Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/1997 z dne 5. 12. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/1997 z dne 5. 12. 1997

Kazalo

3589. Zakon o dopolnitvi zakona o industrijski lastnini (ZIL-B), stran 5894.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o dopolnitvi zakona o industrijski lastnini (ZIL-B)
Razglašam zakon o dopolnitvi zakona o industrijski lastnini (ZIL-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 19. novembra 1997.
Št. 001-22-114/97
Ljubljana, dne 27. novembra 1997.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O DOPOLNITVI ZAKONA O INDUSTRIJSKI LASTNINI (ZIL-B)
1. člen
V zakonu o industrijski lastnini (Uradni list RS, št. 13/92, 27/93 in 34/97 – odločba US) se za prvim odstavkom 122. člena doda nov odstavek, ki se glasi:
“Pravice iz prejšnjega odstavka tega člena, ki do 1. 3. 1994 niso bile prenešene na urad, so veljavne:
1. če so bili uradu do 1. 3. 1994 posredovani najnujnejši podatki za vzpostavitev ustrezne podatkovne baze, ki je omogočala zagotavljanje njihovega varstva od 4. 4. 1992 dalje z rednim plačevanjem pripadajočih pristojbin za njihovo vzdrževanje v ustreznem deležu, upoštevaje datum prijave posamezne pravice pri Zveznem zavodu za patente in
2. če je bila do dneva uveljavitve tega zakona plačana vsaj ena pripadajoča pristojbina za njihovo vzdrževanje.”
2. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 318-01/91-5/7
Ljubljana, dne 19. novembra 1997.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost