Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/1997 z dne 4. 12. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/1997 z dne 4. 12. 1997

Kazalo

3560. Odredba o homologiranju nadomestnih naprav za dušenje zvoka (št. 59.00), stran 5859.

Na podlagi 6. člena zakona o standardizaciji (Uradni list RS, št. 1/95) in 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 – odl. US RS in 29/95) izdaja minister za znanost in tehnologijo
O D R E D B O
o homologiranju nadomestnih naprav za dušenje zvoka (št. 59.00)
1 SPLOŠNO
1.1 Nadomestne naprave za dušenje zvoka vozil kategorije* M1 in kategorije N1, ki niso originalne, morajo biti homologirane v skladu s to odredbo.
2 PODROČJE UPORABE
2.1 Ta odredba vsebuje predpise za homologiranje naprav za dušenje zvoka in delov teh naprav, ki so namenjene za vgradnjo kot nadomestni deli za en ali več določenih tipov vozil kategorij M1 in N1.
3 ZAHTEVE
3.1 Splošne zahteve
3.1.1 Nadomestna naprava za dušenje zvoka kot tudi deli te naprave morajo biti konstruirani, izdelani in vgrajeni tako, da vozilo ob normalni rabi in kljub morebitnim vibracijam ustreza zahtevam te odredbe.
3.1.2 Naprava za dušenje zvoka mora biti konstruirana, izdelana in vgrajena tako, da je pri normalni rabi vozila zadostno odporna proti vplivom korozije.
3.2 Predpisi glede nivoja hrupa
3.2.1 Akustične lastnosti nadomestne naprave za dušenje zvoka morajo biti preskušene po določilih točk 3.1 in 3.2 dodatka št. 3 pravilnika ECE R 51.01. Po vgradnji nadomestne naprave za dušenje zvoka na vozilo, določeno v točki 3.3.3 pravilnika ECE R 59.00, mora izmerjena vrednost nivoja hrupa izpolniti eno od naslednjih zahtev:
3.2.1.1 ne sme presegati vrednosti, izmerjenih pri homologaciji tega tipa vozila;
3.2.1.2 ne sme presegati vrednosti, izmerjenih na vozilu iz točke 3.2.1 te odredbe, ko je to vozilo opremljeno z izvirno napravo za dušenje zvoka, ki ustreza zahtevam ob homologaciji tega tipa vozila.
3.3 Merjenje moči vozila
3.3.1 Nadomestna naprava za dušenje zvoka (oziroma deli te naprave) mora biti izdelana tako, da je moč vozila primerljiva z močjo vozila, opremljenega z izvirno napravo za dušenje zvoka.
3.3.2 Nadomestna naprava za dušenje zvoka (oziroma na zahtevo proizvajalca dela te naprave) se primerja z izvirno napravo za dušenje zvoka (oziroma izvirnimi deli te naprave), ki mora biti ravno tako tovarniško nova, in sicer tako, da se na vzorčno vozilo iz točke 3.3.3 pravilnika ECE R 59.00 vgradi najprej ena naprava, nato pa še druga.
3.3.3 Preskus se opravi z merjenjem protitlaka po določilih točke 3.3.4 te odredbe. Vrednost, izmerjena na nadomestni napravi za dušenje zvoka, ne sme za več kot 25% presegati vrednosti, izmerjene na izvirni napravi.
3.3.4 Potek preskusa
3.3.4.1 Preskus na motorju
Meritve se opravijo na motorju, določenem v točki 3.3.4 pravilnika ECE R 59.00, ki je priključen na preskusno napravo. Preskusno napravo je treba nastaviti tako, da motor doseže pri polnem plinu vrtljaje nazivne moči (S). Oddaljenost merilnega mesta za merjenje protitlaka od izpušnega kolektorja je prikazana v dodatku št. 4 pravilnika ECE R 59.00.
3.3.4.2 Preskus na vozilu
Meritve se opravijo na vozilu, določenem v točki 3.3.3 pravilnika ECE R 59.00, in sicer:
– na cesti ali
– na preskusni napravi z valji.
Motor vozila je treba pri polnem plinu tako obremeniti, da doseže vrtljaje nazivne moči (S). Oddaljenost merilnega mesta za merjenje protitlaka od izpušnega kolektorja je prikazana v dodatku št. 4 pravilnika ECE R 59.00.
3.4 Vlaknati materiali za absorpcijo zvoka se lahko uporabijo v napravah za dušenje zvoka samo, če je s konstrukcijo in samo proizvodnjo zagotovljeno, da sposobnost take naprave ob normalni rabi v prometu ustreza zahtevam predpisov. Natančen postopek preskusa je določen v točki 6.4 pravilnika ECE R 59.00.
4 PRESKUŠANJE NADOMESTNIH NAPRAV ZA DUŠENJE ZVOKA
4.1 Preskušanje nadomestnih naprav za dušenje zvoka po določilih te odredbe lahko opravi samo pooblaščeni laboratorij v skladu z določili pravilnika ECE R 59.00. Ta pravilnik izhaja iz sporazuma o prevzemu enotnih pogojev za homologacijo in za vzajemno priznavanje homologacije opreme in delov motornih vozil, ki je bil sprejet 20. marca 1958 v Ženevi. K temu sporazumu je z nasledstvenim sklepom pristopila tudi Republika Slovenija (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 15/92).
4.2 Pravilnik ECE R 59.00 je mogoče dobiti v izvirniku (v angleškem jeziku) v Informacijskem centru Urada Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje v Ljubljani.
5 HOMOLOGACIJA NADOMESTNIH NAPRAV ZA DUŠENJE ZVOKA
5.1 Homologacija nadomestnih naprav za dušenje zvoka po določilih te odredbe in s tem v zvezi izdani dokumenti morajo biti izdelani v skladu s pravilnikom ECE R 59.00. Homologacijski organ v Republiki Sloveniji je Urad Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje (v nadaljnjem besedilu: urad).
5.2 Možen je tudi skrajšani postopek odobritve tipa nadomestne naprave za dušenje zvoka. Potrdilo o odobritvi tipa nadomestne naprave za dušenje zvoka po skrajšanem postopku ima veljavnost samo v Republiki Sloveniji.
5.2.1 Skrajšani postopek odobritve tipa nadomestne naprave za dušenje zvoka se opravi skladno z določili te odredbe, vendar se pri tem ne upošteva zahtev točke 3.4 te odredbe oziroma točke 6.4 pravilnika ECE R 59.00. Meritev moči motorja se opravi ali po točki 3.3.4.1 ali 3.3.4.2 te odredbe.
5.2.2 Potrdilo o odobritvi tipa nadomestne naprave za dušenje zvoka izda urad na posebnem obrazcu. Na tem potrdilu so navedeni pogoji vgradnje in določen znak ustreznosti, s katerim mora proizvajalec naprave vedno označiti svoj tipsko odobreni izdelek. S tako označenim izdelkom proizvajalec jamči, da je nadomestna naprava za dušenje zvoka skladna s tipsko odobrenim vzorcem. Poleg tega znaka mora biti izdelek neizbrisno označen tudi z znakom proizvajalca.
5.2.3 Elementi znaka ustreznosti tipa nadomestne naprave za dušenje zvoka so:
SI R 59.00 A – xxx
pri čemer pomeni:
– SI Slovenija (stalna oznaka)
– R pravilnik ECE (stalna oznaka)
– 59 številčna oznaka odredbe oziroma pravilnika ECE o nadomestnih napravah za dušenje zvoka (stalna oznaka)
– 00 številčna oznaka izvedenke odredbe oziroma pravilnika (spremenljiva oznaka)
– A odobritev dela za naknadno vgradnjo (stalna oznaka)
– xxx zaporedna tekoča številka potrdila o odobritvi tipa nadomestne naprave za dušenje zvoka, ki se začne s številko 001.
Ta znak mora biti neizbrisno označen na vsaki tipsko odobreni nadomestni napravi za dušenje zvoka in sicer na tistih mestih, ki so določena v dokumentaciji.
5.2.4 Višina pristojbine za izdajo potrdila o odobritvi tipa nadomestne naprave za dušenje zvoka je enaka pristojbini za razširitev že podeljene homologacije lastnosti vozila, njegovega dela ali opreme.
5.2.5 Oblike obrazcev v postopku določi urad.
6 POSTOPEK PREVERJANJA
6.1 Ustreznost vozil v skladu s to odredbo se preverja po postopku, ki ga predpisuje odredba o homologaciji vozil (Uradni list RS, št. 3/95).
7 VELJAVNOST
7.1 Z uveljavitvijo te odredbe preneha veljati odredba o homologiranju nadomestnih naprav za dušenje zvoka (št. 59.00) – (Uradni list RS, št. 15/96)
7.2 Potrdilo po določilih točke 5.2 te odredbe si morajo proizvajalci pridobiti v roku enega leta po uveljavitvi te odredbe.
7.3 Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 009-10/96-17
Ljubljana, dne 20. oktobra 1997.
dr. Lojze Marinček l. r.
Minister
za znanost in tehnologijo
* Klasifikacija vozil po pravilnikih ECE je bila objavljena v prilogi št. 1 k odredbi o homologaciji vozil (Uradni list RS, št. 43/96)

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti