Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/1997 z dne 15. 12. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/1997 z dne 15. 12. 1997

Kazalo

3707. Pravilnik o obratovalnem času prodajaln, stran 6867.

Na podlagi 17. člena zakona o trgovini (Uradni list RS, št. 18/93) izdaja minister za ekonomske odnose in razvoj
P R A V I L N I K
o obratovalnem času prodajaln
1. člen
Ta pravilnik določa merila in postopke za določitev obratovalnega časa prodajaln.
Določbe tega pravilnika ne veljajo za obratovalni čas prodajaln, ki je urejen z drugimi predpisi.
2. člen
Obratovalni čas si trgovec določi samostojno v skladu s svojimi poslovnimi interesi in ob upoštevanju določb tega pravilnika.
3. člen
Redni obratovalni čas prodajaln je:
(1) od ponedeljka do petka med 7. in 21. uro,
(2) ob sobotah med 7. in 18. uro in
(3) ob nedeljah med 8. in 13. uro za prodajalne z živili.
Prodajalne, ki obratujejo izven zgoraj določenega časa ter ob praznikih in dela prostih dnevih, so dežurne prodajalne.
4. člen
Pri določanju dežurstva prodajalne je treba upoštevati naslednje značilnosti območij: turizem, tranzitni cestni promet, mednarodni mejni prehodi, varstvo pred hrupom, gostota naseljenosti prebivalstva, običaji ob praznikih in dela prostih dnevih ipd.
Merila iz prejšnjega odstavka razčleni pristojni občinski organ.
Pri določanju dežurstva prodajalne mora trgovec poleg svojih poslovnih interesov upoštevati tudi merila iz prejšnjih dveh odstavkov.
5. člen
Obratovalni čas prodajaln na trgih, v nakupovalnih centrih in ob avtocestah namesto trgovcev določijo upravljalci teh trgov, nakupovalnih centrov in avtocest v skladu s tržnim redom oziroma splošnimi poslovnimi pogoji upravljalca nakupovalnega centra ali avtoceste.
Določbe tega pravilnika, ki veljajo za trgovce, se uporabljajo tudi za upravljalce iz prejšnjega odstavka.
6. člen
Trgovec mora urnik obratovalnega časa prijaviti pristojnemu organu občine petnajst dni pred:
(1) začetkom poslovanja prodajalne,
(2) spremembo urnika obratovalnega časa prodajalne,
(3) začetkom novega koledarskega leta.
Prijava iz prejšnjega odstavka vsebuje naslednje podatke:
(1) ime in sedež trgovca,
(2) morebitno ime prodajalne, za katero prijavlja obratovalni čas, in njen naslov,
(3) urnik obratovalnega časa v skladu s tem pravilnikom,
(4) število zaposlenih v prodajalni in skupno število ur njihovega delovnega časa na teden.
Obrazec prijave urnika obratovalnega časa je določen v prilogi pravilnika in je njegov sestavni del.
Trgovec mora prijavi priložiti kopijo odločbe o izpolnjevanju pogojev za opravljanje trgovine na drobno v obravnavani prodajalni.
7. člen
Če občinski organ ugotovi, da je prijava urnika obratovalnega časa popolna in so upoštevane vse določbe tega pravilnika, v petnajstih dneh od prejema prijave le-to potrdi in en izvod potrjenega urnika vrne prijavitelju. Občinski organ lahko potrdi prijavljen urnik le deloma.
Pristojni občinski organ z odločbo zavrne prijavljeni urnik obratovalnega časa deloma ali v celoti, če ta ni v skladu z določbami tega pravilnika.
V primeru iz prejšnjega odstavka pristojni občinski organ vložniku v obrazložitvi odločbe tudi navede ustrezno spremembo obratovalnega časa.
8. člen
Potrjen urnik obratovalnega časa trgovec hrani v prodajalni, tako da je dostopen inšpekcijskim organom.
9. člen
Trgovec je dolžan urnik obratovalnega časa namestiti na vidnem mestu pri vhodu v prodajalno.
Trgovec mora zagotoviti, da kupci zapustijo prodajalno v petnajstih minutah po končanem obratovalnem času.
Kupce, ki ostanejo v prodajalni po končanem obratovalnem času, je trgovec dolžan postreči v času, navedenem v prejšnjem odstavku.
10. člen
Z urnikom nenačrtovano zaprtje prodajalne ali zmanjšan obseg obratovanja prodajalne za največ šestdeset dni mora trgovec prijaviti pristojnemu občinskemu organu petnajst dni pred začasno spremembo urnika.
Trgovec mora zaprtje prodajalne zaradi dogodkov, na katere ne more vplivati (smrt v družini, bolezen, nenačrtovana inventura, nesreča in podobno), prijaviti pristojnemu občinskemu organu v petih dneh od zaprtja.
Začasno spremembo urnika obratovalnega časa prodajalne je trgovec dolžan namestiti na vidnem mestu pri vhodu v prodajalno.
11. člen
Trgovec mora uskladiti urnik obratovalnega časa s tem pravilnikom v treh mesecih od uveljavitve tega pravilnika.
Če trgovec ne uskladi urnika obratovalnega časa v roku iz prejšnjega odstavka, se šteje, da nima prijavljenega obratovalnega časa prodajalne.
12. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati pravilnik o obratovalnem času prodajaln (Uradni list RS, št. 28/93).
13. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 1998.
Št. 012-00-001/97
Ljubljana, dne 11. decembra 1997.
dr. Marjan Senjur l. r.
Minister
za ekonomske odnose in razvoj

AAA Zlata odličnost