Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/1997 z dne 19. 9. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/1997 z dne 19. 9. 1997

Kazalo

2919. Razpis volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Hrpelje-Kozina, stran 4842.

Na podlagi določil prvega odstavka 111. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95) in prvega odstavka 14. člena odloka o ustanovitvi, organizaciji in pooblastilih krajevnih skupnosti v Občini Hrpelje-Kozina (Uradni list RS, št. 55/96)
R A Z P I S U J E M
volitve v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Hrpelje-Kozina
1. člen
Opravijo se volitve v svete krajevnih skupnosti:
1. Artviže, kjer se v eni volilni enoti izvoli pet članov sveta KS;
2. Brezovica, kjer se v eni volilni enoti izvoli pet članov sveta KS;
3. Gradišče pri Materiji, kjer se v eni volilni enoti izvoli pet članov sveta KS;
4. Hrpelje, kjer se v petih volilnih enotah izvoli sedem članov sveta KS;
5. Kozina, kjer se v treh volilnih enotah izvoli sedem članov sveta KS;
6. Krvavi Potok – Nasirec – Mihele, kjer se v treh volilnih enotah izvoli pet članov sveta KS;
7. Materija, kjer se v 6 volilnih enotah izvoli sedem članov sveta KS;
8. Obrov, kjer se v štirih volilnih enotah izvoli devet članov sveta KS;
9. Ocizla, kjer se v štirih volilnih enotah izvoli devet članov sveta KS;
10. Prešnica, kjer se v eni volilni enoti izvoli pet članov sveta KS;
11. Rodik, kjer se v eni volilni enoti izvoli pet članov sveta KS;
12. Slivje, kjer se v osmih volilnih enotah izvoli trinajst članov sveta KS;
13. Tatre, kjer se v eni volilni enoti izvoli pet članov sveta KS;
14. Vrhpolje, kjer se v eni volilni enoti izvoli pet članov sveta KS.
Volitve se opravijo v nedeljo, dne 23. 11. 1997 v času od 7. ure in najpozneje do 19. ure istega dne.
2. člen
Roki za volilna opravila začnejo teči z dnem 22. 9. 1997.
Vsebina in roki volilnih opravil so določeni v predpisih: 28. člena ZLV (zakona o lokalnih volitvah), 56., 58., 59., tretjega odstavka 60., prvega odstavka 74. člena ZLV, drugega odstavka 74. člena ZLV v povezavi z določbami 59., 60. in 61. člena ZVDZ (zakona o volitvah v državni zbor), 19. člena ZLV, 16. člena ZEVP (zakona o evidenci volilne pravice), drugega odstavka 47. člena ZLV, 78. in 81. člena ZLV, 4. člena ZLV v povezavi z določbami 5. člena ZVDZ, 88. člena, prvega in drugega odstavka 89. člena ter 90. člena ZLV ter s tem razpisom.
3. člen
Za izvedbo volitev skrbi občinska volilna komisija in volilne komisije v krajevnih skupnostih, ki jih imenuje občinska volilna komisija na podlagi določila drugega odstavka 113. člena zakona o lokalnih volitvah.
4. člen
Na podlagi 112. člena v povezavi z določili 41., 42. in 43. člena ZLV je pristojna:
1. občinska volilna komisija, da:
– skrbi za zakonitost volitev;
– skrbi za enotno smiselno uporabo določb ZLV, ki veljajo za večinske volitve v občinski svet;
– daje volilnim komisijam krajevnih skupnosti strokovna navodila v zvezi z izvajanjem določil ZLV;
– predpiše obrazce za izvrševanje določil ZLV;
– določa enotne standarde za volilni material in določa druge materialne pogoje za izvedbo volilnih opravil;
– določa volišča in območja volišč;
– zbira predloge kandidatur;
– potrjuje kandidature in sestavlja sezname kandidatur;
– objavlja sezname potrjenih kandidatov na krajevno običajen način;
– obvešča volivce o dnevu glasovanja in o volišču, kjer so vpisani v volilni imenik;
– ugotavlja rezultate glasovanja v krajevnih skupnostih in razglasi izide volitev;
– objavi izide volitev v svete krajevnih skupnosti na krajevno običajen način;
– opravlja druge naloge, ki jih določa ZLV;
– po lastni presoji prenese s pooblastilom določene pristojnosti in naloge na volilne komisije krajevnih skupnosti.
2. volilna komisija krajevne skupnosti, da:
– imenuje volilne odbore;
– zbira zahteve za sklic zborov volivcev;
– ugotavlja izid glasovanja v volilni enoti;
– opravlja in vodi neposredno tehnično delo v zvezi z volitvami;
– opravlja druge naloge, za katere jo pooblasti občinska volilna komisija.
3. volilni odbor, da:
– vodi glasovanje na volišču;
– ugotavlja izid glasovanja na volišču.
5. člen
Ta razpis se objavi v Uradnem listu RS in Uradnih objavah Primorskih novic in začne veljati z dnem objave.
Št. 008-130/97
Hrpelje-Kozina, dne 5. septembra 1997.
Župan
Vladislav Krebelj l. r.

AAA Zlata odličnost