Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/1997 z dne 4. 12. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/1997 z dne 4. 12. 1997

Kazalo

3583. Statut Krajevne skupnosti Šmarje pri Jelšah, stran 5883.

Na podlagi 42. člena statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 34/95 in 17/96) je Svet krajevne skupnosti Šmarje pri Jelšah na seji dne 24. 7. 1997 sprejel
S T A T U T
Krajevne skupnosti Šmarje pri Jelšah
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Krajevna skupnost Šmarje pri Jelšah je kot ožji del občine samoupravna skupnost občanov, organiziranih na območju naslednjih naselij:
– Bobovo pri Šmarju, Belo, Brecljevo, Cerovec pri Šmarju, Dvor, Dragomilo, Dol pri Šmarju, Globoko pri Šmarju, Gaj, Jazbine, Ješovec pri Šmarju, Kamenik, Koretno, Konuško, Korpule, Močle, Mala Pristava, Predel, Preloge pri Šmarju, Predenca, Sotensko pri Šmarju, Senovica, Šmarje pri Jelšah, Šerovo, Vodenovo, Vrh, Vinski vrh pri Šmarju, Zastranje, Zadrže.
V skladu z zakonom, statutom Občine Šmarje pri Jelšah in tem statutom zadovoljujejo občani v krajevni skupnosti določene skupne potrebe ter izvajajo naloge, ki jih je krajevni skupnosti poverila občina.
2. člen
Krajevna skupnost je pravna oseba.
Krajevna skupnost razpolaga s sredstvi, ki so njena last, sredstvi, ki so jih v krajevni skupnosti združili občani, sredstvi dodeljenimi iz občinskega proračuna za izvajanje dogovorjenih nalog ter sredstvi ustvarjenimi z lastno dejavnostjo.
3. člen
Krajevna skupnost nastopa v pravnem prometu s sredstvi s katerimi razpolaga. Pri razpolaganju s temi sredstvi nastopa krajevna skupnost v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun.
4. člen
Svet krajevne skupnosti s sklepom določi krajevni praznik ter priznanja in plakete krajevne skupnosti.
5. člen
Krajevna skupnost ima žig, ki je okrogle oblike. Žig ima v zunanjem krogu na zgornji polovici napis OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH, v notranjem krogu pa napis KRAJEVNA SKUPNOST ŠMARJE PRI JELŠAH.
6. člen
Krajevna skupnost v okviru pooblastil določenih v statutu občine in odloku o krajevnih skupnostih na območju Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 1/97) samostojno ureja in opravlja svoje naloge in opravlja naloge, ki jih nanjo prenese občina.
7. člen
Zaradi zadovoljevanja določenih skupnih potreb se lahko krajevne skupnosti na območju občine povezujejo med seboj v različne oblike interesnega združevanja in sodelovanja.
Krajevna skupnost sodeluje tudi z drugimi KS in lahko v ta namen tudi združuje sredstva za opravljanje skupnih zadev.
II. NALOGE KRAJEVNE SKUPNOSTI
8. člen
Krajevna skupnost samostojno opravlja naloge, ki jih določa statut občine, odlok o krajevnih skupnostih na območju Občine Šmarje pri Jelšah in ta statut.
V krajevni skupnosti se za zadovoljevanje potreb svojih prebivalcev opravljajo zlasti naslednje naloge:
– obravnavajo vsa vprašanja pomembna za delo in življenje krajevne skupnosti ter oblikujejo stališča, pobude in vprašanja v zvezi s tem;
– dajejo soglasja oziroma mnenja k posameznim odločitvam občinskega sveta, če tako določa zakon ali statut občine;
– sprejema statut krajevne skupnosti in druge splošne akte KS;
– obravnava in sprejema finančni načrt in zaključni račun KS;
– odloča o porabi sredstev krajevne skupnosti;
– upravlja in razpolaga s svojim premoženjem;
– razpiše referendum o posameznih vprašanjih iz svoje pristojnosti;
– razpiše referendum o samoprispevku občanov in odloča o uvedbi samoprispevka;
– sklicuje zbor občanov za obravnavo določenih skupnih vprašanj;
– vzdržuje: javne vodnjake, javno razsvetljavo, igrišča in druge športne objekte, parke in javne zelenice ter druge javne površine, ki so v upravljanju krajevne skupnosti;
– izvaja čiščenje javnih površin na svojem območju;
– upravlja in vzdržuje komunalne objekte in naprave, ki jih ima v upravljanju;
– s pomočjo občine gradi in vzdržuje lokalne ceste;
– izvaja zimsko službo na cestah in javnih površinah, ki jih ima v upravljanju;
– skupaj z občino in Zavodom za varstvo naravne in kulturne dediščine skrbi za ohranjanje naravnih lepot in zgodovinskih spomenikov;
– sodeluje v postopkih priprave in izdelave prostorskih planov in prostorskih izvedbenih aktov v delu, kjer področna zakonodaja to omogoča;
– sprejema plane in programe razvoja krajevne skupnosti;
– spremlja socialno problematiko na svojem območju in predlaga ukrepe za njeno reševanje;
– sodeluje s Centrom za socialno delo, Domom upokojencev Šmarje pri Jelšah in OO Rdečega križa pri organizaciji in izvajanju raznih oblik socialnega varstva;
– vzpodbuja kulturno, športno in humanitarno dejavnost na svojem območju;
– izvaja posamezne naloge v miru in v vojni ter na področju zaščite in reševanja občanov, katere določi pristojni organ občine na osnovi določb statuta;
– sodeluje z občinskim svetom in njegovimi organi pri izvrševanju politike in nalog na območju krajevnih skupnosti;
– skupaj z občino skrbi za požarno varnost na svojem območju;
– izvaja naloge skupnega pomena za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami v sodelovanju s pristojnimi občinskimi organi;
– opravlja druge naloge, ki jih na KS prenesejo organi občine, skupaj z ustreznimi sredstvi za njihovo opravljanje.
III. ORGANI KRAJEVNE SKUPNOSTI
9. člen
Organ odločanja o vseh zadevah v okviru nalog krajevne skupnosti je svet krajevne skupnosti.
Svet krajevne skupnosti šteje 15 članov.
10. člen
Kot stalni organ, ki ga imenuje svet KS je v krajevni skupnosti nadzorni odbor.
Za uresničevanje posameznih nalog lahko svet krajevne skupnosti imenuje delovna telesa – komisije.
1. Volitve sveta krajevne skupnosti
11. člen
Za volitve sveta KS se smiselno uporabljajo določbe zakona o lokalnih volitvah, ki veljajo za večinske volitve v občinski svet.
Svet krajevne skupnosti izvolijo občani krajevne skupnosti – to je volilci s stalnim prebivališčem v krajevni skupnosti – na podlagi enake volilne pravice s tajnim glasovanjem.
12. člen
V skladu z zakonom, statutom občine in tem statutom so volitve sveta KS redne (opravijo se vsako četrto leto), predčasne (opravijo se, če se svet KS razpusti pred potekom štiriletne mandatne dobe) in nadomestne.
Redne volitve v svet KS se opravijo istočasno kot redne volitve v občinski svet.
13. člen
Za volitve sveta KS se v krajevni skupnosti določijo volilne enote tako, da je zagotovljena zastopanost posameznih naselij oziroma delov krajevne skupnosti. V krajevni skupnosti se oblikujejo naslednje volilne enote in določi naslednje število članov sveta iz posamezne volilne enote:
I. V volilni enoti, ki obsega ulice: Celjska cesta, Rogaška cesta, Kettejeva ulica, Vegova ulica, Sončna ulica, Ulica na livado, Murnova ulica, Gallusova ulica, Kolodvorska ulica, Slomškova ulica, Cankarjeva ulica, Grajski log in Zastranje se v svet krajevne skupnosti izvolita dva člana.
II. V volilni enoti, ki obsega ulice: Rimska cesta, Obrtniška ulica, Ulica Mateja Vrečarja, Cesta na Sv. Rok, Lorgerjeva ulica, Aškerčev trg, Rakeževa ulica, Zelena ulica, Ulica Franca Skaze, Prešernova ulica, Vošnjakova ulica, Rožna ulica, Finžgarjeva ulica, Tavčarjeva ulica, Bevkova ulica, Ulica Marice Strnadove, Trubarjeva ulica, Ulica v Zadrže, Kartinova ulica in Gubčeva ulica se v svet krajevne skupnosti izvolita dva člana.
III. V volilni enoti, ki obsega naselja: Dvor se v svet krajevne skupnosti izvoli en član.
IV. V volilni enoti, ki obsega naselja: Sotensko in Vodenovo se v svet krajevne skupnosti izvoli en član.
V. V volilni enoti, ki obsega naselja: Močle in Vrh se v svet krajevne skupnosti izvoli en član.
VI. V volilni enoti, ki obsega naselja: Globoko in Zadrže se v svet krajevne skupnosti izvoli en član.
VII. V volilni enoti, ki obsega naselja: Predel in Senovica se v svet krajevne skupnosti izvoli en član.
VIII. V volilni enoti, ki obsega naselja: Belo, Bobovo, Mala Pristava in Preloge se v svet krajevne skupnosti en član.
IX. V volilni enoti, ki obsega naselja: Gaj, Korpule in Predenca se v svet krajevne skupnosti izvoli en član.
X. V volilni enoti, ki obsega naselja: Dol pri Šmarju in Dragomilo se v svet krajevne skupnosti izvoli en član.
XI. V volilni enoti, ki obsega naselja: Brecljevo in Jazbina se v svet krajevne skupnosti izvoli en član.
XII. V volilni enoti, ki obsega naselja: Cerovec pri Šmarju, Ješovec pri Šmarju, Kamenik in Vinski vrh pri Šmarju se v svet krajevne skupnosti izvoli en član.
XIII. V volilni enoti, ki obsega naselja: Konuško, Koretno in Šerovo se v svet krajevne skupnosti izvoli en član.
14. člen
Volitve v svet krajevne skupnosti razpiše (v predpisanih rokih in na predpisan način) župan občine, izvajata pa jih občinska volilna komisija in volilna komisija krajevne skupnosti.
Volilno komisijo krajevne skupnosti imenuje svet krajevne skupnosti.
Volilno komisijo krajevne skupnosti sestavlja predsednik in dva člana ter njihovi namestniki, ki se imenujejo izmed volilcev s stalnim prebivališčem v Krajevni skupnosti Šmarje pri Jelšah.
15. člen
Pri volitvah članov sveta KS se glasuje o posameznih kandidatih. Volilec lahko glasuje največ toliko kandidatov, kot se voli članov sveta KS v volilni enoti. Izvoljeni so kandidati, ki so dobili največ glasov. Če sta zadnja dva kandidata, ki prideta v poštev za izvolitev, dobila enako število glasov, odloči o izvolitvi med njima žreb.
16. člen
Kandidate za člane sveta KS določijo politične stranke in volilci v krajevni skupnosti.
Vsaka politična stranka določi kandidate po postopku, določenem z njenimi pravili, določi pa lahko toliko kandidatov, kolikor se voli članov sveta KS.
Vsaka skupina volilcev lahko določi največ toliko kandidatov, kolikor članov sveta KS se voli v volilni enoti. Volilci določajo kandidate za člane sveta krajevne skupnosti s podpisovanjem ali na zborih občanov.
S podpisovanjem lahko določi kandidate skupina najmanj desetih volilcev, ki imajo stalno prebivališče v volilni enoti. Volilci določajo kandidate na zborih volilcev, če to zahteva skupina najmanj deset volilcev v volilni enoti najkasneje v roku desetih dni od dneva razpisa volitev. Na zborih občanov so za kandidate določeni tisti predlagani kandidati, za katere je na zborih volilcev v volilni enoti glasovalo najmanj 30 volilcev oziroma najmanj 15 volilcev, če ima volilna enota manj kot 500 prebivalcev.
2. Pristojnosti sveta krajevne skupnosti
17. člen
Svet krajevne skupnosti ima naslednje pristojnosti:
– sprejema statut krajevne skupnosti,
– sprejema poslovnik o delu sveta in druge akte krajevne skupnosti,
– sprejema finančni načrt in zaključni račun KS,
– razpisuje referendum o posameznih vprašanjih iz občinske pristojnosti, ki neposredno prizadevajo interese občanov KS,
– razpisuje referendum za uvedbo samoprispevka in odloča o uvedbi samoprispevka;
– obravnava vprašanja, ki so pomembna za delo KS ter oblikuje stališča do teh vprašanj;
– v primerih, ko je tako določeno s statutom občine daje mnenje občinskemu svetu, če ta odloča o zadevah, ki zadevajo interese prebivalcev krajevne skupnosti,
– imenuje komisije, odbore in druga delovna telesa sveta KS,
– voli predsednika in podpredsednika sveta KS,
– voli nadzorni odbor KS,
– imenuje volilno komisijo,
– sprejema posamične odločitve v zvezi z izvajanjem finančnega načrta in razpolaganjem s sredstvi KS,
– odloča o zadolževanju KS,
– odloča o sklepanju pogodb in drugih pravnih poslov KS,
– odloča o vseh drugih vprašanjih iz pristojnosti KS,
– imenuje nadzorno komisijo.
3. Konstituiranje sveta in mandat članov sveta KS
18. člen
Svet KS se konstituira na svoji prvi seji po izvolitvi tako, da izmed sebe izvoli predsednika sveta KS in podpredsednika sveta KS.
19. člen
Prvo sejo sveta KS skliče dotedanji (prejšnji) predsednik sveta KS najkasneje 20 dni po izvolitvi članov sveta KS. Če seja ni sklicana v navedenem roku, jo skliče predsednik volilne komisije. Svet KS na prvi seji obravnava poročilo volilne komisije in verificira mandate članov sveta KS.
20. člen
Do izvolitve predsednika sveta KS in podpredsednika sveta KS vodi prvo sejo najstarejši član sveta KS.
21. člen
Na prvi seji izvoli svet KS izmed članov sveta – na predlog najmanj četrtine članov sveta – predsednika sveta KS. Predsednik sveta KS se izvoli z večino glasov vseh članov sveta. Če pri prvem glasovanju noben kandidat ne dobi zahtevane večine, se glasovanje ponovi. Pri ponovnem glasovanju se glasuje o dveh kandidatih, ki sta dobila največ glasov.
Podpredsednika sveta KS izvoli svet KS na predlog predsednika.
22. člen
Predsednik sveta KS in podpredsednik sveta KS se volita izmed članov sveta KS za mandatno dobo sveta KS z večino glasov vseh članov sveta KS.
Predsednik sveta KS je lahko razrešen na predlog najmanj četrtine članov sveta KS. Predsednik je razrešen, če za predlog razrešitve glasuje več kot polovica vseh članov sveta KS.
23. člen
Predsedniku in članom sveta KS preneha mandat s pretekom časa za katerega so bili izvoljeni.
24. člen
Vsak član sveta KS lahko pred potekom mandata odstopi. Odstopna izjava mora biti podana v pisni obliki in posredovana predsedniku sveta KS.
Predsednik sveta KS je dolžan v roku 15 dni sklicati sejo sveta KS in o tem sprejeti ugotovitveni sklep ter ga posredovati predsedniku volilne komisije.
Manjkajočega člana nadomesti kandidat za člana sveta KS, ki je v volilni enoti iz katere je bil član, ki je odstopil, dobil naslednje najvišje število glasov.
25. člen
Občinski svet lahko na predlog župana, četrtine članov sveta ali zbora občanov krajevne skupnosti razpusti svet krajevne skupnosti in razpiše predčasne volitve:
– če se po najmanj trikratnem sklicu svet krajevne skupnosti ne sestane,
– če se ugotovi, da svet krajevne skupnosti očitno nezakonito razpolaga s sredstvi občanov ali če se sredstva, ki so krajevni skupnosti dodeljena iz proračuna, uporabljajo nenamensko.
26. člen
Predsednik KS lahko pred potekom mandatne dobe odstopi. Odstopna izjava mora biti podana v pisni obliki. Svet KS ob obravnavi odstopne izjave opravi tudi volitve novega predsednika sveta KS.
Za odstop podpredsednika sveta KS se smiselno uporabljajo določila, ki veljajo za odstop predsednika sveta KS. Če predsednik ali podpredsednik odstopita kot člana sveta se najprej izvede postopek po 23. in 25. členu tega statuta, nato pa se izvolita novi predsednik in podpredsednik sveta KS.
4. Pravice in dolžnosti članov sveta KS
27. člen
Člani sveta KS imajo pravice in dolžnosti določene z zakonom, statutom občine, tem statutom in drugimi akti KS.
28. člen
Člani sveta imajo pravico in dolžnost udeleževati se sej sveta in uresničevati sprejete odločitve sveta KS.
29. člen
Člani sveta KS imajo pravico dajati pobude predsedniku sveta KS, delovnim telesom sveta KS in zahtevati odgovore na svoja vprašanja in pobude.
30. člen
Član sveta lahko zahteva, da se posamezno vprašanje oziroma pobuda uvrsti na dnevni red seje in se o njem izvede razprava.
31. člen
Posamezni član sveta KS lahko zahteva sklic zbora občanov za obravnavo kakšnega vprašanja, ki ga obravnava svet KS. O takšni pobudi odloči svet KS z večino glasov vseh članov sveta KS.
5. Predsednik in podpredsednik sveta KS
32. člen
Predsednik sveta krajevne skupnosti:
– zastopa in predstavlja KS,
– sklicuje in vodi seje sveta KS,
– skrbi, da so pravočasno pripravljeni materiali za obravnavo in odločanje na seji sveta KS ter za nemoteno delo sveta KS,
– podpisuje akte in sklepe, ki jih sprejema svet KS,
– skrbi za sodelovanje in usklajevanje dela z občinskim svetom, občinsko upravo in županom,
– opravlja druge naloge, ki mu jih določi svet KS.
33. člen
Podpredsednik sveta KS pomaga predsedniku pri njegovem delu, ga nadomešča v času odsotnosti in v primeru zadržanosti in po njegovem pooblastilu opravlja posamezne zadeve z njegovega delovnega področja.
34. člen
Če nastopijo razlogi zaradi katerih predsednik sveta KS ne more opravljati svoje funkcije, opravlja naloge predsednika podpredsednik sveta KS. Če tudi podpredsednik sveta KS ne more opravljati nalog predsednika prevzame naloge predsednika najstarejši član sveta KS.
6. Seje sveta KS
35. člen
Svet KS veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina članov sveta KS. Svet KS sprejema odločitve z večino navzočih članov, če s tem statutom za posamezne odločitve ni drugače določeno.
36. člen
Glasovanje na seji sveta je javno.
Tajno se na seji sveta glasuje le takrat, kadar tako odloči s sklepom večina članov sveta KS.
37. člen
Svet KS se sestaja na sejah, ki jih sklicuje predsednik sveta KS na lastno pobudo, predsednik pa mora sklicati sejo, če to zahtevajo najmanj trije člani sveta, nadzorni odbor, občinski svet ali župan. Če predsednik sveta KS ne skliče seje v 15 dneh potem, ko je prejel pisno zahtevo upravičenega predlagatelja jo lahko skliče tisti, ki je sklic zahteval. Dnevni red seje sveta KS predlaga predsednik, lahko pa ga predlaga tudi tisti, ki je upravičen predlagatelj sklica seje sveta KS.
Vabilo za sejo sveta KS se pošlje v vednost županu občine in predsedniku občinskega sveta. V dogovoru z županom občine se skliče seja sveta KS, kadar je potrebno, da so na seji prisotni župan ali drugi predstavniki občine.
38. člen
Seje sveta KS so javne.
7. Delovna telesa sveta KS
39. člen
Za obravnavo posameznih vprašanj, za pripravo predlogov gradiv za razjasnitev določenih spornih vprašanj in za opravljanje drugih nalog in proučevanje posameznih vprašanj lahko imenuje svet KS komisije kot svoja delovna telesa.
V sklepu o imenovanju komisije se določi njena sestava in naloge. V vsako komisijo se imenuje najmanj en član sveta KS, ki tudi vodi delo komisije.
8. Strokovna opravila za potrebe KS
40. člen
Strokovno tehnične naloge za potrebe KS opravlja tajnik, ki ga na predlog predsednika sveta KS imenuje svet krajevne skupnosti.
Tajnik lahko opravlja svoje delo profesionalno ali neprofesionalno.
Tajnik pomaga predsedniku sveta KS pri njegovem delu, vodi zapisnike in opravlja druge naloge, ki mu jih poveri predsednik sveta ali svet KS.
9. Zapisnik seje sveta KS
41. člen
O delu na seji sveta se piše zapisnik. Zapisnik obsega podatke o udeležbi na seji, glavne podatke o delu na seji, zlasti pa podatke o predlogih o katerih se je razpravljalo z imeni razpravljalcev, na seji sprejete sklepe in izide glasovanja o posameznih zadevah.
Za pripravo zapisnika skrbi oseba, ki je zadolžena za sekretarska dela.
Zapisnik potrdi svet KS na prvi prihodnji seji, podpišeta pa ga predsednik KS in zapisnikar.
10. Nadzorni odbor
42. člen
Nadzorni odbor KS sestavljajo predsednik in 2 člana.
Nadzorni odbor izvoli svet KS izmed občanov. Predsednik in člani nadzornega odbora ne morejo biti člani sveta KS.
43. člen
Nadzorni odbor:
– opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem KS,
– nadzoruje zakonitost, namenskost in smotrnost porabe sredstev KS,
– nadzoruje finančno poslovanje KS.
44. člen
Nadzorni odbor se sestaja na sejah, ki jih sklicuje predsednik.
Nadzorni odbor najmanj dvakrat letno obravnava finančno poslovanje KS in o svojih ugotovitvah poroča svetu KS in pristojnemu organu občine. Nadzorni odbor obvezno obravnava zaključni račun KS.
Nadzorni odbor sprejema sklepe in stališča z večino glasov prisotnih članov.
11. Premoženje in financiranje krajevne skupnosti
45. člen
Premoženje krajevne skupnosti sestavljajo premične in nepremične stvari v lasti KS, denarna sredstva in pravice.
O pridobitvi in odtujitvi premičnega in nepremičnega premoženja odloča svet KS z 2/3 večino glasov vseh članov sveta KS.
46. člen
Krajevna skupnost pridobiva prihodke iz lastnih virov in občinskega proračuna za določene namene.
47. člen
Krajevna skupnost pridobiva sredstva:
– namenska sredstva občinskega proračuna za opravljanje nalog v okviru letnega proračuna občine;
iz samoprispevkov krajanov za namene za katere je bil z referendumom uveden;
– namenskih prispevkov in ostalih oblik zbiranja namenskih sredstev na območju krajevnih skupnosti;
– nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v krajevni skupnosti, kjer je uvedeno;
– lastnih prihodkov iz premoženja krajevne skupnosti in drugih lastnih prihodkov.
48. člen
S sredstvi iz prejšnjega odstavka razpolaga krajevna skupnost v svojem imenu in za svoj račun.
Sredstva, ki so jih krajevne skupnosti pridobile od občine morajo uporabiti za namene, za katere so jih pridobile.
49. člen
Investicije, ki presegajo sredstva, ki jih ima na razpolago krajevna skupnost se morajo uskladiti z občino, sicer odgovarja zanje sama krajevna skupnost, občina pa v tem primeru ne prevzema nobenih obveznosti.
50. člen
O svojem poslovanju krajevne skupnosti letno poročajo občinskemu svetu in mu predložijo program dela za prihodnje leto.
Računovodstvo za krajevno skupnost se opravlja v okviru občinske uprave.
51. člen
Prihodki in izdatki za posamezne namene se razporedijo s finančnim načrtom KS.
52. člen
Sredstva KS se smejo uporabiti le za namene določene s finančnim načrtom. Za izvrševanje finančnega načrta je odgovoren predsednik sveta KS.
53. člen
Finančni načrt KS sprejme svet KS, sprejme pa se potem, ko je že sprejet občinski proračun.
Po preteku leta za katerega je bil sprejet finančni načrt KS sprejme svet KS zaključni račun za preteklo leto. V zaključnem računu se izkažejo predvideni in doseženi prihodki ter predvideni in doseženi odhodki.
54. člen
Krajevna skupnost se sme zadolžiti le za financiranje investicij v infrastrukturne objekte in naprave.
O zadolžitvi KS odloča svet KS.
IV. AKTI KRAJEVNE SKUPNOSTI
55. člen
Svet krajevne skupnosti sprejema naslednje akte:
– statut KS,
– poslovnik o delu sveta KS,
– finančni načrt,
– zaključni račun,
– pravilnike,
– sklepe.
56. člen
Statut KS je temeljni akt KS, ki določa organizacijo in delovanje KS, oblikovanje in pristojnosti organov KS, sodelovanje občanov pri sprejemanju odločitev in druga vprašanja pomembna za delo KS.
Statut KS sprejme svet KS z dvotretjinsko večino glasov vseh članov sveta KS.
57. člen
S poslovnikom določa svet KS organizacijo in delo sveta KS ter uresničevanje pravic in dolžnosti članov sveta KS.
58. člen
S finančnim načrtom se razporedijo vsi prihodki in izdatki za posamezne namene porabe v KS.
59. člen
Z zaključnim računom se izkazujejo predvideni in doseženi prihodki ter predvideni in doseženi odhodki sredstev KS.
60. člen
S pravilnikom KS ureja notranjo organizacijo in način finančno-materialnega in knjigovodskega poslovanja. S pravilnikom se lahko urejajo tudi priznanja in nagrade KS ter druga vprašanja, če je tako določeno s statutom občine.
61. člen
S sklepom svet KS razpiše in samoprispevek uvede na osnovi predhodno izvedenega referenduma.
S sklepi svet KS ustanavlja delovna telesa, določa njihovo delovno področje ter voli in imenuje člane delovnih teles.
S sklepom svet odloča tudi o postopkovnih vprašanjih in odloča o posameznih vprašanjih iz svoje pristojnosti.
V. NEPOSREDNE OBLIKE ODLOČANJA OBČANOV
62. člen
Neposredni obliki odločanja občanov v KS sta zbor občanov in referendum.
63. člen
Zbor občanov sestavljajo polnoletni občani, ki imajo stalno prebivališče na območju KS.
Zbor občanov se lahko skliče za celotno območje KS ali za njen del. Zbor občanov skliče župan občine na zahtevo sveta KS ali na zahtevo najmanj 5% volilcev v KS.
64. člen
Občani na zboru občanov:
– razpravljajo o problematiki v KS,
– razpravljajo o delu sveta KS,
– dajejo mnenja in predloge glede posameznih vprašanj v KS,
– razpravljajo o delu organov občine z vidika interesov svoje skupnosti,
– obravnavajo druga vprašanja pomembna za življenje in delo v KS.
65. člen
Zbor občanov vodi tričlansko delovno predsedstvo (predsednik in dva člana), ki se izvoli na začetku zbora.
O delu zbora občanov se piše zapisnik, ki ga potrdita dva overitelja zapisnika, zapisnikar in predsednik delovnega predsedstva.
66. člen
Svet KS lahko o svoji odločitvi (aktu) razpiše referendum.
Svet mora razpisati referendum o sklepu s katerim se določa samoprispevek občanov. Svet mora razpisati referendum tudi, če tako zahteva najmanj 10% volilcev v KS.
Pravico glasovati na referendumu imajo vsi občani, ki imajo volilno pravico. Odločitev je na referendumu sprejeta, če zanjo glasuje večina volilcev, ki so glasovali.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
67. člen
Krajevna skupnost objavlja akte s katerimi se posega v pravice in obveznosti občanov v KS v uradnem glasilu občine, druge akte pa na krajevno običajen način.
68. člen
Število članov sveta krajevne skupnosti in volilne enote za prve volitve v svet krajevne skupnosti v letu 1996 je določil svet krajevne skupnosti.
Mandatna doba sveta KS izvoljenega na prvih volitvah traja do naslednjih rednih volitev občinskega sveta.
69. člen
Pred objavo tega statuta mora dati soglasje k njemu Občinski svet občine Šmarje pri Jelšah.
70. člen
Ta statut začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Predsednik
Sveta KS
Šmarje pri Jelšah
Jože Cerovšek l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti