Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/1997 z dne 11. 12. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/1997 z dne 11. 12. 1997

Kazalo

3691. Odlok o komunalni taksi za investicije za zagotavljanje preskrbe prebivalcev s pitno vodo v Občini Gorišnica, stran 6511.

Na podlagi 61. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 2. in 80. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96), 22. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 45/97) in 12. člena statuta Občine Gorišnica (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 12/95 in 5/96) je Občinski svet občine Gorišnica na seji dne 28. 11. 1997 sprejel
O D L O K
o komunalni taksi za investicije za zagotavljanje preskrbe prebivalcev s pitno vodo v Občini Gorišnica
1. člen
Z namenom pridobivanja občinskih sredstev za izvajanje investicij na področju preskrbe prebivalcev s pitno vodo se s tem odlokom v Občini Gorišnica določa komunalna taksa.
2. člen
Ta odlok določa:
– višino komunalne takse,
– način obračunavanja,
– plačevanje ter pogoje za oprostitev plačevanja komunalne takse.
3. člen
Zavezanci za plačilo komunalne takse so pravne in fizične osebe (v nadaljnjem besedilu: uporabniki), ki se oskrbujejo z vodo iz javnih vodovodnih sistemov.
4. člen
Komunalna taksa se plača na podlagi količine porabljene vode in znaša 35 SIT/m3.
5. člen
Plačevanje komunalne takse je mesečno. Komunalno takso zaračunava upravljalec vodovoda in jo po načinu plačane realizacije namensko odvaja do 20. v mesecu na žiro račun Občine Gorišnica.
6. člen
Upravljalcem vodovoda se za storitev zaračunavanja komunalne takse priznajo manipulativni stroški, ki se določijo s posebno pogodbo.
7. člen
Obračunavanje komunalne takse za porabnike vode se prične 1. 1. 1998 in se plačuje do 31. 5. 2001.
8. člen
Višina komunalne takse se povišuje enkrat letno v mesecu februarju v skladu z rastjo cen v gradbeništvu – ostala nizka gradnja po indeksih za obračun razlike v ceni gradbenih storitev, ki ga izdaja GZS – Združenje gradbeništva in IGM. Sklep o spremembi višine komunalne takse sprejme občinski svet.
9. člen
Oprostitev plačila komunalne takse je možna s sklepom Občinskega sveta občine Gorišnica.
10. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o taksi za ustvarjanje odpadkov in povračilu za izkoriščanje in rabo pitne vode v Občini Gorišnica (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 13/96) in odlok o spremembah odloka o taksi za ustvarjanje odpadkov in povračilo za izkoriščanje in rabo pitne vode v Občini Gorišnica (Uradni list RS, št. 17/97).
11. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 1998.
Št. 012-73/97
Gorišnica, dne 1. decembra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Gorišnica
Stanislav Vojsk l. r.

AAA Zlata odličnost