Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/1997 z dne 25. 9. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/1997 z dne 25. 9. 1997

Kazalo

2942. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje vasi Velika Polana in za območje vasi Brezovica v Krajevni skupnosti Polana, stran 4866.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85 – prečiščeno besedilo) in 30. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 19/94) je Svet krajevne skupnosti Polana na 19. seji dne 14. 9. 1997 sprejel
S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje vasi Velika Polana in za območje vasi Brezovica v Krajevni skupnosti Polana
1. člen
Razpiše se referendum za uvedbo krajevnega samoprispevka na območju vasi Velika Polana in za območje vasi Brezovica v KS Polana.
2. člen
Referendum bo v nedeljo, dne 19. oktobra 1997, od 7. do 19. ure na običajnem glasovalnem mestu v vasi Velika Polana in v vasi Brezovica.
3. člen
S samoprispevkom zbrana sredstva bodo uporabljena za sofinanciranje naslednjega programa:
– sofinanciranje izgradnje kanalizacije v KS;
– sofinanciranje izgradnje čistilne naprave;
– ureditev komunalne infrastrukture.
4. člen
S sredstvi krajevnega samoprispevka v vasi Velika Polana se bo predvidoma zbralo 25,000.000 SIT in v vasi Brezovica 5,000.000 SIT. Iz navedenih sredstev se bo sofinanciral program iz 3. člena tega sklepa. Razliko investicijske vrednosti iz 3. člena bo zagotovila Občina Črenšovci, sredstva proračuna Republike Slovenije in dodatna sredstva občanov.
5. člen
Z referendumom se bodo občani izrekli o uvedbi krajevnega samoprispevka za obdobje petih let, in sicer od 1. 11. 1997 do 31. 10. 2002.
6. člen
Zavezanci plačila samoprispevka bodo delovni ljudje in občani s stalnim bivališčem v vasi Velika Polana in v vasi Brezovica, in sicer v naslednji višini:
– 2% od neto plače zaposlenih oziroma nadomestila plače ter nagrad, plačil dopolnilnega dela in plačil po pogodbah o delu;
– 3% od neto zavarovalne osnove samostojnih podjetnikov in zasebnikov;
– 5% od katastrskega dohodka;
– 2% od pokojnin, razen tistih, katerih je pokojnina za polno pokojninsko dobo nižja od zneska najnižje pokojnine;
– 250 DEM letno v tolarski protivrednosti obračunani po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan 30. 12. tekočega leta od občanov, ki so na začasnem delu v tujini in imajo stanovanje v Veliki Polani in v vasi Brezovici;
– 5.000 SIT letno od vsakega gospodinjstva.
7. člen
Plačila samoprispevka so oproščeni zavezanci, ki jih določa 12. člen zakona o samoprispevku – prečiščeno besedilo (Uradni list SRS, št. 35/85) (socialno-varstvene pomoči, otroški dodatki, invalidnine, štipendije, regresi za letni dopust, jubilejne nagrade in odpravnine).
8. člen
S sredstvi samoprispevka, ki se bodo zbirala na posebnem računu bo upravljal svet krajevne skupnosti, ki je odgovoren za zbiranje in namensko uporabo sredstev. Nadzor nad zbiranjem, uporabo in gospodarjenjem s samoprispevkom zbranih sredstev opravlja nadzorni odbor KS Polana.
Svet KS je dolžan o zbranih in porabljenih sredstvih najmanj enkrat letno poročati na zboru krajanov.
9. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja, zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač ali nadomestil in pokojnin. Za zaposlene v tujini samoprispevek obračunava KS Polana. Zavezancem katastrskega dohodka obračunava samoprispevek DURS – izpostava Lendava. Samoprispevek za gospodinjstva se plačuje na podlagi izstavljenih položnic s strani KS Polana.
Zavezancem se plačani samoprispevek odšteva od osnove za dohodnino (Uradni list RS, št. 48/90 in 34/92).
10. člen
Referendum vodi Volilna komisija krajevne skupnosti Polana, pri čemer se smiselno uporabljajo določila zakona o lokalnih volitvah in določitvi zakona o referendumu in o ljudski iniciativi.
11. člen
Pravico glasovanja na referendumu imajo občani, ki so vpisani v splošni volilni imenik krajevne skupnosti. Na referendumu se glasuje neposredno in tajno z glasovnico, na kateri je naslednje besedilo:
KRAJEVNA SKUPNOST POLANA
                          G L A S O V N I C A
za glasovanje na referendumu, dne 19. 10. 1997 o uvedbi krajevnega samoprispevka za dobo pet let, od 1. 11. 1997 do 31. 10. 2002 za območje vasi Velika Polana in vasi Brezovica.
Sredstva samoprispevka bodo namensko porabljena za:
– sofinanciranje izgradnje kanalizacije v KS;
– sofinanciranje izgradnje čistilne naprave;
– ureditev komunalne infrastrukture.
Višina samoprispevka bo znašala:
– 2% od neto plač zaposlenih oziroma nadomestila plače ter nagrad, plačil dopolnilnega dela in plačil po pogodbah o delu;
– 3% od neto zavarovalne osnove samostojnih podjetnikov in zasebnikov;
– 5% od katastrskega dohodka;
– 2% od pokojnin, razen tistih katerih je pokojnina za polno pokojninsko dobo nižja od zneska najnižje pokojnine;
– 250 DEM letno v tolarski protivrednosti obračunani po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan 30. 12. tekočega leta od občanov, ki so na začasnem delu v tujini in imajo stanovanje v vasi Velika Polana in v vasi Brezovica;
– 5.000 SIT letno od vsakega gospodinjstva.
GLASUJEM
                  “ZA”               “PROTI”
Glasujete tako, da obkrožite besedo “ZA”, če se strinjate z uvedbo krajevnega samoprispevka, oziroma besedo “PROTI”, če se z uvedbo samoprispevka ne strinjate.
12. člen
Sredstva za izvedbo referenduma zagotavlja Krajevna skupnost Polana.
13. člen
Za vse ostalo, kar ni s tem sklepom posebej določeno se smiselno uporabljajo določila zakona o samoprispevku.
14. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na Svetu krajevne skupnosti Polana, objavi pa se v Uradnem listu Republike Slovenije.
Velika Polana, dne 14. septembra 1997.
Predsednik
Sveta krajevne skupnosti
Polana
Alojz Kramar l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti