Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/1997 z dne 25. 9. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/1997 z dne 25. 9. 1997

Kazalo

2943. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v Krajevni skupnosti Obrov, stran 4867.

Na podlagi določil 3. in 56. člena zakona o referendumu in ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94), 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85) ter statuta Krajevne skupnosti Obrov je svet krajevne skupnosti na iniciativo zbora občanov vasi Obrov sprejel
S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v Krajevni skupnosti Obrov
1. člen
Razpiše se referendum za uvedbo samoprispevka pri sofinanciranju izvajanja sprejetih programov dela na območju Krajevne skupnosti Obrov.
2. člen
Referendum bo v nedeljo, dne 23. 11. 1997 od 7. ure in najpozneje do 19. ure istega dne na istem volišču na katerem bodo lokalne volitve v Svet krajevne skupnosti Obrov.
Za dan, ko začne teči opravilo za izvedbo referenduma, se šteje 8. 10. 1997.
3. člen
Sredstva, zbrana s samoprispevkom se bodo zbirala za obnovo in modernizacijo vaških poti v Krajevni skupnosti Obrov v obdobju 5 let.
4. člen
Samoprispevek se zbira v denarju na žiro račun Krajevne skupnosti Obrov.
Samoprispevek se lahko zbira tudi v drugačni obliki, ki predstavlja neposredno korist za izvedbo programa, in sicer:
– osebno delo oziroma prispevek občanov v delu ali materialu,
– odstop svojega zemljišča ali dela zemljišča, potrebnega za izvedbo dela iz 3. člena tega sklepa,
– prispevek delovnih organizacij in samostojnih podjetnikov za svoje delavce: v delu, materialu ali denarju, kadar gre za neposredno korist podjetja ali samostojnega podjetnika.
5. člen
Samoprispevek bodo plačevali občani, ki stalno prebivajo na območju Krajevne skupnosti Obrov, in sicer:
1. vsi zaposleni po stopnji 1% mesečno od neto plače,
2. zavezanci plačila davkov in prispevkov iz katastrskega dohodka v višini 5% od katastrskega dohodka,
3. samostojni podjetniki s stalnim bivališčem ali sedežem dejavnosti na območju Krajevne skupnosti Obrov v višini 1% od bruto zavarovalne osnove mesečno.
Samoprispevek bodo plačevali občani na delu v tujini v višini tolarske protivrednosti 200 DEM na leto ter lastniki vikendov ali drugih nepremičnin, ki nimajo v Krajevni skupnosti Obrov stalnega bivališča, v protivrednosti 150 DEM letno.
4. 1% od neto prejemkov pokojnin, razen iz naslova kmečkih in invalidskih pokojnin, ki so oproščeni denarnih dajatev za samoprispevek,
5. 1% od neto davčne osnove za obdavčenje dobička iz redne ali občasne dejavnosti oziroma priložnostnega dela.
Plačila samoprispevka v denarju so oproščeni vsi upravičenci, ki jih določa zakon o samoprispevku. Lahko pa svet KS za njih predpiše nadomestno obliko samoprispevka, če so zmožni tako obliko samoprispevka nuditi.
6. člen
Trenutno neangažirana denarna sredstva iz samoprispevka se lahko ustrezno kratkoročno vežejo pri banki zaradi ohranjanja vrednosti zbranega denarja. Obresti iz takšne transakcije so sredstva Krajevne skupnosti Obrov.
Za realizacijo samoprispevka je odgovoren Svet krajevne skupnosti Obrov.
7. člen
Na referendumu imajo glasovalno pravico vsi volilni upravičenci po predpisih o samoprispevku in lokalnih volitvah.
Razen upravičencev iz prejšnjega odstavka so volilni upravičenci na referendumu vse osebe, ne glede ali so polnoletne ali ne, če so v delovnem razmerju.
Referendum izvede Volilna komisija krajevne skupnosti Obrov s pooblastili in na način, ki je predpisan za lokalne volitve, in objavi poročilo o izidu referenduma v Uradnem listu RS.
8. člen
Zapadle zneske samoprispevka obračunavajo in odtegujejo izplačevalci plač oziroma nadomestil in pokojnin.
Ostalim zavezancem plačila samoprispevka bo obračunavala in odtegovala posamezne zneske Republiška uprava za javne prihodke, izpostava Sežana.
Lastniki vikendov in drugih grajenih objektov, ki nimajo stalnega bivališča na območju Krajevne skupnosti Obrov bodo plačevali svoj delež samoprispevka dvakrat letno na podlagi položnic, ki jim jih bo poslala Krajevna skupnost Obrov.
Od zavezancev, ki ne izpolnjujejo obveznosti iz samoprispevka v določenem roku, se obveznosti prisilno izterjajo po predpisih, ki veljajo za prisilno izterjavo prispevkov in davkov davkoplačevalcev, z obračunom zamudnih obresti.
9. člen
Na referendumu glasujejo volivci neposredno in tajno z glasovnicami, na katerih je naslednje besedilo:
Občina Hrpelje-Kozina
                         Krajevna skupnost Obrov
Na referendumu dne 23. 11. 1997 za uvedbo samoprispevka za obdobje 5 let, ki se bo uporabil za obnovo in modernizacijo vaških poti na območju Krajevne skupnosti Obrov
glasujem
                    ZA          PROTI
uvedbo samoprispevka uvedbi samoprispevka
Tisti, ki glasuje, izpolni glasovnico tako, da obkroži besedo ZA, če se strinja z uvedbo samoprispevka, oziroma PROTI, če se z uvedbo samoprispevka ne strinja.
žig
                         Krajevne skupnosti Obrov
10. člen
Sredstva za izvedbo referenduma zagotovi Krajevna skupnost Obrov.
11. člen
Ta sklep se objavi na krajevno običajen način in v Uradnem listu RS ter začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 285/97
Hrpelje-Kozina, dne 5. septembra 1997.
Predsednik
Sveta krajevne skupnosti Obrov
Joško Miklavec l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti