Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/1997 z dne 5. 12. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/1997 z dne 5. 12. 1997

Kazalo

3588. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o vojnih invalidih (ZVojl-C), stran 5893.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vojnih invalidih (ZVojl-C)
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o vojnih invalidih (ZVojl-C), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 18. novembra 1997.
Št. 001-22-113/97
Ljubljana, dne 26. novembra 1997.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O VOJNIH INVALIDIH (ZVojI-C)
1. člen
V zakonu o vojnih invalidih (Uradni list RS, št. 63/95 in 19/97) se v drugem odstavku 20. člena številka “92.600” nadomesti s številko “111.729”.
2. člen
40. člen se spremeni, tako da glasi:
“Vojni invalid, ki zaradi vojne invalidnosti potrebuje tehnične pripomočke, ki omogočajo njegovo mobilnost (osebno motorno vozilo, prilagoditev osebnega motornega vozila, prenosna klančina, dvižni sedež, sedež za prenos ter dvigalo za premestitev iz vozička v osebni avto) ali samostojno življenje (telefon z gumbom za klic v sili, Braillova vrstica za vojnega invalida, ki je usposobljen za uporabo računalnika, telefonska slušalka, silhuetni induktor, budilka za gluhe, svetlobni indikatorji zvonjenja hišnega in telefonskega zvonca ter stacionarno ali prenosno povečalo), ima pravico do doplačila k tem stroškom, če se ti pripomočki ne zagotavljajo po predpisih o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in se vojnemu invalidu ne zagotavljajo v domu za starejše, v posebnem socialno-varstvenem zavodu ali v zavodu za usposabljanje, v katerem biva.
Vojni invalid ima ob pogojih iz prejšnjega odstavka pravico tudi do doplačila za nakup protez, ortoz in drugih tehničnih pripomočkov, ki se zagotavljajo v okviru obveznega zdravstvenega zavarovanja po predpisih o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, veljavnih na dan uveljavitve tega zakona.
Doplačilo k stroškom nabave osebnega motornega vozila in doplačilo k stroškom prilagoditve osebnega motornega vozila se dodeli na vsakih šest let, šteto od dneva vložitve zahteve, doplačilo k stroškom nabave drugih tehničnih pripomočkov pa se praviloma dodeli enkrat, ponovno pa le v primeru, da je postal tehnični pripomoček zaradi sprememb okvar zdravja vojnega invalida neuporaben, ali je zaradi sprememb okvar zdravja ali iz drugih razlogov, vendar ne zaradi neustreznega ravnanja vojnega invalida, prišlo do poškodovanja tehničnega pripomočka, pa popravilo ali prilagoditev ni možna.
Višina doplačila se določi v ustreznem odstotku od nabavne cene tehničnega pripomočka, pri čemer višina doplačila ne sme presegati dvanajst odmernih osnov, veljavnih v času vložitve zahteve.”
3. člen
V prvem odstavku 77. člena se 6. točka spremeni, tako da glasi:
“6. o natančnejših kriterijih za določitev višine doplačil za nakup tehničnih pripomočkov”.
V 2. točki drugega odstavka se črta besedilo “natančnejše pogoje za dodelitev doplačil ter”.
4. člen
86. člen se spremeni, tako da glasi:
“Invalidnina in družinska invalidnina, dodatek za posebno invalidnost, dodatek za pomoč in postrežbo, invalidski dodatek in družinski dodatek ter oskrbnina se izplačujejo v mesečnih zneskih za naprej.”
5. člen
V prvem odstavku 97. člena se za besedami “zdraviliškega in klimatskega zdravljenja” postavi vejica in dodajo besede “potrebnost tehničnih pripomočkov”.
V drugem odstavku se za besedami “organizacije za rehabilitacijo invalidov” vejica nadomesti s piko, nadaljnje besedilo pa se črta.
6. člen
V prvem odstavku 101. člena se za besedo “rehabilitacije” in vejico dodajo besede “razen pravice do funkcionalnih oblik pomoči, priznanih do višine petih odmernih osnov, veljavnih v času odločanja na prvi stopnji” in vejica.
7. člen
Mesečni zneski invalidnine in družinske invalidnine, priznani v višini po zakonu o vojnih invalidih (Uradni list RS, št. 63/95 in 19/97) se s 1. 3. 1996 uskladijo za 20,65 odstotkov, s 1. 7. 1996 za 6,5 odstotkov, s 1. 1. 1997 pa za 2,3 odstotka.
Mesečni zneski dodatka za pomoč in postrežbo, priznani v višini po zakonu o vojnih invalidih na podlagi izključno ali pretežno vojne invalidnosti ter mesečni zneski dodatka za posebno invalidnost, se s 1. 8. 1996 uskladijo za 28,49 odstotkov, s 1. 1. 1997 pa za 2,3 odstotka.
Vojni invalidi in uživalci družinske invalidnine so od 1. 1. do 29. 2. 1996 upravičeni do izplačila invalidnin in družinskih invalidnin v zneskih, ki so jim bili izplačani za mesec december 1995.
Vojni invalidi so od 1. 1. do 31. 7. 1996 upravičeni do izplačila dodatka za postrežbo in tujo pomoč ter ortopedskega dodatka v zneskih, ki so jim bili izplačani za mesec december 1995.
Upravne enote uskladijo denarne prejemke po tem členu v treh mesecih od uveljavitve tega zakona.
8. člen
Mesečni zneski invalidskega in družinskega dodatka ter oskrbnine, priznani po zakonu o vojnih invalidih (Uradni list RS, št. 63/95 in 19/97), se s 1. 1. 1996 zvišajo za 8.608 tolarjev, s 1. 7. 1996 pa se tako zvišani denarni prejemki uskladijo še za 6,5 odstotkov.
O pravici do invalidskega in družinskega dodatka ter oskrbnine upravičencem, ki so v letu 1996 zaradi preseganja osnove za priznanje te pravice po zakonu o vojnih invalidih, to pravico izgubili, ali jim je bila ta pravica priznana v višini 10 odstotkov osnove, ter souživalcem družinskega dodatka, odločijo upravne enote v šestih mesecih od uveljavitve tega zakona.
Osnova za odmero denarnih prejemkov po prejšnjem odstavku znaša 50.278,05 tolarjev.
9. člen
Premalo izplačani denarni prejemki po zakonu o vojnih invalidih (Uradni list RS, št. 63/95 in 19/97) se po tem zakonu poračunajo, obračunana razlika pa se valorizira za 6 odstotkov.
10. člen
Določba 1. člena tega zakona se uporablja od 1. 1. 1996.
Odmerna osnova iz drugega odstavka 20. člena zakona o vojnih invalidih (Uradni list RS, št. 63/95 in 19/97) znaša od 1. 1. 1997 121.728 tolarjev.
11. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 545-03/89-1/24
Ljubljana, dne 18. novembra 1997.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost