Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/1997 z dne 11. 12. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/1997 z dne 11. 12. 1997

Kazalo

3689. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Vreme, stran 6510.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85 – prečiščeno besedilo) je Svet krajevne skupnosti Vreme na seji 8. 10. 1997 sprejel
S K L E P
o uvedbi krajevnega samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Vreme
1. člen
Na območju Krajevne skupnosti Vreme se po odločitvi krajanov na referendumu, dne 23. 11. 1997, uvede krajevni samoprispevek v denarju za obdobje štirih let, in sicer od 1. 1. 1998 do 31. 12. 2001.
2. člen
Sredstva, zbrana s samoprispevkom občanov s stalnim prebivališčem na območju vasi:
a)
– Gornje Ležeče,
– Gornje Vreme,
– Dolnje Vreme,
– Vremski Britof,
– Famlje,
– Goriče,
bodo uporabljena za pripravljalna dela za gradnjo mrliške vežice v Vremah (nakup zemljišča, izdelavo projekta in začetna gradbena dela) ter za urejanje komunalne infrastrukture in druge potrebe vaških skupnosti, po programu, ki ga je sprejel svet krajevne skupnosti in je bil usklajen na zborih občanov.
b)
– Škoflje,
– Zavrhek,
– Podgrad,
bodo uporabljena za urejanje komunalne infrastrukture in druge potrebe vaških skupnosti, po programu, ki ga je sprejel svet krajevne skupnosti in je bil usklajen na zborih občanov.
3. člen
Ključ delitve sredstev vaškim skupnostim iz 2. člena tega sklepa, je število zavezancev za samoprispevek iz posamezne vasi.
4. člen
Zavezanci za plačilo samoprispevka so delovni ljudje in občani, s stalnim prebivališčem na območju Krajevne skupnosti Vreme.
Stopnje samoprispevka so:
1. zaposleni krajani od plač in nadomestil, zmanjšanih za davke in prispevke iz osebnih dohodkov (od neto plače) po stopnji 1,5%,
2. upokojenci od pokojnin, ki je osnova za davek od osebnih prejemkov, zmanjšane za prispevke in davke po stopnji 1,5%,
3. zavezanci, ki samostojno opravljajo gospodarsko ali poklicno dejavnost in imajo stalno prebivališče v KS Vreme, od bruto osnove za obračun prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo in zaposlovanje, po stopnji 1,5%,
4. zavezanci, ki se jim davek odmerja od dopolnilne dejavnosti (popoldanska obrt) od davčne osnove – dobička, zmanjšane za odmerjene davke, po stopnji 1,5%,
5. zavezanci, ki dosegajo dohodke s priložnostnim delom na podlagi pogodbe o delu, od davčne osnove, zmanjšane za odmerjene davke in prispevke, po stopnji 1,5%,
6. krajani, lastniki zemljišč, ki imajo stalno prebivališče na območju KS Vreme, od katastrskega dohodka negozdnih in gozdnih površin, po stopnji 1,5%.
5. člen
Samoprispevka so oproščeni zavezanci, ki jih določa 12. člen zakona o samoprispevku.
6. člen
Samoprispevek bodo obračunavala in odtegovala podjetja, zavodi in drugi izplačevalci plač ali nadomestil in pokojnin.
Kmetom in samostojnim podjetnikom bo obračunavala in odtegovala samoprispevek pristojna izpostava DURS.
Ob vsakem nakazilu samoprispevka je potrebno KS Vreme dostaviti seznam zavezancev, za katere se nakazuje samoprispevek
Zavezancem se plačani samoprispevek odšteva od osnove za dohodnino.
7. člen
Samoprispevek se zbira na žiro račun Krajevne skupnosti Vreme št. 51420-645-50732. Svet Krajevne skupnost Vreme lahko neangažirana denarna sredstva samoprispevka ustrezno kratkoročno veže pri banki.
Izvajanje krajevnega smoprispevka v krajevni skupnosti Vreme se spremlja z letnim in zaključnim poročilom.
Svet KS je dolžan o zbranih in porabljenih sredstvih najmanj enkrat letno poročati na zboru krajanov.
8. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9/1
Vrenski Britof, dne 8. oktobra 1997.
Predsednik
Sveta krajevne skupnosti Vreme
Matija Patajac l. r.

AAA Zlata odličnost