Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/1997 z dne 17. 10. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/1997 z dne 17. 10. 1997

Kazalo

3109. Odlok o potrditvi letnega obračuna Banke Slovenije za leto 1996 in o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki (OdLOBS96), stran 5109.

Na podlagi 152. člena ustave Republike Slovenije, prvega odstavka 82. člena in prvega odstavka 83. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) ter v skladu s 172. členom poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 40/93, 80/94, 3/95 in 28/96) je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 8. oktobra 1997 sprejel
O D L O K
o potrditvi letnega obračuna Banke Slovenije za leto 1996 in o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki (OdLOBS96)
Potrdi se letni obračun Banke Slovenije za leto 1996, ki ga je sprejel Svet Banke Slovenije na svoji 134. seji, dne 25. 3. 1997 in ki izkazuje:
A) Bilanca stanja na dan 31. 12. 1996:
Aktiva                     (v 000 tolarjih)
Finančna sredstva                  361,495.681
Osnovna sredstva                    1,657.393
Skupna aktiva                    363,153.074
Pasiva
Skupne obveznosti                  325,941.131
Rezerve                        37,211.943
Skupna pasiva                    363,153.074
B) Izkaz uspeha za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 1996:
                        (v 000 tolarjih)
Prihodki                       15,451.846
Neto tečajne razlike                  8,131.032
Odhodki                        12,216.971
Presežek prihodkov nad odhodki            11,365.907
Presežek prihodkov nad odhodki za leto 1996 se razporedi za:
                        (v 000 tolarjih)
Prenos v posebne rezerve (splošne rezerve)       2,311.980
Prenos na podračun rezerv za tečajne razlike      8,131.032
Sredstva za proračun Republike Slovenije         922.895
Skupna razdelitev                   11,365.907
Št. 450-03/89-2/17
Ljubljana, dne 8. oktobra 1997.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.