Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/1997 z dne 4. 12. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/1997 z dne 4. 12. 1997

Kazalo

3574. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu Mestno jedro Brežice, stran 5879.

Na podlagi 39. in 40. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93 in 71/93) in 40. člena statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 38/95) je Občinski svet občine Brežice na 34. seji dne 20. oktobra 1997 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu Mestno jedro Brežice
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve odloka o ureditvenem načrtu Mestno jedro Brežice (Uradni list RS, št. 27/94), ki jih je izdelal Elite, d.o.o., Krško pod št. projekta 70-067/U v maju 1997 in je sestavni del tega odloka.
Meje območja sprememb:
255/1, 255/5, 232, 260, 259, 233, 272, 262/3, 258, 255/3, 1495, 253/3, 255/4, 244 in 245,
vse k.o. Brežice
2. člen
Spremembe in dopolnitve se nanašajo na spremembo namembnosti in spremembo zazidalne zasnove v delu ureditvenega “Kareja J” – enote širšega mestnega jedra.
Za preostali del veljajo še naprej določila odloka navedenega v 1. členu tega odloka.
Za območje sprememb, ki ga obravnava ta odlok, se lahko smiselno uporabi določila odloka navedenega v 1. členu tega odloka, kolikor ni v tem odloku drugače navedeno.
3. člen
V 5. členu se doda nova alinea, ki glasi:
– poslovno servisni objekti.
Črta se tekst 51. člena in nadomesti z novim, ki glasi:
Gimnazija Brežice ohrani v uporabi obstoječa funkcionalna zemljišča z obstoječo vsebino (igrišča, parkirišča, zelenice).
Doda se nov odstavek k 88. členu, ki glasi:
V kareju “J” je dovoljeno obratovanje avtomobilskega diagnostičnega centra in trgovine z avtomobili.
Črta se drugi in tretji stavek 90. člena odloka o ureditvenim načrtu mestno jedro in se nadomesti z naslednjim:
Predvidi se nadomestna gradnja večnamenskega objekta na parc. št. 258 in delno 260 ter 259 (vse k.o. Brežice).
Ob območju gimnazije pa se na parc. št. 255/5, 255/4 in 255/2 predvidi dozidava večnamenskega objekta z izkoriščenim podstrešjem za isti namen.
Ostali parametri so podani v tabelah.
V 98. členu se doda nov odstavek, ki glasi:
Za križišče Černelčeve in Kajuhove se predvidi semaforizacija.
V 104. členu se doda nov odstavek, ki glasi:
Dostop na dvorišče ACR se uredi po normativih za dostavna vozila (radij, svetli profil).
V 108. členu se doda na koncu teksta nov odstavek, ki glasi:
V območju sprememb UN se predvidi parkirišča za gimnazijo na parceli št. 255/1, kjer je bunker.
V 117. členu se na koncu doda nov odstavek, ki glasi:
Od obstoječih parkirnih površin za gimnazijo (255/1 in 257) se do Černelčeve ulice (pri slaščičarni Urška) predvidi javna pešpot, ki se lahko uporablja tudi za interventni dostop.
V 143. členu osnovnega odloka se tekst pod “Kare J” dopolni z novo alineo, ki glasi:
– stanovanjski objekt na parc. št. 258 ob Černelčevi cesti.
V 146. členu se doda nov odstavek, ki glasi:
Pred izdajo gradbenega dovoljenja za diagnostični servis za avtomobile se ponovno izvedejo meritve hrupa.
Črta se zadnja alinea 157. člena in doda se nov odstavek, ki glasi:
Odstopanje in tolerance odloka UN tolmači pristojna občinska strokovna služba (upravna organizacija). Za tolmačenje odloka UN je pristojen Občinski svet občine Brežice ali ustrezni odbor, na katerega prenese občinski svet svoje pristojnosti.
4. člen
V tekstu – “tabele 1” se za objekt Černelčeva 5 – dozidava doda:
Vsebina prizidka je diagnostični servis za avtomobile in trgovina z avtomobili.
V tekstu “tabelah 2” se za objekt Černelčeva 13 doda:
Prizidek k stanovanjski hiši se določi na podlagi določitve funkcionalnega zemljišča z lokacijsko dokumentacijo z upoštevanjem sprememb tega odloka.
5. člen
Grafični del odloka se uskladi z grafičnimi pripombami, ki glasijo:
Parkirišča za gimnazijo se vrišejo za potrebe gimnazije.
V spremembe odloka se vriše obstoječi dostop do predvidenih parkirišč za gimnazijo.
6. člen
Na območju, ki so predmet te spremembe ureditvenega načrta mestno jedro pa se manjkajoča parkirna mesta za vse oskrbno storitvene dejavnosti in stanovanja predvidijo znotraj predvidenih funkcionalnih zemljišč.
7. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Brežice, dne 20. oktobra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Brežice
Alojzij Slavko Sušin l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti