290 ---- manj kot 2,5 % niklja ...................... 4.5

       --- premera manj kot 25 mm, ki vsebujejo (v
       utežnih %):

 7222 11 910 ---- 2,5 % ali več niklja ....................... 4.5

 7222 11 990 ---- manj kot 2,5 % niklja ...................... 4.5

 7222 19   -- druge:

 7222 19 100 --- ki vsebujejo 2,5 ut.% ali več niklja ........ 4.5

 7222 19 900 --- ki vsebujejo manj kot 2,5 ut.% niklja ....... 4.5

 7222 20   - Palice in žica, hladno oblikovane ali hladno
       dodelane, brez nadaljnje obdelave:

       -- okroglega prečnega prereza:

       --- premera 80 mm ali več, ki vsebujejo (v
       utežnih %):

 7222 20 110 ---- 2,5 % ali več niklja ....................... 4.5

 7222 20 190 ---- do 2,5 % niklja ............................ 4.5

       --- premera 25 mm ali več, vendar manj kot
       80 mm, ki vsebujejo (v utežnih %):

 7222 20 210 ---- 2,5 % ali več niklja ....................... 4.5

 7222 20 290 ---- manj kot 2,5 % niklja ...................... 4.5

       --- premera manj kot 25 mm, ki vsebujejo (v
       utežnih %):

 7222 20 310 ---- 2,5 % ali več niklja ....................... 4.5

 7222 20 390 ---- manj kot 2,5 % niklja ...................... 4.5

       -- druge, ki vsebujejo (v utežnih %):

 7222 20 810 --- 2,5 % ali več niklja ........................ 4.5

 7222 20 890 --- manj kot 2,5 % niklja ....................... 4.5

 7222 30   - Druge palice:

       -- kovane:

 7222 30 510 --- ki vsebujejo 2,5 ut.% ali več niklja ........ 4.5

 7222 30 910 --- ki vsebujejo manj kot 2,5 ut.% niklja ....... 4.5

 7222 30 980 -- druge ........................................ 4.5


 7223 00   Hladno vlečena žica iz nerjavnega jekla

       - Ki vsebuje 2,5 ut.% ali več niklja:

 7223 00 11 -- ki vsebuje 28 ut.% ali več, vendar ne več kot
       31 ut.% niklja in 20 ut.% ali več, vendar ne več
       kot 22 ut.% kroma:

*7223 00 111 --- premera 0,8 mm ali manj ..................... 3.1

*7223 00 119 --- drugo ....................................... 4.5

 7223 00 19 -- druga:

*7223 00 191 --- premera 0,8 mm ali manj ..................... 3.1

*7223 00 199 --- drugo ....................................... 4.5

       - Ki vsebuje manj kot 2,5 ut.% niklja:

 7223 00 91 -- ki vsebuje 13 ut.% ali več, vendar ne več kot
       25 ut.% kroma in 3,5 ut.% ali več, vendar ne več
       kot 6 ut.% aluminija:

*7223 00 911 --- premera 0,8 mm ali manj ..................... 3.1

*7223 00 919 --- drugo ....................................... 4.5

 7223 00 990 -- druga ........................................ 4.5


 7228    Palice, kotni profili in drugi profili iz drugih
       legiranih jekel; votle palice za svedre, iz
       legiranih ali nelegiranih jekel

 7228 10   - Palice iz hitroreznega jekla:

 7228 10 100 -- toplo valjane, toplo vlečene ali iztiskane,
       brez nadaljnje obdelave ........................ 4.5

       -- druge:

 7228 10 300 --- toplo valjane, toplo vlečene ali iztiskane,
       platirane, brez nadaljnje obdelave .............. 4.5

 7228 10 500 --- kovane ...................................... 4.5

 7228 10 900 --- druge ....................................... 4.5

 7228 20   - Palice iz silicij-manganovega jekla:

       -- toplo valjane, toplo vlečene ali iztiskane,
       brez nadaljnje obdelave:

 7228 20 110 --- s pravokotnim (razen kvadratnega) prečnim
       prerezom, valjane s štirih strani ............... 4.5

 7228 20 190 --- druge ....................................... 4.5

       -- druge:

 7228 20 300 --- toplo valjane, toplo vlečene ali iztiskane,
       platirane, brez nadaljnje obdelave .............. 4.5

 7228 20 600 --- druge ....................................... 4.5

 7228 30   - Druge palice, toplo valjane, toplo vlečene ali
       iztiskane, brez nadaljnje obdelave:

 7228 30 200 -- iz orodnega jekla ............................ 4.5

       -- ki vsebujejo najmanj 0,9 ut.%, vendar največ
       1,15 ut.% ogljika, najmanj 0,5 ut.%, vendar
       največ 2 ut.% kroma in če je prisoten, največ
       0,5 ut.% molibdena:

 7228 30 410 --- s krožnim prečnim prerezom in s premerom
       80 mm ali več ................................... 4.5

 7228 30 490 --- druge ....................................... 4.5

       -- druge:

       --- krožnega prereza, s premerom:

 7228 30 610 ---- 80 mm ali več .............................. 4.5

 7228 30 690 ---- manj kot 80 mm ............................. 4.5

 7228 30 700 --- pravokotnega (razen kvadratnega) prereza,
       valjane s štirih strani ......................... 4.5

 7228 30 890 --- druge ....................................... 4.5

 7228 40   - Druge palice, kovane, brez nadaljnje obdelave:

 7228 40 100 -- iz orodnega jekla ............................ 4.5

 7228 40 900 -- druge ........................................ 4.5

 7228 50   - Palice, hladno oblikovane ali hladno dodelane,
       brez nadaljnje obdelave:

 7228 50 200 -- iz orodnega jekla ............................ 4.5

 7228 50 400 -- ki vsebujejo najmanj 0,9 ut.%, vendar največ
       1,15 ut.% ogljika, najmanj 0,5 ut.%, vendar ne
       več kot 2 ut.% kroma in, če je prisoten, največ
       0,5 ut.% molibdena .............................. 4.5

       -- druge:

       --- s krožnim prerezom, s premerom:

 7228 50 610 ---- 80 mm ali več .............................. 4.5

 7228 50 690 ---- manj kot 80 mm ............................. 4.5

 7228 50 700 --- s pravokotnim (razen s kvadratnim) prerezom,
       valjane s štirih strani ......................... 4.5

 7228 50 890 --- druge ....................................... 4.5

 7228 60   - Druge palice:

 7228 60 100 -- toplo valjane, toplo vlečene ali iztiskane,
       samo platirane, brez nadaljnje obdelave ......... 4.5

       -- druge:

 7228 60 810 --- iz orodnega jekla ........................... 4.5

 7228 60 890 --- druge ....................................... 4.5


 7229    Hladno vlečena žica iz drugih legiranih jekel

 7229 10 000 - Iz hitroreznega jekla ......................... 4.5

 7229 20 000 - Iz silicij-manganovega jekla .................. 4.5

 7229 90   - Druga:

 7229 90 500 -- ki vsebuje najmanj 0,9 ut.%, vendar največ
       1,15 ut.% ogljika, najmanj 0,5 ut.%, vendar
       največ 2 ut.% kroma in, če je prisoten, največ
       0,5 ut.% molibdena .............................. 4.5

 7229 90 900 -- druga ........................................ 4.5


 8703    Avtomobili in druga motorna vozila, konstruirana
       predvsem za prevoz ljudi (razen vozil iz tar.
       št. 8702), vključno z motornimi vozili za
       kombinirani prevoz ljudi in blaga (tipa
       "karavan", "kombi" itd.) in dirkalnimi
       avtomobili

       - Druga vozila z batnim motorjem in vžigom s
       svečko, razen z rotacijskimi batnimi motorji:

 8703 21   -- s prostornino cilindrov do vključno 1000 cm3:

 8703 21 100 --- nova ........................................ 11.3

 8703 21 900 --- rabljena .................................... 11.3

 8703 22   -- s prostornino cilindrov nad 1000 cm3 do
       vključno 1500 cm3:

       --- nova:

 8703 22 110 ---- avtodomi ................................... 11.3

 8703 22 19 ---- druga:

*8703 22 191 ----- terenska .................................. 9.9

*8703 22 199 ----- druga ..................................... 11.3

 8703 22 900 --- rabljena .................................... 11.3

 8703 23   -- s prostornino cilindrov nad 1500 cm3 do
       vključno 3000cm3:

       --- nova:

 8703 23 110 ---- avtodomi ................................... 11.3

 8703 23 19 ---- druga:

*8703 23 191 ----- terenska vozila ........................... 9.9

*8703 23 199 ----- druga ..................................... 11.3

 8703 23 900 --- rabljena .................................... 11.3

 8703 24   -- s prostornino cilindrov nad 3000 cm3:

 8703 24 100 --- nova ........................................ 11.3

 8703 24 900 --- rabljena .................................... 11.3

       - Druga vozila z batnim motorjem z notranjim
       zgorevanjem na vžig s kompresijo (dieselskim ali
       poldieselskim):

 8703 31   -- s prostornino cilindrov do vključno 1500 cm3:

 8703 31 10 --- nova:

*8703 31 101 ---- terenska ................................... 9.9

*8703 31 109 ---- druga ...................................... 11.3

 8703 31 900 --- rabljena .................................... 11.3

 8703 32   -- s prostornino cilindrov nad 1500 cm3 do
       vključno 2500cm3:

       --- nova:

 8703 32 110 ---- avtodomi ................................... 11.3

 8703 32 19 ---- druga:

*8703 32 191 ----- terenska .................................. 9.9

*8703 32 199 ----- druga ..................................... 11.3

 8703 32 900 --- rabljena .................................... 11.3

 8703 33   -- s prostornino cilindrov nad 2500 cm3:

       --- nova:

 8703 33 110 ---- avtodomi ................................... 11.3

 8703 33 190 ---- druga ...................................... 11.3

 8703 33 900 --- rabljena .................................... 11.3

 8703 90   - Druga:

 8703 90 100 -- z električnimi motorji ....................... 11.3

 8703 90 900 -- druga ........................................ 11.3AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina