Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/1997 z dne 4. 12. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/1997 z dne 4. 12. 1997

Kazalo

3580. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za del Krajevne skupnosti Bogojina - za naselje Bogojina, stran 5881.

Na podlagi 30. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94), zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85), sklepa o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za del Krajevne skupnosti Bogojina – za naselje Bogojina (Uradni list RS, št. 61/97) in izida referenduma z dne 23. 11. 1997 objavljamo
S K L E P
o uvedbi krajevnega samoprispevka za del Krajevne skupnosti Bogojina – za naselje Bogojina
1. člen
Na območju dela Krajevne skupnosti Bogojina – v naselju Bogojina se po odločitvi občanov na referendumu, dne 23. novembra 1997, uvede krajevni samoprispevek v denarju in v delovni obveznosti.
2. člen
Krajevni samoprispevek v denarju in v delovni obveznosti se uvede za obdobje 5 let in sicer od 1. 2. 1998 do 31. 1. 2003.
3. člen
Sredstva, zbrana s samoprispevkom, bodo uporabljena za:
1. kanalizacijo in čistilno napravo,
2. asfaltiranje vaških cest in pločnikov,
3. ureditev mrliške vežice,
4. ureditev parkirišča pri pokopališču,
5. pomoč društvom in organizacijam,
6. razne druge komunalne potrebe.
4. člen
Zavezanci za samoprispevek so občani, ki imajo stalno prebivališče v naselju Bogojina.
Zavezanci bodo samoprispevek plačevali v naslednji višini:
a) v denarju
– 2% od neto plače zaposlenih,
– 2% od pokojnin,
– 3% od neto zavarovalne osnove obrtnikov oziroma samostojnih podjetnikov,
– 6% od katastrskega dohodka od kmetijske dejavnosti,
– 250 DEM letno (v tolarski protivrednosti) zavezanci, ki so na začasnem delu v tujini,
b) v delovni obveznosti
– občani – nosilci gospodinjstva ali njegovi družinski člani, lastniki do 1 ha zemljišč, prispevajo 1 delovni dan letno, na vsaka naslednja 2 ha pa še en delovni dan letno, ki traja 8 ur.
Nadomestilo za neopravljeni delovni dan, ki traja 8 ur, znaša 3.000 SIT. Svet KS Bogojina pa se pooblašča, da vsako leto na novo ovrednoti finančno nadomestilo za neopravljeni delovni dan.
5. člen
Plačila samoprispevka so oproščeni zavezanci po določbah 12. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85).
6. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja, zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač ali nadomestil in pokojnin pri vsakem izplačilu.
Kmetijskim proizvajalcem bo obračunavalo in odtegovalo samoprispevek Ministrstvo za finance Republike Slovenije, Davčni urad – izpostava Murska Sobota.
Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu samoprispevka je potrebno Krajevni skupnosti Bogojina dostaviti seznam zavezancev, za katere se nakazuje samoprispevek.
Zavezanci, ki so zaposleni v tujini, plačujejo samoprispevek enkrat letno na žiro račun Krajevne skupnosti Bogojina in sicer do 31. 12. tekočega leta. Krajevna skupnost pošlje zavezancem položnice za plačilo.
7. člen
S krajevnim samoprispevkom zbrana sredstva se bodo v celoti namenila za izvajanje programa iz 2. člena tega sklepa, zbirala pa se bodo na zbirnem računu Krajevne skupnosti Bogojina za naselje Bogojina št. 51900-842-078-82021.
8. člen
Krajevna skupnost lahko sredstva samoprispevka, ki so začasno prosta, vroči pri banki za določen čas.
9. člen
Od zavezancev, ki samoprispevka ne plačujejo v roku, se obveznosti izterjajo po predpisih, ki veljajo za izterjavo davkov.
10. člen
Nadzor nad zbiranjem, uporabo in gospodarjenjem s samoprispevkom zbranih sredstev opravlja svet Krajevne skupnosti Bogojina, ki najmanj enkrat letno o tem poroča zboru občanov.
Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka kontrolira Agencija za plačilni promet, nadziranje in informiranje ter Ministrstvo za finance Republike Slovenije, Davčni urad – izpostava Murska Sobota, v okviru svojih pristojnosti.
11. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 2. 1998.
Št. K.S. 2 7/97
Bogojina, dne 23. novembra 1997.
Predsednik
Sveta krajevne
skupnosti Bogojina
Martin Horvat l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti