Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/1997 z dne 10. 10. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/1997 z dne 10. 10. 1997

Kazalo

3100. Uredba o načinu oblikovanja cen komunalnih storitev, stran 5096.

Na podlagi 5. člena zakona o cenah (Uradni list RS, št. 1/91-I) in 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 23/96 in 47/97) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o načinu oblikovanja cen komunalnih storitev
1. člen
Cene proizvodov in storitev, ki so razvrščene po standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 34/94) v podrazredih:
E 41.000 zbiranje, čiščenje in distribucija vode,
– 90.001 zbiranje in odvoz odpadkov,
– 90.002 dejavnosti deponij, sežiganje in drugi načini odstranjevanja trdnih odpadkov,
– 90.004 kanalizacija in delovanje čistilnih naprav.
(v nadaljnjem besedilu: storitve), ki so bile oblikovane skladno s predpisi in uporabljene na tržišču na dan uveljavitve te uredbe se določijo kot najvišje.
2. člen
Zavezanci, ki oblikujejo cene storitev v skladu s to uredbo, v času trajanja te uredbe ne smejo spreminjati dobavnih in drugih plačilnih pogojev.
3. člen
Zavezanec lahko v primeru, če ugotavlja, da cene, oblikovane na podlagi prejšnjega člena, ne pokrivajo stroškov enostavne reprodukcije z zahtevkom predlaga Vladi Republike Slovenije, da odredi višjo stopnjo povečanja cen.
Zahtevek se vloži na upravno enoto, na območju katere zavezanec opravlja dejavnost. Upravna enota zahtevek, opremljen z mnenjem, posreduje na Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj, Ljubljana, Kotnikova 5. Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj pridobi mnenje župana občine na območju katere se opravlja dejavnost in pripravi predlog Vladi Republike Slovenije za odreditev višje stopnje povišanja cen.
Zahtevku morajo biti priloženi naslednji podatki:
– ime in sedež zavezanca z navedbo dejavnosti, za katero je zavezanec registriran in matično številko iz poslovnega registra,
– ustrezen predpis o določitvi opravljanja storitve kot javne službe, z navedbo občin na območju katerih se posamezna storitev opravlja,
– pogodbo o izdaji koncesije v primeru, da je zavezanec koncesionar,
– cene po vrstah storitev in vrstah porabnikov, ter povprečno ceno namenjeno pokrivanju stroškov enostavne reprodukcije, ki se uporablja na dan vložitve zahtevka in odstotek povečanja teh cen v letih 1995 in 1996,
– predlagane cene po vrstah storitev in vrstah porabnikov ter povprečno ceno namenjeno pokrivanju stroškov enostavne reprodukcije, za katero se vlaga zahtevek, z datumom predvidene uveljavitve,
– ceno in elemente te cene po vrstah storitev, ki jo plačajo posamezne vrste porabnikov, to je ceno, ki vključuje tudi razne prispevke in takse,
– pregled fizičnega obsega opravljene posamezne vrste storitve za posamezne vrste porabnikov za leti 1995, 1996 in obdobje januar–september 1997,
– pregled prihodkov in odhodkov ter njihovo strukturo za storitev, za katero se vlaga zahtevek za leti 1995 in 1996 ter za obdobje od januarja do septembra 1997,
– navedba vseh storitev, ki jih podjetje opravlja kot gospodarsko javno službo in pregled prihodkov in odhodkov ter njihovo strukturo za vse te storitve za leti 1995 in 1996, ter za obdobje od januarja do septembra 1997,
– bilanco uspeha in bilanco stanja za leti 1995 in 1996 za podjetje kot celoto.
4. člen
Če upravna enota ugotovi, da zahtevek ni popoln, o tem obvesti zavezanca.
Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj lahko zahteva tudi dodatne podatke, če oceni, da so ti potrebni za pripravo predloga Vladi Republike Slovenije.
Zavezanec mora na način in v roku, ki ga določa upravna enota, ali Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj zahtevek dopolniti, sicer se šteje, da zahtevek ni bil vložen.
5. člen
Za storitev, ki se bo na nekem območju opravljala prvič, se cena lahko oblikuje tako, da ne presega ravni cene, ki je na nekem območju že uporabljena na tržišču za enako storitev in vrsto uporabnika, opravljeno s podobno ali enako tehnologijo.
Najmanj petnajst dni pred uveljavitvijo cene komunalne storitve iz prejšnjega odstavka morajo zavezanci o tem obvestiti Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj ter Ministrstvo za okolje in prostor.
Obvestilo mora vsebovati:
– naziv in firmo zavezanca,
– območje, na katerem se bo storitev izvajala,
– mnenje župana občine na območju katere se bo storitev izvajala,
– razčlenitev predvidenih stroškov za opravljeno storitev,
– opis tehnologije opravljanja storitve,
– datum predvidenega pričetka opravljanja storitve,
– raven cene storitve z navedbo primerljive cene za enako storitev, ki se na tržišču že uporablja ter navedbo območja, na katerem se ta storitev opravlja.
Zavezanec lahko prične uporabljati ceno za navedeno storitev po pridobitvi pozitivnega mnenja Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj. Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj lahko izda mnenje le na podlagi predhodno pridobljenega mnenja Ministrstva za okolje in prostor.
6. člen
Zavezanec sme na podlagi odločitve pristojnega občinskega organa, sprejete v letu 1997, v primeru ukinitve tistih občinskih taks oziroma drugih dajatev, ki jih je predpisala pred uveljavitvijo te uredbe in ki so jih uporabniki plačevali na dan uveljavitve te uredbe neposredno ob ceni storitev, povečati cene storitev v višini občinskih taks in drugih dajatev, zmanjšanih za odstotek prometnega davka.
Najmanj petnajst dni pred uveljavitvijo cene komunalne storitve iz prejšnjega odstavka morajo zavezanci in občina o tem obvestiti Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj ter Ministrstvo za okolje in prostor.
Obvestilo mora vsebovati:
– naziv in firmo zavezanca,
– naziv in sedež občine,
– območje na katerem se dejavnost izvaja,
– dokazilo o razveljavitvi lokalne takse oziroma drugih dajatev, ki jih je predpisala občina in sicer z odlokom o razveljavitvi objavljenem v uradnih glasilih,
– dokazilo o višini plačila lokalne takse oziroma druge dajatve, zmanjšane za odstotek prometnega davka, po posameznih uporabnikih oziroma skupinah uporabnikov.
Zavezanec lahko prične uporabljati ceno iz prvega odstavka tega člena po pridobitvi pozitivnega mnenja Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj. Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj lahko izda mnenje le na podlagi predhodno pridobljenega mnenja Ministrstva za okolje in prostor.
7. člen
Ta uredba začne veljati 10. oktobra 1997.
Št. 380-05/97-81
Ljubljana, dne 9. oktobra 1997.
Vlada Republike Slovenije
Predsednik
dr. Janez Drnovšek l. r.

AAA Zlata odličnost