Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/1997 z dne 15. 12. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/1997 z dne 15. 12. 1997

Kazalo

3698. Uredba o določitvi carinskih kvot za leto 1998 po splošnem sporazumu o carinah in trgovini (GATT), stran 6653.

Na podlagi 4. člena zakona o ratifikaciji Protokola o pristopu Republike Slovenije k Splošnemu sporazumu o carinah in trgovini (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 17/94) in prvega odstavka 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 23/96 in 47/97) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o določitvi carinskih kvot za leto 1998 po splošnem sporazumu o carinah in trgovini (GATT)
1. člen
Za blago v okviru kvot, ki je navedeno v prilogi 1 k tej uredbi, ki je njen sestavni del, se plačujeta carina po stopnjah ter posebna uvozna dajatev v višini, kot so določene v tej prilogi.
2. člen
Količine blaga v okviru posamezne kvote iz priloge 1 k tej uredbi razdeli Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj na predlog komisije, ki jo sestavljajo po dva predstavnika Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj in Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in po en predstavnik Ministrstva za finance ter Združenja trgovine in Združenja za agroživilstvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije.
Komisijo vodi in sklicuje predsednik komisije, ki ga izmed predstavnikov Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj imenuje minister za ekonomske odnose in razvoj.
Komisija sprejme kriterije za oblikovanje predlogov o razdelitvi količin blaga v okviru kvot iz priloge 1 k tej uredbi ter poslovnik o svojem delovanju.
3. člen
Zahtevek za dodelitev določene količine blaga v okviru posamezne kvote, določene v prilogi 1 k tej uredbi, lahko vloži pravna oseba ter podjetnik posameznik s sedežem ali stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj). Zahtevek se vloži pri Ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj v 15 dneh po uveljavitvi te uredbe.
Zahtevek iz prejšnjega odstavka se vloži na obrazcu, ki ustreza vzorcu iz priloge 2 k tej uredbi, ki je njen sestavni del.
O dodelitvi določene količine blaga v okviru posamezne kvote vlagatelju izda Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj odločbo, v kateri določi tudi rok, v katerem lahko vlagatelj uvozi dodeljeno količino blaga v skladu s 1. členom te uredbe.
Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj lahko razdeli količine blaga v okviru posamezne carinske kvote tudi postopno, praviloma pa dvakrat letno, upoštevaje razmere na trgu zadevnega blaga, pri čemer morajo biti carinske kvote v celoti razdeljene najmanj dva meseca pred iztekom leta.
4. člen
Carinska uprava Republike Slovenije spremlja realizacijo uvoza zaradi sprostitve blaga v prost promet ali začasnega uvoza po izdanih odločbah iz tretjega odstavka 3. člena te uredbe in o tem trimesečno poroča Ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj.
5. člen
Minister za ekonomske odnose in razvoj lahko na predlog komisije iz 2. člena te uredbe izda predpis, v katerem objavi obseg kvot, ki niso bile razdeljene ali ni bil izvršen oziroma ni bil v celoti izvršen uvoz na podlagi izdanih odločb.
6. člen
Carinski deklarant iz 11. točke 3. člena carinskega zakona (Uradni list RS, št. 1/95 in 28/95) pri uvozu blaga po določbah te uredbe v enotno carinsko listino (ECL), v skladu s 25. členom pravilnika o uporabi listin v carinskem postopku (Uradni list RS, št. 56/95, 76/95 in 68/96), v polje 39 vpiše štirimesečno šifro ‘5002’.
7. člen
Ta uredba začne veljati 1. januarja 1998.
Št. 424-13/97-1
Ljubljana, dne 4. decembra 1997.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
PRILOGA 1

_________________________________________________________________
                    Obseg  Carinska Posebna
Tarifna       Poimenovanje    kvote  stopnja  dajatev
oznaka                 (tone)  (%) 
(SIT/kg)
_________________________________________________________________

0201    Meso, goveje, sveže ali
      ohlajeno 

02011000  - Trupi in polovice:

020110009 -- drugo           120    2.1   61.00
_________________________________________________________________

020120   - Drugi kosi s kostmi:    280

02012020  -- "kompenzirane četrti":

020120209 --- drugo               2.1   89.20

02012030  --nerazkosane ali razkosane
       sprednje četrti:

020120309 --- drugo               2.1   89.20

02012050  -- nerazkosane ali razkosane
       zadnje četrti:

020120509 --- drugo               2.1   89.20

02012090  -- drugo:

020120909 --- drugo               2.1   89.20

02013000  - Brez kosti:

020130009 -- drugo                2.1   104.70
_________________________________________________________________

0202    Meso goveje, zamrznjeno

02021000  - Trupi in polovice:

020210009 -- drugo           458    2.1   56.70
_________________________________________________________________

020220   - Drugi kosi s kostmi:    280

02022010  -- "kompenzirane" četrti:

020220109 --- drugo               2.1   79.10

02022030  -- nerazkosane ali razkosane
       sprednje četrti:

020220309 --- drugo               2.1   79.10

02022050  -- nerazkosane ali razkosane
       zadnje četrti:

020220509 --- drugo               2.1   79.10

02022090  -- drugo:

020220909 --- drugo               2.1   79.10

02030   - Brez kosti:

02023010  -- spodnje četrti, cele ali
       razkosane v največ pet
       kosov, vsaka četrt v
       enem delu; kompenzirane
       četrti v dveh delih, pri
       katerih eden vsebuje
       sprednjo četrt, celo ali
       razkosano v največ pet
       kosov, drugi del pa
       zadnjo četrt, razen
       fileja v enem kosu:

020230109 --- drugo               2.1   87.20

02023050  -- vrat, pleče, plečna
       bržola in prsa s
       spodnjim delom plečeta:

020230509 --- drugo               2.1   87.20

02023090  -- drugo:            

020230909 --- drugo               2.1   87.20

0201    Meso, goveje, sveže ali
      ohlajeno           280

02011000  - Trupi in polovice:

020110001 -- mlada govedina visoke
       kvalitete (Hilton)         10.7   -

020120   - Drugi kosi s kostmi:

02012020  -- "kompenzirane četrti":

020120201 --- mlada govedina visoke
        kvalitete (Hilton)         10.7   -

02012030  -- nerazkosane ali
       razkosane spodnje
       četrti: 

020120301 --- mlada govedina visoke
        kvalitete (Hilton)         10.7   -

02012050  -- nerazkosane ali
       razkosane zadnje četrti:

020120501 --- mlada govedina visoke
        kvalitete (Hilton)         10.7   -

02012090  -- drugo:

020120901 --- mlada govedina visoke
        kvalitete (Hilton)         10.7   -

02013000  - Brez kosti:

020130001 -- mlada govedina visoke
       kvalitete (Hilton)         10.7   -

0202    Meso goveje, zamrznjeno

02021000  - Trupi in polovice:

020210001 -- mlada govedina visoke
       kvalitete (Hilton)         10.7   -

020220   - Drugi kosi s kostmi:

02022010  -- "kompenzirane" četrti:

020220101 --- mlada govedina visoke
        kvalitete (Hilton)         10.7   -

02022030  -- nerazkosane ali
       razkosane sprednje
       četrti

020220301 --- mlada govedina visoke
        kvalitete (Hilton)         10.7   -

02022050  -- nerazkosane ali
       razkosane zadnje
       četrti:

020220501 --- mlada govedina visoke
        kvalitete (Hilton)         10.7   -

02022090  -- drugo:

020220901 --- mlada govedina visoke
        kvalitete (Hilton)         10.7   -

020230   - Brez kosti:

02023010  -- sprednje četrti, cele
       ali razkosane v največ
       pet kosov, vsaka četrt
       v enem delu;
       kompenzirane četrti v
       dveh delih, od katerih
       eden vsebuje sprednjo
       četrt, celo ali
       razkosano v največ pet
       kosov, drugi del pa
       zadnjo četrt, razen
       fileja v enem kosu:

020230101 --- mlada govedina visoke
        kvalitete (Hilton)         10.7   -

02023050  -- vrat, pleče, plečna
       bržola in prsa s
       spodnjim delom plečeta:

020230501 --- mlada govedina visoke
        kvalitete (Hilton)         10.7   -

02023090  -- drugo:

020230901 --- mlada govedina visoke
        kvalitete (Hilton)         10.7   -
_________________________________________________________________

0203    Meso, prašičje, sveže,
      ohlajeno ali zamrznjeno   1.348

      - Sveže ali ohlajeno:

020311   -- trupi in polovice:

020311100 --- domačih prašičev          6.5   35.30

020311900 --- drugo - divjih prašičev      6.5   35.30

020312   -- šunke, plečata in
       njihovi kosi, s kostmi:

      --- domačih prašičev:

020312110 ---- šunke in njihovi kosi       6.5   51.20

020312190 ---- plečata in njihovi kosi      6.5   51.20

020312900 --- drugo - divjih prašičev      6.5   51.20

020319   -- drugo:

      --- domačih prašičev:

020319110 ---- prednji deli in
        njihovi kosi           6.5   57.30

020319130 ---- ledja in njihovi kosi,
        s kostmi             6.5   57.30

020319150 ---- prsa s potrebušino in
        maščobo, kosi           6.5   57.30

      ---- drugo:

020319550 ----- brez kosti            6.5   57.30

020319590 ----- drugo              6.5   57.30

020319900 --- drugo (npr., divjih
        prašičev)             6.5   57.30
_________________________________________________________________

      - Zamrznjeno:        674

020321   -- trupi in polovice:

020321100 --- domačih prašičev          6.5   35.30

020321900 --- drugo - divjih prašičev      6.5   35.30

020322   -- šunke, plečata in
       njihovi kosi, s kostmi:

      --- domačih prašičev:

020322110 ---- šunke in njihovi kosi       6.5   51.20

020322190 ---- plečata in njihovi kosi      6.5   51.20

020322900 --- drugo - divjih prašičev      6.5   51.20

020329   -- drugo:

      --- domačih prašičev:

020329110 ---- prednji del in njihovi
        kosi               6.5   52.00

020329130 ---- ledja in njihovi kosi,
        s kostmi             6.5   52.00

020329150 ---- prsa s potrebušino in
        maščobo, kosi           6.5   52.00

      ---- drugo:

020329550 ----- brez kosti            6.5   52.00

020329590 ----- drugo              6.5   52.00

020329900 --- drugo - divjih prašičev      6.5   52.00
_________________________________________________________________

0210    Meso in drugi užitni mesni
      klavnični izdelki,
      nasoljeni, v slanici, sušeni
      ali prekajeni; užitna moka
      in zdrob iz mesa ali iz
      drugih klavničnih izdelkov  72

      - Meso, prašičje:

021011   -- šunke, plečeta in
       njihovi kosi, s kostmi:

      --- domačih prašičev:

      ---- nasoljena ali v
        slanici:

021011110 ----- šunke in njihovi kosi      6.5   99.50

021011190 ----- plečata in njihovi kosi     6.5   99.50

      ---- posušena ali prekajena:

021011310 ----- šunke in njihovi kosi      6.5   99.50

021011390 ----- plečata in njihovi kosi     6.5   99.50

021011900 --- drugo               6.5   99.50

021012   -- prsi s potrebušnino in
       njihovi kosi:

      --- domačih prašičev:

021012110 ---- soljene ali v slanici       6.5   51.20

021012190 ---- sušene ali prekajene       6.5   51.20

021012900 --- drugo               6.5   51.20

021019   -- drugo:

      --- domačih prašičev:

      ---- soljeno ali v slanici:

021019100 ----- prekajene prašičje
         polovice ali njihovi
         kosi               6.5   99.50

021019200 ----- prekajene skrajšane
         polovice
         (tričetrtinske
         stranice) ali srednji
         deli               6.5   99.50

021019300 ----- prednji deli in
         njihovi kosi           6.5   99.50

021019400 ----- ledja in njihovi kosi      6.5   99.50

      ----- drugo:

021019510 ------ brez kosti           6.5   99.50

021019590 ------ drugo              6.5   99.50

      ---- sušeno ali prekajeno:

021019600 ----- prednji deli in
         njihovi kosi           6.5   99.50

021019700 ----- ledja in njihovi kosi      6.5   99.50

      ----- drugo:

021019810 ------ brez kosti           6.5   99.50

021019890 ------ drugo              6.5   99.50

021019900 --- drugo               6.5   99.50
_________________________________________________________________

021020   - Meso, goveje:       13

021020100 -- s kostmi              6.5   237.20

021020900 -- brez kosti             6.5   237.20
_________________________________________________________________

0402    Mleko in smetana,
      koncentrirana ali z
      dodatkom sladkorja ali
      drugih sladil

      - V prahu, zrnih ali drugih
       trdnih oblikah, z več kot
       1,5 ut. % maščobe:

040221   -- brez dodatnega sladkorja
       ali drugih sladil:

      --- z vsebnostjo maščob do
        vključno 27 ut. %:    87

040221110 --- v izvirnem pakiranju z
        neto vsebino do
        vključno 2,5 kg          6.5   126.90

      ---- drugo:

040221170 ----- z vsebnostjo maščob
         do vključno 11 ut. %       6.5   126.90

040221190 ----- z vsebnostjo maščob
         več kot 11 ut. % pa
         do vključno 27 ut. %       6.5   126.90

      --- z vsebnostjo maščob nad
        27 ut. %:

040221910 ---- v izvirnem pakiranju z
        neto vsebino do
        vključno 2,5 kg          6.5   126.90

040221990 ---- drugo               6.5   126.90
_________________________________________________________________

040500   Maslo ter druge maščobe in
      olja, dobljeni iz mleka;
      mlečni namazi        90

040510   - Maslo:

      -- z vsebnostjo maščob do
       vključno 85 ut. %:

      --- naravno maslo:

040510110 ---- v izvirnem pakiranju z
        neto vsebino do
        vključno 1 kg           5.2   142.40

040510190 ---- drugo               5.2   142.40

040510300 --- rekombinirano maslo        5.2   142.40

040510500 --- sirotkino maslo          5.2   142.40

040510900 -- drugo                5.2   142.40

040520   - Mlečni namazi:

040520100 -- z vsebnostjo maščob 39
       ut. % ali več, vendar z
       manj kot 60 ut. %
       maščobe               5.2   142.40

040520300 -- z vsebnostjo maščob 60
       ut. % ali več, pa do
       vključno 75 ut. %
       maščobe               5.2   142.40

040520900 -- z vsebnostjo maščob več
       kot 75 ut. %, vendar z
       manj kot 80 ut. %
       maščobe               5.2   142.40

040590   - Drugo:

040590100 -- z vsebnostjo maščob 99,3
       ut. % ali več maščobe,
       ter z največ 0,5 ut. %
       vode                5.2   142.40

040590900 -- drugo                5.2   142.40

0808    Jabolka, hruške in kutine,
      sveže
_________________________________________________________________

080810   - Jabolka:          3.500

080810100 -- jabolka za predelavo,
       razsuta, od 16.
       septembra do 15.
       decembra              5.3   13.50

      -- drugo:

08081020  --- vrste zlati delišes:

080810201 ---- od 1. januarja do 31.
        marca               5.3   13.50

080810202 ---- od 1. aprila do 30.
        junija              5.3   13.50

080810203 ---- od 1. julija do 20.
        avgusta              5.3   13.50

080810204 ---- od 21. avgusta do 31.
        decembra             5.3   13.50

08081050  --- vrste granny smith:

080810501 ---- od 1. januarja do 31.
        marca               5.3   13.50

080810502 ---- od 1. aprila do 30.
        junija              5.3   13.50

080810503 ---- od 1. julija do 20.
        avgusta              5.3   13.50

080810504 ---- od 21. avgusta do 31.
        decembra             5.3   13.50

08081090  --- druga:

080810901 ---- od 1. januarja do 31.
        marca               5.3   13.50

080810902 ---- od 1. aprila do 30.
        junija              5.3   13.50

080810903 ---- od 1. julija do 20.
        avgusta              5.3   13.50

080810904 ---- od 21. avgusta do 31.
        decembra             5.3   13.50
_________________________________________________________________

1001    Pšenica in soržica

100190   - Drugo:

      -- druga pira, navadna
       pšenica in soržica:

100190990 --- drugo

      ex: mlinska pšenica     80.000  5.3   -
_________________________________________________________________

1005    Koruza

100590000 - Druga

      ex: rumena koruza      120.000  9.1   -
_________________________________________________________________

110100   Pšenična ali moka iz
      mešanice žit na
      podlagi pšenice

      - Pšenična moka:       12.000

110100110 -- iz trde pšenice           5.3   -

110100150 -- iz navadne pšenice
       ali pirjevice            5.3   -
_________________________________________________________________

AAA Zlata odličnost