Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/1997 z dne 11. 12. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/1997 z dne 11. 12. 1997

Kazalo

3684. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Brežice dopolnjenega v letu 1996/III, stran 6507.

Na podlagi 2. in 6. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90), 48. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84, 15/89 in Uradni list RS, 18/93, navodila o vsebini in metodologiji izdelave strokovnih podlag in prostorskih sestavin planskih aktov občine (Uradni list SRS, št. 20/85), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95) in 17. člena ter 70. člena statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 38/95) je Občinski svet občine Brežice na 35. seji dne 24. 11. 1997 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Brežice dopolnjenega v letu 1996/III
1. člen
(uvodne določbe)
Ta odlok ureja spremembe in dopolnitve dolgoročnega plana Občine Brežice za obdobje 1986–2000 (Uradni list SRS, št. 41/87, in Uradni list RS, št. 13/91, 37/94 in 29/96 dolgoročnega plana Občine Brežice dopolnjenega v letu 1996 – v nadaljevanju: srednjeročni plan), ki se nanašajo na območje gramoznice Boršt.
2. člen
(spremembe in dopolnitve dolgoročnega plana)
1. Besedilo 4. člena odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Brežice dopolnjenega v letu 1993 (Uradni list RS, št. 37/94) pod točko 4.1.3.2. – Razvojne naloge se dopolni z naslednjim:
Črta se naslednji tekst prvega odstavka “ter ureditev ribogojnice za potrebe kmetijstva” in se nadomesti z naslednjim besedilom: “in sanacija gramoznice za potrebe športno rekreacijske dejavnosti na vodi in črpanje vode”, ter dopolni z naslednjim besedilom:
“Meja ureditvenega načrta za namakalni sistem Boršt se zmanjša v delu, kjer so izdelane programske zasnove za sanacijo gramoznice Boršt.”
2. Besedilo 4. člena istega odloka se v točki 4.2.3. dolgoročne usmeritve vodnega gospodarstva doda za besedo “Pišece” naslednje besedilo: “in gramoznice Boršt”.
3. Besedilo 4. člena istega odloka se v točki 4.4.3.2. – Odvajanje in čiščenje odpadnih voda dopolni z naslednjim:
“V gramoznici Boršt je predvidena izgradnja čistilne naprave, na katero bodo priključene vse dejavnosti določene z lokacijsko dokumentacijo.
4. Za navedeno območje se ustrezno dopolni in spremeni tudi kartografski del sprememb dolgoročnega in srednjeročnega plana za območje Občine Brežice dopolnjenega v letu 1993 (Uradni list RS, št. 37/94 in 29/96) in sicer v naslednjih delih:
I. KARTOGRAFSKI DEL 1
Kartno gradivo v merilu 1:25.000
– zasnova kmetijstva, gozdarstva in območij poselitve – karta številka 1,
– zasnova vodnega gospodarstva – karta številka 2,
– zasnova rudnin – karta številka 3,
– zasnova načinov urejanja prostora – karta številka 11,
– zasnova osnovne rabe prostora – karta številka 12.
3. člen
(spremembe in dopolnitve srednjeročnega plana)
1. Za navedeno območje se ustrezno dopolni in spremeni kartografski del sprememb srednjeročnega plana in sicer:
II. KARTOGRAFSKA DOKUMENTACIJA
Karte preglednega katastrskega načrta v merilu 1:5000:
– Kostanjevica 9, 10
2. Vsebina 8. člena odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Brežice, dopolnjenega v letu 1993 (Uradni list RS, št. 37/94) in v letu 1995 (Uradni list RS, št. 29/96) se dopolni z naslednjimi programskimi zasnovami:
2.16. Programske zasnove za sanacijo gramoznice Boršt,
2.16.1. Meja območja
Območje programskih zasnov za sanacijo gramoznice Boršt se nahaja neposredno ob vojaškem letališču Cerklje (na severu) in cestno povezavo med Cerkljami in Krško vasjo (na jugu).
Območje je dostopno iz smeri Brežic z regionalne ceste R-333.
Okolica meji na kmetijske površine in je v celoti pod nivojem terena. Najglobji del gramoznice obsega jezero, ki se napaja iz podtalnice.
Meja poteka po naslednjih obodnih parcelah:
k.o. Krška vas: 2607, 2608, 2609, 2610, 2611/1, 2611/2, 1856/365, 1856/195, 1856/381, 1856/379, 1856/377, 1856/376, 4112, 1856/95, 1856/42, 1856/325, 1856/196.
2.16.2. Zasnova namenske rabe prostora in organizacija dejavnosti
Šport in rekreacija:
Severni del območja obstoječe gramoznice se bo uredil za športno rekreacijske namene, predvsem smučanje na vodi s spremljajočimi objekti (gostinski objekt, skladišče, parkirišče).
Poslovna dejavnost in proizvodnja:
Na jugu gramoznice se obstoječi poslovni objekti KOP Brežice nadomestijo z novimi za potrebe dejavnosti separacije in asfaltne baze. Dejavnost separacije in asfaltne baze se ohranja v enakem obsegu kot doslej.
Parkovna ureditev:
Na območju cele gramoznice se proste površine parkovno uredijo in zasadijo z avtohtono vegetacijo. Na območju le-te je možno urediti trim steze.
2.16.3. Usmeritve za urbanistično, arhitektonsko in krajinsko oblikovanje
V osnovi je potrebno upoštevati konfiguracijo terena, vedute naravne in grajene krajine, obstoječe poti in ceste ter funkcionalno združevanje posameznih sklopov.
Upošteva se krajevna tipologija tako v volumnih objektov, kot tudi v uporabi materialov. Večji objekti (skladišča, hale) naj bodo členjeni in po možnosti razbiti na manjše, kolikor to tehnološki proces dopušča.
V območju zelenic se predvidi ureditev sprehajalnih poti. Izvedejo se poudarjeni prehodi med gramoznico in naravnim zaledjem (kmetijske površine).
2.16.4. Usmeritve za oskrbo z infrastrukturo
Kanalizacija
Predvidena je ureditev čistilne naprave.
Vodovod
Objekti bodo priključeni na obstoječe vodovodno omrežje.
Hidrantno omrežje
Za potrebe hidrantnega omrežja je predvidena izvedba novega voda.
Komunalni odpadki
Ob vseh objektih se predvidijo lokacije za zabojnike ali kontejnerje, katere je možno usposobiti za ločeno zbiranje odpadkov. Omogoči se dostop posebnim vozilom.
Plin
Vsi objekti so predvideni na ogrevanje s plinom oziroma dogrevanje ali pa uporabo toplotne črpalke.
Elektrika
V sklopu območja obstaja trafo postaja na katero so že priključeni obstoječi objekti.
Promet
Dovoz na navedeno območje se uredi z obstoječe javne poti, ki se nadalje navezuje na regionalno cesto R-333.
2.16.5. Vplivi na okolje in tehnološki pogoji in omejitve
S predvideno dejavnostjo ne bo prekmernega onesnaževanja zraka in vode. Prometna varnost je zagotovljena z ločevanjem in usmerjanjem prometa. Na strmih brežinah se predvidi ustrezna varovalna ograja. Separacija je ustrezno fizično ločena od ostalih delov gramoznice.
2.16.6. Usmeritve za izboljšanje in varovanje okolja
Dejavnosti znotraj območja ne smejo povzročati dodatnega obremenjevanja zraka s škodljivimi snovmi. Komunalne odplake se bodo prestrezale v greznicah oziroma v čistilni napravi. S sanacijo brežin jezera oziroma gramoznice se onemogoči nadaljnja erozija terena in omogoči varno obdelovanje polj, ki potekajo do samega roba.
Navedene programske zasnove za sanacijo gramoznice Boršt (tekstualni in grafični del) pod št. projekta PZ-16/96 so sestavni del sprememb prostorskega plana.
4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 352-48/96
Brežice, dne 24. novembra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Brežice
Alojzij Slavko Sušin l. r.

AAA Zlata odličnost