Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/1997 z dne 25. 9. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/1997 z dne 25. 9. 1997

Kazalo

2939. Odredba o obrazcih za vpis v zemljiško knjigo, stran 4857.

Na podlagi drugega odstavka 6. člena zakona o lastninjenju nepremičnin v družbeni lastnini (Uradni list RS, št. 44/97) izdaja minister za pravosodje
O D R E D B O
o obrazcih za vpis v zemljiško knjigo
1. člen
Predlogi za vpis lastninske pravice po zakonu o lastninjenju nepremičnin v družbeni lastnini se vlagajo na obrazcih, ki jih določa ta odredba.
Za izpolnjevanje obrazcev in za vložitev obrazcev se smiselno uporablja 40. člen pravilnika o vodenju zemljiške knjige (Uradni list RS, št. 77/95).
2. člen
Obrazci po tej uredbi so:
– predlog za vpis lastninske pravice – vpisi pri vložku z zemljiškoknjižnimi telesi (obrazec št. 1);
– predlog za vpis lastninske pravice – vpisi pri različnih vložkih (obrazec št. 2);
– predlog za vpis lastninske pravice – vpisi pri vložku z vpisano družbeno lastnino (obrazec št. 3).
Obrazci iz prejšnjega odstavka so sestavni del te odredbe in so objavljeni skupaj z njo.
3. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 713-5/95
Ljubljana, dne 17. septembra 1997.
Minister za pravosodje
Tomaž Marušič l. r.
                               Obrazec št. 1

Predlog za vpis lastninske pravice - vpisi pri vložku z zemljiškoknjižnimi
telesi

                     Dn. št. ________________

        

         OKRAJNO SODIŠČE V _________________


          ZEMLJIŠKOKNJIŽNI PREDLOG
          za vpis lastninske pravice
  po zakonu o lastninjenju nepremičnin v družbeni lastnini


pri vložku št. __________________________________________________

na nepremičnini _________________________________________________
       (navesti parcelo ali inditifikacijsko št. oz. opis)

katastrska občina (k.o.) ________________________________________

PREDLAGATELJ ____________________________________________________

_________________________________________________________________

   ki ga zastopa _____________________________________________Datum ________________          Podpis _________________


Priloge _________________________________________________________Predlagam, da sodišče izda naslednji sklep o vpisu

_________________________________________________________________
(prostor za sodne štempiljke)                        Dn. št. _________

Okrajno sodišče v ______________________, zemljiškoknjiži/a

referent/ka ____________________________ je zemljiškoknjižni
         (izpolni sodišče)

zadevi, začeti na predlog _____________________, ki ga zastopa

dne ______________________
    (izpolni sodišče)


              SKLENILO

                I.

Na podlagi ______________________________________________________
    (navesti listino, če je listina že vložena z zbirko listin
     Dn.št.)

_________________________________________________________________

in 2. člena/ 3. člena Zakona o lastninjenju nepremičnin v družbeni
 lastnini (Ur. l. RS št. 44/97), pri vl. št. _____________________

na nepremičnini _________________________________________________
       (navesti parcelno ali identifikacijsko št. oz. opis)

katastrska občina (k.o.) ________________________________________

last / v uporabi ________________________________________________


              se dovoli:

1. združitev z.k. teles I., II _____________, ki obsegajo

parc.št. ________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
(navesti kulturo, izmero)

2. vknjižba izbrisa družbene lastnine za z.k. telo I - zemljišče.

3. vknjižba lastninske pravice za osebo:       delež
  (za fizične osebe navesti ime in priimek,
  rojstne podatke, prebivališče, za pravne
  osebe navesti ime in sedež ter identifikacijsko
  št. iz javnega registra)

__________________________________________     ______________
__________________________________________     ______________
__________________________________________     ______________
__________________________________________     ______________

4. vknjižba izbrisa pravice uporabe na parc.št. _________________

  vknjižene v korist ___________________________________________
  ______________________________________________________________
  ______________________________________________________________


                II.

Sodna taksa po tar.št. 17/1 ZST v znesku ____________ SIT je plačana.

Sodna taksa za vpis se ne plača (6. člen ZLNDL).

PRAVNI POUK:

Zoper sklep o vpisu se lahko pri tem sodišču vloži ugovor v osmih
 dneh od vročitve sklepa.

V zbirki listin je/so pod dn.št. ________________________________

že vložena listina/e ____________________________________________
_________________________________________________________________


                       Referent/ka:

                          Obrazec št.2
Predlog za vpis lastninske pravice - vpisi pri različnih vložkih

                     Dn.št. _________________


       OKRAJNO SODIŠČE V ____________________          ZEMLJIŠKOKNJIŽNI PREDLOG
          za vpis lastninske pravice
  po zakonu o lastninjenju nepremičnin v družbeni lastnini


pri vložku št. __________________________________________________

na nepremičnini _________________________________________________
       (navesti parcelo ali identifikacijsko št. oz. opis)

katastrska občina (k.o.) ________________________________________


PREDLAGATELJ ____________________________________________________
_________________________________________________________________

      ki ga zastopa _______________________________________Datum ___________________        Podpis __________________


Priloge _________________________________________________________Predlagam, da sodišče izda naslednji sklep o vpisu

_________________________________________________________________
(prostor za sodne štampiljke)
           
                    Dn.št. __________________Okrajno sodišče v ______________________, zemljiškoknjiži/a

referent/ka ____________________________ je v zemljiškoknjižni
        (izpolni sodišče)

zadevi, začeti na predlog ___________________, ki ga zastopa ____

_________________________________________________________________

dne _______________________
   (izpolni sodišče)


              SKLENILO

                I.

Na podlagi ______________________________________________________
      (navesti listino, če je listina že vložena v zbirko 
      listin Dn.št.)

_________________________________________________________________

in 2. člena / 3. člena Zakona o lastninjenju nepremičnin v družbeni
 lastnini (Ur. l. RS št. 44/97), pri vl.št. ______________________

na nepremičnini _________________________________________________
        (navesti parcelno ali identifikacijsko št. oz opis)

katastrska občina (k.o.) ________________________________________

last / v uporabi ________________________________________________


se dovoli:

a) pri vl.št.  ____________ k.o. _______________________________
 
  pri parc.št. _________________________________________________

        _________________________________________________

        _________________________________________________

        _________________________________________________

        _________________________________________________

        _________________________________________________

        _________________________________________________
             (navesti kulturo, izmero)


1. vknjižba izbrisa družbene lastnine na zemljišču 

2. vknjižba lastninske pravice za osebo:        delež
  (za fizične osebe navesti ime in priimek,
  rojstne podatke, prebivališče; za pravne
  osebe navesti in sedež ter identifikacijsko
  št. iz javnega registra)

_____________________________________________   _______________
_____________________________________________   _______________
_____________________________________________   _______________
_____________________________________________   _______________
_____________________________________________   _______________


3. vknjižba izbrisa pravice uporabe na parc.št. _________________

vknjižene v korist ______________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________


b) prvi vl.št. ______________________ k.o. ______________________


odpis stavbe: ___________________________________________________

_________________________________________________________________

ter pripis k vl.št. ______________ te k.o., kjer je že vknjižena 

lastninska pravica v korist _____________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________Vl.št. __________ k.o. _____________ se kot brezpredmeten izbriše.                II.

Sodna taksa po tar.št. 17/1 ZST v znesku _______________ SIT je plačana.

Sodna taksa za vpis se ne plača (6. člen ZLNDL).


PRAVNI POUK:

Zoper sklep o vpisu se lahko pri tem sodišču vloži ugovor v osmih
dneh od vročitve sklepa.


V zbirki listin je/so pod dn.št. ________________________________

že vložena listina/e ____________________________________________

_________________________________________________________________                       Referent/ka:

                           Obrazec št. 3

Predlog za vpis lastninske pravice - vpisi pri vložniku z vpisano 
družbeno lastnino.


                      Dn.št. ______________         OKRAJNO SODIŠČE V ___________________


          ZEMLJIŠKOKNJIŽNI PREDLOG
          za vpis lastninske pravice
  po zakonu o lastninjenju nepremičnin v družbeni lastnini


pri vložku št. __________________________________________________

na nepremičnini _________________________________________________
       (navesti parcelno ali identifikacijsko št. oz. opis)

katastrska občina (k.o.) ________________________________________


PREDLAGATELJ ____________________________________________________

_________________________________________________________________

     ki ga zastopa _________________________________________Datum _____________________       Podpis __________________


Priloge _________________________________________________________Predlagam, da sodišče izda naslednji sklep o vpisu

_________________________________________________________________
 (prostor za sodne štempiljke)                    Dn.št. __________________


Okrajno sodišče v ____________________, zemljiškoknjiži/a

referent/ka ___________________________ je v zemljiškoknjižni
       (izpolni sodišče)

zadevi, začeti na predlog _________________, ki ga zastopa ______

________________________________________________________________,

dne __________________
  (izpolni sodišče)


              SKLENILO

                I.

Na podlagi ______________________________________________________
      (navesti listino, če je listina že vložena v zbirki
       listin Dn.št.)

_________________________________________________________________

in 2. člena / 3. člena Zakona o lastninjenju nerpemičnin v družbeni
lastnini (Ur. l. RS št. 44/97), pri vl.št. _____________

na nepremičnini _________________________________________________
          (navesti parcelno ali identifikacijsko št.)

katastrska občina (k.o.) ________________________________________

v uporabi _______________________________________________________


              se dovoli:

1. vknjižba izbrisa družbene lastnine na parceli in vknjižba 
izbrisa pravice uporabe na parc.št. ________ vknjižene v korist

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________


2. vknjižba lastninske pravice za osebo:        delež
  (za fizične osebe navesti ime in priimek,
  rojstne podatke, prebivališče; za pravne
  osebe navesti in sedež ter identifikacijsko
  št. iz javnega registra)

_____________________________________________   _______________
_____________________________________________   _______________


                II.

Sodna taksa po tar.št. 17/1 ZST v znesku _____________ SIT je plačana.

Sodna taksa za vpis se ne plača (6. členu ZLNDL).


PRAVNI POUK:

Zoper sklep o vpisu se lahko pri tem sodišču vloži ugovor v osmih
dneh od vročitve sklepa.


V zbirki listin je/so pod dn.št. ________________________________

že vložena listina/e ____________________________________________

_________________________________________________________________                     Referent/ka:


AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti