Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/1997 z dne 11. 12. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/1997 z dne 11. 12. 1997

Kazalo

3679. Uredba o kombinirani nomenklaturi carinske tarife s carinsko tarifo - prečiščeno besedilo, stran 6001.

Na podlagi tretjega odstavka 9. člena in drugega odstavka 12. člena zakona o carinski tarifi (Uradni list RS, št. 74/95) in prvega odstavka 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 23/96 in 47/97) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o kombinirani nomenklaturi carinske tarife s carinsko tarifo – prečiščeno besedilo
1. člen
Kombinirana nomenklatura carinske tarife, na kateri temelji carinska tarifa, ki je sestavni del zakona o carinski tarifi (Uradni list RS, št. 74/95) in carinske stopnje, ki so določene s carinsko tarifo, se spremenijo tako, da se skupaj s carinsko tarifo glasijo, kot je določeno v prečiščenem besedilu, ki je sestavni del te uredbe.
2. člen
Z dnem, ko začne veljati ta uredba, preneha veljati uredba o kombinirani nomenklaturi carinske tarife s carinsko tarifo – prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 72/96 in 17/97).
3. člen
Ta uredba začne veljati 1. januarja 1998.
Št. 424-04/97-2
Ljubljana, dne 4. decembra 1997.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
             CARINSKA TARIFA

           KOMBINIRANA NOMENKLATURA

               PRVI DEL

             UVODNA DOLOČILA

             TEMELJNA PRAVILA

   A. Temeljna pravila za uporabo kombinirane nomenklature

Blago se v kombinirani nomenklaturi uvršča po naslednjih načelih:

1. Naslovi oddelkov, poglavij in podpoglavij so podani zato, da se je
  laže znajti pri uvrščanju. Zaradi pravnih razlogov uvrščanje poteka
  po poimenovanjih tarifnih številk in opombah k ustreznim oddelkom
  in poglavjem in po nadalje opisanih pravilih, če niso v nasprotju
  z vsebino teh tarifnih številk in opomb.

2. (a) Za proizvod ali izdelek, ki je naveden ali zajet v poimenovanju
    posamezne tarifne številke, se šteje tudi proizvod, ki ni kompleten
    ali končen, če ima bistvene značilnosti kompletnega ali končnega
    proizvoda. V tarifno številko se uvršča tudi kompleten ali končen
    proizvod (ali proizvod, ki se uvršča kot kompleten ali končen po tem
    pravilu), če se carini nesestavljen ali razstavljen.

  (b) Za proizvod ali izdelek, ki je naveden ali zajet v poimenovanju
    posamezne tarifne številke, se šteje tudi mešanica ali kombinacija
    tega materiala ali snovi z drugimi materiali ali snovmi. Proizvod ali
    izdelek iz danega materiala ali snovi se obravnava kot blago, ki v
    celoti ali deloma sestoji iz tega materiala ali snovi. Uvrščanje
    blaga, ki sestoji iz večih materialov ali snovi, poteka po pravilu
    pod točko 3.

3. Proizvodi, ki bi jih bilo mogoče po pravilu pod 2(b) ali iz drugih
  razlogov na prvi pogled uvrstiti v dve ali več tarifnih številk, se
  uvrščajo takole:

  (a) Tarifna številka, v kateri je najbolj konkretno ali najbolj natančno
    poimenovanje za proizvod, ima prednost pred tarifnimi številkami,
    v katerih je poimenovanje splošnejše. Kadar pa se poimenovanja dveh
    ali večih tarifnih številk nanašajo samo na del materiala ali snovi,
    vsebovanih v mešanih ali sestavljenih proizvodih, ali samo na del
    komponent, pripravljenih kot komplet za prodajo na drobno,
    poimenovanja teh tarifnih številk štejejo za enako konkretna, celo
    če ima katero izmed njih bolj kompleten in bolj natančen opis
    proizvoda.

  (b) Mešanice, sestavljeni proizvodi, ki sestoje iz različnih materialov
    ali so izdelani iz različnih komponent oziroma sestavin, ter
    proizvodi, pripravljeni v kompletih za prodajo na drobno, ki se ne
    morejo uvrstiti po pravilu pod 3(a), se uvrstijo, kot da so iz
    materiala ali sestavine, ki jim daje bistven značaj, če je to merilo
    uporabno.

  (c) Če blaga ni mogoče uvrstiti po pravilu pod 3(a) ali (b), se uvrsti
    v tisto tarifno številko, ki je po zaporedju zadnja med tistimi, ki
    jih je treba glede na pomembnost enako upoštevati.

4. Blago, ki ga ni mogoče uvrstiti po gornjih pravilih, navedenih v 2. in 3.
  točki, se uvrsti v tarifno številko, predvideno za blago, ki je takemu blagu
  najbolj podobno.

5. Poleg določb, navedenih v točkah 2, 3 in 4, veljajo za naštete proizvode
  tudi naslednja pravila:

  (a) Toki za fotografske aparate, glasbila, puške in pištole, risalni
    pribor, embalažo za ogrlice in podobna embalaža, posebej oblikovana
    in prirejena za določen proizvod ali komplet proizvodov, primerna
    za dolgotrajno rabo in dobavljena s proizvodi, za katere je
    namenjena, se uvrsti s temi proizvodi, pod pogojem, da se prodaja
    skupaj z njimi. To pravilo pa ne velja za škatle, ki dajejo celoti
    bistven značaj.

  (b) V skladu z gornjim pravilom pod 5(a) se embalažni materiali in
    embalaža (Izraza "embalažni materiali" in "embalažne škatle"
    pomenita kakršnokoli zunanjo ali notranjo embalažo v obliki škatel,
    držal, ovojev ali opor, ki niso transportni pripomočki (npr.
    transportni kontejnerji), ponjave, orodja ali pomožna transportna
    oprema. Izraz "embalažne škatle" ne zajema škatel, na katere se
    nanaša temeljno pravilo 5(a).), ki se dobavljajo tako, da so v njih
    embalirani proizvodi, uvrščajo skupaj s temi proizvodi, če se
    običajno uporabljajo za embaliranje teh proizvodov. Ta določba pa
    ne velja za embalažne materiale in embalažne škatle, če je očitno,
    da so primerni za večkratno uporabo.

6. Iz pravnih razlogov se proizvodi uvrščajo v tarifne podštevilke v
  okviru ene tarifne številke po poimenovanjih teh tarifnih podštevilk
  in morebitnih opombah k tem tarifnim podštevilkam ter po teh pravilih,
  pri čemer velja, da se tarifne podštevilke lahko primerjajo samo
  na isti ravni razčlenitve. To pravilo velja tudi za opombe k oddelkom
  in poglavjem, če sobesedilo ne predpisuje drugače.


    B. Temeljna pravila v zvezi s carinskimi stopnjami

1. Carinske stopnje, navedene v odstotkih v koloni 4 so carinske stopnje,
  določene ad valorem - t.j. na osnovi vrednosti.

2. Označba "P" v koloni 4 pri določenih tarifnih številkah in podštevilkah
  pomeni posebno dajatev.

  Če carinski stopnji sledi znak "+" in označba "P", npr. "16 + P",
  to pomeni, da je blago podvrženo plačevanju tako carine kot posebnih
  uvoznih dajatev, vkolikor je to določeno s posebnim predpisom.


    C. Temeljna pravila, ki se nanašajo tako na uporabo
        nomenklature kot carinskih stopenj

1. Če ni drugače predpisano, se določilo v zvezi s carinsko vrednostjo
  poleg vrednosti za določanje carinskih dajatev ad valorem uporablja
  za določanje vrednosti, na osnovi katerih se določa obseg določenih
  tarifnih številk in podštevilk.

2. Pri blagu, kjer se obračunava carina na težo, bo teža, ki je osnova
  za določanje zneska carine, in teža, na osnovi katere se določa obseg
  določenih tarifnih številk in podštevilk, naslednja:

  (a) v primeru oznake "bruto teža" se upošteva skupna teža blaga in vseh
    embalažnih materialov in embalažnih škatel;

  (b) v primeru oznake "neto teža" ali enostavno "teža" se upošteva teža
    samega blaga brez embalažnih materialov in embalažnih škatel.

3. V primerih, ko je kot kriterij za uvrščanje v posamezno tarifno oznako
  oziroma tarifno številko določena uvozna cena izražena v ECU, se
  ekvivalent v tolarjih izračuna z uporabo srednjega tečaja Banke Slovenije
  na zadnji delovni dan pred vložitvijo carinske deklaracije.

4. Pojem "tarifna oznaka" se uporablja za označevanje:

  - "tarifnih številk" na nivoju 4-mestnih števil, npr. tar. štev. 5302

  - "tarifnih podštevilk" na nivoju 6 8 ali 9 mest, npr. tar. podštev.
   5302 10 ali 5302 10 000.

5. Kadar koli se v nomenklaturi pojavi pojem "civilno letalstvo" in "blago, ki
  se uporablja v civilnem letalstvu" se to nanaša na:

  (a) civilna letala - to so letala, ki so drugačna od letal, ki se
    uporabljajo
    v vojaške namene in ki niso registrirana kot vojaška letala ter niso
    letala za prvoz vojaškega materiala ali tovora;

  (b) blago, ki se uporablja za civilno rabo v civilnem letalstvu pri:

    - gradnji vseh vrst civilnih letal (tudi ultralahkih letal),

    - popravililh,

    - vzdrževanjih, obnavljanju, modificiranju ali preoblikovanju;

  (c) naprave za zemeljsko treniranje in njihovi deli za civilno rabo.


      D. Embalažne škatle in embalažni materiali

Za embalažne škatle in embalažne materiale, na katere se nanaša temeljno
pravilo 5(a) in (b) in ki so v obtoku skupaj z blagom, ki ga vsebujejo
ali s katerim se pojavljajo, veljajo naslednja določila:

1. Če so embalažne škatle in embalažni material uvrščeni z blagom v skladu
  z določili temeljnega pravila 5, bodo:

  (a) ocarinjeni na osnovi enake carinske stopnje kot blago:

    - kjer je tako blago podvrženo carinski dajatvi na osnovi vrednosti
     ali

    - kjer jih je treba prišteti k teži blaga, na osnovi katere se
     obračuna znesek carine;

  (b) uvoženi prosto:

    - kjer je blago oproščeno carine ali

    - kjer se blago carini na osnovi teže ali vrednosti ali

    - kjer teže embalažnih škatel in embalažnih materialov ni
     potrebno vključiti v težo blaga, na osnovi katere se
     obračuna znesek carine.

2. V primeru, da embalažne škatle in embalažni materiali, za katere veljajo
  določila gornjih odstavkov 1(a) in 1(b), vsebujejo blago iz različnih
  tarifnih številk, se teža in vrednost embalažnih škatel in embalažnih
  materialov za določitev njihove teže ali vrednosti, ki je osnova za
  carinjenje, porazdeli med vsebovano blago v sorazmerju s težo in
  vrednostjo blaga.


         OZNAČBE, OKRAJŠAVE IN SIMBOLI

*         se nanaša na nacionalne tarifne številke, ki dodatno
          delijo tarifne številke kombinirane nomenklature na
          devetmestnem nivoju

P         posebna uvozna dajatev na mersko enoto proizvoda

b/f        flaškon

Kbit        1 024 bitov

kg/br       kilogram, bruto

kg/net       kilogram, neto

Mbit        1 048 576 bitov

MIPS        seznam mamil in psihotropnih substanc

BSP        seznam bojnih strupov in njihovih predhodnikov

ut.%        simbol za utežni odstotek

g S/MJ       gram žvepla/mega Joul


           DODATNE MERSKE ENOTE

c/k        karati (1 metrični karat = 2 x 10-4 kg)

ce/el       število celic

ct/l        nosilnost v tonah (1) ("Nosilnost v tonah" (ct/l) pomeni
          nosilnost ladje, izražena v tonah, ki ne vključuje ladijskih
          zalog (goriva, opreme, hrane ipd.). Izvzete so tudi osebe na
          ladji (posadka in potniki) ter njihova prtljaga.)

g         gram

gi F/S       gram fosilnega izotopa

GT         Brutto (kosmata) tonaža

kg C5H14CINO    kilogram kolinklorida

kg H2O2      kilogram vodikovega peroksida

kg K2O       kilogram kalijevega oksida

kg KOH       kilogram kalijevega hidroksida

kg met. am.    kilogram metilamina

kg N        kilogram dušika

kg NaOH      kilogram natrijevega hidroksida (kavstična soda)

kg/ne eda     kilogram neto ocejene substance

kg P2O5      kilogram difosfornega pentaoksida

kg 90 % sdt    kilogram 90 % suhe substance

kg U        kilogram urana

1 000 kWh     1 000 kilovatnih ur

l         liter

1 000 l      1000 litrov

l alc. 100 %    liter čistega (100 %) alkohola

m         meter

m2         kvadratni meter

m3         kubični meter

1 000 m3      1 000 kubičnih metrov

pa         štev. parov

kos        štev. kosov

100 kos      sto kosov

1 000 kos     tisoč kosov

TJ         terajoul (bruto kalorična vrednost)


              I. oddelek

       ŽIVE ŽIVALI; PROIZVODI ŽIVALSKEGA IZVORA

Opombi

1. V tem oddelku se nanaša vsako sklicevanje na posamezne rodove, vrste ali
  pasme živali tudi na njihove mladiče, če iz samega besedila ne izhaja kaj
  drugega.

2. Katera koli določba, ki se nanaša na "suhe" izdelke v tarifi, obsega prav
  tako tudi izdelke, ki so dehidrirani, evaporirani ali liofilizirani, razen
  če iz besedila ne izhaja kaj drugega.


              1. poglavje

              ŽIVE ŽIVALI

Opomba

1. To poglavje obsega vse žive živali, razen:

  (a) rib, rakov, mehkužcev in drugih vodnih nevretenčarjev iz tar. št.
    0301, 0306 in 0307;

  (b) kultur mikroorganizmov in drugih izdelkov iz tar. št. 3002;

  (c) živali iz tar. št. 9508.


-----------------------------------------------------------------------------
Tarifna        Poimenovanje             Enota  Carinska
oznaka                                stopnja
-----------------------------------------------------------------------------
  1            2                 3    4
-----------------------------------------------------------------------------

 0101    Konji, osli, mezge in mule, žive živali

       - Konji:

 0101 11 000 -- čistih pasem, plemenski ...................... kos    pr

 0101 19   -- drugi:

 0101 19 100 --- klavni ...................................... kos    27.0

 0101 19 900 --- drugi ....................................... kos    27.0

 0101 20   - Osli, mezge in mule:

 0101 20 100 -- osli ......................................... kos    5.0

 0101 20 900 -- mezge in mule ................................ kos    5.0


 0102    Govedo, žive živali

 0102 10   - Čistih pasem, plemenske:

 0102 10 100 -- telice (samice goveda, ki še niso telile) .... kos    pr

 0102 10 300 -- krave ........................................ kos    pr

 0102 10 900 -- druge ........................................ kos    pr

 0102 90   - Druge:

       -- domačih pasem:

 0102 90 050 --- mase do vključno 80 kg ...................... kos    10.7+P

       --- mase nad 80 kg, do vključno 160 kg:

 0102 90 210 ---- za zakol ................................... kos    10.7+P

 0102 90 290 ---- druge ...................................... kos    10.7+P

       --- mase nad 160 kg, do vključno 300 kg:

 0102 90 410 ---- za zakol ................................... kos    10.7+P

 0102 90 490 ---- druge ...................................... kos    10.7+P

       --- z maso nad 300 kg:

       ---- telice (samice goveda, ki še niso telile):

 0102 90 510 ----- za zakol .................................. kos    10.7+P

 0102 90 590 ----- druge ..................................... kos    10.7+P

       ---- krave:

 0102 90 610 ----- za zakol .................................. kos    10.7+P

 0102 90 690 ----- druge ..................................... kos    10.7+P

       ---- druge:

 0102 90 710 ----- za zakol .................................. kos    10.7+P

 0102 90 790 ----- druge ..................................... kos    10.7+P

 0102 90 900 -- drugo ........................................ kos    10.7


 0103    Prašiči, žive živali

 0103 10 000 - Čistih pasem, plemenski ....................... kos    pr

       - Drugi:

 0103 91   -- mase pod 50 kg:

 0103 91 100 --- domačih pasem ............................... kos    10.7+P

 0103 91 900 --- drugi ....................................... kos    10.7

 0103 92   -- mase 50 kg ali več:

       --- domačih pasem:

 0103 92 110 ---- svinje, ki so vsaj enkrat prasile, mase ne
       manj kot 160 kg ................................. kos    10.7+P

 0103 92 190 ---- drugi ...................................... kos    10.7+P

 0103 92 900 --- drugi ....................................... kos    10.7


 0104    Ovce in koze, žive živali

 0104 10   - Ovce:

 0104 10 100 -- čistih pasem, plemenske ...................... kos    pr

       -- druge:

 0104 10 300 --- jagnjeta (do enega leta) .................... kos    53.3(1)

 0104 10 800 --- druge ....................................... kos    53.3(1)

 0104 20   - Koze:

 0104 20 100 -- čistih pasem, plemenske ...................... kos    pr

 0104 20 900 -- druge ........................................ kos    53.3(1)


 0105    Domača perutnina (kokoši, race, gosi, purani in
       pegatke), žive živali

       - Mase do vključno 185 g:

 0105 11   -- kokoši, domače (Gallus domesticus):

       --- kokoši iz matične jate (plemenske):

 0105 11 110 ---- nesnice .................................... kos    pr

 0105 11 190 ---- druge ...................................... kos    pr

       --- druge:

 0105 11 910 ---- nesnice .................................... kos    10.7+P

 0105 11 990 ---- druge ...................................... kos    10.7+P

 0105 12 00 -- purani:

*0105 12 001 --- plemenski ................................... kos    pr

*0105 12 009 --- drugi ....................................... kos    53.3(1)

 0105 19   -- druga:

 0105 19 20 --- gosi:

*0105 19 201 ---- plemenske .................................. kos    pr

*0105 19 209 ---- druge ...................................... kos    53.3(1)

 0105 19 900 --- race in pegatke ............................. kos    pr

       - Druga:

 0105 92 00 -- kokoši, domače (Gallus domesticus), teže do
       2000 g:

*0105 92 001 --- plemenske ................................... kos    pr

*0105 92 009 --- druge ....................................... kos    9.1+P

 0105 93 00 -- kokoši, domače (Gallus domesticus), teže več
       kot 2000g:

*0105 93 001 --- plemenske ................................... kos    pr

*0105 93 009 --- druge ....................................... kos    9.1+P

 0105 99   -- druga:

 0105 99 10 --- race:

*0105 99 101 ---- plemenske .................................. kos    pr

*0105 99 109 ---- druge ...................................... kos    53.3(1)

 0105 99 20 --- gosi:

*0105 99 201 ---- plemenske .................................. kos    pr

*0105 99 209 ---- druge ...................................... kos    53.3(1)

 0105 99 30 --- purani:

*0105 99 301 ---- plemenski .................................. kos    pr

*0105 99 309 ---- drugi ...................................... kos    53.3(1)

 0105 99 50 --- pegatke:

*0105 99 501 ---- plemenske .................................. kos    pr

*0105 99 509 ---- druge ...................................... kos    53.3(1)


 0106 00   Druge živali, žive

 0106 00 10 - Domači kunci:

*0106 00 101 -- plemenski .................................... kos    pr

*0106 00 109 -- drugi ........................................ kos    25.0

 0106 00 200 - Golobi ........................................ kos    5.0

 0106 00 90 - Druge:

*0106 00 901 -- čebele ....................................... -     pr

*0106 00 902 -- žabe ......................................... -     2.0

*0106 00 909 -- drugo ........................................ -     pr


              2. poglavje

       MESO IN DRUGI UŽITNI KLAVNIČNI PROIZVODI

Opomba

1. V to poglavje ne spadajo:

  (a) izdelki vrst, opisanih v tar. št. 0201 do 0208 in 0210, ki so
    neuporabni za hrano ljudi;

  (b) čreva, mehurji ali želodci živali (tar. št. 0504) in živalska kri
    (tar.št. 0511 ali 3002);

  (c) maščobe živalskega izvora, razen izdelkov iz tar. št. 0209 (15.
    poglavje).

Dodatne opombe

1. A. Našteti izrazi imajo naslednje pomene:

    (a) "Goveji trupi" za potrebe tar. podšt. 0201 10 in 0202 10 pomenijo
      cele trupe zaklanih živali - izkrvavljene, očiščene in odrte, ki
      se uvažajo z glavami ali brez glav, s spodnjimi deli nog ali brez
      ter z drugimi koristnimi klavničnimi odpadki in drobovino ali brez
      njih. Kadar se trupi uvažajo brez glav, morajo biti le-te odrezane
      od trupa med prvim in drugim vratnim vretencem (pri
      atlanto-okcipitalnem sklepu (atlanto-occipital joint)). Kadar se
      uvažajo brez spodnjega dela nog, morajo biti le-te odrezane pri
      karpo- metakarpalnih ali tarzo-metatarzalnih sklepih; "trup"
      vključuje sprednji del trupa s kostmi in kitami, vratom in
      plečetom, ki vsebuje več kot 10 parov reber.

    (b) "Goveje polovice" za potrebe tar. podšt. 0201 10 in 0202 10
      pomenijo kose, ki nastanejo s simetrično delitvijo celega trupa
      skozi sredino vseh vratnih, prsnih, ledvenih in križnih vretenc
      ter skozi sredino prsnice in medenice; "polovice" vključujejo
      sprednji del polovice, ki vključuje vse kosti, kite, vrat in
      pleče, ki vsebuje več kot 10 reber.

    (c) "Kompenzirane četrti" za potrebe tar. podšt. 0201 20 20 in 0202 20
      10 pomenijo: dele, ki vsebujejo bodisi:

      - sprednje četrti z vsemi kostmi in kitami, vratom in plečetom, rez
       ob desetem rebru; in zadnje četrti z vsemi kostmi ter stegnom in
       ledjem (šimbasom), rez ob tretjem rebru, bodisi

      - sprednje četrti z vsemi kostmi in kitami, vratom, plečetom,
       odrezane pri petem rebru, s celo potrebušino in prsmi, ter zadnje
       četrti z vsemi kostmi in stegnom, ledjem, rez ob osmem rebru.

      Sprednje in zadnje četrti, ki tvorijo "kompenzirane četrti", se
      morajo uvažati hkrati in v enakem številu, skupna masa sprednjih
      četrti pa mora biti enaka masi zadnjih četrti; dovoljena je
      določena razlika v masi dveh delov pošiljke, če ne presega 5% mase
      težjega dela (sprednje ali zadnje četrti).

    (d) "Nerazkosane sprednje četrti" za potrebe tar. podšt. 0201 20 30 in
      0202 20 30 pomenijo: sprednji del trupa z vsemi kostmi in kitami,
      vratom in plečetom z najmanj štirimi in največ desetimi pari reber
      (prvi štirje pari reber morajo biti celi, drugi so lahko rezani) s
      potrebušino ali brez nje.

    (e) "Razkosane sprednje četrti" za potrebe tar. podšt. 0201 20 30 in
      0202 20 30 pomenijo: sprednji del polovice z vsemi kostmi in
      kitami, vratom in plečetom, z najmanj štirimi in največ desetimi
      rebri (prva štiri rebra morajo biti cela, druga so lahko rezana) s
      potrebušino ali brez nje.

    (f) "Nerazkosane zadnje četrti" za potrebe tar. podšt. 0201 20 50 in
      0202 20 50 pomenijo: zadnji del trupa z vsemi kostmi, stegnom in
      ledjem, vključno s filejem (pljučno pečenko), z najmanj tremi pari
      celih ali rezanih reber, z zadnjim delom bočnika ali brez njega in
      s potrebušino ali brez nje.

    (g) "Razkosane zadnje četrti" za potrebe tar. podšt. 0201 20 50 in
      0202 20 50 pomenijo: zadnji del polovice z vsemi kostmi, stegnom
      in ledjem, vključno s filejem (pljučno pečenko), z najmanj tremi
      celimi ali rezanimi rebri, z zadnjim delom bočnika ali brez njega
      in s potrebušino ali brez nje.

    (h) 11. "Vrat, pleče, plečna bržola" za potrebe tar. podšt. 0202 3050
        pomeni: hrbtni del sprednje četrti, vključno z zgornjim delom
        plečeta, dobljenim iz sprednje četrti z najmanj štirimi rebri
        in največ desetimi rebri, po ravnem rezu skozi točko, kjer se
        prvo rebro dotika prvega segmenta prsnice, do točke stika
        prepone z desetim rebrom.

      22. "Prsa s spodnjim delom plečeta" za potrebe tar. podšt. 0202 30
        50 pomeni: spodnji del sprednje četrti, vključno s trebušnim
        in vrhnjim delom.

  B. Pri določanju števila celih ali rezanih reber, ki se omenjajo v
    odstavku 1.A, se upoštevajo le tista, ki se držijo hrbtenice.

2. A. Našteti izrazi imajo naslednje pomene:

    (a) "Trupi in polovice" za potrebe tar. podšt. 0203 11 10 in 0203 21
      10 pomenijo: razsekane prašiče v obliki polovic domačega prašiča,
      izkrvavljene in očiščene, s katerih so bile odstranjene ščetine in
      parklji. Polovice so dobljene z delitvijo trupov skozi sredino
      vsakega od vratnih, prsnih, ledvenih in križnih vretenc ter po
      sredini prsnice in medenice. Taki trupi ali polovice so lahko z
      ali brez glave, krač, želodčne maščobe, ledvic, repa ali prepone.
      Polovice so lahko s hrbtnim mozgom ali brez njega, možganov ali
      jezika. Trupi in polovice svinj so lahko z vimenom ali brez
      njega.

    (b) "Šunke" (stegno) za potrebe tar. podšt. 0203 12 11, 0203 22 11,
      0210 11 11 in 0210 11 31 pomenijo: zadnji (kavdalni) del polovice,
      vključno z nogico, zadnjo kračo ali brez njih, kožo ali podkožno
      slanino ali brez njih.

      Šunka (stegno) je od ostale polovice ločena tako, da vključuje
      največ zadnje ledvično vretence.

    (c) "Prednji del" za potrebe tar. podšt. 0203 19 11, 0203 29 11, 0210
      19 30 in 0210 19 60 pomeni: prednji (kranialni) del polovice brez
      glave, vključno s kostmi, z nogico, kračo, kožo ali podkožno
      maščobo ali brez njih.

      Prednji del je od ostale polovice ločen tako, da vključuje največ
      peto prsno vretence.

      Zgornji (hrbtni) del prednjega dela z lopatico ali brez nje in
      nanjo pripetih mišic (nasoljenega grebena ali vratu z zgornjim
      plečetom) pomeni kos ledij, ki je odrezan od spodnjega
      (trebušnega) dela prednjega dela, rez takoj pod hrbtenico.

    (d) "Plečeta" za potrebe tar. podšt. 0203 12 19, 0203 22 19, 0210 11
      19 in 0210 11 39 pomeni: spodnji del prednjega dela z lopatico ali
      brez nje in nanjo pripetih mišic, vključno s kostmi, z ali brez
      nogice, sprednje krače, kože ali podkožne maščobe.

      Lopatica in pripete mišice, ki se pojavljajo ločeno, se uvrščajo v
      to tar. podšt. kot del plečeta.

    (e) "Ledja (hrbet)" za potrebe tar. podšt. 0203 19 13, 0203 29 13,
      0210 19 40 in 0210 19 70 pomeni: zgornji del polovice od prvega
      vratnega vretenca do repnega (kavdalnega) vretenca, vključno s
      kostmi, z ali brez fileja, lopatice, podkožne maščobe ali kože.

      Ledja se od spodnjega dela polovice loči z rezom tik pod
      hrbtenico.

    (f) "Prsi s potrebušino" za potrebe tar. podšt. 0203 19 15, 0203 29
      15, 0210 12 11 in 0210 12 19 pomenijo: spodnji del polovice med
      šunko (stegnom) in plečetom, znano kot "potrebušina", s kostmi ali
      brez njih, vendar s kožo in podkožno maščobo.

    (g) "Prašičje polovice" za potrebe tar. podšt. 0210 19 10 pomenijo:
      prašičje polovice brez glave (ličnic in rilca), nog, repa,
      podkožne maščobe, ledvic, fileja, lopatice, prsnice, hrbtenice,
      medenice in prepone.

    (h) "Kosi prašiča" za potrebe tar. podšt. 0210 19 10 pomenijo:
      prašičjo polovico brez šunke, s kostmi ali brez njih.

    (ij) "Skrajšane polovice" za potrebe tar. podšt. 0210 19 20 pomenijo:
      prašičje polovice brez sprednjega dela (ali brez vratu, zgornjega
      dela plečeta, plečeta s kračo), s kostmi ali brez njih.

    (k) "Srednji del" za potrebe tar. podšt. 0210 19 20 pomeni: prašičjo
      polovico brez šunke in prednjega dela, s kostmi ali brez njih.

      Ta tar. podšt. prav tako vključuje kose srednjih delov, ki
      vsebujejo tkivo zarebrnice in potrebušine v naravnem razmerju s
      celotnim srednjim delom.

  B. Deli razrezov, ki so definirani v odstavku 2.A(f), se uvrščajo v isto
    tar. podšt. le, če vsebujejo tudi kožo in podkožno maščobo.

    Če so deli, uvrščeni v tar. podšt. 0210 11 11 in 0210 11 19 ter 0210
    11 31, 0210 11 39, 0210 19 30 in 0210 19 60, dobljeni iz prašičjih
    polovic, iz katerih so bile kosti, označene v odstavku 2.A(g), že
    odstranjene, morajo biti rezi takšni, kot jih določajo odstavki
    2.A(b), (c) in (d); v vsakem primeru taki razrezi in njihovi deli
    vsebujejo kosti.

  C. Tar. podšt. 0206 30 31, 0206 49 91 in 0210 90 39 vključujejo tudi
    glave ali polovice glav domačih prašičev z možgani, ličnicami ali
    jeziki ali brez njih ter njihove dele.

    Glava je od polovice ločena z ravnim rezom od prvega vratnega
    vretenca.

    Ličnice, rilci in ušesa ter meso, ki se drži glave, še posebej
    zadnjega dela, se šteje za del glave. Meso brez kosti s sprednjega
    konca (vključno s podbradkom) se uvršča v tar. podšt. 0203 19 55, 0203
    29 55, 0210 19 51 ali 0210 19 81, odvisno od primera.

  D. Za potrebe tar. podšt. 0209 00 11 in 0209 00 19 izraz "podkožna
    prašičja maščoba" pomeni maščobno tkivo, ki se nabira pod kožo prašiča
    in se nanjo lepi, ne glede na del trupa, s katerega je; v vsakem
    primeru bo masa maščobnega tkiva presegala maso kože.

    Naštete tar. podšt. prav tako vključujejo podkožno prašičjo maščobo, s
    katere je bila odstranjena koža.

  E. Za potrebe tar. podšt. 0210 11 31, 0210 11 39, 0210 12 19 in 0210 19
    60 do 0210 19 89 se izdelki, pri katerih je razmerje med vodo in
    beljakovinami v mesu enako ali manjše od 2,8 (vsebnost dušika x 6,25),
    obravnavajo kot "posušeni ali prekajeni". Vsebnost dušika se bo
    določala po ISO metodi 937-1978.

3. A. Za potrebe tar. št. 0204 našteti izrazi imajo naslednje pomene:

    (a) "Trupi" za potrebe tar. podšt. 0204 10, 0204 21, 0204 30, 0204 41,
      0204 50 11 in 0204 50 51 pomenijo: cele trupe zaklanih živali,
      izkrvavljene, očiščene in odrte, uvožene z glavami, nogami ali
      drugimi koristnimi klavničnimi odpadki in drobovino ali brez njih.
      Kadar se trupi uvažajo brez glave, mora biti le-ta ločena od trupa
      pri atlanto-okcipitalnem sklepu. Kadar se uvažajo brez nog, se
      le-te ločijo od trupa z rezom pri karpo-metakarpalnih ali tarzo-
      metatarzalnih sklepih.

    (b) "Polovice" za potrebe tar. podšt. 0204 10, 0204 21, 0204 30, 0204
      41, 0204 50 11 in 0204 50 51 pomenijo: izdelke, ki so dobljeni s
      simetrično delitvijo trupa skozi sredino vsakega vratnega,
      prsnega, ledvenega in križnega vretenca ter skozi sredino prsnice
      in medenice.

    (c) "Skrajšana sprednja četrt" za potrebe tar. podšt. 0204 22 10, 0204
      42 10, 0204 50 13 in 0204 50 53 pomeni: sprednji del trupa s prsmi
      ali brez njih, vključno z vsemi kostmi in plečetom, kitami in
      srednjim delom vratu, rez pravokotno na hrbtenico z najmanj petimi
      in največ sedmimi pari celih ali rezanih reber.

    (d) "Zarebrnica oz. file" za potrebe tar. podšt. 0204 22 30, 0204 42
      30, 0204 50 15 in 0204 50 55 pomeni: preostali del trupa po
      odstranitvi nog in skrajšanih sprednjih četrti, z ledvicami ali
      brez njih; kadar so zarebrnice ločene od fileja, morajo
      vključevati najmanj pet ledvenih vretenc; kadar so fileji ločeni
      od zarebrnic, morajo vključevati najmanj pet parov celih ali
      rezanih reber.

    (e) "Noge" za potrebe tar. podšt. 0204 22 50, 0204 42 50, 0204 50 19
      in 0204 50 59 pomenijo: zadnji del trupa, z vsemi kostmi in
      nogami, razrezan pravokotno na hrbtenico pri šestem ledvenem
      vretencu, tik pod črevnico (ilium) ali pri četrtem križnem
      vretencu, skozi sprednji del črevnice do medenice (sednice).

  B. Pri določanju števila celih ali rezanih reber, ki se omenjajo v
    odstavku 3.A, se upoštevajo le tista, ki se držijo hrbtenice.

4. Našteti izrazi imajo naslednje pomene:

    (a) "Kokošji kosi s kostmi", za potrebe tar. podšt. 0207 13 20 do 0207
      13 60, 0207 26 20 do 0207 26 70, 0207 35 21 do 0207 35 63, 0207 14
      20 do 0207 14 60, 0207 27 20 do 0207 27 70 in 0207 36 21 do 0207
      36 63: so kosi, ki vključujejo vse kosti.

      Kokošji kosi , kot so našteti v točki (a), ki so delno
      razkoščičeni, se uvrščajo v tar. podšt.. 0207 13 70, 0207 26 80,
      0207 35 79, 0207 14 70 ali 0207 36 79;

    (b) "Polovice", za potrebe tar. podšt 0207 13 20, 0207 26 20, 0207 35
      21, 0207 35 23, 0207 35 25, 0207 14 20, 0207 27 20, 0207 36 21,
      0207 36 23 in 0207 36 25: so polovice zaklanih kokoši, ki so
      prerezane po sredini vzdolž hrbtenice in prsnice;

    (c) "Četrtine", za potrebe tar. podšt 0207 13 20, 0207 26 20, 0207 35
      21, 0207 35 23, 0207 35 25, 0207 14 20, 0207 27 20, 0207 36 21,
      0207 36 23 in 0207 36 25: so nožne četrtine ali prsne četrtine,
      dobljene s prečnim rezom polovic;

    (d) "Cela krila z ali brez vršičkov", za potrebe tar. podšt 0207 13
      30, 0207 26 30, 0207 35 31, 0207 14 30, 0207 27 30 in 0207 36 31:
      so kokošji kosi, ki predstavljajo nadlahtnico, sklep in
      podlahtnico, skupaj s pripadajočim mišičevjem. Vršički vključujejo
      zapestne kosti, ki so lahko odstranjene ali ne. Potrebna sta dva
      reza na sklepu;

    (e) "Prsa", za potrebe tar. podšt 0207 13 50, 0207 26 50, 0207 35 51,
      0207 35 53, 0207 14 50, 0207 27 50, 0207 36 51 in 0207 36 53: so
      kokošji kosi prsnega kosa in reber, razporejeni na obeh straneh,
      skupaj s pripadajočim mišičevjem;

    (f) "Bedra", za potrebe tar. podšt 0207 13 60, 0207 35 61, 0207 35 63,
      0207 14 60, 0207 36 61 in 0207 36 63: so kokošji kosi stegna s
      kostmi (piščal in stegnenica), skupaj s pripadajočim mišičevjem.
      Potrebna sta dva reza na sklepu;

    (g) "Puranja bedra", za potrebe tar. podšt 0207 26 60 in 0207 27 60:
      so puranji kosi spodnjega dela noge s kostjo (piščal in
      stegnenica), skupaj s pripadajočim mišičevjem. Potrebna sta dva
      reza na sklepu;

    (h) "Puranja noga, drugačna od bedra", za potrebe tar. podšt 0207 26
      70 in 0207 27 70: so puranji kosi zgornjega dela noge s kostjo in
      pripadajočim mišičevjem, ali pa cela noga (spodnji in zgornji del)
      s kostmi in pripadajočim mišičevjem. Potrebna sta dva reza na
      sklepu;

    (ij)"Gosji ali račji peleti", za potrebe tar. podšt 0207 35 71 in 0207
      36 71: so gosji ali račji kosi, popolnoma oskubljeni in očiščeni,
      brez glave ali spodnjega dela nog, z odstranjenimi kostmi (prsna
      kost, rebra, hrbtenica in križne kosti) toda s stegnom, golenjo in
      nadlahtjo;

5. Carinske dajatve za mešanice iz tega poglavja, se bodo določale kot
  sledi:

  (a) V mešanicah, v katerih je ena od sestavin prisotna z najmanj 90 ut.%,
    se uporabi carinska dajatev te sestavine;

  (b) V drugih mešanicah pa se uporabi najvišja carinska dajatev sestavine,
    ki je prisotna v mešanici.

6. (a) Surovo začinjeno meso iz poglavja 16 pomeni začinjeno surovo meso, ki
    je začinjeno bodisi globinsko  bodisi površinsko tako, da je vidno s
    prostim očesom ali razločljivega okusa.

  (b) Proizvodi iz tar. št. 0210, ki se jim začimbe dodajajo med pripravo,
    ostanejo uvrščene v isto tar. št., če dodajanje začimb ne spremeni
    njihovega značaja.

7. "Meso in drugi užitni mesni klavnični izdelki, nasoljeni, v slanici", za
  potrebe tar. št. 0210, pomeni meso, ki je homogeno nasoljeno po celi
  globini s celotno vsebnostjo soli (natrijevega klorida) ne manj kot
  1.2 ut.%.

8. Definicija in pogoji za uvrstitev v postavke carinske tarife z opisom
  "mlada govedina visoke kvalitete (Hilton)".

  V postavke carinske tarife z opisom "mlada govedina visoke kvalitete
  (Hilton)" se razvrščajo goveje četrti, kosi za prodajo na debelo,
  najkakovostnejši kosi prve kategorije ali porcijski zrezki od trupov, ki
  imajo naslednje lastnosti:

  a) Minimalni sloj zunanje bele maščobe, ki pokriva hrbtno mišico pri
    dvanajstem rebru: od 1,0 cm do 2,3 cm.

  b) Teža trupa od 272 kg do 386 kg.

  c) Minimalna površina razreza hrbtne mišice pri dvanajstem rebru: 58
    kvadratnih centimetrov.

  d) Maksimalna starost trideset mesecev. Na trupu ne sme biti vidne
    okostenelosti hrustančastih nastavkov, ki so povezani s prsnimi
    vretenci od prvega do enajstega.

  e) Minimalna medmišična maščoba, ki se prepleta z mišično v dolgi
    (hrbtni) mišici pri dvanajstem rebru kot prikazano na fotografskem
    standardu (ki ustreza minimalni stopnji marmoriranosti 6,0 zmerne do
    močne zamaščenosti mišičnine na mokri tkivasti substanci). Opomba: To
    ne velja za druge mišice trupa.

  f) Barva: Mišičnina mora ob razrezu trupa biti svetle, češnjevo rdeče
    barve.

  g) Sveži ohlajeni trupi ali kosi morajo imeti temperaturo (v notranjosti
    hrbtne mišice) do največ 4 stopinj C, ko se pakirajo za pošiljko.


-----------------------------------------------------------------------------
Tarifna        Poimenovanje             Enota  Carinska
oznaka                                stopnja
-----------------------------------------------------------------------------
  1            2                 3     4
-----------------------------------------------------------------------------

 0201    Meso, goveje, sveže ali ohlajeno

 0201 10 00 - Trupi in polovice:

*0201 10 001 -- mlada govedina visoke kvalitete (Hilton) ..... -     10.7+P

*0201 10 009 -- drugo ........................................ -     10.7+P

 0201 20   - Drugi kosi s kostmi:

 0201 20 20 -- "kompenzirane četrti":

*0201 20 201 --- mlada govedina visoke kvalitete (Hilton) .... -     10.7+P

*0201 20 209 --- drugo ....................................... -     10.7+P

 0201 20 30 -- nerazkosane ali razkosane sprednje četrti:

*0201 20 301 --- mlada govedina visoke kvalitete (Hilton) .... -     10.7+P

*0201 20 309 --- drugo ....................................... -     10.7+P

 0201 20 50 -- nerazkosane ali razkosane zadnje četrti:

*0201 20 501 --- mlada govedina visoke kvalitete (Hilton) .... -     10.7+P

*0201 20 509 --- drugo ....................................... -     10.7+P

 0201 20 90 -- drugo:

*0201 20 901 --- mlada govedina visoke kvalitete (Hilton) .... -     10.7+P

*0201 20 909 --- drugo ....................................... -     10.7+P

 0201 30 00 - Brez kosti:

*0201 30 001 -- mlada govedina visoke kvalitete (Hilton) ..... -     10.7+P

*0201 30 009 -- drugo ........................................ -     10.7+P


 0202    Meso goveje, zamrznjeno

 0202 10 00 - Trupi in polovice:

*0202 10 001 -- mlada govedina visoke kvalitete (Hilton) ..... -     10.7+P

*0202 10 009 -- drugo ........................................ -     10.7+P

 0202 20   - Drugi kosi s kostmi:

 0202 20 10 -- "kompenzirane" četrti:

*0202 20 101 --- mlada govedina visoke kvalitete (Hilton) .... -     10.7+P

*0202 20 109 --- drugo ....................................... -     10.7+P

 0202 20 30 -- nerazkosane ali razkosane sprednje četrti:

*0202 20 301 --- mlada govedina visoke kvalitete (Hilton) .... -     10.7+P

*0202 20 309 --- drugo ....................................... -     10.7+P

 0202 20 50 -- nerazkosane ali razkosane zadnje četrti:

*0202 20 501 --- mlada govedina visoke kvalitete (Hilton) .... -     10.7+P

*0202 20 509 --- drugo ....................................... -     10.7+P

 0202 20 90 -- drugo:

*0202 20 901 --- mlada govedina visoke kvalitete (Hilton) .... -     10.7+P

*0202 20 909 --- drugo ....................................... -     10.7+P

 0202 30   - Brez kosti:

 0202 30 10 -- sprednje četrti, cele ali razkosane v največ
       pet kosov, vsaka četrt v enem delu; kompenzirane
       četrti v dveh delih, od katerih eden vsebuje
       sprednjo četrt, celo ali razkosano v največ pet
       kosov, drugi del pa zadnjo četrt, razen fileja v
       enem kosu:

*0202 30 101 --- mlada govedina visoke kvalitete (Hilton) .... -     10.7+P

*0202 30 109 --- drugo ....................................... -     10.7+P

 0202 30 50 -- vrat, pleče, plečna bržola in prsa s spodnjim
       delom plečeta:

*0202 30 501 --- mlada govedina visoke kvalitete (Hilton) .... -     10.7+P

*0202 30 509 --- drugo ....................................... -     10.7+P

 0202 30 90 -- drugo:

*0202 30 901 --- mlada govedina visoke kvalitete (Hilton) .... -     10.7+P

*0202 30 909 --- drugo ....................................... -     10.7+P


 0203    Meso, prašičje, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno

       - Sveže ali ohlajeno:

 0203 11   -- trupi in polovice:

 0203 11 100 --- domačih prašičev ............................ -     12.9+P

 0203 11 900 --- drugo - divjih prašičev...................... -     12.9+P

 0203 12   -- šunke, plečeta in njihovi kosi, s kostmi:

       --- domačih prašičev:

 0203 12 110 ---- šunke in njihovi kosi ...................... -     12.9+P

 0203 12 190 ---- plečeta in njihovi kosi .................... -     12.9+P

 0203 12 900 --- drugo - divjih prašičev..................... -     12.9+P

 0203 19   -- drugo:

       --- domačih prašičev:

 0203 19 110 ---- prednji deli in njihovi kosi ............... -     12.9+P

 0203 19 130 ---- ledja in njihovi kosi, s kostmi ............ -     12.9+P

 0203 19 150 ---- prsa s potrebušino in maščobo, kosi ........ -     12.9+P

       ---- drugo:

 0203 19 550 ----- brez kosti ................................ -     12.9+P

 0203 19 590 ----- drugo ..................................... -     12.9+P

 0203 19 900 --- drugo (npr., divjih prašičev) ............... -     12.9+P

       - Zamrznjeno:

 0203 21   -- trupi in polovice:

 0203 21 100 --- domačih prašičev ............................ -     12.9+P

 0203 21 900 --- drugo - divjih prašičev...................... -     12.9+P

 0203 22   -- šunke, plečeta in njihovi kosi, s kostmi:

       --- domačih prašičev:

 0203 22 110 ---- šunke in njihovi kosi ...................... -     12.9+P

 0203 22 190 ---- plečeta in njihovi kosi .................... -     12.9+P

 0203 22 900 --- drugo - divjih prašičev...................... -     12.9+P

 0203 29   -- drugo:

       --- domačih prašičev:

 0203 29 110 ---- prednji deli in njihovi kosi ............... -     12.9+P

 0203 29 130 ---- ledja in njihovi kosi, s kostmi ............ -     12.9+P

 0203 29 150 ---- prsa s potrebušino in maščobo, kosi ........ -     12.9+P

       ---- drugo:

 0203 29 550 ----- brez kosti ................................ -     12.9+P

 0203 29 590 ----- drugo ..................................... -     12.9+P

 0203 29 900 --- drugo -divjih prašičev....................... -     12.9+P


 0204    Meso, ovčje ali kozje, sveže, ohlajeno ali
       zamrznjeno

 0204 10 000 - Trupi in polovice, jagnječji, sveži ali
       ohlajeni ........................................ -     10.7+P

       - Drugo meso, ovčje, sveže ali ohlajeno:

 0204 21 000 -- trupi in polovice ............................ -     53.3(1)

 0204 22   -- drugi kosi s kostmi:

 0204 22 100 --- skrajšane sprednje četrti ................... -     53.3(1)

 0204 22 300 --- zarebrnice oziroma fileji ................... -     53.3(1)

 0204 22 500 --- noge ........................................ -     53.3(1)

 0204 22 900 --- drugo ....................................... -     53.3(1)

 0204 23 000 -- brez kosti ................................... -     53.3(1)

 0204 30 000 - Trupi in polovice, jagnječji, zamrznjeni ...... -     53.3(1)

       - Drugo meso, ovčje, zamrznjeno:

 0204 41 000 -- trupi in polovice ............................ -     53.3(1)

 0204 42   -- drugi kosi s kostmi:

 0204 42 100 --- skrajšane sprednje četrti ................... -     53.3(1)

 0204 42 300 --- zarebrnice oziroma fileji ................... -     53.3(1)

 0204 42 500 --- noge ........................................ -     53.3(1)

 0204 42 900 --- drugo ....................................... -     53.3(1)

 0204 43   -- brez kosti:

 0204 43 100 --- ovčje ....................................... -     53.3(1)

 0204 43 900 --- drugo ....................................... -     53.3(1)

 0204 50   - Meso, kozje:

       -- sveže ali zamrznjeno:

 0204 50 110 --- trupi in polovice ........................... -     20.0

 0204 50 130 --- skrajšane sprednje četrti ................... -     20.0

 0204 50 150 --- zarebrnice oziroma fileji ................... -     20.0

 0204 50 190 --- noge ........................................ -     20.0

       --- drugo:

 0204 50 310 ---- kosi s kostmi .............................. -     20.0

 0204 50 390 ---- kosi brez kosti ............................ -     20.0

       -- zamrznjeno:

 0204 50 510 --- trupi in polovice ........................... -     20.0

 0204 50 530 --- skrajšane sprednje četrti ................... -     20.0

 0204 50 550 --- zarebrnice oziroma fileji ................... -     20.0

 0204 50 590 --- noge ........................................ -     20.0

       --- drugo:

 0204 50 710 ---- kosi s kostmi .............................. -     20.0

 0204 50 790 ---- kosi brez kosti ............................ -     20.0


 0205 00   Meso konj, oslov ali mul in mezgov, sveže,
       ohlajeno ali zamrznjeno

       - Konjsko:

 0205 00 110 -- sveže ali ohlajeno ........................... -     20.0

 0205 00 190 -- zamrznjeno ................................... -     20.0

 0205 00 900 - Oslov, mul in mezgov .......................... -     20.0


 0206    Drugi užitni klavnični izdelki iz govejega,
       svinjskega, ovčjega, kozjega in konjskega mesa
       ter mesa oslov ali mesa mul in mezgov; sveži,
       ohlajeni ali zamrznjeni

 0206 10   - Živali vrste goved, sveži ali ohlajeni:

 0206 10 100 -- za proizvodnjo farmacevtskih izdelkov ....... -     6.0

       -- drugi:

 0206 10 910 --- jetra ....................................... -     6.0+P

 0206 10 950 --- notranja prepona, mišična in tetivna ........ -     6.0+P

 0206 10 990 --- drugo ....................................... -     6.0

       - Živali vrste goved, zamrznjeni:

 0206 21 000 -- jeziki ....................................... -     4.0

 0206 22   -- jetra:

 0206 22 100 --- za proizvodnjo farmacevtskih izdelkov ...... -     4.0

 0206 22 900 --- druga ....................................... -     4.0

 0206 29   -- drugi:

 0206 29 100 --- za proizvodnjo farmacevtskih izdelkov ...... -     6.0

       --- drugi:

 0206 29 910 ---- notranja prepona, mišična in tetivna ....... -     6.0+P

 0206 29 990 ---- drugi ...................................... -     6.0+P

 0206 30   - Prašičev, sveži ali ohlajeni:

 0206 30 100 -- za proizvodnjo farmacevtskih izdelkov ....... -     6.0

       -- drugi:

       --- domačih prašičev:

 0206 30 210 ---- jetra ...................................... -     6.0

 0206 30 310 ---- drugi ...................................... -     20.0

 0206 30 900 --- drugi ....................................... -     10.0

       - Prašičev, zamrznjeni:

 0206 41   -- jetra:

 0206 41 100 --- za proizvodnjo farmacevtskih izdelkov ...... -     6.0

       --- druga:

 0206 41 910 ---- domačih prašičev ........................... -     22.0

 0206 41 990 ---- druga ...................................... -     8.0

 0206 49   -- drugi:

 0206 49 100 --- za proizvodnjo farmacevtskih izdelkov ...... -     6.0

       --- drugi:

 0206 49 910 ---- domačih prašičev ........................... -     22.0

 0206 49 990 ---- drugi ...................................... -     8.0

 0206 80   - Drugi, sveži ali ohlajeni:

 0206 80 100 -- za proizvodnjo farmacevtskih izdelkov ....... -     6.0

       -- drugi:

 0206 80 910 --- konj, oslov, mul in mezgov .................. -     10.0

 0206 80 990 --- ovac in koz ................................. -     10.0

 0206 90   - Drugi, zamrznjeni:

 0206 90 100 -- za proizvodnjo farmacevtskih izdelkov ....... -     6.0

       -- drugi:

 0206 90 910 --- konj, oslov, mul in mezgov .................. -     10.0

 0206 90 990 --- ovac in koz ................................. -     10.0


 0207    Meso in užitni odpadki perutnine iz tar.št.
       0105, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno

       - Kokoši vrste Gallus domesticus:

 0207 11   -- nerazrezane na kose, sveže ali ohlajene:

 0207 11 100 --- oskubljene in očiščene, z glavami in nogami,
       znane kot "83% piščanci" ........................ -     12.9+P

 0207 11 300 --- oskubljene in očiščene, brez glav in nog,
       vendar z vratovi, srčki, jetri in želodčki,
       znane kot "70% piščanci" ........................ -     12.9+P

 0207 11 900 --- oskubljene in očiščene, brez glav, nog ter
       vratov, src, jeter in želodčkov, znane kot "65%
       piščanci" ali pod drugim nazivom ................ -     12.9+P

 0207 12   -- nerazrezane na kose, zamrznjene:

 0207 12 100 --- oskubljene in očiščene, brez glav in nog,
       vendar z vratovi, srčki, jetri in želodčki,
       znane kot "70% piščanci" ........................ -     12.9+P

 0207 12 900 --- oskubljene in očiščene, brez glav, nog ter
       vratov, src, jeter in želodčkov, znane kot "65%
       piščanci" ali pod drugim nazivom ................ -     12.9+P

 0207 13   -- kosi in drobovje, sveži ali ohlajeni:

       --- kosi:

 0207 13 100 ---- brez kosti ................................. -     12.9+P

       ---- s kostmi:

 0207 13 200 ----- polovice ali četrtine ..................... -     12.9+P

 0207 13 300 ----- cela krila z ali brez vršičkov ............ -     12.9+P

 0207 13 400 ----- hrbtišča, vratovi, hrbtišča z vratovi,
       škofije in vršički kril ......................... -     12.9+P

 0207 13 500 ----- prsa in kosi prs .......................... -     12.9+P

 0207 13 600 ----- bedra in kosi beder ....................... -     12.9+P

 0207 13 700 ----- drugo ..................................... -     12.9+P

       --- drobovje:

 0207 13 910 ---- jetra ...................................... -     12.9+P

 0207 13 990 ---- drugo ...................................... -     12.9+P

 0207 14   -- kosi in drobovje, zamrznjeni:

       --- kosi:

 0207 14 100 ---- brez kosti ................................. -     12.9+P

       ---- s kostmi:

 0207 14 200 ----- polovice ali četrtine ..................... -     12.9+P

 0207 14 300 ----- cela krila z ali brez vršičkov ............ -     12.9+P

 0207 14 400 ----- hrbtišča, vratovi, hrbtišča z vratovi,
       škofije in vršički kril ......................... -     12.9+P

 0207 14 500 ----- prsa in kosi prs .......................... -     12.9+P

 0207 14 600 ----- bedra in kosi beder ....................... -     12.9+P

 0207 14 700 ----- drugo ..................................... -     12.9+P

       --- drobovje:

 0207 14 910 ---- jetra ...................................... -     12.9+P

 0207 14 990 ---- drugo ...................................... -     12.9+P

       - Purani:

 0207 24   -- nerazrezani na kose, sveži ali ohlajeni:

 0207 24 100 --- oskubljeni in očiščeni, brez glav in nog,
       vendar z vratovi, srčki, jetri in želodčki,
       znani kot "80% purani" .......................... -     12.9+P

 0207 24 900 --- oskubljeni in očiščeni, brez glav, nog ter
       vratov, srčkov, jeter in želodčkov, znani kot
       "73% purani" ali pod drugim nazivom ............. -     12.9+P

 0207 25   -- nerazrezani na kose, zamrznjeni:

 0207 25 100 --- oskubljeni in očiščeni, brez glav in nog,
       vendar z vratovi, srčki, jetri in želodčki,
       znani kot "80% purani" .......................... -     53.3

 0207 25 900 --- oskubljeni in očiščeni, brez glav, nog ter
       vratov, srčkov, jeter in želodčkov, znani kot
       "73% purani" ali pod drugim nazivom ............. -     53.3

 0207 26   -- kosi in drobovje, sveži ali ohlajeni:

       --- kosi:

 0207 26 100 ---- brez kosti ................................. -     12.9+P

       ---- s kostmi:

 0207 26 200 ----- polovice ali četrtine ..................... -     12.9+P

 0207 26 300 ----- cela krila z ali brez vršičkov ............ -     12.9+P

 0207 26 400 ----- hrbtišča, vratovi, hrbtišča z vratovi,
       škofije in vršički kril ......................... -     12.9+P

 0207 26 500 ----- prsa in kosi prs .......................... -     12.9+P

       ----- noge in kosi nog:

 0207 26 600 ------ bedra in kosi beder ...................... -     12.9+P

 0207 26 700 ------ drugo .................................... -     12.9+P

 0207 26 800 ----- drugo ..................................... -     12.9+P

       --- drobovje:

 0207 26 910 ---- jetra ...................................... -     12.9+P

 0207 26 990 ---- drugo ...................................... -     12.9+P

 0207 27   -- kosi in drobovje, zamrznjeni:

       --- kosi:

 0207 27 100 ---- brez kosti ................................. -     53.3

       ---- s kostmi:

 0207 27 200 ----- polovice ali četrtine ..................... -     53.3

 0207 27 300 ----- cela krila z ali brez vršičkov ............ -     53.3

 0207 27 400 ----- hrbtišča, vratovi, hrbtišča z vratovi,
       škofije in vršički kril ......................... -     53.3

 0207 27 500 ----- prsa in kosi prs .......................... -     53.3

       ----- noge in kosi nog:

 0207 27 600 ------ bedra in kosi beder ...................... -     53.3

 0207 27 700 ------ drugo .................................... -     53.3

 0207 27 800 ----- drugo ..................................... -     53.3

       --- drobovje:

 0207 27 910 ---- jetra ...................................... -     9.0

 0207 27 990 ---- drugo ...................................... -     53.3

       - Race, gosi in pegatke:

 0207 32   -- nerazrezane na kose, sveže ali ohlajene:

       --- race:

 0207 32 110 ---- oskubljene, izkrvavljene, očiščene
       drobovja, z glavami in nogami, znane pod nazivom
       "85% race" ...................................... -     12.9+P

 0207 32 150 ---- oskubljene in očiščene, brez glav in nog,
       vendar z vratovi, srčki, jetri in želodčki,
       znane kot "70% race" ............................ -     12.9+P

 0207 32 190 ---- oskubljene in očiščene, brez glav, nog ter
       brez vratov, srčkov, jeter in želodčkov, znane
       kot "63% race" ali pod drugim nazivom ........... -     12.9+P

       --- gosi:

 0207 32 510 ---- oskubljene, izkrvavljene, neočiščene, z
       glavami in nogami, znane kot "82% gosi" ......... -     12.9+P

 0207 32 590 ---- oskubljene in očiščene, brez glav in nog, s
       srčki in želodčki ali brez njih, znane kot "75%
       gosi" ali pod drugim nazivom .................... -     12.9+P

 0207 32 900 --- pegatke ..................................... -     12.9+P

 0207 33   -- nerazrezane na kose, zamrznjene:

       --- race:

 0207 33 110 ---- oskubljene in očiščene, brez glav in nog,
       vendar z vratovi, srčki, jetri in želodčki,
       znane kot "70% race" ............................ -     27.0

 0207 33 190 ---- oskubljene in očiščene, brez glav, nog ter
       brez vratov, srčkov, jeter in želodčkov, znane
       kot "63% race" ali pod drugim nazivom ........... -     27.0

       --- gosi:

 0207 33 510 ---- oskubljene, izkrvavljene, neočiščene, z
       glavami in nogami, znane kot "82% gosi" ......... -     27.0

 0207 33 590 ---- oskubljene in očiščene, brez glav in nog, s
       srčki in želodčki ali brez njih, znane kot "75%
       gosi" ali pod drugim nazivom .................... -     27.0

 0207 33 900 --- pegatke ..................................... -     27.0

 0207 34   -- mastna jetra, sveža ali ohlajena:

 0207 34 100 --- gosja ....................................... -     7.0

 0207 34 900 --- račja ....................................... -     7.0

 0207 35   -- drugo, sveže ali ohlajeno:

       --- kosi:

       ---- brez kosti:

 0207 35 110 ----- gosi ...................................... -     12.9+P

 0207 35 150 ----- rac in pegatk ............................ -     12.9+P

       ---- s kostmi:

       ----- polovice ali četrti:

 0207 35 210 ------ rac ...................................... -     12.9+P

 0207 35 230 ------ gosi .................................... -     12.9+P

 0207 35 250 ------ pegatk .................................. -     12.9+P

 0207 35 310 ----- cela krila, z ali brez vršičkov ........... -     12.9+P

 0207 35 410 ----- hrbtišča, vratovi, hrbtišča z vratovi,
       škofije in vršički kril ......................... -     12.9+P

       ----- prsa in kosi prs:

 0207 35 510 ------ gosi .................................... -     12.9+P

 0207 35 530 ------ rac in pegatk ........................... -     12.9+P

       ----- noge in kosi nog:

 0207 35 610 ------ gosi .................................... -     12.9+P

 0207 35 630 ------ rac in pegatk ........................... -     12.9+P

 0207 35 710 ----- peleti iz gosi ali rac .................... -     12.9+P

 0207 35 790 ----- drugo ..................................... -     12.9+P

       --- drobovje:

 0207 35 910 ---- jetra, razen mastnih jeter ................. -     12.9+P

 0207 35 990 ---- drugo ...................................... -     12.9+P

 0207 36   -- drugo, zamrznjeno:

       --- kosi:

       ---- brez kosti:

 0207 36 110 ----- gosi ...................................... -     27.0

 0207 36 150 ----- rac in pegatk ............................ -     27.0

       ---- s kostmi:

       ----- polovice ali četrti:

 0207 36 210 ------ rac ...................................... -     27.0

 0207 36 230 ------ gosi .................................... -     27.0

 0207 36 250 ------ pegatk .................................. -     27.0

 0207 36 310 ----- cela krila, z ali brez vršičkov ........... -     27.0

 0207 36 410 ----- hrbtišča, vratovi, hrbtišča z vratovi,
       škofije in vršički kril ......................... -     27.0

       ----- prsa in kosi prs:

 0207 36 510 ------ gosi .................................... -     27.0

 0207 36 530 ------ rac in pegatk ........................... -     27.0

       ----- noge in kosi nog:

 0207 36 610 ------ gosi .................................... -     27.0

 0207 36 630 ------ rac in pegatk ........................... -     27.0

 0207 36 710 ----- peleti iz gosi ali rac .................... -     27.0

 0207 36 790 ----- drugo ..................................... -     27.0

       --- drobovje:

       ---- jetra:

 0207 36 810 ----- mastna jetra gosi ......................... -     9.0

 0207 36 850 ----- mastna jetra rac .......................... -     9.0

 0207 36 890 ----- drugo ..................................... -     9.0

 0207 36 900 ---- drugo ...................................... -     27.0


 0208    Drugo meso in drugi užitni mesni klavnični
       izdelki, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno

 0208 10   - Domačih kuncev in divjih zajcev:

       -- domačih kuncev:

 0208 10 110 --- sveže ali ohlajeno .......................... -     27.0

 0208 10 190 --- zamrznjeno .................................. -     27.0

 0208 10 900 -- drugo ........................................ -     27.0

 0208 20 000 - Žabji kraki ................................... -     10.0

 0208 90   - Drugo:

 0208 90 100 -- domačih golobov .............................. -     10.0

       -- divjačine, razen divjih zajcev:

 0208 90 200 --- prepelic .................................... -     10.0

 0208 90 400 --- drugo ....................................... -     10.0

 0208 90 500 -- meso kitov in tjulnjev ....................... -     10.0

 0208 90 600 -- severnih jelenov ............................. -     10.0

 0208 90 800 -- drugo ........................................ -     10.0


 0209 00   Prašičja maščoba in salo, očiščena mesa, in
       podkožno maščevje perutnine (netopljeno), sveže,
       ohlajeno, zamrznjeno, nasoljeno, razsoljeno,
       sušeno ali prekajeno

       - Podkožna prašičja maščoba in salo:

 0209 00 110 -- sveža, ohlajena, zamrznjena, soljena ali v
       slanici ......................................... -     17.0

 0209 00 190 -- sušena ali prekajena ......................... -     17.0

 0209 00 300 - Prašičja maščoba, razen tiste iz tar. podšt.
       02090011 ali 0209 00 19 ......................... -     17.0

 0209 00 900 - Perutninska maščoba ........................... -     15.0


 0210    Meso in drugi užitni mesni klavnični izdelki,
       nasoljeni, v slanici, sušeni ali prekajeni;
       užitna moka in zdrob iz mesa ali iz drugih
       klavničnih izdelkov

       - Meso, prašičje:

 0210 11   -- šunke, plečeta in njihovi kosi, s kostmi:

       --- domačih prašičev:

       ---- nasoljena ali v slanici:

 0210 11 110 ----- šunke in njihovi kosi ..................... -     12.9+P

 0210 11 190 ----- plečeta in njihovi kosi ................... -     12.9+P

       ---- posušena ali prekajena:

 0210 11 310 ----- šunke in njihovi kosi ..................... -     12.9+P

 0210 11 390 ----- plečeta in njihovi kosi ................... -     12.9+P

 0210 11 900 --- drugo ....................................... -     12.9+P

 0210 12   -- prsi s potrebušnino in njihovi kosi:

       --- domačih prašičev:

 0210 12 110 ---- soljene ali v slanici ...................... -     12.9+P

 0210 12 190 ---- sušene ali prekajene ....................... -     12.9+P

 0210 12 900 --- drugo ....................................... -     12.9+P

 0210 19   -- drugo:

       --- domačih prašičev:

       ---- soljeno ali v slanici:

 0210 19 100 ----- prekajene prašičje polovice ali njihovi
       kosi ............................................ -     12.9+P

 0210 19 200 ----- prekajene skrajšane polovice
       (tričetrtinske stranice) ali srednji deli ....... -     12.9+P

 0210 19 300 ----- prednji deli in njihovi kosi .............. -     12.9+P

 0210 19 400 ----- ledja in njihovi kosi ..................... -     12.9+P

       ----- drugo:

 0210 19 510 ------ brez kosti ............................... -     12.9+P

 0210 19 590 ------ drugo .................................... -     12.9+P

       ---- sušeno ali prekajeno:

 0210 19 600 ----- prednji deli in njihovi kosi .............. -     12.9+P

 0210 19 700 ----- ledja in njihovi kosi ..................... -     12.9+P

       ----- drugo:

 0210 19 810 ------ brez kosti ............................... -     12.9+P

 0210 19 890 ------ drugo .................................... -     12.9+P

 0210 19 900 --- drugo ....................................... -     12.9+P

 0210 20   - Meso, goveje:

 0210 20 100 -- s kostmi ..................................... -     12.9+P

 0210 20 900 -- brez kosti ................................... -     12.9+P

 0210 90   - Drugo, vključno užitno moko, zdrob iz mesa in
       drugih klavničnih izdelkov:

       -- meso:

 0210 90 100 --- konjsko, soljeno, v slanici ali sušeno ...... -     10.7+P

       --- ovčje in kozje:

 0210 90 110 ---- s kostmi ................................... -     10.7+P

 0210 90 190 ---- brez kosti ................................. -     10.7+P

 0210 90 210 --- severnih jelenov ............................ -     10.7+P

 0210 90 290 --- drugo ....................................... -     10.7+P

       -- drobovina:

       --- domačih prašičev:

 0210 90 310 ---- jetra ...................................... -     10.7+P

 0210 90 390 ---- drugo ...................................... -     10.7+P

       --- govedi:

 0210 90 410 ---- prepona, mišična in tetivna (flam) ......... -     10.7+P

 0210 90 490 ---- drugo ...................................... -     10.7+P

 0210 90 600 --- ovac in koz ................................. -     10.7+P

       --- drugo:

       ---- perutninska jetra:

 0210 90 710 ----- mastna jetra gosi ali rac, soljena ali v
       slanici ......................................... -     10.7+P

 0210 90 790 ----- drugo ..................................... -     10.7+P

 0210 90 800 ---- drugo ...................................... -     10.7+P

 0210 90 900 -- užitne moke in zdrob iz mesa ali mesnih
       odpadkov ........................................ -     10.7+P


              3. poglavje

    RIBE, RAKI, MEHKUŽCI IN DRUGI VODNI NEVRETENČARJI

Opombi

1. V to poglavje ne spadajo:

  (a) morski sesalci (tar. št. 0106) in njihovo meso (tar. št. 0208 ali
    0210);

  (b) ribe (vključno njihova jetra in ikre), raki, mehkužci in drugi vodni
    nevretenčarji, ki so mrtvi in neuporabni za hrano ljudi bodisi zaradi
    njihove vrste ali njihovega stanja (5. poglavje); moka, zdrob in
    peleti iz rib, rakov, mehkužcev in drugih vodnih nevretenčarjev,
    neuporabni za hrano ljudi (tar. št. 2301);

  (c) kaviar in kaviarjev nadomestek, pripravljen iz ribjih jajčec (tar. št.
    1604).

2. V tem poglavju izraz "peleti" pomeni izdelke, ki so bili aglomerirani
  bodisi neposredno s kompresijo bodisi z dodatkom majhne količine veziva.


-----------------------------------------------------------------------------
Tarifna        Poimenovanje             Enota  Carinska
oznaka                                stopnja
-----------------------------------------------------------------------------
  1            2                 3     4
-----------------------------------------------------------------------------

 0301    Ribe, žive

 0301 10   - Okrasne ribe:

 0301 10 100 -- sladkovodne ribe ............................. -     15.0

 0301 10 900 -- morske ribe .................................. -     15.0

       - Druge ribe, žive:

 0301 91   -- postrvi (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss,
       Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita,
       Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache,
       Oncorhynchus chrysogaster):

 0301 91 100 --- vrst Oncorhynchus apache, Oncorhynchus
       chrysogaster .................................... -     10.0

 0301 91 900 --- druge ....................................... -     12.9+P

 0301 92 000 -- jegulje (Anguilla spp.) ...................... -     10.0

 0301 93 000 -- krap ......................................... -     12.9+P

 0301 99   -- druge:

       --- sladkovodne ribe:

 0301 99 110 ---- pacifiški losos (Oncorhynchus nerka,
       Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta,
       Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch,
       Oncorhynchus masou in Oncorhynchus rhodurus),
       atlantski losos (Salmo salar) in donavski losos
       (Hucho hucho) ................................... -     10.0

 0301 99 190 ---- druge ...................................... -     10.0

 0301 99 900 --- morske ribe ................................. -     2.0


 0302    Ribe, sveže ali ohlajene, razen ribjih filetov
       in drugega ribjega mesa iz tar.št. 0304

       - Salmonidi, razen jeter in iker:

 0302 11   -- postrvi (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss,
       Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita,
       Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache,
       Oncorhynchus chrysogaster):

 0302 11 100 --- vrst Oncorhynchus apache, Oncorhynchus
       chrysogaster .................................... -     10.0

 0302 11 900 --- druge ....................................... -     12.9+P

 0302 12 000 -- pacifiški lososi (Oncorhynchus nerka,
       Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta,
       Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch,
       Oncorhynchus masou in Oncorhynchus rhodurus),
       atlantski lososi (Salmo salar) in donavski
       lososi (Hucho hucho) ............................ -     2.0

 0302 19 000 -- drugi ........................................ -     10.0

       - Ploščate ali listaste ribe (Pleuronectidae,
       Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae,
       Scophthalmidae in Citharidae), razen jeter in
       iker:

 0302 21   -- morski list (Reinhardtius hipoglossoides,
       Hipoglossus hipoglossus, Hipoglossus
       stenolepis):

 0302 21 100 --- veliki list (Reinhardtius hippoglossoides) .. -     2.0

 0302 21 300 --- atlantski list (Hippoglossus hippoglossus) .. -     2.0

 0302 21 900 --- pacifiški list (Hippoglossus stenolepis) .... -     2.0

 0302 22 000 -- navadna plošča (Pleuronectes platessa) ....... -     2.0

 0302 23 000 -- list (Solea spp.) ............................ -     2.0

 0302 29   -- druge:

 0302 29 100 --- morski robec (Lepidorhombus spp.) ........... -     2.0

 0302 29 900 --- druge ....................................... -     2.0

       - Tuni (rodu Thunnus), progasti tun (Euthynnus
       (Katsuwonus) pelamis), razen jeter in iker:

 0302 31   -- tun albakor ali dolgoplavutni beli tun
       (Thunnus alalunga):

 0302 31 100 --- za industrijsko proizvodnjo izdelkov,
       uvrščenih v tar. št. 1604 ...................... -     2.0

 0302 31 900 --- drugo ....................................... -     2.0

 0302 32   -- rumenoplavutni tun (Thunnus albacares):

 0302 32 100 --- za industrijsko proizvodnjo izdelkov,
       uvrščenih v tar. št. 1604 ...................... -     2.0

 0302 32 900 --- drugo ....................................... -     2.0

 0302 33   -- progasti tun:

 0302 33 100 --- za industrijsko proizvodnjo izdelkov,
       uvrščenih v tar. št. 1604: ..................... -     2.0

 0302 33 900 --- drugo ....................................... -     2.0

 0302 39   -- drugo:

       --- za industrijsko proizvodnjo izdelkov,
       uvrščenih v tar. št. 1604

 0302 39 110 ---- modroplavutni tun (Thunnus thynnus) ........ -     2.0

 0302 39 190 ---- drugo ...................................... -     2.0

       --- drugo:

 0302 39 910 ---- modroplavutni tun (Thunnus thynnus) ........ -     2.0

 0302 39 990 ---- drugo ...................................... -     2.0

 0302 40   - Sledi (Clupea harengus, Clupea pallasii),
       razen jeter in iker:

 0302 40 050 -- od 1. januarja do 14. februarja .............. -     2.0

 0302 40 100 -- od 15. februarja do 15. junija ............... -     2.0

 0302 40 980 -- od 16. junija do 31. decembra ................ -     2.0

 0302 50   - Trske (Gadus morhua,Gadus ogac, Gadus
       macrocephalus), razen jeter in iker:

 0302 50 100 -- vrste Gadus morhua ........................... -     2.0

 0302 50 900 -- druge ........................................ -     2.0

       - Druge ribe, razen jeter in iker:

 0302 61   -- sardele (Sardina pilchardus, Sardinops spp.),
       velike sardele (Sardinella spp.), papaline
       (Sprattus Sprattus):

 0302 61 100 --- vrste Sardina pilchardus .................... -     26.0

 0302 61 300 --- rodu Sardinops; sardinella (Sardinella
       spp.) ........................................... -     26.0

       --- papalina ali sardelica (Sprattus sprattus):

 0302 61 900 ---- od 1. januarja do 14. februarja ............ -     26.0

 0302 61 910 ---- od 15. februarja do 15. junija ............. -     26.0

 0302 61 980 ---- od 16. junija do 31. decembra .............. -     26.0

 0302 62 000 -- vahnja ali navadni lupač (Melanogrammus
       aeglefinus) ..................................... -     2.0

 0302 63 000 -- saj ali morski losos (Pollachius virens) ..... -     2.0

 0302 64   -- skuše (Scomber scombrus, Scomber
       australasicus, Scomber japonicus):

 0302 64 050 --- od 1. januarja do 14. februarja ............. -     15.0

 0302 64 100 --- od 15. februarja do 15. junija .............. -     10.0

 0302 64 980 --- od 16. junija do 31. decembra ............... -     15.0

 0302 65   -- morski psi:

 0302 65 200 --- morski pes vrste Squalus acanthias .......... -     2.0

 0302 65 500 --- morski pes vrste Scyliorhinus spp. .......... -     2.0

 0302 65 900 --- drugi ....................................... -     2.0

 0302 66 000 -- jegulje (Anguilla spp.) ...................... -     2.0

 0302 69   -- druge:

       --- sladkovodne ribe:

 0302 69 110 ---- krap ....................................... -     27.0

 0302 69 190 ---- druge ...................................... -     27.0

       --- morske ribe:

       ---- ribe rodu Euthynnus, razen progastih tunov
       (Euthynnus (Kaatsuwonus) pelamis), navedenih v
       tar. podšt. 0302 33:

 0302 69 210 ----- za industrijsko proizvodnjo izdelkov iz
       tar. št. 1604 ................................... -     2.0

 0302 69 250 ----- drugo ..................................... -     2.0

       ---- bergilt ali rdeči okun (vrsta bodike),
       (Sebastes spp.):

 0302 69 310 ----- vrste Sebastes marinus .................... -     2.0

 0302 69 330 ----- drug ...................................... -     2.0

 0302 69 350 ---- ribe vrste Boreogadus saida ................ -     2.0

 0302 69 410 ---- merlan ali pišmol (Merlangus merlangus) .... -     2.0

 0302 69 450 ---- leng (vrsta trske), (Molva spp.) ........... -     2.0

 0302 69 510 ---- trska vrste Theragra chalcogramma (aljaški
       saj) in Pollachius pollachius (saj) ............. -     2.0

 0302 69 550 ---- inčuni (Engraulis spp.) .................... -     10.0

 0302 69 610 ---- špar ali zobatec (Dentex dentex in Pagellus
       spp.) ........................................... -     2.0

       ---- oslič (Merluccius spp., Urophycis spp.):

       ----- oslič rodu Merluccius:

 0302 69 660 ------ južnoafriški oslič (plitkovodni oslič)
       (Merluccius capensis) in globokovodni oslič
       (globokovodni južnoafriški oslič) (Merluccius
       paradoxus) ...................................... -     10.0

 0302 69 670 ------ južni oslič (Merliccius australis) ....... -     10.0

 0302 69 680 ------ drugi .................................... -     10.0

 0302 69 690 ----- oslič rodu Urophycis ...................... -     10.0

 0302 69 750 ---- špar (Brama spp.) .......................... -     2.0

 0302 69 810 ---- grdobina, morska spaka (Lophius spp.) ...... -     2.0

 0302 69 850 ---- nebrkati mol ali sinja ugotica
       (Micromesistius poutassou ali Gadus poutassou) .. -     2.0

 0302 69 860 ---- nebrkati som ali modra ugotica južnih morij
       (Micromesistius australis) ...................... -     2.0

 0302 69 870 ---- mečarica (Xiphias gladius) ................. -     2.0

 0302 69 910 ---- skuša (Caranx trachurus, Trachurus
       trachurus) ...................................... -     10.0

 0302 69 920 ---- rožnata jegulja (Gentapterus blacodes) ..... -     2.0

 0302 69 930 ---- ribe vrste Kathetostoma giganteum .......... -     2.0

 0302 69 940 ---- brancin (Dicentrarchus labrax) ............. -     2.0

 0302 69 950 ---- orada (Sparus aurata) ...................... -     2.0

 0302 69 990 ---- drugo ...................................... -     2.0

 0302 70 000 - Jetra in ikre ................................. -     10.0


 0303    Ribe, zamrznjene, razen ribjih filetov in
       drugega ribjega mesa iz tar. št. 0304

 0303 10 000 - Pacifiški lososi (Oncorhynchus nerka,
       Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta,
       Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch,
       Oncorhynchus masou in Oncorhynchus rhodurus),
       razen jeter in iker ............................. -     pr

       - Druge salmonide, razen jeter in iker:

 0303 21   -- postrvi (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss,
       Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita,
       Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache,
       Oncorhynchus chrysogaster):

 0303 21 100 --- vrst Oncorhynchus apache, Oncorhynchus
       chrysogaster .................................... -     10.0

 0303 21 900 --- druge ....................................... -     27.0

 0303 22 000 -- atlantski lososi (Salmo salar) in donavski
       lososi (Hucho hucho) ............................ -     2.0

 0303 29 000 -- druge ........................................ -     10.0

       - Ploščate ali listaste ribe (Pleuronectidae,
       Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae,
       Scophthalmidae in Citharidae), razen jeter in
       iker:

 0303 31   -- veliki list (Reinhardtius hippoglossoides,
       Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus
       stenolepis):

 0303 31 100 --- veliki list (Reinhardtius hippoglossoides) .. -     2.0

 0303 31 300 --- atlantski list (Hippoglossus hippoglossus) .. -     2.0

 0303 31 900 --- pacifiški list (Hippoglossus stenolepis) .... -     2.0

 0303 32 000 -- navadna plošča (Pleuronectes platessa) ....... -     2.0

 0303 33 000 -- list (Solea spp.) ............................ -     2.0

 0303 39   -- druge:

 0303 39 100 --- iverka (Platichthys flesus) ................. -     2.0

 0303 39 200 --- morski robec (Lepidorhombus spp.) ........... -     2.0

 0303 39 300 --- ribe rodu Rhombosolea ....................... -     2.0

 0303 39 800 --- druge ....................................... -     2.0

       - Tuni (rodu Thunnus), progasti tun (Euthynnus
       (Katsuwonus) pelamis), razen jeter in iker:

 0303 41   -- tun albakor ali dolgoplavutni tun (Thunnus
       alalunga):

       --- za industrijsko proizvodnjo izdelkov iz tar.
       št. 1604 :

 0303 41 110 ---- cel ........................................ -     2.0

 0303 41 130 ---- brez škrg in drobovja ...................... -     2.0

 0303 41 190 ---- drug (na primer brez glave) ................ -     2.0

 0303 41 900 --- drug ........................................ -     2.0

 0303 42   -- rumenoplavutni tun (Thunnus albacares):

       --- za industrijsko proizvodnjo izdelkov iz tar.
       št. 1604:

       ---- cel:

 0303 42 120 ----- nad 10 kg po kosu ......................... -     2.0

 0303 42 180 ----- drugo ..................................... -     2.0

       ---- brez škrg in drobovja:

 0303 42 320 ----- nad 10 kg po kosu ......................... -     2.0

 0303 42 380 ----- drugo ..................................... -     2.0

       ---- drugo (na primer brez glave):

 0303 42 520 ----- nad 10 kg po kosu ......................... -     2.0

 0303 42 580 ----- drugo ..................................... -     2.0

 0303 42 900 --- drugo ....................................... -     2.0

 0303 43   -- progasti tun:

       --- za industrijsko proizvodnjo izdelkov iz tar.
       št. 1604:

 0303 43 110 ---- cel ........................................ -     2.0

 0303 43 130 ---- brez škrg in drobovja ...................... -     2.0

 0303 43 190 ---- drugo (na primer brez glave) ............... -     2.0

 0303 43 900 --- drugo ....................................... -     2.0

 0303 49   -- drugo:

       --- za industrijsko proizvodnjo izdelkov iz tar.
       št. 1604:

       ---- modroplavutni tun (Thunnus thynnus):

 0303 49 210 ----- cel ....................................... -     2.0

 0303 49 230 ----- brez škrg in drobovja ..................... -     2.0

 0303 49 290 ----- drugo (na primer brez glave) .............. -     2.0

       ---- drugo:

 0303 49 410 ----- cel ....................................... -     2.0

 0303 49 430 ----- brez škrg in drobovja ..................... -     2.0

 0303 49 490 ----- drugo (na primer brez glave) .............. -     2.0

 0303 49 900 --- drugo ....................................... -     2.0

 0303 50   - Sledi (Clupea harengus, Clupea pallasii) razen
       jeter in iker:

 0303 50 050 -- od 1. januarja do 14. februarja .............. -     2.0

 0303 50 100 -- od 15. februarja do 15. junija ............... -     2.0

 0303 50 980 -- od 16. junija do 31. decembra ................ -     2.0

 0303 60   - Trske (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus
       macrocephalus), razen jeter in iker:

 0303 60 110 -- vrste Gadus morhua ........................... -     2.0

 0303 60 190 -- vrste Gadus ogac ............................. -     2.0

 0303 60 900 -- vrste Gadus macrocephalus .................... -     2.0

       - Druge ribe, razen jeter in iker:

 0303 71   -- sardele (Sardina pilchardus, Sardinops spp.),
       velike sardele (Sardinella spp.), papaline
       (Sprattus sprattus):

 0303 71 100 --- sardine vrste Sardina pilchardus ............ -     26.0

 0303 71 300 --- sardine rodu Sardinops; sardinella
       (Sardinella spp.) ............................... -     26.0

       --- papalina ali sardelica (Sprattus sprattus):

 0303 71 900 ---- od 1. januarja do 14. februarja ............ -     26.0

 0303 71 910 ---- od 15. februarja do 15. junija ............. -     26.0

 0303 71 980 ---- od 16. junija do 31. decembra .............. -     26.0

 0303 72 000 -- vahnja ali navaden lupač (Melanogrammus
       aeglefinus) ..................................... -     2.0

 0303 73 000 -- saj ali morski losos (Polachius virens) ...... -     2.0

 0303 74   -- skuše (Scomber scombrus, Scomber
       australasicus, Scomber japonicus):

       --- od vrste Scomber scombrus in Scomber
       japonicus:

 0303 74 100 ---- od 1. januarja do 14. februarja ............ -     2.0

 0303 74 110 ---- od 15. februarja do 15. junija ............. -     2.0

 0303 74 200 ---- od 16. junija do 31. decembra .............. -     2.0

 0303 74 900 --- vrste Scomber australasicus ................. -     2.0

 0303 75   -- morski psi:

 0303 75 200 --- morski psi vrste Squalus acanthias .......... -     2.0

 0303 75 500 --- morski psi vrste Scyliorhinus spp. .......... -     2.0

 0303 75 900 --- drugi ....................................... -     2.0

 0303 76 000 -- jegulje (Anguilla spp.) ...................... -     2.0

 0303 77 000 -- brancini (Dicentrarchus labrax, Dicentrarchus
       punctatus) ...................................... -     10.0

 0303 78   -- osliči (Merluccius spp. Urophycis spp.):

       --- osliči rodu Merluccius:

 0303 78 110 ---- južnoafriški oslič (plitkovodni oslič)
       (Merluccius capensis) in globokovodni oslič
       (globokovodni južnoafriški oslič) (Merluccius
       paradoxus) ...................................... -     10.0

 0303 78 120 ---- argentinski oslič (oslič jugozahodnega
       Atlantika) (Merliccius hubbsi) .................. -     10.0

 0303 78 130 ---- južni oslič (Merliccius australis) ......... -     10.0

 0303 78 190 ---- drugi ...................................... -     10.0

 0303 78 900 --- osliči rodu Urophycis ....................... -     10.0

 0303 79   -- druge:

       --- sladkovodne:

 0303 79 110 ---- krap ....................................... -     27.0

 0303 79 190 ---- druge ...................................... -     27.0

       --- morske ribe:

       ---- ribe rodu Euthynnus, razen progastih tunov
       (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), navedenih v
       tar. podšt. 0303 43:

       ----- za industrijsko proizvodnjo izdelkov iz
       tar. št. 1604:

 0303 79 210 ------ cele ..................................... -     2.0

 0303 79 230 ------ brez škrg in drobovja .................... -     2.0

 0303 79 290 ------ drugo (na primer brez glave) ............. -     2.0

 0303 79 310 ----- drugo ..................................... -     2.0

       ---- bergilt ali rdeči okun (vrsta bodike),
       (Sebastes spp.):

 0303 79 350 ----- vrste Sebastes marinus .................... -     2.0

 0303 79 370 ----- druge ..................................... -     2.0

 0303 79 410 ---- ribe vrste Boreogadus saida ................ -     2.0

 0303 79 450 ---- merlan ali pišmol (Merlangus merlangus) .... -     2.0

 0303 79 510 ---- leng (vrsta trske) (Molva spp.) ............ -     2.0

 0303 79 550 ---- trska vrste Theragra chalcogramma (aljaški
       saj) in Pollachius pollachius (saj) ............. -     2.0

       ---- ribe vrste Orcynopsis unicolor:

 0303 79 600 ----- od 1. januarja do 14. februarja ........... -     10.0

 0303 79 610 ----- od 15. februarja do 15. junija ............ -     2.0

 0303 79 620 ----- od 16. junija do 31. decembra ............. -     10.0

 0303 79 650 ---- inčuni (Engraulis spp.) .................... -     10.0

 0303 79 710 ---- špar ali pagar (Dentex dentex in Pagellus
       spp.) ........................................... -     2.0

 0303 79 750 ---- špar vrste Brama spp. ...................... -     2.0

 0303 79 810 ---- grdobina (Lophius spp.) .................... -     2.0

 0303 79 830 ---- nebrkati mol ali sinja ugotica
       (Micromesistius poutassou ali Gadus poutassou) .. -     2.0

 0303 79 850 ---- nebrkati som ali modra ugotica južnih morij
       (Micromesticus australis) ....................... -     2.0

 0303 79 870 ---- mečarica (Xiphias gladius) ................. -     2.0

 0303 79 910 ---- skuša vrste Caranx trachurus, Trachurus
       trachurus ....................................... -     10.0

 0303 79 920 ---- modri repak (Macruronus novazealandiae) .... -     2.0

 0303 79 930 ---- rožnata jegulja (Genypterus blacodes) ...... -     2.0

 0303 79 940 ---- ribe vrst Pelotreis flavilatus in
       Peltorhamphus novazealandiae .................... -     2.0

 0303 79 950 ---- ribe vrste Kathetostoma giganteum .......... -     2.0

 0303 79 960 ---- druge ...................................... -     2.0

 0303 80   - Jetra in ikre:

 0303 80 100 -- trde in mehke ikre za pridobivanje
       dezoksiribonukleinske kisline in protaminskega
       sulfata ........................................ -     10.0

 0303 80 900 -- drugo ....................................... -     10.0


 0304    Ribji fileti in drugo ribje meso (nemleto ali
       mleto), sveže, ohlajeno ali zamrznjeno

 0304 10   - Sveže ali ohlajeno:

       -- fileti:

       --- sladkovodnih rib:

 0304 10 110 ---- postrvi (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss,
       Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita,
       Oncorhynchus gilae) ............................. -     27.0

 0304 10 130 ---- pacifiškega lososa (Oncorhynchus nerka,
       Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta,
       Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch,
       Oncorhynchus masou in Oncorhynchus rhodurus),
       atlantskega lososa (Salmo salar) in donavskega
       lososa (Hucho hucho) ............................ -     10.0

 0304 10 190 ---- drugih sladkovodnih rib .................... -     10.0

       --- drugi:

 0304 10 310 ---- trske (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus
       macrocephalus) in rib vrste Boreogadus saida .... -     2.0

 0304 10 330 ---- saja ali morskega lososa (Pollachius
       virens) ......................................... -     2.0

 0304 10 350 ---- bergilta ali rdečega okuna (vrsta bodike),
       (Sebastes spp.) ................................. -     2.0

 0304 10 380 ---- drugi ...................................... -     2.0

       -- drugo ribje meso (sesekljano ali
       nesesekljano):

 0304 10 910 --- sladkovodnih rib ............................ -     15.0

       --- drugo:

       ---- sledi:

 0304 10 940 ----- od 1. januarja do 14. februarja ........... -     2.0

 0304 10 950 ----- od 15. februarja do 15. junija ............ -     2.0

 0304 10 960 ----- od 16. junija do 31. decembra ............. -     2.0

 0304 10 980 ---- drugo ...................................... -     2.0

 0304 20   - Zamrznjeni fileti:

       -- sladkovodnih rib:

 0304 20 110 --- postrvi (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss,
       Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita,
       Oncorhynchus gilae) ............................. -     27.0

 0304 20 130 --- pacifiškega lososa (Oncorhynchus nerka,
       Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta,
       Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch,
       Oncorhynchus masou in Oncorhynchus rhodurus),
       atlantskega lososa (Salmo salar) in donavskega
       lososa (Hucho hucho) ............................ -     12.0

 0304 20 190 --- drugih sladkovodnih rib ..................... -     12.0

       -- trske (Gadus morhua, Gadus macrocephalus,
       Gadus ogac) in rib vrste Boreogadus saida:

 0304 20 210 --- trske vrste Gadus macrocephalus ............. -     2.0

 0304 20 290 --- drugi ....................................... -     2.0

 0304 20 310 -- saja ali morskega lososa (Pollachius virens) . -     2.0

 0304 20 330 -- vahnje (Melanogrammus aeglefinus) ............ -     2.0

       -- bergilta ali rdečega okuna (vrsta bodike),
       (Sebastes spp.):

 0304 20 350 --- vrste Sebastes marinus ...................... -     2.0

 0304 20 370 --- drugi ....................................... -     2.0

 0304 20 410 -- merlan ali pišmol (Merlangus merlangus) ...... -     2.0

 0304 20 430 -- lenga (vrsta trske) (Molva spp.) ............. -     2.0

 0304 20 450 -- tune (rodu Thunnus) in rib rodu Euthynnus .... -     2.0

       -- skuše (Scomber scombrus, Scomber
       australasicus, Scomber japonicus) in rib vrste
       Orcynopsis unicolor:

 0304 20 510 --- skuše vrste Scomber australasicus ........... -     2.0

 0304 20 530 --- drugi ....................................... -     2.0

       -- osliča (Merluccius spp., Urophycis spp.):

       --- osliča rodu Merluccius:

 0304 20 550 ---- južnoafriškega osliča (plitkovodnega
       osliča) (Merluccius capensis) in globokovodnega
       osliča (globokovodnega južnoafriškega osliča)
       (Merluccius paradoxus) .......................... -     2.0

 0304 20 560 ---- argentinskega osliča (osliča jugozahodnega
       Atlantika) (Merliccius hubbsi) .................. -     2.0

 0304 20 580 ---- drugi ...................................... -     2.0

 0304 20 590 --- osliča rodu Urophycis ....................... -     2.0

       -- morskih psov:

 0304 20 610 --- morskih psov vrste Squalus acanthias in
       Scyliorhinus spp. ............................... -     2.0

 0304 20 690 --- drugih morskih psov ......................... -     2.0

 0304 20 710 -- navadne plošče (Pleuronectes platessa) ....... -     2.0

 0304 20 730 -- iverke (Platichthys flesus) .................. -     2.0

 0304 20 750 -- sledi (Clupea harengus, Clupea pallasii) ..... -     2.0

 0304 20 790 -- morskega robca (Lepidorhombus spp.) .......... -     2.0

 0304 20 810 -- špara ali pagarja (Brama spp.) ............... -     2.0

 0304 20 830 -- grdobine (Lophius spp.) ...................... -     2.0

 0304 20 850 -- trske vrste Theragra chalcogramma ............ -     2.0

 0304 20 870 -- mečarice (Xiphias gladius) ................... -     2.0

 0304 20 910 -- modrega repka (Macruronus novazealandiae) .... -     2.0

 0304 20 960 -- drugi ........................................ -     2.0

 0304 90   - Drugo:

 0304 90 050 -- surimi ....................................... -     15.0

       -- drugo:

 0304 90 100 --- iz sladkovodnih rib ......................... -     27.0

       --- drugo:

       ---- sledi (Clupea harengus, Clupea pallasii):

 0304 90 200 ----- od 1. januarja do 14. februarja ........... -     2.0

 0304 90 210 ----- od 15. februarja do 15. junija ............ -     2.0

 0304 90 270 ----- od 16. junija do 31. decembra ............. -     2.0

 0304 90 310 ---- bergilta ali rdečega okuna (vrsta bodike),
       (Sebastes spp.) ................................. -     2.0

       ---- trske (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus
       macrocephalus) in rib vrste Boreogadus saida:

 0304 90 350 ----- trske vrste Gadus macrocephalus ........... -     2.0

 0304 90 380 ----- trske vrste Gadus morhua .................. -     2.0

 0304 90 390 ----- drugo ..................................... -     2.0

 0304 90 410 ---- saja ali morskega lososa (Pollachius
       virens) ......................................... -     2.0

 0304 90 450 ---- vahnje (Melanogrammus aeglefinus) .......... -     2.0

       ---- osliča (Merluccius spp., Urophycis spp.):

 0304 90 470 ----- osliča rodu Merluccius .................... -     2.0

 0304 90 490 ----- osliča rodu Urophycis ..................... -     2.0

 0304 90 510 ---- morskega robca (Lepidorhombus spp.) ........ -     2.0

 0304 90 550 ---- špara ali pagarja (Brama spp.) ............. -     2.0

 0304 90 570 ---- grdobine (Lophius spp.) .................... -     2.0

 0304 90 590 ---- nebrkatega mola ali sinje ugotice
       (Micromesistius poutassou ali Gadus poutassou) .. -     2.0

 0304 90 610 ---- trske vrste Theragra chalcogramma .......... -     2.0

 0304 90 650 ---- mečarice (Xiphias gladius) ................. -     2.0

 0304 90 970 ---- drugo ...................................... -     2.0


 0305    Ribe, sušene, nasoljene ali v slanici; prekajene
       ribe, pečene pred prekajevanjem ali med
       prekajevanjem; ribja moka, zdrob in peleti,
       primerni za človeško prehrano

 0305 10 000 - Ribja moka, zdrob in peleti, ustrezna za hrano
       ljudi ........................................... -     10.0

 0305 20 000 - Jetra in ikre, sušene, prekajene, nasoljene
       ali v slanici ................................... -     10.0

 0305 30   - Ribji fileti, sušeni, nasoljeni, v slanici,
       toda neprekajeni:

       -- trske (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus
       macrocephalus) in rib vrste Boreogadus saida:

 0305 30 110 --- trske vrste Gadus macrocephalus ............. -     10.0

 0305 30 190 --- drugo ....................................... -     10.0

 0305 30 300 -- pacifiškega lososa (Oncorhynchus nerka,
       Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta,
       Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch,
       Oncorhynchus masou in Oncorhynchus rhodurus),
       atlantskega lososa (Salmo salar) in donavskega
       lososa (Hucho hucho), nasoljeni ali v slanici .. -     10.0

 0305 30 500 -- velikega lista (Reinhardtius
       hippoglossoides), nasoljeni ali v slanici ....... -     10.0

 0305 30 900 -- drugo ........................................ -     10.0

       - Prekajene ribe, vključno s fileti:

 0305 41 000 -- pacifiški lososi (Oncorhynchus nerka,
       Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta,
       Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch,
       Oncorhynchus masou in Oncorhynchus rhodurus),
       atlantski lososi (Salmo salar) in donavski
       lososi (Hucho hucho) ............................ -     3.0

 0305 42 000 -- sledi (Clupea harengus, Clupea pallasii) ..... -     8.0

 0305 49   -- druge:

 0305 49 100 --- veliki list (Reinhardtius hippoglossoides) .. -     8.0

 0305 49 200 --- atlantski list (Hippoglossus hippoglossus) .. -     8.0

 0305 49 300 --- skuše (Scomber scombrus, Scomber
       australasicus, Scomber japonicus) ............... -     8.0

 0305 49 450 --- postrvi (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss,
       Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita,
       Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache,
       Oncorhynchus chrysogaster) ...................... -     8.0

 0305 49 500 --- jegulje (Anguilla spp.) ..................... -     8.0

 0305 49 800 --- druge ....................................... -     8.0

       - Sušene ribe, nenasoljene ali nasoljene, toda
       neprekajene:

 0305 51   -- trske (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus
       macrocephalus):

 0305 51 100 --- posušene, nesoljene ......................... -     8.0

 0305 51 900 --- posušene, nasoljene ......................... -     8.0

 0305 59   -- druge:

       --- ribe vrste Boreogadus saida:

 0305 59 110 ---- posušene, nesoljene ........................ -     8.0

 0305 59 190 ---- posušene, nasoljene ........................ -     8.0

 0305 59 300 --- sledi (Clupea harengus, Clupea pallasii) .... -     8.0

 0305 59 500 --- inčuni-brgljuni (Engraulis spp.) ............ -     8.0

 0305 59 600 --- veliki list (Reinhardtius hippoglossoides),
       in pacifiški list (Hippoglossus stenolepis) ..... -     8.0

 0305 59 700 --- atlantski list (Hippoglossus hipoglossus) ... -     8.0

 0305 59 900 --- druge ....................................... -     8.0

       - Ribe, nasoljene, toda nesušene in neprekajene,
       ter ribe v slanici:

 0305 61 000 -- sledi (Clupea harengus, Clupea pallasii) ..... -     2.0

 0305 62 000 -- trske (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus
       macrocephalus) .................................. -     10.0

 0305 63 000 -- inčun-brgljuni (Engraulis spp.) .............. -     10.0

 0305 69   -- druge:

 0305 69 100 --- ribe vrste Boreogadus saida ................. -     10.0

 0305 69 200 --- veliki list (Reinhardtius hippoglossoides)
       in pacifiški list (Hippoglossus stenolepis) ..... -     10.0

 0305 69 300 --- atlantski list (Hippoglossus hippoglossus) .. -     10.0

 0305 69 500 --- pacifiški losos (Oncorhynchus nerka,
       Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta,
       Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch,
       Oncorhynchus masou in Oncorhynchus rhodurus),
       atlantski losos (Salmo salar) in donavski losos
       (Hucho hucho) ................................... -     10.0

 0305 69 900 --- druge ....................................... -     10.0


 0306    Raki v oklepu ali brez oklepa, živi, sveži,
       ohlajeni, zamrznjeni, sušeni, nasoljeni ali v
       slanici, raki v oklepu, kuhani v sopari ali
       vodi, pa tudi ohlajeni, zamrznjeni, sušeni
       nasoljeni ali v slanici, moka, zdrob in peleti,
       primerni za človeško prehrano

       - Zamrznjeni:

 0306 11   -- rarogi in drugi raki s skalnatega dna
       (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.):

 0306 11 100 --- rarogi (Palinurus spp.) ..................... -     2.0

 0306 11 900 --- drugo ....................................... -     2.0

 0306 12   -- jastogi (Homarus spp.):

 0306 12 100 --- celi ........................................ -     pr

 0306 12 900 --- drugo ....................................... -     pr

 0306 13   -- škampi in kozice:

 0306 13 100 --- iz družine Pandalidae ....................... -     2.0

 0306 13 300 --- škampi rodu Crangon ......................... -     2.0

 0306 13 400 --- globokovodni morski rakci (Parapenaeus
       longirostris) ................................... -     2.0

 0306 13 500 --- morski rakci rodu Penacus ................... -     2.0

 0306 13 800 --- drugi ....................................... -     2.0

 0306 14   -- raki:

 0306 14 100 --- rakovice vrste Paralithodes camchaticus,
       Chionoecetes spp. in Callinectes sapidus ........ -     2.0

 0306 14 300 --- rakovice vrste Cancer pagurus ............... -     2.0

 0306 14 900 --- drugi ....................................... -     2.0

 0306 19   -- drugi, vključno moka, zdrob, peleti od rakov,
       primerni za človeško prehrano:

 0306 19 100 --- sladkovodni raki ............................ -     2.0

 0306 19 300 --- kvarnerski rak (škamp) (Nephrops
       norvegicus) ..................................... -     2.0

 0306 19 900 --- drugi ....................................... -     2.0

       - Nezamrznjeni:

 0306 21 000 -- rarogi in drugi raki s skalnatega dna
       (Palinurus spp.,Panulirus spp., Jasus spp.) ..... -     2.0

 0306 22   -- jastogi (Homarus spp.):

 0306 22 100 --- živi ........................................ -     pr

       --- drugo:

 0306 22 910 ---- celi ....................................... -     pr

 0306 22 990 ---- drugo ...................................... -     pr

 0306 23   -- škampi in kozice:

 0306 23 100 --- iz družine Pandalidae ....................... -     2.0

       --- škampi rodu Crangon:

 0306 23 310 ---- sveži, ohlajeni ali kuhani v pari ali
       kropu ........................................... -     2.0

 0306 23 390 ---- drugo ...................................... -     2.0

 0306 23 900 --- drugi ....................................... -     2.0

 0306 24   -- raki:

 0306 24 100 --- raki vrste Paralithodes camchaticus,
       Chionoecetes spp. in Callinectes sapidus ........ -     2.0

 0306 24 300 --- raki vrste Cancer pagurus ................... -     2.0

 0306 24 900 --- drugi ....................................... -     2.0

 0306 29   -- drugi, vključno moka, zdrob, peleti od rakov,
       primerni za človeško prehrano:

 0306 29 100 --- sladkovodni raki ............................ -     2.0

 0306 29 300 --- kvarnerski rak (škamp) (Nephrops
       norvegicus) ..................................... -     2.0

 0306 29 900 --- drugi ....................................... -     2.0


 0307    Mehkužci v oklepu ali brez oklepa, živi, sveži,
       ohlajeni, zamrznjeni, sušeni, nasoljeni ali v
       slanici; vodni nevretenčarji, razen rakov in
       mehkužcev, živi, sveži, ohlajeni, zamrznjeni,
       sušeni, nasoljeni ali v slanici, moka, zdrob in
       peleti, primerni za človeško prehrano

 0307 10   - Kamenice (ostrige):

 0307 10 100 -- ploščate ostrige (iz rodu Ostrea), žive, ki
       tehtajo (vključno z lupino) največ 40 g po kosu . -     2.0

 0307 10 900 -- druge ........................................ -     2.0

       - Pokrovače rodu Pecten, Chlamys ali
       Placopecten:

 0307 21 000 -- žive, sveže ali ohlajene ..................... -     2.0

 0307 29   -- druge:

 0307 29 100 --- jakobinke (Pecten maximus), zamrznjene ...... -     2.0

 0307 29 900 --- druge ....................................... -     2.0

       - Dagnje (Mytilus spp., Perna spp.):

 0307 31   -- žive, sveže ali ohlajene:

 0307 31 100 --- Mytilus spp. ................................ -     2.0

 0307 31 900 --- Perna spp. .................................. -     2.0

 0307 39   -- druge:

 0307 39 100 --- Mytilus spp. ................................ -     2.0

 0307 39 900 --- Perna spp. .................................. -     2.0

       - Sipe (Sepia officinalis, Rossia macrosoma,
       Sepiola spp.) in lignji (Ommastrephes spp.,
       Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis
       spp.):

 0307 41   -- žive, sveže ali ohlajene:

 0307 41 100 --- sipe (Sepia officinalis, Rossia macrosoma,
       Sepiola spp.) ................................... -     2.0

       --- lignji (Ommastrephes spp., Loligo spp.,
       Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.):

 0307 41 910 ---- Loligo spp., Ommastrephes sagittatus ....... -     2.0

 0307 41 990 ---- druge ...................................... -     2.0

 0307 49   -- druge:

       --- zamrznjene:

       ---- sipe (Sepia officinalis, Rossia macrosoma,
       Sepiola spp.):

       ----- iz rodu Sepiola:

 0307 49 010 ------ manjvredne sipe (Sepiola rondeleti) ...... -     2.0

 0307 49 110 ------ druge .................................... -     2.0

 0307 49 180 ----- druge ..................................... -     2.0

       ---- lignji (Ommastrephes spp., Loligo spp.,
       Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.):

       ----- Loligo spp.:

 0307 49 310 ------ Loligo vulgaris .......................... -     2.0

 0307 49 330 ------ Loligo pealei ............................ -     2.0

 0307 49 350 ------ Loligo patagonica ........................ -     2.0

 0307 49 380 ------ druge .................................... -     2.0

 0307 49 510 ----- Ommastrephes sagittatus ................... -     2.0

 0307 49 590 ----- druge ..................................... -     2.0

       --- druge:

 0307 49 710 ---- sipe (Sepia officinalis, Rossia macrosoma,
       Sepiola spp.) ................................... -     2.0

       ---- Lignji (Ommastrephes spp., Loligo spp.,
       Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.):

 0307 49 910 ----- Loligo spp., Ommastrephes sagittatus ...... -     2.0

 0307 49 990 ----- druge ..................................... -     2.0

       - Hobotnice (Octopus spp.):

 0307 51 000 -- žive, sveže ali ohlajene ..................... -     2.0

 0307 59   -- drugo:

 0307 59 100 --- zamrznjene .................................. -     2.0

 0307 59 900 --- drugo ....................................... -     2.0

 0307 60 000 - Polži, razen morskih polžev ................... -     2.0

       - Drugi, vključno z moko, zdrobom in peleti
       vodnih mehkužcev, razen rakov, primerni za
       človeško prehrano:

 0307 91 000 -- živi, sveži ali ohlajeni ..................... -     2.0

 0307 99   -- drugo:

       --- zamrznjeni:

 0307 99 110 ---- Illex spp. ................................. -     2.0

 0307 99 130 ---- progasta venera in druge vrste iz družine
       Veneridae ....................................... -     2.0

 0307 99 150 ---- meduze (Rhopilema spp.) .................... -     2.0

 0307 99 180 ---- drugi vodni nevretenčarji .................. -     2.0

 0307 99 900 --- drugo ....................................... -     2.0


              4. poglavje

    MLEČNI IZDELKI; PERUTNINSKA IN PTIČJA JAJCA; NARAVNI
MED; UŽITNI PROIZVODI ŽIVALSKEGA IZVORA, KI NISO NAVEDENI IN NE ZAJETI
             NA DRUGEM MESTU

Opombe

1. Z izrazom "mleko" je mišljeno polnomastno mleko ali deloma ali popolnoma
  posneto mleko.

2. Pri tar. št. 0405 pomeni:

  (a) "maslo", naravno maslo, sirotkino maslo ali rekombinirano maslo
    (sveže, soljeno, žarko, vključno v konzervah), pridobljeno izključno
    iz mleka:

    - z vsebnostjo mlečnih maščob 80 ut.% ali več, vendar ne več kot 95
     ut.%,

    - največ do 2 ut.% trdnih, nemaščobnih mlečnih snovi,

    - največ do 16 ut.% vode.

    Maslu ne smejo biti dodani emulgatorji, lahko je dodana sol (natrijev
    klorid), barvila, neutralizacijske snovi in zdravju neškodljive
    kulture, ki jih proizvajajo mlečno - kisle bakterije;

  (b) "mlečni namazi", so mišljeni emulgirani namazi vrste "voda v olju", ki
    vsebujejo mlečno maščobo kot edino maščobo v izdelku, z vsebnostjo
    mlečnih maščob 39 ut.% ali več, toda manj kot 80 ut.%.

3. Izdelki, dobljeni s koncentracijo sirotke z dodajanjem mleka ali mlečnih
  maščob, se uvrstijo kot sir v tar. št. 0406 pod pogojem, da izpolnjujejo
  naslednje tri značilnosti:

  (a) vsebujejo 5 ut.% ali več mlečnih maščob, računano na suho snov;

  (b) vsebujejo od 70 ut.% do 85 ut.% suhe snovi;

  (c) da so oblikovani ali da se lahko oblikujejo.

4. To poglavje ne vključuje:

  (a) izdelkov, ki se pridobivajo iz sirotke in ki vsebujejo več kot 95 ut.%
    laktoze, izražene kot brezvodna laktoza, glede na suho snov (tar. št.
    1702); ali

  (b) albumine (vključno s koncentrati dveh ali več beljakovin sirotke, ki
    vsebujejo več kot 80 ut.% proteinov sirotke, izračunano glede na suho
    snov), (tar. št. 3502), ali globulinov (tar. št. 3504).

Opomba k tar. podšt.

1. Pri tar.podšt. 0404 10 izraz "modificirana sirotka" pomeni izdelke, ki
  vsebujejo sestavine sirotke oziroma sirotko, iz katere so bili odvzeti:
  vsa laktoza ali le del laktoze, beljakovine ali minerali; sirotko, ki so
  ji bile dodane naravne sestavine sirotke, in izdelke, ki so pridobljeni z
  mešanjem naravnih sestavin sirotke.

2. Pri tar.podšt. 0405 10 se izraz "maslo" ne nanaša na posušeno
  (dehidrirano) maslo ali na prečiščeno poltekoče maslo (ghee) (tar. podšt.
  0405 90).

Dodatni opombi

1. Carinske dajatve za mešanice iz tar. št. od 0401 do 0406, se določajo kot
  sledi:

  (a) V mešanicah, v katerih je ena od sestavin prisotna z najmanj 90 ut.%,
    se uporabi carinska dajatev te sestavine;

  (b) V drugih mešanicah pa se uporabi najvišja carinska dajatev sestavine,
    ki je prisotna v mešanici.

2. Pri tar. podšt. 0406 90 02 in 0406 90 03 se izraz "celi siri" nanaša na
  sire, ki imajo neto težo kot sledi:

  - Ementalec: ne manj kot 60 kg, toda ne več kot 130 kg,

  - Grojer in Sbrinz: ne manj kot 20 kg, toda ne več kot 45 kg,

  - Bergkaese: ne manj kot 20 kg, toda ne več kot 60 kg,

  - Appenzell: ne manj kot 6 kg, toda ne več kot 8 kg.


-----------------------------------------------------------------------------
Tarifna        Poimenovanje             Enota  Carinska
oznaka                                stopnja
-----------------------------------------------------------------------------
  1            2                 3     4
-----------------------------------------------------------------------------

 0401    Mleko in smetana, nekoncentrirana in brez
       dodatnega sladkorja ali drugih sladil

 0401 10   - Z največ 1 ut.% maščobe:

 0401 10 100 -- v izvirnem pakiranju z neto vsebino do
       vključno dveh litrov ............................ -     9.1+P

 0401 10 900 -- drugo ........................................ -     9.1+P

 0401 20   - Z več kot 1 ut.% do vključno 6 ut.% maščobe:

       -- do vključno 3 ut.%:

 0401 20 110 --- v izvirnem pakiranju z neto vsebino do
       vključno dveh litrov ............................ -     9.1+P

 0401 20 190 --- drugo ....................................... -     9.1+P

       -- nad 3 ut.%:

 0401 20 910 --- v izvirnem pakiranju z neto vsebino do
       vključno dveh litrov ............................ -     9.1+P

 0401 20 990 --- drugo ....................................... -     9.1+P

 0401 30   - Z več kot 6 ut.% maščobe:

       -- do vključno 21 ut.%:

 0401 30 110 --- v izvirnem pakiranju z neto vsebino do
       vključno dveh litrov ............................ -     10.7+P

 0401 30 190 --- drugo ....................................... -     10.7+P

       -- nad 21 ut.% pa do vključno 45 ut.%:

 0401 30 310 --- v izvirnem pakiranju z neto vsebino do
       vključno dveh litrov ............................ -     10.7+P

 0401 30 390 --- drugo ....................................... -     10.7+P

       -- nad 45 ut.%:

 0401 30 910 --- v izvirnem pakiranju z neto vsebino do
       vključno dveh litrov ............................ -     10.7+P

 0401 30 990 --- drugo ....................................... -     10.7+P


 0402    Mleko in smetana, koncentrirana ali z dodatkom
       sladkorja ali drugih sladil

 0402 10   - V prahu, zrnih ali drugih trdnih oblikah, z
       največ 1,5 ut.% maščobe:

       -- brez dodanega sladkorja ali drugih sladil:

 0402 10 110 --- v izvirnem pakiranju z neto vsebino do
       vključno 2,5 kg ................................. -     12.9+P

 0402 10 190 --- drugo ....................................... -     12.9+P

       -- drugo:

 0402 10 910 --- v izvirnem pakiranju z neto vsebino do
       vključno 2,5 kg ................................. -     12.9+P

 0402 10 990 --- drugo ....................................... -     12.9+P

       - V prahu, zrnih ali drugih trdnih oblikah, z
       več kot 1,5 ut.% maščobe:

 0402 21   -- brez dodatnega sladkorja ali drugih sladil:

       --- z vsebnostjo maščob do vključno 27 ut.%:

 0402 21 110 ---- v izvirnem pakiranju z neto vsebino do
       vključno 2,5 kg ................................. -     12.9+P

       ---- drugo:

 0402 21 170 ----- z vsebnostjo maščob do vključno 11 ut.% ... -     12.9+P

 0402 21 190 ----- z vsebnostjo maščob več kot 11 ut.% pa do
       vključno 27 ut.% ................................ -     12.9+P

       --- z vsebnostjo maščob nad 27 ut.%:

 0402 21 910 ---- v izvirnem pakiranju z neto vsebino do
       vključno 2,5 kg ................................. -     12.9+P

 0402 21 990 ---- drugo ...................................... -     12.9+P

 0402 29   -- drugo:

       --- z vsebnostjo maščob do vključno 27 ut.%:

 0402 29 110 ---- posebno mleko za dojenčke, v hermetično
       zaprti embalaži z neto vsebino do 500 g, z
       vsebnostjo maščob več kot 10 ut.% ............... -     12.9+P

       ---- drugo:

 0402 29 150 ----- v izvirnem pakiranju z neto vsebino do
       vključno 2,5 kg ................................. -     12.9+P

 0402 29 190 ----- drugo ..................................... -     12.9+P

       --- z vsebnostjo maščob več kot 27 ut.%:

 0402 29 910 ---- v izvirnem pakiranju z neto vsebino do
       vključno 2,5 kg ................................. -     12.9+P

 0402 29 990 ---- drugo ...................................... -     12.9+P

       - Drugo:

 0402 91   -- brez dodatnega sladkorja ali drugih sladil:

       --- z vsebnostjo maščob do vključno 8 ut.%:

 0402 91 110 ---- v izvirnem pakiranju z neto vsebino do
       vključno 2,5 kg ................................. -     12.9+P

 0402 91 190 ---- drugo ...................................... -     12.9+P

       --- z vsebnostjo maščob več kot 8 ut.% pa do
       vključno 10 ut.%:

 0402 91 310 ---- v izvirnem pakiranju z neto vsebino do
       vključno 2,5 kg ................................. -     12.9+P

 0402 91 390 ---- drugo ...................................... -     12.9+P

       --- z vsebnostjo maščob več kot 10 ut.% pa do
       vključno 45 ut.%:

 0402 91 510 ---- v izvirnem pakiranju z neto vsebino do
       vključno 2,5 kg ................................. -     12.9+P

 0402 91 590 ---- drugo ...................................... -     12.9+P

       --- z vsebnostjo maščob več kot 45 ut.%:

 0402 91 910 ---- v izvirnem pakiranju z neto vsebino do
       vključno 2,5 kg ................................. -     12.9+P

 0402 91 990 ---- drugo ...................................... -     12.9+P

 0402 99   -- drugo:

       --- z vsebnostjo maščob do vključno 9,5 ut.%:

 0402 99 110 ---- v izvirnem pakiranju z neto vsebino do
       vključno 2,5 kg ................................. -     12.9+P

 0402 99 190 ---- drugo ...................................... -     12.9+P

       --- z vsebnostjo maščob več kot 9,5 ut.% pa do
       vključno 45 ut.%:

 0402 99 310 ---- v izvirnem pakiranju z neto vsebino do
       vključno 2,5 kg ................................. -     12.9+P

 0402 99 390 ---- drugo ...................................... -     12.9+P

       --- z vsebnostjo maščob, več kot 45 ut.%:

 0402 99 910 ---- v izvirnem pakiranju z neto vsebino do
       vključno 2,5 kg ................................. -     12.9+P

 0402 99 990 ---- drugo ...................................... -     12.9+P


 0403    Pinjenec, kislo mleko, kisla smetana, jogurt,
       kefir in drugo fermentirano ali kislo mleko in
       smetana, koncentrirano ali ne, z dodatkom
       sladkorja ali drugih sladil, aromatizirano ali z
       dodanim sadjem, lešniki ali kakavom

 0403 10   - Jogurt:

       -- nearomatiziran ali brez dodanega sadja,
       lešnikov ali kakava:

       --- brez dodanega sladkorja ali drugih sladil, z
       vsebnostjo maščob:

 0403 10 110 ---- do vključno 3 ut.% ......................... -     12.9+P

 0403 10 130 ---- več kot 3 ut.% pa do vključno 6 ut.% ....... -     12.9+P

 0403 10 190 ---- več kot 6 ut.% ............................. -     12.9+P

       --- drugo, z vsebnostjo maščob:

 0403 10 310 ---- do vključno 3 ut.% ......................... -     12.9+P

 0403 10 330 ---- več kot 3 ut.% pa do vključno 6 ut.% ....... -     12.9+P

 0403 10 390 ---- več kot 6 ut.% ............................. -     12.9+P

       -- aromatiziran ali z dodatkom sadja, lešnikov
       ali kakava:

       --- v prahu, zrnih ali drugih trdnih oblikah, z
       vsebnostjo mlečnih maščob:

 0403 10 510 ---- do vključno 1,5 ut.% ....................... -     12.9+P

 0403 10 530 ---- več kot 1,5 ut.% pa do vključno 27 ut.% .... -     12.9+P

 0403 10 590 ---- več kot 27 ut.% ............................ -     12.9+P

       --- drugo, z vsebnostjo mlečnih maščob:

 0403 10 910 ---- do vključno 3 ut.% ......................... -     12.9+P

 0403 10 930 ---- več kot 3 ut.% pa do vključno 6 ut.% ....... -     12.9+P

 0403 10 990 ---- več kot 6 ut.% ............................. -     12.9+P

 0403 90   - Drugo:

       -- nearomatizirano ali brez dodanega sadja,
       lešnikov ali kakava:

       --- v prahu, zrnih ali drugih trdnih oblikah:

       ---- brez dodanega sladkorja ali drugih sladil,
       z vsebnostjo maščob:

 0403 90 110 ----- do vključno 1,5 ut.% ...................... -     12.9+P

 0403 90 130 ----- več kot 1,5 ut.% pa do vključno 27 ut.% ... -     12.9+P

 0403 90 190 ----- več kot 27 ut.% ........................... -     12.9+P

       ---- drugo, z vsebnostjo maščob:

 0403 90 310 ----- do vključno 1,5 ut.% ...................... -     12.9+P

 0403 90 330 ----- več kot 1,5 ut.% pa do vključno 27 ut.% ... -     12.9+P

 0403 90 390 ----- več kot 27 ut.% ........................... -     12.9+P

       --- drugo:

       ---- brez dodanega sladkorja ali drugih sladil,
       z vsebnostjo maščob:

 0403 90 510 ----- do vključno 3 ut.% ........................ -     12.9+P

 0403 90 530 ----- več kot 3 ut.% pa do vključno 6 ut.% ...... -     12.9+P

 0403 90 590 ----- več kot 6 ut.% ............................ -     12.9+P

       ---- drugo, z vsebnostjo maščob:

 0403 90 610 ----- do vključno 3 ut.% ........................ -     12.9+P

 0403 90 630 ----- več kot 3 ut.% pa do vključno 6 ut.% ...... -     12.9+P

 0403 90 690 ----- več kot 6 ut.% ............................ -     12.9+P

       -- aromatizirano ali z dodatki sadja, lešnikov
       ali kakava:

       --- v prahu, zrnih ali drugih trdnih oblikah, z
       vsebnostjo mlečnih maščob:

 0403 90 710 ---- do vključno 1,5 ut.% ....................... -     12.9+P

 0403 90 730 ---- več kot 1,5 ut.% pa do vključno 27 ut.% .... -     12.9+P

 0403 90 790 ---- več kot 27 ut.% ............................ -     12.9+P

       --- drugo, z vsebnostjo mlečnih maščob:

 0403 90 910 ---- do vključno 3 ut.% ......................... -     12.9+P

 0403 90 930 ---- več kot 3 ut.% pa do vključno 6 ut.% ....... -     12.9+P

 0403 90 990 ---- več kot 6 ut.% ............................. -     12.9+P


 0404    Sirotka, koncentrirana ali ne, z dodatkom
       sladkorja ali drugih sladil; izdelki iz naravnih
       mlečnih sestavin z dodatkom sladkorja ali drugih
       sladil ali brez njih, ki niso navedeni in ne
       zajeti na drugem mestu

 0404 10   - Sirotka in modificirana sirotka, koncentrirana
       ali ne, z dodatkom sladkorja ali drugih sladil:

       -- v prahu, zrnih ali drugih trdnih oblikah:

       --- brez dodanega sladkorja ali drugih sladil, z
       vsebnostjo beljakovin (vsebnost dušika x 6,38):

       ---- do vključno 15 ut.% beljakovin in z
       vsebnostjo maščob:

 0404 10 020 ----- do vključno 1,5 ut.% ...................... -     12.9+P

 0404 10 040 ----- več kot 1,5 ut.% pa do vključno 27 ut.% ... -     12.9+P

 0404 10 060 ----- več kot 27 ut.% ........................... -     12.9+P

       ---- več kot 15 ut.% beljakovin in z vsebnostjo
       maščob:

 0404 10 120 ----- do vključno 1,5 ut.% ...................... -     12.9+P

 0404 10 140 ----- več kot 1,5 ut.% pa do vključno 27 ut.% ... -     12.9+P

 0404 10 160 ----- več kot 27 ut.% ........................... -     12.9+P

       --- drugo, z vsebnostjo beljakovin (vsebnost
       dušika x 6,38):

       ---- do vključno 15 ut.% beljakovin in z
       vsebnostjo maščob:

 0404 10 260 ----- do vključno 1,5 ut.% ...................... -     12.9+P

 0404 10 280 ----- več kot 1,5 ut.% pa do vključno 27 ut.% ... -     12.9+P

 0404 10 320 ----- več kot 27 ut.% ........................... -     12.9+P

       ---- več kot 15 ut.% beljakovin in z vsebnostjo
       maščob:

 0404 10 340 ----- do vključno 1,5 ut.% ...................... -     12.9+P

 0404 10 360 ----- več kot 1,5 ut.% pa do vključno 27 ut.% ... -     12.9+P

 0404 10 380 ----- več kot 27 ut.% ........................... -     12.9+P

       -- drugo:

       --- brez dodanega sladkorja ali drugih sladil, z
       vsebnostjo beljakovin (vsebnost dušika x 6,38):

       ---- do vključno 15 ut.% beljakovin in z
       vsebnostjo maščob:

 0404 10 480 ----- do vključno 1,5 ut.% ...................... -     12.9+P

 0404 10 520 ----- več kot 1,5 ut.% pa do vključno 27 ut.% ... -     12.9+P

 0404 10 540 ----- več kot 27 ut.% ........................... -     12.9+P

       ---- več kot 15 ut.% beljakovin in z vsebnostjo
       maščob:

 0404 10 560 ----- do vključno 1,5 ut.% ...................... -     12.9+P

 0404 10 580 ----- več kot 1,5 ut.% pa do vključno 27 ut.% ... -     12.9+P

 0404 10 620 ----- več kot 27 ut.% ........................... -     12.9+P

       --- drugo, z vsebnostjo beljakovin (vsebnost
       dušika x 6,38):

       ---- do vključno 15 ut.% beljakovin in z
       vsebnostjo maščob:

 0404 10 720 ----- do vključno 1,5 ut.% ...................... -     12.9+P

 0404 10 740 ----- več kot 1,5 ut.% pa do vključno 27 ut.% ... -     12.9+P

 0404 10 760 ----- več kot 27 ut.% ........................... -     12.9+P

       ---- več kot 15 ut.% beljakovin in z vsebnostjo
       maščob:

 0404 10 780 ----- do vključno 1,5 ut.% ...................... -     12.9+P

 0404 10 820 ----- več kot 1,5 ut.% pa do vključno 27 ut.% ... -     12.9+P

 0404 10 840 ----- več kot 27 ut.% ........................... -     12.9+P

 0404 90   - Drugo:

       -- brez dodanega sladkorja ali drugih sladil, z
       vsebnostjo maščob:

 0404 90 210 --- do vključno 1,5 ut.% ........................ -     12.9+P

 0404 90 230 --- več kot 1,5 ut.% pa do vključno 27 ut.% ..... -     12.9+P

 0404 90 290 --- več kot 27 ut.% ............................. -     12.9+P

       -- drugo, z vsebnostjo maščob:

 0404 90 810 --- do vključno 1,5 ut.% ........................ -     12.9+P

 0404 90 830 --- več kot 1,5 ut.% pa do vključno 27 ut.% ..... -     12.9+P

 0404 90 890 --- več kot 27 ut.% ............................. -     12.9+P


 0405 00   Maslo ter druge maščobe in olja, dobljeni iz
       mleka; mlečni namazi

 0405 10   - Maslo:

       -- z vsebnostjo maščob do vključno 85 ut.%:

       --- naravno maslo:

 0405 10 110 ---- v izvirnem pakiranju z neto vsebino do
       vključno 1 kg ................................... -     12.9+P

 0405 10 190 ---- drugo ...................................... -     12.9+P

 0405 10 300 --- rekombinirano maslo ......................... -     12.9+P

 0405 10 500 --- sirotkino maslo ............................. -     12.9+P

 0405 10 900 -- drugo ........................................ -     12.9+P

 0405 20   - Mlečni namazi:

 0405 20 100 -- z vsebnostjo maščob 39 ut.% ali več, vendar z
       manj kot 60ut.% maščobe ......................... -     14.0+P

 0405 20 300 -- z vsebnostjo maščob 60 ut.% ali več, pa do
       vključno 75ut.% maščobe ......................... -     14.0+P

 0405 20 900 -- z vsebnostjo maščob več kot 75 ut.%, vendar z
       manj kot 80ut.% maščobe ......................... -     14.0+P

 0405 90   - Drugo:

 0405 90 100 -- z vsebnostjo maščob 99,3 ut.% ali več
       maščobe, ter z največ 0,5ut.% vode .............. -     12.9+P

 0405 90 900 -- drugo ........................................ -     12.9+P


 0406    Sir in skuta

 0406 10   - Sveži sir (vključno sir iz sirotke),
       nefermentiran, in skuta:

 0406 10 200 -- z vsebnostjo maščob do vključno 40 ut.% ...... -     10.7+P

 0406 10 800 -- drugo ........................................ -     10.7+P

 0406 20   - Sir, nariban ali v prahu, vseh vrst:

 0406 20 100 -- zeliščni sir glarus (znan kot schabziger),
       narejen iz posnetega mleka in zmešan s fino
       zdrobljenimi zelišči ............................ -     10.7+P

 0406 20 900 -- drugo ........................................ -     10.7+P

 0406 30   - Sir, topljen, razen naribanega, ali v prahu:

 0406 30 100 -- za proizvodnjo katerih se uporabljajo le
       siri, kot so ementalski sir, gruyere in
       appenzell in ki lahko vsebujejo dodani zeliščni
       sir glarus (znan kot schabziger); pripravljen za
       prodajo na drobno, z vsebnostjo maščob v suhi
       snovi do vključno 56 ut.% ....................... -     10.7+P

       -- drugo:

       --- z vsebnostjo maščob do vključno 36 ut.% in z
       vsebnostjo maščob v suhi snovi:

 0406 30 310 ---- do vključno 48 ut.% ........................ -     10.7+P

 0406 30 390 ---- več kot 48 ut.% ............................ -     10.7+P

 0406 30 900 --- z vsebnostjo maščob več kot 36 ut.% ......... -     10.7+P

 0406 40   - Sir z modrimi ali podobnimi žlahtnimi plesnimi
       nastale v jedru sira:

 0406 40 100 -- roquefort .................................... -     10.7+P

 0406 40 500 -- gorgonzola ................................... -     10.7+P

 0406 40 900 -- drug ......................................... -     10.7+P

 0406 90   - Sir, drug:

 0406 90 010 -- za predelavo ................................. -     10.7+P

       -- drugi:

       --- ementalec, grojer, sbrinz, bergkaese in
       appenzell:

 0406 90 020 ---- celi siri, katerih vrednost "prosto meja"
       je večja od 401,85 ECU/100 kg neto teže pa do
       vključno 430,62 ECU/100 kg neto teže, ki v suhi
       snovi vsebujejo 45 ut.% ali manj maščobe in ki
       so zoreli 3 ali več mesecev. .................... -     10.7+P

 0406 90 030 ---- celi siri, katerih vrednost "prosto meja"
       je večja od 430,62 ECU/100 kg neto teže, ki v
       suhi snovi vsebujejo 45 ut.% ali manj maščobe in
       ki so zoreli 3 ali več mesecev. ................. -     10.7+P

 0406 90 040 ---- kosi, pakirani v vakuumu ali inertnem plinu
       s skorjo na vsaj eni strani, katerih neto teža
       je 1 kg ali večja in manjša od 5 kg in katerih
       vrednost "prosto meja" je večja od 430,62
       ECU/100 kg neto teže pa do vključno 459,39
       ECU/100 kg neto teže, ki v suhi snovi vsebujejo
       45 ut.% ali manj maščobe in ki so zoreli 3 ali
       več mesecev. .................................... -     10.7+P

 0406 90 050 ---- kosi, pakirani v vakuumu ali inertnem plinu
       s skorjo na vsaj eni strani, katerih neto teža
       je 1 kg ali večja in katerih vrednost "prosto
       meja" je večja od 459,39 ECU/100 kg neto teže,
       ki v suhi snovi vsebujejo 45 ut.% ali manj
       maščobe in ki so zoreli 3 ali več mesecev. ...... -     10.7+P

 0406 90 060 ---- kosi brez skorje, katerih neto teža je
       manjša od 450 g, katerih vrednost "prosto meja"
       je večja od 499,67 ECU/100 kg neto teže,
       pakirani v vakuumu ali inertnem plinu v
       pakiranjih, na katerih je opis sira, vsebnost
       maščob, odgovorni za pakiranje in država
       proizvodnje, ki v suhi snovi vsebujejo 45 ut.%
       ali manj maščobe in ki so zoreli 3 ali več
       mesecev. ........................................ -     10.7+P

       ---- drugo:

 0406 90 130 ----- ementalec ................................. -     10.7+P

 0406 90 150 ----- grojer, sbrinz ............................ -     10.7+P

 0406 90 170 ----- bergkaese, appenzell ...................... -     10.7+P

 0406 90 180 --- Fromage fribourgeois, Vacherin mont d'Or in
       Tete de Moine ................................... -     10.7+P

 0406 90 190 --- glarus zeliščni sir (znan kot schabziger),
       narejen iz posnetega mleka in zmešan s fino
       zdrobljenimi zelišči ............................ -     10.7+P

 0406 90 210 --- cheddar ..................................... -     10.7

 0406 90 230 --- edamec ...................................... -     10.7+P

 0406 90 250 --- tilsit ...................................... -     10.7+P

 0406 90 270 --- masleni sir (butterkaese) ................... -     10.7+P

 0406 90 290 --- kačkaval .................................... -     10.7+P

       --- feta:

 0406 90 310 ---- iz ovčjega ali bivoljega mleka v čebričkih
       s slanico ali v mehovih iz ovčje ali kozje kože . -     10.7+P

 0406 90 330 ---- drugo ...................................... -     10.7+P

 0406 90 350 --- kefalo-tyri ................................. -     10.7+P

 0406 90 370 --- finlandia ................................... -     10.7+P

 0406 90 390 --- jarlsberg ................................... -     10.7+P

       --- drugo:

 0406 90 500 ---- siri iz ovčjega ali bivoljega mleka v
       čebričkih s slanico ali v mehovih iz ovčje ali
       kozje kože ...................................... -     10.7+P

       ---- drugo:

       ----- z vsebnostjo maščob do vključno 40 ut.% in
       vsebnostjo vode, izračunane v nemaščobni snovi:

       ------ do vključno 47 ut.%:

 0406 90 610 ------- grana padano, parmigiano reggiano ....... -     10.7+P

 0406 90 630 ------- fiore sardo, pecorino ................... -     10.7+P

 0406 90 690 ------- drugi ................................... -     10.7+P

       ------ več kot 47 ut.% pa do vključno 72 ut.%:

 0406 90 730 ------- provolone ............................... -     10.7+P

 0406 90 750 ------- asiago, caciocavallo, montasio,
       ragusano ........................................ -     10.7+P

 0406 90 760 ------- danbo, fontal, fontina, fynbo, havarti,
       maribo, samsoe .................................. -     10.7+P

 0406 90 780 ------- gauda ................................... -     10.7+P

 0406 90 790 ------- esrom, italico, kernhem, saint-nectaire,
       saint- paulin, taleggio ......................... -     10.7+P

 0406 90 810 ------- cantal, cheshire, wensleydale,
       lancashire, double gloucester, blarney, colby,
       monterey ........................................ -     10.7+P

 0406 90 820 ------- camembert ............................... -     10.7+P

 0406 90 840 ------- brie .................................... -     10.7+P

 0406 90 850 ------- kefalograviera, kasseri ................. -     10.7+P

       ------- drugi siri z vsebnostjo vode, izračunane
       nemaščobnih snovi:

 0406 90 860 -------- več kot 47 ut.% pa do vključno 52 ut.% . -     10.7+P

 0406 90 870 -------- več kot 52 ut.% pa do vključno 62 ut.% . -     10.7+P

 0406 90 880 -------- več kot 62 ut.% pa do vključno 72 ut.% . -     10.7+P

 0406 90 930 ------ več kot 72 ut.% .......................... -     10.7+P

 0406 90 990 ----- egmond in drugi siri ...................... -     10.7


 0407 00   Ptičja jajca, v lupini, sveža, konzervirana ali
       kuhana

       - Perutnine:

       -- valilna:

 0407 00 110 --- puranja ali gosja ........................... kos    pr

 0407 00 19 --- druga:

*0407 00 191 ---- kokošja .................................... kos    pr

*0407 00 199 ---- druga ...................................... kos    pr

 0407 00 30 -- druga:

*0407 00 301 --- kokošja ..................................... 1000 kos 5.3+P

*0407 00 309 --- druga ....................................... 1000 kos 5.3+P

 0407 00 900 - Druga ......................................... 1000 kos 5.3


 0408    Ptičja jajca brez lupine ter jajčni rumenjaki,
       sveža, sušena, kuhana v vodi ali sopari,
       oblikovana, zamrznjena ali kako drugače
       konzervirana, z dodatkom sladkorja ali drugih
       sladil ali brez njih

       - Rumenjaki:

 0408 11   -- sušeni:

 0408 11 200 --- neprimerni za človeško prehrano ............. -     6.1+P

 0408 11 800 --- drugi ...................................... -     6.1+P

 0408 19   -- drugi:

 0408 19 200 --- neprimerni za človeško prehrano ............. -     6.1+P

       --- drugi:

 0408 19 810 ---- tekoči ..................................... -     6.1+P

 0408 19 890 ---- drugi, tudi zamrznjeni ..................... -     6.1+P

       - Drugo:

 0408 91   -- sušeno:

 0408 91 200 --- neprimerno za človeško prehrano ............. -     6.1+P

 0408 91 800 --- drugo ....................................... -     6.1+P

 0408 99   -- Drugo:

 0408 99 200 --- neprimerno za človeško prehrano ............. -     pr

 0408 99 800 --- drugo ....................................... -     6.1+P


 0409 00 000 Med, naravni .................................... -     53.3(1)


 0410 00 000 Užitni izdelki živalskega izvora, ki niso
       navedeni in ne zajeti na drugem mestu ........... -     12.0


              5. poglavje

  PROIZVODI ŽIVALSKEGA IZVORA, KI NISO NAVEDENI IN NE ZAJETI
             NA DRUGEM MESTU

Opombe

1. V to poglavje ne spadajo:

  (a) užitni izdelki (razen živalskih črev, mehurjev in želodcev, celih ali
    v kosih, in tekoče ali posušene živalske krvi);

  (b) surove kože, z dlako ali brez dlake (vklučno s krznom), razen
    izdelkov, ki se uvrščajo v tar. št. 0505, ter odrezkov in podobnih
    odpadkov iz surove kože, ki se uvrščajo v tar. št. 0511 (41. ali 43.
    poglavje);

  (c) tekstilni materiali živalskega izvora, razen konjske žime in odpadkov
    konjske žime (XI. oddelek);

  (d) pripravljeni svežnji ali šopi za izdelavo metel in ščetk (tar. št.
    9603).

2. Pri tar. št. 0501 se lasje ne štejejo za obdelane, če so sortirani po
  dolžini (če koreni las in vrhovi las niso zloženi v isti smeri).

3. Z izrazom "slonova kost" so v tarifi mišljeni slonovi okli, okli morskega
  konja, narvala in divjega merjasca, nosorogovi rogovi in zobje vseh
  živali.

4. V vseh oddelkih te tarife je s "konjsko žimo" mišljena žima iz grive ali
  repa kopitarjev ali goved.


-----------------------------------------------------------------------------
Tarifna        Poimenovanje             Enota  Carinska
oznaka                                stopnja
-----------------------------------------------------------------------------
  1            2                 3     4
-----------------------------------------------------------------------------

 0501 00 000 Človeški lasje, surovi, umiti ali neumiti,
       razmaščeni ali nerazmaščeni; odpadki človeških
       las ............................................. -     6.0


 0502    Ščetine domačih ali divjih prašičev, jazbečeva
       dlaka za izdelovanje ščetk; odpadki teh ščetin
       ali dlak

 0502 10 000 - Ščetine domačega in divjega prašiča in odpadki
       teh ščetin ...................................... -     6.0

 0502 90 000 - Drugo ......................................... -     6.0


 0503 00 000 Konjska žima in odpadki konjske žime, zloženi v
       plasteh ali ne, s podlago ali brez podlage ...... -     6.0


 0504 00 000 Živalska čreva, mehurji in želodci (razen
       ribjih), celi ali v kosih ....................... -     5.0


 0505    Kože in drugi deli ptic, s perjem in puhom,
       perje in deli perja (z odrezanimi ali
       neodrezanimi robovi) ter puh, ki niso naprej
       obdelani, razen s čiščenjem, dezinficiranjem ali
       pripravljanjem za konzerviranje; prah in odpadki
       perja ali delov perja

 0505 10   - Vrsta perja, ki se uporablja za polnjenje;
       puh:

 0505 10 100 -- surovo ....................................... -     5.0

 0505 10 900 -- drugo ........................................ -     5.0

 0505 90 000 - Drugo ......................................... -     5.0


 0506    Kosti in strženi rogov, surovi, razmaščeni,
       enostavno pripravljeni (toda nerazrezani v
       oblike), namočeni v kislino ali brez želatine;
       prah in odpadki teh izdelkov

 0506 10 000 - Kostna tkiva in kosti, namočeni v kislino ..... -     5.0

 0506 90 000 - Drugo ......................................... -     6.0


 0507    Slonova kost, želvovina, kitova kost, dlake
       kitove kosti, rogovi, parožki, kopita, nohti,
       kremplji in kljuni, surovo ali enostavno
       pripravljeno, toda nerazrezano v oblike; prah in
       odpadki teh izdelkov

 0507 10 000 - Slonova kost, prah in odpadki slonove kosti ... -     5.0

 0507 90 000 - Drugo ......................................... -     5.0


 0508 00 000 Korale in podobni materiali, surovi ali
       enostavno pripravljeni, vendar drugače
       neobdelani; oklepi mehkužcev, rakov ali
       iglokožcev, sipine kosti, surovi, enostavno
       pripravljeni, toda nerazrezani v oblike; prah in
       odpadki teh izdelkov ............................ -     5.0


 0509 00   Gobe, naravne, živalskega izvora - spužve

 0509 00 100 - Surove ........................................ -     pr

 0509 00 900 - Druge ......................................... -     10.0


 0510 00 000 Ambra, siva, kastoreum, cibet in mošus;
       kantaride; žolči, posušeni ali neposušeni; žleze
       in druge živalske snovi; sveži, ohlajeni ali
       zamrznjeni ali kako drugače začasno
       konzervirani, ki se uporabljajo za proizvodnjo
       farmacevtskih izdelkov .......................... -     10.0


 0511    Proizvodi živalskega izvora, ki niso navedeni in
       ne zajeti na drugem mestu; mrtve živali iz 1. in
       3. poglavja, neuporabne za človeško prehrano

 0511 10 000 - Bikovo seme ................................... -     pr

       - Drugo:

 0511 91   -- izdelki iz rib ali rakov, mehkužcev ali
       drugih vodnih nevretenčarjev; mrtve živali iz 3.
       poglavja:

 0511 91 100 --- ribji odpadki ............................... -     5.0

 0511 91 900 --- drugo ....................................... -     5.0

 0511 99   -- drugo:

 0511 99 100 --- kite in žile, odrezki in podobni odpadki
       surovih kož ..................................... -     5.0

 0511 99 500 --- zarodki goveda .............................. -     pr

 0511 99 80 --- drugo:

*0511 99 801 ---- seme drugih živali ......................... -     pr

*0511 99 809 ---- drugo ...................................... -     5.0


              II. oddelek

            RASTLINSKI PROIZVODI

Opomba

1. Z izrazom "peleti" so v tem oddelku mišljeni proizvodi, ki so aglomerirani
  s stiskanjem ali dodajanjem veziv v razmerju do vključno 3 ut.%.

              6. poglavje

    ŽIVO DREVJE IN DRUGE RASTLINE; ČEBULICE, KORENINE IN
       PODOBNO; REZANO CVETJE IN OKRASNO LISTJE

Opombi

1. V skladu z drugim delom poimenovanja tar. št. 0601 obsega to poglavje samo
  živo drevje in proizvode (vštevši rastlinske sadike), ki se navadno
  kupujejo v vrtnarijah ali pri cvetličarjih za razsaditev ali za okras. V
  to poglavje pa ne spadajo krompir, čebula, šalotka, česen in drugi
  proizvodi iz 7. poglavja.

2. Pri vsakem sklicevanju v poimenovanjih tar. št. 0603 ali 0604 na katere
  koli vrste blaga je treba šteti, kot da zajema tudi šopke, košare s
  cvetjem, vence in podobne proizvode, izdelane v celoti ali deloma iz
  tovrstnih proizvodov, ne upoštevajoč pribor iz drugih materialov. Vendar
  pa te tarifne številke ne vključujejo kolažev ali podobnih dekorativnih
  plošč iz tar. št. 9701.


-----------------------------------------------------------------------------
Tarifna        Poimenovanje             Enota  Carinska
oznaka                                stopnja
-----------------------------------------------------------------------------
  1            2                 3     4
-----------------------------------------------------------------------------

 0601    Čebulnice, gomolji, koreninski gomolji, stebelni
       gomolji, živice in korenike v mirujočem stanju,
       rastoče ali cvetoče; rastlina in korenine
       cikorije, razen korenin iz tar. št. 1212

 0601 10   - Čebulnice, gomolji, koreninski gomolji,
       stebelni gomolji, živice in korenike v mirujočem
       stanju:

 0601 10 100 -- hijacinte .................................... kos    8.0

 0601 10 200 -- narcise ...................................... kos    8.0

 0601 10 300 -- tulipani ..................................... kos    8.0

 0601 10 400 -- gladiole ..................................... kos    8.0

 0601 10 900 -- drugo ........................................ -     8.0

 0601 20   - Čebulnice, gomolji, koreninski gomolji,
       stebelni gomolji, živice in korenike, rastoče
       ali cvetoče, rastlina in korenine cikorije:

 0601 20 100 -- cikorija, rastline in korenine ............... -     10.0

 0601 20 300 -- orhideje, hijacinte, narcise in tulipani ..... -     10.0

 0601 20 900 -- drugo ........................................ -     10.0


 0602    Druge žive rastline (vštevši njihove korenine),
       potaknjenci in cepiči, gobji miceliji

 0602 10   - Neukoreninjeni potaknjenci in cepiči:

 0602 10 100 -- trte ......................................... -     5.0

 0602 10 900 -- drugo ........................................ -     8.0

 0602 20   - Sadno drevje, grmičevje in grmovje, cepljeno
       ali necepljeno, ki rodi užitno sadje ali
       oreščke:

 0602 20 100 -- trsne cepljenke in cepiči, cepljeni ali
       ukoreninjeni .................................... -     5.0

 0602 20 900 -- drugo ........................................ -     13.0

 0602 30 000 - Rododendroni in azaleje (sleči), cepljeni ali
       necepljeni ...................................... -     13.0

 0602 40   - Vrtnice, cepljene ali necepljene:

 0602 40 100 -- neokulirane in necepljene .................... kos    13.0

 0602 40 900 -- okulirane ali cepljene ....................... kos    13.0

 0602 90   - Drugo:

 0602 90 100 -- gobji micelij ................................ -     13.0

 0602 90 200 -- sadike ananasa ............................... -     pr

 0602 90 300 -- sadike zelenjave in jagod .................... -     13.0

       -- drugo:

       --- na prostem rastoče rastline:

       ---- drevje in grmičevje:

 0602 90 410 ----- gozdno drevje ............................. -     13.0

       ----- drugo:

 0602 90 450 ------ ukoreninjeni potaknjenci in mlade
       rastline ........................................ -     13.0

 0602 90 490 ------ drugo .................................... -     13.0

       ---- druge na prostem rastoče rastline:

 0602 90 510 ----- trajnice .................................. -     13.0

 0602 90 590 ----- drugo ..................................... -     13.0

       --- sobne rastline:

 0602 90 700 ---- ukoreninjeni potaknjenci in mlade rastline,
       razen kaktej .................................... -     13.0

       ---- drugo:

 0602 90 910 ----- cvetoče rastline, z brsti ali cvetovi,
       razen kaktej .................................... -     13.0

 0602 90 990 ----- drugo ..................................... -     13.0


 0603    Rezano cvetje in cvetni brsti, primerni za šopke
       ali za okras, sveže, posušeno, pobarvano,
       beljeno, impregnirano ali drugače pripravljeno

 0603 10   - Sveže:

       -- od 1. junija do 31. oktobra:

 0603 10 110 --- vrtnice ..................................... kos    24.0

 0603 10 130 --- nageljni .................................... kos    24.0

 0603 10 150 --- orhideje .................................... kos    15.0

 0603 10 210 --- gladiole .................................... kos    24.0

 0603 10 250 --- krizanteme .................................. kos    24.0

 0603 10 290 --- drugo ....................................... -     24.0

       -- od 1. novembra do 31. maja:

 0603 10 510 --- vrtnice ..................................... kos    15.0

 0603 10 530 --- nageljni .................................... kos    15.0

 0603 10 550 --- orhideje .................................... kos    15.0

 0603 10 610 --- gladiole .................................... kos    15.0

 0603 10 650 --- krizanteme .................................. kos    15.0

 0603 10 690 --- drugo ....................................... -     20.0

 0603 90 000 - Drugo ......................................... -     15.0


 0604    Listje, veje in drugi deli rastlin, brez cvetov
       ali cvetnih brstov, in trave, mahovi in lišaji,
       primerni za šopke ali za okras, sveži, posušeni,
       pobarvani, beljeni, impregnirani ali drugače
       pripavljeni

 0604 10   - Mahovi in lišaji:

 0604 10 100 -- islandski lišaj (reindeer moss) .............. -     pr

 0604 10 900 -- drugo ........................................ -     10.0

       - Drugo:

 0604 91   -- sveže:

       --- božična drevesca:

 0604 91 210 ---- kavkaške jelke (Abies nordmanniana (Stev.)
       Spach) in srebraste jelke (Abies procera Rehd.) . kos    10.0

 0604 91 290 ---- drugo ...................................... kos    10.0

       --- veje iglavcev:

 0604 91 410 ---- kavkaških jelk (Abies nordmanniana (Stev.)
       Spach) in srebrastih jelk (Abies procera Rehd.) . -     10.0

 0604 91 490 ---- drugo ...................................... -     10.0

 0604 91 900 --- drugo ....................................... -     10.0

 0604 99   -- drugo:

 0604 99 100 --- preparirano zgolj s sušenjem ................ -     17.0

 0604 99 900 --- drugo ....................................... -     17.0


              7. poglavje

      UŽITNE VRTNINE, NEKATERI KORENI IN GOMOLJI

Opombe

1. To poglavje ne obsega proizvodov za krmo iz tar. št. 1214.

2. Beseda "vrtnine" v tar. št. od 0709 do 0712 obsega užitne gobe, gomolike,
  olive, kapro, koper, bučke in buče, jajčevec, sladko koruzo (Zea mays var.
  saccharata), paprike iz rodu Capsicum ali iz rodu Pimenta, koperc
  (finokio), peteršilj, krebuljico, pehtran, krešo in majaron (Majorana
  hortensis ali Origanum majorana).

3. Tar. št. 0712 obsega vse posušene vrtnine vrst, ki se uvrščajo
  v tar. št. 0701 do 0711, razen:

  (a) posušenih stročnic v zrnu (tar. št. 0713);

  (b) sladke koruze v oblikah, navedenih v tar. št. 1102 do 1104;

  (c) krompirjeve moke, prahu, zdroba in kosmičev (tar. št. 1105);

  (d) moke, prahu in zdroba iz suhih stročnic iz tar. št. 0713 (tar. št.
    1106).

4. Iz tega poglavja pa je izključena tudi suha, zdrobljena ali mleta paprika
  rodu Capsicum ali rodu Pimenta (tar. št. 0904).

Dodatni opombi

1. Izraz "gojene gobe", ki se uporablja v tar. podšt. 0709 51 10, se bo
  uporabljal le za naštete gojene gobe vrste Psalliota (Agaricus):
  hortensis, alba ali bispora in subedulis. Druge vrste, vključno z umetno
  gojenimi gobami (na primer Rhodopaxillus nudus in Polypurus tuberaster),
  so uvrščene v tar. podšt. 0709 51 90.

2. Za potrebe tar. podšt. 0714 10 10 izraz "peleti moke in zdroba" pomeni
  pelete, od katerih gre lahko potem, ko jih razpustimo v vodi, najmanj 95
  ut.% delcev skozi pleteno kovinsko sito velikosti odprtin 2mm, preračunano
  na suho snov.


-----------------------------------------------------------------------------
Tarifna        Poimenovanje             Enota  Carinska
oznaka                                stopnja
-----------------------------------------------------------------------------
  1            2                 3     4
-----------------------------------------------------------------------------

 0701    Krompir, svež ali ohlajen

 0701 10 000 - Semenski ...................................... -     5.0

 0701 90   - Drug:

 0701 90 100 -- za proizvodnjo škroba ....................... -     53.3(1)

       -- drugo:

       --- nov:

 0701 90 510 ---- od 1. januarja do 15. maja ................. -     15.0

 0701 90 590 ---- od 16. maja do 30. junija .................. -     20.0

 0701 90 900 --- drugo ....................................... -     53.3(1)


 0702 00   Paradižnik, svež ali ohlajen

*0702 00 001 - od 1. januarja do 14. maja .................... -     10.0

*0702 00 002 - od 15. maja do 31. maja ....................... -     20.0

*0702 00 003 - od 1. junija do 30. septembra ................. -     45.0(1)

*0702 00 004 - od 1. do 31. oktobra .......................... -     20.0

*0702 00 005 - od 1. novembra do 31. decembra ................ -     10.0


 0703    Čebula, šalotka, česen, por druge užitne
       čebulnice; sveža ali ohlajena

 0703 10   - Čebula in šalotka:

       -- čebula:

 0703 10 110 --- čebulček .................................... -     12.0

 0703 10 19 --- drugo:

*0703 10 191 ---- od 1. avgusta do 31. oktobra ............... -     27.0

*0703 10 192 ---- od 1. novembra do 31. julija ............... -     15.0

 0703 10 900 -- šalotka ...................................... -     15.0

 0703 20 000 - Česen ......................................... -     12.0

 0703 90 000 - Por in druge čebulnice ........................ -     15.0


 0704    Zelje, cvetača, koleraba, ohrovt in druge užitne
       kapusnice, sveže ali ohlajene

 0704 10   - Cvetača in brokoli:

 0704 10 050 -- od 1. januarja do 14. aprila ................. -     10.0

 0704 10 100 -- od 15. aprila do 30. novembra ................ -     10.0

 0704 10 800 -- od 1. do 31. decembra ........................ -     10.0

 0704 20 000 - Brstični ohrovt ............................... -     15.0

 0704 90   - Drugo:

 0704 90 10 -- belo in rdeče zelje:

*0704 90 101 --- belo zelje .................................. -     45.0(1)

*0704 90 102 --- rdeče zelje ................................. -     30.0(1)

 0704 90 900 -- drugo ........................................ -     30.0(1)


 0705    Solata (Lactuca sativa) in radič (Cichorium
       spp.), sveža ali ohlajena

       - Solata:

 0705 11   -- v glavicah:

 0705 11 050 --- od 1. januarja do 31. marca ................. -     13.0

 0705 11 100 --- od 1. aprila do 30. novembra ................ -     25.0

 0705 11 800 --- od 1. do 31. decembra ....................... -     13.0

 0705 19 000 -- drugo ........................................ -     20.0

       - Radič:

 0705 21 000 -- radič (Cichorium intybus var. foliosum) ...... -     27.0

 0705 29 000 -- drug ......................................... -     27.0


 0706    Korenček, koleraba, repa, rdeča pesa, zelena,
       redkev in druge užitne korenovke, sveže ali
       ohlajene

 0706 10 000 - Korenček, koleraba in repa .................... -     17.0

 0706 90   - Drugo:

       -- zelena (gomoljna ali navadna zelena):

 0706 90 050 --- od 1. januarja do 30. aprila ................ -     17.0

 0706 90 110 --- od 1. maja do 30. septembra ................. -     13.0

 0706 90 170 --- od 1. oktobra do 31. decembra ............... -     17.0

 0706 90 300 -- hren (Cochlearia armoracia) .................. -     17.0

 0706 90 90 -- drugo:

*0706 90 901 --- rdeča pesa .................................. -     27.0

*0706 90 909 --- drugo ....................................... -     20.0


 0707 00   Kumare in kumarice, sveže ali ohlajene

 0707 00 05 - Kumare

*0707 00 051 -- od 1. januarja do 30. aprila ................. -     10.0

*0707 00 052 -- od 1. do 15. maja ............................ -     16.0

*0707 00 053 -- od 16. maja do 30. septembra ................. -     53.3(1)

*0707 00 054 --.od 1. oktobra do 10. novembra ................ -     16.0

*0707 00 055 -- od 11. novembra do 31. decembra .............. -     10.0

 0707 00 900 - Kumarice (katerih velikost je taka, da jih je
       v 1 kg 45 kosov ali več) ........................ -     53.3(1)


 0708    Stročnice v strokih ali zrnu, sveže ali ohlajene

 0708 10   - Grah (Pisum sativum):

 0708 10 200 -- od 1. januarja do 31. maja ................... -     12.0

 0708 10 900 -- od 1. junija do 31. avgusta .................. -     17.0

 0708 10 950 -- od 1. septembra do 31. decembra .............. -     13.0

 0708 20   - Fižol (Vigna spp., Phaseolus spp.):

 0708 20 200 -- od 1. januarja do 30. junija ................. -     13.0

 0708 20 900 -- od 1. julija do 30. septembra ................ -     35.0(1)

 0708 20 950 -- od 1. oktobra do 31. decembra ................ -     13.0

 0708 90 000 - Druge stročnice ............................... -     14.0


 0709    Druge vrtnine, sveže ali ohlajene

 0709 10   - Okrogle artičoke .............................. -     10.0

 0709 20 000 - Beluši ........................................ -     10.0

 0709 30 000 - Jajčevec ...................................... -     10.0

 0709 40 000 - Zelena, razen gomoljne zelene ................. -     16.0

       - Užitne gobe in gomoljike:

 0709 51   -- užitne gobe:

 0709 51 100 --- gojene gobe ................................. -     27.0(1)

 0709 51 300 --- lisičke ..................................... -     20.0

 0709 51 500 --- prašnikarice ................................ -     20.0

 0709 51 900 --- druge ....................................... -     20.0

 0709 52 000 -- gomoljike .................................... -     20.0

 0709 60   - Paprike iz rodu Capsicum ali Pimenta:

 0709 60 100 -- sladke ....................................... -     27.0(1)

       -- druge:

 0709 60 910 --- za proizvodnjo kapsicina ali barvil na bazi
       capsicum oljnih smol ............................ -     5.0

 0709 60 950 --- za industrijsko proizvodnjo eteričnih olj
       ali smol ........................................ -     5.0

 0709 60 990 --- drugo (npr., pekoče za prehrano ljudi) ...... -     27.0(1)

 0709 70 000 - Špinača, novozelandska špinača in loboda
       (divja špinača) ................................. -     13.0

 0709 90   - Drugo:

 0709 90 100 -- solatna zelenjava, razen zelene solate
       (Lactuca sativa) in radiča (Cichorium spp.) ..... -     13.0

 0709 90 200 -- artičoke in kardij ........................... -     10.0

       -- olive:

 0709 90 310 --- za razne namene, razen za proizvodnjo olja .. -     45.0(1)

 0709 90 390 --- drugo ....................................... -     45.0(1)

 0709 90 400 -- kapre ........................................ -     7.0

 0709 90 500 -- janež ........................................ -     10.0

 0709 90 600 -- sladka koruza ................................ -     10.0

       -- bučke:

*0709 90 701 --- od 1. januarja do 31. marca.................. -     10.0

*0709 90 702 --- od 1. aprila do 31. maja .................... -     16.0

*0709 90 703 --- od 1. junija do 31. julija .................. -     25.0

*0709 90 704 --- od 1. avgusta do 31. decembra ............... -     16.0

 0709 90 900 -- drugo ........................................ -     16.0


 0710    Vrtnine (nekuhane ali blanširane), zamrznjene

 0710 10 000 - Krompir ....................................... -     53.3(1)

       - Stročnice v zrnu ali strokih:

 0710 21 000 -- grah (Pisum sativum) ......................... -     18.0

 0710 22 000 -- stročji fižol in fižol (Vigna spp., Phaseolus
       spp.) ........................................... -     18.0

 0710 29 000 -- drugo ........................................ -     18.0

 0710 30 000 - Špinača, novozelandska špinača in loboda
       (divja špinača) ................................ -     27.0(1)

 0710 40 000 - Sladka koruza ................................. -     11.0

 0710 80   - Druge vrtnine:

 0710 80 100 -- olive ........................................ -     10.0

       -- plodovi rodu Capsicum ali rodu Pimenta:

 0710 80 510 --- sladka paprika .............................. -     19.0

 0710 80 590 --- drugo ....................................... -     20.0

       -- gobe:

 0710 80 610 --- vrste Agaricus .............................. -     20.0

 0710 80 690 --- druge ....................................... -     20.0

 0710 80 700 -- paradižnik ................................... -     10.0

 0710 80 800 -- okrogle artičoke (Cynara scolimus) .......... -     10.0

 0710 80 850 -- beluši ....................................... -     10.0

 0710 80 950 -- drugo ........................................ -     19.0

 0710 90 000 - Mešanice vrtnin ............................... -     19.0


 0711    Vrtnine, začasno konzervirane (npr.: z žveplovim
       dioksidom, v slanici, žveplani vodi ali drugih
       raztopinah za konzerviranje), vendar takšne
       neprimerne za takojšnjo prehrano

 0711 10 000 - Čebula ........................................ -     9.0

 0711 20   - Olive:

 0711 20 100 -- za razne namene, razen za proizvodnjo olja ... -     5.0

 0711 20 900 -- drugo ........................................ -     5.0

 0711 30 000 - Kapre ......................................... -     8.0

 0711 40 000 - Kumare in kumarice ............................ -     17.0

 0711 90   - Druge vrtnine, mešanice vrtnin:

       -- vrtnine:

 0711 90 100 --- plodovi rodu Capsicum ali rodu Pimenta,
       razen sladkih paprik ............................ -     20.0

 0711 90 300 --- sladka koruza ............................... -     11.0

       --- gobe:

 0711 90 400 ---- iz rodu Agaricus ...........................kg/net eda 12.0

 0711 90 600 ---- druge ...................................... -     12.0

 0711 90 700 --- druge ....................................... -     12.0

 0711 90 900 -- mešanice vrtnin .............................. -     15.0


 0712    Sušene vrtnine, cele, razrezane v kose ali
       mlete, vendar ne nadalje pripravljene

 0712 20 000 - Čebula ........................................ -     16.0

 0712 30 000 - Užitne gobe in gomoljike ...................... -     16.0

 0712 90   - Druge vrtnine; mešanice vrtnin:

 0712 90 050 -- krompir, cel ali narezan v kose ali krhlje,
       vendar ne nadalje pripravljen ................... -     30.0(1)

       -- sladka koruza (Zea Mays var. saccharata)

 0712 90 110 --- semenski hibridi ............................ -     5.0

 0712 90 190 --- drugo ....................................... -     16.0

 0712 90 300 -- paradižnik ................................... -     16.0

 0712 90 500 -- korenje ...................................... -     16.0

 0712 90 900 -- drugo ........................................ -     30.0(1)


 0713    Sušene stročnice v zrnu, oluščene ali neoluščene
       ali zdrobljene

 0713 10   - Grah (Pisum sativum) (razen krmnega graha
       iz tar. št. 12.04):

 0713 10 100 -- semenski ..................................... -     5.0

 0713 10 900 -- drug ......................................... -     12.0

 0713 20 00 - Čičerika (garbanzos):

*0713 20 001 -- semenska ..................................... -     5.0

*0713 20 009 -- druga ........................................ -     10.0

       - Fižol (Vigna spp., Phaseolus spp.):

 0713 31 00 -- fižol vrste Vigna mungo (L.) Hepper ali Vigna
       radiata (L.) Wilczek:

*0713 31 001 --- semenski .................................... -     5.0

*0713 31 009 --- drug ........................................ -     12.0

 0713 32 00 -- fižol, drobni rdeči (Adzuki, Phaseolus ali
       Vigna angularis):

*0713 32 001 --- semenski .................................... -     5.0

*0713 32 009 --- drug ........................................ -     12.0

 0713 33   -- navadni fižol, vštevši beli (Phaseolus
       vulgaris):

 0713 33 100 --- semenski .................................... -     5.0

 0713 33 900 --- drug ........................................ -     10.0

 0713 39 00 -- drug:

*0713 39 001 --- semenski .................................... -     5.0

*0713 39 009 --- drug ........................................ -     12.0

 0713 40 00 - Leča:

*0713 40 001 -- semenska ..................................... -     5.0

*0713 40 009 -- druga ........................................ -     5.0

 0713 50 00 - Bob (Vicia faba var. major) in konjski bob
       (Vicia faba var. equina, Vicia faba var. minor):

*0713 50 001 -- semenski ..................................... -     5.0

*0713 50 009 -- drug ......................................... -     5.0

 0713 90   - Druge:

 0713 90 100 -- semenske ..................................... -     5.0

 0713 90 900 -- druge ........................................ -     5.0


 0714    Manioka, trstikasta maranta (sago), salep,
       topinambur, sladki krompir in podobne korenovke
       in gomoljnice z visokim deležem škroba ali
       inulina, sveži, ohlajeni, zamrznjeni ali
       posušeni, celi ali razrezani ali v peletih;
       strženi sagovega drevesa

 0714 10   - Manioka (cassava):

 0714 10 100 -- peleti moke in zdroba ........................ -     5.0

       -- drugo:

 0714 10 910 --- vrste, ki se uporablja za človeško prehrano,
       v izvirnem pakiranju, katerega neto vsebina ne
       presega 28 kg, bodisi sveža in cela ali
       olupljena in zamrznjena, cela ali narezana ...... -     5.0

 0714 10 990 --- drugo ....................................... -     5.0

 0714 20   - Sladki krompir:

 0714 20 100 -- svež, cel, namenjen človeški prehrani ........ -     5.0

 0714 20 900 -- drugo ........................................ -     5.0

 0714 90   - Drugo:

       -- trstikasta maranta (sago), salep in podobne
       korenovke in gomoljnice z visokim deležem
       škroba:

 0714 90 110 --- vrste, ki se uporabljajo za človeško
       prehrano v izvirnem pakiranju, katerega neto
       vsebina ne presega 28 kg, bodisi sveže in celo
       ali olupljeno in zamrznjeno, celo ali narezano .. -     3.0

 0714 90 190 --- drugo ....................................... -     3.0

 0714 90 900 -- drugo ........................................ -     3.0


              8. poglavje

  UŽITNO SADJE IN OREŠČKI; LUPINE AGRUMOV ALI DINJ IN LUBENIC

Opombe

1. To poglavje ne obsega sadja in oreščkov, ki niso užitni.

2. Ohlajeno sadje in plodovi se uvrščajo v tiste tarifne številke
  kot ustrezno sveže sadje in plodovi.

3. Posušeno sadje ali plodovi iz tega poglavja so lahko delno
  dehidrirani ali obdelani za naslednje namene:

  (a) za dodatno konzerviranje ali stabiliziranje (npr. z zmerno toplotno
    obdelavo, žveplanjem, dodajanjem sorbinske kisline ali kalijevega
    sorbata),

  (b) za izboljšanje ali ohranjanje videza (npr. z dodajanjem rastlinskega
    olja ali manjših količin glukoznega sirupa), pod pogojem, da ohranijo
    značaj sušenega sadja ali plodov.

Dodatna opomba

1. Vsebnost različnih sladkorjev, ki se izraža kot vsebnost sladkorja za
  proizvode, uvrščene v to poglavje, ustreza vrednosti, ki jo pokaže
  refraktometer pri temperaturi 20 oC, pomnoženi s faktorjem 0,95.

2. Za potrebe tar. podštevilk 0811 90 11, 0811 90 31 in 0811 90 85, izraz
  "tropsko sadje" pomeni guave, mange, manguste, papaje, tamarinke, kasijska
  jabolka, lučice, slive sapodilo, pasijonsko sadje, karambole in pitaje.

3. Za potrebe tar. podštevilk 0811 90 11, 0811 90 31, 0811 90 85, 0812 90 70
  in 0813 50 31, izraz "tropski oreščki" pomeni kakavov orešček, kasijski
  orešček, brazilski orešček, areko (ali betel), kolo in makadamiski
  orešček.


-----------------------------------------------------------------------------
Tarifna        Poimenovanje             Enota  Carinska
oznaka                                stopnja
-----------------------------------------------------------------------------
  1             2                 3     4
-----------------------------------------------------------------------------

 0801    Kokosovi orehi, brazilski orehi in akažu
       (indijski) orehi, sveži ali suhi, oluščeni ali
       neoluščeni

       - Kokosov oreh:

 0801 11 000 -- suh kokosov oreh ............................. -     5.0

 0801 19 000 -- drug ......................................... -     5.0

       - Brazilski oreh:

 0801 21 000 -- v luščini .................................... -     5.0

 0801 22 000 -- oluščeni ..................................... -     5.0

       - Akažu (indijski) oreh:

 0801 31 000 -- v luščini .................................... -     5.0

 0801 32 000 -- oluščeni ..................................... -     5.0


 0802    Drugo lupinasto sadje, sveže ali suho,
       neoluščeno ali oluščeno

       - Mandeljni:

 0802 11   -- neoluščeni:

 0802 11 100 --- grenki ...................................... -     5.0

 0802 11 900 --- drugi ....................................... -     5.0

 0802 12   -- oluščeni:

 0802 12 100 --- grenki ...................................... -     5.0

 0802 12 900 --- drugi ....................................... -     5.0

       - Lešniki (Corylus spp.):

 0802 21 000 -- neoluščeni ................................... -     10.0

 0802 22 000 -- oluščeni ..................................... -     10.0

       - Navadni orehi:

 0802 31 000 -- neoluščeni ................................... -     7.0

 0802 32 000 -- oluščeni ..................................... -     7.0

 0802 40 000 - Kostanji (Castanea spp.) ...................... -     10.0

 0802 50 000 - Pistacije ..................................... -     5.0

 0802 90   - Drugo:

 0802 90 100 -- ameriški hikori oreh ......................... -     5.0

 0802 90 300 -- betel in kola ................................ -     5.0

 0802 90 500 -- pinije ....................................... -     5.0

 0802 90 600 -- macadamije ................................... -     5.0

 0802 90 850 -- drugo ........................................ -     5.0


 0803 00   Banane, vključno rajske smokve, sveže ali suhe:

       - Sveže:

 0803 00 110 -- rajske smokve ................................ -     2.0

 0803 00 190 -- drugo ........................................ -     2.0

 0803 00 900 - Posušene ...................................... -     2.0


 0804    Dateljni, fige, ananas, avokado, guava, mango in
       mangusta, sveži ali suhi

 0804 10 000 - Dateljni ...................................... -     2.0

 0804 20   - Fige:

 0804 20 100 -- sveže ........................................ -     7.0

 0804 20 900 -- posušene ..................................... -     7.0

 0804 30 000 - Ananas ........................................ -     5.0

 0804 40   - Avokado:

 0804 40 200 -- od 1. januarja do 31. maja ................... -     5.0

 0804 40 900 -- od 1. junija do 30. novembra ................. -     5.0

 0804 40 950 -- od 1. do 31. decembra ........................ -     5.0

 0804 50 000 - Guava,mango in mangusta ....................... -     4.0


 0805    Agrumi, sveži ali suhi

 0805 10   - Pomaranče:

       -- sladke pomaranče, sveže:

 0805 10 100 ---- rdeče in polrdeče .......................... -     7.0

       ---- druge:

 0805 10 300 ----- vrste Navel, Naveline, Navelate,
       Salustiana, Vernas, Valencia late, Maltese,
       Schamoutis, Ovalis, Trovita in Hamlin ........... -     7.0

 0805 10 500 ----- druge ..................................... -     7.0

 0805 10 820 --- od 1. januarja do 31. marca ................. -     7.0

 0805 10 840 --- od 1. aprila do 15. oktobra ................. -     7.0

 0805 10 860 --- od 16. oktobra do 31. decembra............... -     7.0

 0805 20   - Mandarine (vštevši tangerinke in satsuma
       mandarine); klementine, wilking mandarine in
       podobni hibridi agrumov):

 0805 20 100 --- klementine .................................. -     7.0

 0805 20 300 --- monrealke in satsuma mandarine .............. -     7.0

 0805 20 500 --- mandarine in wilking mandarine .............. -     7.0

 0805 20 700 --- tangerinke .................................. -     7.0

 0805 20 900 --- druge ....................................... -     7.0

 0805 30   - Limone (Citrus limon, Citrus limonum) in
       limete (Citrus aurantifolia):

 0805 30 100 -- limone (Citrus limon, Citrus limonum)........ -     3.0

 0805 30 900 -- limete (Citrus aurantifolia) ................. -     3.0

 0805 40   - Grenivka:

 0805 40 200 -- od 1. januarja do 30. aprila ................. -     5.0

 0805 40 900 -- od 1. maja do 31. oktobra .................... -     5.0

 0805 40 950 -- od 1. novembra do 31. decembra ............... -     5.0

 0805 90 000 - Drugo ......................................... -     7.0


 0806    Grozdje, sveže ali suho

 0806 10   - Sveže:

 0806 10 100 -- namizno grozdje............................... -     7.0

       -- drugo:

 0806 10 930 ---od 1. januarja do 14. julija.................. -     10.0

 0806 10 950 ---od 15. julija do 31. oktobra ................. -     15.0

 0806 10 970 ---od 1. novembra do 31. decembra ............... -     10.0

 0806 20   - Suho:

       -- v izvirnem pakiranju, katerega neto vsebina
       ne presega 2 kg:

 0806 20 110 --- rozine ...................................... -     5.0

 0806 20 120 --- sultanine ................................... -     5.0

 0806 20 180 --- drugo ....................................... -     5.0

       -- drugo:

 0806 20 910 --- rozine ...................................... -     5.0

 0806 20 920 --- sultanine ................................... -     5.0

 0806 20 980 --- drugo ....................................... -     5.0


 0807    Dinje, lubenice in papaja, sveže

       - Dinje in lubenice:

 0807 11 000 -- lubenice ..................................... -     5.0

 0807 19 000 -- druge ........................................ -     5.0

 0807 20 000 - Papaja ........................................ -     5.0


 0808    Jabolka, hruške in kutine, sveže

 0808 10   - Jabolka:

 0808 10 100 -- jabolka za predelavo, razsuta, od 16.
       septembra do 15. decembra ....................... -     10.7+P

       -- drugo:

 0808 10 20 ---- vrste zlati delišes

*0808 10 201 ---- od 1. januarja do 31. marca ................ -     10.7+P

*0808 10 202 ---- od 1. aprila do 30. junija               10.7+P

*0808 10 203 ---- od 1. julija do 20. avgusta ................ -     10.7+P

*0808 10 204 ---- od 21. avgusta do 31. decembra ............. -     10.7+P

 0808 10 50  --- vrste granny smith

*0808 10 501 ---- od 1. januarja do 31. marca ................ -     10.7+P

*0808 10 502 ---- od 1. aprila do 30. junija ................. -     10.7+P

*0808 10 503 ---- od 1. julija do 20. avgusta ................ -     10.7+P

*0808 10 504 ---- od 21. avgusta do 31. decembra ............. -     10.7+P

 0808 10 90 ---- druga

*0808 10 901 ---- od 1. januarja do 31. marca ................ -     10.7+P

*0808 10 902 ---- od 1. aprila do 30. junija ................. -     10.7+P

*0808 10 903 ---- od 1. julija do 20. avgusta ................ -     10.7+P

*0808 10 904 ---- od 21. avgusta do 31. decembra ............. -     10.7+P

 0808 20   - Hruške in kutine:

       -- hruške:

 0808 20 100 --- hruške za predelavo, razsute, od 1. avgusta
       do 31. decembra ................................. -     10.7+P

 0808 20 50 --- druge:

*0808 20 501 ---- od 1. januarja do 31. marca ................ -     10.7+P

*0808 20 502 ---- od 1. aprila do 30. junija ................. -     10.7+P

*0808 20 503 ---- od 1. julija do 30. avgusta ................ -     10.7+P

*0808 20 504 ---- od 21. avgusta do 31. decembra.............. -     10.7+P

 0808 20 900 -- kutine ....................................... -     10.7


 0809    Marelice, češnje in višnje, breskve (vključno z
       nektarinami), slive, trnulje, sveže

 0809 10   - Marelice:

*0809 10 001 -- od 1. januarja do 20. junija ................. -     12.0

*0809 10 002 -- od 21. junija do 31. julija................... -     45.0(1)

*0809 10 003 -- od 1.avgusta do 31. decembra ................. -     12.0

 0809 20   - Češnje in višnje:

 0809 20 05 --- višnje (Prunus cerasus)

*0809 20 051 --- od 1. januarja do 20. maja .................. -     10.0

*0809 20 052 --- od 21. maja do 15. julija ................... -     45.0(1)

*0809 20 053 --- od 16. julija do 31. julija ................. -     25.0(1)

*0809 20 054 --- od 1. avgusta do 31. decembra ............... -     10.0

 0809 20 95 -- druge

*0809 20 951 --- od 1. januarja do 20. maja .................. -     14.0

*0809 20 952 --- od 21. maja do 15. julija ................... -     45.0(1)

*0809 20 953 --- od 16. julija do 31. julija ................. -     25.0(1)

*0809 20 954 --- od 1. avgusta do 31. decembra ............... -     14.0

 0809 30   - Breskve, vključno z nektarinami:

 0809 30 10 -- nektarine

*0809 30 101 --- od 1. januarja do 20. junija ................ -     10.0+P

*0809 30 102 --- od 21. junija do 15. avgusta................. -     10.0+P

*0809 30 103 --- od 16. avgusta do 30. septembra ............. -     10.0+P

*0809 30 104 --- od 1. oktobra do 31. decembra ............... -     10.0+P

 0809 30 90 -- druge

*0809 30 901 --- od 1. januarja do 20. junija ................ -     10.0+P

*0809 30 902 --- od 21. junija do 15. avgusta,.razen
       tistih iz tar. podšt. 0809 30 909 ............... -     10.0+P

*0809 30 903 --- od 16. avgusta do 30. septembra, razen
       tistih iz tar. podšt. 0809 30 909................ -     10.0+P

*0809 30 904 --- od 1. oktobra do 31. decembra ............... -     10.0+P

*0809 30 909 --- druge - za predelavo, razsute,
       od 21. junija do 30. septembra................... -     10.0+P

 0809 40 - Slive in trnulje:

 0809 40 05 -- slive:

*0809 40 051 --- od 1. januarja do 30. junija ................ -     12.0

*0809 40 052 --- od 1. julija do 30. septembra ............... -     45.0(1)

*0809 40 053 --- od 1. oktobra do 31. decembra ............... -     12.0

 0809 40 900 -- trnulje ...................................... -     10.0


 0810    Drugo sadje, sveže

 0810 10   - Jagode:

 0810 10 050 -- od 1. januarja do 30. aprila ................. -     45.0(1)

 0810 10 100 -- od 1. maja do 31. julija ..................... -     53.3(1)

 0810 10 800 -- od 1. avgusta do 31. decembra ................ -     45.0(1)

 0810 20   - Maline, robide, murve in rubus ursinus
       (križanec med robido in malino):

 0810 20 100 -- maline ....................................... -     20.0(1)

 0810 20 900 -- drugo ........................................ -     20.0(1)

 0810 30   - Črni, beli in rdeči ribez in kosmulje:

 0810 30 100 -- črni ribez .................................. -     25.0(1)

 0810 30 300 -- rdeči ribez .................................. -     25.0(1)

 0810 30 900 -- drugo ........................................ -     25.0(1)

 0810 40   - Brusnice, borovnice in drugo sadje rodu
       Vaccinium:

 0810 40 100 -- brusnice (sadeži vrste Vaccinium vitis
       idaea) .......................................... -     10.0

 0810 40 300 -- borovnice (sadeži vrste Vaccinium myrtillus) . -     10.0

 0810 40 500 -- sadeži vrste Vaccinium macrocarpon in
       Vaccinium corymbosum ............................ -     25.0(1)

 0810 40 900 -- drugo ........................................ -     25.0(1)

 0810 50   - Kivi (Actinidia chinensis Planch.):

 0810 50 100 -- od 1. januarja do 14. maja ................... -     3.0

 0810 50 200 -- od 15. maja do 15. novembra .................. -     3.0

 0810 50 300 -- od 16. novembra do 31. decembra .............. -     3.0

 0810 90   - Drugo:

 0810 90 300 -- tamarinde, akažu oreh, liči, kruhovec,
       sapodila ........................................ -     7.0

 0810 90 400 -- pasijonsko sadje, karambola in pitaja ........ -     7.0

 0810 90 850 -- drugo ........................................ -     7.0


 0811    Sadje in oreščki, nekuhani ali kuhani v vodi ali
       sopari, zamrznjeni, ki vsebujejo dodani sladkor
       ali druga sladila ali ne vsebujejo dodanega
       sladkorja oz. sladil

 0811 10   - Jagode:

       -- z dodatkom sladkorja ali drugih sladil:

 0811 10 110 --- z vsebnostjo sladkorja, ki presega 13% teže . -     25.0

 0811 10 190 --- druge ....................................... -     10.0

 0811 10 900 -- druge ........................................ -     25.0

 0811 20   - Maline, robide, murve, rubus ursinus, črni,
       beli in rdeči ribez ter kosmulje:

       -- z dodatkom sladkorja ali drugih sladil:

 0811 20 110 --- z vsebnostjo sladkorja več kot 13 ut.% ...... -     25.0

 0811 20 190 --- drugo ....................................... -     10.0

       -- drugo:

 0811 20 310 --- maline ...................................... -     10.0

 0811 20 390 --- črni ribez .................................. -     25.0

 0811 20 510 --- rdeči ribez ................................. -     25.0

 0811 20 590 --- robide in murve ............................. -     25.0

 0811 20 900 --- drugo ....................................... -     5.0

 0811 90   - Drugo:

       -- z dodatkom sladkorja ali drugih sladil:

       --- z vsebnostjo sladkorja več kot 13 ut.%:

 0811 90 110 ---- tropsko sadje in tropski oreščki ........... -     12.0

 0811 90 190 ---- drugo ...................................... -     12.0

       --- drugo:

 0811 90 310 ---- tropsko sadje in tropski oreščki ........... -     3.0

 0811 90 390 ---- drugo ...................................... -     3.0

       -- drugo:

 0811 90 500 --- borovnice (sadeži vrste Vaccinium
       myrtillus) ...................................... -     10.0

 0811 90 700 --- sadeži vrste Vaccinium myrtilloides in
       Vaccinium angustifolium ......................... -     10.0

       --- češnje in višnje:

 0811 90 750 ---- višnje (Prunus cerasus) .................... -     12.0

 0811 90 800 ---- drugo ...................................... -     12.0

 0811 90 850 --- tropsko sadje in tropski oreščki ............ -     3.0

 0811 90 950 --- drugo ....................................... -     3.0


 0812    Sadje in plodovi, začasno konzervirani (npr.: z
       žveplovim dioksidom, v slanici, v žveplani vodi
       ali v drugih raztopinah za konzerviranje),
       vendar v takšnem stanju neustrezni za takojšnjo
       prehrano

 0812 10 000 - Češnje in višnje .............................. -     10.0

 0812 20 000 - Jagode ........................................ -     10.0

 0812 90   - Drugo:

 0812 90 100 -- marelice ..................................... -     14.0

 0812 90 200 -- pomaranče .................................... -     5.0

 0812 90 300 -- papaje ....................................... -     5.0

 0812 90 400 -- borovnice (sadeži vrste Vaccinium myrtillus) . -     5.0

 0812 90 500 -- črni ribez ................................... -     25.0

 0812 90 600 -- maline ....................................... -     5.0

 0812 90 700 -- guave, mangi, mangostini, tamarinke, jabolka
       chasew, lučica, slive sapodillo, pasijonsko
       sadje, karambola, pitaja in tropski oreščki ..... -     5.0

 0812 90 950 -- drugo ........................................ -     5.0


 0813    Sadje, suho, razen tistega, ki se uvršča v tar.
       št. od 0801 do 0806; mešanice lupinastega ali
       suhega sadja iz tega poglavja

 0813 10 000 - Marelice ...................................... -     10.0

 0813 20 000 - Slive ......................................... -     10.0

 0813 30 000 - Jabolka ....................................... -     25.0

 0813 40   - Drugo sadje:

 0813 40 100 -- breskve, vključno z nektarinami .............. -     15.0

 0813 40 300 -- hruške ....................................... -     14.0

 0813 40 500 -- papaja ....................................... -     10.0

 0813 40 600 -- tamarinde .................................... -     10.0

 0813 40 700 -- jabolka chasew, lučica slive sapodillo,
       pasijonsko sadje, karambola in pitaja ........... -     10.0

 0813 40 950 -- drugo ........................................ -     10.0

 0813 50   - Mešanice lupinastega ali suhega sadja iz tega
       poglavja:

       -- sadne solate iz suhega sadja, razen tistih iz
       tar. št. od 0801 do 0806:

       --- ki ne vsebujejo suhih sliv:

 0813 50 120 ---- iz papaj, tamarink, jabolk cashew, lučice,
       sliv sapodilo, pasijonskega sadja, karambole in
       pitaje .......................................... -     14.0

 0813 50 150 ---- drugo ...................................... -     14.0

 0813 50 190 --- ki vsebujejo suhe slive ..................... -     14.0

       -- mešanice izključno sušenih oreščkov iz tar.
       št. 0801 in 0802:

 0813 50 310 --- iz tropskih oreščkov ........................ -     10.0

 0813 50 390 --- druge ....................................... -     10.0

       -- druge mešanice:

 0813 50 910 --- ki ne vsebujejo suhih sliv in fig ........... -     10.0

 0813 50 990 --- druge ....................................... -     10.0


 0814 00 000 Lupine agrumov ali dinj in lubenic, sveže,
       zamrznjene, suhe ali začasno konzervirane v
       slanici, žveplani vodi ali v drugih raztopinah
       za konzerviranje ................................ -     5.0


              9. poglavje

         KAVA, ČAJ, MATE ČAJ IN ZAČIMBE

Opombi

1. Mešanice proizvodov iz tar. št. 0904 do 0910 se uvrščajo
  takole:

  (a) mešanice dveh ali več proizvodov iz iste tarifne številke se uvrstijo
    v to tarifno številko;

  (b) mešanice dveh ali več proizvodov iz različnih tarifnih številk se
    uvrstijo v tar. št. 0910.

  Druge snovi, dodane proizvodom iz tar. št. 0904. do 0910 (ali mešanicam,
  navedenim pod (a) in (b) v prejšnjem odstavku), ne vplivajo na njihovo
  uvrstitev, če dobljene mešanice obdržijo bistven značaj blaga, ki se
  uvršča v te tarifne številke. Sicer se te mešanice ne uvrščajo v to
  poglavje; mešanice, ki so sestavljene iz mešanih začimb ali mešanih
  kombiniranih začimb, se uvrščajo v tar. št. 2103.

2. To poglavje ne vključuje popra vrste Piper cubeba niti drugih
  proizvodov iz poglavja št. 1211.

Dodatna opomba

1. Carinska stopnja, ki se nanaša na mešanice iz zgornje opombe 1(a), je
  enaka carinski stopnji, ki se uporablja za sestavino, ki se carini po
  najvišji stopnji.

-----------------------------------------------------------------------------
Tarifna        Poimenovanje             Enota  Carinska
oznaka                                stopnja
-----------------------------------------------------------------------------
 1             2                 3    4
-----------------------------------------------------------------------------

 0901    Kava, pražena ali nepražena, z ali brez kofeina;
       lupine in kožice kave; kavni nadomestki, ki
       vsebujejo kakršen koli odstotek kave

       - Kava, nepražena:

 0901 11 000 -- s kofeinom ................................... -     2.0

 0901 12 000 -- brez kofeina ................................. -     2.0

       - Kava, pražena:

 0901 21 000 -- s kofeinom ................................... -     25.0

 0901 22 000 -- brez kofeina ................................. -     25.0

 0901 90   - Drugo:

 0901 90 100 -- lupinice in kožice kave ...................... -     5.0

 0901 90 900 -- kavni nadomestki, ki vsebujejo kavo .......... -     25.0


 0902    Čaj, pravi, aromatiziran ali ne

 0902 10 000 - Zeleni čaj (nefermentirani) v zavitkih do
       vključno 3 kg ................................... -     2.0

 0902 20 000 - Drug zeleni čaj (nefermentiran) ............... -     2.0

 0902 30 000 - Črni čaj (fermentiran) in delno fermentiran
       čaj, v zavitkih do vključno 3kg ................. -     2.0

 0902 40 000 - Drug črni čaj (fermentiran) in drugi delno
       fermentirani čaji ............................... -     2.0


 0903 00 000 Mate čaj ........................................ -     2.0


 0904    Poper rodu Piper; suha, zdrobljena ali zmleta
       paprika rodu Capsicum ali Pimenta

       - Poper:

 0904 11   -- nezdrobljen in nezmlet:

 0904 11 100 --- za industrijsko proizvodnjo eteričnih olj
       ali smol ........................................ -     2.0

 0904 11 900 --- drug ........................................ -     2.0

 0904 12 000 -- zdrobljen ali zmlet .......................... -     5.0

 0904 20   - Paprika rodu Capsicum ali Pimenta, suha,
       zdrobljena ali zmleta:

       -- nezdrobljena in nezmleta:

 0904 20 100 --- sladka paprika .............................. -     5.0

       --- druga:

 0904 20 310 ---- rodu Capsicum, za proizvodnjo kapsicina ali
       barvil na bazi capsicum oljne smole ............. -     pr

 0904 20 350 ---- za industrijsko proizvodnjo eteričnih olj
       ali smol ....................................... -     pr

 0904 20 390 ---- druga ...................................... -     5.0

 0904 20 900 -- zdrobljena ali zmleta ........................ -     5.0


 0905 00 000 Vanilija ........................................ -     pr


 0906    Cimet in skorja cimetovega drevesa

 0906 10 000 - Nezdrobljen in nezmlet ........................ -     pr

 0906 20 000 - Zdrobljen ali zmlet ........................... -     5.0


 0907 00 000 Klinčki (celi plodovi, popki in peclji) ......... -     5.0


 0908    Muškatni orešček, macis in kardamom

 0908 10   - Muškatni orešček:

 0908 10 100 -- nezdrobljen in nezmlet, za industrijsko
       proizvodnjo eteričnih olj ali smol .............. -     pr

 0908 10 900 -- drug ......................................... -     2.0

 0908 20   - Macis:

 0908 20 100 -- nezdrobljen in nezmlet ....................... -     pr

 0908 20 900 -- zdrobljen ali zmlet .......................... -     5.0

 0908 30 000 - Kardamom ...................................... -     5.0


 0909    Seme janeža, baldrijana, komarčka, orientalske
       kumine in brina

 0909 10   - Seme janeža in baldrijana:

 0909 10 100 -- seme janeža .................................. -     2.0

 0909 10 900 -- seme baldrijana .............................. -     2.0

 0909 20 000 - Seme koriandra ................................ -     2.0

 0909 30   - Seme orientalske kumine (Cuminum cyminum):

       -- nezdrobljeno in nezmleto:

 0909 30 110 --- za industrijsko proizvodnjo eteričnih olj
       ali smol ........................................ -     2.0

 0909 30 190 --- drugo ....................................... -     2.0

 0909 30 900 -- zdrobljeno ali zmleto ........................ -     7.0

 0909 40   - Seme kumine (Carum carvi):

       -- nezdrobljeno in nezmleto:

 0909 40 110 --- za industrijsko proizvodnjo eteričnih olj
       ali smol ....................................... -     2.0

 0909 40 190 --- drugo ....................................... -     2.0

 0909 40 900 -- zdrobljeno ali zmleto ........................ -     7.0

 0909 50   - Seme komarčka in brinove jagode:

       -- nezdrobljeno in nezmleto:

 0909 50 110 --- za industrijsko proizvodnjo eteričnih olj
       ali smol ........................................ -     2.0

 0909 50 190 --- drugo ....................................... -     2.0

 0909 50 900 -- zdrobljeno ali zmleto ........................ -     7.0


 0910    Ingver, žafran, kurkuma, materina dušica,
       lovorjev list, curry in druge začimbe

 0910 10   - Ingver:

       -- cele korenine, kosi ali rezine:

 0910 10 110 --- za industrijsko proizvodnjo eteričnih olj
       ali smol ........................................ -     5.0

 0910 10 190 --- drugo ....................................... -     5.0

 0910 10 900 -- drugo ........................................ -     5.0

 0910 20   - Žafran:

 0910 20 100 -- nezdrobljen in nezmlet ....................... -     5.0

 0910 20 900 -- zdrobljen ali zmlet .......................... -     5.0

 0910 30 000 - Kurkuma ....................................... -     5.0

 0910 40   - Materina dušica in lovorjev list:

       -- materina dušica:

       --- nezdrobljena in nezmleta:

 0910 40 110 ---- poljska materina dušica (Thymus serpyllum) . -     5.0

 0910 40 130 ---- druga ...................................... -     5.0

 0910 40 190 --- zdrobljena ali zmleta ....................... -     5.0

 0910 40 900 -- lovorjev list ................................ -     5.0

 0910 50 000 - Curry ......................................... -     5.0

       - Druge začimbe:

 0910 91   -- mešanice, definirane v opombi 1(b) k temu
       poglavju:

 0910 91 100 --- nezdrobljene in nezmlete .................... -     7.0

 0910 91 900 --- zdrobljene ali zmlete ....................... -     7.0

 0910 99   -- druge:

 0910 99 100 --- seme triplata (božje rutice) ................ -     7.0

       --- druge:

 0910 99 910 ---- nezdrobljene in nezmlete ................... -     7.0

 0910 99 990 ---- zdrobljene ali zmlete ...................... -     7.0


              10. poglavje

                ŽITA

Opombi

1. (a) Proizvodi, navedeni v poimenovanjih tarifnih številk tega poglavja, se
    uvrščajo v te tarifne številke samo, če so v zrnu, vključno zrno v
    klasu ali na steblih.

  (b) V to poglavje ne spadajo oluščena ali drugače obdelana zrna. Riž,
    oluščen, bel, poliran, glaziran, predkuhan ali zdrobljen, ostane
    uvrščen v tar. št. 1006.

2. Tar. št. 1005 ne zajema sladke koruze (7. poglavje).

Opomba k podštevilki

1. Z izrazom "trda pšenica" je mišljena pšenica vrste Triticum durum in
  hibridi, dobljeni s posebnim medsebojnim križanjem Triticum durum, ki
  imajo enako število kromosomov (28) kot ta vrsta.

Dodatne opombe

1. Naslednji izrazi imajo naslednje pomene:

  (a) "okroglozrnat riž" (tar. podšt. 1006 10 21, 1006 10 92, 1006 20 11,
    1006 20 92, 1006 30 21, 1006 30 42, 1006 30 61 in 1006 30 92): pomeni
    riž, katerega zrna niso daljša od vključno 5,2 mm in pri katerem je
    razmerje med dolžino in širino manj kot 2;

  (b) "srednjezrnat riž" (tar. podšt. 1006 10 23, 1006 10 94, 1006 20 13,
    1006 20 94, 1006 30 23, 1006 30 44, 1006 30 63 in 1006 30 94) pomeni
    riž, pri katerem dolžina zrna presega 5,2 mm, vendar ni daljše od 6,0
    mm, razmerje med dolžino in širino pa je manjše od 3;

  (c) "dolgozrnat riž" (tar. podšt. 1006 10 25, 1006 10 27, 1006 10 96, 1006
    10 98, 1006 20 15, 1006 20 17, 1006 20 96, 1006 20 98, 1006 30 25, 1006
    30 27, 1006 30 46, 1006 30 48, 1006 30 65, 1006 30 67, 1006 30 96 in
    1006 30 98) pomeni riž, pri katerem so zrna daljša od 6,0 mm;

  (d) "neoluščen riž" (tar. podšt. 1006 10 21, 1006 10 23, 1006 10 25, 1006
    10 27, 1006 10 92, 10061094, 1006 10 96, 1006 10 98): riž, ki je po
    mlatenju ohranil zunanjo lusko;

  (e) "oluščen nebrušen riž" (tar. podšt. 1006 20 11, 1006 20 13, 1006 20
    15, 1006 20 17, 1006 20 92, 1006 20 94, 1006 20 96 in 1006 20 98): riž,
    s katerega je odstranjena le zunanja luska. Sem sodi riž, ki ga
    komercialno poimenujemo "rjavi riž", "cargo riž", "loonzain" in "riso
    sbramato";

  (f) "manj brušen riž" (tar. podšt. 1006 30 21, 1006 30 23, 1006 30 25,
    1006 30 27, 1006 30 42, 1006 30 44, 1006 30 46 in 1006 30 48): riž, s
    katerega so odstranjeni zunanja luska, del kalčka in celotno ali delno
    osemenje (perikarp), vendar so ohranjene notranje plasti osemenja;

  (g) "dobro brušen riž" (tar. podšt. 1006 30 61, 1006 30 63, 1006 30 65,
    1006 30 67, 1006 30 92, 1006 30 94, 1006 30 96 in 1006 30 98): riž, s
    katerega so odstranjeni zunanja luska, celotno zunanje in notranje
    osemenje (perikarp), celoten kalček v primeru dolgo in srednje
    zrnatega riža in vsaj del le-tega v primeru okroglo zrnatega riža,
    podolgovate bele črte pa lahko ostanejo na največ 10 ut.% zrnja;

  (h) "lomljen riž" (tar.podšt. 1006 40): deli zrnja, katerih dolžina ne
    presega treh četrtin povprečne dolžine celega zrna.

2. Določanje carinskih dajatev za mešanice žit iz tega poglavja:

  (a) pri mešanicah, v katerih ena izmed setavin predstavlja vsaj 90
    ut.%, se uporabijo uvozne dajatve, ki veljajo za to sestavino.

  (b) pri drugih mešanicah se uporabi uvozna dajatev tiste sestavine, ki
    se obračunava po najvišji dajatvi.

-----------------------------------------------------------------------------
Tarifna        Poimenovanje             Enota  Carinska
oznaka                                stopnja
-----------------------------------------------------------------------------
 1             2                 3     4
-----------------------------------------------------------------------------

 1001    Pšenica in soržica

 1001 10 00 - Trda pšenica (t. durum):

*1001 10 001 -- semenska ..................................... -     5.0

*1001 10 009 -- druga ........................................ -     5.0

 1001 90   - Drugo:

 1001 90 100 -- semenska pira (t. diccocum) .................. -     5.0

       -- druga pira, navadna pšenica in soržica:

 1001 90 910 --- seme navadne pšenice in soržice.............. -     5.0

 1001 90 990 --- drugo ....................................... -     5.8+P


 1002 00 00 Rž

*1002 00 001 - Semenska ...................................... -     5.0

*1002 00 009 - Druga ......................................... -     10.0


 1003 00   Ječmen

 1003 00 100 - Semenski ...................................... -     5.0

 1003 00 90 - Drug:

*1003 00 901 -- pivovarski ................................... -     5.0

*1003 00 909 -- drug ......................................... -     9.1+P


 1004 00 00 Oves

*1004 00 001 - Semenski ...................................... -     5.0

*1004 00 009 - Drug .......................................... -     25.0(1)


 1005    Koruza

 1005 10   - Semenska:

       -- hibridna:

 1005 10 110 --- štirilinijski in top cross hibridi .......... -     5.0

 1005 10 130 --- trilinijski hibridi ......................... -     5.0

 1005 10 150 --- dvolinijski hibridi ......................... -     5.0

 1005 10 190 --- drugo ....................................... -     5.0

 1005 10 900 -- drugo ........................................ -     5.0

 1005 90 000 - Druga ......................................... -     9.9+P


 1006    Riž

 1006 10   - Neoluščen riž (riž v luski ali surov):

 1006 10 100 -- semenski ..................................... -     pr

       -- drugi:

       --- predkuhan (parboiled):

 1006 10 210 ---- okroglozrnat ............................... -     pr

 1006 10 230 ---- srednjezrnat ............................... -     pr

       ---- dolgozrnat:

 1006 10 250 ----- z razmerjem med dolžino in širino več kot
       2 in manj kot 3 ................................. -     pr

 1006 10 270 ----- z razmerjem med dolžino in širino 3 ali
       več ............................................ -     pr

       --- drug:

 1006 10 920 ---- okroglozrnat ............................... -     pr

 1006 10 940 ---- srednjezrnat ............................... -     pr

       ---- dolgozrnat:

 1006 10 960 ----- z razmerjem med dolžino in širino več kot
       2 in manj kot 3 ................................. -     pr

 1006 10 980 ----- z razmerjem med dolžino in širino 3 ali
       več ............................................. -     pr

 1006 20   - Oluščen nebrušen (rjav) riž:

       -- predkuhan (parboiled):

 1006 20 110 --- okroglozrnat ................................ -     pr

 1006 20 130 --- srednjezrnat ................................ -     pr

       --- dolgozrnat:

 1006 20 150 ---- z razmerjem med dolžino in širino več kot 2
       in manj kot 3 ................................... -     pr

 1006 20 170 ---- z razmerjem med dolžino in širino 3 ali
       več ............................................. -     pr

       -- drug:

 1006 20 920 --- okroglozrnat ................................ -     pr

 1006 20 940 --- srednjezrnat ................................ -     pr

       --- dolgozrnat:

 1006 20 960 ---- z razmerjem med dolžino in širino več kot 2
       in manj kot 3 ................................... -     pr

 1006 20 980 ---- pri katerem je razmerje med dolžino in
       širino 3 ali več ................................ -     pr

 1006 30   - Riž, manj brušen ali dobro brušen, tudi
       poliran ali glaziran:

       -- manj brušen riž:

       --- predkuhan (parboiled):

 1006 30 210 ---- okroglozrnat ............................... -     pr

 1006 30 230 ---- srednjezrnat ............................... -     pr

       ---- dolgozrnat:

 1006 30 250 ----- z razmerjem med dolžino in širino več kot
       2 in manj kot 3 ................................. -     pr

 1006 30 270 ----- z razmerjem med dolžino in širino 3 ali
       več ............................................. -     pr

       --- drug:

 1006 30 420 ---- okroglozrnat ............................... -     pr

 1006 30 440 ---- srednjezrnat ............................... -     pr

       ---- dolgozrnat:

 1006 30 460 ----- z razmerjem med dolžino in širino več kot
       2 in manj kot 3 ................................. -     pr

 1006 30 480 ----- z razmerjem med dolžino in širino 3 ali
       več ............................................. -     pr

       -- dobro brušen riž:

       --- predkuhan (parboiled):

 1006 30 610 ---- okroglozrnat ............................... -     pr

 1006 30 630 ---- srednjezrnat ............................... -     pr

       ---- dolgozrnat:

 1006 30 650 ----- z razmerjem med dolžino in širino več kot
       2 in manj kot 3 ................................. -     pr

 1006 30 670 ----- z razmerje med dolžino in širino 3 ali
       več ............................................. -     pr

       --- drug:

 1006 30 920 ---- okroglozrnat ............................... -     pr

 1006 30 940 ---- srednjezrnat ............................... -     pr

       ---- dolgozrnat:

 1006 30 960 ----- z razmerjem med dolžino in širino več kot
       2 in manj kot 3 ................................. -     pr

 1006 30 980 ----- z razmerjem med dolžino in širino 3 ali
       več ............................................. -     pr

 1006 40 000 - Lomljen riž ................................... -     pr


 1007 00   Sorgo v zrnu

 1007 00 100 - Hibridi za setev .............................. -     5.0

 1007 00 900 - Drugo ......................................... -     5.0


 1008    Ajda, proso, ptičje seme; druga žita

 1008 10 00 - Ajda:

*1008 10 001 -- semenska ..................................... -     5.0

*1008 10 009 -- druga ........................................ -     10.0

 1008 20 00 - Proso:

*1008 20 001 -- semensko ..................................... -     5.0

*1008 20 009 -- drugo ........................................ -     10.0

 1008 30 000 - Ptičje seme (bar) ............................. -     8.0

 1008 90   - Druga žita:

 1008 90 10 -- tritikala (križanec pšenica * rž):

*1008 90 101 --- semenska .................................... -     5.0

*1008 90 109 --- druga ....................................... -     5.0

 1008 90 900 -- druga ........................................ -     5.0


              11. poglavje

  PROIZVODI MLINSKE INDUSTRIJE; SLAD; ŠKROB, INULIN; PŠENIČNO
               LEPILO

Opombe

1. V to poglavje ne spadajo:

  (a) praženi slad, pripravljen kot kavni nadomestek (tar. št. 0901 ali
    2101);

  (b) moka, zdrob in škrob, pripravljeni tudi kot proizvodi iz tar. št.
    1901;

  (c) koruzni kosmiči in drugi izdelki iz tar. št. 1904;

  (d) vrtnine, pripravljene ali konzervirane, iz tar. št. 2001, 2004 ali
    2005;

  (e) farmacevtski proizvodi (30. poglavje);

  (f) škrob, ki ima lastnosti parfumerijskih, kozmetičnih ali toaletnih
    preparatov (33. poglavje).

2. (A) Proizvodi mlinske industrije, dobljeni iz žit, ki so navedena v
    naslednji tabeli, se uvrščajo v to poglavje, če vsebujejo po teži v
    suhem stanju:

    (a) toliko škroba (določeno po modificirani Ewersovi polarimetrijski
      metodi), da presega količino, ki je navedena v stolpcu 2 in

    (b) toliko pepela (po odbitku dodatnih mineralnih snovi), da ne
      presega količine, ki je navedena v stolpcu 3.

    Sicer se ti proizvodi uvrščajo v tar. št. 2302.Kalčki žit, celi,
    valjani, v obliki kosmičev ali zdrobljeni, se v vsakem primeru
    uvrščajo v tar. št. 1104.

  (B) Proizvodi, ki se uvrščajo v to poglavje v skladu z navedenimi
    določbami, se uvrščajo v tar. št. 1101 ali 1102, če odstotek
    proizvoda, ki gre skozi tanko žičnato sito z odprtinami, navedenimi v
    stolpcih 4 ali 5, po teži ni manjši od odstotka, navedenega za
    tovrstno žito. Sicer se ti proizvodi uvrščajo v tar. št. 1103 ali
    1104.

---------------------------------------------------------------------------
                       Odstotek proizvoda, ki gre
                        skozi sito z odprtino
                   -------------------------------------
Žito       Delež    Delež   315 mikrometrov  500 mikrometrov
        škroba   pepela    (mikronov)     (mikronov)
---------------------------------------------------------------------------
 1        2      3        4         5
---------------------------------------------------------------------------

Pšenica in rž   45%     2,5%      80%         -

Ječmen      45%     3%       80%         -

Oves       45%     5%       80%         -

Koruza in sorgo
v zrnju      45%     2%       -         90%

Riž        45%     1,6%      80%         -

Ajda       45%     4%       80%         -

Druge žitarice  45%     2%       50%         -
---------------------------------------------------------------------------

3. Z izrazom "žitni drobljenci" in "zdrob" so po tar. št. 1103 mišljeni
  proizvodi, dobljeni s fragmentacijo žitnih zrn, ki ustrezajo naslednjim
  pogojem:

  (a) pri koruznih izdelkih - da jih gre najmanj 95 ut.% skozi tkano žičnato
    sito z 2 mm odprtinami;

  (b) pri proizvodih iz drugih žit - da jih gre najmanj 95 ut.% skozi sito
    iz kovinske žice z luknjicami premera 1,25 mm.

Dodatne opombe

1. Uvozna carina, ki se uporablja za mešanice iz tega poglavja, se izračuna,
  kot sledi:

  (a) Pri mešanicah, kjer ena izmed sestavin predstavlja vsaj 90 ut.%, se
    uporabi carinska stopnja, ki velja za to sestavino.

  (b) Pri drugih mešanicah se uporabi carinska stopnja tiste sestavine, ki
    se obračunava po najvišji carinski stopnji.

2. V smislu tar. št. 1106 označujejo izrazi "moka", "zdrob" in "prah" 
  proizvode (razen posušenega zdrobljenega kokosovega oreha), dobljene z
  mletjem (ali z drugačnim fragmentacijskim postopkom) posušenih leguminoznih
  rastlin iz tar. števike 0713, iz saga, ali iz gomoljev gomoljik iz tar. št.
  0714, ali pa iz proizvodov iz 8. poglavja, če:

  (a) vsaj 95 ut.% prehaja skozi sito iz tkanine iz kovinske žice z
    odprtinami premera 2 mm (razen orehov iz tar. št. 0801 in 0802)

  (b) vsaj 50 ut.% proizvoda prehaja skozi sito iz tkanine kovinske žice z
    odprtinami premera 2,5 mm (v primeru orehov iz tar. št. 0801 in 0802).


-----------------------------------------------------------------------------
Tarifna        Poimenovanje             Enota  Carinska
oznaka                                stopnja
-----------------------------------------------------------------------------
  1            2                 3     4
-----------------------------------------------------------------------------

 1101 00   Pšenična ali moka iz mešanice žit na podlagi
       pšenice

       - Pšenična moka:

 1101 00 110 -- iz trde pšenice .............................. -    5.3(1)+P

 1101 00 150 -- iz navadne pšenice ali pirjevice ............. -     5.3+P

 1101 00 900 - Moka iz mešanice žit na podlagi pšenice ....... -     5.3+P


 1102    Žitna moka, razen pšenične ali moke iz mešanice
       žit na podlagi pšenice

 1102 10 000 - Ržena moka .................................... -     10.0

 1102 20   - Koruzna moka:

 1102 20 100 -- pri kateri vsebnost maščobe ne presega
       1,5 ut.% ........................................ -     27.0

 1102 20 900 -- druga ........................................ -     27.0

 1102 30 000 - Riževa moka ................................... -     10.0

 1102 90   - Druga:

 1102 90 100 -- ječmenova moka ............................... -     30.0(1)

 1102 90 300 -- ovsena moka .................................. -     30.0(1)

 1102 90 900 -- druga ........................................ -     30.0


 1103    Žitni drobljenci, zdrob in peleti

       - Drobljenec in zdrob:

 1103 11   -- pšenična:

 1103 11 100 --- iz trde pšenice ............................. -     7.6

 1103 11 900 --- iz navadne pšenice in pirjevice ............. -     7.6+P

 1103 12 000 -- ovsena ....................................... -     10.0

 1103 13   -- koruzna:

 1103 13 100 --- pri katerih vsebnost maščobe ne presega
       1,5 ut.% ........................................ -     30.0

 1103 13 900 --- druga ....................................... -     30.0

 1103 14 000 -- riževa ....................................... -     10.0

 1103 19   -- iz drugih žit:

 1103 19 100 --- ržena ....................................... -     30.0

 1103 19 300 --- ječmenova ................................... -     30.0(1)

 1103 19 900 --- druga ....................................... -     30.0

       - Peleti:

 1103 21 000 -- pšenični ..................................... -     7.6+P

 1103 29   -- iz drugih žit:

 1103 29 100 --- rženi ....................................... -     30.0

 1103 29 200 --- ječmenovi ................................... -     30.0

 1103 29 300 --- ovseni ...................................... -     10.0

 1103 29 400 --- koruzni ..................................... -     30.0

 1103 29 500 --- riževi ...................................... -     10.0

 1103 29 900 --- drugi ....................................... -     30.0


 1104    Žita v zrnju, drugače obdelana (npr.: oluščena,
       valjana, v kosmičih, perlirana, obrezana ali
       gnetena), razen riža iz tar. št. 1006; žitni
       kalčki, celi, valjani, v kosmičih ali zmleti

       - Zrna, valjana ali v obliki kosmičev:

 1104 11   -- ječmenova:

 1104 11 100 --- valjana ..................................... -     30.0

 1104 11 900 --- v obliki kosmičev ........................... -     30.0

 1104 12   -- ovsena:

 1104 12 100 --- valjana ..................................... -     5.0

 1104 12 900 --- v obliki kosmičev ........................... -     5.0

 1104 19   -- iz drugih žit:

 1104 19 100 --- pšenična .................................... -     30.0

 1104 19 300 --- ržena ....................................... -     30.0

 1104 19 500 --- koruzna ..................................... -     30.0

       --- druga:

 1104 19 910 ---- riževi kosmiči ............................. -     10.0

 1104 19 990 ---- drugo ...................................... -     10.0

       - Drugače obdelana zrna (npr.: oluščena,
       polirana, obrezana ali drobljena):

 1104 21   -- ječmenova:

 1104 21 100 --- oluščena .................................... -     30.0

 1104 21 300 --- oluščena in zdrobljena ("šrot") ............. -     30.0

 1104 21 500 --- polirana .................................... -     10.0

 1104 21 900 --- samo drobljena .............................. -     10.0

 1104 21 990 --- drugo ....................................... -     10.0

 1104 22   -- ovsena:

 1104 22 200 --- oluščena .................................... -     5.0

 1104 22 300 --- oluščena in zdrobljena ("šrot") ............. -     5.0

 1104 22 500 --- polirana .................................... -     5.0

 1104 22 900 --- obdelana le z drobljenjem ................... -     5.0

 1104 22 980 --- drugo ....................................... -     5.0

 1104 23   -- koruzna:

 1104 23 100 --- oluščena, rezana, drobljena ali nerezana,
       nezdrobljena .................................... -     30.0

 1104 23 300 --- perlirana ................................... -     30.0

 1104 23 900 --- samo drobljena .............................. -     30.0

 1104 23 990 --- drugo ....................................... -     30.0

 1104 29   -- iz drugih žit:

       --- oluščena, rezana, drobljena ali nerezana,
       nezdrobljena:

 1104 29 110 ---- pšenična ................................... -     30.0

 1104 29 150 ---- ržena ...................................... -     30.0

 1104 29 190 ---- druga ...................................... -     10.0

       --- perlirana:

 1104 29 310 ---- pšenična ................................... -     30.0

 1104 29 350 ---- ržena ...................................... -     30.0

 1104 29 390 ---- druga ...................................... -     10.0

       --- obdelana le z drobljenjem:

 1104 29 510 ---- pšenična ................................... -     30.0

 1104 29 550 ---- ržena ...................................... -     30.0

 1104 29 590 ---- druga ...................................... -     10.0

       --- druga:

 1104 29 810 ---- pšenična ................................... -     30.0

 1104 29 850 ---- ržena ...................................... -     10.0

 1104 29 890 ---- druga ...................................... -     10.0

 1104 30   - Žitni kalčki, celi, valjani, v kosmičih ali
       zmleti:

 1104 30 100 -- pšenični ..................................... -     5.0

 1104 30 900 -- iz drugih žit ................................ -     5.0


 1105    Krompirjeva moka, zdrob, prah, zrnca, kosmiči in
       peleti

 1105 10 000 - Moka, prah in zdrob ........................... -     15.0

 1105 20 000 - Kosmiči, zrnca in peleti ...................... -     15.0


 1106    Moka, prah in zdrob iz sušenih stročnic, ki se
       uvrščajo v tar. št. 0713, iz saga, korenov ali
       gomoljev iz tar. št. 0714; moka, zdrob ali prah
       iz proizvodov iz 8. poglavja

 1106 10 000 - Moka in zdrob iz sušenih strošnic, ki se
       uvrščajo v tar. št. 0713 ........................ -     10.0

 1106 20   - Moka in zdrob iz saga, korenov in gomoljev, ki
       se uvrščajo v tar. št. 0714:

 1106 20 100 -- denaturirana ................................. -     5.0

 1106 20 900 -- druga ........................................ -     5.0

 1106 30   - Moka, zdrob in prah iz proizvodov iz
       8. poglavja:

 1106 30 100 -- banan ........................................ -     5.0

 1106 30 900 -- drugo ........................................ -     10.0


 1107    Slad, pražen ali nepražen

 1107 10   - Nepražen:

       -- pšenični:

 1107 10 110 --- v obliki moke ............................... -     10.0

 1107 10 190 --- drug ........................................ -     10.0

       -- drug:

 1107 10 910 --- v obliki moke ............................... -     10.0

 1107 10 990 --- drug ........................................ -     10.0

 1107 20 000 - Pražen ........................................ -     10.0


 1108    Škrob; inulin

       - Škrob:

 1108 11 000 -- pšenični škrob ............................... -     3.0

 1108 12 000 -- koruzni škrob ................................ -     3.0

 1108 13 000 -- krompirjev škrob ............................. -     3.0

 1108 14 000 -- škrob iz manioke ............................. -     3.0

 1108 19   -- drug škrob:

 1108 19 100 --- rižev škrob ................................. -     3.0

 1108 19 900 --- drug ........................................ -     3.0

 1108 20 000 - Inulin ........................................ -     3.0


 1109 00 000 Pšenični gluten, osušen ali neosušen
       (razen koruznega glutena iz tar. št. 23.03)...... -     3.0


              12. poglavje

   OLJNA SEMENA IN PLODOVI; RAZNO ZRNJE, SEMENA IN PLODOVI;
 INDUSTRIJSKE IN ZDRAVILNE RASTLINE; SLAMA IN KRMA (VOLUMINOZNA)

Opombe

1. Tar. št. 1207 obsega med drugim palmove orehe in jedrca, bombaževo seme,
  ricinusovo seme, sezamovo seme, gorčično seme, seme žafranike, makovo seme
  in seme karite orehov. V to tarifno številko ne spadajo proizvodi iz tar.
  št. 0801 ali 0802 in olive (7. poglavje in 20. poglavje).

2. Tar. št. 1208 obsega poleg nerazmaščene moke in zdroba tudi moko in zdrob,
  ki sta deloma ali popolnoma razmaščena ali ki sta popolnoma ali deloma
  ponovno zamaščena s svojimi izvirnimi olji. Vendar pa ta tarifna številka
  izključuje ostanke iz tar. št. od 2304 do 2306.

3. Po tar. št. 1209 je treba seme sladkorne pese, trave, okrasnega cvetja,
  vrtnin, gozdnega drevja, sadnega drevja, grašice (razen tistih iz vrste
  Vicia faba) in volčjega boba šteti za "vrsto semena, ki se uporablja za
  setev".

  Iz tar. št. 1209 pa so izključeni naslednji proizvodi, in to tudi, če so
  namenjeni za setev:

  (a) stročnice in sladka koruza (7. poglavje),

  (b) začimbe in drugi proizvodi iz 9. poglavja,

  (c) žita (10. poglavje),

  (d) proizvodi iz tar. št. 1201 do 1207 in 1211.

4. Tar št. 1211 obsega med drugim naslednje rastline in njihove dele:
  baziliko, borago, ginseng, izop, sladki koren, vse vrste mete, rožmarin,
  rutico, žajbelj in pelin.

  Iz tar. št. 1211 pa so izključeni:

  (a) zdravila iz 30. poglavja,

  (b) parfumerijski, kozmetični in toaletni izdelki iz 33. poglavja,

  (c) insekticidi, fungicidi, herbicidi, sredstva za dezinfekcijo in podobni
    proizvodi iz tar. št. 3808.

5. Pri tar. št. 1212 z izrazom "morske alge in druge alge" niso mišljeni:

  (a) mrtvi enocelični mikroorganizmi iz tar. št. 2102,

  (b) kulture mikroorganizmov iz tar. št. 3002,

  (c) gnojila iz tar. št. 3101 ali 3105.


-----------------------------------------------------------------------------
Tarifna        Poimenovanje             Enota  Carinska
oznaka                                stopnja
-----------------------------------------------------------------------------
  1            2                 3     4
-----------------------------------------------------------------------------

 1201 00   Soja v zrnu, vključno z zdrobljeno

 1201 00 100 - Za setev ...................................... -     pr

 1201 00 900 - Druga ......................................... -     pr


 1202    Arašidi (zemeljski oreščki), nepraženi,
       nepečeni, v lupini, oluščeni ali zdrobljeni

 1202 10   - V lupini:

 1202 10 100 -- za setev ..................................... -     pr

 1202 10 900 -- drugi ........................................ -     pr

 1202 20 000 - Oluščeni, vključno z zdrobljenimi ............. -     pr


 1203 00 000 Kopra (posušeno jedro kokosovega oreha) ......... -     pr


 1204 00   Laneno seme, vključno z zdrobljenim

 1204 00 100 - Za setev ...................................... -     pr

 1204 00 900 - Drugo ......................................... -     pr


 1205 00   Seme oljne repice, vključno z zdrobljenim

 1205 00 100 - Za setev ...................................... -     pr

 1205 00 900 - Drugo ......................................... -     pr


 1206 00   Sončično seme, vključno z zdrobljenim

 1206 00 100 - Za setev ...................................... -     pr

       - Drugo:

 1206 00 910 -- oluščeno; v sivobelo progasti lupini ......... -     pr

 1206 00 990 -- drugo ........................................ -     pr


 1207    Drugo oljno seme in plodovi, vključno z
       zdrobljenimi

 1207 10   - Palmovi orehi in jedrca:

 1207 10 100 -- za setev ..................................... -     pr

 1207 10 900 -- drugo ........................................ -     pr

 1207 20   - Bombaževo seme:

 1207 20 100 -- za setev ..................................... -     pr

 1207 20 900 -- drugo ........................................ -     pr

 1207 30   - Ricinusovo seme:

 1207 30 100 -- za setev ..................................... -     pr

 1207 30 900 -- drugo ........................................ -     pr

 1207 40   - Sezamovo seme:

 1207 40 100 -- za setev ..................................... -     pr

 1207 40 900 -- drugo ........................................ -     pr

 1207 50   - Gorčično seme:

 1207 50 100 -- za setev ..................................... -     pr

 1207 50 900 -- drugo ........................................ -     pr

 1207 60   - Seme žafranike:

 1207 60 100 -- za setev ..................................... -     pr

 1207 60 900 -- drugo ........................................ -     pr

       - Drugo:

 1207 91   -- makovo seme:

 1207 91 100 --- za setev ................................... -     pr

 1207 91 900 --- drugo ....................................... -     pr

 1207 92   -- karita oreščki:

 1207 92 100 --- za setev .................................... -     pr

 1207 92 900 --- drugo ....................................... -     pr

 1207 99   -- drugo:

 1207 99 100 --- za setev .................................... -     pr

       --- drugo:

 1207 99 910 ---- bučno seme ................................. -     pr

 1207 99 990 ---- drugo ...................................... -     pr


 1208    Moka in zdrob iz oljnega semena in plodov, razen
       iz gorčice

 1208 10 000 - Iz soje ....................................... -     pr

 1208 90 000 - Drugo ......................................... -     pr


 1209    Seme, plodovi in trosi za setev

       - Pesino seme:

 1209 11 000 -- seme sladkorne pese .......................... -     5.0

 1209 19 000 -- drugo ........................................ -     5.0

       - Seme krmnih rastlin, razen pesinega semena:

 1209 21 000 -- seme lucerne (alfalfa) ....................... -     5.0

 1209 22   -- seme detelje (Trifolium spp.):

 1209 22 100 --- travniška detelja (Trifolium pratense L.) ... -     5.0

 1209 22 800 --- drugo ....................................... -     5.0

 1209 23   -- seme bilnice:

 1209 23 110 --- seme travniške bilnice (Festuca pratensis
       Huds.) .......................................... -     5.0

 1209 23 150 --- seme rdeče bilnice (Festuca rubra L.) ....... -     5.0

 1209 23 800 --- drugo ....................................... -     5.0

 1209 24 000 -- seme travniške latovke (Poa pratensis L) ..... -     5.0

 1209 25   -- seme ljuljke (Lolium multiflorum Lam., Lolium
       perenneL.):

 1209 25 100 --- italijanska ljuljka (vključno z višavja
       proti zahodu) (Lolium multiflorum Lam.) ......... -     5.0

 1209 25 900 --- trajna ljuljka (Lolium perenne L.) .......... -     5.0

 1209 26 000 -- seme mačjega repa ............................ -     5.0

 1209 29   -- drugo:

 1209 29 100 --- seme grašice; seme rodu Poa (Poa palustris
       L., Poa trivialis L.); pasja trava (Dactylis
       glomerata L.): šopulja (Agrostis)) .............. -     5.0

 1209 29 500 --- seme lupine ................................. -     5.0

 1209 29 800 --- drugo ....................................... -     5.0

 1209 30 000 - Seme travnih rastlin, ki se gojijo v glavnem
       zaradi cvetov ................................... -     5.0

       - Drugo:

 1209 91   -- seme vrtnin:

 1209 91 100 --- seme kolerabe (Brassica oleracea L. var.
       caulorapa in gongyloides L.) .................... -     5.0

 1209 91 900 --- drugo ....................................... -     5.0

 1209 99   -- drugo:

 1209 99 100 --- semena gozdnega drevja ...................... -     5.0

       --- drugo:

 1209 99 910 ---- semena rastlin, ki jih gojijo predvsem
       zaradi njihovih cvetov, razen tistih iz
       tar. št. 1209 30 ................................ -     5.0

 1209 99 990 ---- drugo ...................................... -     5.0


 1210    Hmelj, svež ali sušen, vključno zdrobljen ali
       zmlet ali v peletih, lupulin

 1210 10 000 - Hmelj, nezdrobljen in nezmlet in ne v peletih . -     25.0

 1210 20   - Hmelj, zdrobljen, zmlet ali v peletih;
       lupulin:

 1210 20 100 -- hmelj, zdrobljen, zmlet ali v obliki peletov,
       z višjo vsebnostjo lupulina; lupulin ............ -     25.0

 1210 20 900 -- drug ......................................... -     25.0


 1211    Rastline in njihovi deli (vključno semena in
       plodovi), sveži ali sušeni, rezani ali celi,
       zdrobljeni ali zmleti, vrst, ki se uporabljajo
       predvsem v parfumeriji, farmaciji ali za
       insekticidne, fungicidne ali podobne namene

 1211 10 000 - Korenine sladke koreninice (likviricije) ...... -     5.0

 1211 20 000 - Korenina ginsenga ............................. -     5.0

 1211 90   - Drugo:

 1211 90 100 -- bolhač (cvetovi, listje, stebla, olupki in
       korenine) ....................................... -     5.0

 1211 90 300 -- tonka fižol .................................. -     5.0

 1211 90 700 -- divji majaron (Origanum vulgare), (vejice,
       stebla in listi) ................................ -     5.0

 1211 90 750 -- žajbelj (Salvia officinalis), (listi in
       cvetovi) ........................................ -     5.0

 1211 90 95 -- drugo:

*1211 90 951 --- snovi iz seznama MIPS (1) (Glej prilogo 1 -
       Mamila in psihotropne substance.) ............... -     5.0

*1211 90 959 --- drugo ....................................... -     5.0


 1212    Rožiči, morske in druge alge, sladkorna pesa,
       sladkorni trs, sveži, ohlajeni ali zamrznjeni
       ali sušeni, zmleti ali ne; koščice in jedrca iz
       sadnih koščic in drugi rastlinski proizvodi
       (vključno s korenino cikorije, nepraženo, vrste
       Cichorium intybus sativum) vrst, ki se
       uporabljajo predvsem za človeško prehrano in
       niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu

 1212 10   - Rožiči, vključno s semenom:

 1212 10 100 -- rožiči ....................................... -     5.0

       -- seme rožičev :

 1212 10 910 --- ne oluščeno, zdrobljeno ali zmleto .......... -     5.0

 1212 10 990 --- drugo ....................................... -     5.0

 1212 20 000 - Morske alge in druge alge ..................... -     5.0

 1212 30 000 - Koščice in jedra iz mareličnih, breskovih in
       slivovih koščic ................................. -     5.0

       - Drugo:

 1212 91   -- sladkorna pesa:

 1212 91 200 --- sušena ali v prahu .......................... -     pr

 1212 91 800 --- druga ....................................... -     pr

 1212 92 000 -- sladkorni trs ................................ -     5.0

 1212 99   -- drugo:

 1212 99 100 --- korenine cikorije ........................... -     5.0

 1212 99 900 --- drugo ....................................... -     5.0


 1213 00 000 Žitna slama in žitne pleve, surove,
       nepripravljene, vštevši zrezane, mlete ali
       stisnjene ali v peletih ......................... -     pr


 1214    Koleraba, krmna pesa, korenje za krmo; seno,
       lucerna, detelja, esparzeta, krmni ohrovt,
       volčji bob, grašica in podobni pridelki za krmo,
       tudi v peletih

 1214 10 000 - Zdrob in peleti iz lucerne (alfalfa) .......... -     pr

 1214 90   - Drugo:

 1214 90 100 -- blitva, koleraba in druge krmne korenovke .... -     5.0

       -- drugo:

 1214 90 910 --- v obliki peletov ............................ -     5.0

 1214 90 990 --- drugo ....................................... -     5.0


              13. poglavje

  ŠELAK; GUME, SMOLE IN DRUGI RASTLINSKI SOKOVI IN EKSTRAKTI

Opomba

1. Tar. št. 1302 obsega med drugim ekstrakt sladke koreninice, bolhača,
  hmelja, aloje in opija.

  V to tarifno številko ne spadajo:

  (a) ekstrakti sladke koreninice, ki vsebujejo nad 10 ut.% saharoze ali so
    pripravljeni kot slaščice (tar. št. 1704);

  (b) sladni ekstrakt (tar. št. 1901);

  (c) ekstrakti kave, čaja ali mate čaja (tar. št. 2101);

  (d) rastlinski sokovi ali ekstrakti z pripravljanje alkoholnih pijač (22.
    poglavje);

  (e) kafra, glicerizin ali drugi proizvodi iz tar. št. 2914 in 2938;

  (f) zdravila iz tar. št. 3003 ali 3004 ali reagenti za določanje krvnih
    skupin (tar. št. 3006);

  (g) ekstrakti za strojenje ali barvanje (tar. št. 3201 ali 3203);

  (h) eterična olja, zgoščena oziroma trdna olja (concretes), rezinoidi,
    izvlečki oleosmol, vodni destilati ali vodne raztopine eteričnih olj
    ali preparati na osnovi dišečih snovi vrst, ki se uporabljajo v
    proizvodnji pijač (33. poglavje);

  (ij) naravni kavčuk, balata, gutaperča, gvajak, čiki in podobne naravne
    gume (tar. št. 4001).


-----------------------------------------------------------------------------
Tarifna        Poimenovanje             Enota  Carinska
oznaka                                stopnja
-----------------------------------------------------------------------------
 1             2                 3     4
-----------------------------------------------------------------------------

 1301    Šelak, naravne gume, smole, gumijeve smole in
       balzami

 1301 10 000 - Šelak ......................................... -     pr

 1301 20 000 - Arabski gumi .................................. -     pr

 1301 90   - Drugo:

 1301 90 100 -- chios mastiks (smola iz drevesa vrste
       Pistacia lentiscus) ............................. -     pr

 1301 90 90 -- drugo:

*1301 90 901 --- snovi iz seznama MIPS ((1) Glej prilogo 1 -
       Mamila in psihotropne substance.) ............... -     pr

*1301 90 909 --- drugo ....................................... -     pr


 1302    Rastlinski sokovi in ekstrakti; pektinske snovi,
       pektinati in pektati; agar-agar in druge sluzi
       ter sredstva za zgoščevanje, dobljeni iz
       rastlinskih proizvodov, modificirani ali
       nemodificirani

       - Rastlinski sokovi in ekstrakti:

 1302 11 000 -- opija ........................................ -     pr

 1302 12 000 -- iz sladkih koreninic ......................... -     5.0

 1302 13 000 -- hmelja ....................................... -     25.0

 1302 14 000 -- bolhača ali rastlinskih korenin, ki vsebujejo
       rotenon ......................................... -     5.0

 1302 19   -- drugi:

 1302 19 050 --- vanilijeva oljna smola ...................... -     3.0(1)

 1302 19 100 --- iz Quassia amara; aloje in mane ............. -     5.0(1)

 1302 19 300 --- mešanice zelenjavnih ekstraktov za
       proizvodnjo pijač ali pripravo hrane ............      5.0(1)

       --- drugi:

 1302 19 910 ---- medicinski ................................. -     pr

 1302 19 99 ---- drugi:

*1302 19 991 ----- snovi iz seznama MIPS ((1) Glej
       prilogo 1 - Mamila in psihotropne substance.) ... -     pr

*1302 19 999 ----- drugi ..................................... -     pr

 1302 20   - Pektinske snovi, pektinati in pektati:

 1302 20 100 -- suhe ......................................... -     5.0

 1302 20 900 -- druge ........................................ -     5.0

       - Sluzi in sredstva za zgoščevanje, dobljeni
       iz rastlinskih proizvodov, modificirani ali
       nemodificirani:

 1302 31 000 -- agar-agar .................................... -     pr

 1302 32   -- sluzi in sredstva za zgoščevanje,
       ekstrahirani iz rožičev, rožičevih semen ali
       semena giara, modificirani ali nemodificirani:

 1302 32 100 --- iz rožiča ali rožičevih semen ............... -     5.0

 1302 32 900 --- iz semena giara ............................. -     5.0

 1302 39 000 -- drugi ........................................ -     5.0


              14. poglavje

  RASTLINSKI MATERIALI ZA PLETARSTVO; RASTLINSKI PROIZVODI,
     KI NISO OMENJENI IN NE ZAJETI NA DRUGEM MESTU

Opombe

1. V to poglavje ne spadajo naslednji proizvodi, ki jih je treba uvrstiti v
  XI. oddelek: rastlinski materiali in vlakna iz rastlinskih materialov
  tistih vrst, ki se uporabljajo v glavnem v proizvodnji tekstila, ne glede
  na to, kako se pripravljajo, in drugi rastlinski materiali, ki so obdelani
  za izključno rabo kot tekstilni material.

2. Tar. št. 1401 obsega med drugim bambus (neklan ali klan, strugan po
  dolžini ali razrezan na določeno dolžino, na koncih zaobljen, beljen,
  zaščiten proti ognju, poliran ali barvan), klano vrbovo protje, trsje in
  podobno, stržen španskega trsa, španski trs brez stržena ali klan španski
  trs. V to tarifno številko ne spadajo iveri (tar. št. 4404).

3. V tar. št. 1402 ne spada lesna volna (tar. št. 4405).

4. V tar. št. 1403 ne spadajo pripravljeni svežnji ali šopi za izdelavo metel
  in ščetk (tar. št. 9603).


-----------------------------------------------------------------------------
Tarifna        Poimenovanje             Enota  Carinska
oznaka                                stopnja
-----------------------------------------------------------------------------
 2            3                  4     5
-----------------------------------------------------------------------------

 1401    Rastlinski materiali, ki se uporabljajo predvsem
       za pletarstvo (npr.: bambus, španski trs, trs,
       rogoz, vrbovo protje, rafija, očiščena žitna
       slama, beljena ali barvana, in lipovo lubje)

 1401 10 000 - Bambus ........................................ -     pr

 1401 20 000 - Španski trs ................................... -     pr

 1401 90 000 - Drugo ......................................... -     pr


 1402    Rastlinski materiali, ki se uporabljajo predvsem
       kot materiali za polnjenje in tapeciranje (npr.
       kapok, rastlinski lasje, morska trava), vključno
       s tistimi, ki so pripravljeni v plasteh, s
       podlago ali brez podlage iz drugih materialov

 1402 10   - Kapok:

 1402 10 100 -- surov ........................................ -     pr

       -- drug:

 1402 10 910 --- pripravljen v plasteh na podpornem
       materijalu ...................................... -     pr

 1402 10 990 --- drug ........................................ -     pr

 1402 90 000 - Drugi ......................................... -     pr


 1403    Rastlinski materiali, ki se uporabljajo predvsem
       za izdelovanje metel in ščetk (npr. sirek,
       pisava, pirjevica), tudi v svežnjih in šopih

 1403 10 000 - Sirek za metle (Sorghum vulgare var.
       technicum) ...................................... -     pr

 1403 90 000 - Drugi ......................................... -     pr


 1404    Rastlinski proizvodi, ki niso navedeni in ne
       zajeti na drugem mestu

 1404 10 000 - Surovi rastlinski materiali, ki se uporabljajo
       predvsem za barvanje ali strojenje .............. -     pr

 1404 20 000 - Linters iz bombaža ............................ -     pr

 1404 90 000 - Drugi ......................................... -     pr


              III. oddelek

  MASTI IN OLJA ŽIVALSKEGA IN RASTLINSKEGA IZVORA IN PROIZVODI
NJIHOVEGA RAZKRAJANJA; PREDELANE UŽITNE MASTI; VOSKI ŽIVALSKEGA IN
            RASTLINSKEGA IZVORA

              15. poglavje

  MASTI IN OLJA ŽIVALSKEGA IN RASTLINSKEGA IZVORA IN PROIZVODI
NJIHOVEGA RAZKRAJANJA; PREDELANE UŽITNE MASTI; VOSKI ŽIVALSKEGA IN
            RASTLINSKEGA IZVORA

Opombe

1. V to poglavje ne spadajo:

  (a) slanina in salo prašičev in podkožno maščevje perutnine iz tar. št.
    0209;

  (b) kakavovo maslo, njegovo olje, tekoče ali trdno iz tar. št. 1804;

  (c) živila, ki vsebujejo nad 15 ut.% proizvodov iz tar. št. 0405 (običajno
    21. poglavje);

  (d) ocvirki iz tar. št. 2301 in ostanki iz tar. št. od 2304, do 2306;

  (e) izločene maščobne kisline, predelani voski, zdravila, barve, laki,
    milo, parfumerijski, kozmetični ali toaletni preparati, sulfonirana
    olja in drugi proizvodi, ki se uvrščajo v VI. oddelek; in

  (f) faktis, dobljen iz olja iz tar. št. 4002.

2. Tar. št. 1509 ne obsega olivnega olja, dobljenega z ekstrakcijo s topilom
  (tar. št. 1510).

3. Tar. št. 1518 ne obsega masti in olj ter njihovih frakcij, ki so samo
  denaturirani, ki pa se uvrščajo v ustrezno tarifno številko, predvideno za
  nedenaturirane masti in olja ter njihove frakcije.

4. Milne usedline, oljne usedline, stearinska smola, glicerinska smola in
  ostanki maščob iz volne se uvrščajo v tar. št. 1522.

Dodatne opombe

1. Za potrebe tar. podšt. 1507 10, 1508 10, 1510 00 10, 1511 10, 1512 11,
  1512 21, 1513 11, 1513 21, 1514 10, 1515 11, 1515 21, 1515 50 11, 1515 50
  19, 1515 60 10, 1515 90 21, 1515 90 29, 1515 90 40 do 1515 90 59 in 1518 00
  31:

  (a) Pripravljena rastlinska olja, tekoča ali trdna, pridobljena s
    stiskanjem, se obravnavajo kot "surova", če so bila pridobljena
    zgolj:

    - z odlivanjem v normalnih časovnih mejah;

    - s centrifugiranjem ali filtriranjem, pod pogojem, da se za
     ločevanje olj od njihovih trdnih sestavin uporablja zgolj mehanska
     sila, kot npr. sila teže, stiskanje ali centrifugalna sila (kar
     izključuje kakršne koli procese adsorbcijskega filtriranja in
     druge fizikalne ali kemične procese).

  (b) Pridelana rastlinska olja, tekoča ali trdna, pridobljena z
    ekstrakcijo, se prav tako obravnavajo kot "surova", če se po barvi,
    vonju ali okusu ter po posebnih analitičnih lastnostih ne ločijo od
    rastlinskih olj in maščob, ki se pridobivajo s stiskanjem.

  (c) Izraz "surova olja" se uporablja tudi za degumirano olje iz soje ter
    za olje iz bombažnega semena, iz katerega je bil odstranjen gosipol.

2. A. Pod tar. št. 1509 in 1510 spadajo samo olja, pridobljena izključno z
    obdelavo oliv, katerih analitična sestava kislin in steroidov je
    naslednja:

---------------------------------------------------------------------------
Tabela I:              Tabela II:
Vsebnost maščobnih kislin,      Vsebnost sterolov,
izražena v odstotkih         izražena v odstotkih celotnih sterolov
celotnih maščobnih kislin,
---------------------------------------------------------------------------

Miristinska kislina  M 0,05    Holesterol         M 0,5

Linolenska kislina   M 0,9     Brassikasterol       M 0,1

Arahidonska kislina  M 0,6     Campesterol        M 4,0

Eicosanoična kislina  M 0,4     Stigmasterol (1)    < Campesterol

Behenska kislina    M 0,3     b-sitosterol (2)      m 93,0

Lignocerična kislina  M 0,2     D-7-stigmasterol      M 0,5
---------------------------------------------------------------------------

    m = minimalno

    M = maksimalno

    (1) Pogoj, ki ne velja za čisto lampantno olivno olje (tar. podšt.
      1509 10 10) in za ostalo olivno olje (tar. podšt. 1510 00 10).

    (2) D-5,23-stigmastadienol + holesterol + b-sitosterol + sitostanol +
      D-5-avenasterol + D-5,24-stigmostadienol

    Pod tar. št. 1509 in 1510 ne spadajo kemično spremenjeno olivno olje
    (zlasti reesterificirano olivno olje) in mešanice olivnega olja z
    drugimi olji.

  B. Pod tar. podšt. 1509 10 spadajo samo olivna olja, določena v I. in II.
    poglavju spodaj, pridobljena izključno z uporabo mehanskih ali drugih
    fizičnih sredstev pod pogoji, zlasti temperaturnimi, ki ne povzročajo
    kvarjenja olja, in ki niso obdelana drugače kot z izpiranjem,
    dekantiranjem, centrifugiranjem ali filtriranjem. Olja, pridobljena iz
    oliv z uporabo topil, spadajo pod tar. št. 1510.

    I. Pri tar. podšt. 1509 10 10 izraz "deviško lampantno olivno olje"
      ne glede na kislost pomeni olivno olje z:

      (a) vsebnostjo voskov, ki ne presega 350 mg/kg;

      (b) vsebnostjo eritrodiola in uvaola, ki ne presega 4,5 ut.%;

      (c) vsebnostjo nasičenih maščobnih kislin v 2. poziciji v
        trigliceridih, ki ne presega 1,3 ut.%;

      (d) vsoto transoleinskih izomerov nižjo od 0,10 ut.% in vsoto
        translinolnih + translinolenskih izomer nižjo od 0,10 ut.%;

      (e) eno ali več izmed naslednjih lastnosti:

        1. peroksidnim številom nad 20 meq O2/kg;

        2. vsebnostjo hlapljivih halogeniranih topilih ne manj kot
          0,2 mg/kg ali ne manj kot 0,1 mg/kg kateregakoli topila;

        3. koeficientom ekstinkcije K270 višjim od 0,25 in po
          obdelavi vzorca z aktiviranim aluminijevim oksidom ne
          višjim od 0,11. Nekatera olja, ki vsebujejo nad 3,3g/100g
          proste maščobne kisline v obliki oleinske kisline, imajo
          lahko po prehodu skozi aktivirani aluminijev oksid
          ekstinkcijski koeficient K270 višji od 0,10. V tem primeru
          morajo po nevtralizaciji in razbarvanju v laboratoriju
          imeti naslednje značilnosti:

          - koeficient ekstinkcije K270 ne sme biti višji od 1,20;

          - variacija koeficienta ekstinkcije (DK) v območju 270 nm
           mora biti višja od 0,01 in ne sme presegati 0,16, t.j.:

           DK = Km - 0,5(Km-4 + Km+4)

           Km = koeficient ekstinkcije pri valovni dolžini
              maksimalne absorbcijske krivulje v območju 270 nm

           Km-4 in Km+4 = koeficienta ekstinkcije pri valovni
                   dolžini, ki je za 4 nm nižja in višja od
                   valovne dolžine Km

        4. organoleptične značilnosti, ki vključujejo zaznavne
          defekte, ki presegajo meje sprejemljivosti, rezultat
          panelnega preizkusa pa mora biti nižji od 3,5.

        5. vsebnost stigmastadienov ne sme presegati 0,50 mg/kg.

    II. Za namene tar. podšt. 1509 10 90 "deviško olje" pomeni olivno olje
      z naslednjimi značilnostmi:

      (a) vsebnostjo kisline, izražene z oleinsko kislino, ki ne presega
        3,3 g/100 g;

      (b) peroksidnim številom, ki ne presega 20 meq aktivnega O2/kg;

      (c) vsebnostjo voskov, ki ne presega 250 mg/kg;

      (d) vsebnostjo hlapljivih halogeniranih topil, ki v povprečju ne
        sme presegati 0,2 mg/kg, za posamezno topilo pa 0,1 mg/kg;

      (e) koeficient ekstinkcije K270, ki ne sme biti višji od 0,250 in
        po obdelavi olja z aktiviranim aluminijevim dioksidom ne višji
        od 0,10;

      (f) variacijo koeficienta ekstinkcije (DK) v območju 270 nm, ki ni
        višja od 0,01;

      (g) organoleptičnimi lastnostmi, ki lako vključujejo tudi zaznavne
        defekte v mejah sprejemljivosti in rezultat panelnega testa,
        ki mora biti višji od 3,5;

      (h) vsebnost eritrodiola in uvaola, ki ne presega 4,5 ut.%;

      (ij)vsebnost nasičenih maščobnih kislin v 2. poziciji v
        trigliceridih ne sme presegati 1.3 ut.%;

      (k) vsoto transoleinskih izomerov nižjo od 0,05 ut.% in vsoto
        translinolnih + translinolenskih izomerov nižjo od 0,05 ut.%.

      (l) vsebnost stigmastadienov ne sme presegati 0,15 mg/kg.

  C. Tar. podšt. 1509 90 zajema olivno olje, pridobljeno z obdelavo olivnih
    olj iz tar. podšt. 1509 10 10 ali 1509 10 90, mešano s deviškim
    olivnim oljem ali ne, ki ima naslednje lastnosti:

    (a) vsebnost kisline, izražene z oleinsko kislino, ki ni višja od
      1,5 ut.%;

    (b) vsebnost voskov, ki ne presega 350 mg/kg;

    (c) koeficient ekstinkcije K270, (100) ki ni višji od 1,0;

    (d) variacijo koeficienta ekstinkcije (DK) v območju 270 nm, ki ni
      višja od 0,13;

    (e) vsebnost eritrodiola in uvaola, ki ne presega 4,5 ut.%;

    (f) vsebnost nasičenih maščobnih kislin v 2. poziciji v trigliceridih,
      ki ne presega 1,5 ut.%.

    (g) vsota transoleinskih izomerov mora biti manj kot 0,20 ut.% in
      vsota translinolnih + translinolenskih izomerov pod 0,30 ut.%.

  D. Pri tar. podšt. 1510 00 10 "surova olja" pomeni olja, zlasti ostanke
    olivnih olj, z naslednjimi lastnostmi:

    (a) vsebnostjo kislin, izraženih z oleinsko kislino, ki je večja od 2g
      na 100g;

    (b) vsebnostjo eritrodiola in uvaola več kot 12 ut.%;

    (c) vsebnostjo nasičenih maščobnih kislin v 2. poziciji v
      trigliceridih, ki ne presega 1,8 ut.%.

    (d) vsoto transoleinskih izomerov manj kot 0,20 ut.% in vsoto
      translinolnih + translinolenskih izomerov manj kot0,10 ut.%;

  E. Pod tar. podšt. 1510 00 90 spadajo olja, pridobljena z obdelavo olj iz
    tar. podšt. 1510 00 10, mešana z deviškim olivnim oljem ali ne, ter
    olja, ki nimajo lastnosti olj, opisanih v dodatnih opombah 2.B, 2.C in
    2.D. Olja, ki spadajo pod to tar. št., morajo imeti vsebnost nasičenih
    maščobnih kislin na 2. poziciji v trigliceridih ki ni višja od 2 ut.%,
    vsota transoleinskih izomerov mora biti manj kot 0,4ut.% in vsota
    translinolnih + translinolenskih izomerov manj kot 0,35%.

3. Pod tar. podšt. 1522 00 31 in 1522 00 39 ne spadajo ostanki, ki nastanejo
  pri obdelavi maščobnih substanc.


-----------------------------------------------------------------------------
Tarifna        Poimenovanje             Enota  Carinska
oznaka                                stopnja
-----------------------------------------------------------------------------
 1             2                 3     4
-----------------------------------------------------------------------------

 1501 00   Masti in druge prašičje in perutninske (taljene)
       maščobe, razen tistih iz tar. št. 0209 ali 1503

       - Mast in druga prašičja maščoba:

 1501 00 110 -- za industrijske namene, razen za proizvodnjo
       hrane za človeško prehrano ...................... -     5.0

 1501 00 190 -- drugo ........................................ -     5.0

 1501 00 900 - Perutninska maščoba ........................... -     5.0


 1502 00   Maščobe živali vrste goved, ovac in koz, razen
       tistih iz tar. št. 1503

 1502 00 100 - Za industrijske namene, razen za proizvodnjo
       hrane za človeško prehrano ...................... -     3.0

 1502 00 900 - Drugo ......................................... -     5.0


 1503 00   Stearin iz užitne prašičje masti, olje iz užitne
       prašičje masti, oleostearin, oleo-olje in olje
       iz loja, neemulgirani, nemešani ali kako drugače
       pripravljeni

       - Stearin iz užitne prašičje masti in oljni
       stearin:

 1503 00 110 -- za industrijske namene ....................... -     5.0

 1503 00 190 -- drugo ........................................ -     5.0

 1503 00 300 - Lojno olje za industrijske namene, razen za
       proizvodnjo hrane za človeško prehrano .......... -     5.0

 1503 00 900 - Drugo ......................................... -     5.0


 1504    Masti in olja rib ali morskih sesalcev ter
       njihove frakcije, prečiščeni ali neprečiščeni,
       toda kemično nemodificirani:

 1504 10   - Olja in njihove frakcije iz ribjih jeter:

 1504 10 100 -- pri katerih vsebnost vitamina A ne presega
       2500 IU/g ....................................... -     2.0

       -- druge:

 1504 10 910 --- iz morskih listov ........................... -     2.0

 1504 10 990 --- druge ....................................... -     2.0

 1504 20   - Masti in olja rib ter njihove frakcije, razen
       iz ribjih jeter:

 1504 20 100 -- trdne frakcije ............................... -     5.0

 1504 20 900 -- drugo ........................................ -     5.0

 1504 30   - Masti in olja morskih sesalcev in njihove
       frakcije:

       -- trdne frakcije:

 1504 30 110 --- kitovo olje ................................. -     pr

 1504 30 190 --- drugo ....................................... -     pr

 1504 30 900 -- drugo ........................................ -     pr


 1505    Maščobe iz volne in mastne snovi, dobljene iz
       teh maščob, vključno z lanolinom

 1505 10 000 - Maščoba iz volne, surova ...................... -     pr

 1505 90 000 - Drugo ......................................... -     pr


 1506 00 000 Druge masti in olja živalskega izvora in njihove
       frakcije, prečiščene ali neprečiščene, toda
       kemično nemodificirane .......................... -     5.0


 1507    Sojino olje in njegove frakcije, prečiščeno ali
       neprečiščeno, toda kemično nemodificirano

 1507 10   - Surovo olje, vključno degumirano (brez smole):

 1507 10 100 -- za tehnične in industrijske namene, razen za
       proizvodnjo hrane za človeško prehrano .......... -     5.0(1)

 1507 10 900 -- drugo ........................................ -     5.0(1)

 1507 90   - Drugo:

 1507 90 100 -- za tehnične ali industrijske namene, razen za
       proizvodnjo hrane za človeško prehrano .......... -     5.0(1)

 1507 90 900 -- drugo ........................................ -     10.7+P


 1508    Olje iz kikirikija in njegove frakcije,
       prečiščeno ali neprečiščeno, toda kemično
       nemodificirano

 1508 10   - Surovo olje:

 1508 10 100 -- za tehnične ali industrijske namene, razen za
       proizvodnjo hrane za človeško prehrano .......... -     pr

 1508 10 900 -- drugo ........................................ -     pr

 1508 90   - Drugo:

 1508 90 100 -- za tehnične ali industrijske namene, razen
       proizvodnje hrane za človeško prehrano .......... -     pr

 1508 90 900 -- drugo ........................................ -     pr

 1509    Olivno olje (dobljeno z mehaničnimi postopki) in
       njegove frakcije, prečiščeno ali neprečiščeno,
       toda kemično nemodificirano

 1509 10   - Deviško, iz prvega stiskanja:

 1509 10 100 -- deviško lampantno olivno olje ................ -     20.0

 1509 10 900 -- drugo ........................................ -     20.0(1)

 1509 90 000 - Drugo ......................................... -     20.0(1)


 1510 00   Druga olja, dobljena izključno iz oliv (z
       ekstrakcijo s topilom), in njihove frakcije,
       prečiščena ali neprečiščena, toda kemično
       nemodificirana, vključno mešanice teh olj ali
       frakcij z olji ali frakcijami iz tar. št. 1509

 1510 00 100 - Surova olja ................................... -     20.0

 1510 00 900 - Drugo ......................................... -     20.0


 1511    Palmovo olje in njegove frakcije, prečiščeno ali
       neprečiščeno, toda kemično nemodificirano

 1511 10   - Surovo olje:

 1511 10 100 -- za tehnične ali industrijske namene, razen
       proizvodnje hrane za človeško prehrano .......... -     pr

 1511 10 900 -- drugo ........................................ -     pr

 1511 90   - Drugo:

       -- trdne frakcije:

 1511 90 110 --- v izvirnem pakiranju z neto vsebino do
       vključno 1 kg ................................... -     pr

 1511 90 190 --- drugo ....................................... -     pr

       -- drugo:

 1511 90 910 --- za tehnične ali industrijske namene, razen
       proizvodnje hrane za človeško prehrano .......... -     pr

 1511 90 990 --- drugo ....................................... -     pr


 1512    Olje iz sončničnih semen, semen žafranike in
       bombaževega semena in njihove frakcije,
       prečiščeno ali neprečiščeno, toda kemično
       nemodificirano

       - Olje iz sončnic in žafranike in njegove
       frakcije:

 1512 11   -- surovo olje:

 1512 11 100 --- za tehnične ali industrijske namene, razen
       proizvodnje hrane za človeško prehrano .......... -     5.0(1)

       --- drugo:

 1512 11 910 ---- olje iz sončničnih semen ................... -     5.0(1)

 1512 11 990 ---- olje iz žafranike .......................... -     5.0(1)

 1512 19   -- drugo:

 1512 19 100 --- za tehnične ali industrijske namene, razen
       za proizvodnjo hrane za človeško prehrano ....... -     5.0(1)

       --- drugo:

 1512 19 910 ---- olje iz sončničnih semen ................... -     10.7+P

 1512 19 990 ---- olje žafranike ............................. -     10.7+P

       - Olje iz bombaževega semena in njegove
       frakcije:

 1512 21   -- surovo olje, z izločenim gosipolom ali ne:

 1512 21 100 --- za tehnične ali industrijske namene, razen
       za proizvodnjo hrane za človeško prehrano ....... -     5.0

 1512 21 900 --- drugo ....................................... -     5.0

 1512 29   -- drugo:

 1512 29 100 --- za tehnične ali industrijske namene, razen
       za proizvodnjo hrane za človeško prehrano ....... -     5.0

 1512 29 900 --- drugo ....................................... -     5.0


 1513    Olje kokosovega oreha (kopre), palmovega jedra
       (koščice), palmovega oreha in njegove frakcije,
       rafinirano ali nerafinirano, toda kemično
       nemodificirano

       - Olje kokosovega oreha (kopre) in njegove
       frakcije:

 1513 11   -- surovo olje:

 1513 11 100 --- za tehnične ali industrijske namene, razen
       za proizvodnjo hrane za človeško prehrano ....... -     2.0(1)

       --- drugo:

 1513 11 910 ---- v izvirnem pakiranju z neto vsebino do
       vključno 1 kg ................................... -     2.0

 1513 11 990 ---- drugo ...................................... -     2.0

 1513 19   -- drugo:

       --- trdne frakcije:

 1513 19 110 ---- v izvirnem pakiranju z neto vsebino do
       vključno 1 kg ................................... -     2.0

 1513 19 190 ---- drugo ...................................... -     2.0

       --- drugo:

 1513 19 300 ---- za tehnične ali industrijske namene, razen
       za proizvodnjo hrane za človeško prehrano ....... -     2.0(1)

       ---- drugo:

 1513 19 910 ----- v izvirnem pakiranju z neto vsebino do
       vključno 1kg .................................... -     2.0

 1513 19 990 ----- drugo ..................................... -     2.0

       - Olje palmovega jedra (koščice) ali palmovih
       orehov in njegove frakcije:

 1513 21   -- surovo olje:

       --- za tehnične ali industrijske namene, razen
       za proizvodnjo hrane za človeško prehrano:

 1513 21 110 ---- olje iz palmovih jedr (koščic) ............. -     2.0

 1513 21 190 ---- olje iz palmovih orehov .................... -     2.0

       --- drugo:

 1513 21 300 ---- v izvirnem pakiranju z neto vsebino do
       vključno 1 kg ................................... -     2.0

 1513 21 900 ---- drugo ...................................... -     2.0

 1513 29   -- drugo:

       --- trdne frakcije:

 1513 29 110 ---- v izvirnem pakiranju z neto vsebino do
       vključno 1 kg ................................... -     2.0

 1513 29 190 ---- drugo ...................................... -     2.0

       --- drugo:

 1513 29 300 ---- za tehnične ali industrijske namene, razen
       za proizvodnjo hrane za človeško prehrano ....... -     2.0

       ---- drugo:

 1513 29 500 ----- v izvirnem pakiranju z neto vsebnostjo do
       vključno 1 kg ................................... -     2.0

       ----- drugo:

 1513 29 910 ------ olje iz palmovih jeder (koščic) .......... -     2.0

 1513 29 990 ------ olje iz palmovih orehov .................. -     2.0


 1514    Olje iz ogrščice (repično olje) ali gorčice in
       njegove frakcije, rafinirano ali nerafinirano,
       toda kemično nemodificirano

 1514 10   - Surovo olje:

 1514 10 100 -- za tehnične ali industrijske namene, razen
       za proizvodnjo hrane za človeško prehrano ....... -     5.0(1)

 1514 10 900 -- drugo ........................................ -     5.0(1)

 1514 90   - Drugo:

 1514 90 100 -- za tehnične ali industrijske namene, razen
       za proizvodnjo hrane za človeško prehrano ....... -     5.0(1)

 1514 90 900 -- drugo ........................................ -     10.7+P


 1515    Druge rastlinske masti in olja, nehlapna
       (vključno z jojoba oljem), in njihove frakcije,
       prečiščeni ali neprečiščeni, toda kemično
       nemodificirani

       - Laneno olje in njegove frakcije:

 1515 11 000 -- surovo olje .................................. -     5.0

 1515 19   -- drugo:

 1515 19 100 --- za tehnične ali industrijske namene, razen
       za proizvodnjo hrane za človeško prehrano ....... -     3.0

 1515 19 900 --- drugo ....................................... -     5.0

       - Koruzno olje in njegove frakcije:

 1515 21   -- surovo olje:

 1515 21 100 --- za tehnične ali industrijske namene, razen
       za proizvodnjo hrane za človeško prehrano ....... -     3.0

 1515 21 900 --- drugo ....................................... -     5.0

 1515 29   -- drugo:

 1515 29 100 --- za tehnične ali industrijske namene, razen
       za proizvodnjo hrane za človeško prehrano ....... -     3.0

 1515 29 900 --- drugo ....................................... -     5.0

 1515 30   - Ricinusovo olje in njegove frakcije

 1515 30 100 -- za proizvodnjo aminoundekanske (undecilenske)
       kisline za uporabo pri proizvodnji sintetičnih
       tekstilnih vlaken ali umetnih plastičnih
       materialov ...................................... -     3.0(1)

 1515 30 900 -- drugo ........................................ -     3.0(1)

 1515 40 000 - Tungovo olje in njegove frakcije .............. -     3.0

 1515 50   - Sezamovo olje in njegove frakcije:

       -- surovo olje:

 1515 50 110 --- za tehnične ali industrijske namene, razen
       za proizvodnjo hrane za človeško prehrano ....... -     3.0

 1515 50 190 --- drugo ....................................... -     5.0

       -- drugo:

 1515 50 910 --- za tehnične ali industrijske namene, razen
       za proizvodnjo hrane za človeško prehrano ....... -     3.0

 1515 50 990 --- drugo ....................................... -     5.0

 1515 60   - Jojoba olje in njegove frakcije:

 1515 60 100 -- surovo olje .................................. -     5.0

 1515 60 900 -- drugo ........................................ -     5.0

 1515 90   - Drugo:

 1515 90 100 -- Oiticica olje, mirtin vosek in japonski
       vosek; njihove frakcije ......................... -     3.0

       -- olje iz tobakovega semena in njegove
       frakcije:

       --- surovo olje:

 1515 90 210 ---- za tehnične ali industrijske namene, razen
       za prozvodnjo hrane za človeško prehrano ........ -     3.0(1)

 1515 90 290 ---- drugo ...................................... -     5.0

       --- drugo:

 1515 90 310 ---- za tehnične ali industrijske namene, razen
       za prozvodnjo hrane za človeško prehrano ........ -     3.0(1)

 1515 90 390 ---- drugo ...................................... -     5.0

       -- druga olja in njihove frakcije:

       --- surova olja:

 1515 90 400 ---- za tehnične ali industrijske namene, razen
       za proizvodnjo hrane za človeško prehrano ....... -     3.0(1)

       ---- drugo:

 1515 90 510 ----- trdna, v izvirnem pakiranju z neto vsebino
       do vključno 1 kg ................................ -     5.0

 1515 90 590 ----- trdna, druga; tekoča ...................... -     5.0

       --- drugo:

 1515 90 600 ---- za tehnične ali industrijske namene, razen
       za proizvodnjo hrane za človeško prehrano ....... -     3.0

       ---- drugo:

 1515 90 910 ----- trdna, v izvirnem pakiranju z neto vsebino
       do vključno 1 kg ................................ -     5.0

 1515 90 99 ----- trdna, druga; tekoča:

*1515 90 991 ------ bučno olje, surovo ali rafinirano ........ -     27.0

*1515 90 999 ------ drugo .................................... -     5.0


 1516    Masti in olja živalskega ali rastlinskega izvora
       in njihove frakcije, deloma ali v celoti
       hidrogenirani, interesterificirani,
       reesterificirani ali elaidinizirani, rafinirani
       ali nerafinirani, toda nadalje nepredelani

 1516 10   - Živalske masti in olja in njihove frakcije:

 1516 10 100 -- v izvirnem pakiranju z neto vsebino do
       vključno 1 kg ................................... -     2.0

 1516 10 900 -- drugo ........................................ -     2.0

 1516 20   - Rastlinske masti in olja in njihove frakcije:

 1516 20 100 -- hidrogensko ricinusovo olje, takoimenovani
       "opalni vosek" .................................. -     2.0

       -- drugo:

 1516 20 910 --- v izvirnem pakiranju z neto vsebino do
       vključno 1 kg ................................... -     2.0

       --- drugo:

 1516 20 950 ---- olja iz repinega semena, lanenega semena,
       repičnega, sončničnega semena, iz semena ilipa,
       karita, makore, tulukune ali palmovih orehov, za
       tehnično in industrijsko rabo, razen za
       proizvodnjo živil za človeško prehrano .......... -     2.0

       ---- druga:

 1516 20 960 ----- olja iz zemeljskih oreščkov, semen
       bombaža, soje ali sončnice; druga olja, ki
       vsebujejo manj kot 50 ut.% prostih maščobnih
       kislin, izvzemši olja iz palmovih jedrc, ilipa,
       kokosovih orehov, repinega semena, ali iz semena
       kopaibe ......................................... -     2.0

 1516 20 980 ----- druga ..................................... -     2.0


 1517    Margarina; mešanice ali preparati iz masti in
       olj živalskega ali rastlinskega izvora ali
       frakcij različnih masti ali olj iz tega
       poglavja, primerni za prehrano, razen jedilnih
       masti ali olj in njihovih frakcij iz tar. št.
       1516

 1517 10   - Margarina, razen tekoče margarine:

 1517 10 100 -- ki vsebuje več kot 10 ut.% do vključno
       15 ut.% mlečnih maščob .......................... -     20.0

 1517 10 900 -- druga ........................................ -     20.0

 1517 90   - Drugo:

 1517 90 100 -- ki vsebuje več kot 10 ut.% do vključno
       15 ut.% mlečnih maščob .......................... -     20.0

       -- drugo:

 1517 90 910 --- pripravljena rastlinska olja, tekoča,
       mešana .......................................... -     20.0

 1517 90 930 --- užitne mešanice preparatov, ki se
       uporabljajo pri podmazovanju kalupov ............ -     12.0

 1517 90 990 --- drugo ....................................... -     20.0


 1518 00   Živalske ali rastlinske masti in olja in njihove
       frakcije, kuhani, oksidirani, dehidrirani,
       žveplani, pihani, polimerizirani s segrevanjem v
       vakuumu ali v inertnem plinu ali drugače kemično
       modificirani, razen tistih iz tar. št. 1516;
       mešanice ali preparati iz živalskih ali
       rastlinskih masti ter olj ali iz frakcije
       različnih masti ali olj iz tega poglavja,
       neustrezni za prehrano, ki niso omenjeni in ne
       zajeti na drugem mestu

 1518 00 100 - Linoksin ...................................... -     5.0

       - Pripravljena rastlinska olja, tekoča, mešana,
       za tehnične ali industrijske namene, razen za
       pripravo hrane za človeško prehrano:

 1518 00 310 -- surova ....................................... -     5.0(1)

 1518 00 390 -- druga ........................................ -     5.0(1)

       - Drugo:

 1518 00 910 -- živalske ali rastlinske maščobe in olja in
       njihove frakcije, kuhani, oksidirani,
       dehidrirani, žveplani, pihani, polimerizirani s
       segrevanjem v vakuumu ali v inertnem plinu ali
       drugače kemično modificirani, razen tistih iz
       tar. št. 1516 ................................... -     5.0

       -- drugo:

 1518 00 950 --- neužitne mešanice ali pripravki iz živalskih
       ali iz živalskih in rastlinskih maščob in olj in
       njihovih frakcij ................................ -     5.0

 1518 00 990 --- drugo ....................................... -     5.0


 1520 00 000 Glicerin, surov; glicerinske vode in glicerinski
       lugi ............................................ -     5.0


 1521    Rastlinski voski (razen trigliceridov), čebelji
       vosek, voski drugih insektov in spermaceti,
       rafinirani ali nerafinirani, barvani ali
       nebarvani

 1521 10   - Rastlinski voski:

 1521 10 100 -- surovi ....................................... -     5.0

 1521 10 900 -- drugi ........................................ -     5.0

 1521 90   - Drugo:

 1521 90 100 -- spermaceti, rafinirani ali nerafinirani,
       barvani ali nebarvani ........................... -     5.0

       -- čebelji vosek in voski drugih žuželk,
       rafinirani ali nerafinirani, barvani ali
       nebarvani:

 1521 90 910 --- surovi ...................................... -     5.0

 1521 90 990 --- drugi ....................................... -     5.0


 1522 00   Degras (strojarska maščoba); ostanki, dobljeni
       pri predelavi maščob in voskov živalskega ter
       rastlinskega izvora

 1522 00 100 - Degras (strojarska maščoba) ................... -     5.0

       - Ostanki predelave maščob ali živalskih in
       rastlinskih voskov:

       -- ki vsebujejo olja z značilnostmi olivnega
       olja:

 1522 00 310 --- milne usedline .............................. -     5.0

 1522 00 390 --- drugo ....................................... -     5.0

       -- drugo:

 1522 00 910 --- oljne in milne usedline ..................... -     5.0

 1522 00 990 --- drugo ....................................... -     5.0


              IV. oddelek

 PROIZVODI ŽIVILSKE INDUSTRIJE; PIJAČE, ALKOHOLI IN KIS; TOBAK
           IN TOBAČNI NADOMESTKI

Opomba

1. Z izrazom "peleti" so v tem oddelku mišljeni proizvodi, ki so aglomerirani
  neposredno s stiskanjem ali z dodajanjem veziva do 3 ut.%.

              16. poglavje

   IZDELKI IZ MESA, RIB, RAKOV, MEHKUŽCEV ALI DRUGIH VODNIH
             NEVRETENČARJEV

Opombi

1. V to poglavje ne spadajo meso, drugi užitni klavnični proizvodi, ribe,
  raki, mehkužci in drugi vodni nevretenčarji, pripravljeni ali konzervirani
  po postopkih, navedenih v 2. in 3. poglavju ali tar. št. 0504.

2. Sestavljena živila se uvrščajo v to poglavje pod pogojem, da vsebujejo nad
  20 ut.% klobas, mesa, drugih užitnih klavničnih proizvodov, krvi, rib ali
  rakov, mehkužcev ali drugih vodnih nevretenčarjev ali katere koli
  kombinacije teh proizvodov. Kadar vsebuje sestavljeni proizvod dva ali več
  prej omenjenih proizvodov, se uvršča v ustrezno tarifno številko 16.
  poglavja po sestavini oziroma sestavinah, ki prevladujejo po teži. Te
  določbe se ne uporabljajo za polnjene proizvode iz tar. št. 1902 ali za
  proizvode iz tar. št. 2103 in 2104.

  Pri proizvodih, ki vsebujejo jetra, določila drugega stavka ne bodo
  veljala pri določanju tar. podšt. pri tar. št. 1601 ali 1602.

Opombi k podštevilkam

1. Pri tar. podšt. 1602 10 so z izrazom "homogenizirani proizvodi" mišljeni
  izdelki iz mesa, drugih klavničnih proizvodov ali krvi, fino
  homogenizirani, pripravljeni za prodajo na drobno kot hrana za otroke ali
  za dietetične namene, v posodah neto teže do vključno 250 g. Pri uporabi
  te definicije se ne upoštevajo majhne količine katerih koli sestavin, ki
  so dodane tem proizvodom kot začimbe, konzervansi ali v druge namene. Ti
  izdelki lahko vsebujejo majhno količino vidnih koščkov mesa ali drugih
  užitnih klavničnih proizvodov. Ta podštevilka ima prednost pred vsemi
  drugimi podštevilkami tar. št. 1602.

2. Imena rib in rakov, navedena v podštevilkah tar. št. 1604 ali 1605,
  obsegajo iste vrste, kot so navedene v 3. poglavju z istimi imeni.

Dodatni opombi

1. Pri tar. podšt. 1602 31 11, 1602 32 11, 1602 39 11, 1602 50 10, 1602 90
  61, 1602 90 72 in 1602 90 74 se izraz "nekuhan" uporablja za prozvode, ki
  niso bili kakor koli toplotno obdelani ali pa so bili tako toplotno
  obdelani, da toplota ni povzročila koagulacije mesnih proteinov v celotnem
  proizvodu in ki torej v primeru tar.podšt. 1602 50 10, 1602 90 61, 1602 90
  72 in 1602 90 74 kažejo sledove rožnate tekočine na površini prereza, če
  se proizvod prereže po najdebelejšem delu.

2. Pri tar. podšt. 1602 41 10, 1602 42 10, 1602 49 11 in 1602 49 15 se izraz
  "njihovi kosi" nanaša le na obdelano ali konzervirano meso, ki se zaradi
  velikosti in značilnosti ustreznega mišičnega tkiva razloči kot
  pridobljeno iz nog, pleč, ledij ali vratov domačih prašičev.


-----------------------------------------------------------------------------
Tarifna        Poimenovanje             Enota  Carinska
oznaka                                stopnja
-----------------------------------------------------------------------------
 1             2                 3     4
-----------------------------------------------------------------------------

 1601    Klobase in podobni izdelki iz mesa, drugih
       užitnih klavničnih proizvodov ali krvi;
       sestavljena živila na osnovi teh proizvodov

 1601 00 100 - Iz jeter ...................................... -     14.0+P

       - Drugo:

 1601 00 910 -- klobase, suhe ali za sušenje, nekuhane ....... -     14.0+P

 1601 00 990 -- drugo ........................................ -     14.0+P


 1602    Drugi pripravljeni ali konzervirani izdelki iz
       mesa, drobovje ali kri

 1602 10 000 - Homogenizirani proizvodi ...................... -     30.0

 1602 20   - Iz jeter katere koli živali:

       -- gosja ali račja jetra:

 1602 20 110 --- ki vsebujejo najmanj 75 ut.% polnomastnih
       jeter ........................................... -     30.0

 1602 20 190 --- drugo ....................................... -     30.0

 1602 20 900 -- drugo ........................................ -     30.0

       - Iz perutnine iz tar. št. 0105:

 1602 31   -- puranov:

       --- ki vsebujejo 57 ut.% ali več mesa ali
       drobovine ((1) Pri določanju deleža perutninskega
       mesa se ne upošteva teže katerih koli kosti.):

 1602 31 110 ---- ki vsebujejo izključno nekuhano puranje
       meso ............................................ -     27.0

 1602 31 190 ---- drugo ...................................... -     27.0

 1602 31 300 --- ki vsebujejo 25 ut.% ali več, vendar manj
       kot 57 ut.% mesa ali drobovine ((1) Pri določanju
       deleža perutninskega mesa se ne upošteva teže
       katerih koli kosti.) ............................ -     27.0

 1602 31 900 --- drugo ....................................... -     27.0

 1602 32   -- kokoši vrste Gallus domesticus:

       --- ki vsebujejo 57 ut.% ali več mesa ali
       drobovine ((1) Pri določanju deleža perutninskega
       mesa se ne upošteva teže katerih koli kosti.):

 1602 32 110 ---- nekuhano ................................... -     12.9+P

 1602 32 190 ---- drugo ...................................... -     12.9+P


 1602 32 300 --- ki vsebujejo 25 ut.% ali več, vendar manj
       kot 57 ut.% mesa ali drobovine ((1) Pri določanju
       deleža perutninskega mesa se ne upošteva teže
       katerih koli kosti.) ............................ -     12.9+P


 1602 32 900 --- drugo ....................................... -     12.9+P


 1602 39   -- drugo:

       --- ki vsebuje namanj 57 ut.% perutninskega mesa
       ali drobovine ((1) Pri določanju deleža
       perutninskega mesa se ne upošteva teže katerih
       koli kosti.) :

 1602 39 210 ---- nekuhano ................................... -     12.9+P

 1602 39 290 ---- drugo ...................................... -     12.9+P

 1602 39 400 --- ki vsebuje 25 ut.% ali več, vendar manj kot
       57 ut.% perutninskega mesa ali drobovine ((1) Pri
       določanju deleža perutninskega mesa se ne
       upošteva teže katerih koli kosti.) .............. -     12.9+P


 1602 39 800 --- drugo ....................................... -     12.9+P


       - Prašičev:

 1602 41   -- šunka (stegno) in njeni kosi:

 1602 41 100 --- domačih prašičev ............................ -     12.9+P


 1602 41 900 --- drugo ....................................... -     12.9+P


 1602 42   -- plečeta in njihovi kosi:

 1602 42 100 --- domačih prašičev ............................ -     12.9+P


 1602 42 900 --- drugo ....................................... -     12.9+P


 1602 49   -- drugo, vključno mešanice:

       --- domačih prašičev:

       ---- ki vsebujejo 80 ut.% ali več mesa ali
       užitnih klavničnih proizvodov katere koli vrste,
       vključno z maščobami katere koli vrste in
       kakršnega koli izvora:

 1602 49 110 ----- ledja brez vratu in njihovi deli, vključno
       z mešanicami ledij ali šunke (stegen) ........... -     12.9+P


 1602 49 130 ----- vrat z zgornjim plečetom in deli, vključno
       z mešanimi deli vratu in pleč ................... -     12.9+P


 1602 49 150 ----- druge mešanice, ki vsebujejo stegna
       (noge), pleča, ledja ali vrat z zgornjim delom
       plečeta in njihove dele ......................... -     12.9+P


 1602 49 190 ----- drugo ..................................... -     12.9+P


 1602 49 300 ---- ki vsebujejo 40 ut.% ali več, vendar manj
       kot 80 ut.% mesa ali užitnih klavničnih
       proizvodov (drobovine) katere koli vrste,
       vključno z maščobami katere koli vrste ali
       kakršnega koli izvora ........................... -     12.9+P


 1602 49 500 ---- ki vsebujejo manj kot 40 ut.% mesa ali
       užitnih klavničnih proizvodov (drobovine) katere
       koli vrste, vključno z maščobami katere koli
       vrste ali kakršnega koli izvora ................. -     12.9+P


 1602 49 900 --- drugo ...................................... -     12.9+P


 1602 50   - Goved:

 1602 50 100 -- nekuhano; mešanice kuhanega mesa ali užitnih
       klavničnih proizvodov (drobovine) in nekuhanega
       mesa ali užitnih klavničnih proizvodov .......... -     12.9+P


       -- drugo:

       --- v nepredušnih posodah:

 1602 50 310 ---- konzervirana govedina ...................... -     12.9+P

 1602 50 390 ---- drugo ...................................... -     12.9+P

 1602 50 800 --- drugo ....................................... -     12.9+P

 1602 90   - Drugo, vključno z izdelki iz krvi katerih koli
       živali:

 1602 90 100 -- pripravki iz krvi katerih koli živali ........ -     12.9+P

       -- drugo:

 1602 90 310 --- divjadi ali domačih kuncev .................. -     12.9+P

 1602 90 410 --- severnih jelenov ............................ -     12.9+P

       --- drugo:

 1602 90 510 ---- ki vsebuje meso ali užitne klavnične
       proizvode (drobovino) domačih prašičev .......... -     12.9+P

       ---- drugo:

       ----- ki vsebuje goveje meso ali užitne
       klavnične proizvode (drobovino):

 1602 90 610 ------ nekuhano; mešanice kuhanega mesa ali
       užitnih klavničnih proizvodov (drobovine) in
       nekuhanega mesa ali užitnih klavničnih
       proizvodov (drobovine) .......................... -     12.9+P

 1602 90 690 ------ drugo .................................... -     12.9+P

       ----- drugo:

       ------ ovčje ali kozje:

       ------- nekuhano; mešanice kuhanega mesa ali
       užitnih klavničnih proizvodov (drobovine) in
       nekuhanega mesa ali užitnih klavničnih
       proizvodov (drobovine):

 1602 90 720 -------- ovčje .................................. -     12.9+P

 1602 90 740 -------- kozje .................................. -     12.9+P

       ------- drugo:

 1602 90 760 -------- ovčje .................................. -     12.9+P

 1602 90 780 -------- kozje .................................. -     12.9+P

 1602 90 980 ------ drugo .................................... -     12.9+P


 1603 00   Ekstrakti in sokovi iz mesa, rib, rakov,
       mehkužcev in drugih vodnih nevretenčarjev

 1603 00 100 - V izvirnem pakiranju z neto vsebino do
       vključno 1 kg ................................... -     12.0

 1603 00 300 - V izvirnem pakiranju z neto vsebino več kot
       1 kg vendar manj kot 20 kg ...................... -     12.0

 1603 00 900 - Drugo ......................................... -     12.0


 1604    Pripravljene ali konzervirane ribe, kaviar in
       kaviarjevi nadomestki, pripravljeni iz ribjih
       jajčec

       - Ribe, cele ali v kosih, toda nezmlete:

 1604 11 000 -- lososi,sladkovodni............................ -     25.0

 1604 12   -- sledi:

 1604 12 100 --- fileti, surovi, samo prekriti s testom ali
       krušnimi drobtinami, predhodno ocvrti v olju ali
       neocvrti, globoko zamrznjeni .................... -     25.0

       --- drugo:

 1604 12 910 ---- v nepredušni embalaži ...................... -     25.0

 1604 12 990 ---- drugo ...................................... -     25.0

 1604 13   -- sardine, velike sardele in papaline:

       --- sardine:

 1604 13 110 ---- v olivnem olju ............................. -     17.0

 1604 13 190 ---- druge ...................................... -     17.0

 1604 13 900 --- druge ....................................... -     17.0

 1604 14   -- tuni, progasti tuni in palamide (Sarda spp.):

       --- tuni in progasti tuni:

 1604 14 110 ---- v rastlinskem olju ......................... -     25.0

       ---- drugi:

 1604 14 160 ----- fileti, znani kot "vlečeni fileti" ........ -     25.0

 1604 14 180 ----- drugo ..................................... -     25.0

 1604 14 900 --- palamida (Sarda spp.) ....................... -     25.0

 1604 15   -- skuše:

       --- vrste Scomber scombrus in Scomber japonicus:

 1604 15 110 ---- fileti .................................... -     25.0

 1604 15 190 ---- druge ...................................... -     25.0

 1604 15 900 --- vrste Scomber australasicus ................. -     25.0

 1604 16 000 -- inčuni ....................................... -     25.0

 1604 19   -- druge:

 1604 19 100 --- salmonide, razen lososa ..................... -     27.0

       --- ribe rodu Euthynnus, razen progastega tuna
       (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis):

 1604 19 310 ---- fileti, znani kot "vlečeni fileti" ........ -     25.0

 1604 19 390 ---- drugo ...................................... -     25.0

 1604 19 500 --- ribe vrste Orcynopsis unicolor .............. -     25.0

       --- druge:

 1604 19 910 ---- fileti, surovi, samo prekriti s kakršno
       koli oblogo ali krušnimi drobtinami, predhodno
       ocvrti v olju ali neocvrti, globoko zamrznjeni .. -     25.0

       ---- druge:

 1604 19 920 ----- trska (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus
       macrocephalus) .................................. -     25.0

 1604 19 930 ----- saj ali morski losos (Pollachius virens) .. -     25.0

 1604 19 940 ----- oslič (Merluccius spp., Urophycis spp.) ... -     25.0

 1604 19 950 ----- aljaški saj (Theragra chalcogramma) in saj
       (Pollachius pollachius) ......................... -     25.0

 1604 19 980 ----- druge ..................................... -     25.0

 1604 20   - Druge pripravljene ali konzervirane ribe:

 1604 20 050 -- pripravljen surimi ........................... -     25.0

       -- druge:

 1604 20 100 --- losos, sladkovodni .......................... -     25.0

 1604 20 300 --- salmonide, razen lososa ..................... -     27.0

 1604 20 400 --- inčuni ...................................... -     25.0

 1604 20 500 --- sardine, palamide, skuše vrste Scomber
       scombrus in Scomber japonicus, ribe vrste
       Orcynopsis unicolor ............................. -     25.0

 1604 20 700 --- tuni, progasti tuni ali druge ribe iz rodu
       Euthynnus ....................................... -     25.0

 1604 20 900 --- druge ribe .................................. -     25.0

 1604 30   - Kaviar in kaviarjevi nadomestki:

 1604 30 100 -- jesetrov kaviar .............................. -     25.0

 1604 30 900 -- nadomestki za kaviar ......................... -     25.0


 1605    Raki, mehkužci in drugi vodni nevretenčarji,
       pripravljeni ali konzervirani

 1605 10 000 - Rakovice ...................................... -     25.0

 1605 20   - Škampi in kozice:

 1605 20 100 -- v neprodušni embalaži ........................ -     25.0

       -- drugo:

 1605 20 910 --- v izvirnem pakiranju z neto vsebino do
       vključno 2 kg ................................... -     25.0

 1605 20 990 --- drugo ...................................... -     25.0

 1605 30   - Jastogi:

 1605 30 100 -- meso jastoga, kuhano, namenjeno za
       proizvodnjo jastogovega masla ali jastogove
       paštete, pireja, juh in omak ................... -     25.0

 1605 30 900 -- drugo ........................................ -     25.0

 1605 40 000 - Drugi školjkarji .............................. -     25.0

 1605 90   - Drugo:

       -- mehkužci:

       --- užitne školjke (Mytilus spp., Perna spp.):

 1605 90 110 ---- v neprodušni embalaži ..................... -     25.0

 1605 90 190 ---- drugo ...................................... -     25.0

 1605 90 300 --- drugo ....................................... -     25.0

 1605 90 900 -- drugi vodni nevretenčarji .................... -     25.0


              17. poglavje

         SLADKOR IN SLADKORNI PROIZVODI

Opomba

1. V to poglavje ne spadajo:

  (a) sladkorni proizvodi, ki vsebujejo kakav (tar. št. 1806);

  (b) kemično čisti sladkorji (razen saharoze, laktoze, maltoze, glukoze in
    frutoze) in drugi izdelki iz tar. št. 2940;

  (c) zdravila in drugi izdelki iz 30. poglavja.


Opomba k podštevilki

1. Pri tar. podšt. 1701 11 in 1701 12 je z izrazom "surovi sladkor" mišljen
  sladkor, ki vsebuje toliko saharoze v suhem stanju, da ustreza
  polarimetrijski vrednosti, manjši od 99,5 ut.%.

Dodatne opombe

1. Pri tar. podšt. 1701 11 100, 1701 11 900, 1701 12 100 in 1701 12 900
  "surovi sladkor" pomeni sladkor, ki mu niso dodani dodatki za aromo,
  barvila ali kateri koli drugi dodatki, in ki v suhem stanju vsebuje manj
  kot 99,5 ut.% saharoze, določene s polarimetrično metodo.

2. Pri tar. podšt. 1701 99 100 "beli sladkor" pomeni sladkor, ki ne vsebuje
  dodatkov za aromo ali barvila niti nobenih drugih dodatkov in ki v suhem
  stanju vsebuje 99,5 ut.% ali več saharoze, določene s polarimetrično
  metodo.

3. Pri tar. podšt. 1702 30 100, 1702 40 100, 1702 60 100 in 1702 90 300
  "izoglukoza" pomeni, da je bil proizvod pridobljen iz glukoze ali njenih
  polimerov z vsebnostjo fruktoze v suhem stanju vsaj 10 ut.% fruktoze.

4. Izraz "inulinski sirup" pomeni:

  - pri tar. št. 1702 60 800 neposredni proizvod, dobljen s hidrolizo inulina
   ali oligofruktoze, ki vsebuje v suhem stanju več kot 50 ut.% fruktoze v
   prosti obliki ali saharoze.

  - pri tar. št. 1702 90 800 neposredni proizvod, dobljen s hidrolizo inulina
   ali oligofruktoze in ki vsebuje v suhem stanju vsaj 10 ut.%, vendar ne več
   kot 50 ut.% fruktoze v prosti obliki ali saharoze.


-----------------------------------------------------------------------------
Tarifna        Poimenovanje             Enota  Carinska
oznaka                                stopnja
-----------------------------------------------------------------------------
 1             2                 3     4
-----------------------------------------------------------------------------

 1701    Sladkor iz sladkornega trsa in sladkorne pese
       ter kemično čista saharoza v trdnem stanju

       - Surovi sladkor brez dodatkov za aromatiziranje
       in barvil:

 1701 11   -- sladkor iz sladkornega trsa:

 1701 11 100 --- za rafiniranje .............................. -     pr

 1701 11 900 --- drugo ....................................... -     17.0

 1701 12   -- sladkor iz sladkorne pese:

 1701 12 100 --- za rafiniranje .............................. -     pr

 1701 12 900 --- drugo ....................................... -     17.0

       - Drugo:

 1701 91 000 -- z dodatki za aromatiziranje in barvili ....... -     14.5+P

 1701 99   -- drugo:

 1701 99 100 --- beli sladkor ................................ -     14.5+P

 1701 99 900 --- drugo ....................................... -     14.5+P


 1702    Drugi sladkorji, vključno s kemično čisto
       laktozo, maltozo, glukozo in fruktozo, v trdnem
       stanju; sladkorni sirupi brez dodatkov za
       aromatiziranje ali barvil; umetni med in
       mešanice umetnega ter naravnega medu; karamelni
       sladkor

       - Laktoza in laktozni sirup:

 1702 11 000 -- ki v suhem stanju vsebujeta 99 ut.% čistega
       produkta ali več ................................ -     5.0+P

 1702 19 000 -- drugo ........................................ -     5.0+P

 1702 20   - Javorjev sladkor in sirup:

 1702 20 100 -- javorjev sladkor v trdnem stanju, ki vsebuje
       dodatke za okus in barvo ....................... -     5.0

 1702 20 900 -- drugo ........................................ -     5.0

 1702 30   - Glukoza (dekstroza) in glukozni sirup brez
       fruktoze ali z manj kot 20 ut.% fruktoze v suhem
       stanju:

 1702 30 100 -- izoglukoza ................................... -     5.0

       -- drugo:

       --- ki v suhem stanju vsebuje 99 ut.% glukoze
       ali več:

 1702 30 510 ---- v obliki belega kristalnega praška,
       aglomeriranega ali neaglomeriranega ............. -     5.0

 1702 30 590 ---- drugo ...................................... -     5.0

       --- drugo:

 1702 30 910 ---- v obliki belega kristalnega praška,
       aglomeriranega ali neaglomeriranega ............ -     5.0

 1702 30 990 ---- drugo ...................................... -     5.0

 1702 40   - Glukoza in glukozni sirup z najmanj 20 ut.% in
       manj kot 50 ut.% fruktoze v suhem stanju:

 1702 40 100 -- izoglukoza ................................... -     5.0

 1702 40 900 -- drugo ........................................ -     5.0

 1702 50 000 - Kemično čista fruktoza ........................ -     5.0

 1702 60   - Druga fruktoza in fruktozni sirup z več kot
       50 ut.% fruktoze v suhem stanju:

 1702 60 100 -- izoglukoza ................................... -     5.0

 1702 60 800 -- inulinski sirup .............................. -     5.0

 1702 60 950 -- drugo ........................................ -     5.0

 1702 90   - Drugo, vključno invertni sladkor:

 1702 90 100 -- kemično čista maltoza ........................ -     14.5

 1702 90 300 -- izoglukoza ................................... -     14.5+P

 1702 90 500 -- maltodekstrin in maltodekstrinski sirup ...... -     14.5+P

 1702 90 600 -- umetni med, mešan ali nemešan z naravnim
       medom ........................................... -     14.5+P

       -- karamelni sladkor:

 1702 90 710 --- ki vsebuje 50 ut.% ali več saharoze v suhi
       snovi ........................................... -     14.5+P

       --- drugo:

 1702 90 750 ---- v obliki praška, aglomeriran ali
       neaglomeriran ................................... -     14.5+P

 1702 90 790 ---- drugo ...................................... -     14.5+P

 1702 90 800 -- inulinski sirup .............................. -     14.5+P

 1702 90 990 -- drugo ........................................ -     14.5+P


 1703    Melase, dobljene pri ekstrakciji ali rafiniranju
       sladkorja

 1703 10 000 - Melasa iz sladkornega trsa .................... -     27.0

 1703 90 000 - Druge ......................................... -     27.0


 1704    Sladkorni proizvodi (ključno z belo čokolado),
       brez kakava

 1704 10   - Žvečilni gumi, prevlečen s sladkorjem ali ne:

       -- ki vsebuje manj kot 60 ut.% saharoze
       (vključno z invertnim sladkorjem, izraženim s
       saharozo):

 1704 10 110 --- gumi v ploščicah ............................ -     27.0

 1704 10 190 --- drugo ....................................... -     27.0

       -- ki vsebuje 60 ut.% ali več saharoze (vključno
       z invertnim sladkorjem, izraženim s saharozo):

 1704 10 910 --- gumi v ploščicah ............................ -     27.0

 1704 10 990 --- drugo ....................................... -     27.0

 1704 90   - Drugo

 1704 90 100 -- ekstrakt sladke koreninice (likviricije), ki
       vsebuje 10 ut.% saharoze ali več, vendar ne
       vsebuje drugih dodatkov ......................... -     22.0

 1704 90 300 -- bela čokolada ................................ -     22.0

       -- drugo:

 1704 90 510 --- paste, vključno z marcipanom, v izvirnem
       pakiranju z neto vsebino najmanj 1 kg ........... -     27.0

 1704 90 550 --- pastile za grlo in bomboni proti kašlju ..... -     22.0

 1704 90 610 --- s sladkorjem prevlečeni proizvodi ........... -     27.0

       --- drugo:

 1704 90 650 ---- gumijevi proizvodi in proizvodi iz želeja,
       vključno s sadnimi pastami v obliki slaščic ..... -     27.0

 1704 90 710 ---- kuhane sladkarije, polnjene ali nepolnjene
       (npr., bomboni, lizike ipd.) .................... -     22.0

 1704 90 750 ---- karamele (toffee) in podobne sladkarije .... -     27.0

       ---- drugo:

 1704 90 810 ----- stisnjene tablete ......................... -     22.0

 1704 90 990 ----- drugo ..................................... -     22.0


              18. poglavje

          KAKAV IN KAKAVOVI IZDELKI

Opombi

1. V to poglavje ne spadajo proizvodi, navedeni v tar. št. 0403, 1901, 1904,
  1905, 2105, 2202, 2208, 3003 in 3004.

2. Tar. št. 1806 obsega sladkorne izdelke, ki vsebujejo kakav in v skladu s
  1. opombo k temu poglavju tudi druga živila, ki vsebujejo kakav.

Dodatna opomba

1. Tar.podšt. 1806 90 11 in 1806 90 19 se ne nanašata na čokolade, ki so
  narejene zgolj iz enega tipa čokolade.


-----------------------------------------------------------------------------
Tarifna        Poimenovanje             Enota  Carinska
oznaka                                stopnja
-----------------------------------------------------------------------------
 1             2                 3     4
-----------------------------------------------------------------------------

 1801 00 000 Kakav v zrnu, cel ali zdrobljen, surov ali
       pražen .......................................... -     pr


 1802 00 000 Lupine, skorje, opne in drugi odpadki kakava ... -     pr


 1803    Kakavova masa, razmaščena ali nerazmaščena

 1803 10 000 - Nerazmaščena .................................. -     pr

 1803 20 000 - Popolnoma ali delno razmaščena ................ -     pr


 1804 00 000 Kakavovo maslo, maščobe in olje ................. -     5.0


 1805 00 000 Kakav v prahu, brez dodatka sladkorja ali drugih
       sladil .......................................... -     pr


 1806    Čokolada in druga živila, ki vsebujejo kakav

 1806 10   - Kakav v prahu z dodatkom sladkorja ali drugih
       sladil:

 1806 10 150 -- ki ne vsebuje saharoze ali ki vsebuje manj
       kot 5 ut.% saharoze (vštevši invertni sladkor,
       izražen kot saharoza) ali izoglukoze, izražene
       kot saharoza .................................... -     27.0

 1806 10 200 -- ki vsebuje 5 ut.% ali več, vendar manj kot
       65 ut.% saharoze (vštevši invertni sladkor,
       izražen kot saharoza) ali izoglukoze, izražene
       kot saharoza .................................... -     27.0

 1806 10 300 -- ki vsebuje 65 ut.% ali več, vendar manj kot
       80 ut.% saharoze po masi (vključno z invertnim
       sladkorjem, izraženim kot saharoza) ali
       izoglukoze, izražene kot saharoze ............... -     27.0

 1806 10 900 -- ki vsebuje 80 ut.% ali več saharoze (vključno
       z invertnim sladkorjem, izraženim kot saharoza)
       ali izoglukoze, izražene kot saharoza ........... -     27.0

 1806 20   - Drugi izdelki v blokih, mase nad 2 kg, ali v
       tekočem stanju, pastozni masi, prahu, zrnih ali
       v drugih oblikah v razsutem stanju, v posodah
       ali pakiranjih nad 2 kg:

 1806 20 100 -- ki vsebujejo 31 ut.% ali več kakavovega masla
       ali 31ut.% ali več kakavovega masla in mlečne
       maščobe v kombinaciji ........................... -     27.0

 1806 20 300 -- ki vsebujejo 25 ut.% ali več, vendar manj kot
       31 ut.% kakavovega masla in mlečne maščobe v
       kombinaciji ..................................... -     27.0

       -- drugi:

 1806 20 500 --- ki vsebujejo 18 ut.% ali več kakavovega
       masla ........................................... -     27.0

 1806 20 700 --- čokoladno mleko v prahu ..................... -     27.0

 1806 20 800 --- čokoladni prelivi ........................... -     27.0

 1806 20 950 --- drugo ....................................... -     27.0

       - Drugo, v blokih ali palicah:

 1806 31 000 -- polnjeni ..................................... -     27.0

 1806 32   -- nepolnjeni:

 1806 32 100 --- z dodanimi žitaricami, sadjem ali oreščki ... -     17.0

 1806 32 900 --- drugo ....................................... -     17.0

 1806 90   - Drugo:

       -- čokolada in čokoladni proizvodi:

       --- čokolade, polnjene ali ne:

 1806 90 110 ---- ki vsebujejo alkohol ....................... -     27.0

 1806 90 190 ---- drugo ...................................... -     27.0

       --- drugi:

 1806 90 310 ---- polnjeni .................................. -     27.0

 1806 90 390 ---- nepolnjeni ................................. -     27.0

 1806 90 500 -- sladkorni proizvodi in nadomestki, narejeni
       iz proizvodov iz sladkornih nadomestkov, ki
       vsebujejo kakav ................................. -     27.0

 1806 90 600 -- namazi, ki vsebujejo kakav ................... -     27.0

 1806 90 700 -- preparati za pripravo pijač, ki vsebujejo
       kakav ........................................... -     27.0

 1806 90 900 -- drugo ........................................ -     27.0


              19. poglavje

    IZDELKI IZ ŽIT, MOKE, ŠKROBA ALI MLEKA; SLAŠČIČARSKI
               IZDELKI

Opombe

1. V to poglavje ne spadajo:

  (a) sestavljena živila, ki vsebujejo več kot 20 ut.% klobas, mesa, drugih
    klavničnih proizvodov, krvi, rib ali rakov, mehkužcev in drugih vodnih
    nevretenčarjev ali katere koli kombinacije teh izdelkov (16.
    poglavje), razen primera iz tarifne številke 1902;

  (b) biskviti in drugi izdelki iz moke in škroba, posebej pripravljeni za
    hrano živali (tar. št. 2309);

  (c) zdravila in drugi proizvodi iz 30. poglavja.

2. V tem poglavju sta z izrazom "moka" in "zdrob" mišljena:

  (a) zdrob in moka iz žit iz 11. poglavja in

  (b) moka, zdrob in prašek rastlinskega izvora iz katerega koli poglavja,
    razen moke, zdroba in praška iz posušene zelenjave (tar. št. 0712),
    krompirja (tar. št. 1105) ali posušenih stročnic (tar. št. 1106).

3. Tar. št. 1904 ne obsega proizvodov, ki vsebujejo več kot 6 ut.% kakava,
  računanega na poplnoma odmaščeno osnovo ali so prevlečeni s čokolado, ali
  drugih živil, ki vsebujejo kakav, iz tar. št. 1806.

4. Pri tar. št. 1904 so z izrazom "drugače pripravljeni" mišljene predelave
  višje stopnje od predelav, predvidenih v tarifnih številkah in opombah v
  10. in 11. poglavju.

Dodatne opombe

1. Izraz "sladki biskviti" v tar. podšt. 1905 30 se nanaša le na proizvode,
  ki ne vsebujejo več kot 12 ut.% vode in ne več kot 35 ut.% maščob
  (polnjenja in prelivi se ne upoštevajo pri določanju teh vsebnosti).

2. Tar.podšt. 1905 30 se ne nanaša na vaflje in oblate, ki vsebujejo več kot
  10 ut.% vode (tar.podšt. 1905 90 400).

3. Vsebnost kakava se določa iz skupne količina theobromina in kofeina,
  pomnožene z 31, na popolnoma odmaščeno osnovo.


-----------------------------------------------------------------------------
Tarifna        Poimenovanje             Enota  Carinska
oznaka                                stopnja
-----------------------------------------------------------------------------
 1             2                 3     4
-----------------------------------------------------------------------------

 1901    Sladni ekstrakt; živila iz moke, zdroba, škroba
       in sladnega ekstrakta brez dodatka kakava ali z
       dodatkom kakava v prahu v količini manj kot
       40ut.%, preračunano na popolnoma odmaščeno
       osnovo, ki niso navedena in ne zajeta na drugem
       mestu; živila iz izdelkov iz tar. št. 0401 do
       0404 brez dodatka kakavovega prahu ali z
       dodatkom kakavovega prahu v količini manj kot
       5ut.%, preračunano na popolnoma odmaščeno
       osnovo, ki niso navedena in ne zajeta na drugem
       mestu

 1901 10 000 - Proizvodi za otroško hrano, v pakiranjih za
       prodajo na drobno ............................... -     20.0

 1901 20 000 - Mešanice in testo za izdelovanje pekovskih
       izdelkov iz tar. št. 1905 ....................... -     20.0

 1901 90   - Drugo:

       -- ekstrakt slada:

 1901 90 110 --- z vsebnostjo suhega ekstrakta 90 ut.% ali
       več ............................................. -     20.0

 1901 90 190 --- drugo ....................................... -     20.0

       -- drugo:

 1901 90 910 --- ki ne vsebuje mlečnih maščob, saharoze,
       izoglukoze, glukoze ali škroba, ali ki vsebuje
       manj kot 1,5 ut.% mlečnih maščob, manj kot 5
       ut.% saharoze (vštevši invertni sladkor) ali
       izoglukoze, manj kot 5 ut.% glukoze ali škroba.
       Iz te tar. podšt. pa so izključeni prehrambeni
       preparati, če so v prahu in, če vsebujejo blago
       iz tar. št. 0401 do 0404 ........................ -     20.0

 1901 90 99 --- drugo:

*1901 90 991 ---- gotovi praški za puding .................... -     45.0(1)

*1901 90 999 ---- drugo ...................................... -     45.0(1)


 1902    Testenine, kuhane ali nekuhane ali polnjene (z
       mesom ali drugimi snovmi) ali drugače
       pripravljene, kot so špageti, makaroni, rezanci,
       lazanje, cmoki, ravioli, kaneloni; kuskus,
       pripravljen ali nepripravljen

       - Nepolnjene testenine, nekuhane in ne drugače
       pripravljene:

 1902 11 000 -- z jajci ...................................... -     45.0(1)

 1902 19   -- druge:

 1902 19 100 --- ki ne vsebuje navadne pšenične moke ali
       zdroba .......................................... -     45.0(1)

 1902 19 900 --- drugo ....................................... -     45.0(1)

 1902 20   - Polnjene testenine, kuhane ali nekuhane ali
       drugače pripravljene:

 1902 20 100 -- ki vsebujejo več kot 20 ut.% rib,
       školjkarjev, mehkužcev ali drugih vodnih
       nevretenčarjev .................................. -     45.0(1)

 1902 20 300 -- ki vsebujejo več kot 20 ut.% klobas in
       podobnega iz mesa in drobovine vseh vrst,
       vključno maščobe kakršne koli vrste ali izvora .. -     45.0(1)

       -- druge:

 1902 20 910 --- kuhane ...................................... -     45.0(1)

 1902 20 990 --- drugo ....................................... -     45.0(1)

 1902 30   - Druge testenine:

 1902 30 100 -- posušene ..................................... -     45.0(1)

 1902 30 900 -- drugo ........................................ -     45.0(1)

 1902 40   - Kuskus:

 1902 40 100 -- nepripravljen ................................ -     12.0

 1902 40 900 -- drugo ........................................ -     12.0


 1903 00 000 Tapioka in njeni nadomestki, pripravljeni iz
       škroba kot kosmiči, zrnca, perle in v podobnih
       oblikah ......................................... -     pr


 1904    Pripravljena živila, dobljena z nabrekanjem ali
       praženjem žit ali žitnih izdelkov (npr. koruzni
       kosmiči); žita (razen koruze), v zrnu ali obliki
       kosmičev ali druge oblike (razen moke in
       zdroba), predkuhana, ali drugače pripravljena,
       ki niso navedena in ne zajeta na drugem mestu

 1904 10   - Pripravljena živila, dobljena z nabrekanjem
       ali praženjem žit ali žitnih izdelkov:

 1904 10 100 -- pridobljena iz koruze ........................ -     20.0

 1904 10 300 -- pridobljena iz riža .......................... -     20.0

 1904 10 900 -- druga ........................................ -     20.0

 1904 20   - Pripravljena živila, dobljena iz nepraženih
       žitnih kosmičev ali mešanic nepraženih in
       praženih ali nabreklih žitnih kosmičev:

 1904 20 100 -- pripravki tipa musli na osnovi nepraženih
       žitnih kosmičev ................................. -     20.0

       -- druga:

 1904 20 910 --- pridobljena iz koruze ....................... -     20.0

 1904 20 950 --- pridobljena iz riža ......................... -     20.0

 1904 20 990 --- druga ....................................... -     20.0

 1904 90   - Drugo:

 1904 90 100 -- riž .......................................... -     20.0

 1904 90 900 -- drugo ........................................ -     20.0


 1905    Kruh, peciva, sladice, biskviti in drugi
       pekovski izdelki z dodatkom kakava ali brez
       njega; hostije, kapsule za farmacevtske
       proizvode, oblati, rižev papir in podobni
       izdelki

 1905 10 000 - Hrustljavi kruh (krisp) ....................... -     25.0

 1905 20   - Kruh in podobni izdelki, začinjeni z
       ingverjem:

 1905 20 100 -- ki vsebujejo manj kot 30 ut.% saharoze
       (vključno z invertnim sladkorjem, izraženim s
       saharozo) ....................................... -     27.0

 1905 20 300 -- ki vsebujejo 30 ut.% ali več, vendar manj
       od 50 ut.% saharoze (vključno invertni sladkor,
       izražen kot saharoza) ........................... -     27.0

 1905 20 900 -- ki vsebujejo 50 ut.% ali več saharoze
       (vključno invertni sladkor, izražen kot
       saharoza) ....................................... -     27.0

 1905 30   - Sladki biskviti, vaflji in oblati:

       -- popolnoma ali delno prevlečeni s čokolado
       ali drugimi proizvodi, ki vsebujejo kakav:

 1905 30 110 --- v izvirnem pakiranju z neto vsebino do
       vključno 85g .................................... -     27.0

 1905 30 190 --- drugo ....................................... -     27.0

       -- drugo:

       --- sladki biskviti:

 1905 30 300 ---- ki vsebujejo 8 ut.% ali več mlečnih
       maščob .......................................... -     27.0

       ---- drugo:

 1905 30 510 ----- sendvič biskviti .......................... -     27.0

 1905 30 590 ----- drugo ..................................... -     27.0

       --- vaflji in oblati:

 1905 30 910 ---- soljeni, polnjeni ali nepolnjeni (slanega
       okusa) .......................................... -     20.0

 1905 30 990 ---- drugo (polnjeni ali nepolnjeni - sladkega
       okusa) .......................................... -     20.0

 1905 40   - Prepečenec, opečen kruh (toast) in podobni opečeni
       izdelki:

 1905 40 100 -- prepečenec ................................... -     20.0

 1905 40 900 -- drugo ........................................ -     20.0

 1905 90   - Drugo:

 1905 90 100 -- matzos ....................................... -     20.0

 1905 90 200 -- hostije, kapsule za farmacevtske proizvode,
       oblati, rižev papir in podobni proizvodi ........ -     10.0

       -- drugo:

 1905 90 300 --- kruh, ki ne vsebuje dodanega medu, jajc,
       sira ali sadja in ki v suhem stanju ne vsebuje
       več kot 5 ut.% sladkorjev niti več kot 5 ut.%
       maščob .......................................... -     30.0

 1905 90 400 --- vaflji in oblati z vsebnostjo vode več kot
       10 ut.% ......................................... -     30.0

 1905 90 450 --- biskviti .................................... -     30.0

 1905 90 550 --- izdelki, pridobljeni z ekspandiranjem ali
       ekstrudiranjem, začinjeni ali soljeni ........... -     30.0

       --- drugo:

 1905 90 600 ---- z dodanimi sladili ......................... -     30.0

 1905 90 90 ---- drugo:

*1905 90 901 ----- izdelki na osnovi moke ali zdroba žit,
       pridobljeni s postopkom ekstrudiranja ali
       ekspandiranja (npr. snacksi, flipsi) ............ -     30.0

*1905 90 909 ----- drugo ..................................... -     30.0


              20. poglavje

     IZDELKI IZ VRTNIN, SADJA IN DRUGIH DELOV RASTLIN

Opombe

1. V to poglavje ne spadajo:

  (a) vrtnine in sadje, pripravljeni ali konzervirani po postopkih,
    navedenih v 7., 8. ali 11. poglavju;

  (b) sestavljena živila, ki vsebujejo več kot 20 ut.% klobas, mesa, drugih
    klavničnih izdelkov, krvi, rib ali rakov, mehkužcev ali drugih vodnih
    nevretenčarjev ali katere koli kombinacije teh izdelkov (16.
    poglavje);

  (c) sestavljena homogenizirana živila iz tar. št. 2104.

2. Tar. št. 2007 in 2008 ne obsegata sadnih želejev, sadnih past, mandljev in
  podobnih proizvodov, prevlečenih s sladkorjem (tar. št. 1704), in
  čokoladnih slaščic (tar. št. 1806).

3. Tar. št. 2001, 2004 in 2005 obsegajo glede na primer samo tiste proizvode
  iz 7. poglavja ali iz tar. št. 1105 ali 1106 (razen moke, zdroba in prahu
  iz proizvodov iz 8. poglavja), ki so pripravljeni ali konzervirani po
  drugih postopkih, kot pa so omenjeni v opombi 1.(a).

4. Paradižnikov sok s 7 ut.% suhe snovi ali več se uvršča v tar. št. 2002.

5. Pri tar. št. 2009 so z izrazom "sokovi, nefermentirani in brez dodanega
  alkohola" mišljeni sokovi, v katerih delež alkohola ne presega 0,5 vol.%
  (glej 2. opombo v 22. poglavju).

Opombi k podštevilkam

1. Pri tar. podšt. 2005 10 so z izrazom "homogenizirane vrtnine" mišljeni
  izdelki iz fino homogeniziranih vrtnin, pripravljeni za prodajo na drobno
  kot hrana za otroke ali za dietetične namene, v posodah z neto vsebino do
  vključno 250 g. Pri tej definiciji se ne upoštevajo majhne količine
  katerih koli sestavin, ki se dodajo izdelku kot začimbe, konzervansi ali v
  druge namene. Ti izdelki lahko vsebujejo majhne količine vidnih koščkov
  vrtnin. Tar. podšt. 2005 10 ima prednost pred vsemi drugimi tarifnimi
  podštevilkami tar. št. 2005.

2. Pri tar. podšt. 2007 10 so z izrazom "homogenizirani izdelki" mišljeni
  izdelki iz fino homogeniziranega sadja, pripravljeni za prodajo na drobno
  kot hrana za otroke ali za dietetične namene, v pakiranjih z neto vsebino
  do 250 g. Pri tej definiciji se ne upoštevajo majhne količine katerih koli
  sestavin, ki se dodajo izdelku kot začimbe, konzervansi ali v druge
  namene. Ti izdelki lahko vsebujejo majhne količine vidnih koščkov sadja.
  Tar. podšt. 2007 10 ima prednost pred vsemi drugimi tarifnimi
  podštevilkami tar. št. 2007.

Dodatne opombe

1. Pri tar. št. 2001 morajo vsebovati zelenjava, sadje in ostali užitni deli
  rastlin, pripravljeni ali konzervirani v kisu ali ocetni kislini, 0,5ut.%
  ali več proste, hlapljive kisline, izražene kot ocetna kislina.

2. Vsebnost raznih sladkorjev izraženih kot saharoza (vsebnost sladkorja), v
  proizvodih, uvrščenih v to poglavje ustreza vrednosti, ki jo pokaže
  refraktometer (uporabljen v skladu s predpisano metodo) pri temperaturi
  20oC, pomnoženi s faktorjem:

  - 0,93 za produkte iz tar.podšt. 2008 20 do 2008 80, 2008 92 in 2008 99
   ali

  - 0,95 za proizvode iz drugih tar.št.

3. Proizvodi, uvrščeni pod tar.podšt. 2008 20 do 2008 80, 2008 92 in 2008 99,
  se obravnavajo, kot da vsebujejo dodani sladkor, kadar vsebnost sladkorja
  v utežnih odstotkih presega vrednosti, ki so naštete v nadaljevanju, glede
  na vrsto sadja ali užitnega dela rastline:

  - ananas in grozdje: 13%,

  - drugo sadje, vključno s sadnimi mešanicami in drugimi užitnimi deli
   rastlin: 9%.

4. Pri tar. podšt. 2008 30 110 do 2008 30 390, 2008 40 110 do 2008 40 390,
  2008 50 110 do 2008 50 590, 2008 60 110 do 2008 60 390, 2008 70 110 do
  2008 70 590, 2008 80 110 do 2008 80 390, 2008 92 120 do 2008 92 380 in
  2008 99 110 do 2008 99 400 naslednji izrazi pomenijo naslednje:

  - "dejanska vsebnost alkohola" : število kilogramov čistega alkohola,
   vsebovanih v 100 kg proizvoda;

  - "ut.%" : simbol utežnega odstotka alkohola.

5. Vsebnost dodanega sladkorja pri proizvodih, uvrščenih v tar.št. 2009,
  ustreza "vsebnosti sladkorja", zmanjšani za vrednosti, ki so naštete
  spodaj, glede na vrsto soka:

  - limonin ali paradižnikov sok: 3,

  - jabolčni sok: 11,

  - grozdni sok: 15,

  - drugi sadni ali zelenjavni sokovi, vključno z mešanicami sokov: 13.

6. Pri tar. podšt. 2009 60 510 in 2009 60 710 "koncentrirani grozdni sok
  (vštevši grozdni mošt)" pomeni grozdni sok (vštevši grozdni mošt), pri
  katerem vrednost, ki jo pokaže refraktometer (uporabljen v skladu s
  predpisano metodo) pri temperaturi 20oC, ni manjša od 50,9%.

7. Pri tar. podšt. 2001 90 910, 2006 00 350, 2006 00 910, 2007 10 910, 2007
  99 930, 2008 19 110, 2008 19 590, 2008 92 120, 2008 92 160, 2008 92 320,
  2008 92 360, 2008 92 510, 2008 92 720, 2008 92 760, 2008 92 920, 2008 92
  940, 2008 92 970, 2008 99 360, 2008 99 380, 2009 80 360, 2009 80 730, 2009
  80 880, 2009 80 970, 2009 90 920, 2009 90 950, 2009 90 970, pomeni izraz
  "tropski sadeži" guave, mange, mangostine, papaje (papaya), tamarinke,
  kasijska jabolka, lučico, slive sapodilo, pasijonsko sadje, karambole in
  pitaje.

8. Pri tar. podšt. 2001 90 910, 2006 00 350, 2006 00 910, 2007 99 930, 2008
  19 110, 2008 19 510, 2008 19 590, 2008 92 120, 2008 92 160, 2008 92 320,
  2008 92 360, 2008 92 510, 2008 92720, 2008 92 760, 2008 92 920, 2008 92 940,
  2008 92 970, pomeni izraz "tropski sadeži" kakavov orešček, kasijski
  orešček, brazilski orešček, areko (ali betel), kolo in makadamiski
  orešček.


-----------------------------------------------------------------------------
Tarifna        Poimenovanje             Enota  Carinska
oznaka                                stopnja
-----------------------------------------------------------------------------
 1             2                 3     4
-----------------------------------------------------------------------------

 2001    Vrtnine, sadje in drugi užitni deli rastlin,
       pripravljeni ali konzervirani v kisu ali ocetni
       kislini

 2001 10 000 - Kumare in kumarice ........................ kg/net eda  53.3(1)

 2001 20 000 - Čebula ........................................ -     20.0

 2001 90   - Drugo:

 2001 90 100 -- mango, močno začinjen ........................ -     20.0

 2001 90 200 -- plodovi iz rodu Capsicum, razen sladkih
       paprik in pimenta ............................... -     20.0

 2001 90 300 -- sladka koruza (Zea mays var. saccharata) ..... -     20.0

 2001 90 400 -- yam, sladek krompir in podobni užitni deli
       rastlin, ki vsebujejo najmanj 5ut.% škroba ...... -     20.0

 2001 90 500 -- gobe ......................................... -     25.0

 2001 90 600 -- palmova jedra ................................ -     20.0

 2001 90 650 -- olive ........................................ -     25.0

 2001 90 700 -- sladke paprike ............................... -     25.0

 2001 90 750 -- solatna repa (Beta vulgaris var. conditiva) .. -     20.0

 2001 90 850 -- rdeče zelje .................................. -     20.0

 2001 90 910 -- tropsko sadje in tropski oreščki ............. -     20.0

 2001 90 960 -- drugo ........................................ -     20.0


 2002    Paradižnik, pripravljen ali konzerviran kako
       drugače, razen s kisom ali ocetno kislino

 2002 10   - Paradižnik, cel ali v kosih:

 2002 10 100 -- olupljen ..................................... -     10.0

 2002 10 900 -- drugo ........................................ -     10.0

 2002 90   - Drugo:

       -- z vsebnostjo suhe snovi več kot 7 ut.%,
       vendar manj kot 12 ut.%:

 2002 90 110 --- v izvirnem pakiranju, z neto vsebino več kot
       1kg ............................................. -     10.0

 2002 90 190 --- v izvirnem pakiranju, z neto vsebino do
       vključno 1kg .................................... -     20.0

       -- z vsebnostjo suhe snovi več kot 12 ut.%,
       vendar manj kot 30 ut.%:

 2002 90 310 --- v izvirnem pakiranju, z neto vsebino več kot
       1kg ............................................ -     10.0

 2002 90 390 --- v izvirnem pakiranju, z neto vsebino do
       vključno 1kg .................................... -     20.0

       -- z vsebnostjo suhe snovi več kot 30 ut.%:

 2002 90 910 --- v izvirnem pakiranju, z neto vsebino več kot
       1kg ............................................. -     10.0

 2002 90 990 --- v izvirnem pakiranju, z neto vsebino do
       vključno 1kg .................................... -     20.0


 2003    Gobe in gomoljike, pripravljene ali konzervirane
       drugače, razen v kisu ali v ocetni kislini

 2003 10   - Gobe:

       -- iz rodu Agaricus:

 2003 10 200 --- začasno konzervirane, popolnoma kuhane ... kg/net eda  20.0

 2003 10 300 --- drugo .................................... kg/net eda  20.0

 2003 10 800 -- druge ........................................ -     27.0

 2003 20 000 - Gomoljike ..................................... -     20.0


 2004    Druge vrtnine, pripravljene ali konzervirane
       drugače, razen v kisu ali ocetni kislini,
       zamrznjene, razen proizvodov iz tar. št. 2006

 2004 10   - Krompir:

 2004 10 100 -- termično obdelan (npr: kuhan, predpečen,
       pečen, ipd), drugače nepredelan ................. -     22.0

       -- drugo:

 2004 10 910 --- v obliki moke, zdroba ali kosmičev .......... -     22.0

 2004 10 990 --- drugo ....................................... -     22.0

 2004 90   - Druge vrtnine in mešanice vrtnin:

 2004 90 100 -- sladka koruza (Zea mays var. saccharata) ..... -     20.0

 2004 90 300 -- kislo zelje, kapre in olive .................. -     27.0

 2004 90 500 -- grah (Pisum sativum) in nezreli fižol vrste
       Phaseolus spp., stročji ......................... -     27.0

       -- drugo, vključno z mešanicami:

 2004 90 910 --- čebula, kuhana, sicer nepredelana ........... -     20.0

 2004 90 980 --- drugo (npr. ajvar)........................... -     20.0


 2005    Druge vrtnine, pripravljene ali konzervirane
       drugače, razen v kisu ali ocetni kislini,
       nezamrznjene, razen proizvodov iz tar. št. 2006

 2005 10 000 - Homogenizirane vrtnine ........................ -     22.0

 2005 20   - Krompir:

 2005 20 100 -- v obliki moke, zdroba ali kosmičev ........... -     22.0

       -- drugo:

 2005 20 200 --- v tankih rezinah, ocvrt ali pečen, osoljen
       in začinjen ali ne, v nepredušni embalaži,
       primeren za takojšnjo uporabo ................... -     22.0

 2005 20 800 --- drugo ....................................... -     22.0

 2005 40 000 - Grah (Pisum sativum) .......................... -     25.0

       - Fižol (Vigna spp., Phaseolus spp.):

 2005 51 000 -- fižol v zrnu ................................. -     22.0

 2005 59 000 -- drug ......................................... -     25.0

 2005 60 000 - Beluši ........................................ -     22.0

 2005 70   - Olive:

 2005 70 100 -- v izvirnem pakiranju, z neto vsebino do
       vključno 5 kg ................................. kg/net eda 20.0

 2005 70 900 -- drugo ...................................... kg/net eda 20.0

 2005 80 000 - Sladka koruza (Zea mays var. saccharata) ...... -     8.0

 2005 90   - Druge vrtnine in mešanice vrtnin:

 2005 90 100 -- plodovi rodu Capsicum, razen sladkih paprik
       ali pimenta ..................................... -     20.0

 2005 90 300 -- kapre ........................................ -     20.0

 2005 90 500 -- okrogle artičoke ............................. -     20.0

 2005 90 600 -- korenje ...................................... -     20.0

 2005 90 700 -- mešanice vrtnin (npr. ajvar).................. -     20.0

 2005 90 750 -- kislo zelje .................................. -     27.0

 2005 90 800 -- drugo ........................................ -     20.0


 2006    Vrtnine, sadje, orehi, sadne lupine in drugi
       deli rastlin, konzervirani v sladkorju (suhi,
       glazirani ali kristalizirani)

 2006 00 100 - Ingver ........................................ -     10.0

       - Drugo:

       -- z vsebnostjo sladkorja več kot 13 ut.%:

 2006 00 310 --- češnje ...................................... -     25.0

 2006 00 350 --- tropski sadeži in tropski oreščki ........... -     25.0

 2006 00 380 --- drugo ....................................... -     25.0

       -- drugo:

 2006 00 910 --- tropski sadeži in tropski oreščki ........... -     25.0

 2006 00 990 --- drugo ....................................... -     25.0


 2007    Džemi, sadni želeji, marmelade, sadni pireji
       in sadne paste, dobljeni s kuhanjem, z dodatkom
       sladkorja ali drugih sladil ali brez njih

 2007 10   - Homogenizirani izdelki:

 2007 10 100 -- z vsebnostjo sladkorja več kot 13 ut.% ...... -     35.0

       -- drugo:

 2007 10 910 --- iz tropskih sadežev ......................... -     35.0

 2007 10 990 --- drugo ....................................... -     35.0

       - Drugo:

 2007 91   -- iz agrumov:

 2007 91 100 --- z vsebnostjo sladkorja več kot 30 ut.% ..... -     30.0

 2007 91 300 --- z vsebnostjo sladkorja več kot 13 ut.%,
       vendar manj kot 30 ut.% ......................... -     30.0

 2007 91 90 --- drugo:

*2007 91 901 ---- džemi ...................................... -     15.0

*2007 91 909 ---- drugo ...................................... -     30.0

 2007 99   -- drugo:

       --- z vsebnostjo sladkorja več kot 30 ut.%:

 2007 99 100 ---- slivova pire in pasta ter pire in pasta iz
       suhih sliv, v izvirnem pakiranju z neto vsebino
       več kot 100 kg, za industrijsko predelavo ....... -     13.0

 2007 99 200 ---- kostanjeva pire in pasta ................... -     13.0

       ---- drugo:

 2007 99 310 ----- češnjevi, razen džemov .................... -     13.0

 2007 99 330 ----- jagodovi, razen džemov .................... -     25.0

 2007 99 350 ----- malinovi, razen džemov .................... -     25.0

 2007 99 39 ----- drugo:

*2007 99 392 ------ džemi .................................... -     15.0

*2007 99 399 ------ drugo .................................... -     35.0

       --- z vsebnostjo sladkorja več kot 13 ut.%,
       vendar manj kot 30 ut.%:

 2007 99 510 ---- kostanjeva pire in pasta ................... -     13.0

 2007 99 550 ---- jabolčni pire, vključno s kompoti .......... -     35.0

 2007 99 58 ---- drugo:

*2007 99 582 ----- džemi ..................................... -     15.0

*2007 99 589 ----- drugo ..................................... -     35.0

       --- drugo:

 2007 99 910 ---- jabolčni pire, vključno s kompoti .......... -     35.0

 2007 99 930 ---- tropski sadeži in tropski oreščki .......... -     35.0

 2007 99 98 ---- drugo:

*2007 99 981 ----- džemi ..................................... -     15.0

*2007 99 989 ----- drugo ..................................... -     35.0


 2008    Sadje in drugi užitni deli rastlin, drugače
       pripravljeni ali konzervirani, z dodatkom
       sladkorja ali drugih sladil ali alkohola ali
       brez njih, ki niso navedeni in ne zajeti na
       drugem mestu

       - Lupinasto sadje, kikiriki in druga semena, vključno
       mešanice:

 2008 11   -- kikiriki:

 2008 11 100 --- kikirikijevo maslo .......................... -     6.0

       --- drugo, v izvirnem pakiranju z neto vsebino:

       ---- več kot 1 kg:

 2008 11 920 ----- praženo ................................... -     6.0

 2008 11 940 ----- drugo ..................................... -     6.0

       ---- do vključno 1 kg:

 2008 11 960 ----- pražen .................................... -     6.0

 2008 11 980 ----- drug ...................................... -     6.0

 2008 19   -- drugo, vključno mešanice:

       --- v izvirnem pakiranju z neto vsebino več kot
       1 kg:

 2008 19 110 ---- tropski oreščki; mešanice, ki vsebujejo
       50 ut.% ali več tropskih oreščkov in tropskih
       sadežev ......................................... -     5.0

       ---- drugo:

 2008 19 130 ----- praženi mandlji in pistacije .............. -     5.0

 2008 19 190 ----- drugo ..................................... -     5.0

       --- v izvirnem pakiranju z neto vsebino do
       vključno 1 kg:

       ---- tropski oreščki; mešanice, ki vsebujejo
       50 ut.% ali več tropskih oreščkov in tropskih
       sadežev:

 2008 19 510 ----- praženi tropski oreščki ................... -     5.0

 2008 19 590 ----- drugo ..................................... -     5.0

       ---- drugo:

       ----- praženi oreščki:

 2008 19 930 ------ mandlji in pistacije ..................... -     5.0

 2008 19 950 ------ drugo .................................... -     5.0

 2008 19 990 ----- drugo ..................................... -     5.0

 2008 20   - Ananas:

       -- z dodatkom alkohola:

       --- v izvirnem pakiranju z neto vsebino več kot
       1 kg:

 2008 20 110 ---- z vsebnostjo sladkorja več kot17 ut.% ...... -     8.0

 2008 20 190 ---- drugo ...................................... -     8.0

       --- v izvirnem pakiranju z neto vsebino do
       vključno 1 kg:

 2008 20 310 ---- z vsebnostjo sladkorja več kot 19 ut.% ..... -     8.0

 2008 20 390 ---- drugo ...................................... -     8.0

       -- brez dodanega alkohola:

       --- sladkan, izvirnem pakiranju z neto vsebino
       več kot 1kg:

 2008 20 510 ---- z vsebnostjo sladkorja več kot 17 ut.% ..... -     8.0

 2008 20 590 ---- drugo ...................................... -     8.0

       --- sladkan, v izvirnem pakiranju z neto vsebino
       do vključno 1 kg:

 2008 20 710 ---- z vsebnostjo sladkorja več kot 19 ut.% ..... -     8.0

 2008 20 790 ---- drugo ...................................... -     8.0

       --- brez dodatka sladkorja, v izvirnem pakiranju
       z neto vsebino:

 2008 20 910 ---- 4,5 kg ali več ............................. -     8.0

 2008 20 990 ---- do 4,5 kg .................................. -     8.0

 2008 30   - Agrumi:

       -- z dodatkom alkohola:

       --- z vsebnostjo sladkorja več kot 9 ut.%:

 2008 30 110 ---- z dejansko vsebnostjo alkohola do vključno
       11,85ut.% ....................................... -     10.0

 2008 30 190 ---- drugo ...................................... -     10.0

       --- drugo:

 2008 30 310 ---- z dejansko vsebnostjo alkohola do vključno
       11,85ut.% ....................................... -     10.0

 2008 30 390 ---- drugo ...................................... -     10.0

       -- ki ne vsebujejo dodanega alkohola:

       --- sladkani, v izvirnem pakiranju z neto
       vsebino več kot 1kg:

 2008 30 510 ---- koščki grenivke ............................ -     10.0

 2008 30 550 ---- mandarine (vključno tangerine in satsuma
       mandarine), klementine, wilking mandarine in
       drugi podobni hibridi agrumov ................... -     10.0

 2008 30 590 ---- drugo ...................................... -     10.0

       --- sladkane, v izvirnem pakiranju z neto
       vsebino do vključno 1 kg:

 2008 30 710 ---- koščki grenivke ............................ -     10.0

 2008 30 750 ---- mandarine (vključno tangerine in satsuma
       mandarine), klementine, wilking mandarine in
       drugi podobni hibridi agrumov ................... -     10.0

 2008 30 790 ---- drugo ...................................... -     10.0

       --- brez dodatka sladkorja, v izvirnem pakiranju
       z neto vsebino:

 2008 30 910 ---- 4,5 kg ali več ............................. -     10.0

 2008 30 990 ---- do 4,5 kg .................................. -     10.0

 2008 40   - Hruške:

       -- z dodatkom alkohola:

       --- v izvirnem pakiranju z neto vsebino več kot
       1 kg:

       ---- z vsebnostjo sladkorja več kot 13 ut.%:

 2008 40 110 ----- z dejansko vsebnostjo alkohola, ki ne
       presega 11,85 ut.% .............................. -     27.0

 2008 40 190 ----- drugo ..................................... -     27.0

       ---- drugo:

 2008 40 210 ----- z dejansko vsebnostjo alkohola, ki ne
       presega 11,85 ut.% .............................. -     27.0

 2008 40 290 ----- drugo ..................................... -     27.0

       --- v izvirnem pakiranju z neto vsebino do
       vključno 1 kg:

 2008 40 310 ---- z vsebnostjo sladkorja več kot 15 ut.% ..... -     27.0

 2008 40 390 ---- drugo ...................................... -     27.0

       -- brez dodanega alkohola:

       --- sladkane, v izvirnem pakiranju z neto
       vsebino več kot 1 kg:

 2008 40 510 ---- z vsebnostjo sladkorja več kot 13 ut.% ..... -     27.0

 2008 40 590 ---- drugo ...................................... -     27.0

       --- sladkane, v izvirnem pakiranju z neto
       vsebino do vključno 1 kg:

 2008 40 710 ---- z vsebnostjo sladkorja več kot 15 ut.% ..... -     27.0

 2008 40 790 ---- drugo ...................................... -     27.0

       --- brez dodatka sladkorja, v izvirnem pakiranju
       z neto vsebino:

 2008 40 910 ---- 4,5 kg ali več ............................. -     27.0

 2008 40 990 ---- do 4,5 kg .................................. -     27.0

 2008 50   - Marelice:

       -- z dodatkom alkohola:

       --- v izvirnem pakiranju z neto vsebino več kot
       1 kg:

       ---- z vsebnostjo sladkorja več kot 13 ut.%:

 2008 50 110 ----- z dejansko vsebnostjo alkohola, ki ne
       presega 11,85 ut.% .............................. -     27.0

 2008 50 190 ----- drugo ..................................... -     27.0

       ---- drugo:

 2008 50 310 ----- z dejansko vsebnostjo alkohola, ki ne
       presega 11,85 ut.% .............................. -     27.0

 2008 50 390 ----- drugo ..................................... -     27.0

       --- v izvirnem pakiranju, z neto vsebino do
       vključno 1 kg:

 2008 50 510 ---- z vsebnostjo sladkorja več kot 15 ut.% ..... -     27.0

 2008 50 590 ---- drugo ...................................... -     27.0

       -- brez dodatka alkohola:

       --- sladkane, v izvirnem pakiranju z neto
       vsebino več kot 1 kg:

 2008 50 610 ---- z vsebnostjo sladkorja več kot 13 ut.% ..... -     27.0

 2008 50 690 ---- drugo ...................................... -     27.0

       --- sladkane, v izvirnem pakiranju z neto
       vsebino do vključno 1 kg:

 2008 50 710 ---- z vsebnostjo sladkorja več kot 15 ut.% ..... -     27.0

 2008 50 790 ---- drugo ...................................... -     27.0

       --- brez dodanega sladkorja, v izvirnem
       pakiranju z neto vsebino:

 2008 50 920 ---- 5 kg ali več ............................... -     27.0

 2008 50 940 ---- 4,5 kg ali več, vendar manj kot 5 kg ....... -     27.0

 2008 50 990 ---- manj kot 4,5 kg ............................ -     27.0

 2008 60   - Češnje in višnje:

       -- z dodatkom alkohola:

       --- z vsebnostjo sladkorja več kot 9 ut.%:

 2008 60 110 ---- z dejansko vsebnostjo alkohola, ki ne
       presega 11,85 ut.% .............................. -     10.0

 2008 60 190 ---- drugo ...................................... -     10.0

       --- drugo:

 2008 60 310 ---- z dejansko vsebnostjo alkohola, ki ne
       presega 11,85 ut.% .............................. -     10.0

 2008 60 390 ---- drugo ...................................... -     10.0

       -- brez dodanega alkohola:

       --- sladkane, v izvirnem pakiranju z neto
       vsebino več kot 1 kg:

 2008 60 510 ---- višnje (Prunus cerasus) .................... -     20.0

 2008 60 590 ---- drugo ...................................... -     10.0

       --- sladkane, v izvirnem pakiranju z neto
       vsebino do vključno 1 kg:

 2008 60 610 ---- višnje (Prunus cerasus) .................... -     20.0

 2008 60 690 ---- drugo ...................................... -     10.0

       --- brez dodanega sladkorja, v izvirnem
       pakiranju z neto vsebino:

       ---- 4,5 kg ali več:

 2008 60 710 ----- višnje (Prunus cerasus) ................... -     20.0

 2008 60 790 ----- drugo ..................................... -     10.0

       ---- do 4,5 kg:

 2008 60 910 ----- višnje (Prunus cerasus) ................... -     20.0

 2008 60 990 ----- drugo ..................................... -     10.0

 2008 70   - Breskve:

       -- z dodatkom alkohola:

       --- v izvirnem pakiranju z neto vsebino več kot
       1 kg:

       ---- z vsebnostjo sladkorja več kot 13 ut.%:

 2008 70 110 ----- z dejansko vsebnostjo alkohola, ki ne
       presega 11,85 ut.% .............................. -     27.0

 2008 70 190 ----- drugo ..................................... -     27.0

       ---- drugo:

 2008 70 310 ----- z dejansko vsebnostjo alkohola, ki ne
       presega 11,85 ut.% .............................. -     27.0

 2008 70 390 ----- drugo ..................................... -     27.0

       --- v izvirnem pakiranju z neto vsebino do
       vključno 1 kg:

 2008 70 510 ---- z vsebnostjo sladkorja več kot 15 ut.% ..... -     27.0

 2008 70 590 ---- drugo ...................................... -     27.0

       -- brez dodanega alkohola:

       --- sladkane, v izvirnem pakiranju z neto
       vsebino več kot 1 kg:

 2008 70 610 ---- z vsebnostjo sladkorja več kot 13 ut.% ..... -     27.0

 2008 70 690 ---- drugo ...................................... -     27.0

       --- sladkane, v izvirnem pakiranju z neto
       vsebino do vključno 1 kg:

 2008 70 710 ---- z vsebnostjo sladkorja več kot 15 ut.% ..... -     27.0

 2008 70 790 ---- drugo ...................................... -     27.0

       --- brez dodanega sladkorja v izvirnem pakiranju
       z neto vsebino:

 2008 70 920 ---- 5 kg ali več ............................... -     27.0

 2008 70 940 ---- manj od 5 kg, vendar ne manj od 4,5 kg ..... -     27.0

 2008 70 990 ---- do 4,5 kg .................................. -     27.0

 2008 80   - Jagode:

       -- z dodatkom alkohola:

       --- z vsebnostjo sladkorja več kot 9 ut.%:

 2008 80 110 ---- z dejansko vsebnostjo alkohola do 11,85
       ut.% ............................................ -     20.0

 2008 80 190 ---- drugo ...................................... -     20.0

       --- drugo:

 2008 80 310 ---- z dejansko vsebnostjo alkohola do 11,85
       ut.% ............................................ -     20.0

 2008 80 390 ---- drugo ...................................... -     20.0

       -- brez dodanega alkohola:

 2008 80 500 --- sladkane, v izvirnem pakiranju z neto
       vsebino več kot 1 kg ............................ -     20.0

 2008 80 700 --- sladkane, v izvirnem pakiranju z neto
       vsebino do vključno 1 kg ........................ -     20.0

       --- brez dodanega sladkorja, v izvirnem
       pakiranju z neto vsebino:

 2008 80 910 ---- 4,5 kg ali več ............................. -     20.0

 2008 80 990 ---- do 4,5 kg .................................. -     20.0

       - Drugo, vključno mešanice, razen tistih iz tar.
       podšt. 2008 19:

 2008 91 000 -- palmova jedra ................................ -     10.0

 2008 92   -- mešanice:

       --- ki vsebujejo dodani alkohol:

       ---- z vsebnostjo sladkorja 9 ut.% ali več:

       ----- z dejansko vsebnostjo alkohola, ki ni
       večja od 11,85 ut.%:

 2008 92 120 ------ iz tropskih sadežev (vštevši mešanice, ki
       vsebujejo 50 ut.% ali več tropskih oreščkov in
       tropskih sadežev) ............................... -     20.0

 2008 92 140 ------ drugo .................................... -     20.0

       ----- drugo:

 2008 92 160 ------ iz tropskih sadežev (vštevši mešanice, ki
       vsebujejo 50 ut.% ali več tropskih oreščkov in
       tropskih sadežev) ............................... -     20.0

 2008 92 180 ------ drugo .................................... -     20.0

       ---- drugo:

       ----- z dejansko vsebnostjo alkohola, ki ne
       presega 11,85 ut.%:

 2008 92 320 ------ iz tropskih sadežev (vštevši mešanice, ki
       vsebujejo 50 ut.% ali več tropskih oreščkov in
       tropskih sadežev) ............................... -     20.0

 2008 92 340 ------ drugo .................................... -     20.0

       ----- drugo:

 2008 92 360 ------ iz tropskih sadežev (vštevši mešanice, ki
       vsebujejo 50 ut.% ali več tropskih oreščkov in
       tropskih sadežev) ............................... -     20.0

 2008 92 380 ------ drugo .................................... -     20.0

       --- ki ne vsebuje dodanega alkohola:

       ---- ki vsebujejo dodani sladkor:

       ----- v izvirnih pakiranjih z neto vsebino več
       kot 1kg:

 2008 92 510 ------ iz tropskih sadežev (vštevši mešanice, ki
       vsebujejo 50 ut.% ali več tropskih sadežev in
       tropskih oreščkov) .............................. -     20.0

 2008 92 590 ------ drugo .................................... -     20.0

       ----- drugo, v izvirnih pakiranjih, z neto vsebino
       1 kg ali manj:

       ------ mešanice sadja, v katerih delež ene vrste
       sadja ne presega 50 ut.% skupne teže sadja:

 2008 92 720 ------- iz tropskih sadežev (vštevši mešanice,
       ki vsebujejo 50 ut.% ali več tropskih sadežev in
       tropskih oreščkov) .............................. -     20.0

 2008 92 740 ------- drugo ................................... -     20.0

       ------ drugo:

 2008 92 760 ------- iz tropskih sadežev (vštevši mešanice,
       ki vsebujejo 50 ut.% ali več tropskih sadežev in
       tropskih oreščkov) .............................. -     20.0

 2008 92 780 ------- drugo ................................... -     20.0

       ---- ki ne vsebuje dodanega sladkorja, v
       izvirnem pakiranju neto vsebine:

       ----- 5 kg ali več:

 2008 92 920 ------ iz tropskih sadežev (vštevši mešanice, ki
       vsebujejo 50 ut.% ali več tropskih sadežev in
       tropskih oreščkov) .............................. -     20.0

 2008 92 930 ------ drugo .................................... -     20.0

       ----- 4,5 kg ali več, vendar manj kot 5 kg:

 2008 92 940 ------ iz tropskih sadežev (vštevši mešanice, ki
       vsebujejo 50 ut.% ali več tropskih sadežev in
       tropskih oreščkov) .............................. -     20.0

 2008 92 960 ------ drugo .................................... -     20.0

       ----- manj kot 4,5 kg:

 2008 92 970 ------ iz tropskih sadežev (vštevši mešanice, ki
       vsebujejo 50 ut.% ali več tropskih sadežev in
       tropskih oreščkov) .............................. -     20.0

 2008 92 980 ------ drugo .................................... -     20.0

 2008 99   -- drugo:

       --- z dodatkom alkohola:

       ---- ingver:

 2008 99 110 ----- z dejansko vsebnostjo alkohola, ki ne
       presega 11,85 ut.% .............................. -     6.0

 2008 99 190 ----- drugo ..................................... -     6.0

       ---- grozdje:

 2008 99 210 ----- z vsebnostjo sladkorja več kot 13 ut.% .... -     6.0

 2008 99 230 ----- drugo ..................................... -     6.0

       ---- drugo:

       ----- z vsebnostjo sladkorja več kot 9 ut.%:

       ------ z dejansko vsebnostjo alkohola, ki ne
       presega 11,85 ut.%:

 2008 99 250 ------- pasijonke in guave ...................... -     6.0

 2008 99 260 ------- mangi, mangoste, papaje, tamarinke,
       jabolka cashew, liči, slive sapodillo, karambola
       in pitaja ....................................... -     6.0

 2008 99 280 ------- drugo ................................... -     6.0

       ------ drugo:

 2008 99 320 ------- pasijonsko sadje in guave ............... -     6.0

 2008 99 330 ------- mangi, mangoste, papaje, tamarinke,
       jabolka cashew, lučica, slive sapodillo,
       karambola in pitaja ............................. -     6.0

 2008 99 340 ------- drugo ................................... -     6.0

       ----- drugo:

       ------ z dejansko vsebnostjo alkohola, ki ne
       presega 11,85 ut.%:

 2008 99 360 ------- tropsko sadje ........................... -     6.0

 2008 99 370 ------- drugo ................................... -     6.0

       ------ drugo:

 2008 99 380 ------- tropsko sadje ........................... -     6.0

 2008 99 400 ------- drugo ................................... -     6.0

       --- brez dodanega alkohola:

       ---- sladkane, v izvirnem pakiranju z neto
       vsebino več kot 1 kg:

 2008 99 410 ----- ingver .................................... -     6.0

 2008 99 430 ----- grozdje ................................... -     6.0

 2008 99 450 ----- slive in suhe slive ....................... -     6.0

 2008 99 460 ----- pasijonke, guave in tamarinde ............. -     6.0

 2008 99 470 ----- mangi, mangoste, papaje, tamarinke,
       jabolka cashew, lučica, slive sapodillo,
       karambola in pitaja ............................. -     6.0

 2008 99 490 ----- drugo ..................................... -     6.0

       ---- sladkano, v izvirnem pakiranju z neto
       vsebino do vključno 1 kg:

 2008 99 510 ----- ingver .................................... -     6.0

 2008 99 530 ----- grozdje ................................... -     6.0

 2008 99 550 ----- slive in suhe slive ....................... -     6.0

 2008 99 610 ----- pasijonke in guave ........................ -     6.0

 2008 99 620 ----- mangi, mangoste, papaje, tamarinke,
       jabolka cashew, lučica, slive sapodillo,
       karambola in pitaja ............................. -     6.0

 2008 99 680 ----- drugo ..................................... -     6.0

       ---- brez dodanega sladkorja:

       ----- slive in suhe slive, v izvirnih
       pakiranjih, z neto vsebino:

 2008 99 720 ------ 5 kg ali več ............................. -     6.0

 2008 99 740 ------ 4,5 kg ali več, vendar manj kot 5 kg ..... -     6.0

 2008 99 790 ------ do 4,5 kg ................................ -     6.0

 2008 99 850 ----- koruza, razen sladke koruze (Zea mays var.
       saccharata) ..................................... -     6.0

 2008 99 910 ----- jam, sladek krompir in podobni užitni deli
       rastlin, ki vsebujejo 5 ut.% ali več škroba ..... -     6.0

 2008 99 990 ----- drugo ..................................... -     6.0


 2009    Sadni sokovi (tudi grozdni mošt) in zelenjavni
       sokovi, nefermentirani in brez dodatka alkohola,
       z dodatkom sladkorja ali drugih sladil ali brez
       njih

       - Pomarančni sok:

 2009 11   -- zamrznjen:

       --- z gostoto več kot 1,33 g/cm3 pri 20 stopinj C:

 2009 11 110 ---- katerega vrednost ne presega 30 ECU za
       100 kg neto teže ............................... -     30.0

 2009 11 190 ---- drugo ...................................... -     30.0

       --- gostote do vključno 1,33 g/cm3 pri
       20 stopinj C:

 2009 11 910 ---- katerega vrednost ne presega 30 ECU za
       100 kg neto teže, z vsebnostjo dodanega sladkorja
       več kot 30 ut.% ................................. -     30.0

 2009 11 99 ---- drugo:

*2009 11 991 ----- pakiran v embalaži z vsebino več kot 100 l -     6.0

*2009 11 999 ----- drugo ..................................... -     30.0

 2009 19   -- drugo:

       --- gostote več kot 1,33 g/cm3 pri 20 stopinj C:

 2009 19 110 ---- katerega vrednost ne presega 30 ECU za
       100 kg neto teže . .............................. -     30.0

 2009 19 190 ---- drugo ...................................... -     30.0

       --- gostote do vključno 1,33 g/cm3 pri 20 stopinj C:

 2009 19 910 ---- katerega vrednost ne presega 30 ECU za
       100 kg neto teže, z vsebnostjo dodanega
       sladkorja več kot 30 ut.% ....................... -     30.0

 2009 19 99 ---- drugo:

*2009 19 991 ----- pakiran v embalaži z vsebino več kot
       100 l ........................................... -     6.0

*2009 19 999 ----- drugo ..................................... -     30.0

 2009 20   - Sok grenivke:

       -- gostote več kot 1,33 g/cm3 pri 20 stopnij C:

 2009 20 110 --- katerega vrednost ne presega 30 ECU za
       100 kg neto teže ................................ -     30.0

 2009 20 190 --- drugo ....................................... -     30.0

       -- gostote do vključno 1,33 g/cm3 pri 20 stopnij C:

 2009 20 910 --- katerega vrednost ne presega 30 ECU za
       100 kg neto teže, z vsebnostjo dodanega
       sladkorja več kot 30 ut.% ....................... -     30.0

 2009 20 99 --- drugo:

*2009 20 991 ---- pakiran v embalaži z vsebino več kot 50 l .. -     6.0

*2009 20 999 ---- drugo ...................................... -     30.0

 2009 30   - Sok drugih agrumov:

       -- gostote več kot 1,33 g/cm3 pri 20 stopinj C:

 2009 30 110 --- katerega vrednost ne presega 30 ECU za
       100 kg neto teže ................................ -     27.0

 2009 30 190 --- drugo ....................................... -     27.0

       -- gostote do vključno 1,33 g/cm3 pri 20 stopinj C:

       --- katerega vrednost presega 30 ECU za 100 kg
       neto teže:

 2009 30 310 ---- sladkan .................................... -     27.0

 2009 30 39 ---- drugo:

*2009 30 391 ----- pakiran v embalaži z vsebino več kot 100 l -     6.0

*2009 30 399 ----- drugo ..................................... -     27.0

       --- katerega vrednost ne presega 30 ECU za
       100 kg neto teže:

       ---- limonin sok:

 2009 30 510 ----- z vsebnostjo dodanega sladkorja več kot
       30 ut.% ........................................ -     6.0

 2009 30 550 ----- z vsebnostjo dodanega sladkorja do
       vključno 30 ut.% ................................ -     12.0

 2009 30 59 ----- nesladkani:

*2009 30 591 ------ pakiran v embalaži z vsebino več kot 100 l -     6.0

*2009 30 599 ------ drugo .................................... -     27.0

       ---- drugi sadni sokovi iz agrumov:

 2009 30 910 ----- z vsebnostjo dodanega sladkorja več kot
       30 ut.% ......................................... -     27.0

 2009 30 950 ----- z vsebnostjo dodanega sladkorja do
       vključno 30ut.% ................................. -     27.0

 2009 30 990 ----- nesladkan ................................. -     27.0

 2009 40   - Ananasov sok:

       -- gostote več kot 1,33 g/cm3 pri 20 stopinj C:

 2009 40 110 --- katerega vrednost ne presega 30 ECU za
       100 kg neto teže ................................ -     30.0

 2009 40 190 --- drugo ....................................... -     30.0

       -- gostote do vključno 1,33 g/cm3 pri 20 stopinj C:

 2009 40 300 --- katerega vrednost presega 30 ECU za 100 kg
       neto teže in vsebuje dodani sladkor ............. -     30.0

       --- drugo:

 2009 40 910 ---- z vsebnostjo dodanega sladkorja več kot
       30 ut.% .......................................  -     30.0

 2009 40 930 ---- z vsebnostjo dodanega sladkorja do vključno
       30 ut.% ......................................... -     30.0

 2009 40 990 ---- ki ne vsebuje dodanega sladkorja ........... -     30.0

 2009 50   - Paradižnikov sok (z vsebnostjo suhe snovi manj
       kot 7 ut.%):

 2009 50 100 -- sladkan ...................................... -     20.0

 2009 50 900 -- drugo ........................................ -     20.0

 2009 60   - Grozdni sok (tudi grozdni mošt):

       -- gostote več kot 1,33 g/cm3 pri 20 stopinj C:

 2009 60 110 --- katerega vrednost ne presega 22 ECU za
       100 kg neto teže ................................ -     40.0

 2009 60 190 --- drugo ....................................... -     40.0

       -- gostote do vključno 1,33 g/cm3 pri 20 stopinj C:

       --- katerega vrednost presega 18 ECU za 100 kg
       neto teže:

 2009 60 510 ---- koncentriran ............................... -     30.0

 2009 60 590 ---- drugo ...................................... -     30.0

       --- katerega vrednost ne presega 18 ECU za
       100 kg neto teže:

       ---- z vsebnostjo dodanega sladkorja več kot
       30 ut.%:

 2009 60 710 ----- koncentriran .............................. -     30.0

 2009 60 790 ----- drugo ..................................... -     30.0

 2009 60 900 ---- drugo ...................................... -     30.0

 2009 70   - Jabolčni sok:

       -- gostote več kot 1,33 g/cm3 pri 20 stopinj C:

 2009 70 110 --- katerega vrednost ne presega 22 ECU za
       100 kg neto teže ................................ -     19.0+P

 2009 70 190 --- drugo ....................................... -     19.0+P

       -- gostote do vključno 1,33 g/cm3 pri 20 stopinj C:

 2009 70 300 --- katerega vrednost presega 18 ECU za 100 kg
       neto teže, z dodanim sladkorjem ................. -     19.0+P
       --- drugo:

 2009 70 910 ---- z vsebnostjo dodanega sladkorja več kot
       30 ut.% ......................................... -     19.0+P

 2009 70 930 ---- z vsebnostjo dodanega sladkorja do vključno
       30ut.% .......................................... -     19.0+P

 2009 70 990 ---- brez dodanega sladkorja .................... -     19.0+P

 2009 80   - Sok iz drugega sadja ali vrtnin:

       -- gostote več kot 1,33 g/cm3 pri 20 stopinj C:

       --- hruškov sok:

 2009 80 110 ---- katerega vrednost ne presega 22 ECU za
       100 kg neto teže ................................ -     30.0

 2009 80 190 ---- drugo ...................................... -     30.0

       --- drugo:

       ---- katerega vrednost ne presega 30 ECU za
       100 kg neto teže:

 2009 80 320 ----- sokovi pasijonk in guav ................... -     30.0

 2009 80 330 ----- sokovi iz mangov, mangost, papaj,
       tamarink, jabolk cashew, lučice, sliv sapodillo,
       karambo in pitaj ................................ -     30.0

 2009 80 350 ----- drugo ..................................... -     30.0

       ---- drugo:

 2009 80 360 ----- sokovi iz tropskih sadežev ................ -     30.0

 2009 80 380 ----- drugo ..................................... -     30.0

       -- gostote do vključno 1,33 g/cm3 pri 20 stopinj C:

       --- hruškov sok:

 2009 80 500 ---- vrednosti nad 18 ECU za 100 kg neto teže, z
       dodanim sladkorjem .............................. -     30.0

       ---- drugo:

 2009 80 610 ----- z vsebnostjo dodanega sladkorja več kot
       30 ut.% ........................................ -     30.0

 2009 80 630 ----- z vsebnostjo dodanega sladkorja do
       vključno 30 ut.% ................................ -     30.0

 2009 80 690 ----- brez dodanega sladkorja ................... -     25.0

       --- drugo:

       ---- vrednosti več kot 30 ECU za 100 kg neto
       teže, z dodanim sladkorjem:

 2009 80 710 ----- češnjev in višnjev sok .................... -     30.0

 2009 80 730 ----- sok iz tropskih sadežev ................... -     30.0

 2009 80 79 ----- drugo:

*2009 80 791 ------ pakiran v embalaži z vsebino več kot 100 l -     6.0

*2009 80 799 ------ drugo .................................... -     30.0

       ---- drugo:

       ----- z vsebnostjo dodanega sladkorja več kot
       30 ut.%:

 2009 80 830 ------ sokovi pasijonk in guavov ................ -     30.0

 2009 80 840 ------ sokovi iz mangov, mangost, papaj,
       tamarink, jabolk cashew, lučice, sliv sapodillo,
       karambov in pitaj ............................... -     30.0

 2009 80 860 ------ drugo .................................... -     30.0

       ----- z dodanim sladkorjem, katerega vsebnost ni
       večja od 30 ut.%:

 2009 80 880 ------ sokovi iz tropskih sadežev ............... -     30.0

 2009 80 890 ------ drugo .................................... -     30.0

       ----- brez dodanega sladkorja:

 2009 80 950 ------ sok sadja vrste Vaccinium macrocarpon .... -     30.0

 2009 80 960 ------ češnjev in višnjev sok ................... -     30.0

 2009 80 970 ------ sokovi iz tropskih sadežev ............... -     30.0

 2009 80 99 ------ drugo:

*2009 80 991 ------- pakirano v embalaži z vsebino več kot
       100l ............................................ -     6.0

*2009 80 999 ------- drugo ................................... -     30.0

 2009 90   - Mešanice sokov:

       -- gostote več kot 1,33 g/cm3 pri 20 stopinj C:

       --- mešanice jabolčnega in hruškovega soka:

 2009 90 110 ---- vrednosti do vključno 22 ECU za 100 kg neto
       teže ............................................ -     30.0

 2009 90 190 ---- drugo ...................................... -     30.0

       --- drugo:

 2009 90 210 ---- vrednosti do 30 ECU za 100 kg neto teže .... -     30.0

 2009 90 290 ---- drugo ...................................... -     30.0

       -- gostote do vključno 1,33 g/cm3 pri 20 stopinj C:

       --- mešanice jabolčnega in hruškovega soka:

 2009 90 310 ---- vrednosti do vključno 18 ECU za 100 kg neto
       teže z vsebnostjo dodanega sladkorja do vključno
       30 ut.% ......................................... -     30.0

 2009 90 390 ---- drugo ...................................... -     30.0

       --- drugo:

       ---- vrednosti več kot 30 ECU za 100 kg neto
       teže:

       ----- mešanice sadnih sokov agrumov in
       ananasovega soka:

 2009 90 410 ------ sladkane ................................. -     30.0

 2009 90 490 ------ drugo .................................... -     30.0

       ----- drugo:

 2009 90 510 ------ sladkane ................................. -     30.0

 2009 90 590 ------ drugo .................................... -     30.0

       ---- vrednosti do vključno 30 ECU za 100 kg neto
       teže:

       ----- mešanice sokov agrumov in ananasovega
       soka:

 2009 90 710 ------ z vsebnostjo dodanega sladkorja več kot
       30ut.% .......................................... -     30.0

 2009 90 730 ------ z vsebnostjo dodanega sladkorja do
       vključno 30 ut.% ................................ -     30.0

 2009 90 79 ------ nesladkane:

*2009 90 791 ------- pakirane v embalaži z vsebino več kot
       100l ............................................ -     6.0

*2009 90 799 ------- druge ................................... -     30.0

       ----- drugo:

       ------ z vsebnostjo dodanega sladkorja več kot
       30ut.%:

 2009 90 920 ------- mešanice sokov iz tropskih sadežev ...... -     30.0

 2009 90 940 ------- drugo ................................... -     30.0

       ------ z dodanim sladkorjem, katerega vsebnost
       ne presega 30 ut.%

 2009 90 950 ------- mešanice sokov iz tropskih sadežev ...... -     30.0

 2009 90 960 ------- drugo ................................... -     30.0

       ------ brez dodanega sladkorja:

 2009 90 970 ------- mešanice sokov iz tropskih sadežev ...... -     30.0

 2009 90 980 ------- drugo ................................... -     30.0


              21. poglavje

              RAZNA ŽIVILA

Opombe

1. V to poglavje ne spadajo:

  (a) mešane vrtnine iz tar. št. 0712;

  (b) praženi kavni nadomestki, ki vsebujejo kavo v kakršnem koli sorazmerju
    (tar. št. 0901);

  (c) aromatizirani čaji (tar. št. 0902);

  (d) začimbe in drugi proizvodi iz tar. št. 0904 do 0910;

  (e) sestavljena živila, razen živil iz tar. št. 2103 in 2104, ki vsebujejo
    več kot 20 ut.% klobas, mesa, drugih klavničnih proizvodov, krvi, rib
    ali rakov, mehkužcev ali drugih vodnih nevretenčarjev ali katere koli
    kombinacije teh izdelkov (16. poglavje);

  (f) kvas, pripravljen kot zdravilo, in drugi proizvodi iz tar. št. 3003 in
    3004;

  (g) pripravljeni encimi iz tar. št. 3507.

2. Ekstrakti nadomestkov, navedenih v predhodni 1. opombi pod (b), se
  uvrščajo v tar. št. 2101.

3. Pri tar. št. 2104 so z izrazom "homogenizirana sestavljena živila"
  mišljeni izdelki, ki sestoje iz fine homogenizirane mešanice dveh ali več
  osnovnih sestavin, kot so: meso, ribe, vrtnine ali sadje, pripravljeni kot
  hrana za otroke ali za dietetične namene, za prodajo na drobno v
  pakiranjih z neto težo do 250g. Pri tej definiciji se ne upoštevajo majhne
  količine katerih koli sestavin, ki se dodajo mešanici kot začimbe,
  konzervansi ali v druge namene. Ti izdelki lahko vsebujejo majhno količino
  vidnih koščkov sestavin.

Dodatne opombe

1. Pri tar. podšt. 2103 20 00 in 2103 90 90 izraz "omake" ne zajema
  zelenjavnih, sadnih pripravkov ali pripravkov iz drugih užitnih delov
  rastlin, če je odstotek teh sestavin pri prehodu skozi sito iz železne žice
  z odprtinami 5 mm, po izpiranju z vodo temperature 20 stopinj C, manjši od
  80 ut.%, računano na izhodiščni pripravek.

2. Pri tar. podšt. 2106 10 200 in 2106 90 920, pojem "škrob" pokriva tudi
  proizvode iz razgrajenega škroba.

3. Pri tar. podšt. 2106 90 100 izraz "sirovi fondueji" pomeni proizvode, ki
  vsebujejo 12 ut.% ali več, vendar manj kot 18 ut.% mlečnih maščob in so
  narejeni iz topljenega sira (zgolj iz ementalerja in gruyera) z dodatkom
  belega vina, češnjevca (kirsch), škroba in začimb ter zapakirani v
  izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 1 kg.

4. Pri tar. podšt. 2106 90 300 "izoglukoza" pomeni proizvod, pridobljen iz
  glukoze ali njenih polimerov, ki v suhem stanju vsebuje vsaj 10 ut.%
  fruktoze.

5. Za potrebe tarifne oznake 2106 90 981 so mišljeni samo dietetični
  prehrambeni izdelki, ki se uživajo skozi usta, za ljudi s hudimi
  presnovnimi motnjami, kot so: celiakija, fenilketonurija, homocistinurija,
  motnje resorbcije hrane iz črevesja zaradi "kronove bolezni", po resekciji
  črevesja, pri hudih okvarah jeter, pri ledvični inusficienci, pri hudih
  alergijah na hrano in pri hudi podhranjenosti.

  Ti izdelki se običajno na videz ne razlikujejo od običajnih prehrambenih
  izdelkov, vendar pa se jim s posebnimi postopki odvzamejo ali dodajo
  določene sestavine, pomembne za prehrano ljudi s presnovnimi motnjami. Na
  embalaži in iz priloženih navodil je vedno razvidno za kakšne vrste
  obolenj je hrana namenjena.

  Izdelki, ki se uvrščajo v to tarifno podštevilko, so lahko v različnih
  oblikah (npr. v obliki testenin, kruha, peciva, brezalkoholnih pijač,
  past, jedilnih olj, peciva, kosmičev ipd.), pakirani za prodajo na drobno
  ali ne, pripravljeni za takojšnjo uporabo ali so uporabni po termični
  obdelavi (kuhanje, pečenje ali pogrevanje) in neglede na komentarska
  določila o uvrščanju v kombinirano nomenklaturo carinske tarife.

  Ta tarifna podštevilka ima prednost pred vsemi drugimi podštevilkami, ki
  zajemajo prehrambene izdelke in brezalkoholne pijače.

  Drugi dietetični izdelki (npr. za hujšanje, ojačanje mišičnega tkiva, za
  športnike, energetski napitki, za diabetike ipd.) se ne smejo uvrščati v
  to tarifno podštevilko.


-----------------------------------------------------------------------------
Tarifna        Poimenovanje             Enota  Carinska
oznaka                                stopnja
-----------------------------------------------------------------------------
 1             2                 3     4
-----------------------------------------------------------------------------

 2101    Ekstrakti, esence in koncentrati kave, čaja,
       mate čaja in pripravki na njihovi osnovi ali na
       osnovi kave, čaja ali mate čaja; pražena
       cikorija in drugi praženi kavni nadomestki in
       njihovi ekstrakti, esence in koncentrati

       - Ekstrakti, esence in koncentrati kave ter
       pripravki na osnovi teh ekstraktov, esenc ali
       koncentratov ali na osnovi kave:

 2101 11   -- ekstrakti, esence ali koncentrati:

 2101 11 110 --- z vsebnostjo suhe snovi na kavni osnovi
       95 ut.% ali več ................................. -     10.0

 2101 11 190 --- drugo ....................................... -     10.0

 2101 12   -- pripravki na osnovi ekstraktov, esenc ali
       kavinega koncentrata ali na osnovi kave:

 2101 12 920 --- pripravki na osnovi ekstraktov, esenc ali
       kavinega koncentrata ............................ -     10.0

 2101 12 980 --- drugi ....................................... -     10.0

 2101 20   - Ekstrakti, esence in koncentrati čaja, mate
       čaja in pripravki na osnovi teh ekstraktov,
       esenc ali koncentratov ali na osnovi čaja ali
       mate čaja:

 2101 20 200 -- ekstrakti, esence ali koncentrati ............ -     10.0

       -- pripravki:

 2101 20 920 --- na osnovi ekstraktov, esenc ali koncentratov
       čaja ali mate čaja .............................. -     10.0

 2101 20 980 --- drugi ....................................... -     10.0

 2101 30   - Pražena cikorija in drugi praženi kavni
       nadomestki ter njihovi ekstrakti, esence in
       koncentrati:

       -- pražena cikorija in drugi praženi kavni
       nadomestki:

 2101 30 110 --- pražena cikorija ............................ -     10.0

 2101 30 190 --- drugo ....................................... -     10.0

       -- ekstrakti, esence in koncentrati pražene
       cikorije in drugi praženi kavni nadomestki:

 2101 30 910 --- iz pražene cikorije ......................... -     10.0

 2101 30 990 --- drugo ....................................... -     10.0


 2102    Kvas (aktiven ali neaktiven); drugi enocelični
       mikroorganizmi, mrtvi (razen cepiv iz tar. št.
       3002); pripravljeni pecilni praški

 2102 10   - Aktivni kvas:

 2102 10 100 -- kultura kvasa ................................ -     10.0

       -- pekovski kvas:

 2102 10 310 --- posušen ..................................... -     10.0

 2102 10 390 --- drugo ....................................... -     15.0

 2102 10 900 -- drugo ........................................ -     10.0

 2102 20   - Neaktivni kvas; drugi enocelični
       mikroorganizmi, mrtvi:

       -- neaktivni kvas:

 2102 20 110 --- v tabletah, kockah ali podobnih oblikah ali
       v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno
       1 kg ............................................ -     pr

 2102 20 190 --- drugo ....................................... -     pr

 2102 20 900 -- drugo ........................................ -     10.0

 2102 30 000 - Pripravljeni pecilni praški ................... -     20.0


 2103    Pripravki za omake in pripravljene omake, mešane
       začimbe in mešana začimbna sredstva; gorčična
       moka in zdrob in pripravljena gorčica

 2103 10 000 - Sojina omaka .................................. -     20.0

 2103 20 000 - Paradižnikov ketchup in druge paradižnikove
       omake ........................................... -     23.0

 2103 30   - Gorčična moka in zdrob in pripravljena
       gorčica:

 2103 30 100 -- gorčična moka ................................ -     20.0

 2103 30 900 -- pripravljena gorčica ......................... -     20.0

 2103 90   - Drugo:

 2103 90 100 -- začimba mango, tekoča ........................ -     20.0

 2103 90 300 -- aromatične grenčice z vsebnostjo alkohola
       44,2 do 49,2vol.%, ki vsebujejo od 1,5 do 6 ut.%
       encijana, začimb in raznih sestavin ter od 4 do
       10 ut.% sladkorja, v posodah
       do vključno 0,5 l ............................ l alc. 100% 20.0

 2103 90 900 -- drugo ........................................ -     20.0


 2104    Juhe in ragu juhe in pripravki za te juhe;
       homogenizirana sestavljena živila

 2104 10   - Juhe in ragu juhe ter pripravki za te juhe:

 2104 10 100 -- sušeni ....................................... -     27.0

 2104 10 900 -- drugo ........................................ -     27.0

 2104 20 000 - Homogenizirana sestavljena živila ............. -     20.0


 2105 00   Sladoled in druge ledene sladice s kakavom ali
       brez kakava

 2105 00 100 - Ki ne vsebujejo mlečnih maščob ali ki
       vsebujejo manj kot 3 ut.% takih maščob .......... -     27.0

       - Ki vsebujejo mlečne maščobe:

 2105 00 910 -- 3 ut.% ali več, vendar manj kot 7 ut.% ....... -     27.0

 2105 00 990 -- 7 ut.% ali več ............................... -     27.0


 2106    Živila, ki niso navedena in ne zajeta na drugem
       mestu

 2106 10   - Beljakovinski koncentrati in teksturirane
       beljakovinaste snovi:

 2106 10 200 -- brez mlečnih maščob, saharoze, izoglukoze,
       glukoze ali škroba ali ki vsebujejo manj kot 1,5
       ut.% mlečnih maščob, 5 ut.% saharoze ali
       izoglukoze, 5 ut.% glukoze ali škroba ........... -     10.0

 2106 10 800 -- drugo ........................................ -     10.0

 2106 90   - Drugo:

 2106 90 100 -- sirovi fondueji .............................. -     12.0

 2106 90 200 -- sestavljeni alkoholni pripravki, razen tistih
       na osnovi aromatičnih snovi vrst, ki se
       uporabljajo pri proizvodnji pijač ............. l 100% alk. 12.0

       -- aromatizirani ali obarvani sladkorni sirupi:

 2106 90 300 --- izoglukozni sirupi .......................... -     12.0

       --- drugo:

 2106 90 510 ---- laktozni sirupi ............................ -     12.0

 2106 90 550 ---- glukozni sirupi in maltodekstrinski sirup .. -     12.0

 2106 90 590 ---- drugo ...................................... -     12.0

       -- drugo:

 2106 90 920 --- ki ne vsebujejo mlečnih maščob, saharoze,
       izoglukoze, glukoze ali škroba ali ki vsebujejo
       manj kot 1,5 ut.% mlečnih maščob, 5 ut.%
       saharoze ali izoglukoze, 5 ut.% glukoze ali
       škroba .......................................... -     12.0

 2106 90 98 --- drugo:

*2106 90 981 ---- dietetična hrana za ljudi s hudimi
       presnovnimi motnjami, vrste, navedene v dodatni
       opombi 4. k 21. poglavju ........................ -     12.0

*2106 90 989 ---- drugo ....................................... -     12.0


              22. poglavje

           PIJAČE, ALKOHOLI IN KIS

Opombe

1. V to poglavje ne spadajo:

  (a) proizvodi iz tega poglavja (razen tistih iz tar.št. 2209),
    pripravljeni za kulinarične namene, ki se torej ne uporabljajo za
    pijače (v glavnem v tar.št. 2103);

  (b) morska voda (tar. št. 2501);

  (c) destilirana voda, voda za določanje električne prevodnosti in voda
    podobne čistoče (tar. št. 2851);

  (d) vodne raztopine ocetne kisline, ki vsebujejo več kot 10 ut.% ocetne
    kisline (tar. št. 2915);

  (e) zdravila iz tar. št. 3003 ali 3004;

  (f) parfumerijski in toaletni proizvodi (33. poglavje).

2. V tem poglavju in 20. in 21. poglavju se za "vsebnost alkohola" vzame
  volumski odstotek alkohola pri temperaturi 20 stopinj C.

3. Pri tar. št. 2202 so z izrazom "brezalkoholne pijače" mišljene pijače,
  katerih volumski odstotek alkohola ni večji od 0,5%. Alkoholne pijače se
  odvisno od primera uvrščajo v tar. št. 2203 do 2206 ali v tar. št. 2208.

Opomba k podštevilki

1. Pri tar. podšt. 2204 10 so z izrazom "peneča vina" mišljena vina, ki imajo
  pri temperaturi 20 stopinj C v zaprtih posodah nadtlak 3 bare ali več.

Dodatne opombe

1. Pri tar.št. 2204 in 2205 ter tar. podšt. 2206 00 100:

  (a) "dejanski volumski odstotek alkohola" pomeni število volumskih enot
    čistega alkohola, ki ga pri temperaturi 20 stopinj C vsebuje
    100 volumskih enot proizvoda pri tej temperaturi;

  (b) "potencialni volumski odstotek alkohola" pomeni število volumskih enot
    čistega alkohola pri temperaturi 20 stopinj C, ki nastanejo s popolno
    fermentacijo sladkorjev, vsebovanih v 100 volumskih enotah proizvoda
    ali pridelka pri temperaturi 20 stopinj C;

  (c) "skupni volumski odstotek alkohola" pomeni seštevek dejanskih in
    potencialnih volumskih enot alkohola;

  (d) "naravni volumski odstotek alkohola" pomeni skupno število volumskih
    enot alkohola v proizvodu pred kakršno koli obogatitvijo proizvoda;

  (e) "vol.%" je simbol za označevanje volumske vsebnosti alkohola.

2. Pri tar. podšt. 2204 30 100 "grozdni mošt v fermentaciji" pomeni proizvod,
  ki nastane s fermentacijo grozdnega mošta z dejanskim volumskim odstotkom
  alkohola nad 1 vol.% in pod tri petine skupnega volumskega odstotka
  alkohola.

3. Pri tar. podšt. 2204 21 in 2204 29:

  A. "Skupni suhi ekstrakt" pomeni vsebnost vseh snovi v proizvodu, ki v
    danih fizikalnih pogojih ne hlapijo, izraženo v gramih na liter,

    Skupni suhi ekstrakt se določa z merilcem gostote (densimeter) pri 20
    stopinj C.

  B. (a) Prisotnost proizvodov, ki se uvrščajo v tar. podšt. 2204 21 110 do
      2204 21 990 in 2204 29 120 do 2204 29 990, v količinah skupnega
      suhega ekstrakta izraženega v gramih na liter, določenih v spodaj
      naštetih točkah I, II, III in IV, ne vpliva na njihovo uvrščanje:

      I. Proizvodi oz. pridelki z dejansko vsebnostjo alkohola največ
        13 vol.%: 90 g ali manj skupnega ekstrakta na liter;

      II. Proizvodi oz. pridelki z dejansko vsebnostjo alkohola nad 13
        vol.%, vendar največ 15 vol.%: 130 g ali manj skupnega suhega
        ekstrakta na liter

      III. Proizvodi oz. pridelki z dejansko vsebnostjo alkohola nad 15
        vol.%, vendar največ 18 vol.%: 130 g ali manj skupnega suhega
        ekstrakta na liter;

      IV. Proizvodi oz. pridelki z dejansko vsebnostjo alkohola nad 18
        vol.%, vendar največ 22 vol.%: 330 g ali manj skupnega suhega
        ekstrakta na liter.

      Proizvodi oz. pridelki, pri katerih skupni suhi ekstrakt presega
      maksimalne količine, naštete v zgornjih kategorijah, se uvrščajo v
      naslednjo kategorijo, razen če skupni suhi ekstrakt presega 330
      g/l in se proizvodi uvrščajo v tar. podšt. 2204 21 990 in 2204 29
      990.

    (b) Zgornja pravila ne veljajo za proizvode, ki se uvrščajo v tar.
      podšt. 2204 21 930, 2204 21 970, 2204 29 930, 2204 29 970.

4. Tar. podšt. 2204 21 110 do 2204 21 990 in 2204 29 120 do 2204 29 990
  vključujejo:

  (a) fermentirani grozdni mošt, katerega fermentacija je prekinjena z
    dodajanjem alkohola; je proizvod:

    - ki ima dejansko vsebnost alkohola vsaj 12 vol.%, vendar manj kot
     15 vol.%,

    - dobljen z dodajanjem proizvoda, dobljenega z destilacijo vina,
     nefermentiranemu grozdnemu moštu z naravno vsebnostjo alkohola
     vsaj 8,5 vol.%;

  (b) vino z dodanim vinskim destilatom (alkoholizirano vino), je proizvod
    oziroma pridelek:

    - z dejansko vsebnostjo alkohola vsaj 18 vol.%, vendar največ
     24 vol.%,

    - ki vsebuje dodani vinski destilat z vsebnostjo alkohola največ
     86 vol.%, vendar ne vsebuje nobenega rezidualnega sladkorja, in

    - z vsebnostjo hlapnih kislin največ 1,5 g/l, izraženo kot ocetna
     kislina;

  (c) likersko vino oziroma proizvod oziroma pridelek:

    - s skupno vsebnostjo alkohola vsaj 17,5 vol.% in z dejansko
     vsebnostjo alkohola vsaj 15 vol.%, vendar največ 22 vol.%, in

    - dobljen iz grozdnega mošta ali vina, ki mora izhajati iz sort
     vinskih trt, dovoljenih v tretji državi izvora za proizvodnjo
     likerskega vina in imajo minimalno naravno vsebnost alkohola
     12 vol.%;

     - z zamrzovanjem ali

     - z dodajanjem med fermentacijo ali po njej:

      - proizvoda, dobljenega z destilacijo vina ali

      - koncentriranega grozdnega mošta ali v primeru določenih
       kakovostnih likerskih vin, ki so proizvedeni po priznanem
       tradicionalnem postopku za izdelavo vin in grozdnega
       mošta, koncentriranega z neposrednim gretjem, ki ustreza
       definiciji koncentriranega grozdnega mošta, ali

      - mešanice omenjenih proizvodov.

     Vsekakor so lahko določena kakovostna likerska vina, ki se pojavljajo
     na seznamu, ki bo sprejet, dobljena iz nefermentiranega svežega
     grozdnega mošta, za katerega ni nujno da vsebuje minimalni naravni
     volumski odstotek 12 vol.%.

5. Pri tar. podšt. 2204 30 920 in 2204 30 960, izraz "koncentriran grozdni
  mošt" pomeni grozdni mošt, pri katerem vrednost, ki jo pokaže
  refraktometer (uporabljen v skladu s predpisano metodo) pri temperaturi 20
  stopinj C, ni manjša od 50,9%.

6. Samo vermuti in druga vina dobljena iz svežega grozdja aromatizirana z
  rastlinami ali aromatičnimi sestavinami, ki imajo dejansko vsebnost
  alkohola 7 vol. % ali več, se lahko uvrstijo v tar. št. 2205.

7. Pri tar. podšt. 2206 00 100 izraz "izpirek tropin" ("piquette") pomeni
  proizvod, dobljen s fermentacijo svežih ali fermentiranih grozdnih tropin,
  namočenih v vodi.

8. Pri tar. podšt. 2206 00 310 in 2206 00 390 so kot "peneče" razvrščene
  naslednje pijače:

  - fermentirane pijače v steklenicah za peneča vina, zamaški pa pritrjeni
   z žičnimi košaricami,

  - fermentirane pijače v drugačni embalaži, z dodatnim nadtlakom vsaj 1,5
   bara, merjenim pri temperaturi 20 oC.

9. Pri tar. podšt. 2209 00 110 in 2209 00 190 izraz "vinski kis" pomeni kis,
  dobljen izključno z ocetno fermentacijo vina, z vsebnostjo skupne kisline
  najmanj 60 g/l, izraženo kot ocetna kislina.


-----------------------------------------------------------------------------
Tarifna        Poimenovanje             Enota Carinska
oznaka                               stopnja
-----------------------------------------------------------------------------
 1             2                 3    4
-----------------------------------------------------------------------------

 2201    Vode, vključno naravne in umetne mineralne vode
       ter sodavice, brez sladkorja ali drugih sladil
       ali sredstev za aromatiziranje; led in sneg

 2201 10   - Mineralne vode in sodavice:

       -- naravne mineralne vode:

 2201 10 110 --- negazirane .................................. l     15.0

 2201 10 190 --- drugo ....................................... l     15.0

       -- drugo:

 2201 10 910 --- negazirane .................................. l     15.0

 2201 10 990 --- drugo ....................................... l     15.0

 2201 90 000 - Drugo ......................................... -     15.0


 2202    Vode, vključno mineralne vode in sodavice, s
       sladkorjem ali drugimi sladili ali sredstvi za
       aromatiziranje ter druge brezalkoholne pijače,
       razen sadnih in zelenjavnih sokov, ki se
       uvrščajo v tar. št. 2009

 2202 10 000 - Vode, vključno mineralne vode in sodavice, s
       sladkorjem ali drugimi sladili ali sredstvi za
       aromatiziranje .................................. l     25.0

 2202 90   - Drugo:

 2202 90 100 -- ki ne vsebujejo proizvodov iz tar. št. 0401
       do 0404 ali maščob, pridobljenih iz proizvodov
       iz tar. št. 0401 do 0404 ........................ l     25.0

       -- druge, ki vsebujejo maščobe, pridobljene iz
       proizvodov iz tar. št. 0401 do 0404:

 2202 90 910 --- do 0,2 ut.% ................................. l     25.0

 2202 90 950 --- 0,2 ut.% ali več, vendar manj kot 2 ut.% .... l     25.0

 2202 90 990 --- 2 ut.% ali več .............................. l     25.0


 2203 00   Pivo iz slada (z vsebnostjo alkohola nad 0,5
       vol.%)

       - V posodah, ki vsebujejo 10 litrov ali manj:

 2203 00 010 -- v steklenicah ................................ l     50.0(1)

 2203 00 090 -- drugo ........................................ l     50.0(1)

 2203 00 100 - V posodah, ki vsebujejo več kot 10 litrov ..... l     50.0(1)


 2204    Vino iz svežega grozdja, vključno ojačena vina;
       grozdni mošt, razen tistega iz tar. št. 2009

 2204 10   - Peneča vina (penine):

       -- z dejansko vsebnostjo alkohola najmanj
       8,5 vol.%:

 2204 10 110 --- Champagne ................................... l     20.5+P

 2204 10 190 --- druga ....................................... l     20.5+P

       -- druga:

 2204 10 910 --- Asti spumante ............................... l     20.5+P

 2204 10 990 --- druga ....................................... l     20.5+P

       - Druga vina; grozdni mošt, katerega
       fermentacija je ustavljena z nastajanjem
       alkohola:

 2204 21   -- v posodah do vključno 2 l:

 2204 21 100 --- vino, razen tistega iz tar. podšt. 2204 10,
       v steklenicah s pritrjenimi žičnimi košaricami,
       vino, drugače polnjeno zaradi povišanega tlaka
       zaradi ogljikovega dioksida v raztopini, od 1 do
       3 barov, merjeno pri temperaturi 20 stopinj C ... l     20.5+P

       --- drugo:

       ---- z volumsko vsebnostjo alkohola največ 13
       vol.%:

       ----- kakovostna in vrhunska vina, ki se
       pridelujejo v vinorodnih okoliših:

       ------ bela:

 2204 21 110 ------- Alsace .................................. l     20.5+P

 2204 21 120 ------- Bordeaux ................................ l     20.5+P

 2204 21 130 ------- Bourgogne ............................... l     20.5+P

 2204 21 170 ------- Val de Loire ............................ l     20.5+P

 2204 21 180 ------- Mosel-Saar-Ruwer ........................ l     20.5+P

 2204 21 190 ------- Pflaz ................................... l     20.5+P

 2204 21 220 ------- Rheinhessen ............................. l     20.5+P

 2204 21 240 ------- Lazio ................................... l     20.5+P

 2204 21 260 ------- Toscana ................................. l     20.5+P

 2204 21 270 ------- Trentino, Alto Adige in Friuli .......... l     20.5+P

 2204 21 280 ------- Veneto .................................. l     20.5+P

 2204 21 320 ------- Vinho Verde ............................. l     20.5+P

 2204 21 340 ------- Penedes ................................. l     20.5+P

 2204 21 360 ------- Rioja ................................... l     20.5+P

 2204 21 370 ------- Valencia ................................ l     20.5+P

 2204 21 38 ------- drugje:

*2204 21 381 -------- Maribor, srednje Slovenske gorice,
       Ljutomer - Ormož, Haloze, Radgona - Kapela,
       Prekmurje ....................................... l     20.5+P

*2204 21 382 -------- Šmarje - Virštajn, Bizelsko - Sremič,
       Dolenjska, Bela krajina ......................... l     20.5+P

*2204 21 383 -------- Vipava, Brda, Kras ..................... l     20.5+P

*2204 21 384 -------- Koper .................................. l     20.5+P

*2204 21 389 -------- drugje ................................. l     20.5+P

       ------ druga (npr., rdeča, rose):

 2204 21 420 ------- Bordeaux ................................ l     20.5+P

 2204 21 430 ------- Bourgogne ............................... l     20.5+P

 2204 21 440 ------- Beaujolais .............................. l     20.5+P

 2204 21 460 ------- Cotes du Rhone .......................... l     20.5+P

 2204 21 470 ------- Languedoc-Roussillon .................... l     20.5+P

 2204 21 480 ------- Val de Loire ............................ l     20.5+P

 2204 21 620 ------- Piemonte ................................ l     20.5+P

 2204 21 660 ------- Toscana ................................. l     20.5+P

 2204 21 670 ------- Trentino in Alto Adige .................. l     20.5+P

 2204 21 680 ------- Veneto .................................. l     20.5+P

 2204 21 690 ------- Dao, Bairrada in Douro .................. l     20.5+P

 2204 21 710 ------- Navarra ................................. l     20.5+P

 2204 21 740 ------- Penedes ................................. l     20.5+P

 2204 21 760 ------- Rioja ................................... l     20.5+P

 2204 21 770 ------- Valdepenas .............................. l     20.5+P

 2204 21 78 ------- drugje:

*2204 21 781 -------- Maribor, srednje Slovenske gorice,
       Ljutomer - Ormož, Haloze, Radgona - Kapela,
       Prekmurje ....................................... l     20.5+P

*2204 21 782 -------- Šmarje - Virštajn, Bizelsko - Sremič,
       Dolenjska, Bela krajina ......................... l     20.5+P

*2204 21 783 -------- Vipava, Brda, Kras ..................... l     20.5+P

*2204 21 784 -------- Koper .................................. l     20.5+P

*2204 21 789 -------- drugje ................................. l     20.5+P

       ----- druga (ne kakovostna) :

 2204 21 790 ------ bela ..................................... l     20.5+P

 2204 21 800 ------ druga .................................... l     20.5+P

       ---- z volumsko vsebnostjo alkohola, ki je večja
       od 13 vol.% pa do vključno 15 vol.%:

       ----- kakovostna in vrhunska vina iz posameznih
       regij:

 2204 21 810 ------ bela ..................................... l     20.5+P

 2204 21 820 ------ druga .................................... l     22,2+P

       ----- druga:

 2204 21 830 ------ bela ..................................... l     20.5+P

 2204 21 840 ------ druga .................................... l     20.5+P

       ---- z volumsko vsebnostjo alkohola, ki je večja
       od 15 vol.% pa do vključno 18 vol.%:

 2204 21 870 ----- Marsala ................................... l     20.5+P

 2204 21 880 ----- Samos in Muscat de Lemnos ................. l     20.5+P

 2204 21 890 ----- Porto ..................................... l     20.5+P

 2204 21 910 ----- Madeira in Setubal muscatel ............... l     20.5+P

 2204 21 920 ----- Sherry .................................... l     20.5+P

 2204 21 930 ----- Tokay (aszu in szamorodni) ................ l     20.5+P

 2204 21 940 ----- druga ..................................... l     20.5+P

       ---- z volumsko vsebnostjo alkohola, ki je večja
       od 18 vol.% pa do vključno 22 vol.%:

 2204 21 950 ----- Porto ..................................... l     20.5+P

 2204 21 960 ----- Madeira, Sherry in Setubal muscatel ....... l     20.5+P

 2204 21 970 ----- Tokay (aszu in szamorodni) ................ l     20.5+P

 2204 21 980 ----- druga ..................................... l     20.5+P

 2204 21 990 ---- z volumsko vsebnostjo alkohola, ki je večja
       od 22 vol.%. .................................... l     20.5+P

 2204 29   -- drugo (v posodah nad 2 l):

 2204 29 100 --- vino, razen tistega, ki spada pod tar.
       podšt. 2204 10, v steklenicah z žičnimi
       košaricami; drugače polnjeno vino zaradi
       dodatnega tlaka zaradi ogljikovega dioksida v
       raztopini, med 1 in 3 bari, merjeno pri
       temperaturi 20 stopinj C ........................ l     20.5+P

       --- drugo:

       ---- z volumsko vsebnostjo alkohola do vključno
       13 vol.%:

       ----- kakovostna in vrhunska vina, pridelana v
       vinorodnih okoliših:

       ------ bela:

 2204 29 120 ------- Bordeaux ................................ l     20.5+P

 2204 29 130 ------- Bourgogne ............................... l     20.5+P

 2204 29 170 ------- Val de Loire ............................ l     20.5+P

 2204 29 18 ------- drugje:

*2204 29 181 -------- Maribor, srednje Slovenske gorice,
       Ljutomer - Ormož, Haloze, Radgona - Kapela,
       Prekmurje ........................................1     20.5+P

*2204 29 182 -------- Šmarje - Virštajn, Bizeljsko - Sremič,
           Dolenjska, Bela Krajina .................1     20.5+P

*2204 29 183 -------- Vipava, Brda, Kras ..................... 1     20.5+P

*2204 29 184 -------- Koper ...................................1     20.5+P

*2204 29 189 -------- drugje ..................................1     20.5+P

       ------ druga:

*2204 29 420 ------- Bordeaux ................................ l     20.5+P

 2204 29 430 ------- Bourgogne ............................... l     20.5+P

 2204 29 440 ------- Beaujolais .............................. l     20.5+P

 2204 29 460 ------- Cotes-Du-Rhone .......................... l     20.5+P

 2204 29 470 ------- Languedoc-Roussillon .................... l     20.5+P

 2204 29 480 ------- Val de Loire ............................ l     20.5+P

 2204 29 58 ------- drugje:

*2204 29 581 -------- Maribor, srednje Slovenske gorice,
       Ljutomer - Ormož, Haloze, Radgona - Kapela,
       Prekmurje ......                 l     20.5+P

*2204 29 582 -------- Šmarje - Virštajn, Bizelsko - Sremič,
       Dolenjska, Bela krajina ......................... l     20.5+P

*2204 29 583 -------- Vipava, Brda, Kras ..................... l     20.5+P

*2204 29 584 -------- Koper .................................. l     20.5+P

*2204 29 589 -------- drugje ................................. l     20.5+P

       ----- druga (ne kakovostna):

       ------ bela:

 2204 29 620 ------- Sicilia ................................. l     20.5+P

 2204 29 640 ------- Veneto .................................. l     20.5+P

 2204 29 650 ------- drugje .................................. l     20.5+P

       ------ druga:

 2204 29 710 ------- Puglia .................................. l     20.5+P

 2204 29 720 ------- Sicilia ................................. l     20.5+P

 2204 29 750 ------- drugje .................................. l     20.5+P

       ---- z volumsko vsebnostjo alkohola, ki je večja
       od 13 vol.% pa do vključno 15 vol.%:

       ----- kakovostna in vrhunska vina, pridelana v
       vinorodnih okoliših:

 2204 29 810 ------ bela ..................................... l     20.5+P

 2204 29 820 ------ druga .................................... l     20.5+P

       ----- druga:

 2204 29 830 ------ bela ..................................... l     20.5+P

 2204 29 840 ------ druga .................................... l     20.5+P

       ---- z volumsko vsebnostjo alkohola, ki je večja
       od 15 vol.% pa do vključno 18 vol.%:

 2204 29 870 ----- Marsala ................................... l     20.5+P

 2204 29 880 ----- Samos in Muscat de Lemnos ................. l     20.5+P

 2204 29 890 ----- Porto ..................................... l     20.5+P

 2204 29 910 ----- Madeira in Setubal muscatel ............... l     20.5+P

 2204 29 920 ----- Sherry (Jerez, Xeres) ..................... l     20.5+P

 2204 29 930 ----- Tokay (aszu in szamorodni) ................ l     20.5+P

 2204 29 940 ----- druga ..................................... l     20.5+P

       ---- z volumsko vsebnostjo alkohola, ki je večja
       od 18 vol.% pa do vključno 22 vol.%:

 2204 29 950 ----- Porto ..................................... l     20.5+P

 2204 29 960 ----- Madeira, Sherry in Setubal muscatel ....... l     20.5+P

 2204 29 970 ----- Tokay (aszu in szamorodni) ................ l     20.5+P

 2204 29 980 ----- druga ..................................... l     20.5+P

 2204 29 990 ---- z volumsko vsebnostjo alkohola, ki je večja
       od 22 vol.%. .................................... l     20.5+P

 2204 30   - Drug grozdni mošt:

 2204 30 100 -- v fermentaciji ali z ustavljenim vrenjem brez
       dodajanja alkohola .............................. l     20.5+P

       -- drugo:

       --- gostote 1,33 g/ cm3 ali manj pri
       20 stopinj C in volumsko vsebnostjo
       alkohola do vključno 1 vol.%

 2204 30 920 ---- koncentrirani .............................. l     25.0+P

 2204 30 940 ---- drugo ...................................... l     25.0+P

       --- drugo:

 2204 30 960 ---- koncentrirani .............................. l     25.0+P

 2204 30 980 ---- drugo ...................................... l     25.0+P


 2205    Vermut in druga vina iz svežega grozdja,
       aromatizirana z rastlinami ali sredstvi za
       aromatiziranje

 2205 10   - V posodah do 2 l:

 2205 10 100 -- z volumsko vsebnostjo alkohola do vključno
       18 vol.% ........................................ l     27.0

 2205 10 900 -- z volumsko vsebnostjo alkohola več kot
       18 vol.% ........................................ l     27.0

 2205 90   - Drugo:

 2205 90 100 -- z volumsko vsebnostjo alkohola do vključno
       18 vol.% ... .................................... l     27.0

 2205 90 900 -- z volumsko vsebnostjo alkohola več kot
       18 vol.% ........................................ l     27.0


 2206 00   Druge fermentirane pijače (npr.: jabolčnik,
       hruškovec in medica); mešanice fermentiranih
       pijač in mešanice fermentiranih pijač in
       brezalkoholnih pijač, ki niso navedene in ne
       zajete na drugem mestu

 2206 00 100 - Izpirek tropin (piquette) ..................... l     22.0

       - Drugo:

       -- peneče:

 2206 00 310 --- jabolčni in hruškov mošt .................... l     22.0

 2206 00 390 --- drugo ....................................... l     22.0

       -- mirne (nepeneče), v posodah, ki držijo:

       --- do vključno 2 litra:

 2206 00 510 ---- jabolčni in hruškov mošt ................... l     22.0

 2206 00 590 ---- drugo ...................................... l     22.0

       --- več kot 2 litra:

 2206 00 810 ---- jabolčni in hruškov mošt ................... l     22.0

 2206 00 890 ---- drugo ...................................... l     22.0


 2207    Nedenaturiran etanol, z vsebnostjo alkohola 80
       vol.% ali več; etanol in drugi denaturirani
       alkoholi, s katero koli vsebnostjo alkohola

 2207 10 000 - Etanol, z vsebnostjo 80 vol.% ali več,
       nedenaturiran ................................... l     10.0(1)

 2207 20 000 - Etanol in drugi denaturirani alkoholi, s
       katero koli vsebnostjo alkohola ................. l     10.0(1)


 2208    Nedenaturiran etanol, z vsebnostjo manj kot
       80vol.%; žganja, likerji in druge alkoholne
       pijače

 2208 20   - Alkoholne pijače, dobljene z destilacijo vina
       in iz grozdja, grozdnega drozga ali grozdnih
       tropin:

       -- v posodah, ki držijo 2 litra ali manj:

 2208 20 120 --- Cognac ................................... l alc. 100% 40.0

 2208 20 140 --- Armagnac ................................. l alc. 100% 40.0

 2208 20 260 --- Grappa ................................... l alc. 100% 40.0

 2208 20 270 --- brandy de Jerez .......................... l alc. 100% 40.0

 2208 20 290 --- druge .................................... l alc. 100% 40.0

       -- v posodah, ki držijo več kot 2 litra:

 2208 20 400 --- čisti destilat ........................... l alc. 100% 40.0

       --- druge:

 2208 20 620 ---- Cognac ................................. l alc. 100% 40.0

 2208 20 640 ---- Armagnac ................................ l alc. 100% 40.0

 2208 20 860 ---- Grappa .................................. l alc. 100% 40.0

 2208 20 870 ---- brandy de Jerez ......................... l alc. 100% 40.0

 2208 20 890 ---- druge ................................... l alc. 100% 40.0

 2208 30   - Whisky:

       -- whisky bourbon, v posodah, ki držijo:

 2208 30 110 --- do vključno 2 litra ...................... l alc. 100% 27.0

 2208 30 190 --- več kot 2 litra .......................... l alc. 100% 27.0

       -- škotski whisky:

       --- čisti (malt) whisky, v posodah, ki držijo:

 2208 30 320 ---- 2 litra ali manj ........................ l alc. 100% 27.0

 2208 30 380 ---- več kot 2 litra ......................... l alc. 100% 27.0

       --- mešani (blended) whisky, v kontejnerjih,
       ki držijo:


 2208 30 520 ---- 2 litra ali manj ........................ l alc. 100% 27.0

 2208 30 580 ---- več kot 2 litra ......................... l alc. 100% 27.0
       --- drug, v kontejnerjih, ki držijo:

 2208 30 720 ---- 2 litra ali manj ........................ l alc. 100% 27.0

 2208 30 780 ---- več kot 2 litra ......................... l alc. 100% 27.0

       -- drug, v kontejnerjih, ki držijo:

 2208 30 820 --- 2 litra ali manj ......................... l alc. 100% 27.0

 2208 30 880 --- več kot 2 litra .......................... l alc. 100% 27.0

 2208 40   - Rum in tafia (žganje iz sladkornega trsa):

       -- v posodah, ki držijo do vključno 2 litra:

 2208 40 110 --- rum, ki vsebuje 225 g ali več hlapljivih
       sestavin (razen etilnega in metilnega
       alkohola) na hektoliter čistega alkohola
       (z 10%-im odstopanjem) ....................... l alc. 100% 40.0

       --- drugo

 2208 40 310 ---- vrednosti več kot 7 ECU na liter čistega
       alkohola ..................................... l alc. 100% 40.0

 2208 40 390 ---- drugo ................................... l alc. 100% 40.0

       -- v posodah, ki držijo več kot 2 litra:

 2208 40 510 --- rum, ki vsebuje 225 g ali več hlapljivih
       sestavin (razen etilnega in metilnega alkohola)
       na hektoliter čistega alkohola (z 10%-im
       odstopanjem) ................................. l alc. 100% 40.0

       --- drugo

 2208 40 910 ---- vrednosti več kot 7 ECU na liter čistega
       alkohola ..................................... l alc. 100% 40.0

 2208 40 990 ---- drugo ................................... l alc. 100% 40.0

2208 50   - Gin in brinjevec:

       -- gin, v posodah, ki držijo:

 2208 50 110 --- do vključno 2 litra ...................... l alc. 100% 40.0

 2208 50 190 --- več kot 2 litra .......................... l alc. 100% 40.0

       -- brinjevec, v posodah, ki držijo:

 2208 50 910 --- do vključno 2 litra ...................... l alc. 100% 40.0

 2208 50 990 --- več kot 2 litra .......................... l alc. 100% 40.0

 2208 60   - Vodka:

       -- z volumsko vsebnostjo alkohola 45,4 vol.%
       ali manj, v posodah ki držijo:

 2208 60 110 ---- 2 litra ali manj ........................ l alc. 100% 40.0

 2208 60 190 ---- več kot 2 litra ......................... l alc. 100% 40.0

       -- z volumsko vsebnostjo alkohola več kot
       45,4 vol.%, v posodah ki držijo:

 2208 60 910 ---- 2 litra ali manj ........................ l alc. 100% 40.0

 2208 60 990 ---- več kot 2 litra ......................... l alc. 100% 40.0

 2208 70   - Likerji, krepilne pijače:

 2208 70 100 -- v posodah, ki držijo do 2 litra ali manj... l alc. 100% 40.0

 2208 70 900 -- v posodah, ki držijo več kot 2 litra ...... l alc. 100% 40.0

 2208 90   - Drugo:

       -- arak, v posodah, ki držijo:

 2208 90 110 --- 2 litra ali manj ......................... l alc. 100% 40.0

 2208 90 190 --- več kot 2 litra .......................... l alc. 100% 40.0

       -- žgane pijače iz sliv, hrušk ali češenj
       (razen likerjev), v posodah, ki držijo:

 2208 90 330 --- 2 litra ali manj ......................... l alc. 100% 40.0

 2208 90 380 --- več kot 2 litra .......................... l alc. 100% 40.0

       -- druge žgane pijače in druge alkoholne pijače
       v posodah, ki držijo:

       --- 2 litra ali manj

 2208 90 410 ---- ouzo .................................... l alc. 100% 40.0

       ---- druge:

       ----- žgane pijače (razen likerjev):

       ------ destilirane iz sadja:

 2208 90 450 ------- kalvados ............................. l alc. 100% 40.0

 2208 90 480 ------- druge ................................ l alc. 100% 40.0

       ------ druge:

 2208 90 520 ------- korn ................................. l alc. 100% 40.0

 2208 90 570 ------- druge ................................ l alc. 100% 40.0

 2208 90 690 ----- druge alkoholne pijače ................. l alc. 100% 40.0

       --- več kot 2 litra:

       ---- žgane pijače (razen likerjev):

 2208 90 710 ----- destilirane iz sadja ................... l alc. 100% 40.0

 2208 90 740 ----- druge .................................. l alc. 100% 40.0

 2208 90 780 ---- druge alkoholne pijače .................. l alc. 100% 40.0

       -- nedenaturirani etanol z vsebnostjo alkohola
       do 80 vol.%, v posodah, ki držijo:

 2208 90 910 --- do vključno 2 litra ...................... l alc. 100% 40.0

 2208 90 990 --- več kot 2 litra .......................... l alc. 100% 40.0


 2209 00   Kis in nadomestki kisa, dobljeni iz ocetne
       kisline

       - Vinski, v posodah, ki držijo:

 2209 00 110 -- do vključno 2 litra .......................... l     25.0

 2209 00 190 -- več kot 2 litra .............................. l     25.0

       - Drugo, v posodah, ki držijo:

 2209 00 910 -- do vključno 2 litra .......................... l     25.0

 2209 00 990 -- več kot 2 litra .............................. l     25.0


              23. poglavje

    OSTANKI IN ODPADKI ŽIVILSKE INDUSTRIJE; PRIPRAVLJENA
             KRMA ZA ŽIVALI

Opomba

1. Tar. št. 2309 obsega proizvode, ki se uporabljajo kot krma za živali, ne
  navedene in ne zajete na drugem mestu, dobljene s predelavo rastlinskih
  ali živalskih materialov, tako da so izgubili bistvene značilnosti
  prvotnega materiala, razen rastlinskih odpadkov, rastlinskih ostankov in
  stranskih proizvodov take predelave.

Dodatne opombe

1. Tar. podšt. 2303 10 19 vključuje le ostanke iz proizvodnje škroba iz
  koruze in ne pokrivajo mešanice takih ostankov s proizvodi, ki so
  pridobljeni iz drugih rastlin, ali proizvodov, pridobljenih iz koruze
  drugače kot s proizvodnjo škroba z mokrim procesom.

  Njihova vsebnost škroba ne sme presegati 28 ut.% suhe snovi, vsebnost
  maščob pa ne sme presegati 4,5 ut.% suhe snovi.

2. Tar. podšt. 2306 70 00 vključuje le ostanke ekstrakcije olja iz koruznih
  kalčkov, razen proizvodov, ki vsebujejo naslednje sestavine, v navedenih
  količinah ut.%, preračunano na suho snov:

  (a) izdelki z vsebnostjo olja manj kot 3%:

    - vsebnost škroba: manj kot 45%

    - vsebnost beljakovin (vsebnost dušika x 6,25): ne manj kot 11,5%;

  (b) izdelki z vsebnostjo olja ne manj kot 3% in ne več kot 8%:

    - vsebnost škroba: manj kot 45%

    - vsebnost beljakovin (vsebnost dušika x 6,25): ne manj kot 13%;

3. Pri tar. podšt. 2307 00 11, 2307 00 19, 2308 90 11 in 2308 90 19 imajo
  našteti izrazi naslednje pomene:

  - "dejanski utežni odstotek alkohola": število kilogramov čistega
   alkohola, vsebovanega v 100 kg proizvoda;

  - "potencialni utežni odstotek alkohola": število kilogramov čistega
   alkohola, ki se lahko proizvede s popolno fermentacijo sladkorja,
   vsebovanega v 100 kg proizvoda;

  - "skupni utežni odstotek alkohola": vsota dejanskega in potencialnega
   utežnega odstotka alkohola;

  - "ut.%" : simbol za utežni odstotek alkohola.

4. Pri tar. podšt. 2309 10 11 do 2309 10 70 in 2309 90 31 do 2309 90 70 izraz
  "mlečni proizvodi" pomeni proizvode, ki spadajo pod tar. št. 0401, 0402,
  0404, 0405, 0406 in pod tar. podšt. 0403 10 11 do 0403 10 39, 0403 90 11
  do 0403 90 69, 1702 11 00, 1702 19 00 in 2106 90 51.

5. Tarifna podštevilka 2309 90 20 vključuje samo ostanke iz proizvodnje
  škroba iz koruze in ne vključuje mešanic takšnih ostankov s proizvodi iz
  drugih rastlin in s proizvodi iz koruze, nastalimi kako drugače kot pa med
  proizvodnjo škroba po mokrem postopku, ki vsebujejo:

  - sejanje iz koruze, uporabljeno v mokrem postopku v deležu, ki ne
   presega 15 ut.% in/ali

  - ostanke vode, v kateri se je namakala koruza med mokrim postopkom,
   vštevši ostanke vode, uporabljene za proizvodnjo alkohola in drugih
   škrobnatih proizvodov.

  Ti proizvodi lahko vsebujejo tudi ostanke od ekstrakcije olja iz koruznih
  kalčkov po postopku mokrega mletja.

  Vsebnost škroba v teh proizvodih ne sme biti večja od od 28 ut.%, računano
  na suhi proizvod. Vsebnost maščob ne sme biti večja od 4,5 ut.%, računano
  na suhi proizvod, vsebnost beljakovin pa ne sme biti večja od 40 ut.%,
  računano na suhi proizvod.


-----------------------------------------------------------------------------
Tarifna        Poimenovanje             Enota  Carinska
oznaka                                stopnja
-----------------------------------------------------------------------------
 1             2                 3     4
-----------------------------------------------------------------------------

 2301    Moka, zdrob in peleti iz mesa ali mesnih
       odpadkov, rib ali rakov, mehkužcev ali drugih
       vodnih nevretenčarjev, neustreznih za hrano
       ljudi; ocvirki

 2301 10 000 - Moka, zdrob in peleti iz mesa ali mesnih
       odpadkov; ocvirki ............................... -     3.0

 2301 20 000 - Moka, zdrob in peleti iz rib ali rakov,
       mehkužcev ali drugih vodnih nevretenčarjev ...... -     3.0


 2302    Otrobi in drugi ostanki pri presevanju, mletju
       ali drugi obdelavi žit in leguminoznih rastlin,
       nepeletizirani ali peletizirani

 2302 10   - Koruzni:

 2302 10 100 -- z vsebnostjo škroba do vključno 35 ut.% ...... -     5.0

 2302 10 900 -- drugi ........................................ -     5.0

 2302 20   - Riževi:

 2302 20 100 -- z vsebnostjo škroba do vključno 35 ut.% ...... -     5.0

 2302 20 900 -- drugi ........................................ -     5.0

 2302 30   - Pšenični:

 2302 30 100 -- pri katerih vsebnost škroba ne presega
       28 ut.% in pri katerih del, ki preide skozi
       sito z odprtino 0,2 mm, ne presega 10 ut.% ali,
       alternativno, del, ki preide skozi sito, vsebuje
       pepel, preračunano na proizvod v suhem stanju,
       enako ali več kot 1,5 ut.% ..................... -     5.0

 2302 30 900 -- drugi ........................................ -     5.0

 2302 40   - Iz drugih žit:

 2302 40 100 -- pri katerih vsebnost škroba ne presega
       28 ut.% in pri katerih del, ki preide skozi
       sito z odprtino 0,2 mm, ne presega 10 ut.% ali,
       alternativno, del, ki preide skozi sito, vsebuje
       pepel, preračunano na proizvod v suhem stanju,
       enako ali več kot 1,5 ut.% ..................... -     5.0

 2302 40 900 -- drugi ........................................ -     5.0

 2302 50 000 - Iz leguminoznih rastlin (stročnic) ............ -     5.0


 2303    Ostanki pri proizvodnji škroba in podobni
       ostanki, rezanci sladkorne pese, odpadki
       sladkornega trsa in drugi odpadki pri
       proizvodnji sladkorja, ostanki in odpadki iz
       pivovarn in destilarn, nepeletizirani in
       peletizirani

 2303 10   - Ostanki pri proizvodnji škroba in podobni
       ostanki:

       -- ostanki pri proizvodnji škroba iz koruze
       (razen zgoščenih tekočin za namakanje), z
       vsebnostjo proteinov, računano na suh proizvod
       (koruzni gluten):

 2303 10 110 --- več kot 40 ut.% ............................. -     3.0

 2303 10 190 --- do vključno 40 ut.% ......................... -     3.0

 2303 10 900 -- drugo ........................................ -     3.0

 2303 20   - Rezanci sladkorne pese, odpadki sladkornega
       trsa in drugi odpadki pri proizvodnji sladkorja:

       -- rezanci sladkorne pese z vsebnostjo suhe
       snovi:

 2303 20 110 --- najmanj 87 ut.% ............................. -     3.0

 2303 20 180 --- do vključno 87 ut.% ......................... -     3.0

 2303 20 900 -- drugo ........................................ -     3.0

 2303 30 000 - Odpadki in ostanki iz pivovarn in destilarn ... -     3.0


 2304 00 000 Oljne pogače in drugi trdni ostanki, dobljeni
       pri ekstrakciji olja iz soje, nezmleti, zmleti
       ali peletizirani ................................ -     3.0


 2305 00 000 Oljne pogače in drugi trdni ostanki, dobljeni
       pri ekstrakciji olja iz kikirikija, nezmleti,
       zmleti ali peletizirani ......................... -     3.0


 2306    Oljne pogače in drugi trdni ostanki, dobljeni
       pri ekstrakciji rastlinskih maščob ali olj,
       razen tistih iz tar. št. 2304 in 2305, nezmleti,
       zmleti ali peletizirani

 2306 10 000 - Iz bombaževega semena ......................... -     5.0

 2306 20 000 - Iz lanenega semena ............................ -     5.0

 2306 30 000 - Iz sončničnega semena ......................... -     3.0

 2306 40 000 - Iz semena oljne repice ........................ -     3.0

 2306 50 000 - Iz kokosovega oreha ........................... -     5.0

 2306 60 000 - Iz palmovega oreha ali jedra .................. -     5.0

 2306 70 000 - Iz koruznih kalčkov ........................... -     5.0

 2306 90   - Drugo:

       -- oljne pogače in drugi ostanki ekstrakcije
       olivnega olja:

 2306 90 110 --- ki vsebujejo do vključno 3 ut.% olivnega
       olja ............................................ -     5.0

 2306 90 190 --- ki vsebujejo več kot 3 ut.% olivnega olja ... -     5.0

 2306 90 900 -- drugo ........................................ -     5.0


 2307 00   Vinska usedlina; vinski kamen

       - Vinska usedlina:

 2307 00 110 -- katere utežni odstotek alkohola ne presega
       7,9 ut.%, vsebnost suhe snovi pa je več kot
       25 ut.% ......................................... -     5.0

 2307 00 190 -- druga ........................................ -     5.0

 2307 00 900 - Vinski kamen (strež, argol) ................... -     5.0


 2308    Rastlinski materiali, rastlinski odpadki in
       ostanki pri predelavi rastlinskih materialov in
       stranski proizvodi, peletizirani ali
       nepeletizirani, ki se uporabljajo kot krma za
       živali, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem
       mestu

 2308 10 000 - Hrastov želod in divji kostanj ................ -     5.0

 2308 90   - Drugo:

       -- grozdne tropine:

 2308 90 110 --- katerih skupni utežni odstotek alkohola ne
       presega 4,3 ut.%, vsebnost suhe snovi pa ni
       manjša od 40 ut.% ............................... -     5.0

 2308 90 190 --- drugo ....................................... -     5.0

 2308 90 300 -- tropine sadja, razen grozdja ................. -     5.0

 2308 90 900 -- drugo ........................................ -     5.0


 2309    Izdelki, ki se uporabljajo kot hrana za živali

 2309 10   - Hrana za pse in mačke, pripravljena za prodajo
       na drobno (razen dovršenih in nedovršenih premiksov
       in preparatov za izdelavo premiksov):

       -- ki vsebuje škrob, glukozo, glukozni sirup,
       maltodekstrin ali maltodekstrinski sirup iz tar.
       podšt. 1702 30 51 do 1702 30 99, 1702 40 90,
       1702 90 50 in 2106 90 55 ali mlečne proizvode:

       --- ki vsebuje škrob, glukozo, glukozni sirup,
       maltodekstrin ali maltodekstrinski sirup:

       ---- ki ne vsebuje škroba oziroma vsebuje do
       vključno 10 ut.% škroba:

 2309 10 110 ----- ki ne vsebuje mlečnih proizvodov ali ki
       vsebuje manj kot 10 ut.% takih proizvodov ....... -     7.0

 2309 10 130 ----- ki vsebuje najmanj 10 ut.%, vendar manj
       kot 50ut.% mlečnih proizvodov .................. -     7.0

 2309 10 150 ----- ki vsebuje najmanj 50 ut.%, vendar manj
       kot 75ut.% mlečnih proizvodov .................. -     7.0

 2309 10 190 ----- ki vsebuje najmanj 75 ut.% mlečnih
       proizvodov ...................................... -     7.0

       ---- ki vsebuje več kot 10 ut.%, vendar največ
       30 ut.% škroba:

 2309 10 310 ----- ki ne vsebuje mlečnih proizvodov oziroma
       ki vsebuje manj kot 10 ut.% takih proizvodov .... -     7.0

 2309 10 330 ----- ki vsebuje najmanj 10 ut.%, vendar manj
       kot 50ut.% mlečnih proizvodov .................. -     7.0

 2309 10 390 ----- ki vsebuje najmanj 50 ut.% mlečnih
       proizvodov ...................................... -     7.0

       ---- ki vsebuje več kot 30 ut.% škroba:

 2309 10 510 ----- ki ne vsebuje mlečnih proizvodov oziroma
       ki vsebuje manj kot 10 ut.% takih proizvodov .... -     7.0

 2309 10 530 ----- ki vsebuje najmanj 10 ut.%, vendar manj
       kot 50ut.% mlečnih proizvodov .................. -     7.0

 2309 10 590 ----- ki vsebuje najmanj 50 ut.% mlečnih
       proizvodov ...................................... -     7.0

 2309 10 700 --- ki ne vsebuje škroba, glukoze, glukoznega
       sirupa, maltodekstrina ali maltodekstrinskega
       sirupa, vendar vsebuje mlečne proizvode ......... -     7.0

 2309 10 900 -- drugo ........................................ -     7.0

 2309 90   - Drugo:

 2309 90 100 -- hrana za ribe ali morske sesalce, vključno
       topljiva ........................................ -     15.0

 2309 90 200 -- proizvodi, na katere se nanaša dodatna opomba
       št. 5 k temu poglavju ........................... -     25.0

       -- drugo:

       --- ki vsebujejo škrob, glukozo, glukozni sirup,
       maltodekstrin ali maltodekstrinski sirup,
       uvrščene v tar. podšt. 1702 30 510 do 1702 30
       990, 1702 40 900, 1702 90 500 in 2106 90 550,
       ali mlečne proizvode (razen dovršenih in nedovršenih
       premiksov in preparatov za izdelavo premiksov):

       ---- ki vsebujejo škrob, glukozo, glukozni
       sirup, maltodekstrin ali maltodekstrinski sirup:

       ----- ki ne vsebujejo škroba, ali ki vsebujejo
       do vključno 10 ut.% škroba :

 2309 90 310 ------ ki ne vsebujejo mlečnih proizvodov
       oziroma, ki vsebujejo manj kot 10 ut.% takih
       proizvodov ...................................... -     25.0

 2309 90 330 ------ ki vsebujejo najmanj 10 ut.%, vendar manj
       kot 50 ut.% mlečnih proizvodov ................. -     25.0

 2309 90 350 ------ ki vsebujejo najmanj 50 ut.%, vendar manj
       kot 75 ut.% mlečnih proizvodov ................. -     25.0

 2309 90 390 ------ ki vsebujejo najmanj 75 ut.% mlečnih
       proizvodov ...................................... -     25.0

       ----- ki vsebujejo več kot 10 ut.%, vendar
       največ 30 ut.% škroba:

 2309 90 410 ------ ki ne vsebujejo mlečnih proizvodov ali ki
       vsebujejo manj kot 10 ut.% takih proizvodov ..... -     25.0

 2309 90 430 ------ ki vsebujejo najmanj 10 ut.%, vendar manj
       kot 50 ut.% mlečnih proizvodov ................. -     25.0

 2309 90 490 ------ ki vsebujejo najmanj 50 ut.% mlečnih
       proizvodov ...................................... -     25.0

       ----- ki vsebujejo več kot 30 ut.% škroba:

 2309 90 510 ------ ki ne vsebujejo mlečnih proizvodov ali ki
       vsebujejo manj kot 10 ut.% takih proizvodov ..... -     25.0

 2309 90 530 ------ ki vsebujejo najmanj 10 ut.%, vendar manj
       kot 50 ut.% mlečnih proizvodov ................. -     25.0

 2309 90 590 ------ ki vsebujejo najmanj 50 ut.% mlečnih
       proizvodov ...................................... -     25.0

 2309 90 700 ---- ki ne vsebujejo škroba, glukoze, glukoznega
       sirupa, maltodekstrina ali maltodekstrinskega
       sirupa, vendar vsebujejo mlečne proizvode ....... -     25.0

       --- drugo:

 2309 90 910 ---- drobir iz sladkorne pese z dodano melaso ... -     10.0

 2309 90 93 ---- predmešanice - premiksi .................... -     20.0

*2309 90 931 ----- nedovršeni premiksi in preparati za
       pripravo premiksov na organskem, anorganskem
       ali kombinaciji obeh nosilcev ................... -     20.0

*2309 90 939 ----- drugo .................................... -     20.0

       ---- drugo:

 2309 90 950 ----- ki vsebujejo 49 ut.% ali več
       holinklorida, na organskem ali anorganskem
       nosilcu ..................................... kg C5H14ClNO 25.0

 2309 90 970 ----- drugo ..................................... -     25.0


              24. poglavje

          TOBAK IN TOBAČNI NADOMESTKI

Opomba

1. V to poglavje ne spadajo zdravilne cigarete (30. poglavje).


-----------------------------------------------------------------------------
Tarifna        Poimenovanje             Enota  Carinska
oznaka                                stopnja
-----------------------------------------------------------------------------
 1             2                 3     4
-----------------------------------------------------------------------------

 2401    Tobak, surov ali nepredelan; tobačni odpadki

 2401 10   - Tobak, neotrebljen:

       -- z zračnim tokom sušeni tobak tipa virginia in
       lahki zračno sušeni tobak tipa burley (vključno
       s hibridi burleya); lahki zračno sušeni tobak
       maryland in na dimu sušeni tobak:

 2401 10 100 --- z zračnim tokom sušeni tobak tipa virginia .. -     pr

 2401 10 200 --- lahki zračno sušeni tobak tipa burley
       (vključno s hibridi burleya) .................... -     pr

 2401 10 300 --- lahki zračno sušeni tobak maryland ......... -     pr

       --- na dimu sušeni tobak:

 2401 10 410 ---- tipa kentucky .............................. -     pr

 2401 10 490 ---- drug ....................................... -     pr

       -- drug:

 2401 10 500 --- lahki zračno sušeni tobak ................... -     pr

 2401 10 600 --- na soncu sušeni tobak orientalskega tipa .... -     pr

 2401 10 700 --- temni zračno sušeni tobak ................... -     pr

 2401 10 800 --- z zračnim tokom sušeni tobak ................ -     pr

 2401 10 900 --- drug tobak .................................. -     pr

 2401 20   - Tobak, deloma ali popolnoma otrebljen:

       -- z zračnim tokom sušeni tobak tipa virginia in
       lahki zračno sušeni tobak tipa burley (vključno
       s hibridi burleya); lahki zračno sušeni tobak
       maryland in na dimu sušeni tobak:

 2401 20 100 --- z zračnim tokom sušeni tobak tipa virginija . -     pr

 2401 20 200 --- lahki zračno sušeni tobak tipa burley
       (vključno s hibridi burleya) .................... -     pr

 2401 20 300 --- lahki zračno sušeni tobak tipa maryland ..... -     pr

       --- na dimu sušeni tobak:

 2401 20 410 ---- tipa kentucky .............................. -     pr

 2401 20 490 ---- drug ....................................... -     pr

       -- drug:

 2401 20 500 --- lahki zračno sušeni tobak ................... -     pr

 2401 20 600 --- na soncu sušeni tobak orientalskega tipa .... -     pr

 2401 20 700 --- temni zračno sušeni tobak ................... -     pr

 2401 20 800 --- z zračnim tokom sušeni tobak ................ -     pr

 2401 20 900 --- drug tobak .................................. -     pr

 2401 30 000 - Tobačni odpadki ............................... -     pr


 2402    Cigare, cigarilosi in cigarete iz tobaka in
       tobačnih nadomestkov

 2402 10 000 - Cigare in cigarilosi, ki vsebujejo tobak ...... 1000 kom 15.0

 2402 20   - Cigarete, ki vsebujejo tobak:

 2402 20 100 -- ki vsebujejo nageljnove žbice ................ 1000 kom 53.3

 2402 20 900 -- druge ........................................ 1000 kom 53.3

 2402 90 000 - Drugo ......................................... -     15.0


 2403    Drug predelan tobak in tobačni nadomestki;
       homogeniziran ali rekonstituiran tobak; tobakovi
       ekstrakti in sokovi

 2403 10   - Tobak za kajenje z dodatkom tobakovega
       nadomestka v kakršnemkoli razmerju ali brez
       njega:

 2403 10 100 -- v izvirnem pakiranju z neto vsebino do
       vključno 500 g .................................. -     15.0

 2403 10 900 -- drug ......................................... -     15.0

       - Drug:

 2403 91 000 -- homogeniziran ali rekonstituiran tobak
       (folija) ........................................ -     15.0

 2403 99   -- drug:

 2403 99 100 --- njuhanec in tobak za žvečenje ............... -     15.0

 2403 99 900 --- drugo ....................................... -     15.0


              V. oddelek

            MINERALNI PROIZVODI

              25. poglavje

   SOL; ŽVEPLO; ZEMLJINE IN KAMEN; SADRA, APNO IN CEMENT

Opombe

1. Če iz poimenovanja tarifne številke ali 4. opombe k temu poglavju ne
  izhaja kaj drugega, obsegajo tarifne številke tega poglavja samo
  proizvode, ki so v surovem stanju ali so oprani (tudi, če so oprani s
  kemičnimi snovmi, ki odstranjujejo nečistoče, ne da bi se spremenila
  struktura proizvoda), zmleti v prah, drobljeni, rešetani, presejani,
  koncentrirani s flotacijo, magnetno separacijo ali drugim mehaničnim ali
  fizikalnim postopkom (razen s kristalizacijo), vendar ne obsegajo
  proizvodov, ki so praženi, kalcinirani, dobljeni z mešanjem ali naprej
  obdelani po postopkih, ki niso navedeni v ustrezni tarifni številki.

  Proizvodom iz tega poglavja smejo biti dodana sredstva zoper prašenje, če
  zaradi takega dodajanja proizvodom ne zožimo namena uporabe.

2. V to poglavje ne spadajo:

  (a) sublimirano, usedlinsko in koloidno žveplo (tar. št. 2802);

  (b) zemeljske barve, ki vsebujejo po masi 70% ali več vezanega železa,
    preračunanega kot Fe2O3 (tar. št. 2821);

  (c) zdravila in drugi proizvodi iz 30. poglavja;

  (d) parfumerijski, kozmetični in toaletni proizvodi (33. poglavje);

  (e) kocke, plošče in robniki (tar. št. 6801); kocke za mozaike in podobno
    (tar. št. 6802); plošče za pokrivanje in oblaganje stavb (tar. št.
    6803);

  (f) dragi in poldragi kamni (tar. št. 7102 ali 7103);

  (g) kultivirani kristali natrijevega klorida ali magnezijevega oksida
    (razen optičnih elementov iz 90. poglavja), ki tehtajo vsak zase
    2,5 g ali več, iz tar. št. 3824; optični elementi iz natrijevega
    klorida ali magnezijevega oksida (tar. št. 9001);

  (h) biljardna kreda (tar. št. 9504);

  (ij) pisalna ali risalna kreda ali krojaška kreda (tar. št. 9609).

3. Proizvod, ki se lahko uvrsti v tar. št. 2517, pa tudi katero koli drugo
  tarifno številko tega poglavja, se uvršča v tar. št. 2517.

4. Tar. št. 2530 obsega med drugim tudi: vermikulit, perlit in klorite,
  neekspandirane; zemeljske barve, pečene ali nepečene ali med seboj
  pomešane; naravne sljudne železove okside; morsko peno (v poliranih ali
  nepoliranih kosih); jantar; aglomerirano morsko peno in aglomerirani
  jantar, v ploščah, palicah, paličicah in podobnih oblikah, neobdelanih po
  oblikovanju; gagat; stroncianit (kalciniran ali nekalciniran), razen
  stroncijevega oksida; odlomke in odpadke lončarskih izdelkov.


-----------------------------------------------------------------------------
Tarifna        Poimenovanje             Enota  Carinska
oznaka                                stopnja
-----------------------------------------------------------------------------
 1             2                 3     4
-----------------------------------------------------------------------------

 2501 00   Sol (vključno jedilna sol in denaturirana sol)
       in čisti natrijev klorid, v vodni raztopini ali
       ne, ali z dodatkom snovi proti skepljanju ali za
       sipkost ali ne; morska voda

 2501 00 100 - Morska voda in slanice ........................ -     5.0

       - Navadna sol (vključno z jedilno soljo in
       denaturirano soljo) in čisti natrijev klorid, v
       vodni raztopini ali neraztopljen z dodatkom ali
       brez dodatka snovi proti skepljanju ali za
       sipkost:

 2501 00 310 -- za kemično predelavo (ločevanje natrija od
       klora), za proizvodnjo drugih proizvodov ........ -     5.0

       -- drugo:

 2501 00 510 --- denaturirana ali za uporabo v industriji
       (vključno za rafiniranje), razen za shranjevanje
       ali pripravo hrane za človeško ali živalsko
       prehrano ........................................ -     5.0

       --- drugo:

 2501 00 910 ---- sol, primerna za človeško prehrano ......... -     6.0

 2501 00 990 ---- drugo ...................................... -     6.0


 2502 00 000 Železovi piriti, nepraženi ...................... -     pr


 2503 00   Žveplo vseh vrst, razen sublimiranega,
       usedlinskega in koloidnega žvepla

 2503 00 100 - Žveplo, surovo ali neprečiščeno ............... -     pr

 2503 00 900 - Drugo ......................................... -     4.0(1)


 2504    Grafit, naravni

 2504 10 000 - V prahu ali v luskah .......................... -     pr

 2504 90 000 - Drug .......................................... -     pr


 2505    Pesek, naravni, vseh vrst, barvan ali nebarvan,
       razen kovinonosnega peska iz 26. poglavja

 2505 10 00 - Silikatni in kremenov pesek:

*2505 10 001 -- kremenov pesek za proizvodnjo stekla ......... -     5.0

*2505 10 002 -- kremenčeva moka za glazure v keramični
       industriji ...................................... -     5.0

*2505 10 009 -- drug ......................................... -     5.0

 2505 90 000 - Drug .......................................... -     5.0


 2506    Kremen (razen naravnega peska); kvarcit,
       vključno grobo klesan ali razžagan ali kako
       drugače razrezan v pravokotne (vključno
       kvadratne) bloke ali plošče

 2506 10 000 - Kremen ........................................ -     pr

       - Kvarcit (kremenec):

 2506 21 000 -- surov ali grobo klesan ....................... -     5.0

 2506 29 000 -- drug ......................................... -     5.0


 2507 00   Kaolin in druge kaolinske gline, žgane ali
       nežgane

 2507 00 200 - Kaolin ........................................ -     pr

 2507 00 800 - Druge kaolinske gline ......................... -     pr


 2508    Druge gline (razen ekspandiranih glin iz tar.
       št. 6806), andaluzit, kianit in silimanit, žgani
       ali nežgani; mulit; šamotne in dinas zemljine

 2508 10 000 - Bentonit ...................................... -     pr

 2508 20 000 - Zemljine za razbarvanje in fullerjeva zemlja .. -     5.0

 2508 30 000 - Ognjevarna glina .............................. -     5.0

 2508 40 000 - Druge gline ................................... -     5.0

 2508 50 000 - Andaluzit, kianit in silimanit ................ -     5.0

 2508 60 000 - Mulit ......................................... -     5.0

 2508 70   - Šamotne in dinas zemljine:

 2508 70 100 -- šamotna zemljina ............................. -     5.0

 2508 70 900 -- dinas zemljina ............................... -     5.0


 2509 00 000 Kreda ........................................... -     5.0


 2510    Naravni kalcijevi fosfati, naravni aluminijevi
       kalcijevi fosfati in fosfatna kreda

 2510 10 000 - Nezmleti ...................................... -     pr

 2510 20 000 - Zmleti ........................................ -     pr


 2511    Naravni barijev sulfat (bariti); naravni barijev
       karbonat (viterit), žgan ali nežgan, razen
       barijevega oksida iz tar. št. 2816

 2511 10 000 - Naravni barijev sulfat (bariti) ............... -     pr

 2511 20 000 - Naravni barijev karbonat (viterit) ............ -     1.0(1)


 2512 00 000 Silikatna fosilna moka (npr.: kremenka,
       tripolit, diatomit) in podobne silikatne
       zemljine, žgane ali nežgane, navidezne
       specifične teže 1 ali manjše .................... -     pr


 2513    Plovec, smirek, naravni korund, naravni granat
       in druge naravne snovi za brušenje, termično
       obdelane ali neobdelane

       - Plovec:

 2513 11 000 -- surov ali v nepravilnih kosih, vključno
       lomljeni plovec ................................. -     pr

 2513 19 000 -- drug ......................................... -     1.0

 2513 20 000 - Smirek, naravni korund, naravni granat in
       druge naravne snovi za brušenje (abrazivi) ...... -     5.0


 2514 00 000 Skrilavec, vključno grobo klesan ali razžagan
       ali kako drugače razrezan v pravokotne (vključno
       kvadratne) bloke ali plošče ..................... -     pr


 2515    Marmor, travertin, ekozin in drug apnenčev kamen
       za spomenike ali gradbeništvo, navidezne
       specifične teže 2,5 ali večje, in alabaster,
       tudi grobo klesani, razžagani ali kako drugače
       razrezani v pravokotne (vključno kvadratne)
       bloke ali plošče

       - Marmor in travertin:

 2515 11 000 -- surova in grobo klesana ...................... -     5.0

 2515 12   -- razžagana ali kako drugače razrezana v
       pravokotne (vključno kvadratne) bloke ali
       plošče:

 2515 12 200 --- debeline do vključno 4 cm ................... -     5.0

 2515 12 500 --- debeline nad 4 cm do vključno 25 cm ......... -     5.0

 2515 12 900 --- drugo ....................................... -     5.0

 2515 20 000 - Ekozin in drug apnenčev kamen za spomenike ali
       gradbeništvo; alabaster ........................ -     pr


 2516    Granit, porfir, bazalt, peščenec in drug kamen
       za spomenike ali gradbeništvo, tudi grobo
       klesani ali razžagani ali kako drugače razrezani
       v kvadratne ali pravokotne bloke ali plošče

       - Granit:

 2516 11 000 -- surov ali grobo klesan ....................... -     5.0

 2516 12   -- razžagan ali kako drugače razrezan v
       kvadratne ali pravokotne bloke ali plošče:

 2516 12 100 --- debeline do vključno 25 cm .................. -     5.0

 2516 12 900 --- drugo ....................................... -     5.0

       - Peščenec:

 2516 21 000 -- surov ali grobo klesan ....................... -     pr

 2516 22   -- razžagan ali kako drugače razrezan v
       kvadratne ali pravokotne bloke ali plošče:

 2516 22 100 --- debeline do vključno 25 cm .................. -     3.0(1)

 2516 22 900 --- drugo ....................................... -     pr

 2516 90   - Drug kamen za spomenike ali gradbeništvo:

 2516 90 100 -- porfir, sienit, lava, bazalt, gnajs, trahit
       in drugi podobni trdi kamni, samo razžagani ali
       kako drugače razrezani v kvadratne ali
       pravokotne bloke ali plošče, debeline do
       vključno 25 cm .................................. -     5.0

 2516 90 900 -- drugo ........................................ -     5.0


 2517    Prodniki, gramoz, lomljen ali drobljen kamen, ki
       se navadno uporabljajo kot agregati za beton, za
       nasipanje cest in železniških prog ter za druga
       nasipanja, debeli gramoz, vključno termično
       obdelan; makadam iz žlindre, troske in podobnih
       industrijskih odpadkov, vključno mešani z
       materiali iz prvega dela te tarifne številke;
       termakadam; drobljenec, odlomki in prah iz kamna
       iz tar. št. 2515 ali 2516, vključno termično
       obdelani

 2517 10   - Prodniki, gramoz, lomljen ali zdrobljen kamen,
       ki se navadno uporabljajo kot agregati za beton,
       za nasipanje cest ali železniških prog in za
       druga nasipanja, debeli in drobni gramoz,
       vključno termično obdelani:

 2517 10 100 -- prodniki, gramoz, debeli in drobni gramoz ... -     5.0

 2517 10 200 -- apnenec, dolomit in druge apnenčaste kamnine,
       lomljene ali zdrobljene ......................... -     5.0

 2517 10 800 -- drugi ........................................ -     5.0

 2517 20 000 - Makadam iz žlindre, troske ali podobnih
       industrijskih odpadkov, vključno tudi pomešani z
       materiali iz tar. podšt. 2517 10 ................ -     pr

 2517 30 000 - Termakadam .................................... -     pr

       - Drobljenec, odlomki in prah iz kamna iz tar.
       št. 2515 ali 2516, vključno termično obdelani:

 2517 41 000 -- iz marmorja .................................. -     pr

 2517 49 000 -- drugo ........................................ -     pr


 2518    Dolomit, žgan ali nežgan; dolomit, grobo klesan
       ali razžagan ali kako drugače razrezan v
       kvadratne ali pravokotne bloke ali plošče,
       aglomerirani dolomit (vključno terdolomit)

 2518 10 000 - Dolomit, nežgan .............................. -     5.0

 2518 20 000 - Dolomit, žgan ................................. -     2.0(1)

 2518 30 000 - Dolomit aglomeriran (vključno terdolomit) ..... -     5.0


 2519    Naravni magnezijev karbonat (magnezit); taljeni
       magnezijev oksid; mrtvopečen (sintran)
       magnezijev oksid z majhnimi količinami drugih
       oksidov, dodanih pred sintranjem, ali brez njih;
       drugi magnezijevi oksidi, čisti ali nečisti

 2519 10 000 - Naravni magnezijev karbonat (magnezit) ........ -     pr

 2519 90   - Drugo:

 2519 90 100 -- magnezijev oksid, razen žganega naravnega
       magnezijevega karbonata ......................... -     5.0

 2519 90 300 -- mrtvopečeni (sintran) magnezijev oksid ....... -     pr

 2519 90 900 -- drugo ........................................ -     pr


 2520    Surova sadra; anhidrid sadre; žgana sadra (ki
       sestoji iz žgane sadre ali kalcijevega sulfata),
       barvana ali nebarvana, z majhnimi količinami
       pospeševalcev ali zaviralcev vezanja ali brez
       njih

 2520 10 000 - Surova sadra; anhidrit sadre .................. -     pr

 2520 20   - Žgana sadra:

 2520 20 100 -- gradbena ..................................... -     pr

 2520 20 900 -- druga ........................................ -     pr


 2521 00 000 Apnenčev kamen, ki se uporablja kot talilo;
       apnenčev kamen in druge apnenčaste kamenine, ki
       se uporabljajo za proizvodnjo apna in cementa ... -     5.0


 2522    Živo apno, gašeno apno in hidravlično apno,
       razen kalcijevega oksida in hidroksida iz tar.
       št. 2825

 2522 10 000 - Živo apno ..................................... -     5.0

 2522 20 000 - Gašeno apno ................................... -     8.0

 2522 30 000 - Hidravlično apno .............................. -     5.0


 2523    Portlandski cement, aluminatni cement, žlindrani
       cement, supersulfatni cement in podobni
       cementi, vštevši barvane in v obliki klinkerja

 2523 10 000 - Cement v obliki klinkerja ..................... -     10.0

       - Portlandski cement:

 2523 21 000 -- beli cement, umetno barvan ali nebarvan ...... -     10.0

 2523 29 000 -- drug ......................................... -     10.0

 2523 30 000 - Aluminatni cement ............................ -     10.0

 2523 90   - Drugi cementi:

 2523 90 100 -- cement iz visokih peči ....................... -     3.0(1)

 2523 90 300 -- pozolanski cement ............................ -     3.0(1)

 2523 90 900 -- drugo ........................................ -     3.0(1)


 2524 00   Azbest

 2524 00 300 - Vlakna, kosmiči ali prah ...................... -     pr

 2524 00 800 - Drugo ......................................... -     pr


 2525    Sljuda, tudi v cepih; sljudni odpadki

 2525 10 000 - Surova sljuda in sljuda v listih ali cepih .... -     pr

 2525 20 000 - Sljuda v prahu ................................ -     pr

 2525 30 000 - Odpadki sljude ................................ -     pr


 2526    Steatit, naravni, vključno grobo klesan ali
       razžagan ali kako drugače razrezan v kvadratne
       ali pravokotne bloke ali plošče; lojevec

 2526 10 000 - Nezdrobljen ali nezmlet ....................... -     pr

 2526 20 000 - Zdrobljen ali zmlet ........................... -     1.0(1)


 2527 00 000 Kriolit, naravni; kiolit, naravni ............... -     pr


 2528    Borati, naravni in njihovi koncentrati (žgani
       ali nežgani), razen boratov, izločenih iz
       naravne slane vode; naravna borova kislina, ki
       vsebuje do 85 % H3BO3, računano na suhi izdelek

 2528 10 000 - Natrijevi borati, naravni, in njihovi
       koncentrati (žgani ali nežgani) ................. -     pr

 2528 90 000 - Drugo ......................................... -     pr


 2529    Glinenec; levcit; nefelin in nefelin sienit;
       fluorit

 2529 10 000 - Glinenec ...................................... -     pr

       - Fluorit:

 2529 21 000 -- s 97 % ali manj kalcijevega fluorida ......... -     pr

 2529 22 000 -- z nad 97 % kalcijevega fluorida .............. -     pr

 2529 30 000 - Leucit, nefelin in nefelin sienit ............. -     pr


 2530    Mineralne snovi, ki niso navedene in ne zajete
       na drugem mestu

 2530 10   - Vermikulit, perlit in kloriti, neekspandirani:

 2530 10 100 -- perlit ....................................... -     pr

 2530 10 900 -- vermikulit in kloriti ........................ -     pr

 2530 20 000 - Kieserit, epsomit (magnezijevi sulfati,
       naravni) ........................................ -     pr

 2530 40 000 - Sljudni železovi oksidi, naravni .............. -     2.0

 2530 90   - Drugo:

 2530 90 200 -- morska pena .................................. -     pr

 2530 90 950 -- drugo ........................................ -     5.0


              26. poglavje

           RUDE, ŽLINDRE IN PEPELI

Opombe

1. V to poglavje ne spadajo:

  (a) žlindra in podobni industrijski odpadki, pripravljeni kot makadam
    (tar. št. 2517);

  (b) naravni magnezijev karbonat (magnezit), žgan ali nežgan (tar. št.
    2519);

  (c) bazična žlindra iz 31. poglavja;

  (d) žlindrna volna, volna iz kamna in podobne mineralne volne (tar. št.
    6806);

  (e) odpadki in ostanki plemenitih kovin ali kovin, platiranih s plemenito
    kovino; drugi odpadki ali ostanki, ki vsebujejo plemenite kovine ali
    njihove spojine in se v glavnem uporabljajo za pridobivanje plemenitih
    kovin (tar. št. 7112);

  (f) bakrenec, nikljev in kobaltov kamen, proizveden po kakršnem koli
    talilnem postopku (XV. oddelek).

2. Pri tar. št. 2601 do 2617 so z izrazom "rude" mišljeni minerali tistih
  mineraloških vrst, ki se uporabljajo v metalurgiji za pridobivanje živega
  srebra, kovin iz tar. št. 2844 ali kovin iz XIV. ali XV. oddelka, in to
  tudi, če so za nemetalurške namene. V tar. št. 2601 do 2617 pa ne spadajo
  minerali, ki so bili v postopkih, neobičajnih v metalurgiji.

3. Tar. št. 2620 obsega pepel in ostanke vrst, ki se uporabljajo v industriji
  za pridobivanje kovin ali kot surovina za proizvodnjo kemičnih kovinskih
  spojin.


-----------------------------------------------------------------------------
Tarifna        Poimenovanje             Enota  Carinska
oznaka                                stopnja
-----------------------------------------------------------------------------
 2             3                 4     5
-----------------------------------------------------------------------------

 2601    Železove rude in koncentrati, tudi praženi
       železovi piriti

       - Železove rude in koncentrati, razen praženih
       železovih piritov:

 2601 11 000 -- neaglomerirani ............................... -     pr

 2601 12 000 -- aglomerirani ................................. -     pr

 2601 20 000 - Praženi železovi piriti ....................... -     pr


 2602 00 000 Manganove rude in koncentrati, vključno železo -
       manganove rude in koncentrati z 20% in več
       mangana, računano na suh izdelek ................ -     pr


 2603 00 000 Bakrove rude in koncentrati ..................... -     pr


 2604 00 000 Nikljeve rude in koncentrati .................... -     pr


 2605 00 000 Kobaltove rude in koncentrati ................... -     pr


 2606 00 000 Aluminijeve rude in koncentrati ................ -     pr


 2607 00 000 Svinčeve rude in koncentrati .................... -     pr


 2608 00 000 Cinkove rude in koncentrati ..................... -     pr


 2609 00 000 Kositrove rude in koncentrati ................... -     pr


 2610 00 000 Kromove rude in koncentrati ..................... -     pr


 2611 00 000 Volframove rude in koncentrati .................. -     pr


 2612    Uranove ali torijeve rude in koncentrati

 2612 10   - Uranove rude in koncentrati:

 2612 10 100 -- uranove rude in mešanice (uraninit) in
       njihovi koncentrati, z vsebnostjo urana nad 5%
       po masi ......................................... -     pr

 2612 10 900 -- drugo ........................................ -     pr

 2612 20   - Torijeve rude in koncentrati:

 2612 20 100 -- monazit; urano-torianit in druge torijeve
       rude in koncentrati, z vsebnostjo torija nad 20%
       po masi ......................................... -     pr

 2612 20 900 -- drugo ........................................ -     pr


 2613    Molibdenove rude in koncentrati

 2613 10 000 - Praženi ....................................... -     pr

 2613 90 000 - Drugo ......................................... -     pr


 2614 00   Titanove rude in koncentrati

 2614 00 100 - Ilmenit in njegovi koncentrati ................ -     pr

 2614 00 900 - Drugo ......................................... -     pr


 2615    Niobijeve, tantalove, vanadijeve in cirkonijeve
       rude in koncentrati

 2615 10 000 - Cirkonijeve rude in koncentrati ............... -     pr

 2615 90   - Drugo:

 2615 90 100 -- niobijeve in tantalove rude in koncentrati ... -     pr

 2615 90 900 -- vanadijeve rude in koncentrati ............... -     pr


 2616    Rude plemenitih kovin in koncentrati

 2616 10 000 - Srebrove rude in koncentrati .................. -     pr

 2616 90 000 - Drugo ......................................... -     pr


 2617    Druge rude in koncentrati

 2617 10 000 - Antimonove rude in koncentrati ................ -     pr

 2617 90 000 - Drugo ......................................... -     pr


 2618 00 000 Granulirana žlindra (žlindrni pesek) pri
       pridobivanju železa ali jekla ................... -     pr


 2619 00   Žlindra (razen granulirane žlindre), škaja in
       drugi odpadki pri pridobivanju železa in jekla

 2619 00 100 - Prah iz visokih peči .......................... -     pr

       - Drugo:

 2619 00 910 -- odpadki, primerni za pridobivanje železa ali
       mangana ........................................ -     pr

 2619 00 930 -- žlindra, uporabna za ekstrakcijo titanovega
       oksida .......................................... -     pr

 2619 00 950 -- odpadki, uporabni za ekstrakcijo vanadija .... -     pr

 2619 00 990 -- drugo ........................................ -     pr


 2620    Pepeli in ostanki (razen tistih od proizvodnje
       železa in jekla), ki vsebujejo kovine ali
       kovinske spojine

       - Ki vsebujejo pretežno cink:

 2620 11 000 -- trdi nečisti cink, ki je nastal kot usedlina pri
       nečistem cinkanju ............................... -     pr

 2620 19 000 -- drugo ........................................ -     pr

 2620 20 000 - Ki vsebujejo pretežno svinec .................. -     pr

 2620 30 000 - Ki vsebujejo pretežno baker ................... -     pr

 2620 40 000 - Ki vsebujejo pretežno aluminij ................ -     pr

 2620 50 000 - Ki vsebujejo pretežno vanadij ................. -     pr

 2620 90   - Drugo:

 2620 90 100 -- ki vsebujejo pretežno nikelj ................. -     pr

 2620 90 200 -- ki vsebujejo pretežno niobij in tantal ....... -     pr

 2620 90 300 -- ki vsebujejo pretežno volfram ................ -     pr

 2620 90 400 -- ki vsebujejo predvsem kositer ................ -     pr

 2620 90 500 -- ki vsebujejo predvsem molibden ............... -     pr

 2620 90 600 -- ki vsebujejo pretežno titan .................. -     pr

 2620 90 700 -- ki vsebujejo pretežno antimon ................ -     pr

 2620 90 800 -- ki vsebujejo pretežno kobalt ................. -     pr

 2620 90 910 -- ki vsebujejo pretežno cirkonij ............... -     pr

 2620 90 990 -- drugo ........................................ -     pr


 2621 00 000 Druge žlindre in pepeli, vključno pepel morskih
       alg ............................................. -     pr


              27. poglavje

   MINERALNA GORIVA, MINERALNA OLJA IN PROIZVODI NJIHOVE
     DESTILACIJE; BITUMINOZNE SNOVI; MINERALNI VOSKI

Opombi

1. V to poglavje ne spadajo:

  (a) izločene kemično določene organske spojine, razen čistega metana in
    propana, ki se uvrščata v tar. št. 2711;

  (b) zdravila, ki se uvrščajo v tar. št. 3003 ali 3004;

  (c) mešani nenasičeni ogljikovodiki, ki se uvrščajo v tar. št. 3301, 3302
    ali 3805.

2. Tar. št. 27.10 obsega ne le olja iz nafte in olja, dobljena iz
  bituminoznih mineralov, temveč tudi podobna olja, ki sestoje iz mešanice
  nenasičenih ogljikovodikov, dobljena po kakršnem koli postopku, če masa
  nearomatskih sestavin presega maso aromatskih sestavin.

  Ta tarifna številka pa ne obsega tekočih sintetičnih poliolefinov, pri
  katerih se pod 60% prostornine destilira pri 300 stopinj C po konverziji
  pri 1.013 milibarih z uporabo destilacije v vakuumu (39. poglavje).

Opombe k podštevilkam

1. Pri tar. podšt. 2701 11 je z izrazom "antracit" mišljen črni premog, ki
  ima največ 14% izparljivih snovi (računano na suh izdelek brez mineralnih
  snovi).

2. Pri tar. podšt. 2701 12 je z izrazom "bituminozni črni premog" mišljen
  črni premog, ki ima več kot 14% izparljivih snovi (računano na suh izdelek
  brez mineralnih snovi) in kalorično vrednost 5.833 kcal/kg ali več
  (računano na vlažen proizvod brez mineralnih snovi).

3. Pri tar. podšt. 2707 10, 2707 20, 2707 30, 2707 40 in 2707 60 so z izrazi
  "benzen", "toluen", "ksilen", "naftalen" in "fenoli" mišljeni proizvodi,
  ki vsebujejo po masi več kot 50% benzena, toluena, ksilena, naftalena ali
  fenolov.

Dodatne opombe ((1) Izraz ASTM pomeni, če ni drugače navedeno,
metodo, ki jo je določilo Ameriško društvo za testiranje in materiale
(American Society for Testing and Materials) v izdaji standardnih
definicij in specifikacij za naftne in mazivne produkte, leta 1976.)

1. Pri tar. št. 2710:

  (a) "lahka olja" (tar. podšt. 2710 00 11 do 2710 00 39) pomenijo olja in
    pripravke, katerih vsaj 90% prostornine (vključno z izgubami)
    destilira pri 210 stopinj C (ASTM D 86 metoda);

  (b) "posebni bencini" (tar. podšt. 2710 00 21 in 2710 00 25) pomenijo
    lahka olja, kot so določena v zgornjem odstavku (a), ki ne vsebujejo
    nobenih antidetonacijskih preparatov, z največjo razliko 60 stopinj C
    med temperaturama, pri katerih destilira 5% oziroma 90% prostornine
    (vključno z izgubami);

  (c) "beli špirit" (tar. podšt. 2710 00 21) pomeni posebne špirite, kot so
    določeni v zgornjem odstavku (b), z vnetiščem nad 21 stopinj C po
    Abel-Pensky metodi ((2) Izraz "Abel-Pensky metoda" pomeni DIN (Deutsche
    Industrienorm) metodo 51755 - marec 1974, ki jo je objavila DNA
    (Deutsche Normenausschuss), Berlin 15.);

  (d) "srednja olja" (tar. podšt. 2710 00 41 do 2710 00 59) pomenijo olja in
    pripravke, katerih manj kot 90% prostornine (vključno z izgubami)
    destilira pri 210 stopinj C , 65% ali več prostornine (vključno z
    izgubami) pa se destilira pri 250 stopinj C (ASTM D 86 metoda);

  (e) "težka olja" (tar. podšt. 2710 00 61 do 2710 00 98) pomenijo olja in
    pripravke, katerih manj kot 65% prostornine (vključno z izgubami)
    destilira pri 250 stopinj C po ASTM D 86 metodi ali pri katerih
    odstotka destilacije pri 250 stopinj C ni možno določiti z omenjeno
    metodo;

  (f) "plinska olja" (tar. podšt. 2710 00 61 do 2710 00 68) pomenijo težka
    olja, kot so določena v zgornjem odstavku (e), pri katerih vsaj 85%
    prostornine (vključno z izgubami) destilira pri 350 stopinj C
    (ASTM D 86 metoda);

  (g) "kurilna olja" (tar. podšt. 2710 00 71 do 2710 00 78) pomenijo težka
    olja, kot so določena v zgornjem odstavku (e) (razen plinskih olj, kot
    so določena v prejšnjem odstavku (f)), ki imajo pri ustrezni raztopini
    barve C viskoznost V:

    -  ki ne presega vrednosti, prikazane v vrsti I naslednje tabele, pri
      vsebnosti sulfatnih pepelov pod 1% po ASTM D 874 metodi in je
      saponifikacijski indeks pod 4 po ASTM D 939-54 metodi;

    -  ki presega vrednost v vrstici II, če je temperatura utekočinjenja
      pod 10 stopinj C po ASTM D 97 metodi;

    -  ki presega vrednost v vrstici I, vendar ne presega vrednosti v
      vrstici II, kadar vsaj 25% prostornine destilira pri 300 stopinj C
      po ASTM D 86 metodi ali če manj kot 25% prostornine destilira pri
      300 stopinj C, kadar je temperatura utekočinjenja višja od
      10 stopinj C pod ničlo po ASTM D 97 metodi. Ta določila veljajo
      le za olja, ki imajo vrednost raztopljene barve C pod 2.

      Tabela odvisnosti med raztopino barve C in viskoznostjo V

---------------------------------------------------------------------------
Barva C      0 0,5 1 1,5 2  2,5  3   3,5  4  4,5  5  5,5
---------------------------------------------------------------------------
Viskoznost   I 4  4  4 5,4 9 15,1 25,3 42,4 71,1 119 200 335
V
       II 7  7  7  7  9 15,1 25,3 42,4 71,1 119 200 335
---------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------
Barva C    I  6  6,5  7 7,5 in več
--------------------------------------------
Viskoznost V II 562 943 1580  2650
V
       II 562 943 1580  2650
--------------------------------------------

    Izraz "viskoznost V" pomeni kinematično viskoznost pri 50 stopinj C,
    izraženo v 10-6 m2 s-1 po ASTM D 445 metodi.

    Izraz "raztopina barve C" pomeni barvo proizvoda, določeno po ASTM D
    1500 metodi, ko se en del takega proizvoda zmeša z 99 volumenskimi
    deli ogljikovega tetraklorida. Barvo je treba določiti nemudoma po
    razredčenju. Tar. podšt. od 2710 00 71 do 2710 00 78 vsebujejo le
    naravno obarvana kurilna olja. Pod te tar. podšt. ne spadajo težka
    olja, ki so določena v gornjem odstavku (e), pri katerih je nemogoče
    določiti:

    -  destilacijski odstotek pri 250 stopinj C po ASTM D 86 metodi (ničla
      se upošteva kot odstotek),

    -  kinematično viskoznost pri 50 stopinj C po ASTM D 445 metodi,

    -  ali raztopino barve C po ASTM D 1500 metodi.

    Taki proizvodi se uvrščajo v tar. podšt. 2710 00 81 do 2710 00 98

2. Pri tar. št. 2712 izraz "surov vazelin" (tar. podšt. 2712 10 10) pomeni
  vazelin z naravno barvo nad 4,5 po ASTM D 1500 metodi.

3. Pri tar. podšt. 2712 90 31 do 2712 90 39 se izraz "surov" nanaša na
  proizvode:

  (a) z vsebnostjo olja 3,5 ali več po ASTM D 721 metodi, če je njihova
    viskoznost pri 100 stopinj C pod 9x10-6 m2 s-1 po ASTM D 445 metodi;
    ali

  (b) z naravno barvo nad 3 po ASTM D 1500 metodi, če je njihova viskoznost
    pri 100 stopinj C 9x10-6 m2 s-1 ali višja po ASTM D 445 metodi.

4. Pri tar. št. 2710, 2711 in 2712, izraz "specifični procesi" pomeni
  naslednje postopke:

  (a) vakuumsko destilacijo;

  (b) ponovno destilacijo (redestilacijo) z zelo natančnim procesom
    frakcioniranja;

  (c) razbijanje (kreking);

  (d) reforming;

  (e) ekstrakcijo s pomočjo selektivnih razredčil (topil);

  (f) proces, ki vsebuje naslednje postopke: obdelavo s koncentrirano
    žveplovo kislino, oleumom; nevtralizacijo z alkalnimi sredstvi;
    razbarvanje in očiščevanje z naravno aktivno prstjo, aktivno prstjo,
    aktivnim ogljem ali boksitom;

  (g) polimerizacijo;

  (h) alkilizacijo;

  (ij) izomerizacijo;

  (k) (le v zvezi s proizvodi iz tar. podšt. 2710 00 61 do 2710 00 98)
    razžveplanje z vodikom, ki povzroči redukcijo vsaj 85% vsebine žvepla
    pri obdelanih proizvodih (ASTM D 1266-59 T metoda);

  (l) (le v zvezi s proizvodi iz tar. št. 2710) deparafinizacijo z
    različnimi postopki, razen s filtriranjem;

  (m) (le v zvezi s proizvodi iz tar. podšt. 2710 00 61 do 2710 00 98)
    obdelavo z vodikom pri pritisku nad 20 bari in temperaturi nad
    250 stopinj C, z uporabo katalizatorja, razen obdelave za
    razžveplanje, kadar vodik predstavlja aktivni element v kemični
    reakciji; nadaljnja obdelava mazalnih olj iz tar. podšt.
    2710 00 81 do 2710 00 98 z vodikom (npr. hidrofinalizacija ali
    razbarvanje), z namenom še posebej izboljšati barvo ali stabilnost,
    se ne obravnava kot specifični proces;

  (n) (le v zvezi s proizvodi iz tar. podšt. 2710 00 71 do 2710 00 78)
    atmosferska (zračna) destilacija, pod pogojem, da manj kot 30%
    prostornine teh proizvodov (vključno z izgubami) destilira pri
    300 stopinj C po ASTM D 86 metodi; če po ASTM D 86 metodi 30% ali
    več prostornine (vključno z izgubami) destilira pri 300 stopinj C,
    se količine proizvodov, ki bi se pridobile z atmosfersko destilacijo
    in sodijo v tar. podšt. 2710 00 11 do 2710 00 39 ali 2710 00 41 do
    2710 00 59, ocarinijo po istih stopnjah kot proizvodi, na katere se
    nanašajo tar. podšt. 2710 00 74 do 2710 00 78, v skladu z vrsto in
    vrednostjo proizvoda, ki je bil za to uporabljen, in glede na neto
    maso pridobljenih proizvodov; to pravilo ne bo veljalo za tako
    pridobljene proizvode, za katere v obdobju šestih mesecev veljajo
    drugi pogoji, določeni od pristojnih oblasti, in ki so namenjeni
    specifičnim procesom ali kemičnim spremembam s procesi, ki ne sodijo
    med specifične procese;

  (o) (le v zvezi s proizvodi iz tar. podšt. 2710 00 81 do 2710 00 98)
    obdelava s sredstvi visokofrekvenčnih električnih postopkov s
    praznjenjem skozi krtačke.

  Če so za izvedbo zgoraj omenjenih postopkov zaradi tehničnih zahtev nujne
  pripravljalne obdelave, se izvzetje plačila carine nanaša le na količine
  proizvoda, ki so dejansko namenjene in podvržene takim (zgoraj omenjenim)
  obdelavam; vsakršni odpadni proizvodi, ki so posledica omenjenih
  pripravljalnih obdelav, so prav tako izvzeti plačila carine.

5. Količine proizvodov, ki nastanejo med kemično spremembo ali med
  pripravljalno obdelavo, ki je nujna zaradi tehničnih zahtev, in ki sodijo
  v tar. št. ali tar. podšt. 2707 10 10, 2707 20 10, 2707 30 10, 2707 50 10,
  2710 27 11, 2712 10, 2712 20, 2712 90 31 do 2712 90 99, 2713 90, 2901 10
  10, 2902 2010, 2902 30 10 in 2902 44 10, se carinijo po enakih stopnjah
  kot proizvodi, ki sodijo v postavko "za druge namene", v skladu z vrsto in
  vrednostjo proizvodov, ki se uporabljajo, in glede na neto maso
  pridobljenega proizvoda. To pravilo ne velja za produkte, ki sodijo v tar.
  št. 2710 do 2712, za katere v obdobju šestih mesecev veljajo drugi pogoji,
  ki jih določijo pristojne oblasti, in so namenjeni obdelavi v posebnih
  procesih ali nadaljnji kemični spremembi.

6. Tar. podšt. 2710 0085 velja le za olja, ki so namenjena mešanju z drugimi
  olji, s proizvodi iz tar. št. 3811 ali z zgoščevalnimi sredstvi, za
  proizvodnjo olj, masti ali mazalnih pripravkov, v podjetjih, ki zaradi
  opreme, ki jo uporabljajo, ne morejo zahtevati izvzetja plačila carine v
  skladu s pogoji dodatne opombe 5 (v tem poglavju), ki se nanaša na tar.
  št. 2710, in ki predelujejo takšna olja za ponovno prodajo obratom z
  naslednjo opremo:

  -  vsaj dve skladiščni cisterni za skladiščenje osnovnih olj v razsutem
    stanju,

  -  vsaj eno mešalno cisterno z mešalno napravo na motorni pogon, z
    grelcem ali brez njega in opremo za dodajanje aditivov in

  -  opremo za embaliranje (pakiranje).

  Zadnje tri zahteve v zvezi z opremo obratov veljajo tudi, kadar se mešanje
  olj izvaja v najetih obratih ali kadar olja meša podpogodbenik.


-----------------------------------------------------------------------------
Tarifna        Poimenovanje             Enota  Carinska
oznaka                                stopnja
-----------------------------------------------------------------------------
 1             2                 3     4
-----------------------------------------------------------------------------

 2701    Črni premog, tudi briketi raznih oblik iz črnega
       premoga

       - Črni premog, tudi v prahu, toda neaglomeriran:

 2701 11   -- antracit :

 2701 11 100 --- pri katerem delež hlapljivih snovi (na bazi
       suhega proizvoda brez mineralnih snovi) ne
       presega 10% ..................................... -     pr

 2701 11 900 --- drugo ....................................... -     pr

 2701 12   -- bituminozni črni premog :

 2701 12 100 --- premog za koksanje .......................... -     pr

 2701 12 900 --- drug ........................................ -     pr

 2701 19 000 -- drug črni premog ............................. -     pr

 2701 20 00 - Briketi raznih oblik iz črnega premoga:

*2701 20 001 -- z vsebnostjo žvepla pod 0,7 g S/MJ ........... -     pr

*2701 20 009 -- drugo ........................................ -     5.0


 2702    Rjavi premog (lignit), aglomeriran ali
       neaglomeriran, razen gagata

 2702 10 00 - Rjavi premog (lignit), tudi v prahu,
       neaglomeriran:

*2702 10 001 -- z vsebnostjo žvepla pod 0,7 g S/MJ ........... -     pr

*2702 10 009 -- drugo ........................................ -     5.0

 2702 20 00 - Aglomeriran rjavi premog (lignit):

*2702 20 001 -- z vsebnostjo žvepla pod 0,7 g S/MJ ........... -     pr

*2702 20 009 -- drugo ........................................ -     5.0


 2703 00 000 Šota (vključno šotna slama), neaglomerirana ali
       aglomerirana .................................... -     pr


 2704 00   Koks in polkoks iz črnega premoga, rjavega
       premoga, lignita ali šote, neaglomerirana ali
       aglomerirana; retortno oglje

       - Koks in polkoks iz črnega premoga:

 2704 00 110 -- za proizvodnjo elektrod ...................... -     2.0

 2704 00 190 -- drugo ....................................... -     pr

 2704 00 300 - Koks in polkoks iz rjavega premoga
       ali lignita...................................... -     2.0

 2704 00 900 - Drugo ......................................... -     2.0


 2705 00 000 Plin iz črnega premoga, vodni plin, generatorski
       plin in podobni plini, razen naftnih plinov in
       drugih plinskih ogljikovodikov .................. 1000 m3  pr


 2706 00 000 Katran, dobljen z destilacijo črnega premoga,
       rjavega premoga, lignita in šote, in drugi
       mineralni katrani, dehidratirani ali
       nedehidratirani ali deloma destilirani ali ne,
       vključno rekonstituirani katrani ................ -     pr


 2707    Olja in drugi proizvodi, dobljeni z destilacijo
       katrana iz črnega premoga pri visoki
       temperaturi; podobni proizvodi, pri katerih masa
       aromatskih sestavin presega maso nearomatskih
       sestavin

 2707 10   - Benzen:

 2707 10 100 -- za pogonsko gorivo ali kurjavo ............... -     5.0(1)

 2707 10 900 -- za druge namene .............................. -     pr

 2707 20   - Toluen:

 2707 20 100 -- za pogonsko gorivo ali kurjavo ............... -     5.0(1)

 2707 20 900 -- za druge namene .............................. -     pr

 2707 30   - Ksilen:

 2707 30 100 -- za pogonsko gorivo ali kurjavo ............... -     5.0(1)

 2707 30 900 -- za druge namene .............................. -     pr

 2707 40 000 - Naftalen ...................................... -     pr

 2707 50   - Mešanice drugih aromatskih ogljikovodikov, pri
       katerih 65 vol.% ali več (vštevši izgube)
       destilira pri temperaturi 250 stopinj C
       (po metodi ASTM D-86):

 2707 50 100 -- za pogonsko gorivo ali kurjavo ............... -     5.0

 2707 50 900 -- za druge namene .............................. -     5.0

 2707 60 000 - Fenoli ........................................ -     3.0(1)

       - Drugo:

 2707 91 000 -- kreozotna olja ............................... -     4.0

 2707 99   -- drugo:

       --- surova olja:

 2707 99 110 ---- surova lahka olja, katerih 90% prostornine
       ali več destilira pri temperaturah do
       200 stopinj C ................................... -     4.0

 2707 99 190 ---- drugo ...................................... -     4.0

 2707 99 300 --- sulfunirane vrhnje frakcije ................. -     4.0

 2707 99 500 --- temeljni proizvodi .......................... -     4.0

 2707 99 700 --- antracen .................................... -     4.0

       --- drugo:

 2707 99 910 ---- za proizvodnjo proizvodov iz tar.št. 2803 .. -     4.0

 2707 99 990 ---- drugo ...................................... -     4.0


 2708    Smola in smolni koks, dobljena iz katrana črnega
       premoga ali iz drugih mineralnih katranov

 2708 10 000 - Smola ......................................... -     pr

 2708 20 000 - Smolni koks ................................... -     pr


 2709 00   Nafta in olja, dobljeni iz bituminoznih
       mineralov, surovi

 2709 00 100 - Kondenzati naravnega plina .................... -     pr

 2709 00 900 - Drugo ......................................... -     pr


 2710 00   Olja, dobljena iz nafte, in olja, dobljena iz
       bituminoznih mineralov, razen surovih;
       proizvodi, ki niso navedeni in ne zajeti na
       drugem mestu, ki vsebujejo po masi 70% ali več
       olj iz nafte ali olj, dobljenih iz bituminoznih
       mineralov, če so ta olja osnovne sestavine teh
       proizvodov

       - Lahka olja:

 2710 00 110 -- za uporabo v posebnih procesih ............... -     10.0

 2710 00 150 -- za kemično predelavo, razen v procesih, ki so
       določeni v skladu s tar.podšt. 2710 00 110 ...... -     10.0

       -- za druge namene:

       --- posebni bencini:

 2710 00 210 ---- beli špirit ................................ -     10.0

 2710 00 250 ---- drugo ...................................... -     10.0

       --- drugo:

       ---- motorni bencin:

 2710 00 260 ----- letalski bencin ........................... -     10.0

       ----- drug, z vsebnostjo svinca:

       ------ do 0,013 g/l:

 2710 00 270 ------- z oktanskim številom do 95 .............. 1000 l(1) 10.0
      (1) Merjeno pri temperaturi 15 stopinj C.

 2710 00 290 ------- z oktanskim številom od 95 do manj kot
       98 .............................................. 1000 l(1) 10.0
      (1) Merjeno pri temperaturi 15 stopinj C.

 2710 00 320 ------- z oktanskim številom 98 ali več ......... 1000 l(1) 10.0
      (1) Merjeno pri temperaturi 15 stopinj C.

       ------ nad 0,013 g/l:

 2710 00 340 ------- z oktanskim številom do manj kot 98 ..... 1000 l(1) 10.0
      (1) Merjeno pri temperaturi 15 stopinj C.

 2710 00 360 ------- z oktanskim številom 98 ali več ......... 1000 l(1) 10.0
      (1) Merjeno pri temperaturi 15 stopinj C.

 2710 00 370 ---- bencinska reaktivna goriva ................. -     10.0

 2710 00 390 ---- druga lahka olja ........................... -     7.0(1)

       - Srednja olja:

 2710 00 410 -- za uporabo v specifičnih procesih ............ -     10.0

 2710 00 450 -- za uporabo v kemijski predelavi, razen v
       procesih, ki so določeni v skladu s tar.podšt.
       2710 00 410 ..................................... -     10.0

       -- za druge namene:

       --- kerozini:

 2710 00 510 ---- reaktivno letalsko gorivo .................. -     7.0(1)

 2710 00 550 ---- drugo ...................................... -     10.0

 2710 00 590 --- drugo ....................................... -     10.0

       - Težka olja:

       -- plinska olja, definirana v dodatni opombi 1(f):

 2710 00 610 --- za uporabo v specifičnih procesih ........... -     10.0

 2710 00 650 --- za uporabo v kemični predelavi, razen v
       procesih, ki so določeni v skladu s tar.podšt.
       2710 00 610 ..................................... -     10.0

       --- za druge namene:

 2710 00 66 ---- z vsebnostjo žvepla do vključno 0,05 ut.%:

*2710 00 661 ----- ekstra lahko (EL) kurilno olje z dodanim
       rdečim barvilom in indikatorjem ................. -     10.0

*2710 00 669 ----- druga ..................................... -     10.0

 2710 00 67 ---- z vsebnostjo žvepla več kot 0,05 ut.% do
       vključno 0,2 ut.%:

*2710 00 671 ----- ekstra lahko (EL) kurilno olje z dodanim
       rdečim barvilom in indikatorjem ................. -     10.0

 2710 00 679 ----- druga...................................... -     10.0

 2710 00 68 ---- z vsebnostjo žvepla več kot 0,2 ut.%:

*2710 00 681 ----- ekstra lahko (EL) kurilno olje z dodanim
       rdečim barvilom in indikatorjem ................. -     10.0

*2710 00 689 ----- druga ..................................... -     10.0

       -- kurilna olja (brez dodanih barvil) definirana
       v dodatni opombi 1 (g):

 2710 00 710 --- za uporabo v specifičnih procesih ........... -     10.0

 2710 00 720 --- za kemično predelavo, razen v procesih, ki
       so določeni v skladu s tar.podšt. 2710 00 710 ... -     10.0

       --- za druge namene:

 2710 00 740 ---- z vsebnostjo žvepla pod 1 ut.% ............. -     5.0


 2710 00 760 ---- z vsebnostjo žvepla od 1 ut.% do manj kot
       2 ut.% .......................................... -     13.0

 2710 00 770 ---- z vsebnostjo žvepla od 2 ut.% do manj kot
       2,8 ut.% ........................................ -     16.0

 2710 00 780 ---- z vsebnostjo žvepla od 2,8 ut.% in več ..... -     20.0

       -- mazalna olja; druga olja:

 2710 00 810 --- za uporabo v specifičnih procesih ........... -     6.0(1)

 2710 00 830 --- za kemično predelavo, razen v procesih, ki
       so določeni v skladu s tar.podšt. 2710 00 810 ... -     6.0(1)

 2710 00 850 --- za mešanje v skladu s pogoji dodatne opombe
       6 k temu poglavju ............................... -     6.0(1)

       --- za druge namene:

 2710 00 870 ---- motorna olja, kompresijska mazalna olja,
       turbinska mazalna olja .......................... -     6.0(1)

 2710 00 880 ---- tekočine za hidravlične namene ............. -     6.0(1)

 2710 00 890 ---- bela olja, tekoči parafin .................. -     6.0(1)

 2710 00 920 ---- olja za menjalnike in reduktorje ........... -     6.0(1)

 2710 00 940 ---- sredstva za obdelavo kovin, za ločevanje
       kalupov, antikorozivna olja ..................... -     6.0(1)

 2710 00 960 ---- elektroizolacijska olja .................... -     6.0(1)

 2710 00 98 ---- druga mazalna in druga olja ter masti:

*2710 00 981 ----- kurilna in pogonska olja, ki ne ustrezajo
       definiciji navedeni v dodatni opombi 1 (g) olja
       ter masti (npr. mazut) .......................... -     6.0(1)

*2710 00 982 ----- masti ..................................... -     6.0(1)

*2710 00 989 ----- druga ..................................... -     6.0(1)


 2711    Naftni plini in drugi plinasti ogljikovodiki

       - Utekočinjeni:

 2711 11 000 -- naravni plin ................................. TJ    2.0

 2711 12   -- propan:

       --- propan s čistočo vsaj 99%:

 2711 12 110 ---- za pogonsko gorivo ali kurjavo ............. -     15.0(1)

 2711 12 190 ---- za druge namene ............................ -     pr

       --- drug:

 2711 12 910 ---- za uporabo v specifičnih procesih .......... -     2.0

 2711 12 930 ---- za uporabo v kemični predelavi, razen v
       procesih, ki so določeni v skladu s tar.podšt.
       2711 12 91 ...................................... -     2.0

       ---- za druge namene:

 2711 12 940 ----- čistoče nad 90%, toda manj od 99% ......... -     2.0

 2711 12 970 ----- drugo ..................................... -     2.0

 2711 13   -- butan:

 2711 13 100 --- za uporabo v specifičnih procesih ........... -     2.0

 2711 13 300 --- za uporabo v kemični predelavi, razen v
       procesih, ki so določeni v skladu s tar.podšt.
       2711 13 10 ...................................... -     2.0

       --- za druge namene:

 2711 13 910 ---- čistoče nad 90%, toda manj od 95% .......... -     2.0

 2711 13 970 ---- drugo ...................................... -     2.0

 2711 14 000 -- etilen, propilen, butilen in butadien ........ -     2.0

 2711 19 000 -- drugo ........................................ -     2.0

       - V plinskem stanju:

 2711 21 000 -- naravni plin ................................. TJ    1.0(1)

 2711 29 000 -- drugo ........................................ -     2.0


 2712    Vazelin; parafinski vosek, mikrokristalni vosek
       iz nafte, stiskani parafini, ozokerit, vosek iz
       rjavega premoga ali lignita, vosek iz šote,
       drugi mineralni voski in podobni proizvodi,
       dobljeni s sintezo ali drugimi postopki,
       pobarvani ali nepobarvani

 2712 10   - Vazelin:

 2712 10 100 -- surov ........................................ -     2.0

 2712 10 900 -- drug ......................................... -     5.0

 2712 20   - Parafinski vosek, ki vsebuje manj kot 0,75%
       mase olja:

 2712 20 100 -- sintetični parafinski vosek molekulske mase
       460 ali več, vendar manj kot 1.560 .............. -     5.0

 2712 20 900 -- drug ......................................... -     5.0

 2712 90   - Drugo:

       -- ozokerit, vosek iz rjavega premoga ali
       lignita ali vosek iz šote (naraven proizvod):

 2712 90 110 --- surov ....................................... -     5.0

 2712 90 190 --- drug ........................................ -     5.0

       -- drugo:

       --- surov:

 2712 90 310 ---- za uporabo v specifičnih procesih .......... -     5.0

 2712 90 330 ---- za uporabo v kemični predelavi, razen v
       procesih, ki so določeni v skladu s tar.podšt.
       2712 90 31 ...................................... -     5.0

 2712 90 390 ---- za druge namene ............................ -     5.0

       --- drugo:

 2712 90 910 ---- mešanice 1-alkenov, ki vsebujejo 80 ut.%
       ali več 1-alkenov dolžine verige več kot 24,
       vendar manj kot 28 ogljikovih atomov ............ -     5.0(1)

 2712 90 990 ---- drugo ...................................... -     5.0(1)


 2713    Naftni koks, bitumen in drugi ostanki iz nafte
       ali olj iz bituminoznih mineralov

       - Naftni koks:

 2713 11 000 -- nežgan (surov) ............................... -     pr

 2713 12 000 -- žgan ......................................... -     pr

 2713 20 000 - Naftni bitumen ................................ -     pr

 2713 90   - Drugi ostanki iz nafte ali olj, dobljenih iz
       bituminoznih mineralov:

 2713 90 100 -- za proizvodnjo proizvodov iz tar.št. 2803 .... -     pr

 2713 90 900 -- drugo ........................................ -     2.0


 2714    Bitumen in asfalt, naravni; bituminozni in oljni
       skrilavci in katranski pesek; asfaltiti in
       asfaltne kamnine

 2714 10 000 - Bituminozni ali oljni skrilavci in katranski
       pesek ........................................... -     pr

 2714 90 000 - Drugo ......................................... -     pr


 2715 00   Bitumenske mešanice na osnovi naravnega asfalta,
       naravnega bitumna, bitumna iz nafte, mineralnega
       katrana ali mineralne katranske smole (npr.:
       bituminozni kit, "cutback")

 2715 00 100 - bituminozni kiti .............................. -     6.0

 2715 00 900 - drugo ......................................... -     6.0


 2716 00 000 Električna energija ............................. 1000 kWh pr


              VI. oddelek

    PROIZVODI KEMIČNE INDUSTRIJE ALI PODOBNIH INDUSTRIJ

Opombe

1. (a) Proizvodi (razen radioaktivnih rud), ki ustrezajo poimenovanjem v tar.
    št. 2844 ali 2845, se uvrščajo v omenjeni tarifni številki, ne pa v
    druge tarifne številke Nomenklature carinske tarife.

  (b) V skladu s prejšnjim odstavkom se proizvodi, ki ustrezajo
    poimenovanjem v tar.št. 2843 ali 2846., uvrščajo samo v omenjeni
    tarifni številki, ne pa v druge tarifne številke tega oddelka.

2. V skladu z opombo št.1 se proizvodi, ki bi se zaradi pakiranja na drobno
  ali v odmerjene količine uvrstili v tar. št. 3004, 3005, 3006, 3212, 3303,
  3304, 3305, 3306, 3307, 3506, 3707 ali 3808, se uvrščajo samo v omenjeni
  tar. št., (2844 ali 2845) ne pa v druge tarifne številke Nomenklature
  carinske tarife.

3. Proizvodi, pripravljeni v garniturah, ki sestoje iz dveh ali več ločenih
  sestavin, od katerih se nekatere ali vse uvrščajo v ta oddelek in so
  namenjene za to, da se pomešajo skupaj, da bi se dobil proizvod VI. ali
  VII. oddelka, se uvrščajo v ustrezno tarifno številko za ta proizvod pod
  pogojem, da so sestavine:

  (a) take, da je iz tega, kako so pripravljene, razvidno, da so namenjene
    za uporabo skupaj, brez poprejšnjega prepakiranja;

  (b) da se skupaj carinijo; in

  (c) da so take, da je razvidno po njihovi naravi ali po sorazmernih
    količinah, v katerih so zastopane, da se med seboj dopolnjujejo.


              28. poglavje

    ANORGANSKI KEMIČNI PROIZVODI; ORGANSKE IN ANORGANSKE
SPOJINE PLEMENITIH KOVIN, REDKIH ZEMELJSKIH KOVIN IN RADIOAKTIVNIH
           ELEMENTOV IN IZOTOPOV

Opombe

1. Razen v primerih, ko poimenovanja tarifnih številk in opombe določajo
  drugače, obsegajo tarifne številke tega poglavja samo:

  (a) izločene kemične elemente in izločene kemično določene spojine,
    kemično čiste ali z nečistočami;

  (b) proizvode, navedene pod (a) te opombe, raztopljene v vodi;

  (c) proizvode, navedene pod (a) te opombe, v drugih topilih, ki so dodana
    samo zaradi varnosti ali transporta, pod pogojem, da proizvod zaradi
    topila, ki mu je dodano, ni postal bolj primeren za posebno, kot pa za
    splošno rabo;

  (d) proizvode, navedene pod (a), (b) ali (c) te opombe, z dodanim
    stabilizatorjem (vključno s sredstvi proti skepljanju) potrebnim za
    njihovo zaščito ali transport;

  (e) proizvode, navedene pod (a), (b), (c) ali (d) te opombe, ki so jim
    dodana sredstva proti prašenju ali barvila zaradi njihovega lažjega
    prepoznavanja ali zaradi varnosti, pod pogojem, da proizvod zaradi
    dodatkov ni postal bolj primeren za posebno, kot pa za splošno rabo.

2. Poleg ditionitov in sulfiksilatov, stabiliziranih z organskimi snovmi
  (tar. št. 2831), karbonatov in perkarbonatov anorganskih baz (tar. št.
  2836), cianidov, cianidovih oksidov in kompleksnih cianidov anorganskih
  baz (tar. št. 2837), fulminatov, cianatov in tiocianatov, anorganskih baz
  (tar. št. 2838), organskih proizvodov, vključenih v tar. št. 2843 do 2846,
  in karbidov (tar. št. 2849) se uvrščajo v to poglavje samo naslednje
  ogljikove spojine:

  (a) ogljikovi oksidi, cianovodik in fulminova, izocianova, tiocianova in
    druge enostavne ali kompleksne cianove kisline (tar. št. 2811);

  (b) ogljikovi oksihalogenidi (tar. št. 2812);

  (c) ogljikov disulfid (tar. št. 2813);

  (d) tiokarbonati, selenokarbonati, telurokarbonati, selenocianati,
    telurocianati, tetratiocianatodiaminokromati (reinekati) in drugi
    kompleksni cianati anorganskih baz (tar. št. 2842);

  (e) vodikov peroksid, strjen s sečnino (tar. št. 2847), ogljikov
    oksisulfid, tiokarbonilni halogenid, cianogen, cianohalogenidi in
    cianamid in njihove kovinske spojine (tar. št. 2851) razen kalcijevega
    cianamida, čistega ali ne (31. poglavje).

3. V skladu z opombo št. 1 v VI. oddelku v to poglavje ne spadajo:

  (a) natrijev klorid in magnezijev oksid, bodisi kemično čista ali ne, in
    drugi proizvodi, ki se uvrščajo v V. oddelek;

  (b) organsko-anorganske spojine, razen tistih iz predhodne 2. opombe;

  (c) proizvodi, navedeni v 2., 3., 4. in 5. opombi k 31. poglavju;

  (d) anorganski proizvodi, ki se uporabljajo kot luminofori, iz tar. št.
    3206;

  (e) umetni grafit (tar. št. 3801); proizvodi, ki so pripravljeni kot
    polnila za aparate za gašenje požara, pripravljeni kot granate ali
    bombe za gašenje požara iz tar. št. 3813; proizvodi za brisanje
    črnila, pakirani za prodajo na drobno, iz tar. št. 3824; kultivirani
    kristali (razen optičnih elementov), ki vsak zase tehtajo 2,5 g ali
    več, iz halogenidov alkalnih ali zemeljsko-alkalnih kovin iz tar. št.
    3824;

  (f) dragi ali poldragi kamni (naravni, sintetični ali rekonstruirani) in
    prah iz takih kamnov (tar. št. 7102 do 7105) ali plemenite kovine in
    zlitine plemenitih kovin iz 71. poglavja;

  (g) kovine, kemično čiste ali nečiste, in zlitine kovin ali kermeti,
    vključno sintrani kovinski karbidi (kovinski karbidi sintrani s
    kovino) iz XV. oddelka;

  (h) optični elementi, na primer iz halogenidov alkalnih ali
    zemeljsko-alkalnih kovin (tar. št. 9001).

4. Kemično določene kompleksne kisline, ki sestoje iz nekovinskih kislin iz
  II. podpoglavja, in kovinske kisline iz IV. podpoglavja se uvrščajo v tar.
  št. 2811.

5. Tar. št. 2826 do 2842 obsegajo samo kovinske ali amonijeve soli in peroksi
  soli. Če iz poimenovanja tarifnih številk ne izhaja kaj drugega, se dvojne
  ali kompleksne soli uvrščajo v tar. št. 2842.

6. Tar. št. 2844 obsega samo:

  (a) tehnecij (atomsko število 43), prometij (atomsko število 61), polonij
    (atomsko število 84) in vse elemente, katerih atomsko število je večje
    od 84;

  (b) naravne in umetne radioaktivne izotope (vključno tiste iz plemenitih
    kovin ali iz navadnih kovin iz XIV. in XV. oddelka), vključno
    medsebojne mešanice;

  (c) anorganske in organske spojine radioaktivnih elementov ali izotopov,
    kemično določene ali nedoločene, vključno medsebojne mešanice;

  (d) zlitine, disperzije (vključno kermete), keramične proizvode in
    mešanice, ki vsebujejo radioaktivne elemente ali izotope ali njihove
    anorganske in organske spojine, katerih specifična radioaktivnost je
    večja od 74 Bq/g (0,002 mikrokirija na gram);

  (e) izrabljeno (izsevano) gorivo (polnjenja) jedrskih reaktorjev;

  (f) radioaktivne ostanke, uporabne ali neuporabne.

  Pri tar. št. 2844 in 2845 in tej opombi so z izrazom "izotop" mišljeni:

    -  izolirani nuklidi, brez tistih, ki obstajajo v naravi v
      monoizotopnem stanju;

    -  mešanice izotopov posameznega elementa, obogatene z enim ali več
      omenjenih izotopov, t.j. elementov, katerih naravna izotopna
      sestava je umetno modificirana.

7. Tar. št. 28.48 obsega bakrov fosfid (fosfor-baker), ki vsebuje po masi več
  kot 15% fosforja.

8. Kemični elementi (npr.: silicij in selen), namenjeni za uporabo v
  elektroniki, se uvrščajo v to poglavje, če so neobdelani ali vlečeni, toda
  najprej neobdelani, in so v valjasti obliki ali v obliki paličic. Če so
  rezani v ploščice ali kakšno podobno obliko, se uvrščajo v tar. št. 3818.

Dodatna opomba

1. Če ni drugače določeno, soli iz tar. podšt. vključujejo tako kisle kot
  bazične soli.


-----------------------------------------------------------------------------
Tarifna        Poimenovanje             Enota  Carinska
oznaka                                stopnja
-----------------------------------------------------------------------------
 1             2                 3     4
-----------------------------------------------------------------------------

               I. KEMIJSKI ELEMENTI

 2801    Fluor, klor, brom in jod

 2801 10 000 - Klor .......................................... -     11.0

 2801 20 000 - Jod ........................................... -     pr

 2801 30   - Fluor; brom:

 2801 30 100 -- fluor ........................................ -     5.0(1)

 2801 30 900 -- brom ......................................... -     6.0(1)


 2802 00 000 Žveplo, sublimirano ali oborjeno; koloidno
       žveplo .......................................... -     5.0(1)


 2803 00   Ogljik (ogljene saje in druge oblike ogljika, ki
       niso navedene in ne zajete na drugem mestu)

 2803 00 100 - Metanske saje ................................. -     pr

 2803 00 800 - Drugo ......................................... -     pr


 2804    Vodik, žlahtni plini in druge nekovine

 2804 10 000 - Vodik ......................................... m3(1)   4.0(1)
       (1) Pri pritisku 1.013 mbar-ov in pri temperaturi
       15 stopinj Celzija.

       - Žlahtni plini:

 2804 21 000 -- argon ........................................ m3(1)   4.0(1)
       (1) Pri pritisku 1.013 mbar-ov in pri temperaturi
       15 stopinj Celzija.

 2804 29   -- drugi:

 2804 29 100 --- helij ....................................... m3(1)   5.0(1)
       (1) Pri pritisku 1.013 mbar-ov in pri temperaturi
       15 stopinj Celzija.

 2804 29 900 --- drugi ....................................... m3(1)   5.0(1)
       (1) Pri pritisku 1.013 mbar-ov in pri temperaturi
       15 stopinj Celzija.

 2804 30 000 - Dušik ......................................... m3(1)   10.0
       (1) Pri pritisku 1.013 mbar-ov in pri temperaturi
       15 stopinj Celzija.

 2804 40 000 - Kisik ......................................... m3(1)   10.0
       (1) Pri pritisku 1.013 mbar-ov in pri temperaturi
       15 stopinj Celzija.

 2804 50   - Bor, telur:

 2804 50 100 -- bor .......................................... -     6.0(1)

 2804 50 900 -- telur ........................................ -     3.0(1)

       - Silicij:

 2804 61 000 -- z najmanj 99,99 ut. % silicija ............... -     5.0(1)

 2804 69 000 -- drug ......................................... -     6.0(1)

 2804 70 000 - Fosfor ....................................... -     6.0(1)

 2804 80 000 - Arzen ......................................... -     3.0(1)

 2804 90 000 - Selen ......................................... -     pr


 2805    Alkalijske in zemeljsko-alkalijske kovine; redke
       zemeljske kovine in skandij in itrij, vključno
       njihove medsebojne mešanice in zlitine; živo
       srebro

       - Alkalijske kovine:

 2805 11 000 -- natrij ....................................... -     5.0(1)

 2805 19 000 -- druge ........................................ -     5.0(1)

       - Zemeljsko-alkalijske kovine:

 2805 21 000 -- kalcij ....................................... -     6.0(1)

 2805 22 000 -- stroncij in barij ............................ -     6.0(1)

 2805 30   - Redke zemeljske kovine, skandij in itrij,
       vključno njihove medsebojne mešanice in zlitine:

 2805 30 100 -- njihove mešanice ali zlitine ................. -     12.0(1)

 2805 30 900 -- drugo ........................................ -     3.0(1)

 2805 40   - Živo srebro:

 2805 40 100 -- v steklenicah z neto vsebino 34,5 kg
       (standardna teža), katerih fob vrednost po
       steklenici ne presega 224 ECU ................... -     3.0(1)

 2805 40 900 -- drugo ........................................ -     pr


     II. ANORGANSKE KISLINE IN ANORGANSKE KISIKOVE SPOJINE NEKOVIN

 2806    Klorovodik (klorovodikova kislina);
       klorsulfonska kislina

 2806 10 000 - Klorovodik (klorovodikova kislina) ............ -     10.0

 2806 20 000 - Klorsulfonska kislina ......................... -     6.0(1)


 2807 00   Žveplova kislina; oleum

 2807 00 100 - Žveplova kislina .............................. -     10.0

 2807 00 900 - Oleum (kadeča se žveplova kislina) ............ -     3.0(1)


 2808 00 000 Solitrna kislina; sulfonitritne kisline ......... -     6.0(1)


 2809    Difosforjev pentoksid; fosforjeva kislina in
       polifosforjeve kisline

 2809 10 000 - Difosforjev pentoksid ........................ kg P2O5  11.0(1)

 2809 20 000 - Fosforjeva kislina in polifosforjeve kisline . kg P2O5  11.0(1)


 2810 00   Borovi oksidi; borove kisline:

 2810 00 100 - Diborov trioksid .............................. -     4.0(1)

 2810 00 900 - Drugo ......................................... -     4.0(1)


 2811    Druge anorganske kisline in druge anorganske
       kisikove spojine nekovin

       - Druge anorganske kisline:

 2811 11 000 -- fluorovodik (fluorovodikova kislina) ......... -     7.0(1)

 2811 19   -- druge:

 2811 19 100 --- vodikov bromid (bromovodikova kislina) ...... -     5.0(1)

 2811 19 200 --- vodikov cianid (cianovodikova kislina) ...... -     6.0(1)

 2811 19 800 --- druge ....................................... -     6.0(1)

       - Druge anorganske kisikove spojine nekovin:

 2811 21 000 -- ogljikov dioksid ............................. -     10.0

 2811 22 000 -- silicijev dioksid ........................... -     5.0(1)

 2811 23 000 -- žveplov dioksid .............................. -     12.0(1)

 2811 29   -- druge:

 2811 29 100 --- žveplov trioksid (žveplov anhidrid);
       diarzenov trioksid .............................. -     5.0(1)

 2811 29 300 --- dušikovi oksidi ............................. -     5.0(1)

 2811 29 900 --- drugo ....................................... -     6.0(1)


         III. HALOGENSKE IN ŽVEPLOVE SPOJINE NEKOVIN

 2812    Halogenidi in oksihalogenidi nekovin

 2812 10   - Kloridi in oksikloridi:

       -- fosforja:

 2812 10 110 --- fosforjev triklor oksid
       (fosforil triklorid) ............................ -     6.0(1)

 2812 10 150 --- fosforjev triklorid ......................... -     6.0(1)

 2812 10 160 --- fosforjev pentaklorid ....................... -     6.0(1)

 2812 10 180 --- drugo ....................................... -     6.0(1)

       -- drugo:

 2812 10 910 --- dižveplov dikolrid .......................... -     6.0(1)

 2812 10 930 --- žveplov diklorid ............................ -     6.0(1)

 2812 10 940 --- fosgen (ogljikov klorid) .................... -     6.0(1)

 2812 10 950 --- tionil diklorid (tionil klorid) ............. -     6.0(1)

 2812 10 99 --- drugo:

*2812 10 991 ---- spojine iz Priloge 2 ((BSP1) Glej
       Prilogo 2 - Bojni strupi in njihovi
       predhodniki            ............... -     6.0(1)

*2812 10 999 ---- drugo ...................................... -     6.0(1)

 2812 90 000 - Drugi ......................................... -     6.0(1)


 2813    Sulfidi nekovin; fosforjev trisulfid,
       komercialni

 2813 10 000 - Ogljikov disulfid ............................. -     6.0(1)

 2813 90   - Drugi:

 2813 90 100 -- fosforjevi sulfidi, komercialni fosforjev
       trisulfid ....................................... -     6.0(1)

 2813 90 900 -- drugo ........................................ -     4.0(1)


     IV. ANORGANSKE BAZE IN OKSIDI, HIDROKSIDI IN PEROKSIDI KOVIN

 2814    Amoniak, brezvodni ali v vodni raztopini

 2814 10 000 - Amoniak, brezvodni ............................ -     11.0(1)

 2814 20 000 - Amoniak, v vodni raztopini .................... -     11.0(1)


 2815    Natrijev hidroksid (kavstična soda); kalijev
       hidroksid (kavstična pepelika); natrijevi ali
       kalijevi peroksidi

       - Natrijev hidroksid (kavstična soda):

 2815 11 000 -- trden ........................................ -     12.0(1)

 2815 12 000 -- v vodni raztopini (tekoča soda) .............. kg NaOH  12.0

 2815 20   - Kalijev hidroksid (kavstična pepelika):

 2815 20 100 -- trden ........................................ -     11.0(1)

 2815 20 900 -- v vodni raztopini (kalijev lug ali tekoči
       kalijev lug) .................................... kg NaOH  11.0(1)

 2815 30 000 - Natrijevi ali kalijevi peroksidi .............. -     8.0(1)


 2816    Magnezijev hidroksid in peroksid; stroncijevi
       ali barijevi oksidi, hidroksidi in peroksidi

 2816 10 000 - Magnezijev hidroksid in peroksid .............. -     5.0(1)

 2816 20 000 - Stroncijev oksid, hidroksid in peroksid ....... -     6.0(1)

 2816 30 000 - Barijev oksid, hidroksid in peroksid .......... -     9.0(1)


 2817 00 000 Cinkov oksid; cinkov peroksid ................... -     11.0(1)


 2818    Umetni korund, kemično določen ali ne;
       aluminijev oksid; aluminijev hidroksid

 2818 10   - Umetni korund, kemično določen ali ne:

 2818 10 100 -- bel, rožnat ali rubinasto rdeč, ki vsebuje
       več kot 97,5 ut.% aluminijevega oksida .......... -     6.0(1)

 2818 10 900 -- drug ......................................... -     6.0(1)

 2818 20 000 - Aluminijev oksid, razen umetnega korunda ...... -     6.0(1)

 2818 30 000 - Aluminijev hidroksid .......................... -     6.0(1)


 2819    Kromovi oksidi in hidroksidi

 2819 10 000 - Kromov trioksid (CrO3) ........................ -     13.0(1)

 2819 90   - Drugi:

 2819 90 100 -- kromov dioksid ............................... -     13.0(1)

 2819 90 900 -- drugi ........................................ -     13.0(1)


 2820    Manganovi oksidi

 2820 10 000 - Manganov dioksid .............................. -     6.0(1)

 2820 90   - Drugi:

 2820 90 100 -- manganov oksid, ki vsebuje 77 ut.% ali več
       mangana ......................................... -     7.0(1)

 2820 90 900 -- drugi ........................................ -     7.0(1)


 2821    Železovi oksidi in hidroksidi; zemeljske barve,
       ki vsebujejo po masi 70 ut.% ali več vezanega
       železa, preračunanega kot Fe2O3

 2821 10 000 - Železovi oksidi in hidroksidi ................. -     5.0(1)

 2821 20 000 - Zemeljske barve ............................... -     5.0(1)


 2822 00 000 Kobaltovi oksidi in hidroksidi; komercialni
       kobaltovi oksidi ................................ -     5.0(1)


 2823 00 000 Titanovi oksidi ................................. -     5.0


 2824    Svinčevi oksidi; minij in oranžni svinčev oksid

 2824 10 000 - Svinčev monoksid (emajl, svinčevo rumenilo) ... -     10.0(1)

 2824 20 000 - Minij in oranžni svinčev oksid ................ -     10.0(1)

 2824 90 000 - Drugo ......................................... -     10.0(1)


 2825    Hidrazin in hidroksilamin in njune anorganske
       soli; druge anorganske baze; drugi kovinski
       oksidi, hidroksidi in peroksidi

 2825 10 000 - Hidrazin in hidroksilamin ter njune anorganske
       soli ............................................ -     6.0(1)

 2825 20 000 - Litijev oksid in hidroksid .................... -     6.0(1)

 2825 30 000 - Vanadijevi oksidi in hidroksidi ............... -     6.0(1)

 2825 40 000 - Nikljevi oksidi in hidroksidi ................ -     pr

 2825 50 000 - Bakrovi oksidi in hidroksidi .................. -     4.0(1)

 2825 60 000 - Germanijevi oksidi in cirkonijev dioksid ...... -     7.0(1)

 2825 70 000 - Molibdenovi oksidi in hidroksidi .............. -     6.0(1)

 2825 80 000 - Antimonovi oksidi ............................. -     11.0(1)

 2825 90   - Drugo:

       -- kalcijev oksid, hidroksid in peroksid:

 2825 90 110 --- kalcijev hidroksid čistote 99% ali več,
       računano na suho snov, v obliki delcev od
       katerih ima:
         - ne več kot 1 ut.% velikost delcev
          večjo od 75 mm in
         - ne več kot 4 ut.% velikost
          delcev manj kot 1,3 mm .................... -     10.0

 2825 90 190 --- drugo ....................................... -     10.0

 2825 90 200 -- berilijev oksid in hidroksid ................. -     6.0(1)

 2825 90 300 -- kositrovi oksidi ............................. -     6.0(1)

 2825 90 400 -- volframovi oksidi in hidroksidi .............. -     5.0(1)

 2825 90 500 -- živosrebrovi oksidi .......................... -     5.0(1)

 2825 90 600 -- kadmijev oksid ............................... -     10.0(1)

 2825 90 800 -- drugi ........................................ -     11.0(1)


       V. SOLI IN PEROKSI SOLI ANORGANSKIH KISLIN IN KOVIN

 2826    Fluoridi; fluorosilikati, fluoroaluminati in
       druge kompleksne fluorove soli

       - Fluoridi:

 2826 11 000 -- amonija ali natrija .......................... -     10.0(1)

 2826 12 000 -- aluminija .................................... -     6.0(1)

 2826 19 000 -- drugi ........................................ -     6.0(1)

 2826 20 000 - Natrijevi ali kalijevi fluorosilikati ......... -     12.0(1)

 2826 30 000 - Natrijev heksafluoroaluminat (sintetični
       kriolit) ........................................ -     8.0(1)

 2826 90   - Drugo:

 2826 90 100 -- dikalijev heksafluorocirkonat ................ -     5.0(1)

 2826 90 900 -- drugo ........................................ -     8.0(1)


 2827    Kloridi, oksikloridi in hidroksikloridi; bromidi
       in oksibromidi; jodidi in oksijodidi

 2827 10 000 - Amonijev klorid ............................... -     7.0(1)

 2827 20 000 - Kalcijev klorid ............................... -     5.0(1)

       - Drugi kloridi:

 2827 31 000 -- magnezija .................................... -     5.0(1)

 2827 32 000 -- aluminija .................................... -     7.0(1)

 2827 33 000 -- železa ....................................... -     3.0(1)

 2827 34 000 -- kobalta ...................................... -     10.0(1)

 2827 35 000 -- niklja ....................................... -     10.0(1)

 2827 36 000 -- cinka ........................................ -     6.0(1)

 2827 38 000 -- barija ....................................... -     6.0(1)

 2827 39   -- drugi:

 2827 39 100 --- kositra ..................................... -     5.0(1)

 2827 39 900 --- drugi ....................................... -     6.0(1)

       - Oksikloridi in hidroksikloridi:

 2827 41 000 -- bakra ........................................ -     4.0(1)

 2827 49   -- drugi:

 2827 49 100 --- svinca ...................................... -     4.0(1)

 2827 49 900 --- drugi ....................................... -     6.0(1)

       - Bromidi in oksibromidi:

 2827 51 000 -- natrijevi in kalijevi bromidi ................ -     7.0(1)

 2827 59 000 -- drugi ........................................ -     7.0(1)

 2827 60 000 - Jodidi in oksijodidi .......................... -     7.0(1)


 2828    Hipokloriti; komercialni kalcijev hipoklorit
       (klorovo apno); kloriti; hipobromiti

 2828 10 000 - Komercialni kalcijev hipoklorit in drugi
       kalcijevi hipokloriti ........................... -     7.0(1)

 2828 90 00 - Drugo:

*2828 90 001 -- natrijev hipoklorit .......................... -     10.0

*2828 90 009 -- drugo ........................................ -     7.0(1)


 2829    Klorati in perklorati; bromati in perbromati;
       jodati in perjodati

       - Klorati:

 2829 11 000 -- natrija ...................................... -     8.0(1)

 2829 19 000 -- drugi ........................................ -     8.0(1)

 2829 90   - Drugo:

 2829 90 100 -- perklorati ................................... -     5.0(1)

 2829 90 400 -- bromati kalija ali natrija ................... -     6.0(1)

 2829 90 800 -- drugi ........................................ -     7.0(1)


 2830    Sulfidi; polisulfidi

 2830 10 000 - Natrijevi sulfidi ............................. -     7.0(1)

 2830 20 000 - Cinkov sulfid ................................. -     7.0(1)

 2830 30 000 - Kadmijev sulfid .............................. -     7.0(1)

 2830 90   - Drugi:

 2830 90 110 --- sulfidi kalcija; antimona; železa .......... -     5.0(1)

 2830 90 800 -- drugi ........................................ -     7.0(1)

 2831    Ditioniti in sulfoksilati

 2831 10 000 - Natrija ....................................... -     12.0(1)

 2831 90 000 - Drugi ......................................... -     12.0(1)


 2832    Sulfiti; tiosulfati

 2832 10 000 - Natrijevi sulfiti ............................. -     8.0(1)

 2832 20 000 - Drugi sulfiti ................................. -     8.0(1)

 2832 30 000 - Tiosulfati .................................... -     8.0(1)


 2833    Sulfati; galuni; peroksisulfati (persulfati)

       - Natrijevi sulfati:

 2833 11 000 -- dinatrijev sulfat ............................ -     7.0(1)

 2833 19 000 -- drugi ........................................ -     7.0(1)

       - Drugi sulfati:

 2833 21 000 -- magnezija .................................... -     9.0(1)

 2833 22 000 -- aluminija .................................... -     10.0

 2833 23 000 -- kroma ........................................ -     9.0(1)

 2833 24 000 -- niklja ....................................... -     5.0(1)

 2833 25 000 -- bakra ........................................ -     4.0(1)

 2833 26 000 -- cinka ........................................ -     9.0

 2833 27 000 -- barija ....................................... -     9.0(1)

 2833 29   -- drugi:

 2833 29 100 --- kadmija ..................................... -     7.0(1)

 2833 29 300 --- kobalta; titana ............................. -     6.0(1)

 2833 29 500 --- železa ...................................... -     5.0(1)

 2833 29 700 --- živega srebra; svinca ....................... -     5.0(1)

 2833 29 900 --- drugi ....................................... -     6.0(1)

 2833 30   - Galuni:

 2833 30 100 -- aluminijev amonijev bisulfat ................. -     6.0(1)

 2833 30 900 -- drugo ........................................ -     10.0(1)

 2833 40 000 - Peroksisulfati (persulfati) ................... -     6.0(1)


 2834    Nitriti; nitrati

 2834 10 000 - Nitriti ....................................... -     7.0(1)

       - Nitrati:

 2834 21 000 -- kalija ....................................... -     8.0(1)

 2834 22 000 -- bizmuta ...................................... -     5.0(1)

 2834 29   -- drugi:

 2834 29 100 --- barija; berilija; kadmija; kobalta; niklja .. -     8.0(1)

 2834 29 300 --- bakra; živega srebra ........................ -     5.0(1)

 2834 29 500 --- svinca ...................................... -     7.0(1)

 2834 29 900 --- drugi ....................................... -     3.0(1)


 2835    Fosfinati (hipofosfiti), fosfonati (fosfiti),
       fosfati in polifosfati

 2835 10 000 - Fosfinati (hipofosfiti) in fosfonati
       (fosfiti) ....................................... -     6.0(1)

       - Fosfati:

 2835 22 000 -- mononatrija in dinatrija ..................... -     10.0

 2835 23 000 -- trinatrija ................................... -     10.0

 2835 24 000 -- kalija ...................................... -     10.0

 2835 25   -- kalcijev hidrogenortofosfat ("dikalcijev
       fosfat"):

 2835 25 100 --- z vsebnostjo fluora do 0,005% po masi, v
       suhem, anhidridnem proizvodu .................... -     10.0(1)

 2835 25 900 --- z vsebnostjo fluora 0,005% ali več, toda
       manj kot 0,2% po masi, v suhem anhidridnem
       proizvodu ....................................... -     10.0(1)

 2835 26   -- drugi kalcijevi fosfati:

 2835 26 100 --- z vsebnostjo fluora do 0,005% po masi, v
       suhem anhidridnem proizvodu ..................... -     10.0(1)

 2835 26 900 --- z vsebnostjo fluora 0,005% ali več po masi,
       v suhem anhidridnem proizvodu ................... -     10.0(1)

 2835 29   -- drugi:

 2835 29 100 --- triamonija .................................. -     10.0

 2835 29 900 --- drugi ....................................... -     10.0

       - Polifosfati:

 2835 31 000 -- natrijev trifosfat (natrijev tripolifosfat) .. -     15.0

 2835 39   -- drugi:

 2835 39 100 --- amonijev .................................... -     10.0

 2835 39 300 --- natrijev .................................... -     10.0

 2835 39 700 --- drug ........................................ -     10.0


 2836    Karbonati; peroksikarbonati (perkarbonati);
       komercialni amonijev karbonat, ki vsebuje
       amonijev karbamat

 2836 10 000 - Komercialni amonijev karbonat in drugi
       amonijevi karbonati ............................. -     6.0(1)

 2836 20 000 - Dinatrijev karbonat ........................... -     10.0(1)

 2836 30 000 - Natrijev hidrogenkarbonat (natrijev
       bikarbonat) ..................................... -     10.0(1)

 2836 40 000 - Kalijevi karbonati ............................ -     8.0(1)

 2836 50 000 - Kalcijev karbonat ............................. -     5.0(1)

 2836 60 000 - Barijev karbonat .............................. -     8.0(1)

 2836 70 000 - Svinčev karbonat .............................. -     8.0(1)

       - Drugo:

 2836 91 000 -- litijevi karbonati ........................... -     6.0(1)

 2836 92 000 -- stroncijev karbonat .......................... -     8.0(1)

 2836 99   -- drugo:

       --- karbonati:

 2836 99 110 ---- magnezija; bakra ........................... -     4.0(1)

 2836 99 180 ---- drugi ...................................... -     8.0(1)

 2836 99 900 --- peroksikarbonati (perkarbonati) ............. -     10.0


 2837    Cianidi, oksicianidi in kompleksni cianidi

       - Cianidi in oksicianidi:

 2837 11 000 -- natrija ...................................... -     7.0(1)

 2837 19 000 -- drugi ........................................ -     6.0(1)

 2837 20 000 - Kompleksni cianidi ............................ -     12.0(1)


 2838 00 000 Fulminati, cianati in tiocianati ................ -     6.0(1)


 2839    Silikati; komercialni silikati alkalijskih kovin

       - Natrija:

 2839 11 000 -- natrijevi metasilikati ....................... -     5.0(1)

 2839 19 000 -- drugi ........................................ -     10.0

 2839 20 000 - Kalija ........................................ -     5.0(1)

 2839 90 000 - Drugi ......................................... -     5.0(1)


 2840    Borati; peroksiborati (perborati)

       - Dinatrijev tetraborat (rafinirani boraks):

 2840 11 000 -- brezvodni .................................... -     4.0(1)

 2840 19   -- drug:

 2840 19 100 --- dinatrijev tetraboratni pentahidrat ......... -     10.0

 2840 19 900 --- drug ........................................ -     10.0

 2840 20   - Drugi borati:

 2840 20 100 -- natrijevi borati, brezvodni .................. -     4.0(1)

 2840 20 900 -- drugo ........................................ -     6.0(1)

 2840 30 000 - Peroksiborati (perborati) ..................... -     10.0


 2841    Oksi in peroksi soli kovinskih kislin

 2841 10 000 - Aluminati ..................................... -     7.0(1)

 2841 20 000 - Kromati cinka ali svinca ...................... -     13.0(1)

 2841 30 000 - Natrijev dikromat ............................. -     12.0(1)

 2841 40 000 - Kalijev dikromat .............................. -     12.0(1)

 2841 50 000 - Drugi kromati in dikromati; peroksikromati .... -     13.0(1)

       - Manganiti; manganati in permanganati:

 2841 61 000 -- kalijev permanganat .......................... -     7.0(1)

 2841 69 000 -- drugi ........................................ -     7.0(1)

 2841 70 000 - Molibdati ..................................... -     7.0(1)

 2841 80 000 - Volframati .................................... -     6.0(1)

 2841 90   - Druge:

 2841 90 100 -- antimonati ................................... -     7.0(1)

 2841 90 300 -- cinkati in vanadati .......................... -     5.0(1)

 2841 90 900 -- druge ........................................ -     6.0(1)


 2842    Druge soli anorganskih kislin ali peroksi
       kislin, razen azidov

 2842 10 000 - Dvojni ali kompleksni silikati ................ -     10.0

 2842 90   - Drugo:

 2842 90 100 -- soli, dvojne ali kompleksne soli selenove in
       telurjeve kisline ............................... -     6.0(1)

 2842 90 900 -- drugo ........................................ -     6.0(1)


                  VI. RAZNO

 2843    Plemenite kovine v koloidnem stanju, anorganske
       in organske spojine plemenitih kovin, kemično
       določene ali nedoločene; amalgami plemenitih
       kovin

 2843 10   - Plemenite kovine v koloidnem stanju:

 2843 10 100 -- srebro ....................................... -     6.0(1)

 2843 10 900 -- drugo ........................................ -     4.0(1)

       - Srebrove spojine:

 2843 21 000 -- srebrov nitrat ............................... -     6.0(1)

 2843 29 000 -- druge ........................................ -     6.0(1)

 2843 30 000 - Spojine zlata ................................. g     3.0(1)

 2843 90   - Druge spojine; amalgami:

 2843 90 100 -- amalgami ..................................... -     6.0(1)

 2843 90 900 -- drugo ........................................ g     3.0(1)


 2844    Radioaktivni kemični elementi in radioaktivni
       izotopi (vključno fisijski in oploditveni
       kemični elementi in izotopi) in njihove spojine;
       mešanice in ostanki, ki vsebujejo te proizvode

 2844 10   - Uran, naravni in njegove spojine, zlitine,
       disperzije (vključno kermete), keramični
       proizvodi in mešanice, ki vsebujejo naravni uran
       ali spojine naravnega urana:

       -- naravni uran:

 2844 10 100 --- surov; odpadki in ostanki ................... kg/U   pr

       --- obdelan:

 2844 10 310 ---- palice, kotniki, profili in druge oblike,
       žica, listi in trakovi ......................... kg/U   pr

 2844 10 390 ---- drugo ..................................... kg/U   pr

 2844 10 500 -- fero-uran .................................... kg/U   pr

 2844 10 900 -- drugo ....................................... kg/U   pr

 2844 20   - Uran, obogaten z U 235, in njegove spojine;
       plutonij in njegove spojine; zlitine, disperzije
       (vključno kermete), keramični proizvodi in
       mešanice, ki vsebujejo uran, obogaten z U 235,
       plutonij ali spojine teh proizvodov:

       -- uran, obogaten z U 235, in njegove spojine;
       zlitine, disperzije (vključno kermeti),
       keramični proizvodi in mešanice, ki vsebujejo
       uran, obogaten z U 235, ali spojine teh
       proizvodov z vsebnostjo U 235:

       --- z vsebnostjo po masi do 20%:

 2844 20 210 ---- fero-uran .................................. gi F/S  pr

 2844 20 290 ---- drugo ..................................... gi F/S  pr

       --- z vsebnostjo 20% po masi ali več:

 2844 20 310 ---- fero-uran .................................. gi F/S  pr

 2844 20 390 ---- drugo ..................................... gi F/S  pr

       -- plutonij in njegove spojine; zlitine,
       raztopine (vštevši kermete), keramični proizvodi
       in zmesi, ki vsebujejo plutonij ali spojine teh
       proizvodov:

       --- zmesi urana in plutonija:

 2844 20 510 ---- fero-uran .................................. gi F/S  pr

 2844 20 590 ---- drugo ..................................... gi F/S  pr

       --- drugo:

 2844 20 810 ---- fero-uran .................................. gi F/S  pr

 2844 20 890 ---- drugo ...................................... gi F/S  pr

 2844 30   - Uran, osiromašen z U 235, in njegove spojine;
       torij in njegove spojine; zlitine, disperzije
       (vključno kermeti), keramični proizvodi in
       mešanice, ki vsebujejo uran, osiromašen z U 235,
       torij in spojine teh proizvodov:

       -- uran, osiromašen z U 235; zlitine, disperzije
       (vključno kermeti), keramični proizvodi in
       mešanice, ki vsebujejo uran, osiromašen z U 235,
       ali spojine tega proizvoda:

 2844 30 110 --- kermeti ..................................... -     8.0(1)

 2844 30 190 --- drugo ....................................... -     3.0(1)

       -- torij; zlitine, disperzije (vključno
       kermeti), keramični proizvodi in mešanice, ki
       vsebujejo torij ali spojine tega proizvoda:

 2844 30 510 --- kermeti ..................................... -     8.0(1)

       --- drugo :

 2844 30 550 ---- surovi, odpadki in ostanki ................. -     pr

       ---- obdelani:

 2844 30 610 ----- palice, kotniki, profili in druge oblike,
       listi in trakovi ................................ -     pr

 2844 30 690 ----- drugo ..................................... -     pr

       -- spojine urana, osiromašenega z U 235 ali
       torija, v zmesi ali ne:

 2844 30 910 --- torija ali urana, osiromašenega z U 235, v
       zmesi ali ne, razen torijevih soli .............. -     pr

 2844 30 990 --- drugo ....................................... -     pr

 2844 40   - Radioaktivni elementi in izotopi ter spojine,
       razen tistih iz tar. podšt. 2844 10, 2844 20 ali
       2844 30; zlitine, disperzije (vključno kermeti),
       keramični proizvodi in mešanice, ki vsebujejo te
       elemente, izotope ali spojine; radioaktivni
       ostanki:

       -- uran, dobljen iz U 233 in njegove spojine;
       disperzije zlitin (vštevši kermete), keramični
       proizvodi ter zmesi in spojine, dobljene iz teh
       proizvodov:

 2844 40 110 --- ferouran .................................... -     pr

 2844 40 190 --- drugo ....................................... -     pr

       -- drugo:

 2844 40 200 --- umetni radioaktivni izotopi ................ -     pr

 2844 40 300 --- spojine umetnih radioaktivnih izotopov ..... -     pr

 2844 40 400 --- anorganski proizvodi vrst, ki se uporabljajo
       kot luminoforji aktivirani z radioaktivnimi
       spojinami ....................................... -     pr

 2844 40 90 --- drugo:

*2844 40 901 ---- diagnostični ali terapeutski preparati, ki
       se uporabljajo v medicini ....................... -     pr

*2844 40 909 ---- drugo ...................................... -     pr

 2844 50 000 - Izrabljeno (izsevano) gorivo (polnjenja)
       jedrskih reaktorjev ............................. gi F/S  pr


 2845    Izotopi, razen izotopov iz tar. št. 2844;
       anorganske in organske spojine teh izotopov,
       kemično določene ali nedoločene

 2845 10 000 - Težka voda (devterijev oksid) ................. -     10.0(1)

 2845 90   - Drugo:

 2845 90 100 -- devterij in njegove spojine; vodik in njegove
       spojine; obogaten z devterijem; mešanice in
       raztopine, ki vsebujejo te proizvode ............ -     10.0(1)

 2845 90 90 -- drugo:

*2845 90 901 --- diagnostični ali terapeutski preparati, ki
       se uporabljajo v medicini ....................... -     6.0(1)

*2845 90 909 --- drugo ....................................... -     6.0(1)


 2846    Anorganske in organske spojine redkih zemeljskih
       kovin, itrija ali skandija ali iz mešanic teh
       kovin

 2846 10 000 - Cerijeve spojine .............................. -     4.0(1)

 2846 90 000 - Druge ......................................... -     4.0(1)


 2847 00 000 Vodikov peroksid, utrjen s sečnino ali ne ....... kg H2O2  10.0


 2848 00 000 Fosfidi, kemično določeni ali nedoločeni, razen
       železovih fosfidov .............................. -     7.0(1)


 2849    Karbidi, kemično določeni ali nedoločeni

 2849 10 000 - Kalcija ....................................... -     14.0

 2849 20 000 - Silicija ...................................... -     8.0(1)

 2849 90   - Drugi:

 2849 90 100 -- bora ......................................... -     5.0(1)

 2849 90 300 -- volframa ..................................... -     8.0(1)

 2849 90 500 -- aluminija; kroma; molibdena; vanadija;
       tantala; titana ................................. -     8.0(1)

 2849 90 900 -- drugi ........................................ -     6.0(1)


 2850 00   Hidridi, nitridi, azidi, silicidi in boridi,
       kemično določeni ali ne; razen spojin, ki so
       tudi karbidi iz tar. št. 2849

 2850 00 200 - Hidridi; nitridi .............................. -     5.0(1)

 2850 00 500 - Azidi ......................................... -     6.0(1)

 2850 00 700 - Silicidi ...................................... -     9.0(1)

 2850 00 900 - Boridi ........................................ -     6.0(1)


 2851 00   Druge anorganske spojine (vključno z destilirano
       ali elektroneprevodno vodo in vodo podobne
       čistoče); utekočinjen zrak (z izločenimi ali
       neizločenimi žlahtnimi plini); stisnjen zrak;
       amalgami, razen amalgamov plemenitih kovin

 2851 00 100 - Destilirana in elektroneprevodna voda in voda
       podobne čistoče ................................. -     10.0

 2851 00 300 - Tekoči zrak (z odstranjenimi ali
       neodstranjenimi žlahtnimi plini); stisnjeni
       zrak ............................................ -     10.0

 2851 00 500 - Cianogen klorid (klorcian) .................... -     6.0(1)

 2851 00 80 - Drugo:

*2851 00 801 -- cianamid ..................................... -     6.0(1)

*2851 00 809 -- drugo ........................................ -     6.0(1)


              29. poglavje

          ORGANSKI KEMIJSKI PROIZVODI

Opombe

1. Če v poimenovanjih tarifnih številk ni določeno drugače, obsegajo
    tarifne številke tega poglavja samo:

  (a) izločene kemično določene organske spojine, bodisi da vsebujejo
    nečistoče ali ne;

  (b) mešanice dveh ali več izomerov iste organske spojine (bodisi da
    vsebujejo nečistoče ali ne), razen mešanic izomerov acikličnih
    ogljikovodikov (razen stereoizomerov), bodisi da so nasičeni ali ne
    (27. poglavje);

  (c) proizvode iz tar. št. 2936 do vključno 2939 ali sladkorne etre in
    sladkorne estre in njihove soli iz tar. št. 2940 ali proizvode iz tar.
    št. 2941, kemično določene ali nedoločene;

  (d) proizvode, navedene pod (a), (b) in (c) te opombe, raztopljene v
    vodi;

  (e) proizvode, navedene pod (a), (b) in (c) te opombe, raztopljene v
    drugih topilih, ki so dodani samo zaradi varnosti ali transporta, če
    proizvod zaradi topila, ki mu je dodano, ne postane bolj primeren za
    posebno kot pa za splošno rabo;

  (f) proizvode, navedene pod (a), (b), (c), (d) ali (e) te opombe, z
    dodanimi stabilizatorji, vključno z dodanimi sredstvi proti
    skepljanju, potrebnimi za njihovo ohranjanje ali transport;

  (g) proizvode, navedene pod (a), (b), (c), (d), (e) ali (f) te opombe, z
    dodanim sredstvom zoper prašenje ali snovmi, ki dajejo barvo ali vonj,
    da bi jih bilo lažje spoznati ali zaradi varnosti, če proizvodom
    zaradi teh dodatkov ne zožimo namena uporabe;

  (h) naslednje proizvode, razredčene do standardne moči, za izdelavo
    azo-barvil: diazonijeve soli, "kuplerji", ki se uporabljajo za te
    soli, in amine, ki se lahko diazotirajo, in njihove soli.

2. V to poglavje ne spadajo:

  (a) proizvodi, ki se uvrščajo v tar. št. 1504, ali surovi glicerin iz tar.
    št. 1520;

  (b) etilalkohol (tar. št. 2207 ali 2208);

  (c) metan ali propan (tar. št. 2711);

  (d) ogljikove spojine, navedene v 2. opombi k 28. poglavju;

  (e) sečnina (tar. št. 3102 ali 3105);

  (f) barvila rastlinskega ali živalskega izvora (tar. št. 3203), sintetična
    organska barvila, sintetični organski proizvodi vrst, ki se
    uporabljajo kot fluorescenčna belilna sredstva ali kot luminofori
    (tar. št. 3204), ter barve ali druga barvila v oblikah ali pakiranjih
    za prodajo na drobno (tar. št. 3212);

  (g) encimi (tar. št. 3507);

  (h) metaldehid, heksametilentetramin in podobne snovi, pripravljene v
    različnih oblikah (npr.: tablete, paličice in podobne oblike), ki se
    uporabljajo kot gorivo, utekočinjena ali plinasta goriva v tekočem
    stanju, ki se uporabljajo v vžigalnikih za cigarete ali podobnih
    vžigalnikih, v posodah s prostornino do 300 cm3 (tar. št. 3606);

  (ij)proizvodi, pripravljeni kot polnila za aparate za gašenje požara in
    pripravljene protipožarne bombe ali granate iz tar. št. 3813;
    proizvodi za brisanje črnila v pakiranjih za prodajo na drobno iz tar.
    št. 3824;

  (k) optični elementi, npr. iz etilendiamintartrata (tar. št. 9001).

3. Proizvodi, ki bi se lahko uvrstili v dve ali več tarifnih številk iz tega
  poglavja, se uvrstijo v zadnjo po vrsti teh tarifnih številk.

4. V tar. št. 2904 do 2906, 2908 do 2911 in 2913 do 2920 zajema katera koli
  tarifna številka, ki se nanaša na halogenske, sulfonske, nitro- ali
  nitrozo- derivate, tudi katere koli kombinacije ter derivatov, kot so:
  sulfohalogenski, nitrohalogenski, nitrosulfonski in nitrosulfohalogenski
  derivati.

  Nitro- in nitrozo- skupine se ne štejejo za "dušikove funkcije" iz tar.
  št. 2929.

  V tar. št. 2911, 2912, 2914, 2918 in 2922 je "kisikova funkcija" omejena
  samo na funkcije (značilnih organskih skupin, ki vsebujejo kisik),
  navedene v tar. št. 2905 do 2920.

5. (a) Estri organskih spojin s kislinsko funkcijo, ki se uvrščajo v l. do
    VII. podpoglavje z organskimi spojinami istih podpoglavij, se uvrščajo
    s tisto spojino, ki je uvrščena v zadnjo tarifno številko danega
    podpoglavja.

  (b) Estri etilalkohola ali glicerina z organskimi spojinami s kislinsko
    funkcijo iz I. do VII. podpoglavja se uvrščajo v isto tarifno številko
    kot ustrezne spojine s kislinsko funkcijo.

  (c) V skladu s 1. opombo v VI. oddelku in 2. opombo v 28. poglavju se:

    (1) anorganske soli organskih spojih, kot so spojine s kislinsko,
      fenolno ali enolno funkcijo ali organske baze iz I. do X.
      podpoglavja ali tar. št. 2942, se uvrščajo v tarifno številko
      ustrezne organske spojine;

    (2) soli, dobljene z reakcijo med organskimi spojinami iz I. do X.
      podpoglavja ali tar. št. 2942, se uvrščajo v ustrezno tarifno
      številko po bazi ali kislini (vključno spojine s fenolno ali
      enolno funkcijo), iz katerih so dobljene, in ki je zadnja po vrsti
      v tem poglavju.

  (d) Alkoholati kovin se uvrščajo v isto tarifno številko kot ustrezni
    alkoholi, razen v primeru etanola in glicerina (tar. št. 2905).

  (e) Halogenidi karboksilnih kislin se uvrščajo v isto tarifno številko kot
    ustrezne kisline.

6. Spojine iz tar. št. 2930 in 2931 so organske spojine, katerih molekule
  vsebujejo poleg vodikovega, kisikovega ali dušikovega atoma tudi atome
  drugih nekovin ali kovin (kot so: žveplo, arzen, živo srebro ali svinec),
  neposredno vezane na ogljikove atome.

  Tar. št. 2930 (organske žveplove spojine) in tar. št. 2931 (druge
  organsko-anorganske spojine) ne obsegajo sulfo derivatov ali halogenskih
  derivatov (vključno kombiniranih derivatov), ki imajo poleg vodika, kisika
  in dušika samo neposredno na ogljik vezane atome žvepla ali halogenih
  elementov, ki jim dajejo lastnosti sulfo derivatov ali halogenskih
  derivatov (ali kombiniranih derivatov).

7. Tar. št. 2932, 2933 in 2934 ne obsegajo epoksidov s tremi atomi v obroču,
  ketonperoksidov, cikličnih polimerov aldehidov ali tioaldehidov,
  anhidridov polibaznih karboksilnih kislin, cikličnih estrov
  polihidroksilnih alkoholov ali fenolov s polibaznimi kislinami in amidov
  polibaznih kislin.

  Te določbe se uporabljajo le takrat, ko hetero-atomi na položaju v obroču
  nastanejo iz postopka ciklizacije ali tukaj navedenih funkcij.

Opomba k podštevilki

1. V kateri koli tarifni številki tega poglavja se derivati kemičnih spojin
  (ali skupine kemičnih spojin) uvrščajo v isto podštevilko kot ta spojina
  (ali skupina spojin), če niso bolj specifično zajeti v kateri koli drugi
  podštevilki in če ni podštevilke s poimenovanjem "drugo" v vrsti ustreznih
  podštevilk.

Dodatna opomba:

1  V tar. podšt. 2937 22 000 izraz "adrenokortikalni hormoni" pomeni naravne
  adrenokortikalne hormone ali sintetično pridobljene hormone ter njihove
  derivate, če imajo le-ti določeno hormonsko delovanje.


-----------------------------------------------------------------------------
Tarifna        Poimenovanje             Enota  Carinska
oznaka                                stopnja
-----------------------------------------------------------------------------
 1             2                 3     4
-----------------------------------------------------------------------------

      I. OGLJIKOVODIKI IN NJIHOVI HALOGENSKI, SULFO-, NITRO-,
               IN NITROZO DERIVATI

 2901    Aciklični ogljikovodiki

 2901 10   - Nasičeni:

 2901 10 100 -- za uporabo kot pogonsko gorivo ali ogrevanje . -     11.0(1)

 2901 10 900 -- za druge namene .............................. -     pr

       - Nenasičeni:

 2901 21   -- etilen:

 2901 21 100 --- ki se uporablja kot gorivo ali za ogrevanje . -     pr

 2901 21 900 --- ki se uporablja za druge namene ............. -     pr

 2901 22   -- propen (propilen):

 2901 22 100 --- ki se uporablja kot gorivo ali za ogrevanje . -     pr

 2901 22 900 --- ki se uporablja za druge namene ............. -     pr

 2901 23   -- buten (butilen) in njegovi izomeri:

       --- but-1-en in but-2-en: .......................

 2901 23 110 ---- ki se uporablja kot gorivo ali za
       ogrevanje ....................................... -     pr

 2901 23 190 ---- ki se uporablja za druge namene ............ -     pr

       --- drugo:

 2901 23 910 ---- ki se uporablja kot gorivo ali za
       ogrevanje ....................................... -     pr

 2901 23 990 ---- ki se uporablja za druge namene ............ -     pr

 2901 24   -- buta-1,3-dien in izopren:

       --- buta-1,3-dien

 2901 24 110 ---- ki se uporablja kot gorivo ali za
       ogrevanje ....................................... -     pr

 2901 24 190 ---- ki se uporablja za druge namene ............ -     pr

       --- izopren:

 2901 24 910 ---- ki se uporablja kot gorivo ali za
       ogrevanje ....................................... -     pr

 2901 24 990 ---- ki se uporablja za druge namene ............ -     pr

 2901 29   -- drugo:

 2901 29 200 --- ki se uporablja kot gorivo ali za ogrevanje . -     10.0

 2901 29 80 --- ki se uporablja za druge namene:

*2901 29 801 ---- acetilen ................................... -     10.0

*2901 29 809 ---- drugo ...................................... -     pr


 2902    Ciklični ogljikovodiki

       - Cikloalkani, cikloalkeni in cikloterpeni:

 2902 11   -- cikloheksan

 2902 11 100 --- ki se uporablja kot gorivo ali za ogrevanje . -     pr

 2902 11 900 --- ki se uporablja za druge namene ............. -     pr

 2902 19   -- drugi:

 2902 19 100 --- cikloterpeni ................................ -     5.0(1)

 2902 19 300 --- azulen in njegovi alkilni derivati .......... -     6.0(1)

       --- drugo:

 2902 19 910 ---- ki se uporablja kot gorivo ali za
       ogrevanje ....................................... -     pr

 2902 19 990 ---- ki se uporablja za druge namene ............ -     pr

 2902 20   - Benzen:

 2902 20 100 -- za uporabo kot pogonsko gorivo ali za
       kurjavo ......................................... -     7.0(1)

 2902 20 900 -- za druge namene .............................. -     pr

 2902 30   - Toluen:

 2902 30 100 -- za uporabo kot pogonsko gorivo ali za
       kurjavo ......................................... -     7.0(1)

 2902 30 900 -- za druge namene .............................. -     pr

       - Ksileni (čistoče nad 95%):

 2902 41 000 -- o-ksilen ..................................... -     pr

 2902 42 000 -- m-ksilen ..................................... -     pr

 2902 43 000 -- p-ksilen ..................................... -     pr

 2902 44   -- izomeri ksilenov v mešanici:

 2902 44 100 --- za uporabo kot pogonsko gorivo ali za
       kurjavo ......................................... -     7.0(1)

 2902 44 900 --- za druge namene ............................. -     pr

 2902 50 000 - Stiren ........................................ -     5.0(1)

 2902 60 000 - Etilbenzen .................................... -     4.0(1)

 2902 70 000 - Kumen ......................................... -     7.0(1)

 2902 90   - Drugi:

 2902 90 100 -- naftalen in antracen ......................... -     pr

 2902 90 300 -- bifenil in terfenili ......................... -     6.0(1)

 2902 90 500 -- viniltolueni ................................. -     5.0(1)

 2902 90 600 -- 1,3-diizopropilbenzen ........................ -     5.0(1)

 2902 90 800 -- drugo ........................................ -     5.0(1)


 2903    Halogenski ogljikovodiki derivati

       - Nasičeni klorirani derivati acikličnih
       ogljikovodikov:

 2903 11 000 -- monoklormetan (metilklorid) in monokloretan
       (etilklorid) - C2H5Cl ........................... -     12.0(1)

 2903 12 000 -- diklormetan (metilenklorid) - CH2Cl2 ......... -     12.0(1)

 2903 13 000 -- kloroform (triklormetan) - CHCl3 ............. -     12.0(1)

 2903 14 000 -- ogljikov tetraklorid - CCl4 .................. -     12.0(1)

 2903 15 000 -- 1,2-dikloretan (etilenklorid) - C2H4Cl2 ...... -     12.0(1)

 2903 16 000 -- 1,2-diklorpropan (propilen-diklorid) in
       diklorbutani .................................... -     12.0(1)

 2903 19   -- drugi:

 2903 19 100 --- 1,1,1,-trikloretan (metil kloroform) -
       C2H3Cl3 ......................................... -     12.0(1)

 2903 19 900 --- drugi ....................................... -     12.0(1)

       - Klorirani derivati nenasičenih acikličnih
       ogljikovodikov:

 2903 21 000 -- vinilklorid (kloretilen) ..................... -     12.0(1)

 2903 22 000 -- trikloretilen - C2HCl3 ....................... -     pr

 2903 23 000 -- tetrakloretilen (perkloretilen) - C2Cl4 ...... -     12.0(1)

 2903 29 000 -- drugi ........................................ -     12.0(1)

 2903 30   - Fluorirani, bromirani ali jodirani derivati
       acikličnih ogljikovodikov:

 2903 30 10 -- fluorirani:

*2903 30 101 --- tetrafluoroetan (HFC 134a) .................. -     8.0(1)

*2903 30 102 --- spojine iz Priloge 2 ((BSP1) Glej
       Prilogo - Bojni strupi in njihovi
       predhodniki...................................... -     8.0(1)

*2903 30 109 --- drugo ....................................... -     8.0(1)

       -- bromirani:

 2903 30 310 --- dibromoetan in vinilbromid .................. -     6.0(1)

 2903 30 330 --- bromometan - CH3Br .......................... -     8.0(1)

 2903 30 350 --- dibromometan - CHBr2 ........................ -     8.0(1)

 2903 30 370 --- drugo ....................................... -     8.0(1)

 2903 30 900 -- jodirani ..................................... -     8.0(1)

       - Halogenirani derivati acikličnih
       ogljikovodikov, ki vsebujejo dva ali več
       različnih halogenskih elementov:

 2903 41 000 -- triklorofluorometan - (CFC - 11) ............. -     7.0(1)

 2903 42 000 -- diklordifluorometan - (CFC - 12) ............. -     7.0(1)

 2903 43 000 -- triklrotrifluoroetani - (CFC - 113) .......... -     7.0(1)

 2903 44   -- diklortetrafluoroetani in klorpentafluoretan:

 2903 44 100 --- diklortetrafluoroetani - (CFC - 114)) ....... -     7.0(1)

 2903 44 900 --- klorpentafluoroetan - (CFC - 115) ........... -     7.0(1)

 2903 45   -- drugi perhalogenirani derivati, samo z
       fluorom in klorom:

 2903 45 100 --- klorotrifluorometan - (CFC - 13) ............ -     7.0(1)

 2903 45 150 --- pentaklorofluoroetan - (CFC - 111) .......... -     7.0(1)

 2903 45 200 --- tetraklorodifluoroetani - (CFC - 112) ....... -     7.0(1)

 2903 45 250 --- heptaklorofluoropropani - (CFC - 211) ....... -     7.0(1)

 2903 45 300 --- heksaklorodifluoropropani - (CFC - 212) ..... -     7.0(1)

 2903 45 350 --- pentaklorotrifluoropropani - (CFC - 213) .... -     7.0(1)

 2903 45 400 --- tetraklorotetrafluoropropani - (CFC - 214) .. -     7.0(1)

 2903 45 450 --- trikloropentafluoropropani - (CFC - 215) .... -     7.0(1)

 2903 45 500 --- dikloroheksafluoropropani - (CFC - 216) ..... -     7.0(1)

 2903 45 550 --- kloroheptafluoropropani - (CFC - 217) ....... -     7.0(1)

 2903 45 900 --- drugo ....................................... -     7.0(1)

 2903 46   -- bromoklorodifluorometan, bromotrifluorometan
       in dibromtetrafluoroetani:

 2903 46 100 --- bromoklorodifluorometan - HALON - 1211 ...... -     7.0(1)

 2903 46 200 --- bromotrifluorometan - HALON - 1301 .......... -     7.0(1)

 2903 46 900 --- dibromtetrafluoroetani - HALON - 2402 ....... -     7.0(1)

 2903 47 000 -- drugi perhalogenirani derivati ............... -     7.0(1)

 2903 49   -- drugi:

       --- halogenirani samo s fluorom in klorom:

 2903 49 100 ---- iz metana, etana ali propana (npr. F-22      
       (klordifluormetan) .............................. -     7.0(1)

 2903 49 200 ---- drugi ...................................... -     7.0(1)

       --- halogenirani samo s fluorom in bromom:

 2903 49 300 ---- iz metana, etana in propana ................ -     7.0(1)

 2903 49 400 ---- drugi ...................................... -     7.0(1)

 2903 49 800 --- drugi ....................................... -     7.0(1)

       - Halogenirani derivati ciklanskih, ciklenskih
       in cikloterpenskih ogljikovodikov:

 2903 51   -- 1,2,3,4,5,6-heksaklorcikloheksan:

 2903 51 100 --- lindan (ISO) ................................ -     7.0(1)

 2903 51 900 --- drugo ....................................... -     7.0(1)

 2903 59   -- drugi:

 2903 59 100 --- 1,2-dibromo-4-(1,2-dibromoetil)cikloheksan .. -     6.0(1)

 2903 59 300 --- tetrabromociklooktani ....................... -     6.0(1)

 2903 59 900 --- drugi ....................................... -     7.0(1)

       - Halogenirani derivati aromatičnih
       ogljikovodikov:

 2903 61 000 -- klorbenzen, o- diklorbenzen in
       p-diklorbenzen .................................. -     8.0(1)

 2903 62 000 -- heksaklorbenzen in DDT (1,1,1-triklor-2,2
       bis(p-klorfenil) etan) .......................... -     8.0(1)

 2903 69   -- drugi:

 2903 69 100 --- 2,3,4,5,6-pentabromoetilbenzen .............. -     7.0(1)

 2903 69 900 --- drugi ....................................... -     8.0(1)


 2904    Sulfo-, nitro- ali nitrozo- derivati
       ogljikovodikov, halogenirani ali nehalogenirani

 2904 10 000 - Derivati, ki vsebujejo samo sulfo- skupine,
       njihove soli in etil estre ...................... -     7.0(1)

 2904 20   - Derivati, ki vsebujejo samo nitro- ali
       nitrozo- skupine:

 2904 20 100 -- trinitrotolueni in dinitronaftaleni (TNT in
       DNT) ............................................ -     8.0(1)

 2904 20 90 -- drugi:

*2904 20 901 --- 1-2-3 propantrioltrinitrat .................. -     7.0(1)

*2904 20 909 --- drugi ....................................... -     7.0(1)

 2904 90   - Drugi:

 2904 90 200 -- sulfohalogenirani derivati ................... -     7.0(1)

 2904 90 400 -- triklornitrometan (kloropikrin) .............. -     11.0(1)

 2904 90 850 -- drugi ........................................ -     11.0(1)


       II. ALKOHOLI IN NJIHOVI HALOGENSKI, SULFO-, NITRO- ALI
                NITROZO DERIVATI

 2905    Aciklični alkoholi in njihovi halogenski,
       sulfo-, nitro- ali nitrozo- derivati

       - Nasičeni enohidroksilni alkoholi:

 2905 11 000 -- metanol (metilalkohol) ....................... -     13.0(1)

 2905 12 000 -- propan-1-ol (propilalkohol) in propan- 2-ol
       (izopropil- alkohol) ............................ -     7.0(1)

 2905 13 000 -- butan-1-ol (n-butilalkohol) .................. -     7.0(1)

 2905 14   -- drugi butanoli:

 2905 14 100 --- 2-metilpropan-2-ol (terc-butil alkohol) ..... -     5.0(1)

 2905 14 900 --- drugi ....................................... -     7.0(1)

 2905 15 000 -- pentanol (amilalkohol) in njegovi izomeri .... -     8.0(1)

 2905 16   -- oktanol (oktilalkohol) in njegovi izomeri:

 2905 16 100 --- 2-etilheksan-1-ol ........................... -     8.0(1)

 2905 16 200 --- oktan-2-ol .................................. -     8.0(1)

 2905 16 800 --- drugi ....................................... -     8.0(1)

 2905 17 000 -- dodekan-1-ol (laurilalkohol), heksadekan-1-ol
       (cetilalkohol) in oktadekan-1-ol
       (stearilalkohol) ................................ -     8.0(1)

 2905 19   -- drugi:

 2905 19 100 --- kovinski alkoholati ......................... -     10.0(1)

 2905 19 90 --- drugi:

*2905 19 901 ---- spojine iz Priloge 2 ((BSP1) Glej
       Prilogo 2 - Bojni strupi in njihovi
       predhodniki ......................................-     8.0(1)

*2905 19 909 ---- drugi: ......................................-     8.0(1)


       - Nenasičeni enohidroksilni alkoholi:

 2905 22   -- aciklični terpenski alkohol:

 2905 22 100 --- geraniol, citronelol, linalol, rodinol in
       nerol ........................................... -     7.0(1)

 2905 22 900 --- drugi ....................................... -     7.0(1)

 2905 29   -- drugi:

 2905 29 100 --- alilalkohol ................................. -     7.0(1)

 2905 29 900 --- drugi ....................................... -     7.0(1)

       - Dioli:

 2905 31 000 -- etilenglikol (etandiol) ...................... -     13.0(1)

 2905 32 000 -- propilenglikol (propan-1,2-diol) ............. -     13.0(1)

 2905 39   -- drugi:

 2905 39 100 --- 2-metilpentan-2,4-diol (heksilenglikol) ..... -     13.0(1)

 2905 39 200 --- butan-1,3-diol .............................. -     13.0(1)

 2905 39 300 --- 2,4,7,9-tetrametildeka-5-in-4,7-diol ........ -     13.0(1)

 2905 39 800 --- drugi ....................................... -     13.0(1)

       - Drugi večhidroksilni alkoholi:

 2905 41 000 -- 2-etil-2-(hidroksimetil) propan-1,3-diol
       (trimetilolpropan) .............................. -     3.0(1)

 2905 42 000 -- pentaeritritol ............................... -     13.0(1)

 2905 43 000 -- manitol ...................................... -     12.0(1)

 2905 44   -- D-glucitol (sorbitol):

       --- v vodni raztopini:

 2905 44 110 ---- ki vsebuje do vključno 2% po masi
       D-manitola, računano na vsebnost D-glucitola .... -     12.0(1)

 2905 44 190 ---- drugi ...................................... -     12.0(1)

       --- drugi:

 2905 44 910 ---- ki vsebuje do vključno 2% po masi
       D-manitola, računano na vsebnost D-glucitola .... -     12.0(1)

 2905 44 990 ---- drugi ...................................... -     12.0(1)

 2905 45 000 -- glicerol ..................................... -     pr

 2905 49   -- drugi:

 2905 49 100 --- trioli; tetroli ............................. -     13.0(1)

       --- drugi:

       ---- estri glicerola s spojinami, ki vsebujejo
       kislinske funkcije iz tar. št. 2904:

 2905 49 510 ----- s sulfohalogeniranimi derivati ............ -     7.0(1)

 2905 49 590 ----- drugi ..................................... -     7.0(1)

 2905 49 900 ---- drugi ...................................... -     7.0(1)

 2905 50   - Halogenski, sulfo-,nitro- ali nitrozo-derivati
       acikličnih alkoholov:

 2905 50 100 -- iz nasičenih monohidridnih alkoholov ......... -     8.0(1)

 2905 50 30 -- iz nenasičenih monohidridnih alkoholov:

*2905 50 301 --- spojine iz priloge 1 (MIPS (1) Glej prilogo 1
       - Mamila in psihotropne substance.) ............. -     8.0(1)

*2905 50 309 --- drugo ....................................... -     7.0(1)

       -- iz polihidridnih alkoholov:

 2905 50 910 --- 2,2-bis(bromoetil)propandiol ................ -     7.0(1)

 2905 50 990 --- drugi ....................................... -     8.0(1)


 2906    Ciklični alkoholi in njihovi halogenski, sulfo-,
       nitro- ali nitrozo- derivati

       - Ciklanski, ciklenski ali cikloterpenski:

 2906 11 000 -- mentol ....................................... -     8.0(1)

 2906 12 000 -- cikloheksanol, metilcikloheksanoli in
       dimetilcikloheksanoli ........................... -     8.0(1)

 2906 13   -- steroli in inozitoli:

 2906 13 100 --- steroli ..................................... -     6.0(1)

 2906 13 900 --- inozitoli ................................... -     7.0(1)

 2906 14 000 -- terpinoli (terpineoli) ....................... -     7.0(1)

 2906 19 000 -- drugo ........................................ -     7.0(1)

       - Aromatski:

 2906 21 000 -- benzilalkohol ................................ -     pr

 2906 29   -- drugo:

 2906 29 100 --- cinamil (cimetni) alkohol ................... -     6.0(1)

 2906 29 900 --- drugi ....................................... -     7.0(1)


     III. FENOLI, FENOLNI ALKOHOLI IN NJIHOVI HALOGENSKI, SULFO-,
             NITRO- ALI NITROZO- DERIVATI

 2907    Fenoli; fenolni alkoholi

       - Monofenoli:

 2907 11 000 -- fenol (hidroksibenzen) in njegove soli ....... -     3.0(1)

 2907 12 000 -- krezoli in njihove soli ...................... -     3.0(1)

 2907 13 000 -- oktilfenol, nonilfenol in njuni izomeri;
       njune soli ...................................... -     7.0(1)

 2907 14 000 -- ksilenoli in njihove soli .................... -     3.0(1)

 2907 15   -- naftoli in njihove soli:

 2907 15 100 --- 1-naftol .................................... -     14.0(1)

 2907 15 900 --- drugi ....................................... -     14.0(1)

 2907 19 000 -- drugi ....................................... -     7.0(1)

       - Polifenoli:

 2907 21 000 -- rezorcinol in njegove soli ................... -     7.0(1)

 2907 22   -- hidrokinon (kinol) in njegove soli:

 2907 22 100 --- hidrokinon (kinol) .......................... -     8.0(1)

 2907 22 900 --- drugo ....................................... -     7.0(1)

 2907 23   -- 4,4-izopropilidendifenol (bisfenol A,
       difenilolpropan) in njegove soli:

 2907 23 100 --- 4, 4-izopropilidendifenol (bisfenol A,
       difenilolpropan) ................................ -     6.0(1)

 2907 23 900 --- drugi ....................................... -     7.0(1)

 2907 29   -- drugo:

 2907 29 100 --- dihidroksinaftaleni in njihove soli ......... -     7.0(1)

 2907 29 900 --- drugo ....................................... -     7.0(1)

 2907 30 000 - Fenol alkoholi ................................ -     8.0(1)


 2908    Halogenski, sulfo-, nitro- ali nitrozo- derivati
       fenolov ali fenol alkoholov

 2908 10   - Derivati, ki vsebujejo samo halogenske skupine
       in njihove soli:

 2908 10 100 -- bromirani derivati ........................... -     6.0(1)

 2908 10 900 -- drugi ........................................ -     7.0(1)

 2908 20 000 - Derivati,ki vsebujejo samo sulfo- skupine,
       njihove soli in estri ........................... -     8.0(1)

 2908 90 000 - Drugo ......................................... -     8.0(1)


      IV. ETRI, PEROKSIDI ALKOHOLOV, PEROKSIDI ETROV, PEROKSIDI
     KETONOV, EPOKSIDI S TRIČLENSKIM OBROČEM, ACETALI IN POLACETALI
     IN NJIHOVI HALOGENSKI, SULFO-, NITRO- ALI NITROZO- DERIVATI

 2909    Etri,eter-alkoholi, eter-fenoli, eter-alkohol-
       fenoli, peroksidi alkoholov, peroksidi etrov,
       peroksidi ketonov (kemično določeni ali
       nedoločeni) in njihovi halogenski, sulfo-,
       nitro- ali nitrozo- derivati

       - Aciklični etri in njihovi halogenski, sulfo-,
       nitro- ali nitrozo- derivati:

 2909 11 000 -- dietileter ................................... -     8.0(1)

 2909 19 000 -- drugo ........................................ -     7.0(1)

 2909 20 000 - Ciklanski, ciklenski ali cikloterpenski etri
       in njihovi halogenski, sulfo-, nitro- ali
       nitrozo- derivati ............................... -     7.0(1)

 2909 30   - Aromatski etri in njihovi halogenski, sulfo-,
       nitro- ali nitrozo- derivati:

 2909 30 100 -- difenileter .................................. -     12.0(1)

       -- bromirani derivati:

 2909 30 310 --- pentabromodifenil eter;
       1,2,4,5-tetrabromo-3,6-bis (pentabromofenoksi)
       benzen .......................................... -     3.0(1)

 2909 30 350 --- 1,2-bis(2,4,6-tribromofenoksi)etan, namenjen
       za proizvodnjo akrilonitril-butadien-stirena
       (ABS) ........................................... -     6.0(1)

 2909 30 380 --- drugi ....................................... -     6.0(1)

 2909 30 900 -- drugo ........................................ -     7.0(1)

       - Eter-alkoholi in njihovi halogenski, sulfo-,
       nitro- ali nitrozo- derivati:

 2909 41 000 -- 2,2-oksidietanol (dietilenglikol, digol) ..... -     8.0(1)

 2909 42 000 -- monometil etri etilenglikola ali
       dietilenglikola ................................. -     8.0(1)

 2909 43 000 -- monobutil etri etilenglikola ali
       dietilenglikola ................................. -     8.0(1)

 2909 44 000 -- drugi monoalkil etri etilenglikola ali
       dietilenglikola ................................. -     8.0(1)

 2909 49   -- drugo:

       --- aciklični:

 2909 49 110 ---- 2-(2-kloroetoksi)etanol .................... -     8.0(1)

 2909 49 190 ---- drugo ...................................... -     8.0(1)

 2909 49 900 --- ciklični .................................... -     7.0(1)

 2909 50   - Eter-fenoli, eter-alkohol-fenoli in njihovi
       halogenski, sulfo- nitro- ali nitrozo- derivati:

 2909 50 100 -- gvajakol in gvajakolsulfonati kalija ......... -     11.0(1)

 2909 50 900 -- drugo ........................................ -     7.0(1)

 2909 60 000 - Peroksidi alkoholov, peroksidi etrov,
       peroksidi ketonov in njihovi halogenski, sulfo-,
       nitro- ali nitrozo- derivati .................... -     7.0(1)


 2910    Epoksidi, epoksialkoholi, epoksifenoli in
       epoksietri s tričlenskim obročem in njihovi
       halogenski, sulfo-, nitro- ali nitrozo- derivati

 2910 10 000 - Etilenoksid (oksiran) ......................... -     8.0(1)

 2910 20 000 - Propilenoksid (metiloksiran) .................. -     8.0(1)

 2910 30 000 - Epiklorhidrin (1-kloro-2,3-epoksipropan) ...... -     12.0(1)

 2910 90 000 - Drugo ......................................... -     8.0(1)


 2911 00 000 Acetali in polacetali z drugimi kisikovimi
       funkcijami ali brez njih in njihovi halogenski,
       sulfo-, nitro- ali nitrozo- derivati ............ -     5.0(1)


            V. SPOJINE Z ALDEHIDNO FUNKCIJO

 2912    Aldehidi, z drugimi kisikovimi funkcijami ali
       brez njih; ciklični polimeri aldehidov;
       paraformaldehid

       - Akciklični aldehidi brez drugih kisikovih
       funkcij:

 2912 11 000 -- metanal (formaldehid) ........................ -     10.0

 2912 12 000 -- etanal (acetaldehid) ......................... -     18.0(1)

 2912 13 000 -- butanal (butiraldehid, normalni izomeri) ..... -     8.0(1)

 2912 19 000 -- drugi ........................................ -     7.0(1)

       - Ciklični aldehidi brez drugih kisikovih
       funkcij:

 2912 21 000 -- benzaldehid .................................. -     7.0(1)

 2912 29 000 -- drugi ........................................ -     7.0(1)

 2912 30 000 - Aldehid-alkoholi .............................. -     7.0(1)

       - Aldehid-etri, aldehid-fenoli in aldehidi z
       drugimi kisikovimi funkcijami:

 2912 41 000 -- vanilin (4-hidroksi-3-metoksibenzaldehid) .... -     8.0(1)

 2912 42 000 -- etilvanilin (3-etoksi-4-hidroksibenzaldehid) . -     8.0(1)

 2912 49 000 -- drugi ........................................ -     7.0(1)

 2912 50 000 - Ciklični polimeri aldehidov ................... -     7.0(1)

 2912 60 000 - Paraformaldehid ............................... -     8.0


 2913 00 000 Halogenski,sulfo-,nitro- ali nitrozo- derivati
       proizvodov iz tar. št. 2912 ..................... -     7.0(1)


         VI. SPOJINE S KETONSKO IN KINONSKO FUNKCIJO

 2914    Ketoni in kinoni z drugimi kisikovimi funkcijami
       ali brez njih in njihovi halogenski, sulfo-,
       nitro- ali nitrozo- derivati

       - Akciklični ketoni brez drugih kisikovih
       funkcij:

 2914 11 000 -- aceton ....................................... -     7.0(1)

 2914 12 000 -- butanon (metil etil keton) ................... -     7.0(1)

 2914 13 000 -- 4-metilpentan-2-on (metil izobutil keton) .... -     7.0(1)

 2914 19   -- drugi:

 2914 19 100 --- 5-metiloheksan-2-on ......................... -     7.0(1)

 2914 19 900 --- drugi ....................................... -     7.0(1)

       - Ciklanski, ciklenski in cikloterpenski ketoni
       brez drugih kisikovih funkcij:

 2914 21 000 -- kafra ........................................ -     7.0(1)

 2914 22 000 -- cikloheksanon in metilcikloheksanoni ......... -     7.0(1)

 2914 23 000 -- jononi in metiljononi ........................ -     7.0(1)

 2914 29 000 -- drugi ........................................ -     7.0(1)

       - Aromatski ketoni brez drugih kisikovih
       funkcij:

 2914 31 000 -- fenilaceton (fenilpropan-2-on) ............... -     8.0(1)

 2914 39 000 -- drugo ........................................ -     8.0(1)

 2914 40   - Ketonski alkoholi in ketonski aldehidi:

 2914 40 100 -- 4-hidroksi-4-metilpentan-2-on (diaceton
       alkohol) ........................................ -     7.0(1)

 2914 40 900 -- drugi ........................................ -     3.0(1)

 2914 50 000 - Ketonski fenoli in ketoni z drugimi kisikovimi
       funkcijami ...................................... -     8.0(1)

       - Kinoni:

 2914 61 000 -- antrakinon ................................... -     7.0(1)

 2914 69   -- drugi:

 2914 69 100 --- 1,4-naftokinon .............................. -     7.0(1)

 2914 69 900 --- drugi ....................................... -     7.0(1)

 2914 70   - Halogenski, sulfo-, nitro- ali nitrozo-
       derivati:

 2914 70 100 -- 4'-terc-butil-2',6'-dimetil-3',5'-
       dinitroacetofenon (mošusni keton) ............... -     11.0(1)

 2914 70 900 -- drugi ........................................ -     7.0(1)


      VII. KARBOKSILNE KISLINE IN NJIHOVI ANHIDRIDI, HALOGENIDI,
    PEROKSIDI IN PEROKSIKISLINE TER NJIHOVI HALOGENSKI, SULFO-, NITRO-
               ALI NITROZO- DERIVATI

 2915    Nasičene aciklične monokarboksilne kisline in
       njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi in
       peroksikisline; njihovi halogenski, sulfo-,
       nitro- ali nitrozo derivati

       - Mravljinčna kislina, njene soli in estri:

 2915 11 000 -- mravljinčna kislina .......................... -     8.0(1)

 2915 12 000 -- soli mravljinčne kisline ..................... -     8.0(1)

 2915 13 000 -- estri mravljinčne kisline .................... -     8.0(1)

       - Ocetna kislina in njene soli; anhidrid ocetne
       kisline:

 2915 21 000 -- ocetna kislina ............................... -     16.0(1)

 2915 22 000 -- natrijev acetat .............................. -     15.0(1)

 2915 23 000 -- kobaltovi acetati ............................ -     11.0(1)

 2915 24 000 -- anhidrid ocetne kisline ...................... -     8.0(1)

 2915 29 000 -- drugi ........................................ -     7.0(1)

       - Estri ocetne kisline:

 2915 31 000 -- etilacetat ................................... -     11.0(1)

 2915 32 000 -- vinilacetat .................................. -     11.0(1)

 2915 33 000 -- n-butilacetat ................................ -     8.0(1)

 2915 34 000 -- izobutilacetat ............................... -     8.0(1)

 2915 35 000 -- 2-etoksietilacetat ........................... -     7.0(1)

 2915 39   -- drugi:

 2915 39 100 --- propilacetat in izopropilacetat ............. -     11.0(1)

 2915 39 300 --- metilacetat, pentilacetat (amilacetat),
       izopentilacetat (izoamilacetat) in glicerol
       acetati ......................................... -     8.0(1)

 2915 39 500 --- p-tolilacetat, fenilpropilacetati,
       benzilacetati, rodinilacetati, santalilacetati
       in acetati feniletan-1,2-diola .................. -     10.0(1)

 2915 39 90 --- drugo:

*2915 39 901 ---- metil - cikloheksoil acetat ................ -     7.0(1)

*2915 39 909 ---- drugo ...................................... -     7.0(1)

 2915 40 000 - Mono-, di- ali triklorocetna kislina, njene
       soli in estri ................................... -     7.0(1)

 2915 50 000 - Propionska kislina, njene soli in estri ....... -     5.0(1)

 2915 60   - Maslene kisline, valerijanske kisline, njihove
       soli in estri:

       -- maslene kisline, njihove soli in estri:

 2915 60 110 --- 1-izopropil-2,2-dimetiltrimetilen
       diizobutirat .................................... -     7.0(1)

 2915 60 190 --- drugo ....................................... -     7.0(1)

 2915 60 900 -- valerijanske kisline, njihove soli in estri .. -     6.0(1)

 2915 70   - Palmitinska kislina, stearinska kislina, njune
       soli in estri:

 2915 70 150 -- palmitinska kislina .......................... -     6.0(1)

 2915 70 200 -- soli in estri palmitinske kisline ............ -     6.0(1)

 2915 70 250 -- stearinska kislina ........................... -     6.0(1)

 2915 70 300 -- soli stearinske kisline ...................... -     6.0(1)

 2915 70 800 -- estri stearinske kisline ..................... -     6.0(1)

 2915 90   - Drugo:

 2915 90 100 -- lavrinska kislina ............................ -     7.0(1)

 2915 90 200 -- kloroformati ................................. -     7.0(1)

 2915 90 80 -- drugo:

*2915 90 801 --- natrijev valproat ........................... -     7.0(1)

*2915 90 809 --- drugo ....................................... -     7.0(1)


 2916    Nenasičene aciklične monokarboksilne kisline,
       ciklične monokarboksilne kisline in njihovi
       anhidridi, halogenidi, peroksidi in
       peroksikisline; njihovi halogenski, sulfo-,
       nitro- ali nitrozo- derivati

       - Nenasičene aciklične monokarboksilne kisline,
       njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi,
       peroksikisline in njihovi derivati:

 2916 11   -- akrilna kislina in njene soli:

 2916 11 100 --- akrilna kislina ............................. -     8.0(1)

 2916 11 900 --- soli akrilne kisline ........................ -     10.0(1)

 2916 12   -- estri akrilne kisline:

 2916 12 100 --- metilakrilat ................................ -     10.0(1)

 2916 12 200 --- etilakrilat ................................. -     10.0(1)

 2916 12 900 --- drugo ....................................... -     10.0(1)

 2916 13 000 -- metakrilna kislina in njene soli ............. -     7.0(1)

 2916 14   -- estri metakrilne kisline:

 2916 14 100 --- metil metakrilat ............................ -     7.0(1)

 2916 14 900 --- drugo ....................................... -     7.0(1)

 2916 15 000 -- oleinska, linolna in linoleinska kislina,
       njihove soli in estri ........................... -     10.0(1)

 2916 19   -- drugo:

 2916 19 100 --- undecenske kisline, njihove soli in estri ... -     6.0(1)

 2916 19 300 --- heksa-2,4-dienoična kislina (sorbinska
       kislina) ........................................ -     8.0(1)

 2916 19 400 --- krotonska kislina ........................... -     10.0(1)

 2916 19 800 --- drugo ....................................... -     10.0(1)

 2916 20 000 - Ciklanske, ciklenske in cikloterpenske
       monokarboksilne kisline, njihovi anhidridi,
       halogenidi, peroksidi, peroksikisline in njihovi
       derivati ........................................ -     7.0(1)

       - Aromatične monokarboksilne kisline, njihovi
       anhidridi, halogenidi, peroksidi, peroksikisline
       in njihovi derivati:

 2916 31 000 -- benzojska kislina, njene soli in estri ....... -     7.0(1)

 2916 32   -- benzoilperoksid in benzoilklorid:

 2916 32 100 --- benzoilperoksid ............................. -     7.0(1)

 2916 32 900 --- benzoilklorid ............................... -     7.0(1)

 2916 34 000 -- fenilocetna kislina, in njene soli ........... -     7.0(1)

 2916 35 000 -- estri fenilocetne kisline .................... -     7.0(1)

 2916 39 000 -- drugo ........................................ -     7.0(1)


 2917    Polikarboksilne kisline, njihovi anhidridi,
       halogenidi, peroksidi in peroksikisline; njihovi
       halogenski, sulfo-, nitro- ali nitrozo- derivati

       - Aciklične polikarboksilne kisline, njihovi
       anhidridi, halogenidi, peroksidi, peroksikisline
       in njihovi derivati:

 2917 11 000 -- oksalna kislina, njene soli in estri ......... -     8.0(1)

 2917 12   -- adipinska kislina, njene soli in estri:

 2917 12 100 --- adipinska kislina in njene soli ............. -     13.0(1)

 2917 12 900 --- estri adipinske kisline ..................... -     13.0(1)

 2917 13   -- azelainska kislina, sebacinska kislina, njune
       soli in estri:

 2917 13 100 --- sebacinska kislina .......................... -     6.0(1)

 2917 13 900 --- drugo ....................................... -     6.0(1)

 2917 14 000 -- anhidrid maleinske kisline ................... -     10.0

 2917 19   -- drugo:

 2917 19 100 --- malonska kislina, njene soli in estri ....... -     13.0(1)

 2917 19 900 --- drugo ....................................... -     7.0(1)

 2917 20 000 - Ciklanske, ciklenske in cikloterpenske
       polikarboksilne kisline, njihovi anhidridi,
       halogenidi, peroksidi, peroksikisline in njihovi
       derivati ........................................ -     6.0(1)

       - Aromatske polikarboksilne kisline, njihovi
       anhidridi, halogenidi, peroksidi, peroksikisline
       in njihovi derivati:

 2917 31 000 -- dibutil ortoftalati .......................... -     13.0

 2917 32 000 -- dioktil ortoftalati .......................... -     13.0

 2917 33 000 -- dinonil ali didecil ortoftalati .............. -     13.0

 2917 34 000 -- drugi estri ortofalne kisline ................ -     13.0

 2917 35 000 -- anhidrid ftalne kisline ...................... -     13.0

 2917 36 000 -- tereftalna kislina in njene soli ............. -     10.0(1)

 2917 37 000 -- dimetiltereftalat ............................ -     10.0(1)

 2917 39   -- drugo:

       --- bromirani derivati:

 2917 39 110 ---- ester ali anhidrid tetrabromoftalne
       kisline ......................................... -     13.0(1)

 2917 39 190 ---- drugo ...................................... -     13.0(1)

       --- drugo:

 2917 39 300 ---- benzen-1,2,4-trikarboksilna kislina ........ -     13.0(1)

 2917 39 400 ---- izoftaloilov diklorid, ki vsebuje 0,8 ut.%
       ali manj tetraftaloilovega diklorida ............ -     13.0(1)

 2917 39 500 ---- naftaleno-1,4,5,8-tetrakarboksilna kislina . -     13.0(1)

 2917 39 600 ---- tetrakloroftalov anhidrid .................. -     13.0(1)

 2917 39 700 ---- natrijev
       3,5-bis(metoksikarbonil)benzensulfonat .......... -     13.0(1)

 2917 39 800 ---- drugo ...................................... -     13.0(1)


 2918    Karboksilne kisline z dodatno kisikovo funkcijo
       in njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi in
       peroksikisline; njihovi halogenski, sulfo-,
       nitro- ali nitrozo- derivati

       - Karboksilne kisline z alkoholno funkcijo, toda
       brez druge kisikove funkcije, njihovi anhidridi,
       halogenidi, peroksidi, peroksikisline ali
       njihovi derivati

 2918 11 000 -- mlečna kislina, njene soli in estri .......... -     7.0(1)

 2918 12 000 -- vinska kislina ............................... -     8.0(1)

 2918 13 000 -- soli in estri vinske kisline ................. -     8.0(1)

 2918 14 000 -- citronska kislina ............................ -     13.0(1)

 2918 15 000 -- soli in estri citronske kisline .............. -     8.0(1)

 2918 16 000 -- glukonska kislina, njene soli in estri ....... -     9.0(1)

 2918 17 000 -- fenilglikolna kislina (mandeljnova kislina)
       njene soli in estri ............................. -     8.0(1)

 2918 19   -- drugo:

 2918 19 300 --- holna kislina, 3-alfa,
       12-alfa-dihidroksi-5-beta-holan-24-ojska kislina
       (dezoksiholna kislina), njune soli in estri ..... -     7.0(1)

 2918 19 400 --- 2,2-bis(hidroksimetil)propionska kislina .... -     7.0(1)

 2918 19 99 --- drugo:

*2918 19 991 ---- spojine iz Priloge 2 ((BSP1) Glej
       Prilogo 2 - Bojni strupi in njihovi
       predhodniki...................................... -     7.0(1)

*2918 19 999 ---- drugo ...................................... -     7.0(1)

       - Karboksilne kisline s fenolno funkcijo, toda
       brez drugih kisikovih funkcij, njihovi
       anhidridi, halogenidi, peroksidi, peroksikisline
       in njihovi derivati:

 2918 21 000 -- salicilna kislina in njene soli .............. -     8.0(1)

 2918 22 000 -- 0-acetilsalicilna kislina, njene soli in
       estri ........................................... -     12.0(1)

 2918 23   -- drugi estri salicilne kisline in njihove
       soli:

 2918 23 100 --- metilsalicilat in fenilsalicilat (salol) .... -     17.0(1)

 2918 23 900 --- drugo ....................................... -     8.0(1)

 2918 29   -- drugo:

 2918 29 100 --- sulfosalicilne kisline, hidroksinaftonske
       kisline; njihove soli in estri .................. -     8.0(1)

 2918 29 300 --- 4-hidroksibenzojska kislina, njene soli in
       estri ........................................... -     8.0(1)

 2918 29 500 --- galna kislina, njene soli in estri .......... -     7.0(1)

 2918 29 900 --- drugo ....................................... -     7.0(1)

 2918 30 000 - Karboksilne kisline z aldehidno ali ketonsko
       funkcijo, toda brez drugih kisikovih funkcij,
       njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi,
       peroksikisline in njihovi derivati .............. -     7.0(1)

 2918 90   - Drugo:

 2918 90 100 -- 2,6-dimetoksibenzojska kislina ............... -     7.0(1)

 2918 90 200 -- dikamba (ISO) ................................ -     7.0(1)

 2918 90 300 -- natrijev fenoksiacetat ....................... -     7.0(1)

 2918 90 900 -- drugo ........................................ -     7.0(1)


      VIII. ESTRI ANORGANSKIH KISLIN IN NJIHOVE SOLI, NJIHOVI
        HALOGENSKI, SULFO-, NITRO- ALI NITROZO- DERIVATI

 2919 00   Estri fosforne kisline in njene soli, vključno z
       laktofosfati; njeni halogenski, sulfo-, nitro
       ali nitrozo- derivati

 2919 00 100 - Tributil fosfati, trifenil fosfati, tritolil
       fosfati, triksilil fosfati in tris(2-kloretil)
       fosfat .......................................... -     7.0(1)

 2919 00 900 - Drugo ......................................... -     7.0(1)


 2920    Estri drugih anorganskih kislin (razen estrov
       vodikovih halogenidov) in njihove soli; njihovi
       halogenski, sulfo-, nitro- ali nitrozo- derivati

 2920 10 000 - Estri tiofosforne kisline (fosfortioati) in
       njihove soli; njihovi halogenski, sulfo-,
       nitro-, ali nitrozo- derivati ................... -     7.0(1)

 2920 90   - Drugo:

 2920 90 100 -- estri žveplove kisline in estri ogljikove
       kisline ter njihove soli, njihovi halogenski,
       sulfo-, nitro- ali nitrozo- derivati ............ -     8.0(1)

 2920 90 200 -- dimetil fosfonat (dimetil fosfit) ............ -     7.0(1)

 2920 90 300 -- trimetil fosfit (trimetoksifosfin) ........... -     7.0(1)

 2920 90 400 -- trietil fosfit ............................... -     7.0(1)

 2920 90 500 -- dietil fosfonat (dietil vodikfosfit)
       (dietil fosfit) ................................. -     7.0(1)

 2920 90 85 -- drugi proizvodi:

*2920 90 851 --- spojine iz Priloge 2 ((BSP1) Glej
       Prilogo 2 - Bojni strupi in njihovi
       predhodniki ..................................... -     7.0(1)

*2920 90 859 --- drugi proizvodi ............................. -     7.0(1)


            IX. SPOJINE Z DUŠIKOVO FUNKCIJO

 2921    Spojine z amino funkcijo

       - Aciklični monoamini in njihovi derivati;
       njihove soli:

 2921 11   -- metilamin, di- ali tri- metilamin in njihove
       soli:

 2921 11 100 --- metilamin, di- ali trimetilamin ............ kg met.am. 12.0(1)

 2921 11 900 --- soli ........................................ -     12.0(1)

 2921 12 000 -- dietilamin in njegove soli ................... -     6.0(1)

 2921 19   -- drugo:

 2921 19 100 --- trietilamin in njegove soli ................. -     7.0(1)

 2921 19 300 --- izopropilamin in njegove soli ............... -     7.0(1)

 2921 19 400 --- 1,1,3,3-tetrametilbutilamin ................. -     7.0(1)

 2921 19 80 --- drugo:

*2921 19 801 ---- spojine iz Priloge 2 ((BSP1) Glej
       Prilogo 2 - Bojni strupi in njihovi
       predhodniki ..................................... -     7.0(1)

*2921 19 809 ---- drugo ...................................... -     7.0(1)

       - Aciklični poliamini in njihovi derivati;
       njihove soli:

 2921 21 000 -- etilendiamin in njegove soli ................. -     6.0(1)

 2921 22 000 -- heksametilendiamin in njegove soli ........... -     7.0(1)

 2921 29 000 -- drugo ........................................ -     6.0(1)

 2921 30   - Ciklanski, ciklenski in cikloterpenski mono-
       ali poliamini in njihovi derivati; njihove soli:

 2921 30 100 -- cikloheksilamin in cikloheksildimetilamin in
       njune soli ...................................... -     7.0(1)

 2921 30 910 -- cikloheksa-1,3-ilenediamin
       (1,3-diaminocikloheksan) ........................ -     7.0(1)

 2921 30 990 -- drugo ........................................ -     7.0(1)

       - Aromatski monoamini in njihovi derivati;
       njihove soli:

 2921 41 000 -- anilin in njegove soli ....................... -     12.0(1)

 2921 42   -- derivati anilina in njihove soli:

 2921 42 100 --- halogenirani, sulfonirani, nitrirani in
       nitrozirani derivati in njihove soli ............ -     12.0(1)

 2921 42 900 --- drugo ....................................... -     7.0(1)

 2921 43   -- toluidini in njihovi derivati; njihove soli:

 2921 43 100 --- toluidini in njihove soli ................... -     7.0(1)

 2921 43 900 --- drugo ....................................... -     7.0(1)

 2921 44 000 -- difenilamin in njegovi derivati; njihove
       soli ............................................ -     7.0(1)

 2921 45 000 -- 1-naftilamin (alfa-naftilamin), 2-naftilamin
       (beta- naftilamin) in njihovi derivati; njihove
       soli ............................................ -     7.0(1)

 2921 49   -- drugo:

 2921 49 100 --- ksilidini in njihovi derivati; njihove soli . -     7.0(1)

 2921 49 90 --- drugo:

*2921 49 901 ---- spojine iz priloge 1 (MIPS (1) Glej prilogo 1
       - Mamila in psihotropne substance.) ............. -     7.0(1)

*2921 49 909 ---- drugo ...................................... -     7.0(1)

       - Aromatski poliamini in njihovi derivati;
       njihove soli:

 2921 51   -- o-,m-, p-fenilendiamini, diaminotolueni in
       njihovi derivati; njihove soli:

       --- o-, m-, p-fenilendiamin, diaminotolueni in
       njihovi halogenirani, sulfonirani, nitrirani in
       nitrozirani derivati; njihove soli:

 2921 51 110 ---- m-fenilendiamin čistote 99 % ali več, ki
       vsebuje:
         - 1ut.% ali manj vode;
         - 200 mg/kg ali manj o-fenilendiamina in
         - 450 mg/kg ali manj p-fenilendiamina ...... -     7.0(1)

 2921 51 190 ---- drugo ...................................... -     7.0(1)

 2921 51 900 --- drugo ....................................... -     10.0(1)

 2921 59   -- drugo:

 2921 59 100 --- m-fenilenbis(metilamin) ..................... -     10.0(1)

 2921 59 200 --- 2,2'-diklor-4,4'-metilendianilin ............ -     10.0(1)

 2921 59 300 --- 4,4'-bi-o-toluidin .......................... -     10.0(1)

 2921 59 400 --- 1,8-naftalendiamin .......................... -     10.0(1)

 2921 59 900 --- drugo ....................................... -     10.0(1)


 2922    Aminospojine s kisikovo funkcijo

       - Aminoalkoholi in njihovi etri in estri razen
       tistih, ki vsebujejo več kot eno kisikovo
       funkcijo; njihove soli:

 2922 11 000 -- monoetanolamin in njegove soli ............... -     7.0(1)

 2922 12 000 -- dietanolamin in njegove soli ................. -     7.0(1)

 2922 13   -- trietanolamin in njegove soli:

 2922 13 100 --- trietanolamin ............................... -     7.0(1)

 2922 13 900 --- soli trietanolamina ......................... -     7.0(1)

 2922 19   -- drugo:

 2922 19 100 --- n-etildietanolamin .......................... -     7.0(1)

 2922 19 200 --- 2,2'-metiliminodietanol (n-metildietanolamin).-     7.0(1)

 2922 19 90 --- drugo:

*2922 19 901 ---- spojine iz priloge 1 ((MIPS1) Glej
       Prilogo 1 - Mamila in psihotropne
       substance ....................................... -     7.0(1)

*2922 19 902 ---- spojine iz priloge 2 ((BPS2) Glej
       Prilogo 2 - Bojni strupi in njihovi
       predhodniki ..................................... -     7.0(1)

*2922 19 909 ---- drugo ...................................... -     7.0(1)

       - Aminonaftoli in drugi aminofenoli, njihovi
       etri in estri, razen tistih, ki vsebujejo več
       kot eno vrsto kisikove funkcije; njihove soli:

 2922 21 000 -- aminohidroksinaftalensulfonske kisline in
       njihove soli .................................... -     10.0(1)

 2922 22 000 -- anizidini, dianizidini, fenetidini in njihove
       soli ............................................ -     8.0(1)

 2922 29 000 -- drugo ........................................ -     10.0(1)

 2922 30 00 - Aminoaldehidi, aminoketoni in aminokinoni,
       razen tistih, ki vsebujejo več kot eno kisikovo
       funkcijo; njihove soli:

*2922 30 001 -- spojine iz priloge 1 ((MIPS (1)
       Glej prilogo 1 - Mamila in psihotropne
       substance) .......................................-     7.0(1=

*2922 30 009 -- drugo ........................................ -     7.0(1)

       - Amino kisline in njihovi estri, razen tistih,
       ki vsebujejo več kot eno kisikovo funkcijo;
       njihove soli:

 2922 41 000 -- lizin in njegovi estri; njegove soli ......... -     7.0(1)

 2922 42 000 -- glutaminska kislina in njene soli ............ -     pr

 2922 43 000 -- antranilna kislina (2-aminobenzojska kislina)
       in njene soli ................................... -     7.0(1)

 2922 49   -- drugo:

 2922 49 100 --- glicin ...................................... -     pr

 2922 49 200 --- b-alanin .................................... -     7.0(1)

 2922 49 70 --- drugo:

*2922 49 701 ---- spojine iz priloge 1 ((MIPS (1)
       Glej prilogo 1 - Mamila in psihotropne
       substance.) ......................................-     7.0(1)

*2922 49 709 ---- drugo ...................................... -     7.0(1)

 2922 50 00 - Fenoli aminoalkoholov, fenoli amino-kislin in
       druge aminospojine s kisikovo funkcijo:

*2922 50 001 -- spojine iz priloge 1 ((MIPS (1)
       Glej prilogo 1 - Mamila in psihotropne
       substance.) ......................................-     7.0(1)

*2922 50 009 -- drugo ........................................ -     7.0(1)


 2923    Kvarterne amonijeve soli in hidroksidi; lecitini
       in drugi fosfoaminolipidi

 2923 10 000 - Holin in njegove soli ......................... -     pr

 2923 20 000 - Lecitini in drugi fosfoaminolipidi ............ -     6.0(1)

 2923 90 000 - Drugo ......................................... -     7.0(1)


 2924    Spojine s karboksiamidno funkcijo, spojine
       ogljikove kisline z amidno funkcijo

 2924 10 00 - Aciklični amidi (vključno aciklični karbamati)
       in njihovi derivati; njihove soli:

*2924 10 001 -- spojine iz priloge 1 (MIPS (1) Glej prilogo 1 -
       Mamila in psihotropne substance.) ............... -     8.0(1)

*2924 10 009 -- drugo ........................................ -     8.0(1)

       - Ciklični amidi (vključno ciklični karbamati)
       in njihovi derivati; njihove soli:

 2924 21   -- ureini in njihovi derivati; njihove soli:

 2924 21 100 --- izoproturon (ISO) ........................... -     7.0(1)

 2924 21 900 --- druge ....................................... -     7.0(1)

 2924 22 000 -- 2-acetamidobenzojska kislina
       (N-acetilantranilična kislina) .................. -     7.0(1)

 2924 29   -- drugo:

 2924 29 100 --- lidokain (INN) .............................. -     pr

 2924 29 300 --- paracetamol (INN) ........................... -     7.0(1)

 2924 29 90 --- drugo:

*2924 29 901 ---- spojine iz priloge 1 (MIPS (1)) ............ -     7.0(1)
       Glej prilogo 1 - Mamila in psihotropne substance.

*2924 29 909 ---- drugo ...................................... -     7.0(1)


 2925    Spojine s karboksiimidno funkcijo (vključno
       saharin in njegove soli) in spojine z imino
       funkcijo

       - Imidi in njihovi derivati; njihove soli:

 2925 11 000 -- saharin in njegove soli ...................... -     7.0(1)

 2925 19   -- drugo:

 2925 19 100 --- 3,3',4,4',5,5',6,6'-oktabromo-N,N'-
         etilenediftalimid............................ -     7.0(1)

 2925 19 300 --- etilenbisdibromonorbornandikarboksimid ...... -     6.0(1)

 2925 19 80 --- drugi:

*2925 19 801 ---- spojine iz priloge 1 ((MIPS (1)
       Glej prilogo 1 - Mamila in psihotropne
       substance.) ..................................... -     7.0(1)

*2925 19 809 ---- drugo ...................................... -     7.0(1)

 2925 20 000 - Imini in njihovi derivati; njihove soli ....... -     7.0(1)


 2926    Spojine z nitrilno funkcijo

 2926 10 000 - Akrilonitril .................................. -     13.0(1)

 2926 20 000 - 1-cianogvanidin (diciandiamid) ................ -     13.0(1)

 2926 90   - Drugo:

 2926 90 200 -- izoftalonitril ............................... -     13.0(1)

 2926 90 99 -- drugo:

*2926 90 991 --- verapamil ................................... -     13.0(1)

*2926 90 992 --- klosantel ................................... -     13.0(1)

*2926 90 993 --- spojine iz priloge 1 ((MIPS (1)
       Glej prilogo 1 - Mamila in psihotropne
       substance.) ..................................... -     13.0(1)

*2926 90 994 --- benzil cianid (benzen acetonitril) .......... -     13.0(1)

*2926 90 999 --- drugo ....................................... -     13.0(1)


 2927 00 000 Diazo-, azo- ali azoksi spojine ................. -     7.0(1)


 2928 00   Organski derivati hidrazina ali hidroksilamina

 2928 00 100 - N,N-bis(2-metoksetil)hidroksilamin ............ -     7.0(1)

 2928 00 900 - Drugo ......................................... -     7.0(1)


 2929    Spojine z drugimi dušikovimi funkcijami

 2929 10   - Izocianati:

 2929 10 100 -- metilfenilen diizocianati (toluenovi
       diizocianati) (MDI, TDI) razen mešanic
       oligomerov....................................... -     13.0(1)

 2929 10 900 -- drugo ........................................ -     13.0(1)

 2929 90 000 -- drugo ........................................ -     13.0


      X. ORGANSKO - ANORGANSKE SPOJINE, HETEROCIKLIČNE SPOJINE,
        NUKLEINSKE KISLINE IN NJIHOVE SOLI TER SULFONAMIDI

 2930    Organske žveplove spojine

 2930 10 000 - Ditiokarbonati (ksantati) ..................... -     7.0(1)

 2930 20 000 - Tiokarbamati in ditiokarbamati ................ -     8.0(1)

 2930 30 000 - Tiuram mono-, di- ali tetra-sulfidi ........... -     8.0(1)

 2930 40   - Metionin:

 2930 40 100 -- metionin (INN) ............................... -     8.0(1)

 2930 40 900 -- drugo ........................................ -     8.0(1)

 2930 90   - Drugo:

 2930 90 120 -- cistein ...................................... -     8.0(1)

 2930 90 140 -- cistin ....................................... -     8.0(1)

 2930 90 160 -- derivati cisteina in cistina ................. -     8.0(1)

 2930 90 200 -- tiodiglikol (INN) (2, 2'-tiodietanol) ........ -     pr

 2930 90 300 -- DL-2-hidroksi-4-(metiltio)maslena kislina .... -     pr

 2930 90 400 -- 2,2'-tiodietil bis(3-(3,5-di-tert-butil-4-
        hidroksifenil)propionat) ..................... -     8.0(1)

 2930 90 500 -- mešanice izomerjev, ki vsebujejo
       4-metil-2,6-bis (metiltio) - metafenilendiamin
       in 2-metil-4,6-bis(metiltio)-metafenilendiamin .. -     8.0(1)

 2930 90 70 -- druge:

 2930 90 701 --- spojine iz Priloge 2 ((BSP2) Glej
       Prilogo 2 - Bojni strupi in njihovi
       predhodniki ..................................... -     8.0(1)

 2930 90 709 --- druge ....................................... -     8.0(1)

 2931 00   Druge organsko-anorganske spojine

 2931 00 100 - Dimetil metilfosfonat ......................... -     8.0(1)

 2931 00 200 - Metilfosfonoil difluorid (metilfosfonski
       difluorid) ...................................... -     8.0(1)

 2931 00 300 - Metilfosfonoil diklorid (metilfosfonski
       diklorid) ....................................... -     8.0(1)

 2931 00 95 - Drugo:

*2931 00 951 -- glifosfatna kislina in njene soli ............ -     15.0

*2931 00 952 -- spojine iz Priloge 2 ((BSP2) Glej
       Prilogo 2 - Bojni strupi in njihovi
       predhodniki) .................................... -     8.0(1)

*2931 00 959 -- druge ........................................ -     8.0(1)

 2932    Heterociklične spojine samo s heteroatomom ali
       heteroatomi kisika

       - Spojine, ki imajo v strukturi nekondenziran
       furanov obroč (hidrogenirane ali ne):

 2932 11 000 -- tetrahidrofuran .............................. -     8.0(1)

 2932 12 000 -- 2-furaldehid (furfuraldehid) ................. -     7.0(1)

 2932 13 000 -- furfurilalkohol in tetrahidrofurfuril
       alkohol ......................................... -     7.0(1)

 2932 19 000 -- drugo ........................................ -     8.0(1)

       - Laktoni:

 2932 21 000 -- kumarin, metilkumarini in etilkumarini ....... -     8.0(1)

 2932 29   -- drugi laktoni:

 2932 29 100 --- fenolftalein ................................ -     pr

 2932 29 200 --- 1-hidroksi-4-(1-(4-hidroksi-3-metoksikarbonil-
         1-naftil)-3-okso-1H, 3H-benzo(de)izokromen-1-
         il)-6-oktadekaloksi-2-naftojska kislina...... -     2.0(1)

 2932 29 300 --- 3'kloro-6'-cikloheksaminospiro(izobenzofuran-
         1(3H), 9'-ksanten)-3-on ..................... -     2.0(1)

 2932 29 400 --- 6'-(N-etil-paratoluidino)-2'-metilspiro
         (izobenzofuran-1(3H),9'-ksanten)-3-on ....... -     2.0(1)

 2932 29 500 --- metil-6-dikosaloksi-1-hidroksi-4-(1-(4-
         hidroksi-3-metil-1-fenantril)-3-okso-1H,3H-
         naftolŠ1,8-cd]piran-1-il)naftalen-2-
         karboksilat ................................. -     2.0(1)

 2932 29 800 --- drugo ....................................... -     2.0(1)

       - Drugi:

 2932 91 000 -- izosafrol .................................... -     2.0(1)

 2932 92 000 -- 1-(1,3-benzodioksol-5-il)propan-2-on ......... -     2.0(1)

 2932 93 000 -- piperonal .................................... -     2.0(1)

 2932 94 000 -- safrol ....................................... -     2.0(1)

 2932 99   -- drugi:

 2932 99 100 --- benzofuran (kumaron) ........................ -     2.0(1)

 2932 99 300 --- interni etri ................................ -     2.0(1)

 2932 99 500 --- epoksidi s štiričlenim obročem .............. -     2.0(1)

 2932 99 700 --- ciklični acetali in interni hemiacetali, z
       drugimi kisikovimi funkcijami ali brez njih, in
       njihovi halogeni, sulfo-, nitro- ali nitrozo-
       derivati ........................................ -     2.0(1)

 2932 99 90 --- drugo:

*2932 99 901 ---- spojine iz priloge 1 (MIPS (1) Glej prilogo 1
       - Mamila in psihotropne substance.) ............. -     2.0(1)

*2932 99 909 ---- drugo ...................................... -     2.0(1)


 2933    Heterociklične spojine samo s heteroatomom ali
       heteroatomi dušika

       - Spojine, ki imajo v strukturi nekondenziran
       pirazolov obroč (hidrogenirane ali ne):

 2933 11   -- fenazon (antipirin) in njegovi derivati:

 2933 11 100 --- propifenazon (INN) .......................... -     pr

 2933 11 900 --- drugo ....................................... -     16.0(1)

 2933 19   -- druge:

 2933 19 100 --- fenilbutazon (INN) .......................... -     pr

 2933 19 90 --- drugo:

*2933 19 901 ---- spojine iz priloge 1 ((MIPS (1)
       Glej prilogo 1 - Mamila in psihotropne
       substance.) ......................................-     8.0(1)

*2933 19 909 ---- drugo ...................................... -     8.0(1)

       - Spojine, ki imajo v strukturi nekondenziran
       imidazolov obroč (hidrogenirane ali ne):

 2933 21 000 -- hidantoin in njegovi derivati ................ -     7.0(1)

 2933 29   -- drugo:

 2933 29 100 --- nafazolin hidroklorid (INNM) in nafazolin
       nitrat (INNM); fentolamin (INN); tolazolin
       hidroklorid (INNM) .............................. -     pr

 2933 29 90 --- drugo:

*2933 29 901 ---- spojine iz priloge 1 ((MIPS (1)
       Glej prilogo 1 - Mamila in psihotropne
       substance.) ......................................-     2.0(1)

*2933 29 909 ---- drugo ...................................... -     2.0(1)

       - Spojine, ki imajo v strukturi nekondenziran
       piridinov obroč (hidrogenirane ali ne):

 2933 31 000 -- piridin in njegove soli ...................... -     6.0(1)

 2933 32 000 -- piperidin in njegove soli .................... -     8.0(1)

 2933 39   -- druge:

 2933 39 100 --- iproniazid (INN); ketobemidon hidroklorid
       (INNM); piridostigmin bromid (INN) .............. -     pr

 2933 39 200 --- 2,3,5,6-tetraklorpiridin .................... -     8.0(1)

 2933 39 250 --- 3,6-diklorpiridin-2-karboksilna kislina ..... -     8.0(1)

 2933 39 350 --- 2-hidroksiletilamonij-3.6-diklorpiridin-2-
         karboksilat ................................. -     8.0(1)

 2933 39 400 --- 2-butoksietil(3,5,6-triklor-2-piridiloksi)
         acetat ...................................... -     8.0(1)

 2933 39 450 --- 3,5-diklor-2,4,6-trifluorpiridin ............ -     8.0(1)

 2933 39 500 --- fluoroksipir (ISO), metilni ester ........... -     8.0(1)

 2933 39 550 --- 4-metilpiridin .............................. -     8.0(1)

 2933 39 95 --- drugo:

*2933 39 951 ---- spojine iz priloge 1 ((MIPS (1)
       Glej prilogo 1 - Mamila in psihotropne
       substance.) ..................................... -     8.0(1)

*2933 39 952 --- spojine iz Priloge 2 ((BSP2) Glej
       Prilogo 2 - Bojni strupi in njihovi
       predhodniki ..................................... -     8.0(1)

*2933 39 959 ---- drugo ...................................... -     8.0(1)

 2933 40   - Spojine, ki imajo kinolinsko ali izokinolinsko
       obročasto strukturo (hidrogenirane ali ne),
       nadalje nekondenzirane:

 2933 40 100 -- halogeni derivati kinolina; derivati
       kinolinkarboksilne kisline ...................... -     6.0(1)

 2933 40 300 -- dekstrometorfan (INN) in njegove soli ........ -     pr

 2933 40 90 -- drugo:

*2933 40 901 --- spojine iz priloge 1 ((MIPS (1)
       Glej prilogo 1 - Mamila in psihotropne
       substance.) .................................... -     8.0(1)

*2933 40 909 --- drugo ....................................... -     8.0(1)

       - Spojine, ki imajo v strukturi pirimidinski
       obroč (hidrogenirane ali ne) ali piperazinski
       obroč:

 2933 51   -- malonilurea (barbiturna kislina) in njeni
       derivati; njene soli:

 2933 51 200 --- fenobarbital (INN), barbital (INN) in njune
       soli ............................................ -     pr
 

 2933 51 90 --- drugo:

*2933 51 901 ---- spojine iz priloge 1 ((MIPS (1)
       Glej prilogo 1 - Mamila in psihotropne
       substance.) ..................................... -     7.0(1)

*2933 51 909 ---- drugo ...................................... -     7.0(1)

 2933 59   -- drugo:

 2933 59 100 --- diazinon (ISO) .............................. -     pr

 2933 59 200 --- 1,4-diazobiciklol(2.2.2.) oktan
       (trietilendiamin) ............................... -     8.0(1)

 2933 59 70 --- drugo:

*2933 59 701 ---- spojine iz priloge 1 ((MIPS (1)
       Glej prilogo 1 - Mamila in psihotropne
       substance.) ..................................... -     8.0(1)

*2933 59 709 ---- drugo ...................................... -     8.0(1)

       - Spojine, ki imajo v strukturi nekondenziran
       obroč triazina (hidrogenirane ali ne):

 2933 61 000 -- melamin ...................................... -     8.0(1)

 2933 69   -- druge:

 2933 69 100 --- atrazin (ISO); propazin (ISO); simazin
       (ISO); heksahidro- 1,3,5-trinitro-1,3,5-triazin
       (heksogen, trimetilentrinitramin) ............... -     2.0(1)

 2933 69 200 --- metenamin (INN) (heksametilentetramin) ...... -     pr

 2933 69 300 --- 2,6-di-tert-butil-4-(4,6-bis(oktiltio)-1,3,3-
         triazin-2-ilamino)fenol ..................... -     2.0(1)

 2933 69 800 --- drugo ....................................... -     2.0(1)

       - Laktami:

 2933 71 000 -- 6-heksanlaktam (epsilonkaprolaktam) .......... -     8.0(1)

 2933 79 00 -- drugi laktami:

*2933 79 001 --- spojine iz priloge 1 (MIPS (1) Glej prilogo 1
       - Mamila in psihotropne substance.) ............. -     8.0(1)

*2933 79 009 --- drugo ....................................... -     8.0(1)

 2933 90   - Drugo:

 2933 90 200 -- benzimidazol-2-tiol (merkaptobenzimidazol) ... -     14.0(1)

 2933 90 400 -- indol, 3-metilindol (skatol-,
       6-alil-6,7-dihidro-5H-dibenz(c,e)azepin
       (azapetin), klordiazepoksid (INN), fenindamin
       (INN) in njihove soli; imipramin hidroklorid
       (INNM) .......................................... -     6.0(1)

 2933 90 500 -- monoazepini .................................. -     8.0(1)

 2933 90 600 -- diazepini .................................... -     8.0(1)

 2933 90 650 -- 2,4-di-tert-butil-6-(5-klorobenzotriazol-2-il)
        fenol ........................................ -     2.0(1)

 2933 90 95 -- drugo:

*2933 90 951 --- spojine iz priloge 1 ((MIPS (1)
       Glej prilogo 1 - Mamila in psihotropne
       substance. ) .................................... -     2.0(1)

*2933 90 959 --- drugo ....................................... -     2.0(1)


 2934    Nukleinske kisline in njihove soli; druge
       heterociklične spojine

 2934 10 000 - Spojine, ki imajo v strukturi nekondenziran
       tiazolov obroč (hidrogenirane ali ne) ........... -     8.0(1)

 2934 20   - Spojine, ki imajo v strukturi benzotiazolov
       obroč (hidrogenirane ali ne) naprej
       nekondenzirane:

 2934 20 200 -- di(benzotiazol-2-il)disulfid;
       benzotiazol-2-tiol (merkaptobenzotiazol) in
       njegove soli .................................... -     14.0(1)

 2934 20 800 -- drugo ........................................ -     8.0(1)

 2934 30   - Spojine, ki imajo v strukturi fenotiazinov
       obroč (hidrogenirane ali ne), naprej
       nekondenzirane:

 2934 30 100 -- tietilperazin (INN); tioridazin (INN) in
       njegove soli .................................... -     pr

 2934 30 900 -- drugo ........................................ -     2.0(1)

 2934 90   - Drugo:

 2934 90 100 -- tiofen ....................................... -     7.0(1)

 2934 90 300 -- klorpotiksen (INN), tenalidin (INN) in njuni
       tartrati in maleati ............................. -     pr

 2934 90 400 -- furazolidon (INN) ............................ -     pr

 2934 90 800 -- monotiini .................................... -     8.0(1)

 2934 90 850 -- 7-aminocefalosporanska kislina ............... -     8.0(1)

 2934 90 890 -- nukleinske kisline in njihove soli ........... -     8.0(1)

 2934 90 910 -- soli in estri (6R,
       7R)-3-acetoksimetil-7-((R)-2-formiloksi-2-
       fenilacetamido)-8-okso-5-tia-1-azabiciklo
       (4.2.0.)okt-2-en-2-karboksilne kisline........... -     8.0(1)

 2934 90 930 -- 1-(2-(1,3-dioksan-2-il)etil)-2-metilpiridinijev
       bromid........................................... -     8.0(1)

 2934 90 97 -- drugo:

*2934 90 971 --- kalijev klavulanat .......................... -     8.0(1)

*2934 90 972 --- spojine iz priloge 1 (MIPS (1) Glej prilogo 1
       - Mamila in psihotropne substance.) ............. -     8.0(1)

*2934 90 979 --- drugo ....................................... -     8.0(1)


 2935 00   Sulfonamidi:

 2935 00 100 - 3-(1-(7-(heksadecilsulfonilamino)-1H-indol-
       3-il)-3-okso-1H, 3H-nafto(1,8-cd)piran-1-il)-
       N,N-dimetil-1H-indol-7-sulfonamid ............... -     7.0(1)

 2935 00 200 - metosulam (ISO) ............................... -     7.0(1)

 2935 00 900 - drugo ......................................... -     7.0(1)


           XI. PROVITAMINI, VITAMINI IN HORMONI

 2936    Provitamini in vitamini, naravni ali sintetični
       (vključno z naravnimi koncentrati), njihovi
       derivati, ki se uporabljajo predvsem kot
       vitamini, in medsebojne mešanice navedenih
       proizvodov, vključno s tistimi, ki so v kakršnem
       koli topilu

 2936 10 000 - Provitamini, nepomešani ....................... -     pr

       - Vitamini in njihovi derivati, nepomešani:

 2936 21 000 -- vitamini A in njihovi derivati ............... -     pr

 2936 22 000 -- vitamin B 1 in njegovi derivati .............. -     pr

 2936 23 000 -- vitamin B 2 in njegovi derivati .............. -     pr

 2936 24 000 -- D ali DL pantotenska kislina (vitamin B 3 ali
       vitamin B 5) in njeni derivati .................. -     pr

 2936 25 000 -- vitamin B 6 in njegovi derivati .............. -     pr

 2936 26 000 -- vitamin B 12 in njegovi derivati ............. -     pr

 2936 27 000 -- vitamin C in njegovi derivati ................ -     pr

 2936 28 000 -- vitamin E in njegovi derivati ................ -     pr

 2936 29   -- drugi vitamini in njihovi derivati:

 2936 29 100 --- vitamin B9 in njegovi derivati .............. -     pr

 2936 29 300 --- vitamin H in njegovi derivati ............... -     pr

 2936 29 900 --- drugo ....................................... -     pr

 2936 90   - Drugi, vključno z naravnimi koncentrati:

       -- naravni koncentrati vitamninov:

 2936 90 110 --- naravni koncentrati vitaminov A+D ........... -     pr

 2936 90 190 --- drugo ....................................... -     pr

 2936 90 900 -- medsebojne mešanice, v topilu ali ne ......... -     pr


 2937    Hormoni, naravni ali sintetični; njihovi
       derivati, ki se uporabljajo predvsem kot
       hormoni; drugi steroidi, ki se uporabljajo
       predvsem kot hormoni

 2937 10 000 - Hormon hipofize (sprednjega režnja) in podobni
       hormoni ter njihovi derivati .................... g     pr

       - Adrenokortikalni hormoni in njihovi derivati:

 2937 21 000 -- kortizon, hidrokortizon, prednizon
       (dehidrokortizon) in prednizolon
       (dehidrohidrokortizon) .......................... g     pr

 2937 22 000 -- halogenski derivati adrenokortikalnih
       hormonov ........................................ g     pr

 2937 29 000 -- drugo ........................................ g     pr

       - Drugi hormoni in njihovi derivati; drugi
       steroidi, ki se uporabljajo predvsem kot
       hormoni:

 2937 91 000 -- insulin in njegove soli ...................... g     pr

 2937 92 000 -- estrogeni in progestogeni .................... g     pr

 2937 99 000 -- drugo ........................................ g     pr


    XII. GLIKOZIDI IN RASTLINSKI ALKALOIDI, NARAVNI ALI SINTETIČNI,
         NJIHOVE SOLI, ETRI, ESTRI IN DRUGI DERIVATI

 2938    Glikozidi, naravni ali sintetični, in njihove
       soli, etri, estri in drugi derivati

 2938 10 000 - Rutozid (rutin) in njegovi derivati ........... -     8.0(1)

 2938 90   - Drugo:

 2938 90 100 -- digitalis glikozidi .......................... -     6.0(1)

 2938 90 300 -- glicirizinska kislina in glicirizati ......... -     6.0(1)

 2938 90 900 -- drugo ........................................ -     7.0(1)


 2939    Rastlinski alkaloidi, naravni ali sintetični,
       njihove soli, etri, estri in drugi derivati

 2939 10 00 - Alkaloidi opija in njihovi derivati; njihove
       soli:

*2939 10 001 -- spojine iz priloge 1 (MIPS (1) Glej prilogo 1 -
       Mamila in psihotropne substance.) ............... g     pr

*2939 10 009 -- drugo ........................................ g     pr

       - Alkaloidi kininovca in njihovi derivati,
       njihove soli:

 2939 21   -- kinin in njegove soli:

 2939 21 100 --- kinin in kininov sulfat ..................... -     pr

 2939 21 900 --- drugo ....................................... -     pr

 2939 29 000 -- drugo ........................................ -     pr

 2939 30 000 - Kofein in njegove soli ........................ -     pr

       - Efedrini in njihove soli:

 2939 41 000 -- efedrin in njegove soli ...................... -     pr

 2939 42 000 -- psevdoefedrin (INN) in njegove soli .......... -     pr

 2939 49 00 -- drugo:

*2939 49 001 --- spojine iz priloge 1 ((MIPS (1)
       Glej prilogo 1 - Mamila in psihotropne
       substance. ) .................................... -     pr

*2939 49 009 --- drugo ....................................... -     pr

 2939 50 00 - Teofilin in aminofilin (teofilin-etilendiamin)
       in njuni derivati; njune soli:

*2939 50 001 -- spojine iz priloge 1 ((MIPS (1)
       Glej prilogo 1 - Mamila in psihotropne
       substance. )..................................... -     pr

*2939 50 009 -- drugo ....................................... -     pr

       - Alkaloidi rženih rožičkov in njihovi derivati;
       njihove soli:

 2939 61 000 -- ergometrin (INN) in njegove soli ............. -     pr

 2939 62 000 -- ergotamin (INN) in njegove soli .............. -     pr

 2939 63 000 -- lizergična kislina in njene soli ............. -     pr

 2939 69 000 -- drugo ........................................ -     pr

 2939 70 000 - Nikotin in njegove soli ....................... -     pr

 2939 90   - Drugo:

       -- kokain in njegove soli:

 2939 90 110 --- surovi kokain ............................... g     pr

 2939 90 190 --- drugo ....................................... g     pr

 2939 90 300 -- emetin in njegove soli ....................... -     pr

 2939 90 90 -- drugo:

*2939 90 901 --- spojine iz priloge 1 (MIPS (1) Glej prilogo 1
       - Mamila in psihotropne substance) .............. -     pr

*2939 90 909 --- drugo ....................................... -     pr


             XIII. DRUGE ORGANSKE SPOJINE

 2940 00   Sladkorji, kemično čisti, razen saharoze,
       laktoze, maltoze, glukoze in fruktoze; sladkorni
       etri in sladkorni estri in njihove soli, razen
       proizvodov iz tar. št. 2937, 2938 ali 2939

 2940 00 100 - Ramnoza, rafinoza in manoza ................... -     15.0(1)

 2940 00 900 - Drugo ......................................... -     19.0(1)


 2941    Antibiotiki

 2941 10   - Penicilini in njihovi derivati s strukturo
       penicilanske kisline; njihove soli:

 2941 10 100 -- amoksicilin (INN) in njegove soli ............ -     pr

 2941 10 200 -- ampicilin (INN), metampicilin (INN),
       pivampicilin in njihove soli .................... -     pr

 2941 10 900 -- drugo ........................................ -     pr

 2941 20   - Streptomicini in njihovi derivati; njihove
       soli:

 2941 20 300 -- dihidrostreptomicin, njgove soli, estri in
       hidrati ......................................... -     6.0(1)

 2941 20 800 -- drugi ........................................ -     pr

 2941 30 000 - Tetraciklini in njihovi derivati; njihove
       soli ............................................ -     pr

 2941 40 000 - Kloramfenikol in njegovi derivati; njihove
       soli ............................................ -     pr

 2941 50 000 - Eritromicin in njegovi derivati; njihove soli . -     pr

 2941 90 000 - Drugo ......................................... -     pr


 2942 00 000 Druge organske spojine .......................... -     10.0(1)


              30. poglavje

           FARMACEVTSKI PROIZVODI

Opombe

1. V to poglavje ne spadajo:

  (a) hrana in pijača (kot so dietetična in diabetična hrana ali hrana za
    krepitev, dodatki za hrano, tonične pijače in mineralne vode), (IV.
    oddelek);

  (b) sadra, specialno žgana ali fino mleta, za uporabo v zobarstvu (tar.
    št. 2520);

  (c) vodni destilati in vodne raztopine eteričnih olj, primerne za
    medicinsko rabo (tar. št. 3301);

  (d) preparati iz tar. št. 3303 do 3307, vključno tudi preparati s
    terapevtskimi ali profilaktičnimi lastnostmi;

  (e) milo in drugi proizvodi iz tar. št. 3401, ki so jim dodana zdravila;

  (f) preparati na osnovi sadre za uporabo v zobarstvu (tar. št. 3407);

  (g) albumin iz krvi, nepripravljen za terapevtsko ali profilaktično rabo
    (tar. št. 3502).

2. Pojem "modificirani imunološki proizvodi" v tar. št. 3002 se nanaša samo
  na monoklonalna anititelesa (MABs), fragmente antiteles, združke antiteles
  in fragmente združkov antiteles.

3. Pri tar. št. 3003 in 3004 in 3. opombi pod d) k temu poglavju so mišljeni:

  (a) z nepomešanimi proizvodi:

    (1) nepomešani proizvodi, raztopljeni v vodi;

    (2) vsi proizvodi, ki se uvrščajo v 28. in 29. poglavje;

    (3) enostavni rastlinski ekstrakti, ki se uvrščajo v tar. št. 1302,
      samo standardizirani ali raztopljeni v katerem koli topilu;

  (b) s pomešanimi proizvodi:

    (1) koloidne raztopine in suspenzije (razen koloidnega žvepla);

    (2) rastlinski ekstrakt, dobljen z obdelavo mešanic rastlinskih
      snovi;

    (3) soli in koncentrati, dobljeni z izhlapevanjem naravnih mineralnih
      voda.

4. Tar. št. 3006 obsega samo naslednje proizvode, ki jih je treba uvrstiti v
  to tarifno številko, ne pa v druge tarifne številke te tarife:

  (a) sterilni kirurški katgut in drug sterilni material za kirurško šivanje
    oziroma zapiranje ran (sterilna lepila);

  (b) sterilno laminarijo in sterilni tamponi;

  (c) sterilna absorpcijska sredstva za ustavljanje krvavitev v kirurgiji in
    zobarstvu;

  (d) kontrastna sredstva za radiografske preiskave in diagnostična
    sredstva, ki se uporabljajo pri bolnikih, če gre za nepomešane
    proizvode, pripravljene v odmerjenih dozah, ali za preparate, ki
    sestoje iz dveh ali več sestavin, ki so pomešane za te namene;

  (e) reagente za določanje krvnih skupin;

  (f) zobarske cemente in druga polnila za zobarstvo; cemente za
    rekonstrukcijo kosti;

  (g) omarice in komplete za prvo pomoč;

  (h) kemična sredstva za kontracepcijo na osnovi hormonov ali spermicidov.


-----------------------------------------------------------------------------
Tarifna        Poimenovanje             Enota  Carinska
oznaka                                stopnja
-----------------------------------------------------------------------------
 1             2                 3     4
-----------------------------------------------------------------------------

 3001    Žleze in drugi organi za organoterapevtske
       namene, sušeni, tudi v prahu; ekstrakti iz žlez
       in drugih organov ali njihovih izločkov za
       organoterapevtske namene; heparin in njegove
       soli; druge človeške ali živalske snovi,
       pripravljene za terapevtske ali profilaktične
       namene, ki niso navedene in ne zajete na drugem
       mestu

 3001 10   - Žleze in drugi organi, sušeni, v prahu ali ne:

 3001 10 100 -- v prahu ...................................... -     pr

 3001 10 900 -- drugo ........................................ -     pr

 3001 20   - Ekstrakti iz žlez ali drugih organov ali iz
       njihovih izločkov:

 3001 20 100 -- človeškega izvora ............................ -     pr

 3001 20 900 -- drugi ........................................ -     pr

 3001 90   - Drugo:

 3001 90 100 -- človeškega izvora ............................ -     pr

       -- drugo:

 3001 90 910 --- heparin in njegove soli ..................... -     pr

 3001 90 990 --- drugo ....................................... -     pr


 3002    Človeška kri; živalska kri, pripravljena za
       uporabo v terapevtske, profilaktične ali
       diagnostične namene; antiserumi in druge
       frakcije krvi ter modificirani imunološki
       proizvodi, dobljeni po biotehničnih postopkih
       ali kako drugače; cepiva, toksini, kulture
       mikroorganizmov (razen kvasovk) in podobni
       proizvodi

 3002 10   - Antiserumi in druge frakcije krvi ter
       modificirani imunološki proizvodi, dobljeni po
       biotehničnih postopkih ali kako drugače:

 3002 10 100 -- antiserumi ................................... -     pr

       -- drugo:

 3002 10 910 --- hemoglobin, krvni globulin in serumski
       globulini ....................................... -     pr

       --- drugo:

 3002 10 950 ---- človeškega izvora .......................... -     pr

 3002 10 990 ---- drugo ...................................... -     pr

 3002 20 000 - Cepiva za humano medicino ..................... -     pr

 3002 30 000 - Cepiva za uporabo v veterini .................. -     pr

 3002 90   - Drugo:

 3002 90 100 -- človeška kri ................................ -     pr

 3002 90 300 -- živalska kri, pripravljena za terapevtsko,
       profilaktično ali diagnostično rabo ............. -     pr

 3002 90 500 -- kulture mikroorganizmov ...................... -     pr

 3002 90 90 -- drugo:

*3002 90 901 --- diagnostični reagenti v setih, ki vsebujejo
       najmanj eno komponento iz tar. št. 3002 ......... -     pr

*3002 90 902 --- spojine iz Priloge 2 ((BSP1) Glej
       Prilogo 2 - Bojni strupi in njihovi
       predhodniki ..................................... -     pr

*3002 90 909 --- drugo ....................................... -     pr


 3003    Zdravila (razen proizvodov iz tar. št. 3002,
       3005 ali 3006), ki sestoje iz dveh ali več
       sestavin in ki so pomešana za terapevtsko ali
       profilaktično uporabo, toda niso pripravljena v
       odmerjenih dozah in ne v oblikah ali pakiranjih
       za prodajo na drobno

 3003 10 000 - Ki vsebujejo peniciline ali njihove derivate s
       strukturo penicilanske kisline ali streptomicine
       ali njihove derivate ............................ -     pr

 3003 20 000 - Ki vsebujejo druge antibiotike ................ -     pr

       - Ki vsebujejo hormone ali druge proizvode iz
       tar. št. 2937, toda ne vsebujejo antibiotikov:

 3003 31 000 -- ki vsebujejo insulin ......................... -     pr

 3003 39 000 -- druga ........................................ -     pr

 3003 40 000 - Ki vsebujejo alkaloide ali njihove derivate,
       toda ne vsebujejo hormonov ali drugih proizvodov
       iz tar. št. 2937 ali antibiotikov ............... -     pr

 3003 90   - Druga:

 3003 90 100 -- ki vsebujejo jod ali jodove spojine .......... -     pr

 3003 90 900 -- druga ........................................ -     pr


 3004    Zdravila (razen proizvodov iz tar. št. 3002,
       3005 ali 3006), ki sestoje iz pomešanih ali
       nepomešanih proizvodov za terapevtsko ali
       profilaktično uporabo, pripravljena v odmerjenih
       dozah ali v oblikah ali pakiranjih za prodajo na
       drobno

 3004 10   - Ki vsebujejo peniciline ali njihove derivate s
       strukturo penicilanske kisline ali streptomicine
       ali njihove derivate:

 3004 10 100 -- ki kot aktivne substance vsebujejo le
       penicilin ali njegove derivate s strukturo
       penicilanske kisline ............................ -     15.0

 3004 10 900 -- drugo ........................................ -     15.0

 3004 20   - Ki vsebujejo druge antibiotike:

 3004 20 100 -- v obliki ali embalaži za prodajo na drobno ... -     15.0

 3004 20 900 -- drugo ........................................ -     pr

       - Ki vsebujejo hormone ali druge proizvode iz
       tar.št. 2937, toda ne vsebujejo antibiotikov:

 3004 31   -- ki vsebujejo insulin:

 3004 31 100 --- v obliki ali embalaži za prodajo na drobno .. -     15.0

 3004 31 900 --- drugo ....................................... -     pr

 3004 32   -- ki vsebujejo adrenokortikalne hormone:

 3004 32 100 --- v obliki ali embalaži za prodajo na drobno .. -     15.0

 3004 32 900 --- drugo ....................................... -     pr

 3004 39   -- druga:

 3004 39 100 --- v obliki ali embalaži za prodajo na drobno .. -     2.0

 3004 39 900 --- drugo ....................................... -     pr

 3004 40   - Ki vsebujejo alkaloide ali njihove derivate,
       toda ne vsebujejo hormonov, drugih proizvodov iz
       tar.št. 2937 ali antibiotikov:

 3004 40 100 -- v obliki ali embalaži za prodajo na drobno ... -     15.0

 3004 40 900 -- drugo ........................................ -     pr

 3004 50   - Druga zdravila, ki vsebujejo vitamine ali
       druge proizvode iz tar. št. 2936:

 3004 50 100 -- v obliki ali embalaži za prodajo na drobno ... -     2.0

 3004 50 900 -- drugo ........................................ -     pr

 3004 90   - Drugo:

       -- v obliki ali embalaži za prodajo na drobno

 3004 90 110 --- ki vsebujejo jod ali jodove spojine ......... -     10.0

 3004 90 190 --- drugo ....................................... -     10.0

       -- drugo:

 3004 90 910 --- ki vsebujejo jod ali jodove spojine ......... -     10.0

 3004 90 990 --- drugo ....................................... -     10.0


 3005    Vata, gaza, obveze in podobni proizvodi (npr.
       obliži, obkladki), impregnirani, premazani ali
       prevlečeni s farmacevtskimi snovmi ali
       pripravljeni v oblikah ali pakiranjih za prodajo
       na drobno, za medicinske, kirurške, zobarske ali
       veterinarske namene

 3005 10 000 - Lepljive obveze in drugi proizvodi z lepljivo
       plastjo ......................................... -     10.0

 3005 90   - Drugo:

 3005 90 100 -- vata in proizvodi iz vate .................... -     10.0

       -- drugo:

       --- iz tekstilnih materialov:

 3005 90 310 ---- gaza in proizvodi iz gaze .................. -     10.0

       ---- drugo:

 3005 90 510 ----- iz netkanega blaga ........................ -     10.0

 3005 90 550 ----- drugo ..................................... -     10.0

 3005 90 990 --- drugo ....................................... -     10.0


 3006    Farmacevtsko blago, navedeno v 4. opombi k temu
       poglavju

 3006 10   - Sterilni kirurški katgut, sterilni material in
       sterilni adhezivi v kirurgiji za zapiranje ran;
       sterilna laminarija in sterilni tamponi;
       sterilna absorpcijska sredstva za ustavljanje
       krvavite v kirurgiji in zobarstvu:

 3006 10 100 -- sterilni kirurški katgut ..................... -     pr

 3006 10 900 -- drugo ........................................ -     pr

 3006 20 000 - Reagenti za določanje krvnih skupin ........... -     pr

 3006 30 000 - Kontrastna sredstva za rentgenske preiskave;
       diagnostični reagenti, namenjeni za uporabo na
       bolnikih ........................................ -     pr

 3006 40 00 - Zobarski cementi in druga zobarska polnila;
       cementi za rekonstrukcijo kosti:

*3006 40 001 -- za prodajo na drobno ......................... -     pr

*3006 40 009 -- drugo ........................................ -     pr

 3006 50 000 - Omarice in kompleti za prvo pomoč ............. -     10.0

 3006 60   - Kemična sredstva za kontracepcijo na osnovi
       hormonov ali spermicidov:

       -- na osnovi hormonov:

 3006 60 110 --- v obliki ali embalaži za prodajo na drobno .. -     10.0

 3006 60 190 --- drugo ....................................... -     pr

 3006 60 900 -- na osnovi spermicidov ........................ -     pr


              31. poglavje

               GNOJILA

Opombe

1. V to poglavje ne spadajo:

  (a) živalska kri iz tar. št. 0511;

  (b) izločene kemično določene spojine (razen tistih, ki ustrezajo določbam
    v 2. opombi pod (A), 3. opombi pod (A), 4. opombi pod (A) in v 5.
    opombi k temu poglavju);

  (c) kultivirani kristali kalijevega klorida (razen optičnih elementov), ki
    imajo vsak zase maso 2,5 g ali več, iz tar. št. 3824; optični elementi
    iz kalijevega klorida (tar. št. 9001).

2. Tar. št. 3102 obsega samo naslednje proizvode, razen če niso pripravljeni
  v oblikah ali pakiranjih, navedenih v tar. št. 3105;

  (A) proizvode, ki ustrezajo kateremu od spodaj navedenih opisov;

    (i)  natrijev nitrat, čist ali ne;

    (ii) amonijev nitrat, čist ali ne;

    (iii) dvojne soli amonijevega sulfata in amonijevega nitrata, čiste
       ali ne;

    (iv) amonijev sulfat, čist ali ne;

    (v)  dvojne soli (čiste ali ne) ali mešanice kalcijevega nitrata in
       amonijevega nitrata;

    (vi) dvojne soli (čiste ali ne) ali mešanice kalcijevega nitrata in
       magnezijevega nitrata;

    (vii) kalcijev cianamid, čist ali ne ali obdelan z oljem;

    (viii) sečnino, čisto ali ne;

  (B) gnojila, ki so sestavljena iz mešanic proizvodov, navedenih v
    predhodnih določbah pod (A);

  (C) gnojila, ki so sestavljena iz amonijevega klorida ali iz katerih koli
    proizvodov, navedenih v predhodnih določbah pod (A) ali (B), pomešanih
    s kredo, sadro ali drugimi anorganskimi negnojilnimi snovmi;

  (D) tekoča gnojila, ki so sestavljena iz proizvodov iz predhodne določbe
    pod (A) pod (ii) ali pod (viii) ali mešanice teh proizvodov v vodni
    ali amoniakalni raztopini.

3. Tar. št. 3103 obsega samo naslednje proizvode, če niso v oblikah ali
  pakiranjih, navedenih v tar. št. 31.05:

  (A) proizvode, ki ustrezajo kateremu od naslednjih opisov;

    (i)  bazično žlindro;

    (ii) naravne fosfate iz tar. št. 2510, kalcinirane ali naprej termično
       obdelane, razen po postopkih, predvidenih za odstranjevanje
       nečistoče;

    (iii) superfosfate (navadne, dvojne ali trojne);

    (iv) kalcijev hidrogenortofosfat, ki vsebuje po masi 0,2% ali več
      fluora, računano na suh brezvodni proizvod;

  (B) gnojila, ki so sestavljena iz katerih koli proizvodov, navedenih v
    predhodni določbi pod (A), med seboj pomešanih, ne glede na delež
    fluora;

  (C) gnojila, ki so sestavljena iz katerih koli proizvodov, navedenih v
    predhodnih določbah pod (A) ali (B), ne glede na kvantitativni delež
    fluora, pomešana s kredo, sadro ali drugimi negnojilnimi anorganskimi
    snovmi.

4. Tar. št. 3104 obsega samo naslednje proizvode, če niso v oblikah ali
  pakiranjih, navedenih v tar. št. 3105:

  (A) proizvode, ki ustrezajo kateremu od naslednjih opisov:

    (i)  surove naravne kalijeve soli (npr.: karnalit, kainit in silvit);

    (ii) kalijev klorid, čist ali ne, razen tistega iz 1. opombe pod (c);

    (iii) kalijev sulfat, čist ali ne;

    (iv) magnezijev kalijev sulfat, čist ali ne;

  (B) gnojila, ki so sestavljena iz mešanih proizvodov, navedenih v
    predhodni določbi pod (A).

5. Amonijev dihidrogenortofosfat (monoamonijev fosfat) in diamonijev
  hidrogenortofosfat (diamonijev fosfat), čist ali ne, in njune medsebojne
  mešanice se uvrščajo v tar. št. 3105.

6. Pri tar. št. 3105 so z izrazom "druga gnojila" mišljeni samo proizvodi, ki
  se uporabljajo kot gnojila in vsebujejo kot bistveno sestavino najmanj en
  gnojilni element - dušik, fosfor ali kalij.


-----------------------------------------------------------------------------
Tarifna        Poimenovanje             Enota  Carinska
oznaka                                stopnja
-----------------------------------------------------------------------------
 1             2                 3     4
-----------------------------------------------------------------------------

 3101 00 000 Gnojila živalskega ali rastlinskega izvora,
       nepomešana ali med seboj pomešana ali kemično
       obdelana; gnojila, dobljena z mešanjem ali
       kemično obdelavo proizvodov živalskega ali
       rastlinskega izvora ............................. -     pr


 3102    Dušikova gnojila, mineralna ali kemična

 3102 10   - Sečnina, vključno s sečnino v vodni raztopini:

 3102 10 100 -- sečnina, ki vsebuje nad 45% po masi dušika v
       suhem brezvodnem proizvodu ...................... kg N   11.0(1)

 3102 10 900 -- drugo ........................................ kg N   8.0(1)

       - Amonijev sulfat; dvojne soli in mešanice
       amonijevega sulfata in amonijevega nitrata:

 3102 21 000 -- amonijev sulfat .............................. kg N   8.0(1)

 3102 29 000 -- drugo ........................................ kg N   8.0(1)

 3102 30   - Amonijev nitrat, vključno amonijev nitrat v
       vodni raztopini:

 3102 30 100 -- v vodni raztopini ............................ kg N   8.0(1)

 3102 30 900 -- drugo ........................................ kg N   8.0(1)

 3102 40   - Mešanice amonijevega nitrata s kalcijevim
       karbonatom (KAN) ali drugimi anorganskimi
       negnojilnimi snovmi:

 3102 40 100 -- pri katerih delež dušika ne presega 28% po
       masi ............................................ kg N   8.0(1)

 3102 40 900 -- pri katerih delež dušika presega 28% po masi . kg N   8.0(1)

 3102 50   - Natrijev nitrat:

 3102 50 100 -- naravni natrijev nitrat ...................... -     pr

 3102 50 900 -- drugo ........................................ kg N   8.0(1)

 3102 60 000 - Dvojne soli in mešanice kalcijevega nitrata in
       amonijevega nitrata ............................. kg N   8.0(1)

 3102 70 000 - Kalcijev cianamid ............................. kg N   8.0(1)

 3102 80 000 - Mešanice sečnine in amonijevega nitrata v
       vodni ali amoniakalni raztopini ................. kg N   8.0(1)

 3102 90 000 - Druga, tudi mešanice, ki niso določene v
       predhodnih podštevilkah ......................... kg N   8.0(1)


 3103    Fosfatna gnojila, mineralna ali kemična

 3103 10   - Superfosfati:

 3103 10 100 -- ki vsebujejo nad 35% difosforjevega
       pentaoksida po masi ............................. kg P2O5  5.0(1)

 3103 10 900 -- drugo ........................................ kg P2O5  5.0(1)

 3103 20 000 - Bazična žlindra ............................... kg P2O5  pr

 3103 90 000 - Druga ......................................... kg P2O5  pr


 3104    Kalijeva gnojila, mineralna ali kemična

 3104 10 000 - Karnalit, silvit in druge surove naravne
       kalijeve soli ................................... kg K2O  pr

 3104 20   - Kalijev klorid:

 3104 20 100 -- z deležem kalija, računanega kot K2O po masi
       do vključno 40% v suhem brezvodnem proizvodu .... kg K2O  pr

 3104 20 500 -- z deležem kalija, računanega kot K2O po masi
       presega 40%, vendar do vključno 62% v suhem
       brezvodnem proizvodu ............................ kg K2O  pr

 3104 20 900 -- z deležem kalija, računanega kot K2O po masi
       presega 62% v suhem brezvodnem proizvodu ........ kg K2O  pr

 3104 30 000 - Kalijev sulfat ................................ kg K2O  pr

 3104 90 000 - Drugo ......................................... kg K2O  pr


 3105    Mineralna ali kemična gnojila, ki vsebujejo dva
       ali tri gnojilne elemente - dušik, fosfor in
       kalij; druga gnojila; proizvodi iz tega poglavja
       v tabletah ali podobnih oblikah ali pakiranjih
       do vključno 10 kg bruto mase

 3105 10 000 - Proizvodi iz tega poglavja v tabletah ali
       podobnih oblikah ali pakiranjih do vključno 10
       kg bruto mase ................................... -     9.0

 3105 20   - Mineralna ali kemična gnojila, ki vsebujejo
       tri gnojilne elemente - dušik, fosfor in kalij:

 3105 20 100 -- v katerih delež dušika presega 10% po masi v
       suhem brezvodnem proizvodu ...................... -     7.0

 3105 20 900 -- druga ........................................ -     7.0

 3105 30 000 - Diamonijevhidrogenortofosfat (diamonijev
       fosfat) ......................................... -     7.0

 3105 40 000 - Amonijevdihidrogenortofosfat (monoamonijev
       fosfat) in njegove mešanice z diamonijevim
       hidrogenortofosfatom (diamonijev fosfat) ........ -     7.0

       - Druga mineralna in kemična gnojila, ki
       vsebujejo dva gnojilna elementa - dušik in
       fosfor:

 3105 51 000 -- ki vsebujejo nitrate in fosfate .............. -     7.0

 3105 59 000 -- druga ........................................ -     8.0

 3105 60   - Mineralna in kemična gnojila, ki vsebujejo dva
       gnojilna elementa - fosfor in kalij:

 3105 60 100 -- kalijevi superfosfati ........................ -     4.0

 3105 60 900 -- druga ........................................ -     4.0

 3105 90   - Druga:

 3105 90 100 -- naravni kalijev natrijev nitrat, sestavljen
       iz naravne mešanice natrijevega nitrata in
       kalijevega nitrata (delež kalijevega nitrata je
       lahko do 44%), pri kateri skupni delež dušika ne
       sme presegati 16,3% po masi v suhem brezvodnem
       proizvodu ....................................... -     6.0

       -- druga:

 3105 90 910 --- z deležem dušika nad 10% po masi v suhem
       brezvodnem proizvodu ............................ -     6.0

 3105 90 990 --- druga ....................................... -     6.0


              32. poglavje

   EKSTRAKTI ZA STROJENJE ALI BARVANJE; TANINI IN NJIHOVI
DERIVATI; BARVE, PIGMENTI IN DRUGA BARVILA; PRIPRAVLJENA PREMAZNA
SREDSTVA IN LAKI; KITI IN DRUGE TESNILNE MASE; TISKARSKE BARVE IN
               ČRNILA

Opombe

1. V to poglavje ne spadajo:

  (a) izločeni kemično določeni elementi ali spojine (razen tistih iz tar.
    št. 3203 ali 3204, anorganskih proizvodov, ki se uporabljajo kot
    luminofori (tar. št. 3206), steklo, dobljeno s taljenjem kremena ali
    drugih vrst silicijevih spojin, v oblikah, predvidenih v tar. št.
    3207, pa tudi barve za tekstil in druga barvila, pripravljena v
    oblikah ali pakiranjih za prodajo na drobno - iz tar. št. 3212);

  (b) tanati ali drugi taninski derivati proizvodov iz tar. št. 2936 do
    2939, 2941 ali 3501 do 3504;

  (c) asfaltne ali druge bituminozne mase (tar. št. 2715).

2. Tar. št. 3204 obsega mešanice stabiliziranih diazonijevih soli in spojin
  (kuplerjev) za proizvodnjo azo- barvil.

3. Tar. št. 3203 do 3206 obsegajo tudi preparate na osnovi barvil (vključno
  pri tar. št. 3206 pigmentna barvila iz tar. št. 2530 ali 28. poglavja,
  kovinske kosmiče in kovinski prah), ki se uporabljajo za barvanje katerega
  koli materiala ali se uporabljajo kot sestavine pri proizvodnji barvnih
  preparatov. Te tarifne številke pa ne obsegajo pigmentov, dispergiranih v
  nevodnih medijih, v tekočem stanju ali v pasti, ki se uporabljajo za
  proizvodnjo premaznih sredstev, vključno emajlov (tar. št. 3212) ali
  drugih preparatov iz tar. št. 3207, 3208, 3209, 3210, 3212, 3213 in 3215.

4. Tar. št. 3208 obsega raztopine (razen kolodijev), ki so sestavljene iz
  katerih koli proizvodov, navedenih v tar. št. 3901 do 3913, v izhlapljivih
  organskih topilih, če masa topila presega 50% mase raztopine.

5. Z izrazom "barvilo" v tem poglavju niso mišljeni proizvodi, ki se
  uporabljajo kot polnila v oljnatih barvah, ne glede na to, ali so primerni
  za obarvanje ali ne.

6. Pri tar. št. 3212 so z izrazom "tiskarske folije" mišljeni samo tanki
  listi, ki se uporabljajo za tiskanje npr.: platnic za knjige ali trakov za
  klobuke, in so sestavljeni iz:

  (a) kovinskega prahu (vključno s prahom iz plemenitih kovin) ali pigmenta,
    aglomeriranega z lepilom, želatino ali drugimi vezivi;

  (b) kovine (vključno plemenite kovine) ali pigmenta, nanesenega na list
    kakršnega koli materiala, ki se uporablja kot podlaga.


-----------------------------------------------------------------------------
Tarifna        Poimenovanje             Enota  Carinska
oznaka                                stopnja
-----------------------------------------------------------------------------
 1             2                 3     4
-----------------------------------------------------------------------------

 3201    Strojilni ekstrakti rastlinskega izvora; tanini
       in njihove soli, etri, estri in drugi derivati

 3201 10 000 - Quebrachev ekstrakt ........................... -     pr

 3201 20 000 - Ekstrakt mimoze ............................... -     9.0(1)

 3201 90   - Drugo:

 3201 90 200 -- ekstrakt Sumach, ekstrakt Vallonia, hrastovi
       ali kostanjevi ekstrakt ......................... -     10.0

 3201 90 900 -- drugo ........................................ -     6.0(1)


 3202    Sintetična organska strojila; anorganska
       strojila; strojilni preparati ne glede na to,
       ali vsebujejo naravna strojila; encimski
       preparati za predstrojenje

 3202 10 000 - Sintetična organska strojila .................. -     6.0(1)

 3202 90 000 - Drugo ......................................... -     6.0(1)


 3203 00   Barvila rastlinskega ali živalskega izvora
       (vključno z ekstrakti za barvanje, toda brez
       živalskega oglja), kemično določena ali
       nedoločena; preparati na osnovi barvil
       rastlinskega ali živalskega izvora, navedeni v
       3. opombi v tem poglavju

       - Barvila rastlinskega izvora in preparati na
       njihovi osnovi:

 3203 00 110 -- črna akacija (Acacia catechu) ................ -     pr

 3203 00 190 -- drugo ........................................ -     pr

 3203 00 900 - Barvila živalskega izvora in preparati na
       njihovi osnovi .................................. -     3.0(1)


 3204    Sintetična organska barvila, kemično določena
       ali nedoločena; preparati na osnovi sintetičnih
       organskih barvil, navedeni v 3. opombi v tem
       poglavju; sintetični organski proizvodi, ki se
       uporabljajo kot sredstva za fluorescenco ali kot
       luminofori, kemično določeni ali nedoločeni

       - Sintetična organska barvila in preparati na
       osnovi teh barvil, navedeni v 3. opombi v tem
       poglavju:

 3204 11 000 -- disperzijska barvila in preparati na osnovi
       teh barvil ...................................... -     7.0(1)

 3204 12 000 -- kisla barvila, metalizirana ali
       nemetalizirana, in preparati na osnovi teh
       barvil; jedkalna barvila in preparati na osnovi
       teh barvil ...................................... -     2.0(1)

 3204 13 000 -- bazična barvila in preparati na osnovi teh
       barvil .......................................... -     2.0(1)

 3204 14 000 -- direktna barvila in preparati na osnovi teh
       barvil .......................................... -     7.0(1)

 3204 15 000 -- redukcijska barvila (vključno tista, ki so v
       tem stanju uporabna kot pigmenti) in preparati
       na osnovi teh barvil ............................ -     7.0(1)

 3204 16 000 -- reaktivna barvila in preparati na osnovi ter
       barvil .......................................... -     2.0(1)

 3204 17 000 -- pigmenti in preparati na osnovi pigmentov .... -     7.0(1)

 3204 19 000 -- drugo, vključno mešanice barvil iz dveh ali
       več tarifnih podštevilk 3204.11 do 3204.19 ...... -     2.0(1)

 3204 20 000 - Sintetični organski proizvodi, ki se
       uporabljajo kot fluorescenčna belilna sredstva . -     6.0(1)

 3204 90 000 - Drugo ......................................... -     10.0(1)


 3205 00 000 Lak barve; preparati predvideni v 3. opombi v
       tem poglavju na osnovi "lak barv" ............... -     10.0(1)


 3206    Druga barvila; preparati, navedeni v 3. opombi v
       tem poglavju, razen tistih iz tar. št. 3203,
       3204 ali 32.05; anorganski proizvodi, ki se
       uporabljajo kot luminofori, kemično določeni ali
       nedoločeni

       - Pigmenti in preparati na osnovi titanovega
       dioksida:

 3206 11 000 -- ki vsebujejo 80 ut.% ali več titanovega
       dioksida, računano na suhi izdelek .............. -     10.0

 3206 19 00 -- drugi:

*3206 19 001 --- koncentrirane disperzije v plastičnih masah
       Masterbatch ..................................... -     10.0

*3206 19 009 --- drugi ....................................... -     10.0

 3206 20 000 - Pigmenti in preparati na osnovi kromovih
       spojin .......................................... -     7.0(1)

 3206 30 000 - Pigmenti in preparati na osnovi kadmijevih
       spojin .......................................... -     7.0(1)

       - Druga barvila in drugi preparati:

 3206 41 000 -- ultramarin in preparati na osnovi
       ultramarina ..................................... -     7.0(1)

 3206 42 000 -- litopon in drugi pigmenti ter preparati na
       osnovi cinkovega sulfida ........................ -     7.0(1)

 3206 43 000 -- pigmenti in preparati na osnovi
       heksacianoferatov (ferocianidov in
       fericianidov) ................................... -     7.0(1)

 3206 49   -- drugo:

 3206 49 100 --- magnetit .................................... -     pr

 3206 49 900 --- drugo ....................................... -     7.0(1)

 3206 50 000 - Anorganski proizvodi, ki se uporabljajo kot
       luminofori ...................................... -     6.0(1)


 3207    Pripravljeni pigmenti, pripravljena sredstva za
       motnjenje in pripravljanje barve, steklasti
       emajli in glazure, lošči, tekoči keramični laki
       in podobni preparati, ki se uporabljajo v
       keramični, emajlni in steklarski industriji;
       steklena frita in drugo steklo v prahu, zrnih
       ali luskah

 3207 10 000 - Pripravljeni pigmenti, pripravljena sredstva
       za motnenje, pripravljene barve in podobni
       preparati ....................................... -     10.0

 3207 20   - Steklasti emajli in glazure, lošči in podobni
       preparati:

 3207 20 100 -- glineni lošči ................................ -     10.0

 3207 20 900 -- drugi ........................................ -     10.0

 3207 30 000 - Tekoči keramični laki in podobni preparati .... -     10.0

 3207 40   - Steklena frita in drugo steklo v prahu, zrnih
       ali luskah:

 3207 40 100 -- steklo, znano pod nazivom "emajlirano
       steklo" ......................................... -     10.0

 3207 40 200 -- steklo v luskah dolžine 0,1 mm ali več,
       vendar ne več kot 3,5 mm ter debeline
       2 mikrometra ali več, vendar ne več kot
       5 mikrometrov ................................... -     10.0

 3207 40 300 -- steklo v obliki prahu ali zrnc, ki vsebuje 99
       ut.% ali več silicijevega dioksida .............. -     10.0

 3207 40 800 -- drugo ........................................ -     10.0


 3208    Premazna sredstva (barve in laki) na osnovi
       sintetičnih polimerov ali kemično modificiranih
       naravnih polimerov, dispergiranih ali
       raztopljenih v nevodnem mediju; raztopine,
       definirane v 4. opombi v tem poglavju

 3208 10   - Na osnovi poliestrov:

 3208 10 100 -- raztopine, kot so določene v 4. opombi k temu
       poglavju ........................................ -     18.0

 3208 10 90 -- druge:

*3208 10 901 --- za uporabo v proizvodnji pločevinaste
       embalaže, ki se uporablja v prehrambeni,
       kozmetični in sorodnih industrijah .............. -     18.0

*3208 10 909 --- druge ....................................... -     18.0

 3208 20   - Na osnovi akrilnih ali vinilnih polimerov:

 3208 20 10 -- raztopine, kot so določene v 4. opombi k temu
       poglavju:

*3208 20 101 --- termovarljivi premazi za uporabo v
       prehrambeni in farmacevtski industriji .......... -     18.0

*3208 20 109 --- druge ....................................... -     18.0

 3208 20 90 -- druge:

*3208 20 901 --- za uporabo v proizvodnji pločevinaste
       embalaže, ki se uporablja v prehrambeni,
       kozmetični in sorodnih industrijah .............. -     18.0

*3208 20 909 --- druge ....................................... -     18.0

 3208 90   - Drugo:

       -- raztopine, kot so določene v 4. opombi k temu
       poglavju:

 3208 90 110 --- poliuretan iz
       2,2'-(tert-butilamino)dietanola in iz
       4,4'-metilendicikloheksil diizocianata, v obliki
       raztopine v N,N-dimetilacetamida, ki vsebuje 48
       ut.% ali več polimerov .......................... -     18.0

 3208 90 130 --- kopolimer parakreozola in divinilbenzena, v
       obliki raztopine v N,N-dimetilacetamida, ki
       vsebuje 48 ut.% ali več polimerov ............... -     18.0

 3208 90 19 --- druge:

*3208 90 191 ---- zaščitni premazi za uporabo v prehrambeni,
       in farmacevtski industriji ...................... -     18.0

*3208 90 199 ---- druge ...................................... -     18.0

       -- drugo:

 3208 90 91 --- na osnovi sintetičnih polimerov:

*3208 90 911 ---- za uporabo v proizvodnji pločevinaste
       embalaže, ki se uporablja v prehrambeni,
       kozmetični in sorodnih industrijah .............. -     18.0

*3208 90 919 ---- druge ...................................... -     18.0

 3208 90 990 --- na osnovi kemično spremenjenih naravnih
       polimerov ....................................... -     18.0


 3209    Premazna sredstva (barve in laki) na osnovi
       sintetičnih polimerov ali kemično modificiranih
       naravnih polimerov, dispergiranih ali
       raztopljenih v vodni sredini

 3209 10 000 - Na osnovi akrilnih ali vinilnih polimerov ..... -     8.0

 3209 90 000 - Drugo ......................................... -     8.0


 3210 00   Druga premazna sredstva (emajli, laki in vodne
       barve) in pigmenti, pripravljeni v vodi, ki se
       uporabljajo za dodelavo usnja

 3210 00 100 - Oljne barve in laki (vključno emajli) ......... -     8.0

 3210 00 900 - Drugo ......................................... -     8.0


 3211 00 000 Pripravljeni sikativi ........................... -     12.0


 3212    Pigmenti (vključno kovinski prah in luske),
       dispergirani v nevodnih medijih, v tekočem
       stanju ali v pasti, ki se uporabljajo pri
       proizvodnji premaznih sredstev (vključno lak
       barve); tiskarske folije, barve in druga
       barvila, ki so pripravljena v oblikah ali
       pakiranjih za prodajo na drobno

 3212 10   - Tiskarske folije:

 3212 10 100 -- na osnovi kovin .............................. -     7.0(1)

 3212 10 900 -- drugo ........................................ -     7.0(1)

 3212 90   - Drugo:

       -- pigmenti (vključno s kovinskim prahom in
       lističi), dispergirani v nevodnih medijih, v
       tekoči obliki ali v obliki paste, vrste, ki se
       uporablja za proizvodnjo barv (vključno z
       emajli):

 3212 90 100 --- biserna esenca .............................. -     13.0

       --- drugo:

 3212 90 310 ---- z osnovo iz aluminijevega prahu ............ -     13.0

 3212 90 390 ---- drugo ...................................... -     13.0

 3212 90 900 -- barvila in druge barvne snovi v obliki ali
       embalaži za prodajo na drobno ................... -     13.0


 3213    Barve za umetniško slikarstvo, pouk ali za
       pleskanje, barve za niansiranje, barve in
       podobno za razvedrilo in zabavo, v tabletah,
       tubah, kozarčkih, stekleničkah, skodelicah ali
       podobnih oblikah ali pakiranjih

 3213 10 000 - Barve v kompletih ............................. -     15.0

 3213 90 000 - Drugo ......................................... -     15.0


 3214    Kiti (steklarski, za cepljenje idr.), smolni
       ometi, druge tesnilne mase, polnila za
       pleskarsko-barvarska dela; preparati za
       površinsko obdelavo fasad, notranjih zidov, tal,
       stropov in podobno, ki niso ognjevarni

 3214 10   - Steklarski kiti, kiti za cepljenje dreves,
       smolni cementi, tesnile mase in drugi kiti;
       polnila za pleskarskobarvarska dela:

 3214 10 10 -- steklarski kiti, kiti za cepljenje dreves,
       smolni cementi, tesnile mase in drugi kiti:

*3214 10 101 --- tesnilne mase na osnovi PVC ali sintetičnega
       kavčuka ......................................... -     10.0

*3214 10 109 --- drugo ....................................... -     10.0

 3214 10 900 -- pleskarskobarvarska polnila .................. -     10.0

 3214 90 000 - Drugo ......................................... -     10.0


 3215    Tiskarske barve, tuši in črnila za pisanje ali
       risanje in druga črnila, vključno
       nekoncentrirana ali v trdnem stanju

       - Tiskarske barve:

 3215 11 00 -- črna:

*3215 11 001 --- za tisk na belo in Alu pločevino ............ -     7.0

*3215 11 009 --- drugo ....................................... -     7.0

 3215 19 00 -- druge:

*3215 19 001 --- zaščitne barve za tiskanje mednarodnih
       papirjev, dokumentov,ipd. (barve, ki spreminjajo
       barvo pod UV-svetlobo) .......................... -     7.0

*3215 19 002 --- za tisk na belo in Alu pločevino ............ -     7.0

*3215 19 009 --- druge ....................................... -     7.0

 3215 90   - Drugo:

 3215 90 100 -- črnilo za pisanje ali risanje ................ -     7.0(1)

 3215 90 800 -- drugo ........................................ -     7.0(1)


              33. poglavje

   ETERIČNA OLJA IN REZINOIDI; PARFUMERIJSKI, KOZMETIČNI
            IN TOALETNI IZDELKI

Opombe

1. V to poglavje ne spadajo:

  (a) naravni izvlečki oleosmol ali rastlin tar. št. 1301 ali 1302;

  (b) milo in drugi proizvodi iz tar. št. 3401;

  (c) smolni, lesni ali sulfatni terpentin in drugi proizvodi iz tar. št.
    3805.

2. Pojem "dišave" v tar. št. 3302 se nanaša na dišeče snovi pridobljene iz
  tar. št. 3301 ali iz sintetičnih arom.

3. Tar. št. 3303 do 3307 obsegajo med drugim proizvode, nepomešane ali
  pomešane (razen vodnih destilatov in vodnih raztopin eteričnih olj), ki so
  primerni za uporabo kot blago iz teh tarifnih številk ter za te namene,
  pakirani za prodajo na drobno.

4. Z izrazom "parfumerijski, kozmetični ali toaletni preparati" v tar. št.
  3307 so med drugim mišljeni tile proizvodi: vrečke z deli aromatične
  rastline; dišeči preparati, ki učinkujejo z zgorevanjem; parfumirani papir
  in papir, impregniran ali premazan s kozmetičnim sredstvom; raztopine za
  kontaktne leče ali umetne oči; vata, klobučevina ali netkani materiali,
  impregnirani, premazani, prevlečeni ali prekriti z dišavami ali
  kozmetičnimi preparati; toaletni preparati za živali.


-----------------------------------------------------------------------------
Tarifna        Poimenovanje             Enota  Carinska
oznaka                                stopnja
-----------------------------------------------------------------------------
 1             2                 3     4
-----------------------------------------------------------------------------

 3301    Eterična olja (brez terpenov ali s terpeni),
       vključno zgoščena (trda) olja (concretes) in
       čista olja; rezinoidi; izvlečki oleosmol;
       koncentrati eteričnih olj in maščob v masteh,
       neeteričnih oljih, voskih ali podobnem, dobljeni
       z ekstrakcijo eteričnih olj z mastjo ali
       maceracijo; stranski terpenski proizvodi,
       dobljeni z deterpenacijo eteričnih olj; vodni
       destilati in vodne raztopine eteričnih olj

       - Eterična olja agrumov:

 3301 11   -- iz bergamota:

 3301 11 100 --- nedeterpenirana ............................. -     7.0(1)

 3301 11 900 --- deterpenirana ............................... -     7.0(1)

 3301 12   -- iz pomaranče:

 3301 12 100 --- nedeterpenirana ............................. -     7.0(1)

 3301 12 900 --- deterpenirana ............................... -     7.0(1)

 3301 13   -- iz limone:

 3301 13 100 --- nedeterpenirana ............................. -     7.0(1)

 3301 13 900 --- deterpenirana ............................... -     7.0(1)

 3301 14   -- iz citronovca:

 3301 14 100 --- nedeterpenirana ............................. -     7.0(1)

 3301 14 900 --- deterpenirana ............................... -     7.0(1)

 3301 19   -- drugo:

 3301 19 100 --- nedeterpenirana ............................. -     7.0(1)

 3301 19 900 --- deterpenirana ............................... -     7.0(1)

       - Eterična olja, druga, razen iz citronskega
       sadja (agrumov):

 3301 21   -- iz geranije:

 3301 21 100 --- nedeterpenirana ............................. -     pr

 3301 21 900 --- deterpenirana ............................... -     3.0(1)

 3301 22   -- iz jasmina:

 3301 22 100 --- nedeterpenirana ............................. -     pr

 3301 22 900 --- deterpenirana ............................... -     3.0(1)

 3301 23   -- iz sivke ali lavandina:

 3301 23 100 --- nedeterpenirana ............................. -     pr

 3301 23 900 --- deterpenirana ............................... -     5.0(1)

 3301 24   -- iz mete (Mentha piperita):

 3301 24 100 --- nedeterpenirana ............................. -     pr

 3301 24 900 --- deterpenirana ............................... -     5.0(1)

 3301 25   -- iz drugih met:

 3301 25 100 --- nedeterpenirana ............................. -     pr

 3301 25 900 --- deterpenirana ............................... -     5.0(1)

 3301 26   -- iz vetivera:

 3301 26 100 --- nedeterpenirana ............................. -     pr

 3301 26 900 --- deterpenirana ............................... -     3.0(1)

 3301 29   -- druga:

       --- nageljnova, niaouli in ylang-ylang:

 3301 29 110 ---- nedeterpenirana ............................ -     pr

 3301 29 310 ---- deterpenirana .............................. -     3.0(1)

       --- druga:

 3301 29 610 ---- nedeterpenirana ............................ -     pr

 3301 29 910 ---- deterpenirana .............................. -     3.0(1)

 3301 30 000 - Rezinoidi ..................................... -     2.0(1)

 3301 90   - Drugo:

 3301 90 100 -- terpenski stranski produkti deterpenizacije
       eteričnih olj ................................... -     3.0(1)

       -- ekstrahirane oleo-smole:

 3301 90 210 --- sladkih koreninic in hmelja ................. -     25.0

 3301 90 290 --- iz piretra ali iz korenin rastlin, ki
       vsebujejo rotenon; medsebojne mešanice
       zelenjavnih ekstraktov za proizvodnjo pijač ali
       prehrambenih izdelkov ........................... -     3.0(1)

       --- drugo:

 3301 90 310 ---- medicinski ................................. -     pr

 3301 90 390 ---- drugo ...................................... -     pr

 3301 90 900 -- drugo ........................................ -     3.0(1)


 3302    Mešanice dišav in mešanice (vključno alkoholne
       raztopine) na osnovi ene ali več teh snovi, ki
       se uporabljajo kot surovine v industriji; drugi
       preparati na osnovi dišav vrst, ki se
       uporabljajo v proizvodnji pijač

 3302 10   - Za uporabo v industriji hrane in pijač:

       -- za uporabo v industriji pijač:

       --- preparati, ki vsebujejo vse arome, značilne
       za določeno vrsto pijače:

 3302 10 100 ---- z volumsko vsebnostjo alkohola, ki presega
       0,5 vol.% ....................................... -     10.0

       ---- drugo:

 3302 10 210 ----- ki ne vsebujejo mlečnih maščob, saharoze,
       izoglukoze, glukoze ali škroba, ali ki vsebujejo
       manj kot 1,5 ut.% mlečnih maščob, manj kot 5ut.%
       saharoze ali izoglukoze, manj kot 5ut.% glukoze
       ali škroba ...................................... -     12.0

 3302 10 290 ----- drugo .................................... -     12.0

 3302 10 400 --- drugo ....................................... -     10.0

 3302 10 900 -- za uporabo v industriji hrane ................ -     10.0

 3302 90   - Drugo:

 3302 90 100 -- alkoholne raztopine .......................... -     10.0

 3302 90 90 -- drugo:

*3302 90 901 --- mešanice dišav za uporabo v industriji
       detergentov ..................................... -     10.0

*3302 90 909 --- drugo ....................................... -     10.0


 3303 00   Dišave (parfumi) in toaletne vode

 3303 00 100 - Parfumi ....................................... -     10.0

 3303 00 900 - Toaletne vode ................................. -     15.0


 3304    Izdelki za lepotenje in ličenje ter izdelki za
       nego kože (razen zdravil), vključno preparati za
       zaščito pred soncem ali za pojačenje
       pigmentacije pri sončenju ali za rjavenje, in
       preparati za manikiranje in pedikiranje

 3304 10 00 - Izdelki za ličenje ustnic:

*3304 10 001 -- v obliki ali embalaži za prodajo na drobno ... -     10.0

*3304 10 009 -- drugi (in bulk) .............................. -     3.0

 3304 20 00 - Izdelki za ličenje oči:

*3304 20 001 -- v obliki ali embalaži za prodajo na drobno ... -     10.0

*3304 20 009 -- drugi (in bulk) .............................. -     3.0

 3304 30 00 - Preparati za manikiranje in pedikiranje:

*3304 30 001 -- v obliki ali embalaži za prodajo na drobno ... -     10.0

*3304 30 009 -- drugi (in bulk) .............................. -     3.0

       - Drugo:

 3304 91 00 -- pudri, vključno kompaktni:

*3304 91 001 --- v obliki ali embalaži za prodajo na drobno .. -     10.0

*3304 91 009 --- drugi (in bulk) ............................. -     3.0

 3304 99 00 -- drugo:

*3304 99 001 --- v obliki ali embalaži za prodajo na drobno .. -     10.0

*3304 99 009 --- drugi (in bulk) ............................. -     3.0


 3305    Preparati za lase

 3305 10 000 - Šamponi ....................................... -     15.0

 3305 20 000 - Preparati za trajno kodranje in ravnanje ...... -     15.0

 3305 30 000 - Laki za lase .................................. -     15.0

 3305 90   - Drugo:

 3305 90 100 -- losioni za lase .............................. -     15.0

 3305 90 900 -- drugo ........................................ -     15.0


 3306    Preparati za higieno ust in zob, vključno s
       praški in pastami za pritrjevanje protez; nitke
       za čiščenje zob, v posameznih pakiranjih za
       prodajo na drobno

 3306 10 000 - Zobne paste ................................... -     15.0

 3306 20 000 - Nitke za čiščenje zob ......................... -     15.0

 3306 90 000 - Drugo ......................................... -     15.0


 3307    Preparati za britje, vključno s preparati za
       uporabo pred britjem in po njem, dezodoranti za
       osebno nego, preparati za kopanje, depilatorji
       ter drugi parfumerijski, kozmetični ali toaletni
       preparati, ki niso navedeni in ne zajeti na
       drugem mestu; pripravljeni dezodoranti za
       prostore, parfumirani ali neparfumirani,
       vključno s tistimi z dezinfekcijskimi lastnostmi

 3307 10 000 - Preparati za britje, vključno s tistimi za
       uporabo pred britjem in po njem ................. -     15.0

 3307 20 000 - Dezodoranti za osebno nego in preparati proti
       potenju ......................................... -     15.0

 3307 30 000 - Parfumirane soli in drugi preparati za
       kopanje ......................................... -     15.0

       - Preparati za parfumiranje ali dezodoriranje
       prostorov, vključno z dišečimi preparati za
       verske obrede:

 3307 41 000 -- "agarbatti" in drugi dišeči preparati, ki
       dišijo pri zgorevanju ........................... -     15.0

 3307 49 000 -- drugo ........................................ -     15.0

 3307 90 000 - Drugo ......................................... -     15.0


              34. poglavje

   MILA, ORGANSKA POVRŠINSKO AKTIVNA SREDSTVA, PRALNI PREPARATI,
 MAZALNI PREPARATI, UMETNI VOSKI, PRIPRAVLJENI VOSKI, PREPARATI ZA
LOŠČENJE ALI ČIŠČENJE, SVEČE IN PODOBNI PROIZVODI, PASTE ZA MODELIRANJE
   IN "ZOBARSKI VOSKI" TER ZOBARSKI PREPARATI NA OSNOVI SADRE

Opombe

1. V to poglavje ne spadajo:

  (a) mešanice ali preparati iz užitnih masti ali olj živalskega ali
    rastlinskega izvora, ki se uporabljajo za ločevanje kalupov (tar. št.
    1517);

  (b) izločene kemično določene spojine;

  (c) šamponi, zobne paste, kreme in pene za britje ter preparati za
    kopanje, ki vsebujejo milo ali druga organska površinsko aktivna
    sredstva (tar. št. 3305, 3306 ali 3307).

2. Pri tar. št. 3401 je z izrazom "milo" mišljeno samo milo, topno v vodi.
  Milo in drugi proizvodi, ki se uvrščajo v tar. št. 3401, imajo lahko
  dodane snovi (npr.: dezinfektante, abrazivni prah, polnila ali zdravila).
  Proizvodi, ki vsebujejo abrazivni prah, se uvrščajo v tar. št. 3401 le, če
  so v paličicah, kolutih in oblikovanih ali litih kosih. V drugih oblikah
  se uvrščajo v tar. št. 3405 kot "čistilni praški in podobni preparati".

3. Pri tar. št. 3402 so z izrazom "organska površinsko aktivna sredstva"
  mišljeni proizvodi, ki takrat ko se pomešajo z vodo v koncentraciji 0,5%
  pri 20 stopinj C in se pustijo pri isti temperaturi eno uro:

  (a) dajo prozorno ali prosojno tekočino ali stabilno emulzijo brez
    izločanja netopnih snovi;

  (b) zmanjšajo površinsko napetost vode na 4,5 x 10-2 N/m (45 dyn/cm) ali
    manj.

4. Z izrazom "naftna olja in olja bituminoznih mineralov", ki so navedena v
  poimenovanju tar. št. 3403, so mišljeni proizvodi, definirani z 2. opombo
  k 27. poglavju.

5. Z izrazom "umetni voski in pripravljeni voski" so pri tar. št. 3404 z
  upoštevanjem v nadaljevanju navedenih izključitev mišljeni samo:

  (A) kemično proizvedeni organski proizvodi z voskastimi lastnostmi,
    netopni ali topni v vodi;

  (B) proizvodi, dobljeni z mešanjem različnih voskov;

  (C) proizvodi z voskastimi lastnostmi na osnovi enega ali več voskov z
    dodatkom maščob, smol, mineralnih snovi ali drugih materialov.

  V to tar.št. ne spadajo:

  (a) proizvodi, ki se uvrščajo v tar. št. 1516, 3402 ali 3823, tudi če
    imajo lastnosti voska;

  (b) nemešani voski živalskega izvora in nemešani voski rastlinskega
    izvora, nebarvani ali barvani, ki se uvrščajo v tar. št. 1521;

  (c) mineralni voski in podobni proizvodi iz tar. št. 2712, ne glede na to,
    ali so med seboj pomešani ali samo barvani;

  (d) mešanice voskov, dispergirane ali raztopljene v tekočem mediju
    (tar.št. 3405, 3809, itd.).


-----------------------------------------------------------------------------
Tarifna        Poimenovanje             Enota  Carinska
oznaka                                stopnja
-----------------------------------------------------------------------------
 1             2                 3     4
-----------------------------------------------------------------------------

 3401    Milo, organski površinsko aktivni proizvodi in
       preparati, ki se uporabljajo kot milo, v obliki
       paličic, kolutov, litih ali oblikovanih kosov z
       dodatkom mila ali brez njega; papir, vata, polst
       in netkane tkanine, impregnirani ali premazani z
       milom ali detergentom

       - Milo in organski površinsko aktivni proizvodi
       in preparati v paličicah, kolutih, litih ali
       oblikovanih kosih ter papir, vata, polst in
       netkane tkanine, impregnirani ali premazani z
       milom ali detergentom:

 3401 11 000 -- za toaletno uporabo (vključno proizvode z
       zdravilnimi substancami) ........................ -     15.0

 3401 19 000 -- drugo ........................................ -     15.0

 3401 20   - Milo v drugih oblikah:

 3401 20 100 -- kosmiči, lističi, zrna ali praški ............ -     15.0

 3401 20 900 -- drugo ........................................ -     15.0


 3402    Organska površinsko aktivna sredstva (razen
       mila); površinsko aktivni preparati, preparati
       za pranje (tudi pomožni preparati za pranje) in
       preparati za čiščenje z dodatkom mila ali brez
       njega, razen tistih iz tar. št. 3401

       - Organska površinsko aktivna sredstva,
       pripravljena in nepripravljena za prodajo na
       drobno:

 3402 11   -- anionska:

 3402 11 100 --- vodna raztopina, ki vsebuje 30 ut.% ali več,
       vendar ne več kot 50 ut.% dinatrijevega alkil
       (oksidi(benzensulfonata)) ....................... -     10.0

 3402 11 900 --- drugo ....................................... -     10.0

 3402 12 000 -- kationska .................................... -     7.0

 3402 13 000 -- neionogena ................................... -     10.0

 3402 19 000 -- druga ........................................ -     10.0

 3402 20   - Preparati, pripravljeni za prodajo na drobno:

 3402 20 100 -- površinsko aktivni preparati ................. -     10.0

 3402 20 900 -- pralni preparati in čistilni preparati ....... -     10.0

 3402 90   - Drugo:

 3402 90 100 -- površinsko aktivni preparati ................. -     10.0

 3402 90 900 -- pralni preparati in čistilni preparati ....... -     10.0


 3403    Mazalni preparati (vključno s preparati na
       osnovi olj za hlajenje, kaljenje in preparati za
       popuščanje vijakov in matic, preparati zoper rjo
       in korozijo ter preparati za ločevanje kalupov
       na osnovi mazalnih sredstev) ter preparati, ki
       se uporabljajo za pooljitev in maščenje
       tekstilnih materialov, usnja, krzna ali drugih
       materialov, toda brez preparatov, ki vsebujejo
       70 % ali več naftnega olja ali olj, dobljenih iz
       bituminoznih mineralov, kot osnovne sestavine

       - Ki vsebujejo naftna olja ali olja iz
       bituminoznih mineralov:

 3403 11 000 -- preparati za obdelavo tekstilnih materialov,
       usnja, krzna ali drugih materialov .............. -     10.0

 3403 19   -- drugo:

 3403 19 100 --- ki vsebujejo nad 70% po masi naftnih olj ali
       olj, pridobljenih iz bituminoznih mineralov, ki
       pa niso temeljna sestavina ...................... -     10.0

       --- drugo:

 3403 19 910 ---- preparati za mazanje strojev, naprav in
       vozil ........................................... -     10.0

 3403 19 990 ---- drugo ...................................... -     10.0

       - Drugo:

 3403 91 000 -- preparati za obdelavo tekstilnih materialov,
       usnja, krzna in drugih materialov ............... -     10.0

 3403 99   -- drugo:

 3403 99 100 --- preparati za mazanje strojev, naprav in
       vozil ........................................... -     10.0

 3403 99 900 --- drugo ....................................... -     10.0


 3404    Umetni voski in pripravljeni voski

 3404 10 000 - Iz kemično modificiranega lignita ali rjavega
       premoga ........................................ -     5.0(1)

 3404 20 000 - Iz polietilenglikola .......................... -     5.0(1)

 3404 90   - Drugo:

 3404 90 100 -- pripravljeni voski, vključno s tesnilnimi
       voski ........................................... -     5.0(1)

 3404 90 900 -- drugo ........................................ -     5.0(1)


 3405    Loščila in kreme za obutev, pohištvo, tla,
       karoserije, steklo ali kovine, paste in praški
       za čiščenje in podobni preparati (ne glede na
       to, ali so v obliki papirja, vate, polsti,
       netkanih tkanin, gobastih materialov, iz
       plastike ali gume, impregnirani ali premazani s
       takimi preparati), razen voskov iz tar. št. 3404

 3405 10 000 - Loščila, kreme in podobni preparati za obutev
       in usnje ........................................ -     14.0

 3405 20 000 - Loščila, kreme in podobni preparati za
       vzdrževanje lesenega pohištva, tal in drugih
       lesenih predmetov ............................... -     14.0

 3405 30 000 - Loščila in podobni preparati za karoserije,
       razen loščil za kovine .......................... -     14.0

 3405 40 000 - Paste, praški in drugi preparati za čiščenje .. -     14.0

 3405 90   - Drugo:

 3405 90 100 -- loščila za kovine ............................ -     14.0

 3405 90 900 -- drugo ........................................ -     14.0


 3406 00   Sveče, svečke in podobno

       - Sveče:

 3406 00 110 -- navadne, neparfumirane ....................... -     14.0

 3406 00 190 -- druge ........................................ -     14.0

 3406 00 900 - Drugo ......................................... -     14.0


 3407 00 000 Mase za modeliranje (tudi pripravljene za
       otroško igro); t.i. "zobarski voski" ali "zmesi
       za zobne odtise" v kompletih, pakiranjih za
       prodajo na drobno, v ploščicah, podkvicah,
       paličicah in podobno; drugi preparati, ki se
       uporabljajo v zobarstvu, na osnovi sadre (žgane
       sadre ali kalcijevega sulfata) .................. -     10.0


              35. poglavje

   BELJAKOVINSKE SNOVI; MODIFICIRANI ŠKROBI; LEPILA; ENCIMI

Opombi

1. V to poglavje ne spadajo:

  (a) kvasi (tar. št. 2102);

  (b) frakcije krvi (razen krvnega albumina, nepripravljenega za terapevtsko
    ali profilaktično uporabo), zdravila in drugi proizvodi iz 30.
    poglavja;

  (c) encimski preparati za predstrojenje (tar. št. 3202);

  (d) encimski preparati za namakanje in pranje ter drugi proizvodi iz 34.
    poglavja;

  (e) strjene beljakovine (tar. št. 3913);

  (f) proizvodi grafične industrije na podlagi želatine (49. poglavje).

2. Pri tar. št. 3505 so z izrazom "dekstrin" mišljeni proizvodi razgradnje
  škroba z reduciranim deležem sladkorja, ki je izražen kot dekstroza,
  računano na suho snov do vključno 10%.

  Proizvodi, ki imajo več kot 10% reduciranega sladkorja, se uvrščajo v tar.
  št. 1702.

Dodatna opomba

1. Tar.št. 3504 vključuje koncentrirane mlečne beljakovine z deležem
  beljakovin nad 85% po masi, računano na suho snov.


-----------------------------------------------------------------------------
Tarifna        Poimenovanje             Enota  Carinska
oznaka                                stopnja
-----------------------------------------------------------------------------
 1            2                  3     4
-----------------------------------------------------------------------------

 3501    Kazein, kazeinati in drugi kazeinski derivati;
       kazeinska lepila

 3501 10   - Kazein:

 3501 10 100 -- za proizvodnjo regeneriranih tekstilnih
       vlaken .......................................... -     2.0(1)

 3501 10 500 -- za industrijsko rabo, razen za proizvodnjo
       hrane ali krme .................................. -     5.0(1)

 3501 10 900 -- drugo ........................................ -     5.0(1)

 3501 90   - Drugo:

 3501 90 100 -- kazeinska lepila ............................. -     5.0

 3501 90 900 -- drugo ........................................ -     5.0


 3502    Albumini (vključno koncentrati dveh ali več
       proteinov iz sirotke z vsebnostjo 80 ut.% ali
       več proteinov iz sirotke, računano na suho
       snov), albuminati in drugi albuminski derivati

       - Jajčni albumin:

 3502 11   -- posušen:

 3502 11 100 --- neustrezen ali ki bo s predelavo postal
       neustrezen za človeško prehrano ................. -     pr

 3502 11 900 --- drugo ....................................... -     10.0(1)

 3502 19   -- drugo:

 3502 19 100 --- neustrezen ali ki bo s predelavo postal
       neustrezen za človeško prehrano ................. -     pr

 3502 19 900 --- drugo ....................................... -     10.0(1)

       - Mlečni albumin, vključno koncentrati iz dveh
       ali več mlečnih proteinov:

 3502 20 100 -- neustrezen ali ki bo s predelavo postal
       neustrezen za človeško prehrano ................. -     pr

       -- drugo:

 3502 20 910 --- posušen (na primer v lističih, kosmičih,
       prahu) .......................................... -     10.0(1)

 3502 20 990 --- drugo ....................................... -     10.0(1)

 3502 90   - Drugo:

       -- albumini, razen jajčnih albuminov in mlečnih
       albuminov (laktoalbuminov):

 3502 90 200 --- za človeško prehrano neprimeren ali ki bo s
       predelavo postal neprimeren ..................... -     pr

 3502 90 700 --- drugo ....................................... -     10.0(1)

 3502 90 900 -- albuminati in drugi derivati albumina ........ -     12.0(1)


 3503 00   Želatina (vključno z želatino v kvadratnih in
       pravokotnih listih; po površini obdelano ali
       neobdelano ali barvano) in njeni derivati; ribje
       lepilo; drugo lepilo živalskega izvora, razen
       kazeinskih lepil iz tar. št. 3501

 3503 00 100 - Želatina in njeni derivati .................... -     12.0(1)

 3503 00 800 - Drugo ......................................... -     12.0(1)


 3504 00 00 Peptoni in njihovi derivati; druge proteinske
       snovi in njihovi derivati, ki niso navedeni in
       ne zajeti na drugem mestu; prah iz kože ali
       usnja, vključno tudi prah iz kromovo strojenega
       usnja:

 3504 00 001 - Spojine iz Priloge 2 (BSP1) .................. -     6.0(1)

 3504 00 009 - Drugo ........................................ -     6.0(1)


 3505    Dekstrini in drugi modificirani škrobi (npr.
       preželatinizirani in estrificirani škrobi);
       lepila na osnovi škrobov ali na osnovi dekstrina
       in drugih modificiranih škrobov

 3505 10   - Dekstrini in drugi modificirani škrobi:

 3505 10 100 -- dekstrini .................................... -     14.0

       -- drugi modificirani škrobi:

 3505 10 500 --- škrobi, esterificirani ali eterificirani .... -     14.0

 3505 10 900 --- drugo ....................................... -     14.0

 3505 20   - Lepila:

 3505 20 100 -- ki po masi vsebujejo do 25% škrobov ali
       dekstrinov ali drugih modificiranih škrobov ..... -     13.0

 3505 20 300 -- ki po masi vsebujejo od vključno 25% do 55%
       škrobov ali dekstrinov ali drugih modificiranih
       škrobov ......................................... -     13.0

 3505 20 500 -- ki po masi vsebujejo od vključno 55% do 80%
       škrobov ali dekstrinov ali drugih modificiranih
       škrobov ......................................... -     13.0

 3505 20 900 -- ki po masi vsebujejo 80% ali več škrobov ali
       dekstrinov ali drugih modificiranih škrobov ..... -     13.0


 3506    Pripravljena lepila in druga pripravljena
       sredstva za lepljenje, ki niso navedena in ne
       zajeta na drugem mestu; proizvodi, ki so
       primerni za uporabo kot lepila ali sredstva za
       lepljenje, pripravljeni za prodajo na drobno kot
       lepila in sredstva za lepljenje v pakiranjih do
       vključno 1 kg neto mase

 3506 10 000 - Proizvodi, ki so ustrezni za uporabo kot
       lepila ali sredstva za lepljenje, pripravljeni
       za prodajo na drobno kot lepila ali sredstva za
       lepljenje v pakiranjih do vključno 1 kg neto
       mase ............................................ -     15.0

       - Drugo:

 3506 91 000 -- sredstva za lepljenje na osnovi kavčuka ali
       plastičnih mas (vključno umetne smole) .......... -     15.0

 3506 99 000 -- drugo ........................................ -     15.0


 3507    Encimi; pripravljeni encimi, ki niso navedeni in
       ne zajeti na drugem mestu

 3507 10 000 - Sirilo in njegovi koncentrati ................. -     7.0(1)

 3507 90   - Drugo:

 3507 90 100 -- lipoproteinska lipaza ........................ -     7.0(1)

 3507 90 200 -- aspergilna alkalna proteaza .................. -     7.0(1)

 3507 90 900 -- drugo ........................................ -     7.0(1)


              36. poglavje

  RAZSTRELIVA; PIROTEHNIČNI PROIZVODI; VŽIGALICE; PIROFORNE
          ZLITINE; VNETLJIVI PREPARATI

Opombi

1. To poglavje ne obsega izločenih kemično določenih spojin, razen tistih, ki
  so opisane v 2. opombi pod (a) ali (b) v tem poglavju.

2. Z izrazom "proizvodi iz vnetljivih snovi" iz poimenovanja tar. št. 3606 so
  mišljeni samo:

  (a) metaldehid, heksametilentetramin in podobne snovi, pripravljene v
    oblikah (npr. table, paličice in podobno), ki se uporabljajo kot
    gorivo; goriva na osnovi alkohola in podobna pripravljena goriva v
    trdni ali poltrdni obliki;

  (b) tekoča ali utekočinjena plinasta goriva, ki se uporabljajo v
    vžigalnikih za cigarete in podobnih vžigalnikih, v posodah, katerih
    prostornina ne presega 300 cm3;

  (c) smolne bakle, netilna sredstva in podobno.


-----------------------------------------------------------------------------
Tarifna        Poimenovanje             Enota  Carinska
oznaka                                stopnja
-----------------------------------------------------------------------------
 1             2                 3     4
-----------------------------------------------------------------------------

 3601 00 00 Smodniki:

*3601 00 001 - Črni .......................................... -     10.0

*3601 00 009 - Malodimni ..................................... -     10.0


 3602 00 00 Pripravljena razstreliva, razen smodnika:

*3602 00 001 - Brizantni eksplozivi, z detonacijsko hitrostjo
       nad 6000 m/s .................................... -     22.0

*3602 00 009 - Drugo ......................................... -     22.0


 3603 00   Počasi goreče vžigalne vrvice; detonirne vrvice;
       udarne in razstrelilne kapice; vžigalniki;
       električni detonatorji

 3603 00 10 - Počasi goreče vžigalne vrvice; detonirne
       vrvice:

*3603 00 101 -- počasi goreče vžigalne vrvice ................ -     15.0

*3603 00 109 -- detonirne vrvice ............................. -     6.0(1)

 3603 00 90 - Drugo:

*3603 00 901 -- neelektrični sestavljen inicialni komplet, ki
       sestoji iz vžigalne cevke in detonatorja s
       povezovalnimi elementi ali brez njih, razen
       dvojno oploščen ................................. -     15.0

*3603 00 909 -- drugo ........................................ -     9.0(1)


 3604    Pirotehnični proizvodi za ognjemete, signalne
       rakete, rakete proti toči, signalne rakete za
       gosto meglo in drugi pirotehnični proizvodi

 3604 10 000 - Pirotehnični proizvodi za ognjemete ........... -     15.0

 3604 90 000 - Drugo ......................................... -     15.0


 3605 00 000 Vžigalice, razen pirotehničnih proizvodov iz
       tar. št. 3604 ................................... -     10.0(1)


 3606    Ferocerij in druge piroforne zlitine v vseh
       oblikah; proizvodi iz vnetljivih snovi, navedeni
       v 2. opombi k temu poglavju

 3606 10 000 - Tekoča ali utekočinjena plinasta goriva, ki se
       uporabljajo za vžigalnike za cigarete in podobne
       vžigalnike, v posodah s prostornino do vključno
       300 cm3 ......................................... -     8.0(1)

 3606 90   - Drugo:

 3606 90 100 -- ferocerijske in druge piroforne zlitine v
       vseh oblikah .................................... -     15.0

 3606 90 900 -- drugo ........................................ -     15.0


              37. poglavje

    PROIZVODI ZA FOTOGRAFSKE IN KINEMATOGRAFSKE NAMENE

Opombi

1. V to poglavje ne spadajo odpadki in ostanki materialov.

2. V tem poglavju se izraz "fotografski" nanaša na postopek, ki omogoča
  ustvarjanje vidne slike z neposrednim ali s posrednim delovanjem svetlobe
  ali drugih oblik sevanja na občutljivo površino.

Dodatni opombi

1. V primeru, da se zvočni filmi uvažajo na dveh trakovih (trak, ki vsebuje
  le slike, in trak, na katerem je zvočni zapis), je treba vsakega izmed
  trakov uvrstiti v ustrezno tar.št.

2. Izraz "filmske novice" (tar.podšt. 3706 90 51) se bo uporabljal za filme
  dolžine do 330 m, ki opisujejo tekoče dogodke na političnem, športnem,
  vojnem, znanstvenem, literarnem, foklornem, turističnem, družbenem
  področju itd.


-----------------------------------------------------------------------------
Tarifna        Poimenovanje             Enota  Carinska
oznaka                                stopnja
-----------------------------------------------------------------------------
 1             2                 3     4
-----------------------------------------------------------------------------

 3701    Fotografske plošče in plan filmi, občutljivi za
       svetlobo, neosvetljeni, iz kakršnega koli
       materiala, razen iz papirja, kartona ali
       tekstila; plan filmi za trenutno (hitro)
       fotografijo, občutljivi na svetlobo,
       neosvetljeni, v kasetah ali brez njih

 3701 10   - Za rentgensko snemanje:

 3701 10 100 -- za medicinsko, zobarsko ali veterinarsko
       rabo ............................................ m2    7.0(1)

 3701 10 900 -- drugi ........................................ m2    7.0(1)

 3701 20 000 - Plan filmi za trenutno (hitro) fotografijo
       (polaroid) ...................................... kos    8.0(1)

 3701 30 000 - Druge plošče in plan filmi, katerih ena stran
       je daljša od 255 mm ............................. m2    10.0

       - Drugo:

 3701 91 000 -- za barvne fotografije (večbarvne) ............ -     7.0(1)

 3701 99 000 -- drugo: ....................................... -     7.0(1)


 3702    Fotografski filmi v zvitkih, občutljivi na
       svetlobo, neosvetljeni, iz kakršnega koli
       materiala, razen iz papirja, kartona ali
       tekstila; filmi v zvitkih za trenutne (hitre)
       fotografije, občutljivi na svetlobo,
       neosvetljeni

 3702 10 000 - Za rentgenska snemanja ........................ m2    7.0(1)

 3702 20 000 - Film za trenutno (hitro) fotografijo
       (polaroid) ...................................... kos    7.0(1)

       - Drugi filmi, neperforirani, široki do vključno
       105 mm:

 3702 31   -- za barvno fotografijo (večbarvno):

 3702 31 100 --- dolžine do vključno 30 m .................... kos    7.0(1)

       --- dolžine nad 30 m:

 3702 31 910 ---- barvni negativni film:
         - širine 75 mm ali več, vendar ne več
         kot 105 mm in
         - dolžine 100 m ali več za proizvodnjo
         vložkov za trenutne fotografije ............ m     7.0(1)

 3702 31 990 ---- drugi ...................................... m     7.0(1)

 3702 32   -- drugi, z emulzijo srebrovega halogenida:

       --- širine do vključno 35 mm:

 3702 32 110 ---- mikrofilm; film za grafične namene ......... -     7.0(1)

 3702 32 190 ---- drug ....................................... -     6.0(1)

       --- širine nad 35 mm:

 3702 32 310 ---- mikrofilm .................................. -     7.0(1)

 3702 32 510 ---- film za grafične namene .................... -     7.0(1)

 3702 32 900 ---- drugi ...................................... -     7.0(1)

 3702 39 000 -- drugi ........................................ -     7.0(1)

       - Drugi filmi, neperforirani, široki nad 105 mm:

 3702 41 000 -- široki nad 610 mm in dolgi nad 200 m, za
       barvno fotografijo (večbarvno) .................. m2    7.0(1)

 3702 42 000 -- široki nad 610 mm in dolgi nad 200 m, razen
       za barvno fotografijo ........................... m2    7.0(1)

 3702 43 000 -- široki nad 610 mm in dolgi do vključno 200 m . m2    7.0(1)

 3702 44 000 -- široki nad 105 mm do vključno 610 mm ......... m2    7.0(1)

       - Drugi filmi, za barvno fotografijo
       (večbarvno):

 3702 51 000 -- široki do vključno 16 mm in dolgi do vključno
       14 m ............................................ kos    6.0(1)

 3702 52   -- široki do vključno 16 mm in dolgi nad
       vključno 14 m:

 3702 52 100 --- dolžine do vključno 30 m .................... kos    6.0(1)

 3702 52 900 --- dolžine nad 30 m ............................ m     6.0(1)

 3702 53 000 -- široki nad 16 mm do vključno 35 mm in dolgi
       do vključno 30 m za diapozitive ................. kos    6.0(1)

 3702 54   -- široki nad 16 mm do vključno 35 mm in dolgi
       do vključno 30 m, razen za diapozitive:

 3702 54 100 --- široki nad 16 mm do vključno 24 mm .......... kos    6.0(1)

 3702 54 900 --- široki nad 24 mm do vključno 35 mm .......... kos    6.0(1)

 3702 55 000 -- široki nad 16 mm do vključno 35 mm in dolgi
       nad 30 m ........................................ m     6.0(1)

 3702 56   -- široki nad 35 mm:

 3702 56 100 --- dolžine do vključno 30 m .................... kos    7.0(1)

 3702 56 900 --- dolžine nad 30 m ............................ m     7.0(1)

       - Drugo:

 3702 91   -- široki do vključno 16 mm in dolgi do vključno
       14 m:

 3702 91 100 --- filmi za grafične namene .................... -     7.0(1)

 3702 91 900 --- drugi ....................................... kos    6.0(1)

 3702 92   -- široki do vključno 16 mm in dolgi nad 14 m:

 3702 92 100 --- filmi za grafične namene .................... -     7.0(1)

 3702 92 900 --- drugi ....................................... m     6.0(1)

 3702 93   -- široki nad 16 mm do vključno 35 mm in dolgi
       do vključno 30 m:

 3702 93 100 --- mikrofilm; film za grafične namene .......... -     7.0(1)

 3702 93 900 --- drug ........................................ kos    6.0(1)

 3702 94   -- široki nad 16 mm do vključno 35 mm in dolgi
       nad 30 m:

 3702 94 100 --- mikrofilm; film za grafične namene .......... -     7.0(1)

 3702 94 900 --- drug ........................................ m     6.0(1)

 3702 95 000 -- široki nad 35 mm ............................. -     7.0(1)


 3703    Fotografski papir, karton in tekstil, občutljivi
       na svetlobo, neosvetljeni

 3703 10 000 - V zvitkih, širokih nad 610 mm ................. -     8.0(1)

 3703 20   - Drugo, za barvno fotografijo (večbarvno):

 3703 20 100 -- za fotografije, za katere se uporablja
       negativ film .................................... -     8.0(1)

 3703 20 900 -- drugo ........................................ -     8.0(1)

 3703 90   - Drugo:

 3703 90 100 -- senzitivirani s srebrovimi ali platinovimi
       solmi ........................................... -     8.0(1)

 3703 90 900 -- drugo ........................................ -     8.0(1)


 3704 00   Fotografske plošče, filmi, papir, karton in
       tekstil, osvetljeni toda nerazviti

 3704 00 100 - Plošče in film ................................ -     pr

 3704 00 900 - Drugo ......................................... -     8.0(1)


 3705    Fotografske plošče in filmi, osvetljeni in
       razviti, razen kinematografskih filmov

 3705 10 000 - Za ofsetno reprodukcijo ....................... -     6.0(1)

 3705 20 000 - Mikrofilmi .................................... -     4.0(1)

 3705 90   - Drugo:

 3705 90 100 -- za grafične namene ........................... -     6.0(1)

 3705 90 900 -- drugo ........................................ -     6.0(1)


 3706    Kinematografski filmi, osvetljeni in razviti, s
       posnetim zvočnim zapisom ali brez njega ali samo
       s posnetim zvočnim zapisom

 3706 10   - Široki 35 mm in več:

       -- samo z zvočnim zapisom:

 3706 10 110 --- negativi; vmesni pozitivi ................... m     pr

 3706 10 190 --- drugi pozitivi .............................. m     pr

       -- drugo:

 3706 10 910 --- negativi; vmesni pozitivi ................... m     pr

 3706 10 990 --- drugi pozitivi .............................. m     2.0(1)

 3706 90   - Drugo:

       -- samo z zvočnim zapisom:

 3706 90 110 --- negativi; vmesni pozitivi ................... m     pr

 3706 90 190 --- drugi pozitivi .............................. m     pr

       -- drugo:

 3706 90 310 --- negativi; vmesni pozitivi ................... m     pr

       --- drugi pozitivi:

 3706 90 510 ---- filmske novice ............................. m     pr

       ---- drugi, širine:

 3706 90 910 ----- do 10 mm .................................. m     1.0(1)

 3706 90 990 ----- 10 mm ali več ............................. m     2.0(1)


 3707    Kemični preparati za fotografske namene (razen
       lakov, lepil, sredstev za lepljenje in podobnih
       preparatov); nepomešani proizvodi za fotografsko
       uporabo, pripravljeni v odmerjene količine ali
       pripravljeni za prodajo na drobno v obliki
       pripravljeni za uporabo

 3707 10 000 - Emulzije, občutljive na svetlobo .............. -     6.0(1)

 3707 90   - Drugo:

       -- razvijalci in fiksirji:

       --- za barvno fotografijo (polychrome):

 3707 90 110 ---- za fotografske filme in plošče ............. -     6.0(1)

 3707 90 190 ---- drugi ...................................... -     6.0(1)

 3707 90 300 --- drugi ....................................... -     6.0(1)

 3707 90 900 -- drugi ........................................ -     6.0(1)


              38. poglavje

        RAZNI PROIZVODI KEMIJSKE INDUSTRIJE

Opombi

1. V to poglavje ne spadajo:

  (a) izločeni kemično določeni elementi in spojine, razen naslednjih
    proizvodov:

    (1) umetnega grafita (tar. št. 3801);

    (2) insekticidov, rodenticidov, fungicidov, herbicidov, sredstev proti
      klitju, sredstev za urejanje rasti, sredstev za dezinfekcijo in
      podobnih proizvodov, pripravljenih v oblikah, predvidenih v tar.
      št. 3808;

    (3) proizvodov, pripravljenih kot polnila za aparate za gašenje požara
      ter protipožarne bombe in granate (tar. št. 3813);

    (4) proizvodov, navedenih v naslednji, 2. opombi, pod (a) ali pod
      (c);

  (b) mešanice kemičnih proizvodov ter živilskih ali drugih snovi, ki imajo
    hranljivo vrednost in se uporabljajo pri pripravljanju hrane za ljudi
    (običajno tar. št. 2106);

  (c) zdravila (tar. št. 3003 ali 3004).

  (d) izrabljeni katalizatorji, ki se uporabljajo za pridobivanje navadnih
    kovin ali njihovih spojin (tar. št. 2620, izrabljeni katalizatorji
    vrste, ki se uporabljajo za ponovno pridobivanje plemenitih kovi (tar.
    št. 7112) ali katalizatorji, ki vsebujejo kovine ali zlitine in so v
    oblikah, npr. prahu, tkanine, gaze (oddelek XIV ali XV).

2. Tar. št. 3824 obsega tudi naslednje proizvode, ki se ne uvrščajo v druge
  tarifne številke te tarife:

  (a) kultivirane kristale (razen optičnih elementov), ki imajo vsak zase
    maso 2,5 g ali več, iz magnezijevega oksida ali halogenov alkalnih ali
    zemeljsko alkalnih kovin;

  (b) fuzelno olje (patoko); dipelovo olje;

  (c) proizvode za brisanje črnila, pakirane za prodajo na drobno;

  (d) proizvode za popravljanje matric ter druge korekturne tekočine,
    pakirane za prodajo na drobno;

  (e) taljive keramične proizvode za določanje temperature v pečeh (npr.
    Segerjeve stožce).


-----------------------------------------------------------------------------
Tarifna        Poimenovanje             Enota  Carinska
oznaka                                stopnja
-----------------------------------------------------------------------------
 1             2                 3     4
-----------------------------------------------------------------------------

 3801    Umetni grafit, koloidni ali polkoloidni grafit;
       preparati na osnovi grafita ali drugih vrst
       ogljika v obliki paste, blokov, plošč in drugih
       polizdelkov

 3801 10 000 - Umetni grafit ................................. -     4.0(1)

 3801 20   - Koloidni ali polkoloidni grafit:

 3801 20 100 -- koloidni grafit v oljni suspenziji;
       polkoloidni grafit .............................. -     8.0(1)

 3801 20 900 -- drug ......................................... -     5.0(1)

 3801 30 000 - Ogljikove paste za elektrode in podobne paste
       za oblaganje peči ............................... -     6.0(1)

 3801 90 000 - Drugi ......................................... -     4.0(1)


 3802    Aktivno oglje; aktivni naravni mineralni
       proizvodi; živalsko oglje, vključno rabljeno
       živalsko oglje

 3802 10 000 - Aktivno oglje ................................. -     6.0(1)

 3802 90 000 - Drugo ......................................... -     6.0(1)


 3803 00   Tal-olje, surovo ali rafinirano

 3803 00 100 - Surovo ........................................ -     pr

 3803 00 900 - Drugo ......................................... -     5.0(1)


 3804 00   Lužnice iz proizvodnje lesne celuloze,
       nekoncentrirane ali koncentrirane, razsladkane
       ali kemično obdelane, vključno z lignin
       sulfonati, toda brez tal-olja iz tar. št. 3803

 3804 00 100 - Koncentrirana sulfitna lužnica ................ -     5.0

 3804 00 900 - Drugo ......................................... -     8.0(1)


 3805    Smolni ali sulfatni lesni terpentin ter druga
       terpentinova olja, dobljena z destilacijo ali po
       drugačnem postopku iz lesa iglavcev; surovi
       dipenten; sulfitni terpentin in drugi surovi
       paracimeni; borovo olje, ki vsebuje
       alfa-terpineol kot glavno sestavino

 3805 10   - Smolna (gumijeva) ali sulfatna lesna
       terpentinova olja:

 3805 10 100 -- smolni terpentin ............................. -     4.0(1)

 3805 10 300 -- lesni terpentin .............................. -     4.0(1)

 3805 10 900 -- sulfatni terpentin ........................... -     4.0(1)

 3805 20 000 - Borovo olje ................................... -     4.0(1)

 3805 90 000 - Drugo ......................................... -     4.0(1)


 3806    Kolofonija in druge smolne kisline ter njihovi
       derivati; smolni špirit in smolna olja; staljene
       smole

 3806 10   - Kolofonija in smolne kisline:

 3806 10 100 -- dobljene iz svežih oljnatih smol (oleo smol) . -     5.0(1)

 3806 10 900 -- druge ........................................ -     5.0(1)

 3806 20 00 - Soli kolofonije, smolnih kislin ali derivati
       kolofonije ali smolnih kislin, razen soli
       aduktov kolofonije:

*3806 20 001 -- spojine iz priloge 1 (MIPS (1) Glej prilogo 1 -
       Mamila in psihotropne substance.) ............... -     5.0(1)

*3806 20 009 -- druge ........................................ -     5.0(1)

 3806 30 000 - Smolni estri .................................. -     7.0(1)

 3806 90 000 - Drugo ......................................... -     5.0(1)


 3807 00   Lesni katran; olja iz lesnega katrana; lesni
       kreozot; lesna nafta; rastlinska smola;
       pivovarska smola in podobni preparati na osnovi
       kolofonije, smolnih kislin ali rastlinskih smol

 3807 00 100 - Lesni katran .................................. -     3.0(1)

 3807 00 900 - Drugo ......................................... -     5.0(1)


 3808    Insekticidi, rodenticidi, fungicidi, herbicidi,
       sredstva zoper klitje, sredstva za urejanje
       rasti rastlin, dezinfektanti in podobni
       proizvodi, pripravljeni v oblikah ali pakiranjih
       za prodajo na drobno ali kot preparati ali
       proizvodi (npr.: žveplani trakovi, stenji, sveče
       in muholovke)

 3808 10   - Insekticidi:

 3808 10 100 -- na osnovi piretroidov ........................ -     10.0

 3808 10 200 -- na osnovi kloriranih ogljikovodikov .......... -     10.0

 3808 10 300 -- na osnovi karbamatov ......................... -     10.0

 3808 10 400 -- na osnovi organofosfornih spojin ............. -     10.0

 3808 10 900 -- drugi ........................................ -     10.0

 3808 20   - Fungicidi:

       -- anorganski:

 3808 20 100 --- preparati na osnovi bakrovih spojin ......... -     10.0

 3808 20 150 --- drugi ....................................... -     10.0

       -- drugi:

 3808 20 300 --- na osnovi ditiokarbamatov ................... -     10.0

 3808 20 400 --- na osnovi benzimidazolov .................... -     10.0

 3808 20 500 --- na osnovi diazolov ali triazolov ............ -     10.0

 3808 20 600 --- na osnovi diazinov ali morfolinov ........... -     10.0

 3808 20 800 --- drugi ....................................... -     10.0

 3808 30   - Herbicidi, sredstva zoper klitje in sredstva
       za urejanje rasti rastlin:

       -- herbicidi:

 3808 30 110 --- na osnovi fenoksi - fitohormonov ............ -     10.0

 3808 30 130 --- na osnovi triazinov ......................... -     10.0

 3808 30 150 --- na osnovi amidov ............................ -     10.0

 3808 30 170 --- na osnovi karbamatov ........................ -     10.0

 3808 30 210 --- na osnovi dinitroanilinovih derivatov ....... -     10.0

 3808 30 230 --- na osnovi derivatov sečnine, uracila ali
       sulfonil sečnine ................................ -     10.0

 3808 30 270 --- drugi ....................................... -     10.0

 3808 30 300 -- proizvodi proti klitju ....................... -     10.0

 3808 30 900 -- regulatorji rastlinske rasti ................. -     10.0

 3808 40   - Dezinfektanti:

 3808 40 100 -- na osnovi kvarternih amonijevih soli ......... -     10.0

 3808 40 200 -- na osnovi halogeniziranih spojin ............. -     10.0

 3808 40 900 -- drugi ........................................ -     10.0

 3808 90   - Drugo:

 3808 90 100 -- rodenticidi .................................. -     10.0

 3808 90 900 -- drugi ........................................ -     10.0


 3809    Sredstva za dodelavo, nosilci barv, sredstva za
       pospeševanje barvanja in fiksiranje barvil ter
       drugi proizvodi (npr.: sredstva za apreturo in
       jedkanje), ki se uporabljajo v tekstilni,
       papirni, usnjarski in podobnih industrijah, ki
       niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu

 3809 10   - Na osnovi škrobnih snovi:

 3809 10 100 -- ki po masi vsebujejo do 55% takih substanc ... -     13.0(1)

 3809 10 300 -- ki po masi vsebujejo 55% ali več, vendar do
       70% takih substanc .............................. -     13.0(1)

 3809 10 500 -- ki po masi vsebujejo od vključno 70% do 83%
       takih substanc .................................. -     13.0(1)

 3809 10 900 -- ki po masi vsebujejo 83% ali več takih
       substanc ........................................ -     13.0(1)

       - Drugo:

 3809 91 000 -- ki se uporabljajo v tekstilni ali podobnih
       industrijah ..................................... -     7.0(1)

 3809 92 000 -- ki se uporabljajo v papirni ali podobnih
       industrijah ..................................... -     7.0(1)

 3809 93 000 -- ki se uporabljajo v usnjarski ali podobnih
       industrijah ..................................... -     7.0(1)


 3810    Preparati za dekapiranje kovinskih površin;
       talila in drugi pomožni preparati za spajkanje
       in varjenje; praški in paste za spajkanje in
       varjenje, ki so sestavljeni iz kovin in drugih
       materialov; preparati, ki se uporabljajo kot
       jedra ali obloge za elektrode ali varilne palice

 3810 10 000 - Preparati za dekapiranje kovinskih površin;
       praški in paste, ki so sestavljeni iz kovin in
       drugih materialov, za spajkanje ali varjenje .... -     10.0

 3810 90   - Drugo:

 3810 90 100 -- preparati, ki se uporabljajo kot jedra ali
       prevleke za varilne elektrode in palice ......... -     10.0

 3810 90 900 -- drugo ........................................ -     10.0


 3811    Preparati zoper detonacijo, antioksidanti,
       preparati za preprečevanje kopičenja smole, za
       zboljšanje viskoznosti, preparati za
       preprečevanje korozije in drugi pripravljeni
       aditivi, za mineralna olja (vključno bencin) ali
       za druge tekočine, ki se uporabljajo v iste
       namene kot mineralna olja

       - Preparati zoper detonacijo:

 3811 11   -- na osnovi svinčevih spojin:

 3811 11 100 --- na osnovi tetraetil-svinca .................. -     7.0(1)

 3811 11 900 --- drugi ....................................... -     6.0(1)

 3811 19 000 -- drugi ........................................ -     6.0(1)

       - Aditivi za mazalna olja:

 3811 21 000 -- ki vsebujejo naftna olja in olja iz
       bituminoznih mineralov .......................... -     6.0(1)

 3811 29 000 -- drugi ........................................ -     6.0(1)

 3811 90 000 - Drugo ......................................... -     6.0(1)


 3812    Pripravljeni pospeševalci vulkanizacije,
       sestavljeni plastifikatorji za gumo in plastične
       mase, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem
       mestu, antioksidanti in drugi sestavljeni
       stabilizatorji za gumo ali plastične mase

 3812 10 000 - Pripravljeni pospeševalci vulkanizacije za
       gumo ............................................ -     7.0(1)

 3812 20   - Sestavljeni mehčalci za gumo in plastične
       mase:

 3812 20 100 -- reagenčne mešanice, ki vsebujejo
       benzil3-izobutiriloksi-1-izopropil-2,2-
       dimetilpropilftalat in benzil3-izobutiriloksi-
       2,2,4-trimetilpentilftalat ...................... -     8.0(1)

 3812 20 900 -- drugo ........................................ -     8.0(1)

 3812 30   - Antioksidanti in drugi sestavljeni
       stabilizatorji za gumo ali plastične mase:

 3812 30 200 -- antioksidanti ................................ -     8.0(1)

 3812 30 800 -- drugi ........................................ -     8.0(1)


 3813 00 000 Preparati in polnila za aparate za gašenje
       požara; napolnjene granate za gašenje požara .... -     7.0(1)


 3814 00   Sestavljena organska topila in razredčila, ki
       niso navedena in ne zajeta na drugem mestu;
       pripravljena sredstva za odstranjevanje premazov
       ali lakov

 3814 00 100 - Na osnovi butil acetata ....................... -     10.0

 3814 00 90 - Druga:

*3814 00 901 -- ki vsebujejo kloro, fluoro ali bromo
       ogljikovodike ................................... -     7.0(1)

*3814 00 909 -- druga ........................................ -     7.0(1)


 3815    Iniciatorji reakcije, pospeševalci reakcije in
       katalitični preparati, ki niso navedeni in ne
       zajeti na drugem mestu

       - Katalizatorji na nosilcu:

 3815 11 000 -- z nikljem ali nikljevimi spojinami kot
       aktivnimi snovmi ................................ -     7.0(1)

 3815 12 000 -- s plemenitimi kovinami ali spojinami
       plemenitih kovin kot aktivnimi snovmi ........... -     7.0(1)

 3815 19   -- drugi:

 3815 19 100 --- katalizatorji v obliki zrnc, katerih 90 ut.%
       ali več delcev ne presega 10 mikronov in ki
       sestoje iz mešanic oksidov na nosilcu iz
       magnezijevega silikata, in ki vsebujejo:
       - 20 ut.% ali več, vendar ne več kot 35 ut.% bakra
       in
       - 2 ut% ali več, vendar ne več kot 3 ut.%
       bizmuta, katerih specifična teža je 0,2 ali več,
       vendar ne več kot 1,0 ........................... -     7.0(1)

 3815 19 900 --- drugi ....................................... -     7.0(1)

 3815 90   - Drugo:

 3815 90 100 -- katalizatorji, ki sestoje iz
       etilentrifenilfosfonijevega acetata v obliki
       raztopine v metanolu ............................ -     7.0(1)

 3815 90 900 -- drugo ........................................ -     7.0(1)


 3816 00 000 Ognjevarni cementi, ognjevarne malte, ognjevarni
       betoni in podobne ognjevarne mase, razen
       proizvodov iz tar. št. 3801 ..................... -     3.0(1)


 3817    Mešani alkilbenzeni in mešani alkilnaftaleni,
       razen tistih iz tar. št. 2707 ali 2902

 3817 10   - Mešani alkilbenzeni:

 3817 10 100 -- dodecilbenzen ................................ -     7.0(1)

 3817 10 500 -- linearni alkilbenzen ......................... -     7.0(1)

 3817 10 800 -- drugi ........................................ -     7.0(1)

 3817 20 000 - Mešani alkilnaftaleni ......................... -     7.0(1)


 3818 00   Kemični elementi, dopirani za uporabo v
       elektroniki, v obliki kolutov, ploščic ali
       podobnih oblikah; kemične spojine, dopirane za
       uporabo v elektroniki

 3818 00 100 - Dopirani silicij .............................. -     8.0(1)

 3818 00 900 - Drugi ......................................... -     8.0(1)


 3819 00 000 Tekočine za hidravlične zavore in druge
       pripravljene tekočine za hidravlični prenos, ki
       po masi ne vsebujejo ali vsebujejo pod 70 %
       naftnega olja ali olj, dobljenih iz bituminoznih
       mineralov ....................................... -     8.0(1)


 3820 00 000 Preparati zoper zmrzovanje in pripravljene
       tekočine za odtajanje ........................... -     10.0


 3821 00 000 Pripravljene podlage za razvoj mikroorganizmov .. -     5.0(1)


 3822 00 00 Diagnostični ali laboratorijski reagenti na
       podlogi (nosilcu) in pripravljeni diagnostični
       ali laboratorijski reagenti na nosilcu ali brez
       njega, razen tistih iz tar. št. 3002 ali 3006:

*3822 00 001 - Diagnostični reagenti na podlogi (nosilcu) in
       pripravljeni diagnostični reagenti na nosilcu
       ali brez njega, razen tistih iz tar. št. 3002
       ali 3006 ....................................... -     8.0

*3822 00 009 - Laboratorijski reagenti na podlogi (nosilcu)
       in pripravljeni laboratorijski reagenti na
       nosilcu ali brez njega, razen tistih iz tar. št.
       3002 ali 3006 .................................. -     8.0(1)


 3823    Industrijske maščobne monokarbonske kisline;
       kisla olja iz rafinacije; industrijski maščobni
       alkoholi

       - Industrijske maščobne monokarbonske kisline;
       kisla olja iz rafinacije:

 3823 11 000 -- stearinska kislina ........................... -     5.0(1)

 3823 12 000 -- oleinska kislina ............................. -     5.0

 3823 13 000 -- maščobne kisline talovega olja ............... -     5.0

 3823 19   -- drugo:

 3823 19 100 --- destilirane maščobne kisline ................ -     5.0

 3823 19 300 --- destilati maščobnih kislin .................. -     5.0

 3823 19 900 --- drugo ....................................... -     5.0

 3823 70 000 - Industrijski maščobni alkoholi ................ -     pr


 3824    Pripravljena vezivna sredstva za livarske modele
       in livarska jedra, kemični proizvodi in
       preparati kemijske industrije in sorodnih
       industrij (vključno tudi tisti, ki so
       sestavljeni iz mešanic naravnih proizvodov), ki
       niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu;
       ostanki iz proizvodnje kemijske industrije ali
       sorodnih industrij, ki niso navedeni in ne
       zajeti na drugem mestu

 3824 10 000 - Pripravljena vezivna sredstva za livarske
       modele ali livarska jedra ....................... -     8.0(1)

 3824 20 000 - Naftenske kisline, njihove v vodi netopne soli
       in njihovi estri ................................ -     4.0(1)

 3824 30 000 - Neaglomerirani karbidi kovin, med seboj
       pomešani ali pomešani s kovinskimi vezivi ....... -     6.0(1)

 3824 40 000 - Pripravljeni aditivi za cemente, malte ali
       betone .......................................... -     8.0(1)

 3824 50   - Neognjevarne malte in betoni:

 3824 50 100 -- beton, pripravljen za vlivanje ............... -     8.0

 3824 50 900 -- drugo ........................................ -     8.0

 3824 60   - Sorbitol, razen sorbitola iz tar. podšt. 2905
       44:

       -- v vodni raztopini:

 3824 60 110 --- ki vsebuje 2 ut.% ali manj D-manitola,
       računano glede na vsebnost D-glucitola .......... -     12.0(1)

 3824 60 190 --- drug ........................................ -     12.0(1)

       -- drug:

 3824 60 910 --- ki vsebuje 2 ut.% ali manj D-manitola,
       računano glede na vsebnost D-glucitola .......... -     12.0(1)

 3824 60 990 --- drug ........................................ -     12.0(1)

       - Mešanice, ki vsebujejo perhalogenirane
       derivate acikličnih ogljikovodikov, ki vsebujejo
       dva ali več različnih halogenov:

 3824 71 000 -- ki vsebujejo aciklične ogljikovodike, ki so
       perhalogenirani zgolj s fluorom in klorom ....... -     8.0(1)

 3824 79 000 -- drugi ........................................ -     8.0(1)

 3824 90   - Drugo:

 3824 90 100 -- petrolejevi sulfonati, razen petrolejevih
       sulfonatov alkalnih kovin, amonijaka ali
       etanolaminov; tiofeniranih sulfonskih kislin, iz
       olj pridobljenih iz bituminoznih mineralov in
       njihovih soli ................................... -     6.0(1)

 3824 90 150 -- ionski izmenjalci ............................ -     7.0(1)

 3824 90 200 -- sušilci (getterji) za vakuumske cevi ......... -     6.0(1)

 3824 90 250 -- piroligniti (na primer kalcijevi); surovi
       kalcijev tartrat; surovi kalcijev citrat ........ -     6.0(1)

 3824 90 300 -- alkalni železovi oksidi za prečiščevanje
       plina ........................................... -     5.0(1)

 3824 90 350 -- antikorozijski preparati, ki vsebujejo amine
       kot aktivne sestavine ........................... -     7.0(1)

 3824 90 400 -- anorganska sestavljena topila in razredčila
       za lake in podobne proizvode .................... -     10.0

       -- drugo:

 3824 90 450 --- preparati, ki preprečujejo tvorbo vodnega
       kamna in podobni preparati ...................... -     8.0(1)

 3824 90 500 --- preparati za elektro-galvanizacijo .......... -     10.0

 3824 90 550 --- mešanice mono-, di- in tri- estrov maščobnih
       kislin z glicerinom (emulgatorji za maščobe) .... -     10.0

       --- proizvodi in preparati za farmacevtsko ali
       kirurško uporabo:

 3824 90 610 ---- vmesni proizvodi pri proizvodnji
       antibiotikov, dobljeni s fermentacijo
       Streptomyces tenebarius, posušeni ali
       neposušeni, namenjeni za proizvodnjo človeških
       zdravil iz tar. številke 3004 ................... -     8.0(1)

 3824 90 620 ---- vmesni proizvodi iz proizvodnje
       monensinskih soli ............................... -     8.0(1)

 3824 90 640 ---- drugi ...................................... -     8.0(1)

 3824 90 650 --- pomožni proizvodi za livarne (razen tistih,
       uvrščenih v tar.podšt. 3824 10 00) .............. -     10.0

 3824 90 700 --- ognjevarni, vodotesni in podobni zaščitni
       preparati, ki se uporabljajo v gradbeništvu ..... -     10.0

       --- drugi:

 3824 90 750 ---- vaferji litijevega niobata, nedopirani ..... -     8.0(1)

 3824 90 800 ---- mešanice aminov iz dimerizacije maščobnih
       kislin, povprečne molekulske mase 520 ali več,
       vendar ne več kot 550 ........................... -     8.0(1)

 3824 90 850 ---- 3-(1-etil-1-metilpropil)izoksazol-5-ilamin,
       v obliki raztopine v toluenu .................... -     8.0(1)

 3824 90 95 ---- drugo:

*3824 90 951 ----- odpadna organska topila ali razredčila, ki
       ne vsebujejo halogenov (Y6, Y42 ((1) Oznake iz
       Baselske konvencije o nadzoru prehoda nevarnih
       odpadkov preko meje in njihovega odstranjevanja
       (Ur. list RS 48/93)) ............................ -     8.0(1)

*3824 90 952 ----- odpadna organska topila ali razredčila, ki
       vsebujejo halogene (Y41 (1) Oznake iz
       Baselske konvencije o nadzoru prehoda nevarnih
       odpadkov preko meje in njihovega odstranjevanja
       (Ur. list RS 48/93)) ............................ -     8.0(1)

*3824 90 953 ----- odpadki in ostanki, ki vsebujejo poleg
       organskih topil še druge substance, razen
       emulzij (Y6 (1) Oznake iz Baselske konvencije o
       nadzoru prehoda nevarnih odpadkov preko meje in
       njihovega odstranjevanja (Ur. list RS 48/93)) ... -     8.0(1)

*3824 90 954 ----- tekoči odpadki in ostanki v obliki emulzij
       (npr. voda/olje, voda/organska topila ipd.)
       (Y9 (1) Oznake iz Baselske konvencije o nadzoru
       prehoda nevarnih odpadkov preko meje in njihovega
       odstranjevanja (Ur. list RS 48/93)) ............. -     8.0(1)

*3824 90 955 ----- blata, brozge, usedline in slične oblike
       odpadkov in ostankov, ki niso zajeti in omenjeni
       na drugem mestu (Y12, Y13 (1) Oznake iz Baselske
       konvencije o nadzoru prehoda nevarnih odpadkov
       preko meje in njihovega odstranjevanja
       (Ur. list RS 48/93)) ............................ -     8.0(1)

*3824 90 956 ----- odpadki in ostanki nastali pri uporabi ali
       proizvodnji mineralnih goriv, olj, masti in
       drugih proizvodov destilacije, vključno
       bituminoznih substanc in mineralnih voskov
       (Y11 ((1) Oznake iz Baselske konvencije o nadzoru
       prehoda nevarnih odpadkov preko meje in
       njihovega odstranjevanja (Ur. list RS 48/93)) ... -     8.0(1)

*3824 90 957 ----- proizvodi iz 30. do 38. poglavja, katerih
       rok uporabnosti je potekel ali so kako drugače
       postali neuporabni za uporabo, za katero so bili
       prvotno namenjeni ............................... -     8.0(1)

*3824 90 958 ----- drugi odpadki in ostanki, ki niso omenjeni
       ali zajeti na drugem mestu (navesti Y oznako iz
       Baselske konvencije (1) Oznake iz Baselske
       konvencije o nadzoru prehoda nevarnih odpadkov
       preko meje in njihovega odstranjevanja
       (Ur. list RS 48/93)) ............................ -     8.0(1)

*3824 90 959 ----- drugo ..................................... -     8.0(1)


              VII. oddelek

   PLASTIČNE MASE IN PROIZVODI IZ PLASTIČNIH MAS, KAVČUK IN
          PROIZVODI IZ KAVČUKA IN GUME

Opombi

1. Proizvodi, ki so pripravljeni v kompletih in so iz dveh ali več posebnih
  sestavin, od katerih se nekatere ali vse urščajo v ta oddelek in so
  namenjene za to, da bodo pomešane med seboj, da bi dobili proizvode iz VI.
  ali VII. oddelka, se uvrščajo v tarifno številko, ki ustreza temu
  proizvodu, če so sestavljene:

  (a) takšne, da je mogoče s stališča njihovega doziranja glede na način,
    kako so pripravljene, jasno spoznati, da so namenjene za uporabo
    skupaj, ne da bi jih bilo treba prej prepakirati;

  (b) skupaj carinjene:

  (c) takšne, da je mogoče po njihovi naravi ali po relativnih deležih, v
    katerih so navzoče, spoznati, da se med seboj dopolnjujejo.

2. Proizvodi iz plastičnih mas, kavčuka in gume, na katerih so tiskani
  motivi, besedilo, ilustracije ipd., in pri katerih je tisk bistven pri
  glavni uporabi proizvodov, se uvrščajo v 49. poglavje, razen proizvodov iz
  tar. št. 3918 in 3919.


              39. poglavje

     PLASTIČNE MASE IN PROIZVODI IZ PLASTIČNIH MAS

Opombe

1. Z izrazom "plastične mase" so v tarifi mišljeni tisti materiali iz tar.
  št. 3901 do 3914, katere je mogoče ali je bilo mogoče bodisi v trenutku
  polimerizacije ali na kaki naslednji stopnji, medtem ko so bili pod
  kakšnim zunanjim vplivom (običajno pod vplivom toplote ali tlaka, po
  potrebi pa tudi topila ali plastifikatorja), oblikovati z litjem,
  ekstrudiranjem, valjanjem ali po drugem postopku v oblike, ki se ohranijo
  po prenehanju zunanjega vpliva.

  Z izrazom "plastične mase" je v tej tarifi mišljen tudi vulkanfiber. Z
  izrazom "plastične mase" pa niso mišljeni tekstilni materiali iz XI.
  oddelka.

2. V to poglavje ne spadajo:

  (a) voski iz tar. št. 2712 ali 3404;

  (b) izločene kemično določene organske spojine (29. poglavje);

  (c) heparin in njegove soli (tar. št. 3001);

  (d) raztopine (razen kolodijev) plastičnih mas iz tar. št. 3901 do 3913 v
    hlapljivih organskih topilih (voda ni organsko topilo) z vsebnostjo
    topila več kot 50 ut.% (tar. št. 3208); tiskarske folije iz tar. št.
    3212;

  (e) organska površinsko aktivna sredstva in preparati iz tar. št. 3402;

  (f) staljene smole ali smolni estri (tar. št. 3806);

  (g) diagnostični lističi (reagenti) na podlogi iz plastičnih mas (tar. št.
    3822);

  (h) sintetični kavčuk, definiran v 40. poglavju, in proizvodi iz
    sintetičnega kavčuka;

  (ij) sedlarski in jermenarski izdelki (tar. št. 4201), kovčki, ročne torbe
    in druga embalaža iz tar. št. 4202;

  (k) pletarski izdelki, košarski izdelki in drugi izdelki iz 46. poglavja;

  (l) tapete iz tar. št. 4814;

  (m) blago iz XI. oddelka (tekstil in tekstilni proizvodi);

  (n) proizvodi iz XII. oddelka (npr.: obutev, kape, klobuki itd.; dežniki,
    sončniki, palice, biči, korobači in njihovi deli);

  (o) imitacije nakita iz tar. št. 7117;

  (p) proizvodi iz XVI. oddelka (stroji ter mehanske ali električne
    naprave);

  (q) deli letal ali vozil iz XVII. oddelka;

  (r) proizvodi iz 90. poglavja (npr.: optični elementi, okviri za očala,
    risalni instrumenti);

  (s) proizvodi iz 91. poglavja (npr.: urni okrovi);

  (t) proizvodi iz 92. poglavja (npr.: glasbila in njihovi deli);

  (u) proizvodi iz 94. poglavja (npr.: pohištvo, svetilke in njihov pribor,
    svetlobni znaki, montažne zgradbe);

  (v) proizvodi iz 95. poglavja (npr.: igrače, rekviziti za šport in igre);

  (w) proizvodi iz 96. poglavja (npr.: ščetke, gumbi, zadrge, glavniki,
    ustniki ali cevke za pipe; ustniki za cigarete in podobno, deli
    termovk in podobno, peresa, patentni svinčniki).

3. Tar. št. 3901 do 3911 obsegajo samo naslednje blago, ki je proizvedeno s
  kemično sintezo:

  (a) tekoče sintetične poliolefine, od katerih pod 60% prostornine
    destilira pri 300 stopinj C po konverziji pri 1.013 milibarih z
    destilacijo pod zmanjšanim tlakom (tar.št. 3901 in 3902);

  (b) smole, ki niso visoko polimerizirane, vrsta kumaron-inden smole (tar.
    št. 3911);

  (c) druge sintetične polimere s povprečjem najmanj 5 monomernih enot;

  (d) silikone (tar. št. 3910);

  (e) rezole (tar. št. 3909) in druge predpolimere.

4. Z izrazom "kopolimeri" so mišljeni vsi polimeri, v katerih ni posameznega
  monomera, ki sestavlja po masi 95% ali več celotne vsebnosti polimera.

  Če ni določeno drugače, se po tem poglavju kopolimeri (vključno
  kopolikondenzate, proizvode kopoliadicije, blok kopolimere in cepljene
  kopolimere) in polimerne mešanice uvrščajo v tarifne številke, ki obsegajo
  polimere tega komonomera, ki prevladuje po masi nad vsakim drugim
  posameznim komonomerom, pri čemer je treba komonomere, katerih polimeri se
  uvrščajo v isto tarifno številko, šteti, kot da sestavljajo posamezni
  komonomer.

  Če posamezni komonomer ne prevladuje po masi, se kopolimeri in polimerne
  mešanice uvrščajo v zadnjo po vrsti izmed tistih tarifnih številk, ki jih
  je treba zaradi pomembnosti enako upoštevati.

5. Kemično modificirani polimeri, pri katerih so opravljene spremembe s
  kemično reakcijo samo z dodatki h glavni polimerni verigi, se uvrščajo v
  ustrezno tarifno številko nemodificiranega polimera. Ta določba se ne
  uporablja za cepljene (graft) kopolimere.

6. V tar. št. 3901 do 3914 so z izrazom "primarne oblike" mišljene samo
  naslednje oblike:

  (a) tekočine in paste, vključno disperzije (emulzije in suspenzije) in
    raztopine;

  (b) bloki nepravilne oblike, kepe, prah (vključno prah za oblikovanje),
    zrnca, luske in podobne oblike.

7. Tar. št. 3915 ne obsega odpadkov, ostružkov in ostankov posameznih
  termoplastičnih materialov, predelanih v primarne oblike (tar. št. 3901 do
  3914).

8. Pri tar. št. 3917 so z izrazom "cevi in gibke cevi" mišljeni votli
  proizvodi, ne glede na to, ali so polizdelki ali končni proizvodi, ki se
  običajno uporabljajo za transport ali razdeljevanje plinov ali tekočin
  (npr. rebraste cevi za zalivanje, perforirane cevi). Ta izraz obsega tudi
  čreva za klobasne izdelke in druge sploščene cevi. Vendar pa se proizvodi,
  razen prej omenjenih proizvodov, ki imajo drugačen notranji prečni prerez,
  razen krožnega, ovalnega, pravokotnega (pri katerih dolžina ne presega 1,5
  širine) ali v obliki pravilnega mnogokotnika, ne štejejo za cevi, temveč
  za profilne oblike.

9. Pri tar. št. 3918 so z izrazom "plastične tapete za stene in strope"
  mišljeni proizvodi v zvitkih, širokih 45 cm ali več, primerni za
  dekoracijo sten in stropov, ki so sestavljeni iz plastične mase, trajno
  pritrjene na podlago iz kakršnega koli materiala, razen iz papirja, če je
  plast plastične mase (na sprednji strani) šagrinirana - zrnate površine,
  reliefno okrašena, površinsko pobarvana, s tiskanimi vzorci ali drugače
  okrašena.

10. V tar. št. 3920 in 3921 so z izrazom "plošče, listi, filmi, folije in
  trakovi" mišljene samo plošče, listi, filmi, folije in trakovi (razen
  tistih iz 54. poglavja) in bloki pravilne geometrijske oblike, tiskani ali
  netiskani ali drugače površinsko obdelani, nerazrezani ali razrezani v
  pravokotne oblike (vključno kvadratne), toda nadalje neobdelani (tudi če
  so z rezanjem izdelki postali končni - za uporabo).

11. Tar.št. 3925 obsega samo naslednje izdelke, če niso zajeti v kateri koli
  tarifni številki II. razdelka tega poglavja:

  (a) rezervoarje, cisterne (vključno septične cisterne), kadi in podobne
    posode s prostornino nad 300 l;

  (b) gradbene elemente, ki se uporabljajo npr. za pode, stene, pregrade,
    strope ali strehe;

  (c) žlebove in pribor zanje;

  (d) vrata, okna in njihove okvire ter prage za vrata;

  (e) balkonske, stopniščne in druge ograje, vrata in podobne ovire;

  (f) oknice, okenske navojnice (tudi žaluzije) in podobne proizvode,
    njihove dele in pribor;

  (g) police velikih dimenzij, ki se lahko zložijo ali se trajno vgradijo,
    na primer v prodajalnah, delavnicah, skladiščih;

  (h) okrasne arhitekturne značilnosti, na primer: žlebasti okraski, kupole
    in podobno;

  (ij) pribor za trajno vgraditev v vrata ali na vrata, okna, stopnišča,
    stene ali druge dele zgradbe, npr.: gumbi, ročice, kljuke, držala,
    držala za brisače, stikalne plošče in druge zaščitne plošče.

Opomba k tarifni podštevilki

1. Znotraj katere koli tarifne številke tega poglavja se bodo polimer
  (vključno kopolimeri) in kemično modificirani polimeri uvrščali po
  naslednjih pravilih:

  (a) če obstoja podštevilka "drugo" v isti seriji:

    (1) označba v podštevilki polimera s predpono "poli" (npr. polietilen
      in poliamid-6,6 ) pomeni, da je monomera ali monomerne enote
      imenovanega polimera vzetega skupaj več kot 95 ut.% od celotnega
      polimera;

    (2) kopolimeri imenovani v podštevilkah 3901 30, 3903 20, 3903 30 in
      3904 30, se uvrščajo v te podštevilke, pod pogojem, da komonomerna
      enota v imenovanem kopolimeru sodeluje s 95 ut.% ali več v
      celotnem polimeru;

    (3) kemično modificirani polimeri, se uvrščajo v podštevilko "drugo"
      po pogojem, da niso kemično modificirani polimeri bolj specifično
      zajeti v drugi podštevilki;

    (4) polimeri, ki se ne morejo razvrstiti po zgoraj navedenih pravilih
      (1), (2) ali (3) se uvrščajo v podštevilko med ostalimi
      podštevilkami v seriji po teži prevladujočega monomera v polimeru.
      V ta namen je potrebno monomere v polimeru, ki se uvrščajo v isto
      tar. št. vzeti skupaj;

  (b) če ne obstoja podštevilka "drugo" v isti seriji:

    (1) polimeri se uvrstijo v podštevilko polimera monomerne enote, ki
      prevladuje po teži nad katero koli komonomerno enoto;

    (2) kemično modificirani polimeri, se uvrščajo v podštevilko, ki
      odgovarja nemodificiranemu polimeru.

  Kadar v kopolimerih nobena monomerna enota ne prevladuje, se uporabi
  temeljno pravilo TP3(c).

  Polimerne mešanice se uvrščajo v tar. podšt. prevladujočega polimera.


-----------------------------------------------------------------------------
Tarifna        Poimenovanje             Enota  Carinska
oznaka                                stopnja
-----------------------------------------------------------------------------
 1             2                 3     4
-----------------------------------------------------------------------------

                I.PRIMARNE OBLIKE

 3901    Polimeri etilena v primarnih oblikah

 3901 10   - Polietilen s specifično gostoto pod 0,94:

 3901 10 100 -- linearni polietilen (LLDPE) .................. -     12.0(1)

 3901 10 900 -- drug ......................................... -     12.0(1)

 3901 20   - Polietilen s specifično gostoto 0,94 ali več:

 3901 20 100 -- polietilen v eni izmed oblik, navedenih v
       opombi št. 6 (b) k temu poglavju, specifične
       gostote 0,958 ali več pri 23 stopinj C, in ki
       vsebuje:
       - 50 mg/kg ali manj aluminija;
       - 2 mg/kg ali manj kalcija;
       - 2 mg/kg ali manj kroma;
       - 2mg/kg ali manj železa;
       - 2mg/kg ali manj niklja;
       - 2 mg/kg ali manj titana in
       - 8 mg/kg ali manj vanadija, in ki je
       namenjen za proizvodnjo
       klorosulfoniranega polietilena. ................. -     12.0(1)

 3901 20 900 -- drug. ........................................ -     12.0(1)

 3901 30 000 - Kopolimeri etilen-vinil acetata ............... -     12.0(1)

 3901 90   - Drugo:

 3901 90 100 -- ionomerska smola, ki vsebuje sol terpolimera
       etilena z izobutilnim akrilatom in metakrilno
       kislino ......................................... -     12.0(1)

 3901 90 200 -- A-B-A blok-polimer polistirena, kopolimer
       etilen-butilena in polistirena, ki vsebuje 35
       ut.% ali manj stirena, v eni izmed oblik,
       navedenih v opombi št. 6 b k temu poglavju ...... -     12.0(1)

 3901 90 900 -- drugo ........................................ -     12.0(1)


 3902    Polimeri propilena ali drugih olefinov, v
       primarnih oblikah

 3902 10 000 - Polipropilen .................................. -     12.0(1)

 3902 20 000 - Poliizobutilen ................................ -     12.0(1)

 3902 30 000 - Kopolimeri propilena .......................... -     12.0(1)

 3902 90   - Drugo:

 3902 90 100 -- A-B-A blok-kopolimer polistirena, kopolimer
       etilen-butilena in polistirena, ki vsebuje 35
       ut.% ali manj stirena, v eni izmed oblik,
       navedenih v opombi št. 6 b k temu poglavju ...... -     12.0(1)

 3902 90 200 -- Polibut-1-en, kopolimer but-1-ena z etilenom,
       ki vsebuje 10 ut% ali manj etilena, in mešanice
       polibut-1-ena s polietilenom in/ali s
       polipropilenom, ki vsebujejo 10 ut.% ali manj
       polietilena in/ali 25 ut.% ali manj
       polipropilena, v eni izmed oblik, navedenih v
       opombi št. 6 b k temu poglavju .................. -     12.0(1)

 3902 90 900 -- drugo ........................................ -     12.0(1)


 3903    Polimeri stirena v primarnih oblikah

       - Polistiren:

 3903 11 000 -- za ekspandiranje ............................. -     12.0(1)

 3903 19 000 -- drugi ........................................ -     12.0(1)

 3903 20 000 - Kopolimeri stiren-akrilnitrila (SAN) .......... -     12.0(1)

 3903 30 000 - Kopolimeri akrilnitril-butadien-stirena (ABS) . -     12.0(1)

 3903 90   - Drugo:

 3903 90 100 -- kopolimer izključno iz stirena z alilnim
       alkoholom, acetilne vrednosti 175 ali več ....... -     12.0(1)

 3903 90 200 -- bromirani polistiren, ki vsebuje 58 ut.% ali
       več, vendar ne več kot 71 ut.% broma, v eni
       izmed oblik, navedenih v opombi št 6 b k temu
       poglavju ........................................ -     12.0(1)

 3903 90 900 -- drugo ........................................ -     12.0(1)


 3904    Polimeri viniklorida ali drugih halogeniranih
       olefinov, v primarnih oblikah

 3904 10 000 - Polivinilklorid, nepomešan z drugimi snovmi ... -     12.0(1)

       - Drug polivinilklorid:

 3904 21 000 -- nemehčan ..................................... -     12.0(1)

 3904 22 000 -- mehčan ....................................... -     10.0(1)

 3904 30 000 - Kopolimeri vinilklorida-vinilacetata .......... -     12.0(1)

 3904 40 000 - Drugi kopolimeri vinilklorida ................. -     12.0(1)

 3904 50   - Polimeri viniliden klorida:

 3904 50 100 -- kopolimeri vinilidenklorida z akrilonitrilom,
       v obliki razteznostnih venčkov premera
       4 mikrometre ali več, vendar ne več kot
       20 mikrometrov .................................. -     12.0(1)

 3904 50 900 -- drugo ........................................ -     12.0(1)

       - Fluoro-polimeri:

 3904 61 000 -- politetrafluoroetilen (PTFE): ................ -     pr

 3904 69   -- drugi:

 3904 69 100 --- polivinil fluorid v eni izmed oblik,
       navedenih v opombi št. 6 b k temu poglavju ...... -     12.0(1)

 3904 69 900 --- drugi ....................................... -     12.0(1)

 3904 90 000 - Drugi ......................................... -     12.0(1)


 3905    Polimeri vinilacetata ali drugih vinilestrov, v
       primarnih oblikah; drugi polimeri vinila, v
       primarnih oblikah

       - Polimeri vinilacetata:

 3905 12 000 -- v vodni disperziji ........................... -     12.0(1)

 3905 19 000 -- drugi ........................................ -     12.0(1)

       - Kopolimeri vinilacetata:

 3905 21 00 -- v vodni disperziji:

*3905 21 001 --- kopolimer etilenvinilacetata ................ -     12.0(1)

*3905 21 009 --- drugi ....................................... -     12.0

 3905 29 000 -- drugi ........................................ -     12.0(1)

 3905 30 000 - Polivinilalkoholi, s hidroliziranimi ali
       nehidroliziranimi acetatnimi skupinami .......... -     12.0(1)

       - Drugi:

 3905 91 000 -- Kopolimeri ................................... -     12.0(1)

 3905 99   -- drugi:

 3905 99 100 --- poli(vinilformal), v eni izmed oblik,
       navedenih v opombi št. 6 b k temu poglavju,
       molekulske mase 10.000 ali več, vendar ne več
       kot 40.000, ki vsebuje:
         - 9,5 ut.% ali več, vendar ne več kot
          13 ut.% acetilnih skupin, vrednotenih
          kot vinilni acetati in
         - 5 ut.% ali več, vendar ne več kot
          6,5 ut.% hidroksilnih skupin,
          vrednotenih kot vinilni alkohol ........... -     12.0(1)

 3905 99 900 --- drugi ....................................... -     12.0(1)


 3906    Akrilni polimeri v primarnih oblikah

 3906 10 00 - Polimetilmetakrilat:

*3906 10 001 -- gotovi laki v prahu .......................... -     12.0(1)

*3906 10 009 -- drugo ........................................ -     12.0(1)

 3906 90   - Drugi:

 3906 90 100 -- poli [ŠN-(3-hidroksiamino-1,1-dimetilbutil)
       akrilamid] ...................................... -     12.0

 3906 90 200 -- kopolimer 2-diizopropilaminoetil metakrilata
       z decilmetakrilatom, v obliki raztopine v
       N,N-dimetilacetamida, ki vsebuje 55 ut.% ali več
       kopolimerov ..................................... -     12.0

 3906 90 300 -- kopolimer akrilne kisline z 2-etilheksil
       akrilatom, ki vsebuje 10 ut.% ali več, vendar ne
       več kot 11 ut.% 2-etilheksil akrilata .......... -     12.0

 3906 90 400 -- kopolimer akrilonitrila z metilakrilatom,
       modificiran z polibutadien-akrilonitrilom (NBR) . -     12.0

 3906 90 500 -- polimerizacijski proizvodi akrilne kisline z
       alkilnim metakrilatom in z majhnimi količinami
       drugih monomerov, namenjeni za uporabo kot
       zgoščevalca v proizvodnji tekstilnih barvnih
       past ............................................ -     12.0

 3906 90 600 -- kopolimer metilnega acetata z etilenom in
       monomerom, ki kot substituenta vsebuje
       neterminalne karboksilne skupine in ki vsebuje
       50 ut.% ali več metil acetata, spojenega ali
       nespojenega s silicijem ......................... -     12.0

 3906 90 90 -- drugi:

*3906 90 901 --- policianoakrilat ............................ -     12.0

*3906 90 902 --- natrijeve soli poliakrilne kisline .......... -     12.0

*3906 90 903 --- raztopine akrilnih polimerov v organskih
       topilih ......................................... -     12.0

*3906 90 909 --- drugi ....................................... -     12.0


 3907    Poliacetali, drugi polietri in epoksidne smole,
       v primarnih oblikah; polikarbonati, alkidne
       smole, polialilestri in drugi poliestri, v
       primarnih oblikah

 3907 10 000 - Poliacetali ................................... -     8.0(1)

 3907 20   - Drugi polietri:

       -- polieter alkoholi:

 3907 20 110 --- polietilen glikoli .......................... -     8.0(1)

       --- drugi:

 3907 20 210 ---- s hidroksilnim številom do vključno 100 .... -     8.0(1)

 3907 20 290 ---- drugo ...................................... -     8.0(1)

       -- drugi:

 3907 20 910 --- kopolimer 1-kloro-2,3-epoksipropana z
       etilenovim oksidom .............................. -     8.0(1)

 3907 20 990 --- drugi ....................................... -     8.0(1)

 3907 30 00 - Epoksidne smole (vključno epoksi-estri):

*3907 30 001 -- gotovi laki v prahu .......................... -     8.0(1)

*3907 30 009 -- drugo ........................................ -     8.0(1)

 3907 40 000 - Polikarbonati ................................ -     8.0(1)

 3907 50 000 - Alkidne smole ................................. -     8.0(1)

 3907 60 000 - Polietilentereftalat .......................... -     8.0(1)

       - Drugi poliestri:

 3907 91   -- nenasičeni:

 3907 91 100 --- tekoči ...................................... -     10.0

 3907 91 900 --- drugi ....................................... -     10.0

 3907 99   -- drugi:

       --- s hidroksilnim številom do vključno 100:

 3907 99 110 ---- poli(etilen naftalen-2,6-dikarboksilat) .... -     10.0

 3907 99 19 ---- drugo:

*3907 99 191 ----- polibutilentereftalat ..................... -     10.0

*3907 99 199 ----- drugi ..................................... -     10.0

       --- drugo:

 3907 99 910 ---- poli(etilen naftalen-2,6-dikarboksilat) .... -     8.0(1)

 3907 99 990 ---- drugo ...................................... -     8.0(1)


 3908    Poliamidi v primarnih oblikah

 3908 10 000 - Poliamid -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 ali
       6,12 ........................................... -     8.0(1)

 3908 90 000 - Drugi ......................................... -     8.0(1)


 3909    Amino smole, fenolne smole in poliuretani, v
       primarnih oblikah

 3909 10 000 - Sečninske smole; tiosečninske smole ........... -     10.0

 3909 20 000 - Melaminske smole .............................. -     10.0

 3909 30 000 - Druge amino smole ............................. -     10.0

 3909 40 000 - Fenolne smole ................................. -     10.0

 3909 50   - Poliuretani:

 3909 50 100 -- poliuretan iz
       2,2'-(tert-butiloamino)dietanola in
       4,4'-metilendicikloheksil diizocianata, v obliki
       raztopine v N,N-dimetilacetamida, ki vsebuje 50
       ut.% ali več polimerov .......................... -     10.0

 3909 50 900 -- drugi ........................................ -     10.0


 3910 00 000 Silikoni v primarnih oblikah .................... -     8.0(1)


 3911    Naftne smole; kumaron-inden smole, politerpeni,
       polisulfidi, polisulfoni in drugi proizvodi,
       navedeni v 3. opombi v tem poglavju, ki niso
       navedeni in ne zajeti na drugem mestu, v
       primarnih oblikah

 3911 10 000 - Naftne smole, kumaron, inden ali kumaron-inden
       smole in politerpeni ............................ -     12.0(1)

 3911 90   - Drugo:

       -- proizvodi kondenzacije ali preureditvene
       polimerizacije, kemično modificirani ali
       nemodificirani:

 3911 90 110 --- poli(oksi-1,4-fenilensulfonil-1,4-fenilenoksi
       -1,4-fenilenizopropiliden-1,4-fenilen), v eni
       izmed oblik, navedenih v opombi št. 6 b k temu
       poglavju ........................................ -     8.0(1)

 3911 90 130 --- poli(tio-1,4-fenilen) ....................... -     8.0(1)

 3911 90 190 --- drugo ....................................... -     8.0(1)

       -- drugo:

 3911 90 910 --- kopolimer parakreozola z divinilbenzenom, v
       obliki raztopine v N,N-dimetilacetamida, ki
       vsebuje 50 ut.% ali več polimerov ............... -     12.0(1)

 3911 90 930 --- hidrogenirani kopolimeri viniltoluena z
       a-metilstirenom ................................. -     12.0(1)

 3911 90 990 --- drugo ....................................... -     12.0(1)


 3912    Celuloza in njeni kemični derivati, ki niso
       navedeni in ne zajeti na drugem mestu, v
       primarnih oblikah

       - Celulozni acetati:

 3912 11 000 -- nemehčani .................................... -     8.0(1)

 3912 12 000 -- mehčani ...................................... -     7.0(1)

 3912 20   - Nitrati celuloze (vključno s kolodiji):

       -- nemehčani:

 3912 20 110 --- kolodije in keloidin (celulozni
       tetranitrat) .................................... -     16.0(1)

 3912 20 190 --- drugo ....................................... -     6.0(1)

 3912 20 900 -- mehčani ...................................... -     7.0(1)

       - Celulozni etri:

 3912 31 000 -- karboksimetilceluloza in njene soli .......... -     8.0(1)

 3912 39   -- drugi:

 3912 39 100 --- etilceluloza ............................... -     7.0(1)

 3912 39 200 --- hidroksipropilna celuloza ................... -     8.0(1)

 3912 39 800 --- drugo ....................................... -     8.0(1)

 3912 90   - Drugo:

 3912 90 100 -- celulozni estri .............................. -     7.0(1)

 3912 90 900 -- drugo, vključno mikrokristalna celuloza ...... -     8.0(1)


 3913    Naravni polimeri (npr.: alginska kislina) in
       modificirani naravni polimeri (npr.: strjene
       beljakovine, kemični derivati naravnega
       kavčuka), ki niso navedeni in ne zajeti na
       drugem mestu, v primarnih oblikah

 3913 10 000 - Alginska kislina, njene soli in estri ......... -     5.0(1)

 3913 90   - Drugi:

 3913 90 100 -- kemični derivati naravnega kavčuka ........... -     7.0(1)

 3913 90 200 -- amilopektin .................................. -     12.0(1)

 3913 90 300 -- amiloza ...................................... -     10.0(1)

 3913 90 800 -- drugo ........................................ -     12.0(1)

 3914 00 000 lonski izmenjalci na osnovi polimerov iz tar.
       št. 3901 do 3913, v primarnih oblikah ........... -     8.0(1)


       II. ODPADKI, OSTRUŽKI IN OSTANKI; POLIZDELKI; IZDELKI

 3915    Odpadki, ostružki in ostanki iz plastičnih mas

 3915 10 000 - Iz polimerov etilena .......................... -     15.0

 3915 20 000 - Iz polimerov stirena .......................... -     15.0

 3915 30 000 - Iz polimerov viniklorida ...................... -     15.0

 3915 90   - Iz drugih plastičnih mas:

       -- iz proizvodov adicijske polimerizacije:

 3915 90 110 --- iz polimerov propilena ...................... -     15.0

 3915 90 130 --- iz akrilnih polimerov ....................... -     15.0

 3915 90 190 --- drugi ....................................... -     15.0

       -- drugi:

 3915 90 910 --- iz epoksidnih smol .......................... -     15.0

 3915 90 930 --- iz celuloze in njenih kemičnih derivatov .... -     15.0

 3915 90 990 --- drugo ....................................... -     15.0


 3916    Monofilamenti, katerih kateri koli prečni prerez
       presega 1 mm, palice, paličice in profilne
       oblike iz plastičnih mas, površinsko obdelane
       ali ne, toda drugače neobdelane

 3916 10 000 - Iz polimerov etilena .......................... -     15.0

 3916 20   - Iz polimerov viniklorida:

 3916 20 100 -- iz polivinilklorida .......................... -     15.0

 3916 20 900 -- drugo ........................................ -     15.0

 3916 90   - Iz drugih plastičnih mas:

       -- iz proizvodov dobljenih s kondenzacijo ali
       preureditveno polimerizacijo, kemično
       modificirani ali nemodificirani:

 3916 90 110 --- iz poliestrov ............................... -     8.0(1)

 3916 90 130 --- iz poliamidov ............................... -     8.0(1)

 3916 90 150 --- iz epoksidnih smol ......................... -     8.0(1)

 3916 90 190 --- drugo ....................................... -     8.0(1)

       -- iz proizvodov adicijske polimerizacije:

 3916 90 510 --- iz polimerov propilena ...................... -     12.0(1)

 3916 90 590 --- drugo ....................................... -     12.0(1)

 3916 90 900 -- drugo ........................................ -     7.0(1)


 3917    Cevi, tulci in pribor zanje (na primer:
       spojnice, kolena, prirobnice) iz plastičnih mas

 3917 10   - Umetna čreva (čreva za klobasne izdelke) iz
       strjenih beljakovin ali celuloznih materialov:

 3917 10 100 -- iz strjenih beljakovin ....................... -     6.0(1)

 3917 10 900 -- iz celuloznih snovi .......................... -     9.0(1)

       - Cevi in tulci, togi:

 3917 21   -- iz polimerov etilena:

 3917 21 100 --- brezšivne, dolžine, ki presega največjo
       dimenzijo prečnega preseka, površinsko obdelani
       ali neobdelani, vendar drugače neobdelani ....... -     13.0

       --- drugi:

 3917 21 910 ---- z dodanim priborom za uporabo v civilnem
       letalstvu ....................................... -     pr

 3917 21 990 ---- drugo ...................................... -     15.0

 3917 22   -- iz polimerov propilena:

 3917 22 100 --- brezšivne, dolžine, ki presega največjo
       dimenzijo prečnega preskea, površinsko obdelani
       ali neobdelani, vendar drugače neobdelani ....... -     15.0

       --- drugo:

 3917 22 910 ---- z dodanim priborom za uporabo v civilnem
       letalstvu ....................................... -     pr

 3917 22 990 ---- drugo ...................................... -     13.0

 3917 23   -- iz polimerov viniklorida:

 3917 23 100 --- brezšivne, dolžine, ki presega največjo
       dimenzijo prečnega preseka, površinsko obdelani
       ali neobdelani, vendar drugače neobdelani ....... -     15.0

       --- drugo:

 3917 23 910 ---- z dodano opremo za uporabo v civilnem
       letalstvu ...................................... -     pr

 3917 23 990 ---- drugo ...................................... -     13.0

 3917 29   -- iz drugih plastičnih mas:

       --- brezšivne, z dolžino, ki presega največjo
       dimenzijo prečnega preseka, površinsko obdelani
       ali neobdelani, drugače neobdelani:

       ---- iz proizvodov dobljenih s kondenzacijo ali
       preureditveno polimerizacijo, kemično
       modificirani ali nemodificirani:

 3917 29 110 ----- iz epoksidnih smol ........................ -     15.0

 3917 29 130 ----- drugo ..................................... -     15.0

 3917 29 150 ---- iz proizvodov adicijske polimerizacije ..... -     15.0

 3917 29 190 ---- drugi ...................................... -     15.0

       --- drugo:

 3917 29 910 ---- z dodano opremo za uporabo v civilnem
       letalstvu ....................................... -     pr

 3917 29 990 ---- drugo ...................................... -     8.0(1)

       - Druge cevi in tulci:

 3917 31   -- gibke cevi, ki lahko zdržijo tlak 27,6 MPa
       (276 barov) ali več:

 3917 31 100 --- z dodano opremo za uporabo v civilnem
       letalstvu ....................................... -     pr

 3917 31 900 --- drugo ....................................... -     15.0

 3917 32   -- druge, ki niso ojačene in ne kombinirane z
       drugimi materiali, brez pribora:

       --- brezšivne, razrezane na dolžine, ki so večje
       od največje dimenzije prečnega preseka,
       površinsko obdelane ali neobdelane, toda drugače
       neobdelane:

       ---- iz proizvodov dobljenih s kondenzacijo ali
       preureditveno polimerizacijo, kemično
       modificiranih ali nemodificiranih:

 3917 32 110 ----- iz epoksidnih smol ........................ -     15.0

 3917 32 190 ----- drugo .................................... -     15.0

       ---- iz proizvodov adicijske polimerizacije:

 3917 32 310 ----- iz polimerov etilena ...................... -     15.0

 3917 32 350 ----- iz polimerov vinilklorida ................. -     15.0

 3917 32 390 ----- drugo ..................................... -     13.0

 3917 32 510 ---- drugo ...................................... -     10.0

       --- drugo:

 3917 32 910 ---- umetna čreva za klobase .................... -     8.0(1)

 3917 32 990 ---- drugo ...................................... -     10.0

 3917 33   -- druge, ki niso ojačene in ne kombinirane z
       drugimi materiali, s priborom:

 3917 33 100 --- z dodano opremo za uporabo v civilnem
       letalstvu ....................................... -     pr

 3917 33 900 --- drugo ....................................... -     10.0

 3917 39   -- druge:

       --- brezšivne, razrezane na dolžine, ki so večje
       od največje dimenzije prečnega preseka,
       površinsko obdelane ali neobdelane, toda drugače
       neobdelane:

       ---- iz proizvodov dobljenih s kondenzacijo ali
       preureditveno polimerizacijo, kemično
       modificiranih ali nemodificiranih:

 3917 39 110 ----- iz epoksidnih smol ........................ -     15.0

 3917 39 130 ----- drugo ..................................... -     15.0

 3917 39 150 ---- iz proizvodov adicijske polimerizacije .... -     13.0

 3917 39 190 ---- drugo ...................................... -     10.0

       --- drugo:

 3917 39 910 ---- z dodanim priborom za uporabo v civilnem
       letalstvu ....................................... -     pr

 3917 39 990 ---- drugo ...................................... -     10.0

 3917 40   - Pribor:

 3917 40 100 -- za uporabo v civilnem letalstvu .............. -     pr

 3917 40 900 -- drugo ........................................ -     10.0


 3918    Talne obloge iz plastičnih mas, samolepilne ali
       ne, v zvitkih ali v ploščah; tapete za stene ali
       strope, definirane z 9. opombo v tem poglavju

 3918 10   - Iz polimerov viniklorida:

 3918 10 100 -- na nosilcu, ki je impregniran, prevlečen ali
       premazan s polivinilkloridom .................... m2    15.0

 3918 10 900 -- druge ........................................ m2    13.0

 3918 90 000 - Iz drugih plastičnih mas ...................... m2    12.0(1)


 3919    Samolepilne plošče, listi, filmi, folije,
       trakovi in druge podobne ploščate oblike iz
       plastičnih mas, vključno tudi tiste v zvitkih

 3919 10   - V zvitkih, širokih do vključno 20 cm:

       -- trakovi, prevlečeni z nevulkaniziranim
       naravnim ali sintetičnim kavčukom:

 3919 10 110 --- iz mehčanega polivinilklorida ali
       polietilena ..................................... -     15.0

 3919 10 130 --- iz nemehčanega polivinilklorida ............. -     15.0

 3919 10 150 --- iz polipropilena ............................ -     15.0

 3919 10 190 --- drugo ....................................... -     15.0

       -- drugo:

       --- iz proizvodov dobljenih s kondenzacijo ali
       preureditveno polimerizacijo, kemično
       modificiranih ali nemodificiranih:

 3919 10 310 ---- iz poliestrov .............................. -     13.0(1)

 3919 10 350 ---- iz epoksidnih smol ......................... -     8.0(1)

 3919 10 390 ---- drugo ...................................... -     8.0(1)

       --- iz proizvodov adicijske polimerizacije:

 3919 10 610 ---- iz mehčanega polivinilklorida ali
       polietilena ..................................... -     15.0

 3919 10 690 ---- drugo ...................................... -     15.0

 3919 10 900 --- drugo ....................................... -     7.0(1)

 3919 90   - Drugo:

 3919 90 100 -- nadalje obdelane razen površinsko obdelanih
       ali rezane v druge ploščat oblike razen
       pravokotnih (vključno s kvadratnimi) ............ -     15.0

       -- drugo:

       --- iz proizvodov dobljenih s kondenzacijo ali
       preureditveno polimerizacijo, kemično
       modificiranih ali nemodificiranih

 3919 90 310 ---- iz polikarbonatov, alkidnih smol,
       polialilnih estrov ali drugih poliestrov ........ -     13.0(1)

 3919 90 350 ---- iz epoksidnih smol ......................... -     8.0(1)

 3919 90 390 ---- drugo ...................................... -     8.0(1)

       --- iz proizvodov adicijske polimerizacije:

 3919 90 61 ---- iz mehčanega polivinilklorida ali
       polietilena:

*3919 90 611 ----- iz mehkega PVC z elektroizolacijskim
       lepilnim nanosom ................................ -     15.0

*3919 90 619 ----- drugo ..................................... -     15.0

 3919 90 690 ---- drugo ...................................... -     15.0

 3919 90 900 --- drugo ....................................... -     7.0(1)


 3920    Druge plošče, listi, filmi, folije in trakovi iz
       plastičnih mas, ki nimajo celičaste strukture,
       neojačeni, nelaminirani, brez podloge, ali ki
       niso kombinirani z drugimi materiali

 3920 10   - Iz polimerov etilena:

       -- debeline do vključno 0,125 mm:

       --- iz polietilena s specifično težo:

       ---- manj od 0,94:

 3920 10 230 ----- polietilenski film debeline
       20 mikrometrov ali več, vendar ne več kot
       40 mikrometrov, za proizvodnjo
       fotoobstojnih filmov, ki se uporabljajo v
       proizvodnji polprevodnikov in tiskanih vezij ... -     15.0

       ----- drugo:

       ------ nepotiskani:

 3920 10 240 ------- raztegljivi film ........................ -     15.0

 3920 10 260 ------- drugo ................................... -     15.0

 3920 10 270 ------ potiskani ............................... -     15.0

 3920 10 280 ---- 0,94 ali več ............................... -     15.0

 3920 10 40 --- drugo:

*3920 10 401 ---- večslojne folije s prevladujočim
       polietilenskim slojem ........................... -     15.0

*3920 10 409 ---- drugo ...................................... -     15.0

       -- debeline več od 0.125 mm:

 3920 10 810 --- sintetična papirna pulpa v obliki vlažnih
       listov, izdelanih iz nepovezanih fino
       razcepljenih polietilenskih vlaken, pomešana ali
       nepomešana s celuloznimi vlakni do 15%, ki
       vsebuje polivinilni alkohol, razredčen v vodi
       kot vlažilcu .................................... -     15.0

*3920 10 89 --- drugo:

*3920 10 891 ---- debeline do vključno 0.6 mm ................ -     15.0

*3920 10 892 ---- večplastna folija "tuba laminate" .......... -     15.0

*3920 10 899 ---- drugo ...................................... -     15.0

 3920 20   - Iz polimerov propilena:

       -- debeline do vključno 0,10 mm:

 3920 20 210 --- biaksialno usmerjenih ....................... -     15.0(1)

 3920 20 290 --- drugo ....................................... -     15.0

       -- debeline nad 0,10 mm:

       --- trakovi širine nad 5 mm vendar do vključno
       20 mm, vrste, ki se uporablja za pakiranje:

 3920 20 710 ---- dekorativni trakovi ........................ -     15.0

 3920 20 790 ---- drugi ...................................... -     15.0

 3920 20 900 --- drugo ....................................... -     15.0

 3920 30 000 - Iz polimerov stirena .......................... -     15.0

       - Iz polimerov vinilklorida:

 3920 41   -- togi (negibki):

       --- nemehčani, debeline:

 3920 41 110 ---- do vključno 1 mm ........................... -     15.0

 3920 41 190 ---- nad 1 mm ................................... -     15.0

       --- mehčani, debeline:

 3920 41 910 ---- do vključno 1 mm ........................... -     15.0

 3920 41 990 ---- nad 1 mm ................................... -     15.0

 3920 42   -- gibki:

       --- nemehčani, debeline:

 3920 42 110 ---- do vključno 1 mm ........................... -     12.0(1)

 3920 42 190 ---- nad 1 mm ................................... -     12.0(1)

       --- mehčani, debeline:

 3920 42 910 ---- do vključno 1 mm ........................... -     12.0(1)

 3920 42 990 ---- nad 1 mm ................................... -     12.0(1)

       - Iz akrilnih polimerov:

 3920 51 000 -- iz polimetilmetakrilata ...................... -     13.0

 3920 59   -- drugo:

 3920 59 100 --- kopolimer akrilnih in metakrilnih estrov, v
       obliki filma debeline, ki ne presega
       150 mikrometrov ................................. -     12.0(1)

 3920 59 900 --- drugo ....................................... -     12.0(1)

       - Iz polikarbonatov, alkidnih smol, polialilnih
       estrov ali drugih poliestrov

 3920 61 000 -- iz polikarbonatov ............................ -     13.0(1)

 3920 62   -- iz polietilentereftalata:

       --- debeline do vključno 0,35 mm:

 3920 62 110 ---- film polietilenterftalata debeline
       72 mikrometrov ali več, vendar ne več kot
       79 mikrometrov, za proizvodnjo gibkih
       magnetnih diskov ................................ -     13.0(1)

 3920 62 130 ---- film polietilenterftalata debeline
       100 mikrometrov ali več, vendar ne več kot
       150 mikrometrov, za proizvodnjo
       fotopolimerskih tiskarskih plošč ................ -     13.0(1)

 3920 62 190 ---- drugo ...................................... -     13.0(1)

 3920 62 900 --- debeline nad 0,35 mm ........................ -     13.0(1)

 3920 63 000 -- iz nenasičenih poliestrov .................... -     13.0

 3920 69 000 -- iz drugih poliestrov ......................... -     13.0(1)

       - Iz celuloze ali njenih kemičnih derivatov:

 3920 71   -- iz regenerirane celuloze:

 3920 71 100 --- folije, filmi ali trakovi, naviti
       ali nenaviti, debeline pod 0,75 mm .............. -     13.0(1)

 3920 71 900 --- drugo ....................................... -     7.0(1)

 3920 72 000 -- iz vulkanfibra ............................... -     6.0(1)

 3920 73   -- iz celuloznega acetata:

 3920 73 100 --- filmi v kolutih ali trakovih, za
       kinematografijo ali fotografijo ................. -     7.0(1)

 3920 73 500 --- listi, filmi ali trakovi, naviti na tuljavo
       ali nenaviti, debeline pod 0,75 mm .............. -     13.0(1)

 3920 73 900 --- drugo ....................................... -     7.0(1)

 3920 79 000 -- iz drugih derivatov celuloze ................. -     7.0(1)

       - Iz drugih plastičnih mas:

 3920 91 000 -- iz polivinilbutirala ......................... -     12.0(1)

 3920 92 000 -- iz poliamidov ............................... -     10.0

 3920 93 000 -- iz amino smol ................................ -     10.0

 3920 94 000 -- iz fenolnih smol ............................. -     10.0

 3920 99   -- iz drugih plastičnih mas:

       --- iz proizvodov dobljenih s kondenzacijo ali
       preureditveno polimerizacijo, kemično
       modificiranih ali nemodificiranih:

 3920 99 110 ---- iz epoksidnih smol ......................... -     8.0(1)

 3920 99 210 ---- poliimidni listi ali trakovi, neprevlečeni,
       ali pa prevlečeni ali prekriti le s plastiko .... -     8.0(1)

 3920 99 290 ---- drugo ...................................... -     8.0(1)

       --- iz proizvodov adicijske polimerizacije:

 3920 99 510 ---- listi polivinilfluorida .................... -     12.0(1)

 3920 99 530 ---- membrane za izmenjavo ionov iz fluoriranega
       plastičnega materiala, namenjene za uporabo v
       kloroalkalnih elektrolitskih celicah ............ -     12.0(1)

 3920 99 550 ---- biaksialno usmerjen film polivinilalkohola,
       ki vsebuje 97 ut.% ali več polivinilalkohola,
       neprevlečen in debeline, ki ne presega 1 mm ..... -     12.0(1)

 3920 99 590 ---- drugo ...................................... -     12.0(1)

 3920 99 900 --- drugo ....................................... -     7.0(1)


 3921    Druge plošče, listi, filmi, folije in trakovi iz
       plastičnih mas

       - Celičaste strukture:

 3921 11 00 -- iz polimerov stirena:

*3921 11 001 --- iz ekstrudiranega, z zaprtimi porami za
       toplotno izolacijo (npr. vrsta STYRODUR) ........ -     15.0

*3921 11 009 --- drugo ....................................... -     15.0

 3921 12 000 -- iz polimerov viniklorida ..................... -     12.0(1)

 3921 13   -- iz poliuretanov:

 3921 13 100 --- gibkih ...................................... -     15.0

 3921 13 900 --- drugih ...................................... -     15.0

 3921 14 000 -- iz regenerirane celuloze ..................... -     8.0(1)

 3921 19   -- iz drugih plastičnih mas:

 3921 19 100 --- iz epoksidnih smol .......................... -     12.0(1)

 3921 19 900 --- drugo ....................................... -     12.0(1)

 3921 90   - Drugo:

       -- iz proizvodov dobljenih s kondenzacijo ali
       preureditveno polimerizacijo, kemično
       modificiranih ali nemodificiranih:

       --- iz poliestrov:

 3921 90 110 ---- valoviti listi in plošče ................... -     12.0

 3921 90 190 ---- drugo ...................................... -     12.0

 3921 90 200 --- iz epoksidnih smol .......................... -     12.0

 3921 90 300 --- iz fenolnih smol ............................ -     12.0

       --- iz amino smol:

       ---- laminirani:

 3921 90 410 ----- laminirani proizvodi, izdelani pod visokim
       pritiskom z dekorativno površino na eni ali na
       obeh straneh .................................... -     12.0

 3921 90 430 ----- drugi ..................................... -     12.0

 3921 90 490 ---- drugi ...................................... -     12.0

 3921 90 500 --- drugi ....................................... -     12.0

 3921 90 60 -- iz proizvodov adicijske polimerizacije:

*3921 90 601 --- tekstilna tkanina popolnoma (obojestransko)
       vgrajena v polivinilklorid (PVC) ................ -     12.0

*3921 90 609 --- drugo ....................................... -     12.0

 3921 90 900 -- drugo ........................................ -     12.0


 3922    Kadi, pršne kadi, lijaki, bideji, straniščne
       školjke, deske in pokrovi, izplakovalni kotliči
       in podobni sanitarni proizvodi iz plastičnih mas

 3922 10 000 - Kadi, pršne kadi in lijaki ................... -     15.0

 3922 20 000 - Straniščne deske in pokrovi ................... -     10.0

 3922 90 000 - Drugo ......................................... -     10.0


 3923    Izdelki za prevoz in pakiranje blaga, iz
       plastičnih mas; zamaški, pokrovi, pokrovke in
       druga zapirala iz plastičnih mas

 3923 10 000 - Škatle, zaboji, gajbe in podobni proizvodi .... -     15.0

       - Vreče in vrečke (vključno trikotne):

 3923 21 000 -- iz polimerov etilena ......................... -     15.0

 3923 29   -- iz drugih plastičnih mas:

 3923 29 100 --- iz polivinilklorida ......................... -     15.0

 3923 29 900 --- druge ....................................... -     15.0

 3923 30   - Baloni,steklenice, stekleničke in podobni
       proizvodi (vključno samo predoblikovani):

 3923 30 100 -- z vsebnostjo do vključno dveh litrov ......... -     20.0

 3923 30 900 -- z vsebnostjo nad dva litra ................... -     20.0

 3923 40   - Motki, kopsi, vretena in podobne podloge:

 3923 40 100 -- motki, koluti in podobni nosilci za
       fotografske ali kinematografske filme ali za
       trakove, filme in podobno, ki se uvrščajo v
       tar.št. 8523 in 8524 ............................ -     15.0

 3923 40 900 -- drugo ........................................ -     15.0

 3923 50   - Zamaški, pokrovi, pokrovke in druga zapirala:

 3923 50 100 -- pokrovčki in zapirala za steklenice .......... -     15.0

 3923 50 900 -- drugo ........................................ -     15.0

 3923 90   - Drugo:

 3923 90 100 -- mreže, vlečene v cevno obliko ................ -     15.0

 3923 90 900 -- drugo ........................................ -     15.0


 3924    Namizna posoda, kuhinjska posoda in drugi
       gospodinjski proizvodi in toaletni izdelki iz
       plastičnih mas

 3924 10 000 - Namizna in kuhinjska posoda ................... -     15.0

 3924 90   - Drugo:

       -- iz regenerirane celuloze:

 3924 90 110 --- spužve ...................................... -     9.0(1)

 3924 90 190 --- drugo ....................................... -     15.0

 3924 90 900 -- drugo ........................................ -     15.0


 3925    Gradbeni proizvodi za vgraditev iz plastičnih
       mas, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem
       mestu

 3925 10 000 - Rezervoarji, cisterne, kadi in podobne posode
       s prostornino nad 300 l ......................... -     15.0

 3925 20 000 - Vrata, okna in okvirji zanje, pragi za vrata .. -     15.0

 3925 30 000 - Oknice, okenske navojnice (tudi žaluzije) ter
       podobni proizvodi in njihovi deli ............... -     15.0

 3925 90   - Drugo:

 3925 90 10 -- pribor in armatura, namenjeni stalni vgradnji
       v vratih ali na njih, oknih, stopniščih, zidovih
       ali drugih delih stavb:

*3925 90 101 --- iz ekstrudiranega polistirena, z zaprtimi
       porami in utori ali žlebovi na robovih za
       toplotno izolacijo (npr. vrste STYRODUR) ........ -     15.0

*3925 90 109 --- drugo ....................................... -     15.0

 3925 90 200 -- razdelilne doze, instalacijski vodniki in
       kabelske armature za električno napeljavo ....... -     15.0

 3925 90 800 -- drugo ........................................ -     15.0


 3926    Drugi proizvodi iz plastičnih mas in proizvodi
       iz drugih materialov iz tar. št. 3901 do 3914

 3926 10 000 - Proizvodi za pisarne in šole .................. -     15.0

 3926 20 000 - Obleka in pribor zanjo (vključno rokavice) .... -     20.0

 3926 30 000 - Fitingi za pohištvo, karoserije in podobno .... -     15.0

 3926 40 000 - Kipci in drugi okrasni predmeti ............... -     15.0

 3926 90   - Drugo:

 3926 90 100 -- za tehnične namene, za uporabo v civilnem
       letalstvu ....................................... -     pr

       -- drugo:

 3926 90 500 --- perforirana vedra in podobni predmeti, ki se
       uporabljajo za precejanje (filtriranje) vode pri
       dotoku v drenažo ................................ -     12.0

       --- drugo:

 3926 90 910 ---- narejeni iz plošč ali folij ................ -     12.0

 3926 90 99 ---- drugo:

*3926 90 991 ----- plastične mreže za zemljine iz polietilena
       visoke gostote (PEHD), kombinirana ali ne z
       geotekstilom iz polipropilena ................... -     12.0

*3926 90 999 ----- drugo ..................................... -     12.0


              40. poglavje

       KAVČUK IN PROIZVODI IZ KAVČUKA IN GUME

Opombe

1. Razen če iz besedila ne izhaja kaj drugega, so z izrazom "kavčuk" mišljeni
  v tarifi naslednji proizvodi, vulkanizirani ali nevulkanizirani, trjeni
  ali netrjeni: naravni kavčuk, balata, gutaperča, gvajala, čikl in podobne
  naravne gume, sintetični kavčuk, faktis, dobljen iz olja, in regenerirane
  navedene snovi.

2. V to poglavje ne spadajo:

  (a) proizvodi iz XI. oddelka (tekstil in tekstilni izdelki);

  (b) obutev in deli obutve iz 64. poglavja;

  (c) kape, klobuki itd. in njihovi deli (tudi kopalne kape) iz 65.
    poglavja;

  (d) mehanični in električni aparati ali naprave in njihovi deli iz XVI.
    oddelka (vključno električno blago vseh vrst) iz trde gume;

  (e) proizvodi iz 90., 92., 94. ali 96. poglavja;

  (f) proizvodi iz 95. poglavja (razen športnih rokavic in proizvodov iz
    tar. št. 4011 do 4013).

3. V tar. št. 4001 do 4003 in 4005 so z izrazom "primarne oblike" mišljene
  samo tele oblike:

  (a) tekočine in paste (vključno lateks, predvulkaniziran ali ne, ter druge
    disperzije in raztopine);

  (b) bloki nepravilne oblike, koščki, kroglice, prah, zrna, drobci in
    podobne oblike.

4. V 1. opombi v tem poglavju in v tar. št. 4002 so z izrazom "sintetični
  kavčuk" mišljeni:

  (a) nenasičene sintetične snovi, ki se lahko nepovratno spremenijo v
    netermoplastične snovi z vulkanizacijo z žveplom pri temperaturi med
    18 in 29oC, ki se ne pretrgajo ob raztegnitvi na trikratno prvotno
    dolžino, ob raztegnitvi na dvakratno prvotno dolžino pa se v petih
    minutah vrnejo na dolžino, ki ni večja od 1,5 prvotne dolžine. Za
    omenjeno preskušanje so lahko dodane snovi, potrebne za zamreževanje,
    kot so sredstva za aktiviranje in pospeševanje vulkanizacije; snovi,
    predvidene s 5. opombo pod (b) (ii) in (iii) so tudi dovoljene. Katere
    koli snovi, ki niso nujne za zamreževanje, kot so ekstenderji,
    plastifikatorji in polnila, niso dovoljene;

  (b) tioplasti (TM);

  (c) naravni kavčuk, modificiran s cepljenjem (grafting) ali mešanjem s
    plastičnimi masami, depolimeriziranim naravnim kavčukom, mešanicami
    nenasičenih snovi z nasičenimi sintetičnimi višjimi polimeri, če vsi
    prej omenjeni proizvodi izpolnjujejo pogoje, ki so dani glede
    vulkanizacije in raztezanja ter vprašanja vrnitve v prvotno stanje iz
    predhodne določbe pod (a).

5. (a) Tar. št. 4001 in 4002 se ne nanašata na kavčuk ali mešanico kavčukov,
    ki so pred koagulacijo ali po njej pomešani:

    (i)  s sredstvi za vulkanizacijo, pospeševalci, zaviralci ali
       aktivatorji (razen tistih, ki so dodani za pripravljanje
       predvulkaniziranega lateksa iz kavčuka);

    (ii) s pigmenti ali drugimi barvili, razen tistih, ki so dodani samo
       zaradi identifikacije;

    (iii) s plastifikatorji ali ekstenderji (razen mineralnega olja in
       kavčuka, ekstendiranega z oljem), s polnili, s sredstvi za
       ojačenje, organskimi topili ali s katero koli drugo snovjo, razen
       tistih, ki so dovoljene z določbami pod (b) te opombe;

  (b) naslednje snovi v kavčuku ali v mešanicah kavčukov ne vplivajo na
    njihovo uvrščanje v tar. št. 4001 ali 4002, če ta kavčuk ali mešanica
    kavčukov ohrani bistven značaj surovega materiala;

    (i)  sredstva za emulgiranje in sredstva zoper lepljivost;

    (ii) majhne količine proizvodov zoper razbijanje emulgatorjev;

    (iii) zelo majhne količine naslednjih sredstev: toplotno občutljivih
       sredstev (običajno za pridobivanje toplotno občutljivega lateks
       kavčuka), kationskih površinsko aktivnih sredstev (običajno za
       pridobivanje elektropozitivnega lateks kavčuka), antioksidantov,
       koagulatorjev, sredstev za drobljenje in sredstev zoper
       zmrzovanje, peptizatorjev, konzervansov, stabilizatorjev, sredstev
       za uravnavanje viskoznosti ali podobnih aditivov za posebne
       namene.

6. Pri tar. št. 4004 so z izrazom "odpadki, ostružki in ostanki" mišljeni
  odpadki, ostružki in ostanki iz proizvodnje ali obdelave gume in gumastih
  izdelkov, ki se kot taki dokončno ne morejo več uporabiti zaradi
  razrezanosti, dotrajanosti ali iz drugih razlogov.

7. Cele niti iz vulkaniziranega kavčuka (gume), katerih največji prečni
  prerez presega 5 mm, se uvrščajo kot trakovi, palice ali profilne oblike
  iz tar. št. 4008.

8. Tar. št. 40.10 obsega trakove ali jermene za transport ali transmisijo iz
  tekstilnih tkanin, impregniranih, prevlečenih, prekritih ali laminiranih z
  gumo, ali izdelanih iz tekstilne preje ali vrvi, impregniranih,
  prevlečenih, prekritih ali oplaščenih z gumo.

9. V tar. št. 4001, 4002, 4003, 4005 in 4008 so z izrazi "listi", "trakovi"
  mišljeni samo plošče, listi, trakovi in bloki pravilne geometrijske
  oblike, nerazrezani ali razrezani samo v pravokotne (vključno kvadratne)
  oblike, ki imajo lastnosti izdelka ali ne, tiskani ali netiskani ali
  drugače površinsko obdelani, toda drugače nerazrezani, v določene oblike
  ali nadalje neobdelani.

  V tar. št. 4008 so z izrazom "palice" in "profilne oblike" mišljeni samo
  proizvodi, razrezani ali nerazrezani na določene dolžine, površinsko
  obdelani ali neobdelani, toda drugače neobdelani.


-----------------------------------------------------------------------------
Tarifna        Poimenovanje             Enota  Carinska
oznaka                                stopnja
-----------------------------------------------------------------------------
 1             2                 3     4
-----------------------------------------------------------------------------

 4001    Naravni kavčuk, balata, gutaperča, gvajala, čikl
       in podobne naravne gume, v primarnih oblikah ali
       ploščah, listih ali trakovih

 4001 10 000 - Lateks iz naravnega kavčuka, predvulkaniziran
       ali ne .......................................... -     pr

       - Naravni kavčuk v drugih oblikah:

 4001 21 000 -- dimljeni kavčuk v obliki listov .............. -     pr

 4001 22 000 -- naravni kavčuk, tehnično specificiran (TSNR) . -     pr

 4001 29   -- drug:

 4001 29 100 --- krep ........................................ -     pr

 4001 29 900 --- drugo ....................................... -     pr

 4001 30 000 - Balata, gutaperča, gvajala, čikl in podobne
       naravne gume ................................... -     pr


 4002    Sintetični kavčuk in faktis, dobljena iz olja, v
       primarnih oblikah ali ploščah, listih ali
       trakovih; mešanice katerega koli proizvoda iz
       tar. št. 4001 s katerim koli proizvodom iz te
       tarifne številke, v primarnih oblikah ali
       ploščah, listih ali trakovih

       - Stiren-butadien kavčuk (SBR); karboksilirani
       stiren-butadien kavčuk (XSBR):

 4002 11 000 -- lateks ....................................... -     pr

 4002 19 000 -- drugo ........................................ -     pr

 4002 20 000 - Butadien kavčuk (BR) .......................... -     pr

       - Izobuten-izopren (butil) kavčuk (IIR);
       haloizobutenizopren kavčuk (CIIR ali BIIR):

 4002 31 000 -- izobuten-izopren (butil) kavčuk (IIR) ........ -     pr

 4002 39 000 -- drugo ........................................ -     pr

       - Kloropren (klorobutadien) kavčuk (CR):

 4002 41 000 -- lateks ....................................... -     pr

 4002 49 000 -- drugo ........................................ -     pr

       - Akrilonitril-butadien kavčuk (NBR):

 4002 51 000 -- lateks ....................................... -     pr

 4002 59 000 -- drugo ........................................ -     pr

 4002 60 000 - Izopren kavčuk (IR) ........................... -     pr

 4002 70 000 - Etilen-propilen nekonjugirani dien kavčuk
       (EPDM) .......................................... -     pr

 4002 80 000 - Mešanica proizvodov iz tar. št. 4001 s katerim
       koli proizvodom iz te tarifne številke ......... -     pr

       - Drugo:

 4002 91 000 -- lateks ....................................... -     pr

 4002 99   -- drugo:

 4002 99 100 --- proizvodi, modificirani z vgradnjo plastike . -     4.0(1)

 4002 99 900 --- drugo ....................................... -     pr


 4003 00 000 Regenerirana guma v primarnih oblikah ali v
       ploščah, listih ali trakovih .................... -     pr


 4004 00 000 Odpadki, ostružki in ostanki iz gume (razen trde
       gume), prah in zrna, dobljeni iz teh proizvodov . -     10.0


 4005    Mešanice kavčuka, nevulkanizirane, v primarnih
       oblikah ali ploščah, v listih ali trakovih

 4005 10 000 - Mešanice ("masterbači") s sajami ali
       silicijevim dioksidom (bele saje) ............... -     5.0

 4005 20 000 - Raztopine; disperzije, razen tistih iz tar.
       podšt. 400510 ................................... -     6.0

       - Drugo:

 4005 91 000 -- plošče, listi in trakovi ..................... -     5.0

 4005 99 000 -- drugo ........................................ -     5.0


 4006    Druge oblike (npr.: palice, cevi in profili) in
       proizvodi (npr. koluti in obroči) iz
       nevulkaniziranega kavčuka

 4006 10 000 - Profilirani trakovi z vzorci za protektiranje
       pnevmatike ...................................... -     5.0

 4006 90 000 - Drugo ......................................... -     5.0


 4007 00 000 Niti in kord iz vulkaniziranega kavčuka (gume) .. -     4.0(1)


 4008    Plošče, listi, trakovi, palice in profili iz
       gume, razen iz trde gume

       - Iz celularne gume:

 4008 11 000 -- plošče, listi in trakovi ..................... -     10.0

 4008 19 000 -- drugo ........................................ -     10.0

       - Iz necelularne gume:

 4008 21   -- plošče, listi in trakovi:

 4008 21 100 --- talne obloge in predpražniki ................ m2    10.0

 4008 21 90 --- drugo:

*4008 21 901 ---- elastika v obliki trakov ................... -     10.0

*4008 21 902 ---- tiskarske in lakirne gumi prevleke za
       aplikacijo tiskarskih barv in lakov na
       pločevino ....................................... -     10.0

*4008 21 909 ---- drugo ...................................... -     10.0

 4008 29   -- drugo:

 4008 29 100 --- profili, rezani po meri, za uporabo v
       civilnem letalstvu .............................. -     pr

 4008 29 900 --- drugo ....................................... -     10.0


 4009    Cevi iz vulkaniziranega kavčuka (gume), razen iz
       trde gume, s priborom ali brez njega (npr.
       spojnice, kolena, prirobnice)

 4009 10 000 - Neojačene in nekombinirane z drugimi
       materiali, brez pribora ......................... -     12.0

 4009 20 000 - Ojačene ali kombinirane samo s kovino, brez
       pribora ......................................... -     5.0(1)

 4009 30 000 - Ojačene ali kombinirane samo s tekstilnimi
       materiali, brez pribora ......................... -     12.0

 4009 40 000 - Ojačene ali kombinirane z drugimi materiali,
       brez pribora .................................... -     5.0

 4009 50   - S priborom:

 4009 50 100 -- ustrezne za prenos plinov ali tekočin, za
       uporabo v civilnem letalstvu .................... -     12.0

       -- drugo:

 4009 50 300 --- neojačane ali drugače kombinirane z drugimi
       materiali ....................................... -     12.0

 4009 50 500 --- ojačane ali drugače kombinirane zgolj s
       kovinami ........................................ -     12.0

 4009 50 700 --- ojačane ali drugače kombinirane zgolj s
       tekstilnimi materiali ........................... -     12.0

 4009 50 900 --- ojačane ali drugače kombinirane z drugimi
       materiali ....................................... -     12.0


 4010    Trakovi ali jermeni iz vulkaniziranega kavčuka
       (gume) za transport ali transmisijo

       - Transportni trakovi in jermeni:

 4010 11 000 -- ojačani zgolj s kovino ....................... -     15.0

 4010 12 000 -- ojačani zgolj s tekstilnimi materiali ........ -     15.0

 4010 13 000 -- ojačani zgolj s plastičnimi materiali ........ -     15.0

 4010 19 000 -- drugi ........................................ -     15.0

       - Transmisijski jermeni ali trakovi:

 4010 21 000 -- neskončni transmisijski jermeni trapezastega
       preseka (V-jermeni), nažlebljeni ali
       nenažlebljeni, obsega več kot 60 cm, vendar ne
       več kot 180 cm .................................. -     15.0

 4010 22 000 -- neskončni transmisijski jermeni trapezastega
       preseka (V-jermeni), nažlebljeni ali
       nenažlebljeni, obsega več kot 180 cm, vendar ne
       več kot 240 cm .................................. -     15.0

 4010 23 000 -- neskončni sinhroni jermeni, obsega več kot 60
       cm, vendar ne več kot 150 cm .................... -     15.0

 4010 24 000 -- neskončni sinhroni jermeni, obsega več kot
       150 cm, vendar ne več kot 198 cm ................ -     15.0

 4010 29 000 -- drugi ........................................ -     15.0


 4011    Nove zunanje pnevmatične gume (plašči)

 4011 10 000 - Za osebne avtomobile (vključno za avtodome in
       dirkalne avtomobile) ............................ kos    15.0

 4011 20   - Za avtobuse ali tovornjake:

 4011 20 100 -- z indeksom obremenitve do vključno 121 ....... kos    15.0

 4011 20 900 -- z indeksom obremenitve nad 121 ............... kos    15.0

 4011 30   - Za letala:

 4011 30 100 -- za uporabo v civilnem letalstvu .............. kos    pr

 4011 30 900 -- druge ........................................ kos    6.0(1)

 4011 40   - Za motorna kolesa:

 4011 40 100 -- za kolesa s premerom platišča do vključno
       30,5 cm ......................................... kos    15.0

       -- druge, z maso:

 4011 40 910 --- do vključno 1,4 kg .......................... kos    15.0

 4011 40 990 --- nad 1,4 kg .................................. kos    15.0

 4011 50   - Za dvokolesa:

 4011 50 100 -- gume (plašči ) z všitimi zračnicami .......... kos    15.0

 4011 50 900 -- druge ........................................ kos    15.0

       - Druge:

 4011 91   -- z vzorcem ribje kosti ali podobnim vzorcem:

 4011 91 100 --- ki se uporabljajo za kmetijska in gozdarska
       vozila .......................................... kos    15.0

 4011 91 300 --- ki se uporabljajo za gradbeno mehanizacijo .. kos    15.0

 4011 91 900 --- druge ....................................... kos    15.0

 4011 99   -- druge:

 4011 99 100 --- ki se uporabljajo za kmetijska in gozdarska
       vozila .......................................... kos    15.0

 4011 99 300 --- ki se uporabljajo za gradbeno mehanizacijo .. kos    15.0

 4011 99 900 --- druge ....................................... kos    15.0


 4012    Protektirane ali rabljene zunanje gume (plašči);
       polne gume in gume z zračnimi komorami,
       zamenljivi protektorji (plasti) in ščitniki iz
       gume

 4012 10   - Protektirane gume

 4012 10 100 -- za uporabo v civilnem letalstvu .............. kos    pr

       -- druge:

 4012 10 300 --- ki se uporabljajo za motorna vozila
       (vključno z avtohišami in dirkalnimi
       avtomobili) ..................................... kos    15.0

 4012 10 500 --- ki se uporabljajo za avtobuse ali
       tovornjake ...................................... kos    15.0

 4012 10 800 --- druge ....................................... kos    15.0

 4012 20   - Rabljene zunanje gume (plašči):

 4012 20 10 -- za uporabo v civilnem letalstvu:

*4012 20 101 --- za protektiranje ............................ kos    pr

*4012 20 109 --- druge ....................................... kos    pr

 4012 20 90 -- druge:

*4012 20 901 --- za protektiranje ............................ kos    6.0

*4012 20 909 --- druge ....................................... kos    15.0

 4012 90   - Drugo:

 4012 90 100 -- trdne gume ali gume z zračnimi komorami in
       zamenljivi protektorji .......................... -     15.0

 4012 90 900 -- zaščitne "zavesice" (ščitniki iz gume) ....... -     15.0


 4013    Notranje gume (zračnice)

 4013 10   - Za osebne avtomobile (vključno za avtodome in
       dirkalne avtomobile), avtobuse in tovornjake:

 4013 10 100 -- za osebne avtomobile (vključno za avtodome in
       dirkalne avtomobile) ............................ kos    15.0

 4013 10 900 -- za tovornjake in avtobuse .................... kos    15.0

 4013 20 000 - Za dvokolesa .................................. kos    15.0

 4013 90   - Druge:

 4013 90 100 -- za motorna kolesa ............................ kos    15.0

 4013 90 900 -- druge ........................................ kos    15.0


 4014    Higienski in farmacevtski izdelki (vključno s
       cuclji), iz gume, razen iz trde gume s priborom
       iz trde gume ali brez njega

 4014 10 000 - Preservativi .................................. -     pr

 4014 90   - Drugo:

 4014 90 100 -- cuclji in podobni proizvodi za dojenčke ...... -     pr

 4014 90 900 -- drugo ........................................ -     13.0


 4015    Oblačilni predmeti in pribor za oblačila
       (vključno rokavice) za vse vrste namenov, iz
       gume, razen trde gume

       - Rokavice:

 4015 11 000 -- kirurške ..................................... pa    3.0(1)

 4015 19   -- druge:

 4015 19 100 --- gospodinjske rokavice ....................... pa    5.0

 4015 19 900 --- druge ....................................... pa    5.0

 4015 90 000 - Drugo ......................................... -     10.0


 4016    Drugi proizvodi iz gume, razen iz trde gume

 4016 10   - Iz celularne gume:

 4016 10 100 -- za tehnične namene, ki se uporabljajo v
       civilnem letalstvu .............................. -     pr

 4016 10 900 -- drugo ........................................ -     15.0

       - Drugo:

 4016 91 000 -- talne obloge, pregrinjala in predpražniki .... -     15.0

 4016 92 000 -- radirke ...................................... -     7.0

 4016 93   -- tesnila:

 4016 93 100 --- za tehnične namene, ki se uporabljajo v
       civilnem letalstvu .............................. -     pr

 4016 93 900 --- drugo ....................................... -     13.0

 4016 94 000 -- odbijala za ladje ali doke (bokobrani),
       napihljiva ali ne ............................... -     15.0

 4016 95 000 -- drugi napihljivi proizvodi ................... -     15.0

 4016 99   -- drugo:

 4016 99 100 --- za tehnične namene, ki se uporabljajo v
       civilnem letalstvu .............................. -     pr

       --- drugo:

 4016 99 300 ---- ekspanderji ................................ -     15.0

       ---- drugo:

       ----- za vozila iz tarifnih številk 8701 do
       8705:

 4016 99 520 ------ sestavljeni deli iz gume in kovine ....... -    15.0

 4016 99 580 ------ drugo .................................... -    15.0

       ----- drugo:

 4016 99 820 ------ sestavljeni deli iz gume in kovine ....... -    15.0

 4016 99 880 ------ drugo .................................... -    10.0


 4017 00   Trda guma (npr.: ebonit) v vseh oblikah,
       vključno z odpadki in ostanki; izdelki iz trde
       gume

       - Trda guma (na primer ebonit) v kateri koli
       obliki, vključno z odpadki in ostanki:

 4017 00 110 -- v razsutem stanju ali v blokih, ploščah,
       listih ali trakovih, v palicah, v obliki
       profilov ali cevi ............................... -     14.0

 4017 00 190 -- odpadki in ostanki, prah trde gume ........... -     14.0

       - Izdelki iz trde gume:

 4017 00 910 -- cevi in upogljive cevi z dodanim priborom,
       ustrezne za prenos plinov ali tekočin, za
       uporabo v civilnem letalstvu .................... -     5.0

 4017 00 990 -- drugo ........................................ -     5.0


             VIII. oddelek

  SUROVE KOŽE Z DLAKO ALI BREZ DLAKE, USNJE, KRZNA IN KRZNENI
IZDELKI; SEDLARSKI IN JERMENARSKI IZDELKI; PREDMETI ZA POTOVANJE,
  ROČNE TORBE IN PODOBNI IZDELKI; IZDELKI IZ ŽIVALSKIH ČREV

              41. poglavje

  SUROVE KOŽE Z DLAKO ALI BREZ DLAKE (RAZEN KRZNA) IN USNJE

Opombi

1. V to poglavje ne spadajo:

  (a) obrezki in podobni odpadki iz surove kože (tar.št. 0511);

  (b) ptičje kože in deli ptičjih kož z njihovim perjem in puhom, ki se
    uvrščajo v tar.št. 0505 ali 6701;

  (c) surove kože z dlako ali volno, strojene ali obdelane (43. poglavje). V
    41. poglavje se uvrščajo surove kože z dlako ali z volno goved (tudi
    bivolov), kopitarjev, ovc in jagnjet (razen astrahanskih, jagnjet z
    debelim repom iz Male Azije, karakul, perzijskih in podobnih jagnjet,
    indijskih, kitajskih, mongolskih in tibetskih jagnjet), koz in
    kozličkov (razen jemenskih, mongolskih in tibetskih koz ter
    kozličkov), prašičev (vključno "pekare"), gamsov, antilop, gazel,
    jelenov, losov (severnih jelenov), srnjakov in psov.

2. Z izrazom "umetno usnje" so v tej tarifi mišljeni samo materiali iz
  tar.št. 4111.


-----------------------------------------------------------------------------
Tarifna        Poimenovanje             Enota  Carinska
oznaka                                stopnja
-----------------------------------------------------------------------------
 1             2                 3     4
-----------------------------------------------------------------------------

 4101    Surove kože, govedi ali kopitarjev (sveže ali
       nasoljene, sušene, lužene, piklane ali drugače
       konservirane, toda nestrojene niti pergamentno
       obdelane niti nadalje obdelane), z dlako ali
       brez dlake, cepljene ali necepljene

 4101 10   - Cele kože, govedi, ki tehtajo do vključno 8
       kg, če so suhe, do vključno 10 kg, če so suho
       nasoljene, ali do vključno 14 kg, če so sveže,
       mokro soljene ali drugače konservirane:

 4101 10 100 -- sveže ali mokro nasoljene .................... -     pr

 4101 10 900 -- druge ........................................ -     pr

       - Druge goveje, sveže ali mokro nasoljene:

 4101 21 000 -- cele ......................................... -     pr

 4101 22 000 -- kruponi ali polkruponi ....................... -     pr

 4101 29 000 -- drugo ........................................ -     pr

 4101 30   - Druge goveje, drugače konservirane:

 4101 30 100 -- posušene ali nasoljene na suho ............... -     pr

 4101 30 900 -- druge ........................................ -     pr

 4101 40 000 - Kože kopitarjev ............................... -     pr


 4102    Surove kože ovc ali jagnjet (sveže ali
       nasoljene, sušene, lužene, piklane ali drugače
       konservirane, toda nestrojene, pergamentno
       neobdelane in tudi ne kako drugače naprej
       obdelane), z volno ali brez nje, cepljene ali
       necepljene, razen tistih, ki so izključene s
       prvo opombo pod (c) k temu poglavju

 4102 10   - Z volno:

 4102 10 100 -- jagnjet ...................................... kos    pr

 4102 10 900 -- druge ........................................ kos    pr

       - Brez volne:

 4102 21 000 -- piklane ..................................... kos    pr

 4102 29 000 -- druge ........................................ kos    pr


 4103    Druge surove kože (sveže ali nasoljene, sušene,
       lužene, piklane ali drugače konservirane, toda
       nestrojene in pergamentno neobdelane niti
       nadalje obdelane), z dlako ali brez dlake,
       cepljene ali necepljene, razen tistih, ki so
       izključene s prvo opombo pod (b) ali (c) k temu
       poglavju

 4103 10   - Kozje ali kozličje:

 4103 10 100 -- sveže, nasoljene ali sušene .................. kos    pr

 4103 10 900 -- druge ........................................ kos    pr

 4103 20 000 - Plazilcev ..................................... -     pr

 4103 90 000 - Druge ......................................... -     pr


 4104    Usnje goveda ali kopitarjev, brez dlake, razen
       usnja iz tar.št. 4108 ali 4109

 4104 10   - Cele goveje kože, strojene, skupne površine do
       vključno 28 kvadratnih čevljev (2,6 m2):

 4104 10 100 -- vzhodnoindijske kože, cele, z odstranjenimi
       ali neodstranjenimi glavami in nogami, posamične
       teže do vključno 4,5 kg, drugače neobdelane,
       razen rastlinsko strojene, obdelane ali
       neobdelane na določen način, vendar očitno
       neustrezne za takojšnjo uporabo v proizvodnji
       usnjenih izdelkov ............................... -     pr

 4104 10 300 -- drugo usnje, neobdelano, razen strojeno s
       kromom (wet-blue) ............................... -     pr

       -- druge:

 4104 10 910 --- neobdelane, razen strojene .................. -     7.0(1)

       --- drugače pripravljene:

 4104 10 950 ---- goveji boks ................................ m2    7.0(1)

 4104 10 990 ---- drugo ...................................... m2    7.0(1)

       - Druge strojene ali dostrojene goveje kože ali
       kože kopitarjev, toda nadalje neobdelane,
       cepljene ali necepljene:

 4104 21 000 -- goveje kože, strojene z rastlinskim
       predstrojem ..................................... -     7.0(1)

 4104 22   -- goveje kože, strojene z drugo vrsto
       predstroja:

 4104 22 100 --- neobdelane, razen strojene s kromom
       (wet-blue) ...................................... -     pr

 4104 22 900 --- druge ....................................... -     7.0(1)

 4104 29 000 -- druge ........................................ -     7.0(1)

       - Druge strojene kože, goveje in kopitarjev,
       pergamentno obdelane ali dodelane po strojenju:

 4104 31   -- nebrušene kože na sprednji strani (lice) in
       nebrušene cepljene:

       --- goveje usnje:

       ---- nebrušene kože na sprednji strani (lice):

 4104 31 110 ----- usnje za podplate ........................ -     7.0(1)

 4104 31 190 ----- drugo ..................................... -     7.0(1)

 4104 31 300 ---- nebrušene cepljene ......................... m2    7.0(1)

 4104 31 900 --- usnje kopitarjev ............................ m2    7.0(1)

 4104 39   -- drugo:

 4104 39 100 --- goveje usnje ................................ m2    7.0(1)

 4104 39 900 --- usnje kopitarjev ............................ m2    7.0(1)


 4105    Ovčje ali jagnječje usnje, brez volne, razen
       usnja iz tar.št. 4108 ali 4109

       - Strojeno ali dostrojeno, toda naprej
       neobdelano, cepljeno ali necepljeno:

 4105 11   -- z rastlinskim predstrojem:

 4105 11 100 --- indijskih kosmatih ovac, obdelano ali
       neobdelano na določen način, vendar očitno
       neustrezno za takojšnjo uporabo v proizvodnji
       usnjenih proizvodov ............................. -     pr

       --- drugo:

 4105 11 910 ---- necepljeno ................................. -     5.0

 4105 11 990 ---- cepljeno ................................... -     5.0

 4105 12   -- z drugimi vrstami predstroja:

 4105 12 100 --- necepljeno .................................. -     3.0(1)

 4105 12 900 --- cepljeno .................................... -     5.0(1)

 4105 19   -- drugo:

 4105 19 100 --- necepljeno .................................. -     3.0(1)

 4105 19 900 --- cepljeno .................................... -     5.0

 4105 20 000 - Pergamentno obdelano ali dodelano po
       strojenju ....................................... m2    4.0(1)


 4106    Kozje ali kozličje usnje, brez dlake, razen
       uznja iz tar.št. 4108 in 4109

       - Strojeno ali dostrojeno, toda naprej
       neobdelano, cepljeno ali necepljeno:

 4106 11   -- z rastlinskim predstrojem:

 4106 11 100 --- indijskih koz ali kozličkov, obdelano ali
       neobdelano na določen način, vendar očitno
       neustrezno za takojšnjo uporabo v proizvodnji
       usnjenih izdelkov ............................... -     pr

 4106 11 900 --- drugo ....................................... -     5.0

 4106 12 000 -- z drugo vrsto predstroja .................... -     3.0(1)

 4106 19 000 -- drugo ........................................ -     3.0(1)

 4106 20 000 - Pergamentno obdelano ali dodelano po
       strojenju ....................................... m2    5.0


 4107    Usnje drugih živali, brez dlake, razen usnja iz
       tar.št. 4108 ali 4109

 4107 10   - Prašičev:

 4107 10 100 -- samo strojeno, drugače neobdelano ............ -     3.0(1)

 4107 10 900 -- drugo ........................................ m2    5.0

       - Plazilcev:

 4107 21 000 -- z rastlinskim predstrojem .................... -     5.0

 4107 29   -- drugo:

 4107 29 100 --- samo strojeno, drugače neobdelano ........... -     5.0

 4107 29 900 --- drugo ....................................... -     5.0

 4107 90   - Drugih živali:

 4107 90 100 -- neobdelano, razen s strojenjem ............... -     3.0(1)

 4107 90 900 -- drugo ........................................ m2    4.0(1)


 4108 00   Semiš usnje (vključno s kombinacijo semiš usnja)

 4108 00 100 - Ovac in jagnjet ............................... -     5.0

 4108 00 900 - Drugih živali ................................. -     5.0


 4109 00 000 Lakasto usnje in lakasto plastovito usnje;
       metalizirano usnje .............................. m2    5.0


 4110 00 000 Obrezki in drugi ostanki usnja ali umetnega
       usnja, neprimerni za proizvodnjo usnjenih
       izdelkov; prah in moka iz usnja ................. -     pr


 4111 00 000 Umetno usnje na osnovi usnja ali usnjenih vlaken
       v ploščah, listih ali trakovih, tudi v zvitkih .. -     10.0


              42. poglavje

  USNJENI IZDELKI, SEDLARSKI IN JERMENARSKI IZDELKI; PREDMETI
ZA POTOVANJE, ROČNE TORBE IN PODOBNI IZDELKI; IZDELKI IZ ŽIVALSKIH
                ČREV

Opombe

1. V to poglavje ne spadajo:

  (a) sterilni katgut in drugi sterilni materiali za kirurška šivanja
    (tar.št. 3006);

  (b) oblačila in pribor za oblačila (razen rokavic), podloženi s krznom ali
    umetnim krznom ali na katerih je krzno ali umetno krzno pritrjeno z
    zunanje strani, razen če gre za navadne okraske (tar.št. 4303 ali
    4304);

  (c) tekstilni izdelki iz mrežastih materialov (tar.št. 5608);

  (d) proizvodi, ki se uvrščajo v 64. poglavje;

  (e) klobuki in druga pokrivala ter njihovi deli, ki se uvrščajo v 65.
    poglavje;

  (f) biči, korobači in drugi izdelki, ki se uvrščajo v tar.št. 6602;

  (g) manšetni gumbi, zapestnice in druge imitacije nakita (tar.št. 7117);

  (h) pribor in okraski za jermenarske izdelke, kot so stremena, brzde,
    zaponke itd., če se posebej carinijo (običajno XV. oddelek);

  (ij)strune za glasbila, usnje za bobne in podobno ali drugi deli za
    glasbila (tar.št. 9209);

  (k) izdelki, ki se uvrščajo v 94. poglavje (npr. pohištvo, svetilke in
    svetila);

  (l) proizvodi, ki se uvrščajo v 95. poglavje (npr. igrače, rekviziti za
    igro in šport);

  (m) gumbi, pritiskači, gumbi za preoblačenje in drugi deli teh proizvodov;
    nedokončani gumbi, ki se uvrščajo v tar.št. 9606.

2. (A) Poleg izključitev iz 1. opombe ne spadajo v tar.št. 4202:

    (a) vreče iz listov ali folij iz plastičnih mas, tiskanih ali
      netiskanih, z ročaji, ki niso namenjene za trajno uporabo (tar.št.
      3923);

    (b) izdelki iz pletarskih materialov (tar.št. 4602);

  (B) izdelki iz tar. št. 4202 in 4203, ki imajo dele iz plemenitih kovin
    ali navadnih kovin, navaljanih s plemenitimi kovinami (platirani), iz
    naravnih ali vzgojenih biserov, dragih ali poldragih kamnov (naravni
    ali sintetični) se uvrščajo v ti dve tar. št. četudi ti deli
    predstavljajo več kot male spojke ali male okraske, pod pogojem, da ti
    deli ne spremenijo bistveni karakter izdelkjov. Če ti deli spremenijo
    bistveni karakter izdelka se uvrščajo v 71. poglavje.

3. Pri tar.št. 4203 so z izrazom "oblačila in pribor za oblačila" mišljeni
  poleg drugega tudi rokavice (vključno športne rokavice), predpasniki in
  druga zaščitna oblačila, naramnice, pasovi, jermeni, nabojniki, usnjene
  zapestnice, toda brez jermenčkov za ure (tar.št. 9113).

Dodatna opomba

1. V smislu tarifnih podštevilk, ki spadajo pod tar. številko 4202, se izraz
"zunanja površina" nanaša na material, iz katerega je s prostim očesom vidna
zunanja površina kontejnerja, in to tudi takrat, kadar ta material predstavlja
zunanjo plast kombinacije več materialov, ki sestavljajo zunanjo površino
kontejnerja.


-----------------------------------------------------------------------------
Tarifna        Poimenovanje             Enota  Carinska
oznaka                                stopnja
-----------------------------------------------------------------------------
 1             2                 3     4
-----------------------------------------------------------------------------

 4201 00 000 Sedlarski in jermenarski proizvodi za katero
       koli žival (vključno vprežne vrvi za komate,
       povodci, ščitniki za kolena, nagobčniki,
       podstavki in blazine za sedla, torbe-bisage,
       plašči za pse in podobno), iz kakršnega koli
       materiala ...................................... -     15.0


 4202    Kovčki za obleko, neseserji, ataše kovčki,
       aktovke, šolske torbe, etuiji za očala, toki za
       daljnoglede, toki za fotoaparate, toki za
       glasbila, toki za puške, toki za samokrese in
       podobni izdelki; potne torbe, toaletne torbe,
       nahrbtniki, ženske torbice, nakupovalne torbe,
       listnice, denarnice za kovance, tulci in mape za
       zemljevide ali dokumente, tobačnice, mošnjički
       za tobak, torbe za orodje, športne torbe, škatle
       za steklenice, škatle za nakit, škatle za puder,
       škatle za jedilni pribor in podobne škatle iz
       usnja, umetnega usnja, iz folij iz plastičnih
       mas, iz tekstilnih materialov, vulkanfibra ali
       iz kartona, v celoti ali pretežno prevlečeni s
       temi materiali ali papirjem

       - Kovčki za obleko, neseserji, ataše kovčki,
       aktovke, šolske torbe in podobne torbe:

 4202 11   -- z zunanjo površino iz usnja, umetnega usnja
       ali lakiranega usnja:

 4202 11 100 --- ataše kovčki, aktovke, šolske torbice in
       podobne torbe ................................... kos    20.0

 4202 11 900 --- drugo ....................................... -     20.0

 4202 12   -- z zunanjo površino iz plastičnih mas ali
       tekstilnih materialov:

       --- v obliki plastične prevleke:

 4202 12 110 ---- ataše kovčki, aktovke, šolske torbice in
       podobne torbe ................................... kos    20.0

 4202 12 190 ---- drugo ...................................... -     20.0

 4202 12 500 --- iz lite plastike ............................ -     20.0

       --- iz drugih materialov, vključno z
       vulkaniziranimi vlakni:

 4202 12 910 ---- ataše kovčki, aktovke, šolske torbice in
       podobne torbe ................................... kos    20.0

 4202 12 990 ---- drugo ...................................... -     20.0

 4202 19   -- drugo:

 4202 19 100 --- iz aluminija ................................ -     20.0

 4202 19 900 --- iz drugih materialov ........................ -     20.0

       - Ročne torbe z naramnim jermenom ali brez, tudi
       tiste brez ročajev:

 4202 21 000 -- z zunanjo površino iz usnja, umetnega usnja
       ali lakastega usnja ............................. kos    20.0

 4202 22   -- z zunanjo površino iz plastičnih mas ali
       tekstilnih materialov:

 4202 22 100 --- s plastično prevleko ....................... kos    20.0

 4202 22 900 --- iz tekstilnih materialov .................... kos    20.0

 4202 29 000 -- druge ........................................ kos    20.0

       - Izdelki, ki se običajno nosijo v žepu ali
       ročni torbici:

 4202 31 000 -- z zunanjo površino iz usnja, umetnega usnja
       ali lakastega usnja ............................. -     20.0

 4202 32   -- z zunanjo površino iz plastične mase ali
       tekstilnih materialov:

 4202 32 100 --- s plastično prevleko ........................ -     20.0

 4202 32 900 --- iz tekstilnih materialov .................... -     20.0

 4202 39 000 -- drugi ........................................ -     20.0

       - Drugo:

 4202 91   -- z zunanjo površino iz usnja, umetnega usnja
       ali lakastega usnja:

 4202 91 100 --- potovalke, toaletne torbice, nahrbtniki in
       športne torbe ................................... -     20.0

 4202 91 800 --- drugo ....................................... -     20.0

 4202 92   -- z zunanjo površino iz plastične mase ali
       tekstilnih materialov:

       --- s plastično prevleko:

 4202 92 110 ---- potovalke, toaletne torbice, nahrbtniki in
       športne torbe ................................... -     20.0

 4202 92 150 ---- kovčki za glasbene instrumente ............. -     20.0

 4202 92 190 ---- drugo ...................................... -     20.0

       --- iz tekstilnih materialov:

 4202 92 910 ---- potovalke, toaletne torbice, nahrbtniki in
       športne torbe ................................... -     20.0

 4202 92 980 ---- drugo ...................................... -     20.0

 4202 99 000 -- drugo ........................................ -     20.0


 4203    Oblačila in pribor za oblačila, iz usnja ali
       umetnega usnja

 4203 10 000 - Oblačilni predmeti ............................ -     20.0

       - Rokavice, palčniki in rokavice brez prstov:

 4203 21 000 -- športne ...................................... pa    20.0

 4203 29   -- druge:

 4203 29 100 --- zaščitne za vse poklice ..................... pa    20.0

       --- druge:

 4203 29 910 ---- moške in fantovske ......................... pa    20.0

 4203 29 990 ---- druge ...................................... pa    20.0

 4203 30 000 - Pasovi in čezramenski jermeni z žepi za
       naboje .......................................... -     20.0

 4203 40 000 - Drug pribor za oblačila ....................... -     20.0


 4204 00   Izdelki iz usnja ali umetnega usnja, ki se
       uporabljajo v strojih ali mehaničnih napravah
       ali za druge tehnične namene

 4204 00 100 - Tekoči ali pogonski jermeni ali trakovi ....... -     12.0

 4204 00 900 - Drugi ......................................... -     12.0


 4205 00 000 Drugi proizvodi iz usnja ali umetnega usnja ..... -     15.0


 4206    Izdelki iz črev, pozlatarskih open, mehurjev ali
       kit

 4206 10 000 - Katgut (kirurška nit za šivanje) .............. -     5.0

 4206 90 000 - Drugi ......................................... -     5.0


              43. poglavje

       NARAVNO IN UMETNO KRZNO; KRZNENI IZDELKI

Opombe

1. Z izrazom "krzno" so v tarifi razen surovega krzna iz tar. št. 4301
  mišljene kože vseh vrst živali, ki so strojene ali obdelane, z dlako ali
  volno.

2. V to poglavje ne spadajo:

  (a) ptičje kože in deli teh kož s perjem ali puhom (tar.št. 0505 ali
    6701);

  (b) surove kože z dlako ali volno iz 41. poglavja (glej 1. opombo pod (c))
    k temu poglavju);

  (c) rokavice iz usnja in krzna ali iz usnja in umetnega krzna (tar.št.
    4203);

  (d) proizvodi iz 64. poglavja;

  (e) klobuki in druga pokrivala iz 65. poglavja;

  (f) proizvodi iz 95. poglavja (npr.: igrače, rekviziti za šport in igro).

3. Tar.št. 4303 obsega krzna in njihove dele, sešita krzna, ki so jim dodani
  drugi materiali, in sestavljena krzna ali dele krzna, sešita kot oblačila,
  deli oblačil ali pribor za oblačila ali v obliki drugih izdelkov.

4. Oblačila in pribor za oblačila (razen tistih, ki so izključena z 2.
  opombo), podložena s krznom ali umetnim krznom ali ki imajo krzno ali
  umetno krzno na zunanji strani, razen če gre za običajne okraske, se
  uvrščajo v tar.št. 4303 ali 4304.

5. Z izrazom "umetno krzno" je v tej tarifi mišljena katera koli imitacija
  krzna, ki je sestavljena iz volne, dlake ali drugih vlaken, ki so lepljena
  ali prišita na usnje, tkanino ali drug material, ni pa vključena imitacija
  krzna, dobljena s tkanjem ali pletenjem (v glavnem tar. št. 5801 ali
  6001).


-----------------------------------------------------------------------------
Tarifna        Poimenovanje             Enota  Carinska
oznaka                                stopnja
-----------------------------------------------------------------------------
 1             2                 3     4
-----------------------------------------------------------------------------

 4301    Surovo krzno (vključno z glavami, repi, tacami
       in drugimi kosi ali odrezki, primernimi za
       krznarsko rabo), razen surovih kož, ki se
       uvrščajo v tar. št. 4101, 4102 ali 4103

 4301 10 000 - Nerca, celega, z glavo, repom ali tacami ali
       brez njih ....................................... kos    pr

 4301 20 000 - Zajca ali kunca, celega, z glavo, repom ali
       tacami ali brez njih ............................ kos    pr

 4301 30 000 - Naslednjih vrst jagnjet: astrahanskih, jagnjet
       s širokim repom, karakut, perzijskih in podobnih
       jagnjet, indijskih, kitajskih, mongolskih ali
       tibetskih jagnjet, celo, z glavo, repom ali
       tacami ali brez ................................. kos    pr

 4301 40 000 - Bobra, celega, z glavo, repom ali tacami ali
       brez njih ....................................... kos    pr

 4301 50 000 - Pižmovke, cele, z glavo, repom ali tacami ali
       brez njih ....................................... kos    pr

 4301 60 000 - Lisice, cele, z glavo, repom ali tacami ali
       brez njih ....................................... kos    pr

 4301 70   - Tjulnja, celega, z glavo, repom ali tacami ali
       brez njih:

 4301 70 100 -- mladičev sedlastega ali grenlandskega belega
       tjulnja in mladičev kapucinastega ali
       kapucastega tjulnja ............................. kos    pr

 4301 70 900 -- drugo ........................................ kos    pr

 4301 80   - Drugo krzno, celo, z glavo, repom ali tacami
       ali brez njih:

 4301 80 100 -- morske vidre ali nutrije (coypu) ............. kos    pr

 4301 80 300 -- svizcev ...................................... kos    pr

 4301 80 500 -- divjih mačk (zveri) .......................... kos    pr

 4301 80 900 -- drugo ........................................ -     pr

 4301 90 000 - Glave, repi, tace in drugi kosi ali odrezki,
       primerni za krznarsko rabo ...................... -     pr


 4302    Strojeno ali obdelano krzno (vključno z glavami,
       repi, tacami ali drugimi kosi ali odrezki),
       nesestavljeno ali sestavljeno (z dodajanjem
       drugih materialov ali brez dodajanja), razen
       tistega, ki se uvršča v tar. št. 4303

       - Celo krzno, z glavo, repom ali tacami ali
       brez, nesestavljeno:

 4302 11 000 -- nerca ........................................ kos    4.0

 4302 12 000 -- zajca ali kunca .............................. kos    4.0

 4302 13 000 -- naslednjih vrst jagnjet: astrahanskih,
       jagnjet s širokim repom, karakul, perzijskih in
       podobnih jagnjet, indijskih, kitajskih,
       mongolskih ali tibetskih jagnjet ................ kos    4.0

 4302 19   -- drugo:

 4302 19 100 --- bobra ....................................... kos    4.0

 4302 19 200 --- pižmovke .................................... kos    4.0

 4302 19 300 --- lisice ...................................... kos    4.0

       --- tjulnja:

 4302 19 410 ---- mladičev sedlastega ali grenlandskega
       belega tjulnja in mladičev kapucinastega ali
       kapucastega tjulnja ............................. kos    4.0

 4302 19 490 ---- drugo ...................................... kos    4.0

 4302 19 500 --- morske vidre ali nutrije (coypu) ............ kos    4.0

 4302 19 600 --- svizcev ..................................... kos    4.0

 4302 19 700 --- divjih mačk (zveri) ........................ kos    4.0

 4302 19 800 --- ovac ali jagnjet ............................ kos    4.0

 4302 19 950 --- drugo ....................................... -     4.0

 4302 20 000 - Glave, repi, tace in drugi kosi ali odrezki,
       nesestavljeni ................................... -     pr

 4302 30   - Celo krzno in deli ali odrezki iz njega,
       sestavljeno:

 4302 30 100 -- spuščeno krzno ............................... -     6.0

       -- drugo:

 4302 30 210 --- nerca ....................................... kos    4.0

 4302 30 250 --- zajca ali kunca ............................. kos    4.0

 4302 30 310 --- ovac vrst astrahan, širokorepih, karakul,
       perzijskih in podobnih ovac, indijskih,
       kitajskih, mongolskih ali tibetskih jagnjet ..... kos    4.0

 4302 30 350 --- bobrov ...................................... kos    4.0

 4302 30 410 --- pižmovk ..................................... kos    4.0

 4302 30 450 --- lisic ....................................... kos    4.0

       --- tjulnja:

 4302 30 510 ---- mladičev sedlastega ali grenlandskega
       belega tjulnja in mladičev kapucinastega ali
       kapucastega tjulnja ............................. kos    4.0

 4302 30 550 ---- drugo ...................................... kos    4.0

 4302 30 610 --- morske vidre ali nutrije (coypu) ............ kos    4.0

 4302 30 650 --- svizcev ..................................... kos    4.0

 4302 30 710 --- divjih mačk (zveri) ......................... kos    4.0

 4302 30 750 --- drugo ....................................... -     4.0


 4303    Oblačila, pribor za oblačila in drugi krzneni
       izdelki

 4303 10   - Oblačila in pribor za oblačila:

 4303 10 100 -- iz krzna mladičev sedlastega ali
       grenlandskega belega tjulna in mladičev
       kapucinastega ali kapucastega tjulnja ........... -     17.0

 4303 10 900 -- drugo ........................................ -     17.0

 4303 90 000 - Drugo ......................................... -     17.0


 4304 00 00 Umetno krzno in proizvodi iz umetnega krzna

*4304 00 001 - Umetno krzno (tj. s prilepljenimi ali prišitimi
       vlakni) ......................................... -     pr

*4304 00 009 - Proizvodi iz umetnega krzna ................... -     15.0


              IX. oddelek

 LES IN LESNI IZDELKI; OGLJE; PLUTA IN PLUTASTI IZDELKI; IZDELKI
IZ SLAME, ESPARTA ALI DRUGIH MATERIALOV ZA PLETARSTVO; KOŠARSKI IN
            PLETARSKI IZDELKI

              44. poglavje

        LES IN LESNI IZDELKI, LESNO OGLJE

Opombe

1. V to poglavje ne spadajo:

  (a) les v obliki iverja, skobljencev, drobljen ali zmlet ali v prahu, ki
    se uporablja predvsem v parfumeriji, farmaciji ali za insekticide,
    fungicide ali za podobne namene (tar. št. 1211);

  (b) bambus in drugi materiali za pletarstvo iz tar. št. 1401;

  (c) les v obliki iverja, skobljencev, zmlet ali v prahu, ki se uporablja
    predvsem za barvanje ali strojenje (tar. št. 1404);

  (d) aktivno oglje (tar. št 3802);

  (e) proizvodi iz tar. št. 4202;

  (f) blago iz 46. poglavja;

  (g) obutev in deli obutve iz 64. poglavja;

  (h) blago iz 66. poglavja (npr.: dežniki, sprehajalne palice in njihovi
    deli);

  (ij) blago iz tar. št. 6808;

  (k) imitacije nakita iz tar. št. 7117;

  (l) blago iz XVI. in XVII. oddelka (npr.: deli strojev, okrovi, pokrovi,
    omarice za stroje in aparate ter kolarski proizvodi);

  (m) blago iz XVIII. oddelka (npr. okrovi za ure in glasbila ter njihovi
    deli);

  (n) deli strelnega orožja (tar št. 9305);

  (o) izdelki iz 94. poglavja (npr.: pohištvo, svetilke in svetila, montažne
    zgradbe);

  (p) proizvodi iz 95. poglavja (npr.: igrače, rekviziti za igro in šport);

  (q) izdelki iz 96. poglavja (npr.: pipe za kajenje in njihovi deli, gumbi,
    svinčniki), razen lesenih teles in držajev za izdelke iz tar. št.
    9603;

  (r) izdelki iz 97. poglavja (npr. umetniški predmeti).

2. Z izrazom "zgoščen les" je v tem poglavju mišljen les, ki je bil v
  kemičnem ali fizikalnem postopku (pri čemer je z vezavo plasti mišljena
  obdelava, ki presega postopek, ki naj bi zagotovil dobro vezavo), zaradi
  česar se je povečala njegova gostota ali trdota ter izboljšala mehanska
  trdnost in odpornost proti kemičnim ali električnim učinkom.

3. Tar.št. 4414 do 4421 obsegajo proizvode, ki so navedeni v teh tarifnih
  številkah, iz ivernih plošč ali podobnih plošč, vlaknenih plošč,
  laminiranega (plastastega) lesa ali zgoščenega lesa.

4. Proizvodi iz tar.št. 4410, 4411 in 4412 so lahko obdelani tako, da se
  dobijo profili, predvideni za blago iz tar.št. 4409, upognjeni, valoviti,
  perforirani, razrezani ali oblikovani v nepravokotne oblike ali obdelani
  po kakršnem koli postopku, če s tem niso dobili lastnosti izdelkov, ki se
  uvrščajo v druge tarifne številke.

5. Tar.št. 4417 ne obsega orodij, v katerih je rezilo, ostrina, delovna
  površina ali drug delovni del izdelan iz kakršnega koli materiala, ki je
  naveden v 1. opombi k 82. poglavju.

6. Pri tem poglavju in v skladu s predhodno 1. opombo pod (b) in (f) so z
  izrazom "les" mišljeni tudi bambus ter drugi materiali lesnega izvora.

Opomba k tarifni podštevilki

1. Za potrebe tar. podšt. 4403 41 do 4403 49, 4407 24 do 4407 29, 4408 31 do
  4408 39 in 4412 13 do 4412 99, izraz "tropski les" pomeni eno od sledečih
  vrst lesa: abura, acajou d'Afrique, afrormosia, ako alan, andiroba,
  iningre, avodire, azobe, balau, balsa, bosse clair, bosse fonce, cativo,
  cedro, dabema, dark red meranti, dibetou, doussie, framire, freijo,
  fromager, fuma, geronggang, ilomba, imbuia, ipe, iroko, jaboty, jelutong,
  jequitiba, jongkong, kapur, kempas, keruing, kosipo, kotibe, koto, light
  red meranti, limba, louro, maaaranduba, mahagoni, makore, mansonia,
  mengkulang, marenti bakau, merawan, merbau, marpauh, mersawa, moabi,
  niangon, nyatoh, obeche, okoume, onzabili, Rose, pau marfim, pulai, punah,
  ramin, sapelli, saqui-saqui, sepetir, sipo, sucupira, suren, teak, tiama,
  tola, virola, white lauan, white meranti, white seraya, yellow meranti.

Dodatne opombe

1. Za potrebe tar.št. 4405 izraz "lesna moka" pomeni lesni prah, katerega
  največ 8 ut.% zadrži sito z odprtino 0,63 mm.

2. Za potrebe tar.podšt. 4414 00 100, 4418 20 100, 4419 00 100, 4420 10 110,
  4420 90 110 in 4420 90 910 izraz "tropski les" pomeni naslednje vrste
  tropskega lesa: okoume, obeche, sapelli, sipo, acajou d'Afrique, makore,
  iroko, tiama, mansonia, ilomba, dibetou, limba, azobe, dark red meranti,
  light red meranti, meranti bakau, white lauan, white meranti, white
  seraya, yellow meranti, alan, keruing, ramin, kapur, teak, jongkong,
  merbau, jelutong, kempas, baboen, mahagoni (Swietenia spp.), imbuia,
  balsa, palissandre du Bresil in bois de rose femelle.


-----------------------------------------------------------------------------
Tarifna        Poimenovanje             Enota  Carinska
oznaka                                stopnja
-----------------------------------------------------------------------------
 1             2                 3     4
-----------------------------------------------------------------------------

 4401    Les za ogrevanje v okroglicah, cepanicah, vejah,
       butarah ali podobnih oblikah; iverje in podobni
       drobci, žagovina, lesni odpadki in ostanki,
       aglomerirani ali neaglomerirani v okroglice,
       brikete, pelete ali podobne oblike

 4401 10 000 - Les za ogrevanje v okroglicah, cepanicah,
       vejah, butarah ali podobnih oblikah ............. -     pr

       - Iverji, sekanci in podobno:

 4401 21 000 -- iglavcev ..................................... -     pr

 4401 22 000 -- neiglavcev ................................... -     pr

 4401 30   - Žagovina, odpadki in ostanki, aglomerirani ali
       neaglomerirani v okroglice, brikete, pelete ali
       podobne oblike:

 4401 30 100 -- žagovina ..................................... -     pr

 4401 30 900 -- drugo ........................................ -     pr


 4402 00 000 Lesno oglje (vključno oglje iz lusk),
       aglomerirano ali neaglomerirano ................. -     pr


 4403    Les, neobdelan, z lubjem ali brez lubja ali
       beljavine, ali grobo obdelan (razčetverjen)

 4403 10   - Obdelan z barvo, lužili, kreozotom ali drugimi
       zaščitnimi sredstvi:

 4403 10 100 -- hlodi iglavcev, inicirani ali drugače
       impregnirani do katere koli stopnje, dolgi med 6
       m in 18 m, z obsegom spodnjega konca več kot 45
       cm, pa do vključno 90 cm ........................ m3    3.0

 4403 10 900 -- drugo ........................................ m3    pr

 4403 20   - Drugo, iglavcev:

 4403 20 100 -- smreka vrste Picea abies Karst. ali srebrna
       (bela) jelka (Abies alba Mill.) ................. m3    pr

 4403 20 300 -- rdeči bor vrste Pinus sylvestris L ........... m3    pr

 4403 20 900 -- drugo ........................................ m3    pr

       - Drugo, iz vrst tropskega drevja, ki je
       navedeno v opombi 1. k tar. podštevilki v tem
       poglavju:

 4403 41 000 -- dark red meranti, light red meranti in
       meranti bakau ................................... m3    pr

 4403 49   -- drugo:

 4403 49 100 --- sapelli, acajou d'afrique, in iroko ......... m3    pr

 4403 49 200 --- okoume ...................................... m3    pr

 4403 49 300 --- obeche ...................................... m3    pr

 4403 49 400 --- sipo ........................................ m3    pr

 4403 49 500 --- limba ....................................... m3    pr

 4403 49 600 --- tiama, mansonia, ilomba, dibetou in azobe ... m3    pr

 4403 49 700 --- virola, mahagoni (Swietenia spp.), imbula,
       palissandre de Rio, palissandre de para,
       palissandre de rose ............................. m3    pr

 4403 49 900 --- drugo ....................................... m3    pr

       - Drugo:

 4403 91 000 -- hrastov (Quercus spp.) ....................... m3    pr

 4403 92 000 -- bukov (Fagus spp.) ........................... m3    pr

 4403 99   -- drugo:

 4403 99 100 --- topolov ..................................... m3    pr

 4403 99 200 --- kostanjev ................................... m3    pr

 4403 99 300 --- evkaliptusov ................................ m3    pr

 4403 99 500 --- brezov ...................................... m3    pr

 4403 99 990 --- drugo ....................................... m3    pr


 4404    Les za obroče, klani, količi; zašiljeni količi,
       planke, letve in stebri za lesene ograje,
       zašiljeni, toda ne žagani po dolžini; les, grobo
       skrajšan, toda ne stružen, neupognjen ali
       drugače obdelan, primeren za izdelavo
       sprehajalnih palic, dežnikov, ročajev za orodje
       ali podobne proizvode, trakovi, cepke in podobno
       iz lesa

 4404 10 000 - Iglavcev ...................................... -     3.0

 4404 20 000 - Drugo ......................................... -     3.0


 4405 00 000 Lesna volna, lesna moka ......................... -     4.0


 4406    Leseni železniški in tramvajski pragovi

 4406 10 000 - Neimpregnirani ................................ m3    3.0

 4406 90 000 - Ostali ........................................ m3    4.0


 4407    Les, vzdolžno žagan ali rezan, cepljen ali
       luščen, skobljan ali ne, topo ali zobato
       dolžinsko spojen, debeline nad 6 mm

 4407 10   - Iglavcev:

 4407 10 100 -- skobljan ali ne, topo ali zobato dolžinsko
       spojen, brušen ali ne ........................... m3    2.0(1)

       -- drugo:

       --- skobljan:

 4407 10 310 ---- smreka vrste Picea abies Karst. ali srebrna
       (bela) jelka (Abies alba Mill.) ................. m3    4.0(1)

 4407 10 330 ---- rdeči bor vrste Pinus sylvestris L. ........ m3    pr

 4407 10 380 ---- drug ....................................... m3    pr

 4407 10 500 --- brušen ...................................... m3    4.0(1)

       --- Drugo:

 4407 10 710 ---- deščice za proizvodnjo svinčnikov .......... m3    pr

 4407 10 790 ---- les dolžine do vključno 125 cm in debeline
       manjše od 12,5 mm ............................... m3    3.0(1)

       ---- drugo:

 4407 10 910 ----- smreka vrste Picea abies Karst. ali
       srebrna (bela) jelka (Abies alba Mill.) ......... m3    pr

 4407 10 930 ----- rdeči bor vrste Pinus sylvestris L. ....... m3    pr

 4407 10 990 ----- drugo ..................................... m3    pr

       - Iz vrst tropskega drevja, ki je navedeno v
       opombi 1. k tar. podštevilki v tem poglavju:

 4407 24   -- virola, mahagoni (Swietenia spp.), imbula in
       balsa:

 4407 24 100 --- topo ali zobato dolžinsko spojen, skobljan
       ali ne, brušen ali ne ........................... -     3.0(1)

       --- drugo:

 4407 24 300 ---- skobljan ................................... m3    2.0(1)

 4407 24 500 ---- brušen ..................................... -     3.0(1)

 4407 24 900 ---- drugo ...................................... m3    pr

 4407 25   -- dark red meranti, light red meranti in
       meranti bakau:

 4407 25 100 --- topo ali zobato dolžinsko spojen, skobljan
       ali ne, brušen ali ne ........................... -     3.0(1)

       --- drugo:

       ---- skobljan:

 4407 25 310 ----- bloki, deščice, frizi in ploščice za
       parket ali ladijski pod, nesestavljeni .......... m3    2.0(1)

 4407 25 390 ----- drugo ..................................... m3    2.0(1)

 4407 25 500 ---- brušen ..................................... -     3.0(1)

       ---- drugo:

 4407 25 600 ----- dark red meranti, light red meranti ....... m3    pr

 4407 25 800 ----- meranti bakau ............................. m3    pr

 4407 26   -- white lauan in white meranti, white seraya,
       yellow meranti in alan:

 4407 26 100 --- topo ali zobato dolžinsko spojen, skobljan
       ali ne, brušen ali ne ........................... -     3.0(1)

       --- drugo:

       ---- skobljan:

 4407 26 310 ----- bloki, deščice, frizi in ploščice za
       parket ali ladijski pod, nesestavljeni .......... m2    2.0(1)

 4407 26 390 ----- drugo ..................................... m3    2.0(1)

 4407 26 500 ---- brušen ..................................... -     3.0(1)

       ---- drugo:

 4407 26 700 ----- white lauan in white meranti .............. -     pr

 4407 26 800 ----- white seraya, yellow meranti in alan....... -     pr

 4407 29   -- drugo:

       --- keruing, ramin, kapur, teak, jongkong,
       merbau, jelutong, kempas, okoume, obeche,
       sapelli, sipo, acajou d'Afrique, makore, iroko,
       tiama, mansonia, ilomba, dibetou, limba, azobe,
       palissandre de Rio, palissandre de para in
       palissandre de rose:

 4407 29 100 ---- topo ali zobato dolžinsko spojen, skobljan
       ali ne, brušen ali ne ........................... -     3.0(1)

       ---- drugo:

       ----- skobljan:

 4407 29 200 ------ palissandre de Rio, palissandre de para
       in palissandre de rose .......................... -     2.0(1)

       ------ drugo:

 4407 29 310 ------- bloki, deščice, frizi in ploščice za
       parket ali ladijski pod, nesestavljeni .......... m2    2.0(1)

 4407 29 390 ------- drugo ................................... m3    2.0(1)

 4407 29 500 ----- brušen .................................... -     3.0(1)

       ----- drugo:

 4407 29 610 ------ azobe .................................... -     pr

 4407 29 690 ------ drugo ................................... -     pr

       --- drugo:

 4407 29 700 ---- topo ali zobato dolžinsko spojen, skobljan
       ali ne, brušen ali ne ........................... -     4.0(1)

       ---- drugo:

 4407 29 830 ----- skobljan .................................. m3    4.0(1)

 4407 29 850 ----- brušen .................................... -     5.0(1)

 4407 29 990 ----- drugo ..................................... m3    pr

       - Drugo:

 4407 91   -- hrastov (Quercus spp.):

 4407 91 100 --- topo ali zobato dolžinsko spojen, skobljan
       ali ne, brušen ali ne ........................... -     4.0(1)

       --- drugo:

       ---- skobljan:

 4407 91 310 ----- bloki, deščice, frizi in ploščice za
       parket ali ladijski pod, nesestavljeni .......... m2    4.0(1)

 4407 91 390 ----- drugo ..................................... m3    4.0(1)

 4407 91 500 ---- brušen ..................................... -     4.0(1)

 4407 91 900 ---- drugo ..................................... m3    pr

 4407 92   -- bukov (Fagus spp.):

 4407 92 100 --- topo ali zobato dolžinsko spojen, skobljan
       ali ne, brušen ali ne ........................... -     4.0(1)

       --- drugo:

 4407 92 300 ---- skobljan ................................... m3    4.0(1)

 4407 92 500 ---- brušen ..................................... -     4.0(1)

 4407 92 900 ---- drugo ...................................... m3    pr

 4407 99   -- drugo:

 4407 99 100 --- topo ali zobato dolžinsko spojen, skobljan
       ali ne, brušen ali ne ........................... -     4.0(1)

       --- drugo:

 4407 99 300 ---- skobljan ................................... m3    4.0(1)

 4407 99 500 ---- brušen ..................................... m3    5.0(1)

       ---- drugo:

 4407 99 910 ----- topolov ................................... m3    pr

 4407 99 930 ----- orehov .................................... m3    pr

 4407 99 980 ----- drugo ..................................... m3    pr


 4408    Furnirski listi ali listi za vezan les (spojeni
       ali ne) in drug vzdolžno žagan les, rezan ali
       luščen, skobljan ali ne, topo ali zobato
       dolžinsko spojen, debeline do vključno 6 mm

 4408 10   - Iglavcev:

 4408 10 100 -- topo ali zobato dolžinsko spojen, skobljan
       ali ne, brušen ali ne ........................... -     5.0(1)

       -- drugo:

 4408 10 300 --- skobljan .................................... m3    4.0(1)

 4408 10 500 --- brušen ...................................... -     5.0(1)

       --- drugih iglavcev:

 4408 10 910 ---- deščice za proizvodnjo svinčnikov .......... -     pr

       ---- drugo:

 4408 10 930 ----- debeline do vključno 1 mm ................. m3    6.0(1)

 4408 10 990 ----- debeline več kot 1 mm ..................... m3    6.0(1)

       - Iz vrst tropskega drevja, ki je navedeno v
       opombi 1. k tar. podštevilki v tem poglavju:

 4408 31   -- dark red meranti, light red meranti in
       meranti bakau:

 4408 31 110 --- topo ali zobato dolžinsko spojen, skobljan
       ali ne, brušen ali ne ........................... -     5.0(1)

       --- drugo:

 4408 31 210 ---- skobljan ................................... m3    4.0(1)

 4408 31 250 ---- brušen ..................................... -     5.0(1)

 4408 31 300 ---- drugo ...................................... m3    6.0(1)

 4408 39   -- drugo:

       --- white lauan, sipo, limba, okoume, obeche,
       acajou d'Afrique, sapelli, virola, mahagoni
       (Swietenia spp.), palissandre de Rio,
       palissandre de para in palissandre de rose:

 4408 39 110 ---- topo ali zobato dolžinsko spojen, skobljan
       ali ne, brušen ali ne ........................... -     5.0(1)

       ---- drugo:

 4408 39 210 ----- skobljan .................................. m3    4.0(1)

 4408 39 250 ----- brušen .................................... -     5.0(1)

       ----- drugo:

 4408 39 310 ------ debeline do vključno 1 mm ................ m3    6.0(1)

 4408 39 350 ------ debeline več kot 1 mm .................... m3    6.0(1)

       --- drugo:

 4408 39 510 ---- topo ali zobato dolžinsko spojen, skobljan
       ali ne, brušen ali ne ........................... -     5.0(1)

       ---- drugo:

 4408 39 610 ----- skobljan .................................. m3    4.0(1)

 4408 39 650 ----- brušen .................................... -     5.0(1)

       ----- drugega drevja:

 4408 39 700 ------ deščice za proizvodnjo svinčnikov ........ -     pr

       ------ drugo:

       ------- debeline do vključno 1 mm:

 4408 39 810 -------- makore, iroko, tiama, mansonia, ilomba,
       dibetou, azobe, white meranti, white seraya,
       yellow meranti, alan, keruing, ramin, kapur,
       teak, jongkong, merbau, jelutong, kempas, imbuia
       in balsa ........................................ m3    6.0(1)

 4408 39 890 -------- drugo .................................. m3    6.0(1)

       ------- debeline več kot 1 mm:

 4408 39 910 -------- makore, iroko, tiama, mansonia, ilomba,
       dibetou, azobe, white meranti, white seraya,
       yellow meranti, alan, keruing, ramin, kapur,
       teak, jongkong, merbau, jelutong, kempas, imbuia
       in balsa ........................................ m3    6.0(1)

 4408 39 990 -------- drugo .................................. m3    6.0(1)

 4408 90   - Drugo:

 4408 90 110 -- topo ali zobato dolžinsko spojen, skobljan
       ali ne, brušen ali ne ........................... -     5.0(1)

       -- drugo:

 4408 90 210 --- skobljan .................................... m3    4.0(1)

 4408 90 250 --- brušen ...................................... -     5.0(1)

       --- drugo:

 4408 90 350 ---- deščice za proizvodnjo svinčnikov .......... -     pr

       ---- drugo:

 4408 90 810 ----- debeline do vključno 1 mm ................. m3    6.0(1)

 4408 90 890 ----- debeline več kot 1 mm ..................... m3    6.0(1)


 4409    Les (vključno lamele in frize za parket,
       nesestavljene), profiliran (pero in utor,
       utorjen ali podobno obdelan) po dolžini katerega
       koli roba ali strani, vključno skobljan, brušen
       ali topo ali zobato dolžinsko spojen

 4409 10   - Iglavcev:

       -- oblikovane letvice za obrobe, vključno z
       obrobami in drugimi oblikovanimi ploščicami:

 4409 10 110 --- oblikovane letvice za okvirje za slike,
       fotografije, zrcala ali podobne predmete ........ m     3.0(1)

 4409 10 190 --- drugo ....................................... -     3.0(1)

 4409 10 900 -- drugo ........................................ -     4.0(1)

 4409 20   - Drugo:

       -- oblikovane letvice za obrobe, vključno z
       obrobami in drugimi oblikovanimi ploščami:

 4409 20 110 --- oblikovane letvice za okvirje za slike,
       fotografije, zrcala ali podobne predmete ........ m     3.0(1)

 4409 20 190 --- drugo ....................................... -     3.0(1)

       -- drug:

 4409 20 910 --- bloki, lamele in frize za parket ali
       ladijski pod, nesestavljeni ..................... m2    3.0(1)

 4409 20 990 --- drugo ....................................... -     3.0(1)


 4410    Iverne plošče in podobne plošče iz lesa in
       drugih lesnatih (ligninskih) materialov,
       neaglomerirane ali aglomerirane s smolami ali
       drugimi organskimi vezivi

       - Iz lesa:

 4410 11   -- oblate plošče, vštevši usmerjene pramenske
       plošče:

 4410 11 10 --- neobdelane ali zgolj brušene:

*4410 11 101 ---- plošče debeline do vključno 10 mm .......... m3    10.0(1)

*4410 11 109 ---- druge ...................................... m3    10.0

 4410 11 90 --- druge:

*4410 11 901 ---- plošče debeline do vključno 10 mm .......... m3    10.0(1)

*4410 11 909 ---- druge ...................................... m3    10.0

 4410 19   -- druge:

 4410 19 10 --- neobdelane ali zgolj brušene:

*4410 19 101 ---- plošče debeline do vključno 10 mm .......... m3    10.0(1)

*4410 19 109 ---- druge ...................................... m3    10.0

 4410 19 30 --- površinsko obdelane z dekorativnimi
       laminati, izdelanimi pod visokim pritiskom:

*4410 19 301 ---- plošče debeline do vključno 10 mm .......... m3    10.0(1)

*4410 19 309 ---- druge ...................................... m3    10.0

 4410 19 50 --- površinsko obdelane s papirjem,
       impregniranim z melaminsko smolo:

*4410 19 501 ---- plošče debeline do vključno 10 mm .......... m3    10.0(1)

*4410 19 509 ---- druge ...................................... m3    10.0

 4410 19 90 --- druge:

*4410 19 901 ---- plošče debeline do vključno 10 mm .......... m3    10.0(1)

*4410 19 909 ---- druge ...................................... m3    10.0

 4410 90 00 - Iz drugih lesnatih (ligninskih) materialov:

*4410 90 001 --- plošče debeline do vključno 10 mm ........... m3    10.0(1)

*4410 90 009 --- druge ....................................... m3    10.0


 4411    Vlaknene plošče iz lesa ali drugih lesnatih
       materialov, aglomerirane ali neaglomerirane s
       smolami ali drugimi organskimi vezivi

       - Vlaknene plošče, gostote več kot 0,80 g/cm3:

 4411 11 00 -- mehanično neobdelane in površinsko
       neprevlečene:

*4411 11 003 --- plošče debeline do vključno 18 mm ........... m2    10.0

*4411 11 009 --- druge ....................................... m2    10.0(1)

 4411 19 00 -- druge:

*4411 19 003 --- samo lakirane ali barvane, kakršne
       koli debeline ................................... m2    10.0

*4411 19 004 --- enostransko ali obojestransko prevlečene s
       tankimi plastificiranimi papirnatimi folijami,
       ali plastičnimi folijami, skupne debeline plošč
       do vključno 18 mm ............................... m2    10.0

*4411 19 009 --- druge ....................................... m2    10.0(1)

       - Vlaknene plošče, gostote več kot 0,5 g/cm3 do
       vključno 0,8 g/cm3:

 4411 21 00 -- mehanično neobdelane in površinsko
       neprevlečene:

*4411 21 001 --- plošče debeline do vključno 18 mm ........... m2    10.0

*4411 21 009 --- druge ....................................... m2    10.0

 4411 29 00 -- druge:

*4411 29 001 --- samo lakirane ali barvane, kakršne koli
       debeline ........................................ m2    10.0

*4411 29 002 --- enostransko ali obojestransko prevlečene s
       tankimi plastificiranimi papirnatimi folijami,
       ali plastičnimi folijami, skupne debeline plošč
       do vključno 18 mm ............................... m2    10.0

*4411 29 009 --- druge ....................................... m2    10.0

       - Vlaknene plošče, gostote več kot 0,35 g/cm3 do
       vključno 0,5 g/cm3:

 4411 31 000 -- mehanično neobdelane in površinsko
       neprevlečene .................................... m2    10.0

 4411 39 000 -- druge ........................................ m2    10.0

       - Druge:

 4411 91 000 -- mehanično neobdelane in površinsko
       neprevlečene .................................... m2    10.0

 4411 99 000 -- druge ........................................ m2    10.0


 4412    Vezan les, furnirske plošče in podoben lameliran
       les

       - Vezane plošče, ki so sestavljene samo iz
       furniranih lesenih listov, katerih posamezna
       debelina ne presega 6 mm:

 4412 13   -- z najmanj enim zunanjim slojem iz vrst
       tropskega drevja, navedenih v opombi k tarifnim
       podštevilkam št. 1 v tem poglavju:

 4412 13 11 --- iz lesa okoume:

*4412 13 111 ---- plošče debeline do vključno 5 mm ........... m3    10.0(1)

*4412 13 119 ---- druge ...................................... m3    10.0

 4412 13 19 --- iz lesa dark red meranti, light red meranti,
       white lauan, sipo, limba, obeche, acajou
       d'Afrique, sapelli, virola, mahagoni (Swietenia
       spp.), palissandre de Rio, palissandre de para
       in palissandre de rose:

*4412 13 191 ---- plošče debeline do vključno 5 mm ........... m3    10.0(1)

*4412 13 199 ---- druge ...................................... m3    10.0

 4412 13 90 --- druge:

*4412 13 901 ---- plošče debeline do vključno 5 mm ........... m3    10.0(1)

*4412 13 909 ---- druge ...................................... m3    10.0

 4412 14 00 -- druge, z najmanj enim zunanjim slojem iz
       lesa, ki ni les iglavcev:

*4412 14 001 --- plošče debeline do vključno 5 mm ............ m3    10.0(1)

*4412 14 009 --- druge ....................................... m3    10.0

 4412 19 00 -- druge:

*4412 19 001 --- plošče debeline do vključno 5 mm ............ m3    10.0(1)

*4412 19 009 --- druge ....................................... m3    10.0

       - Druge, z najmanj enim zunanjim slojem iz lesa,
       ki ni les iglavcev:

 4412 22   -- z najmanj enim zunanjim slojem iz vrst
       tropskega drevja, navedenih v opombi k tarifnim
       podštevilkam št. 1 v tem poglavju:

 4412 22 10 --- ki imajo najmanj en sloj iz iverice:

*4412 22 101 ---- plošče debeline do vključno 5 mm ........... m3    10.0(1)

*4412 22 109 ---- druge ...................................... m3    10.0

       --- druge:

 4412 22 91 ---- vezane plošče in druge večplastne lesene
       plošče:

*4412 22 911 ----- plošče debeline do vključno 5 mm .......... m3    10.0

*4412 22 919 ----- druge ..................................... m3    10.0

 4412 22 99 ---- druge:

*4412 22 991 ----- plošče debeline do vključno 5 mm .......... m3    10.0

*4412 22 999 ----- druge ..................................... m3    10.0

 4412 23 000 -- druge, ki imajo najmanj en sloj iverice ...... m3    10.0

 4412 29   -- druge:

 4412 29 20 ---- vezane plošče in druge večplastne lesene
       plošče:

*4412 29 201 ----- plošče debeline do vključno 5 mm .......... m3    10.0

*4412 29 209 ----- druge ..................................... m3    10.0

 4412 29 80 ---- druge:

*4412 29 801 ----- plošče debeline do vključno 5 mm .......... m3    10.0

*4412 29 809 ----- druge ..................................... m3    10.0

       - Druge:

 4412 92   -- z najmanj enim zunanjim slojem iz vrst
       tropskega drevja, navedenih v opombi k tarifnim
       podštevilkam št. 1 v tem poglavju:

 4412 92 10 --- ki imajo najmanj en sloj iz iverice:

*4412 92 101 ---- plošče debeline do vključno 5 mm ........... m3    10.0(1)

*4412 92 109 ---- druge ...................................... m3    10.0

       --- druge:

 4412 92 91 ---- vezane plošče in druge večplastne lesene
       plošče:

*4412 92 911 ----- plošče debeline do vključno 5 mm .......... m3    10.0

*4412 92 919 ----- druge ..................................... m3    10.0

 4412 92 99 ---- druge:

*4412 92 991 ----- plošče debeline do vključno 5 mm .......... m3    10.0

*4412 92 999 ----- druge ..................................... m3    10.0

 4412 93 000 -- druge, ki imajo najmanj en sloj iverice ...... m3    10.0

 4412 99   -- druge:

 4412 99 200 --- vezane plošče in druge slojevite lesene
       plošče .......................................... m3    10.0

 4412 99 800 --- drugo ....................................... m3    10.0


 4413 00 000 Zgoščen (zbit) les v blokih, ploščah, trakovih
       ali profilih .................................... m3    12.0


 4414 00   Leseni okvirji za slike, fotografije, ogledala
       in podobne predmete

 4414 00 100 - Iz tropskega lesa, kot je določeno v dodatni
       opombi 2 k temu poglavju ........................ -     12.0

 4414 00 900 - Iz drugega lesa ............................... -     12.0


 4415    Zaboji za pakiranje, škatle, gajbe, bobni in
       podobna embalaža za pakiranje, iz lesa; bobni
       (tulci) za kable iz lesa; palete, zabojaste
       palete in druge nakladalne plošče iz lesa;
       paletne prirobnice iz lesa

 4415 10   - Zaboji, škatle, gajbe, bobni in podobna lesena
       embalaža, bobni (tulci) za kable:

 4415 10 100 -- zaboji, škatle, gajbe, bobni in podobna
       embalaža ........................................ -     8.0

 4415 10 900 -- bobni (tulci) za kable ....................... -     8.0

 4415 20   - Palete, zabojaste palete in druge nakladalne
       plošče, paletne prirobnice:

 4415 20 200 -- ploščate palete; paletne prirobnice .......... -     8.0

 4415 20 900 -- drugo ........................................ -     8.0


 4416 00   Sodi, kadi, vedra in drugi trgovski proizvodi in
       njihovi deli, iz lesa, vključno tudi doge

 4416 00 100 - Razcepljene lesene doge, drugače neobdelane
       razen žagane po glavni ploskvi; žagane lesene
       doge, pri katerih je vsaj glavna površina
       cilindrično žagana, neobdelane, razen z
       žaganjem ........................................ -     5.0

 4416 00 900 - Drugo ......................................... -     5.0


 4417 00   Orodja, škatle za orodje, držaji za orodje in
       lesena držala za metle in ščetke, lesena kopita
       za obutev:

 4417 00 200 - Ročaji za jedilni pribor (razen za jedilne
       nože, vilice in žlice), držala za krtače ........ -     12.0

 4417 00 900 - Drugo ......................................... -     12.0


 4418    Stavbno pohištvo in drugi leseni proizvodi za
       gradbeništvo, vključno celičaste plošče,
       sestavljene parketne plošče, žagane in klane
       skodle

 4418 10   - Okna, vrata z okni in okviri:

 4418 10 100 -- iz tropskega lesa, kot je določeno v dodatni
       opombi 2 k temu poglavju ........................ -     15.0

 4418 10 500 -- iz lesa iglavcev ............................. -     15.0

 4418 10 900 -- iz drugega lesa .............................. -     15.0

 4418 20   - Vrata, podboji in pragovi:

 4418 20 100 -- iz tropskega lesa, kot je določeno v dodatni
       opombi 2 k temu poglavju ........................ -     15.0

 4418 20 500 -- iz lesa iglavcev ............................. -     15.0

 4418 20 800 -- iz drugega lesa .............................. -     15.0

 4418 30   - Parketne plošče:

 4418 30 100 -- za mozaična tla .............................. m2    15.0

       -- druge:

 4418 30 910 --- sestavljene iz dveh ali več plasti lesa ..... m2    15.0

 4418 30 990 --- druge ....................................... m2    15.0

 4418 40 00 - Opaži za betonska dela:

*4418 40 001 -- kompletni opaži za betonska dela ............. -     15.0

*4418 40 009 -- opažne plošče in drugo za betonska dela ...... -     15.0

 4418 50 000 - Skodle (žagane ali klane) ..................... -     15.0

 4418 90   - Drugo:

 4418 90 100 -- lepljen lameliran les (glulam) ............... -     15.0

 4418 90 900 -- drugo ........................................ -     15.0


 4419 00   Lesena namizna in kuhinjska posoda in pribor

 4419 00 100 - Iz tropskega lesa, kot je določeno v dodatni
       opombi 2 k temu poglavju ........................ -     12.0

 4419 00 900 - Iz drugega lesa ............................... -     12.0


 4420    Marketerija in intarzija iz lesa; skrinjice in
       škatle za nakit, za jedilni pribor in podobni
       leseni proizvodi, leseni kipci in drugi leseni
       okraski; proizvodi za notranjo opremo, ki se ne
       uvrščajo v 94. poglavje, iz lesa

 4420 10   - Kipci in drugi okraski iz lesa:

 4420 10 110 -- iz tropskega lesa, kot je določeno v dodatni
       opombi 2 k temu poglavju ........................ -     12.0

 4420 10 190 -- iz drugega lesa .............................. -     12.0

 4420 90   - Drugo:

       -- lesena marketerija in intarziran les:

 4420 90 110 --- iz tropskega lesa, kot je določeno v dodatni
       opombi 2 k temu poglavju ........................ m3    12.0

 4420 90 190 --- iz drugega lesa ............................. m3    12.0

       -- drugo:

 4420 90 910 --- iz tropskega lesa, kot je določeno v dodatni
       opombi 2 k temu poglavju ........................ -     12.0

 4420 90 990 --- drugo ....................................... -     12.0


 4421    Drugi leseni proizvodi

 4421 10 000 - Obešalniki .................................... kos    12.0

 4421 90   - Drugo:

 4421 90 100 -- tulci, tuljavice, koluti za šivalne niti in
       podobno, iz struženega lesa ..................... -     12.0

 4421 90 300 -- navojnice za rolete, opremljene ali
       neopremljene z vzmetmi .......................... -     12.0

 4421 90 500 -- trščice za vžigalice; lesene kljukice ali
       zatiči za obuvala ............................... -     12.0

 4421 90 700 -- ročaji za ledilne nože, vilice ali žlice ..... -     12.0

       -- drugo:

 4421 90 910 --- iz vlaknastih plošč ......................... -     12.0

 4421 90 990 --- drugo ....................................... -     12.0


              45. poglavje

          PLUTA IN PLUTASTI IZDELKI

Opomba

1. V to poglavje ne spadajo:

  (a) obutev in deli obutve iz 64. poglavja;

  (b) klobuki in druga pokrivala ter njihovi deli iz 65. poglavja;

  (c) proizvodi iz 95. poglavja (npr.: igrače in rekviziti za šport in
    igro).


-----------------------------------------------------------------------------
Tarifna        Poimenovanje             Enota  Carinska
oznaka                                stopnja
-----------------------------------------------------------------------------
 1             2                 3     4
-----------------------------------------------------------------------------

 4501    Pluta, naravna, surova ali enostavno obdelana;
       odpadki plute, zdrobljena, drobljena ali zmleta
       pluta

 4501 10 000 - Pluta, naravna, surova ali enostavno obdelana . -     2.0

 4501 90 000 - Drugo ......................................... -     5.0


 4502 00 000 Pluta naravna, z odstranjeno skorjo ali grobo
       štirikotno tesana ali v obliki pravokotnih
       blokov, plošč, listov ali trakov (vključno z
       nedokončanimi izdelki (blanks) z ostrimi robovi,
       za čepe in zamaške) ............................. -     6.0


 4503    Izdelki iz naravne plute

 4503 10   - Čepi in zamaški:

 4503 10 100 -- valjasti .................................... -     10.0

 4503 10 900 -- drugi ....................................... -     10.0

 4503 90 000 - Drugo ......................................... -     10.0


 4504    Aglomerirana pluta (z vezivi ali brez njih) in
       izdelki iz aglomerirane plute

 4504 10   - Bloki, plošče, listi in trakovi; ploščice vseh
       oblik, valji s polnim prerezom, vključno kolute:

       -- čepi in zamaški:

 4504 10 110 --- za peneče vino, vključno z zamaški s
       tesnilom iz naravne plutovine ................... -     8.0

 4504 10 190 --- drugi ....................................... -     8.0

       -- Drugo:

 4504 10 910 --- z vezivom ................................... -     8.0

 4504 10 990 --- drugo ....................................... -     8.0

 4504 90   - Drugo:

 4504 90 100 -- tesnila in podobno za uporabo v civilnem
       letalstvu ....................................... -     pr

       -- drugo:

 4504 90 910 --- čepi in zamaški ............................. -     8.0(1)

 4504 90 990 --- drugo ....................................... -     8.0(1)


              46. poglavje

 IZDELKI IZ SLAME, ESPARTA IN DRUGIH MATERIALOV ZA PLETARSTVO;
         KOŠARSKI IN PLETARSKI IZDELKI

Opombe

1. Z izrazom "pletarski materiali" so v tem poglavju mišljeni materiali, ki
  so v stanju ali obliki, primerni za pletenje, prepletanje in podobne
  postopke, kot so: slama, vrba ali iva, bambus, rogoza, trsje, leseni
  trakovi, trakovi iz drugih rastlinskih materialov (npr.: rafija, trakovi
  iz listja) ali lubje, nevpredena naravna tekstilna vlakna, monofili,
  trakovi ali podobni proizvodi iz plastičnih mas ali papirnati trakovi,
  razen trakov iz usnja, umetnega usnja ali kobučevine, netkanih materialov,
  človeških las, konjske žime, tekstilne predpreje ali preje ali monofilov,
  trakov in podobnega iz 54. poglavja.

2. V to poglavje ne spadajo:

  (a) tapete in podobni proizvodi iz tar. št. 4814;

  (b) motvozi, vrvi, vrvice in prameni, pleteni ali ne (tar. št. 5607);

  (c) obutev, klobuki in druga pokrivala ter njihovi deli, ki se uvrščajo v
    64. ali 65. poglavje;

  (d) vozila in karoserije zanje, izdelani iz pletarskega materiala (87.
    poglavje);

  (e) proizvodi, ki se uvrščajo v 94. poglavje (npr.: pohištvo, svetilke in
    svetila).

3. Pri tar. št. 4601 so z izrazom "pletarski material, pletenice in podobni
  proizvodi iz pletarskega materiala, povezanega v vzporedne pramene"
  mišljeni pletarski materiali, pletenice ali podobni proizvodi iz
  pletarskega materiala, zloženi drug poleg drugega in med seboj povezani v
  obliki listov, ne glede na to, ali so vezivni materiali iz preje iz
  tekstilnih materialov ali ne.


-----------------------------------------------------------------------------
Tarifna        Poimenovanje             Enota  Carinska
oznaka                                stopnja
-----------------------------------------------------------------------------
 1             2                 3     4
-----------------------------------------------------------------------------

 4601    Pletenice in podobni proizvodi iz pletarskega
       materiala, povezani v trakove ali ne; pletarski
       materiali, pletenice in podobni proizvodi iz
       pletarskega materiala, povezani v vzporedne
       pramene ali tkani v obliki listov, ne glede na
       to, ali so dokončani ali nedokončani proizvodi
       (npr. podstavki, pregrinjala in zastirala)

 4601 10   - Pletenice in podobni proizvodi iz pletarskega
       materiala, povezani v trakove ali nepovezani:

 4601 10 100 -- iz nevpredenih rastlinskih materialov ........ -     12.0

 4601 10 900 -- drugo ........................................ -     12.0

 4601 20   - Predpražniki, podstavki, pregrinjala in
       zastirala iz rastlinskih materialov:

 4601 20 100 -- iz pletenic in podobnih proizvodov iz tar.
       podšt. 4601 10 .................................. -     12.0

 4601 20 900 -- drugo ........................................ -     12.0

       - Drugo:

 4601 91   -- iz rastlinskih materialov:

 4601 91 100 --- iz pletenic ali podobnih proizvodov iz tar.
       podšt. 460110 ................................... -     12.0

 4601 91 900 --- drugo ....................................... -     12.0

 4601 99   -- drugo:

 4601 99 100 --- iz pletenic ali podobnih proizvodov iz tar.
       podšt. 460110 ................................... -     12.0

 4601 99 900 --- drugo ....................................... -     12.0


 4602    Košarski, pletarski in podobni proizvodi,
       izdelani neposredno v oblike iz pletarskega
       materiala ali iz proizvodov, ki se uvrščajo v
       tar. št. 4601, proizvodi iz plute

 4602 10   - Iz rastlinskih materialov:

 4602 10 100 -- slamnati ovoji za steklenice ................. -     12.0

       -- drugo:

 4602 10 910 --- košarski in pletarski proizvodi, neposredno
       izoblikovani iz pletarskih materialov ........... -     12.0

 4602 10 990 --- drugo ....................................... -     12.0

 4602 90 000 - Drugo ......................................... -     12.0


              X. oddelek

 CELULOZA, LESNA ALI IZ DRUGIH VLAKNASTIH CELULOZNIH MATERIALOV;
PAPIRNI IN KARTONSKI ODPADKI IN OSTANKI; PAPIR IN KARTON, PAPIRNI
          IZDELKI IN KARTONSKI IZDELKI

              47. poglavje

 CELULOZA, LESNA ALI IZ DRUGIH VLAKNASTIH CELULOZNIH MATERIALOV;
       PAPIRNI ALI KARTONSKI ODPADKI IN OSTANKI

Opomba

1. Pri tar. št. 4702 je z izrazom "topljiva kemična lesna celuloza" mišljena
  kemična lesna celuloza, ki ima po masi netopno frakcijo 92% ali več za
  sulfatno ali kavstično leseno celulozo, ali 88% ali več za sulfitno lesno
  celulozo po eni uri v 18% raztopini natrijevega hidroksida (NaOH) pri
  temperaturi 20oC, pri čemer za sulfitno lesno celulozo vsebina pepela ne
  presega 0,15% po masi.


-----------------------------------------------------------------------------
Tarifna        Poimenovanje             Enota  Carinska
oznaka                                stopnja
-----------------------------------------------------------------------------
 1             2                 3     4
-----------------------------------------------------------------------------

 4701 00   Mehanična lesna celuloza (lesovina)

 4701 00 100 - Termomehanična lesna celuloza (lesovina) ...... kg 90% sdt pr

 4701 00 900 - Druga ......................................... kg 90% sdt pr


 4702 00 000 Topljiva kemična lesna celuloza ................. kg 90% sdt pr


 4703    Kemična lesna celuloza, kavstična ali sulfatna,
       razen topljive

       - Nebeljena:

 4703 11 000 -- iglavcev ..................................... kg 90% sdt pr

 4703 19 000 -- neiglavcev ................................... kg 90% sdt pr

       - Polbeljena ali beljena:

 4703 21 000 -- iglavcev ..................................... kg 90% sdt pr

 4703 29 000 -- neiglavcev ................................... kg 90% sdt pr


 4704    Kemična lesna celuloza, sulfitna, razen topljive

       - Nebeljena:

 4704 11 000 -- iglavcev ..................................... kg 90% sdt 2.0

 4704 19 000 -- neiglavcev ................................... kg 90% sdt 2.0

       - Polbeljena ali beljena:

 4704 21 000 -- iglavcev ..................................... kg 90% sdt 2.0

 4704 29 000 -- neiglavcev ................................... kg 90% sdt 2.0


 4705 00 000 Polkemična lesna celuloza (CTMP, CRMP, TCMP,
       NSSC) ........................................... kg 90% sdt pr


 4706    Celuloza iz vlaken, dobljenih z reciklažo
       starega papirja ali lepenke ali iz drugih
       vlaknastih celuloznih materialov

 4706 10 000 - Celuloza iz bombažnega lintersa ............... -      pr

 4706 20 000 - Celuloza iz vlaken, dobljenih z reciklažo
       starega papirja ali lepenke ..................... kg 90% sdt pr

       - Druga:

 4706 91 000 -- mehanična .................................... kg 90% sdt pr

 4706 92 000 -- kemična ...................................... kg 90% sdt pr

 4706 93 000 -- polkemična ................................... kg 90% sdt pr


 4707    Papirni ali kartonski odpadki in ostanki

 4707 10 000 - Iz nebeljenega kraft papirja ali kartona ali
       valovitega papirja ali kartona .................. -      pr

 4707 20 000 - Papirja ali kartona, dobljenih pretežno iz
       beljene kemične celuloze, nebarvani v masi ...... -      pr

 4707 30   - Papirja ali kartona, dobljenih pretežno iz
       lesovine (časopisi, revije in podobne
       tiskovine):

 4707 30 100 -- stari ali neprodani časopisi in revije,
       telefonski imeniki, brošure in tiskan
       propagandni material ............................ -      pr

 4707 30 900 -- drugo ........................................ -      pr

 4707 90   - Drugi, vključno z nesortiranimi odpadki in
       ostanki:

 4707 90 100 -- nesortirani .................................. -      pr

 4707 90 900 -- sortirani .................................... -      pr


              48. poglavje

   PAPIR IN KARTON; IZDELKI IZ PAPIRNE MASE, PAPIRJA ALI
               KARTONA

Opombe

1. V to poglavje ne spadajo:

  (a) proizvodi iz 30. poglavja;

  (b) tiskarske folije iz tar.št. 3212;

  (c) odišavljen papir ali papir, impregniran ali prevlečen s kozmetičnimi
    preparati (33. poglavje);

  (d) papir ali celulozna vata, natopljena, premazana ali prevlečena z milom
    ali detergentom (tar.št. 3401) ali pološčena s kremami ali podobnimi
    preparati (tar.št. 3405);

  (e) papir in karton, občutljiva na svetlobo, iz tar.št. 3701 do 3704;

  (f) papir, impregniran z diagnostičnimi ali laboratorijskimi reagenti
    (tar. št. 3822);

  (g) proizvodi iz večslojnih plastičnih listov, ojačenih s papirjem ali
    kartonom, proizvodi, ki so sestavljeni iz enega sloja papirja ali
    kartona, prevlečenega ali prekritega s slojem plastične mase, katerega
    debelina je večja od polovice celotne debeline, ali proizvoda iz takih
    materialov, razen tapet iz tar.št. 4814 (39. poglavje);

  (h) proizvodi, ki se uvrščajo v tar.št. 4202 (npr. predmeti za
    potovanje);

  (ij) proizvodi iz 46. poglavja (proizvodi iz pletarskega materiala);

  (k) papirna preja in izdelki iz papirne preje (XI. oddelek);

  (l) proizvodi iz 64. in 65. poglavja;

  (m) brusilni papir ali karton (tar.št. 6805) ali sljuda na papirni ali
    kartonski podlagi (tar. št. 6814) (papir ali karton, premazana ali
    prevlečena s prahom iz sljude, pa se uvrščata v to poglavje);

  (n) kovinske folije na papirni ali kartonski podlagi (XV. oddelek);

  (o) izdelki iz tar.št. 9209;

  (p) izdelki iz 95. poglavja (npr.: igrače, rekviziti za igro in šport) ali
    96. poglavja (npr. gumbi).

2. V skladu s 6. opombo obsegajo tar. št. 4801 do 4805 papir in karton, ki
  sta bila v postopku glajenja, glaziranja ali podobnih postopkih dodelave,
  z vodnim tiskom, površinskim klejenjem, ter papir, karton, celulozno vato,
  trakove iz celuloznih vlaken, barvane ali marmorirane v masi po kateri
  koli metodi. Razen v primeru tar. št. 4803, kjer je določeno drugače, te
  tarifne številke ne obsegajo papirja, kartona, celulozne vate ali listov
  in trakov iz celuloznih vlaken, ki so drugače obdelani, npr. premazani,
  prevlečeni ali impregnirani.

3. V tem poglavju je z izrazom "časopisni papir" mišljen nepremazan papir, ki
  se uporablja za tiskanje časopisov, od skupne količine vlaken pa vsebuje
  po masi najmanj 65% lesnih vlaken, dobljenih z mehaničnim postopkom ali
  kemično - mehaničnim postopkom,, neklejan, površinske hrapavosti - Parker
  Print Surf (1MPa) na vsaki strani presegajoč 2,5 mikra, z maso od vključno
  40 do vključno 65 g/m2.

4. Poleg ročno izdelanega papirja in kartona obsega tar.št. 4802 samo papir
  in karton, izdelan pretežno iz beljene celuloze ali iz celuloze, dobljene
  po mehaničnem postopku, ki izpolnjujeta enega naslednjih pogojev:

  - za papir ali karton, mase do vključno 150 g/m2:

  (a) ki vsebuje 10% ali več vlaken, dobljenih po mehaničnem postopku, in:

    1. z maso do vključno 80 g/m2 ali

    2. barvani v masi; ali

  (b) ki vsebuje nad 8% pepela in

    1. z maso do vključno 80 g/m2 ali

    2. barvani v masi; ali

  (c) ki vsebuje nad 3% pepela in ima 60% belino ali večjo ((1) Belina se
    meri z metodo Elrepho, GE ali s katero koli mednarodno priznano metodo
    za preizkušanje beline.);

  (d) ki vsebuje nad 3%, vendar ne več kot 8% pepela in ima belino pod 60%
    ((1) Belina se meri z metodo Elrepho, GE ali s katero koli mednarodno
    priznano metodo za preizkušanje beline.), in indeks raztržne
    odpornosti enak ali manjši od 2,5 kPam2/g;

  (e) ki vsebuje do vključno 3% pepela in ima belino 60% ali večjo
    ((1) Belina se meri z metodo Elrepho, GE ali s katero koli mednarodno
    priznano metodo za preizkušanje beline.) in indeks raztržne
    odpornosti enak ali manjši od 2,5 kPam2/g;

  - za papir ali karton, z maso nad 150 g/m2:

  (a) barvan v masi; ali

  (b) ki ima belino 60% ali večjo ((1) Belina se meri z metodo Elrepho, GE
    ali s katero koli mednarodno priznano metodo za preizkušanje beline.)
    in

    1. debeline do vključno 225 mikrometrov (mikronov); ali

    2. debeline nad 225 do vključno 508 mikrometrov (mikronov) z deležem
      pepela nad 3%; ali

  (c) ki ima belino pod 60% ((1) Belina se meri z metodo Elrepho, GE ali s
    katero koli mednarodno priznano metodo za preizkušanje beline.),
    debelino do vključno 254 mikrometrov (mikronov) in nad 8% pepela.

  Vendar pa tar.št. 4802 ne obsega filtrirnega papirja ali kartona (vključno
  papirja za čajne vrečke) ali polstenega papirja ali kartona.

5. Z izrazom "kraft papir in karton" sta v tem poglavju mišljena papir in
  karton, ki od skupne količine vlaken vsebujeta po masi najmanj 80% vlaken,
  dobljenih s kemičnim sulfatnim ali natron (kavstičnim) postopkom.

6. Razen v tistih tar. št., kjer so zahtevki drugačni, se papir, karton,
  celulozna vata ter listi in trakovi iz celuloznih vlaken, ki ustrezajo
  poimenovanju iz dveh ali več tar.št. 4801 do 4811, uvrščajo v zadnjo izmed
  navedenih tarifnih številk.

7. (A) Tar.št. 4801, 4802, 4804 do 4808, 4810 in 4811 obsegajo samo papir,
    karton, celulozno vato ter liste in trakove iz celuloznih vlaken:

    (a) v trakovih ali zvitkih, širokih nad 15 cm;

    (b) v pravokotnih listih (vključno kvadratnih), katerih neprepognjena
      stranica meri nad 36 cm, druga pa nad 15 cm.

    Vendar pa se ročno izdelana papir in karton ne glede na velikost in
    obliko, v katerih sta neposredno izdelana, z neobdelanimi robovi,
    uvrščata v tar.št. 4802 v skladu s 6. opombo k temu poglavju.

  (B) tar. št. 4803 in 4809, se nanašata samo na papir, celulozno vato,
    staničevino iz celuloznih vlaken s sledečimi merami:

    (a) v trakovih ali zvitkih, širine, ki presega 36 cm

      ali

    (b) v pravokotnih listih (vključno kvadratnih), z eno stranico, ki
      presega 36 cm, druga pa presega 15 cm v neprepognjenem stanju.

8. Pri tar.št. 4814 so z izrazom "zidne tapete in podobne stenske obloge"
  mišljeni samo:

  (a) papir v zvitkih, katerih najmanjša širina je 45 cm, vendar ne večja
    kot 160 cm, in je primeren za dekoracijo zidov ali stropov;

    (i) z zrnato površino, reliefno okrašen, površinsko pobarvan, s
      tiskanimi vzorci ali drugače površinsko okrašen (npr. s
      tekstilnimi kosmiči), nepremazan ali premazan ali prekrit s
      plastično prozorno zaščitno plastjo;

    (ii) z neravno površino, ki je nastala z vdelovanjem delcev lesa, slame
      itd.;

    (iii) premazan ali prevlečen na sprednji strani s plastično maso, slojem
      plastične mase zrnate površine, reliefno okrašen, barvan, s
      tiskanimi vzorci ali drugače okrašen;

    (iv) na sprednji strani prekrit s pletarskim materialom, med seboj
      spojenim ali nespojenim v vzporednih nitih ali tkanini;

  (b) papirne bordure in frize, obdelane na predhodni način, v zvitkih,
    primerne za okraševanje sten ali stropov;

  (c) stenske papirne obloge, izdelane v več delih, v zvitkih ali listih,
    tiskane tako, da ko se nalepijo na zid, predstavljajo pejsaž, sliko
    ali motiv.

  Proizvodi na osnovi papirja ali kartona, primerni za prekrivanje tal in za
  prekrivanje sten, se uvrščajo v tar.št. 4815.

9. Tar.št. 4820 ne obsega prostih listov in kartic, razrezanih v določene
  velikosti, tiskanih ali netiskanih, reliefnih ali luknjanih.

10. Tar.št. 4823 obsega med drugim luknjan papir in kartonske kartice za
  jacquardske in podobne stroje in papirne čipke.

11. Razen proizvodov iz tar.št. 4814 ali 4821 se papir, karton, celulozna vata
  in izdelki iz njih s tiskanimi motivi, besedili ali ilustracijami, ki niso
  stranski in nepomembni glede na glavno rabo teh proizvodov, uvrščajo v 49.
  poglavje.

Opomba k podštevilkam

1. Pri tar. podšt. 4804 11 in 4804 19 sta z izrazom "kraftliner" mišljena
  strojno dodelana ali strojno glajena papir in karton, ki od skupne
  količine vlaken vsebujeta po masi najmanj 80% lesnih vlaken, dobljenih s
  kemičnim sulfatnim ali natronskim (kavstičnim) postopkom, v zvitkih, z
  maso nad 115 g/m2 in z minimalno raztržno trdnostjo po Mullenu, kot je
  navedeno v naslednji tabeli, ali z linearno interpoliranim ali
  ekstrapoliranim ekvivalentom za katero koli drugo maso.

  -----------------------------------------------------
    Teža g/m2     Minimalna raztržna trdnost
                po Mullenu v kPa
  -----------------------------------------------------
      115             393

      125             417

      200             637

      300             824

      400             961
  -----------------------------------------------------

2. Pri tar.podšt. 4804 21 in 4804 29 je z izrazom "kraftpapir za vreče"
  mišljen strojno izdelan papir, ki od skupne količine vlaken vsebuje po
  masi najmanj 80% vlaken, dobljenih s kemičnim sulfatnim ali natronskim
  (kavstičnim) postopkom, v zvitkih, mase 60 g/m2 ali več vendar manj kot
  115 g/m2, in izpolnjuje enega naslednjih pogojev:

  (a) ima raztržno trdnost po Mullenu ne več kot 3,7 kPam2/g in faktor
    raztezanja več kot 4,5% v prečni smeri in nad 2% glede na smer gibanja
    traku pri proizvodnji papirja v stroju;

  (b) minimalno odpornost proti raztezanju, navedeno v naslednji tabeli, ali
    linearno interpoliran ekvivalent za katero koli drugo maso:

-----------------------------------------------------------------------------
      Minimalna raztržna odpornost mN   Minimalna odpornost proti
                           raztezanju kN/m
-----------------------------------------------------------------------------
Teža g/m2  Strojno v smeri Strojno v smeri  v prečni  strojno v smeri
       gibanja traku  gibanja traku    smeri   gibanja traku
               + prečna smer         + prečna smer
-----------------------------------------------------------------------------
  60      700       1510       1,9       6

  70      830       1790       2,3      7,2

  80      965       2070       2,8      8,3

  100      1230       2635       3,7      10,6

  115      1425       3060       4,4      12,3
-----------------------------------------------------------------------------

3. Pri tar.podšt. 4805 10 je z izrazom "papir iz polkemične celuloze za
  valoviti sloj (fluting)" mišljen papir v zvitkih, ki vsebuje od skupne
  količine vlaken najmanj 65% nebeljenih vlaken iz trdega lesa, dobljenih s
  polkemičnim postopkom in ima odpornost proti stiskanju, merjeno po metodi
  CMT 60 (Concora Medium Test s 60 minutami naravnavanja klimatizacije) nad
  196 Newtonov pri relativni vlažnosti 50% in pri temperaturi 23oC.

4. Pri tar.podšt. 4805 30 je z izrazom "sulfitni ovojni papir" mišljen
  strojno glaziran papir, ki od skupne količine vlaken vsebuje po masi nad
  40% lesnih vlaken, dobljenih s sulfitnim postopkom, do vključno 8% pepela
  in ima raztržni indeks po Mullenu najmanj 1.47kPam2/g.

5. Pri tar.podšt. 4810 21 je z izrazom "papir majhne teže, premazan" mišljen
  papir, ki je premazan z obeh strani in ima skupno maso do 72 g/m2, maso
  premaza do 15 g/m2 na stran, na podlagi, ki od skupne količine vlaken
  vsebuje po masi najmanj 50% vlaken, dobljenih z mehaničnim postopkom.

Dodatna opomba

1. Za potrebe tar.podšt. 4801 00 10 izraz "časopisni papir" pomeni beli papir
  ali papir, ki je rahlo obarvan v celulozi, ki vsebuje vsaj 70% mehanične
  celuloze v razmerju do celotne vsebnosti vlaken, glajen do vključno 130
  sekund Bekk, neformatiran, teže od vključno 40 g/m2 do vključno 57 g/m2, z
  vodnimi žigi najmanj 4 cm, vendar do 10 cm narazen, v kolutih širine nad
  31 cm, ki vsebuje do vključno 8% polnil po masi in je namenjen tiskanju
  dnevnega časopisja, tednikov in drugega periodičnega časopisja iz tar.št.
  4902, ki se tiska vsaj 10-krat letno.


-----------------------------------------------------------------------------
Tarifna        Poimenovanje             Enota  Carinska
oznaka                                stopnja
-----------------------------------------------------------------------------
 1             2                 3     4
-----------------------------------------------------------------------------

 4801 00   Časopisni papir, v zvitkih ali listih

 4801 00 100 - Omenjen v dodatni opombi 1 k temu poglavju .... -     2.0

 4801 00 900 - Drug .......................................... -     2.0


 4802    Nepremazan papir in karton, ki se uporabljata za
       pisanje, tiskanje ali druge grafične namene,
       vključno papir in karton za luknjane kartice in
       trakove v zvitkih ali listih, razen papirja iz
       tar.št. 4801 ali 4803; ročno izdelana papir in
       karton

 4802 10 000 - Ročno izdelana papir in karton ................ -     10.0

 4802 20 000 - Papir in karton, ki se uporabljata kot podlaga
       za fotoobčutljiv, toplotno občutljiv ali
       elektro-občutljiv papir ali karton .............. -     9.0(1)

 4802 30 000 - Papirna podlaga za karbon papir ............... -     10.0

 4802 40   - Papirna podlaga za tapete:

 4802 40 100 -- ki ne vsebuje lesnih vlaken, dobljenih z
       mehanskimi postopki, ali ki vsebuje po masi do
       vključno 10% teh vlaken od skupne vsebine
       vlaken .......................................... -     10.0

 4802 40 900 -- druga ........................................ -     10.0

       - Drug papir in karton brez lesnih vlaken,
       dobljenih z mehaničnim postopkom, ali ki vsebuje
       po masi do vključno 10% teh vlaken od skupne
       vsebine vlaken:

 4802 51   -- z maso pod 40 g/m2:

 4802 51 100 --- z maso do vključno 15 g/m2 za matrice ....... -     10.0

 4802 51 900 --- drugo ....................................... -     10.0

 4802 52   -- z maso od vključno 40 do vključno 150 g/m2:

 4802 52 200 --- v zvitkih ................................... -     10.0

 4802 52 800 --- v listih .................................... -     10.0

 4802 53   -- z maso nad 150 g/m2:

 4802 53 200 --- v zvitkih ................................... -     10.0

 4802 53 800 --- v listih .................................... -     10.0

 4802 60   - Drug papir in karton, ki od skupne količine
       vlaken vsebujeta po masi nad 10% vlaken,
       dobljenih z mehaničnim postopkom:

       -- z maso do vključno 72 g/m2, ki po masi
       vsebuje nad 50% lesnih vlaken, dobljenih z
       mehaničnim postopkom, od skupne vsebine lesnih
       vlaken:

 4802 60 110 --- v zvitkih ................................... -     10.0

 4802 60 190 --- v listih .................................... -     10.0

       -- drugo:

 4802 60 910 --- v zvitkih ................................... -     10.0

 4802 60 990 --- v listih .................................... -     10.0


 4803 00   Toaletni papir, papir za odstranjevanje ličila,
       papir za brisače, serviete in robčke ter podoben
       papir za uporabo v gospodinjstvu ali za
       sanitarne namene, celulozna vata, listi in
       trakovi iz celuloznih vlaken, vključno nabrane
       (krep, plisirane idr.), reliefne, luknjane,
       površinsko barvane, površinsko okrašene ali
       tiskane izdelke, v zvitkih, širokih nad 36 cm,
       ali v pravokotnih (vključno kvadratnih) listih z
       najmanj eno stranico daljšo kot 36 cm, v
       neprepognjenem stanju

 4803 00 100 - Celulozna vata ................................ -     9.0

       - Krep papir in podoben vpojni papir iz
       celuloznih vlaken z maso posameznih plasti:

 4803 00 310 -- do vključno 25 g/m2 .......................... -     15.0

 4803 00 390 -- nad 25 g/m2 .................................. -     15.0

 4803 00 90 - drugo:

*4803 00 901 -- papir izdelan po suhem postopku .............. -     9.0

*4803 00 909 -- drugo ........................................ -     9.0


 4804    Kraft papir in karton, nepremazana, v zvitkih
       ali listih, razen tistih iz tar.št. 4802 ali
       4803

       - Kraftliner:

 4804 11   -- nebeljen:

       --- pri katerem je vsaj 80% vlaken po masi iz
       vlaken iglavcev, pridobljenih s kavstičnimi ali
       sulfatnimi kemičnimi procesi:

 4804 11 110 ---- z maso do 150 g/m2 ......................... -     6.0(1)

 4804 11 150 ---- z maso 150 g/m2 ali več, vendar do 175
       g/m2 ............................................ -     6.0(1)

 4804 11 190 ---- z maso 175 g/m2 ali več .................... -     6.0(1)

 4804 11 900 --- drug ........................................ -     8.0(1)

 4804 19   -- drug:

       --- pri katerem je vsaj 80% vlaken po masi iz
       vlaken iglavcev, pridobljenih s kavstičnimi ali
       sulfatnimi kemičnimi procesi:

       ---- ki je sestavljen iz ene ali več nebeljenih
       plasti z zunanjo beljeno, polbeljeno ali
       obarvano plastjo, z maso na m2:

 4804 19 110 ----- do 150 g .................................. -     6.0(1)

 4804 19 150 ----- 150 g ali več, vendar do 175 g ............ -     6.0(1)

 4804 19 190 ----- 175 g ali več ............................. -     6.0(1)

       ---- drug, z maso na m2:

 4804 19 310 ----- do 150 g .................................. -     6.0(1)

 4804 19 350 ----- 150 g ali več, vendar do 175 g ............ -     6.0(1)

 4804 19 390 ----- 175 g ali več ............................. -     6.0(1)

 4804 19 900 --- drug ........................................ -     9.0(1)

       - Kraft papir za vreče:

 4804 21   -- nebeljen:

 4804 21 100 --- ki vsebuje vsaj 80% od skupne mase
       vsebovanih vlaken, vlaken iglavcev, dobljenih s
       kavstičnimi ali sulfatnimi kemičnimi procesi .... -     8.0(1)

 4804 21 900 --- drug ........................................ -     8.0(1)

 4804 29   -- drug:

 4804 29 100 --- ki vsebuje vsaj 80% od skupne mase
       vsebovanih vlaken, vlaken iglavcev, dobljenih s
       kavstičnimi ali sulfatnimi kemičnimi procesi .... -     8.0(1)

 4804 29 900 --- drug ........................................ -     8.0(1)

       - Drug kraft papir in karton, z maso do vključno
       150 g/m2:

 4804 31   -- nebeljena:

 4804 31 100 --- za proizvodnjo papirne preje iz tar.št. 5308
       ali papirne preje, ojačane s kovino iz tar.št.
       5607 ............................................ -     2.0(1)

       --- drugo:

       ---- ki vsebujeta vsaj 80% po masi vlaken
       iglavcev, dobljenih s kavstičnimi ali sulfatnimi
       kemičnimi postopki, od skupne mase vsebovanih
       lesnih vlaken:

 4804 31 510 ----- kraft elektrotehnični izolirni papir ...... -     6.0(1)

 4804 31 590 ----- drugo ..................................... -     6.0(1)

 4804 31 900 ---- drugo ...................................... -     8.0(1)

 4804 39   -- drugo:

 4804 39 100 --- za proizvodnjo papirne preje iz tar.št. 5308
       ali papirne preje, ojačane s kovino, iz tar.št.
       5607 ............................................ -     2.0(1)

       --- drugo:

       ---- ki vsebujeta vsaj 80% po masi vlaken
       iglavcev, dobljenih s kavstičnim ali sulfatnim
       kemičnim postopkom, od skupne mase vsebovanih
       lesnih vlaken:

 4804 39 510 ----- beljena v masi ............................ -     6.0(1)

 4804 39 590 ----- drugo ..................................... -     6.0(1)

 4804 39 900 ---- drugo ...................................... -     8.0(1)

       - Drug kraft papir in karton, mase nad 150 g/m2,
       vendar pod 225 g/m2:

 4804 41   -- nebeljena:

 4804 41 100 --- ki vsebujeta vsaj 80% od skupne mase vlaken,
       vlaken iglavcev, dobljenih s kavstičnim ali
       sulfatnim kemičnim postopkom ................... -     6.0(1)

       --- drugo:

 4804 41 910 ---- vpojni kraft papir ......................... -     8.0(1)

 4804 41 990 ---- drugo ...................................... -     8.0(1)

 4804 42   -- beljena v masi, ki v skupni količini vlaken
       vsebuje po masi nad 95% lesnih vlaken, dobljenih
       s kemičnim postopkom:

 4804 42 100 --- ki vsebuje vsaj 80% od skupne mase vlaken,
       vlaken iglavcev, dobljenih s kavstičnim ali
       sulfatnim kemičnim procesom .................... -     6.0(1)

 4804 42 900 --- drugo ....................................... -     8.0(1)

 4804 49   -- drugo:

 4804 49 100 --- ki vsebujeta vsaj 80% od skupne mase
       vsebovanih vlaken, vlaken iglavcev, dobljenih s
       kavstičnim ali sulfatnim kemičnim postopkom .... -     6.0(1)

 4804 49 900 --- drugo ....................................... -     8.0(1)

       - Drug kraft papir in karton, mase 225 g/m2 ali
       več:

 4804 51   -- nebeljena:

 4804 51 100 --- ki vsebujeta vsaj 80% od skupne mase vlaken,
       vlaken iglavcev, dobljenih s kavstičnim ali
       sulfatnim kemičnim postopkom ................... -     6.0(1)

 4804 51 900 --- drugo ....................................... -     8.0(1)

 4804 52   -- beljena v masi, ki v skupni količini vlaken
       vsebuje po masi nad 95 % lesnih vlaken,
       dobljenih s kemičnim postopkom:

 4804 52 100 --- ki vsebujeta vsaj 80% od skupne mase
       vsebovanih vlaken, vlaken iglavcev, dobljenih s
       kavstičnim ali sulfatnim kemičnim postopkom .... -     6.0(1)

 4804 52 900 --- drugo ....................................... -     8.0(1)

 4804 59   -- drugo:

 4804 59 100 --- ki vsebujeta vsaj 80% od skupne mase
       vsebovanih vlaken, vlaken iglavcev, dobljenih s
       kavstičnim ali sulfatnim kemičnim postopkom ..... -     6.0(1)

 4804 59 900 --- drugo ....................................... -     8.0


 4805    Drug nepremazan papir in karton, v zvitkih ali
       listih, dalje neobdelan, razen obdelav, ki so
       navedene v 2. opombi tega poglavja

 4805 10 000 - Papir iz polkemične celuloze za valovit sloj
       (fluting) ....................................... -     8.0(1)

       - Papir in karton, večplasten:

 4805 21 000 -- katerih vse plasti so beljene ................ -     8.0(1)

 4805 22   -- s samo eno zunanjo beljeno plastjo:

 4805 22 100 --- testliner ................................... -     8.0(1)

 4805 22 900 --- drugo ....................................... -     8.0(1)

 4805 23 000 -- s tremi ali več sloji, od katerih sta samo
       dva zunanja beljena ............................. -     8.0(1)

 4805 29   -- drugo:

 4805 29 100 --- testliner ................................... -     8.0(1)

 4805 29 900 --- drugo ....................................... -     8.0(1)

 4805 30   - Sulfitni ovojni papir:

 4805 30 100 -- z maso do 30 g/m2 ............................ -     8.0(1)

 4805 30 900 -- z maso 30 g/m2 ali več ....................... -     9.0(1)

 4805 40 000 - Filtrirni papir in karton ..................... -     8.0(1)

 4805 50 000 - Klobučni papir in klobučni karton ............. -     8.0(1)

 4805 60   - Drug papir in karton, z maso do vključno 150
       g/m2:

 4805 60 100 -- papir in lepenka iz slame .................... -     8.0(1)

       -- papir in lepenka za valovit papir in lepenko:

 4805 60 200 --- papir za valovito lepenko (Wellenstoff) ..... -     9.0(1)

 4805 60 400 --- testliner ................................... -     9.0(1)

 4805 60 600 --- drugo ....................................... -     9.0(1)

 4805 60 900 -- drugo ........................................ -     9.0(1)

 4805 70   - Drug papir in karton, z maso nad 150 g/m2,
       toda pod 225 g/m2:

       -- papir in karton za valoviti papir in karton:

 4805 70 110 --- testliner ................................... -     8.0(1)

 4805 70 190 --- drugo ....................................... -     8.0(1)

 4805 70 900 -- drugo ........................................ -     10.0

 4805 80   - Drug papir in karton, z maso 225 g/m2 ali več:

       -- izdelan iz odpadnega papirja:

 4805 80 110 --- testliner ................................... -     10.0

 4805 80 190 --- drugo ....................................... -     10.0

 4805 80 900 -- drugo ........................................ -     15.0


 4806    Pergamentni papir, za maščobe neprepusten papir,
       pavs papir in prozorni papir ter drugi glazirani
       prozorni ali prosojni papirji, v zvitkih ali
       listih

 4806 10 000 - Pergamentni papir ............................. -     10.0

 4806 20 000 - Papir, neprepusten za maščobe ................. -     10.0

 4806 30 000 - Pavs papir .................................... -     10.0

 4806 40   - Prozorni ali drugi glazirani prozorni ali
       prosojni papirji:

 4806 40 100 -- prozoren papir ............................... -     10.0

 4806 40 900 -- drugo ........................................ -     10.0


 4807    Sestavljena papir in karton (izdelana z
       lepljenjem ravnih slojev), površinsko
       nepremazana in neimpregnirana, znotraj ojačena
       ali neojačena, v zvitkih ali listih

 4807 10 000 - Papir in karton, z vmesnim slojem iz bitumna,
       katrana ali asfalta ............................. -     10.0

 4807 90   - Drugo:

 4807 90 100 -- papir in karton iz slame, neprekrita ali
       prekrita z drugim papirjem, razen iz slame ...... -     15.0

       -- drugo:

 4807 90 500 --- narejena iz odpadnega papirja, prekrita ali
       neprekrita s papirjem ........................... -     15.0

 4807 90 900 --- drugo ....................................... -     15.0


 4808    Papir in karton, valovita (z nalepljenimi
       ravnimi površinskimi listi ali brez njih),
       nabrana (krep, plisirana), reliefna ali
       luknjana, v zvitkih ali listih, razen tistih iz
       tar. št. 4803

 4808 10 000 - Papir in karton, valovita, vključno luknjana .. -     10.0(1)

 4808 20 000 - Kraft papir za vreče, nabran (krep ali
       plisiran), vključno reliefni ali luknjani ....... -     10.0

 4808 30 000 - Drug kraft papir, nabran (krep ali plisiran),
       vključno reliefni ali luknjani .................. -     10.0

 4808 90 000 - Drugo ......................................... -     10.0


 4809    Karbon papir, samokopirni papir in drug papir za
       kopiranje ali prenašanje (vključno premazan ali
       impregniran papir za matrice za razmnoževanje
       ali ofsetne plošče), tiskan ali netiskan, v
       zvitkih, širokih nad 36 cm, ali v pravokotnih
       (vključno kvadratnih) listih z najmanj eno
       stranico, daljšo od 36 cm, v neprepognjenem
       stanju

 4809 10 000 - Karbon ali podoben kopirni papir ............. -     10.0

 4809 20   - Samokopirni papir:

 4809 20 100 -- v zvitkih .................................... -     10.0

 4809 20 900 -- v listih ..................................... -     10.0

 4809 90 000 - Drugo ......................................... -     10.0


 4810    Papir in karton, premazana z ene ali z obeh
       strani s kaolinom ali drugimi anorganskimi
       snovmi z vezivom ali brez njega, toda brez
       drugega premaza, površinsko barvana ali
       nebarvana, okrašena ali neokrašena, tiskana ali
       netiskana, v zvitkih ali listih

       - Papir in karton za pisanje, tiskanje ali za
       druge grafične namene, ki v skupni količini
       vlaken vsebujeta po masi do vključno 10% vlaken,
       dobljenih z mehaničnim postopkom:

 4810 11   -- z maso do vključno 150 g/m2:

 4810 11 100 --- papir in karton, ki se uporabljata kot
       podlaga za fotosenzibilni, toplotno senzibilni
       ali elektrosenzibilni papir ali karton .......... -     10.0

       --- drugo:

 4810 11 910 ---- v zvitkih .................................. -     10.0

 4810 11 990 ---- v listih ................................... -     10.0

 4810 12 000 -- z maso nad 150 g/m2 ......................... -     10.0

       - Papir in karton za pisanje, tiskanje ali druge
       grafične namene, ki v skupni količini vlaken
       vsebujeta po masi nad 10% vlaken, dobljenih z
       mehaničnim postopkom:

 4810 21 000 -- papir majhne mase, premazan .................. -     10.0

 4810 29   -- drugo:

       --- v zvitkih:

 4810 29 110 ---- tapetni papir .............................. -     9.0

 4810 29 190 ---- drugo ...................................... -     9.0(1)

 4810 29 900 --- v listih .................................... -     10.0

       - Kraft papir in karton, razen tistih, ki se
       uporabljata za pisanje, tiskanje ali za druge
       grafične namene:

 4810 31 000 -- beljena v masi, ki v skupni količini
       vsebujeta po masi nad 95% lesnih vlaken,
       dobljenih s kemičnim postopkom, z maso do
       vključno 150 g/m2 ............................... -     9.0

 4810 32   -- beljena v masi, ki v skupni količini
       vsebujeta po masi nad 95% lesnih vlaken,
       dobljenih s kemičnim postopkom, z maso nad 150
       g/m2:

 4810 32 100 --- prevlečena s kaolinom ....................... -     8.0

 4810 32 900 --- drugo ....................................... -     9.0

 4810 39 000 -- drugo ........................................ -     9.0

       - Drug papir in karton:

 4810 91   -- večplastna:

 4810 91 100 --- pri katerima je vsaka plast beljena ......... -     9.0

 4810 91 300 --- pri katerima je beljena le ena zunanja
       plast ........................................... -     9.0

 4810 91 900 --- drugo ....................................... -     9.0

 4810 99   -- drugo:

 4810 99 100 --- beljen papir ali karton, prevlečen s
       kaolinom ........................................ -     9.0

 4810 99 300 --- prevlečena s sljudnim prahom ................ -     9.0

 4810 99 900 --- drugo ....................................... -     9.0


 4811    Papir, karton, celulozna vata ter listi in
       trakovi iz celuloznih vlaken, premazani,
       impregnirani, prekriti, površinsko barvani,
       površinsko okrašeni ali tiskani, v zvitkih ali
       listih, razen proizvodov iz tar. št. 4803, 4809,
       4810

 4811 10 000 - Papir in karton, premazana s katranom ali
       bitumnom ali asfaltom ........................... -     9.0

       - Papir in karton, premazana z lepilom:

 4811 21 000 -- samolepilna .................................. -     9.0

 4811 29 00 -- drugo:

*4811 29 001 --- za izdelavo medicinske embalaže mase samega papirja
       od 58 do 62 g/m2 v zvitkih širine od 411 mm do
       vključno 420 mm z Atestom o kvaliteti za uporabo
       v medicini ...................................... -     9.0

*4811 29 009 --- drugo ...................................... -     9.0

       - Papir in karton, premazana, impregnirana ali
       pokrita s plastičnimi masami (razen lepil):

 4811 31 000 -- beljena, z maso nad 150 g/m2 ................. -     8.0(1)

 4811 39 000 -- drugo ........................................ -     9.0

 4811 40 000 - Papir in karton, premazana, prekrita ali
       impregnirana z voskom, parafinskim voskom,
       stearinom, oljem ali glicerinom ................. -     10.0

 4811 90   - Drug papir, karton, celulozna vata ter listi
       in trakovi iz celuloznih vlaken:

 4811 90 100 -- nepretrgani (continous) obrazci .............. -     9.0

 4811 90 900 -- drugo ........................................ -     9.0


 4812 00 000 Filter bloki in plošče iz papirne mase .......... -     10.0


 4813    Cigaretni papir, razrezan ali nerazrezan v
       določene velikosti ali v knjižicah ali ceveh

 4813 10 000 - V knjižicah ali ceveh ......................... -     6.0

 4813 20 000 - V zvitkih, širokih do vključno 5 cm ........... -     5.0(1)

 4813 90   - Drugo:

 4813 90 100 -- neimpregniran, v zvitkih širine nad 15 cm ali
       v pravokotnih (vključno s kvadratnimi) polah,
       pri katerih ena stranica presega 36 cm .......... -     10.0

 4813 90 900 -- drugo ........................................ -     10.0(1)


 4814    Zidne tapete in podobne stenske obloge iz
       papirja; prozorni papir za okna

 4814 10 000 - Papir z zrnato površino ("ingrain") ........... -     15.0

 4814 20 000 - Stenske tapete in podobne stenske obloge iz
       papirja s prednjo stranjo, premazano ali
       prekrito s slojem plastične mase, ki ima zrnato,
       reliefno, barvano, tiskano ali drugače okrašeno
       površino ........................................ -     15.0

 4814 30 000 - Stenske tapete in podobne stenske obloge iz
       papirja s sprednjo stranjo prekrito s pletarskim
       materialom, ki je med seboj spojen ali nespojen
       v vzporedne niti ali tkan ....................... -     15.0

 4814 90   - Drugo:

 4814 90 100 -- stenske tapete in podobne stenske obloge iz
       zrnatega, reliefnega, površinsko obarvanega,
       potiskanega z vzorci ali drugače površinsko
       okrašenega papirja, prevlečenega ali prekritega
       s prozorno zaščitno plastiko .................... -     15.0

 4814 90 900 -- drugo ........................................ -     15.0


 4815 00 000 Talne obloge na podlagi iz papirja ali kartona,
       nerazrezane ali razrezane v določene velikosti .. m2    11.0


 4816    Karbon papir, samokopirni papir in drug papir za
       kopiranje ali prenašanje, razen tistih iz tar.
       št. 4809; matrice za razmnoževanje in ofsetne
       plošče iz papirja, v škatlah ali brez škatel

 4816 10 000 - Karbon in podoben kopirni papir ............... -     15.0

 4816 20 000 - Samokopirni papir ............................. -     15.0

 4816 30 000 - Matrice za razmnoževanje ...................... -     15.0

 4816 90 000 - Drugo ......................................... -     15.0


 4817    Pisemski ovitki, pisemske kartice, dopisnice in
       karte za dopisovanje brez slike, iz papirja ali
       kartona; kompleti za dopisovanje v škatlah,
       vrečkah, notesih in podobnih pakiranjih iz
       papirja ali kartona

 4817 10 000 - Pisemske ovojnice ............................. -     20.0

 4817 20 000 - Pisemske kartice, dopisnice in kartice za
       dopisovanje (brez slike) ........................ -     20.0

 4817 30 000 - Kompleti za dopisovanje v škatlah, vrečkah,
       notesih in podobnih pakiranjih iz papirja ali
       kartona ......................................... -     12.0


 4818    Toaletni papir, robčki, listi za odstranjevanje
       ličila, brisače, namizni prti, serviete, otroške
       plenice, tamponi, rjuhe in podobni predmeti za
       gospodinjstvo, bolnišnice ali sanitarne potrebe,
       oblačilni predmeti in pribor iz papirne mase,
       papirja, celulozne vate ali iz listov ali trakov
       iz celuloznih vlaken

 4818 10   - Toaletni papir:

 4818 10 100 -- z maso ene plasti do vključno 25 g/m2 ........ -     15.0

 4818 10 900 -- z maso ene plasti nad 25 g/m2 ................ -     15.0

 4818 20   - Robčki, listi za odstranjevanje ličila ali
       brisače:

 4818 20 100 -- robčki in listi za odstranjevanje ličila ..... -     20.0

       -- ročne brisače:

 4818 20 910 --- v zvitkih ................................... -     20.0

 4818 20 990 --- drugo ....................................... -     20.0

 4818 30 000 - Namizni prti in serviete ...................... -     20.0

 4818 40   - Vložki, tamponi, otroške plenice, plenične
       predloge in podobni sanitarni predmeti:

       -- damski vložki, tamponi in podobni predmeti:

 4818 40 110 --- damski vložki ............................... -     20.0

 4818 40 130 --- tamponi ..................................... -     20.0

 4818 40 190 --- drugo ....................................... -     20.0

       -- otroške plenice, plenične predloge in podobni
       sanitarni pedmeti:

 4818 40 910 --- nepripravljeni za prodajo na drobno ......... -     20.0

 4818 40 990 --- drugo ....................................... -     20.0

 4818 50 000 - Obleka in pribor za obleko .................... -     20.0

 4818 90   - Drugo:

 4818 90 100 -- predmeti, ki se uporabljajo za kirurške,
       medicinske ali higienske namene, nepripravljeni
       za prodajo na drobno ............................ -     20.0

 4818 90 900 -- drugo ........................................ -     20.0


 4819    Škatle, vreče in drugi izdelki za pakiranje, iz
       papirja, kartona, celulozne vate ali listov ali
       trakov iz celuloznih vlaken; kartonažni izdelki,
       iz papirja ali kartona, ki se uporabljajo v
       pisarnah, trgovinah ali podobno

 4819 10 000 - Škatle iz valovitega papirja ali kartona ...... -     20.0

 4819 20   - Zložljive škatle iz nevalovitega papirja in
       kartona:

 4819 20 100 -- z maso papirja ali kartona do 600 g/m2 ....... -     15.0

 4819 20 900 -- z maso papirja ali kartona 600 g/m2 ali več .. -     15.0

 4819 30 000 - Vreče in vrečke, ki so široke 40 cm ali več ... -     11.0(1)

 4819 40 000 - Druge vreče in vrečke, vključno trikotne
       vrečke .......................................... -     12.0

 4819 50 000 - Druga embalaža za pakiranje, vključno z ovitki
       za gramofonske plošče ........................... -     11.0(1)

 4819 60 000 - Kartonažni izdelki iz papirja ali kartona, ki
       se uporabljajo v pisarnah, trgovinah in podobno . -     20.0


 4820    Registri, knjigovodske knjige, notesi, knjige za
       naročilnice in pobotnice, agende, rokovniki,
       dnevniki in podobni izdelki, zvezki, podstavki
       za pisanje, kombinirani s pivniki, povezi za
       knjige (po sistemu prostih listov ali druge),
       mape, ovitki in fascikli za spise, zložljivi
       poslovni obrazci; kompleti z vstavljenim karbon
       papirjem in podobni izdelki za pisanje iz
       papirja ali kartona, albumi za vzorce ali zbirke
       in knjižni ovitki iz papirja ali kartona

 4820 10   - Registri, knjigovodske knjige, notesi, knjige
       za naročilnice in pobotnice, agende, rokovniki,
       dnevniki in podobni izdelki:

 4820 10 100 -- registri, knjigovodske knjige, bloki
       naročilnic in dobavnic .......................... -     20.0

 4820 10 300 -- zvezki, bloki s pisemskim papirjem in notesi . -     20.0

 4820 10 500 -- dnevniki ..................................... -     20.0

 4820 10 900 -- drugo ........................................ -     20.0

 4820 20 000 - Šolski zvezki ................................. -     20.0

 4820 30 000 - Povezi za knjige, mape in fascikli za spise ... -     20.0

 4820 40   - Poslovni obrazci v več izvodih in kompleti z
       vstavljenim karbon papirjem:

 4820 40 100 -- neskončne oblike ............................. -     20.0

 4820 40 900 -- drugo ........................................ -     20.0

 4820 50 000 - Albumi za vzorce ali zbirke ................... -     20.0

 4820 90 000 - Drugo ......................................... -     20.0


 4821    Papirne ali kartonske etikete, vseh vrst,
       tiskane ali netiskane

 4821 10   - Tiskane:

 4821 10 100 -- samolepilne .................................. -     20.0

 4821 10 900 -- druge ....................................... -     20.0

 4821 90   - Druge:

 4821 90 100 -- samolepilne .................................. -     20.0

 4821 90 900 -- druge ........................................ -     20.0


 4822    Tuljave, motki, kopsi in podobne podlage iz
       papirne mase, papirja ali kartona (luknjani ali
       neluknjani, ojačeni ali neojačeni)

 4822 10 000 - Za navijanje tekstilne preje .................. -     15.0

 4822 90 000 - Drugo ......................................... -     15.0


 4823    Drug papir, karton, celulozna vata ter listi in
       trakovi iz celuloznih vlaken, razrezani v
       določene velikosti ali oblike, drugi izdelki iz
       celuloze, papirja, kartona, celulozne vate ali
       listov ali trakov iz celuloznih vlaken

       - Papir v zvitkih ali trakovih, premazan z
       lepilom:

 4823 11   -- samolepilni:

       --- trakovi širine do vključno 10 cm, katerih
       premaz vsebuje nevulkanizirano naravno ali
       sintetično gumo:

 4823 11 110 ---- samolepilni na eni strani .................. -     14.0

 4823 11 190 ---- samolepilni na obeh straneh ................ -     14.0

 4823 11 900 --- drugo ....................................... -     14.0

 4823 19 00 -- drugo:

*4823 19 001 --- sterilizacijski papir ....................... -     15.0

*4823 19 009 --- drugo ....................................... -     15.0

 4823 20 000 - Filtrirni papir in karton ..................... -     15.0

 4823 40 000 - Zvitki, listi in koluti, tiskani za
       registrirne aparate ............................. -     15.0

       - Drug papir in karton za tiskanje, pisanje ali
       druge grafične namene:

 4823 51   -- tiskana, reliefna ali luknjana:

 4823 51 100 --- neskončne oblike ............................ -     20.0

 4823 51 900 --- drugo ....................................... -     20.0

 4823 59   -- drugo:

 4823 59 100 --- v trakovih ali zvitkih za pisarniške stroje
       in podobno ...................................... -     20.0

 4823 59 900 --- drugo ....................................... -     20.0

 4823 60   - Papirni ali kartonski pladnji, sklede,
       krožniki, skodelice in podobno:

 4823 60 100 -- pladnji, sklede in krožniki .................. -     20.0

 4823 60 900 -- drugo ........................................ -     20.0

 4823 70   - Liti ali stisnjeni izdelki iz papirne mase:

 4823 70 100 -- liti pladnji in škatle za jajca .............. -     11.0(1)

 4823 70 900 -- drugo ........................................ -     11.0(1)

 4823 90   - Drugo:

 4823 90 100 -- tesnila in podobni predmeti za uporabo v
       civilnem letalstvu .............................. -     20.0

       -- drugo:

 4823 90 150 --- kartice, nepreluknjane, za stroje z
       luknjanimi karticami, v trakovih ali ne ......... -     12.0

 4823 90 200 --- perforiran papir in karton za žakardne in
       podobne stroje .................................. -     20.0

 4823 90 300 --- pahljače, ventilatorji in ročne pahljače;
       okvirji zanje in njihovi deli ................... -     20.0

       --- drugo:

 4823 90 500 ---- urezani po meri ali obliki ................. -     20.0

 4823 90 900 ---- drugo ...................................... -     20.0


              49. poglavje

  TISKANE KNJIGE, ČASOPISI, SLIKE IN DRUGI PROIZVODI GRAFIČNE
     INDUSTRIJE, ROKOPISI, TIPKANA BESEDILA IN NAČRTI

Opombe

1. V to poglavje ne spadajo:

  (a) fotografski negativi ali pozitivi na prozorni podlagi (37. poglavje);

  (b) zemljevidi, načrti ali globusi, v reliefu, tiskani ali netiskani
    (tar.št. 9023);

  (c) igralne karte in drugi proizvodi iz 95. poglavja; in

  (d) originalne gravure, odtisi in izdelki litografije (tar.št. 9702),
    poštne znamke, kolki, priložnostni pisemski ovitki, pisemski ovitki
    prvega dne in drugi proizvodi, ki se uvrščajo v tar.št. 9704, starine,
    stare več kot 100 let, in drugi predmeti, ki se uvrščajo v 97.
    poglavje.

2. Z izrazom "tiskani" so v 49. poglavju mišljene tudi reprodukcije, dobljene
  z razmnoževanjem na razmnoževalnem stroju z računalniško krmiljenim
  postopkom, reliefirane, posnete, fotokopirane, termokopirane ali tipkane.

3. Časopisi, revije in druge periodične publikacije, ki so povezane drugače,
  razen v papirju, ter kompleti časopisov, revij in drugih periodičnih
  publikacij, ki imajo več kot eno številko v enih platnicah, se uvrščajo v
  tar. št. 4901, ne glede na to, ali vsebujejo reklamni material ali ne.

4. V tar.št. 49.01 se med drugim uvrščajo tudi:

  (a) zbirke tiskanih reprodukcij, na primer umetniških del ali risb z
    ustreznimi besedili, označenimi stranmi in v oblikah, primernih za
    vezavo v en zvezek ali več zvezkov (knjig);

  (b) ilustrirane priloge, ki se uvažajo skupaj s knjigo in so njen
    dodatek;

  (c) tiskani deli knjig ali brošur v obliki zbranih ali ločenih listov ali
    knjižnih blokov, ki so celota ali del celotnega dela, namenjeni za
    vezavo.

  Tiskane slike in ilustracije brez besedila v knjižnih blokih ali ločenih
  listih pa se uvrščajo v tar. št. 4911.

5. V skladu s 3. opombo k temu poglavju tar.št. 4901 ne obsega publikacij, ki
  so namenjene predvsem za reklamo (npr.: brošure, prospekti, trgovski
  katalogi, letne publikacije trgovinskih združenj, turistično propagandno
  gradivo). Te publikacije se uvrščajo v tar. št. 4911.

6. Z izrazom "otroške slikanice" iz tar.št. 4903 so mišljene knjige za
  otroke, v katerih so slike bistvene, medtem ko je besedilo stranskega
  pomena.


-----------------------------------------------------------------------------
Tarifna        Poimenovanje             Enota  Carinska
oznaka                                stopnja
-----------------------------------------------------------------------------
 1             2                 3     4
-----------------------------------------------------------------------------

 4901    Tiskane knjige, brošure, letaki in podobno
       tiskano gradivo, vključno s prostimi listi

 4901 10 000 - V prostih listih, zgibano ali nezgibano ....... -     pr

       - Drugo:

 4901 91 000 -- slovarji in enciklopedije ter njihovi
       serijski deli, ki izhajajo v nadaljevanjih ...... -     pr

 4901 99 000 -- drugo ........................................ -     pr


 4902    Časopisi, revije in druge periodične
       publikacije, ilustrirani ali ne, z reklamami ali
       brez

 4902 10 000 - Ki izhajajo najmanj štirikrat tedensko ........ -     pr

 4902 90   - Drugo:

 4902 90 100 -- ki izhajajo enkrat tedensko .................. -     pr

 4902 90 300 -- ki izhajajo enkrat mesečno ................... -     pr

 4902 90 900 -- drugi ........................................ -     pr


 4903 00 000 Otroške slikanice, vključno s tistimi za risanje
       ali barvanje .................................... -     pr


 4904 00 000 Glasbena dela, tiskana ali v rokopisu, vezana
       ali nevezana, ilustrirana ali neilustrirana ..... -     pr


 4905    Zemljevidi in hidrografske karte in podobne
       karte vseh vrst, vključno z atlasi, stenskimi
       zemljevidi, topografskimi načrti in globusi,
       tiskani

 4905 10 000 - Globusi ....................................... -     pr

       - Drugo:

 4905 91 000 -- v obliki knjig ............................... -     pr

 4905 99 000 -- drugo ........................................ -     pr


 4906 00 000 Originalni načrti in risbe, ročno izdelani za
       arhitekturo, strojegradnjo, industrijo,
       trgovino, topografijo ali podobne namene;
       rokopisi; fotografske reprodukcije na
       občutljivem papirju in karbon kopije prej
       navedenih izdelkov .............................. -     10.0


 4907 00   Poštne znamke, kolki ali podobne znamke,
       neuničeni, ki so v obtoku ali bodo v obtoku v
       namembni državi; taksni papirji; bankovci; čeki;
       akcije, delnice, obligacije in podobne listine

 4907 00 100 - Poštne znamke, kolki in podobne znamke ........ -     10.0

 4907 00 300 - Bankovci ...................................... -     10.0

       - Drugo:

 4907 00 910 -- podpisani in oštevilčeni ..................... -     10.0

 4907 00 990 -- drugo ........................................ -     10.0


 4908    Papir za preslikavanje (dekalkomanije)

 4908 10 000 - Papir za preslikavanje (dekalkomanije), za
       steklo .......................................... -     10.0

 4908 90 000 - Drugo ......................................... -     10.0


 4909 00   Poštne razglednice, čestitke in karte z osebnimi
       sporočili, tiskane, ilustrirane ali
       neilustrirane, z ovitki ali okraski ali brez
       njih

 4909 00 100 - Tiskane ali ilustrirane razglednice ........... -     10.0

 4909 00 900 - Drugo ......................................... -     10.0


 4910 00 000 Koledarji vseh vrst, tiskani, vključno s
       koledarskimi bloki .............................. -     10.0


 4911    Druge tiskovine, vključno tiskane slike in
       fotografije

 4911 10   - Trgovinski reklamni material, katalogi in
       podobno:

 4911 10 100 -- trgovski katalogi ............................ -     10.0

 4911 10 900 -- drugo ........................................ -     10.0

       - Drugo:

 4911 91   -- slike, gravure in fotografije:

 4911 91 100 --- listi (ki niso prodajni reklamni material),
       neprepognjeni, z ilustracijami ali slikami, brez
       besedila ali naslovov, za izdajanje knjig ali
       periodičnega tiska, ki izhajajo v različnih
       državah, v enem ali več jezikih ................. -     10.0

 4911 91 800 --- drugo ....................................... -     10.0

 4911 99 000 -- drugo ........................................ -     10.0


              XI. oddelek

          TEKSTIL IN TEKSTILNI IZDELKI

Opombe

1. V ta oddelek ne spadajo:

  (a) ščetine ali živalske dlake za izdelovanje ščetk (tar.št. 0502);
    konjska žima ali odpadki iz konjske žime (tar.št. 0503);

  (b) človeški lasje ali izdelki iz njih (tar.št. 0501, 6703 ali 6704),
    razen tkanin za precejanje, ki se uporabljajo v stiskalnicah za olje
    ali za podobne namene (tar.št. 5911);

  (c) bombažni linters in drugi rastlinski materiali iz 14. poglavja;

  (d) azbest iz tar. št. 2524 in izdelki iz azbesta ter drugi proizvodi iz
    tar.št. 6812 in 6813;

  (e) izdelki iz tar. št. 3005 in 3006 (npr. vata, gaza, obveze in podobni
    izdelki, ki se uporabljajo v medicini, kirurgiji, zobarstvu ali
    veterini, sterilni material za kirurška šivanja); sukanec za čiščenje
    mad zobmi (dentalna nit), v pakiranjih na malo tar. št. 3306;

  (f) na svetlobo občutljiv tekstil iz tar. št. 3701 do 3704;

  (g) monofilamenti, ki merijo v prečnem prerezu nad 1 mm, ter trakovi in
    podobne oblike (npr.: umetna slama), ki so široki nad 5 mm, iz
    plastičnih mas (39. poglavje), ter pletenice ali tkanine in drugi
    košarski ali pleterski proizvodi iz takih monofilamentov ali trakov
    (46. poglavje);

  (h) tkani, pleteni ali kvačkani materiali, klobučevina in netkani tekstil,
    obojestransko impregnirani, prevlečeni, prekriti ali laminirani s
    plastično maso in izdelki iz njih, iz 39. poglavja;

  (ij) tkani, pleteni ali kvačkani materiali, klobučevina in netkan tekstil,
    obojestransko impregnirani, prevlečeni, prekriti ali laminirani s
    kavčukom in izdelki iz njih, iz 40. poglavja;

  (k) težke kože in kože drobnice z dlako ali volno (41. in 43. poglavje) in
    izdelki iz krzna, umetno krzno ali izdelki iz umetnega krzna, iz tar.
    št. 4303 in 4304;

  (l) izdelki iz tekstilnih materialov iz tar.št. 4201 in 4202;

  (m) proizvodi ali izdelki iz 48. poglavja (npr. celulozna vata);

  (n) obutev in deli obutve, gamaše in zaščitne dokolenke ali podobni
    izdelki iz 64. poglavja;

  (o) mrežice za lase in druga pokrivala ter njihovi deli iz 65. poglavja;

  (p) izdelki iz 67. poglavja;

  (q) tekstilni materiali, prevlečeni z abrazivnimi materiali (tar.št.
    68.05), grafitna vlakna in izdelki iz grafitnih vlaken iz tar.št.
    6815;

  (r) steklena vlakna in izdelki iz steklenih vlaken, razen vezenin,
    izdelanih iz steklenih niti na vidni podlogi (70. poglavje);

  (s) izdelki iz 94. poglavja (npr.: pohištvo, posteljnina, svetilke in
    svetila);

  (t) izdelki iz 95. poglavja (npr.: igrače, rekviziti za igro in šport in
    mreže);

  (u) izdelki iz 96. poglavja (npr.: krtače, potovalni kompleti za šivanje,
    patentne zadrge in trakovi za pisalne stroje ali tiskalnike);

  (v) izdelki iz 97. poglavja (npr.: starine, stare preko sto let);

2. (A) Proizvodi iz 50. do 55. poglavja ali iz tar.št. 5809 in 5902 ter
    mešanice dveh ali več tekstilnih materialov se uvrščajo, kot da so v
    celoti sestavljeni iz istega tekstilnega materiala, ki po masi
    prevladuje nad vsakim drugim posameznim tekstilnim materialom.

    Če ne prevladuje po teži noben tekstilni material, potem se blago
    razvršča, kakor če bi bilo v celoti iz tekstilnega materiala iz
    poglavja, ki je zadnje po numeričnem vrstnem redu, med tistimi, ki bi
    enakovredno prišli v poštev.

  (B) Dodatne določbe, ki se nanašajo na predhodno določbo:

    (a) preja iz konjske žime, ovita s tekstilnim materialom (tar.št.
      5110), in metalizirana preja (tar.št. 5605) se obravnavata kot
      izdelek iz enega tekstilnega materiala, katerega masa je seštevek
      mas njegovih sestavin. Pri uvrščanju tkanin se kovinska nit šteje
      kot tekstilni material;

    (b) pri izbiri ustrezne tarifne številke ravnati takole: najprej je
      treba ugotoviti poglavje, nato ustrezno tarifno številko iz tega
      poglavja, pri čemer ni treba upoštevati tekstilnih materialov, ki
      se ne uvrščajo v to poglavje;

    (c) kadar se 54. in 55. poglavje primerjata s kakim drugim poglavjem,
      se štejeta kot eno poglavje;

    (d) kadar se eno poglavje ali tarifna številka nanaša na izdelke iz
      raznih tekstilnih materialov, se ti materiali štejejo kot en
      tekstilni material.

  (C) Določbe prejšnjih odstavkov pod (A) in (B) se uporabljajo tudi za
    preje, definirane v 3., 4., 5., in 6. opombi v tem oddelku.

3. (A) Pri tem oddelku razen izjem, navedenih v naslednjem odstavku pod (B),
    se naslednje preje (enojne, dvojne, večnitne ali pramenske) štejejo za
    "motvoz, vrvi, vrvice in prameni":

    (a) iz svile ali njenih odpadkov, numeracije nad 20.000 deciteksov;

    (b) iz umetnih ali sintetičnih vlaken (vključno s prejo iz dveh ali
      več monofilamentov iz 54. poglavja), numeracije nad 10.000
      deciteksov;

    (c) iz konopolje ali lanu:

      i) polirana ali glazirana, numeracija 1.429 deciteksov ali več;

      ii) nepolirana in neglazirana, numeracija nad 20.000 deciteksov;

    (d) iz kokosovega vlakna, sestavljenega iz treh ali več niti;

    (e) iz drugih rastlinskih vlaken, numeracije nad 20.000 deciteksov;

    (f) ojačene s kovinskimi nitmi.

  (B) Prejšnje določbe se ne uporabljajo:

    (a) za prejo iz volne ali druge živalske dlake in papirno prejo, razen
      preje, ojačene s kovinskimi nitmi;

    (b) za pramene iz umetnih ali sintetičnih filamentov iz 55. poglavja
      in multifilamentno prejo brez vpredanja ali z vpredanjem pod 5
      zavoji na meter iz 54. poglavja;

    (c) za svileni katgut (nesteriliziran) iz tar.št. 5006 in
      monofilamente iz 54. poglavja;

    (d) za metalizirano prejo iz tar. št. 5605; preja, ojačena s
      kovinskimi nitmi, je opredeljena v predhodni določbi (A) pod (f)
      te opombe;

    (e) za ženiljsko prejo, posukano in efektno - vozličasto prejo iz tar.
      št. 56.06.

4. (A) Pri 50., 51., 52., 54. in 55. poglavju je razen izjem, navedenih v
    naslednjem odstavku pod (B), z izrazom "pripravljena za prodajo na
    drobno" mišljena preja (enojna, dvojna, večnitna ali pramenska),
    navita;

    (a) na kartone, motke, cevke ali podobne podlage, katerih masa
      (vključno tudi podlago) ne presega:

      (i) 85 g za prejo iz svile, njenih odpadkov ali prejo iz umetnih
        ali sintetičnih filamentov;

      (ii) 125 g za druge preje;

    (b) v klobčiče, štrene ali štrenice, katerih masa ne presega:

      i) 85 g za prejo iz umetnih sintetičnih filamentov, numeracije
        pod 3.000 deciteksov, in prejo iz svile ali njenih odpadkov;

      ii) 125 g za vse druge preje, numeracije pod 2.000 deciteksov;

      iii) 500 g za druge preje;

    (c) v štrene ali štrenice, sestavljene iz več manjših štren ali
      štrenic, ločenih s sukancem, ki ločuje druge od drugih, pri čemer
      je vsaka štrena ali štrenica enake mase, njena masa pa ne
      presega:

      i) 85 g za prejo iz svile, njenih odpadkov ali prejo iz umetnih
        ali sintetičnih filamentov;

      ii) 125 g za druge preje.

  (B) Prejšnje določbe se ne uporabljajo:

    (a) za enojno prejo iz katerega koli tekstilnega materiala, razen:

      i) nebeljene enojne preje iz volne ali fine živalske dlake;

      ii) enojne preje iz volne ali fine živalske dlake, beljene,
        barvane ali tiskane, numeracije nad 5.000 deciteksov;

    (b) za nebeljeno dvojno, večnitno ali pramensko prejo:

      i) iz svile ali njenih odpadkov ne glede na način priprave;

      ii) iz drugega tekstilnega materiala, razen iz volne ali fine
        živalske dlake, v štrenah ali štrenicah;

    (c) za dvojno, večnitno ali pramensko prejo iz svile ali njenih
      odpadkov, beljeno, barvano ali tiskano, numeracije do 133
      deciteksov;

    (d) za enojno, dvojno, večnitno ali pramensko prejo iz kakršne koli
      tekstilne surovine:

      i) na križno navitih štrenah ali štrenicah;

      ii) navito na podlage ali na drug način, ki kaže njihovo uporabo v
        tekstilni industriji (npr.: na kopsih, predilniških cevkah,
        motkih, stožčastih tulcih ali vretenih ali navita na motke za
        vezilne stroje).

5. Pri tar.št. 5204, 5401 in 5508 je z izrazom "sukanec za šivanje" mišljena
  dvojna, večnitna ali pramenska preja:

  (a) navita na podlago (npr.: motke, cevke), mase (vključno s podlago) do
    1.000 g;

  (b) pripravljen za uporabo kot sukanec za šivanje;

  (c) s končnim "Z" sukanjem.

6. Pri tem oddelku je z izrazom "preja velike trdnosti" mišljena preja,
  katere trdnost, izražena v cN/tex (centinjuten na teks), je večja od:

  - za enojno prejo iz najlona, drugih poliamodov in poliestrov:  60 cN/tex.

  - za dvojno, večnitno ali pramensko prejo iz najlona, drugih
   poliamidov in poliestrov:                    3 cN/tex.

  - za enojno, dvojno, večnitno ali pramensko prejo iz viskoznega
   rayona:                            27 cN/tex.

7. Pri tem oddelku so z izrazom "gotovi" (konfekcijski) mišljeni izdelki:

  (a) rezani v druge oblike, razen v kvadrate ali pravokotnike;

  (b) izdelani v končni obliki, gotovi za uporabo (ali pa jih je treba samo
    ločiti tako, da se prereže sukanec, ki jih ločuje) brez šivanja ali
    druge dodelave (npr.: krpe za prah, brisače, namizni prti, rute in
    odeje);

  (c) porobljeni ali z zapognjenimi robovi ali z resami, vrezanimi v vozle
    na katerem koli robu, vendar brez tkanin, katerih rezani robovi so
    pred osipanjem zavarovani tako, da so obšiti ali na kakšen drug
    enostaven način;

  (d) rezani v določene velikosti in z raztezanjem sukanca;

  (e) sešiti, zlepljeni ali kako drugače sestavljeni (razen metražnega
    blaga, ki je sestavljeno iz dveh ali več dolžin istega materiala,
    spojenih na koncih, ali metražnega blaga, sestavljenega iz dveh ali
    več tekstilnih materialov, sestavljenih v slojih, vključno s
    polnjenim);

  (f) pleteni ali kvačkani v določene oblike prezentiranih po posameznih
    delih, ali več delov na dolžino.

8. Proizvodi, izdelani po 7. opombi k temu oddelku, se ne uvrščajo v 50. do
  55. poglavje in, če to ni določeno drugače, tudi ne v 56. do 60. poglavje.
  V 50. do 55. poglavje se ne uvrščajo proizvodi, ki so zajeti v 56. do 59.
  poglavju.

9. Tkanine iz 50. do 55. poglavja obsegajo tudi materiale, ki so sestavljeni
  iz slojev vzporednih tekstilnih prej, postavljenih druga na drugo pod
  ostrim ali pravim kotom. Ti sloji so na prerezih preje vezani z lepilom
  ali termično.

10. Elastični izdelki, ki so sestavljeni iz tekstilnih materialov,
  kombiniranih z gumenimi nitmi, se uvrščajo v ta oddelek.

11. V tem oddelku obsega izraz "impregniranje" tudi "potapljanje".

12. V tem oddelku obsega izraz "poliamidi" tudi "aramide".

13. Če ni drugače določeno, se tekstilna obleka iz raznih tarifnih številk
  uvršča v ustrezne tarifne številke, čeprav je pripravljena v kompletih za
  prodajo na drobno. Za namen uporabe te opombe, se naziv "tekstilna
  oblačila" nanaša na tar. št. 6101 do 6114 in 6201 do 6211.

Opombe k tarifnim podštevilkam:

1. V tem oddelku in drugih oddelkih te tarife je z naslednjimi izrazi
  mišljeno:

  (a) "Elastomerna preja":

    filamentna preja (monofilament) iz sintetičnega tekstilnega materiala,
    razen teksturirane preje, ki se pri raztezanju na trikrat večjo
    dolžino od prvotne ne pretrga in ki se po raztezanju na dvakrat večjo
    dolžino od prvotne vrne v petih minutah na eno in polkrat večjo
    dolžino od njene prvotne dolžine;

  (b) "Nebeljena (surova) preja":

    preja:

    i) ki ima naravno barvo svojih vlaken in ni beljena, barvana (v masi
      ali ne) ali tiskana;

    ii) ki je nedoločene barve ("siva preja"), izdelana iz razvlaknjenih
      tekstilnih surovin.

    Taka preja je lahko obdelana z brezbarvnim sredstvom ali neobstojno
    barvo (ki izgine po običajnem pranju z milom), pri umetnih ali
    sintetičnih vlaknih pa obdelana v masi s sredstvom za matiranje (npr.
    s titanovim dioksidom).

  (c) "Beljena preja":

    preja:

    i) ki je bila v postopku beljenja, izdelana iz beljenih vlaken ali,
      razen če ni določeno drugače, obarvana v belo (v masi ali ne) ali
      obdelana z belo apreturo;

    ii) ki je sestavljena iz mešanice nebeljenih in beljenih vlaken;

    iii) ki je dvojna, večnitna ali pramenska in je sestavljena iz
      nebeljene in beljene preje.

  (d) "Barvana preja (barvana ali tiskana)":

    preja:

    i) ki je barvana (v masi ali ne) v drugo barvo, razen bele, ali z
      neobstojno barvo, ali tiskana ali izdelana iz barvanih ali
      tiskanih vlaken;

    ii) ki je sestavljena iz mešanice barvanih vlaken različnih barv ali
      mešanice nebeljenih in beljenih vlaken z barvanimi vlakni
      (melirane ali mešane preje), ali je tiskana v eni ali več barvah v
      razmakih, da bi se dobile pike;

    iii) ki se dobi iz česanih trakov ali predpreje, ki so tiskani;

    iv) ki je dvojna, večnitna ali pramenska in je sestavljena iz
      nebeljene, beljene preje in barvane preje.

    Predhodne določbe se uporabljajo mutatis mutandis tudi za
    monofilamente, trakove in podobne izdelke iz 54. poglavja.

  (e) "Nebeljene tkanine":

    tkanine, izdelane iz nebeljene preje, ki niso beljene, barvane ali
    tiskane. Take tkanine so lahko izdelane z brezbarvnim sredstvom ali
    neobstojno barvo.

  (f) "Beljene tkanine":

    tkanine:

    i) ki so beljene ali, če ni določeno drugače, obarvane v belo ali
      imajo belo apreturo, v metraži;

    ii) ki so iz beljene preje;

    iii) ki so iz nebeljene in beljene preje;

  (g) "Barvane tkanine":

    tkanine:

    i) ki so obarvane samo z eno barvo, razen z belo (če to ni določeno
      drugače), ali so obdelane z barvno apreturo, razen bele (če ni
      določeno drugače), v metraži;

    ii) ki so iz preje, enakomerno obarvane z eno barvo.

  (h) "Tkanine iz preje različnih barv":

    tkanine (razen tiskanih tkanin):

    i) ki so iz preje različnih barv ali preje raznih odtenkov iste barve
      (razen naravne barve vlaken, iz katerih je sestavljena preja);

    ii) ki so iz nebeljene ali beljene preje in barvane preje;

    iii) ki so iz melirane ali večbarvne preje.

    (Pri uvrščanju teh tkanin se ne upošteva preja, ki je vtkana v robove
    in konce metražnega blaga).

  (ij) "Tiskane tkanine":

    tkanine, ki so tiskane v metraži.

    (Za tiskane tkanine se štejejo tudi tkanine, ki so dezenirane s ščetko
    ali pršilom, transfer tiskanjem ali batikom).

    Postopek mercerizacije ne vpliva na uvrščanje naprej navedenih prej
    ali tkanin.

  (k) "Platnova vezava":

    struktura tkanine, v kateri gre vsaka nit votka izmenično nad in pod
    naslednjimi nitmi osnove, vsaka nit osnove pa gre izmenično nad in pod
    naslednjimi nitmi votka.

2 . (A) Izdelki iz 56. do 63. poglavja, ki vsebujejo dva ali več tekstilnih
    materialov iz 50. do 55. poglavja, se štejejo, da sestoje v celoti iz
    tistega tekstilnega materiala, ki bi se izbral v skladu z 2. opombo k
    temu oddelku za uvrščanje izdelkov iz 50. do 55. poglavja.

  (B) Pri uporabi te določbe:

    (a) se pri uvrščanju upošteva tisti del materiala, na podlagi katerega
      se opravi uvrščanje po temeljnem 3. pravilu za uporabo
      nomenklature;

    (b) pri tekstilnih izdelkih, ki so sestavljeni iz podlage iz
      tekstilnega materiala in sprednje strani (lice) iz lasaste
      površine ali zankami, se podlaga ne upošteva;

    (c) pri vezenih izdelkih iz tar.št. 58.10 se upošteva samo osnovna
      tkanina; vezeni izdelki brez vidne osnove pa se uvrščajo samo po
      sukancu za vezenje.

Dodatna opomba

1. Pri uporabi opombe 13 k temu oddelku bo izraz "tekstilna oblačila" pomenil
  oblačila iz tar.št. 6101 do 6114 in 6201 do 6211.


              50. poglavje

               SVILA

-----------------------------------------------------------------------------
Tarifna        Poimenovanje             Enota  Carinska
oznaka                                stopnja
-----------------------------------------------------------------------------
 1             2                 3     4
-----------------------------------------------------------------------------

 5001 00 000 Zapredki sviloprejk, primerni za odvijanje ...... -     1.0


 5002 00 000 Surova svila (nepredena) ........................ -     4.0(1)


 5003    Svileni odpadki (vključno zapredki, neprimerni
       za odvijanje, odpadki preje in raztrgani
       tekstilni svileni materiali)

 5003 10 000 - Nemikani in nečesani .......................... -     pr

 5003 90 000 - Drugo ......................................... -     pr


 5004 00   Svilena preja (razen preje iz svilenih
       odpadkov), nepripravljena za prodajo na drobno

 5004 00 100 - Nebeljena, degumirana ali beljena ............. -     5.0

 5004 00 900 - Druga ......................................... -     5.0


 5005 00   Preja iz svilenih odpadkov, nepripravljena za
       prodajo na drobno

 5005 00 100 - Nebeljena, degumirana ali beljena ............. -     3.0

 5005 00 900 - Drugo ......................................... -     3.0


 5006 00   Svilena preja in preja iz svilenih odpadkov,
       pripravljena za prodajo na drobno; svileni
       katgut

 5006 00 100 - Svilena preja ................................. -     7.0(1)

 5006 00 900 - Preja iz odpadkov buretne ali druge svile;
       svileni katgut .................................. -     3.0


 5007    Tkanine iz svile ali svilenih odpadkov

 5007 10 000 - Tkanine iz buretne svile ...................... m2    3.0

 5007 20   - Druge tkanine, ki vsebujejo po masi 85 % ali
       več svile ali drugih svilenih odpadkov, razen
       buretne svile:

       -- krep:

 5007 20 110 --- nebeljene, degumirane ali beljene svile ..... m2    7.0

 5007 20 190 --- drug ........................................ m2    7.0

       -- pongee, habutai, honan, šantung, corah in
       podobne daljnjevzhodne tkanine, v celoti svilene
       (nemešane z buretno svilo ali drugimi svilenimi
       odpadki ali z drugimi svilenimi materiali):

 5007 20 210 --- v platnovi vezavi, nebeljene ali nadalje
       neobdelane, razen degumirane .................... m2    6.0

       --- druge:

 5007 20 310 ---- v platnovi vezavi .......................... m2    8.0

 5007 20 390 ---- druge ...................................... m2    8.0

       -- drugo:

 5007 20 410 --- prozorne tkanine (odprto tkane) ............. m2    8.0

       --- druge:

 5007 20 510 ---- nebeljene, degumirane ali beljene .......... m2    8.0

 5007 20 590 ---- barvane .................................... m2    8.0

       ---- iz raznobarvnih prej:

 5007 20 610 ----- širine nad 57 cm do 75 cm ................. m2    8.0

 5007 20 690 ----- druge ..................................... m2    8.0

 5007 20 710 ---- tiskane .................................... m2    8.0

 5007 90   - Druge tkanine:

 5007 90 100 -- nebeljene, degumirane ali beljene ............ m2    7.0

 5007 90 300 -- barvane ...................................... m2    7.0

 5007 90 500 -- iz raznobarvnih prej ......................... m2    7.0

 5007 90 900 -- tiskane ...................................... m2    7.0


              51. poglavje

   VOLNA, FINA ALI GROBA ŽIVALSKA DLAKA, PREJA IN TKANINE
             IZ KONJSKE ŽIME

Opomba

1. V tej tarifi je z izrazom:

  (a) "volna" mišljeno naravno vlakno ovc in jagnjet;

  (b) "fina živalska dlaka" mišljena dlaka alpake, lame, vikunje, kamele,
    jaka, angorskih, tibetskih, kašmirskih in podobnih koz (ne pa tudi
    navadnih koz), domačih zajcev (tudi angorskih), divjega zajca, bobra,
    nutrije in pižmovk:

  (c) "groba živalska dlaka" mišljena dlaka živali, ki niso navedene v
    prejšnjem odstavku, razen dlak in ščetin za izdelavo ščetk (tar. št.
    0502) in konjske žime (tar. št. 0503).

Dodatna opomba

1. V smislu tar. podštevilk 5111 11 11, 5111 11 19, 5111 19
11 in 5111 19 19 označuje pojem "loden tkanine" preprosto tkane
tkanine, težke med 250 in 450 g/m2, valjane, enobarvne ali
z mešanimi ali lisastimi vlakni, izdelane iz ene preje mikane volne,
mešane s fino živalsko dlako; tkanine lahko vsebujejo tudi grobo živalsko
dlako ali umentna vlakna. S površinsko obdelavo je dosežena usmerjenost
preje v eno smer, kar tkanini daje odpornost proti vodi.


-----------------------------------------------------------------------------
Tarifna        Poimenovanje             Enota  Carinska
oznaka                                stopnja
-----------------------------------------------------------------------------
 1             2                 3     4
-----------------------------------------------------------------------------

 5101    Volna, nemikana in nečesana

       - Mastna volna, vključno z volno, oprano na
       ovci:

 5101 11 000 -- strojarska volna ............................. -     pr

 5101 19 000 -- drugo ........................................ -     pr

       - Razmaščena volna, nekarbonizirana:

 5101 21 000 -- strojarska volna ............................. -     pr

 5101 29 000 -- druga ........................................ -     pr

 5101 30 000 - Karbonizirana ................................. -     pr


 5102    Fina ali groba živalska dlaka, nemikana in
       nečesana

 5102 10   - Fina živalska dlaka:

 5102 10 100 -- angorskega zajca ............................. -     pr

 5102 10 300 -- alpake, lame ali vikunje ..................... -     pr

 5102 10 500 -- kamele ali jaka ali angorske, tibetanske,
       kašmirske ali podobnih koz ...................... -     pr

 5102 10 900 -- divjih in domačih zajcev (razen angorskih),
       bobrov, nutrij ali pižmovk ...................... -     pr

 5102 20 000 - Groba živalska dlaka .......................... -     pr


 5103    Odpadki volne in fine ali grobe živalske dlake,
       vključno z odpadki preje, toda brez
       razvlaknjenih tekstilnih materialov

 5103 10   - Izčesek iz volne ali fine živalske dlake:

 5103 10 100 -- nekarbonizirani .............................. -     pr

 5103 10 900 -- karbonizirani ................................ -     pr

 5103 20   - Drugi odpadki iz volne ali fine živalske
       dlake:

 5103 20 100 -- odpadki preje ................................ -     pr

       -- drugi:

 5103 20 910 --- nekarbonizirani ............................. -     pr

 5103 20 990 --- karbonizirani ............................... -     pr

 5103 30 000 - Odpadki iz grobe živalske dlake ............... -     pr


 5104 00 000 Razvlaknjeni tekstilni materiali iz volne in
       fine ali grobe živalske dlake ................... -     pr


 5105    Volna in fina ali groba živalska dlaka, mikana
       ali česana (vključno s česano volno, v masi)

 5105 10 000 - Mikana volna .................................. -     3.0

       - Česana volna:

 5105 21 000 -- česana volna, v razsutem stanju - v pramenih . -     2.0(1)

 5105 29 000 -- druga ........................................ -     2.0(1)

 5105 30   - Fina živalska dlaka, mikana ali česana:

 5105 30 100 -- mikana ....................................... -     3.0

 5105 30 900 -- česana ....................................... -     3.0

 5105 40 000 - Groba živalska dlaka, mikana ali česana ....... -     3.0


 5106    Preja iz mikane volne, nepripravljena za prodajo
       na drobno

 5106 10   - Ki vsebuje po masi 85% ali več volne:

 5106 10 100 -- nebeljena .................................... -     5.0

 5106 10 900 -- druga ........................................ -     5.0

 5106 20   - Ki vsebuje po masi pod 8 % volne:

       -- ki vsebuje po masi 85% ali več volne in fine
       živalske dlake:

 5106 20 110 --- nebeljena ................................... -     5.0

 5106 20 190 --- druga ....................................... -     5.0

       -- druga:

 5106 20 910 --- nebeljena ................................... -     6.0

 5106 20 990 --- druga ....................................... -     6.0


 5107    Preja iz česane volne, nepripravljena za prodajo
       na drobno

 5107 10   - Ki vsebuje po masi 85% ali več volne:

 5107 10 100 -- nebeljena .................................... -     5.0

 5107 10 900 -- druga ........................................ -     5.0

 5107 20   - Ki vsebuje po masi pod 85% volne:

       -- ki vsebuje po masi 85% ali več volne in fine
       živalske dlake:

 5107 20 100 --- nebeljena ................................... -     7.0

 5107 20 300 --- druga ....................................... -     7.0

       -- Druga:

       --- mešana samo ali pretežno s sintetičnimi
       rezanimi vlakni:

 5107 20 510 ---- nebeljena .................................. -     7.0

 5107 20 590 ---- druga ...................................... -     7.0

       --- drugače mešana:

 5107 20 910 ---- nebeljena .................................. -     7.0

 5107 20 990 ---- druga ...................................... -     7.0


 5108    Preja iz fine živalske dlake (mikana ali
       česana), nepripravljena za prodajo na drobno

 5108 10   - Mikana:

 5108 10 100 -- nebeljena .................................... -     5.0

 5108 10 900 -- druga ........................................ -     5.0

 5108 20   - Česana:

 5108 20 100 -- nebeljena .................................... -     5.0

 5108 20 900 -- druga ........................................ -     5.0


 5109    Preja iz volne ali fine živalske dlake,
       pripravljena za prodajo na drobno

 5109 10   - Ki vsebuje po masi 85% ali več volne ali fine
       živalske dlake:

 5109 10 100 -- v klobčičih, štrenah ali štrenicah z maso nad
       125 g, vendar do 500 g .......................... -     4.0

 5109 10 900 -- druga ........................................ -     7.0

 5109 90   - Druga:

 5109 90 100 -- v klobčičih, štrenah ali štrenicah z maso nad
       125 g, vendar do 500 g .......................... -     6.0

 5109 90 900 -- druga ........................................ -     7.0


 5110 00 000 Preja iz grobe živalske dlake ali konjske žime
       (vključno ovita preja iz konjske žime),
       pripravljena ali nepripravljena za prodajo na
       drobno .......................................... -     4.0


 5111    Tkanine iz mikane volne ali mikane fine živalske
       dlake

       - Ki vsebujejo po masi 85% ali več volne ali
       fine živalske dlake:

 5111 11   -- mase do vključno 300 g/m2:

       --- loden tkanine:

 5111 11 110 ---- vrednosti 2,50 ECU/m2 ali več .............. m2    13.0(1)

 5111 11 190 ---- druge ...................................... m2    14.0(1)

       --- druge tkanine:

 5111 11 910 ---- iz volnene preje, vrednosti 2,50 ECU/m2 ali
       več ............................................. m2    13.0(1)

 5111 11 990 ---- druge ...................................... m2    16.0(1)

 5111 19   -- druge:

       --- z maso, ki presega 300 g/m2, do vključno 450
       g/m2

       ---- loden tkanine:

 5111 19 110 ----- vrednosti 2,50 ECU/m2 ali več ............. m2    13.0

 5111 19 190 ----- druge ..................................... m2    14.0

       ---- druge tkanine:

 5111 19 310 ----- iz volnene preje, vrednosti 2,50 ECU/m2
       ali več ......................................... m2    13.0

 5111 19 390 ----- druge ..................................... m2    16.0

       --- z maso, večjo od 450 g/m2

 5111 19 910 ---- iz volnene preje, vrednosti 2,50 ECU/m2 ali
       več ............................................. m2    13.0

 5111 19 990 ---- druge ...................................... m2    16.0

 5111 20 000 - Druge, v mešanici pretežno ali samo z umetnimi
       ali sintetičnimi filamenti ...................... m2    17.0(1)

 5111 30   - Druge, v mešanici pretežno ali samo z rezanimi
       umetnimi ali sintetičnimi vlakni:

 5111 30 100 -- z maso do vključno 300 g/m2 .................. m2    17.0

 5111 30 300 -- z maso nad 300 g/m2, do vključno 450 g/m2 .... m2    17.0

 5111 30 900 -- z maso nad 450 g/m2 .......................... m2    17.0

 5111 90   - Druge:

 5111 90 100 -- ki po masi vsebujejo skupno nad 10%
       tekstilnih surovin iz poglavja 50 ............... m2    8.0(1)

       -- druge:

 5111 90 910 --- z maso do vključno 300 g/m2 ................. m2    17.0(1)

 5111 90 930 --- z maso nad 300 g/m2, do vključno 450 g/m2 ... m2    17.0(1)

 5111 90 990 --- z maso nad 450 g/m2 ......................... m2    17.0(1)


 5112    Tkanine iz česane volne ali česane fine živalske
       dlake

       - Ki vsebujejo po masi 85% ali več volne ali
       fine živalske dlake:

 5112 11   -- mase do vključno 200 g/m2

 5112 11 100 --- vrednosti 3 ECU/m2 ali več .................. m2    13.0

 5112 11 900 --- druge ....................................... m2    16.0

 5112 19   -- druge:

       --- z maso nad 200 g/m2, do vključno 375 g/m2

 5112 19 110 ---- vrednosti 3 ECU/m2 ali več ................. m2    13.0

 5112 19 190 ---- druge ...................................... m2    13.0

       --- z maso nad 375 g/m2:

 5112 19 910 ---- vrednosti 3 ECU/m2 ali več ................. m2    13.0

 5112 19 990 ---- druge ...................................... m2    16.0

 5112 20 000 - Druge, v mešanici pretežno ali samo z umetnimi
       ali sintetičnimi filamenti ...................... m2    17.0

 5112 30   - Druge, v mešanici pretežno ali samo z rezanimi
       umetnimi ali sintetičnimi vlakni:

 5112 30 100 -- z maso do vključno 200 g/m2 .................. m2    17.0

 5112 30 300 -- z maso nad 200 g/m2, do vključno 375 g/m2 .... m2    17.0

 5112 30 900 -- z maso nad 375 g/m2 .......................... m2    17.0

 5112 90   - Druge:

 5112 90 100 -- ki po masi vsebujejo skupno nad 10%
       tekstilnih materialov iz poglavja 50 ............ m2    17.0

       -- druge:

 5112 90 910 --- z maso do vključno 200 g/m2 ................. m2    17.0

 5112 90 930 --- z maso nad 200 g/m2, do vključno 375 g/m2 ... m2    17.0

 5112 90 990 --- z maso nad 275 g/m2 ......................... m2    17.0


 5113 00 000 Tkanine iz grobe živalske dlake ali konjske
       žime ............................................ m2    12.0


              52. poglavje

               BOMBAŽ

         Opomba k tarifnim podštevilkam

1. Pri tar. podšt. 5209 42 in 5211 42 so z izrazom "denim" mišljene tkanine
  iz trinitnega ali štirinitnega kepra, vključno lomljeni keper in keper po
  osnovi pri katerih je preja osnove enke barve kot preja votka, ki je lahko
  nebeljena, beljena, barvana sivo ali barvana v svetlejših odtenkih, kot je
  preja osnove (jeans tkanine).


-----------------------------------------------------------------------------
Tarifna        Poimenovanje             Enota  Carinska
oznaka                                stopnja
-----------------------------------------------------------------------------
 1             2                 3     4
-----------------------------------------------------------------------------

 5201 00   Bombaž, nemikan in nečesan

 5201 00 100 - Izkuhan ali beljen ............................ -     pr

 5201 00 900 - Drug .......................................... -     pr


 5202    Bombažni odpadki (vključno z odpadki preje in
       razvlaknjenimi tekstilnimi surovinami)

 5202 10 000 - Odpadki preje (vključno z odpadki sukanca) .... -     pr

       - Drugi:

 5202 91 000 -- razvlaknjene tekstilne surovine .............. -     pr

 5202 99 000 -- drugi ........................................ -     pr


 5203 00 000 Bombaž, mikan ali česan ......................... -     2.0


 5204    Sukanec za šivanje iz bombaža, nepripravljen ali
       pripravljen za prodajo na drobno

       - Nepripravljen za prodajo na drobno:

 5204 11 000 -- ki vsebuje po masi 85% ali več bombaža ....... -     8.0

 5204 19 000 -- drug ......................................... -     8.0

 5204 20 000 - Pripravljen za prodajo na drobno .............. -     10.0


 5205    Bombažna preja (razen sukanca za šivanje), ki
       vsebuje po masi 85% ali več bombaža,
       nepripravljena za prodajo na drobno

       - Enojna preja iz nečesanih vlaken:

 5205 11 000 -- številke 714,29 deciteksov ali več (metrične
       številke Nm do 14) .............................. -     6.0(1)

 5205 12 000 -- številke od 232,56 do 714,29 deciteksov
       (metrična številka Nm nad 14 do 43) ............. -     6.0(1)

 5205 13 000 -- številke od 192,31 do 232,56 deciteksov
       (metrične številke Nm nad 43 do 52) ............. -     6.0(1)

 5205 14 000 -- številke od 125 do 192,31 deciteksov
       (metrične številke Nm nad 52 do 80) ............. -     6.0(1)

 5205 15   -- številke pod 125 deciteksov (metrične
       številke Nm nad 80):

 5205 15 100 --- številke pod 125 deciteksov, vendar najmanj
       83,33 deciteksov (metrične številke Nm nad 80 do
       120) ............................................ -     6.0(1)

 5205 15 900 --- številke do 83,33 deciteksov (metrične
       številke Nm nad 120) ............................ -     4.0(1)

       - Enojna preja iz česanih vlaken:

 5205 21 000 -- številke 714,29 deciteksov ali več (metrične
       številke Nm do 14) .............................. -     6.0(1)

 5205 22 000 -- številke od 232,56 do 714,29 deciteksov
       (metrične številke Nm 14 do 43) ................. -     6.0(1)

 5205 23 000 -- številke od 192,31 do 232,56 deciteksov
       (metrične številke Nm nad 43 do 52) ............. -     6.0(1)

 5205 24 000 -- številke od 125 do 192,31 deciteksov
       (metrične številke Nm nad 52 do 80) ............. -     6.0(1)

 5205 26 000 -- številke od 106,38 do 125 deciteksov
       (metrične številke Nm več kot 80 do vključno
       94) ............................................. -     6.0(1)

 5205 27 000 -- številke pod 106,38 deciteksov, vendar ne
       manj kot 83,33 deciteksov (metrične številke Nm
       nad 94 do 120) .................................. -     6.0(1)

 5205 28 000 -- številke do 83,33 deciteksov (metrične
       številke Nm nad 120) ............................ -     4.0(1)

       - Dvojna, večnitna ali prameneska preja iz
       nečesanih vlaken:

 5205 31 000 -- številke na eno nit 714,29 deciteksov ali več
       (metrične številke Nm do 14 na eno nit) ......... -     6.0

 5205 32 000 -- številke na eno nit od 232,56 do 714,29
       deciteksov (metrične številke Nm nad 14 do 43 na
       eno nit) ........................................ -     6.0

 5205 33 000 -- številke na eno nit od 192,31 do 232,56
       deciteksov (metrične številke Nm nad 43 do 52 na
       eno nit) ........................................ -     6.0

 5205 34 000 -- številke na eno nit od 125 do 192,31
       deciteksov (metrične številke Nm 52 do 80 na eno
       nit) ............................................ -     6.0

 5205 35   -- številke na eno nit pod 125 decitesov
       (metrične številke Nm nad 80 na eno nit):

 5205 35 100 --- številke na eno nit pod 125 deciteksov,
       vendar vsaj 83,33 deciteksov (metrične številke
       Nm nad 80 do 120 na eno nit) .................... -     6.0

 5205 35 900 --- številke na eno nit pod 83,33 deciteksov
       (metrične številke Nm nad 120 na eno nit) ....... -     6.0

       - Dvojna, večnitna ali pramenska preja iz
       česanih vlaken:

 5205 41 000 -- številke na eno nit 714,29 deciteksov ali več
       (metrične številke Nm do 14 na eno nit) ......... -     6.0

 5205 42 00 -- številke na eno nit od 232,56 do 714,29
       deciteksov (metrične številke Nm nad 14 do 43 na
       eno nit):

*5205 42 001 --- mercerizirana ............................... -     6.0

*5205 42 009 --- drugo ....................................... -     6.0

 5205 43 00 -- številke na eno nit od 192,31 do 232,56
       deciteksov (metrične številke Nm nad 43 do 52 na
       eno nit):

*5205 43 001 --- mercerizirana ............................... -     6.0

*5205 43 009 --- drugo ....................................... -     6.0

 5205 44 000 -- številke na eno nit od 125 do 192,31
       deciteksov (metrične številke Nm nad 52 do 80 na
       eno nit) ........................................ -     6.0

 5205 46 000 -- številke na eno nit pod 125 deciteksov,
       vendar vsaj 106,38 deciteksov (metrične številke
       Nm nad 80 do 94 na eno nit) ..................... -     6.0

 5205 47 000 -- številke na eno nit pod 106,38 deciteksov,
       vendar vsaj 83,33 deciteksov (metrične številke
       Nm nad 94 do 120 na eno nit) .................... -     6.0

 5205 48 000 -- številke na eno nit pod 83,33 deciteksov
       (metrične številke Nm nad 120 na eno nit) ....... -     6.0


 5206    Bombažna preja (razen sukanca za šivanje), ki
       vsebuje po masi pod 85% bombaža, nepripravljena
       za prodajo na drobno

       - Enojna preja iz nečesanih vlaken:

 5206 11 000 -- številke 714,29 deciteksov ali več (metrične
       številke Nm do 14) .............................. -     6.0(1)

 5206 12 000 -- številke od 232,56 do 714,29 deciteksov
       (metrične številke Nm nad 14 do 43) ............. -     6.0(1)

 5206 13 000 -- številke od 192,31 do 232,56 deciteksov
       (metrične številke Nm nad 43 do 52) ............. -     6.0(1)

 5206 14 000 -- številke od 125 do 192,31 deciteksov
       (metrične številke Nm nad 52 do 80) ............. -     6.0(1)

 5206 15   -- številke pod 125 deciteksov (metrične
       številke Nm nad 80):

 5206 15 100 --- številke pod 125 deciteksov, vendar vsaj
       83,33 deciteksov (metrične številke Nm nad 80 do
       120) ............................................ -     6.0(1)

 5206 15 900 --- številke pod 83,33 deciteksov (metrične
       številke Nm nad 120) ............................ -     4.0(1)

       - Enojna preja iz česanih vlaken:

 5206 21 000 -- številke 714,29 deciteksov ali več (metrične
       številke Nm do 14) .............................. -     6.0(1)

 5206 22 000 -- številke od 232,56 do 714,29 decitesov
       (metrične številke Nm nad 14 do 43) ............. -     6.0(1)

 5206 23 000 -- številke od 192,31 do 232,56 deciteksov
       (metrične številke Nm nad 43 do 52) ............. -     6.0(1)

 5206 24 000 -- številke od 125 do 192,31 deciteksov
       (metrične številke Nm nad 52 do 80) ............. -     6.0(1)

 5206 25   -- številke pod 125 deciteksov (metrične
       številke Nm nad 80):

 5206 25 100 --- številke pod 125 deciteksov, vendar vsaj
       83,33 deciteksov (metrične številke Nm nad 80 do
       120) ............................................ -     6.0(1)

 5206 25 900 --- številke pod 83,33 deciteksov (metrične
       številke Nm nad 120) ............................ -     4.0(1)

       - Dvojna, večnitna ali pramenska preja iz
       nečesanih vlaken:

 5206 31 000 -- številke na eno nit 714,29 deciteksov ali več
       (metrične številke Nm do 14 na eno nit) ......... -     6.0

 5206 32 000 -- številke na eno nit od 232,56 do 714,29
       deciteksov (metrične številke Nm nad 14 do 43 na
       eno nit) ........................................ -     6.0

 5206 33 000 -- številke na eno nit od 192,31 do 232,56
       deciteksov (metrične številke Nm nad 43 do 52 na
       nit) ............................................ -     6.0

 5206 34 000 -- številke na eno nit od 125 do 192,31
       deciteksov (metrične številke Nm nad 52 do 80 na
       eno nit) ........................................ -     6.0

 5206 35   -- številke na eno nit pod 125 deciteksov
       (metrične številke Nm nad 80 na eno nit):

 5206 35 100 --- številke na eno nit pod 125 deciteksov,
       vendar vsaj 83,33 deciteksov (metrične številke
       Nm od 80 do 120 na eno nit) ..................... -     6.0

 5206 35 900 --- številke na eno nit pod 83,33 deciteksov
       (metrične številke Nm nad 120 na eno nit) ....... -     6.0

       - Dvojna, večnitna ali pramenska preja iz
       česanih vlaken:

 5206 41 000 -- številke na eno nit 714,29 deciteksov ali več
       (metrične številke Nm do 14 na eno nit) ......... -     6.0

 5206 42 000 -- številke na eno nit od 232,56 do 714,29
       deciteksov (metrične številke Nm nad 14 do 43 na
       eno nit) ........................................ -     6.0

 5206 43 000 -- številke na eno nit od 192,31 do 232,56
       deciteksov (metrične številke Nm nad 43 do 52 na
       eno nit) ........................................ -     6.0

 5206 44 000 -- številke na eno nit od 125 do 192,31
       deciteksov (metrične številke Nm nad 52 do 80 na
       eno nit) ........................................ -     6.0

 5206 45   -- številke na eno nit pod 125 deciteksov
       (metrične številke Nm nad 80 na eno nit):

 5206 45 100 --- številke na eno nit pod 125 deciteksov,
       vendar vsaj 83,33 deciteksov (metrične številke
       Nm nad 80 do 120 na eno nit) .................... -     6.0

 5206 45 900 --- številke na eno nit pod 83,33 deciteksov
       (metrične številke Nm nad 120 na eno nit) ....... -     6.0


 5207    Bombažna preja (razen sukanca za šivanje)
       pripravljena za prodajo na drobno

 5207 10 000 - Ki vsebuje po masi 85% ali več bombaža ....... -     12.0

 5207 90 000 - Druga ......................................... -     10.0


 5208    Bombažne tkanine, ki vsebujejo po masi 85% ali
       več bombaža, mase do 200 g/m2

       - Nebeljene:

 5208 11   -- v platnovi vezavi, mase do 100 g/m2:

 5208 11 100 --- tkanine za proizvodnjo povojev in medicinske
       gaze ............................................ m2    10.0(1)

 5208 11 900 --- druge ....................................... m2    10.0(1)

 5208 12   -- v platnovi vezavi, mase nad 100 g/m2:

       --- v platnovi vezavi, z maso nad 100 g/m2, do
       vključno 130 g/m2, in širine:

 5208 12 110 ---- do vključno 115 cm ......................... m2    10.0(1)

 5208 12 130 ---- nad 115 cm do vključno 145 cm .............. m2    10.0(1)

 5208 12 150 ---- nad 145 cm do vključno 165 cm .............. m2    10.0(1)

 5208 12 190 ---- nad 165 cm ................................. m2    10.0(1)

       --- v platnovi vezavi, z maso nad 130 g/m2,
       širine:

 5208 12 910 ---- do vključno 115 cm ......................... m2    10.0(1)

 5208 12 930 ---- nad 115 cm do vključno 145 cm .............. m2    10.0(1)

 5208 12 950 ---- nad 145 cm do vključno 165 cm .............. m2    10.0(1)

 5208 12 990 ---- nad 165 cm ................................. m2    10.0

 5208 13 000 -- trinitne ali štirinitne keper tkanine,
       vključno križni keper ........................... m2    10.0

 5208 19 000 -- druge tkanine ................................ m2    10.0

       - Beljene:

 5208 21   -- v platnovi vezavi, mase do vključno 100 g/m2:

 5208 21 100 --- tkanine za proizvodnjo povojev in medicinske
       gaze ............................................ m2    12.0

 5208 21 900 --- druge ....................................... m2    12.0

 5208 22   -- v platnovi vezavi, mase nad 100 g/m2:

       --- v platnovi vezavi z maso nad 100 g/m2 do
       vključno 130 g/m2 in širine:

 5208 22 110 ---- do vključno 115 cm ......................... m2    12.0

 5208 22 130 ---- nad 115 cm do vključno 145 cm .............. m2    12.0

 5208 22 150 ---- nad 145 cm do vključno 165 cm .............. m2    12.0

 5208 22 190 ---- nad 165 cm ................................. m2    12.0

       --- v platnovi vezavi z maso nad 130 g/m2,
       širine:

 5208 22 910 ---- do vključno 115 cm ......................... m2    12.0

 5208 22 930 ---- nad 115 cm do vključno 145 cm .............. m2    12.0

 5208 22 950 ---- nad 145 cm do vključno 165 cm .............. m2    12.0

 5208 22 990 ---- nad 165 cm ................................. m2    12.0

 5208 23 000 -- trinitni ali štirinitni keper, vključno
       križni keper .................................... m2    12.0

 5208 29 000 -- druge tkanine ................................ m2    12.0

       - Barvane:

 5208 31 000 -- v platnovi vezavi, mase do vključno 100 g/m2 . m2    12.0

 5208 32   -- v platnovi vezavi, mase nad 100 g/m2:

       --- v platnovi vezavi, z maso nad 100 g/m2, do
       vključno 130 g/m2 in širine:

 5208 32 110 ---- do vključno 115 cm ......................... m2    12.0

 5208 32 130 ---- nad 115 cm do vključno 145 cm .............. m2    12.0

 5208 32 150 ---- nad 145 cm do vključno 165 cm .............. m2    12.0

 5208 32 190 ---- nad 165 cm ................................. m2    12.0

       --- v platnovi vezavi z maso nad 130 g/m2,
       širine:

 5208 32 910 ---- do vključno 115 cm ......................... m2    12.0

 5208 32 930 ---- nad 115 cm do vključno 145 cm .............. m2    12.0

 5208 32 950 ---- nad 145 cm do vključno 165 cm .............. m2    12.0

 5208 32 990 ---- nad 165 cm ................................. m2    12.0

 5208 33 000 -- trinitni ali štirinitni keper, vključno
       križni keper .................................... m2    12.0

 5208 39 000 -- druge tkanine ................................ m2    12.0

       - Iz raznobarvne preje:

 5208 41 000 -- v platnovi vezavi, mase do vključno 100 g/m2 . m2    12.0

 5208 42 000 -- v platnovi vezavi, mase nad 100 g/m2 ......... m2    12.0

 5208 43 000 -- trinitni ali štirinitni keper, vključno
       križni keper .................................... m2    12.0

 5208 49 000 -- druge tkanine ................................ m2    12.0

       - Tiskane:

 5208 51 000 -- v platnovi vezavi, mase do vključno 100 g/m2 . m2    12.0

 5208 52   -- v platnovi vezavi, mase nad 100 g/m2:

 5208 52 100 --- v platnovi vezavi z maso nad 100 g/m2, do
       vključno 130 g/m2 ............................... m2    12.0

 5208 52 900 --- v platnovi vezavi z maso nad 130 g/m2 ....... m2    12.0

 5208 53 000 -- trinitni ali štirinitni keper, vključno
       križni keper .................................... m2    12.0

 5208 59 000 -- druge tkanine ................................ m2    12.0


 5209    Bombažne tkanine, ki vsebujejo po masi 85% ali
       več bombaža, mase nad 200 g/m2

       - Nebeljene:

 5209 11 000 -- v platnovi vezavi ............................ m2    10.0(1)

 5209 12 000 -- trinitni ali štirinitni keper, vključno
       križni keper .................................... m2    10.0(1)

 5209 19 000 -- druge tkanine ................................ m2    10.0(1)

       - Beljene:

 5209 21 000 -- v platnovi vezavi ............................ m2    10.0(1)

 5209 22 000 -- trinitni ali štirinitni keper, vključno
       križni keper .................................... m2    10.0(1)

 5209 29 000 -- druge tkanine ................................ m2    10.0(1)

       - Barvane:

 5209 31 000 -- v platnovi vezavi ............................ m2    10.0(1)

 5209 32 000 -- trinitni ali štirinitni keper, vključno
       križni keper .................................... m2    10.0(1)

 5209 39 000 -- druge tkanine ................................ m2    10.0(1)

       - Iz preje različnih barv:

 5209 41 000 -- v platnovi vezavi ............................ m2    10.0(1)

 5209 42 000 -- tkanine za kavbojke (jeans) - denim .......... m2    10.0(1)

 5209 43 000 -- druge tkanine iz trinitnega ali štirinitnega
       kepra, vključno križni keper .................... m2    10.0(1)

 5209 49   -- druge tkanine:

 5209 49 100 --- jacquard tkanine širine nad 115 cm do
       vključno 140cm .................................. m2    10.0(1)

 5209 49 900 --- druge ....................................... m2    10.0(1)

       - Tiskane:

 5209 51 000 -- v platnovi vezavi ............................ m2    10.0(1)

 5209 52 000 -- trinitni ali štirinitni keper, vključno
       križni keper .................................... m2    10.0(1)

 5209 59 000 -- druge tkanine ................................ m2    10.0(1)


 5210    Bombažne tkanine, ki vsebujejo po masi pod 85 %
       bombaža, v mešanici pretežno ali samo z umetnimi
       ali sintetičnimi vlakni, mase do 200 g/m2

       - Nebeljene:

 5210 11   -- v platnovi vezavi:

 5210 11 100 --- širine do vključno 165 cm ................... m2    10.0(1)

 5210 11 900 --- širine nad 165 cm ........................... m2    10.0(1)

 5210 12 000 -- trinitni ali štirinitni keper, vključno
       križni keper .................................... m2    10.0(1)

 5210 19 000 -- druge tkanine ................................ m2    10.0(1)

       - Beljene:

 5210 21   -- v platnovi vezavi:

 5210 21 100 --- širine do vključno 165 cm ................... m2    10.0(1)

 5210 21 900 --- širine nad 165 cm ........................... m2    10.0(1)

 5210 22 000 -- trinitni ali štirinitni keper, vključno
       križni keper .................................... m2    10.0(1)

 5210 29 000 -- druge tkanine ................................ m2    10.0(1)

       - Barvane:

 5210 31   -- v platnovi vezavi:

 5210 31 100 --- širine do vključno 165 cm ................... m2    10.0(1)

 5210 31 900 --- širine nad 165 cm ........................... m2    10.0(1)

 5210 32 000 -- trinitni ali štirinitni keper, vključno
       križni keper .................................... m2    10.0(1)

 5210 39 000 -- druge tkanine ................................ m2    10.0(1)

       - Iz raznobarvne preje:

 5210 41 000 -- v platnovi vezavi ............................ m2    10.0(1)

 5210 42 000 -- trinitni ali štirinitni keper, vključno
       križni keper .................................... m2    10.0(1)

 5210 49 000 -- druge tkanine ................................ m2    10.0(1)

       - Tiskane:

 5210 51 000 -- v platnovi vezavi ............................ m2    10.0(1)

 5210 52 000 -- trinitni ali štirinitni keper, vključno
       križni keper .................................... m2    10.0(1)

 5210 59 000 -- druge tkanine ................................ m2    10.0(1)


 5211    Bombažne tkanine, ki vsebujejo po masi pod 85%
       bombaža, v mešanici pretežno ali samo z umetnimi
       ali sintetičnimi vlakni, mase nad 200 g/m2

       - Nebeljene:

 5211 11 000 -- v platnovi vezavi ............................ m2    10.0(1)

 5211 12 000 -- trinitni ali štirinitni keper, vključno
       križni keper .................................... m2    10.0(1)

 5211 19 000 -- druge tkanine ................................ m2    10.0(1)

       - Beljene:

 5211 21 000 -- v platnovi vezavi ............................ m2    10.0(1)

 5211 22 000 -- trinitni ali štirinitni keper, vključno
       križni keper .................................... m2    10.0(1)

 5211 29 000 -- druge tkanine ................................ m2    10.0(1)

       - Barvane:

 5211 31 000 -- v platnovi vezavi ............................ m2    10.0(1)

 5211 32 000 -- trinitni ali štirinitni keper, vključno
       križni keper .................................... m2    10.0(1)

 5211 39 000 -- druge tkanine ................................ m2    10.0(1)

       - Iz raznobarvne preje:

 5211 41 000 -- v platnovi vezavi ............................ m2    10.0(1)

 5211 42 000 -- tkanine za kavbojke (jeans) - denim .......... m2    10.0(1)

 5211 43 000 -- druge tkanine iz trinitnega ali štirinitnega
       kepra, vključno križni keper .................... m2    10.0(1)

 5211 49   -- druge tkanine:

 5211 49 100 --- jacquard tkanine ............................ m2    10.0(1)

 5211 49 900 --- druge ....................................... m2    10.0(1)

       - Tiskane:

 5211 51 000 -- v platnovi vezavi ............................ m2    10.0(1)

 5211 52 000 -- trinitni ali štirinitni keper, vključno
       križni keper .................................... m2    10.0(1)

 5211 59 000 -- druge tkanine ................................ m2    10.0(1)


 5212    Druge bombažne tkanine

       - Mase do 200 g/m2:

 5212 11   -- nebeljene:

 5212 11 100 --- v mešanici pretežno ali zgolj z lanom ....... m2    12.0

 5212 11 900 --- v drugi mešanici ............................ m2    12.0

 5212 12   -- beljene:

 5212 12 100 --- v mešanici pretežno ali zgolj z lanom ....... m2    12.0

 5212 12 900 --- v drugi mešanici ............................ m2    12.0

 5212 13   -- barvane:

 5212 13 100 --- v mešanici pretežno ali zgolj z lanom ....... m2    12.0

 5212 13 900 --- v drugi mešanici ............................ m2    12.0

 5212 14   -- iz raznobarvne preje:

 5212 14 100 --- v mešanici pretežno ali zgolj z lanom ....... m2    12.0

 5212 14 900 --- v drugi mešanici ............................ m2    12.0

 5212 15   -- tiskane:

 5212 15 100 --- v mešanici pretežno ali zgolj z lanom ....... m2    12.0

 5212 15 900 --- v drugi mešanici ............................ m2    12.0

       - Mase nad 200 g/m2:

 5212 21   -- nebeljene:

 5212 21 100 --- v mešanici pretežno ali zgolj z lanom ....... m2    12.0

 5212 21 900 --- v drugi mešanici ............................ m2    12.0

 5212 22   -- beljene:

 5212 22 100 --- v mešanici pretežno ali zgolj z lanom ....... m2    12.0

 5212 22 900 --- v drugi mešanici ............................ m2    12.0

 5212 23   -- barvane:

 5212 23 100 --- v mešanici pretežno ali zgolj z lanom ....... m2    12.0

 5212 23 900 --- v drugi mešanici ............................ m2    12.0

 5212 24   -- iz raznobarvne preje:

 5212 24 100 --- v mešanici pretežno ali zgolj z lanom ....... m2    12.0

 5212 24 900 --- v drugi mešanici ............................ m2    12.0

 5212 25   -- tiskane:

 5212 25 100 --- v mešanici pretežno ali zgolj z lanom ....... m2    12.0

 5212 25 900 --- v drugi mešanici ............................ m2    12.0


53. poglavje

DRUGA RASTLINSKA TEKSTILNA VLAKNA; PAPIRNA PREJA IN TKANINE
IZ PAPIRNE PREJE

Dodatna opomba

1. (A) Za potrebe tar.podšt. 5306 10 90, 5306 20 90 in 5308 20 90 izraz
    "pripravljen za prodajo na drobno" v zvezi s prejo (enojno, dvojno,
    večnitno ali pramensko) pomeni, v zvezi z izjemami v odstavku (B)
    spodaj, naslednje preje:

    (a) v klobčičih ali na kolutih, tulcih in podobnih podlogah, z maso
      (vključno z podlogo) do 200 gramov;

    (b) v štrenah ali štrenicah z maso do 125 gramov;

    (c) v štrenah ali štrenicah, ki vsebujejo nekaj manjših štren ali
      štrenic, ki jih ločujejo ločilne niti, s katerimi so povsem ločene
      ena od druge, vsaka z maso do 125 gramov.

  (B) Izjeme:

    (a) večnitna ali pramenska preja, nebeljena, v štrenah ali štrenicah;

    (b) večnitna ali pramenska preja, pripravljena:

      (i) v križno navitih štrenah ali štrenicah; ali

      (ii) navita na osnovo na kak drug način, ki kaže, da se bo
        uporabljala v tekstilni industriji (na primer na kopsih,
        predilniških cevkah, motkih, vretenih, stožčastih tulcih ali
        navita na motke za vezilne stroje).


-----------------------------------------------------------------------------
Tarifna        Poimenovanje             Enota  Carinska
oznaka                                stopnja
-----------------------------------------------------------------------------
 1             2                 3     4
-----------------------------------------------------------------------------

 5301    Lan, surov ali predelan, toda nepreden; laneno
       predivo in odpadki (vključno z odpadki preje in
       razvlaknjenimi tekstilnimi surovinami)

 5301 10 000 - Lan, surov ali močen .......................... -     pr

       - Lan, lomljen, trt, grebenan ali kako drugače
       obdelan, toda nepreden:

 5301 21 000 -- lomljen ali trt .............................. -     pr

 5301 29 000 -- drug ......................................... -     pr

 5301 30   - Laneno predivo in odpadki:

 5301 30 100 -- predivo ...................................... -     pr

 5301 30 900 -- odpadki ...................................... -     pr


 5302    Konoplja (Cannabis sativa L.), surova ali
       predelana, toda nepredena; konopljeno predivo in
       odpadki (vključno z odpadki preje in
       razvlaknjenimi tekstilnimi surovinami)

 5302 10 000 - Konoplja, surova ali močena ................... -     pr

 5302 90 000 - Drugo ......................................... -     pr


 5303    Juta in druga tekstilna ličnata vlakna (brez
       lanu, konoplje in ramije), surova ali predelana,
       toda nepredena; predivo in odpadki iz teh vlaken
       (vključno z odpadki preje in razvlaknjenimi
       tekstilnimi surovinami)

 5303 10 000 - Juta in druga tekstilna ličnata vlakna, surova
       ali močena ...................................... -     pr

 5303 90 000 - Drugo ......................................... -     pr


 5304    Sisal in druga tekstilna vlakna iz rodu agav,
       surova ali predelana, toda nepredena; predivo in
       odpadki iz teh vlaken (vključno z odpadki preje
       in razvlaknjenimi tekstilnimi surovinami)

 5304 10 000 - Sisal in druga tekstilna vlakna iz rodu agav,
       surova .......................................... -     pr

 5304 90 000 - Drugo ......................................... -     pr


 5305    Kokosovo vlakno, abaka (manila ali Musa textilis
       Nee), ramija in druga rastlinska tekstilna
       vlakna, ki niso navedena in ne zajeta na drugem
       mestu, surova ali predelana, toda nepredena;
       predivo, izčesek in odpadki teh vlaken (vključno
       z odpadki preje in razvlaknjenimi tekstilnimi
       surovinami)

       - Kokosovo vlakno:

 5305 11 000 -- surovo ....................................... -     pr

 5305 19 000 -- drugo ........................................ -     pr

       - Vlakno iz abake:

 5305 21 000 -- surovo ....................................... -     pr

 5305 29 000 -- drugo ........................................ -     pr

       - Druga vlakna:

 5305 91 000 -- surova ....................................... -     pr

 5305 99 000 -- druga ........................................ -     pr


 5306    Lanena preja

 5306 10   - Enojna:

       -- nepripravljena za prodajo na drobno:

       --- številke 833,3 deciteksov ali več (do 12
       metrične številke Nm):

 5306 10 110 ---- nebeljena .................................. -     5.0

 5306 10 190 ---- druga ...................................... -     5.0

       --- številke pod 833,3 deciteksov, vendar vsaj
       277,8 deciteksov (metrične številke Nm od 12 do
       36):

 5306 10 310 ---- nebeljena .................................. -     5.0

 5306 10 390 ---- druga ...................................... -     5.0

 5306 10 500 --- številke pod 277,8 deciteksov (metrične
       številke Nm nad 36) ............................. -     4.0

 5306 10 900 -- pripravljena za prodajo na drobno ............ -     6.0

 5306 20   - Dvojna, večnitna ali pramenska:

       -- nepripravljena za prodajo na drobno:

 5306 20 110 --- nebeljena ................................... -     5.0

 5306 20 190 --- druga ....................................... -     5.0

 5306 20 900 -- pripravljena za prodajo na drobno ............ -     6.0


 5307    Preja iz jute ali drugih tekstilnih ličnatih
       vlaken iz tar. št. 5303

 5307 10   - Enojna:

 5307 10 100 -- številke pod 1000 deciteksov (metrične
       številke Nm nad 10) ............................. -     pr

 5307 10 900 -- številke nad 1000 deciteksov (metrične
       številke Nm do 10) .............................. -     pr

 5307 20 000 - Dvojna, večnitna ali pramenska ................ -     pr


 5308    Preja iz drugih rastlinskih tekstilnih vlaken;
       papirna preja

 5308 10 000 - Preja iz kokosovega vlakna .................... -     5.0

 5308 20   - Preja iz konoplje:

 5308 20 100 -- nepripravljena za prodajo na drobno .......... -     5.0

 5308 20 900 -- pripravljena za prodajo na drobno ............ -     5.0

 5308 30 000 - Preja iz papirja .............................. -     6.0

 5308 90   - Druga:

       -- preja iz ramije:

 5308 90 110 --- številke 833,3 deciteksov ali več (metrične
       številke Nm do 12) .............................. -     5.0

 5308 90 130 --- številke pod 833,3 deciteksov, vendar vsaj
       277,8 deciteksov (metrične številke Nm nad 12 do
       36) ............................................. -     5.0

 5308 90 190 --- številke pod 277,8 deciteksov (metrične
       številke Nm nad 36) ............................. -     5.0

 5308 90 900 -- druga ........................................ -     5.0


 5309    Lanene tkanine

       - Ki vsebujejo po masi 85% ali več lanu:

 5309 11   -- nebeljene ali beljene:

       --- nebeljene, z maso:

 5309 11 110 ---- do vključno 400 g/m2 ....................... m2    14.0(1)

 5309 11 190 ---- nad 400 g/m2 ............................... m2    14.0(1)

 5309 11 900 --- beljene .........................