Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/1997 z dne 4. 12. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/1997 z dne 4. 12. 1997

Kazalo

3572. Odredba o homologiranju: I. naprav za kratko spenjanje vozil II. vozil glede na vgradnjo homologiranih naprav za kratko spenjanje vozil (št. 102.00), stran 5876.

Na podlagi 6. člena zakona o standardizaciji (Uradni list RS, št. 1/95) in 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 – odl. US RS in 29/95) izdaja minister za znanost in tehnologijo
O D R E D B O
o homologiranju:
I. naprav za kratko spenjanje vozil
II. vozil glede na vgradnjo homologiranih naprav za kratko spenjanje vozil
(št. 102.00)
1 SPLOŠNO
1.1 Naprave za kratko spenjanje vozil in vozila, ki so opremljena s takimi napravami, morajo biti homologirana skladno s to odredbo.
2 PODROČJE UPORABE
2.1 Ta odredba se nanaša na vozila kategorij* N2, N3, O3 in O4.
3 ZAHTEVE
3.1 Naprave za kratko spenjanje vozil
3.1.1 Naprave za kratko spenjanje vozil morajo biti projektirane, izdelane in sestavljene tako, da vozilo, opremljeno s tako napravo, izpolnjuje zahteve te odredbe v razmerah normalne rabe. Same spenjalne naprave morajo biti skladne s tehničnimi zahtevami pravilnika ECE R 55. Upoštevati pa je treba tudi dodatne sile, ki jih lahko povzroči vgrajena naprava za kratko spenjanje.
3.1.1.2 Delovanje naprave za kratko spenjanje mora biti samodejno. Tudi vzvratna vožnja kratko spete kombinacije vozil mora biti mogoča brez kakršnegakoli ročnega posega na napravi za kratko spenjanje.
3.1.1.3** Naprava za kratko spenjanje mora biti projektirana, izdelana in sestavljena predvsem tako, da je odporna proti vplivom obremenitev, korozije in staranja, ki jim je lahko izpostavljena (npr. vibracije, vlaga, izjemne temperature).
3.1.1.4 Naprava za kratko spenjanje mora omogočati, da speti vozili vozita premočrtno na ravni cesti, ne da bi bilo treba pri tem uporabiti nenormalno silo na volanu in ne glede na to, ali se vozili gibljeta naprej ali pa vzvratno.
3.1.1.5 Napake v sistemu
3.1.1.5.1 Vsaka okvara na pogonskem in/ali upravljavskem delu naprave za kratko spenjanje med vožnjo mora povzročiti, da se naprava raztegne in ostane v taki legi. Ločitev vlečnega in priklopnega vozila je treba preprečiti z mehanskimi sredstvi v vseh razmerah rabe.
3.1.1.5.2 Na vsako okvaro na pogonskem ali upravljavskem delu naprave za kratko spenjanje morata voznika opozoriti zvočni in svetlobni signal.
3.1.1.6 Medtem ko vozili mirujeta, se naprava za kratko spenjanje v nobenem primeru ne sme nekontrolirano premakniti, tudi ne ob dolgotrajnem parkiranju na klancu navzgor.
3.1.1.7 Nesamodejen premik naprave za kratko spenjanje je lahko mogoč samo, ko vlečno vozilo miruje. Ob kontrolni napravi mora biti stalno nameščeno opozorilo, da mora biti v takem primeru vključena parkirna zavora vlečnega vozila.
3.1.1.7.1 To opravilo se lahko izvede samo s pomočjo dvojne kontrolne naprave.
3.1.1.7.2 Ta kontrolna naprava mora biti nameščena zunaj vozniške kabine in postavljena tako, da pomik priklopnega vozila ne more ogrožati upravljavca in da le-ta lahko z enim pogledom nadzoruje nevarni prostor med vozili.
3.1.1.7.3 Kontrolne naprave ne sme biti mogoče blokirati v delovni legi oziroma jo nenamerno vključiti.
3.1.1.7.4 Premik priklopnega vozila mora potekati brez sunkov in s hitrostjo, ki ni večja od 50 mm/sek.
3.1.1.7.5 Ko upravljavec spusti kontrolno napravo, se mora premikanje takoj ustaviti.
3.1.1.8 Pomik vlečnega vozila naprej ne sme povzročiti premika priklopnega vozila nazaj glede na cestišče.
3.1.1.9 Skladno z določilom dodatka št. 4 pravilniku ECE R 102.00 se mora naprava za kratko spenjanje vrniti v svojo normalno najkrajšo lego za vožnjo naravnost in pri tem slediti spreminjanju relativnega kota med vlečnim in priklopnim vozilom.
3.1.1.10 Naprava za kratko spenjanje na sme moteče vplivati na dinamično stabilnost kombinacije vozil. To zahtevo je treba preveriti med preskusom, opisanim v dodatku št. 4 pravilnika ECE R 102.00.
3.1.1.11 Naprava za kratko spenjanje mora biti konstruirana tako, da omogoča spenjanje in odpenjanje vozil. Vse operacije spenjanja morajo biti samodejne, vključno z mehanskimi kontrolami ter deli, ki prenašajo vlečne in krmilne sile. Naznačeno mora biti, ali se je zaklepni mehanizem pravilno vklopil oziroma mora biti to jasno vidno s strani vozila. V nasprotnem primeru mora biti v vozniški kabini posebna opozorilna naprava. Ročno sklapljanje upravljalnih in energetskih vodov je dovoljeno le, če so vezni elementi lahko dostopni osebi v stoječem položaju in če se skupina vozil lahko varno vozi tudi, če ti vodi niso sklopljeni.
3.1.1.12 Vključena naprava za kratko spenjanje mora omogočati najmanj naslednja kotna gibanja:
-----------------------------------------------------------------
Vrsta kotnega          Vrsta priklopnega vozila
         ------------------------------------------------
gibanja      klasično  s centralno osjo   polpriklopnik
-----------------------------------------------------------------
vodoravno       ±60°        ±90°       ±90°
navpično        ±20°        ±15°       ±12°
okoli vzdolžne osi   ±15°        ±15°         –
-----------------------------------------------------------------
3.1.1.13 Pri hidravličnih oziroma zračnih napravah za kratko spenjanje mora svetlobni signal opozoriti voznika, preden naprava doseže svoj največji razmik. Ta signal je lahko isti kot optični signal, naveden v točki 3.1.1.5.2 iz te odredbe.
3.1.1.14 Naprava za kratko spenjanje mora biti konstruirana tako, da pri spenjanju vlečnega in priklopnega vozila pod drugačnim kotom, kot je bil pri odpenjanju, ne pride do nenamernega pomikanja priklopnega vozila niti do nepravilnega delovanja naprave za kratko spenjanje.
3.1.1.15 Napisna ploščica s podatki o največji masi vlečnega in priklopnega vozila, vseh mazalnih mestih in pogostnosti mazanja mora biti pritrjena tako, da je jasno vidna pri pripetem priklopnem vozilu.
3.1.2 Preskusi
Preskusi, ki jih je treba izvesti na napravi za kratko spenjanje, so opisani v dodatku št. 4 pravilnika ECE R 102.00.
3.2 Vgradnja homologirane naprave za kratko spenjanje
3.2.1 Ko je naprava za kratko spenjanje vgrajena na vozilo, morajo biti kljub vplivom, ki jih lahko povzroči delovanje vozila, izpolnjene vse zahteve iz poglavja 3.1 te odredbe, razen točke 3.1.1.12.
3.2.2 Naprava za kratko spenjanje v rabi ne sme motiti gibanja vozila, na katerega je pritrjena. Šteje se, da je ta pogoj izpolnjen, če ustreza pogojem preskusa, opisanega v dodatku št. 4 pravilnika ECE R 102.00.
3.2.3 Opozorilni signal, omenjen v točkah 3.1.1.5.2 in 3.1.1.13 te odredbe
3.2.3.1 Zvočna naprava mora biti nameščena v vozniški kabini in dobro slišna za voznika v vseh razmerah normalne uporabe vozila.
3.2.3.2 Svetlobni signal mora biti rdeče barve in nameščen na instrumentni plošči v neposrednem vidnem polju voznika ter dobro viden tudi ob dnevni svetlobi.
3.2.4 Spenjanje in odpenjanje morata biti mogoča pod kotom do 50° v vodoravni smeri, in to v levo ali desno, do 10° navpično navzgor ali navzdol pri klasičnih priklopnih vozilih in 6° pri priklopnikih s centralno osjo ter do 7° v aksialnem zamiku vozil v obeh smereh. To pomeni, da mora biti mogoče speti vlečno in priklopno vozilo, če sta medsebojno zamaknjeni do navedenih kotov, ne da bi pri tem moralo posredovati dodatno osebje.
Pri samodejnem spenjanju je dovoljeno nastaviti tudi začasno lego pred končnim spetjem. Ta začasna lega mora omogočiti varno manevriranje vlečnega in priklopnega vozila. Če je treba končno spetje opraviti ročno, mora biti razmik med vlečnim in priklopnim vozilom najmanj 500 mm.
3.2.5 Oseba v stoječem položaju mora imeti možnost, da brez uporabe orodja nastavi lego naprave za kratko spenjanje pred samim postopkom spenjanja. Ta zahteva se nanaša tudi na spenjanje in odpenjanje zavornih ter električnih vodov.
3.2.6 Splošne zahteve
Zaradi možnosti samodejnega spenjanja mora biti vlečno oko priklopnega vozila nastavljivo po višini do središča naprave za kratko spenjanje, in to pri vseh običajnih prometnih in delovnih pogojih.
4 PRESKUŠANJE NAPRAVE ZA KRATKO SPENJANJE IN VOZIL
4.1 Preskušanje naprave za kratko spenjanje in vozil glede na vgradnjo homologirane naprave za kratko spenjanje po določilih te odredbe lahko opravi samo pooblaščeni laboratorij v skladu z določili pravilnika ECE R 102.00. Ta pravilnik izhaja iz sporazuma o prevzemu enotnih pogojev za homologacijo in za vzajemno priznavanje homologacije opreme in delov motornih vozil, ki je bil sprejet 20. marca 1958 v Ženevi. K temu sporazumu je z nasledstvenim sklepom pristopila tudi Republika Slovenija (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 15/92).
4.2 Pravilnik ECE R 102.00 je mogoče dobiti v izvirniku (v angleškem jeziku) v Informacijskem centru Urada Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje v Ljubljani.
5 HOMOLOGACIJA NAPRAVE ZA KRATKO SPENJANJE IN VOZIL
5.1 Homologacija naprave za kratko spenjanje in vozil glede na vgradnjo homologirane naprave za kratko spenjanje po določilih te odredbe in s tem v zvezi izdani dokumenti morajo biti izdelani v skladu s pravilnikom ECE R 102.00. Homologacijski organ v Republiki Sloveniji je Urad Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje.
6 POSTOPEK PREVERJANJA
6.1 Ustreznost vozil v skladu s to odredbo se preverja po postopku, ki ga predpisuje odredba o homologaciji vozil (Uradni list RS, št. 43/96).
7 VELJAVNOST
Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
7.1 Ta odredba se začne uporabljati 1. januarja 1998 za homologacijo tipa vozila in za vsa nova vozila ter 1. oktobra 2000 za vsa rabljena vozila, uvožena v Republiko Slovenijo.
Št. 009-10/96-44
Ljubljana, dne 20. oktobra 1997.
dr. Lojze Marinček l. r.
Minister
za znanost in tehnologijo
* Klasifikacija vozil po pravilnikih ECE je bila objavljena v prilogi št. 1 k odredbi o homologaciji vozil (Uradni list RS, št. 43/96)
** Dokler ne bo uveljavljen enoten preskusni postopek, mora proizvajalec dostaviti preskusnemu laboratoriju podatke o postopku tega preskušanja in rezultate preskusa

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti