Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/1997 z dne 18. 12. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/1997 z dne 18. 12. 1997

Kazalo

3765. Odredba o ravnanju s snovmi, ki povzročajo tanjšanje ozonskega plašča, stran 6912.

Na podlagi prvega odstavka 30. člena in 31. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/92 in 1/96), 6. in 20. člena zakona o standardizaciji (Uradni list RS, št. 1/95) ter 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94) izdaja minister za okolje in prostor v soglasju z ministrom za zdravstvo, ministrom za gospodarske dejavnosti, ministrom za ekonomske odnose in razvoj ter ministrom za finance
O D R E D B O
o ravnanju s snovmi, ki povzročajo tanjšanje ozonskega plašča
1. člen
Ta odredba določa prepovedi in omejitve ter druga obvezna ravnanja pri proizvodnji, uvozu, izvozu, dajanju v promet in uporabi snovi, katerih emisija v zrak povzroča tanjšanje ozonskega plašča (v nadaljnjem besedilu: ozonu škodljive snovi), in izdelkov, ki vsebujejo te snovi.
2. člen
Ozonu škodljive snovi so določene v prilogi 1, ki je sestavni del te odredbe (v nadaljnjem besedilu: priloga 1), in so:
– klorofluoroogljikovodiki, vključno z njihovimi izomeri (I. skupina),
– drugi popolnoma halogenirani klorofluoroogljikovodiki, vključno z njihovimi izomeri (II. skupina),
– haloni, vključno z njihovimi izomeri (III. skupina),
– ogljikov tetraklorid (IV. skupina),
– 1,1,1-trikloroetan (V. skupina),
– metilbromid (VI. skupina),
– delno halogenirani bromofluoroogljikovodiki, vključno z njihovimi izomeri (VII. skupina),
– delno halogenirani klorofluoroogljikovodiki, vključno z njihovimi izomeri (VIII. skupina).
Določbe te odredbe veljajo za ozonu škodljive snovi iz prejšnjega odstavka, ki so v čisti obliki ali v zmeseh.
Določbe te odredbe ne veljajo za ozonu škodljive snovi iz prvega odstavka tega člena, ki nastajajo v sledovih kot stranski ali naključni proizvod v proizvodnem procesu ali se kot nečistoče pojavljajo v drugih spojinah.
3. člen
Pojmi imajo po tej odredbi naslednji pomen:
1. Dejavnik škodljivosti ozonu škodljive snovi je merilo za izražanje učinka te snovi na tanjšanje ozonske plasti in je določen za posamezno ozonu škodljivo snov v prilogi 1 (v nadaljnjem besedilu: dejavnik škodljivosti).
2. Obračunska raven je količina ozonu škodljivih snovi iz iste skupine v prilogi 1, izražena v tonah in določena tako, da se teža vsake ozonu škodljive snovi pomnoži z njenim faktorjem škodljivosti in dobljene vrednosti sešteje.
3. Skupna obračunska raven je s to odredbo določena količina ozonu škodljivih snovi, ki jo lahko vsi proizvajalci ali uvozniki proizvedejo ali uvozijo za dajanje na trg ali uporabo v Republiki Sloveniji v posameznem koledarskem letu. Rabljene in obnovljene ozonu škodljive snovi se v skupno obračunsko raven ne vštevajo.
4. Rabljene ozonu škodljive snovi so ozonu škodljive snovi, odvzete in zbrane iz naprav ali opreme pri njihovem servisiranju ali pred njihovim odlaganjem med odpadke.
5. Obnovljene ozonu škodljive snovi so rabljene ozonu škodljive snovi, ki so s postopki filtriranja, sušenja, destiliranja ali kemične obdelave obnovljene, tako da so ponovno pridobile lastnosti ozonu škodljivih snovi.
6. Uvoznik je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, za račun katerega se blago uvaža.
4. člen
Proizvodnja klorofluoroogljikovodikov, drugih popolnoma halogeniranih klorofluoroogljikovodikov, halonov, ogljikovega tetraklorida, 1,1,1-trikloroetana, metilbromida in delno halogeniranih bromofluoroogljikovodikov je prepovedana, razen če so te snovi v celoti kot surovina namenjene proizvodnji drugih kemikalij.
5. člen
Uvoz klorofluoroogljikovodikov, drugih popolnoma halogeniranih klorofluoroogljikovodikov, halonov, ogljikovega tetraklorida, 1,1,1-trikloroetana in delno halogeniranih bromofluoroogljikovodikov za dajanje v promet in uporabo je prepovedan.
Uvoz je prepovedan tudi za rabljene ali obnovljene ozonu škodljivih snovi iz prejšnjega odstavka.
6. člen
Ministrstvo, pristojno za varstvo okolja (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), lahko ne glede na določbe prejšnjega člena v soglasju z ministrstvom, pristojnim za zdravstvo, izda dovoljenje za uvoz določenih količin ozonu škodljivih snovi iz prejšnjega člena zaradi:
– uporabe bistvenega pomena,
– uporabe za hladivo pri vzdrževanju naprav, proizvedenih pred uveljavitvijo te odredbe, če gre za obnovljene ozonu škodljive snovi,
– uporabe za surovino pri izdelavi drugih kemikalij ali
– uničevanja teh snovi.
Uporaba ozonu škodljivih snovi je bistvenega pomena, če:
– je nujna za medicinske, raziskovalne ali analizne namene, obrambne in zaščitne potrebe ter potrebe reševanja in pomoči ali je zaradi tehničnih razlogov potrebna za druge pomembne namene, in
– uporabe teh snovi ni mogoče nadomestiti z drugimi za zdravje ljudi in okolje sprejemljivimi tehničnimi in ekonomskimi rešitvami.
Uvoz iz prvega odstavka tega člena je dovoljen le za znanega uporabnika.
7. člen
Uvoznik mora zahtevi za dovoljenje za uvoz ozonu škodljivih snovi iz prvega odstavka prejšnjega člena priložiti izpolnjen obrazec A iz priloge 2, ki je sestavni del te odredbe (v nadaljnjem besedilu: priloga 2).
Če gre za uvoz za namen iz prve alinee prvega odstavka prejšnjega člena, mora uvoznik v zahtevi za dovoljenje ta namen utemeljiti.
Ministrstvo lahko uvoz ozonu škodljivih snovi za uporabo bistvenega pomena dovoli, če:
– so bili izvedeni vsi ekonomsko izvedljivi ukrepi za zmanjšanje te uporabe in z njo povezane emisije ozonu škodljivih snovi na najmanjšo možno mero in
– potrebne količine ozonu škodljivih snovi, ki so predmet dovoljevanja, ni na zalogi ali ni na razpolago dovolj rabljenih ali obnovljenih ozonu škodljivih snovi.
Če gre za uvoz za namen iz druge alinee prvega odstavka prejšnjega člena, mora uvoznik zahtevi za dovoljenje priložiti tudi dokazilo, da je pred uvozom obnovljenih ozonu škodljivih snovi bila izvožena enaka količina rabljenih ozonu škodljivih snovi iz 5. člena te odredbe, pridobljena pri vzdrževanju ali odstranjevanju izdelkov, ki vsebujejo te snovi.
Uvoznik mora ob vnosu blaga na carinsko območje predložiti dovoljenje iz prvega odstavka prejšnjega člena carinskemu organu v potrditev. Kopija dovoljenja se priloži carinski deklaraciji.
8. člen
Uvoz ozonu škodljivih snovi po določbah 6. člena te odredbe in prejšnjega člena iz držav nepogodbenic Montrealskega protokola je prepovedan.
Izvoz ozonu škodljivih snovi iz prejšnjega odstavka v države nepogodbenice Montrealskega protokola je prepovedan.
9. člen
Skupna letna količina metilbromida, ki se v posameznem koledarskem letu do leta 2001 lahko uvozi za dajanje v promet in uporabo, je določena v tabeli 1 priloge 3, ki je sestavni del te odredbe.
Po 1. januarju 2010 je uvoz metilbromida prepovedan.
10. člen
Skupna obračunska raven delno halogeniranih klorofluoroogljikovodikov, ki se v posameznem koledarskem letu do leta 2015 lahko proizvedejo in uvozijo za dajanje v promet in uporabo v Republiki Sloveniji, je določena v tabeli 2 priloge 3 te odredbe.
Po 1. januarju 2015 sta dajanje v promet in uporaba delno halogeniranih klorofluoroogljikovodikov prepovedana.
11. člen
Uvoznik lahko v koledarskem letu uvozi količino metilbromida, ki mu jo v okviru skupne letne količine iz prvega odstavka 9. člena te odredbe določi ministrstvo v soglasju z ministrstvom, pristojnim za zdravstvo.
V letno količino metilbromida, ki jo uvoznik lahko uvozi, se ne všteva količina, ki jo da v promet ali uporabi za izvajanje karantenskih ukrepov ali predtovornih opravil.
Proizvajalec lahko proizvede ali uvoznik lahko uvozi v koledarskem letu količino delno halogeniranih klorofluoroogljikovodikov, ki mu jo v okviru skupne obračunske ravni iz prvega odstavka prejšnjega člena določi ministrstvo.
Zahtevo za določitev letne količine metilbromida ali delno halogeniranih klorofluoroogljikovodikov mora proizvajalec ali uvoznik vložiti pri ministrstvu do 31. januarja leta, za katerega želi pridobiti letno količino.
Letno količino metilbromida ali delno halogeniranih klorofluoroogljikovodikov ministrstvo proizvajalcu ali uvozniku določi z odločbo.
12. člen
V primeru, da na podlagi zahtev iz četrtega odstavka prejšnjega člena skupna obračunska raven delno halogeniranih klorofluoroogljikovodikov za posamezno koledarsko leto ni v celoti izkoriščena, lahko minister, pristojen za varstvo okolja, izjemoma določi letno količino delno halogeniranih klorofluoroogljikovodikov proizvajalcu ali uvozniku, ki zahtevo vloži po roku iz četrtega odstavka prejšnjega člena.
Proizvajalec ali uvoznik mora v zahtevi, vloženi po roku iz prejšnjega odstavka, obrazložiti razloge za zamudo tega roka.
Letno količino iz prvega odstavka tega člena ministrstvo proizvajalcu ali uvozniku določi z odločbo.
13. člen
Zahteva za dodelitev letne količine metilbromida ali delno halogeniranih klorofluoroogljikovodikov iz četrtega odstavka 11. člena te odredbe mora vsebovati podatke o:
– pravni osebi ali samostojnem podjetniku posamezniku, ki zahtevo vlaga,
– količini metilbromida ali količini in vrsti delno halogeniranih klorofluoroogljikovodikov, na katero se zahteva nanaša,
– o vrsti in namenu uporabe,
– uporabniku metilbromida ali delno halogeniranih klorofluoroogljikovodikov.
14. člen
Prednost pri določitvi letnih količin metilbromida ali delno halogeniranih klorofluoroogljikovodikov imajo proizvajalci in uvozniki, ki so končni uporabniki teh ozonu škodljivih snovi ali so proizvajali ali uvažali ozonu škodljive snovi v letu 1995 ali 1996.
15. člen
Uvoznik mora za vsakokraten uvoz metilbromida in delno halogeniranih klorofluoroogljikovodikov imeti dovoljenje ministrstva.
Določbe prejšnjega odstavka veljajo tudi za rabljene ali obnovljene ozonu škodljive snovi iz prejšnjega odstavka.
Uvoznik mora zahtevi za dovoljenje iz prvega odstavka tega člena priložiti izpolnjen obrazec B iz priloge 2.
Uvoznik mora ob vnosu blaga na carinsko območje predložiti dovoljenje iz prvega odstavka tega člena carinskemu organu v potrditev. Kopijo dovoljenja se priloži carinski deklaraciji.
16. člen
Uporaba klorofluoroogljikovodikov, drugih popolnoma halogeniranih klorofluoroogljikovodikov, halonov, ogljikovega tetraklorida, 1,1,1-trikloroetana in delno halogeniranih bromofluoroogljikovodikov je prepovedana, razen v primerih, določenih v prvem odstavku 6. člena te odredbe.
Uporaba delno halogeniranih klorofluoroogljikovodikov je prepovedana, razen če se uporabljajo:
– kot topilo,
– kot hladivo,
– za proizvodnjo trdih izolacijskih pen in integralnih pen, ki se uporabljajo za varnostne namene,
– v laboratorijih za raziskave in razvoj,
– kot surovina za proizvodnjo drugih kemikalij ali
– kot nosilni plin za sterilizacijska sredstva v zaprtih sistemih.
Ne glede na določbe prejšnjega odstavka je po 1. januarju 1998 uporaba delno halogeniranih klorofluoroogljikovodikov prepovedana, če se te snovi uporabljajo kot:
– topilo v odprtih sistemih,
– hladivo v napravah ali opremi, proizvedenih po 31. decembru 1997, če gre za naprave ali opremo odprtih hladilnih sistemov z neposrednim izparevanjem hladiva, za hladilnike, zamrzovalnike ter toplotne črpalke za rabo v gospodinjstvu iz 2. točke priloge 4, ki je sestavni del te odredbe, za klimatske naprave za osebna vozila, za klimatske naprave za vozila za javni cestni in železniški promet in
– nosilni plin za sterilizacijska sredstva v napravah zaprtih sistemov, proizvedenih po 31. decembru 1997.
Po 1. januarju 2000 je uporaba delno halogeniranih klorofluoroogljikovodikov prepovedana, če se uporabljajo kot hladivo v napravah ali opremi, proizvedenih po 31. decembru 1999, če gre za:
– hladilne in klimatske naprave za trgovine ali skladišča,
– toplotne črpalke, izdelovalnike ledu, naprave za utekočinjanje zraka, hladilne stolpe, naprave za dehidriranje in druge stroje ali mehanske naprave s pogonsko močjo za obratovanje večjo od 150 kW.
Določbe prejšnjega odstavka ne veljajo v primeru, če zaradi varnostnih ali drugih predpisov ali drugih omejitev v teh napravah ali opremi ni dovoljena uporaba amoniaka.
17. člen
Izdelke, ki vsebujejo klorofluoroogljikovodike, druge popolnoma halogenirane klorofluoroogljikovodike, halone, ogljikov tetraklorid, 1,1,1-trikloroetan ali delno halogenirane bromofluoroogljikovodike, je prepovedano uvažati in dajati v promet, razen če je bilo za uporabo ozonu škodljivih snovi v teh izdelkih izdano dovoljenje iz prvega odstavka 6. člena te odredbe.
Pošiljko uvoženih izdelkov za dajanje v promet ali v uporabo, navedenih v prilogi 4, ki je sestavni del te odredbe, ki so proizvedeni v državi nepogodbenici Montrealskega protokola, mora do prodajalca trgovske mreže ali do uporabnika, če gre za neposredno dobavo, spremljati izjava o skladnosti izdelka z zahtevami te odredbe.
Z izjavo iz prejšnjega odstavka uvoznik na lastno odgovornost potrjuje, da izdelek ne vsebuje ozonu škodljivih snovi iz prvega odstavka tega člena.
Obrazec izjave iz prejšnjega odstavka je v prilogi 5, ki je sestavni del te odredbe.
Uvoznik izdelkov iz drugega odstavka tega člena mora ob vnosu blaga na carinsko območje predložiti izjavo o skladnosti carinskemu organu v potrditev. Kopijo izjave se priloži carinski deklaraciji.
18. člen
Po 1. januarju 1998 mora pošiljko uvoženih naprav ali opreme iz tretjega odstavka 16. člena te odredbe do prodajalca trgovske mreže ali do uporabnika, če gre za neposredno dobavo, spremljati izjava o skladnosti naprav ali opreme z zahtevami te odredbe.
Po 1. januarju 2000 mora pošiljko uvoženih naprav ali opreme iz četrtega odstavka 16. člena te odredbe do prodajalca trgovske mreže ali do uporabnika, če gre za neposredno dobavo, spremljati izjava o skladnosti naprav ali opreme z zahtevami te odredbe.
Z izjavo iz prejšnjih odstavkov uvoznik na lastno odgovornost potrjuje, da naprave ali oprema ne vsebujejo delno halogeniranih klorofluoroogljikovodikov.
Obrazec izjave iz prejšnjega odstavka je v prilogi 6, ki je sestavni del te odredbe.
Uvoznik naprav ali opreme iz prvega in drugega odstavka tega člena mora pri vnosu blaga na carinsko območje predložiti izjavo o skladnosti carinskemu organu v potrditev. Kopijo izjave se priloži carinski deklaraciji.
19. člen
Uvoznik ozonu škodljivih snovi mora voditi evidenco, ki obsega podatke o:
– nazivu ozonu škodljive snovi,
– imenu in sedežu uvoznika,
– imenu države izvoznice in imenu in sedežu izvoznika,
– količini uvoženih ozonu škodljivih snovi,
– količini uvoženih rabljenih ali obnovljenih ozonu škodljivih snovi,
– količini porabljenih/prodanih snovi,
– vrsti in namenu uporabe ozonu škodljivih snovi,
– imenu in sedežu končnega uporabnika,
– količini zalog snovi.
Proizvajalec ozonu škodljivih snovi mora voditi evidenco, ki obsega podatke o:
– nazivu ozonu škodljive snovi,
– količini proizvedenih ozonu škodljivih snovi,
– količini porabljenih/prodanih snovi,
– količini zalog snovi,
– imenu in sedežu končnega uporabnika,
– vrsti in namenu uporabe ozonu škodljivih snovi.
Uvoznik iz prvega odstavka tega člena in proizvajalec iz prejšnjega odstavka morata dokumentacijo o evidenci hraniti najmanj tri leta.
20. člen
Proizvajalec, uvoznik ali izvoznik ozonu škodljivih snovi mora ministrstvu najkasneje do 31. marca dostaviti poročilo o proizvedenih ali uvoženih ali izvoženih ozonu škodljivih snoveh za preteklo koledarsko leto. Oblika in vsebina poročila je določena v prilogi 7, ki je sestavni del te odredbe.
Uporabnik ozonu škodljivih snovi iz 6. člena te odredbe mora ministrstvu najkasneje do 31. marca dostaviti poročilo o uporabi ozonu škodljivih snovi za preteklo koledarsko leto. Oblika in vsebina poročila je določena v prilogi 8, ki je sestavni del te odredbe.
21. člen
Nadzor nad določbami te odredbe, ki se nanašajo na uvoz, opravljajo carinski organi, nad določbami te odredbe, ki se nanašajo na dajanje v promet, tržni inšpektorji, nad določbami, ki se nanašajo na uporabo in uvoz metilbromida, zdravstveni inšpektorji, nad ostalimi določbami te odredbe pa inšpektorji, pristojni za varstvo okolja.
22. člen
Določbe te odredbe ne veljajo za ozonu škodljive snovi, ki so v izdelkih, ki so na dan uveljavitve te odredbe na ozemlju Republike Slovenije, razen če so te snovi v posodah za prevoz ali skladiščenje.
Določbe 17. člena te odredbe ne veljajo za izdelke, ki so jih uvozniki naročili pri tujem dobavitelju in plačali ali jih bodo plačali v 60 dneh od uveljavitve te odredbe.
23. člen
Dovoljenja za uvoz metilbromida in delno halogeniranih klorofluoroogljikovodikov iz prvega odstavka 15. člena te odredbe do 31. decembra 1997 izdaja ministrstvo, pristojno za zdravstvo.
Poročilo iz 20. člena te odredbe proizvajalec, uvoznik ali izvoznik in uporabnik dostavijo prvič za leto 1998.
24. člen
Določbe te odredbe, ki se nanašajo na določanje letnih količin metilbromida in delno halogeniranih klorofluoroogljikovodikov, se začnejo uporabljati 1. januarja 1998.
25. člen
Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-01-112/97
Ljubljana, dne 18. novembra 1997.
Minister
za okolje in prostor
dr. Pavel Gantar l. r.
Soglašam
Minister
za zdravstvo
dr. Marjan Jereb l. r.
Minister
za gospodarske dejavnosti
Metod Dragonja l. r.
Minister
za ekonomske odnose in razvoj
dr. Marjan Senjur l. r.
Minister
za finance
Mitja Gaspari l. r.
PRILOGA 1: OZONU ŠKODLJIVE SNOVI

-----------------------------------------------------------------
                         Dejavnik
Ime Snovi           Kemijska  Oznaka škodljivosti(1)
               formula
-----------------------------------------------------------------

I. skupina:
klorofluoroogljikovodiki
(CFC)

triklorofluorometan      CFCl3    CFC-11       1,0

diklorodifluorometan     CF2Cl2    CFC-12       1,0

triklorotrifluoroetan    C2F3Cl3   CFC-113       0,8

diklorotetrafluoroetan    C2F4Cl2   CFC-114       1,0

kloropentafluoroetan     C2F5Cl   CFC-115       0,6

II. skupina: drugi
popolnoma halogenirani
klorofluoroogljikovodiki (CFC)

klorotrifluorometan      CF3Cl    CFC-13       1,0

pentaklorofluoroetan     C2FCl5   CFC-111       1,0

tetraklorodifluoroetan    C2F2Cl4   CFC-112       1,0

heptaklorofluoropropan    C3FCl7   CFC-211       1,0

heksaklorodifluoropropan   C3F2Cl6   CFC-212       1,0

pentaklorotrifluoropropan  C3F3Cl5   CFC-213       1,0

tetraklorotetrafluoropropan C3F4Cl4   CFC-214       1,0

trikloropentafluoropropan  C3F5Cl3   CFC-215       1,0

dikloroheksafluoropropan   C3F6Cl2   CFC-216       1,0

kloroheptafluoropropan    C3F7Cl   CFC-217       1,0

III. skupina: haloni

difluoroklorobromometan   CF2BrCl  halon-1211       3,0

trifluorobromometan      CF3Br  halon-1301      10,0

dibromotetrafluoroetan    C2F4Br2  halon-2402       6,0

IV. skupina: ogljikov
tetraklorid

tetraklorometan         CCl4   ogljikov
                    tetraklorid      1,1

V. skupina: 1,1,
1-trikloroetan 

1,1,1-trikloroetan    C2H3Cl3(2)             0,1

VI. skupina: metilbromid

bromometan           CH3Br metilbromid       0,6

VII skupina: delno halogenirani
bromofluoroogljikovodiki (HBFC)

dibromofluorometan      CHFBr2             1.0

bromodifluorometan      CHF2Br (HBFC-22B1)      0,74

bromofluorometan       CH2FBr             0,73

tetrabromofluoroetan     C2HFBr4             0,8

tribromodifluoroetan    C2HF2Br3             1,8

dibromotrifluoroetan    C2HF3Br2             1,6

bromotetrafluoroetan     C2HF4Br             1,2

tribromofluoroetan     C2H2FBr3             1,1

dibromodifluoroetan    C2H2F2Br2             1,5

bromotrifluoroetan     C2H2F3Br             1,6

dibromofluoroetan      C2H3FBr2             1,7

bromodifluoroetan      C2H3F2Br             1,1

bromofluoroetan       C2H4FBr             0,1

heksabromofluoropropan    C3HFBr6             1,5

pentabromodifluoropropan  C3HF2Br5             1,9

tetrabromotrifluoropropan  C3HF3Br4             1,8

tribromotetrafluoropropan  C3HF4Br3             2,2

dibromopentafluoropropan  C3HF5Br2             2,0

bromoheksafluoropropan    C3HF6Br             3,3

pantabromofluoropropan   C3H2FBr5             1,9

tetrabromodifluoropropan  C3H2F2Br4             2,1

tribromotrifluoropropan  C3H2F3Br3             5,6

dibromotetrafluoropropan  C3H2F4Br2             7,5

bromopentafluoropropan   C3H2F5Br             1,4

tetrabromofluoropropan   C3H3FBr4             1,9

tribromodifluoropropan   C3H3F2Br3             3,1

dibromtrifluoropropan   C3H3F3Br2             2,5

bromotetrafluoropropan   C3H3F4Br             4,4

tribromofluoropropan    C3H4FBr3             0,3

dibromodifluoropropan   C3H4F2Br2             1,0

bromotrifluoropropan    C3H4F3Br             0,8

dibromofluoropropan     C3H5FBr2             0,4

bromodifluoropropan     C3H5F2Br             0,8

bromofluoropropan      C3H6FBr             0,7

VIII. skupina: delno
halogenirani
klorofluoroogljikovodiki
(HCFC)

diklorofluorometan      CHFCl2   HCFC-21      0,040

klorodifluorometan      CHF2Cl   HCFC-22      0,055

klorofluorometan       CH2FCl   HCFC-31      0,020

tetraklorofluoroetan     C2HFCl4   HCFC-121      0,040

triklorodifluoroetan    C2HF2Cl3   HCFC-122      0,080

diklorotrifluoroetan    C2HF3Cl2   HCFC-123(3)    0,020

klorotetrafluoroetan     C2HF4Cl   HCFC-124(3)    0,022

triklorofluoroetan     C2H2FCl3   HCFC-131      0,050

diklorodifluoroetan    C2H2F2Cl2   HCFC-132      0,050

klorotrifluoroetan     C2H2F3Cl   HCFC-133      0,060

diklorofluoroetan      C2H3FCl2   HCFC-141      0,070

diklorofluoroetan      CH3CFCl2   HCFC-141b(3)    0,110

klorodifluoroetan      C2H3F2Cl   HCFC-142      0,070

klorodifluoroetan      CH3CF2Cl   HCFC-142b(3)    0,065

klorofluoroetan       C2H4FCl   HCFC-151      0,005

heksaklorofluoropropan    C3HFCl6   HCFC-221      0,070

pentaklorodifluoropropan  C3HF2Cl5   HCFC-222      0,090

tetraklorotrifluoropropan  C3HF3Cl4   HCFC-223      0,080

triklorotetrafluoropropan  C3HF4Cl3   HCFC-224      0,090

dikloropentafluoropropan  C3HF5Cl2   HCFC-225      0,070

dikloropentafluoropropan CF3CF2CHCl2   HCFC-225ca(3)   0,025

dikloropentafluoropropan CF2ClCF2CHClF  HCFC-225cb(3)   0,033

kloroheksafluoropropan    C3HF6Cl   HCFC-226      0,100

pentaklorofluoropropan   C3H2FCl5   HCFC-231      0,090

tetraklorodifluoropropan  C3H2F2Cl4   HCFC-232      0,100

triklorotrifluoropropan  C3H2F3Cl3   HCFC-233      0,230

diklorotetrafluoropropan  C3H2F4Cl2   HCFC-234      0,280

kloropentafluoropropan   C3H2F5Cl   HCFC-235      0,520

tetraklorofluoropropan   C3H3FCl4   HCFC-241      0,090

triklorodifluoropropan   C3H3F2Cl3   HCFC-242      0,130

diklorotrifluoropropan   C3H3F3Cl2   HCFC-243      0,120

klorotetrafluoropropan   C3H3F4Cl   HCFC-244      0,140

triklorofluoropropan    C3H4FCl3   HCFC-251      0,010

diklorodifluoropropan   C3H4F2Cl2   HCFC-252      0,040

klorotrifluoropropan    C3H4F3Cl   HCFC-253      0,030

diklorofluoropropan     C3H5FCl2   HCFC-261      0,020

klorodifluoropropan     C3H5F2Cl   HCFC-262      0,020

klorofluoropropan      C3H6FCl   HCFC-271      0,030

-----------------------------------------------------------------

1 dejavniki škodljivosti so določeni na osnovi obstoječih
spoznanj in bodo občasno revidirani v skladu s sprejetimi
odločitvami pogodbenic Montrealskega protokola,

2 formula se ne nanaša na 1,1,2 trikloroetan

3 označuje komercialno najobičajnejšo izomero, kot je predpisano
v Montrealskem protokolu.

 PRILOGA 2: OBRAZEC B: uvoz metilbromida in delno halogeniranih
         klorofluoroogljikovodikov (1)

1. Ime in naslov uvoznika: .....................................
................................................................

2. Podatki o ozonu škodljive snovi, ki jo uvoznik namerava
uvoziti:

ime snovi in kemijska formula: ......... tarifna oznaka(2): ....

količina snovi (kg): ............. obračunska raven (kg): ......

3. Namen uporabe ozonu škodljive snovi:

-- ozonu škodljiva snov, namenjena proizvodnji kot surovina (3)

-- ozonu škodljiva snov, namenjena uničevanju po predpisanih
postopkih 

-- ozonu škodljiva snov, namenjena izvajanju karantenskih
ukrepov (4)

-- ozonu škodljiva snov, namenjena izvajanju predtovornih
opravil (4)

-- ozonu škodljiva snov, namenjena drugi uporabi (5)

-- rabljena ozonu škodljiva snov, namenjena postopkom za
pridobivanje obnovljene ozonu škodljive snovi

-- rabljena ozonu škodljiva snov, namenjena uničevanju po
redpisanih postopkih

-- obnovljena ozonu škodljiva snov, namenjena proizvodnji kot
surovini (3)

-- obnovljena ozonu škodljiva snov, namenjena uničevanju po
predpisanih postopkih

-- obnovljena ozonu škodljiva snov, namenjena drugi uporabi:

4. Opis karantenskih ukrepov ali predtovornih opravil:

5. Država izvoznica: ...........................................

6. Ime in naslov proizvajalca (dobavitelja) ozonu škodljive
snovi: ......................................................
................................................................

7. Ime in naslov končnega uporabnika, ki namerava uporabiti
snov za izvajanje karantenskih ali predtvornih opravil ali
kot surovino v proizvodnji ali za obnovo ali za uničevanje:
................................................................

Kraj: ............... Žig:    Ime in podpis odgovorne osebe:

Datum: ..............      ...............................

Pomen oznak: (1) obrazec se izpolni za vsako ozonu škodljivo
snov, (2) za tarifno oznako ozonu škodljivih snovi veljajo
oznake iz tabele 1 priloge 2 odredbe o ravnanju s snovmi, ki
povzročajo tanjšanje ozonskega plašča, (3) uporaba snovi za
proizvodnjo pen se ne šteje kot surovina, (4) velja za
metilbromid, (5) velja za metilbromid in delno halogenirane
ogljikovodike.
PRILOGA 2: Tarifne oznake ozonu škodljivih snovi

Tabela 1.
________________________________________________________________
Zap. št.  Tarifna oznaka    Ime ozonu škodljive snovi
________________________________________________________________
  1    2903 41 000   triklorofluorometan (CFC-11)
________________________________________________________________
  2    2903 42 000   diklorodifluorometan (CFC-12)
________________________________________________________________
  3    2903 43 000   triklortrifluoretan (CFC-113)
________________________________________________________________
  4    2903 44 100   dikloretrafluoroetan (CFC-114)
________________________________________________________________
  5    2903 44 900   kloropentafluoroetan (CFC-115)
________________________________________________________________
  6    2903 45 100   klorotrifluorometan (CFC-13)
________________________________________________________________
  7    2903 45 150   pentaklorofluoroetan (CFC-111)
________________________________________________________________
  8    2903 45 200   tetraklorodifluoroetan (CFC-112)
________________________________________________________________ 
  9    2903 45 250   heptaklorofluoropropan (CFC-211)
________________________________________________________________
  10   2903 45 300   heksaklorodifluoropropan (CFC-212)
________________________________________________________________
  11   2903 45 350   pentaklorotrifluoropropan (CFC-213)
________________________________________________________________
  12   2903 45 400   tetraklorotetrafluoropropan (CFC-214) 
________________________________________________________________
  13   2903 45 450   trikloropentafluoropropan (CFC-215)
________________________________________________________________
  14   2903 45 500   dikloroheksafluorpropan (CFC-216)
________________________________________________________________
  15   2903 45 550   kloroheptafluoropropan (CFC-217)
________________________________________________________________
  16   2903 46 100   bromoklorodifluorometan (halon-1211)
________________________________________________________________
  17   2903 46 200   bromotrifluorometan (halon-1301)
________________________________________________________________
  18   2903 46 900   dibromtetrafluoroetan (halon-2402)
________________________________________________________________
  19   2903 14 000   ogljikov tertaklorid
________________________________________________________________
  20   2903 19 100   1,1,1-trikloretan (metil kloroform)
________________________________________________________________
  21   2903 30 330   metilbromid (bromometan)
________________________________________________________________
  22   2903 49 100   delno halogenirani     
              klorofluoroogljikovodiki
      2903 49 200
________________________________________________________________
  23   2903 49 300   delno halogenirani
              bromofluoroogljikovodiki
      2903 49 400
________________________________________________________________
  24   3824 71 000   mešanice, ki vsebujejo vsaj eno od
              snovi s tarifnimi oznakami: 2903 41
              000, 2903 42 000, 2903 43 000, 2903
              44 100, 2903 44 900 ali od 2903 45
              100 do 2903 45 550
________________________________________________________________
  25   3824 79 000   mešanice, ki vsebujejo vsaj eno od
              snovi s tarifnimi oznakami: 2903 46
              100, 2903 46 200 ali 2903 46 900
________________________________________________________________
  26   3814 00 901   mešanice, ki vsebujejo vsaj eno od
              snovi s tarifnimi oznakami: 2903 14
              000 ali 2903 19 100
________________________________________________________________
 PRILOGA 3: SKUPNA LETNA KOLIČINA METILBROMIDA IN SKUPNA 
OBRAČUNSKA RAVEN DELNO HALOGENIRANIH KLOROFLUOROOGLJIKOVODIKOV

Tabela 1: skupna letna količina metilbromida.
________________________________________________________________
Koledarsko  Skupna letna količina   Skupna letna količina
 leto      metilbromida      metilbromida izražena
           (kg)        v % glede na količino v
                    izhodiščnem letu 1998
________________________________________________________________
 1998       1.000            100
________________________________________________________________
 1999       1.000            100
________________________________________________________________
 2000        750             75
________________________________________________________________
 2001        750             75
________________________________________________________________
 2002        750             75
________________________________________________________________
 2003        750             75
________________________________________________________________
 2004        500             50
________________________________________________________________
 2005        500             50
________________________________________________________________
 2006        500             50
________________________________________________________________
 2007        500             50
________________________________________________________________
 2008        500             50
________________________________________________________________
 2009        500             50
________________________________________________________________
 2010        0              0
________________________________________________________________

Tabela 2: skupna obračunska raven delno halogeniranih
     klorofluoroogljikovodikov.
________________________________________________________________
Koledarsko   Skupna obračunska raven  Skupna obračunska
 leto       halogeniranih     raven delno 
        klorofluoroogljikovodikov halogeniranih    
            (kg)      klorofluoroogljikovodikov
                     izražena v % glede na
                     izhodiščno leto
                        1998
________________________________________________________________
 1998        68.000           100
________________________________________________________________
 1999        68.000           100
________________________________________________________________
 2000        68.000           100
________________________________________________________________
 2001        68.000           100
________________________________________________________________
 2002        68.000           100
________________________________________________________________
 2003        68.000           100
________________________________________________________________
 2004        44.200            65
________________________________________________________________
 2005        44.200            65
________________________________________________________________
 2006        44.200            65
________________________________________________________________
 2007        27.200            40
________________________________________________________________
 2008        27.200            40
________________________________________________________________
 2009        27.200            40
________________________________________________________________
 2010        13.600            20
________________________________________________________________
 2011        13.600            20
________________________________________________________________
 2012        13.600            20
________________________________________________________________
 2013        3.400            5
________________________________________________________________
 2014        3.400            5
________________________________________________________________
 2015         0             0
________________________________________________________________

   PRILOGA 4: IZDELKI, KATERE SPREMLJA PRI UVOZU IZJAVA O
              SKLADNOSTI

1. Klimatske naprave v motornih
  vozilih (1), (2):        8701 20 - 8701 90, 8702 10
                  - 8702 90 8703 10 - 8703
                  90, 8704 10 - 8704 90 000
                  8705 10 000 - 8705 90,
                  8706 00

2. Gospodinjske hladilne in
klimatske naprave ter toplotne
črpalke (1), (2):

Hladilniki za gospodinjstvo do
vključno 250 l         8418 21 510, 8418 21 590,
                8418 21 910

Zamrzovalniki - skrinje s
prostornino do vključno 340 l  8418 30 990

Zamrzovalniki-vertikalni s
prostornino do vključno 250 l  8418 40 910

Toplotne črpalke v
gospodinjstvu s pogonsko močjo
do 3 kW             8418 61 - 8418 69

Klimatske naprave v
gospodinjstvu s pogonsko močjo
do 3 kW             8415 10 000 - 8415 83

3. Komercialne hladilne in
klimatske naprave ter toplotne
črpalke (1), (2):

Hladilniki, zamrzovalniki,
toplotne črpalke in druge
naprave za hlajenje in
zamrzovanje razen tistih iz
točke 2 te priloge       8418 10 - 8418 69

Klimatske naprave razen
tistih iz točke 2 te priloge  8415 10 000 - 8415 83

Naprave za utekočinjenje zraka 8419 60 000

Hladilni stolpi         8419 89 100

Naprave za dehidriranje     8424 89

Drugi stroji in mehanske
naprave             8479 89

4. Proizvodi, ki vsebujejo
aerosole, razen tistih, ki se
jih rabi v zdravstvene namene
(2):

Živila             1517 90

Premazna sredstva, pigmenti,
barvila             3208 10 - 3208 90
                3209 10 000 - 3209 90 000
                3210 00, 3212 90

Parfumerijski, kozmetični in
toaletni izdelki        3303 00, 3304 30 000
                3304 90 000
                3305 10 000 - 3305 90
                3306 10 000 - 3306 90 000
                3307 10 000 - 3307 30 000
                3307 49 000, 3307 90 000

Površinska aktivna sredstva   3402 20

Mazalni preparati        3403 11 000, 3403 19
                3403 91 000, 3403 99

Loščila in kreme za obutev   3405 10 000 - 3405 90

Proizvodi iz vnetljivih snovi  3606 10 000

Insekticidi, rodenticidi,
fungicidi, herbicidi      3808 10 - 3808 40
                3808 90

Sredstva za dodelavo, nosilci
barv in drugo          3809 10
                3809 91 000 - 3809 93 000

Organska sestavljena topila   3814 00

Pripravljene tekočine za
odtajanje            3820 00 000

Preparati kemijske in sorodnih
industrij            3824 90

Silikoni v primernih oblikah  3910 00 000

Orožje (solzilci v obliki
prišil)             9304 00 000

5. Prenosni gasilski aparati (2): 8424 10, 3813 00 000

6. Izolacijske plošče, folije,
cevi, tulci (2):        3917 21 - 3917 40, 3920 10
                - 3920 99
                3921 11 000 - 3921 90
                3925 10 000 - 3925 90,
                3926 90

7. Osnovni polimerni material (2): 3901 10 - 3909 50

(1): velja za določbe 18. člena odredbe o ravnanju s snovmi, ki
povzročajo tanjšanje ozonskega plašča,

(2): velja za določbe 17. člena odredbe o ravnanju s snovmi, ki
povzročajo tanjšanje ozonskega plašča.

  PRILOGA 5: IZJAVA O SKLADNOSTI IZDELKA ZA UVOZ IZ DRŽAVE
      NEPOGODBENICE MONTREALSKEGA PROTOKOLA (1)

________________________________________________________________
         (ime uvoznika/proizvajalca)

________________________________________________________________
         (naslov uvoznika/proizvajalca)

s polno odgovornostjo izjavlja, da izdelek, za katerega velja ta
izjava:

________________________________________________________________
       (vrsta izdelka in količina, pošiljka)

________________________________________________________________
(tarifna številka izdelka iz priloge 4 odredbe o ravnanju s
 snovmi, ki povzročajo tanjšanje ozonskega plašča)

________________________________________________________________
        (država izvora uvoženega izdelka)

ne vsebuje klorofluoroogljikovodov, drugih popolnoma
halogeniranih klorofluoroogljikovodikov, halonov, ogljikovih
tetrakloridov, 1,1,1-trikloroetana ali delna halogeniranih
bromofluoroogljikovodikov in da je izdelek izdelan skladno z
odredbo ravnanja s snovmi, ki povzročajo tanjšanje ozonskega
plašča.

__________________    Žig:  ______________________________
 Kraj in datum          Ime in podpis odgovorne osebe

Podpis in žig carinskega organa:

(1) Izjava o skladnosti izdelka na podlagi določb 17. člena
odredbe o ravnanju s snovmi, ki povzročajo tanjšanje ozonskega
plašča.

   PRILOGA 6: IZJAVA O SKLADNOSTI IZDELKOV GLEDE VSEBNOSTI
      HALOGENIRANIH KLOROFLUOROOGLJIKOVODIKOV (*)

________________________________________________________________
          (ime uvoznika/proizvajalca)

________________________________________________________________
          (naslov uvoznika/proizvajalca)

s polno odgovornostjo izjavlja, da jo (so) naprava(e), za
katero(e) velja ta izjava:

-- hladilnik(i), zamrzovalnik(i) ali toplotna(e) črpalka(e) za
rabo v gospodinjstvu (1)

-- klimatska(e) naprava(e) za osebna vozila, za vozila za
javni cestni ali železniški promet (2)

-- naprava(e) za dehidriranje (3)

-- klimatska(e) naprava(e) za trgovine ali skladišča (3)

-- toplotna(e) črpalka(e), izdelovalnik(i) ledu, naprava(e) za
utekočinjenje zraka, hladilni stolp(i) ali druga(e)
naprav(e) (3)

________________________________________________________________
         (količina izdelkov, pošiljka)

________________________________________________________________
(tarifna številka izdelka iz priloge 4 Odredba o snoveh, ki
povzročajo tanjšanje ozonskega plašča (Ur.l. št. nn/97)

________________________________________________________________
         (država izvora uvoženega izdelka)

izdelana(e) skladno z določbami Odredbe o snoveh, ki povzročajo
tanjšanje ozonskega plašča (Uradni list RS, št. nn/97).

__________________   Žig:   _______________________________
 Kraj in datum          Ime in podpis odgovorne osebe

Podpis in žig carinskega organa:

Pomen oznak: (*) izjava o skladnosti izdelka z določbami 18.
člena odredbe o ravnanju s snovmi, ki povzročajo tanjšanje
ozonskega plašča, (1) tarifna številka iz 2. točke priloge 4,
(2) tarifna številka iz 1. točke priloge 4, (3) tarifna številka
iz 3. točke priloge 4 (za obdobje do 31.12.1999 veljajo zahteve
iz prvega odstavka 17. člena, po 1. januarju 2000 pa zahteve iz
četrtega odstavka 16. člena).