Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/1997 z dne 5. 12. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/1997 z dne 5. 12. 1997

Kazalo

3599. Sklep o spremembi sklepa o načinu izvajanja poslov za Republiko Slovenijo, stran 5922.

Na podlagi 62. člena in drugega odstavka 20. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o spremembi sklepa o načinu izvajanja poslov za Republiko Slovenijo
1
V sklepu o načinu izvajanja poslov za Republiko Slovenijo (Uradni list RS, št. 10/92 in 41/95) se točke od 1. do 3. nadomestijo z novimi točkami, ki se glasijo:
1. Računi proračuna Republike Slovenije, ki se vodijo pri pooblaščeni organizaciji za plačilni promet in se vključujejo v depozit pri Banki Slovenije, predstavljajo podpartije skupnega računa proračuna pri Banki Slovenije.
Sredstva na računu za izvrševanje proračuna Republike Slovenije se vodijo pri pooblaščeni organizaciji za plačilni promet po načelu tekočega računa.
2. Višino zneska okvirnega posojila, do katerega lahko pooblaščena organizacija za plačilni promet v teku dneva izvršuje plačilne naloge v breme računa za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, določi s sklepom guverner Banke Slovenije. Znesek se določi za vsak mesec na podlagi dnevnih podatkov o stanju sredstev skupnega računa proračuna pri Banki Slovenije in podatkov o deponiranih sredstvih v banke na podlagi tekočih prilivov na račun za izvrševanje proračuna Republike Slovenije.
Ministrstvo za finance redno dnevno obvešča Banko Slovenije o planiranih pritokih in odtokih na računu za izvrševanje proračuna Republike Slovenije.
3. Sredstva na skupnem računu proračuna pri Banki Slovenije se obrestujejo po enaki obrestni meri kot izločena sredstva obvezne rezerve. Za negativna stanja na računu za izvrševanje proračuna Republike Slovenije se ne zaračunavajo obresti, če je stanje sredstev na skupnem računu proračuna pri Banki Slovenije pozitivno oziroma enako nič. Če pa je stanje na posamezni dan negativno, se zaračunajo obresti za negativni saldo na skupnem računu proračuna pri Banki Slovenije po obrestni meri zamudnih obresti, določeni z zakonom.
Če skupni račun proračuna pri Banki Slovenije na določen dan izkazuje negativno stanje, mora Ministrstvo za finance naslednji delovni dan pokriti znesek negativnega stanja s pritoki sredstev na račun za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, preden začne plačevati obveznosti v breme računa za izvrševanje proračuna Republike Slovenije.
2
V prvem odstavku 4. točke se za besedo “salda” črta besedilo “na tekočem računu” in se nadomesti z besedilom “na računu za izvrševanje”.
3
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 22-0329/97
Ljubljana, dne 27. novembra 1997.
dr. France Arhar l. r.
Guverner
Predsednik Sveta Banke Slovenije

AAA Zlata odličnost