Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/1997 z dne 4. 12. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/1997 z dne 4. 12. 1997

Kazalo

3555. Odredba o homologiranju varnostnih sedežev za otroke v motornih vozilih (št. 44.03), stran 5836.

Na podlagi 6. člena zakona o standardizaciji (Uradni list RS, št. 1/95) in 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 – odl. US RS in 29/95) izdaja minister za znanost in tehnologijo
O D R E D B O
o homologiranju varnostnih sedežev za otroke v motornih vozilih (št. 44.03)
1 SPLOŠNO
1.1 Varnostni sedeži za zavarovanje otrok v motornih vozilih morajo biti homologirani v skladu s to odredbo.
2 PODROČJE UPORABE
2.1 Ta odredba velja za varnostne sedeže za zavarovanje otrok, ki so prirejeni za namestitev v motorna vozila z najmanj dvemi kolesi in ki niso namenjeni uporabi na zložljivih sedežih in na sedežih, ki so obrnjeni pravokotno na vzdolžno ravnino vozila.
3 ZAHTEVE
3.1 Razvrstitev varnostnih sedežev za otroke
3.1.1 Razvrstitev po razredih:
3.1.1.1 Razred 0 za otroke, katerih telesna teža ne presega 10 kg.
3.1.1.2 Razred 0+ za otroke, katerih telesna teža ne presega 13 kg.
3.1.1.3 Razred I za otroke s telesno težo od 9 do 18 kg.
3.1.1.4 Razred II za otroke s telesno težo od 15 do 25 kg.
3.1.1.5 Razred III za otroke s telesno težo od 22 do 36 kg.
3.1.2 Razvrstitev po kategorijah:
3.1.2.1 Univerzalni – otroški sedeži za uporabo v vseh tipih vozil.
3.1.2.2 Delno univerzalni – otroški sedeži za uporabo v določenih tipih vozil.
3.1.2.3 Poluniverzalni – otroški sedeži za uporabo v določenih tipih vozil.
3.1.2.4 Specialni – otroški sedeži za uporabo samo v določenem vozilu s posebnim sistemom pritrjevanja, ki ga je predvidel proizvajalec vozila, ali vgrajeni v samem vozilu.
3.2 Lega in pritrditev v vozilu
3.2.1 Univerzalni, delno univerzalni in poluniverzalni otroški sedeži se lahko uporabljajo na prednjih in zadnjih sedežih vozila, če so pritrjeni skladno z navodili proizvajalca.
3.2.2 Univerzalni in delno univerzalni otroški sedeži morajo biti pritrjeni v vozilu z varnostnimi pasovi za odrasle, ki morajo ustrezati predpisom pravilnikov ECE R 16 in ECE R 14.
3.2.3 Poluniverzalni otroški sedeži morajo biti pritrjeni na konstrukcijo vozila s pomočjo v pravilniku ECE R 14 predvidenih spodnjih pritrdišč in dodatnih pritrdišč, ki morajo ustrezati zahtevam dodatka št. 11 k pravilniku ECE R 44.03.
3.2.4 Specialni otroški sedeži za določeno vozilo morajo biti pritrjeni s pomočjo pritrdilnih elementov, ki jih je v ta namen predvidel proizvajalec vozila ali pa proizvajalec otroškega sedeža.
3.2.5 Pri otroških varnostnih pasovih oziroma pritrdilnih pasovih otroških sedežev, pri katerih se uporabljajo pritrdišča, na katera so pritrjeni varnostni pasovi za odrasle, mora tehnična služba preveriti:
– ali dejanska razporeditev pritrdišč ustreza tisti razporeditvi, ki je bila homologirana po pravilniku ECE R 14, oziroma je njej enakovredna;
– ali učinkovita uporaba enega od obeh sistemov ne ovira drugega;
– ali zaponke sistema za odrasle ni mogoče zamenjati z zaponko dodatnega sistema.
Za otroške sedeže, pri katerih se uporabljajo opore oziroma dodatne naprave, ki so pritrjene na pritrdišča, homologirane po pravilniku ECE R 14, in ki s tem postavljajo dejansko razporeditev pritrdišč izven področja veljavnosti pravilnika ECE R 14, veljajo naslednja pravila:
Taki otroški sedeži so lahko homologirani samo kot poluniverzalni ali specialni otroški sedeži.
Tehnična služba mora za opore in pritrditve pri homologaciji upoštevati zahteve dodatka št. 11 pravilnika ECE R 44.02.
Opore morajo biti tudi dinamično preskušene.
Dejanska razporeditev in učinkovitost pritrdišč za odrasle, s pomočjo katerih je opora pritrjena, ne smeta biti okrnjeni.
3.2.6 Sedežne blazine za izravnavo višine morajo biti pritrjene z varnostnimi pasovi za odrasle oziroma s posebnimi vezmi.
3.2.7 Proizvajalec otroškega sedeža mora pisno izjaviti, da toksičnost vseh materialov, iz katerih je sedež izdelan in so dosegljivi otroku, ki je privezan v sedežu, ustreza predpisom standarda CEN “Varnost igrač” – 3. del, junij 1982. Veljavnost teh navedb preverja tehnična služba po svoji presoji. Določila te točke ne veljajo za otroške sedeža razredov II in III.
3.2.8 Proizvajalec otroškega sedeža mora pisno izjaviti, da vnetljivost vseh materialov, iz katerih je sedež izdelan, ustreza predpisom “ECE Združene resolucije R.E.3” – dokument TRANS/SC1/WP29/78 točka 1.42. Veljavnost teh navedb preverja tehnična služba po svoji presoji.
3.3 Lastnosti
3.3.1 Otroški sedež mora biti izdelan tako:
3.3.1.1 da v vsaki svoji predvideni legi zagotavlja potrebno varnost;
3.3.1.2 da je mogoče otroka preprosto in hitro posaditi v sedež oziroma ga vzeti iz njega. Pri otroškem sedežu z varnostnim pasom H ali Y brez navijalca mora biti mogoče pri postopku, predpisanem v točki 7.2.1.4 pravilnika ECE R 44.03, vse ramenske in medenične varnostne pasove medsebojno premikati. V tem primeru je lahko otroški sedež opremljen z dvema ali več veznimi deli;
3.3.1.3 da je mogoče otroški sedež postaviti poševno brez ponovne nastavitve veznih pasov. Za tako postavitev je potreben dodaten poseg z roko;
3.3.1.4 da otroški sedež razredov 0, 0+ ali I otroka drži v taki legi, da je zagotovljena njegova varnost tudi takrat, ko spi.
3.3.2 Pri vseh otroških sedežih razredov I, II in III, ki imajo “medenični pas” mora konstrukcija sedeža zagotavljati, da v primeru obremenitve “medenični pas” res poteka preko medenice.
3.3.3 Vsi pasovi otroškega sedeža morajo biti nameščeni tako, da pri normalni rabi ne ogrožajo niti ne ovirajo uporabnika.
Razmik med ramenskimi pasovi v bližini vratu mora biti najmanj tako širok, kot je vrat ustrezne preskusne lutke.
3.3.4 Celoten sistem ne sme povzročiti prekomernega pritiska na občutljive dele telesa otroka (trebuh, spodnji del telesa itd.). Sistem mora biti izveden tako, da pri trku vozila ne pride do pritiska na teme glave otroka.
3.3.4.1 Pasovi “Y” so dovoljeni samo pri tistih otroških sedežih, ki so obrnjeni nazaj.
3.3.5 Otroški sedež mora biti izveden in pritrjen tako:
3.3.5.1 da je nevarnost poškodbe otroka ali drugih potnikov v vozilu zaradi ostrih robov oziroma štrlečih delov čim manjša;
3.3.5.2 da nima ostrih robov oziroma štrlečih delov, ki bi lahko poškodovali prevleko sedeža v vozilu ali obleko potnika;
3.3.5.3 da dodatne vztrajnostne sile pri trku ne delujejo na občutljive dele otrokovega telesa (trebuh, spodnji del telesa itd.).
3.3.5.4 da togi deli otroškega sedeža na tistih delih, kjer se dotikajo varnostnih pasov, nimajo ostrih delov, ki bi lahko prerezali pasove.
3.3.6 Vsi snemljivi deli, namenjeni pritrjevanju oziroma snemanju posameznih elementov otroškega sedeža, morajo biti izvedeni tako, da je nevarnost zamenjave oziroma napačne uporabe kar najmanjša. Če so na voljo naprave za zapiranje varnostnih pasov za odrasle, ki se uporabljajo za pritrditev otroškega sedeža, morajo biti le-te trdno nameščene na njem. Otroški sedeži oziroma varnostne naprave za posebne zahteve, ki so namenjeni otrokom s posebnimi potrebami, imajo lahko tudi dodatne dele. Pogoj je le, da teh delov ni mogoče napačno pritrditi in da je v primeru nesreče reševalnemu osebju takoj jasno, kako je treba te elemente odpeti.
3.3.7 Če ima otroški sedež razredov I, II in kombinacije I in II hrbtni naslon, mora notranja višina tega naslona, izmerjena na način, kot ga določa dodatek št. 12 pravilnika ECE R 44.02, znašati najmanj 500 mm.
3.3.8 Dovoljena je uporaba samo takih navijalcev, ki so opremljeni s samodejno zaporo.
3.3.9 Otroški sedeži razreda I morajo biti izdelani tako, da otrok, ki sedi v takem sedežu, ne more z lahkoto razrahljati tistega dela, ki drži spodnji del trupa. Vsi deli, ki služijo temu namenu, morajo biti na sedež trdno pritrjeni.
3.3.10 Otroški sedež je lahko izveden za uporabo v več kot enem razredu pod pogojem, da ustreza zahtevam vsakega od teh razredov.
3.3.11 Če je otroški sedež opremljen z navijalcem pasu, mora le-ta ustrezati zahtevam iz točke 7.2.3 pravilnika ECE R 44.03.
3.3.12 Pri uporabi sedežnih blazin (za izravnavo višin) je treba preveriti, da se varnostni pasovi za odrasle lahko prosto premikajo skozi pritrdilne odprtine otroških sedežev. To velja še posebej pri tistih sedežnih blazinah, ki se uporabljajo na prednjih sedežih vozila, kjer je lahko ročica za premikanje sedeža relativno dolga in toga. Trdno nameščena zaponka ne sme potekati skozi pritrdilne elemente sedežne blazine in ne sme biti dovoljeno, da bi pas nalegal drugače, kot je pri preskusu.
4 PRESKUŠANJE OTROŠKEGA SEDEŽA
4.1 Preskušanje otroškega sedeža v smislu te odredbe lahko opravi samo pooblaščeni laboratorij v skladu z določili pravilnika ECE R 44.03. Ta pravilnik izhaja iz sporazuma o prevzemu enotnih pogojev za homologacijo in za vzajemno priznavanje homologacije opreme in delov motornih vozil, ki je bil sprejet 20. marca 1958 v Ženevi. K temu sporazumu je z nasledstvenim sklepom pristopila tudi Republika Slovenija (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 15/92).
4.2 Pravilnik ECE R 44.03 je mogoče dobiti v izvirniku (v angleškem jeziku) v Informacijskem centru Urada Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje v Ljubljani.
5 HOMOLOGACIJA OTROŠKEGA SEDEŽA
5.1 Homologacija otroškega sedeža v smislu te odredbe in s tem v zvezi izdani dokumenti morajo biti izdelani v skladu s pravilnikom ECE R 44.03. Homologacijski organ v Republiki Sloveniji je Urad Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje.
6 POSTOPEK PREVERJANJA
6.1 Ustreznost otroškega sedeža v skladu s to odredbo se preverja s pomočjo homologacijske oznake, ki mora biti na njem.
7 VELJAVNOST
7.1 Z uveljavitvijo te odredbe preneha veljati odredba o homologiranju varnostnih sedežev za otroke v motornih vozilih (št. 44.02) – (Uradni list RS, št. 15/96). Homologacije izdane po odredbi št. 44.02 ostanejo v veljavi še do 1. oktobra 1998.
7.2 Ta odredba velja od 1. januarja 1998 dalje.
Št. 009-10/96-54
Ljubljana, dne 20. oktobra 1997.
dr. Lojze Marinček l. r.
Minister
za znanost in tehnologijo

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti