Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/1997 z dne 19. 9. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/1997 z dne 19. 9. 1997

Kazalo

2930. Sklep o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka v vasi Zali Log (razen h. št. Zali Log 1, 2, 3, 4, 36–44, 47–51, 54, 56–59, 63), stran 4849.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85) in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94), je zbor krajanov vasi Zali Log dne 31. 8. 1997 sprejel
S K L E P
o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka v vasi Zali Log (razen h. št. Zali Log 1, 2, 3, 4, 36–44, 47–51, 54, 56–59, 63)
1. člen
V vasi Zali Log se razpiše referendum o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju za sofinanciranje izgradnje kanalizacije s ČN Zali Log.
2. člen
Izgradnje kanalizacije Zali Log je po cenah junij 1997 ocenjena na 40,000.000 SIT, od tega se bo s samoprispevkom zbralo 25% t.j. 10,000.000 SIT, preostalih 75% pa bo zagotovila Občina Železniki, ki pri izgradnji nastopa kot nosilec investicije.
3. člen
Referendum bo v nedeljo, 19. oktobra 1997 od 8. do 13. ure v prostorih Kulturnega doma na Zalem Logu.
4. člen
Sredstva samoprispevka se bodo zbrala na posebnem računu. O izvajanju investicije in zbranih sredstvih mora KS Železniki krajane obveščati na zboru krajanov.
5. člen
Samoprispevek bo uveden za dobo treh let in sicer od 1. 1. 1998 do 31. 12. 2000.
6. člen
Samoprispevek bodo plačevali krajani, ki stalno prebivajo na območju vasi Zali Log, in sicer:
– vsi zaposleni krajani po stopnji 2,5% od bruto plač
– lastniki zemljišč od katastrskega dohodka gozdnih in negozdnih površin po stopnji 10%
– zavezanci, ki samostojno opravljajo gospodarsko ali poklicno dejavnost od bruto zavarovalne osnove po stopnji 3,5%
– upokojenci po stopnji 3,0% mesečno od pokojnine
– zavezanci, ki se jim davek odmerja od dopolnilne dejavnosti (pop. obrt) od davčne osnove po stopnji 3,5%
– zavezanci, ki imajo dohodek iz dveh ali več virov v navedenem času, plačujejo za vsak vir posebej.
Krajani, ki so začasno zaposleni v tujini in krajani, ki imajo na območju vasi Zali Log zgrajene hiše in stalno bivajo drugje, plačujejo samoprispevek letno 400 DEM v tolarski protivrednosti.
7. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja, zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač ali nadomestil in pokojnin. Zavezanci iz zadnjega odstavka 6. člena, pa obveznost poravnajo na podlagi položnice, ki jo izstavi KS Železniki.
Kmetijskim proizvajalcem in obrtnikom bo obračunavala in odtegovala samoprispevek Davčna uprava Rebublike Slovenije – izpostava Škofja Loka.
Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu samoprispevka se dostavi seznam zavezancev za katere se samoprispevek nakazuje.
8. člen
Pravico glasovanja imajo vsi krajani, ki so vpisani v volilnem imeniku s stalnim prebivališčem v vasi Zali Log, razen hišnih številk Zali Log Log 1, 2, 3, 4, 36–44, 47–51, 54, 56–59, 63 in so starejši od 18 let, oziroma starejši od 15 let, če so v delovnem razmerju.
9. člen
Referendum vodi volilna komisija KS Železniki, pri čemer smiselno uporablja določila zakona o volitvah in določila zakona o referendumu in o ljudski iniciativi.
10. člen
Družbeni nadzor nad zbiranjem, uporabo in gospodarjenje s sredstvi samoprispevka opravlja gradbeni odbor. Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka kontrolira Agencija za plačilni promet, nadziranje in informiranje RS, ter Davčna uprava RS – izpostava Škofja Loka v okviru svojih pristojnosti.
11. člen
Na referendumu glasujejo občani neposredno z glasovnicami. Na glasovnici je naslednje besedilo:
Krajevna skupnost Železniki
                    GLASOVNICA
Na referendumu dne, 19. 10. 1997 za uvedbo samoprispevka v denarju za dobo treh let, to je od 1. 1. 1998 do 31. 12. 2000 za sofinanciranje izgradnje kanalizacije s ČN Zali Log
glasujem
ZA                                       PROTI
Navodilo: če se z uvedbo samoprispevka strinjate obkrožite besedo ZA, če se samoprispevkom ne strinjate obkrožite besedo PROTI.
pečat
12. člen
Sredstva za izvedbo referenduma zagotovi Krajevna skupnost Železniki.
13. člen
Zavezancem se plačani zneski krajevnega samoprispevka odštevajo od osnove za dohodnino (9. člen zakona o dohodnini).
14. člen
Poročilo o izidu referenduma in po uspešno izvedenem referendumu tudi sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka se objavita v Uradnem listu RS.
15. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema, objavi pa se v Uradnem listu RS.
Železniki, dne 10. septembra 1997.
Predsednik
Sveta KS Železniki
Jože Mohorič l. r.

AAA Zlata odličnost