Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/1997 z dne 11. 12. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/1997 z dne 11. 12. 1997

Kazalo

3682. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o turistični taksi v Občini Bohinj, stran 6505.

Na podlagi drugega odstavka 7. člena zakona o turistični taksi (Uradni list RS, št. 18/91), 3. in 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 36/83, 42/85, 2/86, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93 in 35/97) ter 125. člena statuta Občine Bohinj (Uradni list RS, št. 57/97 – prečiščeno besedilo), je Občinski svet občine Bohinj, na 35. redni seji dne 27. 11. 1997 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o turistični taksi v Občini Bohinj
1. člen
V odloku o turistični taksi v Občini Bohinj (Uradni list RS, št. 2/96) se v prvem odstavku 3. člena številka 10 nadomesti s številko 11.
2. člen
Prvi odstavek 4. člena se spremeni tako, da glasi:
“Pravne in fizične osebe, ki sprejemajo goste na prenočevanje (v nadaljnjem besedilu: pravne in fizične osebe) morajo občinski upravi Občine Bohinj predložiti poročilo o plačani turistični taksi vsake tri mesece, in sicer:
– za januar, februar in marec do 20. aprila;
– za april, maj in junij do 20. julija;
– za julij, avgust in september do 20. oktobra in
– za oktober, november in december do 20. januarja.”
3. člen
V drugem stavku četrtega odstavka 4. člena se besedilo “do 15. v mesecu za pretekli mesec” nadomesti z besedilom:
“do 5. v mesecu za preteklo trimesečje”
4. člen
6. člen se spremeni tako, da glasi:
“Z denarno kaznijo 80.000 SIT se na mestu prekrška kaznuje pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če:
1. do 20. v mesecu za preteklo trimesečje občinski upravi Občine Bohinj ne poda poročila ali poda pomanjkljivo poročilo o plačani turistični (krajevni) taksi (prvi, drugi in tretji odstavek 4. člena);
2. pravočasno ne posreduje podatkov za sestavo poročila iz 4. člena tega odloka, pooblaščeni pravni osebi (četrti odstavek 4. člena).
Z denarno kaznijo 40.000 SIT se na mestu prekrška kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.”
5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 1998.
Št. 061-70/97
Bohinjska Bistrica, dne 27. novembra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Bohinj
Jože Cvetek l. r.

AAA Zlata odličnost