Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/1997 z dne 19. 9. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/1997 z dne 19. 9. 1997

Kazalo

2918. Odlok o dopolnitvi dela ZN Trnje (Elektro, Škof) v Brežicah, stran 4840.

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. l8/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93 in 71/93 ter 44/97) in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94), je Občinski svet občine Brežice, na 33. seji dne 28. 7. 1997 sprejel
O D L O K
o dopolnitvi dela ZN Trnje (Elektro, Škof) v Brežicah
I. SPLOŠNE DOLOČBE
l. člen
Odlok je sestavni del sprememb ZN Trnje – novelacija št. projekta 948/U-79, pod novo št. 2052/U-97, ki ga je izdelal Projektivni biro Region, p.o., Brežice.
2. člen
Sprememba in dopolnitev dela ZN vsebuje:
A) Tekstualni del
1. Odlok o spremembah in dopolnitvah dela ZN Trnje v Brežicah (zemljišče Elektro, Škof Marija in Bogdan)
2. Obrazložitev
3. Seznam lastnikov
4. Soglasje pristojnih organov in organizacij
B) Grafični del
1. Izsek iz prostorskih sestavin
dolgoročnega in srednjeročnega plana
Občine Brežice v merilu             1:5000, list Ul
2. Izrez iz ZN Trnje – novelacija,
št. proj.: 948/U-79               1:l000, list U2
3. Kopija katastrskega načrta          1:2880, list U3
4. Geodetski načrt sedanjega stanja        1:500, list U4
5. Arhitektonsko zazidalna situacija       1:500, list U5
6. Kotirana situacija               1:500, list U6
7. Prikaz parcel                 1:500, list U7
8. Situacija komunalnih vodov in
napeljav, obstoječe, novo, vodovod, elektrika,
kanalizacija, novo staro             1:500, list U8
9. Ceste, uvozi – obstoječe            1:500, list U9
l0. Načrt ureditve zunanjega prostora:
parkirišča, zelenice, ograje           l:500, list Ul0
3. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve dela ZN Trnje za parc. št. 43/l, 43/ll, 39/5, 39/6, 39/l9, 39/24, 39/25, 39/26, 2l0/9, 2l0/ll, 2l0/l2, k.o. Trnje, ter parc. št. 229/1 in 38l, k.o. Zakot, za nadzidavo poslovne stavbe PE Elektro Krško, ograditev zemljišča ter gradnja manjše poslovne stavbe.
II. POGOJI ZA URBANISTIČNO IN ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE TER DOVOLJENE TOLERANCE
4. člen
Pogoji za urbanistično in krajinsko oblikovanje oziroma arhitektonsko oblikovanje stavb in naprav so naslednji:
1. Poslovna stavba PE Elektro Krško
* obstoječa poslovna stavba: pritličje, nadstropje
* gabariti:
* tloris max.: 26 x l4 m
* kota pritličja: 30 cm nad koto terena
* kota kapne lege: 7,30 m nad terenom
* streha: simetrična dvokapnica
* naklon: 35–40
* kritina: opečna kritina rdeče ali temne barve
* konstrukcija: klasična, zidana
* fasada: možna kombinacija z lesom
* oblikovanje odprtin: svobodno arhitektonsko skladno
2. Garaža, gabariti
* tloris: 7 x l2 m (± l0%)
* kota pritličja: 5 cm nad terenom
* kota kapne lege: 3,85 m nad terenom
* streha: simetrična dvokapnica
* naklon: 35–40
* kritina: opečna, rdeče ali temne barve
* konstrukcija: klasična ali montažna
* smer slemena: S-J
* fasada: svobodno, arhitektonsko skladno oblikovano
* umestitev: po situaciji zakoličbe iz grafične priloge
3. Poslovna stavba-okrepčevalnica-kava bar
* gabariti: pritličje, izkoriščeno podstrešje
* tloris: 9 x 9 m + 6 x 6 m + 3 x 3 m
* kota pritličja: l0 cm nad koto gotovega predvidenega terena
* kota kapne lege: 3,90 m nad koto predvidenega terena
* streha: razgibana večkapna, z uporabo čopov
* kritina: opečna rdeče ali temne barve
* naklon strešin: 35–40
* konstrukcija: klasična, zidana ali montažna
* smeri slemen: V-Z
* fasada: oblikovanje odprtin svobodno
* umestitev: po situaciji iz načrta zakoličbe grafične priloge
* obvezno upoštevanje gradbene linije, ki je določena na podlagi odmikov obstoječih stavb (paralelno s cesto) in komunikacij.
4. Skladišče inventarja – lopa
* gabariti: pritličje
* tloris: 5 x 5 m
* kota pritličja: 5 cm nad koto predvidenega terena
* kota kapne lege: 2,85 m nad koto predvidenega terena
* streha: štirikapnica
* naklon: 35–40
* kritina: opečna, rdeče ali temne barve, usklajena z osnovno stavbo
* konstrukcija: klasično zidana ali montažna lesena
* fasada: arhitektonsko skladno oblikovana
* umestitev: po situaciji zakoličbe iz grafične priloge, vzporedno z zahodno parcelno mejo.
5. člen
Manipulativno dvorišče je asfaltirano, namenjeno je za interno uporabo, dostop do garaže ter parkiranju službenih vozil, oziroma vozil uslužbencev.
Na parkirišču so vrisana parkirna mesta.
Parkirišča za stranke so tlakovana, možna uporaba različnih tlakovcev.
6. člen
Zemljišče ob Bizeljski cesti je ograjeno z živo mejo višine 0,70 m, oziroma leseno ograjo enake višine, postavljeno 0,50 m od notranjega roba pločnika oziroma na parcelno mejo.
7. člen
Prostor za kontejner je betoniran in ograjen – lahko živa meja ali lesena ograja višine l,5 m ter zamaskiran z okrasnim grmičevjem.
8. člen
Ograditev zemljišča PE Elektro Krško
– Mrežna ograja na kovinskih stojkah, v = l,60–2 m po grafični predlogi.
– Dostop na zemljišče zaščititi s pomično ograjo – vrati.
– Mrežne ograje so postavljene 30 cm od notranjega roba pločnika oziroma na parcelno mejo.
9. člen
Tolerance pri pogojih za izrabo in kvaliteto graditve so možne do 10% pri spremembi tlorisnih in višinskih gabaritov, pod pogojem, da ne predstavljajo večjih sprememb pri predpisanih ureditvah, da ne ovirajo koncepta pozidave in da bodo v skladu s predpisi, zakoni, navodili in pravilniki, ki se nanašajo na varovanje okolja.
III. POGOJI ZA PROMETNO, KOMUNALNO IN ENERGETSKO UREJANJE PROSTORA
10. člen
Vodovod in hidrantno omrežje
– Predvidena nova stavba je vezana na obstoječi vodovod, za kar je potrebno soglasje upravljalca.
– Namestiti nadzemne hidrante za zagotovitev požarne varnosti.
– Trase obstoječega vodovoda in predvidenega hidrantnega omrežja so razvidne iz grafičnih prilog spremembe in dopolnitve ZN.
– Pred izgradnjo predvidenega hidrantnega omrežja je potrebno izdelati projekte za izvedbo.
– Izvede se nadzemni hidrant iz PE cevi profila 80 mm, ki se priključi na primarni vodovod.
11. člen
Kanalizacijsko omrežje
– Sanitarne odplake meteorne vode s streh novozgrajene stavbe bodo odvajane v javno kanalizacijo.
– Odvodnjavanje parkirnih površin pa preko lovilca maščob in olj, v javno kanalizacijo, za kar je potrebno soglasje upravljalca.
12. člen
Električno omrežje
Za novozgrajeno stavbo se izvede priključek na nizkonapetostno omrežje, za kar je potrebno soglasje upravljalca.
Javna razsvetljava se priključi na vod javne razsvetljave v podaljšku obstoječe. Pred izgradnjo izdelati načrt za izvedbo.
13. člen
TK omrežje
– Za nove stavbe (okrepčevalnica, skladišče) se predvidi zemeljski telefonski – priključek z izhodiščno točko iz omarice na poslovni stavbi PE Elektro Krško.
– V neposredni bližini obstoječega TK omrežja ni dopustna uporaba gradbenih strojev in miniranje. Dela nad kabli se morajo izvajati izključno ročno.
– Križanje telefonskih kablov z ostalimi komunalnimi napeljavami se izvede v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi.
– Pod povozno površino se mora kabel ustrezno zaščititi.
– Pred pričetkom del obvestiti vzdrževalno službo telekoma za točno zakoličbo trase zemeljskega kablovoda.
14. člen
Odpadki se zbirajo v tipskih kontejnerjih in odvažajo s smetarskimi vozili na skupno deponijo.
Ogrevanje s termoakumulacijskimi pečmi v okrepčevalnici (kava bar) in PE Elektro.
Krško na centralno na tekoče gorivo.
IV. REŠITVE VAROVANJA OKOLJA
15. člen
1. Ukrepi za preprečevanje prekomernega hrupa
– Ureditveno območje je v III. območju naravnega in življenjskega okolja, kjer so dovoljene max. mejne vrednosti 60 dBA podnevi in 50 dBA ponoči.
2. Požarna varnost
– Dostopi in dovozi omogočajo dostop interventnih vozil in izpolnjujejo pogoje za varen umik.
– Čelni fasadi poslovne stavbe in garaža (l,2.) se izvedeta brez odprtin – požarna zidova, leseni deli so zaščiteni s protipožarnim premazom.
– Oskrba za gašenje z vodo je predvidena preko hidrantnega omrežja z nadzemnimi hidranti, oziroma priključek na zunanje hidrantno omrežje.
V. DRUGI POGOJI ZA IZVEDBO POSEGOV V PROSTOR
16. člen
Arhitektonske ovire
Na vseh javnih komunikacijah je treba izvesti klančine za invalide.
17. člen
Potres
Potrebno je dimenzioniranje konstrukcije stavb za jakost potresa 8. stopnje intenzivnosti potresa po MCS lestvici.
VI. ETAPE IZVAJANJA ZN
18. člen
V II. etapi se izvede dozidava 20 kV stikališča v dolžini l5 m, v enaki višini in izvedbi kakor je obstoječa stavba.
VII. OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCA
19. člen
Pri posegih v prostor je izvajalec dolžan zagotoviti varen promet in režim.
Pri izdelavi investicijsko-tehnične dokumentacije morajo biti upoštevane vse zahteve soglasodajalcev.
VIII. KONČNE DOLOČBE
20. člen
Zazidalni načrt je stalno na vpogled pri Upravni enoti Občine Brežice.
21. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat RS za okolje in prostor pri Ministrstvu za okolje in prostor.
22. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
23. člen
Z veljavnostjo tega odloka prenehajo za območje navedeno v 3. členu tega odloka veljati odlok o sprejetju zazidalnega načrta za del stanovanjske soseske Trnje – Zakot (Uradni list SRS, št. 42/72), odlok o sprejetju zazidalnega načrta za del stanovanjske soseske Trnje – Zakot (Uradni list SRS, št. 22/73), odlok o novelaciji zazidalnega načrta za Trnje (Uradni list SRS, št. 17/80), odlok o dopolnitvi odlokov o sprejetju zazidalnega načrta za stanovanjsko sosesko Trnje – Zakot (Uradni list SRS, št. 39/86).
Št. 352-60/92-7
Brežice, dne 18. avgusta 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Brežice
dr. Alojzij Slavko Sušin l. r.