Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/1997 z dne 11. 12. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/1997 z dne 11. 12. 1997

Kazalo

3683. Odlok o plakatiranju na območju Občine Brežice, stran 6505.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94 in 14/95), 3. in 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25./83, 42/85, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93, 61/96), 1. in 4. člena zakona o komunalnih taksah (Uradni list SRS, št. 29/65, 7/70, 7/72 in Uradni list RS, št. 18/91), 5. člena odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Brežice ter 17. člena statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 38/95) je Občinski svet občine Brežice na 35. seji dne 24. 11. 1997 sprejel
O D L O K
o plakatiranju na območju Občine Brežice
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
Odlok o plakatiranju v Občini Brežice ureja:
– lepljenje in nameščanje plakatov, oglasov in podobnih objav (v nadaljevanju: plakati),
– postavitev in vzdrževanje objektov in naprav za plakatiranje (v nadaljnjem besedilu: plakatna mesta).
Določila tega odloka veljajo za celotno območje Občine Brežice.
2. člen
Na območju Občine Brežice opravljajo dejavnost plakatiranja naslednji izvajalci:
– na območju Občine Brežice opravlja dejavnost plakatiranja javno podjetje ali koncesionar,
– v nemestnih krajevnih skupnostih lahko opravljajo dejavnost plakatiranja krajevne skupnosti vsaka na svojem območju.
II. PLAKATIRANJE
3. člen
Plakatna mesta so stalna ali premična. Stalna plakatna mesta so samostojno stoječe ali na stene pritrjene vitrine in table.
Plakatna mesta po tem odloku so tudi table, pritrjene na drog javne razsvetljave.
Premična plakatna mesta pa so panoji manjšega formata.
4. člen
Plakatna mesta se postavljajo na javnih in zasebnih površinah. Postavljajo se kot objekti, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje.
Lokacijo za postavitev plakatnih mest potrdi odbor za urbanizem in okolje po predhodno izdelani podrobni urbanistični presoji. Sestavni del urbanistične presoje so vsa potrebna soglasja z dokazilom o razpolaganju z zemljiščem, na katerem bo objekt stal.
Vrsto, obliko in velikost plakatnih mest potrdi Občinski svet občine Brežice na predlog odbora za urbanizem in okolje za območje Občine Brežice. Skice lokacij začetnih plakatnih mest po krajevnih skupnostih, so sestavni del odloka.
Plakati morajo ustrezati po jezikovni plati.
5. člen
Nameščanje plakatov je dovoljeno samo na plakatnih mestih, ki so določena s tem odlokom in jih lahko namešča oziroma odstranjuje samo pooblaščeni izvajalec.
Prepovedano je poškodovati plakatna mesta in sporočila, ki jih le-ta vsebujejo.
6. člen
Plakati se lepijo praviloma ob delavnikih, v izrednih primerih pa tudi ob drugih dneh. Plakati morajo biti dostavljeni izvajalcu najkasneje do 8. ure zjutraj na dan lepljenja.
Plakati se lepijo na plakatna mesta za obdobje 4 oziroma 8 dni. Po tem roku je izvajalec dolžan odstraniti plakate. Plakatiranje za daljši čas se obračuna v skladu s cenikom izvajalca, ki ga potrdi občinski svet.
Razporeditev plakatov na plakatna mesta določa izvajalec.
Plakatov ter drugih obvestil ni dovoljeno prelepiti ali odstraniti pred končano prireditvijo oziroma pred zaključkom dogodka, ki so mu namenjeni, vendar samo do dneva plačane objave.
7. člen
S plakatnimi mesti gospodari izvajalec plakatiranja:
– da so plakati, ki jih namešča na plakatna mesta, opremljeni s štampiljko izvajalca in datumom, do katerega dneva sme plakat viseti na plakatnem mestu;
– da so plakati na plakatnem mestu primerno razvrščeni,
– da poškodovane plakate odstrani v najkrajšem času, najkasneje v roku dveh dneh in jih zamenja z nepoškodovanimi,
– da odstranjuje plakate, ki niso opremljeni s štampiljko in datumom izvajalca,
– da so plakatna mesta vzdrževana in njihova okolica urejena,
– da po preteku datuma veljavnosti sporočila plakat odstrani, najkasneje v roku dveh dni,
– da mesečno poravna z odlokom določene pristojbine Občine Brežice,
– da izdela kataster postavljenih plakatnih mest in ga redno dopolnjuje.
8. člen
Za predvolilno in politično delovanje se postavijo posebna plakatna mesta in določi način uporabe z navodilom, ki ga predpiše župan v skladu z zakonom o volilni kampanji.
9. člen
Plakati in transparenti, ki so nalepljeni ali nameščeni v nasprotju s tem odlokom, se odstranijo na stroške odgovorne osebe organizatorja javne prireditve, odgovorne osebe organizacije ali druge fizično pravne osebe, v katere korist je plakatirano.
III. TAKSE ZA PLAKATIRANJE
10. člen
Za plakatiranje v smislu tega odloka se plačuje komunalna taksa. Zavezanci za plačilo takse so izvajalci za plakatiranje v skladu z 2. členom odloka.
Taksa na območjih posameznih krajevnih skupnosti je dohodek posameznih krajevnih skupnosti, ki izvajajo dejavnost plakatiranja.
Višina takse se izračuna tako, da se število točk pomnoži z vrednostjo točke. Vrednost točke je 8 tolarjev in se revalorizira polletno v skladu z indeksom rasti cen na drobno s sklepom župana občine.
11. člen
Za vsak plakat do velikosti A1 (86 x 61 cm) se obračuna 25 točk za obdobje 8 dni.
12. člen
Takse za plakatiranje ne plačuje Občina Brežice in krajevne skupnosti vsaka na svojem območju za svoje potrebe.
Humanitarna, ljubiteljska, kulturna in športna društva ne plačujejo takse samo v zadevah iz njihove osnovne dejavnosti.
IV. NADZOR
13. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pooblaščena oseba Občinske uprave občine Brežice, ki odredi odpravo nepravilnosti in kršitelje predlaga sodniku za prekrške.
V. PREHODNI DOLOČBI
14. člen
Pravne in fizične osebe, ki že imajo nameščene objekte in naprave za plakatiranje, morajo v roku enega meseca po uveljavitvi tega odloka zaprositi za izdajo ustreznega dovoljenja.
15. člen
Določbe tega odloka ne veljajo za nameščanje plakatov, reklam in drugih obvestil v poslopjih in izložbenih oknih.
VI. KAZENSKI DOLOČBI
16. člen
Z denarno kaznijo od 10.000 SIT do 150.000 SIT se kaznuje izvajalec, od 10.000 SIT do 25.000 SIT se kaznuje tudi odgovorna oseba izvajalca, ki krši določila 6. člena tega odloka.
17. člen
Z denarno kaznijo od 10.000 SIT do 150.000 SIT se kaznuje pravna oseba, od 10.000 SIT do 25.000 SIT njena odgovorna oseba, ki krši določila 14. člena in prvega odstavka 5. člena ter od 10.000 SIT do 50.000 SIT fizična oseba, ki krši določila 14. člena in drugega odstavka 5. člena.
VII. KONČNA DOLOČBA
18. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 343-158/97-2/7
Brežice, dne 24. novembra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Brežice
Alojzij Slavko Sušin l. r.

AAA Zlata odličnost